Page 1

1

20`2`2014

www.janashaktionline.com ˝À|ü* |ù J˝À¢...      

dü+|ü⁄{Ï : 46

dü+∫ø£ : 20 $»j·Tyê&É 20`2`2014

ù|J\T : 8

yÓ\ : s¡T 5.00

¬s’‘·T\ ù|s¡T‘√ s¡TDe÷|ò” s¡TD≤\ s¡<äT› e÷Á‘·+ ã&Ü |ü]ÁX¯e÷~Û|ü‘·T\≈£î! j·TT.|æ.@ Á|üuÛÑT‘·«+ 2008˝À 55 y˚\ ø√≥¢ ¬s’‘·T\ s¡TD≤\T s¡<äT›#˚dæ, n~ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« |òüTq‘·>± Á|ü#ês¡+#˚dTü ø=+≥÷H˚ ñ+~. á |ü<øä∏ +£ neT\T, rs¡T‘ÓqTï\qT |ü]o*ùdÔ ns¡TΩ˝q’… s¬ ‘’ T· \ø£Hêï, n+<äT≈£î ns¡TΩ\T ø±ìyêπs m≈£îÿeeT+~ ñHêïs¡ì, nH˚ø£ neø£‘·eø£\T, n$˙‹ #√≥T#˚düTø=Hêïj·TH˚ $wüj·÷\T yÓ\¢&Ó’HêsTT. H˚&ÉT ùd<ä´+ #˚j·T{≤ìøÏ ô|≥Tºã&ç ø°\ø£+>± e÷]+~. <ëìï düeT≈£Ls¡TÃø√e≥+ ∫qï ` düqïø±s¡T s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ >∑>q∑ yÓTbÆ ˛‘·Tqï~. n~Ûø£ e&û\¶ ≈£î n|ü \T #˚dTü HÔ êïs¡T. e&û¶ yê´bÕs¡T\ <√|æ&øû Ï >∑Tsö‘·THêïs¡T. e&û¶ yê´bÕs¡T\ u≤]q|ü&≈É î£ +&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T u≤´+ø˘\ <ë«sê s¡TD≤\T n+<ä#d˚ Tü +Ô <äì bÕ\≈£î\T Á|üø{£ +Ï #·&+É »]–Hê, @ dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü s¬ ‘’ T· \≈£î øπ {≤sTT+∫q |ü+≥ s¡TD≤\ yÓTT‘êÔìï u≤´+≈£î\T Çe«˝Ò<Tä . Ç|üŒ{Ïø° 55XÊ‘·+ ¬s’‘ê+>±ìøÏ eTTK´+>± ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ¬s’‘ê+>±ìøÏ u≤´+≈£î\ qT+&ç s¡TD≤\T n+<ä≥+˝Ò<äT. Ç∫Ãq s¡TD≤\qT ≈£L&Ü ø±ã÷©yê˝≤ ˝≤>± |”&+ç ∫ eTØ edü÷\T #˚dTü HÔ êïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘ê«\T nqTdü]+∫q, nqTdü]düTqÔ ï $<ÛëHê\ |ò*ü ‘·+>± e´ekÕj·Ts¡+>∑+ rÁe dü+øå√uÛ+Ñ ˝À |ü&+ç ~. düs∞¡ ø£sD¡ , Áô|’y{˚ ø° s£ D¡ $<ÛëHê\ neT\T |ò*ü ‘·+>± ùd<ë´ìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ $‘·HÔ ê\T, ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\ <Ûsä \¡ T }Væ≤+#·ì $<Û+ä >± ô|]– ùd<ä´|ü⁄ Ks¡TÃ\T yÓ÷j·T˝Òì $<Û+ä >± ô|]>±sTT. n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± |ü+≥\≈£î Hê´j·TyÓTÆq <Ûäs¡\T \_Û+#·≥+˝Ò<äT. <äfi≤s¡T\, $T\¢s¡¢, dæ+&çπø{Ÿ yê´bÕs¡T\ <√|æ&ûøÏ ¬s’‘ê+>∑+ >∑Tsö‘·THêïs¡T. |ò*ü ‘·+>± s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ ùd<ä´+ –≥Tºu≤≥T ø±ì |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. BìøÏ‘√&ÉT Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ @<√ ˇø£ s¡÷|ü+˝À Á|üøè£ ‹ yÓ|’ Øü ‘ê´\ e\q s¬ ‘’ ê+>∑+ |ü+≥\T ø√˝ÀŒsTT, nbÕs¡+>± qwübº ˛e≥+ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. Hê´j·TyÓTqÆ <Ûsä ¡ \_Û+#·ø,£ |ü+≥\T qwübº ˛sTT, s¬ ‘’ ê+>∑+ n|ü ˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·÷H˚ ñHêïs¡T. eT÷&Óøs£ ê\T ñqï s¬ ‘’ T· sêã&ç kÕ<Ûës¡D u≤´+ø˘ >∑TeTkÕÔøH£ êï rdæø≥£ Tº>± ñ+<äì yÓ\&¢ +ç ∫q, |ü+C≤uŸ e´ekÕj·T ø£MTwüHé ìy˚~ø£`s¬ ‘’ ê+>∑+ |ü]dæ‹ú øÏ n<ä+› |ü&TÉ ‘√+~. |ü+≥ sê>±H˚ u≤´+≈£î n|ü \Trπsà ∫qï ` düqïø±s¡T s¬ ‘’ ê+>∑+, qcÕº\bÕ˝…’ n|ü rs¡Ã˝Òì |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ yê] ÄdüT\Ô qT u≤´+≈£î\T ø£sÿ¡ X¯+>± »|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïsTT— nee÷Hê\≈£î >∑T]#˚dTü HÔ êïsTT. Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ Ä‘·à>ös¡e+ <Óã“‹qï s¬ ‘’ T· \T ã\e+‘·|⁄ü eTs¡D≤\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. nqï+ô|fÒº ¬s’‘ê+>∑+ n|ü \bÕ˝…’ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+&É≥+‘√ n|ü \T s¡<äT›#˚j·÷\ì s¬ ‘’ ê+>∑+‘√bÕ≥T, s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|ò÷ü \T, s¬ ‘’ T· ÁX‚jT· düT‡ø√πs Á|üC≤‘·+Á‘·yê<äT\T ñ<ä´$Tdü÷HÔ ˚ ñHêïs¡T. 1965, 1969dü+ˆˆ\˝À e∫Ãq ‘·TbòÕqT¢, 1977˝À e∫Ãq ~$d”eT ñô|Œq Ç‘·s¡ Á|ü»˝‘√bÕ≥T s¬ ‘’ ê+>±ìï rÁe+>± qwüº|ü]Ã+~. á dü+<äs¡“¤eTT>± ¬s’‘ê+>∑|ü⁄ nìïs¡ø±\ n|ü \T s¡<äT›#˚j·÷\H˚ ñ<ä´eT+ }|ü+<äTø=+~. nH˚ø£ Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ>±sTT. 1977 mìïø£˝À¢ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq »q‘ê Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± |ü]$T‘·yÓTÆq |ü<ä∆‹˝À ¬s’‘ê+>∑|ü⁄ n|ü \T s¡<äT›#˚dæ+~. 2002 qT+&ç Ä+Á<Ûsä êh+˝ÀqT, <˚X+¯ ˝Àì nH˚øÁ£ bÕ+‘ê˝À¢ nHêeèwæ,º n‹eèwæ,º N&É|&” \É T $»è+_Û+#êsTT. s¬ ‘’ ê+>∑+ ø√\Tø√ì $<Û+ä >± qwübº ˛j·÷s¡T. Á>±e÷˝À¢ ø£sT¡ e⁄ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚d+æ ~. Á>±MTD ù|<ä\‘√düV‰ü ù|<ä, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ s¬ ‘’ ê+>∑+ ≈£L&Ü Áã‘·≈î£ ‘ÓsT¡ e⁄ ø√dü+ e\düu≤≥ |ü{≤ºsT¡ . ùd<ä´+ kÕ>∑ì |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s’‘ê+>∑+ n|ü \T s¡<äT›#˚j·÷\H˚ &çe÷+&é rÁes¡÷|ü+ <ë*Ã+~. s¡TD≤\ edü÷fi¯fl≈£î e∫Ãq n~Ûø±s¡T\qT Á>±e÷\ qT+&ç ‘·]$Ty˚XÊs¡T. ñ<ä´eT+ ñ<Ûèä ‘·s÷¡ |ü+ <ë*Ã+~. mìïø£\T düMT|æ+∫q|ü &˚ e´ekÕj·Ts¡+>∑+, s¬ ‘’ ê+>∑+ düeTdü´\T bÕ\≈£î\≈£î >∑Ts¡T≈Ô î£ ekÕÔsTT. ø±s¡D+ ` ¬s’‘ê+>∑+ z≥T¢ ø°\ø£+ ø±e≥y˚T. n|ü &ÉT e÷Á‘·+ ¬s’‘·T˝Ò <˚XÊìøÏ yÓHÓïeTTø£, ¬s’‘·T˝Òì<˚ sê»´+˝Ò<äT, |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡, kÕ>∑T˙s¡T e+{Ï düeTdü´\T bÕ\≈£î\ H√{ÏyÓ+≥ ekÕÔsTT. 2004˝À »]–q kÕ<Ûës¡D mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T\ n|ü \T s¡<äT›#˚kÕÔeTì sêh+˝À ø±+Á¬>dtbÕغ Á|ü#ês¡+ #˚dæ+~. n|ü \ s¡<äT›‘√bÕ≥T ¬s’‘ê+>∑+ m<äTs=ÿ+≥Tqï Ç‘·s¡ düeTdü´\qT ≈£L&Ü |ü]wüÿ]kÕÔqì #Ó|Œæ sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+~. ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘«· +˝ÀH˚ øπ +Á<ä+˝Àq÷ j·TT.|æ.@ n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü{Ϻ+~. ¬s’‘·Te´‹πsø£ $<ÛëHê\ |òü*‘·+>± sêh+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ n~Ûø±sêìï ø√˝ÀŒsTT+~. ø±+Á¬>dtbÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq 4 dü+e‘·‡sê\ es¡≈î£ n|ü \ s¡<Tä › ìHê<ä+>±H˚ $T–*b˛sTT+~. 2009˝À kÕ<Ûës¡D mìïø£\T <ä>∑Zs¡|ü&É≥+‘√ ‹]– n~Ûø±sêìï ì\u…≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î, ¬s’‘ê+>±ìï ‘·eTyÓ’|ü⁄ Äø£]¸+#˚+<äT≈£î 2008˝À ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T≈£î 50y˚\ ˝À|ü⁄ u≤´+≈£î n|ü \T s¡<äT›#˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫ ã&Ó{® Ÿ qT+&ç 52,275 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T $&ÉT<ä\ #˚d+æ ~. n|ü \ s¡<Tä › e\q 3.45 ø√≥¢ eT+~ s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì, á |òüTq‘· j·TT.|æ.@ Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì |òüTq+>± Á|ü#ês¡+ #˚düTø=+~. Äs¡T>±\+ ø£wüº|ü&ç <˚X¯ Á|ü»\≈£î ÄVü‰s¡<ÛëHê´\T n+~düTÔqï ¬s’‘ê+>∑+ Ä‘·àVü≤‘·´\T m+<äT≈£î #˚dTü ø=+≥THêïs¡qï eT÷˝≤\≈£î yÓfifl¯ ≈£î+&Ü HêeTe÷Á‘·+>± n|ü \T s¡<Tä #› d˚ æ <ëH˚ï |òTü q+>± #Ó| ü ø=+≥Tqï j·TT.|æ.@ Á|üuÛÑT‘·«+, yÓTT+&ç ãø±sTT\ ù|s¡Tô|{Ϻ, ã&Ü yê´bÕs¡T\≈£î, ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î \ø£å\ ø√≥¢ s¡TD≤\qT s¡<äT›#˚dü÷Ô, ‹]– yê]øÏ n|ü \T ÇdüTÔqï $wüj·÷ìï eTs¡T>∑T|üs¡TdüTÔqï~. M]øÏ s¡<äT› #˚dæq yÓTT‘·+Ô ˝À s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ s¡<Tä › #˚d+æ ~ HêeTe÷Á‘·yT˚ . u≤´+≈£î\≈£î #˚]q Á|ü»\ kıeTTàqT, yÓTT+&ç ãø±sTT\ |ü⁄qsY e´ed”øú s£ D¡ ù|s¡T‘√ ã&Üu≤ãT\≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ <√∫ô|&ÉT‘·Tqï~. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑+˝Àì #ê˝≤ u≤´+≈£î\T ã&Ü |ü]ÁX¯e÷~Û|ü‘·T\, ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\ n|ü \qT s¡<äT›#˚j·T≥yÓ÷, |ü⁄qsY e´ed”øú ]£ +#·≥yÓ÷ »s¡T>∑T‘·T+~. >∑‘· s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À 3\ø£\å ø√≥¢ ã&Ü yê´bÕs¡ esêZ\ s¡TD≤\qT u≤´+≈£î\T s¡<äT›#˚XÊsTT. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q dü+düú\, e´≈£îÔ\ ù|s¡¢qT ‘Ó\TdüTø=H˚ neø±X¯+ ≈£L&Ü ˝Ò≈î£ +&Ü #˚d+æ ~. Ç~ yÓ\&¢ ‘’Ó ˚ yê] >∑T≥Tº ãj·T≥|ü&TÉ ‘·T+<äH˚ uÛj Ñ T· + n+<äT≈£î ø±s¡D+. ùdº{Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ H˚‘·è‘·«+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T ô|<ä›kÕúsTT˝À ô|]>±sTT. nH˚ø£ u&Ü yê´bÕs¡ dü+dü\ú T u≤´+≈£î\ <ë«sê Á|ü»\ kıeTTàì <√#·T≈£îHêïsTT. (‘·s¡TyêsTT 2e ù|J˝À)

Ä|òt|òüTìkÕúHé: nyÓT]ø± e+#·Hê‘·àø£ XÊ+‹Á|üÁøÏj·T áXÊq´ uÛ≤s¡‘·bÂs¡T\ô|’ C≤‹|üs¡ $eø£å`<ë&ÉT\T ø±oàs¡T ôd’q´+ kÕ–+∫q ªmHéøö+≥s¡Tµ Vü≤‘ê´ø±+&É <äTsê>∑‘·+ yÓ\¢&ç $<˚XÊ\≈£î Á|üyêVü≤+˝≤ ‘·s¡*b˛‘·Tqï dü+|ü<ä <˚X¯+˝À |ü]ÁX¯eT\qT ìX¯Ùã›+>± ø£ã[düTÔqï »bÕqT kÕÁe÷»´yê<ä+ Á>±MTD ù|<ä\ e\dü\T`j·÷»e÷Hê´\ ìø£èwüº <√|æ&,û <Ís¡H® ê´\T

dü+bÕ<äø°j·T+

s¡#·Ã #êe&ç˝À ‘Ó\Tªª>√&ÉTµµ sêh$uÛ»Ñ q düeTdü´ô|’ bÕ\ø£esêZ\ eTTsƒê ‘·>e∑ ⁄\T bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À |üsêø±wü≈º î£ #˚sêsTT. nqT\¢+|òüT˙j·T |ü$Á‘·‘· >∑\<äì ‘êy˚T #Ó|ü ≈£î+≥Tqï sêC≤´+>∑+MT<ä Á|üe÷D+#˚dæ |ü<äe⁄\q\+ø£]+∫qyêπs bÕs¡¢yÓT+≥TqT eTs√kÕ] s¡#·Ã#êe&ç>± ~>∑C≤s¡Ã{≤ìøÏ b˛{°\T|ü&ܶsT¡ . ‘êeTT s¡÷bı+~+#·T≈£îqï bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø $~Û, $<ÛëHê\‘√bÕ≥T ø£˙dü eTsê´<ä\qT ≈£L&Ü bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ‘·T+>∑˝À ‘=ø£ÿ≥+˝À ˇø£]ì $T+∫ eTs=ø£sT¡ b˛{°\T |ü&ܶsT¡ . bÕغ $<ÛëHêìï düeT]∆+#˚yê]>±, e´‹πsøÏ+#˚ yê]>± Áø£eT•ø£Då nqï~ ø£*ø±ìøÏ ≈£L&Ü ø£ìŒ+#·ì $<Û+ä >± nìï sê»ø°jT· |üø±å \÷ ì≥ºì\Te⁄Hê N˝≤sTT. n+<äs÷¡ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î Á|ü‹ì<ÛTä \eTì #Ó| ü ≈£îH˚yêπs. ˇø£ÿ ìeTTwü+≈£L&Ü Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\÷, Äø±+ø£å˝Ò$T{À #Óù|Œe÷≥ sê≈£î+&ÜH˚ bÕs¡y¢ TÓ +≥T ñuÛj Ñ T· düu\ÑÛ ÷ yês¡+s√E\bÕ≥T kÕ>±sTT. $uÛ»Ñ q _\T¢ Á|üyX˚ ô¯ |≥º&ÜìøÏ »e÷C…{Ϻ˝≤¢+{Ï bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\‘√ ã\Á|ü<äs¡Ùq#˚dæ k˛ìj·÷>±+BÛ ‘·q ªª<Ûäè&Ûɵµ ìX¯Ãj·÷ìï yÓ\¢&ç#˚j·T>±, n+‘·≈£î‘·>∑Zì eTTwæºj·TT<ë∆\‘√ $|üø£ådüuÑTÛ ´\T Á|üC≤ Á|üjÓ÷»Hê\T s¡øÏå+#˚ ªªV”≤s√µµ\T>± bò˛E\T ô|{≤ºs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À n‘·T´qï‘· #·sêÃy˚~ø£>± |ü<˚|ü<˚ #Ó|ü ≈£îH˚ bÕs¡¢yÓT+≥T ìs¡s¡∆ø£‘·«+ eTs√kÕ] ã≥ºãj·T˝…’+~. uÛ≤s¡‘· bÕs¡¢yÓT+≥Ø Á|üC≤kÕ«eT´|ü⁄ &=\¢‘·q+ eTs√kÕ] ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+~. Ç+‘·ø° á s¡#·Ã+‘ê <˚ìø√dü+? @ Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\qT Ç~ s¡øÏådüTÔ+~? @ Á|üC≤ Äø±+ø£å\øÏ~ n<ä›+|ü&ÉT‘·Tqï~? sêh$uÛÑ»q ˝Ò<ë düyÓTÆø£´‘· sêh Á|ü»\ düeTdü´ø±<äT. sêh$uÛ»Ñ q »]–Hê, düyTÓ øÆ ´£ +>±H˚ e⁄+∫Hê Á|ü»˝…<Tä s=ÿ+≥Tqï eTÚ*ø£ düeTdü´˝ÒM |ü]cÕÿs¡+ø±e˙, bÕ\ø£es¡Z eTTsƒê\eT<Ûä´ n~Ûø±s¡ |ü+|üø£ ‘·>∑e⁄\ eT+≥˝À¢ Á|ü»\qT X¯\uÛ≤˝≤¢ e÷&çà y˚dTü HÔ êïs¡ì ªª»qX¯øµÔÏ µ yÓTT<ä{qÏ T+&û ôV≤#·Ã]dü÷Ô edüTqÔ ï~. ªª»qX¯øµÔÏ µ n+#·Hê düs¬ q’ <äì á |ü]D≤e÷\T eTs√kÕ] ìs¡÷|æ+#êsTT. sêhÁ|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥Tqï<˚$T{Ï? ‘·eT bı˝≤\T kÕ>∑T˙{Ï‘√ ‘·&dç æ |ü+≥\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&Ü\ì ¬s’‘ê+>∑+ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. ‘·eT ÁX¯eT≈£î dü]|ü&Ü y˚‘·q+ ˝uÛÑ´yÓTÆ, |üì Á|ü<˚XÊ\˝À uÛÑÁ<ä‘· ø£*–e⁄+&ç >ös¡eÁ|ü<ä Jeq+ >∑&ÉbÕ\ì ø±]à≈£î\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. e´ekÕj·T+ yÓqTø£ã&ç ñ|üeè‘·T\Ô T HêX¯qyÓTÆ ø£&TÉ |ü⁄ #˚‘|· ≥ü Tº≈î£ ì e\dü\T b˛‘·Tqï Á>±MTD ù|<ä\T <äTs¡“¤s¡Jeq, |üì|ü]dæú‘·T\T e÷sê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ ÄX¯\˙ï ø£fi¯¢˝À¢ ô|≥Tº≈£îì &çÁ^\T #˚‘·|ü≥Tº≈£îì Jeq düeTs¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq j·TTe‘· ‘·eT X¯øÏÔj·TT≈£îÔ\T $ìjÓ÷–+#·>∑\ ñbÕ~Û neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|ü&Ü\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. e÷qe⁄\T>± ñìøÏøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ ø£˙dü nedüsê\T rsê\ì Ä~yêd” »qT\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. düe÷q‘·«+‘√, Ä‘·à>ös¡e+‘√ ‘·˝…‘·TÔ≈£î J$+#ê\ì eTVæ≤fi¯\÷ <ä[‘·T\÷ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ á Á|üC≤kÕ«$Tø£ Äø±+ø£\å ÷, &çe÷+&Éq¢ T bÕs¡y¢ TÓ +≥T, XÊdüqdüuÑÛ ˝À|ü˝≤, yÓ\T|ü˝≤ $uÛ»Ñ q düeTdü´ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï, kÕ–q bÕ\ø£es¡Z bÕغ\ #·sá eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ãq bÕbÕq b˛˝Ò<Tä . á düeTdü´\≈£î bıs¡T>∑Tyêπs ø±s¡DeTqï s¬ #·Ã>=≥Tº&÷É , $uÛ»Ñ H˚ nìï düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡eTì ˇø£yÓ’|ü⁄Hê— $uÛÑ»q »]–‘˚ düeTdü´\T eT]+‘· rÁeeTÚ‘êj·Tqï s¬ #·Ã>=≥Tº&TÉ , düyTÓ øÆ ´£ +>±e⁄+fÒH˚ nìï düeTdü´\÷ |ü]cÕÿs¡eTÚ‘êj·Tqï ÄX¯\ |ü+~fi¯ó¢ eTs√yÓ’|ü⁄Hê bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T kÕ–+#êsTT‘·|üŒ Á|ü»˝…<äTs=ÿ+≥Tqï eTÚ*ø£düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìø°, ‘·eT |ü]$T‘·T˝À¢HÓ’Hê ˇø£ ø±s¡´Áø£e÷˙ï @ ˇø£ÿs¡÷ Á|ü‹bÕ~+#·˝<Ò Tä . b˛˙ ‘·øDå£ düeTdü´\Hêï rπsÃ+<äT≈£î |üPqTø√˝Ò<Tä . ô|’ô|#·Tà $uÛ»Ñ qô|’ uÛ≤y√<˚«>±\qT ô|+∫ Á|ü»\ düeTdü´\qT ndü\T n»+&Ü˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü ø£*dæø£≥Tº>± e´eVü≤]+#ês¡T.n+<äs¡÷ ¬s’‘·T u≤+<Ûäe⁄˝Ò. y˚˝≤~ ¬s’‘ê+>∑+ #˚‹eè‘·TÔ\yês¡T Ä‘·àVü≤‘·´\ bÕ\ã&ç‘˚ ãj·T≥ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T ãTs¡<ä»\T¢ø√e≥+‘·|üŒ, Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î ø±s¡D≤\÷, |ü]cÕÿsê\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î |ü<˚fi¯¢˝À ˇø£ÿs√E≈£L&Ü XÊdüqdüu≈ÑÛ î£ r]ø£ <=s¡ø˝£ <Ò Tä . Á|ü»\ ø£˙dü nedüsê˝…q’ $<ë´, yÓ<’ ë´\qT Áô|’y≥˚ T s¡+>±ìøÏ ˝≤uÛ≤\|ü+≥>± e÷]Ãq $<ÛëHê\H˚ Á|üC≤dü+øπ eå T #·s´¡ \T>± #·÷ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. dü+≈£î∫‘· <√|æ&û Á|üj÷Ó »Hê\T á&˚sT¡ Ã≈£îH˚+<äT≈£î $uÛ»Ñ q #·<sä +¡ >∑+˝À Á|ü»\q÷, Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\q÷ bÕe⁄\T>± yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. M] düeTq«j·T ìHê<ä+ Bìø=ø£ ñ<ëVü≤s¡D. ôV’≤Á<ëu≤<äT˝≤+{Ï eTs√ q>∑sêìï ì]à+∫ sTTùdÔ, düeTHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<ä≥! ø=‘·Ô sê»<Ûëì˝À ˇø£ ◊◊{Ï, ◊◊m+, ◊yÓTdt˝≤+{Ï $<ë´dü+düú\T kÕú|æ+#ê\≥. Çe˙ï $<ë´s¡Tú\+<äs¡÷ nœ\ uÛ≤s¡‘· kÕúsTT˝À b˛{°|&ü ç d”≥T¢ bı+<äe\dæqy˚. Ä+Á<ÛÁä bÕ+‘· $<ë´s¡T\ú ≈£î Á|ü‘´˚ ø£+>± @s¡Œ&˚ kÂø£s´¡ +˝Ò<Tä . nsTTHê Ç<˚<√ Ä+Á<Û$ä <ë´s¡T\ú ø√düeTqï≥T¢ ∫Á‹düTHÔ êïs¡T. M{Ï ìsêàD≤ìøÏ yÓ∫Ã+#˚ e+<ä\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT XÊdüqø£s\Ô¡ T>± s¡÷|ü⁄<ë*Ãq ø±+Á{≤ø£sº T¡ ¢ <ä+&ÉT ø√e≥y˚T Bì |üs¡e÷s¡∆+. õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&˚+<äT≈£î KeTà+õ˝≤¢˝À ø£*|æq uÛÑÁ<ë#·˝≤ìï Ä+Á<Ûä≈£î πø{≤sTTùdÔ $uÛÑ»q düeTdü´\˙ï |ü]cÕÿs¡eTÚ‘êj·T≥. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈î£ º ìsêàD+ |üP]ÔnsTT sêh+ düd´ü XÊ´eT\eTe⁄‘·T+<ä≥. yêdüeÔ y˚T$T{Ï? ˇø£ÿ mø£sêìøÏ ≈£L&Ü ø=‘·>Ô ± kÕ>∑T˙]e«ì ÁbÕC…≈î£ º sTT~. <äXÊã›+ >∑&∫ç Hê Ç|üŒ{ÏøÏ ‘·$«q ø±\Te\T ˇø£y|’Ó ⁄ü q |üP&çb˛‘·T+&É>±, &Ü´eTT |ü⁄Hê<äT\T ≈£L&Ü ìsêàD+ ø±ì ÁbÕC…≈î£ º sTT~. Bì Ks¡Tà n+#·Hê\T e÷Á‘·+ ‘·&dç æ yÓ÷ô|&Éj÷· ´sTT. n$˙‹H˚‘\· , yê] ÄÁ•‘·T\ CÒãT\T ì+|ü⁄‘·Tqï ÁbÕC…≈î£ º Ç~. (‘·s¡TyêsTT 3e ù|J˝À)


