Page 1

1

20`5`2013

»qX¯øÏÔ

www.janashaktionline.com ˝À|ü* |ù J˝À¢...

dü+|ü⁄{Ï : 46

dü+∫ø£ : 2

$»j·Tyê&É 20`5`2013

ù|J\T : 12

yÓ\ : s¡T 5.00ø±Áy˚T&é UÀKHé eTE+<ësY‘√ eTTU≤eTTœC≤rj·T <äTs¡V≤ü +ø±sêìï s¬ #·Ã>=&É÷Ô |üã“+ >∑&TÉ |ü⁄≈î£ +≥Tqï uÛ≤s¡‘,· bÕøÏkÕÔHé bÕ\ø£esêZ\Tªô|≥Tºã&çµ bÕ\qqT n+‘·yTÓ T+~+#˚+<äT≈£î b˛sê&ÉeTH˚<˚ y˚T&˚ |æ\T|ü⁄$<˚o ô|≥Tºã&ç|sü e¡ TÚ‘·Tqï ∫qï »\ $<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈î£ \º Ts¡a≤s¡+â &é : Á|üC≤qT≈£L\ n_Ûeè~∆ $<ÛëHêì¬ø’ Á|üC≤ C≤‘ê

Á|üø£≥q

ms¡Te⁄\ dü_‡&ûøÏ eT+>∑fi¯+ bÕ&ÉT‘·Tqï bÕ\≈£î\T n+‘·sê®rj·T+>± ms¡Te⁄\ <Ûsä \¡ T ‘·>±ZjT· ì, n+<äTe\q &ç.@.|”. ≥qTï <Ûsä ¡ 1500s¡÷, eT÷´]j˚T{Ÿ bı{≤wt (m+z|”) 1000 s¡÷. ‘·>T∑ ‘Z T· +<äì, Ä y˚Ts¡≈î£ dü_‡&ûì ‘·–+Z #·≥+ <ë«sê Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ 5 y˚\ ø√≥¢ uÛ≤s¡+ ‘·>∑TZ‘·T+<äì Ä]∆ø£eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä y˚Ts¡≈£î πø+Á<äeT+Á‹es¡Z+ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ{À¢ <Ûäs¡\T ‘·–Zq y˚Ts¡≈£î, ‘êì#˚à dü_‡&ûì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–Z+#·T≈£î+≥Tqï~ ‘·|üŒ dü_‡&ûì n˝≤π> e⁄+∫ ¬s’‘ê+>±ìøÏ ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#˚+<äT≈£î |üPqTø√˝Ò<äT. Ç~ ≈£L&Ü Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ≥Tº <Ûsä \¡ T ‘·>T∑ ‘Z êj·Tì Ä•dü÷Ô dü_‡&ûì ‘·–+Z ∫+~ ‘·|Œü ìC≤ìøÏ Ç+ø± Á|üuTÑÛ ‘·«+ #Ó|Œæ q y˚Ts¡≈î£ <Ûsä \¡ T ‘·>˝Z∑ <Ò Tä . n+fÒ ‘·–+Z ∫q dü_‡&ûì $T+∫ ms¡Te⁄\ <Ûsä \¡ T ô|s¡T>∑T‘êj·Tqïe÷≥. Á|ü|+ü #· u≤´+ø˘ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈î£ düd´ü $|üe¢ + ù|s¡T‘√ ôV≤’ Á_&é $‘·HÔ ê\ ~>∑TeT‹, n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\ø√dü+ s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\ yê&Éø+£ ùd<ä´+˝À ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. kÕÁe÷»´yê<äT\T eTTK´+>± nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<äT\ ø£+ô|˙\ ms¡Te⁄\T ø=qT>√\T #˚ùd$<Û+ä >±, ms¡Te⁄\ô|’ dü_‡&û sTT#˚Ã+<äT≈£î uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+ n+~+∫+~. yÓTT<ä≥ dü_‡&û\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫q Á|ü|+ü #· u≤´+ø˘ H˚&TÉ s¬ ‘’ T· \≈£î sTT#˚à dü_‡&ûì m‹Ôyj ˚ T· eTì uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\ô|’ ˇ‹Ô&ç #˚düTÔqï~. Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘ wüs¡‘·T\≈£î, kÕÁe÷»´yê<äT\ Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ <ëk˛Vü≤eT+≥Tqï bÕ\≈£î\T, dü_‡&û\qT m‹Ôy˚ùd $<ÛëHê\qT neT\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. ms¡Te⁄\ô|’ sTT#˚à dü_‡&ûì H˚s¡T>± ø£+ô|˙\πø Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äCÒdüTÔ+~. ñ‘·Œ‹ÔøÏ nj˚T´ Ks¡TÃ\‘√, s¡yêD≤ Ks¡TÃ\T, &û\sY e÷]®Hé, e´j·T+ ø£*|æ, yêDÏ»´ <Ûäs¡≈£î, ¬s’‘·T\T ø=qT>√\T #˚ùd <Ûäs¡\≈£î eT<Ûä´ e´‘ê´kÕìï sêsTTr\ s¡÷|ü+˝À ms¡Te⁄\ |ü]ÁX¯e÷~Û|ü‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢düTÔ+~. düs¡∞ø£è‘· Ä]∆ø£ $<ÛëHê˝À¢ uÛ≤>∑+>± &û.@.|”, ø±+ô|¢ø˘‡, m+zd” ms¡Te⁄\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T+Á‘·D m‹Ôy˚dæ, ms¡Te⁄\ô|’ dü_‡&ûì ‘·–+Z #·≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. C≤rj·T dü÷\ú ñ‘·Œ‹Ô˝À ms¡Te⁄\ dü_‡&û 1990`91˝À 8.5 XÊ‘·+ e⁄+&É>±, 2008`09˝À 1.52%, 2012`13 ã&Ó®{Ÿ˝À 1.90%>±qT e⁄+~. sêuÀj˚T ¬s+&ÉT eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢ <ëìï 2 % $T+#·≈î£ +&Ü #·÷kÕÔeTì ÄHê{Ï Ä]∆øe£ T+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT. ms¡Te⁄\ dü_‡&ûô|’ ìj·T$T+∫q πø\ÿsY ø£$T{° ≈£L&Ü ms¡Te⁄ dü_‡&û $<ÛëHêìï ‘·«s¡>± dü+düÿ]+#ê\ì, ms¡Te⁄\ dü_‡&ûì 2014`15 Hê{ÏøÏ 1.8% ‘·–+Z #ê\ì ù|s=ÿ+~. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ |ü]ÁX¯e÷~Û|‘ü T· \≈£î \ø£\å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ sêsTTr ÇdüTqÔ ï bÕ\≈£î\T, s¬ ‘’ T· \øÏ#Ã˚ ms¡Te⁄\ dü_‡&û 70y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT uÛ≤s¡+>± uÛ≤$+#·≥+ ¬s’‘ê+>∑+ m&É\ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î n<ä+› |ü&TÉ ‘·Tqï~. nyÓT]ø±`j·T÷s√|æjT· Hé <˚XÊ˝À¢ s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ(uÛ÷Ñ ø±eT+<äT\≈£î) sTTdüTqÔ ï dü_‡&ûì >∑eTìùd,Ô eTq s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ sTT#˚à dü_‡&û ø£+{Ï ‘·T&ÉT|ü⁄ #·s´¡ >±, s¬ ‘’ ê+>∑|⁄ü Á|üj÷Ó »Hê\qT HÓsy¡ s˚ á ì~>± e⁄+~. BìøÏ ≈£L&Ü bÕ\≈£î\T eT+>∑fi+¯ bÕ&ÉT‘·THêïs¡T. 2011`12 dü+ˆˆã&Ó{® Ÿ˝À 67,197 ø√≥T¢>±e⁄qï dü_‡&ûì 2012`13 dü+ˆˆ ã&Ó®{Ÿ˝À 60,974 ø√≥¢≈£î ‘·–Z+#ês¡T. Ç<˚ Áø£eT+˝À ms¡Te⁄\ |ü]ÁX¯e÷~Û|ü‘·T\T qcÕº\bÕ˝…’ sTTã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì #Ó|æŒ 5y˚\ ø√≥T¢ u≤´+≈£î\qT+&ç n|ü sTT|æŒ+∫, ‘êH˚ e&û¶ ø£&É‘êqì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T e÷Á‘·+ ø£ìŒ+#·˝Ò<äT. Á|üdTü ‘Ô +· n+‘·sê®rj·T+>± ms¡Te⁄\ <Ûsä \¡ T ‘·>≥ Z∑ + eT÷\+>± 5 y˚\ ø√≥¢ dü_‡&ûì ‘·–dZ Tü HÔ êïqì, Ä y˚Ts¡≈î£ ms¡Te⁄\ <Ûsä \¡ T ‘·>T∑ ‘Z êj·Tì #Ó|Œü ≥+ s¬ ‘’ ê+>±ìï ÁuÛeÑ T\≈£î >∑T]#˚jT· ≥y˚T. dü_‡&û ‘·–+Z |ü⁄ e\q ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T ‘·>∑Zø£b˛>± Ç+ø± ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· es¡≈î£ ms¡Te⁄\ ‘·j÷· ØøÏ nj˚T´ Ks¡TÃ\qT ˝…øÿ£ >∑{ºÏ <˚Xe¯ T+‘·{≤ ˇπø<Ûsä ¡ neT\j˚T´ $<Ûä+>± >∑]wüº <Ûäs¡qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T ìs¡ísTT+#˚~. Ä $<Ûä+>± <Ûäs¡\ ìs¡íj·÷~Ûø±s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‹˝À ñ+&˚~. <ëìï Á|üuÛÑT‘·«+ e<äT\Tø=+~. <Ûäs¡ ìs¡íj·÷~Ûø±sêìï |ü]ÁX¯e÷~Û|ü‘·T\πø e<ä*y˚dæ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü b˛wüø±\qT ã{Ϻ ms¡Te⁄\≈£î dü_‡&ûì Á|üø{£ +Ï ∫+~. |ò*ü ‘·+>± ø=ìï ms¡Te⁄\≈£î HêeTe÷Á‘·|⁄ü dü_‡&û e÷Á‘·y˚T \_Û+#·≥+‘√ yê{Ï <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]>±sTT. >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À |ü]ÁX¯e÷~Û|ü‘·T\T ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\qT 12kÕs¡T¢ ô|+#ês¡T. |òü*‘·+>± &û.@.|”. <Ûäs¡ 517.40 s¡÷bÕj·T\ qT+&ç 1315 s¡÷— ø±+ô|ø¢ ‡˘ ms¡Te⁄\T 472 qT+&ç 1298 s¡÷ˆˆ— $TÁX¯eT ms¡Te⁄\ <Ûsä \¡ T 312 qT+&ç 885 s¡÷— j·T÷]j·÷ <Ûäs¡ 100 s¡÷ˆˆô|]–+~. ms¡Te⁄\ ø£+ô|˙\T, ‘·eT≈£î \_ÛdüTÔqï dü_‡&ûì ãfÒº s¬ ‘’ T· \≈£î $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î ms¡Te⁄\ <Ûsä q¡ T Á|üø{£ kÏ ÕÔsTT. ‘êC≤>± 5y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ dü_‡&ûì Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·–Z+∫+~. n+‘·sê®rj·T+>± ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T ‘·>∑Z≥+e\q uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àq÷ yê{Ï <Ûäs¡\T ‘·>±Z*. ms¡Te⁄\ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ sTTdüTqÔ ï dü_‡&ûì ‘·–+Z #·q|ü &˚ n~ kÕ<Û´ä eTÚ‘·T+~. n+<äT≈£î $s¡T<ä+∆ >± Á|üuTÑÛ ‘·«+ 5y˚\ ø√≥¢ dü_‡&ûì ‘·–+Z ∫‘˚, ø£+ô|˙\≈£î n+<˚ dü_‡&û ‘·–+Z <äì, ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃ\T ô|]>±j·Tì, ms¡Te⁄\ ø£+ô|˙\T eT]+‘·>± <Ûäs¡\qT ô|+#˚ neø±X¯+ e⁄+~. Ä $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑{≤ìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<˚‘·|üŒ ‘·π>Z neø±X¯y˚T˝Ò<äT. Á|üdTü ‘Ô +· eT÷&ÉT ø√≥¢ ≥qTï\y˚Ts¡ &û.@.|”., bı{≤wt, ø±+ô|ø¢ ‡˘ ms¡Te⁄\T nedüs+¡ . Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ms¡Te⁄\ yê&Éø£+ <˚X¯+˝À |ü~XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± <˚X¯+˝À e÷Á‘·+ ms¡Te⁄\ ñ‘·Œ‹Ô »s¡>≥ ∑ +˝Ò<Tä . >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\T>± ø=‘·>Ô ± ˇø£ÿ ms¡Te⁄\ bòÕ´ø£Øº ≈£L&Ü ìsêàD+ ø±ø£b˛e≥y˚T n+<äT≈£î ì<äsÙ¡ q+. Bìï >∑eTìùdÔ ms¡Te⁄\ s¡+>∑+˝À <˚X¯ |üsêBÛq‘· düŒwüeº TÚ‘·Tqï~. $<˚o ~>∑TeT‘·T\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ü*‡ edüTÔqï~. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ &Ó’ nyÓ÷àìj·÷ bòÕùdŒ{Ÿ (&û.@.|”.) 90%, eT÷´πs{Ÿ bı{≤wt (m+zd”) 100%, j·T÷]j·÷ 70 \ø£\å ≥qTï\T ~>∑TeT‹ #˚dTü ø=+≥THêïeTT. Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± m>∑TeT‹ nj˚T´ s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄˝À¢ dü>∑+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ $ìjÓ÷–+#·ã&ÉT‘·THêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ eP´Vü‰‘·àø£+>±H˚ ms¡Te⁄\ dü_‡&û uÛ≤sêìï >∑D˙j·T+>± ‘·–Z+#·Tø=H˚ $<ÛëHê\T neT\T|üsT¡ düTqÔ ï~. n+<äT≈£î nqT>∑TD+>±H˚`ms¡Te⁄\ <Ûsä \¡ ìs¡j í ÷· ~Ûø±s¡+ bÕ]ÁXÊ$Tø£y‘˚ \Ô· ≈£î ø£≥uº ≥ … ≥ º +, b˛wüø£ $\Te\qTã{Ϻ sêsTTrì Á|üø{£ +Ï #·≥+, dü_‡&ûì Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ‘·–+Z #·Tø=+≥÷ sêe≥+, Ç|ü &ÉT n+‘·sê®rj·T+>± ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T ‘·>±Zj·Tì ã&Ó®{Ÿ˝À ‘·–Z+∫q <ëìø£Hêï eTs√ ◊<äTy˚\ ø√≥T¢ ‘·–+Z #·≥+... á$<Û+ä >± ms¡Te⁄\ dü_‡&ûì HêeTe÷Á‘·+ #˚jT· qTqï~. (‘·s¡TyêsTT 2e ù|J˝À)

¬s’‘ê+>±ìï ã+~Û‘·bÕ˝Òs¡T¢>± ~>∑C≤πsÃ, e´ekÕj·÷ìï |üsêBÛq+CÒùd, ø±s=Œπs≥T/ø±+Á{≤≈£îº ùd<ë´ìøÏ ã&Üø£+ô|˙\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq nqTeT‘·T\qT s¡<äT›#˚j·÷* e´ekÕj·T ñ‘êŒ<äø±\ Ks¡TÃqT >∑D˙j·T+>± ô|+∫, dü+kÕú>∑‘· s¡TD dü<äTbÕj·÷ìï s¬ ‘’ T· \≈£î \_Û+#·˙j·T≈£î+&Ü, Áô|y’ ≥ ˚ T e&ûy¶ ê´bÕs¡T\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ≥ ˚ T¢ CÒd—æ nyê+‘·sê\ HÓ<Tä s=ÿì #˚‹ø=∫Ãq |ü+≥¬ø’Hê –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·≈£î+&Ü, $|ü‘·TÔ\˝À ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√≈£î+&Ü... ¬s’‘·T\qT s¡TDuÛ≤s¡+˝À eTT+∫ ˝ø£å˝≤~ ¬s’‘·T\ ã\eqàs¡D≤\≈£î ø±s¡DyÓTÆq bÕ\≈£î\T, yê] Á|üD≤[ø±dü+|òüT ìy˚~ø£...∫qï ø£eT‘ê˝À¢ ùd<ä´+ –≥Tºu≤≥Tø±e≥+ ˝Ò<ä+≥÷ yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüTHÔ êïs¡T. Äô|’ øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ düqï,∫qïø±s¡T s¬ ‘’ T· \qT Ä<äTø=ì, düMTø£è‘· e´ekÕj·÷_Ûeè~∆ kÕ~Û+#·{≤ìø£+≥÷ ≈£îÁ≥|üP]‘·+>± ø±s=Œπs≥T ùd<ë´ìï |ü]cÕÿs¡+>± eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã+~. ¬s’‘·T\ qT+&ç H˚s¡T>± e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ô|<ä›kÕúsTT˝À ø£+ô|˙\T ø=qT>√\T #˚j·T{≤ìøÏ ªÄ+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ (e´ekÕj·T, |üXó¯ ñ‘·Œ‘·T\Ô ) e÷¬sÿ≥Tº #·≥+º ` 1969µ Ä≥+ø£+>± ñ+~. ø±>± sêhÁ|üuÛÑT‘·« e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡XÊK 2012 pHé 30q Jy√m+mdt HÓ+ 113 <ë«sê ô|’ #·{≤ºìøÏ dües¡D\T #˚d,æ e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·T\Ô ˝À Áô|y’ ≥ ˚ T yêDÏC≤´ìøÏ M\T ø£*Œdü÷Ô ø±+Á{≤≈£îº ùd<ë´ìøÏ e⁄qï #·≥|º sü ¡ n&É+¶ ≈£î\qT ≈£L&Ü ‘=\–+∫y˚d+æ ~. á $<Û+ä >± øπ +Á<ä, sêhÁ|üuTÑÛ ‘ê«\T ø±s=Œπs≥T/ø±+Á{≤≈£îº ùd<ë´ìøÏ >∑‘+· ˝Àe⁄qï ∫qï, ∫‘·ø± #·≥|º sü ¡ n&É+¶ ≈£î\q˙ï ‘=\–+∫y˚XÊsTT. øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ <˚Xy¯ ê´|æ‘+· >± 17 sêÁcÕº˝À¢ sêÁw”j º T· ø£èwæ $ø±dtj÷Ó »q ù|s¡T‘√, düMTø£è‘· e´ekÕj·÷_Ûeè~∆ \ø£´å eT+≥÷ Áô|y’ ≥ ˚ T`|ü_ø¢ ˘ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ù|]≥, uÛ≤Ø j·T+Á‘ê\qT|üj÷Ó –+∫ e´ekÕj·T+#˚ùd ø±s=Œπs≥T/ø±+Á{≤≈£îº ùd<ë´ìï Á|ü»\ô|’ s¡T<˚›+<äT≈£î |üPqTø=+~. Bì¬ø’ 34 dü+dü\ú ≈£î nqTeT‹ìe«>±, eTq sêh+˝Àì 8 õ˝≤¢\˝À Á|üj÷Ó >±‘·àø£+>± á |ü<øä∏ +£ neT\T≈£î düHêïVü‰\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. Ç|üŒ{Ïπø <˚X¯yê´|æ‘·+>± ]\j·THé‡, C…’Hé, ◊{Ïdæ, sê´©dt, ø±´&éãØdt, ô||”‡ø√, ø√ø√ø√˝≤, >√Á<ÓCŸ, ‘·~‘·s¡ nH˚ø£ ã&Ü, ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\T bı>±≈£î, $T]Ã, |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T, ã+>±fi¯<Tä +|ü\T, u≤Ø¢, e÷$T&ç, y˚sT¡ X¯q>∑ ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø±s=Œπs≥T ùd<ä´+ kÕ–dü÷Ôqï <ëì <äTwüŒ¤*‘ê\T— ô|<ä›m‘·TÔq Á|ü#êsêsꓤ{≤\‘√ kÕ–+∫q ÇÁC≤sTT˝Ÿ ø£+ô|˙ ≈£î|üŒ+ ø±+Á{≤≈£îº ùd<ä´|ü⁄ <äTsêàsêZ\T... eTq eTT+<äTHêïsTT. á ùd<ä´+˝À #·≥+º Á|üø±s¡+ s¬ ‘’ T· uÛ÷Ñ $Tô|’ ø±+Á{≤≈£îº ùd<ä´ ø£+ô|˙øÏ m˝≤+{Ï j·÷»e÷q´ Vü≤≈£Lÿ ªø±–‘·+µô|’ e⁄+&É≈î£ Hêï, |üs√ø£+å >± Ä ùd<ä´ ø£+ô|˙H˚ uÛ÷Ñ kÕ«$T˝≤ e´eVü≤]düT+Ô ~. @ |ü+≥ y˚j÷· ˝À, uÛ÷Ñ $T m˝≤ <äTHêï˝À, m|ü &ÉT m+‘·˙s¡T ô|{≤º˝À, @ $‘·HÔ ê\T yê&Ü˝À, @ @ ms¡Te⁄\T, ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø±\T yê&Ü˝À, Çe˙ï ùd<ä´ ø£+ô|˙H˚ ìs¡sí TTdüT+Ô ~. uÛ÷Ñ kÕ«$T ìs¡j í ÷· \T #˚dæ bÕ˝ÒsT¡ ,¢ ≈£L©\‘√ |üqT\˙ï #˚sTTkÕÔ&TÉ . ø±+Á{≤≈£î/º ø±s=Œπs≥T ùd<ë´ìøÏ n+^ø£]+∫q s¬ ‘’ T· Ä#·sD ¡ ˝À bÕ˝ÒsT¡ >± |üì#˚j÷· *. nsTT‘˚ ‘˚&Ü @eT+fÒ, nø£ÿ&É ~>∑Tã&ç uÛ÷Ñ kÕ«$TøÏ #Ó+~, bÕ˝ÒsT¡ ª≈£L©µ ˝Ò<ë ªy˚‘q· +µ bı+<äT‘ê&ÉT. ø±˙, Çø£ÿ&É ø±+Á{≤≈£îº ùd<ä´+˝À s¬ ‘’ T· , ø£+ô|˙ <√|æ&û nedüsê\T rπsà ã+~Û‘T· &ç>± e÷]b˛‘ê&ÉT. 3 qT+&ç 5 @fi¯ófl #˚dTü ≈£îH˚ á ˇ|üŒ+<ä+˝À <˚Xy¯ ê´|æ‘+· >± á ã&Ü ùd<ä´ ø£+ô|˙\≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ n+~+#˚ y˚\ ø√≥¢ sêsTTr\T nqTuÛ$Ñ +∫q ‘·sê«‘· s¬ ‘’ T· \qT á ø£+ô|˙\T >±*ø=~*Hê n&ç>π ~≈£îÿ˝Ò<Tä . HêD´‘· ù|s¡T‘√ Áπ>&ç+>∑T\ ù|s¡T‘√ |ü+&ç+∫q e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·T\Ô <Ûsä \¡ T ~>∑ø√dæHê, $yê<ë\T ‘·˝…‹ÔHê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&ÉT+&É&ÉT. <˚X¯+˝À 9 qT+&ç 10 ø√≥¢ ∫qï ø£eT‘ê\THêïsTT. 2005`06˝À 83.29 XÊ‘·+>± e⁄qï á ø£eT‘ê\T 2010`11 ø£˝≤¢ 84.97 XÊ‘êìøÏ ô|]>±sTT. @{≤ 15`20 \ø£\å eT+~ dü q ï, ∫qïø±s¡ T ¬ s ’ ‘ · T \T>±q÷, eT]+‘· e T+~ e´ekÕj· T ≈£ L ©\T>±q÷ ~>∑ T ekÕú s TTøÏ C≤]b˛‘·THêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° e÷¬sÿ≥Tº≈£î e#˚à e´ekÕj·T e⁄‘·Œ‘·TÔ\˝À 42XÊ‘·+ ∫qï ø£eT‘ê\qT+&˚ ek˛Ô+~. ø£+ô|˙\ ˝≤uÛ≤˝Ò |üse¡ ÷e~Ûø±e≥+‘√ ∫qïø£eT‘ê\˝Àì ãVüQfi¯|+ü ≥\ $<Ûëq+ <Óã“‹+≥T+~. eTTK´+>± ÄVü‰s¡<ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô >∑D˙j·T+>± ‘·–Zb˛sTT, Á|ü»\≈£î ÄVü‰s¡ \uÛ´Ñ ‘· <äTs¡u¢ eÑÛ TÚ‘·T+~. s¬ ‘’ T· ` bÕ˝ÒsT¡ >± ùd<ä´|ü⁄ ø£+ô|˙øÏ ø£{|ºÏ &ü yÉ j ˚ T· ã&É≥+‘√bÕ≥T, e´ekÕj·Ts¡+>∑+ kÕÁe÷»´yê<ä, >∑T‘·ôÔ |≥Tºã&ç >∑Tô|Œ≥˝ÀøÏ yÓ[flb˛sTT eT]+‘· |üsêBÛqeTÚ‘·T+~. á H˚|<ü ´äÛ +˝À, ø±+Á{≤≈£îº/ø±s=Œπs≥T ùd<ë´ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq nqTeT‘·T\qT ‘·ø£åD+ s¡<äT›#˚j·÷\ì ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. $$<Ûä ¬s’‘·T ≈£L©dü+|òü÷\T, Á|üC≤kÕ«$Tø£ y˚T<Ûëe⁄\T, e´ekÕj·T XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ◊ø£´+>± bÕ\≈£î\ á ¬s’‘ê+>∑ Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ‹|æŒø=fÒº+<äT≈£î ø£*dæsêyê\ì |æ\T|ü⁄ìdüTÔqï~. $»j·Tyê&É $|ü¢yê_Ûq+<äq\‘√ j·Tdt.s¡a≤ì‡ 10`3`13

sêh n<Û´ä ≈£îå \T s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.)


2

»qX¯øÏÔ

20`5`2013

ø±ÁyT˚ &é UÀKHé eTE+<ësY‘√ eTTU≤eTTœ &Ü]®*+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´ì>± bÕغ ø±s¡´ø£˝≤ bÕ\qT m|üŒ{Ï qT+&û kÕ–+#ês¡T? ÄHê{Ï |òTü ≥q˝À¢ Á|üeTTKyÓTqÆ yê{Ï >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç 1953˝À ø±ˆˆs¡‘H· ˝é ≤˝Ÿ Áu≤Vü≤àDY Ç+{ÏøÏ #˚sêqT. n|üŒ{ÏøÏ õ˝≤¢ ø£$T{°˝À Hê düu´ÑÛ ‘·«+ >∑T]+∫ &Ü]®*+>¥ ø£$T{°øÏ ‘Ó*j·T<äT. m+<äTø£+fÒ dæ|◊æ |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ sêhø£$T{° qqTï õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´ì>± ìj·T$T+∫ |ü + |æ + ~. 1953 qT+&û H˚ q T bÕغ ìsêàD+˝À uÛ≤>∑eTj·÷´qT. Ä dü+e‘·‡s¡y˚T bÕغ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ »]–+~. H˚qT Á|ü‹ì~Û>± bÕ˝§ZHêïqT. Ä düeTj·T+˝À bÕغ˝ÀøÏ ø=‘·ÔdüuÛÑT´\qT rdüTø=H˚ düeTdü´MT<ä #·s¡Ã »]–+~. #·]Ã+∫q ‘·sê«‘· me]HÓH’ ê bÕغ düuTÑÛ ´ì>± rdüTø√e#·Tà qqï~ ø±ˆˆ#ês¡TeTE+<ësY n_ÛÁbÕj·T+. H˚qT Bìì e´‹πsøÏ+#êqT. ø=+‘·ø±\+ Á|üC≤dü+|ò÷ü \˝À |üì#˚dqæ ‘·sê«‘· bÕغ düuTÑÛ ´ì>± rdüTø√yê\qï~ Hê n_ÛÁbÕj·T+.

MTs¡T õ˝≤¢ ø£$T{° düuTÑÛ ´˝ÒHê? nìï õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ˝À¢q÷ H˚qT õ˝≤¢ø£$T{° düuÛÑT´ì>± mìïø£ ø±˝Ò<äT. ø=ìïkÕπs¢ mìïø£j·÷´qT. ˇø£kÕ] H˚qT ø=~› z≥¢ ‘˚&Ü‘√ z&çb˛j·÷qT. ø±ˆˆ©˝≤ eTE+<ësY (ø±ˆˆ#ês¡T J$‘·düVü≤#·]) ¬>*#ês¡T. Ä düeTj·T+˝À H˚qT |üP]Ôø±\|ü⁄ ø±s¡´ø£s¡ÔqT, ø±ˆˆ©˝ bÕsYºf…ÆyéT ø±s¡´ø£s¡Ô.

uÛ≤s¡‘`· #ÓH’ ê j·TT<ä∆ düeTj·T+˝À &Ü]®*+>¥ õ˝≤¢˝À bÕغ |ü]dæ‹ú m˝≤ e⁄+&˚~? 1962˝À uÛ≤s¡‘· ` #Ó’Hê j·TT<ä∆+ »]–+~. ø£ e T÷´ìdü T º bÕغ ˝ À Bìô|’ $uÒ < Û ë \THêïsTT. Ä düeTj·T+˝À ø±ˆˆ #ês¡TeTE+<ësY, ø±ˆˆ s¡‘·Hé˝≤˝Ÿ

ø±ˆˆUÀKHé eTE+<ësY‘√ ø±ˆˆX¯+uÛÑTeTVü‰‘√ dü+uÛ≤wüDô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç á eTTU≤eTTœì s¡÷bı+~+#êeTT. eT÷&˚fi¯¢ÁøÏ‘·+ ø±ˆˆeTE+<ësY |üø£åyê‘· s√>∑Á>∑düTÔ\e≥+‘√ Äj·Tq e÷≥ ‘=Á≥T|ü&TÉ ‘·Tqï~. Äj·Tq J$‘·ø±\eT+‘ê ø£eT÷´ìdüTº bÕغ #·]Á‘·‘√ eTT&ç|&ü eç ⁄+~. 1948˝À ñeTà&ç dæ|æ◊‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ, dæ|æ◊(j·T+), ‘·sê«‘· dæ|æ◊(j·T+`j·T˝Ÿ) es¡≈£L Äj·Tq J$‘·+ kÕ–+~. Äj·Tq≈£î>±˙, Äj·Tq ≈£î≥T+;≈£î\≈£î>±˙ m˝≤+{Ï ÄdüTÔ\÷ ˝Òe⁄. bÕغ, ÁX¯eTJe⁄˝Ò Äj·Tq ≈£î≥T+ã+. qø£‡\“Ø˝À e⁄qï bÕغ ø±sê´\j·T+˝ÀH˚ Äj·Tq ìyêdü+. 80@fi¯fl ej·TdüT˝À ≈£L&Ü ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕ–düTHÔ êïs¡T. Äj·TqqT <ä>sZ∑ >¡ ± #·÷düT+Ô fÒ s¬ {Ï+º ∫q ñ‘ê‡Vü≤+ ø£\T>∑T‘·T+~.

` dü+bÕ<ä≈î£ &ÉT Áu≤Vü≤àDY\T ø£\dæ uÛ≤s¡‘Y <äTsêÁø£eTD<ës¡ì Á|üø≥ £ q Ç#êÃs¡T. bÕغ Hêj·T≈£î\÷, ø±s¡´ø£s¡Ô\ n¬sdüTº\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. qq÷ï ø±ˆˆø±q÷düHê´˝Ÿ, πøX¯yé düsêÿsY, kÂπsHéuÀdt, _πsHé düsêÿsY, •y˚Hé #·Áø£e]Ô ‘·~‘·sT¡ \qT n¬sdüT#º d˚ æ u…V≤ü s¡H|é Pü sY C…\’ T≈£î |ü+bÕs¡T. 1964˝À <˚Xy¯ ê´|æ‘+· >± dæ|◊æ ˝À N*ø£ e∫ÃHê, 1965˝À ≈£L&Ü C…\’ T˝À bÕغ $&çb˛˝Ò<Tä . C…\’ T˝À|ü\ sê»ø°j÷· \ n<Û´ä j·Tq+, ø±¢dTü \T kÕ>∑T‘·T+&˚$. e÷ Ä˝À#·q˝À¢ $|ü¢yêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ˇø£ |ü≥+ ‘·j÷· s¡e⁄‘√+~. Ä düeTj·T+˝À uÛ≤s¡‘· $|üy¢ êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø±ˆˆ#ês¡T eTE+<ësY &Ü≈£î´yÓT+{Ÿô|’ ø±*+bÕ+>¥ |ü≥Dº +˝Àì |æ{◊Ï $˝ÒK] yêsêÔø<£ Hä∏ êìï ~q|üÁ‹ø£\T Á|ü#T· ]+#êsTT. Ç~ e÷¬ø+‘√ ñ‘ê‡ Vü‰ìï∫Ã+~. m+<äTø£+fÒ C…\’ T˝À kÕ>∑T‘·Tqï #·sêÃ, Ä yêsêÔø<£ qäÛ + ˇø£ ~X¯˝À e⁄HêïsTT. Bì‘√ uÛ≤s¡‘˝Y À $|üe¢ j·TT<ä$∆ <ÛëHêìï y˚TeTT ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïeTT.

y˚TeTT C…’\T˝À e⁄qï|ü⁄&ÉT, C…’\T ãj·T≥e⁄qï ø±ˆˆ#ês¡T eTE+<ësY, B|üø_˘ XÊ«dt, ø£<+ä ˝≤˝ŸeT*¢ø,˘ XÊ+‹bÕ˝Ÿ, eTs√ ø£\ø£‘êÔ qT+&ç e∫Ãq ø±Áy˚T&É÷ (ù|s¡T >∑Ts¡T≈Ô î£ sêe≥+˝Ò<Tä ,) ˇø£ {°eTT>± |üì#˚ùdyês¡T. uÛ÷Ñ kÕ«eTT\ Çfi¯ófl ‘·>\∑ u…≥eº Tì á ÁbÕ+‘·eT+‘·{≤ Á|ü»\˝À á {°eTT Á|ü#ês¡+ #˚d+æ ~. y˚TeTT C…’\T qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘·, ø±ˆˆeT+&É˝Ÿ ø£sêàs¡ÿsY Ç+{À¢ qø£‡\“Ø˝Àì ø±s¡´ø£s\Ô¡ düe÷y˚X¯+ »]–+~. nø£ÿ&É b˛sê≥ |ü<ä∆‘·T\ô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ≈£î<äs˝¡ <Ò Tä . ø±ˆˆu≤ã÷˝≤˝Ÿ $X¯«ø£sêàs¡ÿsY Ç+{À¢ eTs√ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#Ój·÷´\˙, <ëìøÏ ø±ˆˆB|üø˘ $XÊ«dt {°eTTqT |æ\e≈£L&É<˙ä ø±ˆˆ ø±q÷ düHê´˝Ÿ ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡T. Bì‘√ ø±ˆˆø±q÷düHê´˝Ÿ Hêj·Tø£‘·«+˝À qø£‡\“Ø˝Àq÷, ø±ˆˆB|üø˘ _XÊ«dt Hêj·Tø£‘·«+˝À #Û·fÒsYVü≤{Ÿ˝Àq÷ b˛sê≥ |ü<ä∆‘·T˝À¢ s¬ +&ÉT s¡ø±\ Á|üj÷Ó >∑+ yÓTT<ä˝+’… ~. qø£‡\“Ø ÁbÕ+‘·+˝À qø£ ® \ “Ø, #Û · f Ò s Y V ü ‰ {Ÿ \ ˝À $_Û q ï b˛sê≥ ø±Áy˚T&ÉT¢ ø±q÷düHê´˝Ÿ, UÀKHé eTE+<ësY, »+>∑˝Ÿ |ü<ä∆‘·T\qT Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± neT\T#˚XÊs¡T. dü+‘ê˝Ÿ, πøX¯yé düsêÿsY, sê<Ûä÷Hê<Ûé $X¯«ø£sêàs¡ÿsY, Bì˝À #Ûf· sÒ VY ‰ü {Ÿ Á|üj÷Ó >∑+ $|ò\ü yÓT+Æ ~. Bì u≤ã÷˝≤˝Ÿ $X¯«ø£sêàs¡ÿsY, s√|üHé sêCŸ>√+&é, KT<äHé >∑T]+∫ #Ó|Œü +&ç. eT*¢ø\˘ T Hêj·Tø£‘«· {°eTT>± e⁄+&˚yês¡T. ø±s¡´ø£s˝Ô¡ À¢ n~Û ø £ u Û ≤ >∑ + M]‘√ e⁄Hêïs¡ T . ‘· s ê«‹ s√E˝À¢ ø±ˆˆø£<+ä ˝≤˝Ÿ eT*¢ø,˘ ø±ˆˆu…qØ® ø£*XÊs¡T. ø±ˆˆu…qØ® |üP]Ôù|s¡T >∑Ts¡T≈Ô î£ sêe≥+˝Ò<Tä . #Ûf· sÒ VY ≤ü {Ÿ Á|üj÷Ó >∑+ $|ò\ü yÓT+Æ ~. Ç<äs› T¡ ø±Áy˚T&é‡ neTs¡T\j·÷´s¡T.

–]»q Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sê#˚ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê*ï ìs¡dædü÷Ô ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ

ãVæ≤s¡+>∑duü ˝ÑÛ À Á|üd+ü –düTqÔ ï ø±ˆˆ&ç.es¡à

≈£î+‘˚dTü , 24`4`13 : $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢, ø=eTsê&É eT+&É\+˝Àì @C…˙‡ Á>±eT+ ≈£î+‘˚düT˝À 24`4`13q n&É$MT<ä Ä~yêdüT\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±˝sêùd Á|üuTÑÛ ‘·« $<ÛëHê\qT ìs¡ddæ ÷ü Ô ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ »]–+~. 30 @»˙‡ Á>±e÷\ qT+&ç 600 eT+~ Ä~yêdüT\T á düu≈ÑÛ î£ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. ãVæ ≤ s¡ + >∑ d ü u Û Ñ ≈ £ î eTT+<ä T –]»qT\T ‘· e T kÕ+Á|ü < ëj· T ø£ yêsTT<ë´\‘√, øÏ + ~] &Ü´qT‡‘√ }πs–+|ü⁄>± ãVæ≤s¡+>∑duü ≤Û dü*ú øÏ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. á düuøÑÛ Ï n<Ûä´≈£åî\T>± Væ≤eTs¡ø£ $THêïsêe⁄, #√&ç ¬ø+|üj·T´\T e´eVü≤]+#ês¡T. Á|ü<ëÛ q eø£>Ô ± bÕ˝§Zqï s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ&ç.es¡à e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<Ûë, ˇ]kÕ‡ dü]Vü≤<äT› Á>±eTyÓTÆq ≈£î+‘˚düT˝À ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑøÏ e∫Ãq yês¡+<ä]øÏ $|ü¢yê_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·T#˚d÷ü ,Ô –]»q b˛sê≥+˝À neTs¡T˝…q’ ø±Áy˚T&é‡ C…ìï‹s¡T|ü‹, øπ +Á&ÉTø£ ns¡Tq® , ø√s¡qï, eT+>∑qï, ø±s¡+ bÕs¡«‹\≈£î CÀVü‰s¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç<˚ s√E neTs¡T˝…q’ ø±Áy˚T&é eT+&É¢ düTu≤“¬s&çø¶ Ï ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ªªÄ~eT ‘Ó>\∑ qT+&ç n&É$H˚ qeTTà≈£îì n&É$H˚ ø£qï‘·*>¢ ± n&É$MT<ä Vü≤≈£îÿø√dü+, ùd«#·Ãø¤ √dü+, sêE\ ø±\+˝ÀqT, Á_{°wüß ø±\+˝Àq÷ kÕ«‘·+Á‘·+ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ‘·eT dü+düÿèr kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT s¡ ø Ï å + #· T ≈£ î +≥÷ Ä~yêdü T \T mH√ï b˛sê{≤\T, ‹s¡T>∑Tu≤≥T¢ #˚kÕs¡T. n&É$ dü+|ü<äô|’q ø£qTï|ü&çq Á_{°wßü yê&ÉT 1865˝À bòÕs¬ düTº #·{≤ºìï ‘Ó∫à –]»qT\qT Ä ù|s¡T‘√ Ä+ø£\å T $~Û+∫, n&É$øÏ yÓ[‘˚ |üqTï\Ty˚d,æ øπ düT\T ô|{Ï,º –]»qT\qT n&É$ qT+&ç <ä÷s¡+ #˚XÊ&ÉT. BìøÏ e´‹πsø£+>± –]»qT\T ø=eTs¡+ ;ÛyéT, _sê‡ eTT+&Ü, \ø£àå HéHêj·Tø˘, n\÷¢]\ Hêj·Tø£‘«· +˝À Á_{°wßü yê&çøÏ e´‹πsø£+>± mH√ï b˛sê{≤\T #˚XÊs¡T. M{Ï |ò*ü ‘·+>± bÕ\≈£î\T –]»qT\≈£î nqT≈£L\+>± ø=ìï

#·{≤º\T #˚jT· ø£ ‘·|Œü ˝Ò<Tä . á #·{≤º\ neT\T ø√dü+, @C…˙‡˝À uÛ÷Ñ $Tø√dü+, uÛTÑ øÏøÔ √dü+ lø±≈£îfi¯ –]»q s¬ ‘’ ê+>∑ b˛sê≥+ »s¡>≥∑ +‘√ 1970˝À 1/70 #·≥+º #˚XÊs¡T. á #·≥º+ <ë«sê –]»qT\ uÛÑ÷eTT\T –]»qT\π ø <ä ≈ £ î ÿ‘êj· T ì, @C… ˙ ‡˝À uÛ Ñ ÷ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄\T »]>∑eì #ÓbÕŒs¡T. 1/70 #·≥+º , |”kÕ#·≥+º , n≥MVü≤≈£îÿ\ #·≥+º #˚dHæ ê á s√Eø° uÛ÷Ñ $T düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·ã&É˝<Ò Tä . –]»qT\≈£î uÛ÷Ñ $T <äøÿ£ ˝Ò<Tä . @C…˙‡˝À uÛ÷Ñ $T ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. ø=+&É \ ô|’ q M]øÏ ø£ ˙ dü nedü s ê˝… ’ q eT+∫˙s¡T, s¡Vü≤<ë] kÂø£s¡´+˝Ò<äT. yÓ’<ä´+ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£ e+<ä\dü+K´˝À –]»qT\T eTs¡DÏdüTÔHêïs¡T. kÕ>∑T˙{Ï eqs¡T\THêï yê{Ïô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ <äèwæôº |≥º˝<Ò Tä . á s√Eø° #ê˝≤ Á>±e÷\qT ôw&É ÷ ´\T¶ ÁbÕ+‘· + >± Á|ü ø £ { Ï + #· ˝ Ò < ä T . –]»q n_Ûeè~∆øÏ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃô|&ÉT‘·THêïeTì Á|üuÛÑT‘ê«\T #ÓãT‘·THêïsTT. ø±ì n$ ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·+ ne⁄‘·THêïsTT. @C…˙‡˝À ñqï düVü≤» eqs¡T\qT ã&Ü ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î, ãVüQfi¯C≤‹ ø£ + ô|˙\≈£ î , kÕÁe÷»´yê<ä T \≈£ î n|ü Œ #Ó | æ Œ –]»qT\qT n&É$ qT+&ç <ä÷s¡+ #˚j÷· \H˚ ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘√+~. BìøÏ e´‹πsø£+>± –]»qT\+‘ê eTs√ kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+ #˚j÷· *‡q nedüs+¡ ñ+<äì ø±Áy˚T&é es¡à |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç+ø± á düu˝ÑÛ À s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ |æ.lqTHêj·TT&ÉT, ø±ˆˆ myéT.uÛ≤düÿs¡sêe⁄, ø±ˆˆ u§‘·‡ q]‡+>∑sêe⁄, ø£Á&Éø£ yÓ+ø£≥kÕ«$T, ˇ]kÕ‡ #Ûêd”eTT*j·÷ Ä~yêd” dü+|òüTHêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ø=+&É>=Á] ô|&ÉeTà, ø£Á&Éø£ øÏsà¡ , Vü≤eTs¡ø£ d”‘q· ï\T e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. 

#ê]Á‘· ø £ qø£ ‡ \“Ø Á|ü C ≤ñ<ä ´ eT+ >∑ T ]+∫ #Ó|üŒ+&ç. Ä s√E˝À ô|<äj › TÓ ‘·TqÔ s¬ ‘’ ê+>∑+, uÛ÷Ñ kÕ«eTT\ uÛ Ñ ÷ eTT\T kÕ«BÛ q |ü s ¡ T Ã≈£ î Hêïs¡ T . <Û ë q´+ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. qø£‡\“Ø s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü ˝é À ô|<äd› +ü K´˝À b˛©dü T \qT yÓ ÷ Vü ≤ ]+#ês¡ T . 1967 y˚ T 24q $\¢+ãT\T, ø=ìï Hê≥T ‘·TbÕ≈£î\÷, ø=ìï |æk˛Ôfió¯ fl |ü≥Tºø=ì y˚≥øÏ ãj·T\T<˚]q≥T¢ s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü é yÓ|’ ⁄ü yÓfi≤¢+. ¬ s ’ \ T |ü { ≤º \ ô|’ ø Ï #˚ s ê+. m<ä T s¡ T >± b˛©dü T \T eTT+<äTø=düTHÔ êïs¡T. e÷ yÓ|’ ⁄ü qT+&ç ø=ìï u≤D≤\T y˚XÊeTT. ‘·TbÕ≈£î\÷ ù|˝≤sTT. Bì‘√ ˇø£ b˛©düT

ms¡Te⁄\ ...

