Page 1

Nr 1 2013

KYRKNYTT Församlingsblad för Hultsfred Vena Lönneberga

Vårkänslor...

”Uppstoppad Jesus, hurra, hurra!” Fyra entusiastiska pionjärer ASPELANDS PASTORAT Rosa Maria är fem år gammal

Gud för dig är allting klart

Ledaren • Korsord • Notiser • Vårens Gudstjänster


LEDAREN Foto: Agneta Håkansson

Se, jag gör allting nytt ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ’Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.’ Och han som satt på tronen sade: ’Se, jag gör allting nytt’ ” (Uppenbarelseboken 21:1-5)

O

rden ur uppenbarelseboken handlar om Kyrkan. De handlar om Guds närvaro hos oss. De handlar om att döden är besegrad. De handlar om Guds ständigt pågående nyskapelse. De handlar om Påsken som vi snart ska fira – om liv som bryter fram ur död. De handlar också lika mycket om den förändring som Svenska kyrkan genomgår och som också berör oss på lokalplanet. Upphörandet av gamla invanda pastorat och bildandet av ett nytt är också en del av den pågående nyskapelsen och av den pågående påsken. Genom död till liv. Det är smärtsamt att bryta ner gamla invanda former för att något nytt ska kunna träda fram. Det är en slags död, och definitivt en sorgeprocess. Men ur vår död, ur vår sorg skapar Gud nytt liv. ”Se, jag gör allting nytt”. Och vi är en del av den pågående nyskapelsen. Med all vår mycket mänskliga motvillighet och motspänstighet mot förändring används vi ändå i den process som det nya livet ska växa fram ur. Anette Franzén skriver i detta nummer om påsken: ”Gud visar att livet segrar till slut. Att det som hindrar livet rul�las bort, att livet är starkare, att livet segrar över döden.” De orden gäller våra liv och vår värld och då också vår kyrka och församling. I en av artiklarna i detta nummer berättas om det nya Aspelands pastorat, som bildas 1 januari 2014 av de nuvarande pastoraten och församlingarna som finns inom Hultsfreds kommuns gränser. Det kanske verkar som

en ”världslig” sak jämför med den mer ”andliga” artikeln om påsken. Men det är bara som det verkar, för det går inte att skilja andligt från världsligt. ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem” Gud är mitt ibland oss. Den pågående skapelsen handlar om världen och allt som finns i den ”. Att arbeta med det ”världsliga”, den värld som är vår och de sammanhang som är våra, är alltså en andlig uppgift och har med vår relation till Gud att göra och med vårt uppdrag som medskapare. Att vara ”andlig” blir då i högsta grad en världslig uppgift. När vi skapar nya strukturer för vår Kyrka gör vi det för att alltmer kunna synliggöra att ”Guds tält står bland människorna” och när vi våndas över förändringar av invanda mönster får vi förlita oss på att ” han skall torka alla tårar från deras ögon” och att Han skall göra allting nytt. Fastetiden och Påsken ger oss hoppets och livets mönster för både våra egna liv och för den värld som är vår och alla dess sammanhang ner till minsta by.

Med tillönskan och en välsignad påsktid från Er kontraktsprost och kyrkoherde Jan Carlsson

PASTORAT 3 ASPELANDS I detta Jan Carlsson nummer FYRA ENTUSIASTISKA

4 PIONJÄRER

ORD KORS 14 D PÅ SI

Marita Rosén

FÖR DIG ÄR ALLTING 6 GUD KLART Agneta Håkansson MARIA ÄR FEM ÅR GAMMAL 7 ROSA Tomas Ekelund

2

KYRKNYTT NR 1 2013

10 NOTISER 11 ANNONSER JESUS, 12 UPPSTOPPAD HURRA, HURRA

Anette Lindblom Franzén

14 KORSORD


IUn

QH

OXQ

G

(

)UnQ9LPPHUE\/LQN|SLQJ

Q0 DUL DQ

NV M|

 /Y 

/|QQHEHUJD

6LOYHUGDOHQ 9HQD

+XOWVIUHG /Y

5Y

  )Un 2V Q. ND ULVWG UVK DP DOD  Q

5Y  )UnQ9HWODQGD

-lUQIRUVHQ  5Y

9LUVHUXP0nOLOOD *nUGYHGD

7YHWD

5RVHQIRUV

0|UOXQGD

5Y    )U

nQ 2

VN D

UV KD P  .D

OP DU

FAKTA ASPELANDS PASTORAT Aspelands pastorat kommer att omfatta hela Hultsfreds kommun. Inom pastoratet bor 13.515 människor varav 10.647 (79%) är medlemmar i Svenska kyrkan. Av dessa är 9.246 röstberättigade i höstens kyrkoval. Pastoratet kommer att bestå av sju församlingar, ha åtta kyrkor och ett kapell, ha 6,5 präster (minimiantal fastställt av Domkapitlet är 6). Församlingarna kommer att ha församlingsråd och ett team av anställda knutet till sig. Församlingarna är den primära enheten. Det är där vi firar gudstjänst, bedriver diakoni, undervisning och mission. Samverkan i form av pastorat gör det möjligt att bevara de små församlingarna och fortsätta att vara kyrka nära människor.

Aspelands pastorat. Ett nytt pastorat med välkända församlingar.