2

20`2`2014

|ü•ÃeT Ä~yêd” eTVæ≤fi¯|ô ’ kÕeT÷Væ≤ø£ ø±Áy˚T&é düC≤® Hêsêj·TDsêe⁄≈£î CÀVü‰s¡T¢ u…+>±˝Ÿ n‘ê´#êsêìï K+&ç+#·+&ç! ;s¡T“¤yTé õ˝≤¢ ˝≤uÛŸ|Pü sY u≤¢ø˝˘ Àì eT¨<ä] |ü+#êsTT‹øÏ #Ó+~q Ä~yêdæ Á>±eT+ düTu≤˝Ÿ|Pü sY˝À Ä~yêdæ eTVæ≤fi¯ô|’ kÕ–q kÕeT÷Væ≤ø£ ã˝≤‘êÿs¡+, n‘·´+‘· bÕX¯$ø£yTÓ qÆ dü+|òTü ≥q. –]»H˚‘s· ¡ ‘ê|”yT˚ Ád”øÔ Ï n‘·ì e<ä› |üì#˚ùd Ä~yêdæ eTVæ≤fi¯‘√ e⁄qï ˝…+’ –ø£ dü+ã+<Ûëìï Ä~yêd” ø√s¡Tº $#ê]+∫+<äì yÓTT<ä≥e∫Ãq yês¡\Ô T ‘Ó*bÕsTT. Çs¡Te⁄]øÏ #Ós√ bÕ‹ø£y\˚ s¡÷bÕsTT\T »]e÷Hê $~Û+∫q≥T¢>±, ‘ê|”yT˚ Ád”Ô »]e÷Hê #Ó*+¢ #·>± n‘·ìï $&ç∫ô|{Ïqº ≥T¢— Ä~yêd” eTVæ≤fi¯ »]e÷Hê #Ó*+¢ #·q+<äTq, Ä~yêd” |ü+#êj·Tr jÓTTø£ÿ Ä<˚X¯+‘√ ÄyÓTô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ ã˝≤‘êÿs¡+ »]–q≥T¢ á yês¡Ô\T ‘Ó*bÕsTT. nsTT‘˚ Áø£eT+>± |üP]Ô düe÷#ês¡+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. n~ Ä~yêdüT\ kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ |ü+#êj·T‹ ø±<äì ‘˚*+~. Bì˝À nH˚øe£ T+~ –]»H˚‘s· T¡ \T, $$<Ûä bÕ\ø£bÕغ\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘· m+‘· V”≤qkÕúsTTøÏ #˚]+<√ á |òüT≥q ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï~. bÕsYÿÁd”{º Ÿ˝Àq÷, ø£‘ê«˝Àq÷ ã˝≤‘êÿs¡ |òTü ≥q\T »]–q|ü &ÉT eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® n˝≤+{Ï |òTü ≥q »s¡>˝∑ <Ò ìä K+&ç+#ês¡T. ‘·q Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï nÁ|ü~wübº Õ\T #˚ùd+<äTøπ á ªªø£<Hä∏ ê\Tµµ yÓ\Te&ܶjT· Hêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ã˝≤‘·ÿs¡ |òTü ≥q\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. ø±+<äT˙˝À ˇø£ $<ë´]úìì ã˝≤‘êÿsêìøÏ >∑T]#˚dæ Vü≤‘·´ ø±$+#ês¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüTø√e\dæ+~b˛sTT, ã˝≤‘êÿs¡ |òTü ≥qqT K+&çdTü qÔ ï yê]ô|’ <äTÁwüŒ#êsêìï yÓTT<ä\Tô|{Ï+º ~. eTs√Á|üøÿ£ q, u≤~Û‘· ≈£î≥T+;≈£î\qT &Éu≤“X¯ô|{Ϻ ø=ìy˚jT· {≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+∫+~. eT<Ûä´+Á>±yéT˝À ˇø£ u≤*ø£qT ã˝≤‘êÿsêìøÏ >∑T]#˚dæ, ãj·T≥≈£î #Ó_‘˚ #·+|ü⁄‘êeTì u…~]+#ês¡T. Ä u≤*ø£ ≈£î≥T+ã+ }s¡T $&ç∫yÓ[¢b˛sTTHê y˚~Û+#ês¡T. ∫es¡≈£î Ä u≤*ø£qT ‘·>∑T\u…{≤ºs¡T. H˚s¡düTÔ\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ ã<äT\T>± b˛©düT\T Ä u≤*ø£ X¯yêìï kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. u≤*ø£ X¯e+‘√ ‘·\ô|{Ïqº ìs¡dqü Á|ü<sä Ù¡ qqT »s¡>≈∑ î£ +&Ü Ä|æyX˚ Ês¡T. ˝≤uÛŸ|Pü sY ã˝≤‘êÿs¡ |òTü ≥q, |ü]dæ‹ú ˝À e÷s¡TŒ ‘Ó∫Ã+~. ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>düT≈£î #Ó+~q kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T Bì˝À Á|ü‘´· ø£+å >± bÕ˝§ZHêïs¡T. ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À &ÉãT“\T >∑T+CÒ+<äT≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T. n~ |üP]Ô>± kÕ>∑ø£b˛e≥+‘√, Ä~yêd” eTVæ≤fi¯qT kÕeT÷Væ≤ø£ ã˝≤‘êÿsêìøÏ >∑T]#˚XÊs¡T. Ç|ü &ÉT yÓTT‘·+Ô |òTü ≥qqT <ë∫ô|fÒº Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. yÓTT<ä≥ n~ Ä~yêd”\ kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ ø√s¡Tº nHêïs¡T. Ç|ü &ÉT n˝≤+{Ï |òTü ≥H˚ »s¡>˝∑ <Ò +ä ≥÷ ã\e+‘·+>± Á>±eTdüT\Ô ‘√ #Ó|Œæ düTHÔ êïs¡T. bÕ\ø£bÕغ kÕ–düTqÔ ï uÛj Ñ ÷Ó ‘ꌑ· bÕ\qqT Ç~ ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï~. bÕغ ø√düeT+≥÷ kÕe÷qT´\qT+&ç ã\e+‘·|⁄ü edü÷fi¯ó¢ kÕ–düTHÔ êïs¡T. Çe«ìsêø£]ùdÔ, u≤*ø£\ ã˝≤‘êÿs¡+‘√ düV‰ü rÁe <äTwüŒ]D≤e÷\T m<äTs√ÿyê*‡ edüTÔqï~. Bìì e´‹πsøÏ+#˚ Á|üj·T‘êï\≈£î Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ ≈£îÁ≥>± eTTÁ<äy˚düTÔHêïs¡T. |ü•ÃeTu…+>±\T Á|ü»\T ‘êeTT ‘˚<\ä ∫q ªªe÷s¡TŒµµ ndü\T s¡÷bÕìï H˚&TÉ #·÷düTHÔ êïs¡T. u≤*ø£\ ã˝≤‘êÿs¡+, ã\e+‘·|⁄ü edü÷fi¯ó,¢ bÕ\ø£bÕغ uÛj Ñ ÷Ó ‘ꌑ· #·s´¡ \÷ ì‘·´ø£è‘·´+>± nqTdü]+#˚ e´≈£î\Ô qT á ªªe÷s¡TŒµµ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüTø=∫Ã+~. BìøÏ e´‹πsø£+>± Á|ü»\T HÓeTà~>±, ì\ø£&É>± düMTø£è‘·T\e⁄‘·THêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ô|’ á n‘ê´#êsê\qT m\T¬>‹Ô K+&ç+#·eTì nœ\ uÛ≤s¡‘· UÒ‘Y eTp›sY øÏkÕHé düuÛÑ Á|ü»\+<ä]ø° |æ\T|ü⁄ìdüTqÔ ï~. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À bÕ\ø£bÕغ kÕ–düTqÔ ï uÛj Ñ ÷Ó ‘ꌑ· bÕ\qqT K+&ç+∫ m<äTs=ÿqeTì |æ\T|ü⁄ìdüTqÔ ï~. á bÕX¯$ø£ |òTü ≥qqT e´‹πsøÏd÷ü Ô <Ûèä &Û+É >± ì\∫q+<äT≈£î @◊¬øm+¬ømdt ;s¡÷“¤+ õ˝≤¢ j·T÷ì{Ÿq÷, Á|üC≤kÕ«$Tø£ X¯≈î£ \Ô +<ä]˙ n_Ûq+~düTqÔ ï~. uÀ˝Ÿ|Pü sY 31`1`2014

s¬ ‘’ T· \ù|s¡T‘√... (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) n‘·T´qï‘·kÕúsTT sπ s{Ï+>¥ @»˙‡ ªÁøÏd˝æ Ÿµ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ 2013`14 Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+ e÷]Ã˝ÀH˚ u≤´+ø˘\ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T ˇø£ Á{Ï*j·THé (10y˚\ ø√≥T¢) qT+&ç 4 Á{Ï*j·THé s¡÷bÕj·T\≈£î ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. 2001Hê{Ï u≤´+ø˘\ ìs¡sø∆¡ £ ndüT\Ô T (yÓTT+&ç ãø±sTT\T)‘√ b˛*ùdÔ Ç~ #ê˝≤ ô|<ä~› . á ìs¡sø∆¡ Ä£ düT\Ô ˙ï ã&Üyê´bÕs¡esêZ\T m>∑HêeT+ ô|{Ϻqy˚. á ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ e÷]Ã˝À 3.3%ø±>± pHé ∫e]øÏ 3.7 XÊ‘êìøÏ ô|]>±sTT. 2014 Hê{ÏøÏ Ç$ 4.4%øÏ ô|s¡>∑ e#·Ãì ÁøÏdæ˝Ÿ ù|s=ÿ+~. 2011 e÷]ÃHê{ÏøÏ 71,080 ø√≥T¢>± ñqï Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+ø˘\ ìs¡s¡∆ø£ (yÓTT+&çãø±sTT\T) ÄdüTÔ\T 1.55\ø£å\ ø√≥¢≈£î ô|]>±sTT. 2013 ôdô|º+ãsY Hê{ÏøÏ 40 *ôdº&é u≤´+ø˘\ dü÷\ú yÓTT+&çãø±sTT\T 2.22 \ø£\å ø√≥¢≈î£ #˚sêj·Tì Ä]∆øe£ T+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ sê»´düu˝ÑÛ À *œ‘· |üPs¡«ø£+>± #ÓbÕŒs¡T. @&Ü~ ø±\+˝À 37% á ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T ô|]>±j·T+fÒ u≤´+ø˘\T me] Á|üjÓ÷»Hê\ø√dü+ |üì#˚düTÔHêïjÓ÷ ns¡∆eTÚ‘·T+~. á ìs¡sø∆¡ Ä£ düT˝Ô À¢ m≈£îÿe uÛ≤>∑+ 30eT+~ ô|<äk› ÕúsTT s¡TD m>∑y˚‘·<ës¡T\ qT+&˚ »]–+<äì #Ó|æŒq Ä]∆ø£eT+Á‹, yê] ù|s¡¢qT e÷Á‘·+ yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. á 30eT+~ ã&Ü m>∑y‘˚ <· ës¡T\T mes¡qï~, yê] yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\T @$T≥qï~ ãj·T≥ô|{≤º*‡ ñ+~. >∑‘· 18 HÓ\\ ø±\+˝À Á|üuTÑÛ ‘·«s¡+>∑ ìs¡sø∆¡ £ ÄdüTÔ\T >∑D˙j·T+>± ô|]–b˛e≥+ô|’ Ä]∆ø£ e´eVü‰sê\ bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕº+&ç+>¥ø£$T{° ≈£L&Ü rÁeÄ+<√fi¯q e´ø£+Ô #˚d+æ ~. ã&Ü yê´bÕs¡ esêZ˝Ò u≤´+≈£î\ s¡TD≤\qT m>=Z&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓãT‘·Tqï Ä]∆ø£eT+Á‹ yê{Ïì sêãfÒº+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛>±, yê{Ïì s¡<äT› #˚ùd+<äT≈£î u≤´+≈£î\≈£î neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔHêï&ÉT. m|ü &É÷˝Òì $<Û+ä >± edü÷\Tø±ì s¡TD≤\qT ˝…øÏÿdüTÔHêïs¡T. ∫e]øÏ ã&Üm>∑y˚‘·<ës¡T\ n|ü \ìï+{Ï˙ s¡<äT›#˚düTÔHêïs¡T. u≤´+≈£î\T, s¡TD m>∑y‘˚ <· ës¡T\ uÒ\Hé‡w”≥q¢ T ‘ês¡Te÷s¡T #˚jT· {≤ìøÏ

düTuÀ<Û$é TÁ‘ê ø£˙«qsY @◊¬øm+¬ømdt

j·Tdt.s¡a≤˙‡ ø√`ø£˙«qsY @◊¬øm+¬ømdt

ø±s=Œπs{Ÿ s¡TD |ü⁄qsY ìsêàD+ (dæ&Äç sY)ì ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. <ëìï ‘·s¡#·÷ <äT]«ìjÓ÷>∑ |üs¡TdüTÔHêïs¡T. |òæø°ÿ (uÛ≤s¡‘· |ü]ÁX¯eT\ yêDÏ»´ dü+|ò÷ü \ düe÷K´) ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ dæ&Äç sY Á|üÁøÏjT· ÁøÏ+<ä 2.5 Á{Ï*j·THé yÓTT‘êÔìøÏ s¡TD≤\qT u≤´+≈£î\T ‹]– ˝…øÿÏ düTHÔ êïsTT. n˝≤ ˝…øÿÏ +#·&eÉ T+fÒ yê{Ïì s¡<äT›#˚j·T≥y˚T. Ç+<äT˝À m≈£îÿeuÛ≤>∑+ ø=~›HÓ\\ ÁøÏ‘·+ sTT∫Ãqy˚. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 75y˚\ ø√≥¢y˚Ts¡ s¡TD≤\qT u≤´+≈£î\T |ü⁄qsY e´ed”øú ]£ +#êsTT. 2013 @Á|æj·T˝Ÿ`pHé eT<Ûä´ ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘·« u≤´+≈£î\T 20 ø√≥¢≈£î 12 ø£+ô|˙\ yÓTT‘êÔ\qT |ü⁄qsY e´ed”úø£]+#êsTT. Ç+<äT≈£î mìï Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\T dü¬s’q |ü<ä∆‘·T\qT nqTdü]+#êsTT— ø=ìï+{ÏH˚ yÓT]{Ÿ |ü<‹∆ä q m˝≤ ÄyÓ÷~+∫ yê{Ï n|ü \qT s¡<Tä › #˚d+æ B ‘Ó*j·T<äì, s¡<q›’Ó yê{Ï˝À¢ m≈£îÿeuÛ≤>∑+ ô|<ä›yÓTT‘êÔ˝Òqì ]»s¡T«u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ &ç|üP´{°>∑es¡ïsY dü«j·T+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç+<äT˝À nH˚ø£ neø£‘e· ø£\T »]>±ì ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq Ç{°e\ u≤´+ø£s¢¡ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±s=Œπs≥¢≈î£ sTT∫Ãq yÓTT+&çãø±sTT\T s¡<Tä #› j ˚ T· ≥+ <ë«sê \ø£å ø√≥T¢ u≤´+≈£î\T ‘ê´>∑+ #˚dqæ $<ÛëHêìï $e]+#ês¡T. e´ekÕj·T s¡TD≤\qT e÷|ò#” d˚ qæ |ü &ÉT ã&Ü |ü]ÁX¯e÷~Û |ü‘·T\T, yê] n‘·T´qï‘·kÕúsTT dü+dü\ú T rÁe$eTs¡Ù\T #˚dqæ $wüj÷· ìï >∑Ts¡T#Ô X˚ Ês¡T. u≤´+ø˘ <√|æ&\û ø£Hêï, s¡TD≤\ m>∑y‘˚ · s¡<Tä ø› Ï bÕ\Œ&˚ yê]~ n‘·´+‘· <ës¡TD+>± ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. øÏ+>¥|òæwüsY, &Éø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ j·÷»e÷q´+ 28 u≤´+ø˘\, Ä]∆ø£dü+düú\ qT+&ç rdüTø=qï 4.300 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\T #Ó*¢+#·ø£b˛sTTHê, m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü ‹]– s¡TD≤\T ÇdüTHÔ êïs¡T. #Ós≈¡ î£ bòÕ´ø£Øº \ ã&Ü j·÷»e÷q´ es¡+Z qcÕº˝À¢ ñHêïs¡ì, e&û¶˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤´+ø˘\ qT+&ç 6,700 ø√≥T¢ Ç|æŒ+#·≥+ »]–+~. M{Ïì >∑eTìùdÔ u≤´+ø˘\T me]ùde˝À ñHêïjÓ÷ ns¡∆eTÚ‘·T+~. ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ \Ô· ≈£î, ø±s=Œπs{Ÿ dü+dü\ú ≈£î u≤´+ø˘\ <ë«sê Á|ü»\ &ÉãT“\qT ø£≥ºu…≥º≥y˚T

‘=*‘·s+¡ ø£eT÷´ìdüTº ø±Áy˚T&é düC≤® Hêsêj·TDsêe⁄ (90 dü+ˆˆ\T) 12`1`14q ø£ècÕíõ˝≤¢ Hê>±j·T\+ø£˝À eTè‹#Ó+<ës¡T. ù|<ä ¬s’‘·T ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+∫q ø±ˆˆ Hêsêj·TDsêe⁄, |òüP´&É˝Ÿ e´edüú s¡<äT›ø√dü+, #·\¢|ü*¢ »$T+<ës¡T≈£î e´‹πsø£+>± kÕ–q b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ô‘√, neTs¡T\T ø±ˆˆ #·\¢|ü*¢ Hêsêj·TDsêe⁄ ‘ê´>∑|Pü ]‘· ñ<ä´eTø£èwæ Á|üu≤Û e+‘√ ø£eT÷´ìdüTº bÕغy|’Ó ⁄ü Äø£]¸‘T· ˝…’ ‘=\T‘· ø=+‘·ø±\+ ø±s¡´ø£s¡Ô>± |üì#˚XÊs¡T. ìs¡+‘·s¡ ÁX¯eTJ$>± e⁄qï ø±ˆˆ Hêsêj·TDsêe⁄ ø£eT÷´ì»+ nCÒj·TeTH˚ <Ûäè&É$XÊ«kÕìï ø£&É<ëø± ø£*–e⁄Hêïs¡T. á \ø£å´+‘√ ø£èwækÕ–dü÷Ôqï ñ<ä´e÷\≈£î ‘·qe+‘·T düVü‰j·T düV≤ü ø±sê\+~+#˚yês¡T. ø±Áy˚T&é Hêsêj·TDsêe⁄ eTè‹|ü≥¢ dæ|æ◊(m+`m˝Ÿ) ø£ècÕíõ˝≤¢ XÊK dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+#˚dü÷Ô, yê]øÏ CÀVü‰s¡¢]ŒdüTÔqï~. yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ‘·q Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*j·T|üs¡Tk˛Ô+~. ø±ˆˆ düC≤® Hêsêj·TDsêe⁄ dü+düàs¡DdüuÛÑ 26`1`14q ø£eT÷´ìdüTº n_Ûe÷ì ø±ˆˆ ìeTà>∑&ɶ X‚w–ü ] n<Û´ä ø£‘å q· »]–+~. s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü.) sêh ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ø=|ü \ ø√≥j·T´, s¬ ‘’ T· ≈£L© dü+|òüT+(Ä+.Á|ü) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ eTTbÕŒfi¯fl uÛ≤s¡Zel, Á|üC≤kÕVæ≤‹ Á|ü<Ûëq dü+bÕ<ä≈£î\T ø±ˆˆ s¡$u≤ãT, »qkÕVæ≤‹ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ~$≈£îe÷sY, @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ k˛ì, ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ‘·\•\ ©˝≤eTH√Vü≤sY eT]j·TT $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ Hêsêj·TDsêe⁄≈£î CÀVü‰s¡¢]Œ+#ês¡T.

ø±≈£î+&Ü, ¬s’‘·T\ s¡TDe÷|ò”øÏ πø{≤sTT+∫q <ëìï ≈£L&Ü n+<äT≈£î ns¡TΩ\T ø±ìyê]πø <√∫ô|&ÉT‘·Tqï~. ◊<äT mø£sê\˝À e⁄qï ∫qï, düqïø±s¡T s¬ ‘’ T· \ 50y˚\ ˝À|ü⁄ u≤´+ø˘ n|ü \qT s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ 2008˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç+ø± 60 \ø£\å eT+~ Ç‘·s¡ s¬ ‘’ T· \T eT÷&ÉT e+‘·T\T ãø±sTT\T #Ó*¢ùdÔ $T>∑‘ê~ s¡<äT›#˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫+~. á s¡<äT› »s¡>∑ø£ eTT+<äT u≤´+≈£î\ y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ ÄdüTÔ\T n$Tà, n|ü kı|ü #˚dæ n|ü \T ø£{qºÏ ∫qï, düqïø±s¡T s¬ ‘’ T· \≈£î e÷Á‘·+ n|ü \ s¡<äT› e]Ô+#·<äT. yês¡T n|ü \ }_˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·÷ ñ+&Ü*‡+<˚. j·TT.|æ.@ #Ó’s¡àHé k˛ìj·÷>±+BÛ, Á|ü<ëÛ ì s¬ ‘’ T· \ s¡TD≤\ s¡<Tä › $|üy¢ ê‘·àø£ #·s´¡ >± n_Ûe]í+#·≥y˚T ‘·|Œü , n~ düÁø£eT+>± neT\T »]π> $<ÛëHê\T neT\T »s¡|˝ü <Ò Tä . |ü<øä∏ +£ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ qT+&˚ nH˚ø£ neø£‘e· ø£\T, nÁø£e÷\T ø=qkÕ>±sTT. á $wüj÷· ìï ø£+Á{À\sY n+&é Ä&ç≥sY »qs¡˝Ÿ (ø±>¥) ù|s=ÿ+~. 2011 qT+&ç 2012 e÷]à es¡≈î£ 25 sêÅcÕº˝À¢ øπ Áå ‘·kÕúsTT˝À düsπ « »]|æ 90,578 eT+~ s¬ ‘’ T· \ U≤‘ê\ô|’ Äsê rdæ á |ü]o\q˝À nH˚ø£ nÁø£e÷\T »]>±j·Tì ªø±>¥µ yÓ\¢&ç+∫+~. düπs« »]|æq ¬s’‘·T\ U≤‘ê˝À¢ 20y˚\T nÁø£eTyÓTÆqeì, ¬s’‘·T\ ns¡Ω‘· ìs¡íj·T+ $wüj·T+˝À nH˚ø£ nÁø£e÷\T »]>±j·Tì 20\ø£å\ eT+~ ‘·|ü &ÉT <Ûäèe|üÁ‘ê\T #·÷|æ s¡TDe÷|ò” bı+<ës¡ì, ns¡TΩ˝q’… 13.46 XÊ‘·+ eT+~ s¡TDns¡Ω‘· bı+<ä˝<Ò ìä , nH˚ø£ dü÷ø£àå s¡TD dü+dü\ú T(yÓTÁÆ ø√ô|òH’ êHé‡) s¡TDe÷|ò” ÁøÏ+<ä Á|üj÷Ó »q+ bı+<ëj·Tì, Á>±e÷˝À¢ s¡TD e÷|ò” bı+~qyê]˝À 55% uÛ÷Ñ kÕ«eTT˝Ò ñHêïs¡ì yÓ\&¢ +’Ó ~. ]ø±s¡T˝¶ À¢ ‘·|ü &ÉT ˝…ø£ÿ‘√ ô|<ä›yÓTT‘·Ô+˝À >√˝Ÿe÷˝Ÿ »]–+~. #ê˝≤ #√≥¢ s¡TDe÷|ò” &ÉãT“ ¬s’‘·T\≈£î ã<äT\T yÓTÆÁø√ ô|ò’HêHé‡ dü+düú\≈£î #˚]+~. s¡TDe÷|ò” bı+~q yê]øÏ ≈£L&Ü n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘ê\T Çe«≥+˝Àq÷ n$˙‹ sê»´y˚T*+~. ‘·eTqT dü+‘√wüô|&ç‘˚H˚ s¡TDe÷|ò” |üÁ‘ê\T n~Ûø±s¡T\T Çe«≥+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. Ç|üŒ{Ïø° s¡TDe÷|ò” bı+~q 34% eT+~øÏ n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q dü]|º ø¬æò ≥T¢ Çe«ø£b˛e≥y˚T n+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q+. 90\ø£å\ U≤‘ê\ |ü]o\q˝ÀH˚ Ç+‘· ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À nÁø£e÷\T »]–‘˚, yÓTT‘·Ô+ U≤‘ê\qT

|ü]o*ùdÔ m+‘·{Ï n$˙‹, nÁø£e÷\T ãj·T≥ ô|&É‘êjÓ÷?! Ç+ø± ªø±>¥µ Ä ~X¯>± |üj·Tì+#·ø£ b˛e≥+˝À eTs¡ày˚T$T{Ïnqï Á|üX¯ï $T>∑T\T‘·T+~. bÕ\≈£î\T @ #·{≤º\T #˚dHæ ê, dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T Á|üyX˚ ô¯ |{ÏHº ê, Ä]∆ø|£ sü y¡ TÓ qÆ ìs¡j í ÷· \T #˚dHæ ê, ‘êeTT ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤+#˚ esêZ\ Á|üj÷Ó »q+ Ç$T&ç ñ+≥T+~. <˚X¯ bÕ\≈£î\T uÛÑ÷kÕ«eTT\, ã&Ü ô|≥Tºã&ç<ës¡T\, kÕÁe÷»´yê<äT\ <√|æ&û Á|üjÓ÷»Hê\qT |ü]s¡øÏådüTÔHêïs¡T. n+<äT≈£î nqT>∑TDyÓTÆq $<ÛëHê\T neT\T |üs¡TdüTÔHêïs¡T. ã&Ü |ü]ÁX¯eT<ës¡T\≈£î u≤´+ø˘\T sTT∫Ãq s¡TD≤\qT yÓTT+&ç ãø±sTT\ ù|s¡T‘√, ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T>± Á|üø£{Ï+∫ s¡<äT›#˚j·T≥+ n+<äT˝À uÛ≤>∑y˚T. Bìï ø£|æŒô|&ÉT‘·÷, ¬s’‘·T\ s¡TD≤\qT s¡<äT›#˚j·T≥+, <˚X¯ Ä]∆ø£ n_Ûeè~∆øÏ Ä≥+ø£+>±qT, uÛ≤s¡+>± #ÓãT‘·÷H˚, s¬ ‘’ T· \ Á|üj÷Ó »q+ ø√dü+ n˝≤+{Ï uÛ≤sêìï Á|üuTÑÛ ‘·«+ ùdø£]düTÔ+<äì Á|ü#ês¡+#˚düTø=+≥THêïs¡T. nyÓT]ø± `‘·÷s¡TŒj·T÷s¡|t <˚XÊ˝À¢ s¬ ‘’ T· \≈£î (uÛ÷Ñ ø±eT+<äT\≈£î) ÇdüTÔqï sêsTTr\T, s¡TD≤\qT |ü]o*ùdÔ eTq ¬s’‘ê+>∑+ jÓTTø£ÿ s¡TD e÷|ò” düeTTÁ<ä+˝À ˙{Ïu§≥Tº ˝≤+{Ï~. Bìï ø=+&É+‘·\T>± bÕ\≈£î\T Á|ü#ês¡+ #˚j·T≥+ ¬s’‘ê+>±ìï, Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|≥º≥y˚T. ms¡Te⁄\T, $‘·HÔ ê\T, |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT\ <Ûsä \¡ T ‘·–+Z ∫, dü_‡&û\T ô|+∫, ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃ\T ‘·–+Z ∫, kÕ>∑T˙{Ï kÂø£s´¡ +‘√bÕ≥T, Á|üøè£ ‹ yÓ|’ Øü ‘ê´\<ë«sê dü+uÛÑ$+#˚ qcÕº\qT ‘·–Z+#˚ $<ÛëHê\T #˚|ü{Ϻ, |ü+≥\≈£î Hê´j·TyÓTÆq <Ûäs¡\T Á|üø£{ÏùdÔ @ ¬s’‘·÷ u≤´+≈£î\≈£î n|ü <ës¡T&ç>± ñ+&É&ÉT. bÕ\≈£î\≈£î n≥Te+{Ï $<ÛëHê\T ne\+_+#·øb£ ˛e≥+ e\H˚ n|ü \bÕ˝…’q ¬s’‘·T\T u≤´+≈£îs¡TD≤\T #Ó*¢+#·˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. bÕ\≈£î\T nqTdü]düTqÔ ï $<ÛëHê\qT Á|ü»\T Á>∑Væ≤+#ê*. ã&Ü|ü]ÁX¯eT\T, dü+|üqïesêZ\T u≤´+≈£î\≈£î #Ó*+¢ #·e\dæq \ø£˝å ≤~ ø√≥¢qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ yê] qT+&ç edü÷\T #˚j÷· \ì, nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ yê] ÄdüTÔ\T »|ü⁄Ô#˚j·÷\ì, qcÕº\ bÕ˝…’q ¬s’‘·T\ n|ü \qT, ù|<ä\≈£î sTT∫Ãq ø=~›bÕ{Ï s¡TD≤\qT s¡<äT›#˚j·÷\ì, |ü+≥\≈£î Hê´j·TyÓTÆq <Ûäs¡\T Á|üø£{Ï+#ê\ì ¬s’‘ê+>∑+, Á>±MTD |ü≥ºD ù|<ä\T bÕ\≈£î\≈£î e´‹πsø£+>± ñ<ä´$T+#ê*. 

e+≥>±´dt <Ûäs¡ ô|+|ü⁄≈£î ìs¡düq nq+‘·|⁄ü s¡+, 2`1`14 : Åd”Ô $eTTøÏÔ dü+|òüT≥q Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ mHéõz ø±sê´\j·T+ e<ä› qT+&ç eTVæ≤fi¯\T U≤∞ dæ*+&És¡¢qT yÓ÷düT≈£î+≥÷, e+≥>±´düT <Ûäs¡qT ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ≥esY ø±¢ø˘ ôd+≥sY es¡ ≈ £ î Á|ü < ä s ¡ Ù q ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . nq+‘· s ¡ + Á|ü < ä s ¡ Ù ≈£ î \qT<˚ › • +∫ Åd” Ô $eTTøÏ Ô dü + |ò ü T ≥q Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ uÛÑ÷<˚$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e+≥>±´dt <Ûsä \¡ ô|+|ü⁄<ë«sê 2,470 ø√≥¢ uÛ≤sêìï eTs√kÕ] ù|<äesêZ\ Á|ü»\ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ÷|æ+<äì, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\, $<äT´‘·TÔ #ÛêØ®\T, Ç+{Ï|qü Tï\T, ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûsä \¡ ô|s¡T>∑T<ä\, s¡yêD≤ #ÛêØ®\ ô|s¡T>∑T<ä\\‘√bÕ≥T eTs√yÓ’|ü⁄q ñbÕ~Û neø±XÊ\T ‘·–Zb˛‘·÷+&É≥+‘√ ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ J$‘ê\T ø£&TÉ <äTs¡“s¤ +¡ >± e÷sêj·Tì, ô|]–q ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\‘√bÕ≥T e+≥>±´düT <Ûäs¡\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ ‘·–+Z #ê\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Ç+ø±, á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ s¡e÷<˚$, ø±ˆˆ düs√», eT©¢X«¯ ](kÕº*Hé q>∑s)Y , $eT\(s¡»ø£q>∑sY) eT]j·TT @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ dæ.ÄsY.U≤Hé, mHéyj ’Ó T· dt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ u≤\T, ø±ˆˆ düT<Ûëø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã+<äsT¡ , 20`1`14 : e+≥>±´dt <Ûäs¡\qT ô|+∫q πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ $<ÛëHê\qT ìs¡dædü÷Ô Åd”Ô $eTTøÏÔ dü+|òTü ≥q, @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´)\ n<Û«ä s¡´+˝À kÕúìø£ ãkÕº+&ÉT ôd+≥sY qT+&ç ø√H˚s¡T ôd+≥sY es¡≈£î ìs¡ d ü q Á|ü < ä s ¡ Ù q »]–+~. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± Á|ü»\qT<˚•› +∫ @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) sêh ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ yÓ’. k˛ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Áô|’y˚{°ø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± düV≤ü »eqs¡T˝…q’ #·eTTs¡T yêj·TT ìπøbå Õ\qT kÕÁe÷»´yê<ä ø£ + ô|˙\≈£ î , ã&Ü ø±s=Œπ s ≥T dü+düú\≈£î ø±s¡T#Íø£>± ø£≥ºu…&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. (‘·s¡TyêsTT 7e ù|J˝À)