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)

bÕ\≈£î\T nqTdü] düTÔqï $<ÛëHê\ e\q e´ekÕj·Ts¡+>∑+ rÁeyÓTÆq dü+øå√uÛÑ+˝À |ü&ç+~. ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T, ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø£eT+<äT\ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·÷ e⁄+&É≥+, ùd<ë´ìøÏ kÕ>∑T˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&É≥+, Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\e\q Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ nbÕs¡+>± |ü+≥\≈£î qwüº+ yê{Ï\¢ ≥+‘√bÕ≥T |ü+&çq |ü+≥≈£î ≈£L&Ü Hê´j·TyÓTÆq <Ûsä ¡ \_Û+#·≥+˝Ò<Tä . ô|]–q |ü+≥Ks¡TÃ\T, –≥Tº u≤≥T>±ì <Ûsä \¡ eT÷\+>± s¬ ‘’ ê+>∑+ n|ü \ bÕ˝…,’ <ëqTï+&ç ãj·T≥|ü&É˝Òø£ ùd<ä´eT+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&˚ |ü]dæú‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘ê+>±ìï rdüTø=∫Ã+~. Áø£eT+>± s¬ ‘’ ê+>∑+ e´ekÕj·T+ qT+&ç ‘·| ü ø=+≥T Hêïs¡T. 2001 »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ ¬s’‘ê+>∑+ dü+K´ 10ø√≥¢ 30 \ø£\å T e⁄+fÒ, 2010 Hê{ÏøÏ 9 ø√≥¢ 58 \ø£å\≈£î |ü&çb˛sTT+~. n+fÒ 72 \ø£å\eT+~ ¬s’‘·T\T ùd<ä´+ qT+&ç ‘·|ü ø=Hêïs¡T. s√EøÏ 2000eT+~ ¬s’‘·T\T e´ekÕj·÷ìøÏ

Hê\Ze eTTÁ<äD

]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À ‘√&˚fi¯fl eT+<ä (yê´düdü+ø£\q+)

dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) Á|#ü T· s¡D

yÓ\: 15/`

ø±|”\≈£î : yÓTÆrÁ ãTø˘ Vü≤Ödt 28`9`1, »©˝Ÿ M~Û, ø±s¡˝Ÿe÷sYÿ‡ s√&é, $»j·Tyê&É`2

n~Ûø±] o.yê>∑~ eTè‹#Ó+<ä>±, eTs√ @mdt◊øÏ u≤D+e\¢ >±j·TyÓT+Æ ~. Ç‘·qT Hê ø±fi¯ófl |ü≥Tº≈î£ ì s¡ø+åÏ #·eTì y˚&TÉ ≈£îHêï&ÉT. y˚TeT‘·ìøÏ ªÁøÏ+<äH˚ |ü&TÉ ≈£îì ñ+&çb˛ ˙πøMT ø±<äµì #ÓbÕŒeTT. $T–*q b˛©düT\T yÓ q øÏ ÿ bÕ]b˛j· ÷ s¡ T . nsTT‘˚ ø=~› ùd|ü { À¢ H ˚ ô|<äd› +ü K´˝À ‹]–e∫à <ë&ç#X˚ Ês¡T. y˚TeTT s¬ +&ÉT>± N* ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≈£L ‘·|ü ≈£î+≥÷ ô|<ä›>± πøø£\T ô|≥º&+É ‘√ b˛©düT\T uÛj Ñ T· |ü&ç yêfi‚fl yÓq≈£îÿ yÓfi≤fls¡T. Bì‘√ b˛©düT\ ã<äT\T>± ns¡ô∆ dì’ ø£ ã\>±ìï ~+#ês¡T. y˚TeTT ø£<ä*ø£˝Òì dæú‹˝À|ü&ܶeTT. 35 >∑+≥\T ‹+&û‹|üŒ\T ˝Ò≈£î+&Ü n&É$˝ÀH˚ ∫≈£îÿ≈£î b˛j·÷eTT. á ~>∑“+<Ûqä + qT+&ç ãj·T≥ |ü&+˚ <äT≈£î ø±ˆˆ ø±q÷düHê´˝Ÿ Hêj·Tø£‘«· +˝À ns¡ô∆ dì’ ø£ ã\>∑+ô|’ <ë&ç # ˚ d æ ‘· | æ Œ +#· T ø=ì n&É $ qT+&ç ãj· T ≥|ü & ˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚XÊeTT. n~ $|ò\ü yÓT+Æ ~. Bì˝À Ç<äs› T¡ ø±Áy˚T&é‡ neTs¡T\j·÷´s¡T. ‘·sê«‘· ˇø£ Á|üuTÑÛ ‘·« J|ü⁄˝À ã+>±¢<˚XŸ dü]Vü≤<äT› <ä>∑Zs¡≈£î #˚] ˇø£ Ç+{À¢ s¡ø£åD rdüT≈£îHêïeTT. ø±ˆˆ»+>∑˝Ÿ dü+‘ê˝Ÿ, u≤ã÷˝≤˝Ÿ $X¯«ø£sà¡ n&É$˝ÀH˚ e⁄+&çb˛j·÷s¡T. n&É$˝À #Ó&bç ˛sTT Ä– b˛sTT+<äì #Ó|Œæ J|ü⁄qT bÕغ @sêŒ≥T#˚d+æ ~. 1967p˝…’5q ns¡∆ôd’ìø£ <äfi¯+ Vü≤BÛ|ò”TkÕ Á>±e÷ìï #·T≥TºeTT{Ï+º ~. Çø£ÿ&É Ç<äs› T¡ ˝Òø£ eTT>∑TsZ T¡ ø±Áy˚T&é‡qT #·+|æyd˚ ,æ $T–*q yê]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

qø£‡\“Ø ñ<ä´eT+kÕ– 45@fi¯flsTT+~. <ëì qT+&ç |ü⁄{Ïqº bÕغ\T nH˚ø£ Á>∑÷|ü⁄\j·÷´sTT. á |ü]D≤e÷ìï MT¬s˝≤ #·÷düTHÔ êïs¡T? ‘Ó\+>±D≤, ‘ÓuÛ≤>±\ $|ü¢e ∫+‘·q qT+&ç qø£‡\“Ø eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. áHê{Ïø° qø£‡\“Ø sê»ø°j÷· \T n+<Ûøä ±s¡+˝À yÓ\T>∑T#·÷|ü⁄‘·THêïsTT. á <˚X+¯ ˝À ns¡u∆ ÷ÑÛ kÕ«eT´, ns¡e∆ \dü e´edüqú T qø£‡\“Ø qT+&ç |ü⁄{Ïqº sê»ø°j÷· ˝Ò düyê\T #˚dTü HÔ êïsTT. á Ádüe+‹˝Àì ˇø£{Ï s¬ +&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T ù|s¡T≈£î e÷Á‘·yT˚ $|üe¢ ø£eT÷´ìdüTº dü+dü\ú T>± e⁄HêïsTT. yêdüyÔ êìøÏ ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\ #·]Á‘·˝À yês¡T |ü‘·q eTj·÷´s¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° yê{Ï˝À $|ü¢e‘·‘·«eTTqï yês¡T ô|<ä› dü+K´˝À e⁄Hêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥Ø |ü+<∏ë <ë«sêH˚ ˝Òø£ n&É$ |ü+<∏ë <ë«sêH˚ $|üe¢ + sê<äì eTq+ ns¡+∆ #˚dTü ø√yê*. Á|üC≤$|üy¢ ê#·sD ¡ e÷Á‘·yT˚ $|üe¢ <ë«sê\qT ‘Óse¡ >∑\T>∑T‘·T+~. á Á|üC≤|ü+<∏ë n+^ø£]+#˚ yês¡+<äs¡÷ ˇø£{Ï>± ◊ø£´+ ø±yê*. Ç{°e˝Ò »]–q dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ), dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) ôd+Á≥˝Ÿ ÄsêZHé »qX¯ø\ÔÏ ◊ø£´‘· á ~X¯>± yÓ\T>∑TqT Á|üd]ü düT+Ô <äqï~ ìX¯Ãj·T+. 

<ä ÷ s¡ e TÚ‘· T Hêïs¡ ì ‘êC≤ >∑ D ≤+ø±\T ‘Ó * j· T #˚düTÔHêïsTT. eTs=ø£ yÓ’|ü⁄q e´ekÕj·T ≈£L©\ dü+K´ 4 XÊ‘·+ ô|]–+~. á ô|s¡T>∑T<ä\ uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒsTTq ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T ≈£L©\T>± e÷s¡≥y˚T. ùd<ä´+ –≥Tºu≤≥Tø±ø£ n|ü \bÕ˝…q’ s¬ ‘’ ê+>∑+, e⁄qï ÄdüT\Ô T ‘Ó>q∑ $TàHê n|ü rπs e÷s¡+Z ø±qsêø£, nee÷Hê\T uÛÑ]+#·˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT ‘·THêïs¡T. <˚X¯+˝À Á|ü‹ 12 >∑+≥\≈£î ˇø£¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ø=+≥THêï&ÉT. á $wüj÷· ìï Á|üuTÑÛ ‘·« >∑D≤+ø±\T ‘Ó*j·T#˚düTÔHêïsTT. 1995`2009 eT<Ûä´ø±\+˝À 2.50 \ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚dTü ø√>±, H˚{øÏ Ï yê] dü+K´ 2\ø£\å 74 y˚\ 346øÏ #˚sT¡ ø=+~. 2009˝À ˇø£ÿ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝ÀH˚ 17y˚\ eT+~ ¬s’‘·T\T ã\eqàs¡D≤\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. eTq sêh+˝Àq÷ y˚˝≤~eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. Çe˙ï C≤rj·T Á¬ø’yéT ìy˚~ø£ ˝…ø£ÿ˝Ò. yêdüÔe |ü]o\q˝À á dü+K´ Ç+ø± m≈£îÿe>± e⁄+≥T+~. s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ ` ms¡Te⁄\T, $‘·HÔ ê\ô|’ sTT#˚à sêsTTr ‘·–+Z |ü⁄ $<ÛëHê\qT $&ÉHê&Ü\ì, sêsTTr yÓTT‘êÔìï >∑D˙j·T+>± ô|+#ê\ì, ms¡Te⁄\T, $‘·HÔ ê\T, ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\ <Ûsä \¡ T ‘·–+Z #ê \ì, ms¡Te⁄\ ñ‘·Œ‹Ô˝À dü«j·T+ düeTè~∆ì kÕ~Û+#ê\ì, ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\ ìs¡íj·÷~Ûø±sêìï Á|üuÛÑT‘·«y˚T ‹]– #˚|ü{≤º\ì, ms¡Te⁄\ dü_‡&û $<ÛëHêìï b˛wüø£ $\Te\qT ã{Ϻø±ø£, bÕ‘· |ü<ä∆‹H˚ ø=qkÕ–+#ê\ì s¬ ‘’ ê+>∑+ &çe÷+&é #˚d÷ü Ô ñ<ä´$T+#ê*. 


3

20`5`2013

»qX¯øÏÔ

C≤rj·T<äTs¡Vü≤+ø±sê˙ï, bıs¡T>∑T<˚X¯+ô|’ $<˚«cÕ˙ï ¬s#·Ã>=&ÉT‘·÷ |üã“+>∑&ÉT|ü⁄ø=+≥Tqï uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕÔHé bÕ\ø£esêZ\T <˚XÁ¯ |ü»\ Äø±+ø£\å qT |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü, ‘·eT <√wüß˝…’q kÕ~Û«Á|ü>±´dæ+>¥, ø£\ï˝Ÿ |ü⁄s√Væ≤‘Y ˝≤+{Ï Hêj·T≈£î&çï &Ûç©¢ ø√s¡Tº ìs¡|üsê~Û>± e~*y˚j·T≥+ bÕøÏkÕúHé Ä≥>±fi¯fl≈£L, ø£fi≤ø±s¡T\≈£L sTT∫Ãq kÕ«s¡|∆ Pü ]‘· <√|æ&û Á|üj÷Ó »Hê\qT |ü]s¡ø+åÏ #·Tø=ì, ô|+bı+~+#·Tø=H˚ @¬ø’ø£ \ø£å´+‘√H˚ Hê{Ï uÛ≤s¡‘· bÕ\ø£esêZ\T, Á_{°wt e\düyê<äT\‘√ #˚düTø=qï ùV≤j·TyÓTqÆ $Á<√Vü≤|üP]‘· ˇ|üŒ+<ëìøÏ |ü⁄{Ïqº ø£e\ |æ\˝¢ Ò H˚{Ï uÛ≤s¡‘,Y bÕøÏkÕÔHé <˚XÊ\T. á s¡ø+£ >± <˚XÊìï ¬s+&ÉTeTTø£ÿ\T>± $uÛÑõ+∫q ≈£îÁ≥˝À n≥T Á_{°wt kÕÁe÷»´yê<ä e\dü bÕ\≈£î\T, Ç≥T sTT|üŒ{Ï s¬ +&ÉT <˚XÊ\≈£î #Ó+~q Hê{Ï bÕ\ø£esêZ˝Ò ø±s¡D+ nqï~ ìsêø£]+#· M\T˝Òì dü‘´· +. H˚&ÉT uÛ≤s¡‘·, bÕøÏkÕÔHé <˚XÊ\qT @\T‘·Tqï bÕ\ø£esêZ\T, bÕ\ø£es¡bZ Õغ\T Hê&ÉT á $Á<√Vü‰ìøÏ bÕ\Œ&ɶ bÕ\ø£esêZ\ yês¡dTü ˝Ò! nsTT‘˚ me]eT≥Tº≈î£ yês¡T <˚X$¯ uÛ»Ñ q nqï~ ‘·eT≈£î dü+ã+<Û+ä , Á|üyT˚ j·T+ ˝Òì |òTü ≥q nqï≥Tº>± q{Ïd÷ü ,Ô ìs¡+‘·s+¡ bıs¡T>∑T <˚X+¯ ô|,’ ‘·eT <˚X¯ Á|ü»˝À¢ nø±s¡D $<˚«wü+ s¬ #·Ã>=&ÉT‘·÷ ‘·eT bÕ\q\qT kÕ–düTHÔ êïs¡T. >∑‘· 66 dü+e‘·‡sê\T>± sTTs¡T<˚XÊ\≈£î #Ó+~q bÕ\≈£î\÷, bÕ\ø£es¡bZ Õغ\÷, n~Ûø±s¡+˝Àq÷, $|üø£å+˝Àq÷ e⁄qï bÕ\ø£bÕغ\÷ sTT<˚ $<ÛëHêìï nqTdü]+∫ neT\T»s¡T|ü⁄‘·÷, ‘·eT‘√u≤≥T $&çe&çq bıs¡T>∑T <˚XÊìï ìs¡+‘·s¡+ <˚«wæ+#·≥y˚T, <˚X¯uÛÑøÏÔ nqï≥T¢>± Á|ü#ês¡+#˚dü÷Ô n≥Te+{Ï ã÷≥ø£|ü⁄ <˚X¯uÛÑøÏÔøÏ ‘·eT ‘·eT <˚XÊ˝À¢ Á|ü»\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T≥+˝À #ê˝≤es¡≈£î ø£è‘· ø£è‘·T´\j·÷´s¡H˚ #ÓbÕŒ*. <˚ X ¯ + ˝À @ dü e Tdü ´ ‘· ˝ … ‹ Ô H ê, <ëìï |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ ∫‘·XÔ ó¯ ~∆‘√ |üPqTø√e{≤ìøÏ ã<äT\T, bıs¡T>∑T<˚X+¯ @<√ ≈£L&Éì |üì #˚d+æ <ä˙`#˚k˛Ô+<ä˙ nã<ä∆|ü⁄ Á|ü#ês¡+ ø±$dü÷Ô, Á|ü»\qT ‘·|ü <√e |ü{Ϻ+#·&É+˝À dü|òü©ø£è‘·+ ø±>∑\TZ‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ bıs¡T>∑T<˚X+¯ ô|’ $<˚«cÕìï s¬ #·Ã>=≥º≥+ <ë«sê ‘·eT z≥T u≤´+≈£î\T ì+&ÉT>± ì\u…≥Tºø=H˚ |üHêï>±\qT |üqTï‘·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î eT‘·$<˚«cÕìï eTTeTàs¡+>± s¬ #·Ã>=&ÉT‘·THêïs¡T. nsTTq<ëìø°, ø±ì<ëìø° Á|ü»˝À¢ bıs¡T>∑T<˚X¯+ |ü≥¢ ` Á|ü‘˚´øÏ+∫ uÛ≤s¡‘Y<˚X¯ Á|ü»\≈£î bÕøÏkÕÔHé|ü{≤¢, bÕøÏkÕÔHé Á|ü»\≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+|ü{≤¢` $<˚«wü+ ô|+#·{≤ìø£edüsy¡ TÓ qÆ ø£≥Tºø<£ \ä∏ qT $kÕÔs+¡ >± Á|ü#ês¡+#˚dü÷Ô, ìs¡+‘·s¡+ C≤rj·T $<˚«cÕ–ïì m>∑<√dü÷,Ô sTTs¡T<˚XÊ\ bÕ\ø£esêZ\÷ ‘·eT |üã“+ >∑&TÉ |ü⁄ø=+≥÷, Á|üuTÑÛ ‘ê«~Ûø±sêìøÏ sêe{≤ìøÏ BH=ïø£ X¯øeÔÏ +‘·eTsTTq Äj·TT<Û+ä >± yê&ÉTø=+≥THêïs¡T. eTq<˚X+¯ ˝Àì s¬ +&ÉT Á|ü<ëÛ q bÕ\ø£bÕغ\sTTq ø±+Á¬>düT, _.C….|æ.\T, á s¡ø£+>± bÕøÏkÕÔHé≈£î e´‹πsø£+>± <˚X+¯ ˝À C≤rj·T $<˚«cÕìï s¡>T∑ \Tdü÷Ô b˛‘·THêïsTT. ôd≈£î´\sYbÕغ>± #Ó|⁄ü Œø=H˚ ø±+Á¬>düTbÕغ, dü÷{Ï>± ÇkÕ¢+eT‘êH√ï, eTTdæ+¢ \H√ ì+~+#·≈î£ +&Ü, |üs√ø£å|ü<䛑·T˝À¢ bÕøÏkÕÔHé e´‹πsø£‘·qT`f…Ás¡]düTº\ nD∫y˚‘· ù|]≥`¬s#·Ã>=&É÷eÔ ⁄+fÒ, Á|üdTü ‘Ô +· yÓTC≤غ Á|ü‹|üøbå£ Õغ nsTTq _.C….|æ. Ä~ø±\+ qT+&û`‘·q e÷‘·èdü+düú uÛ≤s¡‘· »qdü+|òtT ø±\qT+&û`Væ≤+<ä÷ C≤rj·Tyê<ä+ ù|]≥, eTTdæ¢+\≈£î e´‹πsø£+>±q÷, bÕøÏkÕúHé≈£î e´‹πsø£+>±q÷ nqTø£åD+ $<˚«wü+ s¡>T∑ ˝§ÿ\T|ü⁄‘·÷H˚ e⁄+~. Ç{°e*ø±\+˝À bÕøÏkÕúHôé |’ eTq<˚X|¯ ⁄ü Á|ü<ëÛ q bÕ\ø£bÕغ\T s¬ +&É÷, ˇ+{Ïø±*ô|’ ˝Òe{≤ìï >∑eTìdü÷HÔ ˚ e⁄Hêï+. 2008˝À Hê{Ï $<˚ o eT+Á‹>± e⁄qï Á|üDuŸeTTKØ® bÕøÏkÕúHé≈£î e´‹πsø£+>± ø£sƒ√s¡yÓTÆq yê´K´\T #˚d÷ü Ô e⁄+&É≥y˚T >±ø£, 26/11Hê{Ï eTT+u…’ |òTü ≥q ‘·sê«‘· sTT+#·T$T+#·T Á|ü‹s√p bÕøÏkÕÔHqé T u…~]dü÷HÔ ˚ e⁄+&É≥+ eTq+ m]>∑Tqï<˚. á s¡ø+£ >± ªôd≈£î´\sYµ j·TT.|æ.m bÕ\≈£î\T bÕøÏkÕÔHé e´‹πsø£‘q· T, bÕøÏkÕÔHé |ü≥¢ $<˚«cÕ˙ï düJe+>± ì\u…&TÉ ‘·÷e⁄+fÒ, Á|ü<ëÛ q Á|ü‹|üøeå£ TsTTq _.C….|æ, <ëì $TÁ‘·bÕغ˝q’… •eùdq ‘·~‘·s¡T\T bÕøÏkÕÔ˙ ÁøϬø{Ÿ Ä≥>±fi¯flô|’Hê, bÕøÏkÕúHé s¡#·sTT‘·\T, ø£fi≤ø±s¡T\ô|’Hê, dü˝≤àHé s¡w”› e+{Ï Á|ü|+ü #· $U≤´‘· eTTdæ+¢ s¡#s· TT‘·\ô|H’ ê $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ ‘·eT Á|ü‘êbÕìï #·÷|ædü÷Ô, bÕøÏkÕúHé $<˚ « cÕ–ïì eT]+‘· m>∑ < √dü T Ô H êïs¡ T . mìïø£ \ m‘·T>Ô &∑ >É ± ªø±cÕj·T ñÁ>∑yê<ä+µ nì ‘·q Á|ü‹|üøbå£ Õغ nsTTq ø±+Á¬>düT bÕغ nqï<ëìï yÓTÆÁø√k˛ÿ|ü⁄˝À #·÷|æ+∫, ≈£L&Éìe÷≥ @<√ nqï≥Tº>±, s¡#÷ s¡#÷ #˚ d æ , Ä dü + <ä s ꓤ ì ï ≈£ L &Ü bÕøÏ k Õú H é ô|’ H ê, eTTdæ¢+\ô|’Hê $<˚«cÕìï ¬s#·Ã>=≥º&Üìπø _C…|æ Hêj·T≈£î\T yê&ÉT≈£îHêïs¡T. e÷˝…>±yé Áù|\Tfi¯fl øπ düT˝À

ø£s¡T&ÉT>∑{ Ϻq ªVæ≤+<äT‘·«µ rÁeyê<äT\ $wüj·÷ìï ø£|Œæ |ü⁄#·TÃø√e≥+ø√dü+, eTTdæ+¢ rÁeyê<äT\qT ø£]qƒ +>± •øÏ+å #·≥+˝À j·TT.|æ.m. bÕ\≈£î\T eVæ≤+#ês¡ì #Ó|Œü ã&˚ ªyÓT‘·ø£ yÓ’K]µ >∑T]+∫ u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚dæ, H√πsdüT≈£î|ü&ç, ndü\T $wüj·÷ìï eTs¡T>∑T|üs¡∫, bÕøÏkÕúHé e´‹πsø£ $<˚«cÕìï eT]+‘· s¬ #·Ã>=≥º>*∑ >±s¡T. bÕ\ø£esêZ\ #˚‘H· ˚ ìs¡«Væ≤+|üã&ÉT‘·Tqï MT&çj÷· (|üÁ‹ø£\T, {°M\T) ≈£L&Ü e÷≥es¡Tdü≈î£ ‘êeTT ª‘·≥düú yÓK’ ] eVæ≤+∫ øπ e\+ yêdüyÔ ê\qT yÓ\&¢ +ç #˚µ yêsêÔ yêVü≤≈£î\y˚Tqqï≥T¢ #Ó|Pü HÔ ,˚ ‘·eT<Óq’ |ü<‘∆ä T· ˝À¢ ` ‘·eT dü+bÕ<äøj ° ÷· \ <ë«sê, >¬ wüß\º T Áyêdæq yê´kÕ\ <ë«sê, #·s¡Ã\T, Ç+≥s¡÷«´\T nqã&˚yê{Ï <ë«sê, 26/11 |òTü ≥qqT ˝Ò<ë n˝≤+{Ï |òTü ≥q\qT |ü<˚ |ü<˚ #·÷|æd÷ü ,Ô H˚s¡TŒ‘√ &=+ø£‹s¡T>∑T&ÉT>± bÕøÏkÕúHéô|’ $<˚«cÕ˙ï, eTTdæ+¢ \|ü≥¢ e´‹πsø£‘q· ÷ s¬ #·Ã>=&ÉTHÔ êïsTT. n»à˝Ÿø£düuŸ, n|òü®˝Ÿ>∑Ts¡T\ ñ]•ø£å\ neT\T dü+<äs¡“¤+˝À uÛ≤Øm‘·TÔq bÕøÏkÕÔHé e´‹πsø£ $<˚«wü+, eTTdæ¢+\ |ü≥¢ e´‹πsø£‘ê, eTTdæ¢+˝Ò eT÷ØÔuÛÑ$+∫q f…Ás¡]düTº\T nqï≥Tº>± ˇø£ $<˚«c˛Hêà<ä+ ¬s#·Ã>=≥º ã&ç+~. Ç{°e* u…+>∑Tfi¯Ss¡T, ôV’≤<äsêu≤<é Áù|\Tfi¯fl |òüT≥q\T— bÕøÏkÕúHé`uÛ≤s¡‘Y dü]Vü≤<äT›\˝À »]–q ôd’ì≈£î\ |òüTs¡¸D\ |òüT≥q\T` á bÕøÏkÕúHé e´‹πsø£ $<˚ « cÕìï ¬ s #· à >=≥º & ÜìøÏ , C≤rj· T $<˚ « cÕìï ¬s#·Ã>=≥º&Üìø° #·ø£ÿ{Ï neø±XÊ\T>± $ìjÓ÷–+#·T ≈£îHêïs¡T. ÄK]øÏ yêeT|üøå±\qã&˚ bÕغ\T ≈£L&Ü nedüs¡yÓTÆq ‘·≥düú yÓ’K] eVæ≤+#·ø£, |üs√ø£å+>± C≤rj·T<äTs¡V≤ü +ø±sêìï s¬ #·Ã>=fÒº yÓK’ ]H˚ rdüTø=HêïsTT ` rdüTø=+≥THêïsTT. Ç<˚$<Ûä+>± bÕøÏkÕúHé˝Àì bÕ\ø£bÕغ˝…’q |æ|æ|æ, »e÷j·T‘Y`Ç`ÇkÕ¢MT, »e÷sTT‘Y`ñ<é`<ëyê ˝≤+{Ï ø£s¡T&ÉT>∑{Ϻq eTTdæ¢+ eT‘√Hêà<äbÕغ\÷, eTT˝≤¢\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕøÏkÕÔ˙ Á|ü»\qT ìs¡+‘·s+¡ uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ e´‹πsø£+>±q÷, Væ≤+<äTe⁄\≈£î e´‹πsø£+>±q÷, C≤rjÓ ÷ Hêà<ë˙ï, eT‘√Hêà<ë˙ï, $<˚ « cÕ˙ï s¬ #·Ã>=&ÉTHÔ êïs¡T. Ç<ä+‘ê bÕøÏkÕú˙ bÕ\≈£î\ ø£qTdüqï˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï<˚qqï~ ì]«yê<äyTÓ qÆ $wüjT· +. bÕøÏkÕúqT MT&çj·÷ ≈£L&Ü nø£ÿ&ç bÕ\≈£î\, bÕ\ø£esêZ\H˚ nqTdü]dü÷Ô, uÛ≤s¡‘· e´‹πsø£ $<˚«cÕìï Á|ü»\˝À s¬ #·Ã>=≥º&+É ˝À ‘·qe+‘·T bÕÁ‘·qT ‘êq÷ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. Ç≥Te+{Ï H˚|<ü ´äÛ +˝À n≥T bÕøÏkÕúH˝é À kÕ<Ûës¡D mìïø£\T »]π> dü+<äs“¡ +¤ ˝À— sTT≥T uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝ÀqT, &Û©ç ¢ sêh+˝ÀqT e#˚à dü+e‘·‡s¡+ »s¡>u∑ Àj˚T kÕ<Ûës¡D mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ ˝À`sTTs¡T <˚XÊ˝À¢q÷ »]–q s¬ +&ÉT |òüT≥q\qT`á ¬s+&ÉT <˚XÊ˝À¢ì bÕ\ø£esêZ\÷, bÕ\ø£es¡bZ Õغ\÷ m+‘·>± |üsd¡ Œü s¡ $<˚«cÕìï s¬ #·Ã>={Ï,º ‘·eT z≥¢ u≤´+≈£îqT ô|+#·Tø√e{≤ìø°, Á|ü»˝À¢ eTdüø£u≤]b˛‘·Tqï ‘·eT bÕغ\ Á|ü‹wüºqT ô|+#·T ø=H˚+<äT≈£L`n&É+¶ >± ‘Ó>ã∑ &ÉT‘·THêïjÓ÷ düŒwü+º #˚XÊsTT. @Á|æj·T˝Ÿ ` 26e ‘˚Bq, bÕøÏkÕúHé˝Àì ø√{Ÿ˝Àø˘|ü{Ÿ C…’˝À¢ e⁄qï uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ #Ó+~q düsu¡ Ÿõ‘Yd+æ >¥ nH˚ U…B’ ô|,’ ‘√{Ï U…B’ \T <ës¡TD+>± <ë&ç#˚XÊs¡T. uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq Ä <ë&çøÏ >∑T¬s’q düsu¡ Ÿõ‘Yd+æ >¥, ˝≤Vü≤ÀsY˝Àì õHêï ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ y˚T 2e ‘˚Bq eTs¡DÏ+#ê&ÉT. bÕø˘<˚X¯|ü⁄ ø√s¡Tº n‘·&ÉT f…Ás¡]düTº n+≥÷ ìsê∆]+∫, n‘·&çøÏ eTs¡D•ø£å $~Û+∫+~. Äô|’ bÕøÏkÕÔHé n<Û´ä ≈£îå &ÉT n‘·&øç Ï eTs¡D•ø£qå T s¡<Tä #› d˚ ,æ j·÷eJ®e •ø£>å ± <ëìï e÷sêÃ&ÉT. Ç+#·T$T+#·T >∑‘· 25dü+e‘·‡sê\T>± Ç‘·qT bÕøÏkÕÔHé U…’<äT˝À ÁeT>∑TZ‘·THêï&ÉT. $<˚o U…’BøÏ s¡ø£åD˝Ò≈£î+&Ü, bÕøÏkÕúHé C…’\T˝À sTT≥Te+{Ï ùV≤j·TyÓTÆq <ë&ç »s¡>∑{≤ìøÏ nqTeT‹+∫q |ü]dæú‘·T\T K∫Ñ·+>± >∑s¡Ω˙j·TyÓTÆqy˚! C…’\T<ë&ç˝À düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥ Vü≤‘·´ ø±$+|üã&É{≤ìï eTTø£Ô ø£+sƒ+¡ ‘√ K+&ç+#ê*‡+<˚! $<˚o U…’B\≈£î sTT‘·s¡ U…’B\ qT+&ç Á|üe÷<ë\T, <ë&ÉT\T »s¡>≈∑ î£ +&Ü s¡ø+åÏ #ê*‡q u≤<Û´ä ‘· bÕøÏkÕÔHé Á|üuTÑÛ ‘ê«ì<˚ nì ìdü‡+<˚V≤ü +>± #Ó|Œü e#·TÃ. ø±˙ sT÷ |òTü ≥q z≥T¢ ô|+#·Tø√e{≤ìøÏ, bÕ\ø£ bÕغ\≈£î ˇø£ #·ø£ÿ{Ï neø±X¯+>± #˚‹øÏ ∫øÏÿ+~. 1984˝À dæ≈î£ ÿ\ô|’ »]–q <äeTqø±+&É≈î£ u≤<ÛäT´˝…’q ø±+Á¬>düTbÕغ Hêj·T≈£î\T H˚{Ïø° •øÏå+|ü ã&É ≈ £ î +&Ü e⁄+&É ≥ +, Ä dæ ≈ £ î ÿ\ô|’ »]–q e÷s¡Dø±+&É˝À bÕ˝§Zqï ì+~‘·T&Ó’q ø±+Á¬>düT

nqï~, á |òTü ≥q »]π> düeTj·÷ìøÏ, dæ≈î£ ÿ\ ÄÁ>∑V‰ü ìï »«*+|ü#d˚ ÷ü eÔ ⁄+~. düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥ Vü≤‘·´|òüT≥qqT nø±©<äfiŸ` _.C….|æ\T` ø±+Á¬>düT bÕغøÏ e´‹πsø£+>± dæ≈î£ ÿ\qT s¬ #·Ã>=fÒ+º <äT≈£î, sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ yê] z≥¢qT ‘·eTπø U≤j·T|üs¡#·{≤ìø° yê&ÉTø√pdüTÔ+fÒ, j·TT.|æ.m. bÕ\≈£î\ Hêj·Tø£‘«· bÕغ nsTTq ø±+Á¬>düT ≈£L&Ü sT÷ |òTü ≥q Ä<Ûës¡+>±, ‘·qô|e’ ⁄qï e´‹πsø£‘q· T dæ≈î£ ÿ Á|ü » \ qT+&ç b˛>={Ï º yêfi¯ fl qT ‘· q yÓ ’ | ü ⁄ eT[fl+#·Tø√yê\qï ≈£îj·TTøÏìÔ m+#·Tø=+~. |òü*‘·+ düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥ C≤rj·T eTè‘·Ms¡T&Ó’ b˛j·÷&ÉT. ø±+Á¬>düT bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT, ªdæ≈î£ ÿµ Á|ü<ëÛ ì nsTTq eTH√àVü≤Hédæ+>¥ nsTT‘˚ ªª#êe⁄ã‘·T≈£î˝À¢ e⁄qï|üŒ{Ïø° düsu¡ Ÿô|’ bÕø˘ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£˙dü e÷qe‘·«+ #·÷|ü˝<Ò +ä ≥÷µµ ìs¡d+æ #ê&ÉT. düsu¡ ŸqT ªuÛ≤s¡‘e· ÷‘· kÕVü≤dü |ü⁄Á‘·T&ÉTµ n+≥÷ n_Ûe]í+#ê&ÉT. ø±+Á¬>düT Á|ü<Ûëq Hêj·T≈£î&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ düs¡uŸ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+∫, düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥¥ k˛<ä] <ä©“sY‘√u≤≥T ‘êq÷ ø£˙ïs¡T ô|{≤º&TÉ . øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ 25 \ø£\å s¡÷bÕj·T\qT düsu¡ Ÿõ‘Yd+æ >¥ ≈£î≥T+u≤ìøÏ mø˘‡Áπ>wæj÷· Á|üø{£ +Ï ∫+~. n+‘·es¡≈L£ nr>∑r˝Òì bÕøÏkÕúHé˝Àì uÛ≤s¡‘· U…’B düs¡uŸõ‘Ydæ+>¥ eTè‘·<˚Vü‰ìï rdüT≈£îsêe{≤ìøÏ uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü‘´˚ ø£ $e÷Hêìï |ü+|æ+∫+~. |ü+C≤uŸsêh nø±©bÕغH˚‘·, eTTU´eT+Á‹ Á|üø±XŸd+æ >¥ u≤<ä˝Ÿ nsTT‘˚ @ø£+>± ˇø£ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ mø˘‡Áπ>wæj÷· qT Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT. 3 s√E\ bÕ≥T sêh+˝À dü+‘ê|ü ~Hêìï Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. düs¡uŸõ‘YqT C≤rj·T eTè‘·Ms¡T&ç>± >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&ÉT#˚d÷ü ,Ô ‘êqT n‘·&øç Ï Ä >∑T]Ô+|ü⁄ sTT#êÃ&ÉT. dü s¡ uŸ õ‘Y ≈ £ î sêhÁ|ü uÛ Ñ T ‘· «+ n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚XÊ&ÉT. Çø£ _.C….|æ. nsTT‘˚, bÕøÏkÕúH˝é À e⁄qï uÛ≤s¡‘Y ôV≤’ ø£MTwüqsYqT yÓqøÏÿ |æ*|æ+#ê\˙, ÇkÕ¢e÷u≤<é‘√ e⁄qï <Í‘·´ dü+ã+<Ûë\qT ‘·øD å£ y˚T uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·–+Z #ê\ì &çe÷+&ÉT #˚d+æ ~. eTT+<äT>± ‘·eT bÕغ Hêj·T≈£îsê˝…q’ düTcÕàdü«sêCŸ, düsu¡ Ÿõ‘Yd+æ >¥ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT ø£\T‡ø=ì |üsêeT]ÙkÕÔqì Á|üø£{ÏùdÔ, ‘·eTø£Hêï eTT+<äT>± sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì |ü+|æ, Ä ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+|üCÒdæ, ‘·eTø£Hêï m≈£îÿe sê»ø°j·T bÕsTT+≥T¢ ø=fÒºj·T{≤ìøÏ ø±+Á¬>düTbÕغ Á|üjT· ‹ï+∫+<äì _.C….|æ $eT]Ù+∫+~. sê»´düu˝ÑÛ À Á|ü‹|üøHå£ êj·T≈£î&Óq’ _.C….|æ.H˚‘· ns¡TDYC{’… ¢° ªªá |òTü ≥q eTq Á|üuTÑÛ ‘·«+ m+‘· |æ]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+>± ‘·j÷· s¬ +’ <√ nqï<ëìøÏ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡Dµµ n+≥÷ $eT]Ù+#ê&ÉT. eTT+ãsTT˝Àì •eùdq bÕغ nsTT‘˚, uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝Àì dæìe÷˝À¢q÷, {Ï.$. d”]j·T\T‡˝Àq÷ |üì#˚düTÔqï bÕøÏkÕÔ˙ q≥T\qT yÓ+≥H˚, yÓq≈£îÿ |ü+|æ+∫y˚j·÷\ì ‘·eT bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&Ó’q dü+C…s’ êe‘Y #˚‘· Á|üø≥ £ q #˚sTT+∫+~. ª~ q÷´ Ç+&çjT· Hé mø˘‡Áô|dtµ ˝≤+{Ï, C≤rj·T Ä+>∑¢ ~q |üÁ‹ø£˝‘’… ,˚ ªªÇø£ Ä bı>∑sT¡ uÀ‘·T m<äTq› T (bÕøÏkÕúHqé T), ø=eTTà\T|ü≥Tº≈î£ e+#ê*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+~. bÕøÏkÕúHéqT ˇ+≥] #˚j·T{≤ìøÏ, Á|ü|ü+#·eT+‘·{≤ q÷´&Ûç©¢ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚ | ü { ≤º * ! Á|ü d ü T Ô ‘ · + bÕøÏ k ÕÔ H é q T Á|ü d ü q ï+ #˚ d ü T ø√e{≤ìøÏ ne\+_dü T Ô q ï $<Û ë Hêìï m{Ï º |ü]dæ‹ú ˝À¢ ø=qkÕ–+#·sê<äT. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ bÕøÏkÕúH‘é √ yê´bÕs¡, yêDÏ»´ dü+ã+<Ûë\qT ‘·–Z+#˚j·÷*.

Á>∑÷|ü⁄MkÕ\qT s¡<Tä #› j ˚ ÷· *. bÕøÏkÕúHé ‘·q |ü<‘∆ä T· \qT e÷s¡TÃø=H˚es¡≈L£ , <ëì‘√ m≥Te+{Ï dü+uÛ≤wüD\q÷ »s¡ | ü s ê<ä T µµ n+≥÷ C≤rj· T <ä T s¡ V ü ≤ +ø±s¡ |üP]‘·eTsTTq, bÕøÏkÕúHéô|’ $<˚«cÕìï ¬s#·Ã>=fÒº dü+bÕ<äøj ° ÷· ìï y˚T 3q Á|ü#T· ]+∫+~. Ç<˚ ‘·sV¡ ‰ü ˝À MT&çj÷· n+‘ê düŒ+~+∫+~. dü s ¡ u Ÿ õ ‘Y n+‘· ´ ÁøÏ j · T \≈£ î |ü + C≤uŸ eTTK´eT+Á‹‘√bÕ≥T, n‘·&ç eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T \+<äs¡÷ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ, $<˚XÊ+>∑ düVü‰j·TeT+Á‹ Á|üD°‘YøösY\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Vü‰»¬sq’ Á|ü»\T ÄÁ>∑V≤ü +‘√ bÕøÏkÕÔH≈é L£ , Ä <˚X¯ Hêj·T≈£î\≈£L e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. Á‹es¡í |ü‘êø£+ ø£|æŒq düs¡uŸõ‘Y eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ n+‘·´ÁøÏj·T\T »]>±sTT. ás¡ø£+>± düs¡uŸõ‘Y ˇø£ C≤rj·T eTè‘·Ms¡T&ÉsTTb˛j·÷&ÉT. ìs¡düq ‘Ó*Œq Á|ü»\T bÕøÏkÕúHé≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë*e«≥+ ‘√bÕ≥T, bÕøÏkÕÔHé <˚X¯+jÓTTø£ÿ C…+&Ü\qT ≈£L&Ü ‘·>∑T\u…{≤ºs¡T. eTq<˚ X ¯ + ˝Àì C… ’ fi ¯ fl ˝À Á|ü r ø±s¡ < ë&É T \T »s¡T>∑≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥º+#˚dæq≥Tº, πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«eT÷, $$<Û ä sêhÁ|ü u Û Ñ T ‘ê«\÷ ª|ò ü T q+>±µ MT&ç j · ÷ ˝À Á|üø£{Ï+#êsTT. rsê#·÷ùd,Ô yês¡+ ‹s¡≈î£ ÿ+&ÜH˚ »eTTà˝≤˝Ÿ˝Àì ø√{Ÿ uÛÑsê«‘Y C…’˝À¢e⁄qï bÕøÏkÕÔ˙ U…’B nsTTq k˛qT˝≤¢U≤Héô|’, ‘√{Ï U…’B, dü]>±Z bÕøÏkÕúHé C…’\T˝À düsu¡ Ÿõ‘Yd+æ >¥ ô|q’ »]|æq≥Tº>±H˚ ne÷qTwü+>± <ë&ç »]bÕ&ÉT. #·+&Û|û Tüò &é ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷+&É>± n‘·&÷É eTs¡D+Ï #ê&ÉT. n‘·&ïç düss¡ TTq yÓ<’ ´ä + ø√dü+ eTs√ <˚XÊìøÏ` >∑‘·+˝À uÛ≤s¡‘·Á|üuÛÑT‘·«+ bÕøÏkÕúHé Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ø√]q≥T¢>±H˚ ` |ü+|æ+#·eTì bÕø˘ Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√]+~. düØ>±Z bÕøÏkÕúHé #Ó|æŒq kÕ≈£î\q÷, #·≥º|üs¡yÓTÆq ìã+<Ûäq\q÷ ñ≥+øÏdü÷Ô, Ä bÕø˘ U…’Bì ãj·T≥≈£î |ü+|ü{≤ìøÏ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ìsêø£]+∫+~. k˛qT˝≤¢U≤Hé ≈£L&Ü eTs¡DÏ+#ê&ÉT. düsu¡ Ÿõ‘Yd+æ >¥ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T bÕøÏkÕúHé Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ì+~+∫q≥T¢>±H˚, uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï e÷qe‘·«+ ˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+, <˚X¯+ n+≥÷, ì+~+∫ k˛qT˝≤¢U≤Hé ≈£ î ≥T+ãdü u Û Ñ T ´\T ø£ ˙ ïs¡ T ø±sêÃs¡ T . ÄÁø√XÊìï e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. k˛qT˝≤¢U≤Héô|’ »]–q~ Á|ürø±s¡ <ë&ÉH˚~ ì]«yê<ä+! ø£qTø£, Ç≥T uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\÷, n≥T bÕøÏkÕúHé bÕ\≈£î\÷, sTTs¡T<˚XÊ\˝Àì bÕ\ø£es¡Z bÕغ\÷ |üsd¡ Œü s¡+>± s¬ #·Ã>={Ïqº C≤rj·T <äTs¡V≤ü +ø±s¡+, C≤rj·T $<˚«cÕ\ |òü*‘ê\jÓTTø£ÿ |üsêø±wüº>± á ¬s+&ÉT dü+|òüT≥q\÷ Á|ü|ü+#· #·]Á‘·˝À qyÓ÷<äe⁄‘êsTT. n+‘˚>±ø£ sTTs¡T<˚XÊ\ bÕ\≈£î\÷, bÕ\ø£esêZ\÷, Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\÷ e÷qe‘· « +˝Ò ì , <√|æ & û esêZ \ qï $wüj·÷ìï á |òüT≥q\T sTTs¡T<˚XÊ\ Á|ü»\≈£L Á|üeTTK+>±, düŒwü+º >± eTs√e÷s¡T yÓ\&¢ #ç X˚ ÊsTT. ø£qTø£, ∫‘·ÔX¯ó~∆ ø£*–q <˚X¯uÛÑ≈£îÔ\÷, #Ó’‘·q´ e+‘·eTsTTq sTTs¡T<˚XÊ\ Á|ü»\÷`bÕ\ø£esêZ\T, bÕ\≈£î\÷ Áù|πs|æ+#˚ C≤‹$<˚«cÕ\≈£L, C≤rj·T <äTs¡Vü≤+ø±sê\≈£L ˝ÀqTø±≈£î+&Ü nÁ|üeT‘·Ô+>± e⁄+≥÷, ‘·eT‘·eT Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£L, ñeTà&ç Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hê\≈£L nqT>∑TD+>± ◊ø£´+>± #Ó‘’ q· ´e+‘·T\Tø±yê*‡q ‘·øD å£ ø£seÔ¡ ´+ >∑T]+∫ á s¬ +&ÉT |òTü ≥q\÷ uÀ<Û|ä sü T¡ düTHÔ êïsTT. 

nD#·ã&ɶ <ä[‘·T\+‘ê ‹s¡>∑ã&É+&ç ù|J\T : 144 yÓ\ : s¡T. 50/` ø±|”\≈£î :

yÓTÆÁrãTø˘Vü≤Ödt »©˝Ÿ M~Û, ø±s¡˝Ÿe÷sYÿ‡ s√&é, $»j·Tyê&É`2


4

»qX¯øÏÔ

20`5`2013

ªô|≥Tºã&çµ bÕ\qqT n+‘·yÓTT+~+#˚+<äT≈£î b˛sê&ÉeTH˚<˚ y˚T&˚ |æ\T|ü⁄ nyÓT]ø±˝Àì ∫ø±>√ q>∑s¡+˝À 1886 y˚T dü+|òüT≥q\‘√ dü÷Œ¤]ÔH=+~ ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú≈£î e´‹πsø£+>± ‘·eT &çe÷+&é‡ kÕ<Ûqä ø√dü+ b˛sê&˚+<äT≈£î Á|ü|+ü #· yê´|æ‘+· >± ø±]àø£es¡+Z n+‘·sê®rj·T ø±]àø£es¡Z Bøå±~q+ ªy˚T&˚µqT ìs¡«Væ≤dü÷ÔedüTÔHêïs¡T. ‘·eT |ü]dæ‹ú ì düMTøÏ+å #·Tø√e{≤ìøÏ yê]øÏ Ç~ ˇø£ düs¬ q’ dü + <ä s ¡ “ ¤ + . Á|ü | ü + #· y ê´|æ ‘ · + >± Ä]∆ ø ±_Û e è~∆ ì kÕ~Û+#·≥+‘√bÕ≥T Á|ü|+ü #· Á|ü»\ Jeq Á|üe÷D+ ô|+#·T‘êeTì, ô|≥Tºã&ç<ëØ e´eùdú n‘·´+‘· yÓTs¡T>¬ q’ e´edüú n˙, BìøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Ò<ä˙ ã\+>± Á|üø{£ +Ï #·T≈£î+≥Tqï, ô|≥Tºã&ç<ëØ qj·÷ ñ<ës¡yê<ä Ä]∆ ø £ $<Û ë Hê\T ìπ s › • dü T Ô q ï, kÕÁe÷»´yê<ä Á|ü|+ü Nø£sD¡ j·TT>∑|⁄ü Á|üdTü ‘Ô · ø±\+˝À ‘·eT |ü]dæ‘ú T· \ >∑]+∫q á düMTø£å ø±]àø£esêZìøÏ #ê˝≤ nedüsy¡ TÓ qÆ ~.

n+‘·T˝Ò≈£î+&Ü ô|s¡T>∑T‘√qï ù|<ä]ø£+, ndüe÷q‘·\T Á|ü|+ü #·u≤´+≈£î Ç{°e*ø±\+˝À`2013 @Á|æ˝Ÿ˝À `$&ÉT<ä\ #˚dqæ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+, 120 ø√≥¢ eT+~ Á|üC≤˙ø£+ ìø£èwüº <ë]Á<ä´+˝À e⁄Hêïs¡T. Á|ü|+ü #·+˝Àì ◊<√e+‘·T »HêuÛ≤ <ë]Á<ä´ sπ K≈£î ~>∑Teq e⁄Hêïs¡T. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\ÁøÏ‘+· , 20 ø√≥¢ 50 \ø£\å eT+~ ù|<ä\T ÄÁ|òøæ ±˝Àì düuŸdVü ‰ü sê ÁbÕ+‘·+˝À e⁄+&É>±, áHê{ÏøÏ yê]dü+K´ s¬ {Ï+º |ü⁄ø£+fÒ n~Ûø+£ >± 41 ø√≥¢ 40 \ø£\å ≈£î ô|]–+~. á $<Ûä+>± Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± n_Ûeè~∆#Ó+<äì, n_Ûeè~∆#Ó+<äT‘·Tqï <˚XÊ˝À¢H˚>±ø£, n_Ûeè~∆#Ó+~q <˚XÊ\˝Àq÷ ù|<ä]ø£eTH˚~ ˇø£ <ëyêq\+˝≤ $dü]Ô düTqÔ ï~. Á|ü»\ Jeq Á|üe÷D≤\˙ï Áø£eT+>± |ü&bç ˛‘·THêïsTT. 16 XÊ‘·+ ô|>’ ± Á|ü|+ü #· Á|üC≤˙ø£+ bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø√{≤¢~eT+~ Á|ü»\T eTT]øÏyê&É˝À ìedædüTÔHêïs¡T. ÄVü‰s¡+, Ç‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTeÔ ⁄\ <Ûsä \¡ ìs¡+‘·sêj·T ô|s¡T>∑T<ä\‘√ Á|ü»\≈£î ÄVü‰s¡+ \_Û+#·≥y˚T <äTs¡u¢ yÑÛ TÓ Æ Äø£*‘√ n˝≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. ndüe÷q‘·\T rÁekÕúsTTøÏ #˚sêsTT.