)Un Qc VH GD 

9 l[ M|

Text: JAN CARLSSON

0(75,$ +XOWVIUHGVNRQWRUHW 

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift beslutade vid sitt sammanträde 18 december 2012 att lägga samman Hultsfred, Mörlunda-Tveta, Virserum och Målilla med Gårdveda pastorat från och med 1 januari 2014. Det nya pastoratet ska heta Aspelands pastorat. I det nya pastoratet kommer Hultsfred, Vena, Lönneberga, Mörlunda-Tveta, Virserum, Järeda och Målilla med Gårdveda församlingar att ingå. Gudstjänster kommer att firas och övrig verksamhet kommer att bedrivas i de olika församlingarna precis som tidigare. Enda skillnaden är att vi kan samverka om bl. a. administration, fastigheter mm och så tillsammans få mer resurser till församlingsarbetet. Som församlingsbo så ska Du inte märka så mycket av att det blivit ett nytt större pastorat. I alla fall inget negativt. Processen fram mot ett nytt pastorat har pågått under hela 2012. Den 17 januari beslutade Stiftsstyrelsens AU att ge ett förnyat uppdrag om indelningsändringar gällande de enheter som utgör en-präst-pastorat inom Linköpings stift. Det innebar bland annat att det i stiftet 2014 ska finnas en pastoratsorganisation som uppfyller de kriterier som är fastställda i stiftets indelningspolicy. ”Kyrkoherden ska till sin hjälp i ett pastorat ha ett arbetslag som består av minst en, helst två ytterligare prästtjänster. Dessutom bör det finnas innehavare av diakon- och församlingspedagogtjänst till minst 50% vardera.” Stiftsstyrelsen har velat säkerställa att pastoraten har resurser att kunna arbeta på ett effektivt och ändamålsenligt sätt med en god arbetsmiljö och utan den sårbarhet som finns i mindre arbetsorganisationer. Goda samtal har under året förts inom och mellan de berörda

församlingarna och med Linköpings stift. Större delen av församlingarna har under arbetets gång kommit att inse att det inte bara är nödvändigt att samverka utan att vi också alla vinner på det. Pastoraten är enligt den nya kyrkoordningen från 2014 just en samverkansform för församlingar. Inom Hultsfreds kommun finns i dag fyra pastorat. Tre av dem har ingen präst utöver kyrkoherden. Av sammanlagt sju präster är fyra kyrkoherdar. Det finns ingen diakon och bara en pedagog. En oproportionerligt stor del av pastoratens budgetar går till administration i stället för att kunna användas till den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Genom samverkan i form av pastorat blir sårbarheten inom utförandet av den grundläggande uppgiften mindre. Anställning av diakon blir på sikt också möjlig. Administrationen kan effektiviseras och specialiseras. Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform gör det möjligt att ha bemanning på plats i de församlingar inom det nya pastoratet som i dag har det. Det pastorala arbetet kan utföras precis som i dag med befintliga team under en ”församlingsherdes” ledning, men med mindre sårbarhet vid ledigheter och sjukskrivningar. Bildandet av Aspelands pastorat 2014 av de nuvarande pastoraten inom Hultsfreds kommun ger förutsättningar för en ”samverkan och närhet” som kan ge bättre resurser för utförandet av det som enligt Kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift: Att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

FAKTA OM INDELNINGSBESLUT Stiftsstyrelsen skall leda förvaltningen av stiftets angelägenheter. Den är stiftets beredande, förvaltande och verkställande organ. Stiftsstyrelsen har att handlägga en rad förvaltningsfrågor, såsom pastoratsregleringar och frågor om den prästerliga tjänsteorganisationen. En viktig uppgift för stiftsstyrelsen är dessutom att vara remissorgan i olika kyrkliga frågor. Biskopen är självskriven ordförande och domprosten hans ersättare som ledamot men icke som ordförande. Stiftsstyrelsen har utöver biskopen elva ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Stiftsstyrelsens ledamöter utses av stiftsfullmäktige som väljs vid de kyrkliga valen vart 4:e år. Svenska kyrkans verksamhet regleras i Lag om Svenska kyrkan (1998:1591) och i Kyrkoordningen (KO). Enligt KO 37 kap 5§ skall Stiftsstyrelsen verka för en lämplig församlingsindelning. Stiftsstyrelsen beslutar om stiftets indelning i församlingar. En ändring föregås alltid av en utredning med ett remissförfarande, där framför allt berörda församlingar ges tillfälle att yttra sig. KYRKNYTT NR 1 2013

3


Fyra entusiastiska pionjärer Text: MARITA ROSÉN KYRKOHERDE I MÅLILLA

Therése Reimhult, Elenor Karlsson, Caroline Tapper och Christina Svensson

Alla vet vid det här laget att en sammanläggning mellan församlingarna inom Hultsfreds kommun har diskuterats under det gångna året. Det har blivit möten, remissvar, beslut och många frågor under resans gång. Under denna tid började de anställda på pastorsexpeditionerna planera samarbete som ett första steg inför den kommande sammanläggningen. Virserums kanslist skulle gå i pension och Hultsfred ville ha Målillas hjälp med det administrativa och på grund av det formades ett samarbete som är unikt i sitt slag. Frivilligt samarbete skulle påbörjas i januari 2013 och under hösten blev det planeringsmöten och många sömnlösa nätter. Det var flera stora praktiska problem som måste lösas för att samarbetet skulle kunna fungera bra. Ett tag var det mesta bara kaos, ingenting fungerade, telefonerna dog och datorlösningen klarade inte de krav som ställdes. Nu i januari är allting i gång och det blir ännu bättre när även Virserum och Hultsfred får tillgång till GIP, kyrkans gemensamma IT-plattform som Målilla haft i över ett år.

