Page 1

r o P

o i l tfo


assignment 01


Key Inspirations


1

2

3


01 Black&White Pattern แพทเทิรนขาว - ดำนี้ไดรับแรง บันดาลใจหลักจากยางลบรูป ผลไม(1)ซึ่งจะเห็นไดจากผลงานวาเปนลายเสนที่ประกอบ ขึ้นมาเปนรูปสม ผสมผสานกับ

แรงบันดาลอีกชิ้น ซึ่งก็คืองาน กราฟฟกดีไซนรูปลูกแพรแนว สแกนดิเนเวียน(2) ของศิลปน อังกฤษที่ชื่อ Alice Stevenson และจัดวางในแนวเฉียงเพื่อให

แพทเทิรนดูมีมิติขึ้นมา ตามภาพ กราฟฟก(3) โดยองคประกอบทั้ง หมดของแพทเทิรนใหความรูสึก สับสนและอึดอัดจากลายเสนและ การจัดวางที่มีระยะหางนอย


ssignment 02


Key Inspirations


1 3

2

5 4


02 Applied Thai Pattern ลายไทยประยุกตลายนี้ เปนการ ประกอบกันขึ้นมาจากลายประจำยาม(4) และลายแขงสิงห(3) รวมกันเปนลวดลายของเกล็ดหิ -มะ(1) ซึ่งจะเห็นไดจากลักษ -ณะของลายประจำยามที่นำมา เปนสวนกึ่งกลางของเกล็ดหิมะ และลายแขงสิงห ซึ่งนำมาประยุกตเปนสวนแฉกของเกล็ดหิมะ นอกจากนี้ ผลงานชิ้นนี้ยังไดรับ

แรงบันดาลใจจากผลงานภาพ ไมเทากันเพื่อใหดูมีความเคลื่อนไหว พิมพ “ยามเชา”(5) ของศ.ประ ความมีชีวิตชีวาในภาพ อารมณความ -หยัด พงศดำ ศิลปนแหงชาติ รูสึกที่ไดรับจากแพทเทิรนลายไทยนี้ ประจำป2541 อีกดวย ซึ่งภาพ ก็คือความสนุกสนาน สดใส ของ พิมพนี้ไดใหแรงบันดาลใจใน ชวงเทศกาล ซึ่งเห็นไดจากลวดลาย ดานการใชสีที่สดใส ประกอบ ของเกล็ดหิมะ สีสัน และการจัดวาง กับแรงบันดาลใจสุดทาย ซึ่ง ที่ทำใหนึกถึงการเฉลิมฉลอง ก็คือภาพของดอกไมไฟ(2) เปน ที่มาของการจัดวางลายใหมีการ กระจายและมีขนาดเล็ก ใหญ


assignmen


nt 03

Key Inspirations


2

1

3

4


03 Typography แบบตัวอักษรนี้ไดรับแรงบันดาล -ใจมาจากfont ของHerb Luba -lin(1)ที่มีทั้งความออนชอยของ เสนบางๆ ตััดกับเสนหนาทึบ มี ความเปนผูหญิงที่ดูไมหวานจน เกินไป ดัดแปลงดวยแรงบันดาล

ใจจากวัตถุใกลตัวอยางกรรไกร (3) เห็นไดจากปลายแหลมของ ตัวอักษรที่คลายปลายแหลมขอ -งกรรไกรสวนtextureภายในตัว อักษรนั้นมีที่มาจากพื้นผิวของ เสื้อสเวตเตอร(4)สื่อถึงความออน

นุม สบาย และไดเลือกใชสี เขียวมิ้นทเปนสวนใหญ ให ความรูสึกเย็นใจ สดชื่น รอง ลงมาเปนสีเขียวเขมที่ใหความ รูสึกสงบและสุขุม สวนสีสมที่ แทรกตัวอยูใหความรูสึกสนุก -สนาน ซึ่งเปนแรงบันดาลใจ จากศิลปะภาพตัดแปะแบบ Scandinavian Folk Art (2)


คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย New Media Productiom 2802364 น.ส.กัญญารัตน บุนนาค 5445009028

Portfolio for New Media Production  
Portfolio for New Media Production  
Advertisement