ô|s¡T>∑T‘√qï ìs¡T<√´>∑+ ◊m+m|òt n+#·Hê Á|üø±s¡+, Á|ü|+ü #· yê´|æ‘+· >± Ç|üŒ{Ïøπ 20 ø√≥¢eT+~ ô|>’ ± Á|ü»\T ìs¡T<√´>∑T\T>± e⁄+&É>±, Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ø√{≤¢~eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T á dü+K´≈£î ‘√&Ée⁄‘·THêïs¡T. 90 ø√≥¢eT+~ Á|üC≤˙ø£+ ù|<ä]ø£+˝ÀøÏ $dæ]y˚jT· ã&É{≤ìøÏ dæ<+∆ä >± e⁄Hêïs¡T. ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· 7 ø√≥¢ 38 \ø£\å T+&É>±, yê]˝À Hê\T>√ e+‘·T ìs¡T<√´>∑T\T n_Ûeè~∆#+Ó ~q <˚XÊ\≈£î #Ó+~qyêπs. nyÓT]ø±, »bÕHée+{Ï n_Ûeè~∆#+Ó ~q <˚XÊ\˝À ≈£L&Ü ìs¡T<√´>∑+ s√Es√Eø° ô|s¡T>∑T‘√+~. Á|üdTü ‘Ô · ø±\|ü⁄ ìs¡T<√´>∑+ <ë<ë|ü⁄ 8.2 XÊ‘·+>± e⁄+<äì n+#·Hê. >∑÷>∑T˝Ÿ, ôV≤#Y.|æ., dæ{ÏÁ>∑÷|t, mmyéTÄsY ø±s√ŒπswüHé, ô||”‡ø√, yÓT{Ÿ˝…’|òt, C….dæ.ô|$T n+&éø√, |æ n+&é õ, yÓ÷sêZHé kÕºHé© yÓTT<ä˝…’q ø±s=Œπs≥T ø£+ô|˙\T $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± Ç{°e\ Á|üø£{Ï+∫q ˝ÒÄ|ò\t ‘√, ñ<√´>±\ ø√‘·\‘√ nyÓT]ø±˝À ìs¡T<√´>∑ XÊ‘·+ dæ∆s¡+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄q ã&Ó®{Ÿ˝À ø√‘·\‘√, Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑ ø£\ŒqXÊ‘·+ ‘·–bZ ˛‘√+~. nyÓT]ø± Á|üuTÑÛ ‘·«+ ˇø£ |ü<‹∆ä >± ìs¡T<√´>∑uèÑÛ ‹ì ˝Ò<ë Ç‘·s¡ dü<Tä bÕj·÷\qT ≈£î~dü÷Ô sêe≥+ ù|<ä]ø±ìï eT]+‘·>± ô|+#·T‘√+~. j·T+Á‘· ‘·j÷· Ø s¡+>∑+˝ÀqT, Á|üuTÑÛ ‘·« s¡+>∑+˝ÀqT ñ<√´>±\ ø√‘·\T düs«¡ kÕ<Ûës¡D eTj·÷´sTT. nyÓT]ø± ìs¡T<√´>∑T\˝À n‘·´~Û≈£î\T 17`25 dü+ˆˆ\ eT<Û´ä yêπs. j·T÷s√|æjT· Hé j·T÷ìj·THé <˚ X Ê\˝À eTTK´+>± <ä ø Ï å D ◊s√bÕ <˚ X Ê\˝À ìs¡T<√´>∑XÊ‘·+ nkÕ<Ûsä D ¡ +>± ô|s¡T>∑T‘√+~. »s¡à˙, ÁbòÕqT‡ yÓTT<ä˝q’… <˚XÊ\˝À |ü]ÁX¯eT\ eT÷dæy‘˚ ,· á <˚XÊ\˝À ô|s¡T>∑T‘√qï ìs¡T<√´>±ìøÏ ˇø£ ø±s¡D+>± e⁄+~. ôdŒsTTHé˝À ìs¡T<√´>∑ XÊ‘·+ 25 ≈£î ô|]–+~. b˛s¡TÃ>∑˝Ÿ, Vü≤+π>], Á^düT\˝À ìs¡T<√´>∑+ <ë<ë|ü⁄ 26.8 XÊ‘êìøÏ #˚sT¡ ø=+~. Á|ü‹ HÓ˝≤ j·T÷s√|æjT· Hé j·T÷ìj·THé <˚XÊ\˝À 88y˚\ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. á <˚XÊ\˝À ø√{ÏeT+~ ô|’>± ìs¡T<√´>∑T\THêïs¡T. >∑‘· Äs¡THÓ\\T>± á <˚XÊ\˝À 10 \ø£å\eT+~ì ñ<√´>±\qT+&ç ‘=\–+#ês¡T. Ç+>±¢+&ÉT˝À 35 \ø£\å eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T>± e⁄+&É>±, »s¡à˙, ÁbòÕqT‡\˝À |ü]dærú n<˚$<Û+ä >± e⁄+~. ÄÁùd*º j·÷˝À ≈£L&Ü Á|üuTÑÛ ‘·« $uÛ≤>±\˝À ñ<√´>±\˝À ø√‘·\T $~Û+#ês¡T. ñ<√´>∑T\ô|’ ìs¡“+<Ûä |ü<Mä $s¡eTDqT s¡T<ë›sT¡ . n_Ûeè~∆#+Ó <äT‘√qï, n_Ûeè~∆#+Ó <äì <˚XÊ\˝À ìs¡ T <√´>∑ XÊ‘· + eT]+‘· <ës¡ T D+>± e⁄+&ç , ø±]à≈£î\qT ìø£èwüº <ë]Á<ä´+˝ÀøÏ |ü&<É √k˛Ô+~.

y˚‘H· ê\T, dü<Tä bÕj·÷\˝À ø√‘·\T ñ‘êŒ<äø‘£ · 200 XÊ‘·+ ô|]–q|üŒ{Ïø,° ø±]à≈£î\ y˚‘H· ê\T e÷Á‘·+ ô|s¡>ø∑ b£ ˛>± y˚‘H· ê\˝À ø√‘·\T, ô|q¸q˝¢ À ø√‘·\T, yÓ<’ ´ä dü<Tä bÕj·÷\˝À ø√‘·\e+{Ï #·s¡´\‘√ n|ü]$T‘·+>± ‘·–Z+∫y˚j·Tã&ÉT‘·THêïsTT. ø£˙dü y˚‘H· ê\T >∑‘· ø=~› <äXÊu≤›\ø±\+ Hê{Ïø+£ fÒ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe XÊ‘·+>± e⁄HêïsTT. nyÓT]ø±˝À ø±s=Œπs≥T ø£+ô|˙\ dæÇz\T nkÕ<Ûës¡D J‘ê\T, Ä<ëj·÷\‘√ uÛÀ>±\qT nqTuÛ$Ñ dü÷eÔ ⁄+&É>±, bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]à≈£î\ ì»y˚‘q· $\Te s√Es√Eø° ~>∑C≤]b˛‘·Tqï~. nyÓT]ø±˝À Á|üdTü ‘Ô +· ˇø£ >∑+≥ düeTj·T|ü⁄ ø£˙dü y˚‘q· + 7.26 &Ü\s¡T>¢ ± e⁄+~. Ç~ 1960\ Hê{Ïø+£ fÒ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe. >∑‘· Hê\T>∑T <äXÊu≤›\ Á<äy√´\“D+‘√ b˛*Ñ˚, Á|üdTü ‘Ô · ø£˙dü y˚‘·q ì»$\Te eT]+‘· ‘·≈£îÿe>± e⁄+~. &ÓÁ{≤sTT{Ÿ Á‘·jT· +>± |æ\eã&˚ bò˛sY,¶ »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡, ÁøÏôd˝¢ Ÿ á eT÷&ÉT |ü]ÁX¯eT\T j·TTHÓf’ &… é Ä{À es¡ÿsY‡ (j·TT@&ÉãT¢´)‘√ y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£îHêïsTT. BìÁ|üø±s¡+ ø=‘·>Ô ± #˚sT¡ Ã≈£îqï ø±]à≈£î\≈£î Bs¡øÈ ±\+>± |üì#˚k˛Ôqï ø±]à≈£î\ y˚‘·q+˝À 50XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T #Ó*+¢ #·ã&ÉT‘·T+~. nyÓT]ø±˝À y˚‘q· #Ó*+¢ |ü⁄ |ü]dæ‹ú á $<Ûä+>± e⁄+~. eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î eT]j·TT q\¢C≤‹øÏ, Væ≤kÕŒìø˘ C≤‘·T\≈£î #Ó+~q ø±]à≈£î\≈£î, yÓTøχø√qT+&ç, Ç‘·s¡ <˚XÊ\qT+&ç e∫Ãq e\dü ø±]à≈£î\≈£î, X‚«‘·C≤‹ nyÓT]ø± ø±]à≈£î\≈£î #Ó*+¢ #˚ y˚‘q· +ø£+fÒ Ç|üŒ{Ïø° ‘·≈î£ ÿe>± #Ó*+¢ #·ã&ÉT‘√+~. ôdŒsTTHé, Á^düT, Vü≤+π>Ø\e+{Ï j·T÷s√|æjT· Hé j·T÷ìj·THé <˚XÊ\˝À bı<äT|ü⁄ #·s¡´\ ù|]≥ 30`35`40 XÊ‘·+ y˚‘H· ê\˝À ø√‘·\T $~Û+#ês¡T. ô|q¸qT¢, yÓ’<ä´ s¡ø£åD\˝À ø√‘·\T $~Û+#ês¡T. j·T÷s√|æjT· Hé j·T÷ìj·THé <˚XÊ\T kÕe÷õø£ |ü]s¡øDå£ ìHê<ä+‘√ y˚‘H· ê\˝À ø√‘·\T, |ü<Mä $s¡eTD≤ q+‘·s¡ dü<Tä bÕj·÷\˝À, yÓ<’ ´ä ùde\˝À ø√‘·\T $~ÛdTü HÔ êïsTT. á $<Û+ä >± ñ<√´>±\˝À ø√‘·\T, dü<Tä bÕj·÷\˝À ø√‘·\T, y˚‘H· ê\˝À ø√‘·\‘√ ø±]à≈£î\ ø=qT>√\TX¯øÔÏ HêHê{Ïø° ø°D å dÏ ÷ü ,Ô yês¡T ø£˙dü+ Ç+{Ï n<Ó›\T, dü+ã+~Û‘· _\T¢\qT #Ó*¢+#·˝Òì dæú‹˝ÀøÏ HÓ≥ºã&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·<ë«sê s√Es√Eø° nH˚ø£eT+~ ø±]à≈£î\T ‘·eT ìyêdü kÂø£s¡´+ ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. yês¡ + ‘ê _ø±s¡ T \T>± ~>∑ C ≤s¡ à ã&É T ‘· T Hêïs¡ T . nyÓT]ø±˝À ìs¡T<√´>∑T˝…’q ø±]à≈£î\ô|’ Wwü<Ûä Á|üjÓ÷>±\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. ù|<äyê] |æ\¢\T yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT+&ç y˚s¡T#˚j·Tã&ÉT‘·THêïs¡T. >∑èVü≤ edü‹˝Òì yê]øÏ @s¡Œs¡∫q •_sê\T øÏøÏÿ]dæ b˛‘·THêïsTT. ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹, dü<äTbÕj·÷\ø√dü+ ô|<ä›dü+K´˝À ìs¡T<√´>∑T˝…’q ø±]à≈£î\T <äs¡U≤düTÔ #˚ d ü T ≈£ î +≥THêïs¡ T . j· T ÷s√|æ j · T Hé j· T ÷ìj· T Hé <˚XÊ\˝À`Á|ü‘´˚ øÏ+∫ ôdŒsTTHé, Á^düT\˝À ø±]à≈£î\T` ‘·eT ìyêdü >∑èVü‰\≈£î n<Ó› ãø±sTT\T #Ó*¢+#·˝Òø£ b˛sTTq+<äT≈£î>±q÷ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\‘√ yê]ì Äj·÷ Çfi¯flqT+&ç U≤∞#˚sTTdüTHÔ êïs¡T. ù|<ä, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ Á|ü»\ Ä‘·àVü≤‘·´\T ô|]>±sTT. Ç+>±¢+&ÉT˝À ìs¡T<√´>∑T˝…’qyês¡T nH˚ø£eT+~ e÷<äø£Á<äyê´\ e´düHê\≈£î u≤ìdü˝’… eTè‘·T´yê‘·|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. ‘·eT dü÷|üsY ˝≤uÛ≤\ø√dü+ ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\T #ÓH’ ê˝À n‘·´+‘· Á≈£Ls¡+>± ÁX¯eT<√|æ&û kÕ–düTHÔ êïsTT. ø±]à≈£î\≈£î HÓ\\ ‘·s¡ã&ç #Ó*¢+#ê*‡q, #Ó*¢+#· ã&É≈£î+&Ü e⁄qï y˚‘·q ãø±sTT\T ù|s¡T≈£îb˛e≥+, #ÓH’ ê˝À ˇø£ kÕ<Ûës¡D $wüjT· +>± e⁄+~. ‘·‘Œ· *¤ ‘·+>± ø±]à≈£î\T rÁe ìdüŒèVü≤≈£î >∑T¬s’, ‘·s¡#·T>± ‘·eT j·÷»e÷q´ <=+‘·s\¡ ô|’ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T.

rÁe+>± ô|s¡T>∑T‘√qï |üìuÛ≤s¡+ ñ‘êŒ<äø‘£ q· T ô|+#˚ ù|s¡Tq, e÷¬sÿ≥Tº˝À b˛{°ì ‘· ≥ Tº ≈ £ î H˚ + <ä T ≈£ î <Û ä s ¡ \ qT ‘· – Z + #˚ ù|s¡ T q, j·÷»e÷Hê´\T ø±]à≈£î\ô|’ |üì {≤¬sZ≥T¢, ñ‘·Œ‹Ô {≤¬s≥ Z T¢ ù|s¡T‘√ eT]+‘·>±, eT]+‘·>± |üìuÛ≤sêìï yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡T. BìøÏ ¬s+&ÉT |ü<ä∆‘·T\qT nqTdü]düTÔHêïs¡T. 8 >∑+≥\ |üì~q+˝ÀH˚ ñ‘·Œ‹Ô {≤¬s≥ Z q¢ T ô|+#·≥+ ˇø£ |ü<‹∆ä ø±>±, n~Ûø£ y˚‘q· + #Ó*+¢ #·≈î£ +&ÜH˚ ã\e+‘·+>± ø±]à≈£î\#˚ 8 >∑+≥\ |ü ì ~Hêìï $T+∫ s√EøÏ 10`12 >∑ + ≥\T |üì#˚sTT+#·≥eTH˚~ ¬s+&Ée |ü<ä∆‹. á $<Ûä+>± j·÷»e÷q´es¡+Z y˚T&˚ Á|ü<ëÛ q ìHê<äyTÓ qÆ 8 >∑+≥\ |üì ~qeTH˚ <ëì kÕsê+XÊH˚ï &=\¢CÒùd+<äT≈£î nìï$<Ûë˝≤ Á|üjT· ‹ïk˛Ô+~.

ø±]à≈£ î \ bÕ*≥ XÊ|ü + >± e÷]q kÕ+πø‹ø£ |ü⁄s√_Ûeè~∆ n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü⁄s√_Ûeè~∆ j·TT>∑+˝À eTq+ J$dü T Ô H êïeTì, Bì |ò ü * ‘· + >± Á|ü | ü + #· Á|üC≤˙ø£|ü⁄ dü+πøåeT+ yÓTs¡T¬>’, dü+|ü<ä\T n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘êj·Tì ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüj ú TÓ Tø£ÿ $X‚wü >∑TD≤\ >∑T]+∫ <äfi≤Ø y˚T<Ûëe⁄\T Á|üe∫kÕÔsT¡ . ø±˙ yêdüyÔ êìøÏ ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú kÕ~Û+∫q n‘ê´<ÛTä ìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+`ô|≥Tºã&ç<ëØ es¡|Z ⁄ü dü÷|üsY˝≤uÛ≤\ düeTTbÕs¡®Hê Á|üjÓ÷»Hê\≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·÷, ø±]à≈£î\ |üì |ü]dæú‘·T\qT, ø±]à≈£î\ VüQ+<ë‘·Hêìï eT]+‘·>± ~>∑C≤s¡Tdü÷Ô yê]ì ne÷qMø£]k˛Ô+~. yêdüÔyêìøÏ, kÕ+πø‹ø±_Ûeè~∆`ø±]à≈£î\jÓTTø£ÿ, kÕ<Ûës¡D Á|üC≤˙ø£+jÓTTø£ÿ Jeq Á|üe÷D≤\ ô|+|ü⁄<ä\≈£î ‘√&ÉŒ&Ü*— |üì>∑+≥\ ‘·–Z+|ü⁄≈£î, ìs¡T<√´>∑+ ‘·>T∑ <Z \ä ≈£î, eT]+‘·>± ñ<√´>±\ ø£\Œq≈£î ‘√&ÉŒ&Ü*— kÕ<Ûës¡D Á|üC≤˙ø£+, ø±]à≈£î\T Äs√>∑´ø£s¡ Jeq+ kÕ–+#·{≤ìï kÕ<Ûä´+ #˚j·÷*. ø±˙ ô|≥Tºã&ç<ëØ es¡Z j·÷»e÷q´+˝À, kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q |ü ⁄ s√_Û e è~∆ ≈£ L &Ü kÕ<Û ë s¡ D Á|ü » \, ø±]à≈£ î \ J$‘ê\˝À ø£cÕº\T, ù|<ä]ø£+ eT]+‘·>± yê´|æ+#·{≤ìπø <√Vü≤<ä|&ü TÉ ‘√+~. kÕ+πø‹ø£ |ü⁄s√_Ûeè~∆ ñ<√´>±\˝À ø√‘·\≈£î, ìs¡T<√´>±ìøÏ <√e rk˛Ô+~. kÕ+πø‹ø£ |ü⁄s√_Ûeè~∆ ø±s¡D+>± 50 \ø£\å qT+&ç ø√{Ï e T+~ es¡ ≈ £ L Á|ü ‹ @{≤ ñ<√´>±\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. eTs¡ eTqTwüß\qT, j·÷+Árø£s¡DqT ñ|üjÓ÷–+∫ y˚‘·Hê\ Ks¡TÃ\qT ‘·–Z+#·Tø=ì, j· ÷ »e÷q´ esêZ \ T ‘· e T Ks¡ T ÃqT ‘· – Z + #· T ≈£î+≥THêïsTT. #ÓH’ ê e+{Ï <˚XÊ\˝À ≈£L&Ü ø±s¡T#Íø£ e÷qe ÁX¯eT ` dü÷|üsY ˝≤uÛ≤\ düeTTbÕs¡®q≈£î n+<ä T u≤≥T˝À e⁄+~. ñ<ëVü ≤ s¡ D ≈£ î `#Ó ’ H ê˝Àì Áπ>{Ÿyê˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡ bòÕø£Øº ˝À 50y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\T |üì#˚dTü +Ô &˚yês¡T. á bòÕ´ø£Øº ˝À ªzø˘‡yê>∑Hµé eT]j·TT ªÄ&çµ yÓ÷{≤sY ø±s√ŒπswüHé≈£î #Ó+~q yêVü≤Hê\qT ‘·j÷· s¡T#˚kÕÔsT¡ . y˚‘H· ê\˝À ô|s¡T>∑T<ä\, eTT&çdsü T¡ ≈£î\ Ks¡Tà ô|s¡T>∑T<ä\\‘√ j·÷»e÷q´+ ‘·eT Ks¡TÃ\qT ‘·–+Z #·T≈£îH˚+<äT≈£î dæ«≥®sê¢+&ÉT≈£î #Ó+~q s√uÀ\qT Á|üyX˚ ô¯ |fÒ+º <äT≈£î |ü<øä∏ ±\qT dæ<+∆ä #˚d+æ ~. HÓ<sä ˝Y ≤+&é‡ ˝Àì |ò*æ |t‡ m\Áø±ºìø˘‡ bòÕ´ø£Øº ˝À m\Áø±ºìø˘ ùwesY‡qT nôd+ãT˝Ÿ #˚ ù d |ü ì øÏ 128 s√uÀ\qT $ìjÓ÷–düTHÔ êïs¡T. ø±>± #ÓH’ ê˝Àì EVü‰jYT bòÕ´ø£Øº ˝À Ç<˚ |üìì e+<ä˝≤~ eT+~ HÓ|’ ⁄ü D´+>∑\ ø±]à≈£î\T #˚dTü HÔ êïs¡T. HÓ<sä ˝Y ≤+&é‡ bòÕ´ø£Øº ˝À |ü~+≥ ‘=$Tà~ e+‘·T\ |üìì j·÷+Árø£]+#ês¡T. nyÓT]ø±˝Àì dæ n+&é mdt ¨˝Ÿùd˝Ÿ Á>√düØdt nH˚ nyÓT]ø±˝Àì n‹ô|<ä› ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\ |ü+|æD° dü+düú ‘·eT y˚‘H· ê\ Ks¡Tà ‘·–+Z #·T≈£îH˚+<äT≈£î s√uÀ j·T+Á‘· kÕ+πø‹ø£‘q· T ñ|üj÷Ó –k˛Ô+~. ø±*bò˛]ïj·÷˝Àì ªmsYÔ uÖ+&é bòÕsYà‡µ, wæ|Œæ +>¥ u≤≈£î‡\˝À ùd+Á~j·T |ü<ësê∆\qT+#·{≤ìøÏ s√uÀ\qT ñ|üjÓ÷–k˛Ô+~. j·÷|æ˝Ÿ ø£+ô|˙øÏ ◊`bÕ&é‡, ◊`bò˛Hé‡ ‘·j÷· s¡T #˚dæ n+<äCÒùd dü+düúnsTTq #Ó’Hê˝Àì bòÕø˘‡ø±Hé bòÕ´ø£Øº ˝Àq÷, ‘·eT uÛ≤Ø bòÕ´ø£Øº \ìï+{Ï˝Àq÷ ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√e{≤ìøÏ— ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\≈£î #Ó*¢+#˚ Ks¡TÃqT ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î s√uÀ\qT ñ|üj÷Ó –+#·{≤ìøÏ dü+dæ<+∆ä >± e⁄+~. #ÓH’ ê˝Àì nH˚ø£ |ü]ÁX¯eT\T yÓ*+¶ >¥, ô|sTT+{Ï+>¥, bÕ´øÏ+>¥ ‘·~‘·s¡ |üqT\T #˚j·Te\dæq kÕúHê\˝À ø±]à≈£î\≈£î ã<äT\T>± s√uÀ\qT ñ|üj÷Ó –düTHÔ êïsTT. #ÓH’ ê˝Àì 3 y˚\ô|>’ ± s¬ kÕºs¬ +≥¢˝À #Ó|\tò , yÓsTT≥sY\ ñ<√´>±\˝À s√uÀ\qT|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. á $<Û+ä >±`e÷sYÿ‡ @Hê&√ ôV≤#·Ã]+∫q≥T¢>± `ô|≥Tºã&ç<ëØ bÕ\q˝À kÕ+πø‹ø£ |ü⁄s√_Ûeè~∆, ìs¡+‘·s¡+ ø±]à≈£î\ dæú‹>∑‘·T\qT eT]+‘·>± ~>∑C≤πsÃ+<äT≈£î ˇø£ eqs¡T>± ‘√&ÉŒ&ÉT‘√+~.

|ü]ÁX¯eT ôd‘’ +· u≤\ø±]à≈£î\qT|üj÷Ó –k˛Ô+~. ªHÓùd¢ Ç+&çj·÷µ≈£î düs¡|òüsê<ës¡T˝…’q |ü]ÁX¯eT\T ≈£L&Ü u≤\ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT ñ|üj÷Ó –düTHÔ êïsTT. 11 ø√≥¢ 50 \ø£\å eT+~øÏ ô|>’ ± u≤\\T |ü]ÁX¯eT˝À¢ n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡ |üqT\T #˚düTÔHêïs¡T. BìøÏ u≤*ø£˝ÒMT $TqVü‰sTT+|ü⁄>± ˝Òs¡T— wüße÷s¡T 4 ø√≥¢ |ü~ \ø£\å eT+~ u≤*ø£\T á $<Ûyä TÓ qÆ Á|üe÷<äøs£ ¡ |üqT\˝À e⁄Hêïs¡T.

|òTü Às¡yTÓ qÆ <√|æ&øû Ï >∑Tsö‘·Tqï eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T

Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú˝À eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T n‘·´+‘· <√|æ&ûøÏ >∑T]#˚j·T ã&ÉT‘·THêïs¡T. |ü⁄s¡Twü ø±]à≈£î\‘√ b˛*ùdÔ eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î düe÷q ñbÕ~Û neø±XÊ\T ˝Òe⁄. yê]≈£îqï neø±XÊ\T #ê˝≤ |ü]$T‘·+. Á|üC≤kÕ«eT´+, e÷qe Vü≤≈£îÿ\T, düe÷q‘·«+e+{Ï yê{Ï >∑T]+∫ ã&ÜsTT>± e÷{≤¢&˚ nyÓT]ø±˝À ôd’‘·+, eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T $eø£å≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. ˇπøs¡ø£|ü⁄ |üìøÏ |ü⁄s¡Twü ø±]à≈£î\ø£+fÒ eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î ‘·≈£îÿe y˚‘·q $TdüTÔHêïs¡T. ˇπø s¡ø£|ü⁄ |üìøÏ |ü⁄s¡Twü ø±]à≈£îìøÏ ˇø£ &Ü\sY #Ó*¢ùdÔ, eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£îsê*øÏ 75 ôd+≥T¢ e÷Á‘·yT˚ #Ó*+¢ #·ã&ÉT‘√+~. nyÓT]ø±˝Àì $ÁXÊ+‘· ø±]à≈£î\˝Àì Á|ü‹ |ü~eT+~˝Àq÷ 8 eT+~øÏ ô|q¸qT dü<Tä bÕj·T+˝Ò<Tä . nyÓT]ø±˝Àì 50XÊ‘·+ eT+~ eTVæ≤fi≤ $ÁXÊ+‘· ø±]à≈£î\≈£î, $ÁXÊ+‘· |ü⁄s¡Twü ø±]à≈£î\‘√ b˛*ùdÔ øπ e\+ 60XÊ‘·+ ô|q¸qT e÷Á‘·yT˚ bı+<äT‘·THêïs¡T. 2006˝À ªnyÓT]ø£Hé ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt ˝ÒãsYµ jÓTTø£ÿ n+#·HêÁ|üø±s¡+, ˇø√ÿ nyÓT]ø± ø±]àø£ eTVæ≤fi¯ ‘·q J$‘· ø±\+˝À 5,23,000 &Ü\s¡¢qT ø√˝ÀŒ‘√+~. eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î ‘·≈î£ ÿe y˚‘H· ê\T #Ó*+¢ #·≥+<ë«sê Ç+‘˚ d æ yÓ T T‘êÔ \ qT j· ÷ »e÷Hê´\T $T>∑ T \Tà ≈£î+≥THêïsTT. ˇø£ |ü⁄s¡Twü ø±]à≈£îì‘√ düe÷q kÕúsTT˝À düe÷q |üì#˚ùd ˇø√ÿ eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£îsê*øÏ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 10,784 &Ü\s¡T¢ ‘·≈î£ ÿe>± #Ó*+¢ #· ã&ÉT‘√+~. Ç<˚ ÄÁbò˛`nyÓT]ø£Hé ˝Ò<ë ˝≤{ÏHé nyÓT]ø£Hé <˚XÊ\≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î˝…’‘˚, 19,575 &Ü\s¡q¢ T+&ç 23,873 &Ü\s¡¢ es¡≈î£ |ü⁄s¡Twü ø±]à≈£ î \‘√ b˛*ùdÔ ‘· ≈ £ î ÿe y˚ ‘ · H ê\T #Ó * ¢ + #· ã&ÉT‘√HêïsTT. |üP]Ôø±\|ü⁄ eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î, ‘·eT ‘√{Ï |ü⁄s¡Twü ø±]à≈£î\ø£+fÒ 23 XÊ‘·+ ‘·≈î£ ÿe y˚‘q· + #Ó*+¢ #·ã&ÉT‘√+~. ã+>±¢<˚XŸ, #Ó’Hê, Ç+&√H˚wæj·÷, ì≈£sê>∑Tyê, dæ«≥®sê¢+&ÉT e+{Ï <˚XÊ\˝À yê˝Ÿe÷sYº, ø±´Øbò˛sY, j·÷|æ˝Ÿe+{Ï ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\≈£î yê{Ï ñ‘·Œ‘·T\Ô düs|¡ süò ê<ës¡T˝…q’ |ü]ÁX¯eT\THêïsTT. M{Ï˝À ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘H· êìï, yÓ<’ ´ä s¡øD å£ \qT ìsêø£]dü÷Ô m˝≤+{Ï |ü]Vü‰s¡ #Ó*+¢ |ü⁄\÷ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ ø±]à≈£î\#˚ ìs¡“+<Û+ä >± |üì#˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ä&ç<ëdt, Øu≤ø˘, HÓ’ø˘, |üP´e÷e+{Ï Á|üeTTK |ü ] ÁX¯ e T\ìï+{Ï ø ° Ä≥edü T Ô e ⁄\qT dü s ¡ | ò ü s ê#˚ ù d |ü]ÁX¯eT\˝À ø±]à≈£î\≈£î 7 s√E\ |üìyês¡+— 16`18 >∑+≥\ |üì~q+ neT\e⁄‘·THêïsTT. eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T ˝…+’ –ø£ y˚~+Û |ü⁄\≈£î >∑Tsö‘·÷, @ $<Ûyä TÓ qÆ #Ó*¢+|üP ˝Ò≈£î+&Ü ìs¡“+<Ûä zesYf…ÆyéT #˚j·Te\dæq <äTdæ‹ú ˝À e⁄Hêïs¡T. ã+>±¢<˚XŸ, $j·T‘êï+, Ç+&çj·÷, l\+ø£, bÕøÏkÕúHé, áõ|ü⁄º e+{Ï <˚XÊ˝À¢ì <äTdüTÔ\ ‘·j·÷Ø |ü]ÁX¯eT\˝À 14`25 dü+ˆˆ\Tqï eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T ìsê›øDåÏ ´+>± <√|æ&øû Ï >∑Tsö‘·THêïs¡T. ‘·≈î£ ÿe y˚‘H· ê\T, y˚‘·q ãø±sT÷\T, m≈£îÿe |üì>∑+≥\T, m˝≤+{Ï y˚‘·q+˝Òì ã\e+‘·|ü⁄ zesYf…ÆyéT— |üìÁ|ü<˚XÊ˝À¢ y˚~+Û |ü⁄\T— ˝…+’ –ø£ y˚~+Û |ü⁄\T e+{Ïe˙ï á u≤*ø£\ô|’ Á|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ Ä]∆ø£eT+&Éfi¯ófl, Á|ü‘˚´ø£ m>∑TeT‹ eT+&Éfi¯fl˝À eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\ dæú‹ uÛÑj·T+ø£s¡+>± e⁄+~. j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé <˚XÊ\˝À $~Û+∫q bı<äT|ü⁄ #·s´¡ \ Á|üu≤Û e+, Äj·÷ ìø£èwüº ÁX¯eT<√|æ&ûøÏ >∑Tsö‘·Tqï u≤\ ø±]à≈£î\T <˚XÊ\˝Àì eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\ô|’ #ê˝≤ rÁe Á|üu≤Û yêìï ‘·q dü÷|üsY ˝≤uÛ≤\ kÕ<Ûäqø√dü+, Á|ü|ü+#· |ü&yÉ k˚ ˛Ô+~. ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú m˝≤+{Ï C≤©, <äj÷· ˝Ò≈î£ +&Ü ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ô|’ rÁeeTÚ‘√qï <ë&ÉT\T u≤\ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT |òüTÀs¡+>± <√|æ&û #˚k˛Ô+~. Á|ü|+ü #·yê´|æ‘+· >± ø±]à≈£î\T ªô|≥Tºã&çµô|’ ‘·eT ◊m˝Ÿz n+#·Hê Á|üø±s¡+, Á|ü|+ü #·yê´|æ‘+· >± 22 ø√≥¢ kÕVü≤k˛ù|‘·yÓTÆq, rÁeyÓTÆq b˛sê{≤\T kÕ–+#·≥+ eT+~ u≤\ ø±]à≈£î\THêïs¡T. M]˝À n‘·´~Û≈£î\T <ë«sê, neT÷\´yÓTqÆ ‘ê´>±\<ë«sê nH˚ø£ Vü≤≈£îÿ\T n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡ |ü]ÁX¯eT\˝À, <äTs¡“¤s¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ kÕ~Û+#·Tø√e≥+‘√bÕ≥T, yê{ÏøÏ nH˚ø£ #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ å£ \qT ≈£L&Ü kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡T. ø±>±, ø±]à≈£î\ |üì#˚düTÔHêïs¡T. j·÷|æ˝Ÿe+{Ï ~>∑Z» |ü]ÁX¯eT\≈£î s¡øD ‘·j·÷Ø<ës¡T\T>± e⁄qï #Ó’Hê˝Àì bòÕø˘‡ø±Hée+{Ï á Vü≤≈£îÿ\ô|’ áHê&ÉT rÁeyÓTqÆ <ë&ç »s¡T>∑T‘√+~.


20`5`2013 ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ô|’ <ë&ÉT\T ì‘·´ø£è‘·´ eTj·÷´sTT. j·T÷s√|æjT· Hé j·T÷ìj·THé <˚XÊ\˝À 15 XÊ‘·+ y˚‘·q ø√‘·\qT $~Û+#ês¡T. |üì>∑+≥\qT ô|+#ês¡T. ô|q¸qT, Äs√>∑´ dü<äTbÕj·÷\T, |ü<äM $s¡eTD≤q+‘·s¡ dü<Tä bÕj·÷\qT ≈£î~+∫y˚XÊs¡T. ô|s¡÷, >±«{Ïe÷˝≤ e+{Ï eT<Ûä´ nyÓT]ø± <˚XÊ\˝À ø±]à≈£î\T ˇø£ j·T÷ìj·THé>± dü+|òüT{Ï‘· eTe&É y ˚ T nkÕ<Û ä ´ +>± |ü ] D$T+∫+~. ø±]àø£ Hêj·T≈£î\T Vü≤‘·´≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. ø±]àø£ #·{≤º\qT dü+düÿ]+#˚ ù|s¡Tq, nH˚ø£ Ädæj÷· <˚XÊ\˝À ø±]àø£ Vü≤≈£îÿ\≈£îqï #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ s¡øDå£ \˙ï ø±\sê∫ y˚jT· ã&ÉT ‘·THêïsTT. @$<ÛäyÓTÆq s¡ø£åD\÷˝Òì, ø±]à≈£î\ ø±+Á{≤ø°øº s£ D ¡ ô|]–b˛‘√+~.

ø±]à≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·|ü≥¢ ∫qï#·÷|ü⁄ ÁX¯ e T<√|æ & û ì rÁe+ #˚ j · T ≥+<ë«sê, ‘· q dü÷|üsY˝≤uÛ≤s¡®Hê y˚≥kÕ–düTÔqï ô|≥Tºã&ç<ëØe´edüú, ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>±H˚ ø±]à≈£î\ |üìÁ|ü<˚X¯ uÛÑÁ<ä‘·|ü≥¢ ∫qï#·÷|ü⁄‘√ e´eVü≤]k˛Ô+~. |üìÁ|ü<X˚ +¯ ˝À ø±]à≈£î\ Á|ü e ÷<ë\T, yê] eTs¡ D ≤\T nH˚ $ #ê˝≤ kÕ<Ûës¡D≤+X¯+>± e÷]b˛j·÷sTT. ˝ÀVü≤|ü]ÁX¯eT, >∑qT\ $uÛ≤>±\˝À |üìÁ|ü<˚X¯ Á|üe÷<ë\T eT]+‘· m≈£îÿe>± e⁄HêïsTT. Á|ü‹ >∑+≥≈£L eTT>∑TsZ T¡ ø±]à≈£î\T ªVü≤‘·´µ >±$+|üã&ÉT‘·THêïs¡T. á $uÛ≤>±\˝À Á|ü‹ dü + ˆˆs¡ + 2000ô|’ > ± bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|ü e ÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Bì‘√bÕ≥T>±, s¡kÕj·Tq eT]j·TT Á|üe÷<äøs£ ¡ |ü]ÁX¯eT\˝À |üì#˚ùd yê]˝À n~ÛøX£ Ê‘·+ ø±]à≈£î\T |üì dü+ã+<Ûä yê´<ÛäT\‘√ ªVü≤‘·´µ #˚j·Tã&ÉT‘·THêïs¡T. #ÓH’ ê˝À u§>∑T>Z q∑ T\ Á|üe÷<ë\˝À ô|<äd› +ü K´˝À ø±]à≈£î\T eTs¡D+Ï #·≥eTH˚~, Ä <˚X+¯ ˝À ˇø£ s√EyêØ e´eVü‰s¡yÓTÆ+~. ã+>±¢<˚XŸ, bÕøÏkÕúHé\˝À <äTdüTÔ\ |ü]ÁX¯eT\˝À, n–ïÁ|üe÷<ë\e+{Ï yê{Ï˝À¢, ô|ø’ |£ ü \T ≈£L*b˛e≥+e+{Ï |òüT≥q˝À¢ e+<ä˝≤~ eT+~ ø±]à≈£î\T eTs¡DÏ+#·>±, y˚˝≤~eT+~ ø±]à≈£î\T >±j·÷\bÕ\e⁄‘·T+&É≥+ düs¡«kÕ<Ûës¡DyÓTÆq e´eVü≤s¡+>± e÷]+~.

e\dü ø±]à≈£î\ <äjT· ˙j·T |ü]dæ‘ú T· \T Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î ø±+~o≈£î\T>± JeH√bÕ~Ûø√dü+ e\dü\TyÓfi‚fl yês¡T`}|æs¡+<äø£, rÁe Äø£*, rÁe ˙{Ïø=s¡‘·e+{Ï düeTdü´\‘√ n‘·´+‘· $cÕ<ä dü+|òTü ≥q\T ‘·s#¡ ÷· #√≥T#˚dTü ≈£î+≥THêïsTT. ñ<√´>± H˚«wüD¬ø’ øÏøÏÿ]dæq ø±+~o≈£î\‘√ ≈£L&çq |ü&Ée\T eT<Û´ä <Ûsä ê düeTTÁ<ä+˝À eTTì–b˛>±, eTs¡D≤\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘√+~. e+<ä˝≤~eT+~ ñ<√´>±H˚«wü≈£î˝…’q e\dü ø±]à≈£î\T á $<ÛäyÓTÆq <äTs¡às¡D≤\≈£î >∑T]ø±e≥eTH˚~, yê] <äTdæú‹øÏ n<ä›+|ü&ÉT‘√+~. ≈£îyêsTT{Ÿ, K‘êsY, kÂBnπs_j·÷, j·TT.@.ÄsY. ‘·~‘·s¡ >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ˝À¢ |üì#˚düTÔqï e\dü ø±]à≈£î\ ø£cÕº\≈£î n+‘·T˝Ò≈£î+&Ü e⁄+~. eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T ˝…’+–ø£ <ë&ÉT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. ‘·eT u≤<Ûä\T uÛÑ]+#·˝Òì nH˚ø£eT+~ eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. á >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ\˝Àì #ê˝≤eT+~ ø±]à≈£î\≈£î düs¬ q’ Ä<Ûës¡ |üÁ‘ê\T ˝ÒeH˚ ù|s¡T‘√ U…<’ Tä #˚j·Tã&ÉT‘·THêïs¡T. nyÓT]ø±, j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé <˚XÊ\˝À ôd‘’ +· , düs¬ q’ Ä<Ûës¡ |üÁ‘ê\T˝Òì ø±]à≈£î\T |òTü Às¡yTÓ qÆ $eø£≈å î£ >∑T]#˚jT· ã&ÉT‘·÷e⁄Hêïs¡T. 1 ø√{Ï |ü~\ø£\å eT+~ #·≥$º s¡T<ä∆ e\dü ø±]à≈£î\T nyÓT]ø±˝À e⁄Hêïs¡H˚~ ˇø£ n+#·Hê. M] ÁX¯eT ø±s¡T#Íø£>±, ìsê›øÏåD´+>± <√|æ&û #˚j·Tã&ÉT‘√+~. á #·≥$º s¡T<ä∆ e\dü ø±]à≈£î\˝À 2,60,000 eT+~ uÛ≤s¡‘· e\dü ø±]à≈£î\T e⁄Hêïs¡T. Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± ø±]à≈£î\ <äTdæú‹ Ç˝≤ e⁄+&É>± ø±s=Œπs≥T ~>∑CZ ≤\T`‘·eT qT+&ç ø±]à≈£î\T bı+<˚ eTqïq\ >∑T]+∫, dü<Tä bÕj·÷\ >∑T]+∫ m+‘√ >=|üŒ>± e÷{≤¢&TÉ ‘·T+{≤s¡T. Ç{°e* nyÓT]ø± n<Û´ä ø£å mìïø£\˝À bò˛]¢ &Ü˝Àì yÓd>πºt {Ÿ ]kÕsY‡º dæÇz &˚$&é ôd>’ ˝∑ Ÿ, ˇu≤e÷ mìï¬ø‘’ ˚ n+<ä]˙ ñ<√´>±\qT+&ç rùdkÕÔjT· ì ˇø£ Ç`yÓTsTT˝Ÿ <ë«sê ãVæ≤s¡+>∑+>± nø£ÿ&É |üì#˚ùd 8y˚\eT+~ ø±]à≈£î\qT, ñ<√´>∑T\qT u…~]+#ê&ÉT. |ò⁄ü øÏweæ ÷ nDT$<äT´‘·TÔ øπ +Á<ä+ e<ä› |üìkÕ–düTqÔ ï ˇø£ düuŸø±+Á{≤≈£îº ø£+ô|˙ j·÷»e÷q´+`düTHêMT, Äô|’ uÛ÷Ñ ø£+|ü+ ø±s¡D+>± nDT$<äT´‘·TÔ øπ +Á<ä+qT+&ç yÓ\Te&çq nDT<Ûë]àø£‘q· T ‘=\–+∫ Ä |ü]düsê\qT X¯óÁuÛ|Ñ ]ü #˚ |üìì #˚|{ü +ºÏ ~. nsTT‘˚, nø£ÿ&É ãj·T\Œ&çq nDT<Ûë]àø£‘· Á|üe÷<ä kÕúsTT\ >∑T]+∫ ø±]à≈£î˝…e«s¡÷ e÷{≤¢&Ésê<äì Ä+ø£å\T $~Û+∫+~. nDT<Ûë]àø£‘· ãj·T\Œ&çq kÕúsTT\qT >∑T]Ô+#˚ |ü]ø£sê\qT eT÷dæyd˚ ,æ n‹ ‘·≈£îÿe nDT<Ûë]àø£‘· kÕúsTT\qT dü÷∫+|ü CÒj·÷\ì ≈£L&Ü Ä j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\qT Ä<˚•+∫+~.