4

KYRKNYTT NR 1 2013

För att ta reda på mera träffade jag dessa fyra pionjärer för samtal: Caroline Tapper, Elenor Karlsson, Therése Reimhult och Christina Svensson. Det blev en kväll med mycket skratt och värme även om det gällde fakturor, bokningar och reskontra. Dessa fyra är verkligen eld och lågor inför både samarbetet och arbetsuppgifterna. Och vad som är ännu roligare är att de trivs så fantastiskt bra tillsammans. De kompletterar varandra med intressen och kunskaper, vilket är en bonus i samarbetet. Nu behöver ingen arbeta ensam i sin församling och dessa fyra kan specialisera sig på olika delar av arbetet. I Svenska kyrkan kommer det ständigt nya förändringar och regler och nu kan dessa fyra hålla sig uppdaterade med var sitt specialområde.

HÄR EN KORT PRESENTATION AV DESSA FYRA: Caroline (kallas Lina) är stationerad i Virserum och svarar för alla grav- och begravningsärenden. Hon tar hand om gravskötselfrågor, bokar bärare och begravningar för alla tre pastoraten. Dessutom sköter hon Virserums bokningar för dop, vigsel och


THERÉSE är stationerad i Hultsfred. Hon tar hand om löpande bokföring, kundreskontra och leveransreskontra, kollekter och alla anställdas löner i de tre pastoraten.

Tel: 24 95 96 ELENOR finns i Hultsfred och tar hand om bokningarna för Hultsfred, Lönneberga och Vena. Hon bokar verksamheten i datorn, skriver predikoturer, skickar kallelser och skriver protokoll. Hon är kyrkoherde Jan Carlssons sekreterare. lokaler, predikoturer och fakturor. Henne når man på nummer 301 05. Elenor finns i Hultsfred och tar hand om bokningarna för Hultsfred, Lönneberga och Vena. Hon bokar verksamheten i datorn, skriver predikoturer, skickar kallelser och skriver protokoll. Hon är kyrkoherde Jan Carlssons sekreterare. Elenors telefonnummer är 24 95 90. Therése är stationerad i Hultsfred och nås på nummer 24 95 96. Hon tar hand om löpande bokföring, kundreskontra och leveransreskontra, kollekter och alla anställdas löner i de tre pastoraten. Christina är basen för det hela och finns i Målilla på nummer 200 68. Hon tar hand om leveransreskontra och kundreskontra och löpande bokföring för Målilla. För alla tre pastoraten tar hon hand om budget och bokslut.

Tel: 24 95 90 CAROLINE (kallas Lina) är stationerad i Virserum och svarar för alla grav- och begravningsärenden. Hon tar hand om gravskötselfrågor, bokar bärare och begravningar för alla tre pastoraten. Dessutom sköter hon Virserums bokningar för dop, vigsel och lokaler, predikoturer och fakturor.

Om man nu skulle ringa till fel person gör det ingenting eftersom det finns en gemensam telefonväxel som gör att samtalen kan kopplas vidare. Även denna detalj hade sina skavanker i början men de fyras gäng tog initiativet och ordnade telefonövningar med varandra. Och även detta tycker de var roligt!

Tel: 301 05

Detta fyras gäng gör ett fantastiskt arbete och sporrar varandra, hjälper varandra, lär av varandra och resultatet blir bra. Trivseln kommer på köpet. De kompletterar varandra på ett bra sätt. När de samlas är inte skrattet långt borta. De trivs ihop, det är helt klart. Det är en trygghet i arbetet att vara flera och då är det lättare även under semestertider. Deras arbete är viktigt även om man inte så ofta lägger märke till det. Välskött ekonomi med alla tillhörande dataprogram är grunden för församlingens verksamhet.

och finns i Målilla. Hon tar hand om leveransreskontra och kundreskontra och löpande bokföring för Målilla. För alla tre pastoraten tar hon hand om budget och bokslut.

Dessa fyra har visat att det kan bli roligt och bra om man ta initiativ till samarbete och ser positivt på förändringar. De är nu våra pionjärer. Vi anställda och förtroendevalda har detta år på oss för att få allting att fungera bra när sammanläggningen börjar gälla i januari 2014. Hoppas att även detta samarbete blir roligt och lyckat.

Tel: 200 68

CHRISTINA är basen för det hela

KYRKNYTT NR 1 2013

5


PSALM 217

Elis M almeström

Gud, för är allti

När jag skrev inför förra numret av Kyrknytt hade hösten precis tagit sin början och vi väntade på advents- och jultiden. Nu har den helt plötsligt passerat oss med mariginal och vi ser fram mot våren och så småningom en varm och skön sommar. Jag har tagit för vana att skriva om en psalm som passar för kyrkoåret eller årstiden, så blir det inte riktigt nu eller till viss del så gör den det. Efter mycket letande fick det bli i alla fall bli en psalm som är lite av min personliga favorit. Psalm 217 – Gud för dig är allting klart. Text och foto: AGNETA HÅKANSSON Musiken till psalmen är en gammal psalmmelodi från 1691, komponerad av Georg Christoph Strattner, en tysk kompositör född i Gols, Österrike 1644, död 1704 i Weimar. Han var en känd körledare och kapellmästare vid hovet i Baden-Durlach. Han blev sedan körledare i Barfüsserkirchen, Frankfurt och 1692 blev han vice kapellmästare vid hovet i Weimar och senare också chef för operan där. Han var väldigt produktiv i sitt komponerande särskilt när det gällde psalmer och kantater, men han skrev också balettmusik och annan dramatisk musik. Nu är det ju som vanligt inte om kompositören jag ska berätta utan om textförfattaren till psalmen jag valt att skriva om, f.d. biskopen i Växjö, Elis Malmeström. Han föddes som Axel Christian Elis Malmeström, 6 november 1895 i Göteborg, föräldrar var köpman Karl Axel Malmeström och hans hustru Ester Eleonore, född Weibull. Han tog studentexamen 1914 vid Göteborgs Högre latinläroverk, fortsatte sedan studera vid Göteborgs högskola, där han 1916 tog en teologisk-filosofisk examen samt en reservofficers-

