Page 1

urban dynamics: PONĂ VKA?


vypracoval: vedoucí:

Jan Bureš, 3. ročník Tomáš Kozelský, MSc.


urban dynamics: PONÁVKA? Ponávka je řiční potok táhnoucí se z Králova Pole přes centrum města, vlévající se do řeky Svratky v Komárově, na jihu města. Ponávka byla koncem 19. století z velké části zatrubněna a v tomto stavu zůstává z většiny dodnes. Ponávka vystupuje na povrch nedaleko Dornychu, na pozemku bývalé textilní továrny Vlněna. Areál Vlněny byl definitivně srovnán se zemí počátkem roku 2016 a na jeho místě byl vyprojektován a z části již i vybudován nový administrativní campus Vlněna. Celý projekt stojí za českým developerem CTP. Součástí projektu a stavby celého areálu je také úprava povodí potoka a jeho propojení s campusem. Voda ve městě je jeden z hlavních a nejduležitějších městských činitelů. Voda patří převevším obyvatelům města a zpřístupnění, úpravy a revitalizace vodních toků ve městech se stává čím dál větším tématem. Z projektů jako berlínský Flussbad, nárvrh a plán na úpravu povodí a řičního kanálu řeky Los Angleles nebo i úprava nábřeží řeky Loučné v Litomyšli lze vycítit, že města si důležitost řeky, jako dynamického elementu uvědomují a snaží se hledat možná řešení. Okolí řek a jejich nábřeží jsou populární místa ve městech především jako relaxační a odpočinkové zóny. Budoucí podoba povodí potoka v areálu campusu stále není známá a jeho podoba se pravděpodobně bude odvíjet od podoby budoucí dostavby areálu, jež má směřovat právě směrem k povodí. Tento projekt se zaměřuje na povodí potoka v areálu a zkoumá jeho možný potenciál i přes dosud neznámou a nedokončenou dostavbu areálu. Snaží se vytvořit jednouduchou strukturu a směr, na který bude možno navázat v budoucích etapách vývoje campusu.


FLUSSBAD Projekt Flussbad se nachází v centru Berlína a transformuje nepoužívané rameno řeky Sprévy do přirozeného 745m dlouhého „koupaliště“. Tento koncept nabízí plavecký prostor, který je ekvivalentem sedmnácti olympijských bazénů s průměrnou šířkou 28,8 m, hloubkou kolem 2,2 m a který také nabízí 780 metrů rákosů a dalších vodních rostlin využitých pro filtraci vody. Projekt je zajímavý tím, že je neotřelý, inovativní a osvěžující, ale zároveň jednoduchý a proveditelný. Části nábřežních zdí jsou transformovány na velkorysá schodiště, která poskytují přístup do bazénu, zázemí v podobě úložných skříněk a převlékacích boxů je nenápadně integrováno do terénu. Voda vstupující do horní části říčního ramene je přečišťována přes 1,8 ha rákosové přírodní rezervace a písčité podloží. Jez na dolním konci systému zabraňuje zpětnému toku nefiltrované vody z hlavní části řeky, přepadové vývody pro smíšené městské kanalizační sítě budou soustředěny pod celým systémem. Od pádu berlínské zdi v roce 1989, zažila oblast 75 % nárůst obyvatel. S tím byly spojené ztráty volných prostranství. Koupaliště ležící v samém srdci historického města na nepoužívaném rameni řeky dává na nedostatek těchto prostorů odpověď. Poskytuje veřejný městský rekreační prostor jak pro obyvatele Berlína, tak i pro turisty v okolí ležících památek a lokalit, jakou je například Museuminsel (Muzejní ostrov). Síla tohoto projektu je v tom, že se oprávněně ptá na vlastnictví řeky. Ta je dnes používána pouze pro lodní přepravu a kanalizaci, ne však pro veřejné činnosti. Architekti navrhli potřebné změny v systému odpadních vod podél této části řeky, stejně jako vytvoření pomocných odtokových kanálů a filtrační plochy z rostlin v horní části toku. Tyto změny zlepší kvalitu vody natolik, že splní standardy pro koupání v řece. Flussbad je víc než jen velký bazén. Navrhuje zajímavé vybavení na místě, které je již kulturně a politicky definováno. Stávající komplex muzeí bude obohacen jednoduchým, ale účelným gestem, které může zlepšit celý areál ostrova. Porota ocenila tento projekt, protože to je přesvědčivým příkladem toho, čeho lze dosáhnout v hustě zastavěných městských částech, které mají bohatou tradici a množství důležitých historických budov, ale kde byly delší dobu opomíjeny potřeby veřejnosti. Říční bazén v Berlíně | EARCH.. Architektura online | EARCH. [online]. Copyright © realities united [cit. 13.05.2019]. Dostupné z: http://www.earch.cz/cs/ architektura/ricni-bazen-v-berline