5

2013 @Á|æ˝Ÿ 9q »qs¡˝Ÿ yÓ÷≥sY‡ ø£+ô|˙ j· ÷ »e÷q´+ dü + e‘· ‡ sê+‘· + ˝À ø±]à≈£ î \ j·T÷ìj·THé‘√ »]ù| #·s¡Ã\T ˇø£ ø=*øÏÿ sê˝Ò<äH˚ kÕ≈£î‘√ ‘·q ø£+ô|˙ ñ‘·Œ‹Ô ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qìï+{Ï˙ <äøD åÏ ø=]j·÷qT+&ç ñ‘·sÔ ¡ ø=]j·÷≈£î ã~© #˚kÕÔqì ôV≤#·Ã]+∫+~. uÛ ≤ Ø dü ÷ |ü s Y ˝≤uÛ ≤ *ï <ä + &É T ≈£ î +≥Tqï Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Ä{ÀyÓ÷{Ïyé ø±+bıHÓ+{Ÿ‡ j·÷»e÷q´+ Ç+>±¢+&ÉT˝Àì ‘·q ø±s¡¢ ‘·j÷· Ø |ü]ÁX¯eT˝Àì ñ<√´>∑T\+<ä]ø° kÕ+Á|ü<ëj·T+ Á|üø±s¡+ ªuÀqdtµ Ç∫Ã+~, Ç+‘ê #˚ùdÔ n~ ‘·q ñ<√´>∑T\≈£î ÁøÏdeºü Tdt uÀqdt>± Ç∫Ã+~`ªuÒøH£ é XÊ+&é $#Yµ e÷Á‘·yT˚ ! 2012 E˝…˝’ À uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ ˝Àì ˇ&çcÕ sêh+ `|üsB¡ |te<ä› #·eTTs¡T X¯ó~∆|]ü ÁX¯eT˝ÀìøÏ Á|üy•˚ düTqÔ ï ø±]à≈£î\ô|’ düÁø£eTyÓTÆq nqTeT‹ |üÁ‘ê\T ˝ÒeH˚ ø±s¡D+‘√ dæ◊mdtm|òt dæã“+~ ø±\TŒ\T »s¡|ü>±, n+<ä T ˝À @&É T >∑ T s¡ T ø±]à≈£ î \≈£ î ‘· ÷ {≤\ >±j·÷\j·÷´sTT. á $<Û+ä >± Á|ü|+ü #· yê´|æ‘+· >± ô|≥Tºã&ç<ëØ j·÷»e÷q´+ u≤ìdü\ kÕúsTTø£+fÒ ø±]à≈£î\qT eT]+‘·>± ~>∑C≤s¡Tk˛Ô+~.

eTq <˚X+¯ ˝À ø±]à≈£î\ dæ‹ú >∑‘T· \T eTq <˚X¯+˝À ø±]à≈£î\ dæú‹>∑‘·T\T eT]+‘· uÛj Ñ ÷· qø£+>± e⁄HêïsTT. Ç{°e* Á|ü|+ü #·u≤´+≈£î ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ Á|ü|+ü #·+˝Àì n‘·´+‘· ìs¡Tù|<ä\˝À eT÷&Ée e+‘·T uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝ÀH˚ e⁄Hêïs¡T. 2013 j·TTmHé&|ç æ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+, n~ $esê\T ùdø£]+∫q 187 <˚XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q e÷qyê_Ûeè~∆ dü÷∫ø£˝À eTq<˚ X ¯ + 136e kÕú q +˝À e⁄+~. ù|<ä ] ø£ + , ndüe÷q‘·«+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À s√Es√Eø° ô|]– b˛‘·THêïsTT. Ç{°e* ªj·T÷ìôd|òtµ n<Ûä´j·Tq+˝À Äs¡Tø√≥¢ |ü~\ø£å\ eT+~ uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T˝…’q u≤\\T m<äT>∑T<ä\ ˝Òø£ –&Édüu≤] e⁄Hêïs¡ì ‘Ó*|æ+~. bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|üy˚T yês¡T –&Édüu≤] b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+. bÂwæøº ±Vü‰s¡ ˝ÀbÕìøÏ ù|<ä]ø£yT˚ ø±s¡D+>± e⁄+~. uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ ˝À ñ<√´–‘ê XÊ‘·+ n‘·´+‘· <äj·T˙j·Tdæú‹˝À e⁄+~. ìs¡T<√´>∑+ <ëyêq\+˝≤ yê´|æ k ˛Ô + ~. eTq<˚ X ¯ + ˝À n‘· ´ ~Û ø £ Á|ü C ≤˙ø£ + s¬ ø±ÿ&ç‘>˚ ±ì &=ø±ÿ&Éì dæ‹ú ˝À e⁄Hêïs¡T. uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\T eTq<˚X¯ Ä]∆ø±_Ûeè~∆ >∑T]+∫ m+‘· >=|üŒ>± Á|üø£{Ï+#·T≈£î+≥THêï, n~ ñ<√´>∑ ø£\Œq˝À m˝≤+{Ï n_Ûeè~∆˙ rdüTø=ì sê˝Ò<Tä . ñ‘·Œ‹Ô s¬ {Ï+º |üe⁄‘·T+&É>±, ø±]à≈£î\ dü+K´ {≤{≤d”\º T bÕ¢+≥T˝À ˝≤>± dü>±ìøÏ ô|’>± |ü&çb˛‘√+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£ Á|üC≤˙ø±ìøÏ yÓ’<ä´ kÂø£sê´ìøÏ neø±X¯+˝Ò<Tä . ø£˙dü y˚‘q· s¡øD å£ ˝Ò<Tä `|üìuÛÁÑ <ä‘,· |üì Á|ü<X˚ +¯ ˝À uÛÁÑ <ä‘,· Á|üd÷ü ‹ X¯\e⁄\T, dü<Tä bÕj·÷\T e+{ÏyM˚ ˝Òe⁄. ñ<√´>∑ ø£\ŒHê XÊ‘·+ |ü&bç ˛‘·Tqï~. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 45 \ø£\å qT+&ç 80 \ø£\å eT+~ Á|ü»\T |üìø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. $<ë´e+‘·T˝…’q j·TTe≈£î\≈£î ≈£L&Ü ñ<√´>±\T \_Û+#·≥+˝Ò<äT. bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´ |üP]Ô#˚düT≈£îqï kÕ+πø‹ø£ $<ä´˝À &çbı¢e÷ #˚dqæ yê]˝À n‘·´~Û≈î£ \T ìs¡T<√´>∑T\T>± e⁄Hêïs¡T. ñ<√´>±\ ø£\Œq ‘·>∑Z&É+ ìs¡T<√´>±ìï eT]+‘·>± ô|+#·T‘√+~. e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À dü+øå√uÛÑ |ò*ü ‘·+>± 1 ø√{° 50 \ø£\å eT+~ Á|ü‹@{≤ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. ‘·j·÷Ø s¡+>∑+˝À 35 \ø£å\ ñ<√´>±\qT ≈£î~+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝Àì yÓTT‘·Ô+ ñ<√´>∑T\˝À 48.6 XÊ‘·+ dü«j·T+ ñbÕ~Û s¡+>∑+˝À e⁄+&É>±, 19.7XÊ‘·+ y˚‘q· ø±]à≈£î\T>±q÷, 31.7 XÊ‘·+ s√E≈£L©\T>±qT e⁄Hêïs¡T. á s√Eø° 52.9 XÊ‘·+, Á|ü»\T e´ekÕj·T+, n&É$, #˚|\ü y˚≥\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü eç ⁄Hêïs¡T. 19.3 XÊ‘·+ Á|ü»\T ñ‘·Œ‹Ô, ‘·j÷· Ø s¡+>±\˝À ñ<√´>±\T ø£*– e⁄Hêïs¡T. Çø£, uÛÑeqìsêàD s¡+>∑+‘√düVü‰ Ç‘·s¡ ùdyês¡+>±\ìï+{Ï˝À ø£*|æ 27.8 XÊ‘·+ eT+~ |üì#˚düTÔHêïs¡T. Á|ü»\ dü+øπ eå T+ n_Ûeè~∆ø=s¡≈î£ ã&Ó{® Ÿ˝À ì<ÛTä \ πø{≤sTT+|ü⁄ qT+&ç Á|üuÛÑT‘·«+ yÓq≈£îÿ ‘·>∑Z≥+‘√ ìs¡T<√´>∑+ ô|s¡T>∑T‘√+~. e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\qT+&ç |ü≥Dº ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\Tb˛‘·Tqï ˇø£ ø√{° 50\ø£\å eT+~ ñ‘·Œ‹Ô, ‘·j·÷Ø s¡+>±\˝À ñbÕ~Û bı+<ä˝øÒ b£ ˛>±, n‹‘·≈î£ ÿe s√E≈£L©øÏ ìsêàD s¡+>∑+ e+{Ï yê{Ï˝À¢ |üì#˚düTÔHêïs¡T. dü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü ø±+Á{≤≈£î,º W{Ÿk˛]‡+>¥\ ù|]≥ nìj·T‘· ñ<√´–‘· ô|s¡T>∑T‘√+~. e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝Àì nìj·T‘· ø±]à≈£î\T, nìj·T‘· e´ekÕj˚T‘·s¡ s¡+>∑+˝À e÷Á‘·y˚T

»qX¯øÏÔ |üì#˚düTÔHêïs¡T. á ñ<√´>±\ ø£\Œq\˙ï ñ<√´–‘· ô|s¡T>∑T<ä\>± uÛ≤$+#·˝eÒ TT. düTe÷s¡T>± 27 \ø£\å eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T`M]˝À rÁe+>± qwüºb˛‘·Tqï eTVæ≤fi¯\T ô|s¡T>∑T‘·THêïs¡T. dü+|òTü {Ï‘· s¡+>∑+˝À ø±]à≈£î\ #·≥㺠<ä∆ Vü≤≈£îÿ\˙ï yÓTTs¡≥T>± ‹s¡dÿü ]+#·ã&ÉT‘·THêïsTT. H√sTT&Ü, e÷H˚dsü ,Y lô|s¡+ã<ä÷sY, u…+>∑Tfi¯Ss¡T yÓTT<ä\>∑T #√≥¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ eTT]øÏyê&É\˝À ãVüQfi¯C≤‹ dü+dü\ú T`ø±]à≈£î\T j·T÷ìj·THé>± dü+|òTü {Ï‘|· &ü {É ≤ìï ôd‘’ +· ìsê∆øD åÏ ´+>± ‹s¡dÿü ]düTHÔ êïsTT. düTõø° e÷H˚dsü Y bÕ¢+≥T˝À˝≤>±, j·÷Hê+˝Àì ØC…˙‡ dæsê$Tø˘‡˝À ˝≤>±, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì eT]ø=ìï #√≥¢˝≤>± me¬sH’ ê, ø±]à≈£î\T dü+|òTü {Ï‘|· &ü +˚ <äT≈£î eTT+<äTø=ùdÔ Á≈£Ls¡yTÓ qÆ b˛©düT ìs¡“+<Ûëìï Á|üj÷Ó –düTHÔ êïsTT. @$<ÛäyÓTÆq n~Ûø£y˚‘·q+ #Ó*¢+#·ã&É≈£î+&ÜH˚ ø±]à≈£ î \T s√E≈£ î 10 qT+&ç 12 >∑ + ≥\T ã\e+‘·+>± ÁX¯eT#˚sTT+#·Tø√ã&ÉT‘·THêïs¡T. ø±]à≈£î\T n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq, s¡ø£åD\T˝Òì ÁbÕ+‘ê˝À¢ ã\e+‘·+>± |üì#˚dü÷Ô, ‘·s¡#·÷ bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|üe÷<ë\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. nH˚ø£eT+~ #êe⁄\≈£î, rÁe>±j·÷\≈£î ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T. |ü]ÁX¯eT˝˝À u≤\ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT|üj÷Ó –+#·≥+ ô|]–+~. eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T #Íø£ ø±]à≈£î\T>± <√|æ&û #˚jT· ã&É≥y˚T>±ø£, H˚{Ï n‘ê´<ÛTä ìø£ ◊{Ï eT]j·TT _|æz $uÛ≤>±˝À¢q÷ ˝…+’ –ø£ y˚~+Û |ü⁄\≈£î, <ë&ÉT\≈£î ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T. yê] ÁbÕD≤\≈£î @$<Ûyä TÓ qÆ s¡øD å£ ≤˝Ò<Tä . |ü⁄s¡Twü ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T>± eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î düe÷q|üìøÏ düe÷q y˚‘q· + Çe«≥+˝Ò<Tä . ø±]à≈£î\T bı<äT|ü⁄ #˚dTü ≈£îqï |æm|òt Ç‘·s¡ ô|q¸qT ì<ÛäT\qT ôd’‘·+ n‘·´~Ûø£ j·÷»e÷Hê´\T ~>∑$T+>∑T‘·THêïsTT. ø±]à≈£î\T <ë#·T≈£îqï |æm|òt eT]j·TT ô|q¸qT ì<ÛäT\qT ùws¡T e÷¬sÿ{À¢ ô|≥Tºã&ç ô|≥º{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #·≥ºã<ä∆ nqTeT‹ì∫à y˚dæ+~. |æm|òt˝Àq÷, ô|q¸qT ì<ÛTä \˝Àq÷ ø±]à≈£î\ yê{≤qT ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î nìï #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥÷, ‹]– Ä yÓTT‘êÔ\qT ùws¡T e÷¬sÿ{À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T>± #·{≤º yê´bÕsêìøÏ nqTeT‹+∫+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì n‘·´~Ûø£ ø±]à≈£î\T bÂwæºø±Vü≤s¡ ˝À|ü+‘√ Ç\T¢ ˝Òø,£ $<ä´˝Òø,£ Äs√>∑´ kÂø£sê´\T˝Òø£ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. M]øÏ ø£˙dü eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ñ+&É≥+˝Ò<Tä . ns¡|ú Püò ´&É˝Ÿ e´edü>ú ±qTqï eTq<˚X+¯ ˝À Á|ü»\ô|’ ìø£èwüº <√|æ&,û nD∫y˚‘\· T eTTK´+>± eTq<˚X+¯ ˝À ø±]à≈£î\T ø£wJºü e⁄\ô|’ n~Ûø+£ >± e⁄HêïsTT. H˚ { Ï ø ° e÷qe Vü Q +<ë‘· H êìï ~>∑ C ≤π s à ne÷qMj·TyÓTÆq bÕø° |üì n~Ûø±]ø£ ÄyÓ÷<ä+‘√ eTq<˚X¯+˝À ø=qkÕ>∑T‘√+~. eTqwüß\‘√ bÕø°|üì #˚sTT+#·≥+˝À eTq<˚X¯+˝À ¬s’˝Ò«\T Á|ü<ÛäeT+>± e⁄HêïsTT. Ç+ø± dæ>∑TZ˝Ò≈£î+&Ü ¬s’˝Ò«Á{≤ø˘\ô|’ eT\eT÷Á‘ê\qT bÕø° yê]‘√ X¯óÁuÛ+Ñ #˚sTT+#˚+<äT≈£î ‘·eTqT ÄyÓ÷~+#ê\ì &çe÷+&é #˚k˛Ô+~. y˚T|òü÷\j·÷˝À kÕ>∑T‘·Tqï $<Ûä+>± m\Tø£\ ø£\T>∑T˝≤¢+{Ï s¡+Á<Ûë\˝À <ä÷] >∑qT\T ‘=\#·≥eTH˚~ e÷qe ÁX¯eTqT`eTTK´+>±`u≤\\ ÁX¯eTqT m+‘·{Ï ìø£èwü+º >± <√|æ&û #˚dTü HÔ êïs¡H˚ <ëìøÏ ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D>± e⁄+≥T+~. #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ »+≈£î˝ÒM ˝Ò≈î£ +&Ü ø£≥Tºu≤ìdü e´edüú H˚{Ïø° ø=qkÕ>∑T‘√+~. e\dü ø±]à≈£î\T ‘·s¡#·T>± ø£≥Tºu≤ìdü\T>± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. Ç{°e\ ˇ&çcÕ qT+&ç rdüT≈£îsêã&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Ç≥Tø£ ã{°º\˝Àq÷, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á>±HÓ{’ Ÿ |ü]ÁX¯eT˝Àq÷, |üì#˚dTü qÔ ï ø±]à≈£î˝Ò <ëìøÏ Á|ü‘·´ø£å ‘êsêÿD≤\T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àì <äfi≤Ø\T <ä[‘·T\qT, Ä~yêdüT\qT Á|ü˝ÀuÛÑ|ü]∫ yÓTs¡T>¬ q’ y˚‘H· ê\T ÇkÕÔeTì |ü{≤ï\≈£î rdüT≈£îe∫Ã, yê]#˚ ìs¡“+<Ûä yÓ{#ºÏ êøÏØ #˚sTTdüTHÔ êïs¡T. <ä T dü T Ô \ T eT]j· T T ã≥º \ |ü ] ÁX¯ e T\˝À ne÷qMj· T +>± kÕ>∑ T ‘√qï <√|æ & û eTTK´+>± ù|s=ÿq<ä–+~. á |ü]ÁX¯eT≈£î #Ó+~q <äfi≤s¡T\T nH˚ø£eT+~ j·TTe‘·T\≈£î ÄX¯\T ø£*Œ+∫ yê]ì ø£≥Tºu≤ìdü\T>± Äj·÷ |ü]ÁX¯eT˝À ñ|üj÷Ó –düTHÔ êïs¡T. Ä~yêd” , <ä [ ‘· j· T Te‘· T \T á ne÷qMj· T , <ës¡TDyÓTqÆ <√|æ&û u≤~Û‘T· \T>± e⁄Hêïs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ‹s¡T|üPŒs¡T˝À 16`25 dü+ˆˆ\ ej·TdüT>∑\ j·TTe‘·T\T`<äTdüTÔ\, ã≥º\ |ü]ÁX¯eT j·÷»e÷Hê´\#˚ ªdüTeT+>∑[µ e+{Ï |ü<∏äø±\‘√ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝ÀHÓ’ ns¡ú`ø£≥Tºu≤ìdü\T>± #êøÏØ #˚jT· {≤ìøÏ HÓ≥㺠&ܶsT¡ . M]˝À n‘·´~Û≈î£ \T <ä[‘·T\T. M]#˚ ã\e+‘·+>± n~Ûø£|üì #˚sTTdüTÔHêïs¡T. ÁfÒ&é j·T÷ìj·TqT¢>± @s¡Œ&˚+<äT≈£î M]ì nqTeT‹+#·˝<Ò Tä . Ms¡+‘ê <ä÷wüD\ s¡÷|ü+˝Àq÷, ˝…+’ –ø£ y˚~+Û |ü⁄\‘√ düV‰ü nìï$<Ûë\ uÛÖ‹ø£ y˚~+Û |ü⁄\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. #ê\ ô|<ä›m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ >±$+#·T≈£î+≥Tqï Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<øä∏ +£ ` Á>±MTD ù|<ä\≈£î

ñbÕ~Ûì >±´s¡+{° #˚jT· ≥+˝À $|ò\ü yÓTÆ ìs¡T|üj÷Ó >∑ yÓTÆq~>± s¡TEe⁄#˚düT≈£î+~. Çø£, ø£+Áb˛º\sY n+&é Ä&ç≥sY »qs¡˝Ÿ ìy˚~ø£ Á|üø±s¡yT˚ , ñbÕ~Û ø£*ŒdüTqÔ ï |ü ì ~Hê\T 2009`10˝À 54s√E\ qT+&ç 2011`12 Hê{ÏøÏ 43 s√E\≈£î |ü&çb˛j·÷sTT. düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î bı≥º#‘˚ · ã≥Tºø=ì Á>±MTD ù|<ä\T e\düb˛≈£î+&Ü Ä|ü≥+˝À á |ü<øä∏ +£ $|ò\ü yÓT+Æ <äH~˚ ìsêø£]+#·M\T˝Òì yêdüeÔ +. á $<Û ä y Ó T Æ q u≤<Û ä e Tj· T yÓ T Æ q , $cÕ<ä ø £ s ¡ , ne÷qMj·T, ùV≤j·TyÓTÆq |ü]dæú‘·T\ q&ÉTeTqTqï ø±]àø£es¡+Z `|ü]dæ‘ú T· \q˙ï ª$~Ûµ sê‘·≈î£ e<ä* eTÚq Áù|ø£≈å î£ \T>± e⁄+&É˝sÒ T¡ — ñ+&ÉC≤\s¡T. düeTs¡o\‘·, kÕe÷õø£ #Ó’‘·q´+ø£\ es¡Z+>± ø±]à≈£î\T á <√|æ&û ndüe÷q‘·\qT, nD∫y˚‘·qT ø=qkÕ>∑ìe«s¡T. á $<ÛäyÓTÆq <äTsêàsêZ\≈£î, nHê´j·÷\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&ÉyT˚ ø±]à≈£î\ es¡Z dü«uÛ≤e+. n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚XÊ\˝À Á|ü‘´˚ øÏ+∫ j·T÷s√|æjT· Hé j·T÷ìj·THé <˚XÊ\˝À ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT m\T¬>‹Ô #ê≥T‘·÷, ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT ‹]– bı+<ä{≤ìøÏ, ‘·eT Á|üj÷Ó »Hê\ |ü]s¡øD å£ ≈£î ø±]à≈£î\T ô|<äm› ‘·TqÔ b˛sê{≤\˝ÀøÏ ø£<Tä \T‘·÷ e⁄+&É{≤ìï eTq+ Ç|üŒ{Ïøπ >∑eTì+#ê+. Ç{°e* ø±\+˝À <äøD åÏ ≤Á|òøæ ± >∑ìø±]à≈£î\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ kÕ–+∫q $T*f…+{Ÿ b˛sê≥+ dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£yÓTÆ+~. áõ|ü⁄º, $j·T‘êï+ eT]j·TT ã+>±¢<˚XŸ\˝Àì <äTdüTÔ\ |ü]ÁX¯eT\˝À eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T #Ó<äTs¡T eT<äTs¡T>± kÕ–+#˚ b˛sê{≤\T, Ä+<√fi¯q\T`<√|æ&,û nD∫y˚‘\· ≈£î e´‹πsø£+>± ø±]à≈£î\ b˛sê≥ |ü{eÏ TqT dü÷∫k˛Ô+~. ‘·eT y˚‘q· ãø±sTT\ #Ó*+¢ |ü⁄ø√dü+— ã\e+‘·|⁄ü zesYfyÆ… Té #˚sTT+#·{≤ìï ìs¡ddæ ÷ü —Ô yÓTs¡T>¬ q’ uÛÁÑ <ä‘‘· √ ≈£L&çq |üì|ü]dæú‘·T\qT &çe÷+&é#˚dü÷Ô #Ó’Hê˝À ô|<ä›m‘·TÔq >=\TdüTø£≥Tº>± kÕ>∑T‘√qï b˛sê{≤\T` Á|ü|+ü #· yê´|æ‘· ø±]à≈£î\≈£î dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£+>± ì\∫ ‘·eT d”«j·Tb˛sê{≤\T kÕ–+#˚+<äT≈£î ñ‘˚ÔC≤ìï ø£*ZdüTÔHêïsTT. e÷H˚dsü ˝Y Àì e÷s¡Tr düTEø°˝Àq÷— j·÷Hê+ ˝Àì ØC… ˙ ‡ dæ s ê$Tø˘ ‡ ˝Àq÷— H√sTT&Ü˝Àq÷, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q lô|s¡+ã<ä÷sYe+{Ï bÕ]ÁXÊ$Tø£ eTT]øÏyê&É\˝Àq÷ ø±]à≈£î\T kÕ–düTqÔ ï b˛sê{≤\T uÛ≤s¡‘· ø±]à≈£î\˝À ÄX¯\T sπ ø¬ ‹Ô+∫— yês¡+‘ê ‘·|Œü ø£ ◊ø£´+ø±yê\ì, yês¡+‘ê ˇø£ es¡+Z >± dü+|òTü {Ï‘y· TÓ Æ <√|æ&û, nD∫y˚‘·, ndüe÷q‘·\≈£î e´‹πsø£+>± n$ÁXÊ+‘· b˛sê{≤\T kÕ–+#ê\ì Á|üuÀ~ÛdTü HÔ êïsTT. –≥Tºu≤≥T <Ûsä \¡ ø√dü+, ã\e+‘·|⁄ü uÛ÷Ñ ùdø£sD¡ ≈£î e´‹πsø£+>±, ˙{ÏbÕs¡T<ä\`e´ekÕj·Ts¡+>∑ n_Ûeè~∆øÏ nedüsy¡ TÓ qÆ |ü<øä∏ ±\ neT\Tø√dü+ eTq<˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À ¬s’‘ê+>∑+ kÕ–düTÔqï nH˚ø£ b˛sê{≤\T @eTì #Ó|⁄ü HÔ êïj·T+fÒ, e´ekÕj·T dü+øå√uÛ+Ñ , Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ $T ùdø£sD¡ \‘√bÕ≥T, Á>±MTD ù|<ä\ #êe⁄ã‘·T≈£î\ e+{Ï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±q+‘·es¡≈£L uÛ≤s¡‘· <˚ X ¯ + ˝Àì j· ÷ e‘· T Ô ø£ w ü º J e⁄\≈£ î , nD∫y˚ ‘ · ≈ £ î >∑Tsö‘·Tqï $XÊ\ Á|üC≤sêX¯ó\≈£î yÓTs¡T¬>’q |ü]dæú‘·T\T+{≤j·Tì mes¡÷ ÄX¯\T ô|≥Tºø√yê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<ìä #ÓãT‘·THêïsTT. ø£qTø£, uÛ≤s¡‘· ø±]à≈£î\ eTT+<äT ‘·ø£åD |ü]cÕÿsêì¬ø’ á ø£s¡Ôyê´\T eTT+<äTHêïsTT. 1) ø±]à≈£î\T, ‘êeT+‘ê ˇø£ es¡Z+>± ◊ø£´+, dü+|òüT{Ï‘·+ ø±yê*. 2) ¬s’‘ê+>∑+, Ç‘·s¡ ø£wüºJe⁄\T, nD∫y˚‘·≈£î >∑Ts¡j˚T´ Á|ü»\‘√ ◊ø£´‘·qT ô|+bı+~+#·Tø√yê*. 3) <√|æ&û, nD∫y˚‘·, ndüe÷q‘·\≈£î ‘êe⁄˝Òì e´edüú kÕú|qü ø√dü+`<√|æ&,û nD∫y˚‘,· ndüe÷q‘·\≈£î e´‹πsø£+>±, M{ÏøÏ >∑Ts¡j˚T´ esêZ\˙ï kÕ–+#˚ b˛sê{≤\≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫ ø=qkÕ–+#ê*. #ê]Á‘·ø£ nìyês¡´‘· yÓ\T>∑T˝À á $<ÛäyÓTÆq ø£s¡Ôyê´\T #˚|ü≥ºe\dæq uÛ≤s¡‘· ø±]àø£es¡Z+`y˚T&˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT ‘˚*ø£>± rdüTø√e≥+>±˙, ˝Ò<ë ˇø£ ˝≤+#Û·qÁbÕj·TyÓTÆq~>± e÷s¡Ã≥+>±˙ ˝Ò<ë ˇø£ y˚&ÉTø£>± #˚düTø√e≥+>±˙ ø±≈£î+&Ü, n+‘·sê®rj·T ø±]à≈£î\ b˛sê≥ Bøå±~q+>± bÕ{Ï+∫, ô|≥Tºã&ç <√|æ&ûì n+‘·yÓTT+~+#˚+<äT≈£î, e÷qe C≤‹πø XÊ|ü+>± |ü]D$T+∫q ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüúqT düeT÷\+>± HêX¯q+>±$+#˚+<äT≈£î Á|ü‹qã÷Hê*. es¡Z ◊ø£ ´ ‘· q T kÕ~Û + ∫, n$ÁXÊ+‘· es¡ Z b ˛sê{≤\T kÕ–+#·≥+<ë«sê <√|æ&,û nD∫y˚‘,· ndüe÷q‘·\≈£î ‘êe⁄˝Òì kÕeT´yê<ä e´edüqú T kÕú|+æ #ê*. y˚T&˚ ~Hêq á $<Û+ä >± Á|ü‹qã÷qT<ë+.

` bÕDÏ


6

»qX¯øÏÔ

20`5`2013

$<˚o ô|≥Tºã&ç |üs¡eTÚ‘·Tqï ∫qï »\ $<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈£îº\T q÷‘·q Ä]∆ø£ $<ÛëHê\˝À uÛ≤>∑+>± uÛ≤s¡‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü+düÿs¡D\ ù|]≥ $<äT´‘·TsÔ +¡ >∑ Áô|y’ {˚ ø° s£ D¡ qT #˚|{ü +ºÏ ~. yÓTT<ä≥ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô s¡+>∑+‘√ ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ Áô|’y˚{°ø£s¡DqT ‘·s¡Tyê‘· $<äT´‘·TÔ s¡yêD≤, |ü+|æD° s¡+>±\≈£î $düÔ]+|üCÒXÊs¡T. $<äT´<äT‘·Œ‹Ôì ô|+∫ HêD´yÓTÆq ø£¬s+≥TqT ìs¡+‘·sêj·T+>± düs¡|òüsê #˚jT· ≥y˚T á $<Ûëq|ü⁄ \ø£´å eTì #Ó| ü ≈£îHêïs¡T. ø±˙ Ä#· s ¡ D ˝À á \øå ± ´\T HÓ s ¡ y ˚ s ¡ ˝ Ò < ä T . $<ä T ´‘· T Ô m|ü &=düT+Ô <√ m|ü &ÉT b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæ‹ú @s¡Œ&çHê, ∫qï |ü]ÁX¯eT\÷, ∫qï yê´bÕs¡T\÷ ø£s¬ +≥T ø√‘·\‘√ qwübº ˛‘·THêï, $|üØ‘·+>± ô|]–q ø£s¬ +≥T _\T¢\T #˚‹ø=düTHÔ êïsTT. Áô|y’ {˚ ø° s£ D ¡ ù|]≥ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô s¡+>±ìï $<˚o ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ |üs+¡ #˚XÊs¡T. mHésêHé‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ Áô|y’ ≥˚ T s¡+>∑+˝À ì]à+∫q <Ûsä à¡ ˝Ÿ $<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈î£ \º ˙ï |üs√ø£+å >±H√, Á|ü‘´· ø£+å >±H√ $<˚o ô|≥Tºã&ç ÄBÛq+˝ÀH˚ e⁄HêïsTT. M{Ïì ì]à+∫ ô|{Ï+º B, M{ÏøÏ j·T+Á‘ê\T düs|¡ süò ê #˚d+æ B, ∫es¡≈î£ M{Ïì q&çù|B ìs¡«Væ≤+∫ ô|fÒBº ≈£L&Ü $<˚o ø£+ô|˙˝Ò. Çø£ nDT$<äT´<äT‘·Œ‹Ô Á|üuTÑÛ ‘·« s¡+>∑+˝ÀH˚ e⁄Hêï nø£ÿ&Ü Ç<˚ |ü]dæ‹ú . yê{Ïì ì]à+∫ ô|fÒBº , nDT ]j·÷ø£sº q¢¡ T düs|¡ süò ê #˚ùdB, J$‘·ø±\+bÕ≥T yê{Ïì q&çù|B ≈£L&Ü $<˚o ø£+ô|˙\T. nDTÁ|üe÷<ä+ »]– uÛ≤s¡‘· Á|ü»\T qwüºb˛‘˚ e÷Á‘·+ ø£˙dü+ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*+¢ #˚ u≤<Û´ä ‘· ≈£L&Ü á $<˚o ø£+ô|˙\ ≈£î+&É<ìä #·≥|º sü ¡ Vü‰MTì ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘· bÕ\≈£î\T yê{Ïø#Ï êÃs¡T. $<äT´<äT‘·Œ‹Ô˝Àì á s¬ +&ÉT Á|ü<ëÛ q s¡+>±\qT ‘·q ÄBÛq+˝ÀøÏ ‘Ó#T· Ã≈£îqï ‘·sê«‘· $<˚o ô|≥Tºã&ç ‘·q ø£ã+<Ûä Vü≤kÕÔ\qT Ç‘·s¡ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô s¡+>±\≈£î $dü]Ô +∫+~. n~ kÕ+Á|ü<ëj˚T‘·s¡ Ç+<Ûqä eqs¡T\‘√ kÕπ> $<äT´<äT‘·Œ‹Ô. >±* eTs¡\‘√ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô kÕ–+#·≥+˝À nÁ>∑kÕúq+˝À e⁄qï uÛ≤s¡‘· ø£+ô|˙ì $<˚ o ô|≥Tº ã &ç < ës¡ T \T ø=ì y˚ X Ês¡ T . $<ä T ´‘· T Ô dü+øå√uÛÑ+qT+&ç ãj·T≥ |ü&Ü\+fÒ dü÷s¡´s¡•àqT+&ç $<äT´<äT‘·Œ‘˚Ô X¯sD ¡ ´eT˙, Ç+{Ï ø£| ü \ô|’ dü÷s¡´s¡•à |ò\ü ø±\qT ô|≥Tº≈î£ +fÒ dü_‡&û ÇkÕÔeT˙, Ä Çfi¯q¢ T+&ç

$<äT´‘·TqÔ T Á{≤Hék˛ÿ\T ø=+{≤j·T˙ $<Ûëq Á|üø≥ £ q\T #˚düTÔHêïs¡T. 95 \ø£å\ s¡÷ˆˆ\T ô|{Ϻ >∑es¡ïs¡T>±] sê»uÛÑeHêìøÏ dü÷s¡´s¡•à |òü\ø±\qT ô|{Ϻq+<äTq HÓ\≈£î 33y˚\ s¡÷bÕj·T\ $<äT´‘·T_Ô \T¢ Ä<ë nsTT+<äì Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T. ndü\T $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ á dü÷s¡´s¡•à |ò\ü ø±\qT ‘·j÷· s¡T#˚ùdB, ny˚TàB $<˚o ø£+ô|˙˝Ò. Ä$<Û+ä >± á s¡+>±ìï ≈£L&Ü $<˚o ø£+ô|˙\ <√|æ&øû Ï ì\j·T+ #˚dTü HÔ êïs¡T. Bìø£+‘·{øÏ ° <˚X+¯ ˝À ô|≥Tºã&ç ô|fÒ+º <äT≈£î <Ûqä + ˝Ò<˙ä , ø£qTø£ $<˚o ô|≥Tºã&çì ÄVü‰«ì+#·ø£ ‘·|Œü <ä˙ #Ó|ü ≈£îHêïs¡T. $<äT´<äT‘·Œ‹Ô˝À Çø£ $T–*+~ ∫qï»\ $<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈£îº\T. Væ≤e÷\j·T |üs¡«‘· kÕqTe⁄˝À¢ »\ $<äT´<äT‘·Œ‹ÔøÏ nH˚ø£ neø±XÊ\THêïj·T+≥÷ #ê˝≤ ø±\+qT+&û Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T. f…ÁV”≤ e+{Ï ô|<ä›&Ü´eTT\ ìsêàD≤ìø° |üPqT≈£îHêïs¡T. Bìô|’ $eTs¡Ù\T sêe≥+‘√(uÛÑ÷$T eTT+|ü⁄, ìsê«dæ‘·T\ düeTdü´, uÛ÷Ñ ø£+bÕ\T) ∫qï »\ $<äT´‘·TÔ &Ü´eTT\ ìsêàD≤ìï #˚|{ü ≤ºsT¡ . Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<X˚ Ÿ, ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<X˚ Ÿ, nkÕ‡+ e+{Ï sêÁcÕº\˝À e+<ä˝≤~ ∫qï &Ü´eTT\ ìsêàD≤ìøÏ |üPqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üuTÑÛ ‘·«s¡+>∑+˝À ø±<äT, Áô|y’ ≥˚ T s¡+>∑+˝À. <ë<ë|ü⁄>± M≥ìï+{Ï˙ dæ$\T Ç+»˙]+>¥ ø£+Á{≤ø£ºπs¢ ì]àdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ #·T≥÷º ‹]–, n~Û H ˚ ‘ · \ ≈£ î q»sêHê\T dü e T]Œ+#· T ≈£ î ˙ nìï nqTeT‘·T\T ‘Ó#T· Ã≈£îì Ms¡T ìsêàD≤\T #˚dTü HÔ êïs¡T. M{Ï<ë«sê ˇø£ yÓT>±yê{Ÿ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô #Ój·÷´\+fÒ 25 \ø£å\ s¡÷ˆˆ\T ô|≥Tºã&ç e´j·T+ ne⁄‘·T+~. á ∫qï »\ $<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈î£ \º T dæ<y∆ä TÓ qÆ ‘·sê«‘· $<˚o ô|≥Tºã&ç s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–+~. ì]à+∫+~ dæ$˝Ÿ ø£+Á{≤ø£sº T¡ ¢ >∑qTø£, yê]˝À me]ø° $<äT´<äT‘êŒ<äq˝À nqTuÛeÑ +˝Ò<Tä >∑qTø£, ø=+‘·˝≤uÛ≤ìøÏ neTTàø√e{≤ìøÏ yês¡T dæ<+∆ä >±e⁄Hêïs¡T. eTπs $<äT´<äT‘·Œ‹Ô s¡+>∑+˝ÀHÓH’ ê ˇø£ yÓT>±yê≥Tº≈î£ 5`qT+∫ 8 ø√≥¢ s¡÷ˆˆ\ es¡≈L£

ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢ejÓ÷<ÛäT&ÉT ø±ˆˆ ø±q÷düHê´˝Ÿ es¡∆+‹ düuÛÑ\T ˇ+>√\T, 23`3`13 : e÷]à 23 kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ áeTìbÕ˝…+ ˝Àì bÕغ ø±sê´\j· T + ôd+≥sY ˝ À dæ | æ ◊ (m+`m˝Ÿ ) Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤s¡‘· $|üy¢ √<ä´eT Hêj·T≈£î&ÉT ø±Áy˚T&é ø±q÷düHê´˝Ÿ es¡∆+‹ düuÛÑ »]–+~. bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é j·Tdt. \*‘· ≈£îe÷] n<Û´ä ø£‘å q· »]–q ádüu˝ÑÛ À eø£\Ô T ‘=\T‘· ø±Áy˚T&é ø±q÷ düHê´˝Ÿ ∫Á‘·|≥ ü + e<ä› |üP\T e⁄+∫ ìyêfi¯ó\]Œ+∫, Äj·Tq #· ÷ |æ + ∫q e÷sêZ q eTT+<ä T ≈£ î kÕ>∑ T <ëeTì Á|ü‹qã÷Hês¡T. á düuÛÑ˝À ø±ˆˆ\*‘·≈£îe÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±ˆˆø±q÷düHê´˝Ÿ ìã<ä‘∆ · ø£*–q ø£eT÷´ìdüTº $|üe¢ Hêj·T≈£î&Éì, m|ü &É÷ Á|ü»\‘√ Á|ü‘´· ø£å dü+ã+<Ûë\T HÓs¡|ü≥+ô|’ ÄdüøÏÔ>± e⁄+&˚yês¡ì, Äj·Tq J$‘· ø±\eT+‘ê ìC≤sTTr‘√, ìsê&É+ãs¡+>± >∑&bç Õs¡ì, J$‘·+˝À bı<äT|ü⁄>± e⁄+&É≥eTH˚~ Äj·Tq qT+&ç eTq+ H˚ s ¡ T Ãø√<ä > ∑ Z n‹eTTK´\ø£ å D eTì, ø±ˆˆ ø±q÷düHê´˝Ÿ ˇø£ $|üe¢ Á|üC≤jÓ÷<ÛTä &ç>±, Hêj·T≈£îì>± uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü n+‘·sê®rj·T+>± U≤´‹ >∑&ç+#ês¡ì, ≈£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\ ◊ø£´‘· ø√dü+ Äj·Tq ∫e] XÊ«dües¡≈£î |ü]‘·|æ+∫ |üì#˚XÊs¡ì nHêïs¡T. @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) õ˝≤¢ Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆmyéT.mdt.XÊsTT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‘·´+‘· ù|<ä Á|üC≤˙ø£+ eT<ä´H˚ Äj·Tq JeHêìï kÕ–+#ês¡ì, &Ü]®*+>¥ õ˝≤¢ {° ‘√≥ ø±]à≈£î\‘√ Äj·Tq eTy˚Tø£ eTj·÷´s¡ì, {° ‘√≥ ø±]àø£d+ü |ò÷ü ìï $düèÔ ‘·|sü #¡ ês¡ì, H˚&TÉ <˚X+¯ ˝À ndü+|òTü {Ï‘s· +¡ >∑ ø±]à≈£î\T @ Vü≤≈£îÿ\T ˝Ò≈£î+&Ü ìø£èwüíyÓTÆq J$‘ê\qT >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì, dü+|òTü {Ï‘s· +¡ >∑ ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\qT bÕ\≈£î\T Vü≤]+∫ y˚düTÔHêïs¡ì, ø±]àø£es¡Z <äèø£Œ<Ûä+‘√ ø±]àø£esêZìï dü+|òTü {Ï‘|· sü ∫¡ ◊ø£´ ñ<ä´e÷\T ì]à+#ê\Hêïs¡T. á dü u Û Ñ ˝ À ¬ s ’ ‘ · T ≈£ L ©dü + |ò ü T + Hêj· T ≈£ î \T ø±Áy˚ T &é sêe÷sêe⁄, ø±ˆˆ|ü]{≤\ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, @◊m|ò{t j Ï T· T (q÷´) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆù|s¡jT· ´, mHéyj ’Ó T· dt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆõ.yÓ+ø£≥sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ø±ˆˆø±q÷düHê´˝Ÿ≈£î ÁX¯<ë›+»* |òTü {Ï+#ês¡T.