6

KYRKNYTT NR 1 2013

examen. Efter ytterligare några års studier, nu i Uppsala blev han prästvigd 30 maj, 1920 och fick 1928 tjänst som kyrkoherde i Norra Råda, Karlstads stift, där han tidigare varit pastorsadjunkt. Det var under tiden i Norra Råda han skrev den första versionen av texten till psalm 217, då under titeln Bön om ljus, närmare bestämt 1936 då hans 37-åriga hustru plötsligt blev sjuk och dog, han blev då ensam med fem barn och skrev sju fyrradiga strofer i sorgen efter hustrun. Året efter publicerades den i sin helhet i Karlstads stiftblad. 1938 blev han utnämnt till domprost i Strängnäs, en tjänst han tillträdde året efter där han jobbade till 1943 då han blev anställd som domprost i Göteborg. Han var föreslagen som biskop vid två tillfällen, Karlstad 1937 och Västerås 1940, men det var inte förrän senare han lyckades få titeln biskop. Han biskopsvigdes för Växjö stift 8 oktober 1950, där var han kvar till 1962. Under sina verksamma år hade Malmeström åtskilligt med ”viktiga” jobb förutom sina prästtjänster. Han var för att nämna några, inspektor vid kommunala flickskolan i Strängnäs


1 2 3 4 5

Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga, att jag ser hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig.

ringdigklart 1939-43, vid Göteborgs prästgymnasium från 1944 och vid Kjellbergs kommunala flickskola från 1949. Malmeström var även ledamot av Nordstjärneorden och av Kungliga Vetenskapsoch Vitterhetssamhället i Göteborg. Efter första hustruns död gifte han också om sig, han dog 21 mars 1977 i Göteborg. När det Hymnologiska institutet bildades och man på 1960-talet initierade arbetet med en ny psalmbok, skickade Malmeström in sin bearbetade version av psalmen, det är den version vi har i dagens psalmbok den vers vi har som första vers var andra vers i originalet. Det kom som vi ju alla vet inte någon ny psalmbok medan Malmeström levde så han inskickade psalm blev liggande. Däremot gav Frikyrkliga Studieförbundet ut psalmen i en körantologi, Andlig visa, tillsammans med nuvarande 1600-talskoral som Torgny Erséus hittat och trodde skulle passa. I den versionen kom psalmen in i Svenska Missionsförbundets psalmbokstillägg Herren lever 1977.

Och om jag ej mer förmår gå i tro den väg du går led mig vid din fasta hand steg för steg mot livets land. När min tanke, tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid - inneslut den i din frid. All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet men du är barmhärtighet.

När man på nytt tog upp frågan om en ny psalmbok som nu dessutom skulle ha en ekumenisk del kom förslaget från frikyrkligt håll att man skulle ta med biskop Malmeströms psalm. Per Harling kommenterade det hela med: ”Biskop Elis Malmeströms enda psalm i psalmboken fick alltså göra en resa genom frikyrkligheten innan den på allvar blev upptäckt och älskad i hans egen kyrka. Det ska vi tacka Gud för!” Psalmen har sedan den kom med i psalmboken blivit en av de mest sjungna psalmerna och använd inte minst inom sjukhuskyrkornas verksamhet. Min personliga känsla för psalmen är att den andas både hopp och förtröstan och att man inte ska behöva gå ensam eller sakna stöd när man är trött och tvivlar, så jag kan också förstå att den används flitigt i sjukhuskyrkor. Det är verkligen precis som den ursprungliga titeln på texten beskrev, ”en bön av ljus”. Det var också till viss del det som fick mig att välja just denna psalm eftersom fastan och påsken, som vi nu närmar oss, är en blandning av både sorg och glädje. Då kan vi verkligen behöva en psalm som ger oss just kraften att se framåt och känna hopp och förtröstan.

KYRKNYTT NR 1 2013

7


Rosa Maria är stolt över sin pappa som odlar majs och bönor.

Rosa Maria är fem år gammal Text: TOMAS EKELUND FOTO: MAGNUS ARONSSON/IKON

En plötslig vänstersväng och vägen byter skepnad. Den dubbelfiliga asfaltsleden som i flera timmar klättrat längs de höga bergssidorna blir nu en grusväg, bitvis oframkomlig utan fyrhjulsdrift. En handskriven skylt berättar att vi snart är i Tierra Blanca. När skogen öppnar sig mot en å som kämpar sig fram under vägen får naturen liv. Här står ett tiotal kvinnor och barn i det strömma vattnet och tvättar kläder, några kvinnor bär sina spädbarn på ryggen. De har vandrat i över en timme för att komma hit. Här är det svårt att hitta användbart vattnet. - Så det går att dricka? frågar jag vår guide.

