Page 1

MÄSSA

PÅSKNATTEN


ALLA SAMLAS PÅ KYRKBACKEN

P: Herren vare med er. Alla: Med dig vare ock Herren P: Kära församling. I denna heliga natt, då vår Herre Jesus Kristus övergick från döden till livet, inbjuder kyrkan sina barn över hela jorden till vaka och bön. Vi skall här högtidlighålla Herrens påsk. Vi skall lyssna till hans ord och fira hans heliga mysterier. Så blir vi stärkta i vårt hopp att också vi fär delta i hans seger över döden och leva vårt liv tillsammans med honom i Gud. Elden tänds

ELDEN VÄLSIGNAS

P: Gud, du som genom din Son skänkt oss trons klart lysande låga, välsigna + denna nya eld, och tänd i oss en helig längtan efter din himmelska påsk, så att vi i denna gudstjänst kan se en avglans av det eviga ljuset. Genom Jesus Kristus, vår Herre. (celebranten pekar på ljuset) P: Jesus Krsitus, i går och i dag Begynnelsen och änden Alfa och Omega Hans är tiden och tidevarven Honom tillhör äran och makten I alla evigheters evighet. Amen

Påskljuset tänds på elden P: Kristus är uppstånden från de döda! Må hans ljus förjaga allt vårt mörker.

PROCESSION IN I KYRKAN

Under vandringen in i kyrkan stannar vi tre gånger. Den som bär påskljuset, höjer upp det och sjunger: Kristi ljus! Församlingen svarar och sjunger: Gud, vi tackar dig

* LOVSÅNG VID PÅSKLJUSET

P:

O jubla ni alla himmelens änglar! … trognas glädje och jubel. Upplyft era hjärtan till Gud. Alla: Vi upplyfter våra hjärtan. P: Tacka Gud, vår Herre. Alla: Allena han är värd vårt tack och lov. P Ja sannerligen … i evighet. Alla: Amen, amen, amen (alla släcker ljusen och sätter sig)


P: Vi har börjat vår påskvaka med att lovsjunga honom som är världens Ljus. . . skall fullborda det till Jesu Kristi dag.

FÖRSTA LÄSNINGEN SÅNG ANDRA LÄSNINGEN SÅNG BÖN * LOVSÅNGEN


DAGENS BÖN P: Alla: P: Alla:

Herren är mitt ibland oss. I Hans namn vill vi bedja. O Gud, som denna heliga natt . . . från evighet till evighet. Amen

GRADUALPSALM 147

Vid evangelieprocessionen står församlingen. 1. Upp min tunga, att lovsjunga hjälten som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett skuldlöst offerlamm. Han ur griften, efter Skriften, nu i ära träder fram. 2. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för båd tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. 3. Vi förlossas; ormen krossas, avgrundens och dödens makt nu är bunden. Från den stunden allt är Sonen underlagt. Nu är helat vad vi felat och Guds nåd i ljuset bragt. 4. Gamla, unga, må lovsjunga Faderns makt och härlighet och hembära Sonen ära för så stor barmhärtighet, prisa Anden som vid handen leder oss till salighet.

* EVANGELIUM

P: ...... så lyder det heliga evangeliet Alla: Lovad vare du Kristus. Församlingen sjunger hallelujarefräng tillsammans med försångare

KÖR PSALM 618

Under psalmen tänder vi våra ljus och samlas kring dopfunten för att förnya våra doplöften 1. Faraos härar hann upp oss vid stranden just som vi kommit till Pihahirot. Här mellan havet och hären i sanden dödsdömda stod vi vid klippornas fot. En enda möjlighet, ljöd i oss ropet, vägen till havet, till döden i dopet. Halleluja! Halleluja! 2. Då, i den sista förtvivlade stunden brast för Guds vindar förskräckelsens hav. Vägen låg öppen när vattnen vek undan. Vi som var döda gick ut ur vår grav. Se här din möjlighet, ljöd till oss ropet, vägen från döden till livet i dopet. Halleluja! Halleluja!


