Page 1

č.8201 9

( 11. 11. 2019–31. 12. 2019)


2.

NOVI NKA

3.

1 . Dáms képr s t ý nky snas t avi t e l no u ve l i ko s t í –uni ve r z ál ní Hmot nos t :1. 6g Pr ůměr :17mm Obs a huj eč er nýr a k ous ký z i r k ont ř í dyAAA. Cel évyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92692

1 .

4.

2. Dáms képr s t ý nky snas t avi t e l no u ve l i ko s t í–uni ve r z ál ní

3 . Dáms képr s t ý nky snas t avi t e l no u ve l i ko s t í–uni ve r z ál ní

Hmot nos t :1. 6g Pr ůměr :17mm. Obs a huj e18z i r k onůt ř í dyAAA Cel évyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :1. 3g Obs a huj eč er nýr a k ous ký z i r k ont ř í dyAAA. Kř í žbyl pokr ytox i dova ným s t ř í br em. Cel évyr obenoz es t ř í br a r yz os 925.

Kódvýr obku:92694

NOVI NKA

4. Dáms képr s t ý nky snas t avi t e l no u ve l i ko s t í–uni ve r z ál ní Hmot nos t :2. 2g Pr ůměr :17mm Ší ř kahl a vní oz doby:10mm Obs a huj e10z i r k onůt ř í dyAAA Cel évyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92698

St ř í br nýpr s t ý ne kNANOLux Hmot nos t :2. 0g Pr ůměrhl a vní hoka mene:8mm Obs a huj evys oc ekva l i t ní na nokr ys t a l i mi t uj í c í s ar , kt er ý s evyz na č uj evýj i meč nouodol nos pr o poš kr á bá ní . Doda t eč něz dobenýr a k ous kými z i r k ony . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92693

560Kč21,95€

Li bo v ol n ýpr s t ýn e k

250Kč

a snas t a vi t el nouvel i kos t í z 2

zt ét os t r ánky

9, 75€

Dos t upnýve3vel i k os t ec h: 9–obvodpr s t u49mm –k od:92695 12–obvodpr s t u52mm –k od:92696 15–obvodpr s t u55mm –k od:92697

Gr at ov ákr a bi č kanapr s t ýne kGRATI S př i n á k upul i bo v ol n é h opr s t ýn k u NANOLux

3


Váno č nís adaAmo r e

Souč á ss a dy: -Ea udepa r f um Amor eFel i c e50ml -T ěl ovéml ék o–ml ék oamed200ml -Výž i vnýkr ém naobl i č ej sml ék em, medem aba mbuc kým má s l em 50ml . Na s t a vi tk ód:90972

4

Váno č nís adaDo t e kl uxus u

439Kč17,09€

Souč á ss a dy: -Kr émovés ér um shl emýž dí ms l i z em –Pol yHel i x a n® PF50ml -Pr of es i oná l ní enz yma c kýpeel i ngzdýně100ml -Pa r f um Si gnor aI t a l i a50ml Na s t a vi tk ód:90971

625Kč24,39€ 5


í j e t j u n Vě

ňavý vo

Svát e č nís adaFUTURE Souč á ss a dy: -Oml a z uj í c í kr émovýba l z á m nar uc eaneht y100ml -T ekut émýdl onar uc esvůní gr a ná t ového j a bl ka250ml -Ea udepa r f um FUTUREPARI S80ml Na s t a vi tk ód:90977

k! e dár

, hno c e Vš

j oně epr oj c

! í š p e l j e n Svát e č nís adaBRAVE Souč á ss a dy: -Ea udepa r f um BRAVE80ml -S mul uj í c í s pr c hovýgel pr omuž e Dyna mi c200ml -Pos i l uj í c í š a mponpr omuž e svýt a ž k em zdubovékůr y200ml Na s t a vi tk ód:90983

Li bovol ná

v á noč ní s a da pr onine bopr oně j

6

z es t r ánek67,

ka ž dáz apouh ýc h

375Kč 14, 65€

Li bovol ná

v á noč ní s a da pr onine bopr oně j z es t r ánek67,

ka ž dáz apouh ýc h

375Kč 14, 65€

7


í j e t j u n Vě

Dár ko vás ada Ant i -Ag e i ng Souč á ss a dy: -Kr ém pr o vr á s ká m skys el i nou hya l ur onovouak ompl ex em vi t a mí nů50ml -Lii ngovés ér um naoč i 30ml -Oml a z uj í c í kr émovýba l z á m nar uc eaneht y100ml

i č nípé č e vát s

u o l kvě as z nu! e c

Na s t a vi tk ód:90975

Dár ko vás adaAl o e Souč á ss a dy: -T oni ksvýt a ž k em za l oe200ml -Oš et ř ova c í kr ém naobl i č ej sa l oe aměs í č k ovým ol ej em 50ml -T ekut émýdl onar uc esvůní a l oe 250ml . Na s t a vi tk ód:90973

Li bovol ná

dá r k ov ás a da 8

z es t r ánek89,

ka ž dáz apouh ýc h

280Kč 10, 99€

Li bovol ná

dá r k ov ás a da z es t r ánek89,

ka ž dáz apouh ýc h

280Kč 10, 99€

9


ná ás Kr adká ahl

ní kt e f r Pe

e ž ů k ! k e r á d o k a j

k e dár j ě n o r p

Sadaf o rme n

Souč á ss a dy: -Kr ém pr omuž es ez i nk em apa mpel i š k ou50ml -Ener ge c kýgel –peel i ngpr omuž ePOWER200ml -Pos i l uj í c í š a mponpr omuž esvýt a ž k em zdubovékůr y200ml .

10

Na s t a vi tk ód:90982

SadaKr ás nét ě l o

250Kč 9,75€

Souč á ss a dy: -Vyhl a z uj í c í kr émovýba l z á m nar uc eaneht y100ml -Hydr a t a č ní t ěl ovýba l z á m 180ml -Uni ver z á l ní kr ém naobl i č ej at ěl o125z ł

189Kč 7,30€

Na s t a vi tk ód:90976

11


y d a s é n č e m i j Vý u t o t s i oč pr a l ě hot e Vaš

ů! as avl

Li bovol ná

s v á t e č ní s a da pr oni

12

z es t r ánek1 21 3,

SadaSo f t

SadaSmo o t hi ng

Souč á ss a dy: -SOFT–Spr c hovýgel svůní ma nda r i nkyas k oř i c e200ml -Pěnadok oupel esvůní pomer a nč e as k oř i c e500ml -Kol a genovýš a mponnakř ehk é as l a bévl a s y150ml .

Souč á ss a dy: -SMOOTHI NG–Kr émovýs pr c hovýgel pr oj emnoupok ož ku200ml -Pěnadok oupel esvůní ml éka smedem 500ml -Regener a č ní š a mponnapoš k oz ené as uc hévl a s y150ml

Na s t a vi tk ód:90980

Na s t a vi tk ód:90981

ka ž dáz apouh ýc h

189Kč 7, 30€

Li bovol ná

s v á t e č ní s a da pr oni

z es t r ánek1 21 3,

ka ž dáz apouh ýc h

189Kč 7, 30€

13


SOFT-Showergel Spr c hovýgel svůní mandar i nkyas k oř i c e. J emnýmyc í př í pr a veksop má l ní m pH j ez á r uk ouvýj i meč nos k oupel e. Gel z a nec há vápok ož kupok oupel i hl a dk ou apř í j emnounadot ek. Obj em:200ml Kódvýr obku:65671

Kupt es il i bovol ný

s pr c hovýge l z es t r .1 41 5

SMOOTHI NG

ENERGI ZI NG

REFRESHI NG

Kr émovýs pr c hovýgel pr o j emnoupok ož ku.

Spr c hovýgel svůní l es ní c hpl odů.

Spr c hovýgel svůní mel ounu.

Úč i nný , j emnýavyda t nýgel pr o ka ž dodenní my t ěl aspos i l uj í c í vůní l es ní c hpl odů.

Výj i meč nák ombi na c evůněmel ounu aba mbuc k éhomá s l a . Gel máos věž uj í c í apovz buz uj í c í úč i nek.

-S howe r g e l

Úč i nnýaj emnýkr émovýgel pr o ka ž dodenní péč i ot ěl osop má l ní m pH. Spec i á l ní myc í př í pr a vekur č enýpr opéč i oj emnoupok ož ku.

vs a dě

14

Kupt es il i bovol ný

55Kč

2, 19€

189Kč

n e bovš e c h n yč t yř i za

7, 30€

Na s t a vi tk ód:90974

Obj em:200ml Kódvýr obku:65673

Obj em:200ml Kódvýr obku:65675

Obj em:200ml Kódvýr obku:65677

z a

-S howe r g e l

-S howe r g e l

s pr c hovýge l z es t r .1 41 5

z a

55Kč

2, 19€

189Kč

n e bovš e c h n yč t yř i za vs a dě

7, 30€

Na s t a vi tk ód:90974

15


Pěna dokoupel es vůní

ml ékasmedem Ponoř t es edona č ec hr a népěnyavyc hut nej t es i výj i meč nouvůniml ékasmedem.Př í pr a vekt voř í svodou voňa vou a dl ouhodobou pěnu.Vůně ml ékaameduobs a ž enáves měs ivůníumož ní r el a x ova ta uvol ni ts e po ná r oč ném dni ,č í mž z mí r ňuj es t r esa úna vu,a pl eťz ůs t á vá j emně voní c í podl ouhoudobu. St a č í na l í tma l émnož s t ví př í pr a vku( c c a50gna100lvody )podpr oudem t ek ouc ívody a můž et es ivyc hut na tk oupel vhus t éavoňa vépěně.

