Katalog Fenix 5

Page 1

Nr5201 9

( 01. 07. 2019–18. 08. 2019)

L a t o p e ł n ep i ę k n a !


Specj al naof er t a pr emi er owa.

NOW OŚĆ

1 .

NOW OŚĆ

Twó j c z a s

n amodn ą

e l e g a n c j ę !

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Wa ga :2. 8g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka zz a wi es z ką :16mm Za wi er ac z a r nąc yr k oni ęAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

3.

Kodpr odukt u:92642

5499 2.

2. Ko l c z y kizc y r ko ni ą Wa ga :1. 4g Śr edni c ac yr k oni i :6mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92641

3499 2

F eni x

s t y l u !

3 . Łańc us z e k zwi s i o r ki e m Fe ni x Wa gawi s i or ka :3. 0g Wys ok oś ć :28mm Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wi s i or ekpol er owa nynawys oki poł ys k. Wyk ona nowc a ł oś c i z es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92600

6499 3


Ponad 50% TANI EJ!

H I T KAT AL OGU

Luks us owapi e l ę gna c j a

49

99

Kodpr odukt u:90961

4

Zes t a w4wyj ą t k owyc hpr odukt ów: -Odmł adz aj ąc ykr emowybal s am dor ąki paz nok c i 100ml -Wygł adz aj ąc ykr emowybal s am dor ąki paz nok c i 100ml -ANTYALERGI CZNYUni wer s al nykr em dot war z yi c i ał a125ml -ANTYALERGI CZNYNa wi l ż aj ąc ybal s am doc i ał a180ml 5


BezSL S/ SL E S i p ar ab en ów

AL OE l i qui dhands o ap

Mydł odor ąkwpł yni eoz apac hual oes u Ła godne, a l oes owemydł o, del i ka t ni es i ępi eni ą c oc z ys z c z ai na wi l ż as k ór ęt wa r z y , r ą ki c a ł ego c i a ł a , wt ym t a kż edel i ka t nyc hmi ej s ci nt ymnyc h. Doda t eka l oes udz i a ł ak oj ą c opr z ywr a c a j ą c r ównowa gępHTwoj ej s k ór y . Zmni ej s z a podr a ż ni eni adl a t egopol ec a nej es tr ówni eż pogol eni ul ubdepi l a c j i . I dea l nedos t os owa ni a z a mi a s tt r a dyc yj negomydł a . Mydł opos i a dafiz j ol ogi c z nepH. Ni ez a wi er aSLS/ SLESi pa r a benów.

GRENADE

Zmi ęk c z a j ą c yi na wi l ż a j ą c yk r em dopęk a j ą c y c hpi ęt .

l i qui dhands o ap

Skut ec z ni ez mi ęk c z az r ogowa c i a ł ą , s uc hąi popęka nąs k ór ę. Za wi er a moc z ni k, ma s ł oka r i t e, na t ur a l nyol ej zs oi , eks t r a ktdr z ewaher ba c i a nego or a zwi t a mi nyA, E, F . Na wi l ż a , z wi ęks z ael a s t yc z noś ći odpor noś ć s k ór y . Za pobi egawys us z a ni ui pęka ni u pi ęt . Dz i a ł apr z ec i wba kt er yj ne, pr z ec i wgr z ybi c z ni eor a z pr z ec i wz a pa l ni e. Ła godz i podr a ż ni eni a . Pr z ys pi es z agoj eni e. Na da j epi ęt om ni ez wykł ągł a dk oś ći mi ękk oś ć .

Mydł odor ąkwpł yni eoz apac hugr ana t u Del i ka t nemydł owpł yni e, doc odz i ennej pi el ęgna c j i r ą k. Skut ec z ni eoc z ys z c z ai ni epodr a ż ni ana wet na j ba r dz i ej wr a ż l i wej s k ór y . Apet yc z nya r oma t gr a na t uc z yni s k ór ępa c hną c ąpr z ezc a ł ydz i eń. I dea l nedos t os owa ni az a mi a s tt r a dyc yj negomydł a . Mydł opos i a dafiz j ol ogi c z nepH. Ni ez a wi er aSLS/ SLESi pa r a benów. Poj emnoś ć :250ml Kodpr odukt u:65612

Dowol ny

pr o dukt do

pi el ęgnac j is t óp

Poj emnoś ć :250ml Kodpr odukt u:65611

Dowol ne

my dł owpł y n i e

19

99

z a

FootCr eam

każ de

( 79, 96z ł / l )

Kupdowol ne

mydł o

zt e j s t r on y

16

z a

99 każ dy

( 169, 90z ł / l )

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65653

Pr o f e s s i o nal

f oots er um Pr of es j ona l nes er um dos t óp odz i a ł a ni uł a godz ą c ym i z mi ęk c z a j ą c ym.

Ser um oi nt ens ywnym dz i a ł a ni u pr z ez na c z onedopr of es j ona l nej kur a c j i pi el ęgna c yj nej . Za wi er a moc z ni k( 25%) , Dpa nt enol , k ompl eks AHA, na t ur a l neeks t r a kt yzma r a kui , c yt r yny , a na na s ai wi nogr on. Ła godz i podr a ż ni eni a . Ni ez wykl es kut ec z ni e z mi ęk c z az r ogowa c i a ł yna s k ór ek, modz el ei na gni ot ki . Dz i a ł a ni e pr z ec i wz a pa l ne. Pr z ypomoc y pr of es j ona l negona r z ędz i ado pedi c ur eus uwaz r ogowa c i a ł y na s k ór ek. Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65651

zt ej s t r ony ,

apr óbk ęz a pa c hu

SI GNORA I TALI A ot r z yma s z

6

GRATI S

7


Za mi e ń

m a r z e n i a wr z ec z ywi s t oś ć Odmł adz aj ąc y

Bi o ac t i ve

kr emowybal s am

Sl i mmi ngSer um

dor ąkipaznokci

Bi oakt ywnes er um wys z c z upl aj ąc edoc i ał a

Uni ka l naf or muł aba l s a muz a wi er a j ą c amoc z ni k, mas ł o Shea, ol ej ar ganowy , dpant enol , wi t ami nęE, bet ai nę or a zal oess t a nowi i dea l ner oz wi ą z a ni edl a z ni s z c z onyc hdł oni wyma ga j ą c yc hi nt ens ywnej r egener a c j i i pi el ęgna c j i . Dos k ona l eł a godz i podr a ż ni oną s k ór ęr ą k, pr z ywr a c a j ą cj ej el a s t yc z noś ći gł a dk oś ć . Za wa r t ywba l s a mi emoc z ni k( 10%)s kut ec z ni ena wi l ż a i z mi ęk c z a . Regul a r naa pl i ka c j apopr a wi awygl ą d i k ondyc j ęs k ór yor a zpa z nok c i .

Wyda j nes er um os i l nym dz i a ł a ni uz a wi er aeks t r a kt y zbl us z c z u, r us z c z ykai ka s z t a nowc aor a zgua r a nę, ka r ni t ynę, a r gi ni nęi Dpa nt enol . Pobudz a mi kr oc yr kul a c j ęi pr z ys pi es z amet a bol i z mk omór k owy r edukuj ą ct ka nk ęt ł us z c z ową . Popr a wi adr ena ż l i mf a t yc z nyi ws poma gaus uwa ni et oks ynzor ga ni z mu. Ła godz i s t a nyz a pa l nei podr a ż ni eni as k ór y . Kompl eks na t ur a l nyc hs kł a dni k ówa kt ywnyc howys oki m s t ęż eni uws poma gapr oc esmodel owa ni as yl wet ki . Zmys ł owya r oma tc z ek ol a dyzc hi l i z a pewni a c a ł k owi t eodpr ęż eni ei dos k ona ł es a mopoc z uc i e. Spos óbuż yc i a: Ni ewi el kąi l oś ćs er um wma s owa ćwoc z ys z c z oną s k ór ębr z uc ha , udi poś l a dk ów. Pr oduktos i l nym dz i a ł a ni u, z a l ec a nydor egul a r negos t os owa ni a .