AXONOMETRIE


ÚPRAVA NÁBŘEŽÍ ŘÍČKY LOUČNÉ Úprava nábřeží říčky Loučné v centru Litomyšle navazuje na úsek, upravený již dříve AP atelierem. Zanedbaná plocha bývalých městských sadů byla od Pleskotovy promenády oddělena zdí a četné další překážky a ploty znemožňovaly volný pohyb podél řeky. Návrh stojí na koncepci obnovy a propojení čtyř různých městských prostorů – nábřeží, břehůřeky, parku a ulice – do jednoho funkčního celku. Velký důraz byl přitom kladen na zachování a posílení přirozených kvalit místa, zejména pak přírodního charakteru břehu řeky Loučné. Nábřeží je pojato jako městská promenáda pod stromy, určená pro odpočinek, setkávání a hry. Záměrem bylo získat po odstranění všech bariér, bránících volnému pohybu chodců, přírodní protiváhu Smetanova náměstí. Součástí nábřeží je sochařsky ztvárněné dětské hřiště s hudebními motivy od sochařů Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského. Herní prvky navazují na poválečnou tradici umělecky ztvárněných hřišť v Československu. Nábřeží je lemováno nízkou zídkou z probarvovaného betonu, vytvářející hranici mezi městem a zeleným pásem řeky. Zídka slouží nejen jako vymezení hřiště, ale i jako sezení a další herní prvek. Pás svažitých břehůřeky Loučné byl záměrně ponechán co nejvíce nedotčený umělými zásahy, které by mohly přetížit jejich přírodní charakter. Ten chápeme jako jednu z největších hodnot v území. Prostor je zachován ve své divokosti a zpřístupněn pouze na vybraných místech lehkými moly z pororoštů a vyhlídkou umístěnou v úrovni korun stromů nad objektem vodárny. Břehy jsou přemostěny visutou pěší lávkou. Ta je, stejně jako pozorovatelny, navržena jako subtilní a transparentní ocelová struktura, co nejméně zasahující do přírodního okolí. Další přechod přes řeku tvoří brod z žulových balvanů, který je součástí chodníčku vedoucího z nábřeží na pobytovou louku na druhém břehu. Rusina Frei vytvořili z okolí říčky Loučné v Litomyšli veřejný prostor pro všechny generace | EARCH.. Architektura online | EARCH. [online]. Copyright © Rusina Frei [cit. 13.05.2019]. Dostupné z: http://www.earch.cz/cs/architektura/rusina-frei-vytvorili-z-okoli-ricky-loucne-v-litomysli-verejny-prostor-pro-vsechny


SITUACE


urban dynamics: PONĂ VKA?


SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1


SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2


CELKOVÁ SITUACE


Vlněna Office Park.

Druhá z půdoních zachovalých budouv.

Tržnice ‚Na šujaňáku‘

LYCEUM: SOCIAL REAKTOR

Podle návrhu studia Acht Studio. Aktualní dokončená část.