3

20`2`2014

Ä|òt|òüTìkÕÔHé Ä|òt|òüTìkÕÔHé qT+&ç nyÓT]ø± ôd’Hê´\ ñ|üdü+Vü≤s¡D≤, XÊ+‹ kÕú|üq\ ù|]≥ @ø£ø±\+˝À ¬s+&ÉT s¡ø±\ Á|üj·T‘êï\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. nsTT‘˚ ¬s+&ÉT s¡ø±\ Á|üj·T‘êï\÷ düeTdü´\eTj·Ty˚Tø±ø£ yÓ÷dü|üP]‘· dü«uÛ≤yêìï ø£*–e⁄HêïsTT. yÓTT<ä{Ï~ : nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ëìø° ø£sê®sTT kÕs¡<´äÛ +˝Àì Ä|ò|t Tüò ìkÕÔHé Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ eT<Û´ä ≈£î~]q ~«|üø£å uÛÑÁ<ä‘ê ˇ|üŒ+<ä+ô|’ ø£sê®sTT Ç+ø± dü+‘·ø£+ #˚j·÷*‡ e⁄+~. á ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ Ä|ò|t Tüò ìkÕÔH˝é À e⁄qï nyÓT]ø± ôdH’ ê´ìï 2014 @Á|æ˝Ÿ Hê{ÏøÏ 60y˚\≈£î ‘·–+Z #ê*— 2014 ôdô|+º ãs¡T Hê{ÏøÏ 20y˚\≈£î ‘·–+Z #ê*. Ä ‘·sê«‘· 15y˚\≈£î ‘·–+Z #ê*. á ‘·–+Z ∫q ôd’q´+ Ä|ò|t Tüò ìkÕÔH˝é À ªª$T–*b˛sTTq eT<ä‘› T· ø£syÔ¡ ê´\Tµµ ìs¡«Væ≤+#ê\ì #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T. Bì ns¡+∆ ªªf…Ás¡]»+ e´‹πsø£µµ ø£syÔ¡ ê´\qT nyÓT]ø± dü«j·T+>± ìs¡«Væ≤+#·≥+— n˝≤π> Ä|òt|òüTìkÕÔHé ôd’Hê´ìøÏ ‘·ØŒ¤<Tä ìe«≥+. Ä|ò|t Tüò ìkÕÔH˝é À 9 XÊX¯«‘· ôd’ìø£ kÕúesê\qT nyÓT]ø± ø£*–e⁄+&É{≤ìï á ˇ|üŒ+<ä+ nqTeT‹düT+Ô ~. nkÕ<Ûës¡D |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ nyÓT]ø± ôd’Hê´\T Ä|òt|òüT˙j·TT\ Çfi¯flô|’ <ë&ç #˚jT· e#·TÃqì ≈£L&Ü ˇ|üŒ+<ä+ ù|s=ÿ+~. e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq\≈£î, j·TT<ä∆H˚sê\≈£î nyÓT]ø± ôd’q´+ ‘·q≈£î »yêãT<ëØ>± e⁄+&Ü\ì ø£sê®sTT Á|üuÛÑT‘·«+ n&É>∑˝Ò<äT. 2017 es¡≈£L n+‘·sê®rj·T <ë‘·\ ≈£L≥$T sTT#˚à Á<äe´düV‰ü j·÷ìï ã{Ϻ Ä|ò|t Tüò Hé uÛÁÑ <ä‘ê <äfi≤\ dü+K´qT 3,52,000≈£î ô|+#·T‘ês¡T. á ˇ|üŒ+<ä+ô|’ ø£sê®sTT dü+‘·ø+£ #˚ùd<ëìï ãfÒº n+‘·sê®rj·T <ë‘·\ ≈£L≥$T n+~+#˚ ì<ÛTä \T+{≤sTT. Bì ‘·sê«‘˚ eTs√ Á|ü‘´˚ ø£ ªª<äfi≤\ kÕúsT÷ ˇ|üŒ+<ëìïµµ Ä|ò|t Tüò ìkÕÔH‘é √ Hê{À ≈£L≥$T #˚düT≈£î+≥T+~. @yÓTÆHê, ~«|üø£å uÛÑÁ<ä‘ê ˇ|üŒ+<ä+ô|’ dü+‘·ø£+ #˚ùd Á|üÁøÏj·TqT Ä\dü´+#˚ùd e÷sêZìï ø£sê®sTT m+#·T≈£îHêï&ÉT. ˇ|üŒ+<ëìï bÕs¡y¢ TÓ +≥T≈£î düeT]Œ+#˚ eTT+<äT>± ø£sê®sTT ˝Àj·÷ õsêZ(eTVü‰XÊdüqdüuÛÑ)qT düe÷y˚X|¯ sü ∫¡ <ëìeTT+<äT ˇ|üŒ+<ëqTï+#ê&ÉT. á ˇ|üŒ+<ëìï ˝Àj·÷õsêZ ÄyÓ÷~+∫+~. 2013 &çôd+ãs¡T Hê{ÏøÏ ˇ|üŒ+<ä+ô|’ dü+‘·ø+£ #˚jT· eTì ø£sê®sTTøÏ #Ó|æŒ+~. Ä|òt|òüTHé bÂs¡T\÷, Çfi¯flô|’ nyÓ T ]ø± kÕ–dü T Ô q ï $#· ø £ å D ≤s¡ V æ ≤ ‘· kÕj· T T<Û ä <ë&ÉT\qT Ä|æq ‘·sê«‘˚ 2014 @Á|æ˝Ÿ˝À dü+‘·ø+£ #˚kÕÔqì ø£sê®sTT |ü≥Tº|ü{≤º&ÉT. ªªnyÓT]ø± qqTï qeTà≥+˝Ò<äT. H˚qT nyÓT]ø±qT qeTàqTµµ nì ø£sê®sTT nHêï&ÉT. Bìì #·÷dæ nyÓT]ø±≈£L, ø£sê®sTTøÏ eT<Ûä´ eTÚ*ø£ $uÛ<Ò ë\THêïj·Tì uÛ≤$+#·˝eÒ TT. ÇH˚ïfi¯ófl>± nyÓT]ø± #˚‹˝À |üìeTT≥Tº>± Ä|òt|òüTìkÕÔHéô|’ <äTsêÁø£eTD j·TT<ä+∆ ˝À nyÓT]ø±≈£î ø£sê®sTT ùde#˚d÷ü Ô e#êÃ&Éqï~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ëìøÏ ø£sê®sTTøÏ eT<Ûä´ #·s¡Ã\÷, n+^ø±sê\ |òü*‘·+>±H˚ ~«|üø£å uÛÑÁ<ä‘ê ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+<äqï~ ãVæ≤s¡+>∑ s¡V≤ü dü´y˚T. Ä|ò|t Tüò ìkÕÔH˝é À nyÓT]ø± ôd’ìø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤+#·&Üìø°, Ä|ò|t Tüò ìkÕÔHé ªªC≤rj·T Ä‘·às¡øDå£ ≤ <äfi≤\≈£îµµ •ø£Då ≤, ‘·ØŒ¤<äT, ôd’ìø£ ìπs›XÊ\qT nyÓT]ø± sTTe«{≤ìøÏ ˇ|üŒ+<ä+ n+^ø£]+∫+~. n+fÒ ˇø£ <äTsêÁø£eTD <ës¡T&çø°, n‘·ìøÏ nDÏ–eTDÏ– ñ+&˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìø° eT<Û´ä ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ä$T~. m˝≤+{Ï CÀø£´eT÷, ÄÁø£eTD≤, Ä~Û|‘ü ´· eT÷˝Ò≈î£ +&Ü <äTsêÁø£eTD<ës¡T&ÉT yÓ[flb˛yê\ì Ä|òt|òüTHé Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. Á|ü»\ Äø±+ø£å\T, Á|üjÓ÷»Hê\‘√ á ˇ|üŒ+<ëìøÏ m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûeä T÷ ˝Ò<Tä . ø£sê®sTT Á|ü<Ûëq düeTdü´ n‘·ì ñìøÏ. Äj·Tq n<Û´ä ø£å |ü<Mä ø±\+ 2014 ôdô|+º ãs¡T‘√ eTT>∑TdüT+Ô ~. nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<äT\T ‘·qqT #Ó‘·ÔãT≥º˝À |ü&Éy˚dæ, ‘·eT≈£î q∫Ãq eTs√ nuÛÑ´]∆ì n<Ûä´≈£åî&ç>± #˚kÕÔs¡qï~ n‘·ì uÛÑj·T+. ‘·qqT n<Ûä´≈£åî&ç>± ø=qkÕ>∑ì#˚Ã+<äT≈£î nyÓT]ø±qT n+^ø£]+|ü#˚ùd kÕ<Ûäq+>± ø=+‘· düeTj·T+ bÕ≥T dü+‘·ø£+ #ÓjT· ´≈£î+&Ü uÒsk¡ Õsê˝≤&Üqï<˚ ø£sê®sTT Á|üjT· ‘·ï+. ˇ|üŒ+<ä+ô|’ ø£sê®sTT dü+‘·ø£+ nedüs¡+˝Ò<ä˙, Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q @ n~Ûø±] dü+‘·ø£+ #˚dæHê dü]b˛‘·T+<äqï yê<äq\T yêwæ+>¥≥Hé n~Ûø±s¡ kÂ<Ûë\˝À kÕ>∑T‘·THêïj·Tqï yês¡Ô\÷ yÓ\Te&ÉT ‘·THêïsTT. Ç~ nyÓT]ø±≈£L ø£sê®sTTøÏ eT<Û´ä |òTü s¡¸DqT ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. n+‘˚>±ø£, ø£sê®sTTì nyÓT]ø± |ü{+ºÏ #·Tø√e≥+˝Ò<˙ä , n‘·ì yê<äq≈£î ndü\T $\Ty˚ sTTe«≥+˝Ò<qä ï yêdüyÔ êìï ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï~.

nyÓT]ø± e+#·Hê‘·àø£ XÊ+‹ Á|üÁøÏj·T s¬ +&Ée~ : ‘·q‘√ #·s¡Ã\ Á|üÁøÏj·T˝Àì ‘ê*u≤q¢qT Äø£]¸+#˚ Á|üj·T‘êï\qT nyÓT]ø± eTTeTàs¡+>± #˚düTÔqï~. Ä|òt|òüTìkÕÔHé düVü≤» eqs¡T\qT nyÓT]ø± <√#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&˚, á ÁbÕ+‘·+˝À nyÓT]ø± eP´Vü‰‘·àø£ |ü<∏äø±\ neT\T ø=qkÕ–+|ü⁄≈£î düVü‰j·T|ü&˚, ‘ê*ãqT¢ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± ˝Ò<ë yêπs kÕj·T≈£î\T>± ñ+&˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä|òt|òüTìkÕÔHé Á|ü»\ HÓ‹Ôq ô|{≤º\qï \ø£´å +‘√ nyÓT]ø± e´eVü≤]düTqÔ ï~. 2013 pHé˝À nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷, K‘êsY <˚X¯+˝Àì <√Vü‰˝À ‘ê*ãq¢‘√ H˚sT¡ >±, ˝≤+#Ûq· +>± #·sá \T ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î ‘·q dü+dæ<ä∆‘·qT Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. K‘êsY e÷J n~Û|ü‹ (m$TsY) ùwø˘ Vü≤eT<é _Hé K˝≤´n˝Ÿ<ëÛ ì <√Vü≤˝À ‘ê*ãq¢ Á|ü‹ì<ÛTä \T+&ç ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤\bÕ\T kÕ–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± $˝≤düe+‘·yTÓ qÆ uÛeÑ q ìsêàD≤ìøÏ ‘ê*ãq¢≈î£ ì<ÛTä \T düeT≈£LsêÃ&ÉT. ‘ê*ãqT¢ Çø£ÿ&É ‘·eT ø±sê´\j·÷ìï ‘Ó]#ês¡T. uÛÑeq+ô|’ ‘·eT |ü‘êø±ìï m>∑Ts¡y˚kÕÔs¡T. ‘·eTqT ‘êeTT ªªÄ|òt|òüTìkÕÔHé ÇkÕ¢$Tø˘ m$Tπs{Ÿµµ>± Á|üø£{Ï+#·T≈£îHêïs¡T. Ä|òt|òüTìkÕÔHé˝À nyÓT]ø± nqT≈£L\ X¯≈£îÔ\ eT<Û´ä n~Ûø±s¡+ø√dü+ ‘·>e∑ ⁄\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. Ç‘·s¡ sê»ø°j·T X¯≈£îÔ\÷, b˛sê&ÉT‘·Tqï X¯≈£îÔ\÷ e⁄HêïsTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ñ‘·sÔ ≈¡ L£ ≥$T n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï|ü &ÉT ‘ê*ãq¢‘√ |òüTs¡¸D\T|ü&ÉT‘·÷, <˚«wü|üP]‘· dü+ã+<Ûë\‘√ e⁄+&˚~. Ç|ü &É÷ ‘ê*ãq¢‘√ |òTü s¡¸D |ü&TÉ ‘·÷H˚ e⁄+~. ‘ê*ãq¢‘√ n~Ûø±s¡b˛s¡T˝À n~ Á|ü<Ûëq b˛{°<ës¡T. nyÓT]ø±‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~] ‘ê*ãqT¢ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏeùdÔ ñ‘·sÔ ≈¡ L£ ≥$T <ëì‘√ ‘·\|ü&ÉT‘·T+~. ‘ê*ãq¢‘√ nyÓT]ø± #·s¡Ã\ Á|ü‹bÕ<äq #˚jT· ≥eT+fÒ j·TT<äs∆ +¡ >∑+˝À <ëìì HêX¯q+ #˚j·T˝ÒeTqï, n˝≤π> <=&ç¶<ë]q yê]ì ø£*|æy˚düTø√ ˝ÒeTqï yêdüÔyêìï n+^ø£]+#·≥y˚T. ø±düÔ yÓT‘·Ôì |ü<ä∆‘·T˝À¢ e´eVü≤]+∫ ‘ê*ãq¢‘√ ˇø£ bÕøÏåø£ ˝Ò<ë

|üP]Ô ˇ|üŒ+<ëìø√ neø±XÊìï #·sá \T sTTe«e#·Tà qì nyÓT]ø± Ä•düTÔqï~. nyÓT]ø±, Hê{À\T Ä|ò|t Tüò ìkÕÔHqé T |üP]Ô>± e~*y˚dæ yÓfi≤fl\ì ‘ê*ãqT¢ Á|üdTü ‘Ô êìøÏ n+≥THêïs¡T. ‘·eTì ‘êeTT Ä|ò|t Tüò ìkÕÔHé ÇkÕ¢$Tø˘ m$Tπs{Ÿ>± Á|üø£{Ï+#·Tø=ì, #·s¡Ã\˝À bÕ˝§Zq≥eT+fÒ Ä|òt|òüTìkÕÔHé≈£î ‘êyÓTTø£ÿs¡y˚T dü¬s’q Á|ü‹ì<ÛTä \T>± >∑T]Ô+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. <√Vü‰˝Àì ‘·eT ø±sê´\j·T+ <ë«sê ªªne>±Vü≤q, #·s¡Ã\ Á|üÁøÏj·T˝À Á|ü|ü+#·+˝Àì <˚XÊ\‘√ dü+ã+<Ûë\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·Tø√yê\µµì ‘ê*ãqT¢ Ä•düTÔHêïs¡T. ø£qTø£ #·s¡Ã\ Á|üÁøÏj·T eTTfi¯flu≤fÒ. #·sá \T Ä|ò|t Tüò ìkÕÔHé Á|üuTÑÛ ‘·«+ <ë«sê kÕ>±\ì ø£sê®sTT &çe÷+&ÉT #˚düTÔHêï&ÉT. nyÓT]ø± ‘ê*ãq¢ eT<Ûä´ H˚s¡T>± #·s¡Ã\TkÕ–‘˚ ‘·q Á|üuÛÑT‘·«, ‘·q ñìπø e⁄+&É≈£î+&Ü b˛‘·T+<ä˙, ‘·q yÓqTø£ yê]<ä›s¡T ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£î+{≤s¡qï~ ø£sê®sTT düeTdü´. n+<äTø£H˚ ªªÄ|òt|òüTHé Hêj·Tø£‘·«+˝À XÊ+‹ Á|üÁøÏj·T m+‘·ø±\+ kÕ>∑<√, n+‘·ø±\eT÷ (ø£sê®sTT @sêŒ≥T #˚dæq) ñqï‘· XÊ+‹ dü$T‹ K‘êsY #·s¡Ã\˝À bÕ˝§Zq<äTµµ nì ø£sê®sTT Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT. Ä|ò|t Tüò ìkÕÔHé ÇkÕ¢$Tø˘ m$Tπs{Ÿ‡>± ‘ê*ãqT¢ Á|üø{£ +Ï #·Tø√e{≤ìøÏ rÁe nuÛ´Ñ +‘·s+¡ ‘Ó*bÕ&ÉT. (nyÓT]ø± <äTsêÁø£eTD≈£î eTT+<äTqï ‘ê*ãq¢ Á|üuÛÑT‘·«|ü⁄ ù|]<˚). <√Vü‰ ø±sê´\j·T+˝À ‘ê*ãqT¢ »+&Ü m>∑Ts¡yj ˚ T· {≤ìï ìs¡dædü÷Ô, #·s¡Ã\qT ìs¡e~Ûø£+>± ãVæ≤wüÿ]kÕÔq˙ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. K‘êsY Á|üuÛÑT‘·« CÀø£´+‘√ <√Vü‰˝Àì ø±sê´\j·T+ô|’ C…+&Üq÷, ÇkÕ¢$Tø˘ m$Tπs{Ÿ nqï |òü\ø±ìï sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ ‘ê*ãqT¢ ‘=\–+#ês¡T. nsTT‘˚ ø£sê®sTT ‘·>±sTT<ë≈£î m˝≤+{Ï $\Te˝Ò<äT. nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<äT\ eT<䛑·T‘√ ø£sê®sTT Á|üuÛÑT‘·«+ ñìøÏ˝ÀøÏ e∫à ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. kÕÁe÷»´yê<äT\ Á|üjÓ÷»Hê\qT s¡øÏå+#˚ #·Á{≤ìøÏ ˝Àã&˚ ø£sê®sTT ‘·>±sTT<ë kÕ>∑T‘·Tqï~. n<˚ düeTj·T+˝À kÕÁe÷»´yê<äX¯≈£îÔ\ eT<Ûä´qTqï

yÓ’s¡T<Ûë´\T ø£sê®sTTøÏ ø=+‘· uÒs¡e÷&É>∑\ neø±XÊìïe«e#·TÃ. ªªÄ|òt|òüTHé\ Hêj·Tø£‘·«+˝À, Ä|òt|òüTq¢ <ë«sêH˚ XÊ+‹ |ü⁄qπsø°ø£s¡D Á|üÁøÏj·T kÕ–rsê\µµì s¡cÕ´ <Í‘·´y˚‘Ô· »$TsY ø£ãT˝Àyé nHêï&ÉT. nyÓT]ø± ôdH’ ê´\ e⁄ìøÏì Ä|òt|òüTìkÕÔHé˝À ø=‘·Ôù|s¡T‘√ Bs¡Èø±\ ôd’ìø£ ñìøÏ>± s¡÷bı+~+#˚, <ëìøÏ ø=‘·Ô eTTdüT>∑T ‘=&çπ> nyÓT]ø± |ü<∏äø±\≈£î ◊sêdü rsêàq+ #˚j·T≈£î+&Ü y˚TeTT eT<䛑·T ‘Ó\T|ü+µµ nì s¡cÕ´ $<˚XÊ+>∑ ñ|üeT+Á‹ Ç>√sY yÓTTs¡T˝Z Àyé nHêï&ÉT. XÊ+‹ Á|üÁøÏjT· Ä|òt|òüTqT\ <ë«sêH˚ kÕ>±* nì uÛ≤s¡‘· $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ kÕ\àHé KT]¸<é nHêï&ÉT. Ä yÓ+≥H˚ Ä|òt|òüTìkÕÔHé˝À nyÓT]ø± ôd’Hê´\T ø=qkÕ>∑{≤ìøÏ ◊sêdü ÄyÓ÷<ä+ nedüs+¡ ˝Ò<˙ä , m+<äTø£+fÒ ◊sêdü ‘·s¡|ü⁄q XÊ+‹ s¡ø£åD <äfi¯+>± nø£ÿ&É nyÓT]ø± e´eVü≤]+#·≥+˝Ò<äì ≈£L&Ü nHêï&ÉT. Bìø£s¡∆+ Ä|ò|t Tüò ìkÕÔHôé |’ nyÓT]ø± <äTsêÁø£eTDqT s¡cÕ´, uÛ≤s¡‘Y bÕ\≈£î*s¡Te⁄s¡÷ düeT]∆dTü HÔ êïs¡T. ◊ø£´sê»´dü$T‹ ÄyÓ÷<ä+ ñHêï, ˝Òøb£ ˛sTTHê @ ø±s¡D+ #Ó|æŒHê Ç~ <äTsêÁø£eTD j·TT<ä∆y˚T— nHê´j·T j·TT<ä∆y˚T. Á|ü|ü+#·<˚XÊ\ kÕs¡«uÛÖeT‘·«+, kÕ«‘·+Á‘·´+, uÛÖ>√[ø£ düeTÁ>∑‘ê Vü≤≈£îÿqT ñ\¢+|òæT+#·≥y˚T. $<˚o <äTsêÁø£eTD<ës¡T\ nÁø£eT dü+‘êqeT÷, <ëì ø£qTdüqï\˝À Áã‘·T≈£î‘·Tqï ø£sê®sTT Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ s¡cÕ´, uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\ eT<ä‘› ÷· , ◊sêdü ÄyÓ÷~+#ê\qï s¡cÕ´yê<äq\T <äTsêÁø£eTDqT düeT]∆+#˚y˚ >±ø£, yê] dü+≈£î∫‘· Á|üjÓ÷»Hê\qT yÓ*ãT#·TÑ·THêïsTT. düV≤ü »eqs¡T\ ì\j·T+>± e⁄+&ç <äøÏåD≤dæj·÷˝À eP´Vü‰‘·àø£ kÕúq+˝À e⁄qï Ä|òt|òüTìkÕÔHéô|’ Ä~Û|ü‘·´+ ø=s¡≈£L, <√|æ&û kıeTTà |ü+|üø£+ ø=s¡≈£î kÕÁe÷»´yê<äT\ eT<Ûä´ b˛{°˝À uÛ≤>∑y˚T Ç~. á b˛{°˝À C≤]|ü&˚ m+–* yÓT‘·T≈£î\ ø=s¡≈£î >√‹ø±&ç qø£ÿ˝≤ uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\T e´eVü≤]düTHÔ êïs¡T. 

_ Á ≥Hé $<ë´s¡T∆\ ìs¡düq ` b˛©düT ìs¡“+<Ûäø±+&É Á_{°wßü Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñqï‘· $<ë´s¡+>±ìøÏ ì<ÛTä \ $<ë´s¡T∆\˝À @»+≥¢qT #=s¡u…{Ϻ b˛©düT\T Ç˝≤+{Ï ñ‘·Ôs¡T«˝Ò ‘Ó#·TÃ≈£îHêïsTT. nH˚ø£eT+~ πø{≤sTT+|ü⁄qT ‘·–Z+∫y˚dü÷Ô edüTÔqï~. Bì‘√ $X¯«$<ë´\j·÷\T uÀ<ÛHä ê dæã“+~ì ‘·–+Z ∫y˚d÷ü ,Ô $<ë´s¡T\∆ T #Ó*+¢ #·e\dæq |òE ” \qT ô|+∫y˚dTü HÔ êïsTT. n<Ûë´|ü≈£î\qT ø±+Á{≤≈£îº |ü<ä∆‹˝À ìj·T$T+#·≥+, $$<Ûä $<ë´ùde\qT Áô|y’ {˚ ø° ]£ +#·≥eTqï |ü<‘∆ä T· \‘√ uÀ<ÛäHê dæã“+~øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·, ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\ düeTdü´ m<äTsö‘·Tqï~. eTs√yÓ|’ ⁄ü q |òE ” \T ô|+∫ y˚j·T≥+‘√ $<ë´s¡T∆\T u≤´+≈£î\ qT+&ç rdüT≈£îqï $<ë´s¡TD+ ô|]–b˛sTT uÛ≤s¡eTÚ‘·Tqï~. $<ë´]∆>± e⁄+≥÷H˚ |üì#˚ùd+<äT≈£î >∑\ ñbÕ~Û neø±XÊ\÷, n˝≤π> $<ä´ eTT–dæq ‘·sê«‘· ñbÕ~Û neø±XÊ\÷ ‘·–bZ ˛j·÷sTT. ìs¡T<√´>∑deü Tdü´ rÁekÕúsTTøÏ #˚]+~. Bì‘√ u≤´+≈£î s¡TD+ rs¡Ã{≤ìøÏ <ë]˝Òì |ü]dæú‹ $<ë´s¡T\∆ qT Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚dTü qÔ ï~. Ç~ $<ë´]∆ ˝Àø£+˝À nXÊ+‹øÏ ø±s¡D+>± e⁄+~. 2010 qT+&ç ñqï‘· $<ë´s¡+>∑+˝À neT\e⁄‘·Tqï á $<ÛëHê\ |ü≥¢ $<ë´s¡T∆\T, n<Ûë´|ü≈î£ ˝À¢ ìs¡dqü e´ø£eÔ TsTT+~. á nXÊ+‹ì nD∫y˚ùd+<äT≈£î Á_{°wüß Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡“+<Ûäø±+&É≈£î ~–+~. 2010˝À ô|\T¢_øÏq $<ë´s¡T∆\ ìs¡düq dü+<äs“¡ +¤ ˝À e+<ä˝≤~eT+~ $<ë´s¡T\∆ qT n¬sdüTº #˚d+æ ~. 2011˝À j·TTe‘· ô|<äm› ‘·TqÔ ìs¡dqü \≈£î ~–+~. ìs¡dqü ø±s¡T\qT #Ó<sä >¡ =fÒ+º <äT≈£î b˛©düT\T ã\Á|üjÓ÷>±ìøÏ ~>∑≥+‘√ e÷sYÿ <äT>∑ZHé nqï j·TTe≈£î&ÉT eTè‹#Ó+<ë&ÉT. $X¯«$<ë´\j·T+ >√&É\ô|’ ìHê<ë\T sêdüTqÔ ï j·TTe‹ì |ü≥Tº≈î£ ì 16 eT+~ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T ø£*dæ ã≥º\÷&ÉBdæ ø={Ϻq bò˛{À\qT ÄHê&ÉT >±]¶j·THé |üÁ‹ø£ Á|ü#·T]+∫+~. 2013 qe+ãs¡T HÓ\˝À ‘·eT y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄<ä\, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø√s¡T‘·÷ n<Ûë´|ü≈£î\T ˇø£s√E düyÓTà\T #˚kÕs¡T. $<ë´s¡T∆\T &çôd+ãs¡T 3q ñqï‘· $<ë´düyÓTàqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. \+&ÉqT, düHøÓ ‡˘ $<ë´\j·÷\T øπ +Á<ä+>± $<ë´s¡T\∆ T ìs¡dqü Á|ü<äs¡Ùq\T #˚XÊs¡T. n+‘·≈î£ eTT+<äT s¬ +&ÉTHÓ\\ qT+&û $<ë´s¡T\∆ ô|’ ìs¡“+<Ûøä ±+&É kÕ>∑T‘·Tqï~. j·T÷ìe]Ù{° dü÷&º +Ó {Ÿ‡ j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓTƬø˝Ÿ #ÛÓdüTyéT, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT &˚ìj·T˝Ÿ ≈£L|üsY\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

M&çj÷Ó \T rdæ $<ë´s¡T\∆ ô|’ øπ düT\T yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡ì M&çjÓ÷ bò˛{À\‘√düVü‰ >±]¶j·THé |üÁ‹ø£ Á|ü#·T]+∫+~. ◊<äT>∑T]øÏ $T+∫ >∑T$T>∑÷&çq#√≥ ñ+&ÉuÀeTqï wüs‘¡ T· qT n+^ø£]+∫qyê]πø u…sTT\T sTTdüTÔHêïs¡T. &çôd+ãs¡T 4q 70 eT+~ $<ë´s¡T\∆ T \+&ÉqT $X¯«$<ë´\j·T+ eTTK´ ø±sê´\j·÷ìï ÄÁø£$T+∫ ìs¡ d ü q ‘Ó * bÕs¡ T . 100 eT+~ >∑ \ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ b˛©düT<äfi+¯ <ë&ç#d˚ æ $<ë´s¡T\∆ ô|’ ˝≤؃#êÛ Ø® #˚d+æ ~. eTs¡Tdü{sÏ √Eq b˛©düT ìs¡“+<ÛëìøÏ ìs¡dqü >± 200 eT+~ $<ë´s¡T\∆ T Á|ü<sä Ù¡ q#˚XÊs¡T. b˛©düT\T $s¡T#·T≈£î|ü&ç $<ë´s¡T∆\qT #êeu≤<ës¡T. ªªe÷sYÿ <äT>∑HZ qé T #·+|æ+<Óes¡T?µµ nì $<ë´s¡T\∆ T ìq~dü÷Ô Á|ü‹|òüT{Ï+#ês¡T. 36 eT+~ì n¬sdüTº #˚XÊeTì b˛©düT\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±sê´\j·÷\qT $<ë´s¡T∆\T ~>∑“+<Ûäq+ #˚j·Tsê<ä+≥÷ $X¯«$<ë´\j·T j·÷»e÷Hê´\T ø√s¡Tº\ qT+&ç Ç+C…ø£åqT Äs¡¶s¡T¢ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïsTT. Á|ü<äs¡Ùq #˚dæq+<äT≈£î Äs¡T>∑Ts¡T $<ë´s¡T∆\qT düHÓø˘‡ $X¯«$<ë´\j·T+ düôdŒ+&é #˚d+æ ~. n+‘˚ø±ø£ $X¯«$<ë´\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À Á|ü<sä Ù¡ q\qT ìùw~Û+#˚ ñ‘·Ôs¡T«\qT ø√s¡Tº qT+&ç ‘Ó#·TÃ≈£î+~. *esY|üP˝Ÿ, ã]à+>¥V≤ü yéT $X¯«$<ë´\j·÷\T ≈£L&Ü ø√s¡T\º qT+&ç

$<ë´s¡T\∆ qT düôdŒ+&é#X˚ ÊsTT. yê]ô|’ b˛©düT øπ düT\T ô|{≤ºsTT. *esY|üP˝Ÿ $<ë´s¡T∆\T ø±¢düT s¡÷eTT˝À bÕsƒê\T $+≥T+&É>±, ◊<äT>∑T]ø£+fÒ m≈£îÿe >∑T$T>∑÷&Üs¡+≥÷ b˛©düT\T ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T #·÷|æ yê]ì ø±¢düT s¡÷eTT qT+&ç |ü+|æ+∫y˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\qT e´‹πsøÏdüTÔqï sê»ø°j·T Á|ü‹|üø±å ìï nD∫y˚jT· ã÷qT≈£îqï Á|üuTÑÛ ‘·«ìs¡j í T· +˝À uÛ≤>∑+>±H˚ $<ë´s¡T\∆ ô|’ sê»´Væ≤+dü kÕ>∑T‘·Tqï~. 2010 qT+&ç $<ë´s¡T\∆ ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï á sê»´Væ≤+dü HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. $<ë´s¡T\∆ ìs¡dqü 2010˝À ˝≤>± Á|üC≤ìs¡düq\≈£î <ë]rj·T≈£î+&Ü ìyê]+#˚ \ø£å´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡“+<Ûäø±+&É≈£î |üPqT≈£î+~. eTs√yÓ’|ü⁄q ndæú‘·«yê<ä <√s¡DT\qT ` Á|ü<Ûëq+>± ô|ò$TìdüTº, C≤‹$<˚«wü, nsê#·ø£ ` <Û√s¡DT\qT $<ë´]∆ ñ<ä´eT+˝À Á_≥Hé bÕ\ø£esêZ\T Á|üyX˚ ô¯ |&ÉT‘·THêïsTT. M{Ï<ë«sê $<ë´]∆ ñ<ä´e÷ìï N\Ã≥y˚T ø±≈£î+&Ü, $<ë´s¡T∆\T e÷]ÿ‡»+yÓ’|üP, es¡Zb˛sê≥+yÓ’|üP eTs¡\≈£î+&Ü #˚düTÔHêïsTT. Ä $<Û+ä >± $<ë´s¡T\∆ ìs¡dqü qT ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú #·Á≥+˝ÀH˚ _–+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsTT. á ø£eT÷´ìdüTº e´‹πsø£ #·Á≥+ qT+&ç ãj·T≥|ü&,ç Á_≥Hé ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ô|’ $<ë´s¡T\∆ T ‘·eT b˛sê{≤ìï m≈£îÿô|{≤º*‡q nedüse¡ TT+~. 

s¡#÷ #êe&ç˝À...(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

Bì >∑T]+∫ @ ˇø£ÿs¡÷ |ü˝‘¢… T· eÔ ÷≥ ≈£L&Ü nqø£ b˛e≥y˚T Á|üC≤ Á|üjÓ÷»Hê©&˚s¡Ã≥+ M] |üs¡e÷e~Ûø±<äì düŒwüº+ #˚düTÔqï~. $uÛÑ»q‘√ dü+øÏ¢wüºeTj˚T´ düeTdü´\T>±˙, Á|ü»\ eTÚ*ø£ düeTdü´\T>±˙ bÕ\ø£esêZ\≈£î düeTdü´\T ø±e⁄. ‘·eT n~Ûø±s¡ |ü+|üø£ ‘·>e∑ ⁄˝À n$ bÕ∫ø£\T e÷Á‘·yT˚ . n+<äTøπ á s¡#÷ +‘ê kÕ>∑T‘·Tqï~. ‘Ó\T>∑Tyê] ndü\T düeTdü´\T yê¬se«]ø° |ü≥ºe⁄. Ä düeTdü´\ìï+{Ïø° ø±s¡DyÓTÆq <√|æ&û es¡ZbÕ\qqT ≈£L\Á<√dæ C≤‹ düeTÁ>±_Û eè~∆øÏ <√Vü≤<ä|&ü ˚ q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ düe÷» kÕú|üq≈£î düe÷j·T‘·Ô+ø±e≥y˚T Á|ü»\ eTT+<äTqï ø£s¡Ôe´+. 15`2`14 

Bì˝Àì $‘·+&Éyê<äyT˚ eT+fÒ n+‘·Ásêh $yê<ä eTe⁄‘·T+~ >∑qTø£ eTT+|ü⁄ ÁbÕ+‘êìï ‘·eTøÏe« eTq≥+. Bì ø=qkÕ–+|ü⁄ ø£ècÕí, >√<ëe] |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\qT ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêh\ qT+&ç $&ÉBdæ sTTyê«\qï yê<äH˚. n+‘·Ásêh Á|ü»\ $yê<ë\qT kÕeTs¡dü´+>± |ü]wüÿ]+#˚ Á|üjT· ‘·ï+ áwüD≤àÁ‘·eT÷˝Ò<Tä . á yê<äHê y˚&˝ç À <ë∫ô|&ÉT‘·Tqï ndü\T $wüjT· y˚TeT+fÒ »\ $yê<ë\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á_CÒw≈t î£ e÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ dü÷∫+∫q n+‘·Ásêh eT+&É* @sêŒ≥TqT øπ +Á<ä+ ãT≥º<ëK\T#˚dæ, ø£ècÕí, >√<ëe] »˝≤\ô|’ n~Ûø±sêìï $uÛÑ»q_\T¢˝À ‘·qπø ø£≥ºu…≥Tº≈£î+~.