1499

( 149, 90z ł / l )

Wy g ł adz aj ąc y

2999

kr emowybal s am

( 299, 90z ł / l )

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65692

Ponad

6 0% TANI EJ!

e r mo ac t i ve

BodyLot i on Wys z c z upl a j ą c yba l s a m doc i a ł a odz i a ł a ni ut er moa kt ywnym

3999

( 266, 60z ł / l )

8

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65615

Poj emnoś ć :150ml Kodpr odukt u:65694

dor ąkipaznokci

Uni ka l naf or muł aba l s a muz a wi er a j ą c apr ot ei nyml ec z ne, k er a t ynęr oś l i nną, dpant enol , wi t ami nyAi E, s t a nowi i dea l ner oz wi ą z a ni edl awys us z oneji s pi er z c hni ęt ej s k ór yr ą kor a zr oz dwa j a j ą c yc hs i ęi ł a mi ą c yc hpa z nok c i . Ba l s a mt wor z ynas k ór z eoc hr onnypł a s z c z , kt ór y s powa l ni ana t ur a l nąuc i ec z k ęwodyzna s k ór ka , pr z ez c out r z ymuj es t a bi l nypoz i om na wi l ż eni as k ór y . Ba l s a m ł agodz i podr aż ni eni a, z a bez pi ec z as k ór ęr ą kpr z ed pi er z c hni ęc i em i dz i a ł a ni em c z ynni k ówz ewnęt r z nyc h. Skut ec z ni ez mi ęk c z anas k ór ekwok ółpa z nok c i , odż ywi a, c hr onii uel as t yc z ni apł yt k ępaz nok c i ową. Regul a r nes t os owa ni eba l s a mupopr a wi ak ondyc j ę i wygl ą dpa z nok c i , kt ór epr z es t a j ąs i ęł a ma ć , pęka ć i r oz dwa j a ć .

1499

( 149, 90z ł / l ) ( 240z ł / l )

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:65610

9


Uni we r s al ny

Li f t i ngs er um unde rt hee y e s

k r em dot war zyici ał a

Ser um l ii nguj ą c epodoc z y

ANTYALERGI CZNY Ol ejkokos owy Ol ejar ganowy

Ser um podoc z ypr z ez na c z onej es t dl as k ór ydoj r z a ł ej . Eks t r a ktzwi na c z er wonegopos i a das i l newł a ś c i woś c i a nt yut l eni a j ą c e, dz i a ł apr z ec i wz ma r s z c z k owo, z mni ej s z at empo r oz pa duwł óki enk ol a genowyc h. Doda t ekkwa s uhi a l ur onowego ut r z ymuj ewi l goćwna s k ór ku, dz i ęki c z emus k ór aj es tba r dz i ej el a s t yc z na . Ni ez a wi er as i l i k onówi pa r a benów.

Ol ejmi gdał owy Mas ł oShea

For muł ahi poa l er gi c z na , del i ka t na i bez pi ec z nana wetdl as k ór ywr a ż l i wej i s kł onnej dopodr a ż ni eń. Boga t a , l ekkakr emowak ons ys t enc j anaba z i e ol ej uk ok os owego, ol ej umi gda ł owego i a r ga nowego, ma s ł aShea , moc z ni ka , a l a nt oi ny , pr owi t a mi nyB5or a zwi t a mi ny E. Dos k ona l eodż ywi a , r egener uj e i na wi l ż as k ór ępr z es us z oną , odwodni oną , ł us z c z ą c ąs i ę, podr a ż ni oną , t a kż epo opa l a ni u, gol eni u. Kr em odpowi edni dl a ws z ys t ki c hr odz a j óws k ór y , naka ż dąpor ę r oku. Ła t wyi pr z yj emnywa pl i ka c j i , s z ybk oi dobr z es i ęwc hł a ni a . Na da j e s k ór z emi ękk oś ć , gł a dk oś ći na t ur a l ny bl a s k. Ni euc z ul ai ni epodr a ż ni a .

Re k o me ndo wa ne

dl awi e k u4 0+

3499 ( 1166, 33z ł / l )

Poj emnoś ć :125ml Kodpr odukt u:65645

Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u: 65605

1499

( 119, 92z ł / l )

Ponad

6 5% TANI EJ! Eyecr eam

-s we l l i ngr e duc t i o n

Nawi l ż aj ąc y

bal s am doci ał a Mas ł oShea

Pr ot ei nyj edwabi u

Ol ejar ganowy

Kr em podoc z y–r eduk c j aopuc hl i z ny Wi t ami naE

I nt ens ywni ena wi l ż as k ór ępr z es us z onąi odwodni onąor a zs t ymul uj e j ej na t ur a l nepr oc es yoc hr onne. Za wi er ana t ur a l nyol ej a r ga nowy , kt ór yz a pobi ega pr oc es owi s t a r z eni as k ór y , wys us z a ni u, ut r a c i es pr ęż ys t oś c i na s k ór ka . Moc z ni k, ma s ł oShea , k ompl eksna wi l ż a j ą c yNMF , pr ot ei nyj edwa bi u, wi t a mi naEor a z pr owi t a mi naB5i nt ens ywni ena wi l ż a j ąs k ór ę, j ednoc z eś ni eł a godz ą cj ej podr a ż ni eni a .

1999

( 111, 06z ł / l )

10

Poj emnoś ć :180ml Kodpr odukt u:65630

ANTYALERGI CZNY

L ekkak ons ys t enc j a , kt ór ani eobc i ą ż a del i ka t nej s k ór ywok ółoc z u. Kof ei na us pr a wni adr ena żl i mf a t yc z ny , popr a wi a mi kr oc yr kul a c j ęwna c z yni a c hka pi l a r nyc h. Za pobi egaz a t r z ymywa ni uwody ws k ór z ei pows t a wa ni a" wor k ówpod oc z a mi " . Wi t a mi nyAi Eodż ywi a j ąz męc z oną s k ór ę. Ni ez a wi er as i l i k onówi pa r a benów Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u: 65607

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u2 0+

NAJ GORĘTSZA

OKAZJ A

TEGO LATA!

19

99

( 666, 33z ł / l )

11


. No ur i s hi ng

Muc usSna i l

f acecr eam

Cr e amySe r um

mi l k&hone ya nds he abut t e r

Odż ywc z ykr em dot wa r z yzml eki em i mi odem or a zma s ł em Shea

Kr emowes er um z eś l uz em ś l i ma k a –Pol yHel i x a n® PF .

Kr em j es ti dea l nym r oz wi ą z a ni em dl awyma ga j ą c ej uk oj eni ak obi ec ej s k ór y . Za s t os owa nywpr oduk c i e eks t r a ktzml ekai mi odumadz i a ł a ni ena wi l ż a j ą c e or a zr oz j a ś ni a j ą c edr obnepr z eba r wi eni as k ór ne. Dr ogoc ennema s ł os heana da j es k ór z emi ękk oś ć i z a bez pi ec z aj ąpr z edwys us z eni em. Pol ec a nydl aka ż degor odz a j uc er y . Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:65602

Pol ec a ne s z c z egól ni e do pi el ęgna c j i s k ór y wyma ga j ą c ej i wr a ż l i wej . Pol yHel i x a n®PF ,eks t r a ktz a r ni ki , a l a nt oi na iDpa nt enolws poma ga j ą r egener a c j ępodr a ż ni onejs k ór yor a z ws poma ga j ą odnowę us z k odz onego na s k ór ka . Doda t k owo pobudz a j ą s ynt ez ęk ol a genu iel a s t yny ,dz i ęki c z emu s k ór a s t a j e s i ę gł a ds z a i wygl ą da mł odz i ej . Wi t a mi na E ha muj edz i a ł a ni ewol nyc hr odni k ów, s powa l ni a j ą c pr oc es y s t a r z eni a . Kr emowe s er um na l eż ys t os owa ć

Re k o me ndo wa ny

0+ dl awi e k u3

2499

( 498z ł / l )

Kupdowol ny

pr odukt z es t r on1213, apr óbk ęz a pa c hu

J OY ot r z yma s z

GRATI S 12

Car ecr eam

Re k o me ndo wa ny wk a ż dy mwi e k u.

a l oe &c a l e ndul aoi l

Na gr odz on y

Kr em pi el ęgna c yj nydot wa r z yza l oes em i ol ej em na gi et k owym Kr em dos k ona l es pr a wdz i s i ęwpr z ypa dkus k ór yz męc z onej i poz ba wi onej bl a s ku. Za wa r t ywkr emi eeks t r a ktza l oes umawł a ś c i woś c i r egener uj ą c e i ł a godz ą c epodr a ż ni eni a . Ma c er a tzna gi et kapr z ec i wdz i a ł ana dmi er nemu r ogowa c eni una s k ór ka .Ła godz ą c aa l a nt oi naz mni ej s z az a c z er wi eni eni a s k ór y , ana wi l ż a j ą c ema s ł oSheas kut ec z ni ec hr oni pr z eds z k odl i wym dz i a ł a ni em c z ynni k ówz ewnęt r z nyc hi na da j es k ór z emi ękk oś ć . Pol ec a nydl as k ór ys uc hej i wr a ż l i wej .

