Page 1

1

20`4`2014

www.janasakthionline.com

ø±Áy˚T&é düTπs+Á<ädæ+>¥ K‹j·÷sY≈£î CÀVü‰s¡T¢ dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) πø+Á<äø£$T{°düuÛÑT´\T, bÕغ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêh ø£$T{° düuTÑÛ ´\T nsTTq ø±ˆˆ düTsπ +Á<äd+æ >¥ K‹j·÷sY(80 dü+ˆˆ\T) rÁe nHês√>∑´+‘√ 18`4`14 ñ<äj·T+ eTs¡DÏ+#ês¡qï yês¡Ô eTeTTà\qT $#ês¡+˝À eTT+∫+~. ∫qïej·TdüT qT+&ç ø£eT÷´ìdüTº ñ<ä´eT+˝À Ä<äsÙ¡ ˙j·T+>± ø=qkÕ–q ø±ˆˆ K‹j·÷sY≈î£ ª»qX¯øµÔÏ ns¡TD≤s¡TD CÀVü‰s¡¢]Œk˛Ô+~. ` dü+bÕ<ä≈£î&ÉT

dü+|ü⁄{Ï : 46

dü+∫ø£ : 24 $»j·Tyê&É 20`4`2014

ù|J\T : 8

yÓ\ : s¡T 5.00

|ü]Vü‰dü ªÁ|üC≤kÕ«eT´|ü⁄µ mìïø£\ Á|üVü≤dü+

bÕ\ø£es¡Z bÕغ\ mìïø£\ Á|üD≤[ø£\T Á|ü»\≈£î ÄX¯\ |ü+~fi¯ófl ` <√|æ&ûesêZ\≈£î ùde

mìïø£\T düMT|ædüTÔqïø=B› bÕ\ø£bÕغ\T bı‘·TÔ\T, düs¡T›u≤≥T¢qT <ë{Ï nuÛÑ´s¡T∆\ m+|æø£qT |üP]Ô#˚XÊeTì|æ+∫ mìïø£\ Á|ü#ês¡s¡+>∑+˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À ~–e⁄HêïsTT. $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ &ÉãT“ $ìjÓ÷>∑eTH˚~ eTTHÓïqï&É÷ ˝Òq+‘·>± á mìïø£\˝À Á|üeVæ≤+#·≥eTH˚~ ˇø£ n+X¯+ø±>±, kÕ«s¡∆ Á|üjÓ÷»Hê˝Ò |üs¡e÷e~Û>±qTqï bÕ\ø£ bÕغ\˝À \Tø£\Tø£\T s√‘·ø£*Zdü÷Ô eT]+‘·>± ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘·THêïsTT. kÕÁe÷»´yê<ä Á|ü|+ü Nø£sD ¡ $<ÛëHê\ neT\T y˚>+∑ |ü⁄+E≈£îqï ‘·sê«‘· ã&Ü ø±+Á{≤ø£sπº ¢ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ s¡÷|üyÓT‹Ô mìïø£\ >√<ë˝À ì\e≥+ ô|s¡T>∑T‘·÷ edüTÔqï~. mìïø£˝À¢ ô|{Ϻq ô|≥Tºã&çøÏ ‘·sê«‘· ‘·–q+‘· sêã≥Tºø√>∑\T>∑T‘êeTH˚ ˝…ø£ÿ\‘√H˚ yês¡+‘ê s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑T‘·THêïs¡H~˚ ãVæ≤s¡+>∑ s¡V≤ü dü´y˚T. ªÁ|üC≤ùdeµ, ªÁ|ü»\ düeTdü´\|ü]cÕÿs¡+ ø√düeTµì Ms¡T #Óù|Œ e÷≥\˙ï Vü‰kÕ´düŒ<äyTÓ qÆ $>± Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ >∑eTì+#·>\∑ TZ‘T· Hêïs¡T. eTs√ ø√D+˝À mìïø£\˝À >¬ \e≥+ <ë«sê ‘êeTT Ç|üŒ{Ïøπ kÕ–+∫q nÁø£e÷s¡q® \≈£î #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ s¡øD å£ ø£*Œ+#·Tø√>∑\T>∑T‘êeTì, ‘·<ë«sê ‘·eT dü+|ü<\ä qT, <ëì yÓqï+{Ï ‘·eT ˝≤;\qT ø±|ü⁄>±#·Tø√>∑\T>∑T‘êeTH˚ BÛe÷ á ª¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\µ˝À ø£qã&ÉT‘√+~. eTs√yÓ’|ü⁄ mìïø£\˝À HÓ>∑Z≥+ <ë«sê Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|ü‘·´s¡T∆\T ‘·eTô|’ kÕ–düTÔqï H˚sês√|üD\T, ø√s¡Tº $#ês¡D\ e+{Ï yê{Ïqìï+{Ï˙ ‘·eT sê»ø°j·T n~Ûø±s¡+‘√ ì\T|ü⁄<ä\ #˚sTT+#·Tø√>∑\eTì yês¡T uÛ≤$+∫ á mìïø£\ >√<ë˝À ‘·\|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. ª¬>\T|ü⁄>∑TÁsê\µH˚ m+∫ bÕ\ø£bÕغ\ n~ÛH˚‘·\T ≈£L&Ü m+|æø£ #˚düTÔHêïs¡T. ¬>\Tù| \ø£å´+>± n+<äT≈£î @ bÕغ˝À neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+<äqT≈£î+fÒ Ä bÕغ˝ÀøÏ ìdæ‡>∑TZ>± eTsêï&˚ e÷]b˛sTT, Ä bÕغ ø£+&ÉTyê\‘√ Ä bÕغ n~ÛH‘˚ q· T ø°]dÔ ÷ü Ô e÷{≤¢&>É \∑ T>∑T ‘·THêïs¡T. <äXÊu≤›\T>± ‘êeTT eT+Á‘·T\T>±, ªÁ|üC≤ Hêj·T≈£î\T>±µ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤+∫ #Ó˝≤eTDÏ nsTTq bÕغ\qT ‘·÷sêŒs¡|ü≥º&É+˝À @e÷Á‘·+ yÓqTø±&É≥+˝Ò<äT. Á|ü‹ bÕs¡y¢ TÓ +≥T, nôd+;¢ mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ >± ‘·eT Á|üj÷Ó »Hê\ ÁbÕ‹|ü~ø£>± Ç˝≤+{Ï ø£|Œü >∑+‘·T\T kÕ<Ûës¡Dy˚T nsTTHê, ákÕ] Bì yÓ÷‘ê<äT eT]+‘· ôV≤∫Ã+~. Hê$TH˚wqü ¢ Á|üÁøÏjT· eTT–ùd ∫e]s√E es¡≈L£ á bÕغ\ e÷]Œ&ÉT\ Á|üÁøÏjT· »s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. ˇø£ÿe÷≥˝À ` ìqï{Ï<ëø± πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À eT+Á‘·T\T>±, e÷J eT+Á‘·T\T>± Äj·÷ bÕغ\≈£î ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤+∫qyês¡+‘ê ás√E @ bÕغ˝À ñHêïs¡ì n&ç–‘˚ me¬sH’ ê yÓ+≥H˚ #Ó|Œü ˝Òq+‘· ˙#·kÕúsTTøÏ |ü]dæ‘ú T· \qT ~>∑C≤sêÃs¡T. Bì‘√ n|üŒ{Ï<ëø± Äj·÷ bÕغ\˝À nuÛ´Ñ ]∆‘ê«\qT Ä•dü÷Ô ô|<äk› ÕúsTT˝À Ks¡TÃô|{≤ºeTì #Ó| ü ≈£î+≥Tqï yês¡+‘ê ‘·eTqT Hêj·Tø£‘·«+ yÓ÷dü–+∫+<äì Äs√|ædü÷Ô yê] yê] bÕغ\ kÕúìø£, sêh ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûsä êï\T, Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êï\‘√bÕ≥T ø±sê´\j·÷˝À¢ ≈£îØÃ\T $s¡>=Z≥º&É+, n|üŒ{Ïes¡≈£L ø°]Ô+∫q yê] Hêj·T≈£î\ ô|ò¢ø°‡\qT ø£‘·TÔ\‘√ bı&ç∫, ∫+∫y˚d,æ ‘·>T∑ \u…{ºÏ HêHê ;uÛ‘Ñ ê‡ìï MT&çj÷· kÕøÏ>å ± #˚d÷ü eÔ düTHÔ êïs¡T. C…+&Ü\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü bÕ\ø£bÕغ\T ª‘·eTyê]µ qT+&ç eTT|ü qT m<äTs=ÿH˚+<äTπø ‘·eT ø±sê´\j·÷˝À¢ ªuÖq‡s¡¢µ ù|]≥H√, eTs√ ù|]≥H√ dü«+‘· uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#·Tø√e\dæq <äTdæú‹øÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. düe÷»+˝À >ös¡eÁ|ü<äyÓTÆq $<ä´, yÓ’<ë´\qT @Hê&√ ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+∫ bÕ\≈£î\ n+&É‘√ $<ä´, yÓ<’ ë´\qT |ò≈ü î£ Ô yê´bÕs¡ düsT¡ ≈£î>± e÷]Ãq ø±s=Œπs≥T $<ë´, yÓ<’ ´ä s¡+>∑ Á|ü‹ì<ÛTä \T nH˚øe£ T+~øÏ ≈£L&Ü ªÁ|üC≤ùdeµô|’ eT≈£îÿe>∑*– sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ ªd”≥µ¢ ø√dü+ yÓ+|üsê¢&TÉ ‘·÷ $$<Ûä bÕغ\ n~ÛH‘˚ \· m<äT≥ <˚_]+#·≥+ eT]+‘· E>∑TbÕ‡ø£s+¡ >± e⁄+~. sêqTqï ø±\+˝À $<ë´, yÓ’<ë´\ ø±s=Œπs{°ø£s¡D Á|üe÷<ä |òüT+{Ïø£\qT yÓ÷–düTÔ+&É>±, ‘·eT sê»ø°j·T n~Ûø±s¡+‘√ <ëìì ‘·eT dü+bÕ<äqø£qTe⁄>± e÷s¡Tà ≈£îH˚+<äTøπ yê] á ‘ê|üÁ‘·jT· Á|üjT· ‘êï\˙ï nì kÕe÷qT´&çøÏ ≈£L&Ü düŒwüeº TÚ‘√+~. ìqïyÓTTqï{Ï<ëø± düyTÓ øÆ ´£ + ` $uÛ»Ñ q nì >∑>√Z\T ô|{Ïqº bÕ\ø£bÕغ\ Hêj·T≈£î˝…e]ø° ì»+>± Ä ªdüyÓTÆø£´+ ` $uÛÑ»q\µ |ü≥¢ @e÷Á‘·+ uÛ≤y√<˚«>∑|üP]‘· nqTã+<Ûë˝ÒMT ˝Òeì ne˙ï á mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Á|ü»\qT ¬s#·Ã>={Ϻ \_∆bı+<ä{≤ìøÏ $dæ]q bÕ∫ø£˝Òqì n≥T ‘Ó\+>±D≤˝Àq÷, Ç≥T d”e÷+Á<Ûë˝Àq÷ Çã“&çeTTã“&ç>± kÕ>∑T‘·Tqï bÕغ\ Hêj·T≈£î\ ø£|Œü <ë≥T¢ ø£fifl¯ ≈£î ø£&TÉ HÔ êïsTT. |üÁ‹ø£\˝À Á|ü#T· ]+#·{≤ìøÏ e÷Á‘·yT˚ |ü]$T‘·yTÓ qÆ mìïø£\ Á|üD≤[ø£\qT $&ÉT<ä\ #˚dqæ á bÕ\ø£bÕغ\˙ï kÕÁe÷»´yê<äT\≈£î <ëk˛Vü≤+ #˚ùd, ã&Ü ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î, uÛ÷Ñ kÕ«eTT\≈£î ø±|ü⁄>±#˚ ‘·eT $<ÛëHê\qT ìdü‡+ø√#·+>± yê{Ï˝À¢ ù|s=ÿHêïsTT. ø±>±, Á|üC≤ ø£s¡¸ø£ |ü<∏äø±\T>± Á|ü»\≈£î ªns¡#˚‹˝À yÓ’≈£î+sƒ¡+µ #·÷|æ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷\qT ˇø£ bÕغì $T+∫ eTs=ø£ bÕغ Á|üø£{Ï+∫ ‘êeTT e÷Á‘·y˚T yê{Ïì neT\T#˚j·T>∑*–q yê]>± b˛{°\T|ü&ç Á|ü#ês¡+ kÕ–düTÔHêïs¡T. me]¬øes¡÷ rdæb˛ì$<Ûä+>± ‘·eT s¡ø£Ôdü+ã+BÛ≈£î\≈£î, ã+<ÛäTe⁄\≈£î, nqTj·÷j·TT\≈£î d”≥¢qT ø£≥ºu…&É÷ÔH˚ m<äT{Ïyê]ô|’ ≈£î≥T+ã yês¡dü‘ê«\ ù|]≥ $eTs¡Ù\T dü+~ÛdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡ |ü>±Z\qT @ bÕ\ø£bÕغ#˚|ü{ϺHê, ‘·eT Á|ü‹ì~Û ˝Ò<ë s¡ø£Ôdü+ã+BÛ≈£î\T Ä bÕغ˝À e⁄+&˚$<Ûä+>± |üø£&É“+B |ü<∏äø£+‘√ bÕ\ø£bÕغ\ Hêj·T≈£î\T eP´Vü‰‘·àø£+>± kÕ>∑T‘·THêïs¡T. Çø£, mìïø£\ ø£MTwüHé ˙‹dü÷Á‘ê\T e˝…y¢ j ˚ T· {≤ìπø |ü]$T‘·yTÓ +Æ ~. ‘êeTT ≈£L&Ü $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #Ó|ü ø√e{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T #˚|üfÒº n‹ø=~› #·s¡´\ <ë«sêH˚ ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\ &ÉãT“, ô|<äm› ‘·TqÔ eT<ä´+ kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. yêdüyÔ êìøÏ bÕ\ø£bÕغ\ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T u≤Vü‰≥+>± Á|üø£{Ï+∫ (‘·s¡TyêsTT 3e ù|J˝À)

uÛ≤s¡‘· Á|üC≤kÕ«eT´eTì |æ*#˚<ëìøÏ |ü≥Tº>=eTà>± #Óù|Œ eT÷&É+#Ó\ mìïø£\÷ ˇπøkÕ] sêe≥+‘√, sêh sê»ø°j·T+ eTTHÓïqï{Ïø£+fÒ ≈£L&Ü kÕsê˝À eTTì– &Éu…“≈£îÿ‘·Tqï~. Ç~ z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑ|üs¡#·&Üìπø >±<äT— nuÛÑ´]∆>± m+|æø£ ø±e{≤ìøÏ, ã\V”≤qyÓTÆq Á|ü‘·´]∆ì m+|æø£ #˚sTT+#·&Üìø°, Á|ü‘·´]∆ z≥¢qT N˝ÒÃ˝≤ nuÛÑ´s¡T∆\qT s¡+>∑+˝À e⁄+#˚+<äT≈£î <Ûäq Á|üyêVü≤+ kÕ>∑T‘·Tqï~. bÕغ\÷, nuÛÑ´s¡T∆\÷ ≈£L&Ü ãVæ≤s¡+>∑+>± ≈£î\+ eTTÁ<äy˚düT≈£îH˚+<äT≈£î yÓqTø±&É≥+˝Ò<äT. sêh $uÛÑ»q H˚|ü<Ûä´+˝À Äj·÷sê+`>∑j·÷sê+ dü+düÿè‹øÏ sê»ø°j·T #·≥ºã<ä∆‘· ø£*Œ+#·ã&ç+~. ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± dü÷Á‘·s¡Væ≤‘· bı‘·TÔ\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. uÛ≤s¡rj·T Á|üC≤kÕ«eT´|ü⁄ $ø£è‘·s÷¡ |ü+ Á|ü»\ eTT+<äT q>∑ï+>± q]ÔdTü qÔ ï~. mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ >± Á|üD≤[ø£\T $&ÉT<ä\ #˚jT· ≥+ bÕ\ø£bÕغ\≈£î |ü]bÕ{Ï nsTT+~. mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À #˚dqæ yê>±›Hê\ neT\TqT ã{Ϻ Á|ü»\T bÕ\≈£î\qT m+|æø£ #˚dTü ≈£î+{≤s¡ì qeTàã\T≈£î‘·T+{≤s¡T. Hêj·T≈£î\ yê>±›Hê\T ‘·|üŒ, á Á|üD≤[ø£\T n‘·´~Ûø£ Á|ü»\≈£î #˚s¡e⁄. yêdüÔey˚T$T≥+fÒ b˛{°\T|ü&ç Á|üC≤ø£s¡¸ø£ |ü<∏äø±\‘√, ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTq #·s¡´\‘√ eTÚ*ø£ düeTdü´\ qT+&ç Á|ü»\ <äèwæº eT[fl+#·&ÉeT÷, <√|æ&û bÕ\ø£esêZ\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î ‘êy˚T m≈£îÿe>± ùde #˚kÕÔeTì #Ó|üŒ≥eT÷ nqï yÓ÷dü|üP]‘· $<ÛëHêH˚ï ‘·eT mìïø£\ Á|üD≤[ø£\˝À bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T nqTdü]düTHÔ êïsTT. Äy˚Ts¡≈î£ neT\T»s¡T|ü⁄‘·THêïsTT ≈£L&Ü. ákÕ] mìïø£\ Á|üD≤[ø£\T ≈£L&Ü á rs¡T˝ÀH˚ e⁄HêïsTT.

n≥¬øøÏÿq uÛ÷Ñ |ü+|üø+£ áHê{Ïø° q÷{ÏøÏ 70 eT+~øÏ e´ekÕj·Ty˚T JeHê<Ûës¡+. e´ekÕj·T≈£L©\, Á>±MTDù|<ä\, s¬ ‘’ ê+>∑|⁄ü u≤>√>∑T\qT ìπs›•+#˚~ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ $<ÛëHê˝Ò. e´ekÕj·Ts¡+>∑yÓT<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\|ü≥¢ bÕ\ø£bÕغ\ yÓK’ ]ì >∑eTìùdÔ yê] yÓ÷dü+ ns¡e∆ TÚ‘·T+~. @ uÛ÷Ñ $Tô|H’ ‘’Ó ˚ ‘·eT s¬ ø£ÿ\T eTTø£ÿ\T #˚dTü ø=ì, ù|<ä, øö\T s¬ ‘’ ê+>∑+, e´ekÕj·T ≈£L©\T ÁX¯$TdüTHÔ êïs√, Ä ÁX¯eT |ò*ü ‘·+ yê]ø£+<äøb£ ˛e{≤ìøÏ Ä uÛ÷Ñ $Tô|’ yê]øÏ j·÷»e÷q´ Vü≤≈£îÿ˝Òøb£ ˛e≥eT÷, yês¡T düèwæ+º ∫q dü+|ü<äqT q>∑sê\≈£î, |ü]ÁX¯eT\≈£î ‘·s¡*+#·≥eT÷ ø±s¡D+. BìøÏ |ü]cÕÿs¡+ <äTH˚ïyêìπø uÛÑ÷$Tô|’ Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·≥+. e´ekÕj·T dü+|ü<qä T ‘·s*¡ +∫ |ü]ÁX¯eT\q÷, q>∑sê\q÷ b˛wæ+#˚ Ä]∆ø£ $<ÛëHê\qT e÷s¡Ã≥+. Ç~ bÕ\≈£î\≈£î u≤>± ‘Ó\TdüT. uÛÑ÷ |ü+|üø£ #·{≤º\T #˚XÊs¡T— e´ekÕj·T+ ` |ü]ÁX¯eT\T, Á>±e÷\T ` q>∑sê\ eT<Û´ä ndüeT yêDÏ»´ dü+ã+<Ûë\qT e÷s¡TÑêeTì #Ó|Pü eÔ #êÃs¡T. ø±˙ @Hê&É÷ neT\T»s¡|˝ü <Ò Tä . Ç≥T ø±+Á¬>düT>±˙, n≥T _C…|>æ ±˙ uÛ÷Ñ |ü+|üø£ #·{≤º\ >∑T]+∫ ‘·eT Á|üD≤[ø£\˝À ˇø£ÿe÷≥ ≈£L&Ü #Ó|üŒ˝Ò<äT. ÁbÕ+rj·T bÕغ˝…’q {Ï&ç|æ, {ÏÄsYmdt, yÓ’.mdt.ÄsY.dæ.|æ.\T ≈£L&Ü M{Ï }düT m‘·TÔø√˝Ò<äT. ø±>± {ÏÄsYmdt ø£eT‘ê\qT dü+|òTü {Ï‘|· ]ü #˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü‹bÕ~+∫+~. }]øÏ ˇø£ÿ Á|üøÿ£ ø=+‘·bı\+, eTs√yÓ|’ ⁄ü q ø=+‘· bı\+ e⁄+&ç kÕ>∑T≈£î ªnes√<Ûä+µ>± e⁄qï+<äTq ¬s’‘·T bı\eT+‘ê ˇπø#√≥ e⁄+&˚˝≤ ø£eT‘ê\qT |ü⁄q'dü+|òTü {Ï‘· |üsT¡ kÕÔeTì ø¬ dæÄsY BìøÏ $es¡Dì#êÃ&ÉT. kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq ‘=*s√E˝À¢ Á>±MTD Ä]∆ø+£ ô|’ uÛÑ÷kÕ«eTT\ |ü≥TºqT ô|+#·{≤ìøÏ ø±+Á¬>düT Á|ü‹bÕ~+∫, neT\T˝À uÛÑ÷kÕ«eTT\ Ä]∆ø£ |ü⁄Hê~ì ã©j·T+ #˚j·Tã÷qT≈£îì, ¬s’‘ê+>∑+ Á|ü‹|òüT≥q‘√ $s¡$T+∫q $<Ûëqy˚T sTT~. Bìì|ü &ÉT ‹]– s¡+>∑+ MT<ä≈£î rdüT≈£îe∫Ãq {Ï.ÄsY.mdt, ‘Ó\+>±D≤˝À ¬s’‘ê+>∑yÓT<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\≈£î eT÷\+ ø£eT‘ê\T ∫qï$>± e⁄+&É≥+>± ∫Á‹düTÔqï~. uÛÑ÷$T |ü+|üø£ düeTdü´ qT+&ç ø£eT‘ê\ |ü]e÷D+ ô|+#·≥+yÓ’|ü⁄ Á|ü»\ <äèwæº eT[¢düTÔqï~.

dü+|òTü {Ï‘· ø£eT‘ê\ kÕsê+X¯+ nsTT‘˚ yêdüeÔ y˚T$T{Ï? nqTe]Ô‘· Ä]∆ø£ |ü]XÀ<ÛHä ê C≤rj·T eT+&É*(mHé.dæ.@.Ç.ÄsY) Ç{°e\ »]|æq e´ekÕj·T dæú‹>∑‘·T\ ìy˚~ø£˝À ø£˙dü ø£eT‘·+ ôd’E 40 mø£sê\T>± e⁄+&ç, ªÄ<ÛäTìø£µ kÕ>∑T |ü<ä∆‘·T\qT bÕ{Ï+∫, s¡TD|üs|¡ ‹ü , e÷¬sÿ{Ï+>∑T kÂø£sê´\qT düeTs¡e∆ +‘·+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√>∑*–‘˚H˚ kÕ>∑T ˝≤uÛ<Ñ ëj·Tø£+>± e⁄+≥T+<äì ‘˚*Ã+~. kÕ>∑T Ks¡TÃ\˝À ms¡Te⁄\T, $‘·HÔ ê\T, N&É eT+<äT\ e´j·T+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï<ä˙, Bìì ‘·–+Z #·ì<˚ kÕ>∑T ˝≤uÛ<Ñ ëj·Tø£+ ø±<ä˙ ‘˚*Ã+~. 40 mø£sê\ ø£eT‘·+ n+fÒ uÛ÷Ñ kÕ«eT´, <Ûìä ø£ s¬ ‘’ ê+>±ìπø kÕ>∑T ˝≤uÛ<Ñ ëj·Tø£eTe⁄‘·T+~. 80 XÊ‘·+ s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ s¬ +&ÉTqïs¡ mø£sê\ø£+fÒ ‘·≈î£ ÿe uÛ÷Ñ $T e⁄+~. n+fÒ Ä s¬ +&ÉTqïs¡ mø£sê\T s¬ +&ÉT ø£eT‘ê\T>± e⁄Hêï, ˇπø ø£eT‘·+>± e⁄Hêï s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ kÕ>∑T ˝≤uÛ<Ñ ëj·Tø£+>± e⁄+&ÉuÀ<äT. ‘Ó\+>±D≤ |ü⁄q]ïsêàD+ ù|]≥ {ÏÄsYmdt y˚dTü qÔ ï ÄX¯\ |ü+~[fl$.

uÛ≤s¡eTÚ‘·Tqï kÕ>∑T 40 mø£sê\ ø£eT‘·+ ø£+fÒ ‘·≈î£ ÿe e⁄+fÒ kÕ>∑T ˝≤uÛ<Ñ ëj·Tø£+ ø±ì |ü]dæ‹ú m+<äTøπ s¡Œ&ç+~? ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\˝À dü«j·T+düeTè~∆ kÕ~Û+#ê\qï \ø£´å +‘√ s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT<ä‘› T· ì∫Ã+~. Bì‘√ ù|<ä s¬ ‘’ ê+>∑+ e´ekÕj·T ~>∑Tã&ÉT\qT ô|+#ês¡T. ¬s’‘ê+>±ìøÏdüTÔqï á eT<䛑·T yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡yÓTÆ+<ä+≥÷ (@&Ü~øÏ 3 \ø£å\ ø√≥¢≈£î ø=+‘· ‘·≈£îÿe) M{Ïì ‘·–Z+∫y˚dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. mHé&ç@, j·TT|æ@ ≈£L≥eTT\T ¬s+&É÷ ‘·eT bÕ\Hê ø±\+˝À á $<ÛëHêH˚ï nqTdü]+#êsTT. (>∑‘· mì$T<˚fió¯ fl>± j·TT|æ@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ @&Ü~øÏ ◊<äT \ø£\å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\y˚Ts¡≈î£ |ü]ÁX¯e÷~Û|‘ü T· \≈£î |üqTï sêsTTr\ì∫Ã+~. ø±˙ >∑‘· |ü<fi˚ ó¯ fl>± |ü]ÁX¯eT\T düèwæ+º ∫q ñ<√´>±\T ø√{Ï ≈£L&Ü ˝Òe⁄) dü_‡&û\ ‘·–+Z |ü⁄ ù|]≥ s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ eT<ä‘› T· ñ|üd+ü Vü≤s¡D e\¢ ˇø£y|’Ó ⁄ü q kÕ>∑T nedüsê\ (˙s¡T, ms¡Te⁄\T yÓTTˆˆq$) <Ûsä \¡ T ô|+∫y˚XÊs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü q s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ ø£˙dü eT<ä‘› T· <Ûsä q¡ +~+#˚ Á|üuTÑÛ ‘·« ø=qT>√\T dü+dü\ú qT s¡+>∑+ qT+&ç ‘·|Œæ +#ês¡T. |ò*ü ‘·+>± s¬ ‘’ ê+>∑+ kÕ>∑TKs¡TÃ\T ô|]–, Hê´j·TyÓTqÆ <Ûsä ¡ sêø£ s¡TD≤\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. (‘·s¡TyêsTT 2e ù|J˝À)


2

bÕ\ø£es¡Z bÕغ\...(yÓTT<ä{Ïù|J

‘·s¡TyêsTT) yêdüeÔ |ü]dæ‹ú Ç~ø±>±, BìøÏ ø±s¡DyÓTqÆ $<ÛëHê˝Ò ø=qkÕ>∑uÀ‘·THêïj·Tì ø±+Á¬>düT, _CÒ|\æ Á|üD≤[ø£\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïsTT. <Ûëq´ùdø£s¡D≈£î m|òdt ◊æ ì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+|ü⁄‘êqì _C…|æ yê>±›q+ #˚j·T>±, e´ekÕj·T e÷¬sÿ≥Tº˝À Áô|’y˚≥TX¯≈£îÔ\≈£î s¡TD|üs|¡ ‹ü kÂø£s´¡ + ô|+#·T‘êqì ø±+Á¬>düT yê>±›q+ #˚dæ+~. Ç$ ¬s’‘ê+>±ìï dü+øå√uÛ≤qTï+&ç ãj·T≥ |ü&yÉ ù˚ d$ ø±ø£b˛>±, e´ekÕj·T s¡+>∑+ô|’ ã&Ü yêDÏ»´esêZ\ |ü≥TºqT ô|+#˚$.