8

KYRKNYTT NR 1 2013

- Absolut inte! svarar han snabbt. Vattnet som rinner här används av det närliggande petroleumraffinaderiet. I stora mängder är det här vattnet skadligt. Kvinnorna i ån kommer från byn Las Mercedes i Alta Verapaz i centrala Guatemala. Här är färgerna bedövande, skogen grönare än grön och bergen högre än höga. I byn bor drygt 40 familjer som alla lever av det jorden kan ge. Så har det varit sedan generationer tillbaka.

ROSA MARIA ÄR FEM ÅR GAMMAL men säger att hennes pappa inte riktigt vet hur gammal hon här, han har så mycket


Faktaruta Jordbruksprodukterna utgör 90% av Guatemalas export och jordbruket är fortfarande landets viktigaste näring. Kaffet står för något mer än 20% av all export. Utöver kaffe, socker och bananer exporterar landet också bomull och kardemumma. De här produkterna är emellertid sådana som odlas på enorma plantager, vanligen i utländsk ägo. Dessutom upplåter regeringen och storgodsägarna större och större landarealer till transnationella företag som ägnar sig åt monokulturer, vilket innebär att odlingen av basfödan majs ersätts med afrikansk palm, vilken används till att producera energi.

annat tänka på. Som sin majs och sina bönor. Men Rosa Maria är stolt över sin pappa. Hon springer runt en stor, vit säck fylld med nyplockade majskolvar. - Dem har min pappa odlat, säger hon glatt. Pappa heter Daniel Caal och är lite över 60 år. Han bor tillsammans med sin hustru Espa och de fem barnen. Här ligger de små husen tätt, röken från kökseldarna blandas med dofterna från husdjuren och ljudet av cikador. Här kretsar livet kring födan – maten åt människor och djur, inkomsterna från det jorden kan ge. På det lilla stycke mark som familjen äger odlar Daniel majs, bönor och paprika. När skörden är god kan Daniel sälja en del av det han odlar, men ofta går det mesta till familjens överlevnad. Rosa Maria går i skolan, men för hur länge vet de inte. Skolan är beroende av att det finns lärare som vill bosätta sig här och då måste det finnas vägar och mat. Och för att få en högre utbildning krävs pengar.

SEDAN FLERA ÅR ÄR ÖVERSVÄMNINGAR ett återkommande problem. Vägarna blir då oframkomliga och byarna helt isolerade. Invånare tvingas fly till härbärgen, inte sällan i upp till en månad. Under dessa perioder blir problemen med bristande tillgång på el och sjukvård för människorna som bor här en enorm påfrestning på livet, inte minst eftersom tillgången på mat när allt svämmar över blir näst intill obefintlig. Förra året var byn Las Mercedes översvämmad två veckor i sträck. Då förorenades allt dricksvatten och grödorna förstördes. Daniel Caal berättar stilla om översvämningarna och om hur de fullständigt slår sönder vardagen. Om hur invånarna efter kort tid blir nästan helt utan mat. Han berättar även om den hjälp som de fått att organisera sig när översvämningarna kommer, hur byborna skapat en organisation för att varna varandra och fly undan vattenmassorna. Daniel säger att det även har hjälpt honom och byinvånarna att få mat när situationen är besvärlig. - Jag drömmer om att kunna erbjuda min familj ett annat liv, sä-

MEN LIVET HAR FÖRÄNDRATS I BYN Mercedes och att ger han. Men det är inte möjligt, var skulle vi flytta? Stora företag vara jordbrukare här är svårt. Få stora företag äger det mesta av den brukbara jorden och den mark som småbönderna äger är både svårodlad och näringsfattig. Dessutom är odlingsmetoderna ofta otidsenliga och ger liten avkastning. Många bönder odlar av tradition de få stapelvaror som det finns gott om. Det gör kedjan av odlad jord, mat och inkomster mycket enkel men beroende av att varje länk håller. Det finns liksom inte fler kedjor att hänga livet på. När odlingarna förstörs av översvämningar eller torka tvingas familjer att köpa mat istället. För de familjer som då inte har pengar återstår ofta endast att svälta. I dessa delar av Guatemala, liksom i andra delar av Centralamerika, lider många fattiga barn och vuxna av undernäring. Den näringsrika maten finns visserligen att köpa, men till priser som fattiga inte har råd med.

har redan köpt upp den mest användbara marken inom rimligt avstånd, som familjen skulle haft råd med.

I DAGENS VÄRLD FÅR MÄNNISKOR DÖ AV BRIST PÅ MAT - TROTS ATT MAT FINNS. Förra året dog 36 miljoner människor av svält. Jean Ziegler var tidigare FN:s specialrapportör för matsäkerhet. I en nyutkommen bok säger han att det finns mat för nästan dubbelt så många människor som idag befolkar jorden. Det som sker när människor ändå dör på grund av svält kallar han mord. Och skulden lägger han på de multinationella företag, storbanker och ledare i världen som är likgiltiga inför katastrofen och inte låter något komma i vägen för maximerade vinster.

KYRKNYTT NR 1 2013

9


NOTISER Döpta, vigda och begravda medlemmar i våra församlingar November 2012 – Januari 2013 Om namnet inte står under den församling där förrättningen ägt rum, beror det på att vederbörande inte är/var skriven där.

