Page 1

EDAY LIFE: WRITING A NEW CHAPTER IN AUSTRALIAN MOTORING

4."35$"1*5"1 6 < 9 5 ( 3 6 - ; / , ( < : ; 9 ( 3 0 ( 5 : 4 ( 3 3 : * ( 3 , 6 - - , 9 0 5 . : ) 6 ( 9 + 3; + 5V]LTILYc

4VaaPL 4HY]LS (R)EVOLUTIONARY

)HU[P_>VYSK^PKL LUQV`Z[OL[YHWWPUNZVM SH[LZ[PU]LU[PVU

2PJRZ[HY[PUNUH[\YL ^P[O7VS`NLUVT?

WINING FEELING

,_WHUZPVUPU[V(ZPH [OLUL_[Z[LWMVY JVTTLYJPHS^PUL JVSSLJ[P]L

7YVKPNHSZVUYL[\YUZ[V ZWLHYOLHKVWLUZV\YJL JVTTLYJPHSPZH[PVU (TIP[PV\ZKLU[HSWSHUZL[[V JOHSSLUNLOLHS[OPUK\Z[Y` (5+469,

E NT SID E IN M ST TIES E I V IN TUN OR P OP


4."35$"1*5"-

4HRPUN[OPUNZOHWWLU 6ULVM[OLNYLH[H[[YHJ[PVUZVMPU]LZ[PUNPUJVTWHUPLZ[OH[YHPZLM\UKZ]PH[OL(::6)WSH[MVYT PZ[OH[`V\RUV^[OH[`V\YTVUL`^PSSIL\ZLK[VNYV^[OLI\ZPULZZLZHUKJYLH[LQVIZ (:?PU]LZ[VYZKVUV[LUQV`HU`Z\JOJSVZLPU[PTHJ`^P[O[OLJVTWHUPLZ[OH[[OL`PU]LZ[PU ;OLYLHSP[`PZ[OH[[OLTHQVYP[`VM(:?PU]LZ[VYZI\`ZOHYLZMYVTV[OLYPUKP]PK\HSZPUWYLMLYLUJL [VPU]LZ[PUNM\UKZKPYLJ[S`PU[V[OLHJ[\HSLU[P[` (::6)PU]LZ[VYZVU[OLV[OLYOHUKHYLKPYLJ[S`W\[[PUN[OLPYTVUL`[V^VYR;OL`HYL PU]LZ[PUN[OLPYTVUL`PUYLHSI\ZPULZZLZ[OH[^PSSJYLH[LYLHSQVIZ;OL`HYLPUMHJ[ZOHYPUN[OL QV`ZHUKYLZWVUZPIPSP[PLZVMV^ULYZOPW^P[O[OLLU[YLWYLUL\YZ^OVHYLJYLH[PUNMHZ[NYV^PUNHUK ]LY`PUUV]H[P]LI\ZPULZZLZ 5VKV\I[^LHYLHSSH^HYL[OH[[OLZL(::6)I\ZPULZZLZHYL[`WPJHSS`X\P[LZTHSSHUKOH]L ILLUVWLYH[PUNMVYSLZZ[PTL[OHU[OLH]LYHNL(:?JVTWHU`;OLYLPZUVH]VPKPUN[OLMHJ[[OH[ [OL`HYLOPNOLYVU[OLYPZRJ\Y]L)\[[OPZOPNOLYYPZRJHUZVTL[PTLZ[YHUZSH[LPU[VOPNOLYWYVÃ&#x201E;[Z MVYLHYS`Z[HNLPU]LZ[VYZ ;OLYHUNLVMWYVK\J[ZHUKZLY]PJLZWYVK\JLKI`(::6)JVTWHUPLZPZUV[OPUNZOVY[VM YLTHYRHISL>OLU`V\SVVRH[[OLJVTWHUPLZPU[OPZLKP[PVUVM:THY[*HWP[HS`V\JHUUV[IL HU`[OPUNI\[HTHaLKH[[OLPTHNPUH[PVUVMV\YLU[YLWYLUL\YZHUK[OLPY^PSSPUNULZZ[V[OPUR V\[ZPKL[OLIV_ 0U[OPZPZZ\LHYLHY[PJSLZHIV\[H[LJOUVSVN`IYLHR[OYV\NO[VLUOHUJLWSHU[NYV^[O"UL^ YVIV[PJZ[LJOUVSVN`"HUVUSPULYL[HPSPUN]LU[\YL"H^PULL_WVY[PUNI\ZPULZZ[OH[PZOHYULZZPUN [OLV\[W\[VMTHU`ZTHSS^PULYPLZ"HSV^LTPZZPVUZ]LOPJSL]LU[\YL"HUV]LSTVZX\P[V[YHW[OH[ JV\SKIYPUNOLHS[OILULÃ&#x201E;[Z[VTHU`WLVWSLHUKHZVS\[PVU[V[OLLTLYNPUNZOVY[MHSSPU6TLNH VPSWYVK\J[PVU 0HTZ\YL`V\^PSSLUQV`YLHKPUNHIV\[[OLZLHY[PJSLZ4VYLKL[HPSZHIV\[[OLZLJVTWHUPLZ THU`VM^OVTHYLPUHJ[P]LM\UKYHPZPUNTVKLJHUILMV\UKVU[OL(::6)^LIZP[L0PU]P[L `V\[VYLHK[OLPYVMMLYKVJ\TLU[ZHUK[VZ\WWVY[[OVZLJVTWHUPLZ[OH[H[[YHJ[`V\YPU[LYLZ[ 7SLHZLMLLSMYLL[VLTHPSTLPM`V\OH]LHU`JVTTLU[ZVYX\LYPLZHIV\[[OLZLJVTWHUPLZ WH\S'HZZVIJVTH\ /HWW`YLHKPUNHUKPU]LZ[PUN

7H\S5PLKLYLY *OPLM,_LJ\[P]L6MÃ&#x201E;JLY

PUBLISHER

(::6)3PTP[LK

(\Z[YHSPHU:THSS:JHSL6MMLYPUNZ)VHYK 

CEO 7H\S5PLKLYLY

EDITOR *OYPZ1HJRZVU

ADMINISTRATION 3L]LS*VYWVYH[L*LU[YL6UL *VYWVYH[L*V\Y[)\UKHSS83+ (::6)76)V_ .*4*83+ 

ASSOB CONTACT DETAILS 7OVUL! -H_! ,THPS!PUMV'HZZVIJVTH\ >LIZP[L!^^^HZZVIJVTH\

210

4."35$"1*5"-

IMPORTANT MESSAGE: COPYRIGHT, DISCLAIMER AND INVESTOR WARNING;OL7\ISPZOLYHUKHSSH\[OVYZHUK JVU[YPI\[VYZ[V[OL4HNHaPULYLZLY]L[OLPYYPNO[ZPUYLNHYK[VJVW`YPNO[VM[OLW\ISPZOLKTH[LYPHS5VWHY[VM[OPZ^VYR JV]LYLKI`[OLJVW`YPNO[TH`ILYLWYVK\JLKVYJVWPLKPUHU`MVYTVYI`HU`TLHUZ^P[OV\[[OLWYPVY^YP[[LUJVUZLU[VM [OL7\ISPZOLY;OL4HNHaPULJVU[HPUZPU]LZ[TLU[VWWVY[\UP[PLZTHKL\UKLYZLJ[PVUVM[OL*VYWVYH[PVUZ(J[*[O HUKYLSPLZ\WVU[OL(\Z[YHSPHU:LJ\YP[PLZ 0U]LZ[TLU[*VTTPZZPVU*SHZZ6YKLY¸)\ZPULZZ0U[YVK\J[PVU 4H[JOPUN :LY]PJLZ¹MVYW\ISPJH[PVU;OLPUMVYTH[PVUJVU[HPULKPU[OPZ7\ISPJH[PVUHIV\[[OLWYVWVZLKI\ZPULZZVWWVY[\UP[`HUK[OL ZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[ZPZUV[PU[LUKLK[VIL[OLVUS`PUMVYTH[PVUVU^OPJO[OLPU]LZ[TLU[KLJPZPVUPZTHKLHUKPZ UV[HZ\IZ[P[\[LMVYHKPZJSVZ\YLKVJ\TLU[7YVK\J[+PZJSVZ\YL:[H[LTLU[VYHU`V[OLYUV[PJL[OH[TH`ILYLX\PYLK\UKLY [OL(J[HZ[OH[(J[TH`HWWS`[V[OLPU]LZ[TLU[+L[HPSLKPUMVYTH[PVUTH`ILULLKLK[VTHRLHUPU]LZ[TLU[KLJPZPVUMVY L_HTWSL!MPUHUJPHSZ[H[LTLU[Z"HI\ZPULZZWSHU"PUMVYTH[PVUHIV\[V^ULYZOPWVMPU[LSSLJ[\HSVYPUK\Z[YPHSWYVWLY[`"VYL_WLY[ VWPUPVUZPUJS\KPUN]HS\H[PVUZVYH\KP[VYZ»YLWVY[Z(WYVZWLJ[P]LPU]LZ[VYPZZ[YVUNS`HK]PZLK[V[HRLHWWYVWYPH[LWYVMLZZPVUHS HK]PJLILMVYLHJJLW[PUNHUVMMLYMVYPZZ\LVYZHSLVMHU`ZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[Z INVESTOR WARNING0U]LZ[TLU[PUUL^I\ZPULZZJHYYPLZOPNOYPZRZ0[PZOPNOS`ZWLJ\SH[P]LHUKILMVYLPU]LZ[PUNPU HU`WYVQLJ[HIV\[^OPJOPUMVYTH[PVUPZNP]LUWYVZWLJ[P]LPU]LZ[VYZHYLZ[YVUNS`HK]PZLK[V[HRLHWWYVWYPH[LWYVMLZZPVUHS HK]PJL";OLPUMVYTH[PVUJVU[HPULKPU[OPZ7\ISPJH[PVUOHZILLUWYLWHYLKI`VYVUILOHSMVM[OLWLYZVU^OVPZWYVWVZPUN [VPZZ\LVYZLSS[OLZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[ZHUKULP[OLY(::6)7[`3[K(*5(::6)VYP[ZHJJYLKP[LK 4LTILYZHUK*VUZ\S[HU[ZOH]L\UKLY[HRLUHUPUKLWLUKLU[YL]PL^VM[OLPUMVYTH[PVUJVU[HPULKPU[OL7\ISPJH[PVU";OL PUMVYTH[PVUJVU[HPULKPU[OPZ7\ISPJH[PVUHIV\[HU`WYVWVZLKI\ZPULZZVWWVY[\UP[`HUK[OLZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[Z PZUV[PU[LUKLK[VIL[OLVUS`PUMVYTH[PVUVU^OPJO[OLPU]LZ[TLU[KLJPZPVUPZTHKLHUKPZUV[HZ\IZ[P[\[LMVYHKPZJSVZ\YL KVJ\TLU[7YVK\J[+PZJSVZ\YL:[H[LTLU[VYHU`V[OLYUV[PJL[OH[TH`ILYLX\PYLK\UKLY[OL(J[HZ[OL(J[TH`HWWS`[V [OLPU]LZ[TLU[+L[HPSLKPUMVYTH[PVUTH`ILULLKLK[VTHRLHUPU]LZ[TLU[KLJPZPVUMVYL_HTWSL!MPUHUJPHSZ[H[LTLU[Z" HI\ZPULZZWSHU"PUMVYTH[PVUHIV\[V^ULYZOPWVMPU[LSSLJ[\HSVYPUK\Z[YPHSWYVWLY[`"VYL_WLY[VWPUPVUZPUJS\KPUN]HS\H[PVUZ VYH\KP[VYZ»YLWVY[Z"7YVZWLJ[P]LPU]LZ[VYZZOV\SKILH^HYL[OH[UVLZ[HISPZOLKTHYRL[L_PZ[ZMVY[OL[YHKPUNVMHU` ZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[Z[OH[TH`ILVMMLYLK"HUK;OPZ7\ISPJH[PVUPZZ\IQLJ[[V(:0**SHZZ6YKLYBD)\ZPULZZ 0U[YVK\J[PVUVY4H[JOPUN:LY]PJLZPZZ\LK^^^HZZVIJVTH\


-964;/,)6(9+ :PUJSHPYSVNZVU 0;PUK\Z[Y`]L[LYHU2LP[O:PUJSHPYOHZ YL[\YULK[V[OL[LJOUVSVN`OLMV\UKLK TVYL[OHUHKLJHKLHNVPUOPZUL^YVSL HZJOPLM[LJOUVSVN`VMร„JLY^P[O6WTHU[LR 3PTP[LK :PUJSHPYMV\UKLK5L[^VYR4HUHNLTLU[ 0UMVYTH[PVU:`Z[LT540:[OLVWLU ZV\YJLZVM[^HYLSPJLUZLKI`6WTHU[LRHZ WHY[VMP[ZUL^JVTTLYJPHSPaH[PVUWYVJLZZ :PUJL[OLUOLOHZOLSKKV^UHYVSL HZ[LJOUPJHSSLHKLYPU*PZJVยปZ(K]HUJLK :LY]PJL;LJOUVSVNPLZNYV\WIHZLKPU[OL :PSPJVU=HSSL` ;OLJVTWHU`ยปZJOPLML_LJ\[P]L+HUU` 4HOLYZHPK[OH[S\YPUN:PUJSHPYMYVTOPZ YVSLH[*PZJV^HZHTHQVYJV\WMVY[OL JVTWHU` ยธ2LP[OPZHOPNOS`YLNHYKLK[LJOUVSVNPZ[ PU[OLUL[^VYRTHUHNLTLU[HUKJSV\K THUHNLTLU[ร„LSKZNSVIHSS`ยนOLZHPK ยธ/LPZ[OLVYPNPUHSMV\UKLYVM[OL [LJOUVSVN`HUKOLOHZUยป[ILLUHISL[V ^VYRVUP[MVY[OLWHZ[JV\WSLVM`LHYZHZ [OLKL]LSVWTLU[OHZILLUKVULI`V[OLY WLVWSLPU[OLJVTT\UP[`/L^VYRLKVU UL[^VYRZ`Z[LTZMVY*PZJVPU:PSPJVU=HSSL` ^OLYLOL^HZYLZWVUZPISLMVYHU\TILYVM WH[LU[ZHUKOLPZH^VYSKSLHKLYPU[OLร„LSK ยธ>P[OPUH[LJOUVSVN`JVTWHU`[OPZPZH JVYULYZ[VULYVSLHUKHNPHU[SLHWMVY^HYK MVYV\YHK]HUJLKJVTTLYJPHSZLY]PJLZ

โ€œMy vision is to create a reputation for backing winners in this space and by association I want them to feel comfortable with our focus.โ€ :PTVU>HYKMYVT;H\YV*HWP[HSZOHYLZ OPZNVHSZ^P[O:THY[*HWP[HSWHNLยน

4LYJ\YPLUNL[ZHUPIISL PU[OL)PN(WWSL ;LJOUVSVN`Z[HY[\W4LYJ\YPLUPZQ\Z[IHJRMYVT[OL <UP[LK:[H[LZHM[LYHZ\JJLZZM\STLL[PUN^P[O[OL 5L^@VYR*P[`KLWHY[TLU[VM[YHUZWVY[ ;OLJVTWHU`WYVK\JLZTHJOPUL[VTHJOPUL [YHUZHJ[PVUWSH[MVYTZ^OPJOJHUIL\ZLK[V LSLJ[YVUPJHSS`TVUP[VYJHYZ[VHKTPUPZ[LY[VSS^H` Z`Z[LTZVYLUMVYJLJVUNLZ[PVU[H_LZVUKLZPNUH[LK aVULZVM[OLJP[` ยธ>LYLZWVUKLK[VHUL_WYLZZPVUVMPU[LYLZ[HUK OHKH[^VOV\YTLL[PUN^P[O[OLKLWHY[TLU[ยนJOPLM L_LJ\[P]L4PJOHLS.YHOHT[VSK:THY[*HWP[HS ยธ0U5L^@VYRPM`V\ยปYLKVPUN^LSS`V\NL[[^V OV\YZHUKPM`V\ยปYLKVPUNIHKS`[OL`NP]L`V\ TPU\[LZ>L^LYL[OLYLMVY[^VOV\YZHUK[^LU[` TPU\[LZ ยธ>LยปYLOVWPUN^L^PSSILPUHWVZP[PVU[V HUUV\UJLHWYVVMVMJVUJLW[[OLYLZOVY[S`ยน .YHOHTZHPKJVUNLZ[PVUJOHYNLZHUKT\UPJPWHS WHYRPUNWSHUZJV\SKL]LU[\HSS`ILJVTLHYLHSP[`PU (\Z[YHSPHHS[OV\NO[OLYL^LYLUVJVUJYL[LWSHUZ `L[ ยธ;H_YLMVYTOLYLPZOPNOVU[OLWVSP[PJHSHNLUKH HUK[OLYLPZJVUZ[HU[KPZJ\ZZPVUHIV\[JVUNLZ[PVU JOHYNLZPUJLY[HPUHYLHZยนOLZHPK ยธ>LOH]L[OL[LJOUVSVN`[VKV[OH[[VKH`ยถP[PZH WYV]LUWYVK\J[ยน -VYTVYLVU4LYJ\YPLUZLLWHNL