˙&É‘√ j·TT<ä+∆ s√>∑ ø±s¡D≤\qT ‘=\–+#˚ yÓ<’ ´ä + ã<äT\T>± s√>∑ \ø£Då ≤\qT ‘=\–kÕÔeT+≥÷ ÁbÕ+rj·T bÕغ\T Vü‰MT\ es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔHêïsTT. ¬s’‘ê+>∑+ n|ü⁄Œ\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛e{≤ìøÏ <ë]rdæq Á|ü|+ü #·u≤´+≈£î ìπs•› ‘· $<ÛëHê\qT e÷]Ãy˚dæ s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ kÕ>∑TqT ˝≤uÛ<Ñ ëj·Tø£+ #˚j÷· *‡e⁄+&É>±, s¬ ‘’ ê+>∑|⁄ü s¡TD≤\qT s¡<äT›#˚kÕÔq˙, ¬s’‘ê+>∑+ s¡TD≤\qT #Ó*¢+#·e<ä›˙ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #ÓãT‘·THêï&ÉT. ø±+Á¬>düT, _C…|æ Á|üuÛÑT‘ê«\T >∑‘·+˝À ¬s’‘ê+>∑|ü⁄ s¡TD≤\T s¡<äT›#˚dæHê, s¬ ‘’ ê+>∑|⁄ü s¡TDuÛ≤s¡+˝À e∫Ãq e÷s¡TŒ˝ÒMT ˝Ò<qä ï~ nqTuÛÑey˚T. n|ü⁄Œ\u≤]q |ü&Éy˚dæq ø±s¡D≤\qT ‘=\–+#·≈î£ +&Ü, 20 XÊ‘·+ ≈£L&Ü ˝Òì dü+kÕú>‘∑ · s¡TD≤\qT s¡<äT›#˚dæHê ¬s’‘ê+>∑+ |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑T |ü&<É Tä . s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üXe¯ Tq+ ø£*Œ+∫ n~Ûø±s¡>∑<Ó›HÓπøÿ Á|üj·T‘·ï$T~. Á|ü|ü+#·u≤´+≈£î dæÇzqì ‘·q≈£î ‘êH˚ øÏ‘êãT*#·TÃ≈£îqï #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ¬s’‘ê+>∑+ s¡TDÁ>∑düÔ‘·≈£î eT÷˝≤\qT ‘=\–kÕÔ&ìÉ Ä•+#·≥+ m+&Ée÷y˚. |ü+≥\ <Ûsä \¡ dæØú ø£sD¡ ≈£î 3000ø√≥¢ s¡÷ˆˆ\‘√ ]yê*«+>∑T |ò+ü &ÉTH˚sŒ¡ ]#˚ ô|\’ò Tô|’ ‘êq~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ yÓTT<ä{Ï dü+‘·ø+£ #˚kÕÔq+≥÷ »>∑Hs¬é &ç¶ yê>±›q+ #˚dTü HÔ êï&ÉT. e÷¬sÿ≥Tº j·÷s¡T¶ #·≥+º Á|üø±s¡+ e÷¬sÿ≥Tº j·÷s¡T¶ ø£$T{°\T ‘·eT ì<ÛTä \ qT+&ç (¬s‘’ T· \ qT+&ç edü÷\T #˚dqæ e÷¬sÿ≥Tº ôddüT‡ qT+&ç) ]yê*«+>∑T ì~Ûì @sêŒ≥T#˚dTü ø√e#·TÃ. á ì~Û <ë«sê e÷¬sÿ≥Tº j·÷s¡T¶ ø£$T{Ï, ¬s’‘·T qT+&ç |ü+≥qT Hê´j·TyÓTÆq <Ûäs¡≈£î ø=qe#·Tà ˝Ò<ë ¬s’‘·T≈£î Hê´j·TyÓTÆq <Ûäs¡ e#˚Ães¡≈L£ ø=+‘· yÓTT‘·+Ô n&Ü«qT‡>± sTTe«e#·TÃ. Ç˝≤ ]yê*«+>∑T ì~Ûì @sêŒ≥T #Ój·T´sê<ä+≥÷ e÷¬sÿ≥Tº j·÷s¡T\¶ ≈£î Ä<˚XÊ*∫Ã+~ áj·Tq ‘·+Á&ç sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ Vü≤j·÷+˝ÀH˚. Ç+‘·ø° Ç~ @ s¡÷|ü+˝À neT\T»s¡T>∑T‘·T+<√ #Ó|üŒ≈£î+&Ü, ˇø£ÿ |ü+≥≈£î ≈£L&Ü #ê\ì yÓTT‘êÔìï #·÷ô|{Ϻ s¬ ‘’ ê+>∑+ |ü+≥ ‘Ó>q∑ eTTà≈£îH˚ <äTdæ‹ú ˝Ò≈î£ +&Ü #˚kÕÔq+≥÷ »>∑Hs¬é &ç¶ ns¡#‹˚ ˝À yÓ≈’ î£ +sƒêìï #·÷|ü⁄‘·THêï&ÉT.

uÛ÷Ñ eTT\ qT+&ç s¬ ‘’ ê+>∑+ ‘=\–+|ü⁄ Ä]∆ø£ MT≥\‘√ kÕ>∑T –≥Tºu≤≥Tø±≈£î+&Ü #˚d,æ ¬s’‘ê+>±ìï uÛÑ÷eTT\ qT+&ç uÒ<äK˝Ÿ #˚j·T≥y˚T bÕ\ø£bÕغ\ \ø£´å +. n+<äTø£H˚ eT÷\ø±s¡D≤ìï yês¡T ‘=\–kÕÔeTì #Ó|üŒ≥+˝Ò<äT. ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eT Hê\‘√ yê]ì z<ë]à @e÷πsÃ+<äT≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\T, ôdCŸ\T, s√&É¢ù|]≥ ¬s’‘ê+>∑+ qT+&ç uÛÑ÷eTT\T >∑T+E≈£î+≥THêïs¡T. ø±>± M]¬ø˝≤+{Ï Á|ü‘ê´e÷ïj·T ñbÕ~Û ø£*Œ+#·≥+˝Ò<Tä . á $<Ûëqy˚T ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ø±+Á¬>düT, _C…|æ Á|üD≤[ø£\T #ÓbÕŒsTT. ìs¡+≈£îX¯ uÛ÷Ñ ùdø£sD ¡ #·{≤ºìï s¡<Tä › #˚j·÷\qï Á|ü»\ &çe÷+&ÉT |ü≥¢ n$ eTÚq+ eVæ≤+∫Hê, eTs√ s¡÷|ü+˝À ã\e+‘·+>± uÛ÷Ñ eTT\T ˝≤–y˚düTø√e≥+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒsTT. Ç|üŒ{Ïøπ Á|ü‹bÕ~+∫q bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]&Üs¡ì¢ ï+{Ï˙ dü‘«· s¡+ neT\T#˚kÕÔq˙, M{ÏøÏ nìï nqTeT‘·T\T Ç#˚Ã+<äT≈£î C≤rj·T ô|≥Tºã&ç Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düqú T @sêŒ≥T#˚kÕÔq˙ ø±+Á¬>düT yê>±›q+ #˚d+æ ~. j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ uÛÑ÷ $ìjÓ÷>∑$<ÛëHêìï Á|üø{£ +Ï ∫+~. Bì Á|üø±s¡+ $XÊ\ uÛ÷Ñ eTT\qT e´ekÕj˚T‘·s¡ nedüsê\≈£î $ìjÓ÷–+#˚ n~Ûø±sê\qT <äK\T |üsT¡ #·T≈£î+~. uÛ÷Ñ $ìjÓ÷>∑ $<ÛëHêìï Á|üø£{Ï+∫ neT\T »s¡|ü⁄‘êqì _C…|æ Á|üD≤[ø£ #Ó|Œæ +~. 12e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ <˚X¯+˝À 69 q>∑sê\THêïsTT. ø±>± 180 ø=‘·Ô $e÷HêÁX¯j÷· \T ì]à+#ê*‡ e⁄+<äì, BìøÏ Ä]∆ø£ kÕj·T+ #˚j·TeT˙ ∫<ä+ãs¡+ Á|ü|ü+#·u≤´+≈£îqT ø√sê&ÉT. ˇø√ÿ $e÷HêÁX¯j÷· ìøÏ yÓsTT´ mø£sê\qT ≈£îHêï <ë<ë|ü⁄ s¬ +&ÉT \ø£\å mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì s¬ ‘’ ê+>∑+ qT+&ç >∑T+Eø√uÀ‘·THêïs¡T. @‘ê yê‘ê, ¬s’‘ê+>∑|ü⁄, e´ekÕj·Ts¡+>∑ dü+øå√uÛ≤ìøÏ eT÷\ø±s¡DyÓTqÆ ªªdü+düÿs¡Dµµ$<ÛëHê\˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒq÷ bÕ\ø£es¡bZ Õغ\T Á|ü‹bÕ~+#·

˝Ò<Tä . ny˚ $<ÛëHê\qT eT]+‘· |üø&£ “É +B>± neT\T #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·THêïsTT. Á|ü»\qT eTuÛ´Ñ |ü]#˚+<äT≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üXe¯ THê\T ø£*ŒkÕÔeTq≥+˝À b˛{°|&ü ,ç Á|ü»\T e´edüú≈£î e´‹πsø£+>± ‹s¡>∑ã&É≈£î+&Ü ÁuÛÑeT\˝À eTT+∫y˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T kÕ–düTÔHêïsTT.

dü«<˚o, $<˚o ã÷s¡Ty® ê\≈£î ùde Çø£ <˚ X ¯ Ä]∆ ø £ e è~∆ π s ≥T ‘· – Z b ˛sTT+~. edü÷‘Ô Œ· ‹Ô s¡+>∑+ ≈£îHê]*¢b˛‘·Tqï~. n~Ûø±s¡+˝À e⁄qï bÕغ\T nqTdü]+#·e\dæq Ä]∆ø£ $<ÛëHê\qT kÕÁe÷»´ yê<äT˝…˝≤ ìπs›•düTÔHêïs√ ‘Ó*ù| Ç|æ & É ã ÷¢ ´ dü + bÕ<ä ø ° j · ÷ ìï Ç<˚ dü + ∫ø£ ˝ À Á|ü # · T ]+#êeTT.(3e ù|J˝À #· ÷ &É + &ç ) Bìø£qT>∑TD+>±H˚ bÕ\ø£es¡ZbÕغ\ mìïø£\ Á|üD≤[ø£\THêïsTT. Ä]∆ø£ eè~∆πs≥T ø°åD‘·≈£î ø±s¡D≤˝Ò$T{À #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚ eè~∆πs≥TqT ô|+#·T‘êeT+≥÷ ø±+Á¬>düT, _C…|\æ T yê>±›q+ #˚XÊsTT. m˝≤ kÕ~ÛkÕÔeTì #ÓãT‘·THêïjÓ÷ #·÷&É+&ç : $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T sêe{≤ìøÏ e´‹πsø£‘· düTHêï kÕúsTTøÏ #˚s¡TkÕÔqì ø±+Á¬>düT #Ó|üŒ>±, øÏsêD≤ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o ô|≥Tºã&çì nqTeT‹+#·qì, $T–*q s¡+>±\˝À ‘·«]‘·>∑‹q nqTeT‘·T*kÕÔqì _C…|æ #Ó|Œæ +~. _C…|æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫ÃHê, ‘·q yê´bÕsêìøÏ Vü‰ì ñ+&É<ä˙, <˚X¯+˝À eTs√ 50 cÕ|ü⁄\T ‘Óse¡ uÀ‘·THêïq˙ øÏsêD≤s¡+>∑ $<˚odü+düú yê˝Ÿe÷sYº Á|üø£{Ï+∫+<ä+fÒ _C…|æ yê>±›qyÓT+‘· ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·yÓ÷ ‘Ó\TdüTÔ+~. $$<Ûä sêÅcÕº\ |üqTï\‘√ düeTdü´\qT ‘=\–+∫ uÛ≤s¡‘qY T @ø°øè£ ‘· e÷¬sÿ≥TºqT #˚ùd ªdüsT¡ ≈£î\T, ùdyê |üqTï\Tµ (õmdt{)Ï neT\T»s¡|üeTqï kÕÁe÷»´yê<äT\ ìπs›XÊìï ‘·÷#ê‘·|üŒø£ bÕ{ÏkÕÔeTì ø±+Á¬>düT #Ó|üŒ>±, sêÅcÕº\qT ˇ|æŒ+∫ #˚kÕÔqì _C…|æ #Ó|Œæ +~. neT\T #˚jT· ≥+ U≤j·T+. sêÅcÕº\ Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&çø={Ϻ |ü+#êsTTr\ kÕúsTTøÏ ≈£î~+#·≥+ U≤j·T+. Çø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]&Üs¡≈¢ î£ (M{Ï˝À¢øÏ e#˚Ã<ä+‘ê $<˚o ô|≥Tºã&ç) nìïs¡ø±\ |üqTï\÷ s¡<äT›#˚kÕÔeTì ø±+Á¬>düT #Ó|Œü >±, |üqTï\qT düs∞¡ ø£]+∫ ùV≤‘·Tã<ä+∆ #˚kÕÔqì (M\sTTq+‘· ‘·–kZ ÕÔqì) _C…|æ #Ó|Œæ +~. sêÅcÕº\÷, πø+Á<ä+ |ü]~Û˝Àì m>∑TeT‘·T\ìï+{Ïø° |üqTï\T s¡<Tä #› k˚ ÕÔqì ø±+Á¬>düT #Ó|Œü >±, ø£˙dükÕúsTTøÏ ‘·–kZ ÕÔqì _C…|æ #Ó|Œæ +~. m+‘·˝<Ò Hä êï eTs√ ◊<äT \ø£\å ø√≥¢ s¡÷ˆˆ\ ã&Ó≥® Tº Ä<ëj·÷ìï ã&Ü ã÷s¡Ty® ê \≈£î, kÕÁe÷»´yê<ä ø£+ô|˙\≈£î ø£≥uº &… ‘É ês¡T. Ç<ä+‘ê edü÷Ô‘·Œ‹Ôs¡+>±ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#· &Üìø£≥. á edüTeÔ ⁄\T #Íø£>± m>∑TeT‹ #˚j÷· *≥. <˚X¯ Á|ü»\ nedüsê\T rs¡Ã&ÜìøÏ ø±<äT. _C…|æ Bìï dü÷{Ï>± #Ó|æŒ+~. #Ó|ü \ ‘·j·÷Ø, eÁkÕÔ\÷, m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\≈£Ls¡TŒ (‘·j·÷Ø ø±<äT) \qT Áb˛‘·‡Væ≤düT+Ô ~≥. nsTTHê Á<äe´˝À≥TqT 3 XÊ‘êìøÏ ‘·–ZkÕÔeTì ø±+Á¬>düT #Ó|üŒ>±, Á<äe´ Áø£eT•ø£åDqT K∫Ñ·+>± bÕ{ÏkÕÔqì _C…|æ #Ó|Œæ +~. n+fÒ Ä y˚Ts¡≈î£ Á|ü»\ô|’ |üs√ø£å |üqTï\uÛ≤sêìï ô|+#·uÀ‘·THêï s¡ì ns¡+ú . Ç+<äT˝À Ç<ä]› ø° m˝≤+{Ï ‘˚&Ü\÷ ˝Òe⁄.

dü+øπ eå T#·s´¡ \ Áô|y’ {˚ ø° s£ D¡ dü+øπ eå T s¡+>±ìï <√|æ&û esêZ\ dü+øπ eå T+>± m˝≤ e÷s¡TdüTHÔ êïs√ #·÷&É+&ç. Äs√>∑´ yÓ<’ ´ä s¡+>±ìøÏ Ks¡TÃqT dü÷\ú C≤rjÓ÷‘·Œ‹Ô˝À 3 XÊ‘êìøÏ (Á|üdTü ‘Ô +· 1 XÊ‘êìøÏ ˝À|ü⁄>± e⁄+~) ô|+#·T‘êeTì Çs¡Te⁄s¡÷ yê>±›q+ #˚XÊs¡T. Äs√>∑´ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï ‘ÓkÕÔq˙, sêÁw”ºj·T kÕ«dü∆´;e÷ jÓ÷»Hê (Äs√>∑´løÏ eTs√ ù|s¡T) <˚Xe¯ T+‘·{≤ neT\T #˚kÕÔq˙ ø±+Á¬>düT ‘·q Á|üD≤[ø£˝À #Ó|æŒ+~. õ˝≤¢ø=ø£ yÓTTu…’˝Ÿ ÄdüŒÁ‹ì ‘ÓkÕÔq˙, á s¡+>∑+˝À 60 \ø£\å ø=‘·Ô ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔq˙ #Ó|Œæ +~. ø±>± _C…|æ Á|üD≤[ø£ C≤rj·T Äs√>∑´ Vü‰MT |ü<øä∏ ±ìï neT\T »]|æ kÕs¡«»˙q Äs√>∑´s¡øD å£ ø£*ŒkÕÔqì #Ó|Œæ +~. ù|s¡T e÷πsŒ‘·|Œü Ç<ä›]B ;e÷|ü<∏äø£y˚T. Äs√>∑´;e÷ ø£+ô|˙\≈£î (nyÓT]ø±, Á_≥Hé, »s¡à˙\qT+&ç á ø£+ô|˙\T uÛ≤s¡‘Y˝À $T˝≤K‘·TÔ ø£+ô|˙\qT Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕs¡+_Û+#êsTT) yê´bÕsêìï n+~+#˚ |ü<øä∏ ±*$. Äs√>∑´l |ü<øä∏ +£ Áô|y’ ≥ ˚ T s¡+>±ìøÏ (ÄdüŒÁ‘·T\≈£L, ;e÷ø£+ô|˙\≈£L) ì<ÛäT\T düeT≈£L]Ã, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T\qT ≈£îHê]\¢#d˚ qæ ≥T¢>±H˚ á ;e÷|ü<øä∏ ±\T ≈£L&Ü Äs√>∑´, yÓ<’ ´ä ùde\+~+#˚ u≤<Û´ä ‘· qT+&ç Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ‘·|Œæ +#·≥y˚Tø±≈£î+&Ü, $<˚o ;e÷ø£+ô|˙ \≈£î Á|üC≤<ÛHä êìï ‘·s*¡ kÕÔsTT. e+#·q˝À ø±+Á¬>düT Ä]‘˚]+~. Äs√>∑´ Vü≤≈£îÿ, $<ë´Vü≤≈£îÿ, düe÷#ês¡

Vü≤≈£îÿ\‘√ n~ Á|ü»\qT e+∫+#˚ |ü<äC≤\|ü⁄ e÷j·÷C≤\ e\ |üqTï‘·Tqï~. ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´s¡+>±ìï Áô|’y˚{°ø£]+#·≥+ <ë<ë|ü⁄ |üP]Ô nsTT+~. Ç|ü &ÉT e÷<Û´ä $Tø£ $<ä´ Áô|’y˚{°ø£s¡DqT |üP]Ô#˚kÕÔeTì ¬s+&ÉT bÕغ\ Á|üD≤[ø£\÷ y˚s¡T y˚s¡T |ü<äC≤\+‘√ #ÓbÕŒsTT. ÁbÕ<Ûä$Tø£ $<ä´˝À 100XÊ‘·+ |æ\¢\T #˚s¡{≤ìï kÕ~Û+#ês¡≥. e÷<Û´ä $Tø£ $<ä´˝À 100 XÊ‘·+ #˚]ø£qT kÕ~Û+#·uÀ‘ês¡≥. yê] ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ #˚]q 100eT+~˝À 40 eT+~ 5e ‘· s ¡ > ∑ ‹ |ü P ]Ô #˚jT· ≈£î+&Ü eT<Û´ä ˝ÀH˚ e÷ìy˚dTü HÔ êïs¡T. e÷<Û´ä $Tø£ $<ä´˝À e÷ìy˚j·T≥+ 20XÊ‘·+>± e⁄+~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï $<ë´Ks¡TÃ\T uÛ]Ñ +#·˝øÒ £ e÷ìy˚dTü qÔ ï~ ù|<äesêZ\ |æ\˝¢ .Ò ù|<ä\≈£î ÁbÕ<∏$ä Tø£ $<ä´qT <ä÷s¡+ #˚XÊs¡T. Çø£ e÷<Û´ä $Tø£ $<ë´kÕúsTTøÏ #˚]q yê]ì ≈£ L &Ü n~ |ü P ]Ô # ˚ j · T ≈£ î +&Ü Áô|’ y ˚ { ° ø £ s ¡ D qT kÕ–kÕÔsT¡ . ÁbÕ<∏$ä Tø£$<ä´ ù|]≥ nø£så ê\T ~~›+#·≥+ H˚sπ Œ düs«¡ •øå± n_Ûj÷· Hé |ü<øä∏ +£ ˝≤>±H˚ e÷<Û´ä $Tø£ $<ä´≈£î ˇø£ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡≥. Áô|’y˚{°ø£s¡DH˚ eT]+‘·>± ñqï‘· $<ä´˝À $düÔ]+|ü#˚j·T{≤ìøÏ sêÁw”ºj·T ñ#·Ã¤‘·ø˘ •øå± n_Ûj·÷Hé‘√ ø±˝ÒJ\qT yÓTs¡T>∑T|üsT¡ kÕÔeTì ø±+Á¬>düT n+fÒ j·TTõdæ, kÕ+πø‹ø£ $<ë´eT+&É*, yÓ’<ä´$<ë´eT+&É* ‘·~‘·sê\qT s¡<äT›#˚dæ ˇπø ñqï‘·$<ë´eT+&É*ì @s¡Œs¡∫ ñqï‘·$<ä´˝À Á|üe÷D≤\T HÓ\ø=\TŒ‘êqì _C…|æ #Ó|Œæ +~. ø±+Á¬>düT eTÚq+>± e⁄+&É>±, $<ë´ Á|üe÷D≤\T ‘·|Œü $T–*q nìï n+XÊ\˝Àq÷ ñqï‘·$<ë´dü+düú\≈£î(Áô|’y˚≥T, Á|üuÛÑT‘·«) dü«j·T+ bÕ\q ÇkÕÔeTì _C…|æ #Ó|æŒ+~. Bì yÓTT<ä{Ï |üs´¡ ekÕq+ $|üØ‘·kÕúsTTøÏ |òE ” \ ô|+|ü⁄. n+fÒ Áô|y’ {˚ ø° s£ D¡ ≈£î e÷s¡Tù|s¡T. kÕe÷qT´\≈£î ñqï‘·$<ä´ n+<äì e÷ì|ü+&ÉT #˚jT· ≥+.

Á|ü»\eT<Û´ä yÓe’ TqkÕ´\ m>∑dqü yÓqTø£ã&çq esêZ\ dü+øπ eå ÷ìøÏ s¡÷bı+~+#· ã&ܶj·T+≥Tqï ]»πs«wüq¢qT ≈£î˝≤\eT<Ûä´ yÓ’eTqkÕ´\qT ô|+∫ ÁøÏ+~ ≈£î˝≤\qT $uÛÑõ+#˚ kÕ<Ûqä +>± bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T eT\T#·T≈£î+≥THêïsTT. mìïø£\ Á|üø≥ £ q≈£î HÓ\eTT+<äT>±, eT÷&Ée ‘·s+¡ yê]øÏ ]»πs«wüqT kÂø£s´¡ + s¡<Tä |› sü T¡ kÕÔeTì ‘·q <ä[‘· Á|ü‹ì~Û düT»jYT bÕXÊ«Hé<ësê #Ó|æŒ+∫q _C…|æ, ]»πs«wüq˝¢ À eØZøs£ D¡ düeTdü´qT eTs√kÕ] ‘ÓsM¡ T<ä≈î£ ‘Ó∫à <ä[‘·T\eT<Ûä´ $uÒ<Ûë\T düèwæº+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚d+æ ~. mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À e÷Á‘·+ md”‡\T, md”\º T, z_d”\≈£î ªªÁbÕ<Ûëq´‘·µµ ìkÕÔqì ù|s=ÿ+~. Áô|y’ ≥ ˚ T s¡+>∑+˝À ]»πs«wüqT¢ Çyê«\qï yê<äqqT uÛ≤s¡‘· ã÷s¡Ty® êes¡+Z #ê˝≤ø±\+ ÁøÏ+<äfÒ ‹s¡dÿü ]+∫+~. ‘·eT ø£edüsy¡ TÓ qÆ HÓ|’ ⁄ü D´+ ñqï yê]H˚ ñ<√´>±\˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤eTì #Ó|Œæ +~. ø±yê\+fÒ ‘·eT kÕe÷õø£ u≤<Û´ä ‘·>± ã\V”≤qesêZ\≈£î HÓ|’ ⁄ü D´+˝À •ø£D å >∑]ù| #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #Ó|æŒ+~. rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. Bìq+~|ü⁄#·TÃ≈£îqï j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Ûìe«>∑\ HÓ’|ü⁄D≤´ìï düeT≈£Ls¡Ã≥+˝À $<ë´s¡+>∑+ $|ò\ü eTÚ‘·Tqï<ä+≥÷ }<äsu¡ {… ºÏ HÓ|’ ⁄ü D≤´ìï >∑]ù| |ü<øä∏ ±\qT Á|üø{£ +Ï ∫+~. mìïø£\T sêe≥+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>düT Áô|’y˚≥T s¡+>∑+˝À md”‡, md”º\ ]»πs«wüq¢ô|’ @ø±_ÛÁbÕj·T kÕ<Ûqä ≈£î ø£èwæ#k˚ ÕÔqì Á|üD≤[ø£˝À #Ó|Œæ +~. eT∞fl Á|ü‹uÛ`Ñ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ #·sá ≈£î eTs√kÕ] ‘Ós˝¡ |Ò æ ≈£î\ z≥¢ düMTø£sD ¡ ≈£î |üPqT≈£î+~. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À eTTdæ¢+\≈£î ]»πs«wüqT¢ ø£*Œdü÷Ô ø√s¡Tº‘√ s¡<äT›#˚sTT+∫+~ ø±+Á¬>düT Á|üuÛÑT‘·«y˚T. Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓqTø£ã&ɶ yÓTÆHê]{°\ ]»πs«wüq¢≈£î #·{≤ºìï ‘Ó k ÕÔ q +≥÷ eTTdæ ¢ + z≥¢ q T Äø£ ] ¸+#˚ + <ä T ≈£ î |üPqT≈£î+~. ‘êeT~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eTTdæ¢+\≈£î ]»πs«wüqT¢ ÇkÕÔeT+≥÷ {Ï&ç|æ, yÓ’mdtÄsYdæ|æ\T m&Üô|&Ü yê>±›Hê\T #˚düTÔ+&É>±, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î&ÉT ø¬ dæÄsY dü#êsY ø£$T{° ìy˚~ø£ dü÷#·q\qT m˝≤+{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò≈î£ +&Ü neT\T»s¡T|ü⁄‘êqì yê>±›q+ #˚XÊ&ÉT. _C…|æ e÷Á‘·+ ‘·q eT‘√Hêà<ä nC…+&Ü‘√ Væ≤+<ä÷ z≥¢qT bı+<˚+<äT≈£î q>∑ï+>± |üPqT≈£î+~. @ø°øè£ ‘· bÂs¡dàü è‹ (j·T÷ìbòÕyéT dæ$˝Ÿ ø√&é) ‘ÓkÕÔq˙, eT<äsê‡\qT Ä<ÛäT˙ø£]kÕÔq+≥÷ ‘·q Á|üD≤[ø£˝À Á|üø£{Ï+∫+~. sêC≤´+>∑+˝À Ä]ºø£˝Ÿ 370 s¡<äT› (ø±oàs¡T Á|ü‘´˚ ø£ Á|ü‹|ü‹)Ô , sêeT eT+~s¡ ìsêàD+ #˚|&ü ‘É êq+≥÷ Á|üø{£ +Ï ∫+~. &çm+πø e+{Ï ø=ìï ÁbÕ+rj·TbÕغ\T ]»πs«wüqq¢ T 50 XÊ‘êìπø |ü]$T‘·+ #˚jT· {≤ìï s¡<Tä #› k˚ ÕÔeTì yê>±›q+ #˚XÊsTT.

yÓTTdü*ø£˙ïs¡T eTVæ≤fi≤ düeTdü´ n+#·TqT ≈£L&Ü ‘êø£ì

20`4`2014 ìHê<ë\‘√ á bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T yÓTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüTÔHêïs¡T. >∑‘· bÕ‹πøfi¯ó¢>± j·TT|æ@, mHé&ç@ ≈£L≥eTT˝Ò n~Ûø±s¡+˝À e⁄Hêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î #·≥dº uü ˝ÑÛ À¢ ]»πs«wüqT ø£*Œ+#˚ _\T¢ 15 @fi¯≈¢ î£ ô|>’ ± #·≥+º ø±≈£î+&Ü m<äTs¡T#·÷dü÷HÔ ˚ e⁄+~. á _\T¢qT #·≥º+ #˚kÕÔeTì >∑‘· mìïø£˝À¢ #˚dæq yê>±›HêH˚ï ø±+Á¬>düT _C…|æ\T eT∞¢ #˚kÕsTT. Ç|üŒ{Ïπø á bÕغ \ T`ÁbÕ+rj· T bÕغ \ ‘√dü V ü ‰ `Á|ü ø £ { Ï + ∫q nuÛÑ´s¡Tú\ *düTº#·÷ùdÔ, >∑‘·+ø£+fÒ ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ‘·π>Z dü÷#·q˝Ò e⁄HêïsTT. m+|æ¬ø’q nuÛ´Ñ s¡T\ú T ≈£L&Ü |ü⁄s¡Twüß\ yês¡d‘ü «· +>± bı+~q yêπs e⁄Hêïs¡T. Çø£ _C…|æ eT‘·‘·‘·« <äèø√ÿDy˚T eTVæ≤fi≤ düeTdü´˝À ãj·T≥ô|≥Tº≈î£ ì eTVæ≤fi≤ düeTdü´ n+fÒ ã˝≤‘êÿs¡ düeTdü´>± ≈£î~+∫+~. b˛˙ <ëì¬ø’Hê |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕsê n+fÒ, #·{≤ºìï ø£]ƒq+>± neT\T»s¡T|ü⁄‘êeTqï yê>±›qy˚T #˚XÊs¡T. n+‘˚‘|· Œü , |ü⁄s¡TcÕ~Ûø£´ ìs¡÷|üD≈£î ã˝≤‘êÿs¡+ kÕ<Ûäq+>± e⁄+<äqï ø°\ø±+XÊìï, <ëì‘√ ô|qy˚düT≈£îqï uÛ≤eC≤\+ }düTqT ≈£L&Ü m‘·TÔø√˝Ò<äT. Çø£ $T–*+~ ã˝≤‘êÿs¡ u≤~Û‘T· \ |ü⁄qsêyêdüì~Û e+{Ï X¯ówüÿyê>±›Hê˝Ò. eTVæ≤fi¯\ ÁX¯eTqT #Íø£>± ø=\¢>=fÒº+<äT≈£î ◊{Ï◊˝À •ø£åDqT eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±s¡‘>· ± ∫Á‹+∫+~. ø±+Á¬>dt eT]ìï Äø£s¡¸ø£ |ü<∏äø±\qT Á|üø£{Ï+∫+~. dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ãè+<ë\ <ë«sê XÊì≥Ø Hê|tøHÏ ‡é qT düs|¡ süò ê#˚dæ eTVæ≤fi¯\ Äs√>±´ìï (yê] nHês√>∑´ dü+øÏ¢wüº düeTdü´≈£î Ç<˚ |ü]cÕÿs¡eTqï≥T¢) |ü]s¡økåÏ ÕÔqì yê>±›q+ #˚d+æ ~. øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘·« e´j·T+˝À eTVæ≤fi¯\ dü+øπ eå ÷ìøÏ e´j·T+ ô|+#·T‘êeTì Á|üD≤[ø£\T ù|s=ÿ+{≤j·Tì Ä•+#·≥+ düV≤ü »+. ø±˙ ø±+Á¬>düT BìøÏ dæ<+∆ä >± ˝Ò<äT. |ü+#êj·Tr\≈£î Ç#˚à ì<ÛäT\˝À 30XÊ‘·+ eTVæ≤fi≤ •X¯ón_Ûeè~∆øÏ πø{≤sTTkÕÔqì yê>±›q+ #˚dæ+~. Ä\÷ ˝Ò<äT, #·÷\÷ ˝Ò<äT ø=&ÉT≈£îù|s¡T k˛eT*+>∑+ nqï #·+<ä+>± e⁄+B yê>±›q+. #·≥º Á|üø±s¡+ sêyê*‡q ì<ÛTä \T sêø£, ø=+‘· $~*ÃHê sêhÁ|üuÛÑT‘ê«\T ~>∑$T+–, |ü+#êj·Tr\T ≈£îHê]\T¢‘T· +fÒ, n$ 30XÊ‘·+ Ks¡Tà eTVæ≤fi¯\≈£L, |æ\¢\≈£î Ks¡TÃ#˚j·÷*≥. eTVæ≤fi≤ •X¯ón_Ûeè~∆ u≤<Û´ä ‘· |ü+#êj·Tr\ ø£|Œü C…|Œæ ‘·eT u≤<Û´ä ‘· qT+&ç #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√uÀ‘·THêïs¡qïe÷≥. Ç+ø± $∫Á‘·yÓTÆq yê>±›qy˚TeT+fÒ, Á|üD≤[ø£˝À mø£ÿ&Ü uÛ÷Ñ |ü+|üø£ düeTdü´ }düT≈£L&Ü m‘·TøÔ √ì ø±+Á¬>düT bÕغ uÛ÷Ñ $T |ü{≤º\qT ˇ+≥] eTVæ≤fi¯\ ù|s¡Tq ÇkÕÔqì #Ó|Œü ≥+. nìï s¡+>±\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î m<äTsö‘·Tqï $eø£qå T ‘=\–+#˚ m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˙ï dü÷#·Hê ÁbÕj·T+>± ≈£L&Ü Ms¡T mìïø£\ Á|üD≤[ø£\˝À dü÷∫+#·˝Ò<äT. eT‘√Hêà<ä mC…+&Ü‘√ _C…|æ eTT+<äT≈£îsê>±, yÓTHÆ ê]{° z≥¢qT Äø£]¸+#˚ ìHê<ë\‘√ ø±+Á¬>düT, ÁbÕ+rj·T bÕغ\T eTT+<äT≈£î e#êÃsTT. n~Ûø±s¡ >∑<H›Ó øπÓ ÿ+<äT≈£î yê>±›Hê\T #˚jT· ≥+, Á|ü»\ eT<Û´ä ≈£î\, eT‘· ∫#·Tà s¡>\∑ Ã≥+ ‘·|Œü Äs¡T <äXÊu≤›\T>± ù|<ä]ø£+ ‘=\–+#·˝Òì $<ÛëHê\ yÓ’|òü\´‘·qT düMTøÏå+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T≥+˝Ò<ä+fÒ ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q, Á|üC≤ dü+øπ eå T+ bÕ\ø£es¡Z bÕغ\ \ø£´å + ø±<äqï~ düŒwüeº TÚ‘√+~. uÛ≤s¡‘· Á|ü»\ Ä]∆ø£, sê»ø°j·T, kÕ+|òæTø£ JeHêìï Á|üu≤Û $‘·+ #˚ùd eTTK´s¡+>±\˝À bÕ\ø£es¡Z bÕغ\ mìïø£\ Á|üD≤[ø£\qT |ü]o*ùd,Ô bÕ\ø£es¡Z bÕغ\ yÓ÷dü|üP]‘· $<Ûëq+ ‘˚≥‘Ó\¢eTÚ‘·Tqï~. Á|ü»\≈£î ÄX¯\T >=*|æ, ÁuÛeÑ T\T ô|+#˚ |ü<øä∏ ±\‘√ Á|ü»\qT e+∫+∫, <√|æ&ûesêZ\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î ùde#˚kÕÔeTì #Ó| ü ø√e{≤ìπø á Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+<ësTT. Á|ü»\qT nD∫y˚ùd n+X¯+˝À á bÕغ\˙ï n‘·´~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘·ì#êÃsTT. <ëì ù|s¡T Ä+‘·s+¡ –ø£ uÛÁÑ <ä‘.· Ä+‘·s+¡ –ø£ uÛÁÑ <ä‘· n+fÒ Á|ü»\≈£î uÛÁÑ <ä‘· ø£*ŒkÕÔeTì #Ó|Œü &É+ø±<äT. b˛©düT\≈£î Ä<ÛTä ìø£ Äj·TT<Ûë\qT düeT≈£Ls¡Ã≥+— Á|üC≤ ndü+‘·è|æ˙Ô , ñ<ä´e÷\qT nDÏ#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ u…{≤*j·Tq¢ @sêŒ≥T— f…Ás¡]C≤ìï nD#˚ù|]≥ mHé◊@, mHémdt@ e+{Ï dü+dü\ú qT @sêŒ≥T #ÓjT· ´≥+, ìs¡“+<Û#ä {· ≤º\ ø√s¡\≈£î |ü<äTqTô|≥º&É+. Bì˝À e÷Á‘·+ nìï bÕ\ø£es¡Z bÕغ\≈£L @ø±_ÛÁbÕj·T+ e⁄+~. <√|æ&û nD∫y˚‘\· qT kÕ–+#·≥+˝À yês¡+‘ê ˇø£f.Ò yê] eT<Û´ä b˛{° n+‘ê <√|æ&eû s¡Z Á|üj÷Ó »Hê\≈£î eT]+‘· yÓTs¡T>±Z ùde#˚jT· >∑\eTì yê]øÏ q#·Ã#Ó|⁄ü Œø√e≥+  ˝ÀH˚ kÕ>∑T‘·Tqï~.