24

99

( 498z ł / l )

Poj emnoś ć : 50ml Kodpr odukt u: 65604

Re k o me ndo wa ny

0+ dl awi e k u2

Di ament em

namł odoś ć ! 5999

( 1199, 80z ł / l )

Beaut y 2 01 9!

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u: 65601

13


Ot uls i ę l uks us em!

Zmy ś l ąoTwo i c h

z dr o wy c himo c ny c h

wł osach!

BodyL ot i on Mi l k&Hone y

Re g e ne r at i ng

Ml ecz kodoci ał aml ekoimi ód

L ekkak ons ys t enc j aml ec z kadoc i a ł ani e poz os t a wi at ł us t egoodc z uc i anac i el e. Dz i ęki odpowi edni ej f or mul eml ec z k os z ybk os i ę wc hł a ni a . Eks t r a ktzml ekai mi oduef ekt ywni e na wi l ż as k ór ęc i a ł a , wygł a dz aj ąi popr a wi aj ej wygl ą d.W pr z ypa dkus k ór yba r dz opr z es us z onej s t os owa ćpr z yna j mni ej dwar a z ydz i enni e. Pol ec anedl as k ór ys uc hej i nor mal nej .

Ponad

4 5% TANI EJ!

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65637

29

Shampoo

Regener uj ąc ys z ampondowł os ów z ni s z c z onyc hi s uc hyc h. I nt ens ywnedz i a ł a ni eodbudowuj ą c e i r egener uj ą c e. Opa r t ynadel i ka t nyc h s kł a dni ka c hmyj ą c yc hor a zna t ur a l nyc h zeks t r a kt em zpokr z ywyi ł opi a nu.

1499

99(149,95 z ł /

( 99, 93z ł / l )

l )

Poj emnoś ć :150ml Kodpr odukt u:65681

Co l l ag e n

Shampoo Nour i s hi ngbodyl ot i on s i l v e r &ma nda r i n

Odż ywc z yba l s a m doc i a ł az es r ebr em oz a pa c hu ma nda r ynki L ekkaf or muł aba l s a muł a t wos i ęr oz pr owa dz ai s z ybk o wc hł a ni a . Dz i ęki z a wa r t oś c i ma s ł as heas k ór aj es t odż ywi onai z r egener owa na . Za pewni as kut ec z ną pi el ęgna c j ęi na t yc hmi a s t owąpopr a węk ondyc j i s k ór y . Pi ękni epa c hni eś wi eż ąma nda r ynkąj ednoc z eś ni e r oz ś wi et l a j ą cs k ór ędel i ka t nymidr obi nka mi s r ebr a .

39

99(199,95 z ł /

14

l )

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65633

Sz amponk ol agenowy dowł os ówł aml i wyc hi s ł abyc h.

Ła godnys z a mponpr z ez na c z onydowł os ów s ł a byc hi ł a ml i wyc h, wyma ga j ą c yc h s z c z egól nej pi el ęgna c j i . Dz i ęki wys oki ej z a wa r t oś c i Kol a genuwz ma c ni as t r ukt ur ę wł os ów, r egener uj ez ni s z c z onek ońc ówki i z a pobi egai c hr oz dwa j a ni u. Dz i ęki z a wa r t oś c i DPa nt enol ui j edwa bi udos k ona l eodż ywi a wł os ypr z ywr a c a j ą ci ms pr ęż ys t oś ći bl a s k.

16

99(113,27 z ł /

l )

Poj emnoś ć :150ml Kodpr odukt u: 65683

15


Cr e am

Dowol ny ż e l podpr ys z n i c

Wi t hHy al ur o ni cAc i d Kr em pr z ec i wz ma r s z c z k owy z kwa s em hi a l ur onowym ik ompl eks em wi t a mi n.

7

zt e j s t r on yz a

L ekkaf or muł akr emus pr a wi a ,ż es z ybk o s i ę wc hł a ni a ni e poz os t a wi a j ą ct ł us t ej wa r s t wy .Za wa r t ykwa shi a l ur onowyma dz i a ł a ni e na wi l ż a j ą c e,a ma s ł o ka r i t e z a pobi egaut r a c i ewodypr z ezna s k ór ek. Skł a dni kit a ki ej a k:a l a nt oi na ,pa nt enol ł a godz ą ws z el ki e podr a ż ni eni a or a z z a c z er wi eni eni a s k ór y . Skł a d z os t a ł wz boga c onyo ba r dz o wa ż ne dl as k ór y wi t a mi ny: A i E, kt ór e dz i a ł a j ą a nt yoks yda c yj ni e, poma ga j ą na wi l ż yć c er ę,wygł a dz a ćj ąis pr a wi a j ą ,ż et wa r z na bi er az dr owegowygl ą du.

39

99

( 799, 80z ł / l )

( 39, 95z ł / l )

99 każ dy

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u: 65603

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u

30+

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u

To ne rwi t hal o ee xt r ac t

20+

T oni kzeks t r a kt em za l oes u For muł a pr odukt u wz boga c ona z os t a ł aok ompl eks owe dz i a ł a ni e3s kł a dni k ów ł a godz ą c yc h:a l a nt oi ny ,dpa nt enol u or a zeks t r a kt uza l oes u. T oni kpr z ywr a c ana t ur a l nepH s k ór y dz i ęki c z emui dea l ni epr z ygot owuj es k ór ęt wa r z ydoa pl i ka c j i kr emu do t wa r z y .Pr odukt pr z ez na c z ony do c odz i ennej pi el ęgna c j i . Pol ec a nydl ac er ys uc hej i wr a ż l i wej .

1499

( 74, 95z ł / l )

16

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65663

SOF T-Showergel

S MOOT HI NG-Showergel

Żel podpr y s z ni coz a pa c huma nda r y nk i i c y na monu. Sk ut ec z nyi del i k a t nyk r emowyż el doc odz i enneg o my c i ac i a ł aoopt y ma l ny m pH.Spec j a l naf or muł a my j ą c as t wor z onadopi el ęg na c j i del i k a t nej s k ór y .

Kr emowyż el podpr ys z ni cdl as k ór ydel i ka t nej . Ła g odnaf or muł amy j ą c aoopt y ma l ny mpHs pr a wi a , ż ek ą pi el będz i ewy j ą t k owa . Żel poz os t a wi as k ór ę pok ą pi el i g ł a dk ąi pr z y j emnąwdot y k u.

Poj emnoś ć :200ml

Poj emnoś ć :200ml

Kodpr odukt u:65671

Kodpr odukt u:65677

17


Dowol ny ż e l podpr ys z n i c

S h o we rg e l

8

zt e j s t r on yz a

( 44, 95z ł / l )

99 każ dy

! TEGO LATA

g e l p e e l i n gf o rt h es h o we r

7

99

( 74, 95z ł / l )

1499

( 39, 95z ł / l )

E NE RGI Z I NG-Showergel

18

RE F RE S HI NG-Showergel

Żel podpr ys z ni coz a pa c huowoc ówl eś nyc h. Skut ec z ny , del i ka t nyi wyda j nyż el do c odz i ennegomyc i ac i a ł aoener get yz uj ą c ym z a pa c huowoc ówl eś nyc h.

Żel podpr ys z ni coz a pa c hua r buz a .

Poj emnoś ć :200ml

Poj emnoś ć :200ml

Kodpr odukt u:65675

Wyj ą t k owepoł ą c z eni ez a pa c hówa r buz a i ma s ł aShea . Żel odz i a ł a ni uor z eź wi a j ą c ym i doda j ą c ym ener gi i . Kodpr odukt u:65673

St ymul uj ą c yż el podpr ys z ni cdl amęż c z yz n.

Ener get yz uj ą c yż el –peel i ngdl amęż c z yz n.