5L^SVVRMVY6ORP 6USPULYL[HPSLY6ORPPZZL[[VSH\UJOHIYHUKUL^^LIZP[LH[[OLLUKVM6J[VILYHZ[OL JVTWHU`TV]LZ[VZLJ\YLP[ZWVZP[PVUHZHSLHKPUN(\Z[YHSPHUVUSPULYL[HPSLYVMLSLJ[YVUPJ NVVKZ 4HUHNPUNKPYLJ[VY3\JHZ4J,U[LLZHPK[OLJVTWHU`OHKILKKLKKV^UP[ZJVU[LU[HUK M\Sร„STLU[Z[YH[LNPLZHUK^HZUV^SVVRPUN[VI\PSK[YHMร„J[V[OL^LIZP[L ยธ;OL[OYLLM\UKHTLU[HSWYVISLTZ^P[O[OPZI\ZPULZZHYLJVU[LU[[YHMร„JHUKM\Sร„STLU[ยนOL ZHPK ยธ.L[[PUN[OLJVU[LU[YPNO[PZ[OLU\TILYVULNVHS[OLUOH]PUN[OLM\Sร„STLU[[VILHISL[V VMMLYUL_[KH`KLSP]LY`[OYV\NOZH[LSSP[L^HYLOV\ZLZPU:`KUL`4LSIV\YULHUK)YPZIHUL ยธ;OLYLPZHUL^^LIZP[LJVTPUNH[[OLLUKVM6J[VILY^OPJO^LHYLL_JP[LKHIV\[5V^ P[PZHSSHIV\[[YHMร„JยถI\PSKPUN[YHMร„JHUKOP[[PUNV\YYL]LU\L[HYNL[Zยน -VYTVYLPUMVYTH[PVUVU6ORPZLLWHNL

4."35$"1*5"-

3


>,?0»ZYLHJOZWYLHKZ HJYVZZ[OL]PUL >PULYPLZHJYVZZ(\Z[YHSPHOH]LILLUX\PJR [VLTIYHJL>PUL,_WVY[0UP[PH[P]L»ZUL^ I\ZPULZZTVKLS^OPJOPZZL[[VZOHRL\W[OL PUK\Z[Y` 4HUHNPUNKPYLJ[VY+H]PK,SSPV[[ZHPK[OL JVTWHU`^HZSPTP[PUNPU]VS]LTLU[PU[OL JVTWHU`[VVUS`^PULYPLZ¶H[HYNL[OL L_WLJ[Z[VILJVTWSL[LKPU[OLUL_[ML^ ^LLRZ ¸;OLYLHYLHML^ZWV[ZSLM[PU=PJ[VYPH5L^ :V\[O>HSLZHUK;HZTHUPH¹OLZHPK ¸>P[OPUHML^^LLRZP[ZOV\SKILHSSZPNULK VMM^P[OYLNPZ[LYLKWHY[PJPWHU[ZHUK[OLU[OH[ JVUÄYTZJVU[YHJ[LKYL]LU\LMVY[OLUL_[ [^V`LHYZ,]LY`TVU[O^LHYLJVU[YHJ[LK H[HYV\UK WLYTVU[O[VY\U[OL I\ZPULZZ¹ >P[O[OLJVTWHU`WSHUUPUN[VVWLUP[Z ÄYZ[YL[HPSWYLZLUJLPU:PUNHWVYLPULHYS` ,SSPV[[ZHPK[OLVWWVY[\UP[PLZMVYNYV^[O ^LYLZ[YVUNHJYVZZ[OLYLNPVU^P[OHUVUSPUL WYLZLUJL[VVWLUZPT\S[HULV\ZS` ¸>LULLK[VVMMLYHSS[OVZLZVS\[PVUZVM YL[HPSZ[VYLZHUKVUSPUL¹OLZHPK ¸>LJHUHSZV[HYNL[[OLL_WH[YPH[L JVTT\UP[PLZPU[OLYLZ[VM:V\[O,HZ[(ZPH Z[YHPNO[H^H`PU3HVZ*HTIVKPH=PL[UHT >LJHU[LZ[[OVZLTHYRL[ZHUKZLL^OPJOPZ [OLILZ[[VUL_[TV]LPU[V¹

(]HKVNLSSPUN^P[O JVUZ\TLYZ 6YNHUPJZRPUJHYLJVTWHU`(]HKVPZZL[[VL_WHUKP[Z (\Z[YHSPHUYLHJOHM[LYPURPUNHUL^KLHS[VKPZ[YPI\[L P[ZSH[LZ[WYVK\J[Z[OYV\NO7YPJLSPUL»ZYL[HPSUL[^VYR *OPLML_LJ\[P]L.YLN-LYYL[[ZHPK[OLKLHS L_WHUKLK[OLJVTWHU`»ZYLHJOHJYVZZ[OLJV\U[Y` ¸(ZV\YZOV^LYNLSWYVK\J[ZOH]LQ\Z[YLJLP]LK YHUNPUNPU7YPJLSPUL^L[OPUR[OH[^PSSJYLH[LH ZPNUPÄJHU[HTV\U[VMI\ZPULZZ¹OLZHPK ¸>LHYLHSZV^VYRPUN[V^HYKZKPZ[YPI\[PUNV\Y WYVK\J[Z[OYV\NO>VVS^VY[OZHUK^L»YLJVUÄKLU[ [OH[[OLWYVK\J[Z^PSSILVUZOLS]LZH[>VVS^VY[OZPU [OLÄYZ[OHSMVM¹ ;OLJVTWHU`PZZ[PSSW\YZ\PUNP[ZHNNYLZZP]L

4

4."35$"1*5"-

L_WHUZPVU[OYV\NOV\[[OL(ZPHUTHYRL[^OLYLP[OHZ ZPNULKHKLHS^P[OHKPZ[YPI\[VYPU:V\[O2VYLHHUKPZ L_WLJ[PUN[VSH\UJOLHYS`UL_[`LHY ¸6\Y/VUN2VUNKPZ[YPI\[VYOHZKVUL]LY`^LSSMVY \ZPUP[WYVIHIS`KPKOHSMHTPSSPVUKVSSHYZPU I\ZPULZZ¹-LYYL[[ZHPK ¸>LOH]LPKLU[PÄLKHKPZ[YPI\[VYPU:V\[O2VYLH [OH[^LILSPL]L^PSSILHISL[VKVHZPTPSHYHTV\U[PU [OLZHTL[PTLMYHTL>L»YLSH\UJOPUN[OLYLPULHYS` ¸>LOH]LHSZVZV\YJLKHKPZ[YPI\[VYMVY:PUNHWVYL )Y\ULPHUK4HSH`ZPH^OPJO^L^V\SKHSZVSPRL[V W\YZ\L¹


(::6)»Z7P[JO-LZ[H[[YHJ[Z PU]LZ[VYZ 0U]LZ[VYZPU[LYLZ[LKPUL_WSVYPUN[OLWV[LU[PHSVMHU\TILYVM (::6)SPZ[LKJVTWHUPLZH[[LUKLKH7P[JO-LZ[PU4LSIV\YUL YLJLU[S`H[^OPJOUPULJVTWHUPLZV\[SPULK[OLPYNYV^[O Z[YH[LNPLZ *VTWHUPLZYLWYLZLU[LKH[[OL7P[JO-LZ[PUJS\KLK5VISL +LU[PZ[6W[HTLR)HU[P_HUK6/20,HJOJVTWHU`OHK\W[V [LUTPU\[LZ[VV\[SPUL[OLPYWSHUZHUK[VWLYZ\HKLPU]LZ[VYZHZ [V[OLH[[YHJ[PVUZVM[OLPYJVTWHU` 3\JHZ4J,U[LLVM6/20V\[SPULKOPZJVTWHU`»ZNVHS[V ILJVTLHTHQVYVUSPULYL[HPSLYVMOV\ZLOVSKHWWSPHUJLZ PUJS\KPUNIV[OJVTWHU`IYHUKLKWYVK\J[ZHUK^LSSHZHYHUNL VM^LSSRUV^UZ\WWSPLYZ5VIPSL+LU[PZ[»ZMV\UKLY+PVU2YHTLY L_WSHPULKOV^OPZJVTWHU`OHKÄYZ[TV]LYHK]HU[HNLPU LZ[HISPZOPUNHKLU[HSWSHUPU(\Z[YHSPH[VYLK\JLWH[PLU[»ZKLU[HS JVZ[Z0[OHZHSYLHK`H[[YHJ[LK[OLZ\WWVY[VMKLU[PZ[ZHUK JSPLU[Z6W[HTLR»Z+HUPLS4HOLYNH]LHUV\[SPULVM [OLJVTWHU`»ZZ[YH[LN`[VNYV^P[ZWYLZLUJLPU[OLUL[^VYR THUHNLTLU[ÄLSKOH]PUNKL]LSVWLKHUPUUV]H[P]LI\ZPULZZ TVKLS[OH[JV\SKILYLHKPS`HWWSPLK[VHU`VWLUZV\YJL ZVM[^HYL +\YPUN[OL TPU\[L7P[JO-LZ[OVZ[LKI`(::6)»Z*,6 7H\S5PLKLYLYPU]LZ[VYZOHK[OLVWWVY[\UP[`[VX\LZ[PVU[OL JVTWHUPLZ6UJL[OLMVYTHSWHY[VM[OLPU]LZ[TLU[ZLTPUHY JVUJS\KLKPU]LZ[VYZ^LYLHISL[VOH]LPUKP]PK\HSKPZJ\ZZPVUZ ^P[O[OL*,6ZVM[OLJVTWHUPLZ (U\TILYVMPU]LZ[VYZJVTTLU[LK[OH[[OLMVYTHSHUK PUMVYTHSLSLTLU[ZVM[OL7P[JO-LZ[^HZWHY[PJ\SHYS`\ZLM\SPU HZZLZZPUN[OLJVTWHUPLZ^P[OTHU`WSHUUPUN[VMVSSV^\W[OL JVTWHUPLZVUJL[OL`OHKHIZVYILK[OLPUMVYTH[PVUWYV]PKLK ;OL4LSIV\YUL7P[JO-LZ[PZILPUNMVSSV^LK\W^P[OZPTPSHY PU]LZ[VYL]LU[ZPU)YPZIHULHUK:`KUL` ;OLTLKPHNH]LNVVKJV]LYHNL[V[OLL]LU[^P[O)VI .V[[SPLIZLUMYVT)\ZPULZZ:WLJ[H[VY^YP[PUNHSLUN[O`HUK MH]V\YHISLHJJV\U[VM[OL7P[JO-LZ[ (::6)»Z7H\S5PLKLYLYZHPK[OH[7P[JO-LZ[Z^LYLILPUNOLSK PU4LSIV\YUL:`KUL`HUK)YPZIHULHUK[OLYL^LYLWSHUZ[V OVSKZPTPSHYPU]LZ[VYYVHKZOV^ZL]LY`[OYLLVYMV\YTVU[OZ HSVUN[OLLHZ[LYUZLHIVHYKK\YPUN;OL7P[JO-LZ[Z^PSS HSZVILL_WHUKLK[V(KLSHPKLHUK7LY[OUL_[`LHY

4VYL[OHUPU]LZ[VYZOLHYKHIV\[[OLSH[LZ[VWWVY[\UP[PLZ

3\JHZ4J,U[LLMYVT6/20

)VI.V[[SPLIZLUHUK7H\S5PLKLYLYJH[JO\W

+H[LZMVY[OLKPHY` /LHYMYVT[OLSH[LZ[JVTWHUPLZH[(::6)7P[JO)YLHRMHZ[ZPU)YPZIHULHUK:`KUL`

)YPZIHUL¶-YPKH`6J[VILY !¶ !HT 9P]LYZPKL9LJLW[PVUZ5L^-HYT 6_SHKL+YP]L5L^-HYT

:`KUL`¶;O\YZKH`5V]LTILY !¶ !HT 4LKPUH.YHUK/HYIV\YZPKL 4HYPULY( ):OLSSL`:[YLL[:`KUL`

4."35$"1*5"-

5


YHPZPUNJHWP[HSPUHKPMÃ&#x201E;J\S[THYRL[ ;(<96*(70;(37(9;5,9:/(:65*,(.(05;(2,56<;;67)03305.65;/,(::6) :765:69/656<99633)<;(**69+05.;64(5(.05.+09,*;69:0465>(9+ ;/(;»:653@;/,),.05505.

;OPZ`LHYOHZ[\YULKV\[[VILHUV[OLY I\SSPZOTVU[OZMVY;H\YV*HWP[HS7HY[ULYZ HM[LYVUJLHNHPU[HRPUNV\[[OLWYPaLMVY [OLTVZ[HTV\U[YHPZLKVU[OL(::6) WSH[MVYT (M[LYILJVTPUNHZWVUZVYPUSH[L [OLJVTWHU`OHZYHPZLKTVYL[OHU TPSSPVUPU[OLWHZ[[^V`LHYZIV[OVUHUKVMM [OLIVHYKTHUHNPUNKPYLJ[VY:PTVU>HYK [VSK:THY[*HWP[HS ¸>L»YL[OLTHYRL[SLHKLYVU(::6) H[[OLTVTLU[¶0^V\SKSPRL[V[HRL[OH[ YLJVYKHUKPTWYV]LP[¹OLZHPK ¸0ZLL[OLYLPZHWV[LU[PHS[VSL]LYHNLPU[V NYLH[JVTWHUPLZ[OH[HYLWLYOHWZNVPUN [OYV\NOZVTLNYV^PUNWHPUZHUKZPTWS` ULLKJHWP[HS(::6)PZZ\JOH^VUKLYM\S VW[PVUMVYJVTWHUPLZSVVRPUN[VYHPZL[OL TVUL` ¸;OL:4,THYRL[PZSHYNLS`PNUVYLKI` [OLIPNLUKVM[V^U(UK^OLU[OL`KVNL[ PU]VS]LK[OL`KVU»[YLHSS`JHYLHIV\[[OL V\[JVTLZ¹ 3HZ[`LHY>HYK»ZJVTWHU`^HZYLJVN UPZLKMVY[OLIPNNLZ[PUKP]PK\HSYHPZL7YL ZOHMVVK3[KHUK[OLMHZ[LZ[*VJVVU+H[H /VSKPUNZ3[KHUK[OLJVTWHU`PZJ\YYLU[S` PU]VS]LK^P[OLPNO[VYUPULHJ[P]LYHPZLZ PUJS\KPUN5VISL+LU[PZ[HUK62TLJVTH\ ¸5VISL+LU[PZ[^OPJOJSVZLKP[ZÃ&#x201E;YZ[ YV\UKVM PUHML^KH`ZPZHWYVÃ&#x201E;[ HISLMHZ[NYV^PUNI\ZPULZZ[OH[»ZTHRPUN KLU[HSJHYLHMMVYKHISLMVYHSS(\Z[YHSPHUZ¹ >HYKZHPK ¸;OLJVZ[ZHYL H`LHYMVYZPUNSLZHUK H`LHYMVYMHTPSPLZ¶[OL`NL[[OPZIHJR PUZH]PUNZMYVTVUL[YPW[V[OLKLU[PZ[(S YLHK` VMHSS[OLKLU[PZ[ZPU(\Z[YHSPHHYL ZPNULK\WHUK[OLYLHYLTVYL[OHU TLTILYZ^P[OKYV]LZVM[OLTQVPUPUNL]LY` KH`

