__MAIN_TEXT__

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2014


20-VUOTIAS JÄMSEK JOTAIN VANHAA JA PALJON UUTTA Yhtiön tehtäviksi perustamisvaiheessa määriteltiin elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edistäminen, matkailutoimialan kehittäminen ja yhteismarkkinointi sekä aluepolitiikan toteuttaminen yhdessä kuntien kanssa. Vuosien varrella on perustettu tuhansia yrityksiä, verkostoiduttu ja toteutettu yritysten, seudun ja omistajien viitoittamaa kehittämistyötä. Jämsek on ollut monessa mukana ja voidaan todeta, että perustehtäväänsä Jämsek toteuttaa edelleen, painotukset ovat vaihdelleet toimintaympäristön muutosten myötä. Vuosi 2014 oli Jämsekissä muutosten vuosi. Resurssien pienentyessä kehitysyhtiössä toteutettiin vahvaa uudelleen organisointia yritys- ja matkailuneuvonnassa. Yhtiön toimintaan alusta lähtien kuulunut matkailuneuvontatyö sekä siihen kiinteästi liittynyt

seutumarkkinointi lopetettiin Jämsek-vetoisena. Matkailuelinkeino on edelleen kehittämistyön yksi merkittävä strateginen painopiste ja toimenpiteitä on kohdennettu yritysten kehittämis- ja sijoittumisneuvontaan. Rakennemuutos on Jämsässä ollut voimakasta ja mahdollisuus vastata rakennemuutokseen uusia työpaikkoja synnyttämällä, on usean tahon yhteistyötä.

tiiviset kaupungit -ohjelma, on yrityksille ja t&k-verkostolle mahdollisuus, jossa olemme mukana osana Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -yhteistyötä. Useat yritykset ovat vuoden varrella hyödyntäneet Jämsekin järjestämiä ja välittämiä koulutuksia. Paljon tietoa yritystoiminnan tueksi on koottu myös Jämsekin uusille nettisivuille. Kasvuun ja kehittämiseen tähtäävät yritysten hankkeet ovat saaneet rahoitusta Jämsekin aluekehittämisrahastosta.

Yksi merkittävä resurssi on ollut Ilmo-hanke, jonka rahoituksella mm. Hallin varuskunta-alueen ja Myllymäki II -teollisuusalueen markkinointimateriaali on toteutettu. Ilmosta on tuotettu myös kaavoituksen ja yritystoiminnan kehittämisen tueksi liiketoimintaympäristön analyyseja, joista tarkemmin vuosikertomuksen hankeyhteenvedossa. Uuden liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta Inka, innova-

Pitkittynyt taantuma näkyy yritystoiminnan volyymin muutoksissa ja neuvontatyön painotuksissa. Tässä ajassa ydintehtävämme on toimia yrityskehittämisen asiantuntijaorganisaationa vahvasti tulevaisuuteen katsoen. Ulla Haggrén toimitusjohtaja Jämsek Oy

Ulla Haggrén ja Marko Leppänen saivat Jämsekin 20-vuotisjuhlassa hopeiset Keskuskauppakamarin ansiomerkit 20 vuoden työuristaan, Suvi Virtanen ja Joonas Nurminen saivat pronssiset ansiomerkit 10 vuoden palvelusta.


TOIMINTA LUKUINA 2014

PALVELUT JA VERKOSTO

Aluekehittäminen Edunvalvonta Verkostotyö Alueen kehittämishankkeet Kasvu- ja kehittämispalvelut Sijoittumispalvelut Jämsän elinkeinomarkkinointi Matkailukeskuksen kehittäminen Neuvontapalvelut Perustamisneuvonta Toimivien yritysten neuvonta Omistajanvaihdokset Yritysten kasvu- ja kehittämispalvelut

”Täällä teemme verkostoyhteistyötä ja valvomme Jämsän seudun elinkeinoelämän etua” Keski-Suomen kehitysyhtiöt ja kunnat Keski-Suomen kauppakamari Keski-Suomen Yrittäjät Jämsän seudun yrittäjäjärjestöt Seudulliset Kehittämisyhteisöt – Sekes ry Työ- ja elinkeinoministeriö

60

82

243

711

PERUSTETTUA YRITYSTÄ

UUTTA TYÖPAIKKAA

NEUVONNAN ASIAKASKONTAKTIA

HIMOSCENTERIN INFON ASIAKKAAT TAMMI-HELMI 2014

20

€ 108 000

Keski-Suomen liitto Ely-keskus Vesuri-ryhmä ry Finnvera Oyj TE-toimisto

STARTTIRAHAHAKEMUSTA JÄMSEKIN KAUTTA

Jämsän ammattiopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän oppisopimuskeskus