b Á > n e s e Á Ä á q

Á e y Á d á m Á m Á

e Á e d d $ s y ‘

ø s Ä ø

ì á e

#

y d n < n Á $ & # H # y ¬ & Á M z d k |

& r d | ‘


3

20`4`2014

bÕ\ø£es¡Z <√|æ&û Á|jü ÷Ó »Hê\ |ü]s¡øDå£ ≈£î ø£≥Tºã&çe⁄qï bÕ\≈£î\T ø±]àø£ Á|jü ÷Ó »Hê\qT ø£˙dü+ s¡ø+åÏ #·˝ìÒ <äTdæ‹ú ˝À kÕ+Á|<ü ëj·T ø±]àød£ +ü |òTü Hêj·Tø£‘ê«\T <˚X¯+˝À mìïø£\ dü+ãsê\qT bÕ\≈£î\T, bÕ\ø£es¡Z bÕغ\÷ n‘·´+‘· ñ‘ê‡Vü≤+‘√, m+‘√ ÁX¯<ä∆‘√ »]|ædüTÔHêïs¡T. me]øÏ yêπs <˚XÊ_Ûeè~› >∑T]+∫ ` ‘êeTT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏeùdÔ ` #˚jT· uÀj˚T n_Ûeè~∆ >∑T]+N, <˚X¯ Á|ü»\q÷ ` z≥s¡q¢ ÷ ` eP]düTHÔ êïs¡T. ns¡#‹˚ ˝À dü«s¡+Z #·÷|ædTü HÔ êïs¡T. mH√ï s¡ø±\T>± n_Ûeè~∆ì >∑T]+∫ e]í+∫, z≥s¡¢qT e+∫+#·{≤ìøÏ düø£\ e÷jÓ÷bÕj·÷\qT Á|üjÓ÷–düTÔqï bÕ\≈£î\÷ ` bÕ\ø£es¡Z bÕغ\T, Ä#·s¡D˝À ‘·eT <√|æ&ûes¡Z dü«uÛ≤yêìπø ø£≥Tºã&ç, á mìïø£\ Hê≥ø±ìï n‘·´+‘· ªVü≤è<ä´+>±µ q&ç|ædüTÔHêïs¡T. n_Ûeè~› >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ M¬se«s¡÷, <˚X¯ Á|ü»\˝À yÓTC≤غ>± e⁄qï ÁXÊ$T≈£î\, ø±]à≈£î\ esêZìøÏ #Ó+~q Á|ü»\≈£î ‘êeTT ì]›wüº+>± @+ y˚T\TqT #˚≈£Ls¡TÃ<ä\T#·Tø=HêïyÓ÷ e÷Á‘·+ Á|üø{£ +Ï #·≥+ ˝Ò<Tä . á mìïø£\ dü+ãsê˝À¢ ` <˚X¯ dü+|ü<qä T ‘·eT s¡øeÔ£ ÷+kÕ\ ÁX¯eT X¯ø‘ÔÏ √ eè~∆#ù˚ d á Á|ü<Ûëqes¡Z|ü⁄ nedüsê\Tø±˙, Äø±+ø£å\Tø±˙, mø£ÿ&Ü Á|ü‹|ò*ü +#·≥+ ˝Ò<Tä . ndü\T yÓTT‘·+Ô >± á ÁXÊ$Tø£ ` ø±]àø£es¡eZ Tqï <ëì ePùd˝Ò≈î£ +&Ü sT÷ mìïø£ \ C≤‘· s ¡ ìs¡ « Væ ≤ +|ü ã &É T ‘√+~. Ç<˚ Á|üC≤kÕ«eT´+>± #·˝≤eTD° #˚jT· ã&ÉT‘√+~. ø±]àø£s+¡ >∑+˝À ndü+|òTü {Ï‘,· nìj·T‘· ø±]àø£ e´edü ú q T dü è wæ º + ∫, ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£ e sêZ \ Á|üjÓ÷»Hê\qT á&˚s¡TdüTÔqï bÕ\≈£î\÷, bÕ\ø£ esêZ\÷ ` dü+|òTü {Ï‘,· ndü+|òTü {Ï‘s· +¡ >∑ ø±]à≈£î\ dæú‹>∑‘·T\ eT<Ûä´ e⁄qï e´‘ê´kÕ\≈£î ø±s¡≈£î\T dü+|òüT{Ï‘·s¡+>∑ ø±]à≈£î˝Òqqï≥T¢>± <äTÁwüŒ#êsêìï $»j·Te+‘·+>± kÕ–+∫, ás√Eq dü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑+˝À e⁄qï ø±]à≈£î\ Á|üj÷Ó »Hê\T |ü{+ºÏ #·Tø√ yê*‡q$ ø±eqï ˇø£ n|üdeü ´yÓTqÆ Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìï ‘·j÷· s¡T#˚jT· ≥+˝À dü|©üò ø£è‘·T\T ø±>∑*>±s¡T. es¡Zdü+ø£s¡ ne>±Vü≤q‘√ ìùdÔ»yÓTÆq uÛ≤s¡‘· ø±]àø£d+ü |òTü Hêj·T‘ê«\T, ø±]àø£s+¡ >∑+˝À Ä]∆øy£ ê<ä sê»ø°j÷· \H˚ Á|üã\+>± nqTdü]düTqÔ ï|üŒ{Ïø,° ø£˙dü+ Äy˚Ts¡ø¬ H’ ê, ø±]à≈£î\ Ä]∆ø£ Á|üj÷Ó »Hê\qT HÓsy¡ ]˚ Ã, ø±bÕ&É˝ìÒ <äTdæ‹ú ˝ÀøÏ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷sTT. Ç+<äT≈£î ‘êC≤ ñ<ëVü≤s¡D>± Ç.|æ.m|òt (ñ<√´>∑T\ uÛ$Ñ wü´ì~Ûø)Ï dü+ã+~Û+∫q ˇø£ ø°\ø£yTÓ qÆ ìs¡j í ÷· ìï neT\T»]|æ+#·Tø√˝Òì m+‘·{Ï <äTdæ‹ú ˝À, ákÕ+Á|ü<ëj·Tø£ uÛ≤s¡‘ø· ±]àø£d+ü |ò÷ü \ Hêj·Tø£‘ê«\T e⁄Hêïj·TH˚ n+X¯+ eTq eTT+<äT ø=∫Ã+~. ø±]à≈£î\T ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚jT· ã&ɶ ÁbÕ$&Ó+{Ÿ|+üò &é˝À HÓ\˝À ‘·eT y˚‘q· +

˝À+∫ 12% yÓTT‘êÔìï bı<äT|ü⁄ #˚dTü ø=+{≤s¡T. n<˚ düe÷q yÓTT‘êÔìï Ä yÓTT‘êÔìøÏ »‘·#˚]à j·÷»e÷Hê´\T Ç.|æ.m|ò˝t À »eT#˚j÷· *. nsTT‘˚ ‘·eTe+‘·T »eT#˚j·÷*‡q yÓTT‘êÔ\qT ‘·–Z+#·T ø√e≥+ ø√dü+ j·÷»e÷Hê´\T, ø±]à≈£î\T #Ó*+¢ #˚ yÓTT‘êÔìï eT÷\y˚‘·q+ eT]j·TT n\yÓqT‡\ s¡÷|ü+˝À $uÛõÑ +∫ øπ e\+ eT÷\y˚‘q· +ô|q’ e÷Á‘·y˚T |æ.m|òt≈£î n≥T ø±]à≈£î\ qT+&ç sTT≥T ‘·eT yê{≤>±q÷ ø£*|æ Ç.|æ.m|ò˝t À »eT#˚dTü HÔ êïsTT. BìøÏ‘√&ÉT HÓ\≈£î 6,500 s¡÷bÕj·T\˝À|ü⁄ J‘·+ >∑\yê]øÏ e÷Á‘·yT˚ á Ç.|æ.m|òt e]ÔdTü +Ô <äH˚ ìã+<Ûqä e\q ø√≥¢eT+~ ø±]à≈£î\≈£î, á Ç.|æ.m|òt |ü<øä∏ £ Á|üj÷Ó »q+ n+<ä≈î£ +&Ü b˛‘√+~. á n+XÊ\ô|’ Ç.|æ.m|ò.t z.˝À düuTÑÛ ´\T>±e⁄qï ø±]àø£d+ü |òTü Á|ü‹ì<ÛTä \T, dü+dü˝ú À #·]Ã+∫, ÄKs¡T≈£î dü+düú#˚‘· ˇø£ rsêàHêìï #˚sTT+#·>∑*>±s¡T. Ä rsêàq+ Á|üø±s¡+ ø±]à≈£î\ Ç.|æ.m|òt #Ó*+¢ |ü⁄ yê{≤qT ìs¡sí TT+#·Tø√e{≤ìøÏ eT÷\y˚‘q· + G n\yÓqT‡\ yÓ T T‘êÔ ì ï ÁbÕ‹|ü ~ ø£ > ± rdü T ø√yê* nì ìs¡sí TT+#ês¡T. Ä y˚Ts¡≈î£ 2012 qe+ãs¡T 30 Hê&˚ |æ.m|òt ø√‘·\ ø√dü+ ªeT÷\y˚‘·q+µ n+fÒ nìï n\yÓqT‡\q÷ ø£*|æq yÓTT‘·+Ô >± |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê* nì ˇø£ düsT¡ ÿ´\sYqT ≈£L&Ü |ü+bÕs¡T. Bìï ø±]àø£ eT+Á‹‘·«XÊK neT\T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê*. Bìï neT\T#˚jT· ≥+ ø√dü+ n+≥÷, ø±]àø£ XÊU≤eT+Á‹ ÄkÕÿsY ô|sò êï+&˚CŸ |òÁæ ãe] 5q (2014) Ç.|æ.m|òt jÓTTø£ÿ ôd+Á≥˝ŸuÀs¡T¶ Á≥d”\º ‘√ düe÷y˚X+¯ ≈£L&Ü »]bÕ&ÉT. Ä düe÷y˚X+¯ ˝À HÓ\≈£î 6,500 s¡÷bÕj·T\ J‘·+ qT+&ç 15,000 s¡÷bÕj·T\ es¡≈L£ (Ç.|æ.m|òt ns¡Ω‘≈· î£ ) ô|+#˚+<äT≈£î n+^ø±s¡+ ≈£L&Ü nsTT+~. eTs√yÓ|’ ⁄ü eTH√àVü≤Héd+æ >¥ Ä<Û«ä s¡´+˝ÀqTqï Á|üuTÑÛ ‘·«+, Ç.|æ.m|òt qT+&ç #Ó*+¢ #˚ ô|q¸qT yÓTT‘êÔìï ø£˙dü+ HÓ\≈£î 1,000 s¡÷bÕj·T\T>± ô|+#·T‘êqì |òTü q+>± Á|üø{£ dÏ ÷ü Ô ø±]à≈£î\qT eP]dü÷Ô ek˛Ô+~. nsTT‘˚ sT÷ yê>±›Hê\˙ï Ä#·sD ¡ ˝À ˙{ÏeT÷≥\T >±H˚ $T–*b˛j·÷sTT. ‘êqT #·≥㺠<ä+∆ >± #˚dqæ ìs¡j í ÷· \qT neT\T #˚jT· ø£b˛>±, uÛ≤s¡‘Á· |üuTÑÛ ‘·« ø±]àø£eT+Á‹‘·«XÊK @<√ ø=+|üeTTì–b˛sTTq≥Tº>±, ÁbÕ$&Ó+{Ÿ |òü+&é ø√‘· ø√dü+ ` Ç.|æ.m|ò.t z #˚dqæ ìs¡j í ÷· ìï n+fÒ eT÷\y˚ ‘ · q + G n\yÓ q T‡\qT ÁbÕ‹|ü ~ ø£ > ± rdüTø√yê\qï ìs¡íj·÷ìï neT\T|üs¡#·≈£î+&Ü ì\T|ü⁄<ä\ #˚j÷· \+≥÷, Ç.|æ.m|ò.t z≈£î @Á|æjT· ˝Ÿ 5e ‘˚Bq (2014) ‘êF<äTqT |ü+|æ+∫+~. á ìs¡íj·T+ neT\T»]–‘˚ 5 ø√≥¢eT+~ düuÛÑT´\≈£î

|ü]Vü‰dü ªÁ|üC≤kÕ«eT´|ü⁄µ...(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

eTØ Á|ü#ês¡+ kÕ–k˛Ôqï~. b˛{°#d˚ Tü qÔ ï nuÛ´Ñ s¡T\∆ ˝À mes¡÷ q#·Ã≈£î+fÒ ªô|y’ ê¬ses¡÷ ø±<äTµ (H√{≤) nH˚ MT≥ H=ø±ÿ\ì Äø±XÊìï }&É u §&ç # ˚ >=|ü Œ neø±X¯yT˚ <√ Á|ü»\≈£î yÓTT<ä{kÏ Õ]>± ø£*Œ+∫q≥T¢ }<äs>¡ ={Ïqº mìïø£\ ø£MTwüHé <ëìï >∑T]+∫ $düèÔ ‘· Á|ü#ês¡+ #˚jT· ø£b˛>±, á MT≥≈£î ≈£L&Ü z >∑Ts¡TqÔ T πø{≤sTT+#ê\qï düŒèVü≤H˚ ø√˝ÀŒsTT+~. mìïø£\ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘·H˚ sêh ôV’≤ø√s¡Tº ªH√{≤µ≈£î ≈£L&Ü z >∑Ts¡TÔ πø{≤sTT+#ê\ì Ä<˚•+#ê*‡ e∫Ã+~. ªñ]$T ñ]$T eT+>∑\+ MT<ä |ü&çq≥T¢µ e´edüqú T ~>∑C≤]Ãqyêfi¯ófl, <ëìì |ü]s¡ø+åÏ #˚yêfi¯ófl, á yÓTT‘·+Ô ‘·‘+· >±qï+‘ê Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üÁøÏjT· >± y˚H√fi¯fl ø°]dÔ ÷ü Ô ô|<ä|› ≥ ” \Ty˚d÷ü ,Ô yê] Á|ü#êsê\‘√ ‘·eT #ÛêHÓfi¯ófl ¨¬s‹Ôdü÷Ô yê´bÕsêìï ô|<ä›m‘·TÔq kÕ–+#˚ Á|ükÕs¡kÕ<ÛHä ê\÷... n˙ï, n+<äs÷¡ ø£\dæ ∫esêK]øÏ Á|ü»\qT <√wüß\T>±#˚ùd n+ø±ìøÏ ‘Ós˝¡ |Ò ≥ ü + ø£+å ‘·e´+ø±<äT. ìs¡+‘·s¡ düeTdü´\‘√, J$‘·y˚T düeTdü´\ e\j·T+>± e÷]q ø±]à≈£î\T, ¬s’‘·T\T, ≈£L©\T, eè‹Ô<ës¡T\T ` ø£wJºü e⁄\+‘ê bÕ\ø£bÕغ\˝À <˚ìH√ ˇø£<ëìHÓ+#·Tø=H˚ yÓ’K]ì ø±≈£î+&Ü ‘·eT düeTdüÔ düeTdü´\≈£î, nedüú\≈£î, ø±s¡DyÓTÆq á <√|æ&û bÕ\≈£î\≈£î e´‹πsø£+>± ñ<ä´e÷\˝À düMTø£è‘·T\T ø±yê*. ˇπø ‘êqT˝À >∑T&ɶ˝…’q á bÕ\≈£î\+‘ê sêqTqïø±\+˝À kÕ–+#·uÀj˚T, Á|ü»\qT ã*>±$+#˚ eT]ìï $HêX¯ø£s¡ $<ÛëHê\neT\TqT m<äTs=ÿH˚+ <äT≈£î |”&‘ç e· s¡Z Á|üC≤b˛sê{≤\˝À dü+|òTü {Ï‘· eTyê«*. n<˚ yê] eTT+<äTqï n+‹eT |ü]cÕÿs¡e÷s¡+Z . 

kÕ–düTÔqï <ÛäqÁ|üyêVü‰ìøÏ MπsMT n&ÉT¶ø£≥º y˚jT· ˝ÒsH¡ ~˚ »>∑yTÓ ]–q dü‘´· +. ø±>±, Á|ü‹ mìïø£\ dü+<äs“¡ +¤ >±q÷ &ÉãT“, eT<ä´+ ‘·~‘·sê\qT d”CŸ#d˚ qæ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+, yê{Ïô|’ @ #·s´¡ \T rdüT≈£îqïB, <ëìøÏ u≤<ÛTä ´\T>± >∑T]Ô+∫q @ nuÛ´Ñ s¡T\∆ qT b˛{°øÏ n|ü &ÉT>±˙ ` Ä ‘·sê«‘· ø±\+˝À>±˙ ` nqs¡TΩ\T>± Á|üø{£ +Ï ∫+<äH˚ n+XÊ\T ∫<ä+ãs¡ s¡V≤ü kÕ´˝Ò. yê{Ï $esê\T mø£ÿ&Ü \uÛ´Ñ +ø±e⁄. mìïø£\ ø£MTwüHé m+‘· &ÉãT“qT ªd”CŸµ #˚dHæ ê dü+ã+~Û‘· nuÛ´Ñ ]∆ô|’ #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ #·s´¡ \T rdüTø=H˚ n~Ûø±sê\T ‘·eT≈£î ˝Òeì, Hê´j·TkÕúHê\≈£î ìy˚~+#·≥y˚T #˚j·T>∑\eTì #˚‘T· ˝…‘j Ô˚ T· ≥+ ø=düyTÓ s¡T|ü⁄. Ç+πø+?! <ä+&ÉT≈£îqï yê&çøÏ <ä+&ÉT≈£îqï+‘·! b˛©düT n~Ûø±s¡T\T yÓTT<ä\T ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\es¡≈£L nHêeT‘·TÔ>± e∫Ã|ü&˚ &ÉãT“‘√ mìïø£\ d”»Hé yê]øÏ z es¡+! ø±>±, Ç<ä+‘ê Á|üC≤kÕ«$Tø£ mìïø£\ Á|üÁøÏj·T>± ù|s=ÿ+≥÷ MT&çj÷· ‘√düV‰ü , |ü&øÉ ≈£ î£ Øà y˚T<Ûëe⁄\+‘ê mìïø£˝˝À z≥¢ >∑D≤+ø±\T, ¬>\T|ü⁄ neø±XÊ\T, mìïø£\ düπs«\ô|’ düMTø£å\‘√ ø±\+>∑&ÉT|ü⁄‘·÷ á ù|]≥ kÕ>∑T‘·Tqï <äTsêàsêZìï ‘Ósø¬¡ ø£ÿ˙j·T≈£î+&Ü e´edüqú T |ü]s¡øÏådüTÔHêïs¡T. ˙‹>±, ìC≤sTTr>± e⁄+&Ü\ì, mìïø£\˝À &ÉãT“‘√ Á|ü˝ÀuÛÑ|üs¡#·≥+ m+‘·H˚s¡yÓ÷, &ÉãT“ rdüTø√e≥eT÷ n+‘˚ H˚s¡eTì mìïø£\ ø£MTwüHé dü÷øÏeÔ TTø±Ôe[ e˝…y¢ k˚ ˛Ô+~. Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üÁøÏjT· |ü]&ÛÉ$\¢{≤ìøÏ z≥s¡¢+‘ê b˛*+>∑T πø+Á<ë\≈£î ‘·s*¡ e∫à z≥Ty˚j÷· \ì ôd\Á_{°\qT s¡+>∑+˝À~+|æ

y˚T\T »]–e⁄+&˚~. ø±˙ Vü≤sƒê‘·T>Ô ± á ìs¡j í T· + neT\TqT n&ÉT¶ø=ì, Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q es¡Z\ø£åD≤ìï ãj· T ≥ô|≥Tº ø =+~. ‘êqT ô|≥Tº ã &ç < ëØes¡ Z | ü ⁄ Á|ü‹ì~ÛHq˚ ì eTs√e÷s¡T s¡TEe⁄#˚dTü ø=+~. Ä ìs¡íj·T+ neT˝…’‘˚ ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T ` bÕ]ÁXÊ$Tø£ j·÷»e÷Hê´\T Ç.|æ.m|ò˝t À ‘·eTe+‘·T yê{≤>± eT]+‘· m≈£îÿe yÓTT‘êÔ\qT »eT#˚j÷· *‡ edüT+Ô ~. Ç+<äT≈£î yês¡T düT‘·sêeT÷ sTTwü|º &ü ≥ É + ˝Ò<Tä . Ç~ neT\T|ü]ùdÔ ø£+ô|˙øÏ ` ñ<√´>∑T\ô|’ ô|fÒº Ks¡Tà ô|]–b˛‘·T+<ä≥! ñ<√´>∑T\ô|’ ‘êeTT ô|fÒ º Ks¡ T ÃqT ‘êeTT ìs¡ í s TT+∫q |ü ] ~Û ˝ ÀH˚ #·≥º|üs¡yÓTÆq |ü<∏äø±\≈£î düs¡T›u≤≥T #˚kÕÔs¡≥ ‘·|üŒ n+‘·≈£î$T+∫ ˇø£ÿ ô|’kÕ ≈£L&Ü Ks¡TÃô|≥º&ÜìøÏ dæ<+∆ä >± ˝Òs≥ ¡ ! á e÷≥ yês¡÷, yê] dü+|ò÷ü \÷, yê] |ü Á ‹ø£ \ ÷ ‘Ó π > dæ #Ó | ü ⁄ Ô H êïsTT. ø±ø£ b ˛‘˚ kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ ø±]àø£dü+|òüT Hêj·Tø£‘ê«˝Ò, ‘êeTT ÁbÕ‹ì<Ûä´+eVæ≤düTÔqï ø±]à≈£î\ Á|üjÓ÷»Hê\qT |ü]s¡ø+åÏ #·˝ìÒ <äTdæ‹ú ˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷sTT. á Ç.|æ.m|òt.z˝À ø±]àø£dü+|òüT Á|ü‹ì~Û>± e⁄qï m.◊.{Ï.j·TT.dæøÏ #Ó+~q dü_<˚y,é _.m+.mdt nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù $πsw® t ñbÕ<Ûë´j·T\T ªªÇ~ ø±]àø£ e´‹πsø£ #·s¡´. y˚T+ BìøÏ ìs¡düq ‘Ó\TŒ‘·THêï+. á ø±]àø£ e´‹πsø£#s· ´¡ ≈£î e´‹πsø£+>± m\ø£Hå é ø£$T{°ø,° ø±]àø£ eT+Á‹‘·«XÊK≈£L ìs¡dqü ˝ÒKqT sTTkÕÔ+!µµ n+≥÷ |òTü q+>± Á|üø{£ dÏ ÷ü Ô #˚‘T· \T <äT\T|ü⁄ø=Hêïs¡T. eTs√yÓ ’ | ü ⁄ sTT|ü Œ {Ï π ø Ç.|æ . m|ò t . z. e<ä › ø±]à≈£î\T bı<äT|ü⁄#˚dTü ø=qï 7 \ø£\å ø√≥¢s÷¡ bÕj·T\ ì~ÛMT<ä ø£qTïy˚d,æ <ëìì kÕºøe˘ ÷¬sÿ{Ÿ p<ä+˝ÀøÏ ˝≤>±\ì |üHêï>±\T |üqTï‘·Tqï ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\ |üÁ‹ø£\T Ç.|æ.m|ò.t z. ø±]à≈£î\ ø±s¡Œdt ì~Û yÓTT‘êÔìï düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·˝øÒ b£ ˛sTTq+<äTe˝Ò¢ ø±]à≈£î\T qwüºb˛‘·THêïs¡˙, Ä yÓTT‘êÔìï kÕºø˘

e÷¬sÿ{Ÿ˝À eT<äT|ü⁄ô|&ç‘˚ yê]øÏ m≈£îÿe Á|üj÷Ó »q+ ø£\T>∑T‘·T+<ä˙, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±]à≈£î\ qT+&ç m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+ |æ.m|òt ø√dü+ ø√‘· ø√ùdÔ, yês¡T sTT+{ÏøÏ ‘·≈î£ ÿe J‘·+ rdüTø¬ fi≤Ôs˙¡ , n+<äTe\¢ yê] nedüsê\T rs¡e˙, yês¡T Ks¡TÃ\T ‘·–+Z #·Tø√e≥+ e\q, e÷¬sÿ≥Tº $ìjÓ÷>∑+ ‘·–bZ ˛‘·T+<ä˙, |ò*ü ‘·+>± <˚XÊ_Ûeè~∆ ≈£î+≥T|ü&TÉ ‘·T+<ä˙, n|üdeü ´|ü⁄`yê<äq\T Á|ü#ês¡+#˚dü÷Ô, ø±]à≈£î\ô|’ ‘·eT ø£|ü≥ Áù|eTqT ≈£î]|ædü÷Ô, ªª‘·eT Ç.|æ.m|òt. yÓTT‘êÔ\qT ‘ê$Twüº+ e∫Ãq $<Û+ä >± eT<äT|ü⁄#˚dTü ø=H˚ ùd«#·Ãq¤ ÷, Ç.|æ.m|ò.t yÓTT‘êÔ\qT C≤rj·T ô|q¸qT e´edü˝ú ÀøÏ e÷s¡TÃø=H˚ ùd«#·Ãq¤ ÷ ø±]à≈£î\≈£î sTTyê«\ìµµ uÀ<Ûqä \T#˚d÷ü ,Ô ñ∫‘· dü\Vü‰\TsTTdü÷Ô, kÕºø˘e÷¬sÿ≥Tº p<ä+˝À ô|≥º&ÜìøÏ M˝…’q C≤rj·T ô|q¸qT $<ÛëHêìøÏ e÷]b˛e{≤ìøÏ ø±]à≈£î\≈£î M\T ø£*Œ+#ê\+≥÷ &çe÷+&ÉT ˝ÒeBdüTHÔ êïs¡T. á s¡ø+£ >± m≥T#·÷dæHê ã&Ü ô|≥Tºã&ç<ëØ es¡yZ T˚ ˝≤uÛ|Ñ &ü Ü\qï yê<ëìï ã\+>± yês¡T $ì|æk˛Ô+fÒ, n+<äT≈£î bÕ\≈£î\T, Á|üuÛÑT‘ê«\÷, bÕ\ø£bÕغ\÷ e+‘·bÕ&ÉT‘·÷, Ä $<ÛëHê\H˚ neT\T#˚k˛Ô+fÒ, @+ #˚jT· ˝Òì ìÁwæÿj·T‘√, #˚w\ºü T&ç– |üìøÏe÷*q &É+u≤\T |ü*øπ <äTdæ‹ú ˝À kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ ø±]àø£d+ü |òTü Hêj·Tø£‘ê«\T e⁄HêïsTT. bÕ\≈£î\÷, bÕ\ø£esêZ\÷ Ä&˚ á es¡<Z √|æ&û p<ä|⁄ü m‘·T\Ô qT ns¡+∆ #˚dTü ø=ì, <√|æ&û e´‹πsø£ es¡Z #Ó’‘·Hê´ìï ø±]àø£es¡Z+˝À ô|+bı+~+|ü#˚dæ, yê]ì <√|æ&û e´‹πsø£ b˛sê≥+˝ÀøÏ dü+|òTü {Ï‘|· sü ∫¡ , düe÷j·T‘·+Ô #˚j÷· *‡q u≤<Û´ä ‘· dæd˝ü q’… ø±]àø£es¡Z X¯≈£îÔ\ô|’H˚ e⁄+<äì ns¡∆+ #˚düTø√yê*‡ e⁄+~. ás¡ø+£ >± e÷Á‘·yT˚ bÕ\≈£î\, bÕ\ø£esêZ\ ≈£îj·TT≈£îÔ \qT Á|ü‹uÛ≤e+‘·+>± Á‹|æŒ ø=≥º>\∑ eTqï $wüj÷· ìï uÛ≤s¡‘· ø±]àø£es¡+Z ns¡+∆ #˚dTü ø√yê*!. 

ªªVü≤sƒê‘·TÔ>± Ä|æy˚ùdµµ u…~]+|ü⁄ n+‘·sê®rj·T ô|≥Tºã&ç ˇ‹Ô&øç Ï ‘·\e+#·≥+ ø=‘·|ÁÔ u ü TÑÛ ‘·«+ e÷qTø√>∑\T>∑T‘·T+<ë? Çø£Hê$Tø˘ n+&é bı*{Ïø˝£ Ÿ MøÏ¢ dü+bÕ<äøj ° T· +, 2014, e÷]à 22 ªªyêDÏ»´ Væ≤‘·yÓTÆqµµ mHé&ç@ ≈£L≥$T Á|üuÛÑT‘·«+ ø=s¡≈£î m<äTs¡T#·÷düTÔqï ùws¡T e÷¬sÿ≥Tº ñ‘ê‡Vü≤+‘√ ñs¡ø£\Ty˚düTÔqï~. ø±˙ mìïø£\ |ò*ü ‘ê\T }Vü≤≈£î <ä÷s¡+>±H˚ e⁄+{≤sTT >∑qTø£ ùws¡T e÷¬sÿ≥Tº˝À }–dü˝≤≥ e⁄+≥T+~. mìïø£\ ‘·sê«‘· eT÷&Ée Á|òü+≥T >∑qTø£ q÷´&Ûç©¢˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùd,Ô $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T <˚XÊìï $&ç∫ yÓ[b¢ ˛‘êj·Tì n+‘·sê®rj·T |üs|¡ ‹ü sπ {Ï+>∑T dü+düú ªeT÷&ûµ Ç{°e\ ôV≤#·Ã]+∫+~. ªªÄ]∆ød£ +ü düÿs¡D\ ñeTà&çø±s¡´Áø£eT+ ˝Òì ∫qï, ÁbÕ+rj·T bÕغ\ ≈£L≥$T >∑qTø£ n~Ûø±s¡+ #˚|{ü ‘ºÏ ,˚ ô|≥Tºã&ç ‘·s*¡ b˛j˚T Áø£e÷ìï eT]+‘·>± ô|+#˚dTü +Ô ~— n<˚$<Û+ä >± s¡TD≤\ e´j·÷ìï ô|+∫, uÛ≤s¡‘· s¡÷bÕsTTì ã\V”≤q|üs¡TdüTÔ+~— Ä]úø£+>± ø√\Tø√e{≤ìï Ä\dü´+ #˚dTü +Ô ~µµ nì n~ #Ó|Œæ +~. n+‘·sê®rj·T |üs|¡ ‹ü sπ {Ï+>∑T qT+&ç e∫Ãq n+‘·yÓT‘·Ô>± e⁄+&Éì á ìπs›X¯+ ` Ç˝≤+{Ï ìπsX› Ê*#˚Ã~ Ç~ ˇø£ÿfÒ ø±<äT`>∑T]+∫ n+‘·sê®rj·T ô|≥Tºã&ç _– øö–*˝ÀøÏ ‘·«]‘·+>± #˚sê\ì Bø£|å Pü ìq, n˝≤+{Ï $<Ûëqy˚T C≤rj·T Á|üj÷Ó »qø±] nì yê~+∫q Á<äe´ Á|ü|+ü Nø£sD ¡ eø£˝≤Ô<ës¡T\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü Ä˝À#·q˝À|ü&Ü*. 2007 Á<äe´ dü+øå√uÛ+Ñ ‘·sê«‘· nyÓT]ø± ô|&ò sÉ ˝¡ Ÿ ]»s¡T« eTTqTô|qï&É÷ ˝Òq+‘· <ÛäHêìï Á|ü|ü+#· Ä]∆ø£ e´edü˝ú ÀøÏ >∑T|æŒ+∫+~. Bì‘√ n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\y˚≥˝À $<˚o ô|≥Tºã&ç uÛ≤s¡‘˝Y ÀøÏ Á|üeVæ≤+∫+~. uÛ≤s¡‘· Áô|y’ ≥ ˚ Ts¡+>∑+ ‘·≈î£ ÿee&ûø¶ Ï $<˚XÊ\qT+&ç n|ü \T #˚d+æ ~. bı<äT|ü⁄, eT<äT|ü⁄ >∑D≤+ø±\˝À Ç~ düŒwü+º >± ø£ì|æ+∫+~: dü÷\ú C≤rjÓ÷‘·Œ‹Ô˝À dü÷\ú ô|≥Tºã&ç dü+#·jT· + ìwüŒ‹Ô 2007`08˝À 38 XÊ‘·+ qT+&ç 2012`13˝À 30 XÊ‘êìøÏ |ü&bç ˛sTT+~. dü÷\ú dæsú ô¡ |≥Tºã&ç dü+#·jT· +˝À ìø£s¡ ($<˚o) ô|≥Tºã&ç Ä>∑eTq ìwüŒ‹Ô n<˚ ø±\e´e~Û˝À 1.5 qT+&ç 5 XÊ‘êìøÏ ô|]–+~. $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ Ä>∑eTq+