4

20`2`2014

áXÊq´ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\ô|’ <ë&ÉT\T, |òüTÀsê\T ` bÕ\≈£î\ C≤‹$eøå± $<ÛëHê\ |òü*‘·y˚T! <˚X¯ sê»<Ûëì q÷´&Û©ç ˝¢ À 2014 »qe] 29q ns¡TD≤#·\Á|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q ì&√ ‘êìj·÷ nH˚ $<ë´]∆ s¡+õ‘˘ e÷¬sÿ≥˘ ÁbÕ+‘·+˝Àì ø=+<äs¡T yê´bÕs¡T\ #˚‹˝À |ü≥º|ü>∑\T e÷s¡D≤j·TT<Ûë\‘√ rÁe <ë&ÉT\≈£î >∑Ts¡j÷· ´&ÉT. ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<X˚ Ÿ sêh ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ì&√|ü$Á‘· ≈£îe÷s¡T&Ó’q ì&√ ‘êìj·÷ (19dü+ˆˆ\T) rÁe>±j·÷\‘√ msTTyéT‡˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ »qe] 31e ‘˚Bq eTs¡D+Ï #ê&ÉT. <ë&çøÏeTT+<äT áXÊq´ ÁbÕ+‘· sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q ì&√qT rÁe C≤‹ $eø£å≈£î >∑T]#˚dü÷Ô ˙#·+>± e÷≥\‘√, #˚wüº\‘√ nø£ÿ&ç yê´bÕs¡T\T y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚XÊs¡T. Ä‘êà_Ûe÷q+ rÁe+>± >±j·T|ü&ç ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’q Ä $<ë´]∆ z <äTø±D|ü⁄ øÏ{Ïø° n<ë›\T |ü>∑T\>={≤º&ÉH˚ kÕ≈£î‘√ eT÷≈£îeTà&ç>± n‘·ìô|’ e÷s¡D≤j·TT<Ûë\‘√ <ë&ç#˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥q ‘êC≤>± e⁄+&É>±H˚, <äøÏåD &Ûç©¢˝Àì eTTìsêÿ ÁbÕ+‘·+˝À z n<Ó› Ç+{Ï˝À ìedædTü qÔ ï eTDÏ|Pü sY≈î£ #Ó+~q 14dü+ˆˆ\ z u≤*ø£qT ãVæ≤s¡+>∑+>± ãC≤s¡>¢ T∑ +&Ü ìs¡“+~Û+∫, rdüTø¬ [flq Ä Ç+{Ï j·T»e÷ì ≈£îe÷s¡T&ÉT $ø°ÿ Ä ne÷àsTTô|’ |òüTÀs¡+>± n‘ê´#ês¡+ »]bÕ&ÉT. |òæÁãe] 2e ‘˚B sêÁ‹ »HéU≤Hé düTyêHé HÍ˝≤+>¥ (24dü+ˆˆ\T), eyéT düTyêHé eT+>¥ HÍ˝≤+>¥ (25düˆˆ\T) nH˚ eTDÏ|Pü sY≈î£ #Ó+~q eTs√ Ç<äs› T¡ j·TTe≈£î\T <äøÏåD &Ûç©¢˝Àì n+uÒ<äÿsYq>∑sY˝À C≤‘·´Vü≤+ø±s¡ $eø£,å nee÷Hê\‘√bÕ≥T rÁeyÓTqÆ <ë&ÉT\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. M]˝À ˇø£] |ü]dæú‹ Á|üe÷<äøs£ +¡ >± e⁄+~. <˚X¯ sê»<Ûëì q>∑s¡+˝À <ë<ë|ü⁄ ˇø£ HÓ\ ø±\e´e~Û˝ÀH˚ áXÊq´ ÁbÕ+‘· yêdüT\ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï C≤‘·´Vü≤+ø±s¡<ë&ÉT\T, n‘ê´#êsê\≈£î dü+ã+~Û+∫q dü+|òüT≥q*$! ø±>±, á dü+|òüT≥q\≈£î ø±s¡≈£î˝…’q <√wüß\qT n¬sdüTº #˚jT· ≥+˝À b˛©düT\T MTqy˚TcÕ\T ˝…øÏÿdü÷Ôe⁄Hêïs¡T. 2013˝À ªÁ_ø˘‡µ <˚XÊ\ dü<dä Tü ‡ &Û©ç ˝¢ À »]–q|ü &ÉT nkÕ‡+, eTDÏ|Pü sY, $TCÀ, y˚T|ò÷ü \j·T sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q Á|ü»\qT ãdüT‡\˝À, s√&Éô¢ |,’ Çfi¯fl˝À b˛©düT\T k˛<ë\T »s¡T|ü⁄‘÷· , yê] >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T\¶ qT #·÷bÕ\ì |ü<˚|ü<˚ y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚XÊs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+, #Ó’Hê≈£î #Ó+~q Ç<ä›s¡T dæ+>∑|üPsY eTVæ≤fi¯\ô|’ >√yê˝À y˚~Û+|ü⁄\T— Á|üdüTÔ‘· &Û©ç ¢ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝À ¨+XÊU≤eT+Á‹ uÛsÑ r¡ Ä<Û«ä s¡´+˝À Ç{°e˝Ò &Ûç©¢˝À ÄÁ|òæø± eTVæ≤fi¯\ô|’ y˚~Û+|ü⁄\ dü+|òTü ≥q\T n+<ä]<äèwæ˝º À ñqïy˚! ì&√ Vü≤‘·´qT ìs¡dædü÷Ô &Ûç©¢˝À ìe•düTÔqï áXÊq´ sêÁcÕº\ Á|üC≤˙ø£+, yê] dü+|ò÷ü \ Á|ü‹ì~Û ãè+<ë\T Ä+<√fi¯q\T #˚XÊs¡T. áXÊq´ sêÁcÕº\˝À á dü+|òTü ≥q\≈£î ìs¡dqü >± kÕ–q Á|üC≤+<√fi¯q\‘√ bÕ≥T>± <˚X¯yê´|æ‘·+>± Á|üC≤kÕ«$Tø£yê<äT\T, y˚T<Ûëe⁄\T, $$<Ûä sê»ø°j·T |üøå±\T á |òüT≥q\qT ìs¡d+æ #ês¡T. sêqTqï mìïø£\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ qï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\ düeTdü´\ô|’ yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡Tdü÷Ô, yÓTT≈£îÿã&ç #·s¡´\≈£î |ü]$T‘·eTÚ‘√+~. ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛHêj·T≈£î&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ &Ûç©¢˝Àì áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\ Ä+<√fi¯Hê •_s¡+e<ä›≈£îyÓ[fl yê]øÏ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*j·TCÒj·T≥+‘√bÕ≥T, ì&√ ‘êìj·÷ Vü≤‘·´ô|’ dæ_◊ <äsê´|ü⁄Ô #˚jT· qT+<äì øπ +Á<ä ¨+eT+Á‹‘·«XÊK <ë«sê Á|üø£≥q #˚sTT+#ê&ÉT. &Ûç©¢˝Àq÷, <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝Àq÷ $<ä´, ñ<√´>∑Ø‘ê´ ìyêdü eTT+≥Tqï áXÊq´ÁbÕ+‘· yêdüT\ düeTdü´\ìï+{Ï˙ |ü]o*+∫, yê{Ï |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\qT ø£qT>=H˚+<äT≈£î s¬ +&ÉTHÓ\\ ø±\e´e~Û˝À ìy˚~ø£ n+<äCj Ò T· e\dæ+~>± ø√s¡T‘·÷ $ÁXÊ+‘· ◊@mdt n~Ûø±] m+|æ u…CŸu≤s¡Tyê H˚‘·è‘·«+˝À Äs¡T>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ z ø£$T{°ì @s¡Œ]#ês¡T. &Ûç©¢˝À ìedædüTÔqï áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#˚ dü+düú\T, πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q á ø£$T{°ì ‹s¡düÿ]dü÷Ô düTÁ|”+ø√s¡Tº e÷J Hê´j·TeT÷]Ô Ä<Û«ä s¡´+˝À áXÊq´ sêÁcÕº\ Á|ü‹ì<ÛäT\ ÁbÕ‹ì<Ûä´+‘√ ≈£L&çq ø£$T{°ì ìj·T$T+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïsTT. @yÓTÆHê, áXÊq´ÁbÕ+‘· yêdüT\ô|’ <ë&ÉT\T áHê&ÉT ø=‘·Ô>±<äT`&Ûç©¢, eTT+ãsTT, u…+>∑fi¯Ss¡T ‘·~‘·s¡ <˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À $<ë´, ñ<√´>±\ ì$T‘·+Ô ìyêdüeTT+≥Tqï M]ô|’ C≤‹|üsy¡ TÓ qÆ $eø£,å nee÷Hê\T, n‘ê´#êsê\T, <ë&ÉT\T, Vü≤‘·´

>±$+#·≥+ e+{Ï dü+|òüT≥q\T >∑‘·+˝À nH˚ø£+ »]–e⁄HêïsTT. 2012 u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ˝ÀsTT‘·yTé ]#·s¶Y nH˚ z eTDÏ|üP] $<ë´]úì rÁe$eø£å≈£î >∑T]#˚dæ, nee÷ì+∫, Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç Ä‘·àVü≤‘·´>± ∫Árø£]+#˚ Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. 2012˝ÀH˚ H√sTT&Ü˝À y˚T|òü÷\j·T u≤*ø£ BHê dü+>±à C≤‹|üs¡ $eø£å\ HÓ < ä T s=ÿ+≥÷, nqTe÷Hêdü Œ <ä |ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. u…+>∑fi¯Ss¡T˝À áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\ô|’ »]–q <ë&ÉT\≈£î ;Û‹*¢, ñqï|üfi+¯ >± ñ<√´>±\T, #· < ä T e⁄\T e<ä \ Tø=ì ‘· e T‘· e T sêÁcÕº\≈£î |üj·Tì+#·≥+‘√ ¬s’˝Ò«ùdºwüqT¢, ¬s’fi¯ófl øÏ ø Ï ÿ ]dæ b ˛e≥+ n+<ä ] >∑ e Tq+˝À e⁄qï<˚ . Á|üuÛÑT‘ê«\T n|üŒ{Ïø£|ü &ÉT ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTq #·s¡´\T rdüTø=ì düeTdü´qT #·˝≤¢s¡Ã≥+ $TqVü‰ C≤‹$eø£å ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü |ü]cÕÿs¡e÷sêZ\qT #˚|≥ü ≥º +˝Ò<Tä . nkÕ‡+, Hê>±˝≤+&é, $TCÀsê+, ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ, y˚T|òü÷\j·T, Á‹|ü⁄s¡, dæøÏÿ+, eTDÏ|üPsY ` ø=+&ÉÁbÕ+‘ê˝…q’ á mì$T~ áXÊq´ sêÁcÕº\qT+&ç e∫à ˇø£ÿ &Ûç©¢q>∑s¡+˝ÀH˚ 2\ø£å\ô|’>± Á|ü»\T ìe•düTÔHêïs¡T. Ms¡+<ä]ø° n<Ó› Çfi¯ófl <=s¡ø£≥y˚T <äTs¡¢uÛÑeTÚ‘·÷e⁄+~. áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\≈£î Çfi¯ófln<Ó›øÏe«{≤ìøÏ Ç+{Ï j·T»e÷qT\T dæ<ä∆+ ø±ø£b˛e≥y˚T>±ø£, yês¡+<ä]˙ nqTe÷ì‘·T\T>± |ü]>∑DÏdü÷Ô nee÷HêìøÏ >∑T]#˚düTÔ+{≤s¡T. Ç\T¢ ˇø£y˚fi¯ n<Ó›øÏùdÔ≈£L&Ü Ç‘·s¡T\ø£+fÒ n<Ó› wüße÷s¡T ¬s{Ϻ+|ü⁄>± edü÷\T#˚düTÔ+&É≥+‘√bÕ≥T, düyê\ø£å ìã+<Ûqä \T $~ÛdTü HÔ êïs¡T. Çø£, Bì‘√bÕ≥T>± ãj·T≥≈£î yÓ[fl‘˚, cÕ|ü⁄\e<ä,› e÷¬sÿ{À¢, |üìÁ|ü<X˚ Ê˝À¢, ø±sê´\j·÷˝À¢, $<ë´dü+dü\ú ˝Àq÷ M]ì ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷düTHÔ êïs¡T.ª∫+ø°µ ª#ÍMTµ ªyÓTTyÓ÷dtµ ‘·~‘·s¡ ù|s¡‘¢ √ |æ\Tdü÷Ô M] X¯Øs¡ Äø±sê\qT nee÷ìdü÷Ô >π * #˚jT· ≥eTH˚~ düs«¡ kÕ<Ûës¡D+>± »s¡T>∑T‘·÷ek˛Ô+~. áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\qT ‘·s¡#·÷ #Ó’Hê, {Ïu…{Ÿ, H˚bÕ˝Ÿ\ qT+&ç>±˙ e#êÃyê nì Á|ü•ïdü÷Ô ñ+{≤s¡T. <äTø±D<ës¡T\T M] e<ä› n~Ûø£ <Ûsä \¡ T edü÷\T #˚d÷ü Ô ñ+{≤s¡T. M] ù|s¡TqT dü]>± ñ#·Ã¤]+#·≈£î+&Ü nH˚ø£e÷s¡T¢ #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° neùV≤fi¯q #˚dü÷Ô |æ\Tdü÷Ô ñ+{≤s¡T. kÕúì≈£î\≈£î uÛÑj·T|ü&ç ‘·s¡#·÷ Ms¡T ‘·eT ìyêkÕ\qT e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ ñ+&Ü*‡ek˛Ô+~. ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯óÔqï á ÁbÕ+‘· eTVæ≤fi¯\+‘ê @<√ $<Ûyä TÓ qÆ y˚~+Û |ü⁄\qT, nee÷Hê\qT m<äTs√ÿe≥+ kÕ<Ûës¡D+>± e÷]b˛sTT+~. ø±>±, &Û©ç ˝¢ À Ç‘·sT¡ \ ø£+fÒ áXÊq´ ÁbÕ+‘· eTVæ≤fi¯\T 87XÊ‘·+ ˇø£kÕ] ˝Ò < ë n+‘· ≈ £ î $T+∫ ˝… ’ + –ø£ y˚ ~ Û + |ü ⁄ \ HÓ<Tä s=ÿ+≥THêïs¡ì z düsπ « ‘Ó*j·TCÒd+æ ~. M] s¡+>∑T, s¡÷|ü+, y˚wü<Ûës¡D, ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥T¢, uÛ≤wü n˙ï $eø£å≈£î, nee÷HêìøÏ >∑T]#˚j·Tã&ÉT‘·THêïsTT. ˇø£ ÁbÕ+‘· + qT+&ç e∫Ãqyês¡ T eTVü ‰ q>∑sê\˝À ˇπø#√≥ ìyêdüyT˚ s¡Œs¡#T· ø√e≥+ düV≤ü »+. bÂs¡kÂø£sê´\T ‘·≈£îÿe>± e⁄qï#√≥ ‘·eTø£+<äT u≤≥T˝À Çfi¯ófl n<Ó›≈£î \_ÛkÕÔsTT >∑qTø£ nø£ÿ&É ìe•kÕÔs¡T. Çfi¯¢ dü«+‘·<ës¡T\T yÓTT<ä{À¢ Bìì Äq+<ä+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. ø±\Áø£eT+˝À bÂs¡ dü<äTbÕj·÷\T ô|s¡>∑≥+‘√ ]j·T˝Ÿmùdº≥T X¯≈£îÔ\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚düTÔHêïsTT. ‘·eT ˝≤uÛ≤s¡®q ø√dü+ á ìyêdü ÁbÕ+‘ê\qT Ä~Û|ü‘·´+˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î nø£ÿ&É ìe•düTÔqï <ä÷s¡ÁbÕ+‘·yêdüT\qT U≤∞ #˚sTT+#˚ Á|üj·T‘êï\qT C≤‹$eøå± <ë&ÉT\T>± e÷s¡TÑ·THêïs¡T. ÇHêïfi¯Sfl düV≤ü Jeq+ #˚dqæ Á|ü»\ eT<Û´ä e⁄qï kÕ+düÿè‹ø£ _Ûqï‘·qT, yÓe’ TqkÕ´\T>±, <ë&ÉT\T>± e÷]à ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D+ ø£*ŒdüTHÔ êïs¡T. <ë&ÉT\ yÓqø£ bı+∫e⁄qï <√|æ&û Á|üj÷Ó »Hê*$. ªkÕ«‘·+Á‘ê´µq+‘·s+¡ Äs¡Tqïs¡ <äXÊu≤›\ô|’>± ø±\+˝À ≈£L&Ü 8 sêÁcÕº\ áXÊq´ ÁbÕ+‘· Á|üC≤˙ø£+ $<ë´ ñ<√´>±eø±XÊ\ø√dü+ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ô|<ä›m‘·TÔq e\dü\T yÓfi¯fl{≤ìøÏ m+<äT≈£î HÓ≥ºã&ÉT‘·THêïs¡T? nH˚~ ˇø£ eTTK´yÓTÆq n+X¯+. ø±>±, <˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T yÓfifl‚ yê]ô|’q C≤‹<äTs¡V≤ü +ø±s¡ $eø£,å <ë&ÉT\T m+<äT≈£î ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT? m+<äT≈£î ô|#·TÃMTs¡T‘·THêïj·TH˚ n+XÊ\qT |ü]o*+#ê*. n~Ûø±s¡e÷]Œ&ç ‘·<qä +‘·s+¡ uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\T Á_{Ïwt e\dübÕ\q ø£qT>∑TD+>±H˚ áXÊq´ ÁbÕ+‘· sêÁcÕº\˝À $<ë´, ñ<√´>±eø±XÊ\qT ô|+bı+~+#· ≥+˝À, bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~∆ kÕ~Û+#·≥+˝À

ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£ ìs¡¢ø£å´+‘√ e´eVü≤]+#ês¡T. á ÁbÕ+‘·+˝Àì #·eTTs¡T, KìC≤\T ‘·~‘·s¡ eqs¡T\qT á ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ñ|üj÷Ó –+∫ |ü]ÁX¯eT\T n_Ûeè~∆ #˚j·T≈£î+&Ü á sêÁcÕº\qT |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘·+>± |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À ñqï |ü]$T‘· eqs¡T\qT ≈£L&Ü <˚X¯+˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+∫, á ÁbÕ+‘·yêdüT\qT rÁeyÓqTø£u≤≥T ‘·q+˝À $T–˝≤Ãs¡T. Á‹|ü⁄s¡ e+{Ï sêÁcÕº\˝ÀøÏ bıs¡T>∑Tqï |ü•ÃeTu…+>±˝ŸqT+&ç e∫Ãqyês¡T n~Ûø£ dü + U≤´≈£ î ˝… ’ , Ä sêhyêdü T \H˚ yÓ T Æ H ê]{° \ T>± $T–˝≤Ãs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄q dü]Vü≤<äT› sêÁcÕº\T>± e⁄qï M{Ï˝À¢øÏ #=s¡u≤≥T<ës¡¢ Á|üy˚X¯+ ù|s¡Tq ìs¡+‘·s¡ ñÁ~ø£Ô |ü]dæ‘ú T· \qT s¡–*dü÷Ô e#êÃs¡T. Á|ü»\ yêdüeÔ , eTÚ*ø£ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü, eTs√yÓ’|ü⁄q Á|ü»\ <äèwæº n≥TyÓ’|ü⁄ eTs¡\≈£î+&Ü Äj·÷ sêÁcÕº˝À¢ n+‘·s¡Z‘· ‘·>∑e⁄\qT, Á>∑÷|ü⁄\qT ô|+∫ b˛wæ+∫ sêeDø±cÕºìï ìs¡+‘·s+¡ s¡–*dü÷eÔ düTHÔ êïs¡T. ñÁ>∑yê<äT\, #=s¡u≤≥T<ës¡T\ nD∫y˚‘· ù|s¡T‘√ ôd’ìø£ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+∫ ìs¡+‘·s¡<ë&ÉT\T ø=qkÕ–dü÷Ô edüTHÔ êïs¡T. á $<ÛäyÓTÆq ìs¡+‘·s¡ nì•Ã‹, nuÛÑÁ<ä‘·\ H˚|<ü ´äÛ +qT+&ç düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·≈î£ +&Ü, bÕX¯$ø£ ìs¡“+<Û+ä kÕ>∑T‘·Tqï dæ‹ú ˝À ø±˝Òõ #·<Tä e⁄\T kÕ|ò>” ± kÕ–+#˚+<äTø√dü+, ñ<√´>±eø±XÊ\T yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\T Á|ü<ëÛ q+>±, &Û©ç ,¢ u§+u≤sTT, u…+>∑fiS¯ s¡Te+{Ï eTVü‰q>∑sê\πøø±ø£, <˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä |ü≥ºD≤\≈£î ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. M]øÏ ‘·eT ÁbÕ+‘·u≤Û wü $TqVü‰ eTs√uÛ≤wü`eTTK´+>± Væ≤+B sêø£b˛e≥+, Ç+^¢wßü uÛ≤cÕ |ü]C≤„q+ n+‘·+‘· e÷Á‘·+ ø±e{eTH˚ n+XÊ\qT`yê]ì $eø£≈å î£ >∑T] #˚jT· {≤ìøÏ kÕ<Ûqä +>± ‘·s>¡ ‹∑ >∑<Tä \˝À n<Ûë´|ü≈î£ \T yÓTT<ä\Tø=ì, ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\ es¡≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T ≈£î+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTqÔ ï yÓTC≤]{° Væ≤+<ä÷ eT‘·‘·‘·«, C≤‹<äTs¡Vü≤+ø±s¡ $<Ûëq+ ø±s¡D+>± áXÊq´ sêÅcÕº\ Á|üC≤˙ø£+ ‘êeT+‘ê á <˚X¯ yêdüT\y˚Tq˙, á <˚X+¯ ˝À ‘êeTT Ä‘·à>ös¡e+‘√ J$+#·≥+‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ bÂs¡T\‘√bÕ≥T düe÷q Vü≤≈£îÿ\T, düe÷q neø±XÊ\T bı+<ä>\∑ T>∑T‘êeTH˚ ÄX¯\qT ø√˝ÀŒj·÷s¡T. BìøÏ‘√&ÉT <˚X¯Á|ü<Ûëq uÛ÷Ñ uÛ≤>∑+˝À ‘·eTô|’ ìs¡+‘·s+¡ kÕ>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T, $eø£,å n‘ê´#êsê\T, Vü≤‘·´\‘√ yê]˝À n‘·´~Û≈î£ \T á <˚X+¯ eTq+<ä]B nH˚ e÷qdæø£ uÛ≤eq˝À ˝ÒsT¡ . á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Á|üC≤kÕ«$Tø£ Äø±+ø£\å qT, C≤rj·T yê+#Û·\qT <äXÊu≤›\T>± Á≈£Ls¡+>±, ìs¡+≈£îX¯+>± nD∫y˚d÷ü Ô e∫Ãq bÕ\≈£î\ $<ÛëHê\ |ò*ü ‘·+>± ‘êeTT á <˚X+¯ qT+&ç $&çb˛yê\H˚ &çe÷+&ÉT¢ ≈£L&Ü Ms¡T eTT+<äT≈£î ‘ÓdüTÔHêïs¡T. ‹]– M{Ïì kÕ≈£î>± #·÷|æ Á|üuÛÑT‘·«+, yê{ÏøÏ y˚sêŒ≥Tyê<ä ñ<ä´e÷\ ù|s¡Tô|{Ϻ, yê] >=+‘·T H=øÏÿy˚düTÔqï~. »eTTàø±oàsY‘√bÕ≥T áXÊq´ sêÁcÕº\ìï+{Ï˝À ôdì’ ø£ ã\>±\ $X‚cÕ~Ûø±sê\ #·≥+º (@m|òmt dt|@æ ) e+{Ï Á≈£Ls¡yTÓ qÆ #·{≤º\qT 1958qT+&˚ neT\T#˚d÷ü Ô nqTe÷ì‘·T\T>± uÛ≤$+∫q me]HÓ’Hê |ü≥Tºø=ì ø±*Ã#·+ù| n~Ûø±sê\qT ôd’ì≈£î\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥uº {… +ºÏ ~. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝Àì bÂs¡T\+<ä] J$‘ê\≈£î uÛÁÑ <ä‘,· e´øÏ>Ô ‘∑ · ùd«#·Ã,¤ s¡øDå£ \≈£î >±´s¡+{°ìkÕÔjT· ì #Ó|ü⁄Ôq sêC≤´+>∑+˝Àì 21, 22 n~Ûø£s¡D≤\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+~. ªndü˝Ò ø√‹... ô|’>± ø£\T¢ ‘ê–+~... Äô|’ ì|ü ‘=øÏÿ+~µ #·+<ä+>±, m˝≤+{Ï »yêãT<ëØ‘·q+˝Òì $X‚cÕ~Ûø±sê\qT #Ó˝≤sTTdü÷Ô ôd’ìø£ ã\>±\T »eTTàø±oàsY, áXÊq´ sêÁcÕº\˝À kÕ–düTqÔ ï |òTü Às¡ <äTs¡+‘ê\≈£î n+‘·T˝Ò≈î£ +&Ü e⁄+~. eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\T, Á>±e÷\ô|’ <ë&ÉT\T, ìÁ~düTÔqï j·TTe≈£î\qT Ç+{Ï qT+&ç rdüT¬ø[fl ñÁ>∑yê<äT\ ù|s¡Tq eT≥Tºu…≥º≥+, |ü≥º|ü>∑\T ãVæ≤s¡+>∑+>± ìsêj·TT<ÛäT\qT ø±*à #·+|æ m<äTs¡T u§<äTs¡T ø±\TŒ\ì Á|üø£{Ï+#·&É+ e+{Ï dü+|òTü ≥q\H˚ø+£ »s¡T>∑T‘·÷edüTHÔ êïsTT. eTVæ≤fi¯\ô|’ ôd’ì≈£î\T kÕ–düTÔqï n‘ê´#êsê\≈£î $dæ¬>‹Ôq eT<Ûä´ej·TdüTÿ˝…’q eTVæ≤fi¯\T ø=+<äs¡T 2004˝À nkÕ‡+ ¬s’|òæ˝Ÿ ôd’ìø±~Ûø±s¡T\ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ªe÷ô|’ n‘ê´#ês¡+ »s¡|+ü &çµ nH˚ u≤´qsYqT Á|ü<]ä Ùdü÷Ô q>∑ï Á|ü<sä Ù¡ q #˚jT· ≥+ ôd’ìø±~Ûø±s¡T\ nø£è‘ê´\qT yÓ\¢&ç#˚j·T{≤ìøÏ |üsêø±wüº #·s¡´! n<˚$<Û+ä >± 2000 E˝…’ 11q ‘·+>∑»yéT eTH√s¡eT nH˚ eTVæ≤fi¯qT ìÁ~düTÔ+&É>± ˝Ò|æ rdüT¬ø[flq