6

4."35$"1*5"-

¸>LOH]LTHZZP]LPU[LYLZ[PU[OPZVWWVY [\UP[`MYVTKLU[HSHNNYLNH[VYZHUKPUZ\Y HUJLJVTWHUPLZI\[[OL(::6)PU]LZ[VYZ HYLNVPUN[VNL[Ã&#x201E;YZ[JYHJR¹ >HYKZHPKOL^HZPUZWPYLK[VIL^VYRPUN VU62TLJVTH\(\Z[YHSPH»ZMHZ[LZ[NYV^ PUNHUKTVZ[WYVÃ&#x201E;[HISLVUSPULYL[HPSLYMVY IHI`WYVK\J[ZHUKJVZTL[PJZ ¸;OLIVHYKVMKPYLJ[VYZPZHTHaPUN I\[^OH[YLHSS`PTWYLZZLZPZ[OLMV\UKLY *OPH:O\*OHUNH`LHYVSKN\`^OV JHTL[V(\Z[YHSPH^P[OUV[OPUNW\[OPTZLSM [OYV\NO\UPNV[HWOHYTHJ`KLNYLLHUK [OLUZ[HY[LK[OPZI\ZPULZZ^P[OOPZZH]PUNZ¹ OLZHPK ¸/LZSLLWZPUOPZMHJ[VY`HUK^VYRZZL]LU KH`ZH^LLRVU[OLI\ZPULZZ/L»ZZ\JOH O\TISLPTWYLZZP]L`V\UNN\`HUK^LHYL

YLHSS`WYV\K[VIL^VYRPUN^P[O[OPZJHSPIYL VMLU[YLWYLUL\Y¹ >HYKZHPK[OLRL`[VH[[YHJ[PUNZVSPK PU]LZ[TLU[PUHU`JVTWHU`^HZ[VLUZ\YLP[ ^HZ¸PU]LZ[VYYLHK`¹ ¸;OLÃ&#x201E;YZ[Z[LWPZ[OLYLZLHYJOHYV\UK [OLTHYRL[VWWVY[\UP[`¶THU`JVTWHUPLZ KV[OLVI]PV\Z[OPUNHUKWH`MVYZVTL 0)0:>VYSKYLWVY[PUNI\[`V\OH]L[VYLHSS` \UKLYZ[HUK[OLM\UKHTLU[HSZVM[OLTHYRL[ `V\HYLNVPUNPU[V¹OLZHPK ¸@V\YÃ&#x201E;UHUJPHSTVKLSULLKZHJLY[HPU SL]LSVMZVWOPZ[PJH[PVUI\[TVZ[VM[OLT HYLWYL[[`Y\KPTLU[HY`@V\ULLKZVTL[OPUN PUJYLKPIS`ZVWOPZ[PJH[LK[OH[PZKYP]LUI`[OL NYV^[OKYP]LYZVM[OLI\ZPULZZ^OL[OLY[OH[ PZ]VS\TLVYWYPJLVYPU[OLJHZLVMVUSPUL I\ZPULZZLZP[^V\SKILZLHYJO^VYKZVWLU

>(9+»:;07: -69,=(3<(;05. *647(50,:-69 05=,:;4,5; Â&#x2039;3VVRH[[OLNYV^[O M\UKHTLU[HSZ@V\ULLK[VRUV^ OV^IPN[OLVWWVY[\UP[`PZHUKTHRL Z\YL[OLJVTWHU`PZUV[[HJRSPUN[VV IPNHTHYRL[ Â&#x2039;3VVRH[[OLIVHYK,Z[HISPZO ^OL[OLY[OLIVHYKOHZHOPZ[VY` VMNLULYH[PUNZ\JJLZZMVY ZOHYLOVSKLYZ Â&#x2039;+PNPU[V[OLÃ&#x201E;UHUJPHSZ,UZ\YL [OLYLPZZ\MÃ&#x201E;JPLU[NYHU\SHYP[`PU[OL KL[HPSZHUK[OLHZZ\TW[PVUZHYL YLHSPZ[PJ

:PTVU>HYKVM;H\YV *HWP[HS7HY[ULYZ

Â&#x2039;(ZRX\LZ[PVUZ+VU»[ILHMYHPK[V WPJR\W[OLWOVULHUKHZRMVYTVYL KL[HPSZ


:765:69(>(9+: (::6)»:*,67(<3 50,+,9,9/(: (556<5*,+;/, >055,9:6-;/, (::6):765:69:» (>(9+:;/,9,(9, 469,;/(5(::6) :765:69:36*(;,+05 ,=,9@*(70;(3(5+05( 5<4),96-;/,4(169 9,.065(3*,5;9,: YH[LZ:,6HUKZVVUILJH\ZL[OLHZ[\[L PU]LZ[VYPZNVPUN[VNVZ[YHPNO[[V[OH[KL[HPS H[[OH[SL]LSVMNYHU\SHYP[`HUKPM`V\JHU»[ WYV]PKL[OH[`V\»YLUV[NVPUN[VJVU]PUJL HU`VUL^P[OOHSMHIYHPU[VPU]LZ[¹ >HYKLZ[PTH[LKH[SLHZ[OHSM[OLJVT WHU`»Z^VYR^HZKL]V[LK[VLUZ\YPUN[OL WYVZWLJ[P]LJVTWHU`YHPZPUNM\UKZ^HZ Z\P[HISL ¸(U\UWYLWHYLKTH[[LY^PSSILZSH\NO [LYLKI`PU]LZ[VYZZVHSSJSPLU[ZULLK[VNV [OYV\NOHRPUKVMIVV[JHTWWYVJLZZ[OH[ PU]VS]LZLUZ\YPUN[OL`OH]LKYP]LYIHZLK [YPWSLIV[[VTSPULÄUHUJPHSZZ\WWVY[LKI` KLMLUZPISLHZZ\TW[PVUZH)VHYKVM+PYLJ [VYZTHKL\WVMZ\WLYZ[HYZHZJHSHISLOPNO NYV^[OI\ZPULZZTVKLSHUKIHYYPLYZ[VLU [Y`VYPU[OLJHZLVMVUSPULI\ZPULZZLZ[OH[ OH]LVUS`HÄYZ[TV]LYHK]HU[HNLHWSHU[V Z[H`HOLHKVM[OLJ\Y]L¹OLL_WSHPULK ¸>OPSL0»KIHJRV\YJHWP[HSYHPZPUNYLJVYK HNHPUZ[HU`VULLSZLPU(\Z[YHSPHZVTL[PTLZ WYVQLJ[ZKVU»[NL[\W*VTTVUJH\ZLZ PUJS\KLH^LHRUVU]HS\LHKKPUNIVHYK V]LY]HS\H[PVUNHWZPU[OLI\ZPULZZTVKLS VYHMHPS\YL[VJVTT\UPJH[LZVTLWHY[VM [OLVWWVY[\UP[`[OH[PZULJLZZHY`MVYPU]LZ [VYZ[V\UKLYZ[HUK /V^L]LY[OLV]LY^OLSTPUNMLH[\YLVM [OLZLI\ZPULZZLZPZHIHKJVYWVYH[LJ\S[\YL PU^OPJOWLVWSLMHPS[V^VYR[VNL[OLYK\Y PUN[OLJHWP[HSYHPZPUNWYVJLZZ;OPZJHU ILKLHKS`4`ÄYZ[QVIPZ\Z\HSS`[VPKLU[PM` ¸WHZZLUNLYZ¹VY¸ISVJRLYZ¹HUK^LLK[OLT V\[.YV^PUNI\ZPULZZLZJHU»[HMMVYK[V OH]L[OLZLWLVWSLPU]VS]LKHUK^L^VU»[ ^VYR^P[O[OLT ¸>L»YLHS^H`ZSLHYUPUNMYVT[OLZLL_WLYP LUJLZHUKOH]LUV^I\PS[HSV[VM07PU[V [OLWYVJLZZVMNL[[PUNHTH[[LYYLHK`MVYH YHPZPUN[VH]VPK[OLZLWP[MHSSZ¹

>OPSL;H\YV*HWP[HS7HY[ULYZOHZILLU HNYLH[WLYMVYTLYMVY(::6)(::6)OHZ HSZVKLSP]LYLKZ[YVUNYL[\YUZ[V[OLJVT WHU`¶P[PZUV^SVVRPUN[VL_WHUKHZ^LSS ¸;OPZZWHJLOHZILLUYLHSS`NVVK[V ;H\YV¹>HYKZHPK ¸>LKVU»[THYRL[V\YZLY]PJLZ VM J\Z[VTLYZJVTL[V\Z[OYV\NOYLMLYYHSVY YLJVTTLUKH[PVU0[OPUR[OL]PZPIPSP[`WLVWSL NL[MYVT[OL(::6)WYVJLZZHSZVZOV^Z WLVWSL^OVWLYMVYTZH[[OPZSL]LSHUK^OV KVLZU»[ ¸6\YI\ZPULZZOHZNYV^U[V[OLWVPU[ ^OLYL^LULLK[VL_WHUKPUVYKLY[VTHPU [HPUV\YJVTTP[TLU[[VZLY]PJLSL]LSZHUK JSPLU[V\[JVTLZI\[P[PZOHYK[VÄUK[OL YPNO[WLVWSL[VOLSW\ZNYV^[OLI\ZPULZZ¶ `V\ULLK[VILHUHSSYV\UKLYPU[OPZZWHJL HUKWHZZPVUH[LHZ^LSS ¸>LOH]LTV]LKPU[V[OL:`KUL`THYRL[ HUK0L_WLJ[[VVWLUHUVMÄJLPU7LY[O ZOVY[S`[OLYLHYLZVTLNYLH[VWWVY[\UP [PLZ[OLYLHUKUV[THU`VWLYH[VYZWYV]PKL JHWP[HSYHPZPUNZVS\[PVUZMVY\USPZ[LKVW WVY[\UP[PLZ¹ >HYKPZHSZVJVUZPKLYPUNL_WHUKPUN[OL VYNHUPZH[PVU»ZWYVMLZZPVUHSZLY]PJLZVMMLY ¸6\YTVKLSPZ[VZVS]L[OLJ\Z[VTLY»Z WYVISLTHZX\PJRS`HUKWYVMLZZPVUHSS`HZ WVZZPISL¹OLL_WSHPULK ¸>LKVU»[PTWVZLSVUN[LYTJVU[YHJ[Z PU]VS]PUNWVZ[JHWP[HSYHPZPUNZLY]PJLZ ILJH\ZLV\YWOPSVZVWO`PZ[OH[HZH[PZÄLK J\Z[VTLY^PSSHS^H`ZJVTLIHJR>LNL[H SV[VMYLMLYYHSZHUKYLWLH[I\ZPULZZMYVTV\Y J\Z[VTLYZ ¸6\YHWWYVHJOPZ[VMVJ\ZVU^OH[^LKV ^LSS>LYLMLYHSV[VMI\ZPULZZ[VSH^`LYZ HJJV\U[HU[ZHUKI\ZPULZZHK]PZVYZ[OV\NO HUK0HT[OPURPUNHIV\[^OL[OLYHUKOV^ ^LJHUTV]LPU[V[OLZLZWHJLZ¹

50,+,9,9:(0+(::6) >(:¸=,9@73,(:,+ >0;/;/,,5,9.@(5+ *6440;4,5;),05. :/6>5)@:765:69: >/6(9,(505;,.9(3 7(9;6-(::6)»: *(70;(39(0:05. :@:;,4¹ ;/,(>(9+:(5+ ;967/0,:>033), -694(33@79,:,5;,+(; :765:69-<5*;065:05 +,*,4),9 ;/,>055,9:-69;/, @,(9,5+05.1<5, (9,! 46:;-<5+:9(0:,+! ;(<96*(70;(3 /0./,:;05+0=0+<(3 9(0:,!.,*26*(70;(3 0965.3,5/63+05.: -(:;,:;*6473,;,+ 05+0=0+<(39(0:,! .,*26*(70;(30965 .3,5/63+05.: ),:;7,9-69405.5,> :765:69:! :4,.96>;/*(70;(3 9(4:*6=,)3<,46<5; *(70;(3

:765:69796-03, 4."35$"1*5"-

7


ÄUL^PULÄUK (:;(9;<7*633,*;0=,6--,9:>05,90,::;9,5.;/055<4),9:;6 ,?7369,6=,9:,(:4(92,;:>0;/6<;;/,40++3,4,5

0UHUPUK\Z[Y`[OH[OHZILLU[`WPJHSS` KVTPUH[LKI`IPNIYHUKZHUKIPNYL[HPS VWLYH[PVUZ>PUL,_WVY[0UP[PH[P]LPZSVVRPUN [VZOHRL\W[OL^PULI\ZPULZZ^P[OH KPMMLYLU[I\ZPULZZTVKLSI\PS[VUZOHYLKYPZR HUKZ[YVUNWV[LU[PHSMVYNYV^[O 4HUHNPUNKPYLJ[VY+H]PK,SSPV[[ZHPK [OLI\ZPULZZTVKLSMVY>,?0HZH JVTTLYJPHSPZLKJVVWLYH[P]L^HZIHZLKVU OPZL_WLYPLUJLPU[OLWYPU[PUNPUK\Z[Y` ¸0^HZQ\Z[ZOVJRLKH[OV^WV^LYM\SP[ JHUIL^OLU`V\HYLHISL[VNL[WLVWSL ^VYRPUN[VNL[OLYPUHJVVWLYH[P]L^H`¹OL L_WSHPULK ¸>LNL[HIV\[^PULYPLZ[V^VYR [VNL[OLYMYVTHYV\UK(\Z[YHSPH[VMVYTHU L_WVY[NYV\WHUKI`^VYRPUN[VNL[OLY [OL`NL[ZVTLLJVUVTPLZVMZJHSL LMÄJPLUJPLZHUKZHML[`;OL`JHUZ[HY[[V IP[LVMMWYVK\J[Z[OH[[OL`JV\SKU»[HZHU PUKP]PK\HS¹ <UKLY[OLTVKLS^PULYPLZZPNU\W[V [OLWYVNYHTMVY[^V`LHYZ^P[OHTPUPT\T JVTTP[TLU[VM[^VWHSSL[ZVM^PUL,HJO ^PULY`»ZJVU[YPI\[PVUPZJVTIPULKPU[VH I\SRZOPWWPUNJVUZPNUTLU[^P[O[OLJVZ[Z VMZOPWWPUNHUKPTWVY[[H_H[PVUIVYUI`[OL ^PULY`VUHWYVYH[HIHZPZ ;OL^PULPZ[OLUZVSKPUYL[HPSV\[SL[Z VWLYH[LKI`>,?0^P[O[OLÄYZ[ZOVWZSH[LK [VVWLUPU:PUNHWVYLPULHYS` ¸;OLÄYZ[[HYNL[PZ:PUNHWVYLILJH\ZL P[PZHKL]LSVWLKTHYRL[^OLYL[OL`HYL HSYLHK`KYPURPUNHSV[VM^PULWS\Z[OLYLHYL HSV[VML_WH[YPH[LZ¶P[»ZHYLSH[P]LS`ZPTWSL THYRL[JVTWHYLK[VZVTLVM[OLV[OLY THYRL[ZH]HPSHISL¹,SSPV[[L_WSHPULK ;OLWYVJLZZOHZHSZVILLURLW[HZ ZPTWSLHZWVZZPISL[VLSPTPUH[L[OLPUÅ\LUJL VM[OLºTPKKSLTHU»VU^PULYPLZ»THYNPUZ ¸0U(\Z[YHSPH[OLYLPZHK\VWVS`PU[OL IV[[SLZOVWZHUK[OL`KLJPKL^OPJO