Pěna dokoupel es vůní

Obj em: 500ml Kódvýr obku:65688

NOVI NKA

pomeranče askoři ce

Nec ht es eobkl opi tvoňa vouna č ec hr a noupěnou s es mys l nouvůnípomer a nč ůspř í da vk em š pet ky s k oř i c e. Koupel pos kyt uj epoc i tr el a x uauvol nění . Oma mnávůněvá sneopus a ždo k onc e dne az a r uč íVá m s kvěl ou ná l a du.Dí ky s pec i á l ně vol eným myc í m s l ož ká m nepor uš uj el i pi dový pl á š ťpok ož ky . St a č í na l í tma l émnož s t ví př í pr a vku ( c c a50gna100lvody )podpr oudem t ek ouc í vody a můž et es ivyc hut na tk oupelv hus t é avoňa vépěně. Obj em:500ml Kódvýr obku:65687

NOVI NKA

Li bovol ná pě nadok oupe l e za 16

119Kč 4, 65€

Li bovol ná pě nadok oupe l e za

119Kč 4, 65€

17


S h a mp o of o rme n

Pos i l uj í c í š a mponpr omuž esvýt a ž k em zdubové kůr yspr oz á nět l i vým at oni z uj í c í m úč i nk em. Ša mponpr omuž e, ur č enýpr os l a bévl a s y ná c hyl nékl upům. Vys okýobs a hvýt a ž ku zdubovékůr ymánor ma l i z uj í c í úč i nekna pok ož kuhl a vyabr á ní na dměr némuvypa dá vá ní vl a s ů. Výt a ž ekzheř má nkuř í ms k éhoz mí r ňuj e j a k ék ol i podr á ž dění .

89Kč3,40€

Obj em:200ml Kódvýr obku: 65686

Pr o Va š e h o

I DE ÁL NÍ HO

MUŽE !

S h o we rg e l

S mul uj í c í s pr c hovýgel pr omuž e. I nt enz i vní s měsvůní s mul uj eadodá vá s ebedůvěr u. Dí kyj emnémumyc í mus l ož ení j e k oupel s kut eč nouúl evoupof yz i c k éná ma z e. Gel dok ona l emyj e, z a nec há vápoc i ts věž es apř í j emnou, muž s k ouvůni .

55Kč2,19€

g e l p e e l i n gf o rt h es h o we r Ener ge c kýgel –peel i ngpr omuž e. Ener ge c kýgel peel i ngsvýt a ž k em zc i t r ónovét r á vymás mul a č ní aos věž uj í c í úč i nek. Výt a ž ek zc i t r ónovét r á vyz l epš uj es c hopnos t s ous t ř edi ts e, dodá váener gi i apomá ház í s ka tdobr ouná l a du. Al oez kl i dňuj epodr á ž dění kůž e ahydr a t uj ej i . Obj em:200ml Kódvýr obku:65679

80Kč3,19€ 18

Obj em:200ml Kódvýr obku: 65678

K r é mp r omu ž e

s ez i n k e map a mp e l i š k o u Kr ém obs a huj ez i nek, kt er ýz mí r ňuj e dr obnápoš k oz ení kůž eamá a n ba kt er i á l ní vl a s t nos . Výt a ž ek zpa mpel i š kyobs a ž enývkr ému s ni ž uj ez a r udnu az l epš uj ec el k ový s t a vpok ož ky . Sój ovýol ej podpor uj e obnovupř i r oz enéoc hr a nnéba r i ér y kůž eavr a c í kůž i odpoví da j í c í s t upeň hydr a t a c e. Př í s a daba mbuc k éhomá s l a c hr á ní př edš k odl i vými úč i nkymr a z u, vět r uas l unc e. Dopor uč uj es epr oma s t nou as mí š enoupl eť .

Do po r uč e no

pr ově k

2 5 +

189Kč7,30€

Obj em:50ml Kódvýr obku: 65609

19


AL OE

l i qui dhands o ap

T ekut émýdl onar uc esvůní al oe J emné, mýdl osa l oe, j emněpění , č i s ahydr a t uj epok ož kuobl i č ej e, r uk ouac el ého t ěl a , vč et něc houl os výc hi n mní c hpa rí . Př í s a daa l oemáukl i dňuj í c í úč i nekaobnovuj e r ovnová hupHVa š í pl e. Sni ž uj epodr á ž dění , apr ot os edopor uč uj ei pohol ení nebodepi l a c i . I deá l ní pr opouž i mí s t ot r a di č ní homýdl a . Mýdl omáf yz i ol ogi c k épH. Neobs a huj eSLS/ SLESa ni pa r a beny . Obj em:250ml Kódvýr obku:65611

GRENADE l i qui dhands o ap

T ekut émýdl onar uc esvůní gr aná t ovéhoj abl ka

Vy hl az uj í c í

kr émov ýbal zám ar uceaneht y

Uni ká t ní s l ož ení ba l z á muobs a huj eml éč nébí l k ovi ny , r os t l i nný k er a n, dpa nt henol , vi t a mí nyAaE, j ei deá l ní mř eš ení m pr o s uc houapopr a s ka noupok ož kur uk ou, r oz t ř epenéakř ehk é neht y . Ba l z á m vyt vá ř í nakůž i oc hr a nnouvr s t vu, kt er á z poma l uj epř i r oz enéodpa ř ová ní vodyzkůž e, č í mžudr ž uj e s t a bi l ní úr oveňhydr a t a c epok ož ky . Ba l z á mz mí r ňuj epodr á ž dění , c hr á ní pok ož kur uk oupř edz dr s nění m apůs obení m vněj š í c h f a kt or ů. Úč i nněz měk č uj epok ož kuk ol em neht ů, vyž i vuj e, c hr á ní az pr už ňuj eneht ovépl ot énky . Pr a vi del népouž í vá ní ba l z á muz l epš uj es t a vavz hl edneht ů, kt er és epř es t á va j í l á ma t , pr a s ka tat ř epi t .

75Kč 2,90€

Obj em:100ml Kódvýr obku:65610

Oml az uj í c í

Mýdl omáf yz i ol ogi c k épH. Neobs a huj eSLS/ SLESa ni pa r a beny .

Uni ká t ní s l ož ení ba l z á muobs a huj emoč ovi nu, ba mbuc k é má s l o, a r ga novýol ej , dpa nt henol , vi t a mí nE, bet a i n aa l oej ei deá l ní mř eš ení m pr opoš k oz enér uc e, kt er é vyž a duj í i nt enz i vní r egener a c i apéč i . Výbor něz kl i dňuj e podr á ž děnoukůž i r uk ouaobnovuj ej ej í pr už nos ta hl a dk os t . Moč ovi na( 10%)obs a ž enávba l z á muúč i nně hydr a t uj eaz měk č uj e. Pr a vi del népouž í vá ní z l epš uj e vz hl edas t a vkůž eaneht ů.

Li bovol né

t e kut émýdl o za9 5Kč z t ét os t r ánky

k t e r ýs i z a s l o u ž í t e !

J emnét ekut émýdl opr oka ž dodenní péč i oobl i č ej ar uc e. Úč i nněč i s anedr á ž dí a ni nej c i t l i věj š í pok ož ku. Dí kypř í j emnévůni gr a ná t ovéhoj a bl kas ebudet ec ítvýj i meč ně uvol něnáaodpoč i nut áaVa š epok ož kabude př i měř eněhydr a t ova ná . I deá l ní pr opouž i mí s t ot r a di č ní homýdl a .

Obj em:250ml Kódvýr obku:65612

20

Luks us ,

3, 69€

kr émov ýbal zám ar uceaneht y

80Kč 3,19€

Obj em:100ml Kódvýr obku:65615

21


Skvěl édár ky

pr oně ko hobl í z ké ho ! FootCr eam Změk č uj í c í ahy dr a t a č ní k r ém napopr a s k a népa t y .

Úč i nněz měk č uj ez r ohova t ěl ou, s uc houa popr a s ka noukůž i . Obs a huj emoč ovi nu, Ka r i t é má s l o, př í r odní s ój ovýol ej , výt a ž ekzč a j ovní ku avi t a mí nyA, E, F . Hydr a t uj e, z vyš uj epr už nos t aodol nos tpok ož ky . Br á ní vys yc há ní apr a s ká ní pa t . Máa n ba kt er i á l ní , pr o pl í s ňovéapr oz á nět l i vé vl a s t nos . Zmí r ňuj epodr á ž dění . Ur yc hl uj ehoj ení . Dodá vápa t á m mi moř á dnouhl a dk os taměkk os t .

95Kč

3, 69€

Obj em:100ml Kódvýr obku: 65653

Hy dr at ační t ěl ov ýbal zám Pr oka ž dodenní péč i ovš ec hnyt ypypl e. I nt enz i vně hydr a t uj es uc houadehydr a t ova noupok ož ku as mul uj ej ej í př i r oz enéoc hr a nnépr oc es y . Obs a huj e př í r odní a r ga novýol ej , kt er ýpř edc há z í s t á r nu pok ož ky , vys ouš ení az t r á t ěpr už nos pl e. Moč ovi na , ba mbuc k é má s l o, hydr a t a č ní k ompl exNMF , bí l k ovi nyhedvá bí , vi t a mí nEapr ovi t a mí nB5i nt enz i vněhydr a t uj í pok ož ku as ouč a s něz mí r ňuj ej ej í podr á ž dění . Př i pr a vi del ném použ í vá ní dodá vápl e hedvá bnouhl a dk os taměkk os t . Použ í vej t edenněpok oupá ní . Na nes t ema l émnož s t ví ba l z á muavma s í r uj t edopok ož kyc el éhot ěl a .

155Kč6,09€

Obj em:180ml Kódvýr obku: 65630

Kupt eHydr at ačnít ěl ovýbal z ám 22

aKr é mnac hodi dl aobdr ž í t e ZDARMA!

Pr o f e s s i o nal

f oots er um

Pr of es i oná l ní s ér um nac hodi dl asukl i dňuj í c í m az měk č uj í c í m úč i nk em.

Sér um si nt enz i vní m úč i nk em ur č enépr opr of es i oná l ní k os me c k éoš et ř ení . Obs a huj emoč ovi nu( 25%) , Dpa nt henol , k ompl exAHA, př í r odní výt a ž ky zmuč enky , c i t r onu, a na na s uahr oz nů. Zkl i dňuj e podr á ž dění . Mi moř á dněúč i nněz měk č uj ez r ohova t ěl ou kůž i , moz ol yakuř í oka . Pr oz á nět l i výúč i nek. Spomoc í pr of es i oná l ní honá s t r oj epr opedi kúr uods t r a ňuj e z r ohova t ěl oukůž i .

155Kč 6,09€

Obj em:100ml Kódvýr obku: 65651

Uni v er zál níkr ém

naobl i čejat ěl o Hypoa l er genní s l ož ení , j emnéabez peč nét a k é pr oc i t l i voupok ož kuná c hyl noukpodr á ž dění . Boha t á , l ehkákr émovák onz i s t enc enabá z i k ok os ového, ma ndl ovéhoaa r ga novéhool ej e, ba mbuc k éhomá s l a , moč ovi ny , a l a nt oi nu, pr ovi t a mí nuB5avi t a mí nuE. Výbor něvyž i vuj e, r egener uj eahydr a t uj evys uš enou, dehydr a t ova nou, š upi na t ou, podr á ž děnou pok ož kut a k époopa l ová ní ahol ení . Kr ém vhodnýpr ovš ec hnyt ypypl e, pr oka ž dér oč ní období . Není a l er gi c kýanedr á ž dí .