ôd’ì≈£î\T, ÄyÓTô|’ kÕj·TT<Ûä rÁeyê~ nH˚ eTTÁ<äyd˚ ,æ n‘ê´#ês¡+ »]|æ Äô|’ |òüTÀs¡+>± Vü≤‘·´>±$+#ês¡T. eTDÏ|üPsY˝ÀH˚>±ø£, <˚X¯yê´|æ‘·+>± dü+#·\q+ ø£*–+∫q á <äTsêàsêZìï ìs¡ddæ ÷ü ,Ô @m|òmt dt|@æ qT s¡<äT›#˚j·÷\ì &çe÷+&é#˚dü÷Ô Çs√+ wü]à\ >∑‘· 14dü+ˆˆ\T>± ìsêVü‰s¡Bø£å #˚dTü qÔ ï dü+>∑r $~‘·yT˚ . 2009 E˝…’ 23q eTDÏ|Pü sY sêhsê»<Ûëì Ç+bòÕ˝Ÿ q>∑s¡ q&çu§&ÉT¶q #√+>∑Tø±yéT dü+Jyéô|’ »qdüeTàs¡+∆ >± ñqï ÁbÕ+‘·+˝À kÕj·TT<Ûãä \>±\T $#·øDå£ ≤ s¡V≤æ ‘·+>± ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. á ø±\TŒ\˝À dü+Jyé‘√bÕ≥T>± s¡;Hê<˚$ nH˚ >∑]“¤D° Åd”Ô ≈£L&Ü nø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ eTs¡D+Ï ∫+~. nH˚øe£ T+~øÏ ‘·÷{≤\ >±j·÷\j·÷´sTT. Á_{°wt bÕ\Hêq+‘·s+¡ uÛ≤s¡‘<· X˚ Êìï $$<Ûä kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\ $#·Ã\$&ç <√|æ&øû Ï nqTyÓq’ ô|s¡&TÉ >± <äfi≤Ø bÕ\≈£î\T e÷]Ãy˚XÊs¡T. <˚X+¯ ˝Àì |òüP´&É*C≤ìï ‘·q kÕe÷õø£ |ü⁄Hê~>± #˚düT≈£îqï kÕÁe÷»´yê<ä+ <˚X¯+˝À dü«‘·+Á‘· ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ n_Ûeè~∆ ø±≈£î+&Ü ìs√~Ûdü÷Ô ek˛Ô+~. <ëì‘√bÕ≥T>± <˚X¯+˝À ø°\ø£yÓTÆq e´ekÕj·T, bÕ]ÁXÊ$Tø£s¡+>±˝À¢ kÕÁe÷»´yê<ä <√|æ&ûøÏ nqT>∑TDyÓTqÆ $<ÛëHê\qT nqTdü]dü÷,Ô ô|<äm› ‘·TqÔ <˚X¯+˝Àì düVü≤» dü+|ü<ä\qT, ÁX¯eTX¯øÏÔì <√|æ&û #˚dTü ø¬ fiÀÔ+~. á ≈£îÁ≥|üP]‘· $<Ûëq+˝À uÛ≤>∑+>±H˚ <˚X+¯ ˝À düeTÁ>∑ n_Ûeè~∆øÏ #·s´¡ \T #˚|≥ü ≈º î£ +&Ü ø=ìï ÁbÕ+‘ê\qT ‘·q <√|æ&û nedüsê\ y˚Ts¡≈î£ n_Ûeè~∆ #˚dü÷Ô, <˚X¯+˝Àì $XÊ\ ÁbÕ+‘ê\qT m˝≤+{Ï n_Ûeè~∆ø° H√#·Tø√ì ÁbÕ+‘ê\T>± |ü&Üe⁄ ô|&ÉTÔ+~. Bì‘√ düVü≤»+>±H˚ kÕù|ø£å+>± $<ë´, ñ<√´>∑ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤j·Tì uÛ≤$düTÔqï q>∑sê\≈£î, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç Á|ü»\T e\dü\T b˛‘ês¡T. Bì‘√ ‘·eT neø±XÊ\ìï+{Ï˙ e\dü Á|üC≤˙ø£+ ø=\¢>=≥Tº¬øfi¯óÔHêïs¡H˚ nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤yêìøÏ kÕúìø£+>± ñqï Á|ü»\T >∑T]#˚j·Tã&ÉT‘·THêïs¡T. <√|æ&û bÕ\≈£î\≈£î düØ>±Z ø±e\dæ+~ ≈£L&Ü Ç<˚! ÁbÕ+rj·T ndüe÷q‘·\qT ô|+∫ b˛wædTü qÔ ï Mπs, ÁbÕ+rj·T $<˚«cÕ\qT <˚X¯yê´|æ‘·+>± ¬s#·Ã>=&É÷Ô ‹]– <ëìø° yêπs Hêj·Tø£‘«· +eVæ≤dü÷Ô ìs¡+‘·s+¡ Á|ü»\ eT<Ûä´ Äs¡ìeT+≥\T sêCÒdü÷Ô ‘·eT z≥¢, mìïø£\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î M{Ïì kÕ<ÛäHê\T>± eT\T#·Tø=+≥THêïs¡T. Ç<˚ $<Ûä+>± Á|ü»\ eT<Ûä´ ◊ø£´‘· ô|+bı+<ä≈£î+&Ü ≈£î\, eT‘·, C≤‹, *+>∑|üs¡yÓTÆq $eø£å, $<˚«cÕ\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·÷ Bs¡øÈ ±\+ ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕπ> $<ÛëHê\qT nqTdü]düTÔHêïs¡T. eTT+ãsTT eTVü‰q>∑s+¡ ˝À ñ<√´>±eø±XÊ\˙ï eTVü‰sêh yêdüT\πø <äø±ÿ\ì, ;Vü‰Øj·TT\qT, Ç‘·s¡ sêÅcÕº\yês¡ì ‘·]$Ty˚j÷· \ì •eùdq s¬ #·Ã>={Ïqº ñÁ~ø£Ô‘·\T á ø√e˝Ày˚. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì eTT»|òüsY q>∑sY õ˝≤¢˝À >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qe+ãs¡T˝À bÕ\≈£î\T s¬ #·Ã>={Ïqº eT‘· ñÁ~ø£Ô‘·\T, eT‘√Hêà<ä <ë&ÉT\T bÕ\≈£î\ Bs¡Èø±*ø£ |ü<Ûäø£+˝À uÛ≤>∑y˚T. bı<äd› eÔü ÷q+ sêC≤´+>∑+ >∑T]+∫, <ëì |ü$Á‘·‘,· $•wü‘º \· >∑T]+∫ »|ü+#˚ùd á bÕ\≈£î\T, _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+ >∑T]+∫ >=+‘·T∫+#·T≈£îH˚ bÕ\≈£î\T ` <˚X¯+˝Àì bÂs¡T\T @ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyê¬s’Hê, @ ÁbÕ+‘·+˝ÀHÓ’Hê ùd«#·Ã¤>± dü+#·]+#·{≤ìøÏ, Ä‘·à>ös¡e+‘√ J$+#·{≤ìøÏ e⁄qï neø±XÊ\qT, Vü≤≈£îÿ\qT ìs¡+‘·s+¡ ø±\sê∫ y˚düTÔHêïs¡T. ≈£î\, eT‘·, ÁbÕ+rj·T, C≤‹, *+>∑ |üsy¡ TÓ qÆ $eø£,å <ë&ÉT\≈£î neø±X¯+˝Òì bÕ\qqT ø=qkÕ–+#ê\qï <ëìøÏ _Ûqï+>± bÕ\≈£î\T e´eVü≤]düTHÔ êïs¡T. ìs¡+‘·s+¡ MT&çj÷· á ñÁ~ø£‘Ô \· qT s¡–*+#·≥+˝À eTT+<äT+≥Tqï~. ≈£î\, eT‘·, ÁbÕ+rj·T, ‘·~‘·s¡ dü+≈£î∫‘· uÛ≤yê\≈£î _Ûqï+>± Á|üC≤kÕ«$Tø£+>± Ä˝À∫+#ê*‡q nH˚ø£ eT+~ y˚T<Ûëe⁄\T ôd’‘·+ ñHêà<ë\≈£î, ñÁ~ø£Ô‘·\≈£î ø=eTTà>±düTÔHêïs¡T. eTØ eTTK´+>± ` _Ûqï uÛ≤wü\≈£î, _Ûqï C≤‘·T\≈£î ì\j·TyÓTÆq eTq <˚X¯+˝À düeTuÛ≤eq‘√ düV≤ü Jeq+ #˚j÷· \H˚ düV≤æ wüß‘í q· T ô|+bı+~+#· ≥+˝À ø°\ø£yTÓ qÆ $<ë´$<Ûëq+ <˚X,¯ C≤‹, uÛ≤cÕ <äTs¡_eÛ ÷Hê*ï, ÁbÕ+rj·T $<˚«cÕ\qT, nÁ>∑≈î£ \ uÛ≤eq\qT, dü+U≤´|üs+¡ >± yÓTC≤]{° Væ≤+<ä÷ eT‘· uÛ≤yê\qT, |ü⁄s¡Twü <äTs¡Vü≤+ø±s¡ |æ‘·èkÕ«eT´ uÛ≤eq\qT ÁbÕ<Û$ä Tø£ $<ä´ qT+&ç $<ë´s¡T\∆ È


5

20`2`2014

$<˚XÊ\≈£î Á|üyêVü≤+˝≤ ‘·s¡*b˛‘·Tqï dü+|ü<ä $<˚o ô|≥Tºã&ç eTq<˚X¯ Á<äe´ eqs¡T\qT ô|s¡T>∑T<ä\ ø£+fÒ sêj·T©º\ #Ó*¢+|ü⁄ ô|s¡T>∑T<ä\ |ü&ç+~. á ¬s+&ÉT |ü<äT›\H˚ #·÷dæHê, <˚X¯+˝ÀøÏ yÓTT‘·Ô+ nÁø£eT ‘·s¡*+|ü⁄˝À 79XÊ‘·+ á |ü<ä∆‹˝À |”*Ãy˚dæ ‘·eT <˚XÊìøÏ ‘·s¡*+#·T≈£îb˛‘·T+~. $<˚o e÷s¡ø£Á<äe´ dæú‹ì m|üŒ{Ïø° dü+ø£≥ kÕúsTT˝ÀH˚ e⁄+#·T‘·T+~. eTq <˚X¯+˝À ô|≥Tºã&ç eT<äT|ü⁄q≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ ô|≥Tºã&ç Áb˛>∑T<ä\qT ‘·–+Z ∫ y˚dTü +Ô ~. ndü\T, e&û¶\T, ˝≤uÛ≤\T, sêj·T©º\ s¡÷|ü+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü nH˚ø£ #·≥ºe´‹πsø£ |ü<ä∆‘·T\<ë«sê Á<äe´ eqs¡T\qT Á|üyêVü≤+˝≤ ‘·s¡*+#·T≈£îb˛‘·T+~. Ä $<Û+ä >± eTq<˚XÊìï XÊX¯«‘·|sü êBÛq‘·˝ÀøÏ HÓ&TÉ ‘·T+~. á ì\Te⁄ <√|æ&û˝À ˇø£ |ü<ä∆‹ sêj·T©º\ #Ó*+¢ |ü⁄. ø°\ø£yTÓ qÆ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+, j·T+Á‘ê\T, &çC…’qT¢ bı+~q+<äT≈£L, düs¡T≈£î yêDÏ»´ HêeT+, ÁfÒ&ÉT e÷s¡Tÿ\T yê&ÉT≈£îqï+<äT≈£L Á|ü‹ @&ÜB#˚ùd #Ó*¢+|ü⁄\qT sêj·T©º\+{≤s¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T á sêj·T©º\ #Ó*+¢ |ü⁄≈î£ ø=ìï wüs‘¡ T· \T $~Û+#·≥+<ë«sê Á<äe´eqs¡T\ ‘·s¡*+|ü⁄qT ìj·T+Á‹kÕÔsTT. <˚X+¯ ˝Àì @ ø£+ô|˙ nsTTHê ‘·q m>∑TeT‘·T\ Ä<ëj·T+˝À 8 XÊ‘·+ ˝Ò<ë <˚oj·T neTàø±\ Ä<ëj·T+˝À 5 XÊ‘·+es¡≈£L kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q e÷]Œ&çøÏ sêj·T©º>± $<˚o ø£+ô|˙øÏ #Ó*+¢ #·e#·TÃqT. yêDÏ»´HêeT+, ÁfÒ&ée÷s¡Tÿ\T yê&ÉT≈£îqï+<äT≈£î m>∑TeT‹ Ä<ëj·T+˝À 2 XÊ‘·+ ˝Ò<ë <˚oj·T neTàø±˝À¢ 1 XÊ‘·+ sêj·T©º>± #Ó*¢+#·e#·TÃqT. á ìã+<Ûqä 2009 es¡≈L£ neT\T˝À e⁄+&˚~. á ìã+<Ûqä neT\T˝À e⁄+&É>±H˚ sêj·T©º\ <ë«sê n~Ûø£ yÓTT‘êÔ\T $<˚XÊ\≈£î ‘·s¡*b˛j˚T~. 2009`10˝À sêj·T©º\ #Ó*+¢ |ü⁄ Ä @&Ü~ <˚X+¯ ˝ÀøÏ e∫Ãq $<˚o Á|ü‘´· ø£å ô|≥Tºã&ÉT\˝À 13 XÊ‘·+>± e⁄qï~. n+fÒ <˚X¯+˝ÀøÏ Á|ü‹ s¡÷bÕsTT ô|≥Tºã&çø° 13 ô|’q\T sêj·T©º>± b˛>± ìø£s+¡ >± e∫Ã+~ 87 ô|’d\ü T. 2009`10˝À e÷s¡Tr ø±s¡ø¢ +£ ô|˙ »bÕqT düTEø° ø£+ô|˙øÏ #Ó*+¢ ∫q sêj·T©º s¡÷.1500 ø√≥T¢. Ç~ø±ø£ ~>∑TeT‹ #˚dTü ≈£îqï $&ç uÛ≤>±\≈£L #Ó*+¢ |ü⁄, ˝≤uÛ≤˝À¢ yê{≤, »bÕqT y˚TH˚»s¡¢ J‘ê\T e⁄+{≤sTT. $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ sêø£qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ ù|s¡T‘√ rdüT≈£îqï nH˚ø£ #·s´¡ \˝À uÛ≤>∑+>± sêj·T©º\ #Ó*+¢ |ü⁄ô|’ e⁄qï ìã+<Ûqä \qT |üP]Ô>± ‘=\–+∫ y˚XÊs¡T. Bì‘√ sêj·T©º\ #Ó*+¢ |ü⁄\T $<˚o ô|≥Tºã&ç sêø£˝À 2010`11˝À 15 XÊ‘êìø°, 2012`13˝À 18 XÊ‘êìø° ô|]>±sTT. 2012`13˝À n‘·´~Ûø£ sêj·T©º #Ó*+¢ ∫q ◊<äT ø£+ô|˙\T : e÷s¡T‹ ` düTEøÏ, Væ≤+<ä÷kÕÔHé j·T÷˙©esY, HÓùd¢Ç+&çj÷· , uÀwt, m__ Ç+&çj÷· . Ç$ ◊<ä÷ ø£*dæ e÷‘·è ø£+ô|˙\≈£î s¡÷.3979 ø√≥T¢ sêj·T©º>± #Ó*¢+#êsTT. Bì˝À 2454 ø√≥T¢ ˇø£ÿ e÷s¡Tr ø£+ô|˙j˚T #Ó*¢+∫+~. n+‘·≈£î eTT+<äT @&Ü~ø£+fÒ Ç~ 36XÊ‘·+ m≈£îÿe. á @&Ü~ sêj·T©º\ #Ó*+¢ |ü⁄qT ô|+#˚+<äT≈£î ìs¡sí TT+#·T ≈£îqï≥T¢ á ø£+ô|˙\T Á|üø{£ +Ï #êsTT. HÓùd¢Ç+&çj÷· neTàø±\˝À 3.5 XÊ‘·+ qT+&ç 4.5 XÊ‘êìøÏ sêj·T©º\qT ô|+#·T‘·Tqï≥T¢, Çø£ eTT+<äT Á|ü‹ @&É÷ 0.2 XÊ‘·+ ˝…ø£ÿq ô|+#·T‘êq˙ Á|üø£{Ï+∫+~. Væ≤+<ä÷kÕÔHé j·T÷ì©esY sêj·T©º\qT 1.4 XÊ‘·+ qT+&ç 3.5 XÊ‘êìøÏ ô|+∫q≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. yêdüyÔ êìøÏ á ◊<äT ø£+ô|˙\ neTàø±\÷, ˝≤uÛ≤\

m‹Ôy˚j·TeTì 2009˝À |ü≥Tº|ü{Ϻ m‹Ôy˚sTT+∫+~. ‹]– ìã+<Ûqä \T ô|{ÏHº ê ˝Ò<ë sêj·T©º ô|’ |üqTï $~Û+∫Hê e#˚à $|üsê´j·÷\HÓ<äTs=ÿH˚ X¯øÏÔ˝Òø£ Ä]úøe£ T+Á‹‘·«XÊK #·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃqï~. Á|üdTü ‘Ô · Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+ eTT–ùddü]øÏ sêj·T©º\ #Ó*+¢ |ü⁄\T $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\˝À 20XÊ‘êìï <ë{Ïb˛‘êsTT. Á<äe´ ‘·s¡*+|ü⁄˝À eTs=ø£ n+X¯+, uÛ≤s¡‘· ø£+ô|˙\T #˚dTü qÔ ï $<˚o yêDÏ»´ s¡TD≤\T. $<˚o Á<äe´dü+düú\qT+&ç yêDÏ»´ s¡TD≤\T bı+<ä≥+ô|’ Ä+ø£å\T ˝Ò≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqTyÓ+≥H˚ nqTeT‹düTÔ+~. uÛ≤s¡‘· u≤´+≈£î\ø£+fÒ e&û¶πs≥T ‘·≈£îÿe>± e⁄+&É≥+‘√ uÛ≤s¡‘· ø£+ô|˙\T $<˚o yêDÏ»´ s¡TD≤\T rdüTø√e≥+ ô|]–b˛sTT+~. Ç$ #˚dqæ s¡TD≤\÷, yê{ÏøÏ ‹]– #Ó*+¢ |ü⁄\÷ ô|]–b˛‘·÷ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡eTj·÷´sTT. j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s+&ÉekÕ] n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· $<˚o yêDÏ»´ s¡TD≤\qT Ä{Àe÷{Ïø>˘ ± nqTeT‹+#˚ $<ÛëHêìï #˚|{ü +ºÏ ~. Bì‘√ uÛ≤s¡‘· ø£+ô|˙\T #˚dæq $<˚o yêDÏ»´ s¡TD≤\T 2009`10˝À 2063 ø√≥¢ &Ü\s¡q¢ T+&ç, 2011`12 Hê{ÏøÏ 3535 ø√≥¢ &Ü\s¡≈¢ î£ ô|]–+~. Ç<˚ ø±\+˝À yÓTT‘·+Ô $<˚o yêDÏ»´ s¡TD≤\T 7072 ø√≥¢ &Ü\s¡q¢ T+&ç 12,089 ø√≥¢ &Ü\s¡≈¢ î£ ô|]–+~. bÕ‘· n|ü \≈£î ‹]– #Ó*+¢ |ü⁄ øÏd\Ô” T(ndü\T˝À ø=+‘· e&û¶ ø£*|æ) 1474 qT+&ç 2519 ø√≥¢ &Ü\s¡≈¢ î£ #˚]+~. á #Ó*¢+|ü⁄\T ø=‘·Ô>± #˚düTÔqï yêDÏ»´ s¡TD≤\˝À 75 qT+&ç 80XÊ‘·+ es¡≈L£ e⁄+≥Tqï~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î 2012`13 @&Ü~πø rdüT≈£î+fÒ 3202 ø√≥¢&Ü\s¡¢ $<˚o yêDÏ»´s¡TD≤\≈£î nqTeT‹ìe«>±, 2549 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ Ä @&Ü~˝À #˚sêsTT. ø±>± bÕ‘·sT¡ D+˝À ndü\T≈£î 1692, e&û>¶ ± 631 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ (yÓTT‘·+Ô 2322 ø√.&Ü) #Ó*+¢ #·>±, $T–*q~ 227 ø√≥¢ &Ü\πs.¢ #˚dqæ Á|ü‹ 10&Ü\s¡¢ n|ü ˝À 9 &Ü\s¡T¢ bÕ‘· n|ü rsêÃs¡T. n+fÒ bÕ‘· n|ü \T rπsÃ+<äT≈£î ø=‘·Ô n|ü \T #Ój·÷´*‡q <äTdæú‹˝À

È yÓT<äfifl¯ ˝À <ä{ϺdüTÔqï~. eTDÏ|üPsY kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäTsê\T ¬>sTT&çHé *j·T÷ 16dü+ˆˆ\ ÁbÕj·T+˝ÀH˚ Á_{°wt e´‹πsø£ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zì Ms√∫‘· b˛sê≥+ dü*Œ+~. 1932 nø√ºãsY 17q Á_{°wt Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓTô|’ sê»Á<√Vü≤ H˚s¡+ yÓ÷|æ, ÄyÓTqT n¬sdüTº #˚dæ J$‘·U<’… Tä $~Û+∫+~. 16dü+ˆˆ\ C…’\TJ$‘·+ nq+‘·s¡+ ÄyÓT $&ÉT<ä˝…’+~. C≤rjÓ ÷ <ä ´ eTø±\+˝À Á_{° w t bÕ\≈£ î \ô|’ Ms√∫‘·+>± b˛sê&ç neTs¡T˝…q’ , <äTs¡“s¤ ¡ ø±sê>±s¡ •ø£å\qTuÛÑ$+∫q Ç˝≤+{Ï áXÊq´ÁbÕ+‘·yêdüT\ <˚X¯uÛÑøÏÔj·TT‘·, Ms√∫‘· >±<Ûä\≈£î #·]Á‘· bÕsƒ¡´ |ü⁄düøÔ ±\˝À #√≥T ø£*Œ+#·≥+ ˝Ò<Tä . ãVüQfi¯C≤‘·T\, _Ûqï dü+düÿè‘·T\, $$<Ûä Ä#ês¡ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT, y˚w+ü , uÛ≤wü, ÄVü‰s¡ n˝yê≥¢qT nìï ÁbÕ+‘ê\yê]øÏ |ü]#·jT· + #˚d,æ n+<äs÷¡ ø£*dæyTÓ \dæ J$+#ê\H˚ uÛ≤yê\qT $<ë´$<Ûëq+ n+~+#·≥+˝Ò<Tä . |ò*ü ‘·+>± ñqï‘· #·<äTe⁄\T nuÛÑ´dædüTÔqï|üŒ{Ïø°, nH˚ø£eT+~ ‘·eT ‘√{Ïyê]‘√ e´eVü≤]düTÔqï rs¡T n‘·´+‘· nuÛ´Ñ +‘·sø¡ s£ +¡ >± e⁄+≥Tqï~. ÄÅùdº*j·÷˝À ˝Ò<ë nyÓT]ø±˝À uÛ≤s¡rj·T $<ë´s¡T∆\T ˝Ò<ë ñ<√´>∑T\ô|’ »]–q <ë&çì

C≤‹|üs¡yÓTÆq $eø£>å ± ù|s=ÿ+≥÷ K+&ç+#·>\∑ T>∑T ‘·Tqïyês¡T ≈£L&Ü, <˚X¯+˝À`eTq ø£fi¯fl m<äTs¡T>± eTq<˚X¯ bÂs¡T\ô|H’ ˚ kÕ>∑T‘·Tqï $$<Ûä s¡ø±\ $eø£\å T, ndüe÷q‘·\T, n‘ê´#êsê\T, <ë&ÉT\qT K+&ç+#·˝øÒ £ b˛‘·THêïs¡T. q÷´&Ûç©¢˝À áXÊq´ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\ô|’, ô|#·Tà MTs¡T‘·Tqï <ë&ÉT\qT á H˚|ü<Ûä´+˝À |ü]o*+#ê*. yê]ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&çq <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚j·T≥+‘√bÕ≥T <˚X¯+˝À ô|#·TÃMTs¡T‘·Tqï $$<Ûsä ø¡ ±\ $eø£\å T, ñHêà<ë\T, <ë&ÉT\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï bÕ\≈£î\ $<ÛëHê\ô|’ düyÓTÆø£´+>± ñ<ä´$T+#ê*. áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\T @Hê{Ï qT+&√ &çe÷+&é #˚dTü qÔ ï @m|òmt dt|@æ e+{Ï #·{≤º\ s¡<äT›— C≤‹|üs¡yÓTÆq $eø£åqT ìs√~Û+#˚ #·{≤º\qT s¡÷bı+~+#·≥+‘√bÕ≥T>±, áXÊq´ÁbÕ+‘· sêÅcÕº\ düeTÁ>±_Ûeè~∆øÏ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ñ<ä´$T+#ê*. <˚X¯ Á|ü<ëÛ q uÛ÷Ñ uÛ≤>∑+˝Àì Á|üC≤˙ø£+, Á|üC≤kÕ«$Tø£yê<äT\T, y˚T<Ûëe⁄\T, ø£eT÷´ìdüTº\T, $|üe¢ ø±s¡T\+‘ê n\Œ dü+U≤´ø£ C≤‘·T\|ü≥¢ $eø£qå T, yê]ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\qT, n‘ê´#êsê\qT K+&çd÷ü ,Ô Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î dü+|òT” uÛ≤e ñ<ä´e÷ìï ì]à+#ê*. 

n~Ûø+£ >± e⁄+~. ø°\ø£yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q e÷]Œ&ç ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° sêj·T©º\ ù|]≥ n~Ûø£ yÓTT‘êÔ\ #Ó*+¢ |ü⁄\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tqï~ ãVæ≤s¡+>∑ s¡V≤ü dü´y˚T. á ‘·+‘·T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó\TdüT. sêj·T©º\ #Ó*¢+|ü⁄ Ä+<√fi¯qø£s+¡ >± e⁄qï<äì øπ +Á<äyêDÏ»´ eT+Á‹‘·«XÊK áHê&ÉT n+≥Tqï~>±˙, sêj·T©º\ô|’ ìã+<Ûqä \qT

edüTqÔ ï $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ø£+fÒ <˚X+¯ qT+&ç ‘·s*¡ b˛‘·Tqï ô|≥Tºã&˚ n~Ûøe£ Tì düŒwüeº TÚ‘·Tqï~. ø±>± Ç<ä+‘ê #·≥º|ü]~Û˝À kÕ>∑T‘·Tqï ‘·s*¡ +|ü⁄. #·≥+º ø£fió¯ >¢ |∑ Œæ <˚X+¯ qT+&ç ‘·s*¡ b˛‘·Tqï dü+|ü<ä ˝…ø£ÿ≈£î n+<äìkÕúsTTøÏ ô|]–b˛‘·Tqï~. Á|ü|+ü #· Á<äe´ düeTÁ>∑‘· (õ.m|ò.t ◊) nqï dü+düú n+#·Hê Á|üø±s¡+ 2002 qT+&ç 2011 es¡≈L£ uÛ≤s¡‘qY T+&ç

$<˚o yêDÏ»´ s¡TD≤\T (ø√≥¢ &Ü\s¡˝¢ À) dü+e‘·‡s¡+ nqTeT‹ $‘·sD¡ ndü\T øÏd”Ô e&û¶ ‹]– #Ó*+¢ |ü⁄ ù|s¡T≈£îqï yÓTT‘·+Ô yÓTT‘·+Ô 2008`09 2009`10 2010`11 2011`12 2012`13

1570 2063 2521 3535 3202

1322 1403 2228 2892 2549

658 1149 1045 1978 1692

397 324 351 542 631

1054 1474 1395 2519 2322

6246 7072 8848 10478 12089

Ä<Ûës¡+ : ]»s¡T«u≤´+≈£î ãT˝…{ÏHé 2013 ôdô|º+ãsY

kÕ>∑T‘·Tqï<äì õm|ò◊t ìsê∆]+∫+~. Ç+‘˚ø±ø£ $<˚o s¡TD≤\T, düVü‰j·T+ yê{Ï<ë«sê ≈£L&Ü ì<ÛäT\ ‘·s¡*+|ü⁄ kÕ>∑T‘·Tqï~. yÓTT‘·Ô+ 150 n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ\ $esê\qT |ü]o*+∫q õm|ò◊t 2011dü+e‘·‡s¡+˝À á <˚XÊ\qT+&ç dü+|üqï <˚XÊ\≈£î nÁø£eT+>± ‘·s*¡ +∫q ì<ÛTä \T 94,670 ø√≥¢ &Ü\s¡T>¢ ± e⁄+<äì ‘˚*Ã+~. Á|ü‹ @&Ü~ dü>∑≥Tq \ø£åø√≥¢ &Ü\s¡T¢ ù|<ä <˚XÊ\qT+&ç <Ûäìø£ <˚XÊ\≈£î ‘·s¡*b˛‘·Tqï<äì ‘˚*Ã#Ó|Œæ +~. <Ûìä ø£ <˚XÊ\ qT+&ç ù|<ä <˚XÊ\≈£î n+<äT‘·Tqï n_Ûeè~∆ düV‰ü j·TeTH˚<ëìø£+fÒ 10 s¬ ≥T¢ m≈£îÿe>± nÁø£eT ì<ÛTä \ ‘·s*¡ +|ü⁄ e⁄+<äì ù|s=ÿ+~. (_õHÓdt kÕº+&ÉsT¡ ¶ 13`12`2013) ªª$<˚o ô|≥Tºã&ç eTÚ*ø£+>± <˚X¯ e´‹πsø£ yÓTqÆ ~>± e⁄+≥T+~. C≤rj·T ô|≥Tºã&çì nD∫y˚d,æ <ëìkÕúq+˝À ‹wüyº d˚ Tü ≈£î ≈£Ls¡TÃ+≥T+~. yÓqTø£ã&çq <˚XÊ\ C≤rj·T ô|≥Tºã&çì eTT+#Ó‹Ô nD∫ y˚jT· {≤ìπø $<˚oô|≥Tºã&ç edüT+Ô <ä˙, ‘·H˚ j·T»e÷ì ne⁄‘·T+<ä˙ nìï<˚XÊ\ #·]Á‘· #ê{Ï#|Ó Œæ +~. ‘ê˙ <˚XÊ\˝À ø=\¢>={Ïqº $|üØ‘· ˝≤uÛ≤\˝À ø=+‘· uÛ≤>±ìï eT]+‘· <√|æ&û #˚j·T{≤ìøÏ ‹]– ô|≥Tºã&ç ô|≥º&É+ <ë«sê, ˝≤uÛ≤\ ‘·s*¡ +|ü⁄ n+‘·eT+≥÷˝Òì Á|üÁøÏjT· >± $düÔ]+#·T≈£î+≥÷ b˛‘·T+~. eT]+‘·>± <√|æ&ûì XÊX¯«‘·+ #˚dTü +Ô ~. eTq<˚XÊìï ã\yÓTqÆ , X¯øeÔÏ +‘·yTÓ qÆ , dü«‘·+Á‘· <˚X+¯ >± |ü⁄q]ï]à+#ê\+fÒ $<˚o ô|≥Tºã&çì |üP]Ô>± kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√e≥+ $TqVü‰ eTs√ e÷s¡+Z ˝Ò<Tä µµ. (ø±ˆˆ {Ï.mHé. ªª‘êø£≥Tº˝À uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ µµ

$<˚XÊ\≈£î #·≥º$s¡T<ä∆+>± ‘·s¡*+∫q kıeTTà 34,304 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ (n+fÒ yÓTT‘·+Ô $<˚o yêDÏ»´ s¡TD≤\≈£î eT÷&ÉT ¬s≥T¢ m≈£îÿe). ˇø£ÿ 2011˝À ‘·s*¡ +∫q<˚ 8493 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ (n+fÒ 2011 Hê{ÏøÏ ù|s¡T≈£îb˛sTTq $<˚o yêDÏ»´ s¡TD≤\≈£î <ë<ë|ü⁄ düe÷q+). $<˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹, yê{ÏqT+&ç ~>∑TeT‹ kÕ>∑T‘·Tqï düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\qT ‘·|ü >± ù|s=ÿq≥+<ë«sê ã&Üã÷s¡T®yê\T, ã&Ü yêDÏ»´ y˚‘\Ô· T <˚X+¯ qT+&ç nÁø£eT+>± ì<ÛTä \T ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. ù|J 288)<˚X¯+˝Àì |ü]ÁX¯eT\qT ìX¯Ùã›+>± ø£ã[düTÔqï »bÕHé kÕÁe÷»´yê<ä+ <˚X¯+˝Àì nH˚ø£ |ü]ÁX¯eT\qT ìX¯Ùã›+>± ø£ã[+∫y˚ùd »bÕHé >∑T‘·dÔ +ü dü\ú dü+K´ ô|s¡T>∑T‘√+~. 2013 dü+ˆˆ˝À ` bÕøÏøå +£ >±>±˙, |üP]Ô>±ø±˙ »bÕHé kÕÁe÷»´yê<ä |ü]ÁX¯eT\T ø£ã[+∫q uÛ≤s¡‘· |ü]ÁX¯eT\ dü+K´ 16. ø±>± á |ü]ÁX¯eT\ $\Te 346.52 $T*j·THé &Ü\s¡T.¢ 2012 dü+ˆˆ˝À á $<Û+ä >± »bÕHé kÕÁe÷»´yê<äT\T ªfÒø√esYµ #˚dqæ |ü]ÁX¯eT\ $\Te 385.5 $T*j·THé &Ü\s¡T.¢ eTÚ*ø£ edü‘T· \ ø£\Œq, $ìjÓ÷>∑ edüTÔe⁄\ ‘·j·÷Ø, Ä]∆ø£ùde\T, s¡kÕj·THê\T, edü÷Ô‘·Œ‹Ô eT]j·TT kÕ+πø‹ø£s¡+>±\ ˝Àì uÛ≤s¡‘· ø£+ô|˙\qT ø=qT>√\T #˚j·T≥+˝À »bÕHé ø£+ô|˙\T #·Ts¡T>±Z e⁄HêïsTT. 2009 ` 13 dü+ˆˆ\ eT<Û´ä ø±\+˝À 1305 $T*j·THé &Ü\s¡ô¢ |’>± $\Te#˚ùd 52 ø£+ô|˙\qT »bÕHé <˚X¯ >∑T‘·dÔ +ü dü\ú T ø=qT>√\T#˚XÊj·Tì \_ÛdTü qÔ ï düe÷#êsêìï ã{Ϻ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

uÛ≤s¡‘· |ü]ÁX¯eT\˝À yê{≤\ô|’ n<äT|ü⁄ <ë«sê Äj·÷ |ü]ÁX¯eT\ô|’ j·÷»e÷q´ Vü≤≈£îÿ ø£*– e⁄+&É{≤ìøÏ, Á|üuÛÑT‘·«+‘√, ø±]à≈£î\‘√ eTT&çã&çq düeTdü´\q˙ï ‘·eT uÛ≤s¡‘· ø£+ô|˙\ uÛ≤>∑kÕ«eTT˝Ò |ü]wüÿ]+#˚ |ü<ä∆‹øÏ »bÕqT >∑T‘·Ô|ü]ÁX¯eT\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. ª»bÕHé $<˚o yêDÏ»´dü+düµú nH˚ z dü«‘·+Á‘· Á|üuTÑÛ ‘·« @»˙‡ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, 2013 ÁbÕs¡+uÛ+Ñ qT+&û uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ ª\Tø˘ yÓdtºµ $<Ûëq+˝À uÛ≤>∑+>± uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À »bÕqT ô|≥Tºã&ÉT\ y˚>+∑ ô|]–+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ >∑T+&Ü eT<Ûä´ÁbÕ#·´+ eT]j·TT ÄÁ|òæø± <˚XÊ\˝ÀøÏ |ü•ÃeT<˚XÊ\ e÷¬sÿ≥¢qT $düÔ]+|ü CÒj·T≥y˚T ª\Tø˘ yÓdtºµ $<Ûëq ñ<˚›X¯´+. uÛÖ>√[ø£ kÕMT|ü´+, uÛ≤s¡rj·T‘·sV¡ ‰ü e÷¬sÿ≥Te´edü,ú nìï+{Ïø° $T+∫ #Íø£>± \_Û+#˚ eTT&çdsü T¡ ≈£î\T, ÁX¯eTX¯øÔÏ e+{Ï nH˚ø£ kÂ\uÛ≤´\T Ç$T&ç ñ+&É≥y˚T BìøÏ ø±s¡D+!