8

4."35$"1*5"-

^PULYPLZ^PSSILHISL[VWSH`VYUV[WS\Z [OLYLHYLSHYNLVUSPULWSH`LYZHUKZVTL ^PULJS\IZ¹,SSPV[[JVU[PU\LK ¸;OL`JVU[YVS[OLZWHJLHUKOV^L]LY T\JO[OL`^HU[[VWHPU[[OLTZLS]LZHZ OLSWPUN[OLPUK\Z[Y`I`ZLSSPUN[OL^PULMVY [OLTP[PZHYL]LYZLH\J[PVUHUKP[JVTLZ KV^U[V[OLSHZ[THUZ[HUKPUN ¸(ZTHSSWSH`LYPZ^VYZLVMMILJH\ZL [OL`KVU»[OH]L[OLLMÄJPLUJPLZPU[OLPY THU\MHJ[\YPUNWYVJLZZLZVY[OLPYZJHSL ¸0M`V\NVPU[V:PUNHWVYL[OLYLPZHZPTPSHY PZZ\L`V\^V\SKULLK[VÄUKHUPTWVY[LY ^OV^V\SKULNV[PH[L`V\KV^UVUWYPJL [OLUTHYNPUP[H[ [VHKPZ[YPI\[VY^OV ^PSSHKK HUK[OLU[OLYL[HPSLY^PSSW\[ HUV[OLY VU[OLNVVKZ

“Regardless of whether it is a good or bad month the bills are paid and the money that is left is almost pure profit.” ¸)`I`WHZZPUN[OLZLTPKKSLTLU [OLTHYNPUILJVTLZL_JLSSLU[MVY[OL WHY[PJPWH[PUN^PULYPLZILJH\ZL^LJHU[YLH[ P[SPRLHJLSSHYKVVY;OL`ZL[[OLZLSSWYPJLVU [OLPYNVVKZIHZLKVU[OLPYV^UPU[LSSPNLUJL VM^OH[[OLJVTWL[P[PVUPZKVPUN[OLU^OLU [OL`ZLSS[OL^PUL[OH[THYNPUPZHSSYL[HPULK I`[OL^PULY`¹ ;OLILULÄ[ZMVY^PULYPLZPZPTTLKPH[LS` VI]PV\Z ¸(IV[[SLVM^PULTPNO[ILZLSSPUNPU :PUNHWVYLMVYHIV\[ <UKLY>,?0»Z TVKLS[OL^PULY`»Z[HRL^V\SKILHIV\[

0UZ[LHKVMTHRPUN HIV[[SL[OL` HYLTHRPUNTVYLI`NVPUNKLLWLYPU[V [OLZHSLHUK[HRPUNTVYLJVU[YVSV]LY[OL [YHUZHJ[PVU¹ ;OLWV[LU[PHSMVY>,?0SPLZPUPUJYLHZPUN KPZ[YPI\[PVUHUKYL[HPSVWLYH[PVUZPULHJO [HYNL[THYRL[,SSPV[[ZHPKWVPU[PUNV\[[OH[ [OLI\ZPULZZ^V\SKOH]LTVZ[VMP[ZJVZ[Z WYLWHPK ¸;VWHY[PJPWH[LPU[OLWYVNYHT^LJOHYNL HÅH[HKTPUMLLVM WLYTVU[OWLY WHSSL[>OL[OLY[OLWHSSL[PZM\SSOHSMM\SSVY LTW[`[OH[MLLPZJOHYNLK¹OLZHPK ¸0UP[PHSS`^OLU^LWVVS[OH[TVUL`MYVT HSS[OL^PULYPLZ[VNL[OLYP[W\[Z\ZPUH IYLHRL]LUWVZP[PVUVMHIV\[ WLY TVU[O>L\ZL[OH[[VWH`[OLYLU[^HNLZ HK]LY[PZPUNHUKLSLJ[YPJP[` ¸/V^L]LYHZ[OLZHSLZPUJYLHZL^PULYPLZ ^PSSULLK[VOVSKTVYLZ[VJRILJH\ZL[OLYL PZZ\JOHSV^LU[Y`WVPU[(Z[OLZ[VJR Z[HY[ZTV]PUN[OLU[OL`^PSSULLK[VJVTTP[ [VTVYLWHSSL[ZHUKILJH\ZLP[PZHÄ_LK JVZ[TVKLS[OLU[OLUL_[TVUL`[OYV\NOPZ ULHYS`W\YLWYVÄ[ ¸(SS[OLJVZ[ZHYLWHPKI`[OL^PULYPLZ HUK[OL`HYLÄ_LKJVU[YHJ[ZZVYLNHYKSLZZ VM^OL[OLYP[PZHNVVKVYIHKTVU[O[OL IPSSZHYLWHPKHUK[OLTVUL`[OH[PZSLM[PZ HSTVZ[W\YLWYVÄ[¹ ;OLJVTWHU`PZI\KNL[PUN[VWYV]PKL HSTVZ[HTPSSPVUIV[[SLZH`LHYPU[V :PUNHWVYLI`[OLLUKVMP[ZZLJVUK`LHY YLWYLZLU[PUNH THYRL[ZOHYL ;VYLHJO[OH[[HYNL[[OLJVTWHU`^PSSIL OVSKPUNHYV\UKIV[[SLZPUZ[VJR LHJOTVU[ONLULYH[PUNHIV\[ YL]LU\L ¸)LJH\ZLHSSV\YZ[HY[\WJVZ[ZHUK LZ[HISPZOTLU[JVZ[ZHYLWHPKMVY[OLYPZR PZHSTVZ[ULNSPNPISL;OL^PULYPLZHYLPUMVY [OLSVUNOH\SHUKPUYL[\YUMVYJ\[[PUNV\[


+H]PK,SSPV[VM>PUL ,_WVY[0UP[PH[P]L

[OLTPKKSLTHU[OL`HYLNL[[PUNHSV[TVYL Z\Z[HPUHISLHUKKPYLJ[WH[OZ[VTHYRL[ ^OLYL[OL`YL[HPU[OLTHYNPU¹,SSPV[[ZHPK ¸-YVTHUPU]LZ[VYWLYZWLJ[P]L^LOH]L [YPLK[VYLTV]LZVTLVM[OLYPZRI`ZLJ\YPUN [OLYL]LU\LILMVYL^L[\YUHZVK-YVT H^PULY`»ZWLYZWLJ[P]LVI]PV\ZS`[OL`HYL HSZVPU[LYLZ[LKILJH\ZL[OL`»YLZOHYPUN [OLJVZ[ZZV[OL`HYLUV[NVPUN[VSVZL[OL MHYT0M[OL`^LYLLHJO[VZL[\WHZOVW PU:PUNHWVYL`V\^V\SKILIVYYV^PUN O\UKYLKZVM[OV\ZHUKZHTVU[O;OPZ^H` [OLYLPZZHML[`PUU\TILYZZVP[PZHSV^LY

YPZRWYVWVZP[PVU¹ >P[OZWHJLZPU>,?0SPTP[LK[V ^PULYPLZ,SSPV[[ZHPK[OLYL^LYLVUS`HML^ ZWV[ZSLM[[VÃ&#x201E;SS¶TLHUPUN[OLJVTWHU`OHK JVU[YHJ[LKTPUPT\TYL]LU\LPUWSHJLMVY [OLUL_[[^V`LHYZ (M[LYSH\UJOPUNPU:PUNHWVYLPU ,SSPV[[ZHPK>,?0^V\SKSVVR[VÃ&#x201E;UL[\UL [OLTVKLSILMVYLL_WHUKPUNPU[VV[OLY THYRL[Z^P[O4HSH`ZPHHUK;OHPSHUKHSYLHK` LHYTHYRLKHZWVZZPISL[HYNL[Z O[[W!^L_PS[KJVT

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! (SJOLT`,X\P[PLZ +HU3PZaRH KHUSPZaRH' HSJOLT`LX\P[PLZ JVTH\

4."35$"1*5"-

9


6ORPHOLHKHSYLHK` 65305,9,;(03,9(5+*65:<4,9,3,*;9650*: 4(5<-(*;<9,96/200:366205.;6*(:/05 650;:-09:;46=,9(+=(5;(.,

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! ;H\YV*HWP[HS :PTVU>HYK Z^HYK'[H\YVJHWP[HS JVTH\

3\JHZ4J,U[LLVM6ORP (UHNNYLZZP]LNYV^[OZ[YH[LN`OHZZLLU VUSPULYL[HPSLY6ORPHOLHKVMP[ZV^UWYVQLJ [PVUZHM[LYVUS`VUL`LHYVMVWLYH[PVUZ 4HUHNPUNKPYLJ[VY3\JHZ4J,U[LL[VSK :THY[*HWP[HS[OH[[OLJVTWHU`»ZYLJLU[ W\YJOHZLVMHJVTTLYJPHSYL[HPSVWLYH[PVU OHZNP]LUP[HJJLZZ[VIPNIYHUKWYVK\J[Z PTTLKPH[LS`¶HJJLZZ[OH[HW\YLS`VUSPUL YL[HPSLY^V\SK[HRLZL]LYHS`LHYZ[VLZ[HI SPZO ¸;OLYLOH]LILLUZ\IZ[HU[PHSIHYYPLYZ[V LU[Y`PU[LYTZVMZV\YJPUNWYVK\J[ZI\[^L OH]LV]LYJVTL[OH[[OYV\NOHJX\PYPUNH JVTTLYJPHSYL[HPSI\ZPULZZ¹OLZHPK ¸>LILSPL]L^LOH]LH[^V`LHYOLHK Z[HY[VUHU`V[OLYVUSPULYL[HPSWSH`LYZIL JH\ZL^LOH]LHJJLZZ[VTVYL[OHU WYVK\J[Z[OYV\NO[OPZHJX\PZP[PVU ¸>LRUL^P[^V\SK[HRL[^V`LHYZ[VNL[ VUIVHYK^P[OHSS[OLIPNIYHUKZPU[LYTZVM NL[[PUNZL[\W^P[OHJJV\U[ZHUKZ\WWVY[ ZV[OLX\PJRLZ[^H`[VJPYJ\TUH]PNH[L [OH[^HZ[VILHNNYLZZP]LHUKSVVRMVYHU HJX\PZP[PVU¹ (M[LYNVPUNSP]LPU+LJLTILY[OL JVTWHU`OHZHSZVILLUKL]LSVWPUNP[ZV^U IYHUKLKHWWSPHUJLZPUHKKP[PVU[VZLSSPUN THPUZ[YLHTIYHUKLKWYVK\J[Z ¸;OLYL^HZHYLHSSHJRVMHS[LYUH[P]LZMVY J\Z[VTLYZ[VI\`IYHUKUL^J\YYLU[NYHKL WYVK\J[ZPU(\Z[YHSPHVUSPUL¹ZHPK4J,U[LL L_WSHPUPUN[OLNLULZPZVM[OLJVTWHU` ¸(SV[VMYL[HPSLYZZLY]PJL[OLIYPJRZHUK TVY[HYZWHJL]LY`^LSSI\[[OL`JLY[HPUS` KVU»[KV[OLVUSPULZWHJL]LY`^LSS6[OLY JVTWL[P[VYZ^LYLWYV]PKPUNP[LTZ[OH[^LYL ]LY`T\JOY\UV\[TH[LYPHSVYPTWVY[LK NVVKZMYVT*OPUH;OLYL^HZU»[HU`VUL ZLSSPUNIYHUKUL^X\HSP[`WYVK\J[ZH[YLH ZVUHISLWYPJLZVUSPUL ¸2UV^PUN[OLYL^HZHJVUZ\TLYW\SS PU[OPZZWHJLHM[LYSVVRPUNH[^OH[OHZ OHWWLULKPU[OL<:HUK<2^P[O[OLW\YL VUSPULTVKLS^LRUL^^LJV\SKJLY[HPUS`

10

4."35$"1*5"-

JVTWL[LVUWYPJL^P[O[OLIYPJRZHUKTVY [HYYL[HPSLYZ^OV^V\SKUV[ILHISL[VTH[JO V\YWYPJL^P[O[OLPYZ\IZ[HU[PHSPUMYHZ[Y\J[\YL ^OPJOPZHSYLHK`PUWSHJL ¸>LOH]LILLUNYV^PUNYHWPKS`ZPUJL^L LZ[HISPZOLK[OLI\ZPULZZ;OYV\NOV\YV^U LU[Y`SL]LSWYVK\J[Z^LOH]LOHKMHU[HZ[PJ YL]PL^Z9L]LU\LZOH]LILLUZ[YVUNS`VU [OL\WZPUJL[OLPUJS\ZPVUVM[OLIYHUKLK WYVK\J[ZPU[OLSHZ[ZP_TVU[OZ¹ >P[O[OLJVTWHU`HSZVYLJLU[S`ÄUHSPZ PUNHYYHUNLTLU[ZMVYM\SÄSTLU[[VILHISL [VVMMLY¸UL_[KH`KLSP]LY`¹MVYJ\Z[VTLYZ 4J,U[LLZHPK[OLWYPTHY`MVJ\ZUV^^HZ [VKYP]LTVYL[YHMÄJ[V[OL^LIZP[L[OYV\NO IYHUKPUNHUKTHYRL[PUN ¸(Z\IZ[HU[PHSHTV\U[VMPU]LZ[TLU[^PSS NVPU[VNL[[PUNV\YUHTLHUKIYHUKV\[ [OLYL[OYV\NOTHYRL[PUNHUKWYVTV[PUN[OL I\ZPULZZ¹OLZHPK ¸;OLYL^PSSHS^H`ZILVUNVPUN0;KL]LS VWTLU[ZV^LULLKOPNOX\HSP[`Z[HMMPU TLYJOHUKPZPUN0;HUKM\SÄSTLU[^OPJOHSZV ULLKZJHWP[HS

“We knew we could compete with bricks and mortar retailers” ¸;OLV[OLYULLKPZMVYVWWVY[\UPZ[PJZ[VJR W\YJOHZLZ^OLYL^LJHUWH`\WMYVU[MVY NVVKZ^OPJOHYLH]HPSHISL^OLYLZ\WWS`PZ SPTP[LK>LJHU[OLULUZ\YLV\YUL_[KH` KLSP]LY`WVSPJ`PZTHPU[HPULK¹ ¸>LOH]LI\PS[[OLMV\UKH[PVUVM[OL JVTWHU`[VILHZJHSHISLI\ZPULZZ^OPJO OHZILLU^OH[^LOH]LILLUMVJ\ZPUNVU PU[OLSHZ[ZL]LU[VUPULTVU[OZ5V^P[PZ HSSHIV\[ZHSLZHUKTHYRL[PUN>L»YLOVWPUN [VOP[ZVTLWYL[[`HNNYLZZP]LZHSLZ[HYNL[Z ^OPJO^LILSPL]LHYLHJOPL]HISLNP]LU^OH[ OHZILLUKVULPUV[OLYHYLHZVM[OLVUSPUL

ZWHJL>L»YLSVVRPUN[VYHTW\WYL]LU\L[V TPSSPVUV]LY[OLUL_[ML^`LHYZ¹ 4J,U[LLZHPK[OLJVTWHU`^HZHSZV IVSZ[LYPUNP[ZTHUHNLTLU[Z[VJRZ^P[OHK ]LY[PZPUNN\Y\:PPTVU9L`UVSKZHUK(UKYL^ ;^HP[Z¶[OLJOPLML_LJ\[P]LVM)L[MHPY¶QVPU PUN1HZVU3P[[SL^VVK(U[OVU`.PYNPZHUK +H]PK*YVSSVU[OLIVHYK ¸0[Z[HY[LKV\[HZ[^VN\`ZTVU[OZ HNVHUKP[OHZJVTLHSVUN^H`ZPUJL[OLU `V\KVU»[NL[HX\HSP[`IVHYKSPRL[OH[PM [OL`KVU»[ILSPL]LPU[OLI\ZPULZZ¹4J,U [LLHKTP[[LK