89Kč 3,40€

Obj em:125ml Kódvýr obku: 65645

Kupt eF ootSer um

aUni v e r z á l ní kr é m obdr ž í t eZDARMA!

23


Cr e am

Eyecr eam

-s we l l i ngr e duc t i o n

Wi t hHy al ur o ni cAc i d

Kr ém naoč i –r eduk c eot oku

Kr ém pr o vr á s ká m skys el i nou hya l ur onovouak ompl ex em vi t a mí nů.

L ehkák onz i s t enc e, kt er ánez a t ěž uj e j emnoupl eťk ol em oč í . Kof ei nz l epš uj e l ymf ac k oudr ená žaz l epš uj e mi kr oc i r kul a c i vka pi l á r á c h. Br á ní z a dr ž ová ní vodyvkůž i avz ni k" kr uhůpod oč i ma " . Vi t a mí nyAaEvyž i vuj í una venou pl eť . Neobs a huj es i l i k onya ni pa r a beny Obj em:30ml Kódvýr obku:65607

Kr ém s edí kyl ehk ét ex t uř er yc hl e a bs or buj eanez a nec há váma s t nouvr s t vu. Sl ož ení byl ooboha c enoovi t a mí nyvel mi důl ež i t épr okůž i : AaE, kt er éma j í a n ox i da č ní úč i nky , pomá ha j í hydr a t ova t pok ož ku, vyhl a di tj i adí kyni m obl i č ej z í s ká váz dr a vývz hl ed.

Do po r uč e no

pr ově k

20+

Obj em:50ml Kódvýr obku:65603

219Kč8,55€

Li f t i ngs er um unde rt hee y e s

Do po r uč e no

pr ově k

30+

Lii ngov és ér um naoč i Sér um naoč i j eur č enopr oz r a l oupl eť . Výt a ž ekzč er venéhoví namás i l né a n ox i da č ní vl a s t nos , úč i nkuj epr o vr á s ká m, s ni ž uj er yc hl os tr oz pa du k ol a genovýc hvl á k en. Př í s a dakys el i ny hya l ur onovéudr ž uj evl hk os tvpok ož c e, t a kž ekůž ej epr už něj š í . Neobs a huj e s i l i k onya ni pa r a beny . Obj em:30ml Kódvýr obku:65605

Do po r uč e no

pr ově k

Do po r uč e no

pr ově k

40+

Zvl áš t nís vát e č níc e na

To ne rwi t hal o ee xt r ac t T oni ksvýt a ž k em za l oe

189Kč

Kaž dýk os met i c k ý za 24

př í pr a v e knaoč ní ok ol í

20+

7, 30€

Sl ož ení výr obkubyl ooboha c enook ompl ex ní úč i nek3z mí r ňuj í c í c h s l ož ek:a l a nt oi nu, dpa nt henol uavýt a ž kuza l oe. T oni z a č ní př í pr a vek obnovuj epř i r oz enépHpok ož ky , t a kž ei deá l něpř i pr a vuj epl eťnaobl i č ej i pr ona nes ení kr émunaobl i č ej . Výr obekj eur č enpr oka ž dodenní péč i .

80Kč 3,19€

Obj em:200ml Kódvýr obku:65663

25


Spr ávná

úr o ve ňhy dr at ac e

j ak odár ek odpř í r ody . . . Car ecr eam a l oe &c a l e ndul aoi l

Oš et ř ova c í kr ém naobl i č ej sa l oe aměs í č k ovým ol ej em Kr ém s edok ona l eos vědč í uuna venépl ez ba vené l es ku. Výt a ž ekza l oeobs a ž enývkr émumár egener a č ní úč i nkyaz mí r ňuj epodr á ž dění . Výl uhzměs í č kupůs obí pr o na dměr némur ohova t ění kůž e. Ukl i dňuj í c í a l a nt oi n s ni ž uj ez a r udnu pok ož kyahydr a t a č ní ba mbuc k émá s l o úč i nněc hr á ní př edš k odl i vým půs obení m vněj š í c h f a kt or ůadodá vápl e hebk os t . Dopor uč uj es epr o s uc houac i t l i voupok ož ku.

Do po r uč e no

155Kč6,09€ Nour i s hi ng

f acecr eam

Obj em: 50ml Kódvýr obku:65604

mi l k&hone ya nds he abut t e r Výž i vnýkr ém naobl i č ej sml ék em, medem aba mbuc kým má s l em Kr ém j ei deá l ní mř eš ení m pr ož ens k oupl eť , kt er á pot ř ebuj eu š ení . Výt a ž ekzml ékaamedupouž i t ý vpr odukt umáhydr a t a č ní úč i nkyaz es vět l uj edr obné z měnyz ba r vení pok ož ky . Vz á c néba mbuc k émá s l o dodá vápok ož c eměkk os tac hr á ní j i př edvys uš ení m. Dopor uč enopr ovš ec hnyt ypypl e.

155Kč

6, 09€

Obj em:50ml Kódvýr obku:65602

26

Do po r uč e no

pr ově k

30+

pr ově k

20+

K l e n o t n ě ž n é p é č e

n a Vá n o c e ! Muc usSna i l Cr e a mySe r um

Kr émov és ér um shl emýž dí ms l i z em –Pol yHel i x a n® PF . Dopor uč uj es ez ej ménapr opéč i oná r oč nouac i t l i voupok ož ku. Pol yHel i x a n®PF , výt a ž ekza r ni ky , a l a nt oi n aDpa nt henol podpor uj í r egener a c i podr á ž děnékůž eas mul uj í r egener a c i poš k oz enépok ož ky . Kr omět ohos mul uj í s ynt éz u k ol a genuael a s nu, dí kykt er ým s ekůž es t á váhl a dš í avypa dáml a dš í . Vi t a mí nEi nhi buj epůs obení vol nýc h r a di ká l ůaz poma l uj epr oc es ys t á r nu . Kr émovés ér um j enut népouž í va tka ž dýdenr á noaveč ernaoč i š t ěnoupl eťobl i č ej eakr ku.

315Kč12,19€

Obj em:50ml Kódvýr obku:65601

27


Bude t ez á ř i t

Pr ot y ,

kt e ř íc ht ě j í

z ůs t a t

kr á s ní . . . Pr o f e s s i o nal enzymat i cpeel i ng -pumpki n Pr of es i oná l ní enz yma c kýpeel i ngzdýně. Kr émovýpeel i ngnaobl i č ej spř í j emnouj emnou vůní . Enz ym zdýněobs a ž enývpeel i nguvel mi j emněpr oma š ť uj eauvol ňuj et a kva z bymez i mr t vými buňka mi pok ož kybezj ej í hopodr á ž dění . Peel i ngs eos vědč í př i péč i oc i t l i vou, kuper óz ní , s uc hou, vyz r á l oupl eť , a l et a k éonor má l ní , ma s t nouauhr ovi t oupl eť . Enz yma c kýpeel i ngpr ová děj t ej ednouz at ýden. Oč i s t ět epl eťobl i č ej eakr ku, na nes t ehl a dk ou at enk ouvr s t vuanec ht epůs obi tc c a15mi nut . Opl á c hnět evl a ž nouvodou.

189Kč 28

7, 30€

Obj em:100ml Kódvýr obku: 65639

j a k oh v ě z d a !

Nour i s hi ngbodyl ot i on

s i l v e r &ma nda r i n

Výž i vnýt ěl ovýba l z á ms es t ř í br em svůní ma nda r i nky J emnát ex t ur aba l z á mus es na dnor oz r áar yc hl e vs t ř ebá vá . Dí kyobs a huba mbuc k éhomá s l aj e pok ož kavyž i venaar egener ová na . Za r uč uj eúč i nnou péč i aoka mž i t éz l epš ení s t a vukůž e. Kr á s něvoní č er s t vouma nda r i nk ouaz á r oveňz es vět l uj ekůž i j emnými č á sc emi s t ř í br a . Obj em:200ml Kódvýr obku:65633

BodyL ot i on Mi l k&Hone y

Těl ovéml éko–ml ékoamed L ehkák onz i s t enc et ěl ovéhoml ékanez a nec há vá poc i tma s t not ynat ěl e. Ml ék os er yc hl evs t ř ebá vá dí kyvhodnémus l ož ení . Výt a ž ekzml ékaamedu úč i nněz vl hč uj epok ož ku, vyhl a z uj ej i az l epš uj e j ej í vz hl ed. Uvel mi vys uš enépok ož kypouž í vej t e a l es poňdva kr á tdenně. Dopor uč ova népr os uc houanor má l ní pok ož ku. Obj em:200ml Kódvýr obku:65637

LI BOVOLNÝ

125Kč 4, 89€

KOSMETI CKÝPŘÍ PRAVEK z a z t ét os t r ánky

29


Mě kko s tas í l aVaš i c h

vl asů! Re g e ne r at i ng

Shampoo

Regener ač ní š amponnapoš k oz ené as uc hévl as y I nt enz i vní obnovova c í ar egener a č ní úč i nek. Nabá z i j emnýc hmyc í c h př í r odní c hs l ož eksvýt a ž k em zk opř i vy al opuc hu. Obj em:150ml Kódvýr obku:65681

Co l l ag e n

Shampoo

Ho d n o t n ýd á r e k pr oVa š et ě l o! Bi o ac t i ve

Sl i mmi ngSer um Bi oak vní z eš hl uj í c í s ér um nat ěl o Výk onnés ér um s es i l ným úč i nk em obs a huj e výt a ž kyzbř eč ť a nu, l i s t na t c eaj í r ovc e, dá l e gua r a nu, ka r nin, a r gi ni naDpa nt henol . S mul uj e mi kr oc i r kul a c i aur yc hl uj ebuněč nýmet a bol i s mus , č í mžr edukuj eobj em t uk ovét ká ně. Zl epš uj e l ymf ac k oudr ená žapodpor uj eods t r a nění t ox i nů zor ga ni s mu. Ti š í z á nět yapodr á ž dění kůž e. Kompl expř í r odní c húč i nnýc hl á t ekvevys ok é k onc ent r a c i podpor uj epr oc est va r ová ní pos t a vy . Smys l návůněč ok ol á dysc hi l l i z a r uč uj ena pr os t ou r el a x a c i adok ona l oupohodu. Způs obpouž i: Ma l émnož s t ví s ér avet ř et edooč i š t ěnékůž e bř i c ha , s t ehenahýž dí . Výr obeks es i l ným úč i nk em, dopor uč enýpr opr a vi del népouž i.