2013 dü+ˆˆ˝À n‹ô|<ä› ˇ|üŒ+<ë\T ø£+ô|˙

s¡+>∑+

q>∑s+¡

ø=qT>√\T #˚d+æ ~

yÓTT‘·+Ô

($Tˆˆ &Ü\s¡˝¢ À) $»jYT m\ÅøϺø£˝Ÿ‡ $<äT´‘·TÔ Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡T¢ ôV’≤<äsêu≤<é ‘√wæu≤ 200 eT©ºbÕ´ø˘ dædüºyéT bÕ´πøõ+>¥‡ e<√<äs¡ ˇyÓ÷] 31.9 cÕ+≥Hé #Û˚CŸ Ç+&çj·÷ ôV≤#YÄsY düØ«ôddt #ÓHÓ’ï ]Á≈£L{Ÿ Vü‰*º+>¥‡ 24.8 uÛÀs¡Tø± n\÷´$Tìj·T+ n\÷´$Tìj·T+ yÓ*øÏr‘· yÓTÆdü÷sY yÓ¬’ø¬ø@|æ 22.9 m˝…Héu≤´πs Ç+&ÉÅdæºj·T˝Ÿ >±´ôddt Äøχ»Hé HÓ’Á{À»Hé ø√˝Ÿø£‘· msTTsYyê≥sY 17.63 Ä<Ûës¡+ : _õHÓdt kÕº+&ÉsY¶ 19`12`13

»bÕHé dü«+‘·+CÒdTü ≈£îqï ø£+|ô ˙\ $esê\T (2009`13) q>∑s¡+ eTT+ãsTT u…+>∑Tfi¯Ss¡T &Ûç©¢ >∑TsY>±yé H√sTT&Ü ø√˝Ÿø£‘ê nVü≤eTà<ëu≤<é #ÓHÓ’ï ôV’≤<äsêu≤<é |üPH˚ Ç‘·s¡eTT\T

yÓTT‘·+Ô

ø£+ô|˙\ dü+K´ 16 4 6 4 1 6 2 3 1 2 7

52

yÓTT‘·+Ô $\Te ($Tˆˆ &Ü\s¡˝¢ À) 421 81 44 32 12 156 224 25 200 ` 104

1305


6

20`2`2014

ø±oàsY ôd’q´+ kÕ–+∫q ã÷≥ø£|ü⁄ m<äTs¡Tø±\TŒ\ <äTsê>∑‘·+ yÓ\¢&ç m≥ºøπ \≈£î, 2010 @Á|æ˝Ÿ 30q, »eT÷àø±oàsY sêh+˝Àì dü]Vü≤<äT› õ˝≤¢ nsTTq ≈£î|tyêsê˝Àì e÷´∫Væ≤˝Ÿ ôdø±ºsT¡ ˝À eTT>∑TsZ T¡ ne÷j·T≈£ j·TTe≈£î\ eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTqÆ , uÛ≤s¡‘ô· dq’ ´+ »]|æq ªmHéøö+≥sYµ ã÷≥ø£yTÓ qÆ <äì ôd’q´+ n+^ø£]+#·e\dæ e∫Ã+~. ìsêj·TT<ÛäT˝…’q eTT>∑TZs¡T j·TTe≈£î\qT ì\Te⁄Hê ø±*Ã#·+|æq á ã÷≥ø£|⁄ü mHéøö+≥sY ìs¡«Væ≤+∫q sê»|ü⁄{Ÿ s¬ õyÓT+{Ÿ≈î£ #Ó+~q z ø£\ï˝Ÿ, z y˚T»sY‘√ düVü‰ Äs¡T>∑Ts¡T ôd’ì≈£î\ô|’ ø√s¡Tº e÷s¡¸˝Ÿ »s¡|ü e\dæ+~>± ôd’ìø±~Ûø±s¡T\T Ä<˚•+#ê*‡ e∫Ã+~. eTT>∑TZs¡T j·TTe≈£î\qT ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥sY˝À ôd’ì≈£î\T |ü≥Tº≈£îì ø±*Ã#·+bÕs¡ì á dü+|òüT≥q »]–q Hê{ÏqT+&û »eT÷àø±oàsY sêh Á|üC≤˙ø£+ #Ó|ü⁄‘·÷ edüTÔqï n+XÊH˚ï ôd’ìø±~Ûø±s¡T\T ‘·eT düTBs¡È $#ês¡D˝À <Ûèä Mø£]+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡ ø±oàsY˝Àì Hê~Vü‰˝Ÿ, u≤sêeTT˝≤¢≈£î #Ó+~q cÕC≤<é nVü≤eTà<é U≤Hé, ]j·÷CŸ nVü≤eTà<é eT]j·TT eTVü≤eTà<é wü|\”ò ø£T ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔeTH˚ ÄX¯#÷· |æ, ªª#=s¡u≤≥T<ës¡T\ e´‹πsø£ ôd’ìø£<fiä ≤\Tµµ rdüT≈£îyÓ[fl, yê]ì ø±*Ã#·+|æ bÕøÏkÕúHé #=s¡u≤≥T <ës¡T\T>± yê]ì ∫Árø£]+#êsTT. á j·TTe≈£î\qT ‘·eT≈£î n|üŒ–+∫q+<äT≈£î >±qT á ªª#=s¡u≤≥T<ës¡T\ e´‹πsø£ ôd’ìø£<fiä ≤\µµ≈£î ˇø£ ôd’ìø£ $uÛ≤>∑+ qT+&ç ø=+‘· &ÉãT“ eTT≥ºC…|üŒ ã&ç+~. Äô|’ sêCŸ|⁄ü {Ÿ s¬ õyÓT+{Ÿ≈î£ #Ó+~q ôdì’ ≈£î\T M]ì Vü≤‘·e÷]à ª$T*f…+≥¢µqT ìs¡÷à*+∫q+<äT≈£î >±q÷ ô|’ n~Ûø±s¡T\ qT+&ç q>∑<Tä ãVüQeT‘·T\qT n+<äT≈£îHêïs¡T. ø±>±, Ä mHéøö+≥s¡T ã÷≥ø£yTÓ qÆ ~>± áHê&ÉT ôd’ìø±~Ûø±s¡T\T n+^ø£]+#·≥eTH˚~ düT\uÛÑ+>± e÷Á‘·+ »s¡>˝∑ <Ò Tä . Ç~ ` ôdì’ ≈£î\ Ä‘·àXÀ<Ûqä <ë«sê n+^ø£]+∫qB ø±<äT ˝Ò<ë, #Ó&ÉTq&É‘· |ü≥¢ |üXÊÑêÔ|ü+‘√ eTT+<äTø=∫ÃqB ø±<äT. ø±ø£b˛>±, BìøÏ _Ûqï+>± »eT÷àø±oàsY sêh Á|üC≤˙ø£+ ` 124 eT+~ Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTT, 2,600eT+~ Á|ü»\T rÁe>±j·÷\bÕ˝…`’ düTBs¡øÈ ±\+ bÕ≥T á ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡T≈£î bÕ\Œ&çq <√wüß\qT •øÏ+å #ê\ì &çe÷+&é#d˚ ÷ü Ô kÕ–+∫q Á|üC≤ Ä+<√fi¯q |ò*ü ‘·+>±H˚ kÕ<Û´ä yÓT+Æ ~. 2000 dü+ˆˆ˝À »]|æq |üÁ‹uÛÑ˝Ÿ ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥sY Hê{ÏqT+&ç ôd’ì≈£î\ô|’ edüTÔqï Äs√|üD\qT, <ä÷wüD\qT ôd’q´+ @e÷Á‘·+ ˝…øÿ£ #˚jT· ø£ Á|üøÿ£ ≈£î HÓ{yºÏ d˚ ÷ü Ô edüTqÔ ï~. á Áø£eT+˝ÀH˚ ne÷j·T≈£î˝…’q j·TTe≈£î\qT ôd’ìø£ ã\>±\˝ÀH˚ ø=+<äs¡T Vü≤‘·´>±$dü÷Ô, ñÁ>∑yê<äT\‘√ »]–q m<äTs¡Tu§<äTs¡T ø±\TŒ\˝À yês¡T eTè‹#Ó+~q≥T¢>± ∫Árø£]+∫, ô|’ n~Ûø±s¡T\ qT+&ç Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T, ñqï‘· |ü<eä ⁄\T, ãVüQeT‘·T\qT n+<äTø=+≥THêïs¡H˚ $X¯«dü˙j·TyÓTqÆ |òsæ ê´<äT\qT ≈£L&Ü ôd’ìø±~Ûø±s¡T\T n<˚$<Û+ä >± ìsêø£]+∫, Ä\dü´+#˚d,æ Ä Äs√|üD\ô|’ m˝≤+{Ï <äsê´|ü⁄Ôq÷ ø=qkÕ–+#·<ä\T#·Tø√˝Ò<äT. »eT÷àø±oàsY˝Àì ôd’ìø£ ã\>±\≈£î ªôd’ìø£ ã\>±\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±sê\ #·≥º+µ (@m|òtmdt|æ@) <ë«sê #·≥º;Û‹˝Òì $X‚cÕ~Ûø±sê\qT ø£≥ºu…{≤ºs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT>± $T*f…+≥¢qT Vü≤‘·e÷]ùdÔ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T, q>∑<äT ãVüQeT‘·T\qT ≈£L&Ü n+<ä#˚düTÔHêïs¡T. #·≥º;Û‹ ˝Òø£b˛e≥+‘√bÕ≥T, á s¡ø£yÓTÆq Á|ü˝ÀuÛ≤\T, Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T ` ne÷j·Tø£ Á|ü»\qT |ü≥Tºø=ì rdüT≈£îyÓ[fl ø±*Ã#·+|æ $T*f…+≥T¢>± Á|üø£{Ï+#·{≤ìøÏ ôd’ì≈£î\≈£î eT]ìï neø±XÊ\T ø£*Œ+#êsTT. ø±oàs¡T ˝Àj·T˝À ôd’q´+ ìs¡«Væ≤+#˚ ñÁ>∑yê<ä e´‹πsø£ Ä|üπswüHé‡qT, ªªqø£‡˝…’≥¢µµqT Vü≤‘·e÷πsà Á|ü‘´˚ ø£ ã\>±\ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚dæ <ëì nqTø£sD¡ >± eTq<˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä sêÅcÕº\˝À á$<ÛäyÓTÆq ªªmHéøö+≥sY Vü≤‘·´\Tµµ kÕ–düTÔHêïs¡T. á s¡ø£|ü⁄ ã÷≥ø£|ü⁄ m<äTs¡Tø±\TŒ\≈£î bÕ\Œ&çq b˛©düT\≈£î #·{≤º\≈£î ˝Àã&Ée\dæq nedüs¡y˚T ˝Ò≈£î+&Ü yê]ì j·T<˚#·Ã¤>± e<ä*y˚j·T≥+‘√bÕ≥T, Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+&ç Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T, ñqï‘· |ü<äe⁄\T bı+<ä>\∑ T>∑T‘·THêïs¡T. »eT÷àø±oàsY sêh+˝Àì Á|ü < Û ë qÁdü e +‹ sê»ø°j·T bÕغ\T, »eT÷àø±oàsY Á|ü»\T ` »eT÷à ø±oàsY qT+&ç ôdq’ ´+ yÓ<’ =\>±\ì, ôdì’ ø±~Ûø±s¡T\≈£î n|ü]$T‘· n~Ûø±sê\qT ø£≥ºu…&ÉTÔqï, ôd’ì≈£î\≈£î s¡øDå£ ìdüTqÔ ï ôd’ìø£<fiä ≤\ Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±sê\ #·{≤ºìï

(@m|òmt dt|@æ ) s¡<Tä #› j ˚ ÷· \H˚ ì\ø£&q’Ó &çe÷+&É‘¢ √ kÕ–+∫q, Á|ü»\qT+&ç ô|\T¢_øÏq uÛ≤Ø Á|üC≤ Ä+<√fi¯q\ |òü*‘·+>± 2010 @Á|æ˝Ÿ˝À »]–q mHéøö+≥sY ã÷≥ø£yTÓ qÆ <äì n+^ø£]+#·ø,£ n+<äT≈£î bÕ\Œ&çq ôd’ì≈£î\ô|’, n~Ûø±s¡T\ô|’ ø√s¡Tºe÷s¡¸˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Ä<˚•+#·ø£ ôd’ìø±~Ûø±s¡T\≈£î eTs√ >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£b˛sTT+~. ‘·<ë«sê ‘êeTT z ìC≤sTTr>∑\ e´edüú>± #·÷|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î ‘·eT Á|ü‹wüºqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ á #·s¡´¬ø’Hê dæ<|∆ä &ü ܶsT¡ . n<˚ düeTj·T+˝À »eT÷àø±oàsY qT+&ç ôd’Hê´ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î >±˙, @m|òmt dt|@æ qT ø£˙dü+ bÕøÏøå +£ >± ø=ìï õ˝≤¢\ qT+&ç $TqVü‰sTT+#ê\qï Ä sêh Á|üuTÑÛ ‘·« Á|ü‹bÕ<äq\qT ÄyÓ÷~+#˚+<äT≈£î>±˙ ôdq’ ´+, øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ dæ<+∆ä >± ˝Òe⁄. ˇø£ Á|üjÓ÷>±‘·àø£ ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ sêh+˝Àì s¬ +&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT õ˝≤¢\˝À @m|òmt dt|@æ qT yÓq≈£îÿ rdüTø√yê\qï ˇeTsY nãT›˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·« ø£˙dübÕ{Ï dü÷#·qqT ≈£L&Ü lq>∑sY kÕúes¡ ÁbÕ+‘·+˝Àì j·T÷ìô|ò&’ é ø£e÷+&é ã\>±\‘√düV‰ü $$<Ûä kÕúsTT\ ˝Àì ôd’ìø£ã\>±\T rÁe+>± e´‹πsøÏdTü HÔ êïsTT. 2014 Hê{ÏøÏ Ä|üÈìkÕÔHé>∑T+&Ü ø±oàsY˝ÀøÏ ñÁ>∑yê<ä dü+dü\ú T <äèwækº Õ]+#·uÀ‘·Tqï á ø°\ø£yTÓ qÆ

‘·s¡TD+˝À @m|òtmdt|æ@qT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+fÒ, n~ ø±oàs¡T ˝Àj·T˝À $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï ôd’ìø£ ã\>±\ e÷qdæø£ ôd’sú ê´ìï <Óã“rdüT+Ô <äì Á|üuTÑÛ ‘·« ôdì’ ø£ ì|ò÷ü $uÛ≤>±\T yê<äq #˚dTü HÔ êïsTT. n+‘˚>±ø£, sêh+˝À ôd’ìø£ $uÛ≤>±\T mH√ï $»j·÷*ï kÕ~Û+#· >∑\T>∑T‘·THêïj·T+fÒ ≈£L&Ü, n<ä+‘ê @m|òtmdtdæ@ ø±s¡D+>±H˚qì yês¡T #Ó|ü ø=düTÔHêïs¡T. ôd’q´+, s¡øDå£ ã\>±\, ì|ò÷ü $uÛ≤>±\ á yê<äq\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ 2014 ∫e] <ëø± »eT÷àø±oàsY sêh+ qT+&ç mm|òmt dt|@æ qT ñ|üd+ü Vü≤]+#·Tø√sê<äì ìs¡sí TT+∫+~. n~≈£L&Ü, 2014˝À Ä|üìÈ kÕÔHé qT+&ç n+‘·sê®rj·T ã\>±\T ñ|üdü+Vü≤s¡D es¡≈£L y˚∫#·÷dæ, <ëì Á|üuÛ≤e+ ø±oàsYô|’ m˝≤ ñ+≥T+<√ >∑eTì+#·Tø=qï ‘·sê«‘·H˚ ø±oàsY≈î£ dü+ã+~Û+∫q @ ìs¡j í T· yÓTHÆ ê rdüTø√e≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘˚*à #Ó|Œæ +~. á $<Ûä+>± ôd’q´+ eT]j·TT uÛ≤s¡‘· ªªÁ|üC≤kÕ«eT´µµ Á|üuÛÑT‘·«+ »eT÷àø±oàsY uÛÑ$‘·yê´ìï ` nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<äT\ n<äT|ü⁄˝ÀqTqï Ä|üÈìkÕúHé‘√ eTT&çô|{≤ºs¡T. ø£qTø£, 2010˝À ôd’q´+ »]|æq ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡T øπ düT˝À ôd’q´+ ìs¡«Væ≤+#˚ ôd’ìø£ Hê´j·TkÕúq+˝À |òü*‘·+ m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·T+<äH˚

<ëì‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü, ôd’Hê´ìøÏ #·≥º;Û‹˝Òì $X‚cÕ~Ûø±sê\qT @m|òmt dt|@æ <ë«sê ø=qkÕ–düT+Ô ~. Ä $<Û+ä >± eT]ìï ã÷≥ø£|⁄ü mHéøö+≥s¡T¢ ìØ“¤‹>± ø=qkÕπ>+<äT≈£L neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔ+~. @m|òtmdtdæ@ eT]j·TT ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡¢ Á|üe÷<ä+ »eT÷àø±oàsY≈î£ e÷Á‘·yT˚ |ü]$T‘·yTÓ ˝Æ <Ò Tä . ôd’ìø£ã\>±\T #Ó|ü⁄Ôqï <ëì Á|üø±s¡y˚T Ä|üÈìkÕÔHé qT+&ç n+‘·sê®rj·T ôd’ìø£ã\>±\ ñ|üd+ü Vü≤s¡D‘√ eTT&ç|ü&ç˝Òì eTDÏ|üPsY, nkÕ‡yéT yÓTT<ä˝…’q áXÊq´ sêÅcÕº\˝Àq÷ Ç~ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ô|qTÁ|üe÷<ä+>± e⁄+~. Á|üC≤kÕ«$Tø£ Á|üuÛÑT‘·«+, Á|üC≤ bÕ\q\qT n|üVü‰dü´+ #˚j·T≥+ ‘·|üŒ Ç~ eTs√{Ïø±<äT. Á|üC≤kÕ«eT´ bÕ\q y˚T*eTTdüT>∑T˝À kÕ–düTÔqï ôd’ìø£bÕ\q $TqVü‰ Ç~ y˚sT¡ ø±<äT. BìH˚ <˚X¯yê´|æ‘·+>± $düÔ]+∫ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥sY Vü≤‘·´\≈£î— ôd’Hê´ìøÏ, b˛©düT\≈£î n|ü]$T‘· n~Ûø±sê\T ø£≥ºu…≥º&ÜìøÏ e´‹πsø£+>± ì\ø£&q’Ó , ìs¡+‘·sêj·T Á|üC≤ñ<ä´eT+ e÷Á‘·y˚T, Á|ü»\qT á Á|üe÷<ä+ qT+&ç s¡øÏå+#· >∑\T>∑T‘·T+~. »eT÷àø±oàsY˝À @m|òmt dt|@æ s¡<Tä ≈› î£ , ã÷≥ø£|⁄ü mHéøö+≥s¡¢ n+‘êìøÏ <˚Xy¯ ê´|æ‘· ñ<ä´eT ìsêàD+ ‘·øDå£ ø£seÔ¡ ´+>± e⁄+~. 26`1`14

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ùde\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D ø√dü+ kÕ>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯q HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ yÓ+ø£≥–] |ü≥ºD+˝À Á_{Ïwt bÕ\Hêø±\+qT+&ç Á|üuTÑÛ ‘ê«düT|üÁ‹, Á|üd÷ü ‹ (|òTü ÀcÕ) ÄdüT|üÁ‹ ¬s+&É÷ Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ ùde\+<äCÒdü÷Ô edüTHÔ êïsTT. 1922˝À yÓ+ø£≥–] »$T+<ës¡T\T á |òTü ÀcÕ ÄdüT|üÁ‹ì ì]à+#ês¡T. 7 mø£sê\ $d”sÔ +í¡ ˝À ø√≥\qT ‘·\|æ+#˚Ø‹˝À |ü⁄s¡Twüß\ $uÛ≤>±ìøÏ, e÷‘ê•X¯ó s¡ø£åD $uÛ≤>±ìøÏ, ø£+{ÏyÓ’<ë´ìøÏ y˚πs«s¡T uÛÑeHê\T e⁄HêïsTT. 1966 qT+&ç á |òüTÀcÕ ÄdüT|üÁ‹ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ã<ä˝≤sTT+#ês¡T. ø±>±, eT÷&ÉT eT+&É˝≤\≈£î øπ +Á<ä+>± ñqï yÓ+ø£≥–] |ü≥Dº +˝Àì |òTü ÀcÕ ÄdüT|üÁ‹ì Hê\Tπ>fi¯fl ÁøÏ‘+· Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT÷dæyd˚ +æ ~. Çø£, ø£eT÷´ì{Ï ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY˝À (Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À) 8 eT+~ yÓ<’ Tä ´\≈£î >±q÷ Ç<äsπ› e⁄Hêïs¡T. d”«|üsT¡ ,¢ ‘√{°\T ndü˝Ò ˝ÒsT¡ . mø£‡πsbÕ¢+≥÷ ˝Ò<äT— <ëì dæã“+~ ˝Òs¡T. ˝≤´uŸ f…ø°ïwæj·THé‡ ˝Òs¡T. yÓTT‘·Ô+>± 30 b˛düTº\≈£î>±q÷ 20 U≤∞>± e⁄HêïsTT. yÓ+ø£≥–] |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝Àì &ÉøÏÿ*, u≤˝≤j·T|ü*¢, Hêj·TT&ÉTù|≥\‘√bÕ≥T |üø£ÿH˚e⁄qï dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘· ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ Á|üC≤˙ø±ìøÏ $düÔè‘· yÓ<’ ´ä ùde\+~+#˚ á ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ˇø£{Ï eT÷‘· y˚j·Tã&É>±, eTs=ø£{Ï n<Ûë«qï dæú‹˝À ø=qkÕ>∑T ‘√+~. Bì‘√ y˚˝≤~eT+~ Á|üC≤˙ø£+ kÕúìø£+>±e⁄qï Áô|’y˚≥T yÓ’<äT´\ <ä>∑Zs¡ø√, ‹s¡T|ü‹, HÓ\÷¢s¡T\˝Àì ø±s=Œπs≥T ÄdüT|üÁ‘·T\ø√ yÓfi≤fl*‡ek˛Ô+~. ø±s=Œπs≥T

ÄdüT|üÁ‘·T\ $#·Ã\$&ç<√|æ&û‘√ yÓ’<ë´edüsê\≈£î Á|ü»\T ‘·eT ÄdüTÔ\qT ‘Ó>∑qeTTàø√yê*‡ ek˛Ô+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü) yÓ+ø£≥–]XÊK á ÄdüT|üÁ‘·T\ |üìrs¡Tô|’ |ü]o\q »]|æ, Á|ü»˝…<Tä s=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ø£s|¡ Áü ‘·+<ë«sê yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ã+~. á düeTdü´ô|’ düŒ+~+∫q yÓ+ø£≥–] |ü≥ºD+ ˝Àì Hê´j·Tyê<äT\T, $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\T, yÓ’<äT´\T, Á|üC≤kÕ«$Tø£yê<äT\T, $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÂs¡dü$T‹>± @s¡Œ&ç Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. eT÷‘·y˚dæq |òüTÀcÕ ÄdüT|üÁ‹ì ‹]– ‘Ós¡∫, Á|ü»\≈£î yÓ<’ ´ä ùde\+~+#ê\ì, Á|üuTÑÛ ‘ê«düT|üÁ‹˝À U≤∞\ uÛÑØÔ‘√bÕ≥T, edü‘·T\T yÓTs¡T>∑T|üsêÃ\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô 2013 &çôd+ãsY 4q kÕúìø£ Á|üuTÑÛ ‘ê«düT|üÁ‹ m<äT≥ <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &çôd+ãsY 11q bÂs¡d$ü T‹ ø£˙«qsY myéT$mdt –]C≤≈£îe÷] Ä<Û«ä s¡´+˝À ˇø£ Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ qT ø£\dædeü Tdü´\qT $e]+∫+~. eT÷‘·y˚j·Tã&É≥+‘√ ∫≥º&É$˝≤ ‘·j·÷¬s’q |òTü ÀcÕdüT|üÁ‹Äes¡DqT X¯óÁuÛ+Ñ #˚ùd+<äT≈£î bÂs¡d$ü T‹ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ , &çôd+ãs¡T 16 qT+&ç s√Eø√ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡T\ú #=|ü q bÕ˝§Zì 10 s√E\˝À ÄdüT|üÁ‹˝Àì 40 XÊ‘·+ $d”sÔ +í¡ ˝Àì |æ∫ÃyÓTTø£ÿ\T, ø£\|üqT ‘=\–+∫ X¯óÁuÛ+Ñ #˚XÊs¡T. á ø£èwæ˝À $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\T, Hê´j·Tyê<äT\T ≈£L&Ü uÛ≤>∑+ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.

ÄdüT|üÁ‹˝À yÓ<’ ´ä ùde\+~+#ê\H˚ bÂs¡d$ü T‹ |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î &çôd+ãsY 18q ÄdüT|üÁ‹ Äes¡D˝À düuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫, dü«#·Ã¤+<ä+>± eTT+<äT≈£î e∫Ãq ◊<äT>∑Ts¡T yÓ’<äT´\‘√ Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ùde\+~+#·≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫ 20 s√E\bÕ≥T ìs¡+‘·sêj·T+>± ø=qkÕ–+#ês¡T. &çôd+ãsY 29q |ü~eT+~ yÓ<’ Tä ´\‘√ •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±\eT+‘·{≤ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T ≈£L&Ü |ü+|æD°#˚XÊs¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ &çôd+ãs¡T 23q yÓ+ø£≥–] |ü≥ºD+˝À ø=y=«‘·TÔ\ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &çôd+ãsY 28q ‘·V≤ü dæ˝Ÿ<ës¡T ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<˚s√E yÓ+ø£≥–] e∫Ãq Åf…˙Æ ø£˝ø… sº£ ,Y ÄsY&zç \qT ø£*dæ bÂs¡d$ü T‹ ãè+<ä+ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒdæ+~. Áf…sTT˙ ø£˝…ø£ºsY ÄdüT|üÁ‹ uÛÑeHê\e<ä›≈£î e∫à |ü]o*+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ìy˚~ø£q+<äCXÒ Ês¡T. 2014 »qe] 5q $$<Ûä sê»ø°jT· bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√bÕ≥T, |ü≥ºD Á|üeTTKT\‘√ bÂs¡dü$T‹ sö+&éfãÒ T˝Ÿ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+∫+~. Ms¡+<ä] Ä<Û«ä s¡´+˝À eTs√e÷s¡T »qe] 9q ‘·V≤ü o\T<ës¡T ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï #˚|ü{Ϻ, n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCXÒ Ês¡T. á Ä+<√fi¯Hê ø±s¡´Áø£e÷\ìï+{≤ s¬ ‘’ T· ≈£L© dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü) #·Ts¡T¬ø’q uÛ≤>∑kÕ«eT´+eVæ≤dü÷Ô ek˛Ô+~. á Ä+<√fi¯q ø=qkÕ>∑T‘√+~. 