‹]–|ü⁄+Eø√e≥+ uÛ≤s¡‘·eè~∆ô|’ Á|ü|ü+#·kÕúsTT $XÊ«kÕìøÏ >∑Ts¡TÔ nì $<Ûëq s¡÷|üøs£ \Ô¡ T ø°]+Ô #ês¡T. bÕ|ü+! 2011˝À eè~∆sπ ≥T ~>∑C≤]b˛e≥+‘√ á ø°]Ô >±Hê\T Ä$¬s’b˛j·÷sTT. m>∑TeT‘·T\T eT+<ä–+#êsTT. Á<äy√´\“D+ ô|]–b˛‘·÷e∫Ã+~. ø£¬s+≥T møö+≥T($<˚o ˝≤yê<˚M\˝À) ˝À≥T eTTqTô|qï&É÷ ˝Òq+‘·>± 2012`13˝À dü÷ú\ C≤rjÓ÷‘·Œ‹Ô˝À 5 XÊ‘êìøÏ ~>∑C≤]+~. ø£]ƒq yêdüeÔ y˚TeT+fÒ, 2012`13˝À ø£s¬ +≥T nøö+≥T˝À 56XÊ‘êìï |üP&çÃ+~ dü«\Œø±*ø£ $<˚o ì<ÛTä \÷, b˛s¡Tº bò˛*jÓ÷ eT<äT|ü⁄\T. ÇyÓ˝≤+{Ïe+fÒ ˝≤uÛ≤\T ‘·>∑Ze#·TÃqqï @bÕ{Ï dü÷#·q ø£ìŒ+∫Hê, Ç‘·s¡ e÷¬sÿ≥¢˝À (<˚XÊ˝À¢) ˝≤uÛ≤\T m≈£îÿe e#˚à neø±X¯eTTHêï, ‘·øD å£ y˚T |üsT¡ >∑T\T ô|{Ïyº [Ó b¢ ˛j˚T dü«uÛ≤e+ ø£*–q$. ‹]– e#˚à ˝≤uÛ≤\q÷, $<˚o eT<äT|ü⁄<ës¡T\≈£î sê>∑\ sê»ø°j·T ]düTÿ\qT >∑eTq+˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ |üs¡|ü‹πs{Ï+>∑T dü+düú\ n+#·Hê\ ô|H’ ˚ á Á<äe´ yê´bÕs¡T\T Ä<Ûës¡|&ü ‘É ês¡T. 2013 y˚T`pHé HÓ\˝À¢ »]–q |òüT≥q˝Ò Bì≈£î<ëVü≤s¡D. nyÓT]ø± ô|&ò sÉ ˝¡ Ÿ ]»s¡T« s¡TD≤\ yÓTT‘êÔìï ‘·–+Z #·uÀ‘·Tqï≥T¢ dü÷#·q sTT∫Ãq ø=ìï s√E˝À¢H˚ dü«\Œø±*ø£ ô|≥Tºã&ç ‘·s¡*b˛sTT+~— s¡ ÷ bÕsTT e÷s¡ ø £ + $\Te 20XÊ‘· + y˚ T s¡ ≈ £ î |ü&bç ˛sTT+~. n‘·´+‘· ]düTÿ‘√ ≈£L&çq e÷¬sÿ≥Tº>± uÛ≤s¡‘Y ªª◊<äT z{Ï>±Eµµ˝À¢ ˇø£{Ï>± eTTÁ<ä|ü&ç b˛sTT+~. $<˚oô|≥Tºã&ÉT\ Ä>∑eTq bı≥Tº‘>· &Z∑ +É ‘√, uÛ≤s¡‘Y #·\ì¢ ˙{Ï˝À q>∑ï+>± á‘·ø={≤º*‡q dæ‹ú ˝À |ü&+ç ~. Á|ü|+ü #· Á<äM´ø£sD ¡ Nø£{˝Ï À ~≈£îÿ‘√#·ì dæ‹ú ˝À |ü&+ç ~. ]düTÿqT ‘·–+Z #˚ eè~∆sπ ≥TqT ô|+#˚ n+XÊ\T>± y˚{ìÏ ù|s=ÿ+≥÷ e#êÃs√`nìïs¡ø±\ $<˚o ô|≥Tºã&çô|’ Ä<Ûës¡|&ü ≥ É +`Ä n+XÊ˝Ò uÛ≤s¡‘· Ä]úø±ìï rÁedü+øå√uÛÑ+˝À |ü&Éy˚XÊsTT. uÛ≤s¡‘· Ä]∆øe£ T+Á‹ uÛ≤s¡‘· bÂs¡Tì u≤>√>∑T\ø£+fÒ, eT÷&û, (‘·s¡TyêsTT 6e ù|J˝À)


4

20`4`2014

r

#Í mHé ˝…‘ ’ √ Ç+≥s¡÷« ´ $*j·T+ Væ≤+≥Hé ªª$eTTøÏµÔ µ ` bòÕHéôwHé`s¡#s· TT‘·, nyÓT]ø£H.é Ç‘·s¡ |ü⁄düøÔ ±\T ≈£L&Ü sêXÊ&ÉT. áj·Tq 1971˝À #ÓH’ ê yÓfi≤fl&ÉT. n|ü&ÉT ø±Áy˚T&é #ÍmH齑’… √ nsTT<äT ô|<ä› Ç+≥s¡÷«´\T »]bÕs¡T. n+<äT˝À ˇø£ Ç+≥s¡÷«´˝À ÄHê&ÉT |”ø+Ï >¥˝À e⁄+&çq 73 eT+~ nyÓT]ø£qT¢ ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. $T>∑‘ê Ç+≥s¡÷«´\T ∫qï$. ˇø£ Ç+≥s¡÷«´˝À øπ e\+ Væ≤+≥Hé ≈£î≥T+ãy˚T bÕ˝§Z+~. Ä Ç+≥s¡÷«´\ kÕsê+XÊìï ªªq÷´#ÓH’ êµµ nqï nyÓT]ø£Hé |üÁ‹ø£˝À Á|üø{£ +Ï #ês¡T. <ëìøÏ nqTyê<äyT˚ Ç~. Ç+<äT˝ÀqT+&ç ø=+‘·u≤Û >±ìï n+~düTHÔ êï+. Ç+<äT˝À ‘·q k˛wü*düTº |ü⁄s√>∑eTq+˝À Hê&ÉT #ÓH’ ê ‘·q düeTdü´*ï m˝≤ m<äTs=ÿqïB uÀ<Û|ä &ü TÉ ‘·T+~. k˛wü*düTº düe÷»+˝À ≈£L&Ü es¡bZ ˛sê≥+ m+‘· eTTK´yÓ÷ ‘Ó\TdüT+Ô ~. #ÓH’ ê ÁXÊ$Tø£es¡Z $|üe¢ +`kÕ+düÿè‹ø£ $|üe¢ +`>∑T]+∫ ns¡eú Te⁄‘·T+~. ` dü+bÕ<ä≈î£ &ÉT #Í mHé ˝…’ : MTs¡T eTØ düTìï‘·+>± C≤sTT+≥T j·÷»e÷q´+ d”ÿeTT˝À¢øÏ e#êÃs¡T. Væ≤+≥Hé : <˚X¯+˝À Á|ü‹#√{≤ k˛wü*düTº |ü⁄s√>∑eTq+ ø£ìŒ+∫+~. k˛wü*düTº \ø£´å +¬ø’ Á|ü»\ ñ‘ê‡Vü≤+ ø£ìŒ+∫+~. Ç~ eTeTà*ï eTT>∑T*∆ ï#˚d+æ ~. nsTT‘˚ #ÓH’ ê˝À Ç+ø± sê»ø°jT· |òüTs¡¸D\T m+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïsTT? #Í mHé ˝…’ : _&ɶ ø±qTŒ >∑T]+∫ cÕ˙‡˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê\˝À Ç|üŒ{Ïø° ˇø£ bÕ‘· Ä#ês¡+ neT˝À¢ e⁄+~. Bìï >∑T]+∫ MT¬s|ü &ÓH’ ê $Hêïsê? MTs¡T Bì>∑T]+∫ düsπ «#˚XÊsê? cÕ˙‡˝À ø=+<äsT¡ #ê˝≤ #Ó&¶É Ä#êsê\ì ne\+_kÕÔsT¡ . ˇø£ Ád”Ô _&Éì¶ ø£qï ‘·sê«‘· ÄyÓT ø±+>¥MT<ä ˝Ò∫ ≈£Ls√Ãyê*. ÄyÓT @MT ‹q{≤ìøÏ M˝Ò<¢ Tä . ø±˙ ì{≤s¡T>± ≈£Ls√Ãyê*. á $<Û+ä >± m+‘√eT+~ Ád”Ô\ q&ÉTeTT\T (u≤ø˘) $]>±sTT. _&ɶ |ü⁄≥Tºø£ Áø£eT+˝À ÄyÓT m+‘√ ã˝≤ìï b˛>=≥Tº≈î£ ì ñ+≥T+~. ã\+ ø√dü+ ÄyÓT ø£˙dü+ bÕ\T≈£L&Ü ‘ê>∑&ÜìøÏ M˝Ò¢<äT. Ç+ø± >∑T&É¢ e÷f…+<äT≈£î?! ø=~›>± C§qï >∑+CÀ, _j·T´|ü⁄ >∑+CÀ ÄyÓTøÏkÕÔsT¡ ` MTs¡T Bì>∑T]+∫ $q˝Ò<ë? nsTT‘˚ MT |ü]o\q düeTÁ>∑yÓTÆ+~ ø±<äqïe÷≥. nìï sêÁcÕº˝À¢øÏ cÕ˙‡ sêh+˝ÀH˚ »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T<ä\ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. <ë<ë|ü⁄ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïø° 2 ø√≥¢ eT+~ì $T+#·˝<Ò Tä . $eTTøÏøÔ Ï eTT+<äT 2 ø√≥¢øH£ êï ‘·≈î£ ÿe »HêuÛ≤>∑\ sêÁcÕº\T #ê˝≤ ø=~›>± ñ+&˚$. |ü⁄ø°H,é ø±«+^‡, j·TTHêHé, ø°«#Íôw˙‡, cÕ˙‡ yÓTTˆˆ$. á sêÁcÕº˝À¢ cÕ˙‡ sêh+ ‘·|Œü Ç‘·s¡ sêÁcÕº\˙ï 2 ø√≥¢ »HêuÛ≤ì $T+#êsTT. bıs¡T>∑TH˚ ñqï ôw˙‡ ≈£L&Ü $T+∫+~. nsTT‘˚ BìøÏ ø±s¡D+ cÕ˙‡˝À ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D u≤>± neT\T »]bÕs¡ì ø±<äT. m+‘√eT+~ _&ɶ\T |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ïø° yês¡T #·ìb˛e≥y˚T BìøÏ ø±s¡D+. cÕ˙‡˝À |æ\\¢ eTs¡D≤\T Ç|üŒ{Ïø° #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñHêïsTT. Bì >∑T]+∫ nø£ÿ&É y˚T+ #ê˝≤ |üì#˚XÊ+. Ç|üŒ{Ïø° XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ ø£qTø√ÿ˝Òøb£ ˛j·÷+. bÕ‘· Ä#êsê\T eTs¡Ã&É+ #ê˝≤ ø£w+ºü . |ü•ÃeT cÕ˙‡ eTØ |òTü Às¡+. ˇø£ øö+{°˝À ¨HêHé qT+∫ e\dü e∫Ãq yê]‘√ @s¡Œ&ɶ ˇø£ Á_π>&é e⁄+~. yêfi¯+¢ ‘ê bÂwæøº ±Vü‰s¡+ >∑T]+∫ #ê˝≤ ÁX¯<∆ä rdüT≈£î+{≤s¡T. yêfi¯fl |æ\¢\T ã‹øÏ #·ø£ÿ>±, eT+∫ Äs√>∑´+‘√ ô|s¡T>∑T‘ês¡T. ø±˙ M]#·T≥÷º ñqï cÕ˙‡ Á|ü»\T M]qT+∫ H˚sT¡ Ãø√s¡T. ô|>’ ± á ¨HêHé Á|ü»\ì ‘·≈£îÿe>± #·÷kÕÔs¡T. >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\˝À nø£ÿ&çøÏ mH√ï yÓ’<ä´ ãè+<ë\ì |ü+bÕeTT. n+<äT˝À ø=ìï Á|üC≤ôdq’ ´+ ãè+<ë\T, eT]ø=ìï Á|üuTÑÛ ‘·« ãè+<ë\T ñHêïsTT. yêfi¯ófl Ä<ÛTä ìø£ Á|ü<sä Ù¡ q\ì Á|ü<]ä Ù+∫ q|ü⁄&ÉT Á|ü»\T ÄdüøÔÏ ø£qãs¡#y˚ ês¡T. á ãè+<ë\T nø£ÿ&çqT+∫ b˛>±H˚ ‹]– ‘·eT bÕ‘· n\yê≥¢˝ÀøÏ yÓ[flb˛j˚Tyês¡T. »ãT“#˚dqæ |ü⁄&ÉT ø=+<äsT¡ Ç+ø± uÛÑ÷‘·yÓ’<äT´\ <ä>∑Z]øÏ ≈£L&Ü b˛‘ês¡T. (Mfi¯ófl cÕ˙‡˝À Ç+ø± ø=+<äsT¡ Hêïs¡T). bÕ‘·s√E˝À¢ 8e s¡÷≥T ôdq’ ´+ Ä ø=+&É˝À¢ Ä–+~. »bÕHé j·TT<ä+∆ ˝À>±ì (1937`45) $eTTøÏÔ j·TT<ä+∆ ˝À >±ì (1946`49)nø£ÿ&ç Á|ü»\T á ôd’q´+ ÄBÛq+˝ÀH˚ e⁄+&˚yês¡T. $eTTøÏÔes¡≈£î ≈£L&Ü yês¡T $|ü¢eø±s¡T\ Hêj·Tø£‘·«+˝ÀH˚ e⁄Hêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° Ç˝≤+{Ï Ä#êsê\T Ç|üŒ{Ïø° e⁄HêïsTT. Væ≤+≥Hé : Á|ü»\T y˚T+ ‘·|ü \ ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·THêï+ nqT≈£î+{≤πsyÓ÷qì....

rdüT≈£î+≥THêïs¡T. y˚\≈£îy˚\ yÓqTø£ã&çq |ü<‘∆ä T· \THêïsTT. <ëìï MTπss¡ø+£ >± #·÷dæHê #ÓH’ ê düe÷»+ e÷Á‘·+ |ü⁄s√>∑$Tk˛Ô+~. Ç~ MTs¡+‘ê ˇ|ü ≈£î+{≤s¡qT≈£î+{≤qT. ø±˙ á yÓqTø£u≤≥T ‘·Hêìï, n_Ûeè~∆Áø£eT+˝À ìs¡÷à*+#·&+É @eT+‘· ‘˚*ø£ |üìø±<äT. Á|ü»\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ ø=ìïy˚\ dü+ˆˆ\T>± |òüP´&É˝Ÿ uÛ≤yê\T Vü≤‘·TÔ≈£îb˛j·÷sTT. n<˚$<Ûä+>± bÕ‘· |òüP´&É\T n\yê≥T¢ ≈£L&Ü` Á>±e÷˝À¢ Ç~es¡ø£{Ï ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»˝Ò m≈£îÿe>± ñqï|üŒ{Ïø° Ç~es¡ø£{Ï uÛÑ÷kÕ«eTT\T, <Ûìä ø£ s¬ ‘’ T· \÷ 7 XÊ‘·+ eT+~ e⁄Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø° á bÕ‘·<√|æ&û es¡Z+ e⁄+~. yê] Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ Ç‘·sT¡ \ì Á|üu≤Û $‘·T\ì #˚dTü +Ô ~. yês¡T ˇø£ n_Ûeè~∆ ìs√<Ûøä £ X¯øìÔÏ ‘·j÷· s¡T#˚kÕÔsT¡ . <ëìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ ‘·|üŒìdü]. k˛wü*»+˝À ≈£L&Ü, Á>±e÷˝À¢ Ç|üŒ{Ïø° esêZ\THêïsTT. ø=ìï Á|ü‘´˚ ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷Á‘·+ bÕ‘· <√|æ&û<ës¡T\T #ê˝≤ ø=~›>±H√, ndü\T ˝Ò≈î£ +&ÜH√ e⁄Hêïs¡T. ‘ê#êjYT, cÕ˙‡ sêÁcÕº˝À¢ uÛÑ÷kÕ«eTT\÷, <Ûäìø£ ¬s’‘·T\÷ m≈£îÿe>± ˝Òs¡T. MTs¡T ¨|” sêh+˝Àì bÕwæj·÷ (XÊ+&ék˛ºHé Vü‰˝À¢)øÏ yÓ[fl e⁄+{≤s¡T. nø£ÿ&É #ê˝≤eT+~ _#·Ã>±fi¯ófl>±H˚ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T ø±ã{Ϻ nø£ÿ&É MT≈£î bÕ‘· uÛ÷Ñ kÕ«eTT\÷ <Ûìä ø£ s¬ ‘’ T· \÷ ø£ìŒ+∫ e⁄+&És¡T. ø±˙ MTs¡T nø£ÿ&É esêZ\T ˝Òeì #Ó|Œü C≤\s¡T. m+<äTø£+fÒ á ÁbÕ+‘ê\ìï{Ï#T· ≥÷º bÕ‘· <√|æ&û<ës¡T\Tqï ø£eT÷´ì{°\T #ê˝≤ e⁄HêïsTT. #ê˝≤#√≥¢ 20 @fi¯fl ÁøÏ‘+· e÷Á‘·yT˚ (1949`52) uÛÑ÷dü+düÿs¡D\T neT\T»]>±sTT. ø±ã{Ϻ nìï#√≥¢ bÕ‘·ø±\+Hê{Ï uÛ÷Ñ kÕ«eTT\÷, <Ûìä ø£ s¬ ‘’ T· \÷ ô|<äd› +ü K´˝À e⁄Hêïs¡T. M] |æ\\¢ $wüj·T+ rdüT≈£î+fÒ yês¡T $eTTøÏÔ düeTj·T+˝À j·TTe≈£î˝…’q≥¢sTT‘˚ <√|æ&û˝À m|ü &É÷ bÕ˝§Zq ˝Ò<äT. ø=+‘·eT+~ $<ë´s¡Tú\T>±, ø=+<äs¡T ≈£L©\T>± e÷]b˛j·÷s¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° yê] ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\ Á|üu≤Û e+ yê]MT<ä #ê˝≤ >±&Û+É >±H˚ e⁄+≥T+~. á bÕ‘·ø±\+Hê{Ï <√|æ&<û ës¡T\T 7XÊ‘·+ ñqï|üŒ{Ïø° (Á>±MTD »HêuÛ≤ 60 ø√≥T¢ nì >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î+fÒ) M] dü+K´ 4 ø√≥¢ì eTqøÏ ‘Ó\TdüT+Ô ~. Ç+<äT˝À dü>+∑ eT+~ e÷]b˛sTTHê, Ç|üŒ{Ïø° e÷s¡ìyêfi¯ófl 2 ø√≥¢ eT+~ nì eTq≈£î ‘Ó\TdüTÔ+~. m+<äTø£+fÒ M]ì e÷s¡Ã&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. (á dü+>∑‹ eTq+ e÷{≤¢&˚ $wüj·÷ìï #·ø£ÿ>± ‘Ó*j·T#˚düTÔ+~). #ê+>¥#Í Á>±eT+ ($eTTøÏÔ qe\˝À á Á>±eT+ >∑T]+#˚ $e]+#ês¡T)˝À n˝≤+{Ï yês¡THêïsê? Væ≤+≥Hé : ø=~›eT+<˚ e⁄Hêïs¡T. #Í mHé ˝…’ : bÕ‘·ø±\+Hê{Ï bÕ\≈£î\øÏ @ n~Ûø±sê\÷ ˝Ò≈î£ +&Ü Á|üC≤~Ûø±s¡+ |üs´¡ y˚øD å£ ˝ÀH˚ ñqï|üŒ{Ïø° esêZ\T Ç+ø± e⁄HêïsTT. kÕ+düÿè‹ø£ $|ü¢yêìøÏ eTT+<Ó’‘˚ esêZ\ |ü]dæú‹ $eTs¡Ù≈£î\øÏ Ç+ø± düŒwüº+>± ø£q|ü&˚~. ˇø£ ã÷s¡T®yê Á>∑÷|ü⁄ ˝≤uÛ≤\˙ï düeT≈£Lsπ à |ü]ÁX¯eT\ì ø£*– e⁄+&˚~. 1949`55˝À (|ü]D≤eT ø±\+˝À) y˚TeTT ˇø£ bÕ\d”ì ne\+_+#êeTT. ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ì ªªn]ø£≥Tº, e÷s¡Tõµ nH˚ bÕ\d” n~. 1946`55 eT<Ûä´ø±\+˝À >=|üŒ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ á ã÷s¡T®yê es¡+Z k˛wü*düTº düe÷»+˝ÀøÏ j·÷Á‘· kÕ–+∫+~. ø=+<äs¡T ‘·eT |ü]ÁX¯eT\ì e~*y˚dæ yê{Ïì Á|üC≤|üs+¡ #˚XÊs¡T. ø=+<äsT¡ Á|üuTÑÛ ‘·«+`Á|üsTTy˚≥T

Ç‘·s¡T\T #˚‹ |ü]ÁX¯eT\˝À ø√ ` Ä|üπs{Ïyé\T kÕú|æ+#ês¡T. Ç<ä+‘ê Á>±eTd”eT˝À¢ ø√ ` Ä|üsπ {Ïy\é ø£Hêï ô|k’ ÕúsTT nsTTq kÕeTTVæ≤ø°øs£ D ¡ (ø£˝…øϺyÓ’CÒwüHé) s¡÷|ü+˝À kÕ–+~. á $<Û+ä >± k˛wü*düTº $<Ûëq+˝À Ädæú (ø£*–e⁄+&˚) $<ÛëHêìøÏ e÷s¡TŒ »]>±ø£ y˚T+ ô|≥Tºã&ç<ës¡T\øÏ yê] Ädæìú >∑T]+∫q e÷ n+#·Hê\ìã{Ϻ e&ûì¶ #Ó*+¢ #êeTT. düV≤ü »+>±H˚ e÷ n+#·Hê\T ‘·≈£îÿe>± e⁄HêïsTT. ã÷s¡T®yê es¡Z+ ÄdüTÔ\ì ø±]àø£es¡Z+ m≈£îÿe>± n+#·Hê y˚jT· ˝Ò<Tä . Ä düeTj·T+˝À e´≈£î\Ô kÕ«BÛq+˝Àì ô|≥Tºã&çì 220ø√≥¢ j·TTyêqT¢ ˝Ò<ë 90 ø√≥¢ nyÓT]ø£Hé &Ü\s¡ì¢ y˚T+ n+#·Hê y˚XÊ+. 5 XÊ‘·+ #=ˆˆq dü+ˆˆìøÏ Ä Ädæ<Ô ës¡T\≈£î 11 ø√≥¢ j·TTyêqT¢ ˝Ò<ë 45 ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ y˚T+ Ç#êÃ+. 1956 qT+∫ 66 <ëø± dü]>±Z 10 dü+ˆˆ\T y˚T$T˝≤ sTT#êÃ+. n+‘·{‘Ï √ e÷ e&û#¶ *Ó +¢ |ü⁄\T Äù|XÊ+. ã÷s¡T®yê esêZìï ø=ìy˚ùd e÷ bÕ]ÁXÊ$Tø£, yêDÏ»´+jÓTTø£ÿ bÕ\d” MT≈£î ‘Ó\TdüT ø£<ë. ø±ã{Ϻ <ëì >∑T]+∫ H˚H$˚ T #Ó|Œü qT. yêdüyÔ êìøÏ Áô|y’ ≥ ˚ T ô|≥Tºã&ç<ës¡T\øÏ y˚Ty˚T$<Û+ä >± düV‰ü j·T+#˚kÕyÓ÷ n~ #Ó|üŒ&ÜìøÏ H˚ì|ü &ÉT ÁbÕ<Ûëq´‘·ìkÕÔqT. $eTTøÏÔ nq+‘·s¡+ Áô|’y˚≥T ã≥º\ |ü]ÁX¯eT\T Á|ü‹ìÔ bı+<ä˝øÒ b£ ˛j·÷sTT. n|ü &ÉT y˚TeTT dü_‡&û\T sTT#êÃeTT. |ü]ÁX¯eT\T ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ düVü‰j·T+ #˚dæq+<äTe\¢ ø±]à≈£î\ ñ<√´>±\T ì*∫, ‘·eT J‘ê\T n+<äT≈£îHêïs¡T. Bìe\¢ ã÷s¡Ty® êes¡+Z ≈£L&Ü ˝≤uÛ|Ñ &ü +ç ~. ‘·sê«‘· e&û\¶ #Ó*+¢ |ü⁄e\¢ ≈£L&Ü yês¡T ˝≤uÛ|Ñ &ü ܶsT¡ . yês¡T ô|{Ïqº ô|≥Tºã&ç˝À dü>±ìï (45 ø√≥¢ nyÓT]ø£Hé &Ü\s¡T)¢ |ü<fi˚ fl¯ ˝À bı+<ës¡T. nsTT‘˚ Ç~ n+<ä]ø° e]Ô+#·<Tä . ø=+<äsT¡ á e&ûH¶ ˚ rdüTø√˝Ò<Tä . Ç+ø± ø=+<äsT¡ Á|üC≤‘·+Á‘·yê<äT\T>± e÷] ‘êeTT #˚dqæ |üìøÏ J‘êìï e÷Á‘·yT˚ rdüT≈£îHêïs¡T. e&û¶ rdüTø√e&ÜìøÏ yês¡T ìsêø£]+#ês¡T. ø=+<äs¡T yê] ªªyê{≤ ‘·≈î£ ÿe>± e⁄+&˚~µµ nì Ä &ÉãT“qT (e&û)¶ d”«ø£]+#·˝<Ò Tä . Ä &ÉãT“˝À m+‘· uÛ≤>±ìï d”«ø£]+∫Hê n‘·&TÉ ô|≥Tºã&ç<ës¡T&ÉT>± uÛ≤$+|ü ã&˚yê&ÉT. ‘·eTø=#˚Ã~ eTØ ø=~› >±e&É+e\¢ (Ä ù|s¡TqT ≈£L&Ü uÛ]Ñ +#ê*‡ edüT+Ô ~ ø±ã{Ï)º ø=+<äsT¡ e<äT\T≈£îHêïs¡T. á $<Û+ä >± Çyê«*‡+ <ä+‘ê ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î Çe«&É+ »s¡>∑˝Ò<äT. kÕ+düÿè‹ø£ $|ü¢e+ sêe&É+‘√ Á|ü»\T Áô|y’ ≥ ˚ T ô|≥Tºã&çøÏ u≤´+≈£î\T e&û¶ #Ó*+¢ #·&Üìï n+^ø£]+#·˝<Ò Tä . á düeTj·T+˝À ã÷s¡Ty® êes¡+Z <ëìï n&ç>π +<äT≈£î ≈£L&Ü kÕVü≤dæ+#·˝<Ò Tä . Ç{≤¢ e&û¶ #Ó*+¢ |ü⁄ eTT–dæ+~. nsTTq|üŒ{Ïø° Ms¡+‘ê ã÷s¡Ty® ê es¡+Z >±H˚ e⁄Hêïs¡T. ô|>’ ± yê] dü+K´ ô|<ä› yÓTT‘·+Ô ˝ÀH˚ e⁄+~. Á>±e÷˝À¢ì uÛ÷Ñ kÕ«eTT\ dü+K´ø£Hêï M] dü+K´ m≈£îÿe>±H˚ e⁄+≥T+~. nìï ≈£î≥T+u≤\ düuÛÑT´*ï ˝…ø£ÿy˚ùdÔ Ms¡T ˇø£ ø√{Ï eT+~ e⁄+&=#·TÃ. Ç+ø± eTs√s¡ø£+ ã÷s¡T®yêes¡Z+ e⁄+~. n<˚ ô|{° ã÷s¡T®yêes¡Z+ ` ñ<눈 Á>±e÷˝À¢ì eT<Ûä´‘·s¡>∑‹˝À ô|’‘·s¡>∑‹ ¬s’‘·T\T uÛÑ÷dü+düÿs¡D\ ø±\+˝À ‘·eT uÛÑ÷$Tì <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T, ø£wæº+∫|üì#˚XÊs¡T, ø£eT÷´Hé yÓT+ãs¡¢j·÷´s¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° <Ûäìø£ ¬s’‘·T, ñqï‘· eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ uÛ≤yê\T Ç+ø± e⁄HêïsTT. eT<Ûä´‘·s¡>∑‹˝À ≈£L&Ü e´øÏÔ>∑‘· (Ç+&ç$&ÉT´*düTº) Ä˝À#·Hê $<Ûëq+`n<˚ ô|{° ã÷s¡Ty® ê Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ eTq≈£î ø£ì|ædTü +Ô ~. kÕe÷q´ ù|<äs¬ ‘’ T·

$*j·TyéT Væ≤+≥Hé ≈£L&Ü á uÛ≤yê\qT m≈£îÿe>±H˚ ø£*– e⁄Hêï&ÉT. >∑‘·+˝À yê]øÏ Ä]∆ø£ k˛ÔeT‘· (mø£q$Tø˘ ùdº≥dt) ñ+&˚~ø±<äT. n+<äTe\¢ ns¡ú ø±]àø£es¡Z+>± uÛ≤$+|üã&˚yês¡T. ø±˙ uÛ÷Ñ dü+düÿs¡D\ nq+‘·s+¡ yê]øÏ ø=+‘· uÛ÷Ñ $T <äøÿÏ +~. ø=+‘·ø±\+ yês¡T ‘·eT dü«+‘· uÛÑ÷eTT\MT<ä ø£wæº+#ês¡T. ø√ Ä|üπs{Ïyé\˝À, ø£eT÷´q¢˝À #˚sêø£ uÛÑ÷$Tq+‘ê ˇø£ <ä–Zs¡ #˚sêÃs¡T. <ëìøÏ kÕeT÷Væ≤ø£+>± Vü≤≈£îÿ<ës¡T\j·÷´s¡T ` nsTTHê Á|ü‹ ≈£î≥T+ã+ ø=+‘· dü«+‘· uÛ÷Ñ $Tì $T>∑T\TÃ≈£î+~. ‘ê#êjYT ˝≤>± Áô|y’ ≥ ˚ T uÛ÷Ñ $T˝Òì ÁbÕ+‘ê\T #ê˝≤‘·≈î£ ÿe. #ê+>¥ #Í˝À @eTHêï ñHêïj·÷? Væ≤+≥Hé : ñHêïsTT. ø±˙ n$ kÕeT÷Væ≤ø£+>± e´ekÕj·T+ #˚jT· ã&ÉT‘·THêïsTT. #Í mHé ˝…’ : Áô|’y˚≥T uÛÑ÷$T˝Òì Á_π>&ÉT¢ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± e⁄HêïsTT. n$ kÕ+|òæTø£+>± |ü⁄s√>∑$T+∫q$. m≈£îÿe Á_π>&ÉT¢ e÷Á‘·+ n˝≤+{Ï uÛ÷Ñ eTT*ï Ç|üŒ{Ïø° ø£*– e⁄HêïsTT. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É k˛$j·T{Ÿ j·T÷ìj·THé˝À ˝≤>± ñ‘·Œ‹Ô n+‘ê Áô|y’ ≥ ˚ T uÛ÷Ñ eTT\ô|’ øπ +ÁBø£]+#·ã&ç˝<Ò Tä . nø£ÿ&É kÕeT÷Væ≤ø£(ø£˝ø… yºÏ )é uÛ÷Ñ eTT˝À¢ #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe X¯øìÔÏ ô|&É‘ês¡T. yê] ø±\+˝À #ê˝≤ uÛ≤>∑+ dü«+‘· uÛ÷Ñ eTT\ô|H’ ˚ >∑&TÉ |ü⁄‘ês¡T. <ëìe\¢ (ãj·T{Ï e÷¬sÿ{À¢ m+‘· <Ûëq´+ ñqï|üŒ{Ïø°) Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\øÏ dü]b˛j˚T <ÛëHê´ìï ø=qC≤\<äT. Áô|y’ ≥ ˚ T uÛÑ÷eTT\ yê&Éø£+˝À y˚TeTT s¡cÕ´ì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√eTT ` nsTTHê yê{Ïì ø£*– e⁄+&É&É+ e÷≈£î nedüs¡y˚T. ¬s’‘·T\ ñ‘ê‡Vü‰˙ï, #=s¡e˙ ô|+#·&ÜìøÏ y˚TeTT Ç|üŒ{Ïø° dü«+‘· uÛÑ÷eTT\ì nqTeT‹+#êeTT. <ëìe\¢ yês¡T kÕeT÷Væ≤ø£ Ä<ëj·÷ìøÏ Ç+ø± ø=+‘· n<äq+>± dü+bÕ~+#· >∑\T>∑T‘ês¡T. yê] ÄVü‰s¡+˝À ≈£L&Ü ø=+‘· yÓ’$<Ûë´ìï bı+<ä>∑\T>∑T‘ês¡T. e÷ <ä>∑Zs¡ kÕeT÷Væ≤ø£ |ü+<äT\ ô|+|üø£+ e⁄+~. nsTTHê e´≈£îÔ\T ≈£L&Ü ô|+#·Tø√e#·TÃ. y˚TeTT ùd«#êä es¡øÔ ±ìï (e÷¬sÿ{Ÿ) nqTeT‹kÕÔ+ ø±˙, <Ûëq´+, Á|ü‹Ô yÓTTˆˆq eTÚ*ø£yÓTÆq edüTÔe⁄\ì neTà&Üìï nqTeT‹+#·+. ˇø£{Ï s¬ +&ÉT >∑T&É$¢ Tà‘˚ |òsü ê«˝Ò<Tä . e÷ <ä>sZ∑ ¡ dü+‘·\THêïsTT. n$ ùd«#êä e÷¬sÿfÒ¢ ø±ì Á|üuÛÑT‘·«+ yê{Ïì |üs¡´y˚øÏådüTÔ+~. Á|üX¯ï : dæj÷· +>¥ øö+{°˝À @yÓTHÆ ê ùd«#êä e÷¬sÿ≥T¢Hêïj·÷ (#ÓH’ ê kÕº|tò yÓT+ãsY‡ á Á|üXï¯ ì n&ç>±s¡T. mes¡÷ »yê;j·T ˝Ò<Tä ` Væ≤+≥Hé) #ÍmHé˝…’ : MT düsπ «˝À dü]>±Z #·÷&É+&ç. MT |üì C≤Á>∑‘·Ô>± »s¡>∑˝Ò<äqïe÷≥. H˚ì|ü &ÉT eTTK´+>± #Ó|Œü <ä\#·T≈£îqï<˚eT+fÒ ` Á>±e÷˝À¢ Ç|üŒ{Ïø° ô|{° ã÷s¡Ty® ê Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ u≤>±H˚ yê´|æ+∫e⁄+~. e÷]ÿ‡düTº <äèø£Œ<∏+ä ˝À ô|{° ã÷s¡T®yê, ã÷s¡T®yê esêZìøÏ #Ó+<äT‘ê&ÉT. ø±˙ ø±]àø£esêZìøÏ ø±<äT. |ü≥ºD≤˝À¢ ∫qï es¡Ô≈£î\T, k˛ºsY ø°|üs¡T¢ ‘·eT dü+düú\ì ø√ Ä|üπs{Ïyé˝À¢ ø£*ù|XÊs¡T. ø±˙ Ç|üŒ{Ïø° Ç+{Ï+{Ïø° ∫\¢s¡ düs¡T≈£î\T yÓ÷düT≈£î ‹]– ny˚Tàyês¡T, Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\ qT+&ç {À≈£î <Ûäs¡\≈£î ø=ì Á|ü»\øÏ ∫\¢s¡ <Ûäs¡\øÏ ny˚Tàyês¡÷, ≈£î≥T+u≤\T q&çù| ∫qï düÁ‘ê\÷, ¨≥fi¯ófl, <äTø±D≤\÷(M{Ïì y˚T+ uÛ≤sê´uÛsÑ \Ô¡ düÁ‘ê\÷, <äTø±D≤\÷ n+{≤+) Ç+ø± e⁄HêïsTT. Ç<ä+‘ê #·÷ùdÔ ô|{° ã÷s¡T®yê\T #ê˝≤ eT+<˚ ñHêïs¡ì ‘Ó\TdüTÔ+~. n<˚ düeTj·T+˝À ì»yÓTÆq ø±]àø£es¡Z+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. e÷ <ä>∑Zs¡ m+‘·eT+~ ø±]à≈£î\THêïs¡qT≈£î+≥THêïs¡T? 3 ø√≥¢eT+~ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]à≈£î\ø£Hêï m≈£îÿe ˝Òs¡T. J‘ê\÷, y˚‘·Hê\÷ |ü⁄#·TÃ≈£îH˚ ø±]à≈£î\÷, {°#s· ÷¡ ¢ n+<äs÷¡ ø£*dæ 5 ø√≥T¢ e⁄+{≤s¡T. e÷s¡T‡ÿ #Ó|æŒq≥Tº edüTÔe⁄\ì ñ‘·Œ‹Ô#˚ùd ø±]à≈£î˝Ò ø±]à≈£î˝…‘’ ˚ 3 ø√≥¢ eT+<˚ e⁄Hêïs¡T. á s¡ø+£ >± Bìïã{Ϻ #·÷ùdÔ nyÓT]ø±˝À e÷ <ä>sZ∑ ø¡ q£ ï m≈£îÿe eT+~ ø±]à≈£î\T+{≤s¡T. |ü]ÁX¯eT\T ‘·«s¡‘«· s¡>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï »bÕHé˝À ≈£L&Ü e÷ <ä>∑Zs¡ø£Hêï m≈£îÿeeT+<˚ ø±]à≈£î\THêïs¡T. á 3 ø√≥¢eT+~ |ü]ÁX¯eT˝À¢ |üì#˚ùd e´≈£îÔ˝Ò. yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´*ï, |æ\¢©ï, yê]ô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq yê]˙