125Kč 4,89€

SUPER

PŘÍ LEŽI TOST!

Ví cenežo

7 0%! LEVNĚJI

Obj em:100ml Kódvýr obku:65692

Kol agenovýš amponnakř ehk éas l abévl as y

J emnýš a mponnas l a béakř ehk évl a s y , kt er é vyž a duj í z vl á š t ní péč i . Dí kyvys ok émuobs a hu Kol a genuz pevňuj evl a s ovous t r ukt ur u, r egener uj epoš k oz enék onc eabr á ní j ej i c h r oz dvoj ová ní . Dí kyobs a huDPa nt henol u ahedvá bí dok ona l evyž i vuj evl a s y aobnovuj ej ej i c hpr už nos tal es k. Obj em:150ml Kódvýr obku:65683

Spe c i ál níváno č nínabí dka

Li bov ol n ýš a mpon 30

z t ét os t r ánky

e r mo ac t i ve

BodyLot i on Zeš hl uj í c í ba l z á m nat ěl ost er moa k vní m úč i nk em

z apouh ýc h

95Kč 3, 65€

189Kč 7,30€

Obj em:150ml Kódvýr obku:65694

31


ECO Pr of essi onal Col l ect i on

Pr o f e s s i o nal Regener at i ngGel Pr of es i oná l ní gel r egener uj í c í neht ovoupl ot énku I nt enz i vní r egener a č ní gel naneht y výbor něpos i l uj es l a béneht yadodá vá j i m dobř eupr a venývz hl ed. Dí ky obs a huk er a nuz a huš ť uj ea r egener uj epl ot énku, br á ní j ej í mu r oz l omení , ods t r a ňuj ež l ut éz a ba r vení . Použ í vá ní gel unepoš k oz uj e bi ol ogi c k ous t r ukt ur uneht u. Obj em:15ml Kódvýr obku:84800

Pr o f e s i o nál ní

l aknaneht y-EKO

125Kč 4,89€

La kynaneht yř a dyEKO –vys okákva l i t a , moder ní r ec ept ur a , módní ods ny avyni ka j í c í péč eoneht y . La ks er ovnoměr ně r oz r ánapovr c huneht ovépl ot énky anez a nec há váš mouhy . Máj ednot ný , r ovnoměr nýl es kas t a bi l ní ods n. Ryc hl e s c hneaj emi moř á dněodol nýpř i použ í vá ní . Obj em:10ml

159Kč 6,09€

Nai lpol i s hr emov er vi t ami nA+E

Odl a k ova čnaneht ysvi t a mí nyA+E Bez a c et onovýodl a k ova čbyl oboha c enk ompl ex em vi t a mí nůA+E, kt er éovl i vňuj í s pr á vnouvýž i vu ahydr a t a c i neht ů. Pos i l uj epř i r oz enouneht ovou pl ot énku. Máj emnouapř í j emnouva ni l k ovouvůni .

bezt ol uenu bezf or ma l dehydu, bezDBP bezka f r u

Neobs a huj ea c et on

109Kč 32

4, 15€

Obj em:100ml Kódvýr obku: 84815

33


Roz z ař t e z i mnídny

v ýj i meč nou v ůnír ůž í ama l i n. . . Ml hanaobl i č e j at ě l os mal i novou vůní L ehkáml hanaobl i č ej at ěl osma l i novouvůní – j emněoš et ř uj e, os věž uj eadodá váener gi i . Za nec há vánapl ej emnouvůni . Oboha c uj e os i l něhydr a t a č ní az kl i dňuj í c í a k vní s l ož ky , dpa nt henol agl yc er i n. Př í pr a veknení ma s t ný ar yc hl es evs t ř ebá vá . Výbor něs eos vědč uj e vpr á c i ,ac es t á c haběhem ka ž dodenní péč eot ěl o. Ml hur oz pr a š uj t evevz dá l enos c c a . 15c m odpok ož kyobl i č ej eat ěl aapoc ít eoka mž i t ý úč i nekos věž ení ahydr a t a c e. Obj em:100ml Kódvýr obku:65669

Ml hanaobl i č e j at ě l os růžovouvůní Voňa váml hanaobl i č ej at ěl o-j emněoš et ř uj e, os věž uj eadodá váener gi i . Za nec há vánapl e j emnouvůni r ůž í . J eoboha c enas i l ně hydr a t a č ní mi az kl i dňuj í c í mi a k vní mi s l ož ka mi , dpa nt henol em agl yc er i nem. Př í pr a veknení ma s t nýar yc hl es evs t ř ebá vá . Výbor něs e os vědč uj evpr á c i , ac es t á c haběhem ka ž dodenní péč eot ěl o. Ml hur oz pr a š uj t evevz dá l enos c c a . 15c m odpok ož kyobl i č ej eat ěl aapoc ít eoka mž i t ý úč i nekos věž ení ahydr a t a c e.

z t ét os t r ánky

34

95Kč 3, 69€

z a

I NSI EM E W O M A N

Ďá bel neboa nděl ?Vel mi dobř eví t e, c ovevá s j e. . . Zdůr a z nět e s vou pr a vou pova hu r a finova nou s měs i c í I ns i eme Woma n s or i ent á l ní mikvě novýmit óny .Per f ekt ně vyvá ž ené s l ož ky: ma ndl e, t uber óz a nebo ka ka ook ouz l ís vouvýr a z nos –z r ovnat a k, j a k ovy . Ní z k ét óny: Obj em:20ml Kódvýr obku: 00201 t onkaf a z ol e

ka ka o

eau de parfum

I NSI EM E

Va ž t es ikouz l o

s p o l e č n é h o o k a mž i k u …

M AN

Ra finova nák ompoz i c epr ol ux us ní homuž e. Zvýr a z nět es vůjvkuspomoc ívůněI ns i eme, kt er á vá s př ekva pí odvá ž ným s poj ení m ka l á br i j s k ého ber ga mot u, gr a pef r ui t ového květ uapi ž ma .Zdeneníž á dnýpr os t orpr o c hyby . Či s t ádok ona l os tvmuž s k éver z i . Ní z k ét óny:

Obj em:20ml Kódvýr obku: 00202

pi ž mo

Obj em:100ml Kódvýr obku:65667

Li bov ol náml ha

eau de parfum

Li bovol návůně

145Kč 5, 60€

pr oni ne bopr oně j za z t ét os t r ánky

35


k! e nídár ál de I

Vi vi en

Laur en

Buďt es ebej i s t ou a odhodl a nou ž enou s výj i meč nou vůní pa r f émova né vody Vi vi en.Sl a dký č er ný r ybí zj s me dopl ni l i č er s t vým ber ga mot em aš pet k ouc i t r ónu. Vi vi en,t oj es věž íkvě nováky c e,kt er á vs oběs poj uj eovoc né, kvě novéadř evi t é t óny . Dopř ej t es i kr a pet s pont á nnos as pous t ur a dos aús měvu.

Obj evt es í l už ens k os a př i t a ž l i vos ve s l a dk é, a l eos věž uj í c í vůni pa r f émova névody La ur en.J emná ,ž ens ká a z á r oveň vel mi výr a z ná vůně,j ej í žs r dc et voř ívyz ýva vá pi voňka ,j a s mí nar ůž ovýpepř .Př enes t es e dos vět as nůaoddej t es ec hví l ibl a ž eného pot ěš ení sLa ur en.

eau de parfum

eau de parfum

j a nt a r

c edr

c edr

c ukr

f r a nc ouz s ký l a bda num

189Kč

Li bov ol návůněza 36

Uvá dí t evpokuš ení . . . St ej něj a k o kvě novás mys l návůněPRI MAVERA I TALI ANAvyvi nut ápr ož eny , kt er éma j í s vět uc ona bí dnout . Os věž uj í c í a k or d mr a z u, i nt enz i vněkr á s nápi voňkaa s mul uj í c í ma ha gonovédř evo, t oj eVá š r ec ept , j a kbýtgl a mour . Ni k omuj ej nepr oz r a z uj t e. Ní z k ét óny:

Obj em:30ml Kódvýr obku: 33061

Obj em:30ml Kódvýr obku: 33063

z t ét os t r ánky

eau de parfum

Ní z k ét óny:

Ní z k ét óny:

s a nt a l ové dř evo

PRI M AVERA I TALI ANA

7, 30€

a mbr a

ma ha gonové dř evo

315Kč

pi ž mo

12, 19€

Obj em:50ml Kódvýr obku: 33494

Zí s ke j t es vůjDÁREK! Př i ná kupuvůněPr i ma v e r aobdr ž í t e ZDARMAHydr a t a č ní t ě l ovýba l z á m aVyhl a z uj í c í kr é movýba l z á mnar uc e ! 37


AMORE

FELI CE eau de parfum

J s t epl nápr o kl a dů.Coř eknet enapodpor uv podobě or i ent á l ní c h va ni l k ovýc h pa r f émů Amor e Fel i c e? Na j edné s t r a ně s l a dká j a k o č ok ol á da ,nadr uhés t r a něi nt enz i vníat a j emná j a k obor ůvka .Odedneš kaj i žnemus í t evybí r a t . Zdůr a z nět edvoj í pods t a t us véž ens k os .

JOY eau de parfum

J s t ec i t l i vá duš e,a l e něk dyr á da př ekva puj et e. Vyz k ouš ej t er a dos t nouvůniJ OY,dí kykt er éuž vyj a dř ová níemoc ínebudepr obl émem.Za j í ma vý č er nýr ybí zpr os t upuj ekvě novés r dc evpodobě f r éz i ear ůž e, vš epokr yt éj emnouva ni l k ou.