Begravda

Döpta

VINNARE KORSORD

HULTSFRED

HULTSFRED

Vilhelm Nilsson Kvarnfjärd Olle Nilsson Kajsa Helgesson Gabriel Balgård Andersson Lucas Ekström Maximilian Wallin Rio Berggren Ella Hesselgård Felicia Hesselgård

VENA LÖNNEBERGA

Ella Martinsson Malle Lindqvist

Sonja Andersson Isabelle Didriksson Evald Pettersson Gunn-Britt Olsson Sven Nygren

VENA

Ivar Fungmark Margit Vigren Anders Karlsson Axel Karlsson Elsa Larsson

LÖNNEBERGA Inga Sköld Nils Hård Kurt Balk forts.→

Vill man ha lösningen till korsordet kontaktar man pastorsexpeditionen.

Vi säger

GRATTIS till bokpriset!

fred

Inger Hellgren, Hults

Du vet väl om

att vi också finns på

NYA TELEFONNUMMER!

Fr.o.m 1 januari har pastoratet ny telefonväxel där alla anställda har ett eget direktnummer, så behöver du ringa, ta en koll i kontaktlistan så att du ringer rätt person. 10

KYRKNYTT NR 1 2013

Facebook? Sök efter Svenska kyrkan i Hultsfred Gå gärna in och gilla oss! www.facebook.com/hultsfredspastorat


HULTSFREDS KYRKA

HULTSFREDS KYRKA

”Lunchmusik i kyrkan”

”Högmässa för hela kontraktet”

Första torsdagen i månaden kl. 11.30 7/3, 4/4 och 2/5

Söndagen 21 april kl. 18.00

Därefter välkommen till sopplunch i Församlingsgården Soppa, smörgås, kaffe och kaka för 40 kr. (där 20 kr går till diakoni)

Medverkan av kontraktets körer, musiker och präster

”Sommarkonsert med Kyrkokören”

”Musikgudstjänst”

Söndagen 2 juni kl. 19.00

Långfredagen 29 mars kl. 18.00

Stråkkvartett Ann-Marie Daag Albrechtsson Anette Lindblom Franzén

STABAT MATER av Pergolesi Ann-Marie Daag Albrechtsson, sopran och dirigent Birgitta Jöneteg, alt Aspelands damkör Birgitta Ljungkvist, violin Katarina Malmberg, cello Leif Dahl, orgel

Välkommen! HULTSFRED

”Stilla, ro och nära” Meditativa andakter Tisdagar kl. 19.00 i Kyrkogårdskapellet Följande dagar: 12/3, 16/4, 14/5 Vid varje tillfälle något musikinslag

Välkommen!

Välkommen! LÖNNEBERGA KYRKA

”Mariamässa” Jungfru Marie Bebådelsedag 17 mars kl. 11.00

Claes Göran Gunnarsson, sång Ann-Marie Daag Albrechtsson, sång Gösta Larsson, piano o orgel Jan Carlsson Kaffe o våffla

”Musikgudstjänst” Söndagen 7 april kl. 18.00 Älghults Musikkår Uppvidinge Blåsorkester Anette Lindblom Franzén

Välkommen! VENA KYRKA

VENA KYRKOKÖR 100 ÅR!

”Jubileumskonsert” söndagen 9 juni kl. 18.00 Musik från stora delar av förra seklet

Välkommen!

”Terminsavslutning” Söndagen 26 maj kl. 16.00

för pastoratets barngrupper. Vi börjar i kyrkan med gudstjänst kl.16. Därefter fortsätter vi med lekar och annat skoj. Svenska kyrkans Unga bjuder på tårta, medtag egen dryck!

Välkommen!


Jesus dog och då tog han av sig

huvudet, armarna och benen och så grävde de ner honom så att han skulle bli bättre.

När han kände sig piggare tog han på sig huvudet, armarna och benen igen. Sen fick Maria steka pannkakor till honom så att han blev stark och orkade gå på vattnet och sådär....

”Uppstoppad Jesus, hurra, hurra!” Text: ANETTE LINDBLOM FRANZÉN anhängare. Man säger även att Jesus blev korsfäst och att något hände i samband med det som störde ordningen i den romerska provins som Jerusalem tillhörde, samt att det som hände påverkade människor på ett genomgripande sätt och att budskapet om detta spred sig snabbt. Människorna som spred budskapet hade dessutom en sådan stark övertygelse att de var beredda att offra sina liv för det. Ungefär så långt når vi med vetenskapliga metoder.

”Jesus dog och då tog han av sig huvudet, armarna och benen och så grävde de ner honom så att han skulle bli bättre. När han kände Det andra då? Att Jesus dör och uppstår igen? Att Jesus är Guds sig piggare tog han på sig huvudet, armarna och benen igen. Sen fick son? Ja, det kan vi inte nå med vetenskapliga metoder, det är Maria steka pannkakor till honom så att han blev stark och orkade något som vi kan tro på, sätta vår tillit till. Och här är det viktigt att komma ihåg att tro inte är en lägre grad av vetande. Tro och gå på vattnet och sådär.” vetenskap står inte heller i motsats till varandra även om debatter Så beskrev vår yngsta dotter påskens händelser. Ja, kanske var tämligen ofta vill påstå det. Tro är att förtrösta, att sätta sin tillit det så det var, det är i alla fall hennes mycket bestämda uppfatt- och förvissning till något. ning. Vad vet vi egentligen om vad som hände den där påsken i Jerusalem för ca 2000 år sedan? Vad kan vi vetenskapligt uttala Vi måste tro för att kunna leva brukar jag säga till konfirmanderna och då tittar de oftast undrande på mig. Vi måste tro för oss om när det gäller Jesu död och uppståndelse? att kunna leva, vi måste ha tillit till vår omvärld. En grundlägOm man tittar och analyserar de textdokument som nämner gande bit för vår existens är till exempel kärlek, att vi upplever Jesus så är den etablerade uppfattningen bland nutida forskare oss vara älskade och accepterade. Detta kan vi inte vetenskapligt att den historiske Jesus, det vill säga, personen, människan Jesus, bevisa att vi är. Vi kan inte med vetenskapliga metoder bevisa att sannolikt har existerat och att han under sin livstid vann många någon älskar oss, det är något som vi får förlita oss på och tro på.