Hê>±j·T\+ø£, 24`3`13 : q>∑ ® \ “Ø ñ<ä´eT ìsêà‘· ø±ˆˆ ø±q÷düHê´˝Ÿ es¡+∆ ‹ düuÛÑ 24`3`13q Hê>±j·T\+ø£ |ü+#ê sTTr Ä|ò”düT e<ä› »]–+~. á düu≈ÑÛ î£ ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ø√XÊ~Ûø±] ø±ˆˆ‘·\•\ ©˝≤eTH√Vü≤sY n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#ês¡T. n|üŒ{ÏøÏ yês¡+ s√»\T ÁøÏ‘y· T˚ eTs¡DÏ+∫q ø±ˆˆe÷q+ sêe÷sêe⁄≈£î, ø±ˆˆø±q÷ düHê´˝Ÿ≈î£ ‘=\T‘· düu˝ÑÛ À ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. düuÛÑ˝À yÓTT<ä{Ï>± z|æ&çÄsY sêhHêj·T≈£î\T ø±ˆˆmyéT.$.ø£èwüj í T· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ neTs¡T\qT ‘·\#·≥ eT+fÒ, yê] ÄX¯j·TkÕ<Ûäqø√dü+, kÕÁe÷»´yê<ä ` uÛÑ÷kÕ«eT´ <√|æ&û |”&Éq\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ #˚jT· &ÉyT˚ qHêïs¡T. eTq<˚X¯ eqs¡T\qT $<˚o, <˚oj·T <äfi≤Ø ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î ø£≥uº &… TÉ qÔ ï rs¡TqT ì•‘·+>± $eT]Ù+#ês¡T. ªˇø£ _{ÏjT· T >±´dtqT ÇsêHé eTq≈£î ˇø£ &Ü\s¡T ` s¬ +&ÉT &Ü\s¡≈¢ î£ n+~kÕÔeT+fÒ, nyÓT]ø± e‹Ô&çøÏ ‘·˝§–Zq bÕ\≈£î\T <ëìì ìsêø£]+#ês¡T. ]\j·THé‡ e<ä› n<˚ ˇø£ _{ÏjT· T>±´dtqT 4.20&Ü\s¡≈¢ î£ ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç|ü &˚yÓ÷ $<˚XÊ\ qT+&ç ~>∑TeT‹ #˚dTü ø=+fÒ nj˚T´πs≥T Á|üø±s¡+ 14&Ü\s¡T¢ #Ó*¢+#ê\ì ]\j·THé‡ πø+Á<ä+ô|’ e‹Ô&ç #˚k˛Ô+~. Ç+‘·ø+£ fÒ <ë]<√|æ&eû ⁄+<ë?µnì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. á <√|æ&û e´edüú ìs¡÷à\q ø√dü+ nVü≤]ïX¯\T ÁX¯$T+∫q neTs¡T\ u≤≥˝À Á|ü»*ï #Ó‘’ q· ´|üs∫¡ ñ<ä´$T+|üCÒj·T≥y˚T ø£s¡Ôe´eTì ø±Áy˚T&é ø£èwüíj·T´ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. dæ|æ◊ (m+`m˝Ÿ) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ j·T<äq› |üP&ç k˛ì, s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ C….»>∑Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì ø±ˆˆ ø±q÷düHê´˝Ÿ, ø±ˆˆme÷àsY\ u≤≥˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T<ëeTì Á|ü‹qã÷Hês¡T. 250 eT+~ s¬ ‘’ T· ≈£L©\T, kÕúìø£ Á|üC≤˙ø£+ á düu≈ÑÛ î£ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. 

ô|≥Tºã&ç e´j·T+ e⁄+≥T+~ >∑qTø£, 50 \ø£\å s¡÷ˆˆ≈£î M{Ïì ø=ì y˚jT· {≤ìøÏ $<˚o ø£+ô|˙\T eTT+<äT≈£î edü T Ô H êïsTT. BìøÏ ¬ s +&É T s¡ ø ±\ |ü < ä ∆ ‘ · T \qT nqTdü]düTÔHêïs¡T. Á|ü‘·´ø£å+>±, ì]à+∫q ø£+Á{≤ø£ºs¡T qT+&ç ø=ìy˚j·T≥+— |üs√ø£å+>± M{Ï ìsêàD≤ìøÏ eT<äT|ü⁄ ô|{Ïqº Á<äe´ dü+dü\ú qT ø=ìy˚jT· ≥+<ë«sê á ÁbÕC…≈î£ \º qT ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ ‘Ó#T· Ãø√e≥+. ns¡TD≤#·˝Ÿ sêhÁ|üuTÑÛ ‘·«+ »\$<äT´‘·TÔ n_Ûeè~∆ ø±s√ŒπswüHqé T @sêŒ≥T#˚d+æ ~. sêh+˝À Ç|ü &ÉT 282 ∫qï »\ $<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈£îº\T ìsêàDeTÚ‘·THêïsTT. M{Ï ìsêàD≤ìøÏ á ø±s√ŒπswüHé s¡TD≤ìïdüT+Ô ~. á ÁbÕC…≈£îº\˝À $<äT´<äT‘·Œ‹Ô yÓTT<ä˝…’q ‘·sê«‘· yê{Ï Ä<ëj· ÷ ìïã{Ï º á s¡ T D≤˙ï, e&û ¶ ˙ Ç$ ‹]– #Ó*¢kÕÔsTT. uÛ≤s¡‘·, Á_{Hé\ <ä«+<ä bÂs¡dü‘·«eTTqï qMHé õ+<ë˝Ÿ ˇø£ ã&Üã÷s¡Ty® ê. Ç‘·qT @$<Û+ä >± #·÷dæHê $<˚ o ô|≥Tº ã &ç < ës¡ T &˚ . ns¡ T D≤#· ˝ Ÿ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + »\$<äT´‘·TÔ n_Ûeè~∆ ø±s√ŒπswüHé˝À 49 XÊ‘·+ yê{≤\qT qMHé õ+<ë˝Ÿ≈î£ n$Tày˚d+æ ~. »\$<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈£îº\≈£î sêhÁ|üuÛÑT‘·«$T#˚à Ä]∆ø£ düVü‰j·T+ á ø±s√Œπ s wü H é <ë«sêH˚ #˚ k ÕÔ q ì ˇ|ü ø=+~. á ø±s=ŒπswüHé düV‰ü j·T+ #˚dqæ , Çø£eTT+<äT #˚jT· uÀj˚T ÁbÕC…≈î£ \º qT+&ç e#˚à #Ó*+¢ |ü⁄\˙ï ˝≤uÛ≤\T>± qMHé õ+<ë˝Ÿ Á>∑÷|ü⁄≈£î #Ó+<äT‘êsTT. ô|≥Tºã&ç Á|üuTÑÛ ‘ê«ì~. ˝≤uÛ≤\˝À yê{≤ õ+<ë˝Ÿ~! Bìô|’ $eTs¡Ù\T sêe≥+‘√ yê{≤\qT ‹]– sTT#ÓÃj·T´eTì õ+<ë˝ŸqT n&ÉT>∑T‘êeTì Á|üø{£ +Ï ∫+~. Çø£ Á|ü‘·´ø£å |ü<ä∆‹. Á^Héø√ nqï ø£+ô|˙ì nì˝Ÿ #Ó\eT\ôd{Ï,º eTùV≤wt ø=*¢ nH˚ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ≈î£ #Ó+~q Ç<äs› T¡ mHéÄsY◊\T 2005˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. m˝≤+{Ï |üqTï\T+&Éì dü«s¡+Z >± #Óù|Œ ◊õ˝Ÿ Ä|òt e÷Hé˝À á ø£+ô|˙ì ]õdüsº T¡ #˚XÊs¡T. \+&ÉHé kÕºø˘ mø˘‡#Û+˚ õøÏ nqTã+<Û+ä >± e⁄+&ç, ìj·TeT ìã+<Ûqä \T ø£]qƒ +>± e⁄+&Éì Ä\ºπsï{Ïyé ÇHéyÓdtºyÓT+≥T e÷¬sÿ≥Tº qT+&ç 2007˝À 5 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ ô|≥Tºã&ç>± b˛>∑T #˚XÊs¡T.

(Ç<ä+‘ê #·÷ùdÔ uÛ≤s¡‘qY T+&ç nÁø£e÷s¡q® ˝Ò á s¡÷|ü+˝À edüTHÔ êïj·Tqï nqTe÷Hê\T ekÕÔsTT>±˙ Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ m˝≤+{Ï kÕøå±´\T ˝Òe⁄). Ç~ø±ø£ Áô|’y˚≥T áøÏ«{° ì<ÛäT\ dü+düú {Ï|æõqT+&û, dæ+>∑|üPsY Á|üuÛÑT‘·« u≤+&Éq¢ T+&û, »qs¡˝Ÿ m\ÁøÏøº ˘ ø£+ô|˙ nqTã+<Ûdä +ü düú qT+&û s¡TD≤\T rdüT≈£îHêïs¡T. Ä$<Ûä+>± Á^Héø√≈£î 1600 ø√≥¢ s¡÷ˆˆ\T ô|≥Tºã&ç düeT≈£L]+~. ôV’≤Á<ëu≤<äT πø+Á<ä+>± e⁄qï Á^Héø√ ø£+ô|˙ Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ 60 ∫qï »\$<äT´‘·TÔ ÁbÕC…≈î£ \º qT ‘êH˚ ì]à+∫+~. $<ä T ´<ä T ‘· Œ ‹Ô ÁbÕs¡ + _Û + ∫q 105 ÁbÕC…≈î£ \º qT ø=ìy˚d+æ ~. nìï nqTeT‘·T\T bı+~ ìsêàD+ kÕ>∑T‘·Tqï 220 ÁbÕC…≈î£ \º q÷, nqTeT‘·T\T e#êÃj·Tì ‘Ó*dæ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·uÀ‘·Tqï 400 ÁbÕC…≈î£ \º q÷ ø=ìy˚d+æ ~. M{Ï ñ‘·Œ‹Ô kÕeTs¡´∆ + 5 qT+&ç 15 yÓT>±yê≥T¢. nìï ÁbÕC…≈î£ \º ÷ ø£*|æ 1000 yÓT>±yê≥¢ kÕeTs¡∆´+ e⁄+~. 2011`12 Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+˝À á ø£+ô|˙ ìø£s¡ ˝≤uÛ+Ñ 81.2 ø√≥T¢. Á^Héø√ ø=qï á ÁbÕC…≈î£ ˝º À¢ Á|ü<ëÛ q uÛ≤>∑+ ø£sêí≥ø£, Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<X˚ Ÿ˝À e⁄HêïsTT. ø=ìï dæøÿÏ +˝À e⁄HêïsTT. Ç|ü &ÉT ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<X˚ Ÿ˝Àì ÁbÕC…≈î£ \º qT ø=H˚ |üì˝À e⁄+~. ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· ñ|üq~ ˝ÀVæ≤‘Yô|’ 50 øÏ.MT. |ü]~Û˝À e⁄qï 15 &Ü´eTT\T ø=qT>√\T≈£î #·sá \T kÕ–düTqÔ ï~. 25 \ø£\å s¡÷ˆˆ\‘√ ø£+Á{≤ø£sº T¡ ¢ ì]à+∫q á ÁbÕC…≈î£ \º T ≈£L&Ü $<˚o |üse¡ TÚ‘·THêïsTT. ì]à+∫q yês¡T ìs¡«Væ≤+#˚ nqTuÛeÑ +˝Òø£ qwübº ˛‘·THêïs¡˙, ‘·eT ìs¡«Vü≤D≤ |ü]C≤„q+‘√ ˝≤uÛ≤\T >∑&dç Tü HÔ êïeTì Á^Héø√ ô|≥Tºã&ç<ës¡T nì˝Ÿ #Ó\eT\XË{ºÏ #Ó| ü ≈£îHêïs¡T. á s¡+>∑+˝À >∑‘· #˚<äT nqTuÛÑyê\Ø‘ê´ ìs¡«Vü≤D≤ |ü]C≤„eT+fÒ @$T{À ns¡∆+#˚düTø√e≥+ ø£wüº+ø±<äT. m≈£îÿe &Ü´eTT\T ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìï ˇ|æ Œ +∫ $<ä T ´‘· T Ô neTàø£ + π s ≥T ô|+#·T≈£î+{≤s¡T. á ∫qï &Ü´eTT\ ìsêàD+e\¢ ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï |üsê´es¡D ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ >∑T]+∫ eTs√ dü+<äs“¡ +¤ ˝À #·]Ã+#·T≈£î+<ë+. 

eT‘·´‡ø±s¡T\ düeTTÁ<äy˚≥ô|’ Á|u ü TÑÛ ‘·« Ä+ø£\ å ≈£î ìs¡dq ü >± düuÑÛ ã+<äsT¡ , 15`4`13: ¬ s ’ ‘ · T ≈£ L ©dü + |ò ü T + (Ä+.Á|ü . ) Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À 15`4`13 kÕj·T+Á‘·+ ã+<äsT¡ eT+&É\+, |ü˝‘¢… T· eTà\ bÕ˝…+˝Àì Á|ü<ëÛ q ôd+≥sY˝À düeTTÁ<ä y˚≥ô|’ Ä+ø£\å T s¡<äT›#˚j·÷\ì, ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTTq eT‘·´‡ø±s¡T\qT Ä<äTø√yê\ì, rs¡ÁbÕ+‘·+˝À <Ûsä à¡ ˝Ÿ $<äT´‘·TÔ bÕ¢+{Ÿ\ ø±\TcÕ´ìï n]ø£{≤º\H˚ n+XÊ\ô|’ düuÑÛ »]–+~. á düu≈ÑÛ î£ ø±ˆˆyÓT˝Æ ≤ b˛‘·TsêE n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#ês¡T. á dü u Û Ñ ˝ À @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) sêh ø±s¡ ´ <ä ] Ù ø±ˆˆj·T<ä›q|üP&ç k˛ì bÕ˝§Zì Á|üdü+–dü÷Ô 1991 dü+ˆˆqT+&ç neT\T#˚dTü qÔ ï q÷‘·q Ä]∆ø£ dü+düÿs¡D\ neT\T˝À uÛ ≤ >∑ + >± π ø +Á<ä , sêh Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\T nqTdü]düTqÔ ï Á|üy{˚ ø° s£ D ¡ $<ÛëHê\ |ò*ü ‘·+>± nìï esêZ\ Á|üC≤˙ø£+ rÁeyÓTqÆ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï s¡Hêïs¡T. eT‘·´‡ø±s¡T\T #˚|ü\y˚≥ kÕ–+#ê\+fÒ nqTeT‘· T \T, uÀ{Ÿ ˝… ’ ô dqT‡\T rdü T ø√yê\ì— nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü Vü≤<äT›\T <ë{Ï‘˚ 9 \ø£å\ »]e÷Hê eT]j·TT 3 dü+ˆˆ\ C…’\T •ø£å n+fÒ ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ eT‘·´‡ø±s¡T\qT düeTTÁ<ä|ü⁄ y˚≥qT+&ç yÓfi¯fl>=fÒº+<äT≈£î 2009 ªdüeTTÁ<ä|ü⁄ y˚≥ ìj·T+Á‘·D _\T¢µqT rdüT≈£îe#êÃs¡ì, á #·≥+º #˚XÊø£ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ 125 $<˚o Á{≤\s¡¢≈£î nqTeT‹ ì∫Ã+<äì, ˇπø nqTeT‹ |üÁ‘·+‘√ 4`5 $<˚o Á{≤\s¡T¢ ìs¡+‘·s+¡ düeTTÁ<ä+˝À y˚{≤&ÉT‘·THêï á bÕ\≈£î\T >±ì, Á|üuTÑÛ ‘·«+>±ì |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä nHêïs¡T. á rs¡ÁbÕ+‘·+˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê eT&É n&Ée⁄\qT qs¡ø£e<ä›ì uÀs¡T¶\T ô|{≤ºs¡T ø±˙, á ÁbÕ+‘·+˝À |üesYbÕ¢+≥T\ø√dü+ {Ï.düTã“sê$T¬s&ç¶øÏ #Ó+~q >±j·TÁ‹ ø£HÁé düøº Hå£ é yê]ÿ 1200 mø£sê\T Ç#êÃs¡ì, yês¡T eT&É n&Ée⁄\T q]øÏq|üŒ{Ïø°, Çø£ÿ&É e⁄qï m+m˝Ÿ@\T>±ì, m+|æ\T>±ì, n~Ûø±s¡T\T>±˙ mes¡÷ e÷{≤¢&+É ˝Ò<ìä , á ˙‘·T\T me]øÏ #Ó|Œü {≤ìøÏ nì Á|ü•ï+#ês¡T. ª$<˚XÊ\qT+&ç ÁøÏ$T s¡kÕj·THê\qT ì+|æq z&É\qT uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝ÀøÏ |ü+|ü⁄‘·THêïs¡T. 72y˚\ s¡ø±\ s¡kÕj·THê\T düeTTÁ<ä+˝À ø£\TdüTHÔ êïsTT.

Bìe\¢ düeTTÁ<ä »˝≤\T ø£\Twæ‘·yÓTÆ eT‘·´‡dü+|ü<ä HêX¯qeTÚ‘√+~. <∏ësTT˝≤+&é˝À 10y˚\ eT+~ eT‘·´‡ø±s¡T\T BìøÏ e´‹πsø£+>± ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À düeTTÁ<ä+ >∑T+&Ü f…Ás¡]düTº\T edüTHÔ êïs¡ì düeTTÁ<ä+˝À y˚{≤&˚ uÀ≥¢ìï{Ïø° ˇπøs¡øy£ TÓ qÆ s¡+>∑T y˚j÷· \ì #·≥+º #˚XÊs¡T. yÓTs¬ H’ é b˛©dt ùdwº qü T¢ô|{Ϻ eT‘·´‡ø±s¡q¢ T nqTe÷ì‘·T\T>± eTTÁ<äyd˚ ÷ü ,Ô ‘·eT≈£î »]–q nHê´j·÷\qT, Vü≤≈£îÿ\qT n&É>∑≈£î+&Ü nD#·{≤ìøÏ Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡Tµ n+≥÷ @ dü e Tdü ´ HÓ ’ H ê |ü ] wü ÿ ]+#· T ø√yê\+fÒ dü+|òTü {Ï‘+· >±, dü+|òTü +>± b˛sê&Ée*‡+<˚qì ø±ˆˆk˛ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç+ø± á düu˝ÑÛ À s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü ) Hêj· T ≈£ î \T, ø±ˆˆø=|æ Œ H˚ ì ñe÷ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, ø=øÏÿ*>∑&¶É Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, @◊m|ò{t j Ï T· T (q÷´) ã+<äsT¡ @]j·÷ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆm+.düT<Ûëø£s,Y õ.eT˝Òw¢ \t T Á|üd+ü –+#ês¡T. eTT+<äT>± Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ≥\T bÕ&Üs¡T. ª<Ûsä \¡ T u≤uÀjYT <Ûsä \¡ Tµ M~Û Hê{Ïø£ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ&çq bÕ≥\T, Hê{Ïø£ Á|ü»\qT u≤>± Äø£≥Tºø=HêïsTT. 

yÓ\Te&ç+~ ! ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü.)

yê]¸ø£ dü+∫ø£ 2012 yÓ\ : s¡T. 50/` ø±|”\≈£î :

yÓTÆÁrãTø˘Vü≤Ödt »©˝Ÿ M~Û, ø±s¡˝Ÿe÷sYÿ‡ s√&é, $»j·Tyê&É`2


20`5`2013

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

bıHÓï≈£\T¢ Á>±eT+˝À ìyêdü düú˝≤\ s¡ø£åD¬ø’ <ä[‘·, –]»q ù|<ä\ Ä+<√fi¯q

>∑ T +≥÷s¡ T õ˝≤¢ , ‘ê&çø=+&É eT+&É\+ `bıHÓïø£\T¢ Á>±eT+˝À Á|üuTÑÛ ‘·« b˛s¡+uÀ≈£î uÛ÷Ñ $T düsπ « q+ãs¡T 207˝À <ä[‘·, –]»q ÁXÊ$Tø£ ≈£î˝≤\ ìs¡Tù|<ä\T >∑‘· 70 dü+ˆˆ\≈£î ô|>’ ± >∑T&çôd\T y˚dTü ≈£îì ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. 1989 dü+ˆˆes¡≈î£ Ç+{Ï |üqTï\T, ø£¬s+≥T _\T¢\T #Ó*¢dü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, |üø±ÿ>∑èVü‰\ ìsêàD≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± eT+ps¡T #˚dTü qÔ ï≥T¢ ñ‘·sÔ T¡ «\T ≈£L&Ü bı+<ës¡T. >∑T&çôd\ ‘=\–+|ü⁄≈£î ô|‘·+Ô <ës¡¢ Á|üjT· ‘êï\T Á|üuTÑÛ ‘·« b˛s¡+uÀ≈£î uÛ÷Ñ $T˝À ìyêdüeTT+≥Tqï á ù|<ä\ >∑T&çôd\qT ‘=\–+∫, á dü˝ú ≤ìï ø£u≤® #˚j÷· \H√ ˝Òø£ eT] @ kÕ«s¡‘∆ \· +|ü⁄‘√H√ Ä Á>±eT e÷J düs¡Œ+#Y >∑TÁs¡+ •yêJ Ä<Ûä«sê´q >∑T&çôd\ ‘=\–+|ü⁄q≈£î Á|üjT· ‘êï\qT Ç{°e\ eTTeTàs¡+#˚XÊs¡T. 1989 dü + ˆˆ˝À >∑ T Ás¡ + •yêJ dü s ¡ Œ +#Y nsTTq|üŒ{ÏqT+&ç ù|<ä\ >∑T&çôd\≈£î Ç+{Ï |üqTï ø£{+ºÏ #·Tø=q&É+ ì\T|ü⁄<ä\ #˚XÊs¡T. ø£s¬ +≥T düs|¡ süò ê ì*|æy˚XÊs¡T. |üø±ÿ >∑èVü‰\ eT+ps¡T ñ‘·Ôs¡T«\qT s¡<äT›#˚sTT+#ês¡T. Ä düú\eTT˝Àì >∑T&çôd\qT ‘=\–+#ê\ì VüQ≈£î+ C≤Ø#˚XÊs¡T. ªy˚TeTT Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝À ìyêdüeTT+≥T+fÒ m+<ä T ≈£ î U≤∞#˚ d æ yÓ fi ≤fl\µì >∑ T &ç ô dyêdü T \T n&ÉT>∑T‘·÷+fÒ ªÇ~ >∑TÁs¡+ yê] #Ós¡Te⁄ düú\eTì, Á|üuTÑÛ ‘·« dü\ú eTTø±<äì, #ÓsT¡ e⁄ ≈£L&Ü >∑TÁs¡+ yê]<˚qì, ‘·øD å£ y˚T á dü\ú + U≤∞#˚dæ yÓfi≤¢\ì, u…~]+|ü⁄\≈£î, nã<ä|∆ ⁄ü Á|ü#êsê\≈£î ~>±s¡T. ù|<ä\T ñ+≥Tqï á ìyêdü düú˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·T+ô|’ ø£eT÷´ìdüTº Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é >∑TÁs¡+ ø√≥j·T´>±s¡T J$+∫e⁄qï ø±\+˝ÀH˚ ªÇ~ Á|üuTÑÛ ‘·« #ÓsT¡ eì, >∑TÁs¡+yê] Áô|y’ ≥˚ T dü\ú +ø±<äìµ, Á|üuÛÑT‘·«eTTqT+&ç Hê´j·TkÕúqeTT\qT+&ç düŒwüºyÓTÆq ]ø±s¡Tq¶ T dü+bÕ~+∫, <ëìì Á>±eT Á|ü»\+<ä] eTT+<äT ãVæ≤s¡‘Z +· #˚XÊs¡T. ø±˙ >∑TÁs¡+ •yêõ, n‘·ì nqTj·÷j·TT\T bÕ‘·bÕ≥H˚ bÕ&ÉT‘·÷ Ç~ ‘·eT kı+‘·#sÓ T¡ eì ãTø±sTTdüTHÔ êïs¡T. 2002 dü+ˆˆ˝À Á>±eT+˝À ø=+<äsT¡ nÁ>∑≈î£ \ ô|‘·Ô+<ës¡T\T >∑TÁs¡+ •yêJ Áb˛<ä“\+‘√ ù|<ä\T ìedædTü qÔ ï dü\ú eTTqT ã\e+‘·+>± ÄÁø£$T+#·&ÜìøÏ, Ä düú\eTT˝À e]>∑&ç¶yêeTT\T, ~ã“\T, |üX¯óe⁄\ ø=cÕº\T y˚XÊs¡T. á |ü]dæú‹ì >∑eTì+∫q <ä[‘· j·TTe≈£î\T bı~* yÓ+ø£Á{≤e⁄ nH˚ n‘·ì Ä<Û«ä s¡´+˝À ô|‘·+Ô <ës¡≈¢ î£ m<äTs¡T ì\ã&ç, Ä dü˝ú ≤ìï yês¡T ø£u≤® #˚j·T≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT≈£îHêïs¡T. n|üŒ{ÏøÏ dü<Tä e› TDÏ–qfÒº ø£ì|æ+∫q ô|‘·+Ô <ës¡T¢ Ä ‘·sê«‘·≈L£ &Ü Ä dü\ú +qT+&ç ù|<ä\qT @ $<Û+ä >± HÓ’Hê ‘=\–+#ê\H˚ <äTwüº Ä˝À#·q\‘√ ‘·eT Á|üjT· ‘êï\T kÕ–dü÷HÔ ˚ e⁄Hêïs¡T. 2011 dü+ˆˆ˝À ªá düú\eTT˝À ø£fi≤´DeT+&É|ü+ ø£{≤º*. ˝Ò<ë |üX¯óe⁄\ ÄdüT|üÁ‹ ø£{≤º*µ n+≥÷ ø=‘·|Ô \ü $¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. –]»qT\T, <ä[‘·, j·TTe≈£î\T á yê<äqqT ≈£L&Ü Á‹|æŒø={≤ºsT¡ . ª|üXó¯ e⁄\ ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD≤ìøÏ Á>±eT+˝À Ç+ø± #ê˝≤ düú˝≤\T e⁄Hêïj·Tì, m|üŒ{ÏqT+&√ ìyêdüeTT+≥Tqï ù|<ä\ >∑T&çôd düú˝≤˝Ò ø±e\dæ e#êÃj·÷µ n+≥÷ ô|‘·+Ô <ës¡¢ yê<äq\qT m+&É>{∑ ≤ºsT¡ .

Ä ‘·sê«‘· y˚sπ dü\ú eTT˝À |üXó¯ e⁄\ ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD+ »]–+~. eTs¡˝≤ Ç{°e\ >∑TÁs¡+ •yêJ ø=‘·|Ô <ü øä∏ +£ ‘√ ù|<ä\ >∑T&çôd\qT ‘=\–+#·&ÜìøÏ rÁe Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. Ä dü\ú eTT˝À eT+∫˙{Ï |ò\æ sº uY &… é ì]à+#ê\ì, ø±ã{Ϻ >∑T&çôd\T U≤∞#˚j÷· \ì, ˝Ò<+ä fÒ ãT˝Ÿ&√»sY‘√ H˚\eT≥º+ #˚kÕÔeT+≥÷ u…~]+|ü⁄\T kÕ–+#ê&ÉT. á |ü]dæú‹ì >∑eTì+∫q <ä[‘· j·TTe≈£î\T n+‘·≈£îeTTqT|ü{Ï qT+&ç ìyêdüeTT+≥Tqï ms¡Tø£\ yê]øÏ n+&É>± e÷~>∑, bÕeTT\, #êø£*, j·÷<äe, eT+>∑*, #Ó+#·T ‘·~‘·s¡ ≈£î˝≤\ ù|<ä\qT eTs√ 30 eT+~ì düMTø£]+∫ 2013 »qe]˝À >∑T&çôd\T y˚düT≈£îHêïs¡T. ñqï >∑T&çôd\H˚ rùdj·TeT+≥T+fÒ ø=‘·Ô>± >∑T&çôd\T y˚jT· ≥y˚T$T≥ì Á>±eTô|‘·+Ô <ës¡≈¢ î£ ø£HïÓ Ás¡ nsTT´+~. s¬ yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT, |ü+#êsTTr, b˛©düT n~Û ø ±s¡ T \qT |ü \ TkÕs¡ T ¢ ù|<ä \ ô|’ ø Ï ñdæ > =*|æ >∑T&çôd\qT yÓ+≥H˚ |”øyÏ j ˚ ÷· \+≥÷ n~]+|ü⁄\≈£î, u…~]+|ü⁄\≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T. eT+∫˙{Ï |òæ\ºsYu…&é ìsêàD≤ìøÏ Ä düú\+ ø±yê\+≥÷ >∑TÁs¡+ •yêJ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á >±eT+˝À dü+‘·ø±\T ùdø£s¡D≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é˝Àì eT<ÛäTsêq>∑sYøÏ #Ó+~q ù|<ä\T mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü.) Hêj·Tø£‘ê«q ø¬ Hê˝Ÿ Á|üøÿ£ q ÁXÊ$Tø£q>∑sY ø±\˙ ì]à+#·Tø=ì J$düTHÔ êïs¡T. Ä ø±\˙˝À Á|ü»˝Ò ø±sê´\j·T+ ø√dü+ ‘·˝≤ø=+‘· #·+<ë\T y˚düTø=ì, ÁX¯eT<ëq+ #˚dæ ø±sê´\j·÷ìï ì]à+#·Tø=Hêïs¡T. 2`5`13q »]–q ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ¬ø.ø√≥j·T´ Vü‰»¬s’Hês¡T. dü+|òüT ø±sê´\j·÷ìï ¬ø.ø√≥j·T´ ÁbÕs¡+_Û+∫, mÁs¡C+… &Ü m>∑sy¡ X˚ Ês¡T. ù|<ä\T, ø£wJºü e⁄\T ◊ø£´+>± ì\ã&Ée\dæq ø£s¡Ôyê´ìï, dü+|òüT{Ï‘·+>± ñ+&ç nìï dü e Tdü ´ \ |ü ] cÕÿs¡ + ø√dü + ◊ø£ ´ b˛sê{≤\qT kÕ–+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é >∑+>∑T\ qs¡‡j·T´ á

»qX¯øÏÔ

|üq≈£î e´‹πsø£+>± s¡a≤s¡+â &é Á|üC≤qT≈£L$kÕú \ n_Ûeè~∆ $<ÛëHêì¬ø’ Á|üC≤ C≤‘ê sê+∫, 17`3`13 :

ª$kÕú|Hü é $s√~Û qeìsêàDY yÓ÷sêõ Ä<Û«ä s¡´+˝À e÷]à 10 qT+&ç ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤ C≤‘ê e÷]à 17q eTT–dæ+~. Á|ü»\qT yê] uÛÑ÷eTT\qT+&ç $kÕú | ü q ≈£ î >∑ T ]#˚ j · T {≤ìï e´‹π s øÏ d ü ÷ Ô yÓ ÷ sêà ø±s¡´ø£s\Ô¡ T $$<Ûä õ˝≤¢\ >∑T+&Ü Á|ü#ês¡ø±´+ô|sTTHé kÕ–dü÷Ô sê+NøÏ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. sê+N˝À neTs¡Ms¡T&ÉT _sê‡eTT+&Ü düe÷~Ûd˝úü Ÿ e<ä› ` Á|üuTÑÛ ‘·« $<Û«ä +düøs£ ¡ n_Ûeè~∆ $<ÛëHê\ô|’ b˛sê{≤ìï ‘·T~ø£+{≤ kÕ–kÕÔeTì yês¡+‘ê Á|ü‹qã÷Hês¡T. nq+‘·s+¡ yÓ÷sêà Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–q dü<dä Tü ‡˝À ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT •+>¥uÛÑ÷yéT— |üsêsTTø√˝Ÿ, sê+∫, Vü≤C≤Øu≤>¥, <Ûäqu≤<é, u§ø±s√, –]<Ûé, <äT+ø±, »yéT≥˝≤, |ü˝≤eTT eT]j·TT Ç‘·s¡ õ˝≤¢\ qT+&ç ø±s¡´ø£s\Ô¡ T bÕ˝§ZHêïs¡T. dü<dä Tü ‡˝À yÓTT<ä≥>± <˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À ` ø£[+>∑q>∑sY, q+~Á>±yéT, ø±{Ï≈£î+&é, q>∑~\˝À ˙s¡T ` n&É$ ` uÛÑ÷$T ` Kì»dü+|ü<\ä s¡øDå£ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·÷ ÁbÕD≤\]Œ+∫q neTs¡T\≈£î ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. $kÕú|qü e´‹πsø£ ñ<ä´eT+˝À $uÛÑ»q\≈£î >∑\ ø±s¡D≤\ >∑T]+∫— Á|ü‘ê´e÷ïj·T n_Ûeè~∆ $<Ûëq+ >∑T]+∫, #·]Ã+∫, dü<dä Tü ‡˝À ø=ìï rsêàHê\qT ÄyÓ÷~+#ês¡T. eT<äq >∑T&çôdyêdüT\ b˛sê{≤ìøÏ n+&É>± yÓ÷Vü≤Hé, »dü«ø£#÷ |¤ ,t eT+<ÛHä ,é ≈£îe÷sY#+· <é eT+&ç, _sê‡ ùV≤+ÁãyéT, u≤ã÷<ÛëHé eTTs¡Tà, CÒ$j·TsY ≈£îpsY, ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) á H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À >∑ T &ç ô dyêdü T ˝… ’ q ìs¡ T ù|<ä •j· ÷ #· s ¡ D Y X¯ s ¡ à , #· + Á<ä u Û Ñ ÷ wü D Y # Í<ä ] , s√_Hé \+<ä]‘√ ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ |ü\TkÕs¡T¢ düe÷y˚XÊ\T düe÷CŸbÕ~Û, $qjYT≈£îe÷sY, sêCŸ≈£îe÷sY >=sêjYT, »]|æ yê]˝À eTH√<Ûs’Ó ´¡ + ø£*–+∫+~. dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) ~©|t ‘·~‘·sT¡ \T á dü<dä Tü ‡˝À bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T. ¡ , |ü⁄qsêyêdü+ #·≥+º ` 2011ô|.’ .. bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆdæ+Vü‰Á~ \øå±à¬s&ç,¶ ø±ˆˆ<˚es¡X{Ë ºÏ uÛ÷Ñ ùdø£sD 1. e\düyê<äT\T ‘·eT <√|æ&û Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ yÓ+ø£≥kÕ«$T— s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü)õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆ bÕ{Ïã+&É¢ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, õ˝≤¢ düV‰ü j·Tø±s¡´<ä]Ù s¡÷bı+~+∫q uÛ÷Ñ ùdø£sD¡ #·≥+º ` 1894≈£î dües¡D\ ø±ˆˆ<ëquÀsTTq uÛ ≤ dü ÿ s¡ s êe⁄\T >∑ T &ç ô ddü ú ˝ ≤\ ù|s¡Tq #˚dqæ Á|ü‹bÕ<äq\˙ï uÛ÷Ñ ùdø£sD¡ qT düT\uÛ‘Ñ s· +¡ s¡øDå£ ø=s¡ø¬ ’ b˛sê&ÉT‘·Tqï ù|<ä\‘√ ø£\dæ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ T¡ , #˚ùdy˚. ø£qTø£, á dü<ädüT‡ Ä Á|ü‹bÕ<äq\ìï+{Ï˙ ÄsY&ˇç , m+ÄsYz ˝≤+{Ï Á|üuTÑÛ ‘·« n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ, rÁe+>± e´‹πsøÏk˛Ô+~. 2. ªÁ|üC≤ Á|üjÓ÷»q+µ ù|s¡Tq |ü_¢ø˘`Áô|’y˚≥T ô|‘·+Ô <ës¡T\ <äTX¯Ãs¡´\qT $e]+#ês¡T. m|üŒ{ÏqT+&√ uÛ ≤ >∑ k Õ«eT´ ÁbÕC…≈î£ \º nedüsê\ø√dü+ uÛ÷Ñ $T ùdø£sD¡ ≈£î ìyêdüeTT+≥Tqï <ä[‘·, –]»q ìs¡Tù|<ä\ Ç+&É¢ nqTeT‹ì#˚ à ˇø£ dües¡DqT á _\T¢˝À dü˝ú ≤\≈£î |ü{≤º*∫à s¡øD å£ ø£*Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Á|ü ‹ bÕ~+#ês¡ T. C≤rj·Ts¡V≤ü <ës¡T\T, HÍø±ÁX¯j÷· \T, ø√sês¡T. ù|<ä\ |üøå±q ì\ã&ç, yê]øÏ Hê´j·T+ $e÷HêÁX¯j÷· \T eT]j·TT Ç‘·s¡ eTÚ*ø£s+¡ >±\qT á #˚j·÷*‡+~>± ø√s¡T‘·÷ Á>±eT+˝À Á>±eTô|<ä›\≈£î, ªÁ|üC≤Á|üj÷Ó »q+µ øÏ+<ä≈î£ #˚sêÃs¡T. ªÁ|üC≤Á|üj÷Ó »q+µ ˚ T ø£+ô|˙\ Á|üj÷Ó »Hê\qT $$<Ûä bÕ\ø£ |üøå£ sê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\≈£î ˝ÒK\T ù|s¡Tq <=&ç<¶ √eq Áô|y’ ≥ n+~+#ês¡T. Ç~ Á|üuÛÑT‘·« b˛s¡+uÀ≈£î düú\eTì, HÓs¡y˚πsà á Á|üj·T‘êï\≈£î e´‹πsø£+>± ìs¡düqqT Ç+<ä T ˝À >∑ ‘ · 70dü + ˆˆ\T>± ù|<ä \ T ìyêdü rÁe‘·s+¡ #˚j÷· *. 3. Ç|üŒ{Ï<ëø± $kÕú|qü ≈£î >∑T]#˚dqæ yês¡+<ä]ø° eTT+≥THêïs¡ì, Á>±eTô|‘·+Ô <ës¡T\ e÷≥\qT, #˚‘\· qT Vü Q +<ëjÓ ÆTq, dæús¡yÓTÆq, XÊX¯«‘· Jeq $<ÛëHêìï >∑eTì+#ê\ì, ì\Te˙&É˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î ìyêdü ø£ * Œ+#˚ + ‘· es¡≈£L ø=‘·Ô>± m˝≤+{Ï $kÕú|üqq÷ dü˝ú ≤\T #·÷|æ+#ê*‡q u≤<Û´ä ‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+<˚qì, <ä[‘·, –]»qT\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+∫ yê] >∑T&çôd düú˝≤\≈£î n+^ø£]+#·sê<äT. 4. $$<Ûä ù|s¡‘¢ √ Ç|üŒ{Ïøπ nedüsêìøÏ $T+∫ |ü{≤º*yê«\ì &çe÷+&é#˚dü÷Ô ù|<ä\T 2`4`13q ù d ø£ ] +∫q uÛ÷Ñ eTT\T ìs¡T|üj÷Ó >∑+>± |ü&eç ⁄HêïsTT. Á>±eT+˝À Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Á|ü<äs¡Ùq˝À n˝≤+{Ï uÛ Ñ÷eTT\q˙ï dü+ã+~Û‘· ¬s’‘·T\≈£î ‹]– dæ|æ◊(m+.m˝Ÿ) bÕغ sêh Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ>∑TÁs¡+ $»j·T≈£îe÷sY Ç+ø± ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Ç∫Ãy˚j·T≥yÓ÷ ˝Ò<ë uÛÑ÷$TV”≤q ¬s’‘·T\≈£î |ü+|æD° bÕ˝§ZHêïs¡T. 4`4`13q Á>±eT+˝À »]–q s¬ yÓq÷´ #˚jT· ≥yÓ÷ #˚j÷· *. dü<ädüT‡˝À ‘êo˝≤›sY≈£î ‘·eT &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq yÓTyÓ÷sê+&É+ sTT∫à |ü]dæú‹ì $e]+#ês¡T. >∑T&çôdyêdüT\T ‘·eT ìyêdü dü˝ú ≤\qT s¡ø+åÏ #·Tø=H˚+<äT≈£î ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ e⁄Hêïs¡T.  yÓ+ø£≥–], 14`3`13 :

◊ø£´ ìs¡dHü √<ä´e÷\¬ø.’ .... 1. uÛ÷Ñ $T` n&É$` ˙s¡T` Kì»dü+|ü<\ä ø√dü+, ø±]àø£, ¬s’‘ê+>∑ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ì\ã&ÉT‘·÷— ô|<ä›m‘·TÔq <√|æ&û kÕ–düTÔqï ø±s=Œπs≥¢ ø£+ô|˙\‘√ ≈£îeTà¬øq’ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T, eTTsƒê\T, <äfi≤s¡T\T eT]j·TT bÕ\ø£esêZ\≈£î e´‹πsø£+>± ì\∫ Á|üC≤ ñ<ä´e÷\T ì]à+#ê*. bÕ\ø£esêZ\ $<Û«ä +düø£ n_Ûeè~∆ qeT÷HêqT yÓ\¢&ç#˚dü÷Ô ø±]à≈£î\T, ¬s’‘ê+>∑+, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ esêZ\ q&ÉTeT ◊ø£´‘·‘√ ñ<ä´e÷\qT n_Ûeè~∆ #˚j÷· *. 2. $kÕú|qü e´‹πsø£ ñ<ä´e÷\ eT<Û´ä ◊ø£´‘·qT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· dü+düú\T, Á|ü‹ì<ÛäT\T, Hêj·Tø£‘ê«\ q&ÉTeT düeTq«j·T+, ìs¡+‘·s+¡ Ç∫à |ü⁄#·TÃø=H˚ $<Û+ä >± »s¡>±*. ≈£î\‘·‘«· +, eT‘·‘‘· «· +, kÕúìø£‘·‘·«+ eT]j·TT e´øÏÔ>∑‘· ‘·‘·«+‘√ #˚|üfÒº nìï$<Ûë˝…q’ ÁbÕjÓ÷õ‘· ìs¡dqü \ìï+{Ï˙ ø£*dæø≥£ Tº>± e´‹πsøÏ+#ê*. 3. $kÕú|üq e´‹πsø£ ñ<ä´eT+˝À dü$Twæº, Á|üC≤kÕ«$Tø£ Hêj·Tø£‘·«+ @s¡Œ&˚ ~X¯>± dü+j·TTø£Ô Á|üjT· ‘êï\T #˚j÷· *.

Á|ü‘ê´e÷ïj·T n_Ûeè~∆ $<Ûëq+ô|.’ .. 1. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ Á>±MTDÁbÕ+‘·+ Á|ü<ëÛ q+>± >∑\ e´ekÕj·Tø£<˚X¯+. s¡a≤s¡â+&é˝Àì 90XÊ‘·+ Á|ü»\T, Ä~yêdüT\T e´ekÕj·T+ô|’, n≥M ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïs¡T. Bìì <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì, s¬ ‘’ ê+>∑+ e´ekÕj·T+ n_Ûeè~∆ô|q’ — e´ekÕj·T, n≥M ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ <äèwæºkÕ]+#ê*. ∫qï |ü]ÁX¯eT\T, ≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\qT n_Ûeè~∆ #˚j÷· *. ã&Üø£+ô|˙\T, ã&Ü j·T+Á‘ê\T, kÕ+πø‹ø£‘·ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü C≤rj·T, Á|üC≤kÕ«$Tø£, Á|üC≤ $C≤„Hêìï, kÕ+Á|ü<ëj·T $‘·ÔHê\qT, e´ekÕj·T $<ÛëHêìï d”«ø£]+∫ yê{Ïì eT]+‘· n_Ûeè~∆ |üs#¡ ê*. j·T+Á‘ê\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ,˚ ˝≤uÛ≤s¡q® <äèw摺 √ø±ø£ ñ<√´>∑ ø£\Œq <äèw摺 √ bÕ]ÁXÊ$Tø£ n_Ûeè~∆ »s¡>±*. 2. ˙s¡T`n&É$`uÛ÷Ñ $T`Kì»dü+|ü<\ä ‘√ düV‰ü düV≤ü »eqs¡T\ìï+{Ï˙ eTq<˚X+¯ jÓTTø£ÿ, Á|ü»\jÓTTø£ÿ Á|ü j Ó ÷ »Hê\ ø√dü + dü Á ø£ e TyÓ T Æ q |ü < ä ∆ ‹ ˝À $ìjÓ÷–+#ê*. Á|üdTü ‘Ô · bÕ\ø£e´edüú kÕ<Ûës¡D Á|ü»\ Á|üj÷Ó »Hê*ï>±ø£, nyÓT]ø± eT]j·TT <ëì ø£+ô|˙\ Á|üjÓ÷»Hê\qT HÓs¡y˚s¡Tk˛Ô+~. kÕ<Ûës¡D Á|ü»\ Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ ˇø£ e´edüú @s¡Œ&˚<ëø± düV≤ü » eqs¡T\ô|’ dü$Twæº Vü≤≈£îÿ\ø√dü+ Á|ü<ëÛ q+>± Á>±e÷\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç b˛sê{≤ìï ø=qkÕ–+#ê*. Á|üC≤kÕ«$Tø£yTÓ qÆ , Hê´j·TyÓTqÆ , düe÷q‘·« ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ Á|ü‘ê´e÷ïj·T n_Ûeè~∆ $<Ûëq+ neT\T ø±yê\+fÒ ˇø£ Á|üC≤kÕ«$Tø£yÓTÆq, Hê´j·Tã<ä∆yÓTÆq düe÷q‘·« ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’qTqï bÕ\Hêe´edüú ‘·|üŒìdü], ø£qTø£ Bìø√dü+ Á|üdTü ‘Ô · bÕ\Hê e´edüú kÕúq+˝À Á|üC≤kÕ«$Tø£ bÕ\Hê e´edüú kÕ<Ûqä ø√dü+ ˇø£ $düè‘Ô y· TÓ qÆ b˛sê{≤ìï kÕ–+#ê*. 