Á&ÓsTTq¢ eTs¡eTà‘·TÔ\T yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì <Ûäsêï ã+<äsT¡ , 21`1`14 : ‘·TbòÕqT¢, uÛ≤Ø esê¸\e\¢ s¬ ‘’ ê+>∑+ rÁe+>± qwüºb˛e&ÜìøÏø±s¡DyÓTÆq ø£ècÕíõ˝≤¢˝Àì y˚T»sY, MT&ç j · T +, yÓ T Æ q sY Á&Ó ’ q ¢ ≈ £ î j· T T<ä ∆ Á bÕ‹|ü ~ ø£ q |ü P ]Ô k Õú s TT˝À eTs¡ e Tà‘· T Ô \ qT |ü P ]Ô # ˚ j · ÷ \ì &çe÷+&ÉT #˚d÷ü Ô 27`1`2014 ‘˚Bq eT∫©|ü≥ï+ õ˝≤¢ ø£\ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+ m<äT≥ õ˝≤¢kÕúsTT <Ûsä êïqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± s¬ ‘’ T· ≈£L© dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü.) sêhø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ø=|ü \ ø√≥j·T´ Á|üdü+–dü÷Ô n<Ûë«qï+>± e⁄qï Á&Ó’q¢ ø±s¡D+>±H˚ ‘·TbòÕq¢ ‘·sê«‘· nH˚ø£ s√E\T |ü+≥ eTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’ #˚‹ø=∫Ãq |ü+≥qT ¬s’‘ê+>∑+ ø√˝ÀŒsTT ~yêfi≤ rXÊs¡ì ndüeÔ ´dü+Ô >± e⁄qï eTTs¡T>∑T ø±\«\T bÕ\≈£î˝À¢, n~Ûø±s¡T˝À¢, ø±+Á{≤ø£ºs¡¢˝À ‹wüyº d˚ qæ ìs¡ø¢ ±å ´ìøÏ, u≤<Û´ä ‘ê sêVæ≤‘ê´ìøÏ ì\TyÓ‘T· Ô kÕø£å´+>± e⁄Hêïj·Tì, n+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#· ≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔqï<äì nHêïs¡T. <Ûsä êï˝À bÕ˝§Zì dü+|òT” uÛ≤e+ ‘Ó*Œq s¬ ‘’ ê+>∑ düe÷K´

sêh n<Û´ä ≈£îå &ÉT l m¬sïì Hêπ>+Á<äHê<Ûé Á|üd+ü –dü÷Ô s¬ ‘’ T· Á|üj÷Ó »Hê\T ø±bÕ&Ü\ì, e´ekÕj·Ts¡+>±ìï |ü]s¡ø+åÏ #ê\ì s¬ ‘’ ê+>∑+ #ê˝≤ø±\+>± ñ<ä´$TdüTHÔ êï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥ºsTTHê ˝Ò<äì, ø£ècÕí&Ó˝≤º Ä<ÛTä ˙ø£sD¡ ù|]≥ |ü+≥\ n_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä|&ü ≥É + ø£+fÒ ø±+Á{≤ø£sº T¡ ,¢ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ø£*‡ n+~q ø±&çøÏ ~>∑$T+>∑≥y˚T \ø£å´+>± ø£q|ü&ÉT ‘√+<äì, Ç+<äT≈£î ô|<ä\+ø£ Á&ÓH’ é Á‘·e«ø±˝À¢ »]–q nÁø£e÷˝Ò ì<äsÙ¡ qeTì nHêïs¡T. s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü.)õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ eTTbÕŒfi¯fl uÛ≤s¡Zel e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+‘· uÛ≤Øesê¸\T |ü&çHê bı˝≤˝À¢ #·Tø£ÿ˙s¡T ì\« e⁄+&É≈£î+&Ü |ü{ÏwüºyÓTÆq eTTs¡T>∑T ø±\«\ ìsêàD+ õ˝≤¢˝À e⁄+<äì, Bì|ü≥¢ bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ ø£å+‘·e´+ø±<äHêïs¡T. @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) sêhø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ j·T<ä›q|üP&ç k˛ì Á|üdü+–dü÷Ô ø£ècÕí&Ó˝≤º Ä<ÛäT˙ø£s¡D ¬s’‘·T\ô|’ Áù|eT‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q~ ø±<äì es¡˝Ÿu¶ ≤´+≈£î Ä<˚XÊqTkÕs¡+

e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À $<˚o, dü«<˚o ã&Ü ø£+ô|˙\T ‹wüºy˚ùd+<äT≈£î nqTyÓ’q $<Ûëq|üs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\T #˚XÊs¡ì, Ä<ÛäT˙ø£s¡D |üP]Ôø±>±H˚ kÕ>∑T˙{Ïì Áô|’y˚{°ø£]+∫ |ü+≥ ø±\«\≈£î kÕ>∑T˙{Ï MT≥s¡T¢ _–+∫ kÕ>∑T˙{Ï #ÛêØ®\qT edü÷\T #˚kÕÔsì¡ #Ó|⁄ü ‘·÷ á dæú‹˝À ¬s’‘ê+>∑+ #Ó’‘·q´e+‘·T˝…’ düyÓTÆø£´ Ä+<√fi¯q≈£î |üPqTø√yê\Hêïs¡T. ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü) õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T ø±ˆˆ C….»>∑Hé, ø±ˆˆ bÕeT]Ô n+»eTà á <Ûsä êï˝À bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T. qej·TTedüe÷K´ Hêj·T≈£î\T <Ûäsêï˝À bÕ˝§Zì dü+|òT” uÛ≤e+ ‘Ó˝≤Œs¡T. <Ûsä êï˝À Hê>±j·T\+ø£, #·\|¢ *ü ,¢ ∫Hêï|ü⁄s¡+, »MT~+≥≈£îÁs¡T, q+~>∑+, ∫qeTT‘˚$Ô , eT∫©|ü≥ï+ |ü]düs¡ Á>±e÷\ qT+&ç ¬s’‘·T\T, øö\T¬s‘’ T· \T, ≈£L©\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á&Óq’ ¢ rs¡T‘ÓqTï\ >∑T]+∫ ì]›w+ºü >± Áyêdæq yÓTyÓ÷sê+&É+qT õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ ≈£î õ˝≤¢ Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ n+<äCXÒ Ês¡T. <Ûsä êï≈£î eTT+<äT>± õ˝≤¢˝À ø£s|¡ Áü ‘ê\‘√ $düèÔ ‘·+>± Á|ü#ês¡+  ìs¡«Væ≤+#ês¡T.


7

20`2`2014

ñbÕ~Û˝Ò$T, ù|<ä]ø£+‘√ rÁeeTÚ‘·Tqï Á>±MTD ù|<ä\ e\dü\T e\dü ø±]à≈£î\ô|’ ˝ÒãsY ø±+Á{≤ø£ºs¡¢, j·÷»e÷Hê´\ ìø£èwüº<√|æ&û, <Ís¡®Hê´\T ˇ&çcÕ sêh+ ` ø£\Vü≤+&ç õ˝≤¢ qT+&ç e∫à ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ì Ç≥Tø£ã{°\º ˝À |üì#˚ùd Ç<ä›s¡T e\dü ø±]à≈£î\ #˚‘·T\qT ˝ÒãsY ø±+Á{≤ø£ºs=ø£&ÉT ‘Ó>∑q]øÏq dü+|òüT≥q 2013 &çôd+ãsY˝À yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. eTs√ |òTü ≥q˝À ˇ&çcÕ sêh+ qT+&ç e∫Ã, 2014 »qe]˝À eTè‘·T´yê‘·ã&çq z e\dü ø±]à≈£î&ç eTè‘·<˚Vü‰ìï n‘·ì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T #·÷&É{≤ìøÏ M˝Ò¢<ä+≥÷, n+‘·´ÁøÏj·T\T »]ù|+<äT≈£î ≈£L&Ü M\T˝Ò<+ä ≥÷ ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ì eTs√ Ç≥Tø£ã{°º j·T»e÷ì n&ÉT¶≈£îHêï&ÉT. ‘·q e<ä› eTT+<ädüTÔ>± rdüT≈£îqï &ÉãT“qT (n&Ü«Hé‡qT) ‹]– #Ó*¢+#·≈£î+&Ü eTè‘·T´yê‘·ã&É≥y˚T Ä ø±]à≈£î&ÉT #˚dæq H˚s¡+! |òPü ´&É˝Ÿ <√|æ&sû ÷¡ bÕ\qT ‘·\<äHï˚ Ø‹˝À, Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À ≈£L©\ ‘·s¡*+|ü⁄, ªu≤ìdü\µ yê´bÕsê\T, yê]ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï ne÷qMj·T, ìø£èwüº<√|æ&û, <Ís¡®Hê´\T nqTì‘·´+ Á|ü#ês¡ e÷<Û´ä e÷\ <ë«sê @<√s¡÷|ü+˝À yÓ\&¢ eÉ ⁄‘·÷H˚ e⁄HêïsTT. yê{Ï˝À ô|’q ù|s=ÿqï$ s¬ +&ÉT ñ<ëVü≤s¡D\T e÷Á‘·y˚T! ˇ&ç c Õ sêh+˝Àì |ü • ÃeT ÁbÕ+‘· + , eTTK´+>± ø£\Vü≤+&ç ` u§\+^sY ` ø√sê|ü⁄{Ÿ ÁbÕ+‘·+ Bs¡øÈ ±\+>± ù|<ä]ø£+, ø£sT¡ e⁄ø±≥ø±\T, Äø£* #êe⁄\≈£î πø+Á<ä+>± e⁄+~. e´ekÕj·T jÓ÷>∑´+ø±ì uÛÑ÷eTT\T, n‘·´+‘· ø=~›bÕ{Ï JeHê<Ûësê\‘√ Äj·÷ Á>±e÷\ Á|üC≤˙ø£+ <äTs¡“s¤ ¡ <ë]Á<ë´ìï nqTuÛ$Ñ düTHÔ êïs¡T. ñbÕ~Ûì yÓ‘T· ≈£îÿ+≥÷ bı≥º#‘˚ · |ü≥Tº≈î£ ì e\dü\T yÓfifl¯ ≥+ $TqVü‰ yê]øÏ eTs√ >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£b˛‘√+~. Ms¡+‘ê ˝Òãs¡T ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î, eT<Ûä´ <äfi≤s¡T\≈£î ª|üd+ü <Óq’ düsT¡ ≈£îµ>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. <äTs¡“s¤ ¡ <ë]Á<ä´+˝ÀqTqï á ù|<ä\qT, ˝Òãs¡T ø±+Á{≤ø£sº T¡ ,¢ eT<Û´ä <äfi≤Ø\T e÷≥\‘√ eTuÛ´Ñ |üs∫¡ , |üìø£*ŒkÕÔeTì ÄX¯#·÷|æ, ãj·THê>± ø=+‘· &ÉãT“qT yê]øÏ ªms¡µ>± y˚dæ ãè+<ë\T>± yê]ì |ü≥ºDÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+∫ ø±s¡T#Íø£≈£L©\T>± $$<Ûä j·÷»e÷Hê´\ ÁøÏ+<ä |üqT\˝À ô|&É‘ês¡T. »q+‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&˚ s¬ \’ Tô|f…˝º À¢ ‘·{≤ºãT≥º\‘√, |æ˝≤¢C…\¢\‘√ Ms¡T |ü≥ºD≤\≈£î, q>∑sê\≈£î ‘·s¡*b˛j˚T <äèXÊ´\T ì‘·´+ #·÷düTÔqïy˚! e\dü ø±]à≈£î\qT ìs¡+‘·sêj·T+>± düs|¡ süò ê #˚ùd+<äT≈£î ø£\Vü≤+&ç`u§\+^sY`ø√sê|ü⁄{Ÿ u…\Tº˝À z ô|<ä› >=\TdüT e´edüú |üì#˚d÷ü Ô e⁄+~. $$<Ûä dü+düú\ j·÷»e÷Hê´\‘√ ˇ|üŒ+<ë\T ≈£î<äTs¡TÃø=qï <äfi≤Ø\T kÕúìø£ <äTs¡“s¤ ¡ |ü]dæ‘ú T· \qT Ädüsê#˚düTø=ì e\dü ≈£L©\qT ìs¡+‘·s¡+ ‘·s*¡ +#˚ Á|üÁøÏjT· ˝À e⁄+{≤s¡T. n&Ü«qT‡\ ù|]≥ ≈£L©\≈£î ø=~›yÓTT‘êÔ\qT eTT+<ädüTÔ>± Ç∫Ã, ‹]– yê]qT+&ç n~Ûø£ yÓTT‘êÔ\qT e&û¶‘√düVü‰ sêã≥Tº≈£î+{≤s¡T. n+‘˚>±ø£, |üì#·÷|æ+∫ q+<äT≈£î>±q÷ e\dü≈£L©\ qT+&ç ø£MTwüqT s¡÷|ü+˝Àq÷ <ä+&ÉT≈£î+{≤s¡T. Bì‘√bÕ≥T sêh+ø±ì sêh+˝À #·≥º;Û‹ ˝Ò≈£î+&Ü, øÏ≈£îÿs¡T eTq≈£î+&Ü H√s¡TeT÷düT≈£îì |ü&çe⁄+&˚, ìø£èwüº <√|æ&ûøÏ nqTyÓ’q ø±s¡T#Íø£ ≈£L©\q+~+∫ q+<äT≈£î>±q÷ Äj·÷ j·÷»e÷Hê´\ qT+&ç q»sêHê\qT ≈£L&Ü bı+<äT‘ês¡T. |ü•ÃeT ˇ&çcÕ˝À Á|ü‹@{≤ <Ûëq´+ q÷]Œfi¯fl ‘·sê«‘· ôdô|º+ãs¡T yÓTT<ä{sÏ √E˝À¢ ªqTyê U≤jYTµ (ø=‘·_Ô j·T´+‘√ nqï+ e+&ÉTø=ì ‹q≥+) nH˚ kÕ+Á|ü<ëj·T|ü⁄ |ü+&É>∑qT Á|ü»\+‘ê »s¡T|ü⁄ ≈£î+{≤s¡T. ù|<ä≈£î≥T+u≤\ ÁXÊ$Tø£ Á|üC≤˙ø£+ á |ü+&ÉT>∑ nedüsê\ ø√dü+ ˝Òãs¡T ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ qT+&ç, eT<Û´ä <äfi≤s¡T\ qT+&ç ø=+‘· &ÉãT“qT n|ü >± rdüT≈£î+{≤s¡T. Ç+<äT≈£î Á|ü‹>± |æ\\¢ ‘√ düVü‰ Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\+‘ê Ä ø±+Á{≤ø£ºs¡T ˝Ò<ë <äfi≤Ø ìj·T$T+∫q#√≥ ÁX¯eT#˚dæ Ä &ÉãT“qT e&û¶‘√düVü‰ #Ó\¢y˚kÕÔs¡T. |ü•ÃeT ˇ&çcÕ˝Àì HÍ|ü&Üõ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T dü«j·T+>± #˚dæq z n<Ûä´j·Tq+ Á|üø±s¡+ ≈£L&Ü kÕúìø£+>± e⁄qï rÁe <äTs¡“¤s¡ |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>±H˚ ãj·T≥ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T ô|<äm› ‘·TqÔ kÕ>∑T‘·THêïj·Tì yÓ\&¢ +’Ó ~. õ˝≤¢˝Àì Á>±MTD »HêuÛ≤˝À dü>∑uÛ≤>∑+ô|’>± e\dü\T

b˛‘·THêïs¡ì, Bì˝À 1/3e+‘·Tô|>’ ± eTVæ≤fi¯˝qÒ ì, e\dü »HêuÛ ≤ ˝À yÓ T T‘· Ô + 13XÊ‘· + u≤\\THêïs¡ ì á n<Û´ä j·Tq+ ù|s=ÿ+~. á <äTs¡“s¤ ¡ e\dü\T ` <äfi≤Ø\≈£î, ˝ÒãsY ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î, ª&ÜHéµ\≈£î ˝≤uÛÑkÕ{Ï eqs¡T>± e÷]+~. |ü•ÃeT ˇ&çcÕ˝À dü+e‘·‡sêìøÏ e\dü ≈£L©\ô|’ »]π> yê´bÕs¡+ 500 ø√≥¢ s¡÷ˆˆô|’>± e⁄+{À+<äì n+#·Hê. bÕ\ø£ sê»ø°jT· bÕغ\ H˚‘\· T, kÕ«s¡∆ sê»ø°j·T X¯≈£îÔ\T á |üø£&É“+B ≈£î+uÛÑø√D+˝À uÛ ≤ >∑ k Õ«eTT\T>± e⁄Hêïs¡ T . e\dü ≈£ L ©\T yê] |üìÁ|ü<X˚ Ê˝À¢ ìs¡“+<Û+ä >± ` C…\’ T ‘·sV¡ ‰ü ˝À ` m≥÷ bÕ]b˛j˚T neø±X¯+ ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü yÓ{Ϻ#êøÏØøÏ >∑T]#˚j·Tã&ÉT‘·THêïs¡T. uÛeÑ q ìsêàD≤\T n~Ûø+£ >± kÕ>∑T‘·Tqï ôV≤’ <äsêu≤<é q>∑s¡ |ü]düsê˝À¢ kÕ>∑T‘·Tqï Ç≥Tø£ã{°º\ |ü]ÁX¯eT˝À n~Ûød£ +ü K´˝À ˇ&çcÕ qT+&ç e∫Ãq e\dü ø±]à≈£î\T |üì#˚düTÔHêïs¡T. á ã{°º\e<ä› ø±]à≈£î\≈£î @$<ÛäyÓTÆq s¡ø£åD kÂø£sê´\÷ ˝Òe⁄. eT+∫˙{Ï edü‹, ø£˙dü+ ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃ≈£îH˚ edü‘·T\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄. nH˚ø£eT+~ nHês√>±´\‘√H˚ ÁX¯eT#˚dü÷Ô e⁄+{≤s¡T. Çø£ÿ&É |üì#˚ùd eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T, n‘ê´#êsê\T düs«¡ kÕ<Ûës¡DyÓTbÆ ˛j·÷sTT. á y˚~+Û |ü⁄\≈£î ‘êfi¯˝Òø£ me¬s’Hê bÕ]b˛j˚T Á|üj·T‘·ï+#˚dæ |ü≥Tºã&ç‘˚ •ø£å\T ≈£L&Ü #ê˝≤ ø£]ƒq+>± e⁄+{≤sTT. Ç≥Tø£\ n#·Tà b˛j·T≥+˝À u≤\ø±]à≈£î\qT m≈£îÿe>± ñ|üj÷Ó –kÕÔsT¡ . ∫qï|æ\\¢ T #·ø#£ ø· ± eTT+<äT≈£î e+– düT\uÛ+Ñ >± n#·TÃ˝À¢ eT{Ïìº ≈£Ls¡Ã>∑\>∑≥+‘√ yê]ì á |üìøÏ ìjÓ÷–kÕÔsT¡ . n˝≤π> ø=~›>± Ä]q Ç≥Tø£\ô|’ ø±\TyÓ÷|æ yÓ[fl yê{Ïì ‹s¡>∑y˚j·T{≤ìøÏ u≤\ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT |òTü Às¡+>± ñ|üj÷Ó –düTHÔ êïs¡T. ˇø£ Åd,Ô” |ü⁄sT¡ wüß&ÉT, ˇø£]<ä›s¡T |æ\¢\‘√ ≈£L&çq kÕ+Á|ü<ëj·T ª|ü<∏ë]j·÷µ |ü<‹∆ä ˝À e\dü ø±]à≈£î\#˚ ÁX¯eT#˚sTTdü÷Ô ìø£èwüº <√|æ&øû Ï >∑T]#˚dTü HÔ êïs¡T. sêhsê»<ÛëìøÏ ≈£L‘·y≥˚ T <ä÷s¡+˝ÀH˚ ø±]àø£ dü+πøåeT#·{≤º\≈£î ì\Te⁄˝À‘·T bÕ‘·s¡y˚dü÷Ô eT<Ûä´j·TT>±\ ‘·s¡Vü‰ yÓ{Ϻ#êøÏØ, u≤\ø±]à≈£î\ <ës¡TD ÁX¯eT<√|æ&û kÕ–dü÷ÔHêï ø±]àø£XÊU≤~Ûø±s¡T\≈£î, bÕ\ø£ sê»ø°jT· H˚‘\· ≈£î Ç$ ø£ìŒ+#·H˚ ø£ìŒ+#·˝<Ò Tä ! ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ì z ã{°˝º À |üìøÏ ˝Òãs¡T ø±+Á{≤ø£ºs¡T qT+&ç n&Ü«qT‡>± q>∑<äT rdüT≈£îqï e\dü ≈£L©\≈£î, ø±+Á{≤ø£sº T¡ ≈£î q&ÉTeT ` y˚‘q· +, |üì Á|ü<X˚ +¯ $wü j · T +˝À ø=+‘· yê>±«<ä + »]–+~. Bì‘√ ÄÁ>∑Væ≤+∫q Ä ø±+Á{≤ø£ºs¡T Ç<ä›s¡T ≈£L©\ #˚‘·T\qT ne÷+‘·+ q]øÏyX˚ Ê&ÉT. Ç˝≤+{Ï |òTü ≥q\T yÓ\T>∑T#·÷dæq|ü &ÉT dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, b˛©düT\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, eT+Á‘·T\T yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±]Ã, ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄ Vü‰MT\T, VüA+ø£]+|ü⁄ Á|üø≥£ q\T, <√wüß\ô|’ nsêø=sê #·s´¡ \‘√ dü]|ü⁄#·Ã≥+$TqVü‰ <ës¡TDyÓTÆq á <√|æ&ûì n]ø£fÒº #·s´¡ ˝ÒM #˚|ü≥ºsH¡ ˚~ ìwüߺs¡ dü‘·´+! <˚X¯+˝À ˇø£ ô|<ä› Á|üC≤kÕ«$Tø£ Á|üÁøÏj·T>± #Ó| ü ≈£îH˚ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\T <ä>sZ∑ |¡ &ü TÉ ‘·Tqïø=B›, ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+˝Àì j·TT|æ@ bÕ\≈£î\T, yÓ÷&ûì Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]∆>± Á|üø£{Ï+∫ eTØ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q _C…|æ Hêj·T≈£î\÷ b˛{≤b˛{°>± Á|üø£≥q\T >∑T|æŒdü÷Ô, düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘·eT ‘·eT bÕ\Hê ø±\+˝À kÕ~Û+∫q $»j·÷\ >∑T]+∫ u≤ø±\÷<äT≈£î+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝Àe⁄qï j·TT|æ@ bÕ\≈£î\T |ü≥ºD eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\Hêø£]¸+#˚+<äT≈£î, yê] z≥¢qT sêã≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î mH√ï yê>±›Hê\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. @{Ïm+\T, ô|ò’¢zes¡T¢, mø˘‡Áô|dt ôV’≤y˚\T, yÓTÁ{À s¡yêD≤ e÷sêZ\T, q÷‘·q n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j÷· \ e+{Ï n<ÛäTHê‘·q kÂø£sê´\qT eT]+‘· n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeT+≥÷ ô|<ä›m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. n_Ûeè~∆ ~X¯>± eTq<˚X+¯ Ä|òTü y˚T|ò÷ü \ô|’ |ü⁄s√>∑$TdüTqÔ ï <äì yê]˝À ÁuÛÑeT\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. eTq e´edüú˝Àì nìï <äTs¡TZD≤\qT m<äTs=ÿH˚ @¬ø’ø£ Äj·TT<Ûä+ düe÷#ês¡Vü≤≈£îÿ #·≥ºy˚Tqì Á|ü#ês¡+ >±$düTHÔ êïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄q, <˚X¯ Á|ü»\+<äs¡≈£î ‘êeTT e÷Á‘·y˚T ø£*Œ+#·>∑*>±eT+≥Tqï ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘ê #·{≤ºìï >∑T]+∫, ‘·eT dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\˝À n‘·´+‘· $•wüºyÓTÆq~>± #Ó|ü ≈£î+≥Tqï Á>±MTD ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+ >∑T]+∫ |òüTq+>± Á|ü#ês¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Á>±MTD ù|<ä\≈£î ô|<äm› ‘·TqÔ ñbÕ~Û ø£*Œ+#·≥+ e\q Äø£*ì, ù|<ä]ø±ìï bÕs¡Á<√\>∑*>±eTì, eTTK´+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘·+ qT+&ç kÕ>∑T‘·Tqï e\dü\qT ìs√~Û+#·>∑*>±eTì ìdæ‡>∑TZ>±

Á|üø£{Ï+#·T≈£î+≥THêïs¡T— ‘·eT≈£î ‘êy˚T øÏ‘êãT*#·Tà ≈£î+≥THêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ ù|<äÁ|ü»\qT ÁuÛeÑ T\˝À eTT+#Ó‘≥Ô· + <ë«sê, yê] z≥¢qT ø=\¢>={Ϻ ‹]– Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±sêìï ¬ø’edü+ #˚düTø√e{≤ìøÏ |ü&sÉ êìbÕ≥T¢|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. ø±>±, M]Á|ü#êsêsꓤ≥|ü⁄ &=\¢‘·Hêìï nqTì‘·´+ Á|ü#ês¡ e÷<Ûä´e÷\˝À yÓ\¢&Ée⁄‘·Tqï nH˚ø±H˚ø£ |òüT≥q˝Ò yÓ\¢&ç#˚düTÔHêïsTT. Ç{°e\ yÓ\¢&Ó’q ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ì Ç≥Tø£ã{°\º ˝À |üì#˚ùd e\dü ø±]à≈£î\ ìø£èwü<º √|æ&û |òTü ≥q\T, >∑‘· 66 dü+e‘·‡sê\ dü«‘·+Á‘·+, Á|üC≤kÕ«eT´ bÕ\q\qã&˚ yê{Ï ‘·sê«‘· ≈£L&Ü <äTs¡“s¤ ¡ Jeq|ü]dæ‘ú T· \T, Äø£* ù|<ä]ø£+ ø±s¡D+>± Á>±MTD ù|<ä\ e\dü\T ìsê≥+ø£+>± kÕ>∑T‘·THêï j·Tì, nHê>∑]ø£ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&˚ Nø£{Ï j·TT>±\ ˝ÀøÏ, ne÷qMj·T ìø£èwüº ÁX¯eT<√|æ&û kÕ–+#˚ eT<Ûä´j·TT>±\˝ÀøÏ <˚X¯+ ‹s√>∑$TdüTÔqï<äì yÓ\¢&ç #˚düTÔHêïsTT.

e+≥>±´dt <Ûsä .¡ .. (¬s+&Ée ù|J qT+&ç) e+≥>±´dt <Ûäs¡\ ìj·T+Á‘·DqT Á|üø£ÿqu…{Ϻ Á|üC≤ dü+πøåeT|ü<∏äø±\≈£î bÕ\≈£î\T ‹˝À<äø±*e«≥+‘√ ô|Á{À\T, &ûõ\T, e+≥>±´dt <Ûäs¡\qT #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T ô|<äm› ‘·TqÔ ô|+∫y˚XÊj·Tì, q>∑<Tä ã~© ù|]≥ Ç|üŒ{Ïπø ÇdüTÔqï ø£˙dü dü_‡&û\≈£î ≈£L&Ü eT+>∑fi+¯ bÕ&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 1400s¡÷. ô|{Ϻ e+≥>±´dt dæ*+&ÉsY rdüTø√˝Òø£ nH˚ø£eT+~ rÁe Çã“+<äT\ HÓ<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘ê«\ á Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ ◊ø£´ ñ<ä´e÷\T kÕ–+#ê\ì Åd”Ô $eTTøÏÔ dü+|òüT≥q Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ bÕeT]Ô n+»eTà ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+ø± á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü.), mHéyj ’Ó T· dt ‘·~‘·s¡ dü+|ò÷ü \ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É, 1`2`14 : e+≥>±´dt <Ûäs¡\qT, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é#˚dü÷Ô @◊m|òt{Ïj·TT (q÷´), Åd”Ô $eTTøÏÔ dü+|òTü ≥q\ Ä<Û«ä s¡´+˝À 1`2`14q kÕúìø£ düuŸ ` ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ C…. nÁãVü‰+ <Ûsä êï≈£î Vü‰»¬sq’ yê]qT<˚•› +∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ e+≥>±´düT≈£î Ä<ÛësYø±s¡T¶ *+≈£î ` q>∑<äT ã~© |ü<∏äø£+‘√bÕ≥T>±, e+≥>±´düT <Ûäs¡qT <ë<ë|ü⁄ s¡÷.1400≈£î ô|+∫ ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ esêZ\ Á|ü»\qT rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Åd”Ô $eTTøÏÔ dü+|òüT≥q õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ

ø£qTø£, ù|<ä Á|ü»\qT, e\dü ≈£L©\qT á s¡ø£yÓTÆq Á≈£Ls¡ nHê>∑]ø£ <√|æ&ûøÏ >∑T]#˚j·T≥+, yê]ô|’ V”≤qyÓTÆq <ë&ÉT\T kÕ–+#·≥+, eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\ô|’ <ës¡TD n‘ê´#êsê\≈£î bÕ\Œ&É≥eTH˚ yê{Ï eT÷˝≤\T áHê{Ï e´edüú jÓTTø£ÿ ns¡∆|òüP´&É˝Ÿ dü«uÛ≤e+˝À ñHêïj·TH˚~ Á>∑V≤æ +#ê*. ns¡|∆ Püò ´&É˝Ÿ e´edüqú T ìs¡÷à*+#·q+‘·es¡≈L£ , q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ e´edüúqT ìsêàD+ #˚düTø√q+‘·es¡≈£L Ç˝≤+{Ï <ës¡TD≤\≈£î XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡eTT+&É<Hä ~˚ düŒwü+º . ø±e⁄q, Ç˝≤+{Ï |òTü ≥q\qT HêeTe÷Á‘·+>± K+&ç+#·≥yÓ÷, ˝Ò<ë ø±]à≈£î\≈£î z Ä<äsÙ¡ ˙j·TyÓTqÆ |ü]dæú‹ ø£*Œ+#·ã&Ü\ì Ä•+#·≥yÓ÷ e÷Á‘·y˚T ` á Á≈£Ls¡, ne÷qMj·T, ìø£èwüº <√|æ&û |ü]dæú‘·T\qT e÷s¡ÃC≤\<äT. á <√|æ&ûøÏ e´‹πsø£+>± #Ó’‘·q´ j·TT‘·yÓTÆq, Bs¡Èø±\+ eTq>∑*π> ñ<ä´e÷\qT ì]à+#·≥+ <ë«sê e÷Á‘·yT˚ á <äTs¡“s¤ ¡ |ü]dæ‘ú T· \qT  n+‘·+ #˚j·T>∑\T>∑T‘ê+. ¬ø.ø±y˚TX¯«] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚ùd $<ÛëHê\qT s¡<äT›#˚j·÷\ì, e+≥>±´dt <Ûsä ‘¡ √bÕ≥T ì‘ê´edüs¡ <Ûsä \¡ T ‘·–+Z #ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± Äj·÷ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ \ø£åàDsêe⁄, <äTsêZ+ã bÕ˝§ZHêïs¡T. á Ä+<√fi¯q≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ z|æ&çÄsY sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ @düT— õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ sê»´\øÏÎ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. H√{Ÿ : rÁe+>± ô|]–q e+≥>±´dt <Ûsä \¡ ô|’ yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï Á|üC≤ ìs¡düq\‘√bÕ≥T sêqTqï bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ, $$<Ûä XÊdüqdüu\ÑÛ mìïø£\qT <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ qï øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·« ô|Á{À*j·T+, düV≤ü »yêj·TT eqs¡T\ XÊU≤eT+Á‹ Ç{°e\ z Á|üø£≥q #˚dü÷Ô Á|ü»\ nuÛÑ´+‘·sê\qT kÕúìø£+>± #√≥T#˚düT≈£îqï ˝À≥TbÕ≥¢qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì M≥ìï+{Ï˙ düMTøÏå+#·{≤ìøÏ ‘·eT eT+Á‹‘·«XÊK z ø£$T{°ì @sêŒ≥T#˚dæ+<äì, á ø£$T{° ‘·q ìy˚~ø£qT yÓ\Te]+#˚+‘·<ëø± e+≥>±´düT≈£î ` Ä<ÛësYø±s¡T‘¶ √ *+≈£îqT ‘=\–+#·≥+‘√bÕ≥T, >∑‘+· ˝À dü+ˆˆsêìøÏ ‘=$Tà~>±qTqï e+≥>±´düT dæ*+&És¡¢ |ü]$T‹ì 12øÏ ô|+#·T‘·Tqï≥T¢, ªq>∑<äT ã~©µ |ü<ä∆‹˝À ø±≈£î+&Ü >∑‘·+˝À e˝…H˚ 420/`πø e+≥>±´dt dæ*+&És¡¢qT $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·Ãì Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. nsTT‘˚ á ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ç 15 s√E\T >∑&ç∫q|üŒ{Ïø° >±´dt @»˙‡\T ‘·eT≈£î Ç+ø± n~Ûø±]ø£ ñ‘·sÔ T¡ «\T n+<ä˝<Ò +ä ≥÷ s¡÷.1400H˚ edü÷\T #˚dTü +Ô &É≥+ >∑eTHês¡Ω+. 

