Page 1


Antverpy jsou druhým nejvìtším mìstem v Belgii. Leží v ústí øeky Šeldy, která mìstu otevírá pøístup k Severnímu moøi. Z Prahy do Antverp je to asi 1000 kilometrù. Úkol: Vybarvìte prázdná pole na vlajkách státù na mapì.


Symbolem mìsta je ruka. To proto, že pùvod jména Antverpy bývá nìkdy odvozován od povìsti o utržené obøí ruce. Podle ní žil na bøehu øeky Šeldy obr, který tìm, kdo nechtìli zaplatit za prùjezd trhal ruce a házel je do vody. Pøemohl ho až hrdina Brabo, který naopak utrhl ruku obrovi a také ji hodil do øeky.


Dnes tak ruku najdeme tøeba na námìstí pøed radnicí, kde je fontána se sochou Braba s obrovou rukou nebo na etiketách místního piva De Koninks. V Antverpách mohou mít podobu utržené ruky tøeba i proslulé belgické pralinky.


Antverpy jsou jedním z nejvìtších námoøních pøístavù v Evropì. Žije v nich asi pùl milionu obyvatel. Lodì z pøístavu rozvážejí zboží do celého svìta. Stejnì tak zásilky z Afriky, Ameriky èi Asie do Evropy pøiplouvají právì pøes zdejší pøístav.


Antverpy leží jen asi 100 kilometrù severnì od hlavního mìsta Belgie Bruselu. Z Belgie pochází napøíklad komiksový hrdina Tintin a jeho pes Snowy. Oba jsou v Belgii tak slavní, že jim v Bruselu otevøeli muzeum. Za výlet to rozhodnì stojí.

Antverpy  

Booklet on the city of Antwerp

Antverpy  

Booklet on the city of Antwerp

Advertisement