“Perhaps we will be in a position where they can acquire us” ;OLSVUN[LYTZ[YH[LN`VM[OLJVTWHU` ^HZ[VILWLYMLJ[S`WVZP[PVULKMVYH[YHKL ZHSLHZ[OLVUSPULYL[HPSTHYRL[WSHJLTH [\YLZOLJVU[PU\LK ¸>LZ[HY[LK[OPZ^P[OHUL_P[PUTPUKPU [OH[SHYNLYYL[HPSLYZHYLU»[NVPUN[VOH]LH WYVISLTW\YJOHZPUNHUVUSPULZWHJLMVY TPSSPVUPMP[PZKVPUN[OLU\TILYZ¹ 4J,U[LLL_WSHPULK ¸2UV^PUN[OH[[OL`KVU»[KVVUSPUL^LSS PUH`LHYVY[^V^OLU[OL`HYLZJYHTISPUN HYV\UK[VNL[THYRL[ZOHYLWLYOHWZ^L^PSS ILPUHWVZP[PVU^OLYL[OL`JHUHJX\PYL\Z ¸>LOH]LOP[V\Y`LHYVULWYLKPJ[LK[\YU V]LY[HYNL[ZMYVTV\YPUMVYTH[PVUTLTV YHUK\TLHYSPLYPU[OL`LHY>LHYLJ\YYLU[S` YLKVPUN[OL04^P[OUL^WYVQLJ[PVUZIHZLK VUV\YHJX\PZP[PVUVM[OLJVTTLYJPHSYL[HPS VWLYH[PVU ¸0[OPUR[OLKPMMLYLUJLB^P[OV[OLYVUSPUL I\ZPULZZLZDPZ[OH[^L»YLHUHJ[P]LI\ZPULZZ ¶P[»ZUV[HWPWLKYLHT^L»YLHSYLHK`KVPUN ZHSLZ¹ ^^^VORPJVTH\


IYHUKUL^,+H`3PML ()9(5+5,>,5;9(5;05;6;/,(<:;9(30(5 (<;646;0=,05+<:;9@0:;<9505./,(+: 56;653@-690;:=,/0*3,:)<;0;: /630:;0*,5,9.@4(5(.,4,5;73(5

)HJRLKI`[OYLLNLULYH[PVUZVMMHTPS` PU]VS]LTLU[PU[OLPUK\Z[Y`,+H`3PMLJOPLM L_LJ\[P]L9VILY[3HULOHZZLLUWSLU[`VM PUUV]H[PVUZPU[OLH\[VTV[P]LI\ZPULZZ 5V^3HULPZSLHKPUN[OLJOHYNLPUHUL^ H\[VTV[P]LIYHUKZL[[VOP[(\Z[YHSPHIHZLK HYV\UKLULYN`LMร„JPLU[TV[VYPUN ยธ;OLYLZV\YJLZ^LOH]LPU(\Z[YHSPHPU HI\UKHUJLHYLZ\UZOPULNHZHUKWL[YVSยถ ^LKVUยป[OH]LKPLZLSยน3HULZHPK ยธ6\YWYVK\J[VMMLYZ^PSSILPU[OLWL[YVS LUNPUL37.LUNPULVYIH[[LY`LSLJ[YPJ ,=>LZLLH]LY`IYPNO[M\[\YL^P[O,=Z OV^L]LYMVYL]LY`JHYZ[OH[^LIYPUN PU[OLYL^PSSIL WL[YVS 37.HUK LSLJ[YPJ>LOVWL[OH[^PSSILYL]LYZLK PUZVTL`LHYZ[PTLHUK37.HUKLSLJ[YPJ ^PSS[HRL[OLWSHJLVMWL[YVSI\[^LHYLUV[ IHJRPUNHU`VULM\LSยถ^LยปYLIHJRPUNHSS [OYLL>LยปYLUV[HZ[YHPNO[,=JVTWHU`IL JH\ZL0[OPUR[OH[PZHKPZHZ[YV\ZHWWYVHJOยน /V^L]LY[OLJVTWHU`PZUV[SPTP[PUNP[Z ZJVWLVMVWLYH[PVUZ[V]LOPJSLZ^P[OWSHUZ [VPU[YVK\JLHOVTLLULYN`THUHNLTLU[ Z`Z[LT^OPJO\[PSPZLZ[OLJHYยปZIH[[LY`HZHU LULYN`Z[VYHNLKL]PJL ยธ>LHYLKL]LSVWPUNZVTLWYVK\J[Z HYV\UK[OLIH[[LY`LSLJ[YPJTVKLS^OPJO PUJS\KLHOVTLLULYN`THUHNLTLU[Z`Z [LT^OPJO^V\SKLUHISL[OLOV\ZLOVSKLY [VMLLKPU[V[OLNYPKVY[OLPYZVSHYยน3HUL L_WSHPULK ;OL]LOPJSLZHYLILPUNKL]LSVWLKPU *OPUHMYVT[OLNYV\UK\W^P[O[LJOUPJHS PUW\[MYVT3HULHUK3H\YPL:WHYRLZยถ[OL MVYTLYOLHKVMPUUV]H[PVUH[.4/VSKLU ยธ3H\YPLJHUI\PSKHJHYMYVTZJYH[JOยน 3HULZHPK ยธ;OLLUNPULLYPUNIHZLPZZVSPK[OLZHSLZ HUKTHYRL[PUNIHZLPZZVSPKI\[^LยปYLSVVR PUNH[HIYHUKUL^I\ZPULZZTVKLSยถ^LยปYL UV[[Y`PUN[VLT\SH[L^OH[PZHSYLHK`PU[OL THYRL[WSHJL ยธ>LยปYL[Y`PUN[VSVVRH[L]LY`[OPUNKPMMLY

LU[S`HUKJ\[V\[[OLJVZ[ZH[L]LY`WVPU[ยน 6ULPUUV]H[PVU^OPJO3HULZHPKOHK WYV]LUWVW\SHY^P[O[OLTHYRL[^HZP[ZWSHU [VVMMLY[OLJHYZVUHSLHZLKIHZPZ[VWYL ]LU[YHWPKKLWYLJPH[PVU[OYV\NOHK]HUJLZPU [LJOUVSVN` ยธ@V\^V\SKYLU[H]LOPJSLHUK[OLU[^V `LHYZSH[LY`V\^V\SKIYPUNP[IHJRHUKNL[ HUL^VULยน3HULJVU[PU\LK ยธ>L^V\SKYLM\YIPZO`V\YVYPNPUHS]LOPJSL HUKW\[P[IHJRV\[PU[V[OLTHYRL[;OL IH[[LYPLZ[OH[^L[HRLV\[VM[OH[]LOPJSL JHUILVMMLYLKHZL_[YHZ[VYHNL\UP[Z[VIL PUZ[HSSLKPU[OLNHYHNL;OPZPZHUPKLH[OH[ [OLTHYRL[ZQ\Z[SV]LILJH\ZL[OLPZZ\LHM MLJ[PUNIH[[LYPLZPU,=ZPZ[OLPYKLWYLJPH[PVU ยธ>P[O[OLHK]HUJLZPU[LJOUVSVN`PU[^V `LHYยปZ[PTLHIH[[LY`JV\SKILOHSM[OLWYPJL HUK[^PJL[OLJHWHJP[`^OPJOPZHZ[YVUN KLWYLJPH[PVU[OH[PZ[VVOHYKVU[OLJ\Z [VTLY>LJHU^YP[LVMM[OH[KLWYLJPH[PVUVU HZSV^LYZJHSL[OYV\NO[OLNHYHNLZ[VYHNL ^OPJOPZHZ[YVUNWVPU[VMKPMMLYLU[PH[PVUMVY \ZHZ^LSSยน 3HULZHPK[OLJVTWHU`OHKVYNHUPZLK H*OPUHIHZLKZ\WWSPLY^OPJO^HZHISL[V JVUULJ[PU[V,+H`3PMLยปZI\ZPULZZTVKLS ZLHTSLZZS`HUK[OLร„YZ[JHYZOH]LHSYLHK` ILN\UYVSSPUNVMM[OLWYVK\J[PVUSPULPULHYS` 6J[VILYPUHSLM[OHUKKYP]LTVKLS ;OLYPNO[OHUKKYP]LTVKLSPZL_WLJ[LK [VILH]HPSHISLPU4HYJOUL_[`LHYHM[LY ILPUNYLร„ULK[VTLL[(\Z[YHSPHUKLZPNU Z[HUKHYKZ ยธ0[PZHU(\Z[YHSPHUIYHUKIHZLKOLYL ^P[O[OLHIPSP[`[VL_WHUKV]LYZLHZ^P[OP[Z Z\WWS`ยน3HULZHPK ยธ;OLHNYLLTLU[^LOH]L^P[OV\YZ\W WSPLYZPZ[OH[(\Z[YHSPHPZUV[[OLVUS`THYRL[ ^LJHUNVPU[V>Lร„YLK[OLJVTWHU`\WPU 1\S`SHZ[`LHYHUK[OLJVTTLYJPHSHYYHUNL TLU[ZZPUJL[OLUOH]LILLUX\P[LZ[YVUNยน ;OLร„YZ[JHY^PSSILHWL[YVSร„]LKVVY:<= ^P[OH[OYLLKVVY,=TVKLSZL[[VMVSSV^

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! ;H\YV*HWP[HS :PTVU>HYK Z^HYK'[H\YVJHWP[HS JVTH\

ZOVY[S`HM[LY^HYKZ ;OLJVTWHU`OHZHSYLHK`ZOV^JHZLKP[Z ]LOPJSLZH[[OL4LSIV\YUL4V[VY:OV^[V JYP[PJHSHUKW\ISPJHJJSHPT ยธ;OLTHYRL[PZNYV^PUNJVUZ[HU[S`PU PU[LYLZ[ยน3HULZHPK ยธ;OLYLHYLJVUZ[HU[OP[ZVU[OL^LIZP[L ^P[OWLVWSLYLNPZ[LYPUN[OLPYPU[LYLZ[^OL[O LYP[IL[OLLSLJ[YPJ]LOPJSLHZHZ[HUKHSVUL VY[OLOVTLLULYN`THUHNLTLU[\UP[ ยธ>LยปYLI\PSKPUN\W[OH[KH[HIHZLHUK JVTT\UPJH[PUN^P[O[OVZLWLVWSLKPYLJ[S` >LRUV^[OLYLPZLUVYTV\ZWLU[\WPU[LY LZ[PU=PJ[VYPH^P[O[OLLSLJ[YPJ]LOPJSL[YPHSZ ยถ[OH[PU]VS]LZ[OV\ZHUKZVMWLVWSL-YVT SH\UJOPUN[OLIYHUKH[[OL4LSIV\YUL4V [VY:OV^WLVWSLOH]LZOV^U[OH[[OL`SPRL [OLIYHUKHUKSPRL[OLZ[VY`ILOPUKP[ ยธ0[ยปZH^OVSLUL^I\ZPULZZTVKLSMVY[OL PUK\Z[Y`>LZV\YJL[OLJHYMYVT*OPUHHUK KLSP]LYP[[V`V\YNH[L;OLMHJ[VY`PZLZ ZLU[PHSS`V\YZ[VYLยถ^LKVUยป[OH]L[OLJVU ]LU[PVUHSSPURZPU[OLZ\WWS`JOHPUTVKLS [OLYLMVYL^LJHUOH]LOPNOLYTHYNPUZVYIL TVYLJVTWL[P[P]LVUWYPJLHUKP[PZTVYL SPRLS`[VIL[OLSH[[LY ยธ;OLPKLHPZ[VOH]LHJVUJLW[Z[VYLPU LHJOJHWP[HSJP[`HUKY\U[OVZLHZ[OLWYP THY`ZLY]PJLHUKWHY[ZWVPU[HUK[OLU[OLYL ^V\SKILZH[LSSP[LZPUV[OLYWSHJLZ^OLYL [OL]VS\TLYLX\PYLKP[ยน

โ€œThe market is growing constantlyโ€ 3HULZHPK[OLJVTWHU`ยปZHWWLHYHUJL H[[OLTV[VYZOV^OHK[YPNNLYLKPU[LYLZ[ MYVTยธZ\IZ[HU[PHSH\[VTV[P]LHUKUVU H\[VTV[P]LNYV\WZยนSVVRPUN[VZLLOV^ [OLJVTWHU`MHYLZHUKILPU]VS]LK^P[OHU PUUV]H[P]LTV[VYPUNI\ZPULZZTVKLS 4LHU^OPSLHSSL`LZHYLVU[OLWYVK\J[PVU SPUL[VZLL[OLร„YZ[,+H`3PML]LOPJSLOP[[OL YVHK ^^^LKH`SPMLJVTH\

4."35$"1*5"-

11


RPJRZ[HY[PUNUH[\YL 763@.,564?/(:*644,9*0(30:,+,=63<;065

/HYULZZPUN[OLWV^LYVML]VS\[PVUOHZ JYLH[LKLUVYTV\ZVWWVY[\UP[`MVYWSHU[ [LJOUVSVN`JVTWHU`7VS`.LUVT? 4HYRL[PUNTHUHNLY:HYHO+`ZVU[VSK :THY[*HWP[HS[OH[[OLJVTWHU`OHK \USVJRLK[OLUH[\YHSWYVJLZZ[VWVS`WSVPK WSHU[ZTLHUPUN[OH[Z[VJRSPULZJV\SKUV^ ILJYLH[LK[VNYV^MHZ[LYVY^P[OIPNNLYMY\P[ VY[VJVWL^P[O\UMVYNP]PUNLU]PYVUTLU[HS JVUKP[PVUZ ¸7VS`WSVPKPZHUH[\YHSL]LU[[OH[VJJ\YZ VUJLL]LY`O\UKYLK[OV\ZHUK`LHYZPU WSHU[ZHZHYLZWVUZL[VLU]PYVUTLU[HS Z[YLZZ¹ZOLL_WSHPULK ¸)LJH\ZLH[YLLJHU»[NL[\WHUKTV]L V\[VM[OLZ\UVYL_[YLTL[LTWLYH[\YL JOHUNLZP[OHZH^H`VMZ^P[JOPUNVU NLULZ^P[OPUP[Z+5([VOLSWHKHW[[V LU]PYVUTLU[HSJOHUNLZ ¸7LVWSLOH]LILLUH[[LTW[PUN[V KLSPILYH[LS`JYLH[L[OPZZP[\H[PVUZPUJL[OL ZHUKV\YJOPLMZJPLU[PZ[PZ[OLÄYZ[[V ILHISL[VKVP[HUK[OLUNYV^[OL[YLLZV\[ [VILZ[HISL¹ ;OLHWWSPJH[PVUZVM[OPZ[LJOUVSVN`HYLMHY YHUNPUN]HY`PUNMYVTIPVM\LSHUKIPVTHZZ JVTWHUPLZZLLRPUNTVYLWYVK\J[P]L MLLKZ[VJR[VTPUPUNJVTWHUPLZSVVRPUN[V YLTLKPH[L[OLLU]PYVUTLU[HSPTWHJ[VM[OLPY ^VYR[OYV\NOUH[\YHSTLHUZ ¸>LJHUUV[VUS`WVS`WSVPKWSHU[Z^OPJO NYV^MHZ[LYILJH\ZL[OL`OH]L[OPZ+5( ^OPJOPZKLHSPUN^P[OLU]PYVUTLU[HSZ[YLZZ I\[HSZVTVYLYVI\Z[S`ZV^LJHUKL]LSVW [OLTPUTHYNPUHSPZLKHYLHZ¹+`ZVUZHPK ¸>LHYLHISL[VHWWS`V\Y7VS`?WYVJLZZ ^OPJOJYLH[LZHZ[HISLWVS`WSVPKLKWSHU[ [OPZTLHUZ[OH[P[JHUNYV^MHZ[LYKLHS TVYLYVI\Z[S`^P[OLU]PYVUTLU[HSZ[YLZZ I\[HSZVHZWHY[VMV\YWYVJLZZ^LJHU ^VYR^P[OLWPNLUL[PJJOHUNLZ[VKL]LSVWH WSHU[[OH[PZZWLJPÄJHSS`Z\P[LKMVYHJLY[HPU V\[JVTLSPRLNYV^PUNPUTHYNPUHSPZLKHYLHZ HMMLJ[LKI`KYV\NO[VYZHSPUP[`¹+`ZVUZH`Z ¸0M^L^HU[[VJYLH[LZVTLYLLK[`WL