Ní z k ét óny:

med

ber ga mot

pa č ul e

eau de parfum

Sl uneč ní vůněSol ei l . Ener ge c ký pomer a nč , or i ent á l ní j a s mí napi ž mo, kt er édoká ž evyt ěž i tkr á s uvůně, budou peč ova toVá šj a ska ž dýden. Opr a vdu s i l náaok ouz l uj í c í ž ena . Ní z k ét óny:

t onka pa r ha va ni l ka vous a t ka bí l é č ul e myr f a z ol e pi ž mo

Ní z k ét óny

va ni l ka

SO LEIL

a mbr ox

dř evěnét óny

315Kč

12, 19€

Obj em:50ml Kódvýr obku: 33001

e buďt o Pr

u no č ne di e nj de

vůní

280Kč10,99€ 38

Obj em:50ml Kódvýr obku: 33223

315Kč12,19€

Obj em:50ml Kódvýr obku: 33049

Zí s ke j t es vůjDÁREK! Př i ná kupuvůněSol e i l obdr ž í t eZDARMAVýž i vn ýba l z á m s es t ř í br e ms vůní ma nda r i nk y! 39


FUTURE

PARI S eau de parfum

Poc i ť t es í l ul á s ky v kvě nové vůniFut ur e Pa r i s .J emnét ónyr ůž ovéhodř eva ,vodníl i l i e ač í ns k ér ůž ovépi voňkyvá sobkl opís t a vem bl a ž eného š t ěs . Už ho nebudet ec ht opus t . Obj em:80ml Kódvýr obku:33149

DONNA eau de parfum

J s t ekr á s náaét er i c ká .Aur a ,kt er ouk ol em s ebe má t e, půs obí , ž ez ůs t a net ena dl ouhovpa mě l i dí . Zdůr a z nět e s vé k ouz l o s mys l nými pa r f émy DONNA.T a j emná pi voňka ,el ega nt níma gnól i e až ens ká r ůž e,t oj e va š et r i o,kt er é př i t a huj e poz or nos t . Aťj s t ek dek ol i . Obj em:80ml Kódvýr obku:33249

BELI EVE parfum

J ednos l ovo:BELI EVE.Sebevědomívá m dodá s měs i c e pod s t ej ným ná z vem, nes mí r ně boha t ánas l ož ky . Dí kyk onva l i nc ebudei c i t r ón s l a dš í ,j emnáva ni l kavá sz a ha l ís i l nou vůní pa č ul e. Cít evůni s véš a nc e?

315Kč

12, 19€

Obj em:30ml Kódvýr obku: 33009

Ní z k ét óny:

a mbr a

c i bet

s a nt a l ové dř evo

pa č ul e

va ni l ka

dubový mec h

pi ž mo

I de ál nídár e k

podSTROMEČEK! vous a t ka

SI GNORA

I TALI A parfum

Ní z k ét óny:

r ůž ové dř evo

ka š mí r ová ma l i na

Váno č nínabí dka

Par f émov anév ody 40

z t ét os t r ánky

Ní z k ét óny:

a mbr a

c edr

vi r gi ni a

Ni k do s vá mineudr ž íkr ok.O nek oneč né z á s obyener gi es epos t a r a j ípa r f émySi gnor a I t a l i asč er s t vouovoc nouvůní .Ka ž dás l ož ka obs a huj eva š ios obnídá vku:da t l ováš ves t ka– t a j emnos , č er ná or c hi dej – s ebedůvěr a , a mbr a–s exa ppea l .

z apouh ýc h

315Kč 12, 19€

Ní z k ét óny:

a mbr a

č er náfia l ka

ha gonové kr émový ma dř evo a k or d

375Kč14,65€

Obj em:50ml Kódvýr obku:33153

41


M IG N O N eau de parfum

Vyz k ouš ej t ek ompoz i c i Mi gnon opl ýva j í c í t ónyr ůz nýc hvůní aneboj t e s epř i t a hova tpoz or nos tdr uhýc h. Buk ets mys l népa č ul i ama nda r i nky byl aoboha c enat epl ým, s věž í m a k c ent em vpodoběc edr ovéhodř eva .

Vůně l uxus u,

kt e r ý mč l o vě k t ě ž koo do l á. . .

BRAVE eau de parfum

Kdoner i s kuj e, t ennevoní BRAVE. Dí ky bouř l i vévůni z a l ož enénadř evi t ýc ht ónec h, kt er éj s medopl ni l i k oř ení m, r ůž í , má t ou aex oc kými c i t r us y , můž et epoc ítkr ev vž i l á c h. Vs a ďt evš ec hnonaj ednuka r t u.

Obj em:80ml Kódvýr obku:33100

Ní z k ét óny:

kůž e

dř evěnét óny

a mbr a i ndi c kápa č ul e

315Kč

12, 19€

Obj em:80ml Kódv ý r obk u: 33103

Tal i s man

Ní z k ét óny:

eau de parfum

a mbr a

h c pa č ul e dubovýmec edr

bí l épi ž mo

Dovedet epř ekva pi ts vous i l ouaor i gi na l i t ou? Neboj í t es epor uš i tpr a vi dl a ?Pá ns ká pa r f émova návodaT a l i s ma nj epr á věpr ová s . Vůněvyt voř enápr os i l néhoamoder ní ho muž e. T a j emnáas vůdnák ompoz i c ea mbr y , c edr u, s l a dk éhoka š t a novéhoa k or duas mys l né va ni l kypr obouz í t ouhuaz důr a z ňuj et o, ž ej s t e opr a vdovým muž em!

10, 99€

Kupt ej e de nz a2 80Kč

Kupt edv aza2 50Kč 42

( Na s t a vi tk ód:90978c ena :499Kč )

Ní z k ét óny:

9, 75€

c edr

a mbr a

j í r ovec

va ni l ka

375Kč14,65€

Obj em:80ml Kódvýr obku: 33106

43


2.

1 .

1 . Náhr de l ní kI t al i an Hmot nos t :19. 6g Cel k ovádél ka :45c m +5c m Ná hr del ní kobs a huj e41z i r k onůt ř í dyAAA Výš ka :17mm Ka ž dýz8kul a t ýc hz i r k onůj epos á z en20 ma l ými z i r k ony . Vel kýz i r k onvpř í věs ku obs a huj ena ví c24ma l ýc hz i r k onů. Ná hr del ní kj evyr obenz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92575

1250Kč48,79€ 44

4.

2. Náhr de l ní kI t al i an Hmot nos t :7. 9g Cel k ovádél ka :45c m +5c m Ná hr del ní kobs a huj e4ka menyk oč i č í ok oa17 vys oc ekva l i t ní c hka menůna podobuj í c í c hper l y . Ná hr del ní kj evyr obenz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92576

4. Náhr de l ní kI t al i an 3 . Náhr de l ní kI t al i an Hmot nos t :7g Cel k ovádél ka :45c m +5c m Výš kahl a vní oz doby:37mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA. Ná hr del ní kj evyr obenz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92573

625Kč24,39€

3.

530Kč20,75€

Hmot nos t :11. 8g Cel k ovádél ka :45c m +5c m Ná hr del ní kobs a huj e39z i r k onůt ř í dyAAA. Výš kapř í věs kuska menem, kt er ý na podobuj eper l u:20mm Ná hr del ní kj evyr obenz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92574

939Kč36,59€

Svát e č níTOPpř í l e ž i t os t

SUPERPŘÍ LEŽI TOST

t éměřo5 0%LEVNĚJ I !

t éměřo60%LEVNĚJ I ! 45


3. 1 . 2.

4.

5.

1 . Náhr de l ní k„ Y” zkr z y ż y ki e m

Hmot nos t :2. 5g Dél kař ez ku:55c m Per f ekt ní l es k. Ná hr del ní k neobs a huj ez a pí ná ní . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92578

2. Náhr de l ní k„ Y” zc y r ko ni ami

3 . Náhr de l ní k„ Y”

Hmot nos t :4. 9g Dél kař ez ku:46c m +6c m Zi r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92577

Hmot nos t :4. 3g Dél kař ez ku:53c m Per f ekt ní l es k. Ná hr del ní k neobs a huj ez a pí ná ní . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92579

4. Náhr de l ní kI t al i an

5 . Náuš ni c e

Hmot nos t :4. 3g Cel k ovádél ka :45c m +5c m Ná hr del ní kobs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Výš ka :37mm Ná hr del ní kj evyr obenz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2. 1g Výš ka :20mm Per f ekt ní l es k Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92572

Kódvýr obku:92571

439Kč17,09€ Spe c i ál něnaVáno c e !

Li bovol nýnáhr del ní k 46

z t ét os t r ánky

439Kč z apouh ýc h

17, 09€

Kupt ená hr de l ní k an á uš n i c evs a dě

280Kč10,99€

560Kč

z a

Na s t a vi tk ód:90911

21, 95€

47


5.

4.

1 . 3. 2.

1 . Dáms kýř e t í z e kspř í vě s ke m

2. Náuš ni c e

3 . Náuš ni c eFe ni x

Hmot nos t :4g Dél kař ez ku:43c m Výš kapř í věs ku:44mm Obs a huj edvavys oc ekva l i t ní ka menyna podobuj í c í per l u az i r k onyt ř í dyAAA. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :5. 7g Výš kaná uš ni c e:53mm Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :1. 1g Výš ka :13mm Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92601

Kódvýr obku:92537

Kódvýr obku:92536

499Kč19,50€

439Kč17,09€

48

815Kč

Kupt eoba za vs a dě

Na s t a vi tk ód:90910

31, 70€

249Kč9,75€

4. Nár ame kFe ni x Hmot nos t :2. 0g Cel k ovádél kasr egul a c í : 16c m +3c m Výš kapř í věs ku:16mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92602

375Kč14,65€

Kupt evš ec hn yt ř ipr odukt y

v s a dě

Souč á ss a dyj eoz dobnákr a bi č ka . Na s t a vi tk ód:90926

5 . Ře t í z e k spř í vě s ke m Fe ni x Hmot nos tpř í věs ku:3. 0g Výš ka :28mm Dél kař ez ku:45c m Př í věs ekl eš t ěnýdovys ok éhol es ku. Cel évyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92600

469Kč18,29€ z apouh ýc h

34, 15€

875Kč

49


1 .

4. 2.

3.