3. Jublande lyfter vi upp våra händer, vi som vår räddning ej mer kunde tro. Nyfött står folket på skimrande stränder. Snart skall i Kanaan trygga vi bo. Manna från himlen är reskost på vägen, brödet vi bryter och vinet i lägeln. Halleluja! Halleluja!

* VÄLSIGNELSE AV DOPVATTNET P:

Låt oss be att Herren välsignar detta vatten. .. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Alla: Amen

* FÖRNYELSE AV LÖFTENA

P:

Genom påskens mysterium . . .

P:

Låt oss nu bekänna den tro som vi alla är döpta till

* TROSBEKÄNNELSEN

Alla: Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. P:

* DOPLÖFTESFÖRNYELSE

Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor? Alla: Ja P: Vill ni därför med Guds hjälp, under vaksamhet och bön bruka Guds ord och söka er Frälsare i hans heliga nattvard?


Alla: Ja P: Må Gud vår Fader . . . evigheter. Amen Församlingen bestänks med dopvatten Församlingen kan släcka sina ljus och återvända till sina platser

KÖR OFFERTORIEPSALM 153

Under denna psalm tas kollekten upp . 1. Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja, Han var död, men se, han lever, halleluja. Dödens portar öppnar han, halleluja, Nyckeln ligger i hans hand. Halleluja. 2. Vad är murar, vad är gravar? Halleluja. Han är med oss alla dagar, halleluja. En är Herren, en är tron, halleluja, ett är brödet på vårt bord. Halleluja. 3. Brödet bryts och vinet delas, halleluja, för att världen skall få leva. Halleluja. Öppnade är Guds förråd, halleluja, källan flödar som var dold. Halleluja. 4.Jesus dog, då dog vi alla, halleluja, till att utge oss för andra, halleluja. Jesus uppstod. Också vi, halleluja, uppstod då till evigt liv. Halleluja.

* LOVSÄGELSEN


P/L: Ja Du är värd vårt lov . . . … Tillsammans med din kyrka i alla tider vill vi prisa ditt namn, tillbe dig och sjunga:

* HELIG (SANCTUS)

NATTVARDSBÖNEN P:

Ja, Herre, vår Gud, vi lovar dig . . . . . . Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse


P:

Helige Fader, vi firar denna måltid . . . . . . Låt den dag komma snart då du befriar din skapelse från lidande och förnedring till glädje och fulländning.

P: Genom honom, med honom och i honom Alla sjunger: AMEN P: I den helige Andes enhet Alla sjunger: AMEN P: tillhör dig Gud Fader allsmäktig all ära och härlighet från evighet till evighet. Alla sjunger: AMEN F: Vår fader . . . P: Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Alla: Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. P: Herrens frid vare med er.

* O GUDS LAMM


KOMMUNIONEN (nattvardsbrödet är glutenfritt) TACKBÖN * LOVPRISNINGEN

P: Låt oss tacka och lova Herren. Alla: Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.

* VÄLSIGNELSEN

Alla: Amen, amen, amen.


*PSALM 146 1. Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd! Fullkomnad är skriften, o salighets höjd! Från himmelen hälsad han framgår i glans, och världen är frälsad och segern är hans. Se, bortvält är stenen och inseglet bräckt, och vakten har flytt för hans andes fläkt, och avgrunden bävar. Halleluja! 2. Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid. Nedstörtad är döden och tron står opp bland jordiska öden med himmelskt hopp. Ni sörjande kvinnor, vem söker ni här? Den levande ej bland de döda är. Uppstånden är Jesus. Halleluja! 3. Så himlen med jorden försonade sig, så graven är vorden till glädjen en stig. De fromma som gråter vid korsets fot skall fröjda sig åter trots världens hot. Kom, skingrade hjord, till din herde igen. Han lever, han lever, och följer dig än osynlig från himlen. Halleluja!

KÖRPOSTLUDIUM PROCESSION UT PÅ KYRKBACKEN P: KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN ALLA: JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN/ (3 GGR)

FYRVERKERI


Mässa påsknatten  
Mässa påsknatten  

Mässa för påsknatten med liturgisk text o musik från handboksförslaget

Advertisement