Page 1

การเช่ าชุดเดรสเพือนเจ้ าสาวจากร้ านในฝั น เมือร้ านบอกว่ามีงานเลียงส่งเจ้ านายสุดทีรักของพนักงานทุกคนในแผนก มีธีมคือ ชุดไทย แล้ วเราจะทํายังไงดี แน่นอนว่าธีมงานชุดไทยเป็ นชุดทีแทบจะทุกคนไม่มี รวมอยูป่ ระจําตู้เสือผ้ า การเช่าชุดไทยจึงเป็ นทางเลือกทีดีทีสุด พวกเราโชคดีเป็ นทีสุดเมือค้ นเจอร้ านเช่าชุดราตรี ทให้ ี บริ การเช่าชุดไทยด้ วย!คือ “ร้ านดรี มราตรี ” ทีมีบริการทังเช่าชุดไทยชุดราตรี และชุดสูท ครังแรกทีเห็นชุดไทย ต้ องขอบอกว่ามีแบบให้ เลือก แต่ชุดราตรี คงเป็ นอีกหนึงตัวเลือกทีจะมาเช่าในงาน อืนๆในครังถัดไป ตอนนี การเช่าชุดไทย คือสิงสําคัญทีสุด ซึงแบบชุดไทยทีมีให้ เลือกอยูม่ ากมายนัน เป็ นร้ านทีมีชดุ ไทยหลากหลายยุคสมัย เลือกได้ ตามความต้ องการ เพราะว่าในตอนปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นงานอะไรก็ แล้ วแต่ ผู้คนมักจะเลือกใช้ ชดุ ไทยเป็ นชุดสําคัญในงานสําคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่งงานทีทีมีความสําคัญใช้ ชดุ ไทย เป็ นชุดหลักอยู่แล้ วในการประกอบพิธี ทังนีก็เพืออนุรักษ์ วฒ ั นธรรมไม่ให้ ความเป็ นไทยสูญหายไปตามเวลานันเอง พอเห็นชุดไทยทีมีกนั อยูใ่ นร้ าน ก็ต้องสะดุดตากับชุดไทยสีนวลทีปักลายดอกไม้ ตัวเสือกับกระโปรงแยกชินกัน ตรงชายเสือ เป็ นระบายลูกไม้ สามารถใส่คกู่ บั กระโปรงสีทอง มีเข็มขัดลูกปั ดสีขาวทีหัวเข็มขัดเป็ นสีทองทําให้ ดลู งตัวทังชุด ตัดสินใจ เช่าชุดนีทันที พอได้ ร้ ูราคาและจํานวนวันทีให้ เช่าจึงเกิดความประทับใจมากขึนกว่าเดิมอีกมากมาย เครื องประดับทีมีให้ เลือกใช้ ค่กู บั ชุดไทยและชุดราตรีนนั ก็มใี ห้ ยมื ใช้ กนั ได้ อย่างฟรี ๆ จึงไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้ จา่ ยเพิม ในการเลือกซือเครื องประดับ ไม่เพียงแค่เครื องประดับเท่านัน ยังมีกระเป๋ าและรองเท้ าให้ เลือกเช่าไปพร้ อมกันด้ วย ซึง กว่า จะเลือกได้ ใช้ เวลาพอสมควรเลยทีเดียว เพราะมีแบบสวยๆเยอะเช่นเดียวกันกับบรรดาชุดไทยและชุดราตรี ทสวยๆนั ี งไง ชุดราตรี ทีทางร้ านมีให้ เช่าก็มีทงชุ ั ดราตรี แบบสันและชุดราตรี แบบยาว ไม่วา่ จะเป็ นแบบ หรือแบบเว้ าไหล่ข้างใดข้ างหนึง มี ทังสีเข้ มและสีออ่ นให้ ได้ เลือกตามความพอใจ เพราะแน่นอนว่าความพอใจของแต่ละบุคคลก็ขนอยู ึ ก่ บั รู ปร่างและสีผิวของ แต่ละบุคคลด้ วยนันเอง จะเห็นได้ วา่ การเช่าชุดกับร้ านมีความคุ้มค่าเป็ นอย่างมาก มาทีเดียวได้ ครบทุกอย่างไม่ต้องสินเปลืองทังเวลาและเงิน ใน ตอนแรกทีรู้ มาว่าต้ องแต่งชุดไทย ในหัวสมองก็เกิดความเครียดอยูน่ ิดๆว่านอกจากชุดทีต้ องหา แล้ วไหนจะเครื องประดับ อืนๆอีกล่ะ คงเสียเงินไม่ใช่น้อยเป็ นอย่างแน่ แต่แล้ วสิงทีคิดกลับตรงข้ ามอย่างสินเชิง เมือเจอร้ านเช่าชุดราตรี สิงทีประทับใจ คือมีทจอดรถในร่ ี มและมี รปภ. คอยดูแลอย่างสมําเสมอ จึงทําให้ เกิดความสบายใจในระหว่างการเข้ าไป เลือกหาชุด และการติดต่อกับทางร้ าน ทีนอกจากจะมีสายด่วนไว้ คอยติดต่อแล้ วยังมีเว็บไซต์และแอพพลิเคชันไลน์ จึงทํา ให้ ดสู อดคล้ องไปกับยุคสมัยทีเปลียนไป


