Page 1

AKTIVITETSOMRÅDET


Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet Lovgrundlag Lov om social service §§ 79 og 84. Hvilket behov dækker ydelsen Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere med varigt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne: • Som har brug for støtte til at være i målrettet aktivitet dvs. et særligt behov for aktivering/ genoptræning/ vedligeholdelsestræning, herunder mental stimulering. • Som har brug for støtte til at være i målrettet tilbud, og hvor ægtefælle har brug for aflastning. • Som har brug for støtte til at være i målrettet tilbud, samt undgå social isolation. Tilbuddet retter sig ikke imod: • Ældre/handicappede som ikke kan drage fordel af et målrettet tilbud. Hvad er formålet med ydelsen Formålet med ydelsen/visitationen er med ud-

gangspunkt i en sundhedsfremmende og forebyggende tilgang først og fremmest at øge borgerens følelse af sammenhænge, dvs. følelsen af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed eller med andre ord at styrke borgerens livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen. I forebyggelsesarbejde er målet at holde borgere raske ved at undgå sygdom. Derudover er formålet med ydelsen, at den enkeltes egenomsorg styrkes, således at borgeren kan mestre og tage ansvar for egen livssituation længst muligt. Det gøres ved: • Gennem aktiviteter at vedligeholde/ forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau. • At støtte borgeren til en struktureret hverdag. • At motivere borgeren til at indgå i sociale netværk, sådan at social isolation forebygges. • At forebygge indlæggelser og genindlæggelser.


• At styrke den enkelte borger således, at tidspunktet for hjælp (praktisk bistand, hjælpemidler og lignende) udskydes/mindskes. • At borgeren bevarer/opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed, således at der opnås god livskvalitet. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Myndighedsafdelingen/visitator afdækker, i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende, borgerens behov for at være i en aktivitet. Det sker ved at borger og visitator sætter et mål for aktiviteten. Det aftales ud fra en faglig vurdering i hvilke tilbud, borgerens ønske om aktivitet bedst kan tilgodeses. Med baggrund i de opstillede mål for den enkelte borger udarbejdes der en handleplan af aktivitetsmedarbejderen. Tilbuddene som Jammerbugt kommunes aktivitetscentre udbyder kan være følgende aktiviteter som holdtilbud:

Kreative emner / socialt samvær • Kreative aktiviteter, såsom maling, syning, strikke og hækle fremstilling af kort m.m. • Madlavning/ bagning. • Forskellige former for spil. • Hygge med fælles kaffebord, fællessang, små indslag, historier, gåder, banko m.m. • Spil, såsom kortspil, terningspil, ludo m.m. • Forskellige former for workshops, der vil træde i stedet for de sædvanlige hold, gerne sæsonbestemte. Motion / fysisk aktivitet • Fysisk træning ved spil, såsom bob, dart, boccia, bowling, ringspil mm. • Gymnastik – handicap ingen hindring. • Motionshold med en og to hjælpere. • Seniordans. • Siddegymnastik. Der kan i samarbejde med aktivitetsmedarbejderne oprettes evt. hold efter ønsker og behov.


Hvor foregår aktiviteten Aktiviteterne foregår så vidt det er muligt i nærområdet. Der er 4 aktivitetscentre i Jammerbugt kommune – nemlig i Biersted, Kås, Brovst og Fjerritslev.

vil for de borgere, der ikke kan profitere af at være i et heldagstilbud være mulighed for ½ dagstilbud. Her vil der også være mulighed for kørsel, hvis der visiteres til dette.

De fysiske rammer har den begrænsning, at der i Biersted og Brovst ikke er mulighed for forflytning med lift ved toiletbesøg m.v.. De borgere der visiteres hertil skal kunne hjælpes af 1 person. Der er mulighed for et hvil i en hvilestol, hvis borgeren selv kan forflytte sig ved hjælp af 1 person.

Særligt tilbud til demente borgere Demente borgere som ikke kan profitere af et særligt dagtilbud på aktivitetscentrene, kan i særlige tilfælde bevilges enkelt aflastning i hjemmet.

I Kås og Fjerritslev kan der bruges lift, og derfor kan mere plejekrævende brugere der kræver hjælp af 2 personer visiteres hertil. Der er i begrænset om fang senge til middagshvil. Varighed og hyppighed Der oprettes heldagstilbud som inkluderer formiddagskaffe, middagsmad, eftermiddagskaffe og kørsel (hvis der visiteres til dette). En borger kan visiteres til aktivitet max. 3 gange ugentligt. Der

Denne særlige ægtefælle afløsning kan finde sted efter aftale med Myndighedsafdelingen. Varighed vil ofte være 2-3 timer pr. gang. Hjælperen vil være en ansat fra hjemmeplejen og så vidt muligt en borgeren kender. Hvem kan rette henvendelse Alle kan rette henvendelse til kommunens myndighedsafdeling, men visitationen foretages altid i samråd med borgeren. Der kan kun foretages visitation til aktiviteterne og kørsel af kommunens myndighedsafdeling.


Ydelsens pris Der opkræves egenbetaling for kaffe, mad, materialer og kørsel i det omfang borgeren er visiteret hertil.

Uddannelseskrav Social og sundheds uddannelse, som hovedregel social- og sundhedsassistent niveau eller anden relevant uddannelse.

Kvalitetsmål • At borgeren snarest, dog senest 7 arbejdsdage efter henvendelse kontaktes af myndighedsafdelingen/visitator. • At borgeren påbegynder aktivitetstilbud snarest, dog senest 14 dage efter indplacering i et egnet tilbud. • At der udarbejdes mål og handleplan for hvert enkelt aktivitetsforløb. • At alle aktivitetsforløb afsluttes med evaluering. • At visitationen udarbejder en plan for udslusning til andre aktiviteter, hvis forudsætningerne for visitationen ikke længere er til stede. • At aktivitetstilbuddene hele tiden afspejler borgerens behov og motivation for at deltage.

Opfølgning på ydelsen Der følges op / genvisiteres efter en individuel vurdering, dog mindst 1 gang om året.

Hvem leverer ydelsen Ansatte på aktivitetscentrene som er en el af hjemmeplejen.

Klage Der er mulighed for at klage over afgørelser. Klagen skal sendes til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, att.: Myndighedsafdelingen. Klagen behandles inden fire uger, hvis afgørelsen ikke giver anledning til ændringer, videresendes klagen til Det sociale Nævn i Statsforvaltningen Nordjylland, Aalborghus Slot, Slotspladsen 1, 9000 Aalborg.


Noter


Kontakt til visitator Myndighedsafdelingen, Borgervænget 12, 9460 Brovst ℡ 7257 7590 eller ℡ 7257 9590 Telefontider Mandag - Torsdag 08.00 - 14.00 Fredag 08.00 - 12.00 Postadresse: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

Kvalitetsstandard - Aktivitetsområdet  

Kvalitetsstandard for den visiterede indsats på aktivitetsområdet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you