1 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

2. Náuš ni c e

Hmot nos t :3. 5g Dél kař ez ku:45c m Ká men:8mm Or á mová ní obs a huj e40z i r k onůt ř í dyAAA. Hl a vní z i r k on2. 5c t . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92528

50

Kódvýr obku:92527

439Kč17,09€

439Kč17,09€

Kupt eoba vs adě

Hmot nos t :4. 2g Sí ř e:12mm Obs a huj e28z i r k onůAAA Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

750Kč

z a

Na s t a vi tk ód:90915

29, 29€

3 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

4. Náuš ni c e Hmot nos t :7. 5g Výš ka :40mm Ná uš ni c eobs a huj í z i r k onyt ř í dyAAA. Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92526

Hmot nos t :11. 3g Dél kař ez ku:43c m Výš kapř í věs ku:29mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92525

409Kč15,85€

530Kč20,70€

Kupt eoba vs adě

750Kč

z a

Na s t a vi tk ód:90912

29, 29€

51


NOVI NKA 4.

1 . 6.

3. 2.

5.

1 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :2g Výš kaoz dob:19mm Dél kař ez ku:44c m Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92644

375Kč14,65€

2. Nár ame k

3 . Náuš ni c e

Hmot nos t :1. 4g Dél ka :180mm Oz dobaná r a mku:19mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925

Hmot nos t :1. 5g Výš ka :17mm Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92634

Kódvýr obku:92614

315Kč12,19€

Kupt evš e c hn yt ř i pr odukt y

v s a dě

Na s t a vi tk ód:90917

52

219Kč 8,55€

z apouh ýc h

29, 29€

750Kč

4. Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :3g Dél kař ez ku:45c m Výš kaoz dob:29mm Per f ekt ní l es kat r va nl i vos tdí ky r hodi ová ní s t ř í br a . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92645

439Kč17,09€

5 . Nár ame k Hmot nos t :1. 6g Výš kaoz dob:18mm Dél ka :150mm +30mm Per f ekt ní l es kat r va nl i vos tdí ky r hodi ová ní s t ř í br a . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92647

280Kč10,99€

Kupt evš e c hn yt ř i zapouhých pr odukt yv s a dě Na s t a vi tk ód:90928

6. Náuš ni c e Hmot nos t :1g Výš ka :15mm Vyr obenoz es t ř í br a r yz os 925. Kódvýr obku:92646

219Kč8,55€

29, 29€

750Kč

53


3.

1 .

4.

2.

2. Dáms kýnár ame k

1 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :3. 4g Dél kař ez ku:40c m +5c m Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2. 7g Dél kař ez ku:43c m Výš kapř í věs ku:22mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92586

Kódvýr obku:92585

Kódvýr obku:92562

439Kč17,09€

54

3 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

Hmot nos t :2. 6g Dél ka :180mm Dél kaoz doby:33mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA. L eš t ěný doper f ekt ní hol es ku. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kupt eoba vs adě

375Kč14,65€

750Kč

z a

Na s t a vi tk ód:90925

29, 29€

4. Náuš ni c e Hmot nos t :2. 6g Výš ka :30mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92563

345Kč13,40€

345Kč13,40€

Kupt eoba vs adě

z a

625Kč Na s t a vi tk ód:90922

24, 39€

55


1 . 4.

2. 3.

1 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

2. Náuš ni c e Hmot nos t :2g Výš kaná uš ni c e:22mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :6g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:32mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92561

Kódvýr obku:92555

250Kč9,75€

499Kč19,50€

56

vs a dě

4. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 5g Výš kaná uš ni c e:12mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a . Per f ekt ní l es k. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2. 4g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:15mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92648

Kódvýr obku:92548

310Kč12,19€

375Kč14,65€

625Kč

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m

Na s t a vi tk ód:90914

3 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

24, 39€

625Kč

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m

vs a dě

Na s t a vi tk ód:90924

24, 39€

57


3. 4. 1 .

2.

1 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

2. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 1g Výš kaná uš ni c e:14mm Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92556

Hmot nos t :4. 7g Dél kař ez ku:45c m +5c m Výš ka„ l i s t u” :27mm Per f ekt ní l es k. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925 Kódvýr obku:92523

219Kč8,55€

405Kč15,85€

560Kč

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m 58

vs a dě

Na s t a vi tk ód:90923

21, 95€

3 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

4. Náuš ni c e

Hmot nos t :3g Dél kař ez ku:43c m Výš kapř í věs ku:44mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2, 8g Výš kaná uš ni c e:18mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92553

Kódvýr obku:92554

310Kč12,19€

345Kč13,40€

560Kč

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m

vs a dě

Na s t a vi tk ód:90920

21, 95€

59


1 .

4.

3.

2.

3 . Dáms kýř e t í z e kspř í vě s ke m

1 . Dáms kýř e t í z e kspř í vě s ke m

2. Náuš ni c e

Hmot nos t :3. 5g Dél kař ez ku:43c m Výš kapř í věs ku:29mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2. 6g Výš ka :25mm Zi r k onyt ř í dyAAA. Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92546

Kódvýr obku:92547

280Kč10,99€

345Kč13,40€

560Kč

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m 60

vs a dě

Na s t a vi tk ód:90921

21, 95€

Hmot nos t :2. 6g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:16mm Př í věs ekobs a huj ek oč i č í ok o Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92522

315Kč12,19€

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m

vs a dě

4. Náuš ni c e Hmot nos t :3. 6g Výš ka :28mm Ší ř ka„ per l y“ :10mm Per f ekt ní l es k Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92524

249Kč 9,75€

499Kč Na s t a vi tk ód:90919

19, 50€

61


2.

3. 4. 1 .

1 . Dáms kýř e t í z e kspř í vě s ke m Hmot nos t :3. 9g Dél kař ez ku:44c m Ší ř kaka mene:12mm Př í věs ekobs a huj ek oč i č í ok o Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92532

375Kč14,65€

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m 62

vs a dě

2. Náuš ni c e

3 . Dáms kýř e t í z e kspř í vě s ke m

Hmot nos t :5. 3g Výš kaná uš ni c e:30mm Ší ř e:12mm Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

4. Náuš ni c e

Hmot nos t :3. 2g Dél kař ez ku:44c m Ší ř ka„ per l y” :10mm Vys oc ekva l i t ní c hka menůna podobuj í c í c hper l y . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92520

Hmot nos t :3. 1g Výš kaná uš ni c e:27mm Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92519

Kódvýr obku:92533

249Kč 9,75€

315Kč12,19€

499Kč Na s t a vi tk ód:90916

19, 50€

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m

vs a dě

249Kč9,75€

499Kč Na s t a vi tk ód:90913

19, 50€

63


1 .

2.

499Kč

Ná uš ni c eapř í vě s e k z a s ř e t í z k e m

vs a dě

3.

19, 50€

1 . Dáms kýř e t í z e kspř í vě s ke m

2. Náuš ni c e

Hmot nos t :2. 8g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs kus ez a věš ení m:16mm Obs a huj eč er nýz i r k onAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :1. 4g Pr ůměrz i r k onu:6mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92642

Kódvýr obku:92641

345Kč13,40€ 64

Na s t a vi tk ód:90927

4.

219Kč 8,55€

3 . Nár ame knano huHe ar t ’ s

4. Nár ame knano huRi bbo n

Hmot nos t :3. 9g. Dél ka :19+5c m Oz dobal eš t ěnádovys ok éhol es ku Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925 Kódvýr obku:92672

Hmot nos t :2. 3g. Dél ka :17+5c m Oz dobal eš t ěnádovys ok éhol es ku Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925 Kódvýr obku:92673

405Kč15,85€

315Kč 12,19€ 65


5.

1 .

4.

2. 3.

1 . Nár ame knano huSpr i ng Hmot nos t :3. 6g. Dél ka :21+4c m Oz dobal eš t ěnádovys ok éhol es ku Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925 Kódvýr obku:92671

499Kč 19,50€ 66

2. Nár ame knano huSt ar s Hmot nos t :7. 6g. Dél ka :21+5c m Hvěz di č kyl eš t ěnédovys ok éhol es ku Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925 Kódvýr obku:92674

625Kč24,39€

3 . Nár ame k nano huFe t t e r Hmot nos t :2. 9g. Dél ka :20+5c m Obs a huj edr obnér a k ous k éz i r k ony Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925 Kódvýr obku:92676

405Kč15,85€

4. Nár ame k nano huAi r

Hmot nos t :3. 3g. Dél ka :20+5c m Obs a huj er a k ous k éz i r k ony Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925 Kódvýr obku:92677

469Kč18,29€

5 . Nár ame k nano huEl e g ant Hmot nos t :5. 5g. Dél ka :17+5c m Obs a huj er a k ous k éz i r k ony Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925 Kódvýr obku:92675

625Kč 24,39€ 67


1 . 4.

2.

5.

3.

1 . Dáms ký nár ame kEi a Hmot nos t :1. 3g Dél ka+z a pí ná ní : 150mm +30mm Dél ka„ věž e” :20mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92619

280Kč10,97€ 68

2. Dáms ký nár ame kBut t e r fly Hmot nos t :1. 9g Dél ka :190mm Ší ř kaoz doby„ č t yř l í s t ek” :13mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA. L eš t ěnýdoper f ekt ní hol es ku. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92613

439Kč17,09€

3 . Dáms ký nár ame kDi amo nd Hmot nos t :1. 8g Dél ka+z a pí ná ní : 140mm +30mm Dél kaoz doby:20mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92617

280Kč10,97€

4. Dáms kýnár ame kSt ar Hmot nos t :2. 4g Dél ka+z a pí ná ní : 150mm +30mm Dél kaoz doby:35mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92615

345Kč13,40€

5 . Dáms kýnár ame kRo s e Hmot nos t :2. 8g Dél ka+z a pí ná ní : 150mm +30mm Dél ka„ r ůž e” :30mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92612

375Kč14,65€ 69


4.

1 .

1 . Dáms kýnár ame k

3 . Páns kýpř í vě s e k -kř í ž e k

Hmot nos t :3. 3g Dél ka+z a pí ná ní :150mm +30mm Dél kaoz doby:50mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92591

Hmot nos t :9. 2g Výš kakř í ž kusř ez k em:34mm Per f ekt ní l es k. Neobs a huj eř ez ek. Cel évyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92513

249Kč

3.

9, 75€

4. Páns kýpř í vě s e k -z ávaž í č ko

2. Dáms kýnár ame k Hmot nos t :6. 1g Dél ka+z a pí ná ní :160mm +30mm Ší ř kaoz doby:z i r k on5mm 7z i r k onůt ř í dyAAA. Regul a c edél ky . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :11g Ší ř kapř í věs ku:36mm Per f ekt ní l es k. Neobs a huj eř ez ek. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92592

Kódvýr obku:92501

499Kč19,50€ 70

2.

469Kč18,29€

439Kč 17,09€

5 . Páns kýř e t í z e k

5.