ø # n ≈ d e Á ø ñ n Ç »

k e Ç $

e e y < y y ì e ø ô e

¬ d ì y $ Ç d < Á

H < H

e n $ j ] Á π n ñ ã Á Ä e e u k e

n e Á Ç

X

# y # e Á X


20`4`2014 rdüT≈£î+fÒ Ç+ø± m≈£îÿe eT+<˚ e⁄+{≤s¡T. #ÓH’ ê˝À kÕ<Ûës¡D+>± n+<äs÷¡ |üì#˚kÕÔsT¡ . ø=ìïkÕs¡T¢ Ád”\Ô T Ç+{Ïe<ä› e⁄+{≤s¡T. ø±ì #ê˝≤es¡≈£L uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô*<ä›s¡÷ |üì#˚kÕÔs¡T. n+<äTø£ì 5 ø√≥¢eT+~ ø±]à≈£î\+fÒ 5 ø√≥¢ ≈£î≥T+u≤\ee⁄. á ø±s¡D+>± ≈£î≥T+u≤\ dü+K´ ø£Hêï ø±]à≈£î\ dü+K´ s¬ {Ï+º |ü⁄ e⁄+≥T+~. e÷ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ |ü≥ºD »HêuÛ≤ 10 ø√≥T¢, Á>±MTD »HêuÛ≤ 60 ø√≥T¢. düV≤ü »+>±H˚ á 5 ø√≥¢eT+~ ø±]à≈£î\T |ü≥ºD≤\˝À ˝Òs¡T. n˝≤π> ñ+fÒ, yêπs |ü≥D º »HêuÛ≤˝À dü>+∑ eT+~ ne⁄‘ês¡T. n~ nkÕ<Û´ä +. (|æ\\¢ T, eTTdü*yês¡T, Ç‘·s¡+>± Ä<Ûës¡|ü&çqyês¡T kÕ<Ûës¡D+>± @ »HêuÛ≤˝ÀHÓ’Hê m≈£îÿe e⁄+{≤s¡T`Væ≤+≥Hé) Hê Á|ü<ÛëqyÓTÆq bÕsTT+≥T @eT+fÒ ` k˛wü*düTº #Ó’Hê˝À Ç+ø± esêZ\THêïsTT. esêZ*|üŒ{Ïø° e⁄HêïsTT. á $wüjT· +˝À ø=+<äsT¡ Ç|üŒ{Ïø° n+^ø£]+#·s¡T. ø±˙ ˇø£kÕ] yêdüÔe $wüj÷· \ì #·÷|æùdÔ Çø£ yê¬s˝≤ ø±<äq>∑\s¡T? ô|q’ #Ó|Œæ q ˝…øÿ£ \˙ï #·÷ùdÔ ˇø£ $wüjT· + e÷Á‘·+ düŒwü+º . ôd<’ ë∆+‹ø£+>± #·÷düT≈£î+fÒ ø±]àø£ es¡Z n~Ûø±s¡+ yÓTÆHê]{° n~Ûø±s¡y˚T. yÓTÆHê]{° yÓTC≤]{°ì bÕ*k˛Ô+~. ø±˙ eTq+ dü+|òTü ≥Hê <äèw摺 √ #·÷ùdÔ BìøÏ _Ûqï+>± e⁄+≥T+~. eTìøÏ yÓTC≤]{° nsTTq ø±]àø£, ¬s’‘ê+>∑ ` ◊ø£´‘·, yÓTÆHê]{° nsTTq bÕ‘· <√|æ&û<ës¡T\MT<ä ìj·T+‘·è‘·«+ #˚dTü qÔ ï≥Tº ‘Ó\TdüT+Ô ~. nsTT‘˚ á eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq ø±]àø£, ¬s’‘ê+>∑ ◊ø£´‘·˝À ≈£L&Ü ø±]àø£es¡Z <äèø£Œ<∏ä+ düs¡«Á‘ê˝Ò<äT. Ç+ø± ô|{°ã÷s¡T®yê Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ m≈£îÿe>±H˚ e⁄qï~. Bì >∑T]+∫ s¬ +&ÉT s¡ø±\T>± #Ó|Œü e#·Tà ` 1) #ÓH’ ê k˛wü*düTº düe÷C≤ìï ø£*– e⁄+~. ¬s+&ÉT s¡ø±\T>± ÄdæÔì ø£*–e⁄+&˚ k˛wü*düTº düe÷C≤ìï HÓ\ø=˝≤Œ+. k˛wü*düTº düe÷» ìsêàD+˝À ÄdæÔô|’ j·÷»e÷q´+ $wüj·T+˝À y˚TeTT (Á|üuTÑÛ ‘·« Ädæ,Ô kÕeT÷Væ≤ø£ ÄdæÔ nH˚) s¬ +&ÉT $<ÛëHê\ì nqTdü]kÕÔ+. á <äèø£Œ<∏+ä ‘√ #·÷ùdÔ Ç~ ø±]àø£, ø£s¡¸ø£ düe÷»eTì, k˛wü*düTº düe÷»eTì #ÓbıŒ#·TÃ. Á|üuTÑÛ ‘·«+, yÓTHÆ ê]{° e÷J <√|æ&<û ës¡T\ô|’ yÓTC≤]{° Á|ü»\ ìj·T+‘·è‘ê«ìï Á|üjÓ÷–düTÔ+~. 2) ø±]àø£es¡Z+ nìï $wüj·÷˝À¢q÷ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ê*. n+fÒ ø±]àø£es¡Z <äèø£Œ<∏+ä ô|#’ s˚ TT>± e⁄+&Ü*. n+fÒ Ç~ yÓTHÆ ê]{° Hêj·Tø£‘·«y˚T. ø±ã{Ϻ #ÓH’ ê k˛wü*düTº düe÷»+˝À esêZ\T, es¡yZ s’Ó T¡ <Ûë´\T, es¡Z b˛sê≥+ ñqï<äì eTs√kÕ] n+≥THêïqT. n+‘·s¡Z‘· $wüj·÷\T u≤Vü≤´ $wüj·÷\e\¢ Á|üuÛ≤$‘·eTe⁄‘êsTT. n+‘·sê®r j·T+>± #·÷ùdÔ e÷ #·T≥÷º ô|≥Tºã&ç<ës¡T\÷, ]$»ìdü T º \ ÷ e⁄Hêïs¡ T . ]$»ìdü T º uÛ ≤ yê\T Á|ü‘´˚ øÏ+∫ Vü≤]+∫y˚ùd dü«uÛ≤e+ ø£\$. #ÓH’ ê˝À πøe\+ ôd’<ë∆+‹ø£ b˛sê≥+ ` yÓqTø£ã&çq, nuÛTÑ ´<äjT· uÛ≤yê\ eT<Û´ä b˛sê≥+ e÷Á‘·yT˚ ñ+<äì #Ó|Œü &É+ ‘·| ü . n_Ûeè~∆#+Ó ~q, yÓqTø£ ã&çq Ä˝À#·Hê $<ÛëHê\+fÒH˚ es¡Z b˛sê{≤ìï Á|ü‹_+_düT+Ô ~. ø±]à≈£î\˝À ≈£L&Ü <√|æ&<û ës¡T\ Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï Á|ü‹_+_+#˚ yÓqTø£ã&çq eTdüÔ‘·«+ e⁄+~. @ |ü≥ºD≤˙ï $eTTøÏÔ #˚j·Tø£ eTT+<äT e÷y√ ` esêZ\T Ç+ø± ñ+{≤j·T˙, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À, ∫j·÷+>¥ ¬ø’ ùwø˘ô|’ $»j·÷ìï kÕ~Û+#êø£ ≈£L&Ü ø±]àø£esêZìø°, ã÷s¡Ty® êesêZìø° eT<Û´ä b˛sê≥+ Á|ü<ëÛ q+>± eTT+<äT≈£î edüT+Ô <äì ` #ÓbÕŒs¡T. n|üŒ{ÏqT+N @ e÷sêZìï nqTdü]+#ê* nqï düeTdü´ |üP]Ô>± |ü]cÕÿs¡ eTe˝Ò<Tä . á b˛sê≥+ áHê{Ïø° ø=qkÕ>∑T‘√+~. Á|üC≤‘·+Á‘· $|üe¢ + |üPs¡j Ô ÷· ´ø£ 1949˝ÀH˚ e÷y√ Ç<ä+‘ê dü÷∫+#ês¡T. Væ≤+≥Hé : ø=‘·>Ô ± ñ<ä“$¤ +∫q ã÷s¡Ty® ê X¯≈£îÔ\ >∑T]+∫ @eT+{≤s¡T? #Í mHé ˝… ’ : ne⁄qT <ëì>∑ T ]+#˚ #·]Ã<ë›eTqT≈£î+≥THêïqT. n+¬ø\ $es¡D‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ, Ç+ø± #Ó’Hê˝À esêZ\THêïj·Tì #ÓbÕŒqT ø£<ë! ¬s+&Ée~ ` n_Ûeè~∆ ìs√<Ûäø£ esêZ\T ` ô|{° ã÷s¡Ty® ê esêZ˙ï, ø±]àø£esêZ˙ï Á|üu≤Û $‘·T*ï #˚dTü HÔ êïsTT. eT÷&Ée~ ` ã÷s¡Ty® ê X¯≈£îÔ\T ø=‘·Ô>± ñ<䓤$kÕÔsTT. k˛wü*»+ n_Ûeè~∆

5

Áø£eT+˝À áHê{Ïes¡≈£L |ü]ÁX¯eT\ &Ó’¬sø£ºs¡÷¢, nøö+f…+≥÷¢, Ç+»˙s¡÷,¢ y˚TH˚»s¡÷¢ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ kÂø£sê´\qTuÛ$Ñ +∫, ‘·eT kÕúHêìï |ü{wÏ +ºü #˚dTü ø=ì e⁄+fÒ, Á|ü‘´˚ ø£ kÂø£sê´\T ø£*–e⁄qï ˇø£ ø=‘·eÔ s¡+Z ñ<䓤$+∫ yês¡+‘ê MT]|ü &˚ Á|ükÕÔ$+∫q ô|≥Tºã&ç<ëØ e÷ØZj·TT\T>∑ e⁄+&˚yês¡T. ø±ã{Ϻ eTs√kÕ] esêZ\THêïj·Tì eTq+ ˇ|ü ø√yê*. eTq+ b˛sê≥+ #˚jT· ø£b˛‘˚ ø=‘·Ô ã÷s¡T®yê X¯≈£îÔ\T ô|s¡>∑{≤H˚ï eTq+ #·÷kÕÔ+. ã÷s¡Ty® ê Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&Éøb£ ˛‘˚ n~ ø±]àø£esêZHï˚ Vü≤]+∫y˚dTü +Ô ~. á $<Ûä+>± #Ó’Hê˝À (1) bÕ‘· <√|æ&û<ës¡T\T Ç+ø± e⁄Hêïs¡T. (2) ø=‘·Ô>± |ü⁄{Ϻq ã÷s¡T®yê X¯≈£îÔ\THêïsTT. (3) dæ<ë∆+‘· Á|üuÛ≤e+, <ëìï Vü≤]+∫y˚ùd dü«uÛ≤eeT÷ e⁄HêïsTT. bÕ‘· düe÷»+ ˝À+∫ $T>∑\Ãã&çq bÕ‘· n\yê≥T¢, Ä#êsê\÷, Ä˝À#·Hê$<ÛëHê\÷ yÓTT‘·+Ô >± yê´|æ+∫e⁄HêïsTT. <√|æ&û<ës¡T\ qT+&ç düe÷»+˝À $T–*b˛sTTq Ç˝≤+{Ï yê{Ï $wüj·T+˝À ˝…ìHéøÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <˚«wü+ e⁄+&˚~. H˚qT yÓTT<ä{À¢ _&ɶ |ü⁄≥Tºø£ >∑T]+∫ cÕ˙‡˝À $T–*b˛sTTq Ä#ês¡+ >∑T]+∫ #ÓbÕŒqT. n~ Ç˝≤ $T–*q Ä#êsê\ø=ø£ ñ<ëVü≤s¡D. m≈£îÿe bÕ]ÁXÊ$Tø°øs£ D ¡ #˚jT· ã&çq düe÷C≤˝À¢ Ç˝≤+{Ï$ ns¡T<äT. ˝Ò<ë ndü˝Ò ñ+&Ée⁄. ø±˙ bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± yÓqTø£ã&çq e÷ <˚X¯+˝≤+{Ï <˚XÊ˝À¢ Ç˝≤+{Ï$ ø√ø=\¢\T. esêZ\T ñHêïsTT nì n+^ø£]+#˚~ ˝ÒìB #ê˝≤ ø°\ø£yTÓ qÆ düeTdü´. esêZ\÷, es¡bZ ˛sê{≤\÷ ñHêïj·Tì >∑T]Ô+#·&+É ˇø£ sê»ø°j·Tdü÷Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´. *cÕy√∫ Ä˝À#·Hê $<Ûëqy˚TeT+fÒ ` eT÷&ÉT eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq |ü]D≤e÷\ (e´ekÕj·T+˝À, |ü]ÁX¯eT˝À¢, yêDÏ»´+˝À)nq+‘·s+¡ es¡bZ ˛sê≥+ n+‘·]düTÔ+<äì ` ø±ì Ç~ n_Ûeè~∆ ìs√<Ûäø£ yÓTÆq~. á düeTdü´ô|’q n‘·&ÉT ˇ+≥]yê&˚$T ø±<äT. #ÓHéb˛{≤ ≈£L&Ü n<˚ uÛ≤yê\qT ø£*– e⁄+&˚yê&ÉT. 20 dü+ˆˆ\ k˛wü*düTº $|üe¢ +˝À á uÛ≤yê\øÏ e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ |ü<Tä qT ‘˚*+~. ø±˙ es¡bZ ˛sê{≤ìï n+^ø£]+#·øb£ ˛‘˚ eTq |üìì m˝≤ ìπs›•+∫ ìs¡«Væ≤+#·>∑\TZ‘ê+? eTq e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£ dü÷Á‘ê\T m˝≤ e⁄+{≤sTT? Væ≤+≥Hé : ‘êqT >=&ÉT>∑T y˚dTü ø=ì b˛‘·÷qï ˇø£ düHê´dæì(@ e÷+ø˘ $‘Y j·÷Hé n+Áu…˝≤¢) nì e÷y√ #Ó| ü ≈£îHêïsê? n~ <˚ìø√ dü+øπ ‘·+ ˝≤>± nì|ædTü qÔ ï~. #Í mHé ˝…’ : ˝…|’ tò |üÁ‹ø£(30`4`71)˝À Áyêdæq ‘·q yê´dü+˝À m&ÜZsY k˛ï e÷y√‘√ ‘·q Ç+≥s¡÷«´ >∑T]+∫ sêXÊ&ÉT. yÓTT‘·+Ô MT<ä #·÷ùdÔ Ä s¡#H· ê kÕsê+X¯+ düs¬ +’ <˚. nsTT‘˚ n+<äT˝À ø=ìï ‘·|ü \THêïsTT. dü]>± ns¡ú+ #˚düTø√ø£ b˛e&É+e\¢, ñ<눈 ªª˙s¡Tø±s¡T‘·Tqï >=&ÉT>∑T‘√ Á|ü|+ü #·eT+‘ê q&ÉTdüTqÔ ï ˇ+≥] düHê´dæµµ nì k˛ï sêXÊ&ÉT. (˝ÀHé e÷+ø˘ yêøÏ+>¥ ~ es¡˝Ÿ¶ $‘Y m ©ø° n+Áu…˝≤¢). ªªz >=&É T >∑ T ÁøÏ + <ä E≥÷º , dü « s¡ Z + ˝Ò ì (ªªePbòÕ, eP{ÏjTÓ Héµµ) uÖ<ä∆ düHê´dæ˝≤ e⁄HêïqT H˚qTµµ nì #ÓbÕŒs¡T e÷y√. s¬ +&Ésê∆\Tqï #·eT‘êÿs¡+ Ç~. uÖ<ä∆ düHê´dæ >∑T+&ÉT #˚sTT+#·T ø=ì e⁄+{≤&ÉT ` n+<äTπø E≥Tº˝Ò<äT nqï~, >=&ÉT>∑T ÁøÏ+<äe⁄qï düHê´dæøÏ Äø±X¯+‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò<äT ` n+fÒ dü«s¡ZeT÷˝Ò<äT. ◊‘˚ ªªbòÕµµ (ˇø£ ns¡∆+ E≥Tº ` nqTˆˆ) n+fÒ ªª#·≥ºeTTµµ nqï ns¡+∆ ≈£L&Ü e⁄+~. n˝≤π> ª{ÏjTÓ Héµµ (ˇø£ ns¡+∆ Äø±X¯+ ` nqTˆˆ) n+fÒ ªªdü«s¡+Z `|üse¡ ÷‘·àµµ nqï ns¡ú+≈£L&Ü e⁄+~. >=&ÉT>∑T ÁøÏ+<äe⁄qï düHê´dæ n+fÒ @ #·≥ºeT÷ |ü]$Tr ˝Òìyê&Éqïe÷≥. ªeT+ø°µ˝≤{Ï ‹s¡T>∑TuÀ‘·T jÓ÷<ÛäT&Éqïe÷≥. (Á‹|”≥≈£î&Éqï uÖ<ä∆ düHê´dæ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ #˚dæq eTVü≤‘·Ôs¡ j·÷Á‘·˝À Äj·Tq yÓ+≥e⁄qïyê&ÉT ` ªeT+ø°µ) n+fÒ ` ˝ÖøÏø£yÓTÆq$ ø±˙j·T+&ç, <Ó’$ø£yÓTÆq$ ø±˙j·T+&ç ` @ K∫Ñ·yÓTÆq ìã+<Ûäq\ø°, Ä#ês¡ kÕ+Á|ü<ëj·÷\ø°, ÄqyêsTTr\ø° ã<äT&∆ TÉ ø±ìyê&ÉT nì ns¡+∆ . e÷y√ k˛ï‘√ &çôd+ãsY 18 (1970)q e÷{≤¢&Üs¡T. ÁXÊ$Tø£es¡Z kÕ+düÿè‹ø£ eTVü‰$|üe¢ + $»j·T+ bı+~q s√E\$. Ä dü+<äs¡“¤+>± e÷y√ ô|’ e÷≥\ì #ÓbÕŒs¡T. y˚T+ Á|ü»\+<ä]˙ düMTø£]+#ê+. Á|ü»\T ô|≥Tºã&ç<ëØ e÷ØZjT· T\øÏ

e´‹πsø£+>± ‹s¡T>∑Tu≤≥T#˚XÊs¡T. e÷y√ Ä˝À#·Hê $<ÛëqeTqï Äj·TT<Ûëìï #˚‘ã· {Ϻ yêfi¯ófl <Ûs’Ó ´¡ +>± $eT]Ù+#ês¡T. ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\ì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sê»ø°j·÷\H˚ nÁ>∑kÕúq+˝À e⁄+#ês¡T. ñ‘·Œ‹Ôì ô|+bı+~+#ês¡T, j·TT<ë∆ìøÏ e´‹πsø£+>± düHêïVü‰\T #˚XÊs¡T. Á|ü‹ $wüj÷· ˙ï |ü⁄s√>∑$T+|ü#˚XÊs¡T. Ç~ eT+∫ n+X¯+ ` yÓTT‘·+Ô ˝À Á|ü<ëÛ q <Û√s¡D.Ï n<˚ düeTj·T+˝À ø=ìï ‘·| ü &ÉT Ä˝À#·q\T ≈£L&Ü ‘·˝‹… HÔ êsTT. nìï{Ïø+£ fÒ |òTü Às¡yTÓ +Æ B, e÷y√ u≤>± nsTTwüº+ e´ø£Ô+ #˚dæ+B ˇø£ <Û√s¡DÏ: yÓTT+&ç (nã‡\÷´{Ÿ) Á|üø≥ £ q\T, |æ&ç Ä˝À#·Hê |ü<‘∆ä T· \T, e÷{≤¢&˚ |ü<ä∆‘·T\T. ñ<눈øÏ e÷y√ eTVü‰ $<Ûë‘·, (Áπ>{Ÿ ôV≤˝Ÿà‡e÷Hé) eTVü‰Hêj·T≈£î&ÉT, eT¨bÕ<Ûë´ j·TT&ÉT, eT¨qï‘·T&Óq’ ø£e÷+&ÉsY nì #Ó|Œü &É+. á ªª4 eTVü≤‘·Ôsê\Tµµ yÓTT<ä≥ #ÛÓHé b˛{≤ ` eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ãqy˚. Ç‘·&TÉ ø£eT÷´ìdüTbº Õغ ôd+Á≥˝Ÿ ø£$T{° jÓTTø£ÿ kÕ+düÿè‹ø£ $|üe¢ ãè+<ëìøÏ Hêj·T≈£î&ÉT>± e⁄+&˚yê&ÉT. ø±ì 1970 Ä>∑düTº˝À bÕغ 9e ôd+Á≥˝Ÿ ø£$T{° ¬s+&Ée düe÷y˚X+¯ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄&ÉT nìï u≤<Û´ä ‘·\ qT+&ç ‘=\–+#·ã&ܶ&TÉ . #Ûs’Ó à¡ Hé e÷y√, ˇø£ ªñbÕ<Ûë´j·TT&ÉTµ nqï~ #ê\Tqì #ÓbÕŒ&ÉT. ø±˙ á ªªeTVü≤‘·sÔ ê\µµì ‘=\–+#·&+É , Hê*Z+{Ïì ˇø£{ÏøÏ ‘·–Z+#·&É+ nqï<˚MT düT\TyÓ’q~ø±<äT. n$ yê&Ée<äT› nì #ÓbÕŒ+. ø±˙ n~ dü]|ü&˝É <Ò Tä . <ëìøÏ e÷≈£î Bs¡Èø±\+ |ü{Ϻ+~. y˚T+ #ê˝≤ Á|üjT· ‹ï+#ê+, Ç|ü &ÉT y˚T+ Ä Hê*Z+{Ïì ªª>=|üŒ Hêj·T≈£î&ÉTµµ ˝Ò<ë ªª>=|üŒ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉTµµøÏ ‘·–+Z #·>*∑ >±+. e÷y√ á ªª>=|üŒµµ nH˚ |ü<ëìï ≈£L&Ü ‘=\–+#ê\+{≤s¡T. e÷eT÷\T ªªñbÕ<Ûë´j·TT&ÉTµµ nqï |ü<ä+ ‘·qøÏ ‘·–q<äì Äj·Tq n+{≤s¡T. ø±˙ Ç<˚MT düT\uÛÑ+ ø±<äT. »q+ <ëìï n+^ø£]+#·sT¡ . |ü<Tä ˝ø√≥¢eT+~ á |ü<äC≤˝≤ìï ì‘·´+ yê&ÉT‘ês¡T. yê≥ìï{Ï˙ ˇø£ÿkÕ]>± ‘=\–+#·C≤\eTT. ‘·sê«‘·....ªªe÷y√ Ä˝À#·Hê $<Ûëq+jÓTTø£ÿ n+#·+#·\yÓTqÆ Ä~Û|‘ü ê´ìï düTdæs∆ ¡ |üs#¡ +˚ <äT≈£î |üP]Ô>± ø£èwæ#s˚ TTµµ nqï ìHê<ä+. Ç~ |üP]Ô>± ‘· | ü . n#· + #· \ yÓ T Æ q Ä~Û | ü ‘ · ´ +(nã‡\÷´{Ÿ n<∏ë]{°) nH˚~ m˝≤ e⁄+&É>\∑ T>∑T‘·T+~? e÷y√ ø=ìï düeTdü´˝À¢ n<∏ë]{Ï (düs«¡ E„&TÉ )ø±e#·TÃ. ø±˙ Äj·Tq s¡+>∑+‘√ dü+ã+<Ûä+˝Òì düeTdü´\ô|’ n<∏ë]{° m˝≤e⁄+≥T+~? ø±\+ <äèw摺 √ ≈£L&Ü #·÷&Ü*. yÓTT‘·Ô+ uÛÑ$wü´‘·TÔq+‘ê <äèwæº˝À ô|≥Tºø√yê*. Çyêfi¯ ˇø£sT¡ n<∏ë]{°>± e⁄+&=#·Tà ` ø±˙ sπ |ü⁄ ñ+&É>\∑ sê? MTs¡T e÷y√ Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï |üs¡eTyÓTÆq~>± #˚ùdÔ Ç+ø£ n_Ûeè~∆ m˝≤ e⁄+≥T+~? Ç˝≤+{Ï dæ<ë∆+‘·+ kÕ+|òTæ ø£ n_Ûeè~∆ì >∑&ø¶É ≥£ Tº≈î£ b˛j˚T≥Tº #˚dTü +Ô ~. Ç~ #ê˝≤ ‘·| ü &ÉT dæ<ë∆+‘·+. eTq+ yÓqTø£ã&çb˛sTT $T–* b˛‘ê+. Ç+ø± #·÷ùdÔ n<∏ë]{° nH˚ <ëì $\Te Á|üC≤b˛sê≥+˝À |üØøÏ+å |üã&çq|ü &˚ Á|ü»\#˚‘· >∑T]Ô+|üã&ç düeT]∆+|üã&ÉT‘·T+~. Ç˝≤+{Ï n<∏ë]{°ì me¬s’Hê m˝≤ HÓ\ø=\Œ>∑\s¡T? n~ øπ e\+ Á|üC≤b˛sê≥+˝À qT+&ç yÓ*øÏ edüT+Ô ~. n<∏ë]{°ì düTdæús¡|üs¡#·pùd uÛ≤yê\˙ï ≈£L&Ü ‘·|ü &ÉT uÛ≤yê˝Ò. Çø£b˛‘˚ mø£ÿ&É|ü&ç‘˚ nø£ÿ&É düeTj·T+ dü+<äs“¡ +¤ ˝Ò≈î£ +&Ü e⁄qï≥Te+{Ï e÷y√ ∫Á‘ê\÷, $Á>∑V‰ü \>∑T]+N ` Ç~ ≈£L&Ü #ê˝≤ ‘·| ü &ÉT <Û√s¡D.Ï Ç~ ˇø£ eT+∫ $wüj÷· ìï <ëìøÏ e´‹πsø£+>± e÷s¡TdüT+Ô ~. Ç~ $T‹MT] $ø£{+Ï ∫ b˛sTT+~. e÷y√ Bìï ª#Ó‘µÔ· (q÷´ôdHé‡)>± uÛ≤$kÕÔs¡T. Ç<ä+‘ê dü¬s’q <Û√s¡DÏø±<äT. >ös¡$+#˚~ ø±<äT. ªª>±* ‘êøÏ&øç Ï <Óã“\T‹+≥÷ yêq˝À HêqT‘·÷ ì\T#·Tqï qqTï #·÷&É+&çµµ nHêïs¡T e÷y√ (‘·q $Á>∑V‰ü ìï #·÷|æd÷ü )Ô . e÷y√ >±*˝À ˇ+≥]>± m+<äT≈£î ì\T#·THêï&√ Ä˝À∫+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïqì k˛ï »yê_#êÃ&ÉT. |”ø+Ï >¥˝Àì ˇø£ ¨≥˝À¢, düsT¡ ≈£î\T ny˚Tà ˇø£ øö+≥s√¢ e÷y√jÓTTø£ÿ ô|<ä› ∫Á‘·+ e⁄+~. H˚qø£ÿ&É z ø£¢s¡Tÿì ªªÇø£ÿ&É MT øö+≥s√¢ e÷y√ ùde #˚düTÔHêïsêµµ nì n&ç>±qT. *|òü⁄º <ä>∑Zs¡ ≈£L&Ü ˇø£ ô|<ä› e÷y√ ∫Á‘·+ e⁄+~. ªªÇø£ÿ&É e÷y√ n»e÷sTTw” #˚dTü HÔ êïsê?µµ nì nø£ÿ&ç Ä|üsπ ≥]ï n&ç>±qT. Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü $T‹MT] »]–+~. Ç~ #ê˝≤ qwü<º ëj·Tø£+. Çø£ÿ&É #ê˝≤ $Á>∑V‰ü \T