STARTTIRAHAA

15

1 556 133

ELY-KESKUKSEN JA FINNVERAN RAHOITUSHAKEMUKSIA

TUKEA MYÖNNETTIIN YHTEENSÄ

”Yhteistyö sujui yritysneuvojan kanssa hyvin ja sain hyvää tietoa perustamisasioihin. Alkuvaiheen kannattavuuslaskelmat ovat toimineet hyvänä pohjana liiketoiminnalle. Olen pystynyt laajentamaan yritystoimintaa vuoden sisällä isännöintipalveluihin. Markku Jokinen, Jokiko Oy


VETOAPUA HANKKEISTA ILMO-HANKE Ilmo-hankeen tavoitteena on edistää uusien työpaikkojen syntymistä rakennemuutoksessa menetettyjen tilalle. Hankkeen avulla tuetaan paikallisten yritysten kehittymistä, tehdään aktiivista yrityshankintaa uusien yritysten ja työpaikkojen saamiseksi Jämsään sekä tuotetaan uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi tarpeellisia selvityksiä. Ilmo-hankkeen toimenpiteitä toteutettiin vuonna 2014 varsinaisen toiminnan ohessa ilman erillistä projektihenkilöstöä. Hankerahoitus mahdollisti useiden alueen yritystoimintaa tukevien selvitysten teettämisen, lisäksi on tuotettu sijoittumismarkkinointimateriaalia Jämsän vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

9- ja 24 -risteysalueen kaupallinen, arkkitehtoninen ja toiminnallinen suunnitelma Sijoittumishallin ja pienyrityshallin suunnitelmat Myllymäen uudelle teollisuusalueelle Jätevirtaselvitys Jämsän huopatehtaan suunnitelma pienyritystiloiksi Logistiikkakeskussuunnitelma Siviili-ilmailun koulutukseen liittyvä pr-materiaali Jämsän sijoittumismateriaali ja 3D-mallinnuksia

Myllymäki II -havainnekuva


KASVU- JA KEHITTÄMISPALVELU (KAKE) Pk-yrityksille suunnatussa Kasvu- ja kehittämispalvelussa (Kake) yritysten oli mahdollista saada 50 % tuella asiantuntijapalveluja tuotannon ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen, tuottavuuden nostamiseen, uusiin innovaatioihin, uusien tuotteiden kaupallistamiseen ja kansainvälisyyteen. Palvelua hyödynsi Jämsästä 8 yritystä.

”Hanke avasi silmät sille, että vastuullisuus on paljon enemmän kuin roskien lajittelua ja lähiraakaaineiden käyttämistä. Sparraus rohkaisi nostamaan vastuullisuusasiat selkeämmin esille yritysviestinnässämme ja myös kannusti tarkastelemaan ja muuttamaan eräitä yrityksen toimintatapoja.” Tarja Uusipaasto, Ravintola Patapirtti, Uusi-Yijälän tila

”Palvelu toimi moitteettomasti. Rahoituksen haku oli helppoa ja päätös tuli nopeasti.” Jukka Kerttula, Jokilaakson Asennusyhtymä

HIMOKSEN MATKAILUKESKUKSEN ULKOILUREITISTÖJEN KOKONAISSUUNNITELMA -HANKE Tavoitteena oli lisätä Himoksen matkailukeskuksen aktiviteetti- ja hyvinvointipalveluita. Hankkeessa kehitettiin alueen ulkoilureitistöjä, uutena palveluna on muun muassa ensilumenlatu. Hankkeessa tuotettiin kokonaisvaltainen reitistösuunnitteluaineisto Himoksen matkailukeskuksen alueelta. Suunnitelma pitää sisällään alueen latu-, patikka-, moottorikelkka- ja maastopyöräilyreitistön kehittämisehdotuksen sekä keskusalueen yleissuunnitelman. Suunnitelma sisältää myös nykyisen Himosalueen hiihto- ja moottorikelkkareitistön kunnostussuunnitelman. Jämsek oli mukana hankkeen kilpailutuksessa ja rahoitusneuvotteluissa sekä ohjausryhmätyössä.