12

4."35$"1*5"-

WSHU[ZVYNYHZZLZ[OH[JV\SKNYV^PU^H[LY [OH[OHZHZT\JOZHS[HZZLH^H[LY^OPJO ^V\SK[`WPJHSS`RPSSTVZ[WSHU[Z^LJHUKV [OH[6ULNVVKL_HTWSLVMHUHWWSPJH[PVUVM V\Y[LJOUVSVN`PZ[OL^VYR^LHYLJ\YYLU[S` \UKLY[HRPUN^P[O[OLJYLH[PVUVMZHS[[VSLYHU[ WSHU[ZMVY\ZLPUYLTLKPH[PUN^H[LY\ZLKPU [OLJVHSZLHTNHZPUK\Z[Y` ¸;`WPJHSS`[OPZ^H[LYOHZH]LY`OPNO ZHS[JVU[LU[HUKPZL_WLUZP]LHUKKPMÄJ\S[ [VYLTLKPH[L>LJHUHSZVJYLH[LWSHU[Z [OH[^PSS\W[HRLHU`TVZ[OLH]`TL[HSZVY JVU[HTPUHU[ZPUTPUPUNWYVJLZZ^H[LYHZ ^LSS^OPJONP]LZ[OLTPUPUNJVTWHU`[OL VWWVY[\UP[`[VJVTLHSVUNHUKOHY]LZ[[OL WSHU[Z¹ ;OPZWYVJLZZRUV^UHZIPVWHUUPUN ^OPJOPZWHY[VM7VS`.LUVT?»ZWO`[V YLTLKPH[PVUZ`Z[LTJHUJYLH[LLUVYTV\Z ÄUHUJPHSILULÄ[JVZ[J\[[PUNMVYTPUPUN JVTWHUPLZ!MVYL_HTWSLHZP[L^OPJO TH`OH]LJVZ[ TPSSPVU[VYLTLKPH[L JV\SKUV^JVZ[ TPSSPVUSLZZ\UKLY[OPZ WYVJLZZ ¸:VTLVM[OLV[OLYHWWSPJH[PVUZVM[OL [LJOUVSVN`PUJS\KL[YLLZSPRLZHUKHS^VVK ¶[YLLZ^OPJOZLJYL[LHWHY[PJ\SHYVPSMVY WLYM\TLVYTLKPJPUHS \ZLZ¹+`ZVUJVU[PU\LK ¸(U`[OPUN[OH[JYLH[LZOHZHZLLK^OPJO PZ\ZLKMVYVPS¶^OL[OLY[OH[ILMVYWLYM\TL VYIPVM\LSZ¶^LJHUJYLH[LH[YLL[OH[^PSS NYV^MHZ[LYHUKIPNNLY^P[OSHYNLYMY\P[HUK ZLLKZHUKHOPNOLYVPSJVU[LU[>LJHU YLK\JL[OLHTV\U[VM[PTLP[[HRLZ[VIL HISL[VOHY]LZ[[OLZLZLLKZI`WYV]PKPUNH [YLL[OH[YLHJOLZºTH[\YP[`»PUH[SLHZ[ SLZZ[PTL[OHUP[[HRLZMVYHZ[HUKHYK[YLL >LZH` [VILJVUZLY]H[P]LI\[P[PZ VM[LUT\JOTVYL¹ >OPSL[HSRVMWSHU[ZNYV^PUNMHZ[LY HUKZ[YVUNLYNLULYHSS`YPUNZHSHYTILSSZ MYVTWLVWSLJVUJLYULK^P[ONLUL[PJ TVKPÄJH[PVU+`ZVUZHPK[OPZWYVJLZZ^HZ JVTWSL[LS`KPMMLYLU[

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! )S\L4V\U[*HWP[HS 4HYR9HPUIPYK THYRYHPUIPYK' IS\LTV\U[JHWP[HS JVT


¸0[»ZZWLJPÄJHSS`UV[HNLUL[PJ TVKPÄJH[PVU¹ZOLZHPK ¸7VS`WSVPKPZHUH[\YHSL]LU[P[PZQ\Z[[OH[ ^LOH]LÄN\YLKV\[OV^[V[YPNNLYP[>L HYLUV[[HRPUN[OLNLULZHUKZWSPJPUN[OLT VYTP_PUN[OLTHYV\UK0[PZQ\Z[[HRPUN[OL WSHU[HUKJYLH[PUNHWVS`WSVPK`L]LU[HUK [OLUZ^P[JOPUNVUJLY[HPUNLULZ^OPJO [OLWSHU[^V\SKUH[\YHSS`KVPUP[ZV^U LU]PYVUTLU[¹ 7VS`.LUVT?PZZ[PSSPUP[ZPUMHUJ`I\[OHZ HSYLHK`H[[YHJ[LKPU[LYUH[PVUHSH[[LU[PVUMVY P[ZLMMVY[ZWHY[PJ\SHYS`PU[OL<UP[LK(YHI ,TPYH[LZ^OLYL[OL[LJOUVSVN`PZZV\NO[ [VWYVK\JLMLLKZ[VJRMVYSP]LZ[VJRHUK IPVM\LSZ +`ZVUZHPK[OLJVTWHU`^HZMVJ\ZLK VU[^VTHPUZ[YH[LNPLZPU[OLUL_[ TVU[OZ ;OLÄYZ[^HZ[VKL]LSVWLSP[LZ[VJRSPULZ IHZLKVUKLTHUKZV[OH[JVTWHUPLZ ZLLRPUNIPVM\LSMVYL_HTWSLJV\SKWSHJL HUVYKLYHUK7VS`.LUVT?^V\SKILHISL[V ZOPW[OLIHZLZ[VJR^P[OPU[OYLLTVU[OZ ¸;OPZTLHUZZV\YJPUNLSP[LZ[VJRZ¹ +`ZVUL_WSHPULK ¸;OLYLPZUVWVPU[PUWVS`WSVPKPUNH[YLL PMP[PZSLZZ[OHUPKLHS>LSVVRMVY[OLILZ[ WLYMVYTPUNSPULVM[OLWSHU[HUK[OLUKV[OL WYVJLZZ[VP[¹ ;OLZLJVUKZ[YH[LN`OHZHOPNOLY YLZLHYJOMVJ\Z^OLYL[OLJVTWHU`^V\SK KL]LSVWUL^Z[VJRSPULZMVY[OPYKWHY[PLZ IHZLKVU[OLPYWHY[PJ\SHYULLKZ¶HS[OV\NO [OPZWYVJLZZOHZHSVUNLYSLHK[PTLVMZP_\W [V[VTVU[OZ ;OLJVTWHU`OHZWYV[LJ[LKP[Z [LJOUVSVN`[OYV\NOZL]LYHSWH[LU[ZHUK HWWSPJH[PVUZMVYWH[LU[ZHUKPZIHJRLKI` [OL[LJOUPJHSL_WLY[PZLVM+Y 9VILY[;OPZ[SL[O^HP[LH^LSSYLZWLJ[LK ZLUPVYMVYLZ[LYHUK7YVMLZZVY(UKYL^3V^L [OLKPYLJ[VYVM[OL(\Z[YHSPHU*LU[YLMVY ,]VS\[PVUHY`)PVSVN`HUK)PVKP]LYZP[`H[[OL <UP]LYZP[`VM(KLSHPKL +`ZVUZHPK[OLJVTWHU`^HZUV^ [\YUPUNP[ZMVJ\Z[V¸SHYNLZJHSLWYVQLJ[Z¹ Z\JOHZ[OLJVHSZLHTNHZPUK\Z[Y`HUK WYVK\JPUNIPVM\LSZMVYW\ISPJ[YHUZWVY[ ¸>LOH]LHSHYNL[LHTVMHNLU[ZHYV\UK [OLNSVILSVVRPUNH[ZLJ\YPUNKLHSZ WHY[PJ\SHYS`PU[OL<UP[LK(YHI,TPYH[LZ :V\[O(TLYPJHHUK0UKPH^OLYL^LOH]L OHKHSV[VMPU[LYLZ[¹ZOLZHPK ^^^WVS`NLUVT_JVT

4."35$"1*5"-

13


ZWHJLPU]HKLYZ ;,*/5636.@:;(9;<705*907;<:/(:( 56=,3:63<;065;6+(;(:;69(.,(5+ )(*2<7¶<:,>/(;@6<(39,(+@/(=, ;YL]VY.SLUVM0UZJYPW[\Z (SSV^PUNJVTWHUPLZ[VIL[[LY\ZL[OLPYL_ PZ[PUNYLZV\YJLZPZWYV]PUN[VILH^PU^PU MVY[LJOUVSVN`Z[HY[\W0UJYPW[\Z *OPLML_LJ\[P]L;YL]VY.SLUZHPK[OL [LJOUVSVN`HSSV^LKJVTWHUPLZ[VIHJR\W KH[HHJYVZZ[OLPYLU[PYLUL[^VYRYH[OLY[OHU YLS`PUNVUHZPUNSLZ[VYHNL\UP[VYZLY]LY ¸0M`V\OH]L7*ZPU`V\YVYNHUPaH [PVUYH[OLY[OHUIHJRPUN\W[OLKH[HVU LHJO7*[VHZPUNSLZLY]LY[OLKH[HVU [OVZL7*ZPZIHJRLK\W[VHSS[OLV[OLY7*Z PU`V\YVMÄJL¹OLL_WSHPULK ¸@V\JHU[OLU\[PSPZLHSS[OH[L_[YHKPZR ZWHJL^OPJOPZUV[ILPUN\ZLKVU`V\Y SHW[VWVY7*PU`V\YVMÄJLPUH^H`[OH[ HJ[\HSS`WYV]PKLZHZVS\[PVU[V`V\YKH[H IHJR\WULLKZ ¸0[PZHIV\[[OLZLJ\YP[`HUKWYV[LJ[PVUVM HJVTWHU`»ZKH[HI\[HSZVTVZ[JVTWH UPLZOH]L[OH[JHWHJP[`ZP[[PUN[OLYL\U\ZLK ¶^O`UV[THRL[OLTVZ[VMP[&;OL`OH]L HSYLHK`ZWLU[[OLTVUL`VUH.IOHYK KYP]L^OLYL[OL`HYLVUS`\ZPUN.I¶^O` UV[\ZLP[HSSWYVWLYS`HUKWYV]PKLHIHJR\W ZVS\[PVUHZ^LSS&¹

14

4."35$"1*5"-

.SLUZHPK[OL[LJOUVSVN`I\PS[MYVT[OL NYV\UK\W\[PSPZPUN[OLÄ]LVYPNPUHSJVTWHU` MV\UKLYZ»RUV^SLKNLHUKL_WLYPLUJLHZ MVYTLYZVM[^HYLLUNPULLYZH[4V[VYVSH^HZ UV^ILPUNVMMLYLK[VJOHUULSWHY[ULYZ^OV JV\SK\ZLP[PUHJVIYHUKLKVMMLY[V[OLPY JSPLU[IHZL ¸;OL[LJOUVSVN`P[ZLSMPZ]LY`^LSSKL]LS VWLKHUKOHZHU\TILYVMHWWSPJH[PVUZ^L OH]LHSYLHK`PKLU[PÄLK¹OLZHPK ¸;OLYLHYLHJV\WSLVMJVTWL[P[VYZPU[LY UH[PVUHSS`^OVHYLWYV]PKPUNZPTPSHY[LJOUVS VN`¶OH]PUN[OVZLJVTWL[P[VYZZOV^Z[OH[ [OLYLPZHTHYRL[V\[[OLYL[VW\ZO[OL^VYK VUOV^KPZ[YPI\[LKIHJR\WPZWV[LU[PHSS` HIL[[LYVW[PVU[OHUHKH[HJLU[YL^OPJO JV\SKILRUVJRLKV\[I`HÄYLVYÅVVKVY LHY[OX\HRLHZ^LOH]LZLLUV]LY[OLWHZ[ ML^`LHYZ ¸-YVTHTHYRL[WLYZWLJ[P]LP[PZZ[PSSLHYS` Z[HNLHUK^L»YLSVVRPUNMVY[OVZLJOHUULS WHY[ULYZ[OH[JHUOLSW\ZNL[[VTHYRL[ YH[OLY[OHU\ZKVP[HSSV\YZLS]LZ;OH[ TLHUZ^LHYLSVVRPUNH[0;ZLY]PJLWYV]PK LYZ^OVHYLSVVRPUNMVYHIHJR\WZVS\[PVU

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! :4,.YV^[O *HWP[HS )YL[[1HJRZVU IYL[[QHJRZVU' ZTLNJJVT

^OPJOPZTVYLJVZ[LMMLJ[P]LZLJ\YLHUK ZJHSHISL[OHUV[OLYZVS\[PVUZH]HPSHISLV\[ [OLYL[VKH`¹ ;OLJVTWHU`OHZZPNULKZVTLPUP[PHS KLHSZ^P[OWHY[ULYZPU(KLSHPKLHUKPZSVVR PUN[VIVVZ[M\UKPUN[VZLJ\YLZHSLZHUK THYRL[PUN[HSLU[ ¸;OLJOHUULSWHY[ULYZHYLNLULYHSS`0; ZLY]PJLWYV]PKLYZVYWYV]PKLYZ^OVVMMLYH THUHNLKZLY]PJLVMMLYPUN[V[OLPYJ\Z[VT LYZVYHUV[OLYZVM[^HYLVMMLYPUN¹.SLU JVU[PU\LK ¸>LHYLNL[[PUNJSVZL[VHKLHS^P[O HJVTWHU`^OPJOKL]LSVWZHJJV\U[PUN ZVM[^HYLWHJRHNLZHUK[OL`ZLL[OPZHZH SVNPJHSHKKVU[V[OLPYHJJV\U[PUNZVM[^HYL 6I]PV\ZS`IHJRPUNP[\WPZ]LY`PTWVY[HU[ [V[OLTZV[OL`ZLL[OPZ[LJOUVSVN`HZH ]HS\LHKK ¸([[OPZWVPU[V\YMVJ\ZPZÄUKPUNJOHUULS WHY[ULYZ^OVHYLRLLUVUOLSWPUN\ZHUK ILPUNWHY[VM[OLQV\YUL`^P[O\Z;OL`HYL HSZVWYV]PKPUNTHYRL[MLLKIHJRHZ[OL` HYLV\[[OLYL[HSRPUN[VJ\Z[VTLYZHUK[OL` RUV^^OH[PZULLKLKMVYHTHYRL[ZVS\[PVU ;OH[OLSWZ\ZWYV]PKL[OLILZ[ZVS\[PVUMVY [OLPYJ\Z[VTLYZ[OH[^LJHU¹ )L`VUK[OLVWWVY[\UP[PLZPU[OLSVJHS THYRL[.SLUZHPK[OLJVTWHU`^HZHSZV SVVRPUN[VWLUL[YH[L[OL<:THYRL[^P[O [OLZ\WWVY[VM+Y1HUH4H[[OL^Z¶[OL MVYTLYNSVIHSSLHKLYMVY:(7 ¶HUK)PSS 6ILYTLPLY^OVV]LYZH^[OL[YHUZP[PVUVM ;LSZ[YHMYVTW\ISPJ[VWYP]H[LV^ULYZOPWHZ [OLL_LJ\[P]LKPYLJ[VYVMIYHUKPUNHK]LY[PZ PUNHUKTLKPH ¸;OH[L_WLYPLUJLPZOLSWPUN\Z[VWVZP[PVU V\YJVTWHU`[VIL[OLTVZ[H[[YHJ[P]LMYVT [OL<:THYRL[»ZWLYZWLJ[P]L¹.SLUZHPK ¸.L[[PUNPU[V[OH[THYRL[PZYLHSS`PTWVY [HU[MVY\Z4`L_WLJ[H[PVUPZ[OH[^L^V\SK ILZLLPUNZVTL[YHJ[PVUPU[OL<:ZVVULY YH[OLY[OHUSH[LY¹ ^^^PUJYPW[\ZJVT


Z\JRPUN[OLWYVÃ&#x201E;[ZMYVT HJSL]LYPKLH (5(<::0,05=,5;065/(:;/,05:,*;(5+)<:05,:: >693+)<AA05.(;;/,76::0)030;0,:

