Page 1

? PRAVIDLÁ HRY SVADOBNÉ OZNÁMENIE _hru môžu hraś maximálne 2 hráèi _hráèi sa snažia dostaś èo najskôr do cie¾a _hráè sa pohybuje po doske o poèet bodov padnutých na kocke _pri stúpení na èierne políèko sa riadi pod¾a pokynov na òom _upozornenie: táto spoloèenská hra sa môže èasto zmeniś na stretegickú až vyluèovaciu hru, preto pozor na súpera:)


Mic h Koj al Tar atic ta 082e 18¾ 32

á ec/k311 oler159 0 P a e Jan kovc 03 a éR

rn

ŠTART

Ho

ŠTART

VRÁŤ SA NA ŠTART VRÁŤ SA O 3

SPOMEÒ SI KO¼KO SI DNES DOSTAL DOBRÝCH SPRÁV

ZATANCUJ S HRÁÈOM PO PRAVEJ RUKE

BONUS

SPOMEÒ SI KO¼KO KRÁT SI SA DNES USMIAL

NALEJ HRÁÈOVI OPROTI

BONUS

CIE¼

Kostol sv. Jána Krstite¾a, STRED EURÓPY, KREMNICKÉ BANE

J=M  

svadobne oznamenie

J=M  

svadobne oznamenie