Budová bývalého textilního provozu s komínem by měla být zachována. Uvažuje se možnost rekonverze projektu. Návrh zatím počíta s určitým kreativním prostorem a atelierovými prostory k pronájmu. Budova je stále oddělena plotem od ulice, ale mělo by dojít k jejímu propojení s celým campusem a otevře tak areálu směrem od řeky.

Na aktualním pozemku s komplikovanou situací pozemkového vlastnictví vznikne projekt tržnice podle návrhu studia Sollaron architects.

Starší budova školy právě prochází rekonstrukcí podle návrhu studia KOGAA, které zde také sídlí, na sociální reaktor. Je zde plánováno vybudovat několik soukromých prostorů a studií k pronájmu, co-working, workshopy, restaurace, 2 posilovny a zpřístupnění vnitřního dvora.

Jednotlivé bloky s převážně kancelářskými prostory jsou propojeny prosklenými chodbami a atrii. Mezi budovami se nachází polouzavřený veřejný prostor se zelení. Nachází se zde také původní objekt staré Vlněny – Bochnerův palác. Ve třetím objektu z prava se nachází kavárna brněnské pražírny Rebel Bean.

Budoucí vývoj území uzemí by se měl rozdělit do tří etap. Měla by se zde nacházet Food galerie, tržnice s čerstvými potravinami, drobné prodejny a menší objekty bydlení. Návrh uvažuje budoucí možnost propojení s proti lehlou stronou povodí.

Hlavní náplní by mělo být především přilákání kolemjdoucích pomocí společných sdílených aktivit, workshopů pop-up instalací a dalších zajímavých aktivit a projektů.

ERMETINO, S.R.O., ReCap Trade a.s. atd. V této části se nachází blok s nyní vybouranou částí směrem k řece. V objektech se nachází sídla firem, nahrávací studia, pronajímatelné prostory atd. Především soukromé vlastnictví.

ANALÝZA OKOLNÍCH OBJEKTŮ


Prostor budoucího parku

Úprava cesty na ulici Čechyňská

Na tomto místě je uvažován v rámci celého administativního kampusu park s úpravou řičního povodí. Výsledná podoba parku je ovšem stále neznámá a v procesu a není zatím jasné jak bude vypadat. Návrh toto místo uvažuje jako zatím nedořešené a svou jednoduchou strukturou umožňuje budoucímu spořádání parku jednoduché napojení na úpravu povodí , jeho spojení a vytvoření jednotného logickégo celku.

cesta na ulici Čechyňská slouží pouze residentům či pracovníkům nebo slouží jako otočná plocha. tato slepá ulice pravděpodobně nebude a podle územního plánu by ani nemělo dojít k jejímu propojení. Projekt tak navrhuje zkrácení cesty a ubrání přibližne šesti parkovacích míst. Pomocí zpevněné plochy se residenti na konci bloke stále dostanou k vjezdu na privatní parkoviště u řeky. Aby návrh vyrovnal ubraná parkovací místa vytvaří podélný pruh parkování s kapacitou dvanácti parkovacích míst, jež pomocí stromořadí a upraveného terénu zpevní pravou stranu parku.

Prostor budoucí zástavby V těchto místech by měla v dalších fázích projektů vzniknout navazující zástavba campusu obsahující především kancelářské prostory a byty. Výsledná podoba zatím není známá, ale mělo by se nejspíš jednat o nižší podlouhlý kvádr jež uzavře ulici Dornych, a menší spíše vyšší objekty směrem k řece. Návrh se snaží svým zásahem na toto území reagovat tak, že zasahuje pouze malou část povodí a umožňuje tak budoucí zástavbě logicky navázat na úpravu povodí řeky.

ERMETINO, S.R.O., ReCap Trade a.s. atd. Parkoviště V této části se nachází blok s nyní vybouranou částí směrem k řece. V objektech se nachází sídla firem, Vnahrávací těcto místech nachází parkoviště. bloke se studia, se pronajímatelné prostoryUvnitř atd. Především nachází parkoviště soukromé vlastnictví.pro zaměstnance, na pravé straně parku parkoviště prodejce aut. Návrh se snaží na tyto místa reagovat a zvýšit tak jejich potenciál.