I nt ens ywnak ompoz yc j az a pa c howas t ymul uj e i doda j epewnoś c i s i ebi e. Żel dos k ona l emyj e poz os t a wi a j ą cuc z uc i eś wi eż oś c i i pr z yj emny , męs ki z a pa c h.

Ener get yz uj ą c yż el peel i ngzeks t r a kt em zt r a wyc yt r ynowej dz i a ł apobudz a j ą c o i odś wi eż a j ą c o.

Poj emnoś ć :200ml

Poj emnoś ć :200ml

Kodpr odukt u:65678

Kodpr odukt u:65679

19


Pr of esj onal na pi el ęgnacj a

Nai lpol i s h

kt ór zydbaj ąocer ę!

vi t ami nA+E

K r e md l amę ż c z y z n

Zmywa c zdopa z nok c i zwi t a mi na mi A+E

r emov er

dl amężczyzn,

Bez a c et onowyz mywa c zz os t a łwz boga c ony wk ompl ekswi t a mi nA+E, wpł ywa j ą c yc hna pr a wi dł oweodż ywi eni ei na wi l ż eni epa z nok c i . Wz ma c ni ana t ur a l nąpł yt k ępa z nok c i a . Pos i a dadel i ka t nyi pr z yj emnyz a pa c hwa ni l i i .

zc y n k i e mi mn i s z k i e ml e k a r s k i m Kr em dot wa r z ydl amęż c z yz nos k ór z e t ł us t ej i mi es z a nej . Wk os met yku z a s t os owa nos pec j a l ni eopr a c owa ne s kł a dni ki ma t uj ą c e, poc hł a ni a j ą c ena dmi a r s ebum. Eks t r a ktzmni s z kal eka r s ki egoma dz i a ł a ni ea nt ys ept yc z ne i ł a godz ą c e, dz i ęki c z emuwyc i s z as t a ny z a pa l ne. Pol ec a nydl ac er yt ł us t ej i mi es z a nej .

Poj emnoś ć :100ml Kodpr odukt u:84815

1999

J a ks t os owa ćkr em?Na ł óżkr em na oc z ys z c z onąs k ór ęt wa r z y , na s t ępni e del i ka t ni ewkl epipoz os t a wdo wc hł oni ęc i a .St os uj r a noi wi ec z or em.

3499

( 699, 80z ł / l )

( 199, 90z ł / l )

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u: 65609

Bez a c et onowy

Be z pr obl e mowo

Re k o me ndo wa ny

dl awi e k u

z my wac i e mne

2 5 +

ibar dz ot r wał e

l aki e r y !

Pr o f e s s i o nal

Kupdowol ny

pr odukt zt ej s t r ony , apr óbk ęz a pa c hu

BRAVE ot r z yma s z

GRATI S

Sz a mponwz ma c ni a j ą c yzeks t r a kt em zk or y dębuodz i a ł a ni upr z ec i wz a pa l nym i t oni z uj ą c ym dl amęż c z yz n. Wy s ok az a wa r t oś ćek s t r a k t uzk or ydębuwpł ywa nor ma l i z uj ą c onas k ór ęgł owyi z a pobi ega na dmi er nemuwypa da ni uwł os ów, aek s t r a k t zr umi a nur z yms k i egoł a godz i ws z el k i epodr a ż ni eni a .

1499

( 74, 95z ł / l )

20

Regener at i ngGel

S h a mp o of o rme n

Poj emnoś ć :200ml Kodpr odukt u:65686

Pr of es j ona l nyż el r egener uj ą c ypł yt k ępa z nok c i a I nt ens ywni er egener uj ą c yż el dopa z nok c i dos k ona l ewz ma c ni as ł a bepa z nok c i ena da j ą ci m wypi el ęgnowa nywygl ą d. Dz i ęki z a wa r t oś c i k er a t ynypogr ubi aor a zr egener uj epł yt k ę, z a pobi egaj ej ł a ma ni us i ę, ni wel uj eż ół t epr z eba r wi eni a . Apl i ka c j aż el uni eni s z c z ybi ol ogi c z nej s t r ukt ur ypa z nok c i a .

2799

( 1866z ł / l )

Poj emnoś ć :15ml Kodpr odukt u:84800

21


ECO

Pr o f e s j o nal ny l aki erdopaznokci-EKO

Pr of essi onal Col l ect i on

La ki er y do pa z nok c is er i iEKO – t o wys oka j a k oś ć ,nowoc z es na f or muł a ,modne odc i eni e i dos k ona ł a pi el ęgna c j a pa z nok c i . La ki er r ównomi er ni er oz pr owa dz as i ęnapowi er z c hni pł yt ki pa z nok c i owej ni epoz os t a wi a j ą cs mug. Ma j ednol i t y ,r ównybl a s kis t a bi l nyodc i eń.Sz ybk o s c hni ei j es tni ez wykl et r wa ł ywuż yc i u. Poj emnoś ć :10ml

bezt ol uenu bezf or ma l dehydu, bezDBP bezka mf or y

2499

( 2499z ł / l )

Kupdowol ny

Pe r f e kc y j nepaz nokc i e

ws t y l uEKO!

22

l a ki e rEKO, apr óbk ęz a pa c hu

DONNA ot r z yma s z

GRATI S

23


RI MAVERA SOLEI L P I TALI ANA eau de parfum

FUTUREPARI S eau de parfum

eau de parfum

Za pa c h

w peł n ym

Poc z uj mocmi ł oś c i wkwi a t owym z a pa c huFut ur ePa r i s . Del i ka t ne nut ydr z ewar óż a nego, l i l i i wodnej i c hi ńs ki ej r óż owej pi woni i ot ul ą Ci ęs t a nem bł ogi egos z c z ęś c i a . Ni ebędz i es zj użc hc i a ł azni ego wyc hodz i ć .

Sł onec z nyz a pa c hSol ei l . Ener get yc z napoma r a ńc z a , or i ent a l nyj a ś mi nor a zwydobywa j ą c epi ękno z a pa c hupi ż moz a dba j ąoTwój bl a s knac odz i eń. Pr a wdz i wi es i l nai peł naur okuk obi et a . Nut yba z y:

f a s ol ka t onka

Wodz i s znapokus z eni e. . . Podobni ej a k kwi a t owoz mys ł owyz a pa c hPRI MAVERAI TALI ANA s t wor z onyzmyś l ąok obi et a c h, kt ór ema j ąś wi a t u c ośdoz a of er owa ni a . Or z eź wi a j ą c ya k or dmr oz u, i nt ens ywni epi ęknapi woni aor a zpobudz a j ą c e dr z ewoma honi owe, t oTwoj ar ec ept anabyc i e gl a mour . Ni k omuj ej ni ez dr a dz a j . Nut yba z y:

a ł e ks wa ni l i a wet ywer i a bi pa c z ul a opopona pi ż mo

a mbr a

dr ewno pi ż mo ma honi owe

Nut yba z y: Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33001

24

5499

( 1099, 80z ł / l )

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33494

6499

( 1299, 80z ł / l )

Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33149

6999

( 874, 88z ł / l )

dr ewno r óż a ne

ma l i na ka s z mi r owa

25


Ponad 50% TANI EJ!

DONNA eau de parfum

J es t eśpi ęknai et er yc z na . Dz i ęki a ur z e, kt ór ąwok ółs i ebi er oz t a c z a s z , z os t a j es z wpa mi ęc i os óbnadł ugo. Podkr eś l s woj ą ma gi ęz mys ł owymi per f uma mi DONNA. T a j emni c z api woni a , el ega nc kama gnol i a i k obi ec ar óż a , t oTwoj et r i opr z ykuwa j ą c e uwa gę. Gdz i ek ol wi ekj es t eś .