<ÛëHê´ìøÏ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡¬ø’ ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q

Äs¡T>±\+ ø£wüº|ü&ç <Ûëq´+ |ü+&ç+∫q ¬s’‘·TøÏ –≥Tºu≤≥T<Ûäs¡ Çe«≈£î+&Ü <Ûäs¡qT ~>√Zdæ <äfi≤s¡T\T ‘·eT ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTHÔ êï <äTqïb˛‘·Tô|’ yêq ≈£î]dæq #·+<ä+>± ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]øÏ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+∫, ø±sê´\j·T+ ìsêàD+ ìs¡dqü >± s¬ ‘’ ê+>∑+ s√&Óø¶ ±ÿ*‡ e∫Ã+~. yÓ+ø£≥–] ø√dü+ ø£èwæ#d˚ qæ Á|ü»\øÏ, düV≤ü ø£]+∫q yês¡+<ä]ø° ÁbÕ+‘· s¬ ‘’ q· ï\T 14`3`13q kÕúìø£ ‘·V≤ü o˝Ÿ<ës¡T ù|s¡Tù|s¡THê <Ûqä ´yê<ë\T ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T.  ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. Ç{°e\ es¡≈£L 75 øÏ˝À\ ãkÕÔ kÕ<Ûës¡D s¡ø+£ (ãT&É\¶ T) s¡÷ˆˆ14e+<ä\T, y˚T\Ts¡ø+£ ãkÕÔ 15e+<ä\ s¡÷ˆˆ neTà>± ˇø£ÿkÕ]>± »qX¯øÔÏ Á|ü#T· s¡D kÕ<Ûës¡Ds¡ø£+ 8e+<ä\≈£î, y˚T\Ts¡ø£+ yÓsTT´s¡÷ˆˆøÏ ‘·–+Z ∫ y˚jT· &É+‘√ s¬ ‘’ ê+>∑+ rÁe+>± qwübº ˛‘·THêïs¡T. øÏ«+{≤\TøÏ ø£˙dü+ s¡÷ˆˆ2 y˚˝H’… ê Çyê«\ì Ä+<√fi¯q #˚k˛Ôqï s¬ ‘’ T· \T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆõ.düT˙‘· e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ãj·T≥e÷¬sÿ{Ÿ˝À _j·T´+ <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥T‘·THêï ¬s’‘·T|ü+&ç+∫q ø±Áy˚T&é $X¯«+ yê´dü dü+ø£\q+ <ÛëHê´ìøÏ n+<äT˝À dü>+∑ ≈£L&Ü Çe«&É+˝Ò<ìä , <äfi≤s¡T\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT yÓ\: 10.00 &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T <Ûëq´+ <ë#·Tø√e&ÜìøÏ

¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ìC≤e÷u≤<é, 2.5.13 :

7

$|ü¢e Á|üC≤ ñ<ä´eT+ $|üe¢ Á|Cü ≤ ñ<ä´eT düeTdü´\T kÕe<Ûëq+>± #·]Ã<ë›+!

neø±X¯+ ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ |ü+≥ì ø£fi≤fl˝À¢H˚ ne÷à*‡ e∫Ãq+<äTq <Ûsä \¡ T ~>√Zdæ ø=qT>√\T#˚dæ ô|<äm› ‘·TqÔ ì\«#˚dTü HÔ êïs¡˙, <Ûsä ¡ |ü&bç ˛≈£î+&Ü $T\¢sq¢¡ T n<äT|ü⁄ #˚j·÷*‡+~ Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑y˚Tqì nHêïs¡T. ms¡Te⁄\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ dü_‡&û ‘·–Z+∫y˚j·T&É+‘√ s¬ +&˚fifl¯ ÁøÏ‘+· s¡÷ˆˆ4e+<ä\T e⁄qï &ç.m.|æ. ãkÕÔ H˚&TÉ s¡÷ˆˆ1250øÏ #˚]+<äì, &ûõ˝Ÿ sπ ≥T ô|s¡>&∑ +É ‘√ Á{≤ø£sº ,Y e]ø√‘· j·T+Á‘ê\ #ÛêØ®\T uÛ≤Ø>± ô|]– ¬s’‘·TøÏ e´ekÕj·T nedüsê\ Ks¡Tà nkÕ<Ûës¡D+>± ô|]–+<ä˙, á dæú‹˝À <ÛëHê´ìøÏ |ü⁄{Ϻô|’ s¡÷ˆˆ6y˚\≈£î πs≥T ~>√Z j · T ≥+‘√ ¬ s ’ ‘ ê+>∑ + n|ü \bÕ\T ø±yê*‡ ek˛Ô+<äì nHêïs¡T. s¬ ‘’ T· Hêj·T≈£î\T >∑+>∑\|üP&ç ø£ècÕís¬ &ç¶ e÷{≤¢&‘É ÷· esê¸\T |ü&≥ É +‘√ e]ø√‘· j·T+Á‘ê\≈£î 10s√E˝À¢H˚ s¡ ÷ ˆˆ14e+<ä \ qT+&ç s¡ ÷ ˆˆ18 e+<ä \ øÏ n<Ó › ô|+#˚XÊs¡˙, n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·øD å£ y˚T n<Óq› T ìj·T+Á‹+∫ ¬s’‘·Tô|’ uÛ≤s¡+ |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ$.$.s¡eTDj·T´, ÄsY. düTã“sêj·TT&ÉT‘√ bÕ≥T #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ Á>±e÷\ s¬ ‘’ T· \T bÕ˝§ZHêïs¡T. 


8

»qX¯øÏÔ

20`5`2013

|üPdübÕ{Ïπs>∑`y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À ø±ˆˆ>∑DÒwt |ü+&Ü— $»j·Tq>∑s¡+`y˚T&˚ düuÛÑ˝À ø±ˆˆu…Vü≤sê X¯+ø£Ásêe⁄— nqø±|ü*¢ y˚T&˚ düuÛÑ˝À ø±ˆˆ|æ.ø√{Ϭs&綗 #√&Ées¡+ y˚T&˚ düuÛÑ˝À ø±ˆˆÄ&Ü] nbÕŒsêe⁄ kÕ<Ûäq‘√bÕ≥T, Á|üdüTÔ‘· <√|æ&û e´edüú kÕúq+˝À Ms¡e*¢ nÁ>∑V‰ü s¡+˝À y˚T&˚ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. »]–Hê ø±]à≈£î\T bı+<ë*‡q Vü≤≈£îÿ\˝À Ç+ø± uÛÑ÷kÕ«eT´... (∫e] ù|J qT+&ç) ÁXÊ$Tø£es¡Z sê»´kÕú|üq \ø£å´+>± ‘·q $TÁ‘·es¡ZyÓTÆq á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆ>∑&Ó¶+ <äX¯s¡<Ûä, áX¯«s¡sêe⁄, m+‘√ yÓqø£ã&çe⁄HêïeTì, |üì>±´s¡+{°, |üìuÛÁÑ <ä‘,· #˚ s ¡ T ø=Hêïs¡ T . á sê´©øÏ ¬ s +&É T j· T ÷ìj· T q¢ ¬s’‘ê+>∑+‘√ uÛÑT»+ uÛÑT»+ ø£*|æ ñ<ä´$T+#ê\ì |æq|ü*¢ nbÕŒsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì Á>±MTD ;e÷, ‘· ~ ‘· s ê\ø√dü + b˛sê≥+ kÕ–+#ê\ì, Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é‡ Á|ükÕ<é, yÓ÷Vü≤qsêe⁄, düTsπ wt, |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç+ø± á düu˝ÑÛ À ø±ˆˆø√sê&É ô|&’ sç êE, ÁbÕ+‘·+˝À s¬ ‘’ T· , ≈£L©\T, Á>±MTD ù|<ä\T`ø±]à≈£î\T ø±]à≈£î\T sê»ø°jT· +>± #Ó‘’ q· ´e+‘·T˝…’ ‘·eT düeTdü´\ õ.ndæ]Hêj·TT&ÉT, dü‘·´Hêsêj·TD\T Hêj·Tø£‘·«+ mHé.n|üŒ\sêE¬s&ç,¶ myéT.kÕ+ãeT÷]Ô, _.bÕbÕsêe⁄ #˚sTT #˚sTT ø£*|æ b˛sê{≤\T #˚dqæ |ü &˚ düeTdü´\˙ï |ü]cÕÿs¡+‘√bÕ≥T sê»ø°j÷· ]∆ø£ düyêfi¯flô|’ b˛sê≥+ eVæ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\ìï+{≤ @◊m|ò{t j Ï T· T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. kÕ–+#ê\ì, áHê&ÉT ø±]à≈£î\ô|’ eT]+‘· u≤<Ûä´‘· |ü]cÕÿs¡eTÚ‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. (q÷´), dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) sêh ø£$T{°\T Á|ü#T· ]+∫q düuÑÛ nq+‘·s+¡ ˝Àj·TsY {≤´+ø˘ã+&é s√&ÉT¶ es¡≈î£ e⁄qï<äì >∑Ts¡T#Ô X˚ Ês¡T. ø£s|¡ Áü ‘ê\qT $düèÔ ‘·+>± ø±]à≈£î\ eT<Û´ä |ü+|æD#° X˚ Ês¡T. »]–q ø±]àø£Á|ü<äs¡Ùq˝À $$<Ûä s¡+>±\ ø±]à≈£î\T >√bÕ\|ü⁄s¡+ eT+&É\+: ø=eTsê&É eT+&É\+ : lø±≈£îfi¯+ |ü≥D º +˝Àì #Í<ä] dü‘´· Hêsêj·TD bÕ˝§Zì ‘·eT &çe÷+&Éq¢ T m\T¬>‹Ô ìq~+#ês¡T. <=+&É|Pü &ç˝À ª<=+&É|Pü &ç –]»q <ä[‘· ù|<ä\ ø=eTsê&É eT+&É\+ $Áø£+|ü⁄s¡+˝À @◊m|ò{t j Ï T· T ø±\˙, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+q>∑sY(|æ.mHé)ø±\˙\˝À y˚T&˚ Çfi¯fldü˝ú ≤\ kÕ<Ûqä ø£$T{ϵ Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q (q÷´) nqTã+<Ûä uÛÑeq ìsêàD ø±]àø£dü+|òüT+ dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T&˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À 150 eT+~ ø±\˙yêdüT\T Ä<Û«ä s¡´+˝À 150 eT+~ ø±]à≈£î\ düeTø£+å ˝À y˚T&˚ nqø±|ü*¢ eT+&É\+ : 200eT+~ ø±\˙yêdüT\T, ø£wJºü e⁄\T, #˚‹eè‘·T\Ô yês¡T @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) sêhHêj·T≈£î\T, $XÊKõ˝≤¢ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫ #Í<ä] dü‘·´Hêsêj·TDø±\˙ bÕ˝§ZHêïs¡T. @»˙‡ –]»q dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù C…+&ÜqT j·T÷ìj·THé >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT ø±ˆˆeT]X¯s¡¢ ø±ˆˆ≈£î+»+ sêe÷sêe⁄ y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. k˛$THêj·TT&ÉT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ e]ÿ+>¥ ø±«ØÁø£wüsY ø±]àø£dü+|òüT+ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆÄ&Ü] ôd+≥sY˝À dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ{Ï.ns¡TD ø±Áy˚T&é‡ sêC≤s¡‘ï· +, |üP\|ü*¢ düTu≤“sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T Áô|dæ&+Ó {Ÿ ø±ˆˆdæ]|ü⁄s¡|⁄ü $X‚«X¯«sêe⁄ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q nbÕŒsêe⁄ ãe⁄\yê&É Á>±eT+˝À ø±«Øø±]à≈£î\ n<Û´ä ø£‘å q· C…+&Ü Ä$wüÿs¡D »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. @|æ{mÏ |òt á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T. ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü) õ˝≤¢ düeTø£+å ˝À mÁs¡C+… &ÜqT m>∑Ts¡yd˚ æ y˚T&˚ ÁbÕeTTK´‘·qT sêh Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆuÛ ≤ qTeT÷]Ô mÁs¡ C … + &ÜqT ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ&ç.es¡à bÕ˝§Zì Á|üd+ü –dü÷Ô y˚T&˚ |ü+&ÉT>∑ $e]+#ês¡T. ø±ˆˆ#·$‹q s¡eTD, #=|üŒ nbÕŒsêe⁄, Ä$wüÿ]+∫ ø±]àø£`ø£s¸¡ ø`£ ñ<√´>∑`ñbÕ<Ûë´j·T`$<ë´]ú b˛\es¡+ eT+&É\+: eTqT>√bÕ\˝À ø±Áy˚T&é ø±s¡+ bÕs¡«‹ dü÷|ú +ü e<ä—› ~qyÓ÷, X¯\e⁄ ~qyÓ÷ ø±<äì, b˛sê≥ Bøå±~qeTì s¡eTD≤J, áX¯«s¡sêe⁄, <ë&ç »>±Zsêe⁄ ‘·~‘·s¡ ø±]àø£ `y˚T<Ûë$ ◊ø£´‘· ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· j· T ÷ìj· T Hé Hêj· T ≈£ î \T á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À bÕ˝§Z ì õ˝Ò ¢ fi ¯ fl >∑÷&Ó+˝À @»˙‡ –]»q dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T y˚ T &˚ ÁbÕeTTK´‘· q T $e]+∫, Á|ü C ≤dü e Tdü ´ \ HêdæøÔ £ düe÷»+ Hêj·T≈£î\T _.»>∑Hêï<Ûsä êe⁄, Ád”$Ô eTTøÏÔ Hêj· T ø£ ‘ « · + eVæ ≤ +#ês¡ T . ø±ˆˆdü e \+ sê+u≤ãT— ô|+Á&Ü\˝À qej·TTedüe÷K´ |ü]cÕÿs¡+ø√dü+, q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ $|üe¢ +ø√dü+ dü+|òüT≥q Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ‘·$≥eTà ‘·~‘·s¡T\T á >∑ T +ø£ \ ˝Àe˝À ø±«Øø±]à≈£ î \T, eTVæ ≤ fi¯ \ T, Hêj· T ≈£ î \T ø±Áy˚ T &é kÕ«$T y˚ T &˚ C… + &Ü\qT ø±]àø£`s¬ ‘’ ê+>∑ ◊ø£´‘· ÄeX¯´ø£‘· >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± y˚ T &˚ neTs¡ T \≈£ î ìyêfi¯ ó \]Œdü ÷ Ô j· T Te≈£ î \T ô|<ä › ô |≥Tº q y˚ T &˚ neTs¡ T \≈£ î CÀVü ‰ s¡ T ¢ Ä$wüÿ]+#ês¡T. 150 eT+~ ô|’>± Á|ü»\T á Ç+ø± á dü u Û Ñ ˝ À j· T ÷ìj· T Hé n<Û ä ´ ≈£ å î \T #Ó|⁄ü ‘·T+&É>± ø±ˆˆÄ&Ü] nbÕŒsêe⁄ ns¡TD|ü‘êø±ìï e÷{≤¢&Üs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±ˆˆ\ø°åàHêsêj·TD, &çdæmyéTmdt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Ä$wü ÿ ]+#ês¡ T . ø±ˆˆ>∑ & ç d ü T u≤“sêe⁄, neTàqï, >∑T+»es¡+˝À d”ìj·TsY ø±Áy˚T&é ø£qïj·T´ y˚T&˚ ø£*+>∑ eT*¢u≤ãT— ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ bÕbÕsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. C… + &ÜqT Ä$wüÿ]+#·>±, ø±ˆˆ≈£î+»+ sêe÷sêe⁄ y˚T&˚ Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é‡ lqTHêj·TT&ÉT, uÛ≤düÿs¡sêe⁄, eT+&É\ øπ +Á<äyTÓ qÆ ø±ÁfÒìø√q˝À uÛeÑ q ìsêàD Á&ç\¢sY‡ ø±\˙˝Àì ø±«Ø, Áø£wüsY ø±]àø£dü+|òüT ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]dü÷Ô e÷{≤¢&Üs¡T. _.q]‡+>∑sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. Äes¡D˝À ø±]àø£ Hêj·T≈£î\T, Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\T ø±]à≈£î\T, Ä{À Á&Ó’es¡T¢, ø=ã“]~+|ü⁄`ˇ\T|ü⁄ yÓ+ø£≥¬s&ç¶>∑÷&Ó+˝À –]»q dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T ø=eTsê&É e T+&É \ + ø√{Ï b Õ+˝À ø±ˆˆmE® ø±ˆˆ¬ø.sêe÷sêe⁄ mÁs¡C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. y˚T&˚ ø±]à≈£î\T 200eT+~ q&ÉTeT ns¡TD |ü‘êø±ìï ø±Áy˚ T &é |ü<+›ä ø£èwüeí T÷]Ô y˚T&˚C+… &ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. >∑T+|ü⁄kÕ«$T y˚T&˚ ns¡TD|ü‘êø£qT m>∑Ts¡yd˚ æ b˛sê≥ Á|ü‹q rdüT≈£îHêïs¡T. ø±ˆˆkÕ˝≤|ü⁄s¡eD, dü÷]XË{Ϻ d”ìj·TsY ø£eT÷´ìdüTº ø±Áy˚T&é eq#·s¡¢ düTu≤“sêe⁄ yês¡dü‘ê«ìï ø=qkÕ–kÕÔeTì Á|ü‹q ã÷Hês¡T. á ô|<äHêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e+<äeT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±ÁfÒìø√q eT+&É\+ ø£+~ø£|üŒ˝À Ä{À es¡ÿsY‡, e÷$T&çbÕ˝…+ ôd+≥sY˝À ø±«Ø ø±]à≈£î\T ô|<äXÊK Á>±eT+˝À e+<äeT+~ Á|ü»\ düeTø£+å ˝À C… + &ÜqT Ä$wü ÿ ]+#· T ≈£ î Hêïs¡ T . ‘· e T dü e Tdü ´ \ »≥Tº ø±]à≈£î\T bÕ˝§Zq>± ø±ˆˆeq#·s¢¡ düTu≤“sêe⁄ y˚T&˚ ã+<äsT¡ : dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ), @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´), s¬ ‘’ T· ≈£L© s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆeT+&É+– k˛eTT\T |ü]cÕÿsêìøÏ y˚T&˚ neTs¡T\ dü÷Œ¤]Ô>± b˛sê{≤ìï |ü‘êø±ìï m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. mÁs¡ C … + &ÜqT m>∑ T s¡ y ˚ d æ y˚ T &˚ eTè‘· M s¡ T \≈£ î eTT+<ä T ≈£ î kÕ–kÕÔ e Tì Á|ü ‹ q ã÷Hês¡ T . á j·TT.ø=‘·|Ô *ü ¢ eT+&É\+`yêø£‹|üŒ˝À e+<äeT+~øÏ dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.)\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ã+<äs¡T @]j·÷˝À ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆô|+{≤sêe⁄, ø±ˆˆu≤>±~ sêeTT, Äfi¯fl ô|>’ ± e´ekÕj·T≈£L©\T s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü.) y˚T&˚ ø±s¡´Áø£e÷\T ñ‘˚Ô»|üP]‘· yê‘êes¡D+˝À CÀVü‰s¡]¢ Œ+#ês¡T. $wüßíeT÷]Ô, y=+&Üq \ø£åàD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì Ä<Û«ä s¡´+˝À y˚T&˚ ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T. dü+|òTü + õ˝≤¢ »]>±sTT. dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) Ä<Û«ä s¡´+˝À eT∫©|ü≥ï+ bÕs¡«r|ü⁄s+¡ : ôd+≥sY˝À ø±ˆˆu§&ÉT¶ yÓ+ø£qï— ns¡TD√<äj·T Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆã\sê+ y˚T&˚ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ~eTà\ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+˝À es¡Vü‰\¬>&ɶ ã&û¶ Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. ø±\˙˝À ø±ˆˆbÕeT]Ô n+»eTà— ô|<äøs£ Á¡ >∑V‰ü s¡+ ‘·]yÓT\ s¡+>∑+ù|≥ eT+&É\+`ø√≥bÕ&ÉT˝À ¬s’‘·T≈£L© Hê–¬s&ç¶ dü÷|ú +ü e<ä,› Ç+^¢wßü bÕ˝…+˝Àì ø±ˆˆuÀ>±<äT\ yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓTsTTHés√&ÉT¶˝À ø±«Øø±]à≈£î\ Á|ü<sä Ù¡ q ` düuÑÛ s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆes¡à y˚T&˚ ø±«Ø ø±]à≈£ î \T >∑ T +&Ü\ ôd+≥sY qT+&ç dü+|òTü + Ä<Û«ä s¡´+˝À 80 eT+~ s¬ ‘’ T· , ≈£L©\ q&ÉTeT sêe÷sêe⁄ kÕàs¡ø£ Á>∑+<∏ë\j·T+e<ä› ø±ˆˆC….»>∑Hé— C…+&ÜHÓ>T∑ s¡yX˚ Ês¡T. ã&û¶ yê´bÕs¡T\T 70eT+~, kÕúìø£ nqø±|ü*¢ |ü≥ºD+˝À Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫ düuÛ≤düú* ø±ˆˆã\sê+ y˚T&˚ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ä<äs¡Ùq>∑sY˝À ø±ˆˆ‘êfi¯Sfl] sêDÏ— düTrÔø=&Ée* Á|ü»\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. b˛sê&É+<˚ @ yÓm’ +dæ@ Vü‰\T≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. ø±]àø£ÁX‚j÷Ó _Û˝≤wæ, ø£|æ˝ÒX¯«s¡ eT+&É\+`H˚\≥÷s¡T˝À neTs¡Ms¡T\ C… + &Ü\qT Ä$wü ÿ ]+∫ y˚ T &˚ eTè‘· M s¡ T \≈£ î düeTkÕ´ |ü]cÕÿs¡+ø±<äì, dü+|òüT{Ï‘· b˛sê{≤\ d” ì j· T sY Hê´j· T yê~ l •ej· T ´>±s¡ T , dü ÷ Œ¤ ] Ô dü÷|ú +ü e<ä› ìs¡«Væ≤+∫q y˚T&˚˝À s¬ ‘’ T· , ≈£L©\T, #˚H‘˚ · CÀVü‰s¡]¢ Œ+#ês¡T. ÄeX¯ ´ ø£ ‘ · q T eø£ Ô \ T $e]+#ês¡ T . kÕú ì ø£ n<Ûä´j·Tqy˚~ø£ ø£˙«qsY •yêJ>±s¡T. @◊m|òt{Ïj·TT ø±]à≈£î\T ô|<äd› +ü K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<äj·÷<äs¡ s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü) ø±sê´\j·T+e<ä› dü+|òTü + õ˝≤¢ (q÷´) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ|æ.ø√{Ϭs&ç¶, Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\T eT+>∑ù|≥ eT+&É\+`e÷πs&ÉTu≤ø£ ÁXÊ$Tø£ Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆ|ü⁄{Ϻ bòÕì‡dt, Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹ Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆ_.q]‡+>∑ s êe⁄ mÁs¡ C … + &ÜqT ø±ˆˆ¬ø.sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|üC≤Jeq eTVæ≤fi≤ q>∑s˝Y À, ø±Áy˚T&é >∑Tã“\ düTu≤“sêe⁄ kÕàs¡ø£ dü+øå√uÛ≤ìï, <˚XÊìï $<˚o <√|æ&<û ës¡T\≈£î ‘êø£≥Tºô|{Ïqº dü÷ú|ü+e<ä› y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D˝À ø±]à≈£î\T, Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆy˚T&çø=+&É÷] eT<ÛTä ø£s—Y |üsêdüTù|≥ Ä$wüÿ]+∫ neTs¡T\+<äs≈¡ L£ CÀVü‰s¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. bÕ\≈£î\ HÓ’C≤ìï $e]+∫, ø±]àø£, ø£s¡¸ø£ ◊ø£´‘· e´ekÕj·T≈£L©\T 80eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. H˚\≥÷s¡T, Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆdæj÷· ´Á~ yÓ+ø£Á{≤e⁄— ∫\ø£\|üP&ç $»j·Tq>∑s+¡ : º T· ˝Ÿ s¬ d’ $t T˝Ÿ es¡ÿs¡T‡ j·T÷ìj·THé ôd+≥sY˝À nìï s¡+>±\|”&‘ç · Á|üC≤˙ø£+ á <√|æ&û e÷πs&ÉTu≤ø£\˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü)õ˝≤¢ Ç+&ÉÁdæj @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) nqTã+<Û ä ø±]àø£ |ü|”&⁄Hê~>± @◊m|ò t { Ïj·TT(q÷´) sêh ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆj·T<ä›q|üP&ç qÉ nD∫y˚‘\· s¡<Tä ø¬› ’ y˚T&˚Hê&ÉT dü÷Œ¤]Ô bı+<ë\ì, n<Û´ä ≈£îå sê\T ø±Áy˚T&é ne÷àJ mÁs¡C+… &ÜqT Ä$wüÿ]+∫ j·T÷ìj·Tq¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À $»j·Tq>∑s¡+ |ü]düs¡ Á|ü‹q rdüTø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. k˛ì— ∫\ø£\|üP&ç dæ&ãÉ T¢´dæ >√&ÍHé eTTsƒê j·T÷ìj·THé Á|üd+ü –+#ês¡T. ÁbÕ+‘ê˝À¢ y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\T #˚|ü{≤ºs¡T. ôd+≥sY ˝ À j· T ÷ìj· T Hé ø±s¡ ´ <ä ] Ù ø±ˆˆ|ü s ¡ k Õ bÕ]ÁXÊ$Tø£ πø+Á<ä+˝Àì Hêsêj·TDÏ d”º˝Ÿ‡ Åô|’y˚≥T #√&Ées¡+ eT+&É\+ : lìyêdüsêe⁄— –\ø£\ ~+&ç Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆ∫+‘ê @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Ä<Ûä«s¡´+˝À #√&Ées¡+ *$Tf… & é e<ä › @◊m|ò t{ Ï j · T T(q÷´) Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À sêeTT— ø√H˚s¡T ôd+≥sY yêD°d”«{Ÿ cÕ|ü⁄e<ä›>∑\ mÁs¡C+… &ÜqT ø±ˆˆô|&’ sç êE— p{Ÿ$T˝Ÿ Ä{ÀkÕº+&é e<ä› »eVü≤sY ø£ã¢ T“ q+<äT y˚T&˚ düuÑÛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü+düú <˚es¡|ü*¢ eT+&É\+: Ä{ÀkÕº+&é ôd+≥sY˝À ø±ˆˆã#·TÃ\ Vü≤Øwt— ø√H˚s¡T ø±ˆˆ_.X¯+ø£Ásêe⁄— ô|<äeTõ®bÕ˝…+ Ä{ÀkÕº+&ÉT e<ä› kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆnsTT‹¬s&ç¶ n|üŒ\Hêj·TT&ÉT \ø°åà|ü⁄s¡+˝Àì ø±ˆˆb˛\Te÷{Ï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ôd+≥sY Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆeTj·T÷] lqT— ø√≥yê] Ï T· T(q÷´) sêh C…+&Ü ~yÓTàe<ä› ø±]àø£ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆb˛\Te÷{Ï ‘·Tfi¯flôd+≥sY Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆø√\|ü*¢ düTπswt— ø±ˆˆ_.bÕbÕsêe⁄— yÓTkÕìø˘ f…+|ü⁄˝Ÿ Ä{ÀkÕº+&é e<ä› n<Û´ä ø£‘å q· »]–q á düu˝ÑÛ À @◊m|ò{t j ø±ˆˆmHé.n|üŒ\sêE— ñkÕàìj·÷ |üesY‡ Ä{ÀkÕº+&é Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆÄ&Ü] nbÕŒsêe⁄, >∑Ts¡C≤&É dü&º û dü]ÿ˝Ÿ eT+>∑sêE y˚T&˚ |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. Hê>∑b˛‘·sêe⁄ ôd+≥sY Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆ>∑÷&ÉbÕ{Ï e<ä› ø±ˆˆk˛eTTHêsêj·TDsêe⁄— mHédæmdt eT©ºô|¢ø˘‡ ø£˙«qsY ø¬ .>öØX¯+ø£s,Y Ád”$Ô eTTøÏÔ dü+|òTü ≥q Á|ü‹ì~Û <äT<äT›≈£Ls¡T˝À Á&ç\s¢ ‡Y n+&é Á&Óe’ sY‡ j·T÷ìj·THé düTsπ +Á<ä— sêEù|≥ Ä+Á<Ûë Vü‰dæŒ≥˝Ÿ Ä{ÀkÕº+&ée<ä› ôd+≥sY˝À ø±ˆˆ¬s&çH¶ êsêj·TDsêe⁄— <√eT\ eT+~s¡+ \ø°àå ≈£îe÷]`á düu˝ÑÛ À Á|üd+ü –dü÷Ô ø±]àø£es¡+Z b˛sê&ç n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ>=\¢|ü*¢ ;ÛeTsêE ns¡TD |ü‘êø±ìï ø±ˆˆbÕ+&É´Hé— nuÛÑT´<äj·T {≤{≤ y˚Tõø˘ es¡ÿsY‡ ôd+≥sY˝À, >∑÷&é‡ Ä{ÀkÕº+&é e<ä,› ñ&Üø±\˙ ù|Cò Ÿ`2 kÕ~Û + #· T ≈£ î qï Vü ≤ ≈£ î ÿ\ìï+{Ï ˙ á bÕ\≈£ î \T Ä$wüÿ]+∫ y˚T&˚ eTè‘·Ms¡T\≈£î CÀVü‰s¡]¢ Œ+#ês¡T. j·T÷ìj·THé ôd+≥sY˝À, ãkÕº+&ÉTôd+≥sY˝Àì Ä{ÀkÕº+&é e<ä› ø±ˆˆ_.bÕbÕsêe⁄— >∑+≥ dü+ú uÛ+Ñ e<ä› ø±\sê∫y˚düTÔHêïs¡ì, 8 >∑+≥\ |üìøÏ ã<äT\T>± Äs¡¢eTàu≤≥˝Àì ø±ˆˆeT+&É¢ düTu≤“¬s&ç¶ kÕàs¡ø£ Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆj·T<ä›q|üP&ç k˛ì— uÒ;ôd+≥sY ø±ˆˆmdt.Hêsêj·TDsêe⁄— ◊&çmdtmyéT{Ï cÕ|æ+>¥ 14`16 >∑+≥\ |üì#˚jT· e\dæ edüTqÔ ï<äì, ø√˝ÀŒ‘·Tqï Ä{ÀkÕº+&ÉTe<ä› ø±ˆˆÄe⁄\ eT<ÛTä — s¬ ‘’ T· ãC≤s¡T eTTsƒê ø±+ô|¢ø˘‡ e<ä› ø±ˆˆmyéT.düHê´dæsêe⁄ mÁs¡C…+&Ü\qT Vü≤≈£îÿ\qT ì\T|ü⁄ø√e{≤ìøÏ, ø±]àø£`ø£s¸¡ ø£ sê»´kÕú|qü C…+&Ü ~yÓTàe<ä› j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆb˛\Te÷{Ï j·T÷ìj·THé ôd+≥sY˝À ø±ˆˆu…»yê&É lìyêdüsêe⁄— ô|+≥j·T´ mÁs¡C+… &Ü HÓ>T∑ s¡yX˚ Ês¡T. £ Tº>± b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø=+&É>∑T+bÕ+ Á>±eT+˝À y˚T&˚ ø√dü+ ø£*dæø≥ s¬ ‘’ T· ãC≤s¡T dü+øπ eå Tdü+|òTü + C…+&Ü~eTàe<ä› ø±ˆˆeTT#·Tà Ç+ø±, \ø£ÿes¡+ uÛeÑ q ìsêàD ø±]àø£ dü+|òTü + ø=eP«s¡T eT+&É\+: C…+&ÜqT e÷J m+|æ|æ |æ.nø£ÿHêj·TT&ÉT m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. ëø£s¡sêe⁄— »&é|æ ôd+≥sY˝Àì ≥T≥e⁄Hé eTTsƒê |ü+–&ç Á>±eT+˝À q÷‘·q+>± ì]à+#·T≈£îqï düj·TT<Û÷ìj· ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆqø£ÿ sêeTø£èwü,í >∑e« u≤˝≤õ ‘·~‘·sT¡ \T Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ : THé ø±sê´\j·T+e<ä› ø±ˆˆø±–‘· Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ $»j·Tq>∑s+¡ |ü≥D º +˝Àì mHédmæ dtô|ø¢ ‡˘ Á|üøÿ£ q á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À bÕ˝§Z ì Á|ü d ü + –+#ês¡ T . á @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) C…+&Ü ~yÓTàe<ä› j·T÷ìj·THé y˚T&˚ C…+&Ü\T Ä$wüÿ]+∫ neTs¡T\ ÄX¯j·÷ìï @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+düú sêhø±s¡´es¡Z ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À uÛeÑ q ìsêàD ø±]à≈£î\T >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT ø±ˆˆmyéT.mdt.Hê>∑sêE mÁs¡C…+&Ü eTT+<äT≈£î ø=qkÕ–kÕÔeTì Á|ü‹q ã÷Hês¡T. düuÛÑT´\T ø±ˆˆ¬s&ç¶Hêsêj·TDsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q y˚T&˚ #√&Ées¡+, \ø£ÿes¡+, Ms¡e*¢ nÁ>∑Vü‰s¡+\qT+&ç HÓ > ∑ T s¡ y ˚ X Ês¡ T . ø=eP«s¡ T eT+&É \ + >öØ|ü ≥ ï+ ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü) Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑sê\ @]j·÷˝À ø±«Ø\T @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· 28 eT+~ ~ã“˝À ø±ˆˆe&É T >∑ T •eHê>∑ s êE— ô|<ä j · ÷ <ä s ¡ ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ ñ<äjT· + 11>∑+≥\≈£î »]–+~. ádüu˝ÑÛ À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø±]à≈£î\T ªÁ|üe÷<ë\µ u≤]q |ü&ç eTs¡DÏ+∫q <ä[‘·yê&É˝À ø±ˆˆ*+>∑+ Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄— ô|<äj·÷<äs¡ dü+düú sêhHêj·T≈£î\T ø±ˆˆ_.X¯+ø£Ásêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ms¡e*¢ nÁ>∑V‰ü s¡+: ø±]àø£es¡+Z ‘·eT Jeq |ü]dæ‘ú T· \ yÓTs¡T>∑T<ä\, Vü≤≈£îÿ\ uÛÑ÷$TV”≤q <ä[‘· ≈£L©dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À $wüj÷· ìï >∑Ts¡T#Ô d˚ æ j·÷»e÷q´+‘√ mÁ–yÓT+≥T¢ mìï ø=‘·øÔ ±\˙˝À ø±ˆˆdüTu≤“sêe⁄— ∫Hêï|ü⁄s¡+ >∑T&çôd+≥sY˝À