PROBLEMATICKÁ A NEDOŘEŠENÁ MÍSTA


Prostor budoucího parku

Menší náměstí

Na tomto místě by měl v podle budoucího návrhu administrativního campusu vzniknout park, volně navazující na povodí řeky. Výsledná podoba stále není známá a celý návrh je teprve v procesu. Na tomto místě by ovšem podle zatím známých informací a dostupných plánů neměla vzniknou zástavba.

V budoucnu by se mělo náměstí zrekonstuovat v rámci obnovy bývalé školy. Menší náměstí propojí park s řekou a asministrativním kampusem pomocí stávajícího mostu. V budoucnu by zde měla vzniknout klidnější pedestriální zóna.

Návrh uvažuje toto místo jako zatím nespecifikované, ale svou jednoduchou strukturou navazující na povodí řeky a umožňuje jednoduché navázání budoucího projektu parku podle návrhu Acht studia.

Parkoviště a prodejna aut Na tomto místě se momentálně nachází odstavné parkovište společnosti FAMKO SPOL. S R.O. Celý areál je oddělen od parku plotem. Při stále větším zájmu měst rozšiřovat parky a veřejné prostory se zelení, návrh uvažuje, že toto místo v budoucím rozvoji naváže na navrženou strukturu a logicky doplní trojuhelníkový tvar parku.

Stáčející se řiční tok a jeh povodí střet ulic Dornych a Zvonařka spojuje toto místo s přilehlým administrativním blokem Dorn či supermarketem Lidl, nacházejícím se přes cestu. Řeka se zde stáčí do zatáčky a zatáčí pod nízký most, kde pokračuje směrem kolem supermarketu až to parku bussuness centra PONÁVKA.

Park Na tomto místě se momentálně nachází park s menším hřištěm pro basketbal a fotbal. Celý park nemá ucelenou podobu i přesto, že se nachází v centru města. S rostoucí výstavbou Vlněna, Dornem, Galerií Vaňkovka či budoucím projektem nového Hl. nádraží by se měl park stát příjemným místem odpočinku pro všechny obyvatele města.

ANALÝZA ZELENĚ


povodí říčního toku a koncept jeho zpřístupnění Hlavní myšlenkou celého projektu je především zpřístupnit koryto řičního toku potoka a umožnit tak lidem vychutnat si atmosféru čerstvého vzduchu hned vedle vody. Pomocí úpravy povodí je možno vytvořit městskou spojovací linku hned v několika směrech. Především propojit ulici Mlýnská směrem od tržnice a zachované textilní budovy až k ulici Dornych a Zvonařka.

Dálé vzniká spojovací bod pomocí mostu jež propojí pravou část s administrativním kampusem. Povodí se tak stane centrem hned několika činností. Lidé si zde budou moci vychutnat čerstvou kávu z nedaleké kavárny, čerstvá jídla místních kuchyňí na tržnici, či si prostě jen vychutnat procházku kolem vody.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ POVODÍ


reliéf řičního toku jako hlavní koncept návrhu Hlavním konceptem projektu je především říční tok a jeho okolí jako dynamický prvek ztělesňující vodní živel uvnitř města. Jemné odstupňování terénu sledující měnící se reliéf řeky vytvoří příjemná místa s rozdílnou atmosférou.

RELIÉF


Spojení tržnice a zachovalé textilní budovy

První část úpravy řičního toku

Nyní ulici Mlýnská stále od řeky odděluje plot. Návrh uvažuje propojení obou prvků a vytvožení jednotného celku. Otevření ulice, vytvoření příjemného veřejného prostoru na začátku říčního toku jež se návštěvníkům bude otevírat va všechny strany a nabídne jim tak několik možností jakým směrem se vydat. Řiční tok vytvoří především spojující osu města.