Hmot nos t :5. 6g Dél kař ez ku:50c m Vyr obenoz es t ř í br a r yz os 925. Kódvýr obku:92593

565Kč21,95€ 71


3.

1 .

4. 2.

4. Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :2. 2g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:26mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92568

375Kč 14,65€

1 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :2. 9g Dél kař ez ku:44c m Výš kapř í věs ku: :23mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92510

439Kč17,09€ 72

2. Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :4. 1g Dél kař ez ku:44c m Výš kapř í věs ku:22mm Ší ř kapř í věs ku:10mm Zi r k on3. 5c tt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92539

405Kč

15, 85€

3 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :4g Dél kař ez ku:44c m Hl a vní z i r k on0. 3c tAAA, 28ma l ýc hz i r k onůt ř í dyAAA. Per f ekt ní l es k. Výš kapř í věs ku:19mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92514

530Kč 20,70€

6.

5 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m 5.

Hmot nos t :2. 3g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku: :20mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92567

280Kč 10,99€

6. Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :3. 5g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:1. 3c m Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92583

499Kč 19,50€ 73


4.

1 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m 1 .

2.

Hmot nos t :2. 8g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:23. 4mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92549

375Kč 14,65€

6.

4. Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :3. 7g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku: :27mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92545

375Kč14,65€

2. Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :3. 5g Dél kař ez ku:44c m Výš kapř í věs ku:22mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92515

439Kč 17,09€ 74

3 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :2. 4g Dél kař ez ku:45c m +5c m Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

5.

Kódvýr obku:92566

315Kč12,19€

3.

5 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

6. Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

Hmot nos t :5. 3g Dél kař ez ku:44c m Výš kapř í věs ku:14mm La s ka výká men:gr a ná t Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :5g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:8mm La s ka výká men:gr a ná t Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92598

Kódvýr obku:92599

315Kč 12,19€

315Kč 12,19€ 75


1 .

4. 6.

5. 3.

4. Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m Hmot nos t :4. 4g Dél kař ez ku:44c m Výš kapř í věs ku:27mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

2.

Kódvýr obku:92581

469Kč18,29€

1 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

2. Dáms kýř e t í z e k

3 . Dáms kýř e t í z e k

5 . Dáms kýř e t í z e k spř í vě s ke m

6. Dáms kýř e t í z e k

Hmot nos t :2. 9g Dél kař ez ku:44c m Výš kapř í věs ku:18mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :3g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:9mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :1. 6g Dél kař ez ku:45c m Výš kapř í věs ku:18mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2g Dél kař ez ku:44c m Výš kapř í věs ku:10. 5mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :3. 5g Dél kař ez ku:44c m Výš kapř í věs ku:25mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92509

Kódvýr obku:92594

Kódvýr obku:92538

315Kč12,19€ 76

spř í vě s ke m

345Kč 13,40€

spř í vě s ke m

315Kč 12,19€

Kódvýr obku:92565

315Kč 12,19€

spř í vě s ke m

Kódvýr obku:92582

409Kč18,85€ 77


4. Náuš ni c e Hmot nos t :2g Výš ka :12mm Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Per f ekt ní l es k Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

4.

Kódvýr obku:92650

1 .

5 . Náuš ni c e

1 . Náuš ni c e Hmot nos t :1. 2g Dél kaoz dob:19mm Dél ka :7. 5c m Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2. 9g Výš kas ez a pí ná ní m:35mm Ká men, kt er ýna podobuj eper l u. Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92660

Kódvýr obku:92651

2.

219Kč 8,55€

2. Náuš ni c e

3 . Náuš ni c e

Hmot nos t :1. 3g Výš kaoz dob:7mm Dél ka :9c m Zi r k onyt ř í dy . Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :0. 9g Výš kaoz dob:19mm Dél ka :11. 4c m Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92663

249Kč 9,75€ 78

280Kč10,97€

3.

Kódvýr obku:92664

189Kč7,30€

5.

315Kč12,19€

6. Náuš ni c e Hmot nos t :2. 5g Výš kaná uš ni c e:15mm Petz i r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92666

249Kč 9,75€

6. 79


4.

1 .

1 . Náuš ni c e Hmot nos t :4. 5g Výš kaná uš ni c e:30mm Obs a huj í pohybl i výz i r k on. Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92654

Kódvýr obku:92681

315Kč12,19€

345Kč13,40€

5.

r ůž ový

5 . Náuš ni c e

2. Náuš ni c e

Hmot nos t :4. 1g Výš kas ez a pí ná ní m:31mm Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t : . 5g Výš kaoz dob:20mm Dél ka :9c m Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92656

Kódvýr obku:92662

219Kč 8,55€

4. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 8g Výš ka :10mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

2.

345Kč13,40€

3 . Náuš ni c e Hmot nos t :1. 5g Výš kaoz dob:15mm Dél ka :10. 6c m Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

3.

Kódvýr obku:92665

219Kč 8,55€ 80

6. Náuš ni c e 6.

bí l á

Hmot nos t :4. 1g Výš kas ez a pí ná ní m:31mm Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92686

345Kč13,40€ 81


1 .

4. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 4g Pr ůměrz i r k onu:6mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

1 . Náuš ni c e Hmot nos t :0. 8g Výš kaoz dob:15mm Dél ka :7c m Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

4.

Kódvýr obku:92584

Kódvýr obku:92661

219Kč8,55€

175Kč6,80€

5 . Náuš ni c e

2. Náuš ni c e Hmot nos t :2. 1g Výš kaná uš ni c e:37mm Zi r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :0. 9g Výš kaná uš ni c e:7mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

2.

Kódvýr obku:92683

Kódvýr obku:92558

280Kč10,97€

189Kč7,30€

3 . Náuš ni c e 3.

Hmot nos t :0. 8g Výš kaná uš ni c e:8mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92508

219Kč8,55€ 82

5.

6. Náuš ni c e 6.

Hmot nos t :1. 3g Ší ř kas r dc e:8mm Dél kas eš r oubk em:13mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92518

189Kč7,30€ 83


4. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 1g Dél ka :10c m Zi r k onyt ř í dyAAA Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92595

4.

1 .

189Kč7,30€ 1 . Náuš ni c e Hmot nos t :0. 9g Výš kaná uš ni c e:8mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92550

219Kč 8,55€ 2. Náuš ni c e

5 . Náuš ni c e

Hmot nos t :0. 9g Výš kaná uš ni c e:8mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2. 6g Výš kaná uš ni c e:25mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

5.

Kódvýr obku:92551

Kódvýr obku:92521

2.

219Kč 8,55€

249Kč 9,75€

3.

3 . Náuš ni c e Hmot nos t :2. 9g Výš kaná uš ni c e:27mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92543

280Kč 10,99€ 84

6. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 1g Výš kaná uš ni c e:14mm Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

6.

Kódvýr obku:92544

189Kč 7,30€ 85


1 .

4. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 9g Výš kaná uš ni c e:25mm Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92631

280Kč10,99€ 1 . Náuš ni c e Hmot nos t :1. 6g Cel k ovádél ka :24mm Cel k ovádél ka :13mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92502

Kódvýr obku:92597

5 . Náuš ni c e Hmot nos t :1. 6g Cel k ovádél ka :24mm Cel k ovádél ka :13mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92580

7, 30€

4.

189Kč 7,30€

3 . Náuš ni c e

6. Náuš ni c e

Hmot nos t :2. 1g Cel k ovádél ka :23mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :3. 2g Výš kaná uš ni c e:15mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92506

219Kč 8,55€ 86

Hmot nos t :0. 9g Dél ka :8. 5cm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

189Kč

189Kč 7,30€

2.

2. Náuš ni c e

3. 5.

6.

Kódvýr obku:92530

315Kč12,19€ 87


4.

1 .

4. Náuš ni c e

1 . Náuš ni c e Hmot nos t :1. 8g Výš kaná uš ni c e:27mm Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :1g Výš kaná uš ni c e:9mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92560

Kódvýr obku:92529

249Kč 9,75€

2.

2. Náuš ni c e Hmot nos t :4. 0g Výš ka :33mm Per f ekt ní l es k Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92653

280Kč 10,99€ 88

3.

Kódvýr obku:92541

219Kč8,55€

Hmot nos t :1. 1g Výš kaná uš ni c e:20mm Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92636

189Kč7,30€

189Kč7,30€

3 . Náuš ni c e Hmot nos t :2. 1g Výš ka :20mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

5 . Náuš ni c e

6. Náuš ni c e 5.

Hmot nos t :0. 5g Dél ka :8. 5cm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92596

6.

125Kč4,89€ 89


4. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 0g Ší ř ka :14mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92652

1 .

189Kč 7,30€ 1 . Náuš ni c e Hmot nos t :1. 5g Výš ka :11mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

2. Náuš ni c e

5 . Náuš ni c e

Hmot nos t :1. 3g Výš kaná uš ni c e:14mm Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :3g Cel k ovádél ka :35mm Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92655

Kódvýr obku:92638

Kódvýr obku:92500

280Kč10,99€

2.

219Kč 8,55€

249Kč 9,75€

3 . Náuš ni c e

6. Náuš ni c e

Hmot nos t :2. 1g Výš kaná uš ni c e: :22mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

5.

Kódvýr obku:92557

249Kč 9,75€ 90

4.

6.

Hmot nos t :2. 0g Výš ka :12mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92640

3.

219Kč 8,55€ 91


4.

1 .

2.

5.

4. Náuš ni c e Hmot nos t :1. 2g Výš kaná uš ni c e:12mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92540

3.

1 . Náuš ni c e Hmot nos t :0. 6g Cel k ovádél ka :69mm Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92587

159Kč 6,09€ 92

2. Náuš ni c e Hmot nos t :2. 0g Výš ka :11mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92635

280Kč10,99€

3 . Náuš ni c e Hmot nos t :1g Cel k ovádél ka :12mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Per f ekt ní l es k Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92542

189Kč7,30€

249Kč 9,75€

5 . Náuš ni c e

6. Náuš ni c e

Hmot nos t :1. 3g Výš ka :10mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :3. 4g Dél ka: 30mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92639

Kódvýr obku:92657

280Kč10,99€

6.

409Kč15,85€ 93


6. 3.

4.

4. Náuš ni c e

1 .

Hmot nos t :2. 6g Ší ř e:17mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

2.