BELI EVE parfum

J ednos ł owo:BELI EVE. Pewnoś c i s i ebi e dodaCi ni ez wykl eboga t aws kł a dni ki k ompoz yc j aot ej s a mej na z wi e. Dz i ęki k onwa l i i na wetc yt r ynabędz i es ł ods z a , ał a godnawa ni l i aot ul i s i ęmoc nym a r oma t em pa c z ul i . Cz uj es zz a pa c h s woj ej s z a ns y? Nut yba z y:

a mbr a

Cudowna

l ekk oś ć

c ywet

wka ż de j

dr z ewo s a nda ł owe

wa ni l i a

pa c z ul a

mec h dębowy

pi ż mo

wet ywer i a

SI GNORA

I TALI A parfum

Ni es pos óbz aT obąna dą ż yć . O ni es k ońc z onepokł a dyener gi i z a dba j ą per f umySi gnor aI t a l i az eś wi eż ym, owoc owym a r oma t em. Ka ż dyz es kł a dni k ów z a wi er aTwoj ąos obi s t ąda wk ę:ś l i wa da kt yl owa–t a j emni c z oś c i , c z a r naor c hi dea– pewnoś c i s i ebi e, a mbr a–s eks ownoś c i . Nut yba z y:

a mbr a

Nut yba z y: Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33249

26

59

SI GNORAI TALI A

99

( 749, 88z ł / l )

a mbr a

c edr

c z a r nyfioł ek

vi r gi ni a

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u: 33153

a k or d kr emowy

dr ewno ma honi owe

pe r f umy 6 999 Dowol ne

z a

zt ejs t r ony

ka ż de !

BELI EVE Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u: 33009

27


Lauren

Vi vi en eau de parfum

eau de parfum

Poc z uj s i ępewnąs i ebi ei z dec ydowa ną k obi et ązwyj ą t k owym z a pa c hem wody per f umowa nej Vi vi en. Sł odkąc z a r ną por z ec z k ędopeł ni l i ś myś wi eż ą ber ga mot kąi odr obi nąc yt r yny . Vi vi en, t oś wi eż y , kwi a t owybuki etł ą c z ą c y ws obi enut yowoc owe, kwi a t owe i dr z ewne. Poz wól s obi enaodr obi nę s pont a ni c z noś c i or a zmnós t wo r a doś c i i uś mi ec hu.

Koki et uj z apac hem ka ż de godni a !

nakaż dąokaz j ę!

Odkr yj s i ł ęk obi ec oś c i i a t r a k c yj noś c i ws ł odki m, a l eodś wi eż a j ą c ym z a pa c huwodyper f umowa nej La ur en. Del i ka t ny , k obi ec y , apr z yt ym ba r dz o wyr a z i s t yz a pa c h, kt ór egos er c et wor z ą wyz ywa j ą c api woni a , j a ś mi ni r óż owypi epr z . Pr z eni eśs i ęwś wi a tma r z eńi odda j s i ęc hwi l i bł ogi ej r oz k os z yzLa ur en.

Nut yba z y: Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u:33063

28

3999

( 1333z ł / l )

dr z ewo s a nda ł owe

bur s z t yn

Nut yba z y:

c edr

Poj emnoś ć :30ml Kodpr odukt u:33061

3999

( 1333z ł / l )

c edr

c uki er

f r a nc us ki l a bda num

29


Ponad 50% TANI EJ!

JOY

AMORE FELI CE eau de parfum

eau de parfum

Pona dc z a s owa

el eganc j a!

J es t eśwr a ż l i wądus z ą , a l ec z a s em l ubi s z z a s ka ki wa ć . Wypr óbuj r a dos nyz a pa c h J OY, dz i ęki kt ór emuwyr a ż a ni eemoc j i ni e będz i ej użwi ęc ej s t a nowi ćpr obl emu. I nt r yguj ą c ac z a r napor z ec z kapr z epl a t as i ę kwi a t owym s er c em wpos t a c i f r ez j i i r óż y , at ows z ys t k oobl a neł a godnąwa ni l i ą .

s woj ą

k obi ec oś ć ! J es t eśpeł nas pr z ec z noś c i . Copowi es znaws pa r c i ewpos t a c i or i ent a l nowa ni l i owyc hper f um Amor eFel i c e? Zj ednej s t r onys ł odkaj a kc z ek ol a da , zdr ugi ej – i nt ens ywnai t a j emni c z aj a kj a goda . Oddz i śni emus i s zwybi er a ć . Podkr eś l dwoi s t ą na t ur ęs woj ej k obi ec oś c i .

Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33049

30

5499

Nut yba z y: Poj emnoś ć :50ml Kodpr odukt u:33223

( 1099, 80z ł / l ) wa ni l i a

pa c z ul a

a mbr oks a n nut ydr z ewne

4999

Nut yba z y:

( 999, 80z ł / l )

mi ód

ber ga mot a

31


Ponad 45% TANI EJ! Dowol ny

z apach I NSI EME zt e j s t r on yz a

29

99

Tal i sm an eau de parfum

każ dy

( 1499, 50z ł / l )

eau de parfum

I NSI EM E

Pot r a fis zz a s k oc z yćs woj ąs i ł ą i or ygi na l noś c i ą ?Ni eboi s zs i ęł a ma ć z a s a d?Męs kawodaper f umowa na T a l i s ma nj es twł a ś ni edl aCi ebi e. Za pa c hs t wor z onydl as i l nego i nowoc z es negomęż c z yz ny . T a j emni c z a i uwodz i c i el s kak ompoz yc j aa mbr y , c edr u, s ł odki egoa k or duka s z t a nowc a i z mys ł owej wa ni l i i , budz i poż ą da ni e i podkr eś l at o, ż ej es t eśpr a wdz i wym męż c z yz ną !

M AN

Wyr a finowa nak ompoz yc j adl amęż c z yz ny l uks us owego. Podkr eś l s woj eupodoba ni adz i ęki z a pa c howi I ns i eme, kt ór yz a s k oc z yCi ęś mi a ł ym poł ą c z eni em ka l a br yj s ki ej ber ga mot ki , kwi a t u gr ej pf r ut aor a zpi ż ma . T uni emami ej s c ana bł ą d. Cz ys t aper f ek c j awmęs ki m wyda ni u.

Nut yba z y:

Wypr óbuj j użdzi ś ! pi ż mo

Zr óbwr a ż e ni e

Poj emnoś ć :20ml Kodpr odukt u:00202

n i e po wt a r z a l n y m eau de parfum

Kupdowol ną

wodę pe r f umowa ną

I NSI EME, apr óbk ęz a pa c hu

TALI SMAN MEN ot r z yma s z

GRATI S 32

I NSI EM E W O M A N Di a bełc z ya ni oł ?Dos k ona l ewi es z , c os i edz i wTwoi m wnęt r z u. . . Podkr eś l s woj ąpr a wdz i wąna t ur ęwyr a finowa nąk ompoz yc j ą I ns i emeWoma noor i ent a l nokwi a t owyc hnut a c h. Zna k omi c i e wywa ż ones kł a dni ki :mi gda ł , t uber oz ac z yka ka oc z a r uj ą wyr a z i s t oś c i ą–z upeł ni et a k, j a kTy . Nut yba z y: Poj emnoś ć :20ml Kodpr odukt u:00201 f a s ol kat onka

ka ka o

Nut yba z y: Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33106

7499

( 936, 25z ł / l )

c edr

a mbr a

ka s z t a nowi ec

wa ni l i a

33


Ponad 45% TANI EJ!

M IG N O N eau de parfum

B R AVE eau de parfum

Mę s kawi z j a

ws pół c z e s ne go

Odwa żs i ę Nut yba z y:

s k ór a

Wypr óbuj hoj nąwnut yz a pa c howe k ompoz yc j ęMi gnoni ni eoba wi a j s i ęz wr a c a ćnas i ebi euwa gi . Buki et s ens ua l nej pa c z ul i or a zma nda r ynki ur oz ma i c i l i ś myc i epł ym, r z eś ki m a k c ent em wpos t a c i dr z ewa c edr owego.

Nut yba z y:

Kt oni er yz ykuj e, t en. . . ni epa c hni eBRAVE. Poc z uj kr ewwż ył a c hdz i ęki pi or unuj ą c emu z a pa c howi naba z i enutdr z ewnyc h, kt ór e dopeł ni l i ś mypr z ypr a wa mi , r óż ą , mi ęt ą i egz ot yc z nymi c yt r us a mi . Pos t a wws z ys t k onaj ednąka r t ę.

54

99

a mbr a

34

hdębowy pa c z ul a mec

c edr

bi a ł epi ż mo

( 687, 38z ł / l )

Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u: 33100

6499

( 812, 38z ł / l )

nut ydr z ewne

a mbr a

i ndyj s ka pa c z ul a

Zapac hEDPBr a v e n a gr odz on y

Di ament em Beaut y

2 01 9!

Poj emnoś ć :80ml Kodpr odukt u:33103

35


1 .

2.