12

KYRKNYTT NR 1 2013


Vi måste tro för att kunna leva, eller som författaren Tomas Tranströmer beskriver tillitens kraft i en av sina dikter: ”Så mycket vi måste lita på för att kunna leva vår dagliga dag utan att sjunka genom jorden! Lita på snömassorna som klamrar sig fast vid bergssluttningen ovanför byn. Lita på tysthetslöften och samförståndsleenden, lita på att olyckstelegrammen inte gäller oss och att det plötsliga yxhugget inifrån inte kommer. Lita på hjulaxlarna som bär oss på motorleden mitt i den trehundra gånger förstorade bisvärmen av stål. Men ingenting av det där är egentligen värt vårt förtroende. De fem stråkarna säger att vi kan lita på någonting annat, och de följer oss en bit på väg dit. Som när ljuset slocknar i trappan och handen följer - med förtroende - den blinda ledstången som hittar i mörkret” Kanske är tro att komma dit där det får bära eller brista. Där vi tvingas hålla fram oss själva och lita på att vi tas emot. Där vi måste ta steget utan att veta om det håller, både i relation till varandra och också i relation till det som är livets innersta kärna.

Påskens händelser är något som vi kan ta emot och tro på. Kristus är uppstånden och det hela är omöjligt och talar på många sätt mot både förnuft och sans. Och ändå tror vi. Det är en dubbelhet som vi får leva med att vi inte fullt ut kan förklara. När lärjungarna ställs inför Jesu död och uppståndelse, en händelse som de inte alls hade kunnat föreställa sig, så märker vi att deras upplevelse är så omvälvande att det blir svårt för dem att sätta exakta ord på vad som hände. De kan inte ge en heltäckande definition av det som hände. Vi får, precis som lärjungarna, finna oss i att inte helt och hållet kunna förklara det totala skeendet. Det som händer under påsken i Jerusalem är det fantastiska att livet självt, Gud, visar på att livet segrar till slut. Att det som hindrar livet rullas bort, att livet är starkare, att livet segrar över döden. Vi firar allt som står mot livet. Vi firar en vändpunkt. Påskens budskap, Jesu död och uppståndelse, är först som sist en lovsång till det omöjliga. En lovsång som sjuder av glädje, förundran och tro. ”Uppstoppad Jesus, hurra, hurra!” sjunger barnen glatt på påskdagen, eller som det egentligen står i sången: ”Uppstått har Jesus, hurra, hurra! Han lever, han lever, han lever än.” Glad påsk!

KYRKNYTT NR 1 2013

13


TÄVLA OM BÖCKER! För att vara med och tävla måste din korsordslösning vara redaktionen tillhanda senast tisdagen den 19 mars. Den först öppnade, rätta lösningen, vinner en bok.

ST SENA

GEN TISDA RS 19 MA

Adressen är: Pastorsexpeditionen, Hantverkargatan 11, 577 34 Hultsfred. Märk kuvertet ”Krysset 1/13”. Lycka till! Namn: Adress:

Telefonnummer: 14

KYRKNYTT NR 1 2013


KONTAKT HULTSFREDS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET HANTVERKAREGATAN 11, 577 34 HULTSFRED

Pastorsexpedition tis-fre. 10.00-15.00 E-post: hultsfred.pastorat@svenskakyrkan.se

24 95 80

Pedagog/barnledare Församlingspedagog Anne-Marie Jensen 24 95 85 E-post: annemarie.jensen@svenskakyrkan.se

Kansli Ekonomiassistent Theresé Reimhult E-post: therese.reimhult@svenskakyrkan.se

24 95 96

Kanslist Elenor Karlsson E-post: elenor.karlsson@svenskakyrkan.se

24 95 90

Kanslist, Caroline Tapper (Gravärenden) E-post: caroline.tapper@svenskakyrkan.se

24 95 98

Barn- & ungdomsledare Sandra Örmander Tjänstledig

24 95 80

Barnledare Ingela Uddman

24 95 84

Barnledare Susanne Åkesson

24 95 87

Barnledare Ingela Gustafsson

24 95 95

Barnledare/Assistent/Lokalvård Frida Rahmić E-post: frida.rahmic@gmail.com

24 95 99

Församlingsvärdinna/Kyrkvaktmästare Hultsfred

Präster Kyrkoherde Jan Carlsson 070-821 68 85 E-post: jan.carlsson@svenskakyrkan.se 24 95 94

Församlingsvärdinna Ingrid Johansson 24 95 81 E-post: ingrid.r.johansson@svenskakyrkan.se

Komminister Anette Lindblom Franzén 073-020 92 44 24 95 93 E-post: anette.lindblom.franzen@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare, Förman Karl-Inge Arvidsson 24 95 88 E-post: karl-inge.arvidsson@svenskakyrkan.se