lø±≈£îfi¯+

$XÊK õ˝≤¢

‘·÷s¡TŒ >√<ëe]õ˝≤¢

ø£ècÕíõ˝≤¢

|ü•ÃeT >√<ëe]õ˝≤¢


20`5`2013

9

»qX¯øÏÔ

eT+>∑fi¯–]˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D`C….düTu≤“sêe⁄— ã+<äs¡T˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D`ø±ˆˆyÓ’.k˛ì— nq+‘·|ü⁄s¡+˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ø±ˆˆdæ.ô|<ä›qï— |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D`ø±ˆˆõ.$»j·T≈£îe÷sY ø±ˆˆø=øÏÿ*>∑&ɶ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄— ∫Hêï|ü⁄s¡+ n+uÒ<äÿsY Á|üuTÑÛ ‘ê«~ÛH‘˚ \· ≈£î e´‹πsø£+>± kÕ>∑T‘·Tqï b˛sê{≤\qT X¯øÏÔkÕeTsê∆´\T >∑\ j·TTe‘·qT Á|üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#˚ ◊ø£´+>± e⁄+&ç, düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ b˛sê&Ü\ì ôd+≥sY˝À ø±ˆˆ>∑TeTà&ç ø£èwü—í ø£ècÕíq>∑s˝Y À ø±ˆˆ<Ûìä ø=+&É ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s+¡ Á|ü<sä Ù¡ q>± Á>±eTôd+≥sY˝Àì bÕ\ø£es¡Z ñ<˚X› |¯ Pü ]‘· ≈£îÁ≥\≈£î e´‹πsø£+>± |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø√fÒ X ¯ « s¡ e Tà— >∑ T +&É T bÕ˝… + ˝À ø±ˆˆj· ÷ s¡ ¢ > ∑ & É ¶ C…+&Ü ~yÓTàe<ä≈› î£ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. ø±ˆˆá&Ü ø√≥j·T´ ñ<ä´$T+#ê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. á düu˝ÑÛ À Áu≤Vü≤àD|ü*:¢ lìyêdüsêe⁄— >∑T+&ÉTbÕ˝…+ <ä[‘·yê&É˝À ø±ˆˆz–sê\ Çø£ÿ&É C…+&Ü Ä$wüÿ]+#·>± ø±ˆˆ∫+‘·j·T´, Ç+ø± z|æ&Äç sY sêh n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆ@düT— ø±ˆˆnÁuVü‰+, y˚T&˚ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì y˚T 4e ‘˚Bq lìyêdü s êe⁄— |ü ˝ … ¢ ‘ · T eTà\bÕ˝… + ˝À ø±ˆˆyÓ T Æ ˝ ≤ lìyêdüsêe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£eT÷´ìdüTº ñ<ä´eT ø±ˆˆ\ø£àå D ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T. Áu≤Vü≤àD|ü*¢ ÁXÊ$Tø£ Á|ü»\ ø±\˙˝À ns¡TD|ü‘êø±ìï b˛‘·TsêE mÁs¡C+… &Ü\T Ä$wüÿ]+∫ neTs¡T\ ÄX¯jT· ◊ø£´‘· ÄeX¯´ø£‘·qT >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. >∑efi¯fl n_Ûeè~∆ø$£ T{Ï Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆmyéT.>√|æ Ä$wüÿ]+#·>± kÕ<Ûqä ≈£î b˛sê&ÉT‘êeTì Á|ü‹q ã÷Hês¡T. ãC≤s¡ T ˝À bÕ{Ï M T<ä ø±ˆˆdü H êï\ ‹s¡ T |ü ‘ · j · T ´ yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ T ¢ , >∑ T s¡ e eTà ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§Z ì á dü+<äs“¡ +¤ >± ø±]à≈£î\T, ø£wJºü e⁄\qT<˚•› +∫ mÁs¡ C … + &ÜqT Ä$wü ÿ ]+#· > ± ø±Áy˚ T &é ‡ u§{≤º |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl: ìs¡«Væ≤+#ês¡T. b˛sê&É+<˚ @ düeTkÕÿ |ü]cÕÿs¡+ø±<äì, ø±ˆˆk˛ì Á|üdü+–dü÷Ô ñbÕ~Û neø±XÊ\T HêHê{Ïø° kÕ+u•yê¬s&ç,¶ e+>±sê$T¬s&ç\¶ T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ ‘’ ê+>∑ |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl |ü≥Dº +˝À Á|ü<ëÛ q+>± düTqï+ã{°\º T, ø±\˙˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œqø√dü+ n+<äs¡÷ ‘·]–b˛‘·THêïj·Tì, ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü |üìuÛÁÑ <ä‘˝· <Ò ìä , dü+øå√uÛÑ H˚|ü<Ûä´+˝À ◊ø£´ñ<ä´e÷eX¯´ø£‘·qT >∑T]+∫ $T\T¢\T, ø±«Ø\T ‘·~‘·s¡ |üì Á|ü<X˚ Ê\˝À |ü~y˚\eT+~ ◊ø£´+>± ø£*dæsêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 8 >∑+≥\ |üì~HêìøÏ ã<äT\T>± s√EøÏ 12`14 Á|üd+ü –+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü) ô|’>± ø±]à≈£î\T @$<ÛäyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê Á|üe÷D≤\÷ >∑ + ≥\ô|’ > ± |ü ì #˚ j · ÷ *‡q dæ ú ‹ ˝À ø±]à≈£ î \T ø±sê´\j· T + ø£ e T÷´ìdü T º yÓ + ø£ ≥ ¬ s &ç ¶ uÛ Ñ e Hé ≈ £ î bÕ{Ï+#·ã&É≈£î+&Ü, nqTì‘·´+ Á|üe÷<ë\q&ÉTeT ø±s¡+|üP&ç: @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´), s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü)\ <ës¡TDyÓTqÆ ÁX¯eT<√|æ&øû Ï >∑Tsö‘·THêïs¡ì, ø±]àø£es¡+Z ìHê<ë\‘√ }π s –+|ü ⁄ >± #˚ s ¡ T ø=Hêïs¡ T . á n‘·´~Ûø£ |üìuÛ≤s¡+‘√, #ê©#ê\ì y˚‘·Hê\‘√, Ä<Û « ä s¡ ´ +˝À ø±s¡ +|üP&ç b˛‘·TsêE >∑T≥ºø±\˙˝À, ø±\˙ b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï Vü≤≈£îÿ\qT ≈£L&Ü bÕ\≈£î\T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é n|ü]X¯óÁuÛÑ yê‘êes¡D+˝À, <äTs¡“s¤ ¡ |ü]dæ‘ú T· \ q&ÉTeT n_Û e è~∆ ø £ $ T{Ï Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆC≤˙— #Ó’‘·q´ Ç≥Tø£ ø±\sê∫ y˚dTü HÔ êïs¡ì— eTs√yÓ|’ ⁄ü q e´ekÕj·T dü+øå√uÛ+Ñ j·TT. Ms¡u≤ãT— á&Ü ÁøÏwüíeT÷]Ô\T Hêj·Tø£‘·«+ ÁX¯eT<√|æ&ûøÏ >∑T]#˚j·Tã&ÉT‘·THêïs¡T. 127 dü+ˆˆ\ ø±s¡D+>± düqï, ∫qïø±s¡T ` eTTK´+>± øö\T¬s‘’ ê+>∑+, eVæ≤+#ês¡T. ÁøÏ‘y· T˚ 8 >∑+≥\ |üì~q+ø√dü+ b˛sê≥+ #˚jT· >±, ã{°\º j·T÷ìj·THé ôd+≥sY˝À ø±ˆˆ≈£î+uÛ≤ düTu≤“sêe⁄— e´ekÕj·T≈£L©\T rÁe düeTdü´\HÓ<Tä s=ÿ+≥THêïs¡ì, q+~>±eT: |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl düTqï+ $T\T¢ ø±]à≈£î\≈£î áHê{Ïø° ª24 ø±s¡+|üP&ç ãkÕº+&ÉT ôd+≥sY˝À ø±ˆˆ»ø£ÿ+|üP&ç |ü<äà`mÁs¡C…+&Ü\Hê$wüÿ]+∫ y˚T&˚ eTè‘·Ms¡T\≈£î á H˚|ü<Ûä´+˝À ø±]à≈£î\T, ¬s’‘ê+>∑+, düeTdüÔ |”&ç‘· ¬ s ’ ‘ · T ≈£ L ©dü + |ò ü T + (Ä+.Á|ü ) Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À >∑+≥\ |üì~q+µ neT\T#˚jT· ã&ÉT‘√+~! Á|ü C ≤˙ø£ + <√|æ & û nD∫y˚ ‘ · \ ô|’ dü e Ts¡ X ¯ + K+ q+~>±eT˝À |ü\Tôd+≥s¡¢˝À C…+&Ü\ Ä$wüÿs¡D\T n+‘· s ê® r j· T ÁXÊ$Tø£ e s¡ Z Bøå ± ~q+ y˚ T &˚ ìyêfi¯ ó \]Œ+#ês¡ T . ø±ˆˆ|ü < ä à á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± |üP]+#·{≤ìøÏ Á|ü‹q BdüTø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£eTàyê]bÕ˝…+˝À #·+Á&É •ej·T´ dü+<äs¡“¤+>± @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´), ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Ç≥Tø£ã{°\º T, s¬ d’ Tü $T\T¢\˝À |üì#˚dTü qÔ ï ø±]àø£yê&É˝À¢, ø£wüºJe⁄\ ìyêdü ÁbÕ+‘ê˝À¢, dü÷|ú +ü e<ä› d”ìj·TsY ø£eT÷´ìdüTº ø±Áy˚T&é ø±ˆˆsêyÓfifl¯ (Ä+.Á|ü.)\ Ä<Û«ä s¡´+˝À |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl |ü≥D º +˝À $$<Ûä ø±]à≈£î\≈£î ñbÕ~Û ‘·]–b˛‘·÷, ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûsä \¡ ≈£î, Ä{ÀkÕº + &É T \e<ä › , Á>±e÷˝À¢ C… + &Ü~yÓ T à\e<ä › ø£[+>∑sêe⁄— ø±+Á&ÉbÕ&ÉT˝À sê$T¬s&ç—¶ bı≈£îÿq÷s¡T˝À ø±]à≈£ î \ ≈£ L &É fi ¯ fl ˝À ns¡ T D|ü ‘ êø±$wü ÿ s¡ D \T yê] y˚‘·Hê\≈£î @e÷Á‘·+ bı+‘·q ˝Òø£, n‘·´+‘· mÁs¡ C … + &Ü\T, ‘√s¡ D ≤\‘√ n\+ø£ ] +∫— Á|ü C ≤ ø±ˆˆn+<äT>∑T\ |ü⁄\¢jT· ´— ø=&Ée{Ï>∑\T¢˝À ø±ˆˆyêdæs¬ &ç¶ dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£+>± »]>±sTT. ø£ w ü º u Û Ñ ] ‘· y Ó T Æ q J$‘ê\qT yÓ fi ¯ fl Bdü T Ô H êïs¡ ì , ø£fi≤ø±s¡T\T, u≤\ø£fi≤ø±s¡T\ qè‘ê´\T, bÕ≥\‘√ y˚T&˚ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄\T mÁs¡C…+&Ü\qT m>∑Ts¡y˚dæ q÷‘·q Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑du ü ÑÛ : ø±]àø£es¡+Z `ÁX¯eTJe⁄\+‘ê ◊ø£´yÓTÆ b˛sê{≤\qT rÁe+ ø±s¡´Áø£e÷\qT dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü C ≤kÕ«$Tø£ $|ü ¢ e kÕ<Û ä q ø√dü + b˛sê≥+ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl @&ÉTø=≥¢ ôd+≥sY˝À ¬s’‘·T≈£L© #˚ùd+<äT≈£î y˚T&˚ Hê&ÉT Bø£å eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. y˚T&˚≈£î eTT+<äT>± eT∫©|ü≥ï+ @]j·÷ eTTK´ kÕ–+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + dü+|òüT+(Ä+.Á|ü) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆsê+u≤ãT eT+>∑fi–¯ ]: ø±s¡´ø£s\Ô¡ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#·Tø=ì y˚T&˚ ìs¡«Vü≤D≈£î õ˝≤¢ Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆmyé T .sê+u≤ãT— j· ÷ <ä \ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ÑÛ À @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ), @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) nqTã+<Ûä dü+ã+~Û+∫q ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#·Tø=ì y˚T&˚ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, n+¬>\ ø±+‘·j·T´, Äq+<äsêe⁄, sêh Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ>∑TÁs¡+ $»j·T≈£îe÷sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±]àø£ j· T ÷ìj· T q¢ Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À eT+>∑ fi ¯ – ]˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\qT $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ∫s¡Te÷$Tfi¯fl dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì 127e y˚T&˚ ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+≥THêïeTì #Ó|⁄ü ‘·÷ ÄHê&ÉT |ü\TÁXÊ$Tø£ yê&É\˝À mÁs¡C…+&Ü\ Ä$wüÿs¡D\T |üì>∑+≥\ ‘·–+Z |ü⁄ø√dü+ ø±]àø£es¡+Z #˚dqæ Ms√∫‘· »]>±sTT. ÁXÊ$Tø£q>∑s˝Y À dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) ~yÓTàe<ä› #·\|¢ *ü :¢ Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. b˛sê{≤\ |ò*ü ‘·+>±H˚ 8 >∑+≥\ |üì~q+ kÕ~Û+#·T eT]j·TT bÕ‘·ãkÕº+&é ôd+≥sY˝À d”ìj·TsY ø±Áy˚T&é s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.)Ä<Û«ä s¡´+˝À #·\|¢ *ü ˝¢ À $»j·Tyê&É: y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\T |ü\T≈£L&Éfifl¯ ˝À »]>±sTT. kÕúìø£ –]|ü⁄s¡+˝Àì ‘·]yÓT\ Hê–¬s&ç¶ uÛeÑ q+e<ä› ø√>∑*>±s¡ì, n˝≤+{Ï mH√ï Vü≤≈£îÿ\qT áHê&ÉT ø±ˆˆ»>±Zs¡|ü⁄ düTu≤“sêe⁄— uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥q>∑sY˝À ø±ˆˆ{Ï. ø√eT˝≤q>∑sY ôd+≥sY˝À dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆsê$ d” ì j· T sY ø±Áy˚ T &é ø±ˆˆeT<ësY bÕغ C… + &ÜqT <√|æ&ûbÕ\≈£î\T Vü≤]+∫y˚dü÷Ô eT]+‘· |üìuÛ≤sêìï •ej·T´— \ø°àå qs¡d+æ Vü≤kÕ«$T ø±\˙˝À uÛeÑ q ìsêàD düTu≤“sêe⁄— #·\¢|ü*¢ Hêsêj·TDsêe⁄ q>∑sY˝À ø±ˆˆø£{≤º Ä$wüÿ]+#·>± ø=‘·ùÔ |≥, f…\Æ sYù|≥˝À¢ ø±ˆˆõ.<Ûsä êàsêe⁄— ô|+∫, ÁX¯ e T<√|æ & û kÕ–dü T Ô H êïs¡ ì , ø±+Á{≤≈£ î º , ø±]àø£ d ü + |ò ü T + n<Û ä ´ ≈£ å î \T ø±ˆˆø±•q ø=+&É \ T— yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄— •esêeT<äTsêZ|⁄ü s¡+ ôd+≥sY˝À düqø± ø£èwüí\+ø£ dü‘·´+>±] ¨≥˝Ÿ ôd+≥sY˝À, >±dæŒ˝Ÿ W{Ÿ k ˛]‡+>¥ $<Û ë Hê\‘√ yÓ { Ï º # êøÏ Ø #˚ s TT+#· T Hêsêj·TDsêe⁄— |òüT+≥kÕ\ eT+&É\+ $.s¡TÁ<äes¡+ Vü‰˝Ÿôd+≥sY˝À ø±ˆˆC….nÁãVü‰+— ns¡T˝Ÿ q>∑sY ôd+≥sY˝À ≈£î+≥THêïs¡ì, á H˚|<ü ´äÛ +˝À ø±]à≈£î\T, s¬ ‘’ ê+>∑+ ÁãVü‰àq+<ä|⁄ü s¡+ ôd+≥sY˝À uÛeÑ q ìsêàD ø±]àø£d+ü |òTü <ä[‘·yê&É˝À ø±ˆˆ#·+Á&É sê|òüTe⁄\T mÁs¡C…+&Ü\qT ø±ˆˆyÓ’.lìyêdüsêe⁄— ì&Ée÷q÷s¡T |òü⁄&é ø±s=ŒπswüHé ÁX¯ e TJe⁄\+‘ê ◊ø£ ´ +>± <√|æ & û nD∫y˚ ‘ · \ ≈£ î Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆzãT˝Ò d ü T ns¡ T D|ü ‘ êø±\ Ï T· T(q÷´) Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ >√&ÍHé ôd+≥sY‘√ ø±ˆˆJes¡‘·ï+\T y˚T&Ü C…+&Ü\ e´‹πsø£+>± b˛sê&˚+<äT≈£î |üPìø£ eVæ≤+#ê\ì Hê$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± @◊m|ò{t j (Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆá|üP] sê+u≤ãT Hê$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± $$<Ûä ôd+≥sY\˝À |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆø=Ás¡bÕ{Ï Ä~Hêsêj·TD e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT+>∑fi–¯ ] ÁbÕ+‘·+˝Àì #˚H‘˚ · ø±]à≈£î\ <äTs¡edüqú T, e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ‘·Œ‹Ô Ks¡TÃ\T ô|]–b˛sTT, |ü+&çq »]–q Á>∑÷|ü⁄ MT{Ï+>¥\˝À @◊m|ò{t j Ï T· T (q÷´) q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆdæ+Vü‰Á~ \øå±à¬s&ç,¶ ø±ˆˆ|æ.ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î\ <äTs¡“¤s¡ |üì|ü]dæú‘·T\qT |ü+≥≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£, #˚dæq n|ü rs¡Ã˝Òø£ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ$.\ø£àå Dsêe⁄— z|æ&Äç sY sêhn<Û´ä ≈£îå \T Ád”$Ô eTTøÏÔ dü+|òTü ≥q Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆm+.ìs¡à\ Ç+ø± ìdü‡Vü‰j·Tdæú‹˝À ¬s’‘ê+>∑+ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT ø±Áy˚T&é ø¬ .@düT ‘·~‘·sT¡ \T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ñbÕ~Ûø=s¡‘· Ç‘·s¡ j·T÷ìj·THé\ Hêj·T≈£î\T á düu˝ÑÛ À bÕ˝§Zì $e]dü÷Ô e´ekÕj·T≈£L©\‘√ ø£\>∑\dæ ÁXÊ$T≈£î\T, s¬ ‘’ ê+>∑+, ø£wJºü e⁄\+‘ê <√|æ&û bÕ\≈£î\ô|’ ‘·THêïs¡ì— Á>±e÷\˝À ñbÕ~Û ø£s¡yÓ’ |ü≥ºD≤\≈£î Á|ü<ëÛ q düeTdü´ø±>±, |üì#˚dTü qÔ ï yê]øÏ ≈£L&Ü ø£˙dü Á|üd+ü –+#ês¡T. y˚ T &˚ Hê&É T ‘=\T‘· kÕú ì ø£ ˝… ì Hé q >∑ s Y ˝ À ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. e\dü\T ô|]–b˛‘√qï á |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ y˚T&˚ dü÷Œ¤]>Ô ± y˚‘·Hê\T \uÛÑ´+ø±ø£, |üìuÛ≤sê\T, |üì Á|ü<˚XÊ˝À¢ ø±ˆˆ˙˝≤Á~ sê+u≤ãT— dü T qï+ ã{° º \ es¡ ÿ sY ‡ Á|ü<sä Ù¡ q : ¬s’‘ê+>∑+, ø±]à≈£î\T düyÓTÆø£´ b˛sê{≤\qT eT]+‘· Á|üe÷<ë\‘√— ì‘·´+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ì‘ê´edüs¡ edüTeÔ ⁄\ j· T ÷ìj· T Hé ô d +≥sY˝À ø±ˆˆHêj·Tì yÓ+ø£≥sêe⁄— düTqï+ nq+‘·s+¡ ªÁ|ü|+ü #· ø±]à≈£î˝≤sê @ø£+ø£+&çµ ªy˚T&˚ eTT+<äT≈£î kÕ–+#ê\Hêïs¡T. Ç+ø± á ø±s¡´Áø£eT+˝À <Ûäs¡\ uÛ≤sê\‘√ ø±]à≈£î\T, ø£wüºJe⁄\T düeTdü´\ ø±ˆˆeTTì|ü˝¢… lìyêdüsêe⁄, ≈£î+uÛ≤ sêeTø£èwü,í bÕ>√\T düT&ç>∑T+&É+˝À ∫≈£îÿø=ì e⁄Hêïs¡ì, á düeTdü´\ $T\T¢\ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé ôd+≥sY˝À ø±ˆˆùwø˘ neTs¡T\≈£î CÀVü‰s¡+¢ ≥÷µ ìq<ë\‘√, mÁs¡C+… &Ü\‘√ £ ôº d+{sYqT+&ç bÕ‘·ãkÕº+&ÉT ôd+≥sYes¡≈î£ sêE ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. |ü]cÕÿsêìøÏ b˛sê≥y˚T @¬øø’ £ e÷s¡eZ Tqï y˚T&˚ dü÷Œ¤]ìÔ eTÚ˝≤*— ø±ˆˆ‘·]yÓT\ Hê–¬s&ç¶ ø±\˙˝À ø±ˆˆmyéT. VüQùd‡Héø≥ dü ‘ · ´ Hêsêj· T D— ø±ˆˆ $X¯ « yÓ ÷ Vü ≤ q¬ s &ç ¶ q >∑ s Y ˝ À Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± Hê>±j·T\+ø£: n+~dü÷Ô e÷{≤¢&Üs¡T. Ç+ø± á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆyÓ ÷ Vü ≤ Hé — |æ & É T >∑ T sêfi¯ fl |ü ≥ º D eTTsƒ ê es¡ ÿ sY ‡ @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆnÁãVü ‰ +, Hê>±j·T\+ø£ @{Ïˇ&ÉT¶q ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ ø±Áy˚T&é‡ düV≤ü <˚e⁄&ÉT, X¯+ø£s,Y qs¡d+æ Vü‰sêe⁄, sêVüQ˝Ÿ j· T ÷ìj· T Hé ô d +≥sY ˝ À ø±ˆˆù w ø˘ Vü Q ù d ‡Hé — ms¡ T e⁄\ yÓ+ø£Á{≤e⁄, sê#·ø=+&É kÕ+ã•esêe⁄— Á|üC≤‘·+Á‘· (Ä+.Á|ü.)ø£ècÕíõ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] ø±ˆˆ‘·\•\ ©˝≤ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=≥¢ Vü≤e÷© j·T÷ìj·THéôd+≥sY˝À ø±ˆˆe÷¬suÀsTTq Ä{ÀÁ&Óe’ sY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T sê+u≤ãT, ø£èwü—í ü ÑÛ : eTH√Vü≤sY— n+uÒ<ÿä sYq>∑sY <ä[‘· yê&É˝À ø±ˆˆ•]yÓfifl¯ Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑du dæyTÓ +≥Tø=≥¢ Vü≤e÷©\ j·T÷ìj·THé ôd+≥sY˝À mHéyÓ’j·Tdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T <ä+&Ü Á|ükÕ<é, <äTsêZ düTu≤“sêe⁄— @&Éeyês¡T¶ <ä[‘·yê&É˝À ø±ˆˆã≥Tº s¡yT˚ wt\T y˚T&˚qT |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì $»j·Tyê&É eHé{ÖHé lqT— ø±ˆˆeTkÕÔ Heé *— ã\¢]øå±es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé ôd+≥sY˝À Á|ükÕ<é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. mÁs¡C+… &Ü\qT Ä$wüÿ]+∫ y˚T&˚ neTs¡T\≈£î ìyêfi¯ó bÕ‘·ãd”˝Ô Àì f…\Æ sYù|≥˝À dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) neTs¡T\ ø±ˆˆeTÚ˝≤*— #Ó ’ ‘ · q ´ u≤sTT˝Ÿ ¶ ¬ s ’ d t $ T˝Ÿ es¡ ÿ sY ‡ \]Œ+#ês¡T. ù|<ä]ø£+, Ä]∆ø£ ndüe÷q‘·\T ô|]– dü ÷ ú | ü + e<ä › ø±ˆˆ>√|æ X Ë { Ï º <Û ä s êàsêe⁄ C… + &ÜqT j·T÷ìj·THé ôd+≥sY ¢ ê]bÕ˝…+: ˝À ø±ˆˆm*eTj·T´— C≤qbÕ&ÉT #ÓqTï|ü*y b˛‘·Tqï H˚{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ô|≥Tºã&ç<ëØ <√|æ&û, Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&ÉqT+&ç Á|ü<äs¡Ùq>± π>≥Te<ä› qTqï @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) ø±sê´\j·T+ sπ |ü˝¢… eT+&É\+, #ÓqTï|ü*y¢ ê]bÕ˝…+ ãkÕº+&ÉT nD∫y˚‘\· ≈£î e´‹πsø£+>± düyTÓ øÆ ´£ b˛sê≥ ÄeX¯´ø£‘q· T ∫{Ϻq>∑sY, yê>∑Tôd+≥sY, lìyêdüeTVü≤˝Ÿ\ MT<äT>± ôd+≥sY˝À ø±ˆˆdæ+Vü‰Á~ \øå±à¬s&綗 b˛©düTùdºwüHé ôd+≥sY˝À Á>±eT ô|<ä\› T ø±ˆˆeTT‹Ôs¬ &ç¶ yÓ+ø£Á{≤eTj·T´ ø±ˆˆ©˝≤ eTH√Vü≤sY $e]+#ês¡T. Ç+ø± á >∑D|ü‹sêe⁄M~Û, ø£èwüíy˚DÏ ø±¢‘Ye÷¬sÿ{Ÿ MT<äT>± ≈£ L &É * ˝À ø±ˆˆ>∑ T Ás¡ + $»j· T ≈£ î e÷sY \ T ns¡ T D ìs¡«Vü≤D˝À dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ø±ˆˆãdü e <˚ e ⁄&É T , ‘· T bò Õ qTu≤ãT, >=\¢bÕ˝…+ >∑≥TºqT+&ç ‹]– f…\Æ sYù|≥ es¡≈î£ y˚T&˚ |ü‘êø±\qT Ä$wüÿ]+∫ y˚T&˚ b˛sê≥ dü÷Œ¤]ìÔ #ê{Ï ø±ˆˆeTT‹Ôs¬ &ç¶ lsêeTT\T ns¡TD|ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+∫ dü÷]u≤ãT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ìHê<ë\T, mÁs¡C+… &Ü\‘√ ePπs–+|ü⁄ »]–+~. #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ Á|ü<sä Ù¡ q>± kÕ–q á C…+&Ü Ä$wüÿs¡D y˚T&˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&˚ Hê&ÉT kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+ˆˆ\≈£î >=\¢bÕ˝…+ ø±s¡´Áø£e÷\ìï+{≤ @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) nqTã+<Ûä ø±ˆˆ<Û ä ÷ [bÕfi¯ fl qs¡ d æ + Vü ‰ sêe⁄, ø±ˆˆsêCÒ X ¯ « ], Ábı<äT≥› ÷s¡T: ø£+øÏbÕ&ÉT eT+&É\+, Ábı<äT≥ › ÷s¡T Á>±eT+˝Àì >∑ ≥ Tº CÀ&É T u§eTà\ e<ä › @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) ø±]àø£ dü+|ò÷ü \ u≤<ÛTä ´\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, s¬ ‘’ T· ≈£L©\T— ø±ˆˆHê>∑ãdüej·T´ ø±ˆˆø£fi≤´D+ kÕ+ãj·T´, &܈ˆdæôV≤#Y neTs¡T\ dü÷|ú +ü e<ä› d”ìj·TsY ø±Áy˚T&é ø±ˆˆ&Üø±s¡|⁄ü Ä<Û«ä s¡´+˝À ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ »]–+~. á ãVæ≤s¡+>∑duü ≈ÑÛ î£ ÁXÊ$Tø£ Á|üC≤˙ø£+‘√ >=+‘·T ø£\T|ü⁄‘·÷ Á|üC≤ yÓ+ø£{≤Á~ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ y˚T&˚ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø±ˆˆá&Ü ø±ˆˆ>√|æX{Ë ºÏ Ä~X‚wßü n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#ês¡T. á düu˝ÑÛ À ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ˝§Zì ñ‘˚»Ô |üP]‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sπ |ü˝:¢… nø£ÿ‘ê‘·j·T´ neTs¡T\ dü÷úbÕìøÏ |üP\e÷\y˚dæ »qkÕVæ≤‹ sêhø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ~$≈£îe÷sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø√q+øÏ: π s |ü ˝ … ¢ z\T¶ { ÖHé n+ø£ e Tà#Ó ≥ Tº ôd+≥sY ˝ À ÁX¯<ë∆+»* |òTü {Ï+#ês¡T. Á>±eT e÷J düsŒ¡ +∫, ‘·]yÓT\ mÁs¡C+… &Ü Ä$sꓤyêìï, düT‹Ôø=&Ée* ∫Vü≤ï+jÓTTø£ÿ |æ & É T >∑ T sêfi¯ fl •yês¡ T ø√q+øÏ Á>±eT+˝Àì Hê–¬s&ç¶ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥düTº ø√XÊ~Ûø±] ø±ˆˆ;ÛeTes¡|⁄ü ÁbÕ<Û ë Hê´ìï $e]dü ÷ Ô <˚ X Êìï, <˚ X ¯ e qs¡ T \qT j·÷Hê<äT\ ø±\˙˝À, ø±\˙ n_Ûeè~∆ø$£ T{Ï düuTÑÛ ´\T @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆ<=+‘· T >∑Ts¡yê¬s&ç¶ y˚T&˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]dü÷,Ô $$<Ûä Á|ü|+ü #· kÕÁe÷»´yê<ä Á|üuÛÑTe⁄\≈£î ‘êø£≥Tºô|&ÉTÔqï <äfi≤Ø ø±ˆˆø£ è cÕí s êe⁄ mÁs¡ C … + &ÜqT Ä$wü ÿ ]+#· > ± lìyêdüsêe⁄ mÁs¡C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á <˚XÊ\˝À nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ëìøÏ e´‹πsø£+>±, bÕ\≈£î\ <√|æ&û $<ÛëHê\ô|’ ø±]à≈£î\T, ¬s’‘ê+>∑+, Vü ≤ qTeT+‘· s êe⁄, lqT ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§Z ì ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À ø±ˆˆeTT‹Ô ¬ s &ç ¶ lsêeTT\T, Äj·÷ <˚XÊ\˝Àì kÕÁe÷»´yê<ä ‘=‘·T˝Ô q’… ìs¡+≈£îX¯ y˚T<Ûëe⁄\T, $<ë´]ú j·TTe‘· düyTÓ øÆ ´£ +>± b˛sê&Ü\Hêïs¡T. ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±\˙ n_Ûeè~∆ø√dü+ >∑T&çXyË êdüT\+‘ê ø±ˆˆsêeTuÛÁÑ <äsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢


10

»qX¯øÏÔ

20`5`2013

πs|ü˝…¢˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D`ø±ˆˆeTT‹Ô¬s&ç¶ lsêeTT\T, $»j·Tyê&É y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À ø±ˆˆ¬ø.@düT— lø±≈£îfi¯+ y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D`Á|üdü+–düTÔqï _.»>∑Hêï<Ûäsêe⁄— ø√{ÏbÕ+˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D mE®>∑T+|ü⁄ kÕ«$T

ù|fÒsT¡ : ù|fÒsT¡ Ä+»H˚jT· kÕ«$T ø±\˙˝À Á|üC≤‘·+Á‘· #˚H˚‘· ø±]àø£dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆyÓ+ø£Á{≤e⁄ ìs¡«Vü≤D˝À ø±ˆˆeTT‹Ô¬s&ç¶ lsêeTT\T mÁs¡C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± ø±ˆˆC≤„q+ uÛ≤düÿsY, ø±ˆˆsêCÒX«¯ ], lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ dæú‹>∑‘·T\T, b˛sê≥ ÄeX¯´ø£‘·qT $e]+#ês¡T.

>∑T+≥÷s¡T: @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) nqTã+<Û ä ø±]àø£ j·T÷ìj·THé\ Ä<Û«ä s¡´+˝À >∑T+≥÷s¡T q>∑s+¡ ˝À y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\T dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£+>± »]>±sTT. ñ <äjT· + 6 >∑+≥\πø *+>±j·TbÕ˝…+ ÁXÊ$Tø£q>∑sqY T+&ç ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ á ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü<sä Ù¡ q>± kÕ>∑T‘·÷ $$<Ûä ≈£L&É˝À¢ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\T #˚d÷ü Ô eTT+<äT≈£î kÕ–+~. *+>±j·TbÕ˝…+ nq+‘·s+¡ #·T≥Tº>T∑ +≥ ôd+≥sY˝Àì ø±ˆˆ|ü⁄qïj·T´, X¯+ø£s\Y uÛeÑ Hée<ä—› yÓC’ ≤>¥d˝º” ‡Ÿ , uÛ≤s¡‘d· ˝º” ‡Ÿ , $T]Ãj·÷s¡T¶ eTTsƒêes¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé, ã\¢]øå± ‘√\ø£+ eTTsƒêes¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé, HÓ’≥T ~>∑TeT‹ eTTsƒêes¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé, p≥T$T\T¢, dü+>∑&>ç T∑ +≥, j·T‹sê»q>∑s,Y ø¬ $|æø±\ì, >√j·T˝Ÿø±\ì, ÁøÏwuíü ≤ãT ø±\ì, ø=‘·øÔ ±\˙ ôd+≥s¡˝¢ À ÁXÊ$Tø£ Á|ü»\ düeTø£+å ˝À ñ‘˚ Ô » |ü P ]‘· yê‘êes¡ D +˝À mÁs¡ C … + &Ü\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. |ü˝≤ï&ÉT ãkÕº+&ÉT ôd+≥sY˝Àì ª~ >∑T+≥÷s¡T $T]Ãj·÷s¡T¶ Ä{ÀÁ&Ó’esY‡ j·T÷ìj·THéµ n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆnbÕŒsêe⁄ mÁs¡ C … + &ÜqT Ä$wü ÿ ]+#· > ±, s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆñ*¢>&∑ \¶É Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ<˚es¡X{Ë ºÏ yÓ+ø£≥kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. eø£Ô\T ‘·eT Á|üd+ü >±˝À¢ ndü+|òTü {Ï‘· s¡+>∑+˝ÀqTqï y˚˝≤~ ø±]à≈£î\ J$‘ê\T eT]+‘· <äTs¡“s¤ +¡ >± e⁄Hêïj·Tì, $T]Ãj·÷s¡T¶ ø±]à≈£î\T, Ä{ÀÁ&Óe’ s¡T,¢ $$<Ûä #˚‹eè‘·T\Ô |üìyês¡T, ]øå ± ø±]à≈£ î \T ‘· e T ‘· e T Jeq |ü ] dæ ú ‘ · T \ yÓTs¡T>∑T<ä\ø√dü+ dü+|òüT{Ï‘· b˛sê{≤\≈£î Bø£å eVæ≤+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä ÁfÒ&ÉT j·T÷ìj·Tq¢ Hêj·T≈£î\‘√bÕ≥T ø±Áy˚T&é‡ _.s¡+>∑kÕ«$T, j·TT.ø£èwü,í ∫qï, X¯óø£,¢ eT©¢X«¯ ], #·+Á<ä+, eTTs¡[, eT*¢, \ø£àå DY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\T neTs¡T\ô|,’ Á|üC≤düeTdü´\ô|’ bÕ≥\T bÕ&Üs¡T.

Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ : @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´), s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.) Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ #·T≥Tº>∑T+≥ ôd+≥sY˝À y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düuÛÑ≈£î eTT+<äT>± ø£wJºü e⁄\T, ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi¯\‘√ >∑T+≥÷s¡T $T]Ãj·÷s¡T¶ qT+&ç #·T≥Tº>∑T+≥ es¡≈£î mÁs¡C…+&Ü\T, u≤´qs¡T¢, ìHê<ë\‘√ ñ‘˚»Ô |üP]‘·+>± Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑duü ≈ÑÛ î£ dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é <˚es¡X{Ë ºÏ yÓ+ø£≥kÕ«$T n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#·>±, dæ|◊æ (m+.m˝Ÿ) sêh Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ|æ. »dü«+‘·sêe⁄— @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) sêh Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ&ç$mHé kÕ«$T— ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü)õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆñ*¢>∑&ɶ\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T Á|üd+ü –+#ês¡T. ø±ˆˆ»dü«+‘·sêe⁄ ‘·q ñ|üHê´dü+˝À y˚T&˚qT ˇø£ ˝≤+#Ûq· +>±q÷, y˚&TÉ ø£>±q÷ ~>∑C≤s¡TdüTqÔ ï bÕ\ø£es¡Z

dü + dü ÿ è‹ì e´‹π s øÏ + #ês¡ T . ÁXÊ$T≈£ î \ b˛sê≥ Bøå±~q+>± y˚T&˚ ÁbÕeTTK´‘·qT $e]+#ês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À uÛÑ÷$TdüeTdü´ô|’, uÛÑ÷kÕ«eT´<√|æ&û nD∫y˚‘\· ≈£î e´‹πsø£+>± e´ekÕj·T≈£L©\T, Á>±MTD ù|<ä\T, düqï ∫qïø±s¡T s¬ ‘’ T· \T, øö\T¬s‘’ ê+>∑+ ‘·~‘·s¡ düeTdüÔ |”&ç‘· Á|üC≤˙ø±ìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫ eTT+<äT+&ç q&ç|+æ #·e\dæq nÁ>∑>±$TX¯ø>ÔÏ ± ø±]àø£es¡+Z ‘· q es¡ Z sê»ø° j · ÷ \‘√ kÕj· T T<Û ä + ø±yê\ì ø±ˆˆ»dü«+‘·sêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆsê– düTu≤“sêe⁄, s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü)õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ<ëquÀsTTq uÛ≤düÿsY, ø±ˆˆeTTdü\j·T´, Ád”Ô$eTTøÏÔ dü+|òüT≥q Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆeT©¢X«¯ ]— ÁXÊ$Tø£q>∑sY Çfi¯fl dü˝ú ≤\ b˛sê≥ ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ_.s¡+>∑kÕ«$T, j·TT.ø£èwüí, Á|üC≤ ø£fi≤ø±s¡T\T ø±Áy˚T&é ø±Á≥>∑&ɶ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T Á|üd+ü –#ês¡T. á düu˝ÑÛ À Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\ qè‘·´s¡÷|üø±\T, bÕ≥\T Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈î£ HêïsTT.

s¬ +≥∫+‘·\ : @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´), s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü)\ Ä<Û«ä s¡´+˝À ñ‘ê‡Vü≤|üP]‘· yê‘êes¡D+˝À ø±]à≈£î\T, s¬ ‘’ T· ≈£L©\T y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ : ‘=\T‘· s¬ +≥∫+‘·\ Á>±eT+˝À 400 eT+~‘√ mÁs¡C+… &Ü\T, u≤´qs¡T,¢ $Tqï+fÒ ìHê<ë\‘√ Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ ø±sê´\j· T +e<ä › ` ¬ s +≥∫+‘· \ ]f… Æ s Y ¶ {° # · s Y , ejÓ ÷ eè<ä T ∆ \ T, d” ì j· T sY ø£ e T÷´ìdü T º ø±ˆˆ$. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ mÁs¡C+… &ÜqT m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. ìC≤sTTr>±, $\Te\‘√ ø£eT÷´ìdüT\º T Á|üC≤|üø±å q |üì#˚j÷· \ì, <√|æ&<û ës¡T\≈£î n|ü &˚ yÓs|¡ ⁄ü e⁄+≥T+<äì ù|s=ÿ+≥÷, á C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚düTÔqï+<äT≈£î >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêï qHêïs¡T. nq+‘·s+¡ ø±sê´\j·T+ e<äH› ˚ »]–q düu˝ÑÛ À dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆdæ+Vü‰Á~ \øå±à¬s&ç—¶ d” ì j· T sY ø£ e T÷´ìdü T º Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆdü T s¡ _ Û neTs¡*+>∑+— ø±ˆˆãT{Ϻ eT]j·T<ëdüT, es¡Á|ükÕ<é, dü‘j ÔÓ T· ´, s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆbÕ{Ïã+&É¢ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–dü÷Ô s¬ +≥∫+‘·\ ÁbÕ+‘·+˝À ìyêdüd˝úü ≤\ ø=s¡≈î£ , $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑ÷eTT\ kÕ<Ûäq ø=s¡≈£î kÕ>∑T‘·Tqï b˛sê{≤\˙ï düyÓTÆø£´+>± ø±]àø£`ø£s¡¸ø£ yÓTÆÁ‹‘√ eTT+<äT≈£îkÕ>±\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘·TeTèø√≥ Á>±eT+˝À eT÷&ÉT ôd+≥s¡¢˝À— bÕ\TyêsTT »+ø£Hå ,é |üXs¯ b¢¡ Õ&ÉT, C…{bºÏ Õ˝…+, eT\¢es¡+, bÕ\TyêsTTπ>≥T Á>±e÷\ ôd+≥s¡˝¢ Àì C…+&Ü~eTà\ e<ä› ‘√s¡D≤\‘√ n\+ø£]+∫ y˚T&˚ C…+&Ü\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. eT+∫ø£\T¢ Á>±eT+˝À >∑‘· dü+ˆˆ s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + Ä<Û«ä s¡´+˝À ì]à‘·yTÓ qÆ ø±ˆˆ‘·]yÓT\ Hê–¬s&çq¶ >∑s˝Y À y˚ T &˚ ì 10`5`13q |ò ü T q+>± ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . ø±\˙˝Àì Á|ü‹Ç+{Ïô|’ mÁs¡C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚dæ, ø±\˙ì mÁs¡‘√s¡D≤\‘√ ms¡T|ü⁄eTj·T+ #˚XÊs¡T. ø√˝≤≥ãè+<ë\T, u≤´+&ÉTyêj·TT<ä´ø±s¡T\T, &É|ü \ ø£ fi ≤ø±s¡ T \T ‘· e T ø£ fi ≤s¡ ÷ bÕ\T, kÕ+dü ÿ è‹ø£ $Hê´kÕ\‘√, bÕ≥\‘√ yê‘êes¡D≤ìï eT]+‘·

dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£+>± eT*#ês¡T. ø±ˆˆãT{Ϻ eT]j·T<ëdüT, ø±ˆˆdüTs¡_Û neTs¡*+>∑+ ¬s+&ÉT ôd+≥s¡¢˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ »]–q y˚T&˚ düu˝ÑÛ À ø±Áy˚T&é‡ sêeTT, düT+<äÁsêe⁄, sêeT÷à]Ô, yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ñ|üq´dæ+#ês¡T. Á|üC≤ ø£fi≤ø±s¡T\T neTs¡T\ô|’, Á|üC≤düeTdü´\ô|’ bÕ≥\T bÕ&Üs¡T.

<äT]Z :

Ç+ø± á ø±s¡´Áø£e÷\˝À f…*ø£+ m+bÕ¢sT÷dt j· T ÷ìj· T Hé Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆC… . $»j· T ≈£ î e÷sY — ø±ˆˆø£ ‹ Ô ù |s¡ j · T ´, ø±ˆˆ¬ ø .ø√fÒ X ¯ « s¡ s êe⁄, ø±ˆˆ|æ . ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, ø±ˆˆlsêeTT\T, ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, ø√&Ó yÓ+ø£Á{≤e⁄, õ.yÓ+ø£Á{≤e⁄ ô|<äd› +ü K´˝À ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eø£Ô\T ‘·eT Á|üdü+>±˝À¢ <äTH˚ïyêìπø uÛÑ÷$T ìHê<ä+>± e´ekÕj·T $|ü¢e+ Çs¡TdüT>± q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ $|üy¢ êìï $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \Hêïs¡T. ÄsY{Ïdæ ‘·~‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·«s¡+>±\ìï+{Ï˝Àq÷ W{Ÿ k˛]‡+>¥ ô|s¡T>∑T‘·Tqï<äì, ÁX¯eT<√|æ&ç, |üìuÛ≤s¡+ rÁeeTÚ‘·THêïj·Tì, ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäqø√dü+ ø±]à≈£ î \T, ¬ s ’ ‘ ê+>∑ + ‘√ uÛ Ñ T »+ uÛ Ñ T »+ ø£ * |æ b˛sê&Ü*‡+~>± H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T.

<äT]Z eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àq÷— zãT˝ÒdüTì|ü*¢ Á>±eT+˝Àq÷— eq+˝Àq÷ s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.) Ä<Û«ä s¡´+˝À mÁs¡C+… &Ü\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ç≥Tø£ã{°º ø±]à≈£î\T @s¡Œs¡#·T≈£îqï @◊m|òt{Ïj·TT ~yÓTà e<ä› ø±ˆˆj·Tdt.\øå±à¬s&ç¶ y˚T&˚ C…+&ÜqT m>∑Ts¡yd˚ qæ nq+‘·s+¡ <äT]Z˝Àì Ä+Á<Ûuä ≤´+ø˘ ôd+≥sY qT+&ç 200eT+~‘√ y˚T&˚ Á|ü<sä Ù¡ q ñ‘˚»Ô ø£s+¡ >± kÕ–+~. <äT]Z ãkÕº+&ÉT Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑ düuÑÛ : Á|üø±X¯+õ˝≤¢ dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) Ä<Û«ä s¡´+˝À y˚T&˚ ôd+≥sY˝À y˚T&˚ C…+&ÜqT ø±ˆˆbÕ{Ïã+&É¢ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ Ä$wüÿ]+#ês¡T. |ü–&ç|ü*¢ lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T s√E kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ áeTìbÕ˝…+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+ e<ä› qT+&ç b˛kÕº| ò”dt, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTkÕÔH<é sä êZ, ø£s÷¡ ï\Ts√&é MT<äT>± ÄsY{dÏ æ &çb˛ es¡≈î£ bıHÓïø£\T¢ : ‘ê{Ïø=+&É eT+&É\+ bıHÓïø£\T¢ Á>±eT+˝À mÁs¡ C … + &Ü\T, u≤´qs¡ T ¢ , ìHê<ë\‘√ Á|ü < ä s ¡ Ù q neTs¡T&ÉT ø±ˆˆ>∑TÁs¡+ ø√≥j·T´ $Á>∑Vü≤+ e<ä› ` ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˇ+>√\T ÄsY{Ïdæ &çb˛ Äes¡D˝À »]–q ø±ˆˆ>∑TÁs¡+ ø√≥j·T´ kÕàs¡ø£ ø£$T{Ï Á|ü‹ì~Û ø±ˆˆÁ|ükÕ<äT mÁs¡C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ãVæ≤s¡+>∑duü ˝ÑÛ À ø±ˆˆ\*‘·≈î£ e÷], ø±ˆˆm+.mdt.XÊsTT, e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£wüºJe⁄\≈£î nìï$<Ûë\ n+&É<ä+&Ó’q ø±ˆˆù|s¡jT· ´ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì ø±]àø£es¡+Z eTT+<äTqï mÁs¡C+… &ÜqT ‘êqT Ä$wüÿ]+#·&+É >∑s«¡ +>± ø£syÔ¡ ê´\qT $e]+#ês¡T. ø=‘·|Ô ≥ü ï+ eT+&É\+ : ñ+<äHêïs¡T. y˚T 2e ‘˚Bq ø=‘·|Ô ≥ ü ï+ eT+&É\+, e\dübÕ˝…+ bıHÓïø£\T¢ Á>±eT b˛s¡+uÀ≈£î düú\+˝À Ç+&É¢ dü˝ú ≤\qT ì\u…≥Tºø=H˚+<äT≈£î Bs¡øÈ ±\+>± Ä+<√fi¯q Á>±eT+˝À s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T kÕ–düTÔqï <ä[‘·T\T, ù|<ä\T ‘·eT ìyêkÕ\ e<ä› ø±ˆˆyê≥+uÒ { Ï lsêeTT\T ns¡ T D|ü ‘ êø±ìï mÁs¡ C … + &ÜqT m>∑ T s¡ y ˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . ø±ˆˆbı~* Ä$wü ÿ ]+#ês¡ T . nq+‘· s ¡ + e\dü b Õ˝… + qT+&ç yÓ+ø£≥sêe⁄, ns¡TH® ,é lqT ‘·~‘·sT¡ \T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) ø±s¡ ´ ø£ s ¡ Ô \ ‘√ ø£ \ dæ s¡+>±j·TbÕ˝…+, eTTdæ¢+ù|≥, b˛kÕº|ò”düT ôd+≥sY, Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. |ü˝…¢bÕ˝…+ s√&é, ø=‘·Ô|ü≥ï+ yÓTsTTHés√&ÉT¶ MT<äT>± ìC≤+|ü≥ï+ : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ìC≤+|ü≥ï+ ãkÕº+&ÉT ãkÕº+&ÉT ôd+≥sY es¡≈£î mÁs¡C…+&Ü\T, u≤´qs¡¢‘√ ôd+≥sY˝À @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) nqTã+<Ûä uÀ≥T es¡ÿsY‡ Á|ü<äs¡Ùq »]–+~. ãkÕº+&é ôd+≥sY˝À ¬s’‘·T≈£L© j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆø√&É÷] ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ y˚T&˚ »]–+~. j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø±Áy˚T&é yÓ÷|æ<$˚ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. düeTTÁ<ä rs¡ÁbÕ+‘êìï dü«<˚o, lsêeTT\T C…+&Ü Ä$wüÿ]+#·>± ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ $<˚ o ã&Ü ô|≥Tº ã &ç < ës¡ T \≈£ î , ãVü Q fi¯ C ≤‹ (Ä+.Á|ü.), @◊m|ò{t j Ï T· T Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é‡ XÀuÛ,Ñ |ü ] ÁX¯ e T\≈£ î ø£ ≥ º u … & √Ô q ï bÕ\≈£ î \ $<Û ë Hê\ô|’ Hê>∑sêE, áX¯«s¡sêe⁄, |ü&Ée‘·j·÷Ø ø±]à≈£î\T, rs¡ÁbÕ+‘· eT‘·‡´ø±s¡T\T Ç‘·s¡ |”&ç‘· Á|üC≤˙ø£ Ä{Àø±]à≈£ î \T bÕ˝§Z H êïs¡ T . rs¡ Á bÕ+‘· + ˝À eT+<ä]‘√ ø£\dæb˛sê&Ü\Hêïs¡T. kÕ+Á|ü<ëj·T eT‘·´‡ø±s¡T\ J$‘ê\ô|’ eTT+#·Tø=düTqÔ ï y˚≥bÕ˝…+ : dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, #˚H‘˚ · ø±]à≈£î\T, ô|qTeTT|ü qT, bÕ\≈£î\ Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT y˚ T &˚ dü +<äs“¡ +¤ >± Á|ü<sä Ù¡ q>± y˚≥bÕ˝…+ ôd+≥sY˝Àì eø£\Ô T $e]+∫ b˛sê≥ ÄeX¯´ø£‘q· T H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. neTs¡ M s¡ T \ dü ÷ ú | ü + e<ä › ≈ £ î #˚ s ¡ T ≈£ î Hêïs¡ T . ø±ˆˆmHé.≈£î≥T+ãsêe⁄ ns¡TD|ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+∫ ˇ+>√\T : y˚T&˚ neTs¡T\≈£î CÀVü‰s¡T¢ #ÓbÕŒs¡T. 127@fi¯fl y˚T&˚ s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü.), @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) b˛sê≥ #·]Á‘·qT >∑Ts¡TÔ#˚j·T≥+‘√bÕ≥T y˚≥bÕ˝…+ nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ˇ+>√\T˝À y˚T&˚ ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü<ëÛ q+>± #˚H‘˚ · ø±]à≈£î\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT, Ä düeTdü´\qT rÁe‘·s+¡ #˚dTü qÔ ï bÕ\≈£î\ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\T »]bÕs¡T. áeTìbÕ˝…+ dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) ø±sê´\j·T+ e<ä› $<ÛëHê\qT Äj·Tq ‘·q ñ|üHê´dü+˝À m+&É>&∑ TÉ ‘·÷ bÕغ õ˝≤¢ H êj· T ≈£ î \T ø±ˆˆmdt . \*‘· ≈ £ î e÷]— s¬ ‘’ ê+>∑+, ø±]à≈£î\T, Á>±MTDù|<ä\+‘ê ◊ø£´b˛sê{≤\T #·]Ãôd+≥sY˝À @|æ{Ïm|òt sêh ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ◊. kÕ–+#ê*‡q nedüsêìï H=øÏÿ #ÓbÕŒs¡T. á $»j·TkÕs¡~Û— ÄsY{Ïdæ &çb˛˝À @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆ|æ.uÛ÷Ñ wüDu≤ãT, »>∑H√àVü≤qsêe⁄, sêhHêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆmyé T .mdt . XÊsTT`ns¡ T D #· + Á<ä e TÚ[, <˚ y ˚ + <ä s Y , ùwø˘ õ ˝≤ì ‘· ~ ‘· s ¡ T \T |ü‘êø±\qT Ä$wüÿ]+∫ ø±]àø£es¡+Z , |”&‘ç · Á|üC≤˙ø£+ bÕ˝§ZHêïs¡T. eTT+<äTqï ø£syÔ¡ ê´\qT $e]+#ês¡T. @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) nqTã+<Ûä Á|üC≤‘·+Á‘· #˚H‘˚ ·

Á|üø±X¯+ õ˝≤¢

nqø±|ü*¢˝À ø±«Øø±]à≈£î\ Á|ü<äs¡Ùq— ¬s+≥∫+‘·\ e´ekÕj·T≈£L©, Á>±MTDù|<ä\ Á|ü<äs¡Ùq— ˇ+>√\T˝À y˚T&˚ Á|ü<äs¡Ùq— $Áø£+|ü⁄s¡+ y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À ø±ˆˆes¡à

>


20`5`2013 11 q˝§Z+&Éõ˝≤¢ >∑TÁs¡+b˛&ÉT˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D— ø±s¡+|üP&ç˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D— >∑T+≥÷s¡T˝À y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D`Á|üdü+–düTÔqï ø±ˆˆHêπ>X¯«s¡sêe⁄— y˚≥bÕ˝…+˝À y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D