Á|ü»\ Ä+<√fi¯q‘√ Ä–q eT<ä´+ neTàø±\T ñqïe, 12`2`2014 : >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ ñqïe Á>±eT+˝À eT<ä´+ neTàø±\qT ì*|æy˚j·÷\ì, eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é#˚dü÷Ô kÕúìø£ j·TTe≈£î\T, Á>±eT ô|<ä\› T »qe] 12, 13 ‘˚B\˝À ìsêVü‰s¡ Bø£\å T #˚XÊs¡T. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± »s¡T>∑T‘·÷edüTqÔ ï á Á|ü#ês¡, Ä+<√fi¯q\ |ò*ü ‘·+>± ªÁ>±eT+˝À eT<ä´+ neTàø±\T ì*|æy˚j·÷\µì Á>±eT |ü+#êsTTr rsêàì+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ á Á>±eT+˝À eT<ä´+ neTàø±\T ì*|æy˚XÊs¡T. ñqïe Á>±eT+˝À Á|ü<ëÛ q+>± j·TTe‘· #=s¡e‘√ #˚|ü{Ϻq á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ mHéyÓ’j·Tdt õ˝≤¢ø£$T{Ï düŒ+~+∫, á Á>±eT+ yÓ[fl yê]øÏ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æ+~. n+<äs÷¡ ◊ø£´+>±, ìs¡+‘·s+¡ nÁ|üeT‘·+Ô >± e⁄+fÒH˚ eT<ä´+ neTàø±\qT, $ìjÓ÷>±ìï n&ÉTø¶ √>∑\eTì $e]+#˚ ø£s|¡ Áü ‘ê\‘√ »qe] 18e ‘˚Bq Á>±eT+˝Àì Ç+{Ï+{ÏøÁÏ |ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫+~. mHéyÓ’j·Tdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ¬ø.\ø£åàDY á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @{≤ eT<ä´+ô|’ e#˚à Ä<ëj·÷ìï e<äT\T≈£î+fÒ, Á|üC≤ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ø=qkÕ–+#·˝ÒeTì |ü*πø á Á|üuÛÑT‘ê«\T, eT<ä´+ yê´bÕs¡+<ë«sê >∑&ç+#˚ y˚\ ø√≥¢ s¡÷ˆˆÄ<ëj·÷ìï Ä dü+πøåeT |ü<∏äø±\≈£î ≈£L&Ü yÓ∫Ã+#·≈£î+&Ü Á|ü»\qT yÓ÷dü–düTÔHêïj·THêïs¡T.

Äs¡T>±\+ ÁX¯$T+#˚ ¬s’‘·T\qT, ø±]à≈£î\qT, ø£wJºü e⁄\+<äØï eT<ä´+ <√|æ&‘û √ ø=\¢>=&ÉT‘·÷ yê] Çfi¯Sfl, efi¯Sfl >∑T\¢#d˚ Tü HÔ êïs¡ì, |üs´¡ ekÕq+>± á ≈£î≥T+u≤\˝À eTVæ≤fi¯\ ø£cÕº\T #Ó|Œü q\$ø±≈£î+&Ü e⁄Hêïj·T+≥÷, Á|ü»\+‘ê nÁ|üeT‘·Ô+>± Ç<˚ ø£≥Tºu≤≥Tô|’ e⁄+&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± mHéyÓ’j·Tdt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ eT*¢, X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

˝…ìHé Á|üdæ<ä∆ s¡#·q

sê»´eT÷ ` $|üe ¢ eT÷ ≈£î|”øÔ s£ D¡ : mHé.$.j·Tdt. Hê>∑u÷ÑÛ wüDY Á|ü#·Ts¡D : {Ï.mHé. yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥dtº yÓ\ : s¡÷. 20/` Á|‘ü T· \≈£î : yÓTÆÁrãTø˘Vü≤Ödt

28`9`1, »©˝Ÿ M~Û, ø±s¡˝eŸ ÷sYÿ‡ s√&é, $»j·Tyê&É ` 2


Janasakti

(Communist Revolutionaries'Fortnightly)

RNI No.8315/63

VJ-077/2013-15

ˇ&çcÕ uÛ÷Ñ $TdüeTdü´ |ü]cÕÿsêì¬ø’ Á|Cü ≤ Á|<ü sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ uÛTÑ eH˚X«¯ sY, 21`1`14 : @◊¬ømyéTø¬ mdt nqTã+<Ûä #Ûêdæ eT÷*j·÷ dü+|òTt (dæm+dt) Ä<Û«ä s¡´+˝À ˇ&çcÕ sêhsê»<Ûëì uÛÑTeH˚X¯«sY˝À |ü\T Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìï &çe÷+&é#˚dü÷Ô 21`1`14q Á|ü<äs¡Ùq`ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT>± »qe] 20e ‘˚Bq @◊¬ømyéT¬ømdt, #êw”eT÷*j·÷ dü+|òtT Hêj·T≈£î\ Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ >∑es¡ïs¡TqT ø£*dæ &çe÷+&É‘¢ √ ≈£L&çq yÓTyÓ÷sê+&É+ n+<ä#˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± sêh &çõ|æì ø£*dæ Ä~yêdüT\ Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òTü q\qT $e]+∫ ` Á|ü‘´˚ øÏ+∫ ø√sê|ü⁄{Ÿ õ˝≤¢ ã+<äT>±+ ÁbÕ+‘·+ ˝Àì Ä~yêdüT\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD≈£î #˚|ü{≤º*‡q #·s¡´\qT &çe÷+&é#˚dü÷Ô eTs√ yÓTyÓ÷sê+&É+ n+<äCÒXÊs¡T. »qe] 21e ‘˚Bq ¬s+&ÉTy˚\ eT+~ Á>±MTD ù|<ä\T, Ä~yêdüT\T, eT‘·‡´ø±s¡T\T, <ä[‘·T\T, eTVæ≤fi¯\T Ç‘·sô¡ dø£qå ¢ Á|üC≤˙ø£+ sêh+ ˝Àì |ü\T õ˝≤¢\ qT+&ç uÛÑTeH˚X¯«sY≈£î #˚s¡Tø=ì, nø£ÿ&É qT+&ç uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mÁs¡C+… &Ü\T, u≤´qs¡T,¢ |üø¢ ±s¡T\¶ T #˚ã÷ì ñ‘˚»Ô ø£s¡ ìHê<ë\T #˚dü÷Ô uÛÑTeH˚X¯«sY M<ÛäT\˝À Á|ü<äs¡Ù≈£î\T ø£<+ä ‘=ø±ÿs¡T. Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\T &É| ü qè‘ê´\‘√, ñ<ä´eT^‘ê˝≤\|æd÷ü +Ô &É>±, Ä~yêd” ø£fi≤ø±s¡T\T ‘·eT kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ qè‘ê´\‘√ |ü⁄s¡ Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£îHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+ kÕ–q Á|ü<äs¡Ùq nq+‘·s¡+, Á|ü<äs¡Ù≈£î\T ãVæ≤s¡+>∑düuÛ≤düú*øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î ø±ˆˆ ãdüT<˚yé<ëdt, ø=+&É>=Á] ô|’&ÉeTà, düTXÊ+‘Y C…Hê\T n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. @◊¬ømyéTø¬ mdt ø£˙«qsY ø±ˆˆ düTuÀ<Ûé $TÁ‘ê— ø√`ø£˙«qsY j·Tdt.s¡a≤쇗 |ü•ÃeT ˇ&çcÕ

;Vü‰sY

Á|ü<äs¡Ùq eTT+<äTuÛ≤>∑+˝À ø£fi≤ø±s¡T\ qè‘ê´\T— ãVæ≤s¡+>∑düuÛ≤ y˚~ø£ô|’ eø£Ô\T

ø£èwüø˘ düeTq«j·T dü$T‹ Hêj·T≈£î\T l*+>∑sêCŸ, #ÛêdæeTT*j·÷ dü+|òTt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ÁãVü‰àq+<ä e÷*ø˘— @◊¬ømyéT¬ømdt Hêj·T≈£î\T X¯+uÛÑT eTVü≤‘√— @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ >∑DwÒ t |ü+&É— Á|üC≤kÕ«$Tø£yê~ Á|üXÊ+‘Y |üsTTÁø£— b˛k˛ÿ e´‹πsø£ ñ<ä´eT Hêj·T≈£î\T l‘·THê ãsê˝Ÿ— dæm+mdt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ lø±+‘Y yÓTTVü≤+‹ á ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. ñ|üHê´dü≈î£ \T ` ‘·eT ñ|üHê´kÕ\˝À øπ +Á<ä+˝À, sêh+˝À bÕ\q kÕ–düTqÔ ï Á|üuTÑÛ ‘ê«\T uÛÑ÷kÕ«eT´, kÕÁe÷»´yê<ä nqT≈£L\, Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT neT\T#˚dü÷Ô sêe≥y˚T Á|ü»\ düeTdü´\≈£î eT÷\ø±s¡DeTì $e]+#ês¡T. n<˚$<Û+ä >± á <√|æ&û bÕ\≈£î\T, bÕ\ø£esêZ\T Á|ü»\ eTÚ*ø£ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü yê]ì mìï $<Ûë\T>± eTuÛ´Ñ |üsT¡ dü÷,Ô Á|üøÿ£ <√e |ü{Ϻdü÷Ô, nD∫y˚dü÷Ô edüTÔHêïs√ $e]+#ês¡T. n_Ûeè~∆ ù|]≥ bÕ\≈£î\T nqTdü]düTÔqï Á|ü|ü+Nø£s¡D $<ÛëHê\T @$<Ûä+>± Á|ü»\≈£î qwüøº s£ +¡ >± |ü]D$TdüTHÔ êïjÓ÷ $e]+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À ◊ø£´ ñ<ä´e÷\˝ÀøÏ dü+|òüT{Ï‘·|ü&É e\dæq ÄeX¯´ø£‘q· T >∑T]Ô+|üCdÒ ,æ b˛sê&ÉT‘·Tqï Á|ü»\eT<Û´ä ◊ø£´‘·qT, dü+|òT” uÛ≤yêìï ô|+bı+~+ #·Tø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

d”*+>¥ |ü]$T‹øÏ $T+∫q $T>∑T\T uÛÑ÷eTT\ìï+{Ï˙ uÛÑ÷$T˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î |ü+|æD° #˚j·÷\ì— Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT Á|ü»\≈£î |ü+|æD° #˚jT· ≥+‘√bÕ≥T Ç|üŒ{Ïøπ ù|<ä\ ÄBÛq+˝À ñqï uÛÑ÷eTT\≈£î |ü{≤º*yê«\ì— øö\T<ës¡T\T kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï uÛÑ÷eTT\ô|’ yê]πø Vü≤≈£îÿ ø£ * Œ+#ê\ì— |ü P Ø õ˝≤¢ ˝ Àì dæ b Õdü s ¡ T u≤* ÁbÕ+‘·+˝À ù|<ä\ ÄBÛq+˝À uÛ÷Ñ eTT\ô|’ yê]πø Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ê\ì— 2002 #·≥ºdües¡D‘√düVü‰ 2/56 #·{≤ºìï K∫Ñ·+>± neT\T#˚d,æ Ä~yêd” Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡øÏå+#ê\ì— ¬s’‘·T\≈£î πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫q ø£˙dü eT<䛑·T<Ûäs¡\≈£î eTs√ 500s¡÷. n<äq+>± ø£*Œ+#ê\ì— ô|ò’`*Hé ‘·TbòÕqT, es¡<ä\˝À |ü+≥qcÕºìøÏ >∑T¬s’q ¬s’‘·T\≈£î ‹]– e´ekÕj·T+ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± ‘·–q |ü]Vü‰sêìï, düV‰ü j·÷ìï n+~+#ê\ì ñ|üHê´dü≈£î\T &çe÷+&é#˚XÊs¡T. Á|ü»\qT ìsê«dæ‘·T\qT>±$+#˚, düVü≤» dü+|ü<\ä qT <√|æ&>û ±$+#˚, Á|ü»\ JeH√bÕ~Ûì $<Ûä«+dü+ #˚dæ |üsê´es¡D≤ìï $wü‘·T\´+>±$+#˚ nìï Á|üuÛÑT‘·« ˇ|üŒ+<ë\qT s¡<äT›#˚j·÷\ì— e´ekÕj·T ≈£L©\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hêìï 300s¡÷. >±´s¡+{°#j ˚ ÷· \ì— Á>±MTD ñbÕ~ÛV‰ü MT|ü<øä∏ +£ ˝À |üì~Hê\≈£î dü+ˆˆsêìøÏ ¬s+&ÉTe+<ä\≈£î

ô|+#·≥+‘√bÕ≥T yê] y˚‘·Hêìï s¡÷.300≈£î ô|+#ê\ì— rs¡ÁbÕ+‘·+˝À eT‘·‡´ø±s¡T\T J$+#˚ Vü≤≈£îÿqT |ü]s¡ø+åÏ ∫, yê] Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òTü q\qT ìs√~Û+#ê\ì, ô|ò*’ Hé ‘·TbòÕqT˝À e\\qT, |ü&eÉ \qTø√˝ÀŒsTTqyês¡+<ä]ø° yê{Ïì ñ∫‘·+>± n+<äCÒj·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dæbÕdüs¡Tu≤* ÁbÕ+‘·+˝ÀqT, ø√sê|ü⁄{Ÿ, »>∑‘Ydæ+>∑|üPsY ÁbÕ+‘ê\˝À ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq Vü≤≈£îÿ\ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï Á|ü»\ô|’ ãHêsTT+∫q øπ düT\qT m‹Ôyj ˚ ÷· \ì— eTVæ≤fi¯\≈£îuÛÁÑ <ä‘· ø£*Œ+#· ≥+‘√bÕ≥T, yê]ô|’ n‘ê´#êsê\≈£î bÕ\Œ&çq <√wüß\ô|’ dü‘·«s¡y˚T ø£]ƒq+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì— <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\≈£î, nø£è‘ê´\≈£î bÕ\Œ&˚yê]ô|’ ø£]ƒq#·s¡´\‘√bÕ≥T>± j·Tdt.dæ., j·Tdt.{Ï n‘ê´#ês¡(ìs√<Ûäø£)#·{≤ºìï düÁø£eT+>± neT\T#˚j·÷\ì eø£Ô\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. H√*j·÷kÕVæ≤, |üP] ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À <äXÊu≤›\T>± ìyêdüeTT+≥Tqï ù|<ä\≈£î yê] ìyêdüÁbÕ+‘ê\ô|’ Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·≥+‘√bÕ≥T, |ü≥ºDÁbÕ+‘· uÛÑ÷$T˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î Çfi¯fldüú˝≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì, Á|ü»\ Äs√>±´ìï yê] Ä]∆ø£, kÕe÷õø£, kÕ+düÿè‹ø£ yê‘êes¡D≤ìï <Û«ä +dü+#˚ùd eT<ä´+ yê´bÕsêìï n]ø£{≤º\ì ñ|üHê´dü≈î£ \T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\ ãè+<ë\T dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£ yÓTÆq ñ<ä´eT^‘ê\‘√ düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q Á|ü»\≈£î ñ‘˚CÔ ≤ìï#êÃsTT. á Á|ü<sä Ù¡ q ` düu\ÑÛ ≈£î eTT+<äT>± ø£s|¡ Áü ‘ê\T, b˛düsº T¡ ,¢ >√&ÉÁyê‘·\‘√, &çe÷+&É‘¢ √ $düÔè‘·+>± Á|ü»\eT<Ûä´ Á|ü#ês¡ø£èwæ »]–+~.

q>∑&ç, ã‘êì‘=˝≤, \ø£åàDY|üPsYu≤‘˚, $Tj·÷+|üPsY\˝À <ä[‘·T\ }#·ø√‘·ô|’ bÕ{≤ï ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ\ô|’ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq

bÕ{≤ï, 25`1`14: q>∑&ç, ã‘êì‘=˝≤, \ø£åàDY|üPsYu≤‘˚, $Tj·÷+|üPsY\˝À kÕ–q }#·ø√‘·\ô|’ bÕ{≤ï ôV’≤ø√s¡Tº yÓ\Te]+∫q es¡Tdü rs¡TŒ\T ~Á>±“¤+‹ì ø£*–+#êsTT. Hê´j·÷ìï ø√πs Á|üC≤kÕ«$Tø£, Á|ü > ∑ ‹ o\ X¯ ≈ £ î Ô \ T á rs¡ T Œ\ô|’ ÄÁ>∑ V ü ‰ ìï, ìs¡düqq÷ e´ø£Ô+#˚XÊsTT. á rs¡TŒ\T eTq Hê´j·Te´edüúH˚ Á|üXÊïs¡úø£+ #˚XÊsTT. ‘·–q+‘· kÕø£å´+˝Ò<äT— b˛©düT&Ó’Ø, πødüT &Ó’Ø\˝À ˝ÀbÕ\THêïsTT— ndü+>∑‘·, |üs¡düŒs¡$s¡T<ä∆ n+XÊ\THêïsTT... yÓTT<ä\>∑T ø±s¡D≤\qT #·÷|æ á }#·ø√‘· øπ düT˝À¢ eTT<ë›sTT\qT ìs√›wßü \T>± ôV≤’ ø√s¡Tº $&ç∫|ü⁄∫Ã+~. ø±˙ }#·ø√‘· H˚sd¡ Tü \Ô qT, Vü≤+‘·≈£î\qT |ü≥Tº≈£îì ø√s¡Tº eTT+<äT≈£î rdüT≈£î s¡eTàì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+#·˝Ò<äT. s¡D;sYùdq≈£î #Ó+~q Vü≤+‘·≈£î\T n‘·´+‘· |”&ç‘·, ù|<ä ÁX¯eTJe⁄\qT }#·ø√‘· ø√XÊs¡T. 1996 E˝…’ 11q ã‘êì‘=˝≤˝À, 1997 &çôd+ãs¡T 1q \ø£åàDY|üPsYu≤‘˚˝À, 1998 y˚T 11q q>∑&ç˝À, 2000 pHé 16q $Tj· ÷ +|ü P sY \ ˝À e÷s¡Dø±+&É kÕ–+~. ÄHê&ÉT <˚X¯yê´|æ‘·+>± Á|üC≤kÕ«$Tø£, Á|ü>∑‹o\, $|ü¢eX¯≈£îÔ\T á e÷s¡ D ø±+&É q T K+&ç + #êsTT. u≤~Û ‘ · ≈£î≥T+u≤\≈£î eT<䛑·T>± ì*#êsTT. uÛÑ÷kÕ«eT´ uÛ≤eC≤\+‘√ ì+&çq, á e÷s¡Dø±+&É kÕ–+∫q yês¡+<ä]˙ ($Tj·÷+|üPsY πødüT˝À ˇø£ÿ eTT<ë›sTTøÏ j·÷eJ®e•ø£å $~Û+#ês¡T) $&ç∫ ô|{Ϻ+~. ø±s¡D+ yês¡T #·+|æ+~ kÕe÷õø£+>± ÁøÏ + ~ esêZ \ ≈£ î #Ó + ~q yês¡ T ø±e≥y˚ T ! Vü≤+‘·≈£î\qT s¡øÏå+#·≥+˝À b˛©düT\T ‘·eT ªìC≤sTTrµq+‘ê #·÷ô|{≤ºsT¡ . H˚sd¡ Tü \Ô ô|’ øπ düT\qT ã\V”≤q|ü]#˚ |üì b˛©düT e´edüú yÓTT<ä≥qT+&û

#˚dæ+~. πødüT&Ó’Ø\qT ø±yê\H˚ ˝À|üuÛÑ÷sTTwüº+ #˚XÊs¡T. H˚s¡düTÔ\qT >∑T]Ô+#·≥+, kÕøå±´\qT ùdø£]+#·≥+˝À H˚s¡|üP]‘· ìs¡¢øå±´ìï n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ #·÷|æ+~. ìC≤ìøÏ ˝≤\÷`s¡Á;<˚$ bÕ\q Hê{ÏqT+&û ì‹wt≈£îe÷sY bÕ\qes¡≈£L s¡ D ;sY ù dq, ‘· ~ ‘· s ¡ eTTsƒ ê \ Vü ≤ +‘· ≈ £ î \qT s¡øÏå+#·≥y˚T |üì>± kÕ–+~. yÓTT‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ Bì˝À uÛ≤>∑kÕ«$T. ‘·q≈£î q∫Ãq πødüT˝À¢ #·Ts¡T≈£î<äq+ #·÷ù| Hê´j·Te´edüú á π ø dü T \|ü ≥ ¢ ìeTà≈£ î ˙¬ s ‹Ô q ≥T¢ > ± e⁄+~. ù|<äÁ|ü»\ô|’ }#·ø√‘· ªªns¡T<Ó’q πødüT˝À¢ ¬ø˝≤¢ ns¡T<Ó’q~µµ yê]øÏ ø£ìŒ+#·˝Ò<äT. |üÁ‹ø£˝À¢e∫Ã, rÁe $eTs¡Ù\T sêe≥+‘√ &Ûç©¢˝À C…dæ‡ø±˝≤˝Ÿ πødüTqT ‹]– ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+>∑‹ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq<˚. ndüe÷q‘·«+ |ü⁄Hê~>± kÕe÷õø£+>± $uÛõÑ +#·ã&çq es¡Z düe÷»+ eTq~. ˇø£y|’Ó ⁄ü q |ü⁄+J&ÉTeT+~ <Ûäì≈£î\T ` uÛÑ÷$T, ÄdüTÔ\T, dü+|ü<ä\T, eqs¡T\ô|’ Ä~Û|ü‘·´+ ø£*–e⁄Hêïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü q ø√{≤¢~ Á|ü»\T <ë]Á<ä´+˝À eqs¡T\ ˝Ò$T˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT e⁄Hêïs¡T. 1970, 1980 <äXÊu≤›\˝À, ;Vü‰sY˝À Á>±MTD ù|<ä\≈£î uÛ÷Ñ $T, ‘·–q y˚‘·Hê\T, >ös¡e+ô|’ Hê´j·TyÓTÆq X¯øeÔÏ +‘·yTÓ qÆ b˛sê{≤\T kÕ>±sTT. á b˛sê{≤\T Á|ü>∑‹ìs√<Ûäø£, uÛÑ÷kÕ«eT´ <Ûäìø£ esêZ\≈£î ìÁ<ä |ü≥≈º î£ +&Ü #˚XÊsTT. |”&‘ç ,· ‘ê&ç‘· ÁX¯eTJe⁄\≈£î ª>∑TDbÕsƒ¡+µ H˚πsŒ+<äT≈£î nH˚ø£ Áô|’y˚≥T ùdq\T |ü⁄≥Tº≈£îe#êÃsTT. nH˚ø£kÕs¡T¢ e÷s¡Dø±+&ÉqT kÕ–+∫ á Áô|y’ ≥˚ T ùdq\T ;Vü‰s¡T H˚\qT s¡ødÔ£ øæ +Ô£ #˚XÊsTT. á ùdq\˝À n‘·´+‘· <äTsêàs¡yZ TÓ qÆ H˚sd¡ úü ùdH˚ s¡D;sYùdq! düH˝é {’… Ÿùdq, ≈£îyêsYùdq, ˝À]ø˘

ùdq, uÛÑ÷$T ùdq, Áu≤Væ≤àDÏùdqe+{Ï ùdq\ |üs¡+|üs¡˝À ∫e]~ s¡D;sYùdq. Ç<=ø£ÿfÒ &É»qT≈£îô|’>± e÷s¡Dø±+&É\T kÕ–+∫+~. <˚X¯+˝À #·≥ºã<ä∆bÕ\q HêeTe÷Á‘·+>±H˚ e⁄+~. #·≥º+ eTT+<äT n+<äs¡÷ düe÷qT˝Ò nì #ÓãT‘ês¡T. yêdüyÔ êìøÏ, ù|<ä\≈£î Hê´j·T+ #ê˝≤ ns¡ T <ä T . ø±˙ <Û ä ì ≈£ î \T e÷Á‘· + •ø£ å q T+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£î+{≤s¡T. ;Vü‰sY˝Àì e÷s¡Dø±+&É\H˚ #·÷ùdÔ, <ä˝≤˝Ÿ#ø·Û ,˘ ã<Û√dt, u≤sê Vü≤‘ê´ø±+&É\˝À H˚sd¡ Tü \ú ≈£î ÁøÏ+~ø√s¡T\º T •ø£\å T $~Ûùd,Ô düTÁ|æ+ø√s¡Tº yê]ì $&ç∫ô|{Ϻ+~. q>∑&ç, \ø£åàDY|üPsYu≤‘˚, ã‘êì‘=˝≤ Vü≤‘ê´ø±+&É\˝À Á|ü<ëÛ q H˚sd¡ Tü ú \+<ä]˙ ø√s¡Tº ìs√›wüß\T>± $&ç∫ô|{Ϻ+~. eTq<˚ X ¯ + ˝À <Û ä ì ≈£ î \qT ø±bÕ&˚ + <ä T ≈£ î |üPìø£ eVæ≤+∫ Hê´j·Te´edüqú T s¡÷bı+~+#ês¡ì á πødüT\˝À bÕ{≤ï ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ\T düŒwüº+ #˚dTü HÔ êïsTT. Çø£ÿ&É düTBs¡,È dü+øÏw¢ ºü Hê´j·T Á|üÁøÏj·T˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ ù|<ä\≈£î kÕúq+ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚kÕÔsT¡ . Hê´j·TeT÷s¡T\Ô m+|æø˝£ À ≈£L&Ü ˇø£ ì]›wüºesêZìøÏ #Ó+~q, kÕe÷õø£ kÕúsTTøÏ #Ó+~q, ≈£î≥T+ã, sê»ø°j·T H˚|ü<Ûä´+ ø°\ø±+X¯+>± e⁄+≥T+~. kÕe÷qT´\ Jeq b˛sê{≤\qT+&ç y˚sT¡ |ü&eç ⁄qï á Hê´j·TeT÷s¡T\Ô T ‘·eT ≈£î≥T+ã, es¡ZH˚|ü<Ûä´+‘√ Á|üuÛ≤$‘·T˝…’ e⁄+{≤s¡T. Ç$ yê]#˚à rs¡TŒ\˝À Á|ü‹_+_kÕÔsTT. á Hê´j·TeTqã&˚~ es¡ZHê´j·Ty˚T. n~ düVü≤»+>± <Ûäìø£ esêZ\≈£î nqT≈£L\+>±, ÁX¯eTJe⁄\≈£î e´‹πsø£+>± e⁄+≥T+~. á dü+øÏw¢ ºü |ü]dæ‹ú ˝À ≈£L&Ü, ;Vü‰s¡T˝Àì ÁXÊ$Tø£»qT\T nH˚ø£ Á|üC≤kÕ«$Tø£, Á|ü>∑‹o\, $|ü¢eø£s¡ dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À nD∫y˚‘·≈£L, Væ≤+dü≈£L, sê»´ ìs¡“+<Ûëìø°, Áô|’y˚≥T ùdq\

<Ís¡ ® H ê´\≈£ L e´‹π s ø£ + >± Á|ü ‹ |ò ü T ≥q kÕ–düTHÔ êïs¡T. á øπ düT\˝À bÕ{≤ïôV≤’ ø√s¡Tº sTT∫Ãq nHê´j· T yÓ T Æ q rs¡ T Œ\T yê] HÓ ’ ‹ ø£ <Û ä è ‹ì dü&É*+#·˝Òe⁄. kÕe÷q´ Á|ü»\ Äø±+ø£å\T, Vü≤≈£îÿ\T, b˛sê{≤\ô|’ n‘·´+‘· rÁe+>± Á|ü>∑‹ìs√<Ûäø£ X¯≈£îÔ\T <ë&ÉT\T kÕ–düTÔqï düeTj·T+˝À, Hê´j·÷ìï ø√πs Á|üC≤kÕ«$Tø£, $|ü¢eX¯≈£îÔ\eT<Ûä´ ◊ø£´‘· n‘ê´eX¯´ø£yÓTÆ+~. ù|<ä\ |ü ø å ± q dü y Ó T Æ ø £ ´ +>± ì\∫, j· T <Û ë ‘· < Û ä d æ ú ‹ ø° , Á|ü > ∑ ‹ ìs√<Û ä ø £ ‘ ê«ìø° eT÷\yÓ T Æ q <√|æ & û e s¡ Z bÕ\qqT ≈£L˝ÒÃ+<äT≈£î b˛sê{≤\T kÕ–+#·eTì e÷s¡TŒqT ø√πs, Hê´j·÷ìï ø√πs, Á|üC≤kÕ«$Tø£, $|ü¢eø£s¡ e´≈£îÔ\÷, dü+düú\≈£î »Hé n_Ûj·÷Hé` ;Vü‰sY |æ\T|ü⁄ìdüTÔqï~. »qeTTøÏÔ dü+|òTü sY¸yêVæ≤ì, m+dæ|◊æ (j·TT), »Héyê~eTp›sY øÏkÕHéduü ,ÑÛ düs«¡ Vü≤sê »qyÓ÷sêÃ, dæ|æ◊(m+.m˝Ÿ), »q Á|ü‹s√<Ûé dü+|òüTsY¸eT+#Y, ø£eT÷´ìdüTº ôd+≥sY Ä|òt Ç+&çj÷· , düe÷CŸyê~ »q|ü]wü<,é »qyê~ ˝Àø˘y÷Ó sêÃ, dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) mHé&ç, dæ|æ◊ (m+.m˝Ÿ)uÛ≤sTTJ, uÛ≤>∑düTÔ\T>± e⁄qï »Hé n_Ûj÷· Hé`;Vü‰sY 2014 »qe] 25q bÕ{≤ï˝Àì uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥#Íø˘, >±+BÛ yÓT<Æ ëHé˝À ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ »]|æ+~. n+‘·≈£îeTT+<äT q>∑s¡+˝À Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫+~. »qe] 26, 27 ‘˚ B \˝À ôV’ ≤ ø√s¡ T º rs¡ T Œ\ô|’ dü < ä d ü T ‡ ìs¡«Væ≤+∫+~. 27e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î neTs¡T\ düàè‹ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+∫+~. á eT÷&ÉTs√E\ düe÷y˚XÊ\T, dü<ädüT‡\˝À eø£Ô\T ;Vü‰s¡T˝Àì <ä[‘· ã\V”≤q esêZ\ô|’ <ë&ÉT\qT K+&ç+#ês¡T. n~Ûø±s¡, Hê´j·Te´edüú\ es¡Z|üø£åbÕ‘· yÓ’K]ì ìs¡dæ+#ês¡T— <√|æ&ç e´edüú e÷s¡TŒø=s¡≈£î dü+|òüT{Ï‘· b˛sê{≤\≈£î dæ<ä∆+ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 

Printed, Published and Owned by P.Jaswantha Rao 32-13-26/1, B.M.Rao Road, Moghalrajapuram, Vijayawada-520 010 and Printed at Chaitanya Printers, Gora Veedhi, Suryaraopet Vijayawada-2 Editor: P. Jaswantha Rao, 32-13-26/1, B.M.Rao Road, Moghalrajapuram, Vijayawada-520 010


20 feb 2014 js fullmag  

Janasakthi Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you