1 . Br ans o l e t kanano g ęSpr i ng Wa ga :3. 6g. Dł ugoś ć :21+4c m Oz dobapol er owa nanawys oki poł ys k Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92671

8999 36

3.

4.

2. Br ans o l e t kanano g ęSt ar s

Wa ga :7. 6g. Dł ugoś ć :21+5c m Gwi a z dki pol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92674

11499

3 . Br ans o l e t kanano g ęHe ar t ’ s Wa ga :3. 9g. Dł ugoś ć :19+5c m Oz dobapol er owa nanawys oki poł ys k Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92672

7499

j ny Twó o z mar wy ! l y t s i n t e l 4. Br ans o l e t kanano g ęRi bbo n Wa ga :2. 3g. Dł ugoś ć :17+5c m Oz dobapol er owa nanawys oki poł ys k Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92673

5499 37


jony Twó z r a m y w ! l y t s i n t e l

4.

3.

1 .

5. 2.

e t t e r 1 . Br ans o l e t kanano g ęF Wa ga :2. 9g. Dł ugoś ć :20+5c m Za wi er adr obnec yr k oni ea us t r i a c ki e Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92676

7999 38

r ans o l e t kanano g ęAi e g ant 3.Br 2. Br ans o l e t kanano g ęEl Wa ga :5. 5g. Dł ugoś ć :17+5c m Za wi er ac yr k oni ea us t r i a c ki e Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92675

11499

Wa ga :3. 3g. Dł ugoś ć :20+5c m Za wi er ac yr k oni ea us t r i a c ki e Wyk ona naz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92677

8999

4. Br ans o l e t kadams kaKi t t y Wa ga :2. 9g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:190mm +40mm Sz er ok oś ćk ot ka :28mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92569

5999

5 . Br ans o l e t kadams kaSt ar

Wa ga :2. 4g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:150mm +30mm Dł ugoś ćoz doby:35mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92615

85z ł 39


1 .

3.

4. 2.

1 . Br ans o l e t kadams kaBut t e r fly Wa ga :3. 3g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:150mm +30mm Dł ugoś ćoz doby:50mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92613

105z ł 40

2. Br ans o l e t kadams kaRo s e

Wa ga :2. 8g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:150mm +30mm Dł ugoś ć„ r óż y” :30mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92612

85z ł

3 . Br ans o l e t kadams kaEi a Wa ga :1. 3g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:150mm +30mm Dł ugoś ć„ wi eż y” :20mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92619

75z ł

4. Br ans o l e t kadams kaDi amo nd Wa ga :1. 8g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:140mm +30mm Dł ugoś ćoz doby:20mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92617

75z ł 41


4.

1 .

2.

1 . Br ans o l e t kadams ka

Wa ga :6. 1g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:160mm +30mm Sz er ok oś ćoz doby:c yr k oni a5mm 7c yr k oni i kl a s yAAA. Regul a c j adł ugoś c i . Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92503

Kodpr odukt u:92501

6999 42

2. Br ans o l e t kadams ka

Wa ga :5. 4g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:160mm +40mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Per f ek c yj nypoł ys ks r ebr a . Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

8499

3.

3 . Br ans o l e t kadams ka Wa ga :5. 4g Dł ugoś ć+z a pi ęc i e:160mm +30mm Sz er ok oś ćoz doby:s er c e10mm, c yr k oni a5mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92511

6999

4. Br ans o l e t kadams kaFo g l i a Wa ga :1. 4g Dł ugoś ć :180mm Oz dobabr a ns ol et ki :19mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92614

70z ł 43


br ą z owa Kodpr odukt u: 92611

4.

2

4.

c z a r na Kodpr odukt u: 92610

1 . 3.

1 . Br ans o l e t kadams ka

44

2. Br ans o l e t kadams ka

3 . Br ans o l e t kamę s ka

4. Br ans o l e t kamę s kaSt e r

Wa ga :19g Sz er ok oś ć :8mm Dł ugoś ć :240mm Br a ns ol et amęs kaj es twyk ońc z ona s t a l ąni er dz ewną .

Wa ga :18g Sz er ok oś ćoz doby:24mm Dł ugoś ć :215mm Oz dobawyk ona naz es t opyc ynku. T es t owa nanaobec noś ćni kl u. Dos t ępnek ol or y:c z a r nyi br ą z owy

Wa ga :1. 9g Dł ugoś ć :190mm Sz er ok oś ćoz doby„ k oni c z ynka ” :13mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Pol er owa nanaper f ek c yj nypoł ys k. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :2. 6g Dł ugoś ć :180mm Dł ugoś ćoz doby:33mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Pol er owa nanaper f ek c yj nypoł ys k. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92513

Kodpr odukt u:92585

Kodpr odukt u:92516

5999

5999

2999

1499 45


Mo d a w męs ki m

2.

Kl a s y c z n a

e l e g a n c j a każ de g odni a!

3.

1 .

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Kupdowol ny

Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Ka mi eń:8mm Obr a mowa ni ez a wi er a40c yr k oni i kl a s yAAA. Cyr k oni agł ówna2. 5c t Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92528

wi s i or ekmęs ki , ał a ń c u s z e kdok ompl e t u ot r zymas z

GRATI S

1 . Wi s i o r e kmę s ki-kr z y ż y k

2. Wi s i o r e kmę s ki-c i ę ż ar e k

Wa ga :9. 2g Wys ok oś ćkr z yż ykazz a wi es z ką :34mm Per f ek c yj nypoł ys k. Ni ez a wi er ał a ńc us z ka . Wyk ona nowc a ł oś c i z es r ebr apr óby925.

Wa ga :11g Sz er ok oś ćwi s i or ka :36mm Per f ek c yj nypoł ys k. Ni ez a wi er ał a ńc us z ka . Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92591

Kodpr odukt u:92592

129z ł 46

139z ł

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m 4.

Wa ga :4. 1g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :22mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :10mm. Cyr k oni a3. 5c tkl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92539

Dowol ny

ł a ńc us z e k zwi s i or ki em zt ejs t r ony

69

z a

9 9 ka ż dy! 47


az! iri e n aterc ia ch t s O of zerpaynnowy w wycmagaz dosów pa a z

Naj ni ż s z ac ena

t egol at a!

2.

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

1 .

Wa ga :3. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ćka mi eni a :12mm Rodz a j ka mi eni a :k oc i eok o Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92531

4999

59

99

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ćka mi eni a :12mm Rodz a j ka mi eni a :k oc i eok o Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92532

5999 48

Wa ga :3. 2g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ć„ per ł y” :10mm Wys oki ej j a k oś c i ka mi eńi mi t uj ą c yper ł ę. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92520

3.

Wa ga :4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Cyr k oni agł ówna0. 3c tAAA,28ma ł yc h c yr k oni i kl a s yAAA. Per f ek c yj nypoł ys k. Wys ok oś ćwi s i or ka :19mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92514

8999

4.

5 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m 5.

Wa ga :4. 7g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m +5c m Wys ok oś ć„ l i ś c i a ” :27mm Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92523

6499 49


GORĄCA

OFERT A PONAD

5 0 % T ANI EJ ! 3.

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka :29mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Gł ównyka mi eńr odz a j uk oc i eok o. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92546

4. 1 .

4999

2.

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Wa ga :2. 7g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka :22mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :2. 3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :20mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :16mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92562

Kodpr odukt u:92567

89z ł 50

79z ł

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :15mm Wys ok oś ćwi s i or ka :23mm Cyr k oni a0. 5c tkl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92510

99z ł 51


3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :8mm Rodz a j ka mi eni a s z l a c het nego:Gr a na t Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92599

1 .

5999 1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Wa ga :4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka :44mm Za wi er adwawys oki ej j a k oś c i ka mi eni e i mi t uj ą c eper ł ęor a zc yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92536

3.

6999

2.

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Wa ga :2. 4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m +r egul a c j a5c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :12mm Wi s i or ekz a wi er a20c yr k oni i kl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92566

Wa ga :5. 3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :14mm Rodz a j ka mi eni as z l a c het nego:Gr a na t Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92598

89z ł 52

4.

80z ł 53


1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :2. 6g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Sz er ok oś ć„ per ł y” :10mm Wys ok oś ćwi s i or ka :16mm Wi s i or ekz a wi er aka mi eńk oc i eok o. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92522

109z ł

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

1 .

Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :1. 1c m Wys ok oś ćwi s i or ka :1. 3c m Za wi er a22c yr k oni ekl a s yAAA or a zgł ównąni ebi es kąc yr k oni ę 2. 2c a r a tAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92583

8999

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

3.

Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :22mm Za wi er a16c yr k oni i kl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92515

6999

Kupdowol ny

ł a ńc us z e k zwi s i or ki e m z es t r . 5455,

apr óbk ęz a pa c hu

BELI EVE ot r z yma s z

GRATI S 54

2.

4.

4. Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m Wa ga :2. 2g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or kazz a wi es z ką :26mm Cyr k oni agł ównakl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92568

6999 55


1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

1 .

Wa ga :2. 8g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :23. 4mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :10. 8mm Za wi er a19c yr k oni i 1c a r a tkl a s yAAA Per f ek c yj nypoł ys k. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

3.

3Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 7g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :27mm Wi s i or ekz a wi er a12c yr k oni i or a zgł ówny ka mi eńi mi t uj ą c yper ł ę Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92545

Kodpr odukt u:92549

7499

5999 2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Fo g l i a 2.

Wa ga :2g Wys ok oś ćoz doby:19mm Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92644

85z ł 56

4. Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m Wa ga :6g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :32mm Ka mi eńgł ówny:k oc i eok o. Za wi er a12c yr k oni i kl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

4.

Kodpr odukt u:92555

149z ł 57


3.

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka :44mm Wi s i or ekz a wi er aka mi eńk oc i eok o or a zc yr k oni ekl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :3. 4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :40c m +5c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :34mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92553

89z ł

Kodpr odukt u:92586

1 .

69

99

2.

2. Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m

4. Łańc us z e kdams kizwi s i o r ki e m

Wa ga :2. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Sz er ok oś ćwi s i or ka :15mm Wys ok oś ćwi s i or ka :18mm Cyr k oni a1. 2c tkl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92509

Wa ga :2g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :10. 5mm Wi s i or ekz a wi er a7ma ł yc hc yr k oni i kl a s yAAA or a zgł ównąc yr k oni ę0. 3c tAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92565

74z ł 58

4.

79z ł 59


3.

1 .

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

3 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m Wa ga :11. 3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :43c m Wys ok oś ćwi s i or ka zc yr k oni a mi :29mm Per f ek c yj nypoł ys k. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :1. 6g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :18mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92525

Kodpr odukt u:92538

8999

99z ł

4. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m 2.

Wa ga :2. 4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :15mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92648

7499 60

4.

Wa ga :3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :45c m Wys ok oś ćwi s i or ka :23mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :9 mm Dwi ea us t r i a c ki ec yr k oni e1. 8c t Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92594

7499 61


1 .

3 . Ko l i aI t al i an Wa ga :4. 3g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Kol i az a wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Wys ok oś ć :37mm Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925.

3.

Kodpr odukt u:92572

7499

2.

Kupdowol ną

1 . Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

2. Łańc us z e kdams ki zwi s i o r ki e m

Kodpr odukt u:92582

Wa ga :4. 4g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :27mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :15mm Wi s i or ekz a wi er a12c yr k oni i kl a s yAAA or a zc yr k oni ęduż ą4c tkl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92581

Wa ga :3. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :44c m Wys ok oś ćwi s i or ka :25mm Sz er ok oś ćwi s i or ka :12mm Wi s i or ekz a wi er a16c yr k oni i kl a s yAAA or a zc yr k oni ęduż ą1c tkl a s yAAA. Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

99z ł 62

109z ł

4. Ko l i a„ Y” zkr z y ż y ki e m 4.

Wa ga :2. 5g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :55c m Per f ek c yj nypoł ys k. Kol i ani ez a wi er az a pi ęc i a . Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92578

7499

kol i ę z es t r . 6366,

apr óbk ęz a pa c hu

AMORE FELI CE ot r z yma s z

GRATI S 63


2.

3 . Ko l i aI t al i an

1 . Ko l i aI t al i an 1 .

Wa ga :7. 9g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Kol i az a wi er a4ka mi eni ek oc i eok oor a z17 wys oki ej j a k oś c i ka mi eni i mi t uj ą c yc hper ł y . Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92576

13999

Wa ga :19. 6g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Kol i az a wi er a41c yr k oni i kl a s yAAA Wys ok oś ć :17mm Ka ż daz8okr ą gł yc hc yr k oni i j es twys a dz a na20ma ł ymi c yr k oni a mi . Cyr k oni aduż awwi s i or kuz a wi er a doda t k owo24ma ł ec yr k oni e. Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925.

3.

Kodpr odukt u:92575

25999

Kupdowol ną

kol i ę z es t r . 6366,

apr óbk ęz a pa c hu

AMORE FELI CE ot r z yma s z

GRATI S 64

4. Ko l i aI t al i an

2. Ko l i aI t al i an Wa ga :11. 8g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Kol i az a wi er a39c yr k oni i kl a s yAAA. Wys ok oś ćwi s i or kazka mi eni em i mi t uj ą c ym per ł ę:20mm. Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92574

349z ł

4.

Wa ga :7g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :45c m +5c m Wys ok oś ćgł ównej oz doby:37mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA. Kol i awyk ona naz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92573

149z ł 65


3.

NOW OŚĆ

2.

3 . Ko l c z y ki 1 .

1 . Ko l i a„ Y”zc y r ko ni ami Wa ga :4. 9g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :46c m +6c m Cyr k oni ekl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92577

9999

Wa ga :2g Wys ok oś ćk ol c z yka :10mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92632

3499

Kupdowol ną

kol i ę z es t r . 6366,

apr óbk ęz a pa c hu

AMORE FELI CE ot r z yma s z

GRATI S 66

4. Ko l c z y ki

2. Ko l i a„ Y” Wa ga :4. 3g Dł ugoś ćł a ńc us z ka :53c m Per f ek c yj nypoł ys k. Kol i ani ez a wi er az a pi ęc i a . Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92579

5999

4.

Wa ga :1. 4g Śr edni c ac yr k oni i :6mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92584

3999 67


3.

1 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 3g Wys ok oś ć :20mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92559

3999

3 . Ko l c z y ki Wa ga :7. 5g Wys ok oś ć :40mm Kol c z yki z a wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92526

1 .

2. Ko l c z y ki Wa ga :0. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :7mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92558

3999 68

6999

2.

4. Ko l c z y ki Wa ga :4. 2g Sz er ok oś ć :12mm Sz er ok oś ćka mi eni a :6mm Za wi er a28c yr k oni i kl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92527

4.

6999 69


2. Ko l c z y ki NOW OŚĆ

Wa ga :2. 9g Wys ok oś ćzz a pi ęc i em:35mm Ka mi eńi mi t uj ą c yper ł ę. Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

4. Ko l c z y ki Wa ga :1. 8g Wys ok oś ć :10mm Cyr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92651

4999

NOW OŚĆ

Kodpr odukt u:92654

4499 2.

4.

1 .

NOW OŚĆ

1 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 8g Wys ok oś ćzz a pi ęc i em:26mm Cyr k oni akl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

5 . Ko l c z y ki

NOW OŚĆ

Wa ga :4. 1g Wys ok oś ćzz a pi ęc i em:31mm Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92637

Kodpr odukt u:92656

5499

4999

3.

NOW OŚĆ

3 . Ko l c z y ki

5.

6. Ko l c z y ki

6.

Wa ga :2g Wys ok oś ć :12mm Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :1. 9g Wys ok oś ć :13mm Cyr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Wyk ona noz es r ebr apr óby925

Kodpr odukt u:92650

Kodpr odukt u:92633

44

99

70

NOW OŚĆ

3999 71


4. Ko l c z y ki Wa ga :5. 7g Wys ok oś ć :53mm Za wi er adwawys oki ej j a k oś c i ka mi eni ei mi t uj ą c eper ł ę or a zc yr k oni ekl a s yAAA. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92537

1 .

8499 2.

1 . Ko l c z y ki

2. Ko l c z y ki

Wa ga :1. 1g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:14mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona nez es r ebr apr óby925.

Wa ga :0. 8g Wys ok oś ć :8mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925

Kodpr odukt u:92544

Kodpr odukt u:92508

54

29

4.

99

99

5 . Ko l c z y ki

3 . Ko l c z y ki az! r e ni i c at t erpaniawych Osof r o w wycmzaegazyn

o

d ów s pa za

3.