Vik. komminister Emma Thorén 072-208 00 42 E-post: emma.thoren@svenskakyrkan.se 24 95 86 Komminister Anton Hultgren 070-221 28 98 E-post: anton.hultgren@svenskakyrkan.se 24 95 97

Kyrkvaktmästare Magnus Sundström 24 95 89 E-post:magnus.sundstrom@svenskakyrkan.se

Komminister Annsofi Arenander 24 95 83 E-post: annsofi.arenander@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Gustav Nilsson E-post: gustav.nilsson@svenskakyrkan.se

Musiker

Kyrkvaktmästare Vena

Ann-Marie Daag Albrechtsson 24 95 91 (Hultsfred) E-post: ann-marie.daag.albrechtsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Malin Lockström E-post: malin.lockstrom@svenskakyrkan.se Kyrkofullmäktiges ordförande Morgan Sävetun

b. 411 16

Agneta Håkansson 24 95 92 (Lönneberga) E-post: agneta.hakansson@svenskakyrkan.se

Kyrkonämndens ordförande Ulla Lisedahl E-post: ulla.lisedahl@svenskakyrkan.se

b. 640 28

Helena Lundborg Svensson 609 15 (Vena) E-post: helena.lundborg.svensson@svenskakyrkan.se

Bokning av samtliga lokaler görs till Pastorsexpedtionen

UTGES AV: Hultsfred Kyrkliga Samfällighet Hultsfred Vena Lönneberga församlingar Hantverkaregatan 11 577 34 HULTSFRED Tel: 0495-24 95 80 E-post: hultsfred.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Lönneberga 407 75

609 04

Ansvarig utgivare: Jan Carlsson Omslagsbild: Vårens ankomst Redaktion: Jan Carlsson - Ett hav av vitsippor Agneta Håkansson Foto: Agneta Håkansson Tryck: V-TAB Vimmerby 2013 Papper: Multiart Gloss 130g

Nästa nummer: Sommar

ultsfred

vensk www.s

.se/h akyrkan

KYRKNYTT NR 1 2013

15


JUNI

MAJ

APRIL

MARS

VÅRENS GUDSTJÄNSTER 2013 HULTSFRED

VENA

LÖNNEBERGA

3 i fastan

11.00 Högmässa

16.00 Gudstjänst

11.00 Gudstjänst

10

Midfastosönd.

11.00 Högmässa 13.00 Dopgudstjänst

11.00 Högmässa

16.00 Högmässa

12

tisdag

19.00 Stilla, ro och nära

17

Jung. Marie beb.

11.00 Högmässa

16.00 Gudstjänst

11.00 Mariamässa

24

Palmsöndagen

11.00 Högmässa

11.00 Gudstjänst

11.00 Högmässa

28

Skärtorsdag

19.00 Skärtorsdagsmässa

19.00 Skärtorsdagsmässa

19.00 Skärtorsdagsmässa

29

Långfredag

18.00 Musikgudstjänst

15.00 Korsandakt

11.00 Gudstjänst

30

Påskafton

23.00 Påsknattsmässa

31

Påskdagen

09.30 Påskdagsmässa med påskfrukost

11.00 Påskdagsmässa

3

1

Annandag påsk

11.00 Högmässa

7

2 i påsktiden

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

18.00 Musikgudstjänst

14

3 i påsktiden

11.00 Högmässa 13.00 Dopgudstjänst

18.00 Gudstjänst

11.00 Högmässa

16

tisdag

19.00 Stilla, ro och nära

21

4 i påsktiden

28

5 i påsktiden

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

18.00 Gudstjänst

5

Bönsöndagen

11.00 Högmässa

16.00 Gudstjänst

11.00 Högmässa

9

Kr. himf. dag

08.30 Gökotta i Kalvkätte 11.00 Högmässa

08.30 Koraler från tornet

09.00 Gökotta vid Lindens badplats

12

Sönd. f. pingst

11.00 Högmässa 13.00 Dopgudstjänst

14.00 Friluftsgudstjänst vid Bostället

18.00 Gudstjänst

14

tisdag

19.00 Stilla, ro och nära

19

Pingstdagen

11.00 Högmässa

11.00 Konfirmation med mässa

26

Hel. tref. dag

11.00 Högmässa

16.00 Terminsavslutning för hela pastoratet

2

1 e tref.

11.00 Högmässa 19.00 Sommarkonsert

11.00 Högmässa

18.00 Gudstjänst

9

2 e tref.

11.00 Högmässa 13.00 Dopgudstjänst

18.00 Gudstjänst Kyrkokören 100 år

11.00 Högmässa

16

3 e tref.

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa 18.00 Sommarkonsert Vena musikkår

18.00 Gudstjänst

22

Midsommardagen

11.00 Högmässa

12.00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården 14.00 Friluftsgudstjänst i kyrkparken

24

Palmsöndagen

11.00 Högmässa

11.00 Gudstjänst Utdelning av dopdroppar

23

Joh. Döp dag

18.00 Gudstjänst vid Fontänen

30

Apostladagen

11.00 Högmässa

* 11.00 Kontraktshögmässa i Hultsfreds kyrka *

11.00 Högmässa

11.00 Konfirmation med mässa

R:

MME

A NU NÄST

AR M M O S

För ytterligare information se predikoturerna. Reservation för ändringar.

Kyrknytt 1 2013  
Kyrknytt 1 2013  

Församlingsblad för Hultsfred, Vena och Lönneberga församlingar.

Advertisement