(M[LYZWLHRPUN[V(UKYL^*V]LU[Y``V\ JHU\UKLYZ[HUKL_HJ[S`^OV[OL()*OHK PUTPUKHZ[OLPY[HYNL[H\KPLUJL^OLU[OL` JYLH[LK[OL0U]LU[VYZZLYPLZ *V]LU[Y`PZ[OLTHUHNPUNKPYLJ[VYVM )HU[P_>VYSK^PKLHKL]LSVWTLU[JVTWHU` [OH[N\PKLZP[ZV^UHUKV[OLYZ»07PU[V WYV[V[`WLZHUK[OYV\NO[OLTHU\MHJ[\YPUN WYVJLZZ[VJVTTLYJPHSPZH[PVU ;OLJVTWHU`OHZHUPU[LYLZ[PUHU\TILY VMWYVK\J[ZYHUNPUNMYVTMVV[IHSS[LLZ[V TVZX\P[V[YHWZ (UK^OPSL[OLJVTWHU`OHZHSYLHK`ILLU Z\JJLZZM\S^P[OHYHUNLVMOPNONYHKLTVZ X\P[V[YHWZ^P[OPUZ[HSSH[PVUZPUJS\KPUN[OL :PUNHWVYLWVSVJS\IHUK[OL<5»ZIHZLPU ,HZ[;PTVY*V]LU[Y`PZL_[YLTLS`L_JP[LK HIV\[HUL^YL[HPS]LYZPVUVM[OL[YHW ¸>LOH]LKL]LSVWLKHTVZX\P[V[YHW[OH[ Y\UZVUZVSHYWV^LYHUKHZTHSSWHPU[IHSS N\U*6JHUUPZ[LY¹*V]LU[Y`ZHPK ¸0[PZ[OLVUS`VULSPRLP[PU[OL^VYSK6\Y TVZX\P[V[YHWZHYL[OL^VYSK»ZILZ[>L ULLKLKHWYVK\J[[OH[JV\SKILZVSKVMM[OL ZOLSMHUKKPKU»[ULLKHU`THPU[LUHUJL7LV WSL[HRLP[OVTLHUKZL[P[\WHUKVMMP[NVLZ 0[PZOPNOS`LMÃ&#x201E;JPLU[ILJH\ZLVM[OL*6P[PZ W\TWPUNV\[^OPJOPZ[OLTHQVYH[[YHJ[HU[[V [OLMLTHSLTVZX\P[VHSSV^PUN\Z[VJHW[\YL [OLTHUKIYLHR[OLIYLLKPUNJ`JSL¹ 7YVK\JLKI`)HU[P_>VYSK^PKLZ\IZPK PHY`4;LJO[OLTVZX\P[V[YHWZHYLJ\Y YLU[S`L_WVY[LK[VTVYL[OHUJV\U[YPLZ HUKOH]LILLUJYP[PJHSS`HJJSHPTLK ¸>LHYL[OLVUS`[YHWPU[OL^VYSK^OPJO PZYLJVNUPZLKI`[OLL_WLY[ZHZPU[LYY\W[PUN [OLIYLLKPUNJ`JSL¹*V]LU[Y`ZHPK ¸>LOH]LOHKVULTHQVYWSH`LYPU[OL <:^HU[PUN[VIYHUKV\YWYVK\J[I\[ PU[OLLUK^LKPKU»[NVHOLHKILJH\ZL OL^V\SKU»[W\[TPUPT\TWLYMVYTHUJL Z[HUKHYKZPU>LHYLNVPUN[VIYLHRPU[V[OL THYRL[6\Y\UP[V\[WLYMVYTZ[OLILZ[\UP[Z H]HPSHISLPU(TLYPJHHUK^LOH]L[LZ[Z[V

WYV]L[OH[MYVT^VYSKSLHKPUNLU[VTVSV NPZ[Z¹ 0[TH`VUS`ILHZTHSSPUZLJ[I\[TVZX\P [V[YHWZHYLHO\NLNSVIHSI\ZPULZZ^VY[O TVYL[OHUHIPSSPVUKVSSHYZHUKNYV^PUNL] LY``LHY¶UV[Z\YWYPZPUNNP]LU[OLHTV\U[ VMOLHS[OPZZ\LZTVZX\P[VLZJH\ZL ¸4VZX\P[VLZRPSSTVYLWLVWSL[OHU HU`[OPUNLSZL¶L]LY`ZLJVUKZVTLVULPZ K`PUNVMTHSHYPHVYKLUN\LVY`LSSV^ML]LY¹ *V]LU[Y`UV[LK ¸>L»YLNVPUN[VOH]LHTHZZP]LWYVI SLT^P[OTVZX\P[VLZPU(\Z[YHSPH[OPZ`LHY ILJH\ZLVM[OL^H[LYHUK[OLÃ&#x2026;VVKZHUK OLH[¹ *V]LU[Y`ZHPK[OLJVTWHU`^HZZLLRPUN JHWP[HS[VSH\UJO[OLWYVK\J[VU[OL(TLYP JHUTHYRL[^P[OHTHYRL[PUNJHTWHPNU HSYLHK`ZL[\W(M[LY[OH[[OLJVTWHU` L_WLJ[ZVUNVPUNYL]LU\LMYVT[OLZHSLVM JVUZ\THISLZ[VZ\WWVY[[OL[YHWZ ¸6ULO\UKYLKJV\U[YPLZOH]LHTVZX\P[V WYVISLTHUK[OLKPZWVZHISL^LHS[O[V ILHISL[VHMMVYKV\YTVZX\P[V[YHWZ¹OL JVU[PU\LK ¸0HTSVVRPUN[VNL[\UP[ZH`LHYNV

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! )S\L4V\U[*HWP[HS 4HYR9HPUIPYK THYRYHPUIPYK' IS\LTV\U[JHWP[HS JVT

PU[V[OVZLJV\U[YPLZ[YHWZHYV\UK [OL^VYSKPU[OLUL_[[OYLL[VMV\Y`LHYZ ^OPJOLX\H[LZ[V TPSSPVUWLY`LHYYL] LU\LVM[YHWZHSLZ ¸;OPZNP]LZ\ZHUVUNVPUNZHSLVMJVU Z\THISLZH[ TPSSPVUWLYTVU[O¹ ;OLJVTWHU`J\YYLU[S`ZLSSZ[YHWZ LHJO`LHYPU(\Z[YHSPHHUKOHZQ\Z[ILLU HWWYV]LKI`[OL0UKPHU4HSHYPHS9LZLHYJO 0UZ[P[\[L4;LJOPZJ\YYLU[S`Ã&#x201E;UHSPZPUN V[OLYKLHSZPU7HRPZ[HU/\UNHY`HUK5L^ *HSLKVUPH ;OL[YHWPZUV[[OLVUS`WYVK\J[)HU[P_ >VYSK^PKLPZWYVK\JPUN^P[OV[OLYPU]LU [PVUZPU[OL^VYRZPUJS\KPUNHSHKKLYOVSKLY HUKYLMYPNLYH[PVU\UP[ ¸>LHYLHVULZ[VWZOVWMVYPU]LU[VYZ¹ *V]LU[Y`ZHPK ¸>LJHUL_WSHPUOV^[LJOUVSVN`HUK WH[LU[PUNHUKJYLH[PUNHWYVK\J[OHWWLUZ HUKPUZVTLJHZLZ^L[HRLHWLYJLU[HNL ZOHYLVM[OLPYJVTWHU`HUKV]LYZLL[OL THUHNLTLU[ZPKL[VTHRLZ\YL[OLJVT WHU`NL[Z[V[OLLUKHUKNL[Z[OLWYVK\J[ JVTTLYJPHSPZLK¹ ^^^IHU[P_JVTH\

4."35$"1*5"-

15


MVY^OVT[OLJHY[VSSZ 4,9*<90,56--,9:*(97(92(5+;633 67,9(;69:;/,()030;@;6.6),@65+;/,*(9 05;6*65:<4,9),/(=06<9

7HWLYSLZZJHYWHYRPUNHUKZLHTSLZZ[VSSPUN JV\SKZVVUILHYLHSP[`[OHURZ[V4LYJ\YPLU PUHWSHU[OH[^V\SKILHIVVU[VIV[OJHY WHYRVWLYH[VYZHUKJ\Z[VTLYZ *OPLML_LJ\[P]L4PJOHLS.YHOHTZHPK[OL JVTWHU`OHKWYVK\JLKHÄUHUJPHSNYHKL THJOPUL[VTHJOPUL44[YHUZHJ[PVU WSH[MVYT ¸(THJOPULJV\SKILHJHYWHYRLU[Y` Z`Z[LTVY[VSSYVHK[LJOUVSVN`VYZVTL[OPUN HZZVWOPZ[PJH[LKHZIHURPUN[LJOUVSVN` L]LU[\HSS`¹OLZHPK :VOV^KVLZP[^VYR& ¸;OLYLHYL[^VWHY[ZVM[OLQPNZH^W\aaSL¹ .YHOHTZHPK ¸;OLÄYZ[PZOPNOKLÄUP[PVU]PKLVYLJVNUP [PVUHUKPKLU[PÄJH[PVUZ`Z[LTZ@V\HYL YLWSHJPUNHWHWLY[PJRL[^P[OH]PKLVZ`Z[LT ^OPJOJVTIPULZ[OLU\TILYWSH[L^P[O[OL JVSV\YVM[OLJHYHUKJHSJ\SH[PVUZVM[OL ]VS\TLVM[OLJHY¶ZV^LJHU[LSS^OL[OLYP[ PZH*VYVSSHVYHWHULS]HU¶^OPJOHSSV^Z\Z [VZ[VYL[OLKPNP[HSÄUNLYWYPU[MVY[OH[JHY ¸>LTH[JOP[VU[OL^H`PUHUKVU[OL ^H`V\[HUK^LI\PSKHKH[HIHZLVMJHYZ [OH[OH]L\ZLK[OH[JHYWHYRHUK[OLZ`Z[LT ILJVTLZTVYLHUKTVYLHJJ\YH[L ¸-YVTHJVUZ\TLYWVPU[VM]PL^P[PZHMYLL ÅV^WHYRPUNZ`Z[LTHUKMYVTHUVWLYH[VY»Z WLYZWLJ[P]L[OL`NL[RUV^SLKNLHIV\[OV^

16

4."35$"1*5"-

VM[LU[OH[JHYOHZJVTLPU^OLUP[JHTLPU SHZ[HUKOV^T\JOP[ZWLU[HUK[OH[HSSV^Z WHYRPUNNHYHNLVWLYH[VYZ[V\ZL[OH[PUMVY TH[PVU[VILLMMLJ[P]LTHYRL[LYZ ¸*HYWHYRPUNHZZL[ZKVU»[OH]LHSV[VM PUMVYTH[PVUHIV\[[OLPYJ\Z[VTLYZHUK^L HYLHSSV^PUN[OLT[VKL]LSVW[OH[ ¸@V\JV\SK\ZL[OH[HWWSPJH[PVUPUHSVJH [PVUZ\JOHZHUHPYWVY[^OLYLWLVWSLHYL MYLX\LU[[YH]LSSLYZHUKYLNPZ[LY[OLPYJHYI` LU[LYPUN[OLPYJYLKP[JHYKKL[HPSZHUK[OLPY SPJLUZLWSH[L;OLU[OL`JHUQ\Z[KYP]LPUHUK V\[HZ[OL`^PZO ¸@V\JV\SKHSZV[HRL[OLHWWSPJH[PVU[V ZLY]PJLZ[H[PVUZ^OLYL`V\TPNO[^HU[[V :4:`V\YU\TILYWSH[L[V`V\YMH]V\YP[L WL[YVSZ[H[PVUHUK[OLU^OLU`V\NVPUHUK V\[P[ZLUKZ`V\IVU\ZTLZZHNLZVU`V\Y WOVUL0[JV\SKYLWSHJL[OLMV\YJLU[ZVMM [LJOUVSVN`[OH[PZJ\YYLU[S`ILPUN\ZLK ¸0[HSZVOHZ[OLM[WYL]LU[PVUHWWSPJH[PVUZ ([HZLY]PJLZ[H[PVU[OLYLPZVUS`Ä]L[VZP_ JLU[ZVMWYVÄ[WLYSP[YLZVPMZVTLVULZ[LHSZ H[HURVMNHZ`V\OH]L[VZLSSHSV[[VTHRL \WMVYP[6\YJHTLYHZHYLHSSUL[^VYRLK HJYVZZ[OLZP[LZVPM`V\Z[LHSPUVULSVJH[PVU HUK[OLUKYP]LPU[VHUV[OLY[OLZ`Z[LT^PSS ZL[VMMHUHSHYT¹ ;OLTHJOPUL[VTHJOPULTHYRL[ZLJ [VYPZMVYLJHZ[[VILH IPSSPVUTHYRL[

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! ;H\YV*HWP[HS :PTVU>HYK Z^HYK'[H\YVJHWP[HS JVTH\

I`^P[OHJVTWV\UKHUU\HSNYV^[O YH[LVM 6[OLYHWWSPJH[PVUZVM44 [LJOUVSVN`PUJS\KLZTHY[LSLJ[YPJP[`TL[LYZ MLLKPUNKH[H[OYV\NO[OL[LSLJVTT\UPJH [PVUZUL[^VYR

“We have identified eight inventions which we will patent” ¸;OLHWWSPJH[PVUPZWYL[[`IYVHKPUP[Z\ZL ^P[O]LOPJSLZI\[P[HSZVIYVHK^OLU`V\ ULLKL]PKLU[PHY`[YHUZHJ[PVUIL[^LLUVUL THJOPUL[VHUV[OLY¶^LJHUKV[OVZLH[ ]LY`OPNOZWLLKHUK]LY`KPZJVU[PU\V\Z JVZ[¹.YHOHTZHPK ;OLJVTWHU`OHZYLJLP]LKPU[LYLZ[MYVT HYHUNLVMÄLSKZMYVTJVUNLZ[PVUHUK T\UPJPWHSP[`[H_HWWSPJH[PVUZ[VTVUP[VYPUN WH`HZ`V\KYP]LPUZ\YHUJLZJOLTLZ ¸>LOH]LPKLU[PÄLKLPNO[PU]LU[PVUZ^OPJO ^L^PSSWH[LU[MV\YVM^OPJO^LHYLKVPUN UV^¹.YHOHTZHPK ¸>L»YLSVVRPUN[VL_[LUKV\YI\ZPULZZ[V SPJLUZL[OL[LJOUVSVN`VMMZOVYL;OLYLPZ Z[YVUNPU[LYLZ[MYVT[^VVWLYH[VYZ¶VULPU *OPSLVULPU)YHaPS ¸;OLWLVWSL^L^PSS\S[PTH[LS`ZLSSV\Y WSH[MVYT[VHYL[OLSHYNL[LSLJVTT\UPJH[PVUZ I\ZPULZZLZ;OL[LSJVZHSSRUV^[OH[44 PZWHY[VM[OLPYYVHKTHWNVPUNMVY^HYKHUK [OL`RUV^[OH[[OL`ULLK[VWYVJLZZ[OL [YHUZHJ[PVUZPUHUVYKLYS`HUKSV^JVZ[THU ULYH[OPNO]VS\TLZ ¸;OLYLPZZVTLIPNPU[LYLZ[PU[OPZHUK[OL [LSJVZ\UKLYZ[HUKP[,HJO[LSJVI\ZPULZZ NYHZWZ[OLZPNUPÄJHUJLVM^OH[^LHYLKVPUN HUK[OLVWWVY[\UP[`MVY[OLT[VNVMYVT ILPUNH[LSJV[VH[VSSPUNJVTWHU`HZ^LSS 9VHKZHYLHUL[^VYRHUK`V\JHUTL[LY [OLTHUKJOHYNLTVUL`MVY[OLTQ\Z[HZ`V\ JHUMVYHJVWWLY^PYLUL[^VYR¹ ^^^TLYJ\YPLUJVT


-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! 

YVIV[L`LZ

*\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! 