VASTUULLISUUSVIESTINNÄN HANKE Hankkeen valtakunnallisena kohderyhmänä oli 30 vastuullisesti toimivaa elintarvike-, matkailu- ja älykkäiden koneiden yritystä sekä tutkimusorganisaatiota. Jämsästä mukana oli 6 yritystä. Tavoitteena oli tuoda vastuullista toimintatapaa näkyvämmin esille pk-yritysten viestinnässä. Huomioita kiinnitettiin myös kansainvälisyyteen, osallistujien valmiuksiin esitellä vastuullisuus osana menestyvää liikeideaa. Jämsek osallistui yritysten hankerekrytointiin ja hankkeen ohjausryhmätyöhön.

SEUDULLISEN YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN KESKI-SUOMESSA -HANKE Tavoitteena oli valtakunnallisen Yritys-Suomi -konseptin jalkautuminen Keski-Suomeen. Jalkauttaminen tapahtui seudullisen yrityspalveluhenkilön kautta. Hänen tehtävänään oli aktivoida alkavia yrittäjiä ja nuoria yrityksiä hyödyntämään ELY-keskuksen, TE-toimiston sekä muiden yhteistyötahojen yritysneuvontapalveluja sekä ohjata yrittäjiä sähköisiin palveluihin. Neuvonnan painopiste oli alkavissa ja nuorissa yrityksissä ja yritysten omistajanvaihdosten neuvontatyössä. Neuvonta-asiakkaita oli 65 kpl ja neuvontamäärä oli 128 kpl.


NÄKYVYYTTÄ RAKENTAMASSA Jämsekin markkinointipanostukset painottuivat vuonna 2014 sijoittumismarkkinointimateriaalien ja seutuesitteen tuottamiseen sekä messumarkkinointiin. Jämsek oli mukana myös Venäjälle suunnatussa Keski-Suomen matkailun sähköisessä yhteismarkkinointihankkeessa. Myös sosiaalisen median markkinointiin panostettiin. Sijoittumismyyntiä tukeva Google Adwords-kampanja toteutettiin kevään ja alkukesän aikana.

”MATKALLA SUOMEN SYDÄMESSÄ” Matkalla Suomen Sydämessä on Ylä-Pirkanmaan, Keuruun, Jämsän ja Oriveden matkailuverkosto, joka toteuttaa kansainvälistä matkailumarkkinointia verkoston yhteistyönä. Matkailuverkostotyötä hallinnoi MW-Kehitys Oy.

YRITYKSILLE JÄRJESTETTYJÄ TAPAHTUMIA/KOULUTUKSIA CE-merkintäkoulutus metallialan yrityksille uusista tuotestandardivaatimuksista yhdessä alan asiantuntijayrityksen kanssa. Kake-hankkeessa toteutettiin kansainvälistymisen edellyttämää toiminnanohjauskoulutusta teollisuuden henkilöstölle. Tuoteväylä -teemaklinikka yhdessä ELY-keskuksen ja Tuoteväyläasiantuntijoiden kanssa, teemana olivat palvelumuotoilu sekä 3D-mallinnuksen tuomat uudet mahdollisuudet tuotekehityksessä. Info- ja ideointitilaisuus keskusta-alueen yrittäjille ns. Aamun Parastuskonseptilla. Tuoteväylä -teemaklinikka

Jämsän seudun matkailutarjontaa esiteltiin jälleen myös Matkamessuilla. PohjoisEuroopan suurimmassa matkailualan tapahtumassa alueen monipuolinen tarjonta näyttäytyi Himosteeman alla.

Verkostossa oli mukana 39 yritystä näiltä alueilta. Jämsäläisiä näistä oli 6. Matkailuverkosto kokosi yhteisen alueellisen esitteen, joka julkaistiin englanniksi, saksaksi, venäjäksi ja suomeksi. Aluetta markkinoitiin useilla messuilla Saksassa ja Venäjällä. Lisäksi järjestettiin muun muassa matkanjärjestäjätapaamisia. Himos & Jämsän seutu -matkailuesite toteutettiin vuodelle 2014 suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.


Tu

e:me it7 v iA

4 41300 41300

35

lpk tämm e) ö i t m i h l y ( s e n u aina0t3,1 anssi) nostan p r i n o i r ( i ä k s v n u e iel ko/ 2 painat h i i r v ä e v Kiitos m r e t r 2 500 ko / llikie Seli h a i t v e e r m r . tenro o7 tallikie e TuA m ) 7 A limeFinnMETKO ( on yksi tärkeä yhteistyökumppanimme s u t a n i 4 a 0 ja FinnMETKO -messut ovat seudulle merkittävä p i 0 r vä 413 755 2 / markkinointitapahtuma. Messuilla panostettiin o 7 k vih 2 9 e r r e erityisesti uuden Myllymäki II -alueen yritystonttien i k lli Juom a t e m markkinointiin. Tapahtumaan tuotettiin monenlaista a p ullo 2 A7 -värip materiaalia ja JAOn opiskelijat houkuttelijat kävijöitä aosastollemme. 35 inatu s ( va 41300 ale 7 5572