ñHêïsTT. ne˙ï‘=\–+#ê*. |”|⁄ü ˝Ÿ‡Áπ>{Ÿ Vü‰˝Ÿ˝À yê{Ïì ‘=\–+#·&+É MTs¡T #·÷ùd e⁄+{≤s¡T. Væ≤+≥Hé : y˚πs düú˝≤˝À¢ Ç+ø± #ê˝≤ ø£ì|ædü÷ÔH˚ e⁄HêïsTTø£<ë? #Í mHé ˝…’ : ne⁄qT #ê˝≤ e⁄HêïsTT. yê{Ïì ‘=\–+#·&ÜìøÏ Á|ü»\T ìsêø£]ùdÔ y˚TeTT yê{Ïì ‘=\–+#·eTì Ä»„\T C≤Ø#˚j÷· *‡ edüTÔ+~. kÕº*Hé bÕÁ‘· ` Hêj·Tø£‘«· + düeTdü´ô|’ s¬ +&ÉT <äèø£Œ<Ûë\T+{≤sTT. Bì>∑T]+∫ e÷y√ <äèø£Œ<Û+ä ]$»ìdüT\º <äèø£Œ<ÛëìøÏ _Ûqï+>± e⁄+≥T+~. ˇø£ esêZìøÏ <ëì kÕ<Ûës¡D ÁX‚DT\T, <ëì bÕغ, <ëì Hêj·T≈£î\T e⁄+{≤s¡T. ˝…ìHé Bì >∑T]+∫ ªªn‹yê<ä ø£eT÷´ì»+µµ nqï |ü⁄düÔø£+˝À #·]ÃkÕÔ&ÉT. @ esêZìøÏ #Ó+~q »Hêì¬ø’Hê Hêj·Tø£‘«· + nedüs+¡ . ø±˙ Bqï+‘·{˙Ï ø£èX‚Ãyé e´‹πsøÏ+#ê&ÉT. yÓTT‘·+Ô düeTdü´q+‘·{˙Ï e´øÏ|Ô Pü » (|üs¡‡Hꩺ ø£˝Ÿº) nH˚ ù|s¡Tô|{Ϻ ø£\>±|ü⁄\>∑+ #˚XÊ&ÉT. kÕº*HéjTÓ Tø£ÿ Á|üu≤Û yêìï ≈£L\<√j·T&ÉyT˚ n‘·ì \ø£´å +. kÕº*Hé ø=ìï ‘·| ü \T #˚dqæ |üŒ{Ïø° n‘·ì dü<Tä D Z ≤\T M{Ïì $T+∫b˛j·÷sTT. H˚qT Bì >∑T]+∫ s¬ düHº é (q÷´j·÷sYÿ f…yÆ Té ‡) $˝Òø]£ ‘√ e÷{≤¢&ÜqT. n‘·&ÉT kÕº*Hé >∑T]+∫ ˇ|ü ø√ ˝Ò<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT. ø±˙ H˚qT n‘·ìï ªªVæ≤≥¢s¡T ‘·÷s¡TŒøÏ j·TT<ä∆ j·÷Á‘· #˚dæq|ü &ÉT, kÕº*Hé ˝Òø£b˛‘˚ n‘·qT Ä|üã&˚yê&Ü? kÕº*Hé Hêj·Tø£‘·«+˝À k˛$j·T{Ÿ j·T÷ìj·THé 3 @fi¯ófl m~]+∫ j·TT<ä+∆ #˚jT· >∑*–+~. á Á|ü‹|òTü ≥q ˝Òø£b˛‘˚ Hês¡à+&û˝À Ä–b˛e&ÉeTqï~ »]π>~ ø±<äT. Ç+>±¢+&ÉT ‘·|üŒø£ ≈£L*b˛j˚T~. kÕº*Hé ˝Ò≈î£ +&Ü s¡w´ü Hé Á|ü»\T Ç{≤¢ m˝≤ düMTø£]+|üã&˚yês¡T?µµ nì n&ç>±qT. s¬ düHº é Bìï ìsêø£]+|ü˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ªªkÕº*HéøÏ á bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#·>∑\ X¯øÏÔ ì∫Ã+~µµ` ªª˝…ìHé eTs¡D+ ‘·sê«‘· mH√ï ‘·| ü &ÉT <Û √ s¡ D T\≈£ î e´‹π s ø£ + >± b˛sê&ç k˛wü * dü T º ìsêàD≤ìøÏ Äj·Tq Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#·&É+, ‘·<ë«sê k˛$j·T{Ÿ Á|ü»\÷, bÕغ X¯øÏÔe+‘·T \e&ÉyT˚ µµ ` Bìe\¢ e÷Á‘·yT˚ yês¡T bòÕdæC≤ìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&É>∑*>±s¡T. ôd’<ë∆+‹ø£ <äèwæº˝À, Hêj·Tø£‘·«|ü⁄ $<Ûëq+˝À Äj·Tq ‘·|ü \T #˚dæ e⁄+&Ée#·TÃqT. ø±ì Äj·Tq dü<Tä D Z ≤\T á ‘·|ü *ï $T+∫b˛j·÷sTT. kÕº*Héì e´‹πsøÏ+#· &É+˝À ø£èX‚ÃyéøÏ e´øÏÔ>∑‘· kÕ«s¡ú+ e⁄+~. kÕº*Hé Áã‹øÏ e⁄qï|ü &ÉT n‘·ìì ªªC≤‹|æ‘·µµ>± |æ*∫, #·ìb˛>±H˚ ø£èX‚Ãyé ˇø£ s¡Vü≤dü´ ]b˛s¡Tº ‘·j·÷s¡T #˚XÊ&ÉT. ø=~›ø±\+˝ÀH˚ nyÓT]ø±˝À <ëìï Á|ü#·T]+#ês¡T. bÕغ uÛ≤eq(dæŒ]{Ÿ)ì >∑T]+∫ e~˝ÒdæHê, e´øÏÔ>± HÓ’‹ø£ $\Te\ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü ø£èX‚Ãyé #ê˝≤ #Ó&ÉT>± Á|üe]Ô+#ê&ÉT. ø£èX‚Ãyé e´‹πsøÏ+#ê&ÉT>∑<ë nì Hêj·T≈£î\ jÓT&É >∑Ts¡TuÛ≤yêìï e~˝Òj·TeTT. me¬s’Hê Hêj·T≈£î&ç >∑T]+∫ n&É>±*‡q yÓTT<ä{Ï Á|üX¯ï ` ªª˙e⁄ Ä >ös¡yêìøÏ ns¡TΩ&yÉ ê? ø±<ë?µµ nì, s¬ +&Éq Á|üXï¯ ` ªª˙e⁄ Hêj·T≈£î&ç>± Á|ü»\#˚‘· >∑T]Ô+|üã&ܶyê? ˝Òø£ ˙ >∑T]+∫q uÛ≤eq ø£èÁ‹eT+>± HÓ\ø=\Œ ã&ç+<ë?µµ nì. nyÓT]ø± kÕ«‘·+Á‘· j·TT<ä+∆ ˝À yêwæ+>∑ºHé Hêj·T≈£î&ÉT. Ç~ ìsêø£]+#·&ÜìøÏ M˝Ò<¢ Tä . n‘·&TÉ ˝Ò≈î£ +&Ü MT nyÓT]ø£qT¢ 1976˝À 200 dü+ˆˆ\ kÕ«‘·+Á‘√´‘·‡yêìï #˚dTü ø√ >∑*>π yêsê? uÛøÑ ÔÏ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ ` yêwæ+>∑Hº é ù|s¡T #ê˝≤ m≈£îÿe>±H˚ yê&Üs¡T. sê»<Ûëì yêwæ+>∑ºHé, yêwæ+>∑ºHé nH˚ sêh+ e⁄+~. mH√ï ÁbÕ+‘ê\ø°, $wüj·÷\ø° yêwæ+>∑ºHé nH˚ ù|s¡T e⁄+~. ø±˙ MTs¡~ ø£èÁ‹eT+ nq˝ÒsT¡ . n~ #ê˝≤ düV≤ü »+>± »]–q~. ˇø£ $|üe¢ +˝À n~Ûø±sêìï #˚õøÏÿ+#·T≈£îqï ø±]àø£es¡Z+ #·]Á‘·ì >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+∫q|ü⁄&ÉT`Ç|üŒ{Ïø° yêwæ+>∑ºHé bÕÁ‘·ì ìsêø£]+#·<äT. n<˚$<Û+ä >± 1789˝À »]–q Áô|+ò ∫ $|ü¢e+. s√{Ÿ‡ |æj·TÁØ ñ]rj·Tã&ܶ&ÉT. ø±ì n‘·qT #˚dqæ ùde #ê˝≤ >=|üŒ~. n~ m|üŒ{ÏøÏ° bÕ‘·ã&É<äT. e÷y√ e´øÏÔ|üP» nqï düeTdü´ì #ê˝≤ yêdüeÔ +>± #·]Ã+#ê&ÉT. Hêj·T≈£î&Ó| ü &É÷ #ê˝≤ qÁeT‘·>± e⁄+&Ü*. n+fÒ ñqï<äTqï≥T¢>± |üP]Ô  yêdüÔ$ø£+>± q&ÉT#·Tø√yê*.


6

20`4`2014

»qT´e÷]Œ&ç $‘·ÔHê\ πøåÁ‘·kÕúsTT Á|üjÓ÷>±\≈£î ÄyÓ÷~+#·≥+ bÕ\≈£î\ eTs√ ˙#·yÓTÆq #·s¡´ »qT´e÷]Œ&ç

|ü‹Ô|ü+≥ kÕ>∑T#˚dæq Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ eT]j·TT $<äs“¡ ¤ s¬ ‘’ T· \ $cÕ<äøs£ ,¡ #˚<Tä nqTuÛÑyê\T ø±˙ ˝Ò<ë _{Ï s¡≈£|ü⁄ $‘·ÔHê\≈£î e´‹πsø£+>± <˚X¯yê´|æ‘·+>± #Ó\πs–q ndüeTà‹, e´‹πs≈£‘·\T>±˙ j·TT|æ@ bÕ\≈£î\ ìs¡íj·÷ìï e÷s¡TŒ#˚jT· ˝Òøb£ ˛j·÷sTT. á bÕ\≈£î\T eTq<˚X¯ e´ekÕj·T s¡+>∑+ qT+&ç uÛ≤Ø ˝≤uÛ≤\qT >∑&+ç #ê\qT ≈£î+≥Tqï kÕÁe÷»´yê<ä e´ekÕj·T yêDÏ»´ Á{≤Hé‡H˚wüq˝Ÿ ø£+ô|˙\ Á|üjÓ÷»Hê\ |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‹qã÷ì ‘·eTqT ‘êeTT n+øÏ‘+· #˚dTü ø=Hêïs¡H~˚ eTs√e÷s¡T düŒwüyº TÓ +Æ ~. kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø£|ü⁄ ª>=+‘·Tø£\ Hê\øÏ+#˚µ ù|s¡Tq _{Ï e+>∑qT yêDÏ»´kÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚jT· ≥+ô|’ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À ªe÷]{À]j·T+µ $~Û+#ê eTì j·TT|æ@ bÕ\≈£î\T #ê˝≤>=|üŒ>±, Äsꓤ≥+>± Á|üø{£ +Ï #ês¡T. ø±>±, »qT´e÷]Œ&ç $‘·HÔ ê\ øπ Áå ‘·kÕúsTT Á|üj÷Ó >±\|ü≥¢ nbÕsê∆\T HÓ\ø=qï ø±s¡D+>±q+≥÷ >∑‘· dü+e‘·‡s¡ø±\+>± ì]›wºü »qT´e÷]Œ&ç $‘·HÔ ê\ øπ Áå ‘·kÕúsTT Á|üj÷Ó >±\≈£î nqTeT‘·T\T Çe«≈£î+&Ü ì*|æe⁄+∫qyêπs, yê≥ìï+{Ïø° nqTeT‘·T*yê«\ì Ç|ü⁄Œ&ÉT ìs¡sí TT+#˚XÊs¡T. ‘·<ë«sê kÕÁe÷»´yê<ëìøÏ q$Tàq ã+≥T¢>±, kÕÁe÷»´yê<ä ã&Ü e´ekÕj·T yêDÏ»´ Á|üjÓ÷»Hê\ |ü]s¡ø£å≈£î\T>± ‘·eT ì» dü«s¡÷bÕìï eTs√kÕ] yÓ\&¢ ç #˚dTü ≈£îHêïs¡T. »qT´e÷]Œ&ç $‘·HÔ ê\ øπ Áå ‘·kÕúsTT Á|üj÷Ó >±\≈£î e´‹πsø£+>± Á|üC≤Á|üj÷Ó »q yê´»´yÓTTø£{Ï q&ÉTk˛Ô+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ Ä<˚X¯+ô|’ ˇø£ kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\ãè+<ä+ »qT´e÷]Œ&ç $‘·HÔ ê\$ìjÓ÷>∑+ô|’ n<Û´ä j·Tq+ »]|æ ìy˚~ø£qT n+~+∫+~. á ø£$T{° ‘·q ìy˚~ø£˝À ` ìj·T+Á‘·D≤ e´edüú˝Àì nH˚ø£ >∑&TÉ ¶ düeTdü´\ìï+{Ï˙ |ü]wüÿ]+#·≈î£ +&Ü ãVæ≤s¡+>∑ øπ Áå ‘·kÕúsTT Á|üj÷Ó >±\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äì ‘˚*Ã#Ó|Œæ +~. á yê<äqqT ã\|üs¡Tdü÷Ô n+‘·sê®rj·TkÕúsTT˝À Á|üU≤´‹>±+∫q 51eT+~ XÊgy˚‘\Ô· T ‘·eT ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±<äT, dü«j·÷Hê e´ekÕj·Ts¡+>∑+ô|’ @s¡Œ]∫q j·TT|æ@ bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕúsT÷ dü+|òüT+ ≈£L&Ü »qT´e÷]Œ&ç |ü+≥\ øπ Áå ‘·kÕúsTT Á|üj÷Ó >±\qT e´‹πsøÏ+∫+~. nsTTq|üŒ{Ïø° eTq<˚X¯ bÕ\≈£î\T ` kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ ôw&É÷´\TqT Á|üø{£ +Ï ∫e⁄+&ç n‹ ø=~›s√E\˝À q÷‘·q Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒ≥Tø±qTqï á ∫e] ìeTTwü+˝À Ç<˚<√ n‘·´+‘· »s¡÷s¡T>± |ü]wüÿ]+#ê*‡q düeTdü´ nsTTq≥T¢>±, düTÁ|”+ø√s¡Tº

n~Ûø±]ø£ ìùw<Ûäy˚TMT $~Û+#·˝Ò<äH˚ yê<äq‘√ nkÕ<Ûës¡D y˚>∑+‘√ »qT´e÷]Œ&ç $‘·Ôq Á|üj÷Ó >±\≈£î ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ìs¡j í T· + #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q á ìs¡íj·÷ìï n≥M |üsê´es¡DXÊU≤eT+Á‹ Ms¡|üŒyÓTTsTT© Á|üø£{Ï+∫ q|üŒ{Ïø,° n<˚<√ Ä eT+Á‹ jÓTTø£ÿ e´øÏ>Ô ‘∑ ì· s¡j í T· +>± uÛ≤$+#ê*‡q nedüs¡+˝Ò<äT. Ç~ eTq <˚XÊìï bÕ*+#˚ j·TT|æ@ bÕ\≈£î\, bÕ\ø£es¡bZ Õغ\ dü$Twæº ìs¡íj·T+ ‘·|üŒ eTs√{Ïø±<äT. j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·TqT≈£î #Ó+~q »bÕHé, ÄÅùdº*j·÷, q÷´õ˝≤+&é, »s¡à˙, Ç+>±¢+&ÉT e+{Ï <˚XÊ\˝Àq÷, nyÓT]ø±˝Àì $$<Ûä sêÅcÕº\T, yÓTøχø√˝Àq÷ »qT´ e÷]Œ&ç |ü+≥\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT ìùw<ä+ ø=qkÕ>∑T ‘·Tqï<äH˚ yêdüeÔ + ≈£L&Ü, »qT´e÷]Œ&ç $‘·qÔ øπ Áå ‘· Á|üjÓ÷>±\≈£î nqTeT‹ìe«≈£î+&Ü eTq<˚X¯ bÕ\≈£î\qT |ü⁄qsê˝À∫+|üCj Ò T· ˝Òøb£ ˛sTT+~. »qT´e÷]Œ&ç $‘·Ôq πøåÁ‘·kÕúsTT Á|üjÓ÷>±\ |òü*‘·+>± |ü]düsê˝À¢ì »qT´e÷]Œ&çj˚T‘·s¡ »qT´e⁄\T ≈£L&Ü rÁe ø±\TcÕ´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘êsTT. á Á|üj÷Ó >±\qT e´‹πsøÏ+#·{≤ìøÏ Ç<=ø£ Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+. Á|ü‘´˚ øÏ+∫ ∫qïø£eT‘ê\T n‘·´~Ûø+£ >± e⁄qï eTq<˚X¯+˝À »qT´e÷]Œ&ç $‘·Ôq Á|üjÓ÷>±\ ø±s¡D+>± |ü]düsê˝À¢ì kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ |ü+≥\T ≈£L&Ü n‘·´~Ûø+£ >± ø±\Twü´+ u≤]q|ü&‘É êsTT. Ç~ eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ , ∫qï, ù|<ä s¬ ‘’ T· \ô|’ $HêX¯øs£ ¡ |ò*ü ‘ê\T ø£\>∑CÒdæ yê]ì ≈£îHê]\¢#˚düTÔ+~. »qT´e÷]Œ&ç |ü+≥\T |üX¯óe⁄\≈£î, m\Tø£\≈£î, |ü≈£åî\≈£î Vü‰ì ø£\>∑CÒkÕÔj·TH˚ n+X¯+ Ç|üŒ{Ïπø yÓ\¢&Ó’+~≈£L&Ü. eTq<˚X+¯ ˝À, sêh+˝À ≈£L&Ü »qT´e÷]Œ&ç #˚\˝À y˚T‘·y˚dæq y˚Tø£\T eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À JeyÓ’$<Ûä´+ ô|qT$|ü‘T· Ô HÓ<Tä s=ÿ+≥Tqï á <äX˝¯ À, eTTK´+>± ìj·T+Á‘·D≤ e´edü\ú &=\¢‘H· êìï <äèwæ˝º À e⁄+#·Tø=ì dü«‘·+Á‘· $X‚¢wü≈£î\T, nH˚ø£eT+~ JekÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T rÁe ôV≤#·Ã]ø£\T #˚düTÔHêïs¡T. eTq<˚X¯ Á|ü»\≈£î, eTq e´ekÕj·÷ìøÏ »qT´e÷]Œ&ç |ü+≥\T |üP&ÉTÃø√˝Òì uÛ≤Ø $|ü]D≤e÷\qT, Bs¡Èø±*ø£ Vü‰ìì ø£\>∑CÒkÕÔj·Tì yês¡T Ä+<√fi¯q yÓ*ãT#·TÑ·THêïs¡T. »qT´e÷]Œ&ç e´ekÕj·T+ ø=qkÕ–‘˚, uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À ‘·s‘¡ s· ê\T>± s¬ ‘’ ê+>∑+ n_Ûeè~∆ #˚düTø=+≥÷ e∫Ãq nH˚ø±H˚ø£ $‘·Ôq s¡ø±\˙ï ã&Ü $‘·Ôq ø£+ô|˙\ ˇπø |ü+≥kÕ>∑T,

Væ≤eT_+<äTô|’ n‘ê´#ês¡+, Vü≤‘·´— |üs¡Te⁄ ù|]≥ dü«|üï Vü≤‘·´\≈£î ìs¡düq ã+<äsT¡ , 26`3`14 : $»j·Tyê&É dü|üÔ–] u≤´+≈£î y˚TH˚»sY Væ≤eT_+<äTô|’ kÕeT÷Væ≤ø£ n‘ê´#ês¡+, |òTü Às¡yTÓ qÆ Vü≤‘·´— >∑T+≥÷s¡T≈£î #Ó+~q B|æÔ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚dTü ≈£îqï+<äT≈£î ‘·eT |üsT¡ e⁄ b˛sTT+<ä+≥÷ ÄyÓTqT dü«j·÷Hê ÄyÓT ‘·*<¢ +ä Á&ÉT˝Ò yÓT&É≈î£ ñ]_–+∫ #˚dqæ Vü≤‘·´ ` s√EyêØ>± eTVæ≤fi¯\ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï nH˚ø±H˚ø£ |òüTÀsê\T, n‘ê´#êsê\ eT<Ûä´q ≈£L&Ü Á|üC≤˙ø±ìï ø£\es¡bÕ≥T≈£î >∑T]#˚XÊsTT. á |òTü ≥q\qT rÁe+>± ìs¡ddæ ÷ü ,Ô Ç+<äT≈£î ø±s¡≈£î˝…’q H˚s¡düTú\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é#d˚ ÷ü Ô ÅdÔ” $eTTøÏdÔ +ü |òTü ≥q ã+<äsT¡ ø£˝ø… sº£ T¡ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûsä êï ìs¡«Væ≤+∫+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± ÅdÔ” $eTTøÏÔ dü+|òTü ≥q õ˝≤¢ ñbÕ<Û´ä ≈£îå sê\T ø±ˆˆ bÕeT]Ô n+»eTà e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTVæ≤fi¯\ô|’ ìs¡+‘·s+¡ kÕ>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T, Vü≤‘·´\T

|ü⁄qs¡TàÁ<äD ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À ‘√&˚fi¯fl eT+<ä yÓ\ : s¡÷. 15/`

ù|J\T : 56

eTTwæyº TÓ ‘·T≈£î\ C≤rj·T >Á ±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<øä∏ +£ yÓ\ : s¡÷. 15/`

ù|J\T : 56

kÕÁe÷»´yê<ä ø£+ô|˙\ ˙‹u≤Vü≤´ Wwü<Ûä Á|üjÓ÷>±\T yÓ\ : s¡÷. 12/`

ù|J\T : 40

` eTVæ≤fi¯\qT rÁe nuÛÑÁ<ä‘·≈£î ˝ÀqT#˚düTÔHêï j·THêïs¡T. Ç≥Te+{Ï H˚sê\T ô|#·Ã]\¢{≤ìøÏ, j·TTe‘· ô|&É<√e\T |ü≥º&ÜìøÏ ø±s¡DeTÚ‘·Tqï eT<ä´+, eT‘·TeÔ T+<äT\T, Á¬øy’ Té d”]j·T˝Ÿ‡, Ç+≥sYH{Ó Ÿ\ <ë«sê no¢\<äèXÊ´\ Á|ükÕs¡+, ø£¢ãT“\T, |üãT“\T, πsyé bÕغ\T, ‘·~‘·sê\qT n]ø£≥≈º î£ +&Ü, Åd\Ô” ô|’ >ös¡yêìï ô|+bı+~+#˚ yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#·≈î£ +&Ü H˚sê\T »s¡>>∑ ±H˚ <√wüß\qT •øÏkå ÕÔeTì ø£+{Ï‘T· &ÉT|ü⁄ Á|üø≥ £ q\T CÒk˛Ôqï Mπs ì»yÓTqÆ <√wüß\ì, sêC≤´+>±ìï, #·{≤ºìï ‘·eT #˚‘T· ˝À¢ ô|≥Tºø=ì Åd\Ô” ≈£î uÛÑÁ<ä‘·˝Òì yê‘êes¡D≤ìï ø£*ŒdüTÔqï bÕ\≈£î\ô|’ b˛sê&Ü\ì ÄyÓT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡dZ uü TÑÛ ´\T ø±ˆˆ Hê+#ês¡eTà, yêø£\eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. ns¡TD√<äjT· ø±\ì, {ÏmHéq>∑s,Y Ä<äsÙ¡ q>∑s\Y qT+&ç eTVæ≤fi¯\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.  ø£s¡|üÁ‘·+...(7eù|J qT+&ç) <äTsêÁø£eTDqT ì\Te]+#ê\+fÒ, |”&‘ç · Á|ü»\+<äs÷¡ dü+|òüT{Ï‘·+>±, ◊ø£´+>± ñ<ä´$T+#·≥+ <ë«sêH˚ ì\Te]+#· >∑\T>∑T‘êeTT. ô|’ |ü]dæú‘·T\qT õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ yY ê] <äèwæøº Ï ‘Ó\T|ü⁄ø√e≥+ø√dü+ 4`3`2014 k˛eTyês¡+ #Û·˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |”&ç‘· Á|ü»\+<äs÷¡ ø£<*ä sêyê\dæ+~>± $»„|#Ôæ d˚ Tü HÔ êïeTT. n_Ûq+<äq\‘√... e÷s¡÷ºs¡T ìy˚X¯ düú˝≤\ kÕ<Ûäq ø£$T{Ï 1`3`2014 e÷s¡Tºs¡T

>∑T‘êÔ~Û|ü‘·´+‘√ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛‘êj·Tì yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ø±˙ uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ + ˝À »qT´e÷]Œ&ç e´ekÕj·÷ìøÏ, »qT´e÷]Œ&ç ÄVü‰s¡|ü+≥\≈£î eT<ä‘› T· >± ì\TdüTqÔ ï y˚T<Ûëe⁄\qã&˚yês¡+‘ê @<√ ˇø£ s¡÷|ü+˝À »qT´e÷]Œ&ç $‘·qÔ |ü]ÁX¯eT <ë«sêH√ ˝Ò<ë yê] nqTj·÷j·TT\ <ë«sêH√ ÁbÕjÓ÷õ‘·+ #˚j·Tã&ç |ü]XÀ<Ûäq\T kÕ–+#˚yês¡T>± e⁄Hêïs¡T. uÛ≤s¡‘e· ´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛHä ê dü+düú (◊@ÄsY◊) e+{Ï Á|ü‹cÕº‘·àø£ dü+düú\˝Àì á ‘·s¡Vü‰ ÁbÕjÓ÷õ‘· XÊgy˚‘\Ô· T »qT´e÷]Œ&ç e´ekÕj·T+|ü≥¢ e´ø£eÔ Tj˚T´ e´‹πsø£‘q· T rÁekÕúsTT˝À m<äTs=ÿ+≥÷, eTq<˚X+¯ ˝À »qT´e÷]Œ&ç |ü+≥\qT, e´ekÕj·÷ìï kÕ–+#ê*‡q nedüse¡ TT+<ä+≥÷ ÁX¯<>∆ä ± Á|ü#ês¡+ kÕ–düTHÔ êïs¡T. ás¡ø+£ >±, ˇø£ ø£*Œ+#·ã&çq, ÁbÕjÓ÷õ‘·+ #˚j·Tã&çq Á|ü#ês¡+ <ë«sê yÓ÷HéXÊ+{À e+{Ï e´ekÕj·T yêDÏ»´ ã&Ü ø±s=Œπs≥T ø£+ô|˙\ Á|üjÓ÷»Hê\T HÓs¡y˚s¡Tdü÷Ô »qT´e÷]Œ&ç |ü+≥\ Á|üyX˚ ÊìøÏ e÷sêZìï düT>∑eT+ #˚dTü HÔ êïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü q Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìï |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü eTs¡T>∑T |üsT¡ düTHÔ êïs¡T. bÕ\≈£î\T Ç∫Ãq á nqTeT‘·T\‘√ Á|üuÛÑT‘·« n‘·T´qï‘· ìj·T+Á‘·D≤ dü+düú nsTTq »q{Ïø˝£ Ÿ Ç+»˙]+>¥ nÁ|üPe˝Ÿ ø£$T{Ï (õÇmdæ), n+‘·sê®rj·T $‘·Ôq yê´bÕs¡ ø£+ô|˙\sTTq yÓ÷HéXÊ+{À, _@mdtm|ò\t qT 11s¡ø±\ »qT´e÷]Œ&ç $‘·HÔ ê\ øπ Áå ‘·kÕúsTT Á|üj÷Ó >±\≈£î nqTeT‹+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. á ìs¡j í T· +‘√, ÁbÕs¡+uÛ<Ñ Xä ˝¯ À e], >√<ÛTä eT, C§qï, y˚sT¡ X¯q>∑, Äyê\T, ã+>±fi¯<Tä +|ü, ≥e÷{À, ø±|ò”, ø±´©|òü¢esY, u…+&É, e+>∑, |ü⁄#·Ã, yÓTTø£ÿC§qï, u§bÕŒsTT, #Ós≈¡ î£ e+{Ï $‘·HÔ ê\qT »qT´e÷]Œ&ç Á|üjÓ÷>±\≈£î ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq≥¢sTT+~. ø±˙ <ë<ë|ü⁄ 2y˚\ s¡ø±\ »qT´e÷]Œ&ç s¡ø±\ $‘·HÔ ê\qT uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À Á|üyX˚ ô¯ |fÒ+º <äT≈£î, <˚XÊìøÏ yÓHïÓ eTTø£>±qTqï uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·Ts¡+>∑+ô|’ |üP]Ô n<äT|ü⁄qT kÕ~Û+#˚+<äT≈£î dæ<y∆ä TÓ eÆ ⁄qï ãVüQfi¯C≤‹ e´ekÕj·T yêDÏ»´ ã&Ü ø±s=Œπs≥T ø£+ô|˙\≈£î á ìs¡j í T· +`mÁs¡‹yêN |üs∫¡ kÕ«>∑‘+· |ü*øÏq≥T¢>± e⁄+~. »qT´e÷]Œ&ç $‘·Ôq Á|üjÓ÷>±\≈£î ÄyÓ÷<ä Á|üø≥ £ q‘√, |üsê´es¡D |ü]s¡øD å£ #·≥+º ` 1986 Á|üø±s¡+ ª|üsê´es¡D≤ìøÏ Á|üe÷<äs¡ø£s¡yÓTÆq$>±

Vü≤sƒê‘·T>Ô ± Ä|æyù˚d...(3eù|J ‘·s¡TyêsTT) kÕº+&És¶Y n+&é |üPsY e+{Ï |üs|¡ ‹ü sπ {Ï+>∑T dü+dü\ú Ä˝À#·q m˝≤ e⁄qï <ëì >∑T]+#˚ m≈£îÿe ∫+‘·|&ü ≥É + ÄX¯Ãs¡´ø£sy¡ T˚ MT ø±uÀ<äT. düsπ 2013 dü+øå√uÛ+Ñ <ë{Ï b˛sTT+~— (‘ê‘êÿ*ø£+>±HÓH’ ê düsπ ) ø£s¬ +≥Tnøö+≥T ˝À≥T ‘·–Z+~. ø±˙ BìyÓqTø£ m|ü &˚+ »s¡T>∑T ‘·T+<√qqï n+XÊ\T ‘=\–b˛˝Ò<Tä . n~ ø£s¬ +≥T nøö+≥T˝À≥TqT |üP]+#·&ÜìøÏ uÛ≤s¡‘Y $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ Ä>∑eTq+ô|’ n‘·´~Ûø£+>± Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+~. nyÓT]ø± ô|&ò sÉ ˝¡ Ÿ ]»s¡T« s¡TD≤\qT ‘·–+Z ∫q+<äTe\¢ n_Ûeè~∆#+Ó <äT‘·Tqï e÷¬sÿ≥Tº Ä]∆ø£ e´edüú\ô|’ <äTÁwüŒuÛ≤yêìï |ü{Ϻ+#·Tø√qì, Á|ü|ü+#· Á<äe´dæús¡‘ê«ìï ì\u…{≤º*‡q u≤<Ûä´‘·qT HÓs¡y˚s¡Ãì n_Ûeè~∆#+Ó ~q <˚XÊ\qT >∑‘· HÓ\˝À ]»s¡T«u≤´+≈£î >∑es¡ïs¡T s¡|Tüò TsêeTsê»Hé q+– q+–>±H˚ $eT]Ù+#·>±H˚ Á<äe´s¡+>∑ |üÁ‹ø£\˙ï Äj·Tqô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶsTT. ô|ò&És¡˝Ÿ ]»s¡T« nyÓT]ø± Á|üj÷Ó »Hê\≈£î e÷Á‘·yT˚ »yêãT<ëØ nì n‘·ìøÏ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒsTT. <˚X¯+˝Àe⁄qï sê»ø°j·T nì•Ã‹ @ ≈£L≥$T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüT+Ô <äqï <ëìπø |ü]$T‘·+ ø±<äT. ndü\T Á|üe÷<ä+ y˚πs e⁄+~. Á<äM´eø£sD¡ e\¢ ˝≤_Û+∫q yêDÏ»´, sê»ø°jT· X¯≈î£ ˝Ô Ò Á|ü<ëÛ q+>± e⁄qï n$˙‹ô|’ #·s´¡ \‘√bÕ≥T, sê»ø°jT· nì•Ã‘·d‹úæ @s¡Œ&ç‘,˚ yÓTT<ä≥ eT÷&û ôV≤#·Ã]+∫q≥T¢ ` $<˚o ô|≥Tºã&ç ‘·s¡*b˛e≥y˚T Ä Á|üe÷<ä+. n˝≤+{Ï dü+<äs“¡ +¤ ˝À uÛ≤s¡‘≈Y î£ ì<ÛTä \T ‘·s*¡ +#·&Üìï $<˚o s¡TD<ë‘·\T ªªVü≤sƒê‘·T>Ô ± Ä|æyj ˚ T· ≥+µµ yêdüeÔ eTÚ‘·T+~. uÛ≤s¡‘Y yÓ÷ø±* <ä+&Éyd˚ Tü +Ô ~. Ç~ uÛj Ñ ÷· ìï ø£*–+#˚ ePVü≤ ø±<äT. $<˚o dü+kÕú>∑‘· eT<äT|ü⁄<ës¡T\T(m|òt◊◊) 25y˚\ ø√≥¢ &Ü\s¡¢ $\Teø£*–q ùws¡q¢ T ø£*– e⁄Hêïs¡T. ùws¡T