Kódvýr obku:92507

280Kč10,99€

1 . Náuš ni c e

2. Náuš ni c e

3 . Náuš ni c e

Hmot nos t :1. 3g Výš kaná uš ni c e:20mm Obs a huj ez i r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :1. 9g Dél ka :70mm Per f ekt ní l es k Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :1. 5g Dél ka :80mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92559

Kódvýr obku:92658

Kódvýr obku:92659

189Kč7,30€ 94

249Kč9,75€

249Kč9,75€

5 . Náuš ni c e

6. Náuš ni c e

Hmot nos t :1. 6g Ší ř kaná uš ni c e:12mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2. 1g Výš kaná uš ni c e:36mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92517

Kódvýr obku:92504

5.

249Kč9,75€

315Kč12,19€ 95


1 .

3.

bí l á

3 . Náuš ni c e

Kódvýr obku: 92690

Hmot nos t :1. 9g Výš ka :13mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

1 .

1 .

č e r ve ná

modr ý

Kódvýr obku: 92691

Kódvýr obku: 92590

Kódvýr obku:92633

280Kč10,99€

5.

edy l s Napoí ce. d vnab

1 . Náuš ni c e Hmot nos t :4. 5g Výš ka :23mm Zi r k onyt ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

375Kč14,65€ 96

2. Náuš ni c e

4. Náuš ni c e

Hmot nos t :2g Výš kaná uš ni c e:10mm Dr uhz a pí ná ní :puz et a Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925. Kódvýr obku:92632

219Kč8,55€

2.

4.

5 . Náuš ni c e

Hmot nos t :3. 8g Výš kaná uš ni c e:42mm Dr uhz a pí ná ní :ot evř enéhá č ky Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Hmot nos t :2. 8g Výš kas ez a pí ná ní m:26mm Zi r k ont ř í dyAAA Dr uhz a pí ná ní :a ngl i c k é Vyr obenoz es t ř í br ar yz os 925.

Kódvýr obku:92564

Kódvýr obku:92637

189Kč7,30€

280Kč10,99€ 97


Pi l ní knaneht y, r o vný1 00/ 1 80

Pi l ní kj eur č enpr opéč i opř í r odní auměl éneht y , sgel ovouaa kr yl ovouvr s t vou. Dopor uč uj es epr o oš et ř ení , kt er évyž a duj eef ek vní az á r oveň bez peč népi l ová ní , z kr á c ení neht ůnebot a k épr o úvodní úpr a vuneht ů. Hr ubos t100/ 180s t a nda r d. J ednor á z ovýpi l ní kj eba l endoj ednot l i vého bez peč néhoba l ení . Cel k ovádél kapi l ní ku č i ní c c a17, 5c m. Kódvýr obku:84817

Pr of es i onál ní pi l ní knaneht y, půl mě s í c1 80/ 240

Pi l ní kshr ubos 180/ 240ur č enýpr opr of es i oná l ní úč el y , umož ňuj er yc hl éas na dnémodel ová ní t va r u adél kypl ot énky . Hr ubos t180/ 240s ei deá l ně os vědč uj epř i s t yl i z a c i př í r odní c hneht ů. St r a na shr ubos 180s l ouž í kpi l ová ní az kr a c ová ní , z a mc ohr ubos t240s eos vědč uj epř i uhl a z ová ní okr a j ůak oneč néúpr a vět va r uneht ů. Dí kyvys ok é hr ubos s epř i pi l ová ní neni č í s t r ukt ur aneht u. Dél kapi l ní kuc c a17, 5c m. Kódvýr obku:84819

Uni ve r z ál ní kr abi č kanaš pe r ky BÍ LÁ L epenk ovákr a bi č kasj emným l es k em máuvni t řbí l ouvl ož kupokr yt ouvel ur em. Ví č k os es t ř í br ným l ogem Feni x . Vel i k os tkr a bi č ky: Ší ř ka :80mm Dél ka :80mm Výš ka :32mm Kódvýr obku:10012

Uni ve r z ál ní kr abi č kanaš pe r ky GRAFI TOVÁ L epenk ovákr a bi č kasj emným l es k em máuvni t řč er nouvl ož kupokr yt ou vel ur em. Ví č k os ez l a t ým l ogem Feni x . Vel i k os tkr a bi č ky: Ší ř ka :80mm Dél ka :80mm Výš ka :32mm Kódvýr obku:10011

Li bovol ný

pi l ní knane ht y za1 9Kč 98

0, 75€

Kaž dál i bovol ná

dek or at i vníkr abi č ka naš per k y

39Kč

z a

1, 45€

99


Maxi mál nípé č e

oVaš e

vl as y ,pl e ť ane ht y

Obj e vt es í l u

25s l ož e k

v j e dné kaps l i ! VI TAE-Dopl něk s t r avypr omuževi t amí nyami ner ál y

VI TAE-Dopl něks t r avy, kt er ýpos i l uj epokožku, vl as yaneht y. Ex t r a ktzl i s t ůk opř i vy

Ex t r a ktzpř es l i č kyr ol ní

Zi nekavi t a mí nC Kr á s ná , hl a dkápok ož kaaz dr a vé, s i l névl a s yaneht yj s ou př i r oz enouoz dobouka ž déhoč l ověka , z ej ménaž en. Vz hl ed vl a s ů, kůž eaneht ůj ei ndi ká t or em c el k ovéhos t a vu or ga ni s mu. Pr ot odopor uč uj emepouž í va tDopl něks t r a vy VI TAE, kt er ýbudes kvěl ým dopl nění m výž i vyaef ek vně ovl i vní pěknývz hl edneht ů, pok ož kyavl a s ů. J ednat obol kaobs a huj emi n. byl i nk ovýex t r a ktz př es l i č ky / ox i dkř emi č i t ý , ex t r a ktzk opř i vovýc hl i s t ů, z i nek ( gl uk oná t ) , vi t a mí nCaor ga ni c k ous í r uMSM. Dopor uč uj emeuž í va t1t obol kudenně. Ba l ení obs a huj e60 ž el a novýc ht obol ek, kt er évydr ž í nadvaměs í c epouž í vá ní . Nepř ekr a č uj t edopor uč enoudenní dá vkuběhem dne. Dopl někj eur č enpr odos pěl éj a k odopl nění denní s t r a vy .

315Kč12,19€ 100

NOVI NKA Kódvýr obku:50501

Dopl ňová ní ka ž dodenní s t r a vymuž ůs pr á vnými vi t a mí nyami ner á l yj enes mí r nědůl ež i t épr oudr ž ení s pr á vnéhof ungová ní or ga ni s mu. Boha t és l ož ení Dopl ňkus t r a vyVI TAEapokr oč i l áf or mul epodpor uj í ka ž dýdenz dr a voupohodumuž ů. Dí kyobs a huz i nku na pomá hákudr ž ová ní s pr á vnéhl a di nyt es t os t er onu vkr vi . Vi t a mí nyD, AaC, mi ner á l yměď, s el enaz i nek z a s epomá ha j í př i s pr á vném f ungová ní i muni t ní ho s ys t ému. Oz dr a véas i l nés va l ys epos t a r a j í hoř č í k, vá pní kavi t a mí nD. T obol kaVi t a eobs a huj evi t a mí n B1, kt er ýpodpor uj es pr á vnouč i nnos ts r dc e, ahoř č í k, kt er ýpodpor uj es pr á vnouf unk c i s r deč ní hos va l u. Dopor uč uj emeuž í va t1t obol kudva kr á tdenně, nej l épepoj í dl e. Ba l ení obs a huj e60ž el a novýc h t obol ek. Nepř ekr a č uj t edopor uč enoudenní dá vkuběhem dne. Dopl někj eur č enpr odos pěl éj a k odopl nění denní s t r a vy .

249Kč9,75€

NOVI NKA Kódvýr obku:50502

101


Dobr ákondi c e

az dr av ýv z hl e dv z i mě

–do pl ňt ene do s t at e k vi t amí nůami ne r ál ů

sVi t ae !

ky nídár č Váno

í už o l as iz s né č me i j vý

ní e bal

uEKO! l y t ves NOVINKA

VI TAE-Vi t amí nový ami ner ál níkompl ex– Dopl něks t r avypr oženy Vi t a mí nC Bi on

Ni a c i n Mol ybden

Vi t a mí nB6

Sa davi t a mí nůami ner á l ůj edobr ouvol boupr ož eny , kt er é c ht ěj í k ompl ex něpodpor ova tf ungová ní or ga ni s mu. Spr á vně vol enés l ož kypodpor uj í s pr á vnouf unk c i i muni t ní hos ys t ému, z l epš uj í k onc ent r a c i , podpor uj í ner vovýs ys t ém as ni ž uj í poc i t úna vy . Dí kyobs a hubi o nupomá háudr ž ova tz dr a vou pok ož kuavl a s y . Mol ybdenmápř í z ni vývl i vnavs t ř ebá vá ní ž el ez a , a m pá dem c hr á ní př edc hudokr evnos . Spr á vná hl a di nani a c i nuvt ěl epř i s pí vákudr ž ení vys ok éúr ovně ener gi eapoz ivněovl i vňuj epr á c i moz kuac ent r á l ní ho ner vovéhos ys t ému. J ódas el enpodpor uj í s pr á vné f ungová ní št néž l á z y .

Vá noč ní t a š kanadá r ky Vel i k os t :18x8x22c m. J evyr obenazbí l éhopa pí r u. Dos t upnávedvouvol i t el nýc hva r i a nt á c h.

Váno č nít aš ka s es t r o me č ke m Kódvýr obku:10014

Váno č nít aš ka sbaňkami Kódvýr obku:10015

Dopor uč uj emeuž í va t1t obol kudva kr á tdenně, nej l épe poj í dl e. Ba l ení obs a huj e60bí l ýc hž el a novýc ht obol ek. Nepř ekr a č uj t edopor uč enoudenní dá vkuběhem dne. Dopl někj eur č enpr odos pěl éj a k odopl nění denní s t r a vy .

249Kč9,75€ 102

NOVI NKA Kódvýr obku:50503

Li bovol ná

5Kč v á noč ní t a š kaza2 0, 99€

103


Profile for Jana Matušíková

Katalog Fenix Jewellery 8 - šperky, kosmetika, parfémy  

Vánoční katalog Fenix. Nakupujte u Fenixu se slevou 24%. Registrace zdarma. www.fenix-registrace.cz

Katalog Fenix Jewellery 8 - šperky, kosmetika, parfémy  

Vánoční katalog Fenix. Nakupujte u Fenixu se slevou 24%. Registrace zdarma. www.fenix-registrace.cz

Advertisement