500

1,30

kpl

reä) osastolla Tosi ”Ämmät” ja ”Äijät” haastoivat Juom vierailleita osumaan Jämsään heittokisassa, lpk joka apull o 2 -vär suosittu kävijöiden keskuudessa. olikin erittäin ipain

atus

( vaa

leanv

00 400

kpl

ihreä

) 400

llo

pu Juoma

s

kpl

latem

7A

1,30

0a4n,v4ih

9

TKO:n FinnME stettiin järje s aikana tilaisuu s a r e i v ille, kutsu asettaj ille e l l i e t t näy pane ökump isille y t s i e t al yh otentia sekä p sijoittuville e alueell ksille. yrity

inatu a p i r ä v 2-

rreik il

1,30

reä) h i v 4 n , a 4 ( vaale0 tus

0 0040

lpk

kpl

400 reä)

a n vih e l a a v (

)äerh kpl

iv4n,4a0 elaav (

iapirä

4,40

av ( a 0 l 4 e , a 4 n )äerhiv kpl

sutan

v-2 o ll

upam

ouJ

ou9J2

upam l l o 2 äv aniapir

sut

4,40


TALOUS 2014 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

31.12.2014

TULOSLASKELMA

31.12.2013

0,00 851,85 851,85

4 965,95 851,85 5 817,80

8 000,00 8 000,00 8 851,85

8 000,00 8 000,00 13 817,80

121 443,90 269 222,57 419,79 30 569,38 421 655,64 49,15 421 704,79 430 556,64

55 844,24 0,00 413,91 118 446,55 174 704,70 227 886,56 402 591,26 416 409,06

TASE VASTATTAVAA

31.12.2014

OMA PÄÄOMA 320 905,03 Osakepääoma Muut rahastot (oy) Sijoitetun vapaan oman pääoman 83 708,95 rahasto (oy) 83 708,95 Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) -56 269,60 -625,80 Tilikauden voitto (tappio) 347 178, 58 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 7 629,70 Ostovelat 24 790,85 Muut velat 50 4 17,51 Siirtovelat 82 838,06 Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 82 838,06 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 430 556,64 VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2013

320 905,03

76 413,01 76 413,01 29 224,21 -85 493,81 341 048,44

10 561,27 1 231,55 63 567,80 75 360,62 75 360,62 416 409,06

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korko- ja muut rahoituskulut Muille TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

1.1.2014 31.12.2014

1.1.2013 31.12.2013

459 745,09 134 712,26

489 579,60 290 754,16

JÄMSEKIN HALLITUKSEEN KAKSIVUOTISKAUDELLE VALITTIIN Jämsän kaupunki Ilkka Salminen, puheenjohtaja varajäsen Erkki Kainulainen

-517,50 -124 703,47 -125 220,97

-6 313,48 -113 364,60 -119 678,08

-269 370,38

414 407,10

-51 706,54 -8 426,11 -329 503,03

-79 163,59 -12 664,89 -506 235,58

0,00 0,00 -140 527,74 -794,39

-1 655,31 -1 655,31 -238 226,45 -85 461,66

171,59

-11,29

Jämsän kaupunki Heikki Paavuori varajäsen Marko Simonen Suurteollisuus Hannu Miettinen varajäsen Risto Elo Suurteollisuus Harri Lampinen varajäsen Riitta Honkanen-Vaheri Pk-yritykset Tuomo Hakala varajäsen Petri Laaksonen Pk-yritykset Pasi Pohjoismäki varajäsen Sari Hautamäki Pk-yritykset Erja Laaksonen varajäsen Kari Haapala

-3,00 -625,80

-20,86 -85 493,81

-625,80

-85 493,81

0,00 -625,80

0,00 -85 493,81


Marko Leppänen yrityspalvelupäällikkö

Suvi Virtanen markkinointisihteeri

Seppolantie 5 42100 Jämsä Avoinna: ma-pe klo 9-16 p. 040 712 2645 yrityspalvelut@jamsek.fi etunimi.sukunimi@jamsek.fi www.jamsek.fi www.facebook.com/JamsekOy

Heidi Hakonen hallintosihteeri

Joonas Nurminen yrityspalvelupäällikkö

Ulla Haggrén toimitusjohtaja

Profile for Jämsek Oy

Jämsek vuosikertomus 2014  

Jämsek vuosikertomus 2014  

Profile for jamsek
Advertisement