»qT´e÷]Œ&ç |ü+≥\qT |ü]>∑DÏdü÷Ôµ C≤_‘ê˝À ù|s=ÿqï ìã+<Ûqä ìs¡T|üj÷Ó >∑+>± $T–*b˛qTqï~. e´ekÕj·Tø£ düeT÷Vü‰ìï, uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·Ts¡+>±ìï düs«¡ HêX¯q+>±$+#˚ ‘·eT á ≈£î{Ï\|üP]‘· #·s´¡ qT düeT]∆+#·T≈£îH˚+<äT≈£î, eTq <˚X¯ bÕ\≈£î\T eT]j·TT yê] ÁbÕjÓ÷õ‘· XÊgy˚‘\Ô· T, ì|ü⁄DT\T, ô|≥Tºã&ç<ëØ Á|ü#ês¡ kÕ<ÛHä ê\T Äø£s¸¡ Dj ° T· yÓTqÆ ìHê<ë\qT Á|ü#ês¡+˝À ô|&ÉTHÔ êïsTT. ªª|ü+≥\ ã\es¡∆ø£‘·qT ô|+bı+~+#·≥+µµ, ªª#Íø£<säÛ ˝¡ À |ü+≥\ ñ‘·Œ‹Ôµµ, ªªN&É|&” \É qT ìs√~Û+#· {≤ìøÏ n~Ûø£ s√>∑ìs√<Ûøä X£ ø¯ ìÔÏ n+~e«≥+‘√bÕ≥T yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\T, ø£se¡ ⁄, #Í&ÉTu≤]q uÛ÷Ñ kÕs¡+ e+{Ï e‹Ô&TÉ \qT n~Û>$∑ T+#·>\∑ >∑≥+µµ, ªªô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤ nedüsê\ø£qT>∑TD+>± ÄVü‰s¡<ÛëHê´\, ≈£Ls¡>±j·T\, |ü+&É¢˝À n~Ûø√‘·Œ‹Ôì kÕ~Û+#·≥+µµ e+{Ïe˙ï eTq<˚X¯+˝À »qT´e÷]Œ&ç $‘·ÔHê\‘√ kÕ~Û+#·>\∑ eTì }<äs>¡ =&ÉT‘·THêïs¡T. uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝Àì ù|<ä]ø±ìøÏ, ÄVü‰s¡ ø=s¡‘≈· î£ , n+‘Ó+<äT≈£î, e´ekÕj·T s¡+>∑+˝Àì nìï düeTdü´\≈£î »qT´e÷]Œ&ç e´ekÕj·T+ kÕ–+#·≥yÓTTø£ÿfÒ düs«¡ s√>∑ ìyês¡D≤ e÷s¡+Z >± ‘·| ü &ÉT Á|üuÀ<Ûë\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ‘êeTT rdüT≈£îqï á ìs¡íj·÷ìï e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À Á|ü>∑‹o\yÓTÆq~>± Á|üø£{Ï+#·T≈£î+≥Tqï j·TT|æ@ bÕ\≈£î\T, <˚X¯ Á|üC≤˙ø±ìï yÓ÷dü–+#ês¡H~˚ düTdüŒwü+º . á ÄyÓ÷<ä Á|üø≥£ q‘√, nH˚ø£ JekÕ+πø‹ø£ |ü]ÁX¯eT\T uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À |ü]XÀ<Ûäq eT]j·TT n_Ûeè~∆ s¡+>∑+˝À ô|<äm› ‘·TqÔ ô|≥Tºã&ÉT\Tô|fÒ+º <äT≈£î |ü<∏äø±\‘√ dæ<ä∆yÓTÆe⁄HêïsTT. M{Ï˝À yÓ÷HéXÊ+{À, uÒjT· sY Ç+&çj÷· , eTVæ≤ø√, n&Ü«Hêºd&” ‡é yÓTT<ä˝q’… ã&ÜãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\THêïsTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ bÕ\≈£î\T, bÕ\ø£esêZ\T me]|üø+å£ eVæ≤düTHÔ êïjÓ÷, me]øÏ ùde #˚dTü HÔ êïjÓ÷ Bì‘√ eTs√kÕ] ‘˚≥‘Ó\y¢ TÓ +Æ ~. <˚X¯Á<√Vü≤ø£s¡yÓTÆq, kÕÁe÷»´yê<ä e´ekÕj·T yêDÏ»´ |ü]ÁX¯eT\≈£î <ëk˛Vü≤+ #˚ùd bÕ\≈£î\ ìs¡j í ÷· ìï K+&ç+#·≥+‘√bÕ≥T, ì\ø£&q’Ó kÕÁe÷»´ yê<ä e´‹πsø£, ã&Ü e´ekÕj·T yêDÏ»´ |ü]ÁX¯eT\ e´‹πsø£ ñ<ä´e÷ìï ì]à+#ê*‡ e⁄+~. ‘·<ë«sêH˚ <˚X¯ s¬ ‘’ ê+>∑|⁄ü Á|üj÷Ó »Hê\qT |ü]s¡ø+åÏ #·>\∑ >∑≥+ kÕ<Û´ä eTÚ‘·T+~. <˚Xu¯ øÑÛ j ÔÏ T· T‘· X¯≈î£ \Ô ˙ï eTq<˚X+¯ ˝ÀøÏ »qT´e÷]Œ&ç ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·T\Ô , |ü+≥\ Á|üyX˚ Êìï e´‹πsøÏd÷ü Ô eTT+<äT≈£î sêe≥+ n‘ê´eX¯´ø£+.  e÷¬sÿ{À¢ neTàø£+ »]π> yê{≤˝À¢ Ç~ 75 XÊ‘·+. Bì˝À @ ˇø£ÿ XÊ‘êH√ï neTTà‘êqqï u…~]+|ü⁄øπ yÓTT‘·+Ô ùws¡T, Á<äe´ e÷¬sÿ≥T¢ >∑\+¢ ‘Ób’ ˛‘êsTT. mìïø£\ ‘·sê«‘· @s¡Œ&˚ ø=‘·Ô sê»ø°jT· e´edüú >∑qTø£ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\≈£î, ã&Ü yêDÏC≤´ìøÏ eT<Û´ä ô|qy˚düT≈£îqï ã+<Ûëìï >∑qTø£ Á|ü•ï+∫q≥¢sTT‘˚, »s¡>u∑ Àj˚T á $|ü]D≤e÷\≈£î eTq+ dæ<y∆ä TÓ Æ ñHêïe÷? Ädæj÷· Á<äe´ dü+øå√uÛ+Ñ ˝À <∏ësTT˝≤+&é, eT˝Òdj æ ÷· ˝À¢ »]–q≥T¢, $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\T <˚X+¯ $&ç∫ô|{Ϻ yÓ[¢b˛‘˚, Á<äe´ $\Te |ü&çb˛‘˚, m˝≤ Á|ü‹düŒ+~+#ê˝À ‘Ó\TkÕ? <˚oj·T Á|üj÷Ó »Hê\qT s¡øÏå+#·&Üìø°, >±*yê≥T>± Á|üeVæ≤+#˚ Á|ü|ü+#· Á<äe´yê´bÕs¡ ùdïVæ≤‘·T\q÷ <˚oj·T ô|≥Tºã&ç<ës¡T˝À¢ yê] ã÷≥T¢ ‘·T&ç#˚ düV≤ü <˚X¯ uÛ≈Ñ î£ \Ô q÷(<äfi≤s¡T˝≤?) Á|üø£ÿ≈£îHÓ{Ϻ y˚j·T{≤ìøÏ eTq sê»ø°j·Tes¡Z+ dü+dæ<ä∆yÓTÆe⁄+<ë? n+‘·sê®rj·T ô|≥Tºã&ç eTT+<äT ‘·\e+#·{≤ìøÏ e´‹πsø£+>± y˚T<Ûëe⁄\, Á|üC\ n_ÛÁbÕj·÷ìï düMTø£]+#·e\dæq »s¡÷s¡T nedüs¡eTT+~. dü«\Œø±*ø£ #·s¡´\T>±, ø£¬s+≥T nøö+≥T˝À≥T |üP]+#·&ÜìøÏ dü«\Œø±*ø£ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ |üsêBÛq‘·qT Áø£eT+>± ‘·–Z+#ê*. $<˚o Á<äe´ e÷¬sÿ≥Tº‘√ <˚oj·T Ä]∆øe£ ´edü≈ú î£ qï ã+<Ûëìï yÓT\¢>± Áø£eTã<ä∆+>± ‘Ó>∑>={≤º*. eT<Ûä´ø±\, Bs¡Èø±\ |ü]cÕÿs¡+>±, ~>∑TeT‘·T\ô|’ |üsêBÛq‘·qT ‘·–Z+#˚ C≤rj·T eP´Vü‰ìï nqTdü]+#ê*. Bìø√dü+ <˚oj·T edü÷Ô‘·Œ‹Ôì ô|+#·&ÜìøÏ ‘·–q sêsTTr*yê«*. Ç{°e\ nìï$<Ûë˝≤ $|üØ‘·+>± ô|]–q $˝≤düedüTÔ $ìjÓ÷>∑+ô|’ Ä+ø£\å T ô|{≤º*. Bìø£+‘·≈L£ sê»ø°jT· Hêj·Tø£‘·«+ ø±yê*— y˚T<Û√|üs¡ <ës¡Ùìø£‘·ø±yê*. n~ e÷Á‘·yT˚ <˚X¯ Ä]∆ø£ kÕs¡«uÛÖeT‘ê«ìï ø±bÕ&É >∑\<äT— 120 ø√≥¢ uÛ≤s¡rj·TT\ Ä]∆ø£ uÛ$Ñ wü´‘·T≈Ô î£ s¡ø£åDìe«>∑\<äT. 

ã

H b ¬s á ø V s ø # ù q

|

> u õ á k $ _

d e | á

y

| j » á

m á m k e j

| m n Ç ‘ Á d

e

m q Á Á õ # \ Á m | e


7

20`4`2014

kÕÁe÷»´yê<ä e´‹πsø£b˛sê≥~q+>± ªneTs¡T\ ÄX¯jT· kÕ<ÛHä ˚ eTq ø£seÔ¡ ´+µ dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£+>± »]–q ‘·TeTà\bÕ˝…+ neTs¡T\ es¡+∆ ‹düuÑÛ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹ ` ø±s¡´Áø£e÷\T ‘·TeTà\bÕ˝… +, 13`4`14 : ª≈£î\, eT‘·, ÁbÕ+rj·Tyê<ë\≈£î Ä»´+b˛dü÷,Ô Á|ü»\eT<Û´ä $<˚«cÕ\qT s¡–*düTqÔ ï kÕÁe÷»´yê<ä, <äfi≤Ø bÕ\ø£es¡Z $<ÛëHê\ô|’ b˛sê&ÉT<ë+µ nì qej·TTe düe÷K´— ªn+<ä]ø° $<ä´, yÓ<’ ´ä +, ñbÕ~ÛV≤ü ≈£îÿ¬ø’ ñ<ä´$T+#·T<ë+µ nì |æ&j ç T· dtz\T ìq~dü÷Ô ` uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ 83e es¡∆+‹ì kÕÁe÷»´yê<ä e´‹πsø£ b˛sê≥~q+>± bÕ{Ï+#·eTì j·TTe»qT\≈£î, $<ë´s¡T\∆ ≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃsTT. áy˚Ts¡≈î£ Äj·÷ dü+|ò÷ü \ Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥, sê»>∑Ts¡T, düTK<˚y\é ≈£î CÀVü‰s¡]¢ Œdü÷Ô eTTÁ~+∫q ø£s|¡ Áü ‘ê\qT $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À $<ë´]∆, j·TTe»qT\ q&ÉTeT |ü+|æD#° d˚ ,æ $düèÔ ‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e÷]à 23q $<ë´]∆ j·TTe»q düeT÷Vü‰\‘√ düe÷y˚XÊ\T, düu\ÑÛ T, Á|ü<sä Ù¡ q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ »]–q ø±s¡´Áø£e÷\qT dü+øÏ|å +Ôü >± n+~düTHÔ êï+. ` dü+bÕ<ä≈£î&ÉT

ã+<äsT¡ : qej·TTedüe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À mHéyÓ’j·Tdt Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwüí n<Ûä´ø£å‘·q kÕúìø£ Ç+^¢wüß bÕ˝…+˝À uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥ es¡+∆ ‹düuÑÛ »]–+~. á düu˝ÑÛ À ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+(Ä+.Á|ü.) õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ á|üP] sê+u≤ãT, @◊m|ò{t j Ï T· T(q÷´) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ eTT#·Tà düT<Ûëø£s,Y mHéyj ’Ó T· dt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄\T bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T. uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥, sê»>∑Ts¡T, düTK<˚y\é neTs¡‘ê«ìï eø£\Ô T düà]+#·T ø√e≥+‘√bÕ≥T, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ j·TTe‘· #˚|ü≥ºe\dæq kÕÁe÷»´yê<ä e´‹πsø£ ø£s¡Ôyê´\qT ù|s=ÿHêïs¡T. eT∫©|ü≥ï+, #·\¢|ü*¢, ∫Hêï|ü⁄s¡+\ qT+&ç j·TTe»qT\T á düu˝ÑÛ À bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl :

neTs¡T&Éj÷· ´&√ Ä \ø£´å + Ç+ø± kÕ~Û+#·ã&É˝<Ò ìä , <ëìì |ü]|üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î $<ë´]∆, j·TTe‘· Á|ü‹qã÷Hê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+ø± $<ë´]∆, j·TTe»q Hêj·T≈£î\T C…. u≤õ, eT*¢, yÓ+ø£fwÒ ,t ∫ìïø£èwü,í ùdïVü≤, dæ+<Û÷ä s¡ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü˝…¢ : >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ πs|ü˝…¢ eT+&É\+, ◊\es¡+ Á>±eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À »]–q uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥ es¡+∆ ‹düu˝ÑÛ À ôV≤#Y.myéT ` yêdüT<˚esêe⁄, @|æ{Ïm|òt Hêj·T≈£î\T $. \ø°Îø±+‘Y, Ç+ø± eT]ø=+<äs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§Zì uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ J$‘· $X‚cÕ\qT, uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ ÄX¯j·÷\qT $e]+#ês¡T. mHéyÓ’j·Tdt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ myéT. sêCÒX¯«] ‘·~‘·s¡T\T neTs¡T\≈£î CÀVü‰s¡¢]Œdü÷Ô Á|üd+ü –+#ês¡T. {ÏmyéTsêe⁄ ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ »]–q uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹düuÛÑ˝À @|æ{Ïm|òt Hêj·T≈£î\T \ø°Îø±+‘Y, yÓ\¢≥÷s¡T ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À »]–q düuÛÑ˝À @|æ{Ïm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yÓ’. H˚‘ê+»H˚j·T Á|ükÕ<é\T e÷{≤¢&Üs¡T. Ç+ø± ô|düs+¢¡ ø£ ôV≤’ dü÷ÿ\T˝Àq÷, sπ |ü˝¢… _dæ u≤\Ts¡ edü‹>∑èVü≤+˝Àq÷ düu\ÑÛ T, düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À mHéyÓ’j·Tdt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ sêCÒX«¯ ] bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T.

mHéyÓ’j·Tdt, |æ&çj·Tdtz\ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl˝Àì ôV’≤dü÷ÿ\T˝À uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mHéyÓ’j·Tdt õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ø±ˆˆ ø¬ .lqT á düu˝ÑÛ À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ á s√Eq nìïs¡+>±\˝ÀøÏ $düèÔ ‘·+>± C§s¡ã&ÉT‘·Tqï kÕÁe÷»´yê<ä<√|æ&ûì n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î eTTK´+>± $<ë´]∆, j·TTe»qT\T uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥ dü÷Œ¤]‘Ô √ q&ÉT+ _–+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ¬s’‘·T≈£L©dü+|òüT+ (Ä+.Á|ü.) Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ sê+u≤ãT, ÅdÔ” $eTTøÏÔ dü+|òüT≥q Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ìs¡à\ á düuÛÑ˝À nq+‘·|⁄ü s¡+ : e÷{≤¢ & Üs¡ T . $<ë´]∆ , j· T Te»q Hêj· T ≈£ î \T mHéyj ’Ó T· dt Ä<Û«ä s¡´+˝À kÕúìø£ ‘·]yÓT\ Hê–¬s&ç¶ |ü⁄qïj·T´, dæ˝≤sY, sêeTT&ÉT, Hê>±s¡Tq® ‘·~‘·sT¡ \T ÁXÊ$Tø£ uÛ Ñ e q+˝À dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+>± uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. sê»>∑Ts¡T, düTK<˚y\é 83e es¡+∆ ‹ düuÑÛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚≥bÕ˝…+ : ‘=\T‘· s¡»ø£ q>∑sY qT+&ç Á|ü<sä Ù¡ q #˚|{ü ºÏ neTs¡T\≈£î Á|üø±X¯+õ˝≤¢, y˚≥bÕ˝…+˝À mHéyÓ’j·Tdt, $<ë´s¡T∆\T, j·TTe»qT\T ìyêfi¯ó\]Œdü÷Ô ’Ó T· dt kÕúìø£ Hêj·T≈£î&ÉT ø± ˆˆ |æ&çj·Tdtz\ Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢kÕúsTT $<ë´]∆ ìq~+#ês¡T. mHéyj u≤\T n<Û ´ ä ø£ ‘ å q · »]–q á düu˝ÑÛ À ‘·]yÓT\ Hê–¬s&ç¶ j·TTe»q düy˚Tàfi¯flq+ »]–+~. $<ë´]∆, j·TTe yÓ T yÓ ÷ ]j· T ˝Ÿ Á≥dt º n<Û ´ ä ≈£ îå \T &܈ˆ _. dü÷s¡´kÕ>∑sY »qT\‘√bÕ≥T $$<Ûä ôdø£qå ¢ Á|ü»\T, Á|ü>‹∑ o\yê<äT\T e÷{≤¢ & T É ‘· ÷ $<ë´]∆ j· T Te»qT\˝À kÕÁe÷»´yê<ä á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. |æ&çj·Tdtz Hêj·T≈£î\T mHé. eTV”≤<ÛäsY, $wü dü+düÿè‹ì bÕ\≈£î\T ñ<˚X› ´¯ |üPs¡«ø£+>± C§|æŒ+∫ mHéyj ’Ó T· dt Hêj·T≈£î\T $. qπswt\ n<Û´ä ø£‘å q· »]–q ô|+∫ b˛wædTü HÔ êïs¡ì, ‘·eT düeTdü´\≈£î eT÷\yÓTqÆ á düy˚Tàfi¯q+˝À z|æ&çÄsY sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T á e´edüôú |’ ‹s¡>ã∑ &É≈î£ +&Ü ñ&ÉT≈£îs¡ø+Ô£ ñbıŒ+π> myéT.$.ø£èwüíj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\+‘ê ùd«#êä $<ë´]∆ j·TTe»qT\qT ìØ«s¡´+#˚jT· {≤ìøÏ bÕ\≈£î\T kÕ«‘·+Á‘ê´\‘√ Äq+<ä+>± J$+#·>*∑ >π düeTTqï‘· á ≈£îÁ≥|üP]‘· $<ÛëHê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì, M{Ïì M{ÏøÏ >∑T]ø±≈£î+&Ü ‘·eTqT‘êeTT e´edüú \ø£´å +>± kÕ–q uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥ u≤≥˝À $<ë´]∆ >∑s¡eøÏå+Tì+∫, #· T ø√e≥+‘√bÕ≥T $<ë´]∆ j·TTe»qT\T j·TTe»qT\T q&Éyê\ì ñ<√“¤~+#ês¡T. bÕ\≈£î\ á <äTsêàs¡Z $<ÛëHê\ô|’ b˛sê&˚+<äT≈£î Á|üeTTK yÓ<’ Tä ´\T &܈ˆ >∑T+≥T|ü*¢ düTu≤“sêe⁄— Á|ü‹qã÷Hê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. |æ&çmdtz sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ u≤Jôd’<ë, Ç+ø± á düu˝ÑÛ À kÕúìø£ |æ&mç dtz Hêj·T≈£î\T mHéyj ’Ó T· dt sêh Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ @. dürwt\T bÕ˝§Zì ø±ˆˆ eT©¢X«¯ ], mHéyj ’Ó T· dt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ sêeTT— neTs¡T\qTdüà]dü÷Ô Á|üd+ü –+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛeÑ q ìsêàD ø±]àø£d+ü |òTü + Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ dæ. Ç+ø± düTu≤“sêe⁄, Ä+»H˚jT· T\T, $X¯«Hê<∏,é –Øwt, düT<Ûëø£sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T. ‘˚» ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§Zì Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+#ês¡T. Á|üC≤ ø£fi≤ø±s¡T\T neTs¡T\ô|’ bÕ&çq bÕ≥\T HÓ\÷¢sT¡ : uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± HÓ\÷¢s¡T˝À dü÷Œ¤]Ôq+~+#êsTT. |æ&çmdtz Ä<Ûä«s¡´+˝À ôd’øÏ˝Ÿsê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+>∑fi–¯ ] : bÕ\≈£î\ kÕÁe÷»´yê<ä <√|æ&û nqT≈£L\ $<ÛëHê\qT >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢, eT+>∑fi–¯ ]˝À |æ&j ç T· dtz ` m\T¬>‹Ô K+&ç+#ês¡T. kÕúìø£+>± ¬s+&ÉT _.sTT&ç mHéyj ’Ó T· dt\ Ä<Û«ä s¡´+˝À kÕúìø£ VüQùd‡Hé ø£≥º ôd+≥sY ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡T\∆ ‘√ düu\ÑÛ T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á qT+&ç n+uÒ<ÿä sY $Á>∑V≤ü + ôd+≥sY es¡≈î£ ø±>∑&Ü\ düuÛÑ\≈£î |æ&çmdtz õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ø£èwüí Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´]∆ j·TTe»qT\T á n<Ûä´ø£å‘·eVæ≤+#·>±, Åd”Ô$eTTøÏÔ dü+|òüT≥q õ˝≤¢ Á|ü<sä Ù¡ q˝À eT+&ÉT‘·Tqï ø±>∑&Ü\T #˚ã÷ì ªÇ+øÏ«˝≤uŸ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ø=+&ÉeTà Á|üd+ü –+#ês¡T. Á|üdTü ‘Ô · õ+<ëu≤<éµ ªkÕÁe÷»´yê<ä+ q•+#ê\ìµ ìHê<ë\T bÕ\≈£î\ <äfi≤Ø $<ÛëHê\qT ÄyÓT m+&É>∑&ÉT‘·÷, ÔÏ T· T‘·, #˚d÷ü Ô ø£<+ä ‘=ø±ÿs¡T. kÕúìø£ s¡‘êï\ #ÓsT¡ e⁄, uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥ dü÷Œ¤]‘Ô √ j·TTe‘·, $<ë´s¡T\∆ T <˚Xu¯ øÑÛ j \ø°Îqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T ø±\˙\˝À y˚≈£îes¡a≤eTTq Á|üC≤kÕ«eT´ ñ<ä´e÷\˝À eTT+<äT ì\yê\Hêïs¡T. ø=+&Üj·TbÕ˝…+ _dæ Vü‰dü˝º Ÿ˝À »]–q düu˝ÑÛ À Á|üuÛ≤‘YuÛÒØ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À ’Ó T· dt Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ \ø°Îs¬ &ç¶ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ mHéyÓ’j·Tdt õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ <äTsêZÁ|ükÕ<é, mHéyj |æ&çmdtz õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ùwø˘ Hê>∑÷sYu≤ãT\T <˚XÊìï kÕÁe÷»´yê<äT\≈£î <ëk˛Vü≤+ #˚dTü qÔ ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @ \ø£å´kÕ<Ûäqø√düyÓTÆ‘˚ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ <äTsêàs¡+Z ô|’ $<ë´s¡T\∆ T ñ<ä´$T+#ê\Hêïs¡T. 

>∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ ‘·TeTà\bÕ˝…+˝À kÕàs¡øÁ£ ≥düTº Ä<Û«ä s¡´+˝À @Á|æjT· ˝Ÿ 13e ‘˚Bq ‘·TeTà\bÕ˝…+ neTs¡T\ es¡+∆ ‹düuÑÛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘=\T‘· düu≈ÑÛ î£ $#˚Ãdæq Á|ü»\T, ñ|üHê´dü≈î£ \T, yêeT|üø,å£ $|üe¢ bÕغ\ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, n_Ûe÷qT\T, 1950øÏ eTT+<äT b˛©düT\#˚ ø±*Ã#·+|üã&çq 17 eT+~— lø±≈£îfi¯ –]»q s¬ ‘’ ê+>∑ ñ<ä´eT+˝À >∑T+≥÷s¡Tõ˝≤¢ qT+&ç yÓ[fl b˛©düT\ bòÕdædTü º Vü≤‘ê´ø±+&É˝À neTs¡T˝…q’ &܈ˆ #ê>∑+{Ï uÛ≤düÿs¡sêe⁄, <˚$H˚ì eT*¢U≤s¡Tq® T&ÉT‘√ düV‰ü |ü~eT+~ neTs¡T\ düe÷<ÛTä \ô|’ |üP\Te⁄+∫ ÁX¯<ë∆+»* |òTü {Ï+#ês¡T. á dü+düàs¡D düuÛÑ≈£î dæ|æj·T+ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ q+ã÷] ‘·T\X¯jT· ´ n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#ês¡T. düu˝ÑÛ À dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) sêh Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ uÛ≤s¡eZ l Á|üd+ü –dü÷,Ô 1919 @Á|æjT· ˝Ÿ 13q »*j·THé yê˝≤u≤>¥ <äTs¡+‘·+ »]–q s√EH˚ neTs¡Ms¡T\ dü+düàs¡DdüuÛÑ »s¡|ü≥+˝À >∑\ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]+#ês¡T. neTs¡Ms¡T\T @ ÄX¯j·÷\ kÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± ‘·eT ÁbÕD≤\qT ‘·èDÁbÕj·T+>± m+∫ ã*<ëHê\T #˚XÊs√ Ä ÄX¯j÷· \qT kÕ~Û+#ê*‡q <äX˝¯ ÀH˚ H˚{Ï ø£eT÷´ìdüTº $|üy¢ √<ä´eT+ e⁄+<ä˙, Ä ø£seÔ¡ ´ kÕ<Ûqä ≈£î eT¬sH√ï ‘ê´>±\T #˚dæ eTT+<ä&TÉ >∑T y˚j÷· *‡q dæ‹ú ˝À ø£eT÷´ìdüT,º $|üe¢ X¯≈î£ \Ô T eT]+‘·Xø¯ ìÔÏ dü+‘·]+#·T ø√yê*‡ e⁄+<äHêïs¡T. Á|ü»\qT |”&çdüTÔqï düeTdü´\y˚Ts¡¬ø’Hê ø£*dæ |üì#˚j·T≥+ H˚{Ï ø£˙dü ‘·ø£åD nedüs¡+ nì, áy˚Ts¡≈î£ Ç{°e\ ø±\+˝À yêeT|üøå£ y˚T<Ûëe⁄\ y˚~ø£ #˚dæq $»„|æÔì ôd’‘·+ yêeT|üøå±\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò <äHêïs¡T. 2002˝À $<äT´‘Y#ÛêØ®\≈£î e´‹πsø£+>± ‘=$Tà~ yêeT|üø£å, $|ü¢ebÕغ\T kÕ–+∫q ◊ø£´

ø££ s¡ |ü Á‘· +

ø±sê´#·s¡D ñ<ä´eT+e˝…H˚ πø+Á<ä`sêh bÕ\≈£î\ düs∞¡ ø£sD ¡ $<ÛëHê\ô|’ ◊ø£´ ñ<ä´eT+ #˚|{ü ≤º*‡q nedüsêìï >∑T]+∫ Ä˝À∫+#ê\˙, bÕs¡y¢ TÓ +≥T, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ bÕ\ø£es¡bZ Õغ\T Á|ü»\qT nH˚ø£ |ü<øä∏ ±\‘√ Á|ü˝ÀuÛôÑ |{Ϻ z≥T¢ <ä+&ÉTø√>∑\TZ‘T· Hêïs¡+fÒ n+<äT≈£î mÁs¡C…+&Ü\ ù|]≥ e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï ˝ÀbÕ\qT ˝À‘·T>± |ü]o*+#·Tø√e\dæ e⁄+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. neTs¡Ms¡T\T e~* yÓ[flq ÄX¯j÷· \qT HÓsy¡ s˚ á {≤ìøÏ mÁs¡C+… &ÜqT eT]+‘·>± |ü<Tä HÓøÿÏ +∫ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç+ø± á düu˝ÑÛ À dæ|j æ T· + >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ b˛|üP] sêe÷sêe⁄, dæ|◊æ sêh Hêj·T≈£î\T, Á|üC≤ø£fi≤ø±s¡T&ÉT ø±ˆˆ q\÷¢] yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ j·T+dæ|◊æ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ‘·÷e÷{Ï •ej·T´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\qT düà]+#·Tø=ì, ø£eT÷´ìdüTº ñ<ä´eT nÁ>∑Hêj·T≈£î˝…q’ ø±Áy˚T&é‡ ‘·]yÓT\Hê–¬s&ç,¶ |ü⁄#·Ã\|ü*¢ düT+<äsj ¡ T· ´, #·+Á&É sêCÒX«¯ s¡sêe⁄ e+{Ï ‘ê´>±\‘√ ≈£L&çq J$‘ê\T H˚{Ï ‘·sêìøÏ Ä<äsÙ¡ +>± ì\TkÕÔjT· ˙, Ä ‘ê´>∑<qäÛ T\ u≤≥˝À |üjT· ì+#·≥y˚T eTq eTT+<äTqï ø£seÔ¡ ´eTì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≤ s¬ ‘’ ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À Á|ü‘´· ø£+å >± bÕ˝§Zì, Ä b˛sê≥+˝À m+<äs√ düVü≤#·s¡T\qT ø√˝ÀŒsTTq d”ìj·TsY ø±Áy˚T&é ãT&˚ ÄHê{Ï b˛sê≥ nqTuÛyÑ ê\qT ñ‘˚»Ô ø£s+¡ >± $e]+#ês¡T. neTs¡Ms¡T\ kÕàs¡øÁ£ ≥düTº ø±s¡´<ä]Ù #ÓsT¡ ≈£L] dü‘´· Hêsêj·TD á ø±s¡´Áø£e÷ìï |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|◊æ (m+`m˝Ÿ) qT+&ç bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±Áy˚T&é‡ dæ+Vü‰Á~ \øå±à¬s&ç,¶ ñ*¢>&∑ \¶É Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, |æ. ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. eT+∫ ñ‘˚õÔ ‘·|Pü ]‘· yê‘êes¡D+˝À neTs¡Ms¡T\ dü+düàs¡DdüuÑÛ »]–+~. 