V první části úpravy řičního toku dojde k vytvoření stezky vedoucí hned vedle koryta, v příjemné šířce. Dále bude terén uskakovat pomocí schodovitého reliéfu, pokrytého zelení a stromy. Dojde tak k vytvoření příjemného místa jež nabídne především v letních dnech stín. Hlavním prvkem návrhu je především přeměna vody na ‚bílou vodu‘ pomocí vložení kamenů a vodních rostlin do koryta řičního toku. Voda se tak nestane pouze doplňkem, ale akustickým prvkem, jež nabídne svým návštěvníkům příjemnou atmosféru ke čtení, posezení na dece, či pouze kafíčku o kuřpauze.

Zvětšění vodního toku v meandru řeky

Druhá část úpravy řičního toku

Řiční tok vytváří zajímavý moment ve svém zatáčejícím se proudu. Zvětšením vodního toku v jeho meadru tak dojde k zvýšení potenciálu tohoto místa, a toto místo se jak stane dalším zásadním bodem v centru města.

V druhé části projektu za mostem se řiční tok uklidní. Vodní tok se zpřístupní pomoci pochozích schodů, jež nabídnou návštěvníkům sejít až k vodě, nachvíli se posadit a vychudnat si chvilku klidu obklopeni rušným městem.

ZÓNY


Celkový návrh a koncept úpravy řičního toku Celkový návrh a revitalizace území se rozděluje na tři základní body. 1. Klidová zóna s ‚bílou vodou‘ vodou jako akustickým prvkem. zpřístupnění vody pomocí stezky ve výšce vodní hladiny. Dále úprava předvším pomocí zeleně a stromů a vytvoření tak dostatečného stínu především v letních dnech.

1.

2.

3.

2. Pobytové schody, které v jednom místě pomocí lehkého navýšení vytvářejí amfiteátr. Zamýšleno je zde letní kino, místo pro koncerty a různé události a autokinem na druhé straně.

3. Park se momentálně nachází v neudržovaném stavu. Nachází se zde basketbalové hřiště. Další plochy nejsou definovány. Projekt navrhuje celkovou úpravu parku pomocí rozdělení na zóny hřište, skateparku, který v centru města chybí, a zóny pro workout hřiště. Jak bylo zmíněno, návrh uvažuje, že parkoviště aut, bude v budoucnu přeměněno a spojeno s parkem v jeden logický celek.

CELKOVÝ NÁVRH


Celková situace Celkový návrh a revitalizace území vytváří především spojující osu uvnitř města nabízející návštěvníkům mnoho variant k odpočinku, setkání s přáteli, volnočasovým aktivitám atd. Řiční tok se stává centrálním bodem města propojující ulice a umožňující budoucím plánům jednoduché navázání na strukturu úpravy řičního toku.

CELKOVÁ SITUACE


AXONOMETRIE ZELENÝCH SCHODŮ


AXONOMETRIE POBYTOVÝCH SCHODŮ


AXONOMETRIE PARKU


AUTOKINOKINO V jendom bodě pobytových schodů dojde k navýšení počtu schodů a bude vytvořen menší amfiteátr. Dojde k propojení obou břehů pomocí pódia. Na druhé straně říčního potoka se nachází parkoviště. Aby bylo zabráněno neatraktivnímu pohledu na parkoviště s auty, bude zde postavena konstrukce pro plátno letního kina o velikosti 12x6 m. Letní kino ovšem nebude jedinou náplní, navržené místo se bude dát používat k všelijakým událostem či koncertům. Jelikož se dá na plátno promítat z obou stran, a jelikož se protilehlé parkoviště používají především zdejší zaměstnanci, nemá přes večer využití. Projekt navrhuje vytvořit zde Komorní Autokino pro kapacitu max 16 aut, jako první brněnské autokino s opravdu komorní atmfosférou.

AUTOKINOKINO


3 SEGMENTY


Profile for Jan Bures 19

urban dynamics: PONÁVKA?  

Architectural project of summer semester 2019.

urban dynamics: PONÁVKA?  

Architectural project of summer semester 2019.

Advertisement