และหากว่าเรามีชว่ งเวลาว่างแค่ในตอนดึกเท่านัน ไปไม่ทนั เวลาทีร้ านยังเปิ ดให้ บริการอยู่ ทางร้ าน มีเวลาเปิ ดให้ บริการคือ เวลา 10:00 – 21:00 น. เราสามารถโทรแจ้ งกับทางร้ าน เพือเปิ ดร้ านได้ ถงึ เวลา 24.00น. กันเลยทีเดียว นีจึงเป็ นการ แสดงออกถึงความใส่ใจในการบริการในทุกๆเรื องของทางร้ านนีอีกด้ วย ร้ านนีไม่เพียงแค่ให้ ความสะดวกสบายกับคนทีอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครอย่างเราๆเท่านัน ผู้ทอยู ี ่ต่างจังหวัด หาก ต้ องการเช่าชุดสวยๆของทางร้ าน ก็สามารถโทรแจ้ งกับทางร้ าน แล้ วทางร้ านจะจัดส่งแบบไปให้ เลือกเพือให้ ได้ ตดั สินใจว่า จะเช่าชุดไหนได้ อกี ด้ วย ร้ านดรี มราตรี ทีตังอยูบ่ ริเวณซอยรามคําแหง 22นี จึงตอบโจทย์ให้ กบั สาวๆและหนุม่ ๆผู้พิถีพิถนั และละเอียดละออในการ เลือกได้ เป็ นอย่างมาก หากจะแนะนําใครสักคนทีมีความต้ องการในการเช่าชุดไทยหรือชุดราตรี คงเป็ นไปไม่ได้ เลยว่า จะ ลืมแนะนํา ร้ าน ดรีมราตรี ร้านนี ซึงร้ านนีได้ ตําแหน่ง ร้ านดรี มราตรี เรี ยบร้ อย https://jipata801701642.wordpress.com/2018/05/18/ร้านเช่าชุดราตรี /

ร้านเช่าชุดราตรี  

ร้านเช่าชุดราตรี พร้อมบริการแก้ไขทรงชุดเพื่อให้เข้ากับรูปร่างของทางลูกค้าพร้อมทั้งยังมีส่วนลด 10 เปอในช่วงนี้กันด้วยนะคะสนใจสอบถามได้คะ

ร้านเช่าชุดราตรี  

ร้านเช่าชุดราตรี พร้อมบริการแก้ไขทรงชุดเพื่อให้เข้ากับรูปร่างของทางลูกค้าพร้อมทั้งยังมีส่วนลด 10 เปอในช่วงนี้กันด้วยนะคะสนใจสอบถามได้คะ

Advertisement