Page 1

a PORTFOLIO


assignment 01


1

Jam’s PORTFOLIO 1


1

3

2

Key Inspirations


01

Black&White Pattern แพทเทิรนขาว - ดำนี้ไดรับแรง บันดาลใจหลักจากยางลบรูป ผลไม(1)ซึ่งจะเห็นไดจากผลงานวาเปนลายเสนที่ประกอบ ขึ้นมาเปนรูปสม ผสมผสานกับ

แรงบันดาลอีกชิ้น ซึ่งก็คืองาน กราฟฟกดีไซนรูปลูกแพรแนว สแกนดิเนเวียน(2) ของศิลปน อังกฤษที่ชื่อ Alice Stevenson และจัดวางในแนวเฉียงเพื่อให

แพทเทิรนดูมีมิติขึ้นมา ตามภาพ กราฟฟก(3) โดยองคประกอบทั้ง หมดของแพทเทิรนใหความรูสึก สับสนและอึดอัดจากลายเสนและ การจัดวางที่มีระยะหางนอย

Jam’s PORTFOLIO

3


assignmen 02


Jam’s PORTFOLIO 5


0 Key

Inspirations 5

2

1 4

3


02

Applied Thai Pattern ลายไทยประยุกตลายนี้ เปนการ ประกอบกันขึ้นมาจากลายประจำยาม(4) และลายแขงสิงห(3) รวมกันเปนลวดลายของเกล็ดหิ -มะ(1) ซึ่งจะเห็นไดจากลักษ -ณะของลายประจำยามที่นำมา เปนสวนกึ่งกลางของเกล็ดหิมะ และลายแขงสิงห ซึ่งนำมาประยุกตเปนสวนแฉกของเกล็ดหิมะ นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังไดรับ

แรงบันดาลใจจากผลงานภาพ ไมเทากันเพื่อใหดูมีความเคลื่อนไหว พิมพ “ยามเชา”(5) ของศ.ประ ความมีชีวิตชีวาในภาพ อารมณความ -หยัด พงศดำ ศิลปนแหงชาติ รูสึกที่ไดรับจากแพทเทิรนลายไทยนี้ ประจำป2541 อีกดวย ซึ่งภาพ ก็คือความสนุกสนาน สดใส ของ พิมพนี้ไดใหแรงบันดาลใจใน ชวงเทศกาล ซึ่งเห็นไดจากลวดลาย ดานการใชสีที่สดใส ประกอบ ของเกล็ดหิมะ สีสัน และการจัดวาง กับแรงบันดาลใจสุดทาย ซึ่ง ที่ทำใหนึกถึงการเฉลิมฉลอง ก็คือภาพของดอกไมไฟ(2) เปน ที่มาของการจัดวางลายใหมีการ กระจายและมีขนาดเล็ก ใหญ Jam’s PORTFOLIO 7


assignment


03


1

2

Key Inspirations

4

3


03

Typography แบบตัวอักษรนี้ไดรับแรงบันดาล -ใจมาจากfont ของHerb Luba -lin(1)ที่มีทั้งความออนชอยของ เสนบางๆ ตััดกับเสนหนาทึบ มี ความเปนผูหญิงที่ดูไมหวานจน เกินไป ดัดแปลงดวยแรงบันดาล

ใจจากวัตถุใกลตัวอยางกรรไกร (3) เห็นไดจากปลายแหลมของ ตัวอักษรที่คลายปลายแหลมขอ -งกรรไกรสวนtextureภายในตัว อักษรนั้นมีที่มาจากพื้นผิวของ เสื้อสเวตเตอร(4)สื่อถึงความออน

นุม สบาย และไดเลือกใชสี เขียวมิ้นทเปนสวนใหญ ให ความรูสึกเย็นใจ สดชื่น รอง ลงมาเปนสีเขียวเขมที่ใหความ รูสึกสงบและสุขุม สวนสีสมที่ แทรกตัวอยูใหความรูสึกสนุก -สนาน ซึ่งเปนแรงบันดาลใจ จากศิลปะภาพตัดแปะแบบ Scandinavian Folk Art (2)

Jam’s PORTFOLIO 11


คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย New Media Production 2802364 น.ส.กัญญารัตน บุนนาค 5445009028

Portfolio #2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you