Ç+&É¢ dü˝ú ≤\ø√dü+ ñ<ä´$TdüTqÔ ï ù|<ä |Á »ü \ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·Tqï bÕ\ø£esêZ\T

e÷s¡÷sº T¡ ìy˚X¯ dü˝ú ≤\ kÕ<Ûqä ø£$T{Ï yês¡T |ü+|æq ø£s|¡ Áü ‘êìï j·T<ë‘·<+äÛ >± sTTdüTHÔ êïeTT. á $TÁ‘·T\T s¬ ‘’ T· ≈£L©dü+|òTü +, qej·TTedüe÷K´, |æ&mç dtz dü+|ò÷ü \˝À ø±s¡´ø£s\Ô¡ T>± |üì#˚dqæ yêπs. yê]øÏ nø£kÕà‘·T>Ô ± ÁXÊ$Tø£es¡Z bÕغ, ÁXÊ$Tø£es¡Z ìsêàD≤\ô|’ <˚«wü+ @s¡Œ&ç, ø£eT÷´ìdüT\º qT kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ ø£eT÷´ìdüT\º ì n|üÁuÛ+Ñ X¯|⁄ü |æ\T|ü⁄\‘√, ì+<ë |üPs¡«ø£ yê´K´\‘√ ø±\πø|å +ü #˚dTü HÔ êïs¡T. e÷s¡÷sº T¡ ìy˚Xd¯ ˝úü ≤\ ø±s¡´Áø£eT+ >∑÷&É ø±\πø|å ü ø±s¡´Áø£eT+>±, dü«+‘·Á|üj÷Ó »Hê\ ø±s¡´Áø£eT+>± e÷s¡≈î£ +&Ü Á|ü»\|ü≥¢ u≤<Û´ä ‘·>± e⁄+&ç ìs¡«Væ≤kÕÔsì¡ Ä•dü÷Ô ª»qX¯øµÔÏ ˝À eTTÁ~düTHÔ êïeTT. ` dü+bÕ<ä≈£î&ÉT 238, 248, 252, 271/m, 272, 273, 275, 276, Á|æj·TyÓTÆq Á|ü»˝≤sê! e÷s¡÷sº T¡ |ü≥D º »HêuÛ≤ düTe÷s¡T Çs¡yy’Ó \˚ 483, 487, 640/_, 640m, 654, 658, 683, eT+~øÏ ô|>’ ± e⁄Hêïs¡T. n+<äT˝À Ç+&ÉT¢ ˝Òìyês¡T, 684, 688, 687\˝À e+<ä\ mø£sê\T nôd’Hé¶ ìy˚X¯düú˝≤\T ˝Òì ù|<ä\T düTe÷s¡T 3 y˚\eT+~ uÛ÷Ñ eTT\T düsπ «HÓ+ãs¡T¢ 20, 53, 59, 250, 262, e⁄Hêïs¡T. ìy˚Xd¯ ˝úü ≤\ø√dü+ ns¡TΩ˝q’… ù|<ä\+<äs÷¡ 301, 327, 499, 502, 591, 644\˝Àì e+<ä\ düTe÷s¡T 25 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|>’ ± eT+&É\ s¬ $q÷´ mø£sê\ <˚ekÕúq uÛ÷Ñ eTT\T, 437/m˝Àì düsêÿs¡T n~Ûø±s¡T\≈£î, XÊdüqdüuÛ≤ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î áHê+ uÛ÷Ñ eTT\T me] n+&É<+ä &É\‘√ ô|‘·+Ô <ës¡T\ düeT]Œ+#·T≈£î+≥Tqï nØ®\T ãT≥º<ëK\e⁄‘·THêïsTT. #˚‘T· ˝À¢øÏ yÓfi≤¢j÷Ó ãVæ≤s¡+>∑ s¡V≤ü dü´+. øÏc˛sY ø±\˙, ‘·s¡‘·sê\qT+&ç e÷s¡÷ºs¡T˝À ìs¡Tù|<ä˝…’q >={Ïbº Õ{Ï q>∑s,Y »Hês¡H› øé ±\˙, $ø£˝≤+>∑T\ ø±\˙, <ä[‘·T\T, ã\V”≤qesêZ\T, eTTd”+¢ yÓTHÆ êغ\T $˝Òø£s¡T\ ø±\˙ ôV’≤y˚ $düÔs¡D˝À U≤∞#˚sTT+∫ e´ekÕj·T ≈£L©\T>±, bı>±≈£î Áπ>&ç+>¥ |üqT\T (düTe÷s¡T 80 eT+~) u≤~Û‘·T\≈£î Ç∫Ãq Ç+&É¢ #˚düT≈£î+≥÷ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. dü˝ú ≤\T, nìï+{Ï˝ÀqT 50%ô|>’ ± bÕ¢≥T\T nÁ>∑≈î£ \ n‘·´~Ûø£ ≈£î≥T+u≤˝À¢ eT>∑yês¡T nH˚ø£ e´düHê\≈£î ô|‘·+Ô <ës¡T\ #˚‘T· ˝À¢H˚ ñHêïj·TH˚ $wüjT· + s¬ $q÷´ u≤ìdü˝q’… +<äTe\¢, ≈£î≥T+ã uÛ≤s¡eT+‘ê eTVæ≤fi¯\ n~Ûø±s¡T\≈£î, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \≈£î ø£ìŒ+#·≥+˝Ò<ë? ì\Te˙&Éø√dü+ ù|<äyê&ÉT >∑T&çôd y˚dTü ≈£î+fÒ ô|’H˚ |ü&ÉT‘·T+~. eTVæ≤fi¯\T bı>±≈£î Áπ>&ç+>¥ ø£+ô|˙˝À 10 >∑+≥\T |üì#˚ùdÔ 80/` s¡÷bÕj·T\T ÄÁø£eTD n+≥÷ b˛©düT\ <ë«sê U≤∞ #˚sTT+#˚ f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ, dæŒìï+>¥, nÁ>√Ábı&Éø˘º ø£+ô|˙\˝À 8 s¬ $q÷´ n~Ûø±s¡T\T, n<˚ Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT*ï nÁ>∑≈î£ \ >∑+≥\T |üì#˚ùdÔ 120/` s¡÷bÕj·T\T eTpØ ô|‘·Ô+<ës¡T¢ ø£u≤®#˚ùdÔ, sê»ø°j·T <äfi≤s¡T\ n+&É ÇdüTHÔ êïs¡T. sπ j·Tqø£, |ü>\∑ qø£ ø£w|ºü &ü ç dü+bÕ~+∫q <ä+&É\‘√, ¬s$q÷´ j·T+Á‘ê+>∑y˚T <=&ç¶<ë]q, <ëì˝À dü>+∑ n<Ós› ÷¡ |ü+˝À <Ûqä e+‘·T\ CÒãT˝À¢øπ |ü{≤º<ës¡T bÕdt |ü⁄düøÔ ±\T, ø=ìï Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\≈£î b˛‘·T+~. $T–*q <ëì‘√ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·≥+ mHé.ˇ.dæ. C≤Ø#˚dæ, ]õÁùdºwüHé »]π> <ëìøÏ uÛ≤s¡yTÓ Æ ~q~q+ ≈£î≥T+ã+˝À uÛ≤sê´uÛsÑ \Ô¡ eT<Û´ä neø±XÊ\T ø£*Œ+#ês¡T. nÁ>∑≈î£ \ ô|‘·+Ô <ës¡T\T sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ ø£\Vü‰\ ø±|ü⁄s¡+>± e÷s¡T‘·T+~. 9 dü+e‘·‡sê\ #·+Á<äu≤ãT bÕ\q »]|æq 19 n+&É<+ä &É\‘√ s¬ $q÷´ j·T+Á‘ê+>±ìï ˝Àãs¡TÃø=ì »qàuÛÑ÷$T ø±s¡´Áø£e÷\˝À ‘·sê«‘· n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ìs¡Tù|<ä\≈£î #Ó+<äe\dæq nôdH’ ¶é uÛ÷Ñ eTT\qT ø£u≤® e∫Ãq ø±+Á¬>düT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’.j·Tdt.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ #˚düTÔqï dæú‹ì #·÷dæ uÛÑ]+#·˝Òø£, ô|‘·Ô+<ës¡¢≈£î Vü≤j·÷+˝À »]|æq ªªs¡#·Ãã+&ɵµ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ nqT≈£L\+>± e´eVü≤]düTqÔ ï s¬ $q÷´ n~Ûø±s¡T\ô|’ ns¡TΩ˝q’… ù|<ä\+<ä]øÏ ìy˚Xd¯ ˝úü ≤\T Çyê«\ì |”&‘ç · Á|ü»\ |üø±å q |üì#˚dqæ ˇø£ <ä[‘· Hêj·T≈£î&ÉT düeT]Œ+∫q $q‹ |üÁ‘ê\T ªªù|<äyê] yÓTTs¡ ô|<ä$øÏ ñqï‘· Hê´j·TkÕúqeTT˝À <ëyê y˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ #˚≥Tµµ nqï kÕyÓT‘·˝≤ e÷ y˚<äq\T, u≤<Ûä\T {Ïø° s¬ $q÷´ ©\\≈£î ø£fiflË + y˚jT· ˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. á |ü]dæ‘ú T· \˝À s¬ $q÷´n~Ûø±s¡T\ Ä>∑&Ü\qT, ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. eTs√yÓ|’ ⁄ü nÁ>∑≈î£ \ ô|‘·+Ô <ës¡T\ ø£u≤®\˝À ñqï Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\ düsπ « sê»ø°jT· <äfi≤s¡T\, nÁ>∑≈î£ \ ô|‘·+Ô <ës¡T\ uÛ÷Ñ eTT\ (‘·s¡TyêsTT 6e ù|J˝À) HÓ+ãs¡T¢ 150/_, 177, 182, 202, 207, 222,


Janasakti

(Communist Revolutionaries'Fortnightly)

RNI No.8315/63

VJ-077/2013-15

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À |üìÁ|ü<˚XÊ˝À¢ ªÁ|üe÷<ë\Tµ |üìÁ|ü<˚XÊ\˝À Á|üe÷<ë\T>± ù|s=ÿqã&ÉT‘·Tqï Çe˙ï yêdüÔyêìøÏ Á|üe÷<ë\T ø±e⁄. Äj·÷ ø£+ô|˙\ j·÷»e÷Hê´\ ˝≤uÛ≤ù|ø£å≈£î, |òüTÀs¡ ìs¡¢øå±´ìøÏ, rÁe u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘ê´ìøÏ s¡TEe⁄\T. yês¡T #˚dqæ Vü≤‘·´\T! |üìÁ|ü<X˚ Ê˝À¢ ø±]à≈£î\ uÛÁÑ <ä‘≈· î£ dü+ã+~Û+∫q #·s´¡ ˝ÒM #˚|≥ü øº b£ ˛e≥+, eTT+<äT C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√ø£b˛e≥+, s¡øDå£ |ü]ø£sê\qT düeT≈£Ls¡Ãø£ b˛e≥+, Hêdæs¡ø£|ü⁄ Á|üe÷D≤\qT bÕ{Ï+#·≥+... yÓs¡dæ Á|üe÷<ë\T>± ù|s=ÿqã&ÉT‘·÷ Ç$ s√EyêØ yês¡\Ô T>± e÷]b˛j·÷sTT. Áô|y’ ≥˚ T j·÷»e÷Hê´\ ìs¡«Vü≤D˝ÀH˚>±ø£ Á|üuTÑÛ ‘·« Ä<Û«ä s¡´+˝Àì |ü]ÁX¯eT\˝Àq÷ Ç<˚‘·s¡Vü‰ ªÁ|üe÷<ë\˝Àµ ø±]à≈£î\ ÁbÕD≤\T >±*˝À ø£\dæb˛‘·THêïsTT. bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|üe÷<ë\qT n]ø£≥ºe\dæq, Á|üe÷<ä ø±s¡D≤\qT düMTøÏå+∫, ìj·T+Á‹+#ê*‡q ø±]àø£XÊK, Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·«

ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, n~Ûø±s¡ sê»ø°j·TH˚‘·\+‘ê Äj·÷ j·÷»e÷Hê´\‘√ ≈£îeTTà¬ø’ÿ H√s¡TyÓT<ä|ü≈£î+&Ü, ‘·eT kÕ«s¡∆ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î ø±]à≈£î\qT ã*#˚düTÔHêïs¡T. eTq<˚X¯+˝À >∑‘· Äs¡T, @&ÉT HÓ\\ ø±\+˝À yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ãqyê{Ï˝À¢ ø±]à≈£î\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq ø=ìï yês¡Ô\T e÷Á‘·y˚T Ç$! ø±>±, eT¬sH√ï ªÁ|üe÷<ë\˝Àµ s√EyêØ>± ø±]à≈£î˝…+<äs√ >±j·T|ü&É≥+ n‘·´+‘· ªdüVü≤»+>±µ e÷]b˛sTT+~. Äj·÷ |üì Á|ü<˚XÊ˝À¢ XÊX¯«‘· s¡ø£åD#·s¡´\T, |ü]ø£sê\T @s¡Œs¡#·≥+ø£+fÒ, Á|üe÷<ë\ ‘·sê«‘· ø±]à≈£î\ Ä+<√fi¯qqT ã{Ϻ Äj·÷ eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘·èDyÓ÷, |üDyÓ÷ eTT≥ºC…|üŒ{≤H˚ï j·÷»e÷Hê´\T ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± uÛ≤$düTÔHêïsTT. C…+&Ü\T y˚¬s’Hê, H˚‘·\ eTTU≤\T y˚s¬ H’ ê, bÕغ\T y˚s¬ H’ ê ø±]à≈£î\ á <äTs¡“s¤ ¡ |üì|ü]dæ‘ú T· \˝À e÷s¡TŒ˝Ò<Tä . mìïø£\y˚fi¯ Á|ü»\ eTT+<äTø=düTqÔ ï $$<Ûä bÕ\ø£bÕغ\qT á n+XÊ\ô|’ ì\Bj·÷*. ø±]à≈£î\T dü+|òüT{Ï‘·yÓTÆ ‘·eT |üì |ü]dæú‘·T\ yÓTs¡T>∑T<ä\ø√dü+ dü+|òüT{Ï‘·+>± ñ<ä´$T+#ê*. ` dü+bÕ<ä≈î£ &ÉT

2013 Ä>∑dTü º 17q ôV≤’ <äsêu≤<é düMT|ü+˝Àì ‘êsêïø£`|ü*¢ e÷s¡+Z ˝À $<äT´‘·TÔ dü+Ô uÛ+Ñ ô|ø’ Ï møÏÿ eTs¡eTà‘·T\Ô T ìs¡«Væ≤+#˚ z ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´– $<äT´‘·TcÔ Õ≈£î≈£î >∑Ts¬ ’ ÁøÏ+<ä|&ü ,ç rÁe>±j·÷\bÕ˝…’ eTs¡D+Ï #ê&ÉT. $<äT´‘·TÔ düÔ+uÛÑ+ mø£ÿuÀj˚T eTT+<äT $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê ì*|æy˚j·Tã&ç+~. ø±>± Ä ‘·sê«‘· $<äT´‘·TÔ düs|¡ süò êqT |ü⁄qs¡T<ä]∆ +#·≥+‘√ Ä ñ<√´– eTs¡D+Ï #ê&ÉT. Ä>∑dTü º 23q $XÊK|ü≥ï+˝À Á|üuTÑÛ ‘·« Ä<Û«ä s¡´+˝Àì ôV≤#Y|dæ mæ ˝Ÿ˝À ˇø£ ô|<ä› Áù|\T&ÉT dü+uÛ$Ñ +∫ 27 eT+~ ø±]à≈£î\T eTs¡DÏ+#ês¡T. 6>∑Ts¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#·>±, $T–*qyês¡T ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ eTs¡D+Ï #ês¡T. eTs¡D+Ï ∫qyê]˝À n‘·´~Û≈î£ \T ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\T. &çôV≤#Y{Ï ô||’ ˝t H’… é e<ä› ôdq‡s¡q¢ T @sêŒ≥T#˚jT· &É+˝À $|ò\ü yÓTqÆ n~Ûø±s¡T\qT BìøÏ u≤<ÛTä ´\T>± ù|s=ÿHêïs¡T. á ôdq‡s¡q¢ T @sêŒ≥T#˚deæ ⁄+fÒ, n$ ô|Á{À*j·T+ >±´dt $&ÉT<ä\e{≤ìï |üd>æ {∑ ºÏ Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£\qT #˚deæ ⁄+&˚$. ø±>± á Á|üe÷<ä+ q÷‘·q+>± eTs√ &ç{ÏôV≤#Y ô|’|ü⁄˝…’qT ìsêàD+˝À uÛ≤>∑+>± ≈£L*+>¥ ≥esYqT Á|üj÷Ó >±‘·àø£+>± |ü]o*+#˚ dü+<äs“¡ +¤ ˝À »]–+~. á düeTj·T+˝À Ä |üì Á|ü<X˚ +¯ qT+&ç ø±]à≈£î\qT U≤∞ #˚sTT+#·≈î£ +&Ü BìøÏ |üPqT≈£îHêïs¡T. á ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\+‘ê nbÕŒ˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£+ô|˙øÏ #Ó+~qyês¡T. ôdô|+º ãs¡T 12q |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ sêh+ ` $T&Éï|üPsY õ˝≤¢ |ü•ÃeT ÁbÕ+‘·+˝Àì z ≥bÕø±j·T\ ‘·j·÷Ø bòÕ´ø£ºØ˝À »]–q Áù|\T&ÉT˝À |ü~eT+~ ø±]à≈£î\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#·>±, nH˚ø£eT+~ rÁe>±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. ôdô|+º ãs¡T 26q ôd¨sY≈î£ <ä>sZ∑ ˝¡ Àì eT¨<äjT· Á>±eT+˝À ˇø£ $<äT´‘·TÔ dü+Ô uÛ≤ìï ì\u…fºÒ |üì˝Àe⁄qï ø±]à≈£î\T, Ä düÔ+uÛÑ+ MT<ä|ü&É≥+‘√ 8 eT+~ <ëìøÏ+<ä q*–b˛sTT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ÁbÕD≤˝§~˝≤s¡T. Ms¡+‘ê ;Vü‰sY qT+&ç e∫Ãq e\dü ø±]à≈£î\T. nø√ºãs¡T 9q HÓ\÷¢s¡Tõ˝≤¢ <ä*¢dtù|≥ Á>±eT+ e<ä›qTqï z nÁ>√yÓT¬s’Hé bòÕ´ø£ºØ˝À nyÓ÷àìj·÷ yêj·TTe⁄ yÓ\Te&É≥+ ø±s¡D+>± Ä düeTj·T+˝À |üì˝Àe⁄qï 140 eT+~ eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T düŒèVü≤ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. yê]ì yÓqTyÓ+≥H˚ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ‘·s*¡ +∫ ∫øÏ‘‡· n+~+#·≥+‘√ ÁbÕD≤bÕj·T+ qT+&ç ãj·T≥|ü&ܶs¡T. nø√ºãs¡T 6q õ]u≤yéT eT]j·TT Ç+bòÕ˝Ÿ q&ÉTeTqTqï ø=+&É\ ÁbÕ+‘·+˝À s¬ ˝’ «Ò ˝…q’ T ìsêàD+ø√dü+ ‘·e⁄«‘·Tqï kıs¡+>∑ e÷s¡Z+˝À X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Áù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫ yÓTT‘·Ô+ mì$T~eT+~ >±j·T|ü&É>±, yê]˝À q\T>∑T] |ü]dæ‹ú $wüeT+>± e÷]+~. nø√ºãs¡T 16q ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ sêh+ ` ñcÕ‘Y ÁbÕ+‘·+˝Àì MTsê®|Pü sY _#·T˝≤ Á>±eT+˝À z #·eTTs¡T {≤´+≈£îqT X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü +Ô &É>± eTT>∑TsZ T¡ k˛<äsT¡ \T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. nø√ºãs¡T 20q |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ sêh+ ` VüQ^¢ õ˝≤¢ ` •e+|üPsY düuŸ&$ç »Hé˝Àì #Û√{≤ ‘êsY|Pü sY e<ä› #·≥㺠<ä∆ nqTeT‹˝Ò≈î£ +&Ü ìs¡«Væ≤düTqÔ ï z ≥bÕø±j·T\ ‘·j÷· Ø |ü]ÁX¯eT˝À Áù|\T&ÉT dü+uÛ$Ñ +∫ ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q q\T>∑Ts¡T düuTÑÛ ´\T eTs¡D+Ï #·>±, eT] eTT>∑TsZ T¡ rÁe>±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. qe+ãsY 1q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêh+ ` ≈£î+uÛøÑ √D+ e<äq› Tqï zs¡aø£#]˚ e<äq› Tqï Á|üuTÑÛ ‘·« nqTeT‹bı+~q z ≥bÕø±j·T\ ‘·j÷· Ø bòÕ´ø£Øº ˝À dü+uÛ$Ñ +∫q Áù|\T&ÉT˝À 9eT+~ ø±]à≈£î\T eTs¡D+Ï #·>± eTs√ ◊<äT>∑Ts¡T >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. qe+ãsY 3q eT<Û´ä &Û©ç ¢ ÁbÕ+‘·+ ` s¡+õ‘Yq>∑s˝Y Àì z s¬ +&ÉT n+‘·dTü \ú <äTdüT\Ô , ‘√fi¯fl |ü]ÁX¯eT uÛeÑ q+˝À yê´|æ+∫q eT+≥\ ø±s¡D+>± q\T>∑Ts¡T eTVæ≤fi¯\‘√düV‰ü Äs¡T>∑Ts¡T ø±]à≈£î\T eTè‘·T´yê‘·|&ü >É ±, eTs√ 11eT+~ ø±]à≈£î\T >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. qe+ãsY 7q Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh+ ` sêeT>∑T+&É+˝Àì mHé{|Ï dæ æ jÓTTø£ÿ 500 yÓT>±yê≥¢ Hê\Ze j·T÷ì{Ÿ˝À @s¡Œ&çq u§>∑TZ n&ÉTq¶ T ‘=\–+#˚ Á|üjT· ‘·ï+˝À eTT>∑TsZ T¡ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\T |üì Á|ü<X˚ +¯ ˝À nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ës¡T. qe+ãs¡T 11q nkÕ‡+˝Àì ø±eTs¡÷|t õ˝≤¢˝À z bòÕ´ø£Øº ˝À >±´dt dæ*+&ÉsY Áù|\T&ÉT dü+uÛ$Ñ +∫ ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT #·ìb˛>± eTT>∑TsZ T¡ >±j·T|ü&ܶsT¡ . qe+ãsY 11q |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝Àì >∑+>±|üPsY s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü é düMT|ü+˝À y˚>+∑ >± z s¬ \’ T <ä÷düT≈£îb˛e≥+‘√ Á{≤ø˘ô|’ $~Û ìs¡«Vü≤D˝ÀqTqï Ç<äs› T¡ >±´+>∑T|üìyês¡T |üìÁ|ü<X˚ +¯ ˝ÀH˚ eTè‘·T´yê‘·|&ü ܶsT¡ . qe+ãsY 14q |ü•ÃeT dæ+>¥ uÛ÷Ñ yéT˝Àì ` C…yTé ôw&é|Pü sY e<äq› Tqï {≤{≤ d”\º T |ü]ÁX¯eT˝À >±´dt ì\«e⁄qï #Ûê+ãsY Áã<ä\› e≥+‘√ 11eT+~ ñ<√´>∑T\T eT]j·TT ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\T >±j·T|ü&ܶsT¡ . qe+ãsY 13q ˇ&çcÕ sêh+ ` n+>√˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì uÛÑ÷cÕHé d”º\T |ü]ÁX¯eT˝À dü+uÛÑ$+∫q z Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT eTs¡D+Ï #·>± eTs√ 15 eT+~ >±j·T|ü&ܶsT¡ . u≤~Û‘T· \≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+~+#ê\ì, Á|üe÷<ëìøÏ u≤<ÛTä ´˝…q’ j·÷»e÷q´+ô|’ #·s´¡ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é#d˚ ÷ü Ô bòÕ´ø£Øº Á|ü<ëÛ q <ë«s¡+ e<ä› y˚˝≤~eT+~ ø±]à≈£î\T ìs¡e~Ûø£ düyTÓ à #˚XÊs¡T. qe+ãsY 11q <ÛHä ué ≤<é õ˝≤¢˝Àì _dædmæ ˝Ÿ≈î£ #Ó+~q u§>∑T>Z ì∑ ˝À uÛ÷Ñ >∑s“¡ +¤ ˝À »]–q Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑Ts¡T ñ<√´>∑T\T eTs¡D+Ï #ês¡T. M]˝À Ç<äs› T¡ ø£+ô|˙ n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. uÛ÷Ñ >∑s“¡ +¤ ˝Àì >∑ìe÷s¡+Z ˝À ô|ø’ |£ ü ≈£L*b˛e≥+‘√ n+<äT˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛sTT Ms¡T eTs¡D+Ï #ês¡T. &çôd+ãs¡T 8q q˝§Z+&Éõ˝≤¢ ∫+‘ê´\˝Àì ◊&çm˝Ÿ mø˘‡b˛¢õyé‡ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é ø£sêà>±s¡+˝À dü+uÛ$Ñ +∫q Áù|\T&ÉT˝À Ç<äs› T¡ ø±]à≈£î\T eTè‘·T´yê‘·|&ü ܶsT¡ . &çôd+ãs¡T 19q yÓT<äøõ˘ ˝≤¢ \øå±à|üPsY e<ä› K+&ÉkÕ] #·ø¬ ÿs¡ ø£sêà>±s¡+˝À z {≤´+≈£îqT X¯óÁuÛ|Ñ sü T¡ düTqÔ ï Ç<äs› T¡ e\dü ≈£L©\T eTs¡D+Ï #ês¡T. Ms¡T ñ‘·sÔ ¡ Á|ü<X˚ Ÿ qT+&ç e\dü e#êÃs¡T. á dü+|òTü ≥q˝À >±j·T|ü&qç eTs√ ø±]à≈£î&ç dæ‹ú Á|üe÷<äøs£ +¡ >± e⁄+~. Ä {≤´+≈£î˝Àì $wü|Pü ]‘· yêj·TTe⁄\qT |”*Ãq ø±s¡D+>± yês¡T eTs¡D+Ï #ês¡T. &çôd+ãsY 20q $XÊK|ü≥ï+ düMT|ü+˝Àì qø£ÿ|ü*¢ e<äq› Tqï ôV≤≥s√ Á&É>¥ ø£sêà>±s¡+ |ü]düsÁ¡ bÕ+‘ê˝À¢ $wü ø±\TcÕ´\ u≤]q|ü&ç z ø±]à≈£î&ÉT eTè‹#Ó+<ë&ÉT.

&çôd+ãsY 26q ôV≤’ <äsêu≤<é q>∑s¡ •yês¡T˝Àì z s¡ã“s¡T ‘·j÷· Ø ø£sêà>±s¡+˝À ;Vü‰sY qT+&ç e\dü e∫Ãq q\T>∑Ts¡T ø±]à≈£î\T eTè‘·T´yê‘·|&ü ܶsT¡ . ô||’ ˝t H’… é ù|\T&ÉT ø±s¡D+>± Ms¡T eTs¡D+Ï #ês¡T. &çôd+ãsY 28q Á|üø±X¯+õ˝≤¢ Nsê\ düMT|ü+˝Àì C≤+Á&Éù|≥ Á>±eT+ e<äq› Tqï ø√s¡e÷+&É˝Ÿ nÁ>√ Áb˛&Éø‡º˘ n+&é ÄsTT˝Ÿ |ü]ÁX¯eT˝À ø£H«˚ j·TsY u…\Tº˝À ∫≈£îÿø=ì ∫ÛÁ<äyTÓ Æ ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT eTè‹#Ó+<ë&ÉT. j·÷»e÷q´+ uÛÁÑ <ä‘ê #·s´¡ \T #˚|≥ ü ≥ º +˝À |üP]Ô ìs¡ø¢ ´å£ +‘√e⁄qï ø±s¡D+>±H˚ á Á|üe÷<ä+ dü+uÛ$Ñ +∫+<äì ø±]à≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. 2014 q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ yÓT<ä{Ïs√EH˚ lø±≈£îfi¯+ <ä>∑Zs¡˝Àì ∫\ø£bÕ˝…+ e<ä›qTqï Hê>±s¡T®q nÁ–¬ø$Tø£˝Ÿ |ü]ÁX¯eT˝Àì ˇø£ ]j·÷ø£sº Y Áù|\T&ÉT dü+uÛ$Ñ +∫ 11 eT+~ ø±]à≈£î\T >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. »qe] 4q >√yê˝Àì ø=+ø£D |ü≥ºD+˝À uÛ≤s¡‘Y ]j·T\ºsY‡ eT]j·TT &Óe\|üsY‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìsêàD+˝ÀqTqï z ìyêdü uÛÑeq düeTT<ëj·T+ ≈£î|üŒ≈£L\≥+‘√ ø£˙dü+ 14 eT+~ ìsêàD ≈£L©\T eTs¡DÏ+#ês¡T. ìsêàD+˝Àe⁄qï Ä uÛÑe+‹ ˇø£ÿkÕ]>± ù|ø£y˚T&É˝≤ ≈£L*b˛sTT+<äì Á|ü‘·´ø£å kÕ≈£åî\T ù|s=ÿHêïs¡T. »qe] 11q lsêeT<ëdt ÁbÕ+‘·+˝Àì dæ+>∑sπ DÏ ø±\Ødt ø£+ô|˙ *$Tf…&≈é î£ #Ó+~q ÄsYø¬ 7 uÛÑ÷>∑s¡“¤ u§>∑TZ>∑ì˝À ô|’ø£|ü ≈£L*b˛sTTq <äTs¡È≥q˝À Ç<ä›s¡T u§>∑TZ>∑ì ø±]à≈£î\T eTè‘·T´yê‘·|ü&É>±, eTs=ø£sT¡ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶsT¡ . »qe] 24q mHé{{Ï |Ï mæ dt˝À |üì#˚dTü qÔ ï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î&=ø£sT¡ $<ÛTä \T ìs¡«]ÔdTü +Ô &É>± ø£H«˚ j·TsY u…\Tºô|’ |ü&ç eTs¡DÏ+#ê&ÉT. »qe] 24q $XÊK|ü≥ï+ e<äq› Tqï >∑+>∑es¡+ HÍø±ÁX¯jT· +˝À ì*∫e⁄qï z HÍø£˝À qT+&ç u§>∑TqZ T ~>∑TeT‹ #˚düTÔ+&É>±, »]–q Á|üe÷<ä+˝À Ä u§>∑TZ˝À düe÷~Û ø±$+#·ã&ܶ&ÉT. eTè‘·T&ÉT j·Tdt$m˝Ÿ ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q ø±]à≈£î&ÉT. |òæÁãe] 3q eTVü‰sêh Ws¡+>±u≤<é˝Àì z esYÿcÕ|t˝À »]–q Áù|\T&ÉT˝À q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T eTs¡D+Ï #·>± nH˚≈î£ \T >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T. »qe] 28q >√yê˝Àì ø=+ø£D˝Y ÀqTqï z ñ≈£îÿ ø£sêà>±s¡+˝À dü+uÛ$Ñ +∫q bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|üe÷<ä+˝À Ç<äs› T¡ ø±]à≈£î\T eTs¡D+Ï #ês¡T. |òÁæ ãe] 9q Áπ>≥sY ôV≤’ <äsêu≤<é eTTìdæ|˝ü Ÿ ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì yÓT~Æ ©Û q>∑s˝Y À uÛ÷Ñ >∑s“¡ ¤ eTTs¡T>∑T ô||’ ⁄ü \qT X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü qÔ ï z ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î&ÉT, Ä eTTs¡T>∑T ø±\« y˚>+∑ >± Á|üeVæ≤+#·≥+‘√ ø=≥Tº≈î£ b˛sTT eTs¡D+Ï #ê&ÉT. dü÷|üsyY »’Ó s¡T¢ ã\e+‘·+>± á |üì˝ÀøÏ Ä ø±]à≈£îDÏï ~+#ês¡T. |òÁæ ãe] 10q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì u≤˝≤q>∑sY e<äq› Tqï z Wwü<äÛ ‘·j÷· Ø |ü]ÁX¯eT˝À s¡kÕj·Tq Á|üÁøÏjT· Áø£eT+˝À »]–q Áù|\T&ÉT ø±s¡D+>± ◊<äT>∑Ts¡T ø±]à≈£î\T >±j·T|ü&ܶsT¡ . |òÁæ ãe] 10q \ø√ï ` ø±q÷ŒsY C≤rj·T s¡V≤ü <ë]ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·« nqTeT‹ bı+~q z ≥bÕø±j·T\ ‘·j÷· Ø |ü]ÁX¯eT˝À Áù|\T&ÉT »]– ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT eTs¡D+Ï #·>±, eT] q\T>∑Ts¡T ø±]à≈£î\T >±j·T|ü&ܶsT¡ . |òÁæ ãe] 17q ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì z $<äT´‘Y düuŸùdwº Hü é |ü]~Û˝Àì $<äT´‘·T˝Ô q’… Tô|’ $<ÛTä \T ìs¡«]ÔdTü +Ô &É>±, $<äT´‘·TcÔ Õø˘≈î£ >∑Ts¬ q’ ˇø£ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î&ÉT nø£ÿ&ç qT+&ç |ü&≥ É +‘√ rÁe>±j·÷\bÕ˝…’ eTs¡D+Ï #ê&ÉT. |òÁæ ãe] 25q $XÊK|ü≥ï+ e<ä› |üsy¡ ê&É˝À ì]à‘·eTÚ‘·Tqï Væ≤+<ä÷C≤ <∏sä à¡ ˝Ÿ |üesYbÕ¢+≥T˝À »]–q z Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›s¡T ø±]à≈£î\T eTs¡DÏ+#ês¡T. á Ç<ä›s¡T ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î $<äT´‘·TÔ Á|ükÕs¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï z r>∑ ‘êø£≥+‘√ eTè‹#Ó+<ës¡T. e÷]à 6q ø£sêï≥ø£ sêh+ ` e÷+<ä´ q>∑s+¡ ˝Àì ‘·T_+ø£sπ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘·+˝Àì z Áô|y’ ≥ ˚ T |ü]ÁX¯eT˝À eè<Ûë #·eTTs¡T {≤´+≈£î˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q ◊<äT>∑Ts¡T ø±]à≈£î\T düŒèVü≤ø√˝ÀŒsTT <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. 

2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ b˛{°#˚düTÔqï dæ|æ◊(m+`m˝Ÿ) nuÛÑ´s¡T∆\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+

ns¡≈î£ (@.|æ.) / bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ eTVü≤ã÷u≤u≤<é(@.|æ.) / bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ bÕ{≤ï kÕVæ≤uŸ (;Vü‰sY) / bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ &ÉTe÷ø± (s¡a≤s¡+â &é) / bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ uÛ<ÁÑ øä ˘ (ˇ&çcÕ) / bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ã\TsY|÷üò {Ÿ (|ü•eà Tu…+>±˝Ÿ) / bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ kÕ\÷s¡T ($»j·Tq>∑s+¡ õ˝≤¢, @.|æ.) / nôd+;¢ ≈£îs¡TbÕ+ ($»j·Tq>∑s+¡ õ˝≤¢, @.|æ.) / nôd+;¢

nuÛÑ´]∆

Ç˝≤¢ sê$T¬s&ç¶ u§Ás¡ \ø°ÎHêsêj·TD (Äq+<é) q+<äøcÏ ˛sY dæ+>¥ <∏≈ä î£ sêìj·÷ k˛πsHé düTXÊ+‘· C…Hê dæuH… é düsêÿsY }j·Tø£ eTT‘ê´\T ø£&Á øÉ £ yÓ+ø£≥kÕ«$T

Printed, Published and Owned by P.Jaswantha Rao 32-13-26/1, B.M.Rao Road, Moghalrajapuram, Vijayawada-520 010 and Printed at Chaitanya Printers, Gora Veedhi, Suryaraopet Vijayawada-2 Editor: P. Jaswantha Rao, 32-13-26/1, B.M.Rao Road, Moghalrajapuram, Vijayawada-520 010

20 apr 2014 js fullmag  

Janasakthi Magazine

20 apr 2014 js fullmag  

Janasakthi Magazine