72

Wa ga :1. 4g Wys ok oś ć :22mm Cyr k oni akl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

5.

Wa ga :3. 1g Wys ok oś ć :27mm Sz er ok oś ć„ per ł y” : 10mm Per f ek c yj nybł ys k, wys oki ej j a k oś c i ka mi eń i mi t uj ą c yper ł ę. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92589

Kodpr odukt u:92519

2999

3499 73


3.

1 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 6g Wys ok oś ćk ol c z yka :25mm Kol c z yki z a wi er a j ąc yr k oni e kl a s yAAAor a zwys oki ej j a k oś c i ka mi eni ei mi t uj ą c eper ł ę Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92521

4999

Kodpr odukt u:92507

4999

1 .

2. Ko l c z y ki

4. Ko l c z y ki

Wa ga :3. 2g Sz er ok oś ćs er c a :15mm Wys ok oś ć :15mm Za wi er a104c yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :3. 8g Wys ok oś ć :42mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona nez es r ebr apr óby925

Kodpr odukt u:92530

Kodpr odukt u:92564

5999 74

3 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 6g Sz er ok oś ć :17mm Aus t r i a c ki ec yr k oni e0. 75c t Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

4.

59z ł 2. 75


1 . Ko l c z y ki Wa ga :2, 8g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:18mm Kol c z yki z a wi er a j ąc yr k oni e kl a s yAAAor a zk oc i eok o Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92554

1 .

3 . Ko l c z y ki Wa ga :2g Wys ok oś ć :22mm Za wi er a j ą3c yr k oni ekl a s yAAA or a zk oc i eok o Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92561

54

99

4999 3.

4. Ko l c z y ki Wa ga :2. 1g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :23mm Sz er ok oś ć :9mm Cyr k oni akl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

2. Ko l c z y ki

Kodpr odukt u:92506

Wa ga :5. 3g Wys ok oś ć :30mm Sz er ok oś ćka mi eni a :12mm Rodz a j ka mi eni a :k oc i eok o Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

3999

64z ł

2.

Róż owe : Kodpr odukt u: 92534

Bi ał e

Kodpr odukt u: 92533

76

5 . Ko l c z y ki 2. 4.

Wa ga :1. 6g Dł ugoś ćpi er ws z egok ol c z yka :24mm Dł ugoś ćdr ugi egok oc z yka :13mm Za wi er ał ą c z ni e47c yr k oni i kl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92502

66z ł

5. 77


4. Ko l c z y ki Wa ga :0. 9g Dł ugoś ć :8. 5c m Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92597

39z ł

4.

1 .

5 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 5g Wys ok oś ćk ol c z yka :12mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Sr ebr opol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925.

1 . Ko l c z y ki Wa ga :0. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :8mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Sr ebr opol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92550

2.

Kodpr odukt u:92548

89z ł

5.

55z ł

2. Ko l c z y ki Wa ga :0. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :8mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Sr ebr opol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92551

55z ł 78

6. Ko l c z y ki

3 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 1g Wys ok oś ć :21mm Za wi er ac yr k oni ękl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

3.

Kodpr odukt u:92580

45z ł

6.

Wa ga :3. 1g Dł ugoś ćc a ł k owi t a :88mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92588

4999 79


1 .

1 . Ko l c z y kiChe c k Wa ga :1. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :25mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

4. Ko l c z y kiAr r o w

Kodpr odukt u:92631

Wa ga :1. 1g Wys ok oś ćk ol c z yka :20mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

75z ł

Kodpr odukt u:92636

49z ł 2. Ko l c z y kiSquar e

4.

Wa ga :1. 3g Wys ok oś ćk ol c z yka :14mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

5 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 1g Wys ok oś ćc a ł k owi t a :22mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92638

49z ł

Kodpr odukt u:92557

79z ł 5.

2.

3 . Ko l c z y ki 3.

Wa ga :1. 8g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:27mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92560

6999 80

6.

6. Ko l c z y ki Wa ga :1. 6g Wys ok oś ć :7mm Za wi er ac yr k oni e0. 5c a r a tAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92552

39z ł 81


4. Ko l c z y ki Wa ga :2. 1g Wys ok oś ć :20mm Per f ek c yj nypoł ys k. Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92571

65z ł

2.

5 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 4g Sz er ok oś ćk oni c z yny:12mm Dł ugoś ćc a ł k owi t a :95mm Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92570

3.

2999 4.

1 .

1 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 6g Wys ok oś ć :30mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92563

85z ł 82

2. Ko l c z y ki

3 . Ko l c z y ki

Wa ga :1g Wys ok oś ćk ol c z yka :9mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u:92596

Kodpr odukt u:92529

49z ł

Wa ga :0. 5g Dł ugoś ć :8. 5cm Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

24

99

6. Ko l c z y ki

5.

Wa ga :2. 1g Wys ok oś ć :20mm Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek. Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92541

4999

6.

83


3. 2.

3 . Ko l c z y ki Wa ga :0. 6g Dł ugoś ćk ol c z yk ów:69mm Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92587

3499

1 .

1 . Ko l c z y ki

2. Ko l c z y ki

Wa ga :1. 5g Dł ugoś ć :80mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92659

Wa ga :1. 9g Dł ugoś ć :70mm Koł apol er owa nenawys oki poł ys k Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925 Kodpr odukt u:92658

4999 84

4999

4. Ko l c z y ki 4.

Wa ga :1g Dł ugoś ćk ol c z yka :12mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Kol c z yki pol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92542

44z ł 85


2.

3 . Ko l c z y ki Wa ga :2. 1g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:36mm Za wi er a j ąc yr k oni ękl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Per f ek c yj nypoł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92504

85z ł

3.

1 .

1 . Ko l c z y ki Wa ga :3. 6g Wys ok oś ć :28mm Sz er ok oś ć„ per ł y” :10mm. Per f ek c yj nybł ys k, „ per ł a ”wyk ona nazka mi eni ak oc i eok o. Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92524

4499 86

4. Ko l c z y ki

2. Ko l c z y ki Wa ga :1. 2g Wys ok oś ćk ol c z yka :12mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Sr ebr opol er owa nenawys oki poł ys k Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92540

79z ł

4.

Wa ga :3g Ka mi eń:k oc i eok o Sz er ok oś ćka mi eni augór y:7mm Dł ugoś ćc a ł k owi t a :35mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92500

4999 87


3 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 1g Wys ok oś ćk ol c z yk ów:14mm Rodz a j z a pi ęc i a :bi gl eot wa r t e Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92556

65z ł

1 .

1 . Ko l c z y ki Wa ga :1. 1g Dł ugoś ć :10c m Za wi er ac yr k oni ekl a s yAAA Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92595

4. Ko l c z y kiFo g l i a Wa ga :1. 5g Wys ok oś ć :17mm Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Kodpr odukt u:92634

44z ł

3.

47z ł

2. Ko l c z y ki Wa ga :2, 6g Wys ok oś ć :25mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAAor a zk oc i eok o. Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona noz es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92547

54

99

88

4.

Kupdowol ne

k ol c z yki z es t r on8891,

2.

apr óbk ęz a pa c hu

FUTUREP ARI S ot r z yma s z

GRATI S 89


c z e r wone

1 .

Kodpr odukt u: 92691

1 . Ko l c z y ki

ni e bi e s ki e

Wa ga :1. 6g Sz er ok oś ćk ol c z yk ów:12mm Za wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925.

Kodpr odukt u: 92590

bi ał e

Kodpr odukt u:92517

Kodpr odukt u: 92690

5499 Kol c z y ki

2. Ko l c z y ki

Wa ga :4. 5g Wys ok oś ć :23mm Ka ż dyk ol c z ykz a wi er a4c yr k oni e kl a s yAAAor a zj ednąc yr k oni ę1. 8c t Rodz a j z a pi ęc i a :a ngi el s ki e Wyk ona noz es r ebr apr óby925.

Wa ga :2. 9g Wys ok oś ćk ol c z yka :27mm Kol c z yki z a wi er a j ąc yr k oni ekl a s yAAA Rodz a j z a pi ęc i a :s z t y +ba r a nek Wyk ona nez es r ebr apr óby925. Kodpr odukt u:92543

49

99

90

2.

75z ł

Kupdowol ne

k ol c z yki z es t r on8891,

apr óbk ęz a pa c hu

FUTUREP ARI S ot r z yma s z

GRATI S 91