ø±]àø£d+ü |òTü + Ä<Û«ä s¡´+˝À ÄDT$T*¢ù|≥˝À d”ìj·TsY ø£eT÷´ìdüTº ø±ˆˆÁ|ü‹bÔ Õ{Ï Ä~Hêsêj·TD— ∫qïãC≤s¡T ôd+≥sY˝À ø±ˆˆù|]XË≥¢ s¡$≈£îe÷sY— |ü+~fi¯fl|ü*¢˝Àì ¬s+&ÉT ôd+≥s¡¢˝À d”ìj·TsY ø±Áy˚T&é ø±ˆˆ >∑T‹Ô Hêπ>X¯«s¡sêe⁄— Á|üC≤‘·+Á‘· #˚H˚‘· ø±]àø£dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆyê]Ôø√≥ düTu≤“sêe⁄— sêe÷q>∑s˝Y À dü+|òTü + sêhHêj·T≈£î\T ø±ˆˆj·÷sêdüT $»j·TuÛ≤düÿsY— á|üPs¡TbÕ˝…+ #˚H‘˚ · ø±]àø£ $TÁ‘·eT+&É* ø√ø£˙«qsY >∑TÁs¡+ lìyêdüsêe⁄ ns¡TD|ü‘êø±\qT Ä$wüÿ]+∫ Äj· ÷ ≈£ L &É fi ¯ fl ˝À #˚ H ˚ ‘ · ø±]à≈£ î \qT, Á>±MTD ù|<ä\qT<˚›•+∫ y˚T&˚ b˛sê≥Bø£å ÄeX¯´ø£‘·qT $e]+#ês¡T. á C…+&Ü Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷\˝À ø±Áy˚T&é‡ le*¢, C≤„qÁ|üd÷ü Hê+ã, bÕs¡«‹, düTo\, sêeTT&ÉT, yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T\¢ ‘√ bÕ≥T>± ø±]à≈£î\T, #˚H‘˚ · ≈£î≥T+u≤\ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ HÓ\÷¢sT¡ : HÓ\÷¢s¡T |ü≥ºD+˝Àì »qX¯øÏÔ q>∑sY˝À ns¡TD |ü‘êø±ìï mHéyj ’Ó T· dt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆm˝Ÿ. \ø°Îs¬ &ç¶ m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. dæ|æ◊(m+`m˝Ÿ) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆC…. øÏc˛sYu≤ãT ø±]àø£`ø£s¡¸ø£ ◊ø£´‘·‘√ ñ<ä´e÷\qT eTT+<äT≈£î kÕ–+#ê*‡q nedüsêìï H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± ø±ˆˆm.ø£ècÕís¬ &ç,¶ ø±ˆˆ|æ.ø=+&ÉeTà, õ.ø£èwüíÁ|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\‘√bÕ≥T ø±\˙yêdüT\T ô|<äd› +ü K´˝À á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) nqTã+<Û ä dæ + Vü ≤ |ü ⁄ ] Ä{ÀÁ&Ó’esY‡ j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À u…’bÕdts√&é˝À õ$ÄsY Ä sY ø±˝Ò õ ôd+≥sY ˝ À mÁs¡ C … + &ÜqT Ä j·T÷ìj·THé >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆm.ø£ècÕí¬s&ç¶ m>∑Ts¡ y˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆm˝Ÿ.\øÏÎHêsêj·TD, yÓ + ø£ f Ò X ¯ « s¡ T ¢ ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§Z ì Hêj· T ø£ ‘ · « + eVæ≤+#ês¡T. q>∑s+¡ ˝Àì >±+BÛu§eTà ôd+≥sY˝À @◊m|ò{t j Ï T· T (q÷´) Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T&˚ |ü‘êø±ìï dü+&˚ e÷¬sÿ{Ÿ dü+πøåeTdü+|òüT >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆC….øÏc˛sYu≤ãT Ä$wüÿ]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫s¡Tyê´bÕs¡ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£åô|≥Tºã&ç, ãVüQfi¯C≤‹ ‘√&˚fi¯fleT+<ä Á|üy˚XÊìï ìs√~Û+#·{≤ìøÏ $XÊ\ Á|üC≤ñ<ä´eT+ nedü s ¡ e THêïs¡ T . ø±ˆˆ{Ï . s¡ y ˚ T wt ‘· ~ ‘· s ¡ T \T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. |òü‘˚U≤Héù|≥ sê$#Ó≥Tº ôd+≥sY˝À Ä{ÀkÕº+&é ø±]à≈£î\ j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå \T m˝Ÿ.\øÏÎHêsêj·TD Ä$wü ÿ ]+#ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± j· T ÷ìj· T Hé Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ ìs¡+‘·s¡+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ô|Á{À\T, &ûõ˝Ÿ #ÛêØ®\T ` u≤&ÉT>∑ Ks¡TÃ\T ô|]–b˛e&É+ ` s¡yêD≤, Á{≤|òøæ ˘ n~Ûø±s¡T\ y˚~+Û |ü⁄\≈£î ‘√&ÉT, ÁbÕD≤\s¡#˚‹˝À ô|≥Tºø=ì ø£wüº|ü&ÉT‘·THêï s√EyêØ ≈£î≥T+ã nedüsê\πø ø£wüº+>±e⁄+<äì ù|s=ÿ+≥÷ dü+|òüT{Ï‘· b˛sê{≤\≈£î y˚T&˚ dü÷Œ¤]Ô>± Bø£eå Væ≤+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

yÓ+ø£≥–] : kÕúìø£ |ü˝…¢M~Û˝Àì lø±fi¯Vü≤dæÔ X‚wüj·T´ uÛÑeHé e<ä › Á|ü C ≤‘· + Á‘· #˚ H ˚ ‘ · dü + |ò ü ÷ \Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆ>∑ T +&Ó \ >∑ T +≥ ∫qïj· T ´ mÁs¡ C … + &ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. #˚H‘˚ · ø±]à≈£î\T n~Ûød£ +ü K´˝À á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À bÕ˝§Z H êïs¡ T . á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± ¬ s ’ ‘ · T ≈£ L ©dü + |ò ü T +(Ä+.Á|ü . ) õ˝≤¢ Hêj· T ≈£ î \T

ø±ˆˆ$.$.s¡eTDj·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ e´ekÕj·T+ ‘·sê«‘· s¬ +&Ée Á|ü<ëÛ q JeH√bÕ~Û nsTTq #˚H‘˚ · bÕ\≈£î\ $<ÛëHê\ |òü*‘·+>± ≈£îHê]*¢b˛‘·Tqï<äì, #˚H˚‘· ø±]à≈£ î \ Ä‘· à Vü ≤ ‘· ´ \T ô|s¡ T >∑ T ‘· T Hêïj· T +≥÷, Ä‘·àVü≤‘·´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±<äT ` dü+|òTü {Ï‘· b˛sê{≤\˝À ø£\dæsêe\dæ+~>± |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±où|≥ ôd+≥sY˝À f…Æ\sY‡ j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T&˚ C…+&ÜqT d”ìj·TsY f…Æ\sY ø±ˆˆyÓ+ø£≥düTã“j·T´ m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. ø£s¬ +≥Tø√‘·\ e\¢ Á>±e÷˝À¢ <äØ\® T nH˚ø£ nedü\ú T |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì, f…\Æ sY eè‹Ôô|’ y˚˝≤~ ≈£î≥T+u≤\T Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêï Á|üuTÑÛ ‘·«+ yê] dü+øπ eå ÷ìøÏ rdüT≈£îqï #·s´¡ \T˝Òeì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±ˆˆ$$s¡eTDj·T´, f…Æ\s¡T¢, Ç+ø± kÕú ì ≈£ î \T á Ä$wü ÿ s¡ D ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈£ î \T kÕ–dü T Ô q ï Ä+<√fi¯ q \qT $e]dü ÷ Ô , ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì s¬ ‘’ ê+>∑, j·TTe»qT\ düeTdü´qT $e]+#ês¡T. á düu˝ÑÛ À yêD°ãè+<ä+, ø=|ü \sê»qs¡T‡, »q>±+ sê»qs¡T‡, |ü˝…¢ *+>∑j·T´\ kÕ+düÿè‹ø£ Á|ü<sä Ù¡ q\T Á|ü»\qT Äø£≥Tºø=HêïsTT.

»qX¯øÏÔ

<äT>=Z+&ç :

<äT>=Z+&ç eT+&É\+ #·\|ü]Ô Á>±eT+˝Àì $Hêj·Tø£ Ç+&ÉÅd”ºdt, –]ïu≤$˝Àì \ø°ÎkÕsTT Ç+&ÉÅd”ºdt, ‹eTà+ù|≥˝Àì Ä{Àj·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T, kÕúìø£ Vü≤e÷©\T, eTVü≤eTà<ë|ü⁄s¡+ Ä{Àj·T÷ìj·THé, sπ K+|ü*¢˝Àì Ä{Àj·T÷ìj·THé ø±]à≈£î\T yÓTT‘·+Ô Äs¡T ìC≤e÷u≤<é ˝ À y˚ T &˚ q T e÷<Û ä e q>∑ s Y ˝ Àì πø+Á<ë\˝À ns¡TD|ü‘êø±\qT Ä$wüÿ]+∫ y˚T&˚ ÁXÊ$Tø£q>∑s(Y ø¬ Hê˝Ÿø±\˙)˝À s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.) Á|ü‹qã÷Hês¡T. … ¢: Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $$<Ûä ù|≥\ qT+∫, q\¢u* q\¢ u*… ¢ eT+&É\+ uÛ≤s¡$Z Ç+&ÉÅddº” ,t nqï|üPs¡,í ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq s¬ ‘’ T· ≈£L©\T, ÁXÊ$Tø£q>∑s˝Y Àì s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + ø±sê´\j·T+ qT+&ç }πs–+|ü⁄>± yÓ[fl, j·÷$Tì s¬ d’ $t T˝Ÿ øπ +Á<ë\˝À ø±]à≈£î\T y˚T&˚ C…+&Ü\qT ôd+≥sY˝À C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù, sêhø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT ø±ˆˆ>∑+>∑T\ HÓø=ÿ+&É : HÓø=ÿ+&É eT+&É\+ <Ûqä \øÏÎ, wüDTàK, uÛ≤s¡$Z , qs¡‡j·T´ C…+&ÜqT m>∑s¡y˚dæ y˚T&˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT e÷¬ s ÿ{Ÿ , ¬s’dt$T˝Ÿ, õìï+>¥ $T˝Ÿ‡, ô|<ä› ø=s√Œ\T, $e]+#ês¡T. <√|æ&û |”&qÉ \ qT+&ç $eTTøÏøÔ Ï ø±]àø£, s¬ ‘’ T· ≈£L©\ ◊ø£´‘· ‘·øD å£ nedüse¡ Tì $e]+#ês¡T. #·+Á<äT>=+&É, Mø£å≈£î+≥¢, eTT~>=+&É\˝À ‘=$Tà~ Á|ü u T Ñ Û ‘ê«\ ø±]àø£ , s ¬ ‘’ T· e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT øπ +Á<ë\˝À ø±]à≈£î\T mÁs¡C+… &Ü\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑ düuÑÛ : K+&ç + #ês¡ T . á ø±s¡ ´ Áø£ eT+˝À ø±Áy˚T&é‡ &ç.eT˝Òw¢ ,t eTT\T>∑ T eT+&É \ +˝Àì ¬ s +&É T π ø +Á<ë\˝À ø±]àø£es¡Z+ Bøå±~q+ y˚T&˚qT @◊m|òt{Ïj·TT (q÷´) nqTã+<Ûä dü+|ò÷ü ˝…q’ ø£Ø+q>∑sõY ˝≤¢ Á>±HÓ{’ Ÿ e÷s¡T‹ ‘·~‘·s¡ ø±Áy˚T&é‡ bÕ˝§Zì Hêj·Tø£‘·«+ @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚T&˚ ìs¡«Væ≤+∫, mÁs¡C+… &Ü\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. n+&é ø±«Ø es¡ÿs¡T‡ j·T÷ìj·THé, dæ]dæ˝≤¢ ôd’õ+>¥ eVæ≤+#ês¡T. n+&é &Ós’ TT+>¥ j·T÷ìj·Tq¢ Ä<Û«ä s¡´+˝À u≤e⁄ù|≥˝À es¡+>∑˝Ÿ : y˚˝≤~eT+~ ø±]à≈£î\T ìs¡«Væ≤+#·Tø=Hêïs¡T. Äs√E es¡+>∑˝Ÿ |ü≥Dº +˝Àì œ˝≤ es¡+>∑˝Ÿ, Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ñ<äjT· + 11>∑+≥\≈£î 3y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\T u≤e⁄ù|≥ qs¡‡+ù|≥ : ôd+≥sY \ ˝À ns¡ T D|ü ‘ êø±\Hê$wü ÿ ]+∫ y˚ T &˚ dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ), @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) nqTã+<Ûä ÁbÕeTTK´‘·qT $e]+#ês¡T. M<ÛäT\˝À Á|ü<äs¡Ùq #˚kÕs¡T. ø±]à≈£î\ ìHê<ë\‘√, ø±]àø£ d + ü |ò ÷ ü \T, s ¬ ‘ ’ T · ≈£ L ©dü + |ò T ü +(Ä+.Á|ü .) Ä<Û«ä s¡´+˝À mÁs¡C+… &Ü\T, ‘√s¡D≤\‘√ ø±«Ø øπ +Á<äyTÓ qÆ u≤e⁄ù|≥ õ˝≤¢˝À $$<Ûä s¡+>±\˝À |üì#˚dTü qÔ ï s¬ d’ Tü $T\T¢, Äs√E ms¡ T ô|øÏ ÿ b˛sTT+~. ‘=\T‘· |” & ç ‘ · e s¡ Z eT+&É\+˝Àì 13¬s’dt$T\T¢ ôd+≥s¡¢˝À y˚T&˚ C…+&Ü õìï+>∑T, ô|ò’¢j·÷wt, Ç≥Tø£ã{°º, Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢, Á{≤ø£ºsY Hêj·T≈£î\T, neTs¡T&ÉT j·THé.$.ø£èwüíj·T´ $Á>∑Vü‰ìøÏ Ä$wüÿs¡D\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nXÀø±, ‘ês¡ø£Á|üuÛÑT, Á&Óe’ s¡T,¢ ‘·~‘·s¡ ndü+|òTü {Ï‘· s¡+>∑+˝À e+<ä˝≤~eT+~ j· T ÷ìj· T Hé Hêj· T ≈£ î \T ø±ˆˆ$.øÏ c ˛sY , ã+&Ü], $ù|òTïX¯«s¡, s√Væ≤DÏ, ñe÷|ü‹— ∫+‘·>∑&ɶ ø±]à≈£î\T <ë<ë|ü⁄ 50 ôd+≥s¡˝¢ À õ˝≤¢˝À y˚T&˚ C…+&Ü @.◊.¬ø.j·T+.¬ø.mdt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ¬ø.ø√≥j·T´\T ‘· + &Ü˝Àì ñcÕøÏ s ¡ D Y , s¡ ÷ bÕ, ñe÷X¯ + ø£ s Y — Ä$wü ÿ s¡ D \T #˚ d ü T ø=ì ‘· e T ø£ s ¡ Ô y ê´\≈£ î |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. mÁs¡C+… &ÜqT sêEù|≥˝Àì ùV≤e÷‘· , Vü ≤ ]ø£ è wü í , lkÕsTT— |ü⁄qs¡+øÏ‘e· TÚ‘êeTì Bø£|å Pü Hês¡T. <ë«s¡øù£ |≥˝Àì myéTC…ÄsY s¬ d’ $t T˝Ÿ‡ e<ä› Äj·÷ $T\T¢\ ø±Áy˚T&é ø√≥j·T´ m>∑sy¡ X˚ Ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À eTTK´ ø±]à≈£î\T Á|ü<Ûëq+>± »eT≈£L&ç ns¡TD|ü‘êø±\ n‹~Û>± ø±Áy˚T&é ø√≥j·T´ ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B uÛ≤wü\˝À Hê$wüÿ]+#ês¡T. >∑TÁs¡+b˛&ÉT : e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ y˚T&˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]+#ês¡T. y˚T&˚ Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑ düuÑÛ : q˝§Z+&Éõ˝≤¢ >∑TÁs¡+b˛&ÉT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ˇø£ |ü+&É>ø∑ ±<äì 127 dü+e‘·‡sê\ÁøÏ‘+· ø±]àø£es¡+Z Äj·÷ øπ +Á<ë\˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\ nq+‘·s+¡ dæ|æ◊(m+`m˝Ÿ), ¬s’‘·T≈£L© dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü.)\ <√|æ&,û |”&qÉ \≈£î e´‹πsø£+>± #˚|{ü qºÏ Á|ü‹C≤„ ~qeTì ø±]à≈£î\+‘ê qs¡‡+ù|≥ ` bÕU≤\ ôd+≥sY≈î£ #˚sT¡ ø=ì $e]+#ês¡T. á ø±\eT+‘·{≤ Á|ü|ü+#·+˝Àq÷ nø£ ÿ &É qT+&ç es¡ + >∑ ˝ Ÿ s√&É T ¶ es¡ ≈ £ î Á|ü < ä s ¡ Ù q Ä<Ûä«s¡´+˝À q˝§Z+&É`<˚es¡ø=+&É Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] eTq<˚X¯+˝Àq÷ ø±]àø£es¡Z+ kÕ–+∫q Ms√∫‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mÁs¡C+… &Ü\T, u≤´qs¡T,¢ Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\ bı&Ée⁄Hê Á|ü<äs¡Ùq nq+‘·s¡+ >∑TÁs¡+b˛&ÉT˝À y˚T&˚ b˛sê{≤\qT, q÷‘·q e´edüú ø√dü+ kÕ–+∫q &É | ü qè‘ê´\T, bÕ≥\T, ìHê<ë\‘√ ÄkÕ+‘· + |ü‘êø±$wüÿs¡D »]bÕs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ø±ˆˆ»≈£îÿ\ ñ<ä´e÷\qT $e]+#ês¡T. Á|ü|+ü Nø£sD ¡ ˝À ø±]à≈£î\ ø√˝≤Vü≤\+>± ñ‘˚»Ô |üP]‘· yê‘êes¡D+˝À Á|ü<sä Ù¡ q q]‡+Vü ≤ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ kÕÁe÷»´yê<ä T \ Vü≤≈£îÿ\T eT]+‘· ø±\sêj·Tã&ÉT‘·Tqï dæ‹ú ˝À eT]+‘· kÕ–+~. nq+‘·s¡+ »]–q y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À Á|üj÷Ó »Hê\≈£î ˝Àã&çq uÛ≤s¡‘b· Õ\≈£î\T q˝§Z+&Éõ˝≤¢ dü+|òTü {Ï‘· b˛sê{≤\≈£î dæ<|∆ä &ü Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) sêh Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆyÓ÷&Ó+ Á|ü»\HÓ‹Ôq ì|ü \ ≈£î+|ü{Ï e+{Ï j·TTπsìj·T+ ádüuÛÑ˝À $ÁXÊ+‘· ø±]àø£ n~Ûø±] #·+Á<äsêE, eT˝Ò¢wü+— ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) sêhø±s¡´es¡Z ‘·e«ø±\T kÕ–düTHÔ êïs¡ì Bìì s¬ ‘’ T· , ≈£L©\T, Á>±MTD _.sê»Ms¡T, dü‘´· +JeTVü≤sêCŸ ‘·~‘·sT¡ \T ø±]à≈£î\ düuÛÑT´\T ø±ˆˆj·÷ø√uŸ— ø±Áy˚T&é‡ ô|’&ç, ‘·~‘·s¡T\T ù|<ä \ T, ø±]à≈£ î \T ø£ \ dæ ø £ ≥ Tº > ± m<ä T s√ÿyê\ì Vü ≤ ≈£ î ÿ\qT, yê{Ï ì kÕ~Û + #· T ø=H˚ + <ä T ≈£ î y˚ T &˚ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± j·÷ø£qï, lqT, |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆ≈£î+<äq|ü*¢ Hês¡jT· ´, q&ç¶ dü+<äs“¡ +¤ >± eTs√kÕ] |üPqTø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêeT#·+<äsY, l\‘·, <˚y˚+Á<ä, sêCÒ+<äsY, $H√<é yÓ + ø£ ≥ j·T´, eT˝Òw¢ t ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTT–+|ü⁄˝À @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) sêhHêj·T≈£î\T, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. 5`5`13q q&ç>∑÷&Ó+ eT+&É\+ sêe÷|ü⁄s¡+ ø£Ø+q>∑sY Á>±HÓ{’ Ÿ, ø±«Ø es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå \T qs¡ ‡ +ù|≥ &ç $ »Hé ˝ Àì ô|ò ’ ¢ j · ÷ wt Á_ø˘ ‡ ø±ˆˆ$.øÏc˛sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· dü+e‘·‡s¡ø±\+˝À j·T÷ì≥¢˝À ‘=$Tà~ôd+≥s¡¢˝À ns¡TD|ü‘êø±\qT Á>±eT+˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±eTHêj·T≈£î&ÉT ø±ˆˆ<ëM<äT y˚T&˚ C…+&Ü m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. Á>±HÓ’{Ÿ, ø±«Ø ø±]à≈£î\T »]|æq y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. Á{≤ø£ºs¡T, Ç≥Tø£ ã{°º\ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé ø±Áy˚ T &é ‡ ã+&Üs¡ T y˚ ˝ ≤~, u≤D≤\ yÓ + ø£ ≥ ¬ s &ç ¶ >∑T]+∫ <ëìï kÕ~Û+#·Tø=qï ø±]à≈£î\≈£î eTs√kÕ] n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷, ø±]à≈£î\ô|’ eTT+#·T≈£îedüTqÔ ï ø±]à≈£ î \T e+<ä e T+~ qs¡ ‡ +ù|≥˝Àì bÕø±\ ‘·~‘·sT¡ \T y˚T&˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]dü÷Ô e÷{≤¢&Üs¡T. 6`5`13q ø£s¡ø£>∑÷&Ó+ Á>±eT+˝À ø±ˆˆu≤D≤\ Á|üe÷<ë\qT $e]+#ês¡T. dæ]dæ\¢ |üesY\÷+ ø±]à≈£î\ ôd+≥sY˝À y˚T&˚ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. yÓ + ø£ ≥ ¬s&ç¶ y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ç+ø±, U≤Hê|ü ⁄ s¡ + : Ä‘·àVü≤‘·´\qT $e]dü÷Ô dæ]dæ\¢ ôd’õ+>¥, &Ó’sTT+>¥ U≤Hê|ü ⁄ s¡ + eT+&É \ +˝Àì U≤Hê|ü ⁄ s¡ + , e÷$Tfi¯fl>∑÷&Ó+, ‘·TeTà\|ü*¢, πøXÊ|ü⁄s¡+, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ j·T÷ìj·TqT¢, Ç‘·s¡ ø±]à≈£î\T ‘·eT Jeq |ü]dæ‘ú T· \ yÓ T s¡ T >∑ T ø√dü + eT]+‘· dü + |ò ü T {Ï ‘ · | ü & Ü\ì eTqTuÀ‘· T \>∑ & É ¶ , ã+&É M T~ e÷$T&ç ‘ · + &Ü, Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) Ä<Ûä«s¡´+˝À |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düu≈ÑÛ î£ n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+∫q qej·TTe ãT<Ûsä êe⁄ù|≥ ôd+≥s¡˝¢ À Vü≤e÷©\T, Ä{Àj·T÷ìj·THé mÁs¡C+… &Ü\T Ä$wüÿ]+∫, ø±]àø£`ø£s¸¡ ø£ ◊ø£´b˛sê{≤\  düe÷K´ sêhHêj·T≈£î\T ø±ˆˆu≤eT+&É¢ s¡M+<äsY ø±]à≈£î\T mÁs¡C+… &Ü˝…>T∑ s¡yd˚ æ y˚T&˚ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÄeX¯´ø£‘q· T H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T.

ìC≤e÷u≤<é

ø£Ø+q>∑sY

es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢

q˝§Z+&É õ˝≤¢

>∑T+≥÷s¡T y˚T&˚ düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q Á|üC≤˙ø£+— nq+‘·|ü⁄s¡+ y˚T&˚ düuÛÑ˝À Á|üC≤ø£fi≤ø±]DT\ qè‘·´+— ø£Ø+q>∑sY y˚T&˚ düuÛÑ˝À ø£fi≤ø±s¡T\ Á|ü<äs¡Ùq— $»j·Tq>∑s¡+ y˚T&˚ düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q Á|üC≤˙ø£+


»qX¯øÏÔ Janasakti

12 (Communist Revolutionaries'Fortnightly)

20`5`2013 RNI No.8315/63

VJ-077/2013-15

nq+‘·|⁄ü s+¡ y˚T&˚ düu˝ÑÛ À Á|üd+ü –düTqÔ ï ø±ˆˆdæ.ô|<äq› ï— >∑T+≥÷s¡T y˚T&˚ düu˝ÑÛ À Á|üd+ü –düTqÔ ï ø±ˆˆ»dü«+‘·sêe⁄— ø£Ø+q>∑sY y˚T&˚ düu˝ÑÛ À Á|üd+ü –düTqÔ ï ø±ˆˆø√≥j·T´— |æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl y˚T&˚ düu˝ÑÛ À Á|üd+ü –düTqÔ ï ø±ˆˆ $»j·T≈£îe÷sY

nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢ nq+‘·|⁄ü s¡+ : kÕúìø£ eT+&É¢ düTu≤“¬s&çq¶ >∑s˝Y À y˚T&˚ s√E ñ<äj÷· H˚ï @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) sêh ø±s¡´es¡dZ uü TÑÛ ´\T ø±ˆˆdæ.ÄsY.U≤Hé ns¡TD|ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø±\˙yêdüT\T ô|<äd› +ü K´˝À bÕ˝§Zqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) sêh n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆdæ.ô|<ä›qï ø±Áy˚T&é eT+&É¢ düTu≤“¬s&ç¶ ∫Á‘·|{ü ≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ neTs¡T\+<ä]ø° CÀVü‰s¡¢]Œ+#ês¡T. ø±\˙˝À eT]ìï eTÚ*ø£ edü‘T· \ kÕ<Ûqä ø√dü+ ◊ø£´b˛sê{≤ìøÏ eø£\Ô T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕúìø£ s¡»ø£q>∑s˝Y À dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–q y˚T&˚ |ü‘êø±$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±ˆˆ #·+Á<äXK‚ sY C…+&ÜqT m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. ÄsTT˝Ÿ ô|ò&é bòÕ´ø£ºØ e<ä› @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) nqTã+<Ûä Vü≤e÷© es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ\ø°ÎHêsêj·TD ns¡TD|ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. bÕغ ø±sê´\j· T + e<ä › ø±ˆˆô|<ä › q ï y˚ T &˚ |ü‘êø±$wüÿs¡D #˚dæq nq+‘·s¡+ |ü≥ºD+˝Àì 13Ä{ÀkÕº + &é ôd+≥s¡ ¢ ˝ À @◊m|ò t { Ï j · T T(q÷´) nqTã+<Ûä j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ø±]à≈£î\ Ä<Û«ä s¡´+˝À ñ‘ê‡Vü≤|üP]‘· yê‘êes¡D+˝À y˚T&˚ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\T »]>±sTT.

Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ : y˚T&˚ Hê&ÉT kÕˆˆ5 >∑+ˆˆ\≈£î kÕúìø£ mHéõy√ uÛeÑ q+ e<ä› qT+&ç ø√˝≤Vü≤\+>± C…+&Ü\T, u≤´qs¡T,¢ &É| ü qè‘ê´\T, »q+ bÕ≥\‘√, ìHê<ë\‘√ Á|ü<sä Ù¡ q ãj·T\T<˚] ãVæ≤s¡+>∑duü ≤Û dü*ú \*‘·øfi£ ≤|ü]wü‘Y e<ä≈› î£ #˚s¡T≈£î+~. á y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑duü ≈ÑÛ î£ ø±ˆˆdæ.ÄsY.U≤Hé n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#·>± mHéõy√ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ<˚esêCŸ, ø±ˆˆqs¡‡j·T´— ø±ˆˆô|<ä›qï— ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ_.‹e÷à¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–dü÷Ô áHê&ÉT ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T bı+<äT‘·Tqï ø£˙dübÕ{Ï Vü≤≈£îÿ\T kÕ~Û+#·Tø√e≥+ yÓqTø£ ≈£L&Ü ø±]à≈£î\ ã*<ëHê\T, Ms√∫‘· b˛sê≥ #· ] Á‘· ñqï<ä H ˚ $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. n˝≤+{Ï ‘ê´>±\‘√ kÕ~Û + #· T ø=qï ø£ ˙ dü b Õ{Ï Vü ≤ ≈£ î ÿ\qT ôd’ ‘ · + >∑T+õy˚düT≈£î+≥Tqï <√|æ&û bÕ\≈£î\T`b˛sê&ÉT‘·Tqï Á|ü»\ô|’ Á≈£Ls¡ ìs¡“+<Ûëìï Á|üj÷Ó –düTHÔ êïs¡ì, á <√|æ&û nD∫y˚‘\· ≈£î e´‹πsø£+>± düyTÓ øÆ ´£ b˛sê≥ X¯+U≤sêe+ |üP]+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|üC≤ø£fi≤ø±]DÏ\ qè‘·´+, »q+ bÕ≥\T düu≈ÑÛ î£ Vü‰»¬sq’ Á|üC≤˙ø±ìï Äø£≥Tºø=HêïsTT.

ªuÛ≤s¡‘·<˚X¯ ø±]àø£, ø£s¡¸≈£î˝≤sê @ø£+ø£+&ç! dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\T, Á>±MTD ¬s’‘·T≈£L©\T, Á>±MTD eè‹Ô<ës¡T\T ◊ø£´eTe«+&ç! ù|<ä≈£î˝≤\eT<Ûä´, <ä[‘· ≈£î˝≤\ eT<Ûä´ ‘·>∑e⁄\T ô|fÒº bÕ\≈£î\ ≈£îÁ≥\≈£î ã*ø±ø£+&ç!µ nì |æ\T|ü⁄ìdü÷Ô dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) sêh ø£$T{Ï ªy˚T&˚µ dü+<äs“¡ +¤ >± ø£s¡|üÁ‘êìï Á|ü#·T]+∫+~. ª◊ø£´eTe{≤ìø°, dü+|òüT{Ï‘·|ü&É{≤ìø°, es¡Z<äèwæºì ô|+bı+~+#·{≤ìø°, <Ûäè&ÉBø£å‘√ es¡Zb˛sê{≤\T kÕ–+#·{≤ìøÏ ø±]à≈£î\+‘ê Bø£åã÷q+&çµ nì @◊m|òt{Ïj·TT(q÷´) sêh ø±s¡´es¡+Z |æ\T|ü⁄ìdü÷Ô ø£s|¡ Áü ‘êìï Á|ü#T· ]+∫+~. á ø£s|¡ Áü ‘ê\‘√ sêhyê´|æ‘+· >± Á>±MTD, |ü≥D º , ù|<ä\yê&É\˝À, ø±]àø£`ø£s¸¡ ø£ Á|üC≤˙ø£+ q&ÉTeT $düè‘Ô · Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫, ªn+‘·sê®rj·T ÁXÊ$Tø£es¡Z Bøå±~q+µ y˚T&˚ì ˇø£ |ü+&ÉT>∑˝≤>±, y˚&TÉ ø£˝≤>± ˝Ò<ë ˝≤+#Ûq· +>± ~>∑C≤s¡TdüTqÔ ï bÕ\≈£î\ dü+düÿè‹øÏ _Ûqï+>± ø±]àø£ øπ +Á<ë\ìï+{≤ @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´), s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.), mHéyj ’Ó T· dt ‘·~‘·s¡ Á|üC≤dü+|òü÷\ìï uÛ≤>∑kÕ«eTT˝…’ y˚T&˚ì dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

` dü+bÕ<ä≈î£ &ÉT y˚T&˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]+#ês¡T. ø±\˙yêdüT\T dædæs√&ÉT¶, e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ edü‘·T\ kÕ<Ûqä ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. u§&É T ¶ s êsTT ôd+≥sY ˝ À Á|ü C ≤‘· + Á‘· #˚ H ˚ ‘ · ø±]àø£d+ü |òTü + õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆdæ.mHé.eT÷]Ô y˚T&˚ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+∫, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ <äj·T˙j·T |ü]dæú‘·T\˝À e÷s¡TŒø√dü+ b˛sê≥+ $TqVü‰ eTs√ |ü]cÕÿs¡+˝Ò<ìä H=øÏÿ #ÓbÕŒs¡T. s√&ÉT¶ e÷]®Hé yê´bÕs¡T\ dü+πøåeTdü+|òüT+ Ä<Û«ä s¡´+˝À \ø°ÎãC≤s¡T˝Àì yê] ø±sê´\j·T+ e<ä› y˚T&˚ C…+&ÜqT dü+|òTü + ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆõ.q]‡+VüQ\T m>∑Ts¡yX˚ Ês¡T. kÕúìø£+>± eTTìdæ|˝ü Ÿ dæã“+~, b˛©düT\ qT+&ç ‘·eT≈£î m<äTsö‘·Tqï y˚~Û+|ü⁄\qT ù|s=ÿì ◊ø£eT‘·´+>± M{Ïì m~]+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ÄsY.ñ&˚>√fi¯+ Á>±eT+˝Àì Ä{ÀkÕº+&ÉT e<ä› y˚T&˚ C…+&ÜqT ø±ˆˆ_.‹e÷à¬s&ç¶ m>∑Ts¡y˚j·T>±, z|æ&çÄsY ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ø±Áy˚T&é‡ |æ.sêeT*+>±¬s&ç,¶ $»j·T≈£îe÷sY— Á>±eTô|<ä\› T Hê>∑|Œü , ‹|üŒj·T´, ø±Áy˚T&é‡ Vü≤qTeT+‘·T, ;Û y ˚ T wü ß , s¡ $ , ‘· ~ ‘· s ¡ T \T, kÕú ì ø£ Á|ü » \T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£DøÒ \£ T¢ eT+&É\+ :

>√bÕ\|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆeq÷ïs¡|Œü mÁs¡C+… &Ü m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. ø±Áy˚T&é‡ »j·TDí, >∑+>∑qï, U≤dæ+ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘êeTT nqTuÛÑ$düTÔqï <˚yê\j·T uÛÑ÷eTT\≈£î |ü{≤º\T kÕ~Û + #· { ≤ìøÏ Ä+<√fi¯ q rÁe+ #˚ j · ÷ \ì rsêàì+#·T≈£îHêïs¡T. Ä~>±ì|ü*¢ Á>±eT+˝À ø±Áy˚T&é _.‹e÷à¬s&ç¶ ns¡TD|ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑T¬øÿ&ÉT ˙fi¯flø√dü+ á Á>±eT Á|ü»\T |ü]‘·|+æ ∫b˛‘·THêïs¡ì, 66dü+ˆˆsê\ dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À Ç~ dæ>T∑ #Z f˚ qÆ… $wüjT· eTì ù|s=ÿ+≥÷, ˙fi¯flkÕ<Ûqä ≈£î ñ|üÁø£$T+#ê\ì sêj·T<äTs¡+Z : |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕúìø£ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ q>∑sY˝À y˚T&˚ C…+&ÜqT ø¬ .ø=‘·|Ô *ü ¢ Á>±eT+˝À s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü + (Ä+.Á|ü.) ø±ˆˆ|æ.sêeT*+>±¬s&ç¶ m>∑Ts¡yj ˚ T· >±, ø±ˆˆ_.‹e÷à¬s&ç¶ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ\ø£àå D mÁs¡C+… &ÜqT m>∑Ts¡yd˚ ,æ

$»j·Tq>∑s¡+õ˝≤¢ |üPdübÕ{Ïsπ >∑ eT+&É\+ : |ü P dü b Õ{Ï π s >∑ eT+&É \ + ø=‘· Ô ø±|ü s ¡ ¢ e <ä › @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) nqTã+<Ûä $»j·Tq>∑sY ãjÓ÷f…ø˘ ø±+Á{≤≈£îº es¡ÿsY‡ Ä<Û«ä s¡´+˝À y˚T&˚ ns¡TD |ü‘êø£qT j·T÷ìj·THé ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ø±ˆˆ{Ï.n≈£îÿHêj·TT&ÉT Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· »]–q y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑duü ˝ÑÛ À @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) sêh düV‰ü j·Tø±s¡´<ä]Ù eT]j·TT $»j·Tq>∑sY ãjÓ÷f…ø˘ ø±+Á{≤≈£îº es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé n<Û´ä ≈£îå &ÉT ø±ˆˆ>∑DwÒ |t +ü &Ü Á|üd+ü –dü÷Ô kÕÁe÷»´yê<ä Á|ü|ü+Nø£s¡D $<ÛëHê\ neT\T‘√ ø±]à≈£î\qT, s¬ ‘’ ê+>±ìï, düeTdüÔ Á|üC≤˙ø±ìï bÕ\≈£î\T @$<Û+ä >± <√|æ&û #˚dTü HÔ êïs√ $e]+#ês¡T. ø±]à≈£î\T`¬s‘’ ê+>∑+ ◊ø£´ Ä+<√fi¯q\≈£î |üPqTø√yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nq+‘·s+¡ e+<äeT+~ ø±]à≈£î\T ôdø’ ˝Ï Ÿ sê´©>± Hê&ç|ü*¢, ms¡Tø=+&É, ø=|üŒs¡¢, ø=Hê&É »+ø£åHé MT<äT>± |üPdübÕ{Ïsπ >∑ yÓT˝Æ ≤Hé ø£+ô|˙e<ä≈› î£ #˚sT¡ ≈£îì C…+&Ü Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ@.‘Í&ÉT, ø√XÊ~Ûø±] ø±ˆˆdü+|òüT+ sê+u≤ãT— Ç+ø± ø±ˆˆyÓ+ø£Á{≤e⁄, ã+>±ÁsêE, s¡yT˚ wt, #·\+ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T.

nìïs¡ ø ±\ $∫ä H êï\qT n~Û > ∑ $ T+∫ ñ<ä ´ eT+ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. e÷\´+˝À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆzãT˝ÒdTü y˚T&˚ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+∫, Ä Á>±eT+˝À $T>∑T\TuÛÑ÷$T düeTdü´ #ê˝≤ø±\+>± n|ü]wüÿè‘·+>± e⁄+<ä˙, <ëìô|’ dü‘·«s¡+ ø£<ä˝≤\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø£DÒø£\T¢ |ü≥ºD+˝À y˚T 2e ‘˚Bq ¬s’‘·T≈£L© dü+|òTü +(Ä+.Á|ü.) ø±sê´\j·T+ e<ä› ø±ˆˆ_.‹e÷à¬s&ç,¶ Äغd” ãkÕº+&ÉT eTT+<äTqï Á|ü<Ûëqs¡Vü≤<ë] e<ä›— yÓ÷{≤s¡T es¡ÿsY‡ Ä{ÀkÕº+&ÉT e<ä› Ä{Àes¡ÿsY‡ õ.#√&Ées¡+: j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆHê>∑sêE, ø±ˆˆô|<äq› ï y˚T&˚ |üPdübÕ{Ïsπ >∑ eT+&É\+, õ.#√&Ées¡+ e<äq› Tqï yÓTÆ˝≤Hé ˝Òu§πs{Ødt |ü]ÁX¯eTe<ä› ª|üPdübÕ{Ïπs>∑ C…+&Ü\qT Ä$wüÿs¡D\T »]bÕs¡T. ø±+Á{≤≈£îº es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THéµ ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT ø±ˆˆs¡eD— Á|ü<sä Ù¡ q ` ãVæ≤s¡+>∑duü ÑÛ : ñ<ä j · T + 11>∑ + ≥\≈£ î ¬ s ’ ‘ · T ≈£ L ©dü + |ò ü T + eT]j·TT l y˚TÁ{Ïø‡˘ ˝Òu§πs≥Ødt kÕº|tò j·T÷ìj·THé (Ä+.Á|ü . ) ø±sê´\j· T + qT+&ç y˚ T &˚ Á|ü < ä s ¡ Ù q Á|ü<ëÛ qø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ$.>√$+<äsêe⁄\ Ä<Û«ä s¡´+˝À y˚T&˚ ãj·T\T<˚] ãkÕº+&ÉT MT<äT>± ø£DøÒ \£ T¢ u≤´+≈£î es¡≈î£ , C…+&Ü Ä$wüÿs¡D\T »]>±sTT. nq+‘·s¡+ »]–q ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ≈£î ø±+Á{≤≈£îº ‹]– ãkÕº+&ÉT qT+&ç _ø£ÿDÒíX¯«s¡ <˚yê\j·T+˝Àì es¡ ÿ sY ‡ j·T÷ìj·THé C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø ø±ˆˆmyéT. ø£fi≤´DeT+≥|ü+ es¡≈î£ ñ‘˚»Ô |üP]‘· yê‘êes¡D+˝À tò T· ÷ìj·THé ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT ø±ˆˆÄsY. kÕ–+~. y˚T&˚ ìHê<ë\T, Á|ü<äs¡Ùq≈£î eTT+<äT sêeT#·+Á<äsêe⁄, kÕº|j \ø£ à å Dsêe⁄ n<Û ´ ä ø£ ‘ å · eVæ ≤+#ês¡T. ø±ˆˆ>∑DwÒ |t +ü &Ü á Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T\ ø√˝≤≥+, bÕ≥\‘√ |ü≥D º Á|ü»*ï dü u Û Ñ ˝ À e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ô|s¡ T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\T, ø£˙dü $X‚w+ü >± Äø£≥Tº≈î£ Hêïs¡T. nedü s ê\qT |ü ] >∑ D ˝ÀøÏ rdü Tø=ì 12,500 s¡÷ˆˆø£˙dü y˚T&˚ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ≈£î ø£DÒø£˝Ÿ eT+&É\ Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ¬ø.Hê>∑sêE n<Û´ä ø£‘å · y˚‘q· $Te«e\dæe⁄+&É>± <ëìì @e÷Á‘·+ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T D˝ÀøÏ rdüTø√e≥+ ˝Ò<äHêïs¡T. y˚‘·q ô|+|ü⁄ eVæ≤+#·>±, ø±Áy˚T&é‡ ô|<äq› ï, ‹e÷à¬s&ç,¶ _.zãT˝ÒdTü , |ü&ç]e>∑÷+&É bÕ\≈£î\ <√|æ&û $<ÛëHê\≈£î <ë<ë|ò”sY, zãT˝ÒdüT\T á düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. e´‹π s ø£ +T‘√bÕ≥T >± ¬ s ’ ‘ ê+>∑ + ‘√ ø£ * dæ b˛sê{≤\T ø±ˆˆô|<äq› ï e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø£DøÒ \£ T¢ ÁbÕ+‘·+ m&Ü]>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î y˚T&˚ ~Hêq Á|ü‹q ã÷Hê\ì e÷s¡T‘·Tqï<äì XÊÅdyÔü ‘˚ \Ô· T #Ó|⁄ü HÔ êï, yêdüeÔ +˝À rÁe‘· |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç‘·s¡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T á ns¡ ∆ e TÚ‘· T Hêï bÕ\≈£ î \ ìs¡ ¢ ø £ å ´ yÓ ’ K ]ì rÁe+>± düu˝ÑÛ À e÷{≤¢&Üs¡T. ìs¡d+æ ∫, ‘Ó–+∫ b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nq+‘·s+¡ düu≤Û dü\ú +e<ä› qT+&ç 300 yÓ÷{≤s¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£DøÒ \£ T¢‘√ bÕ≥T >√bÕ\|ü⁄s¡+, ôd’øÏfi¯fl‘√ ñ<√´>∑T\T, ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\T ø£\dæ ¬ ø .ø=‘· Ô | ü * ¢ , |ü ⁄ \#Ó s ¡ ¢ , e÷\´+ Á>±e÷\ qT+&ç Á|ü<sä Ù¡ q>± j·TdtmyéTj·TdtôV≤#Y, ns¡_+<√, &܈ˆ¬s&ûd¶ ,t s¬ ‘’ T· ≈£L©\T, Vü≤e÷©\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä+Á<Ûë ÄsêZìø˘, j·TdtÇC…&,é yÓTÁπ>{Ÿ, dæsπ øÏ, mø=˝≤õø˘, ø£DÒø£\T¢ qT+&ç eTTdæ¢+ eTVæ≤fi¯\T ñ‘ê‡Vü≤+>± á dæ . |æ . ‘· ~ ‘· s ¡ ø£ + ô|˙\ MT<ä T >± |ü P dü b Õ{Ï π s >∑ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. (‘·s¡TyêsTT 8e ù|J˝À)

$»j·Tq>∑s¡+õ˝≤¢`yÓTÆ˝≤Hé |ü]ÁX¯eT e<ä› y˚T&˚ düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T— es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢`qs¡‡+ù|≥˝À y˚T&˚ Á|ü<äs¡Ùq— ø£Ø+q>∑sYõ˝≤¢`u≤e⁄ù|≥ y˚T&˚ düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’q ø±]à≈£î\T Printed, Published and Owned by P.Jaswantha Rao 32-13-26/1, B.M.Rao Road, Moghalrajapuram, Vijayawada-520 010 and Printed at Chaitanya Printers, Gora Veedhi, Suryaraopet Vijayawada-2 Editor: P. Jaswantha Rao, 32-13-26/1, B.M.Rao Road, Moghalrajapuram, Vijayawada-520 010

Janasakthi Magazine 20-may-2013  
Janasakthi Magazine 20-may-2013  

Janasakthi Magazine