6*<3(996)6;0*:»5,>;,*/5636.@0: */(5.05.;/,>(@>,3662(;;/,>693+

(YL]VS\[PVUHY`UL^[LJOUVSVN`MVYOPNOWLY MVYTHUJLZLUZVYWVPU[PUNHUKZJHUUPUN^PSS JOHUNL[OL^H`THJOPULZSVVRH[[OL^VYSK [OHURZ[V6J\SHY9VIV[PJZ ;OL[LJOUVSVN`PZ\ZLKPUTHJOPULZ^P[O VW[PJHSZLUZVYZ¶MVYL_HTWSLYVIV[Z\ZLK [VL_WSVYLPUOVZWP[HISL[LYYHPUHUK[YHUZTP[ PTHNLZIHJR[VHYLTV[LSVJH[PVU *OPLML_LJ\[P]L4HYR)PZOVWZHPK[OL JVTWHU`»ZOHYK^HYLWYV]PKLKWLYMVYTHUJL [OH[^HZ¸Z[YLL[ZHOLHKVMHU`V[OLYWYVK\J[ V\[[OLYL¹ ¸>LOH]L[HRLUHKPMMLYLU[HWWYVHJO[V [OLWYVISLT¹OLL_WSHPULK ¸(SS[OLL_PZ[PUN[LJOUVSVNPLZYLS`VU TV]PUN[OLZLUZVYZI`WVPU[PUN[OLZLUZVY P[ZLSMI\[V\Y[LJOUVSVN`HSSV^Z[OLZLUZVY [VYLTHPUZ[H[PVUHY`^OPSL^LWVPU[P[ZÄLSK VM]PZPVU ¸0M`V\^LYL\ZPUNZ`Z[LTZ^OPJOHYLJ\Y YLU[S`H]HPSHISLHUKSVVRLK[VVULZPKL^P[O HU`ZWLLK`V\^V\SKOH]L[V^HP[ZVTL [PTLMVY[OLPTHNL[VJH[JO\W^P[O^OLYL `V\WVPU[LK`V\YOLHK[V6\YZVS\[PVU WYV]PKLZ[OLHIPSP[`MVY[OLYLTV[LVWLYH[VY [VSVVRHYV\UK[OLYVVTHZPM[OL`^LYL[OLYL VU[OLZWV[^P[OHIZVS\[LS`UVSHN¹ )PZOVWZHPK[OL[LJOUVSVN`^HZWHY[PJ\ SHYS`\ZLM\SPU[OLKLMLUJLHUKTPUPUNPUK\Z [YPLZ^OLYLTHJOPULZ^LYL\ZLK[VL_WSVYL HYLHZ[OH[^LYLWV[LU[PHSS`KHUNLYV\ZMVY O\THUZ[VLU[LY ¸>LZLLP[ILPUNWHY[PJ\SHYS`\ZLM\SMVY OPNOIHUK^PK[OZ[HIPSPZH[PVUVUTVIPSL WSH[MVYTZMVYL_HTWSLZ[HIPSPZPUN[OL]PL^ VMHJHTLYHVUH]LOPJSL[OH[PZTV]PUNV]LY YV\NONYV\UK¹OLHKKLK ¸@V\JHUSVVRH[HU`WPLJLVMTPUPUN VYTPSP[HY`LX\PWTLU[^OPJOKYP]LZHJYVZZ YV\NONYV\UKHUKHJHTLYHPZJVU[PU\V\ZS` SVVRPUNH[ZVTL[OPUNPU[OLKPZ[HUJL0M[OL WHU[PS[JHU»[TV]LX\PJRS`LUV\NO[VJVWL ^P[O[OLTV]LTLU[VM[OLWSH[MVYT[OLUP[ ZPTWS`JHU»[SVJRVU[V[OL[HYNL[ZV`V\NL[

TV[PVUIS\Y¹ +LZPNULKI`)PZOVW6J\SHY9VIV[PJZOHZ WH[LU[LK[OLJVYL[LJOUVSVN`HUKJVU[YHJ[Z V\[[OLTHU\MHJ[\YLVMJVTWVULU[ZILMVYL HZZLTISPUN[OLZ`Z[LTZPUOV\ZL)PZOVW ZHPK[OLHZZLTIS`^V\SKSH[LYILV\[ZV\YJLK HZ^LSS ¸>LZLLV\YZLS]LZTHPUS`HZH[LJOUVSVN` KL]LSVWTLU[JVTWHU`¹OLZHPK ¸;OLYL»ZUVPU[LU[PVU[VOH]LHMHJ[VY`H[ HU`WVPU[ ¸>LOH]LJVTWSL[LK[OLKL]LSVWTLU[ VM[OLJVYL[LJOUVSVN`HUKSH\UJOLK[OYLL WYVK\J[ZI\PS[HYV\UK[OH[[LJOUVSVN`>L»YL J\YYLU[S`ULNV[PH[PUN[OLÄYZ[VMV\YHNYLL TLU[Z^P[O6,4WHY[ULYZHUKKPZ[YPI\[PVU WHY[ULYZ ¸;OLI\ZPULZZTVKLS[OH[^LHYL\ZPUN ^PSSNLULYH[L[OLTVZ[YL]LU\LV]LY[PTL [OYV\NOV\Y6,4WHY[ULYZ>LHYLWYV]PKPUN HUP[LT[OH[[OL`^PSSPUJS\KLPU[OLZ`Z[LT HZ[OLPYV^U5VYTHSS`[OH[^PSSILHOPNO WLYMVYTHUJLHWLY[\YL[OH[[OL`^PSSI\PSK[OL PTHNLYHYV\UKVYP[JV\SKILHM\SSPTHNPUN Z`Z[LT[OH[[OL`[OLUW\[PUHZ`Z[LTVM[OLPY V^U¹ )PZOVWZHPK[OL6,4HNYLLTLU[ZMVYTLK [OLJVTWHU`»ZWYPTHY`YL]LU\LNLULYH

-\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! 5L_[;YHJR ;VU`7P[[VYPUV [VU`'UL_[[YHJR JVTH\

[VYZHS[OV\NOV[OLYWYVK\J[Z^V\SKIL KL]LSVWLK[VZLSSLP[OLYKPYLJ[S`VY[OYV\NO KPZ[YPI\[VYZ )L`VUKTPUPUNHUKKLMLUJL)PZOVWZHPK [OL[LJOUVSVN`OHKHWWSPJH[PVUZPUPUK\Z[YPHS H\[VTH[PVUHUKIYVHKJHZ[PUN ¸>LJV\SKZ[HIPSPZL[OL]PL^VMHJHTLYH ^OLUP[PZVUHYHJPUNJHYVYH`HJO[VY HUV[OLYHWWSPJH[PVUJV\SKIL^OLUV\Y Z`Z[LTZP[ZZ[PSSHUK[YHJRZZVTL[OPUNSPRLH [LUUPZIHSS¹OLZHPK ¸;OLJ\YYLU[Z`Z[LTZZ\JOHZ/H^RL`L OH]LHU\TILYVMZ[H[PVUHY`JHTLYHZHUK [OVZLJHTLYHZ]PL^[OLIHSSJHSJ\SH[LP[Z [YHQLJ[VY`HUK[OLUKLJPKL^OL[OLYP[^V\SK OP[[OLSPULVYUV[6\Y[LJOUVSVN`OHZ[OL JHWHIPSP[`[VMVSSV^[OLHJ[\HSIHSS[OYV\NO V\[P[Z[YHQLJ[VY`MYVTYHJX\L[[VYHJX\L[PU JSVZL\W ¸>H[JOPUN[OLLU[PYLTH[JO[OH[^H` ^V\SKILIVYPUNI\[P[JV\SKILPU[LNYH[LK PU[V[OLPYJVTTLU[HY`¹ )PZOVWZHPKOLL_WLJ[LK[OLÄYZ[ HNYLLTLU[Z[VILPUWSHJLPU[OL¸UL_[ML^ ^LLRZ¹^P[O[OLI\ZPULZZKL]LSVWTLU[ Z[HNLZL[[VHJJLSLYH[L ^^^VJ\SHYYVIV[PJZJVT

4."35$"1*5"-

17


ZPURPUN[OL[LL[OPU[V UL^I\ZPULZZTVKLS 56)3,+,5;0:;0:4(205.(:73(:/>0;/0;: 0556=(;0=,)<:05,::46+,3

+PVU2YHTLYVM5VISL+LU[PZ[

>P[OHWLYZVUHSOPZ[VY`VMILPUN\UHISL [VHMMVYKKLU[HSJHYL5VISL+LU[PZ[JOPLM L_LJ\[P]L+PVU2YHTLYPZJVUร„KLU[OPZ I\ZPULZZTVKLSMVYHUH[PVU^PKLKLU[HSWSHU PZNVPUN[VIL^LSSYLJLP]LK ยธ0JV\SKUยป[HMMVYKKLU[HSJHYL^OLU0 ^HZH[LLUHNLYHUKL]LU^OLU0^HZH[ \UP]LYZP[`ยน2YHTLYYLJHSSLK ยธ0ULLKLKIYHJLZHUK0Q\Z[JV\SKUยป[ HMMVYK[OLT0OH]LHSZVYLHK[OH[[OLYLHYL WLVWSLPU(\Z[YHSPHVUH^HP[PUNSPZ[ [VILHKTP[[LK[VHW\ISPJKLU[HSOVZWP[HS 0[ยปZ\W[VH[^V`LHY^HP[ยถI`[OL[PTL[OL` HJ[\HSS`NL[[VZLLHKLU[PZ[[OLPY[LL[OHYL ZVH^M\S[OL`^PUK\WILPUNL_[YHJ[LKยน 5VISL+LU[PZ[ยปZI\ZPULZZTVKLSPZIHZLK HYV\UKVMMLYPUNHKLU[HSWSHU^OPJOYLK\JLZ MLLZMVYTLTILYZยถHTVKLS^OPJOPZ L_[YLTLS`Z\JJLZZM\SV]LYZLHZPUJV\U[YPLZ Z\JOHZ[OL<:( ยธ+LU[HSJHYLPZQ\Z[MHY[VVL_WLUZP]LPU [OPZJV\U[Y`ยน2YHTLYZHPK ยธ0[ยปZUV[JV]LYLKI`4LKPJHYLHUK PUZ\YHUJLPZJSLHYS`L_WLUZP]L^OPJOPZ^O` VUS` VM[OLJV\U[Y`JHUHMMVYKP[,]LU PM`V\KVOH]L[OLPUZ\YHUJL[OLYLHYLZ[PSS NHWWH`TLU[ZHUK[OLYLZ[YPJ[PVUZPTWVZLK I`[OLPUZ\YHUJLWVSPJPLZ ยธ5VISL+LU[PZ[PZHKLU[HSWSHU[OH[ LU[P[SLZTLTILYZ[VYLK\JLKKLU[HSMLLZ 7LVWSLZPTWS`QVPUVUSPULHUKHM[LY^HYKZ [OL`JHUTHRLHUHWWVPU[TLU[^P[OHU` VULVMV\YWHY[PJPWH[PUNKLU[PZ[ZHYV\UK (\Z[YHSPHPTTLKPH[LS`ยน 2YHTLYZHPK[OLWSHU^HZKPMMLYLU[[V KLU[HSJHYLVMMLYLK[OYV\NOOLHS[OPUZ\YHUJL WYV]PKLYZ ยธ6\YWSHUPZVUS`HSV^HUU\HSMLLยถ`V\ JHUILJVTLHTLTILYMVYHZSV^HZ

18

4."35$"1*5"-

 MVYTVU[OZยนOLL_WSHPULK ยธ@V\NL[[YLH[TLU[PTTLKPH[LS`[OLYLHYL UV^HP[PUNWLYPVKZ@V\JHUHSZVYLJLP]L \USPTP[LK[YLH[TLU[@V\JHUYLJLP]L HU`[YLH[TLU[`V\^V\SKSPRL^OLYLHZ ^P[OOLHS[OPUZ\YHUJL[OLYL^V\SKIL YLZ[YPJ[PVUZยน 2YHTLYZHPK[OLJVTWHU`^HZTV]PUN X\PJRS`[VLZ[HISPZOTHYRL[ZOHYLWVPU[PUN [V[OL(TLYPJHUTHYRL[^OLYLTVYL[OHU TPSSPVUWLVWSLILSVUN[VKLU[HSWSHUZ

โ€œNoble Dentist is a totally online operation, which allows us to keep the membership fees lowโ€ ยธ0U(\Z[YHSPH^LHYL[OLร„YZ[ZV^LOH]L [OH[ร„YZ[TV]LYHK]HU[HNLยนOLZHPK ยธ>OLU`V\SVVRH[[OLU\TILYZPU (\Z[YHSPH[OLYLHYLTPSSPVUWLVWSL ^P[OPUZ\YHUJL^OPJOSLH]LZ[OLYLZ[ ^P[OV\[PUZ\YHUJL;OLYLHYLHIV\[ TPSSPVUWLVWSL^OVJHUยป[HMMVYKPUZ\YHUJL ZV5VISL+LU[PZ[PZ]LY`]PHISLMVY[OLT ILJH\ZLMVYHSV^HUU\HSMLL[OL`JHUNV[V [OLKLU[PZ[HUKNL[[OLPYMLLZYLK\JLKยน ;OL5VISL+LU[PZ[TVKLSHSZV^VYRZPU JVUQ\UJ[PVU^P[OTLTILYZยปL_PZ[PUNOLHS[O PUZ\YHUJL2YHTLYZHPK ยธ0M`V\OH]LIV[OH5VISL+LU[PZ[ TLTILYZOPWHUKOLHS[OPUZ\YHUJL^LJHU YLK\JLVYLSPTPUH[L[OLNHWHZ^LSSHZ V]LYJVTPUNHU`YLZ[YPJ[PVUZVU[OLOLHS[O

PUZ\YHUJLWVSPJ`Z\JOHZ^HP[PUNWLYPVKZ ILULร„[SPTP[ZHUK[YLH[TLU[YLZ[YPJ[PVUZ ยธ/`WV[OL[PJHSS`PM`V\^LYLWSH`PUN ZWVY[HUK`V\NL[`V\Y[LL[OZTHZOLKPU `V\^V\SKNV[V[OLKLU[PZ[ยนOLZHPK ยธ@V\YIPSSTH`IL I\[ILJH\ZL `V\HYL^P[O5VISL+LU[PZ[`V\YIPSSTPNO[ ILYLK\JLK[V @V\YTLTILYZOPW PZ  ZVPU[OH[VUL]PZP[`V\ยป]L ZH]LKTVYL[OHU 0M`V\^LYLHSZV HTLTILYVMOLHS[OPUZ\YHUJLP[TH` JV]LY`V\\W[V :V^OPSL^LOH]L YLK\JLK`V\YMLLZ[OLOLHS[OPUZ\YHUJL YLK\JLZP[M\Y[OLY ยธ>LHYLH[V[HSS`VUSPULVWLYH[PVU^OPJO HSSV^Z\Z[VRLLW[OLTLTILYZOPWMLLZ SV^>Lยป]LKPZWLUZLK^P[OHSV[VM[OL [YHKP[PVUHSL_WLUZLZ>LJHUJLY[HPUS` HZZPZ[[OLTPSSPVUWLVWSL^OVHYL ^P[OV\[PUZ\YHUJLHUK^LJHUHSZVHZZPZ[ [OLTPSSPVUWLVWSL[OH[OH]LPUZ\YHUJLยน ;OLJVTWHU`OHZILLUVWLYH[PUN WYVร„[HIS`MVYร„]L`LHYZ^P[O2YHTLY ZH`PUN[OLZ[YLUN[OVM[OLTVKLSSPLKPU P[ZHUU\P[`Z[`SLWHZZP]LPUJVTLZ[YLHT MYVTTLTILYZOPWMLLZ YLUL^LHJO `LHY^P[O WH`PUNVUKPYLJ[KLIP[ HYYHUNLTLU[Z ยธ>LOH]L H]LYHNLHUU\HS YL]LU\LNYV^[OHUK^LยปYLHIV\[[V SH\UJOV\YUH[PVUHS79HUKHK]LY[PZPUN JHTWHPNU]LY`ZOVY[S`ยนOLZHPK ยธ>P[OPUTVU[OZ^LJV\SKILH OV\ZLOVSKUHTLยน ;V[OH[LUK[OLJVTWHU`OHZLUSPZ[LK THYRL[PUNHUK79OLH]`^LPNO[ZZ\JOHZ *SLTLUNLY^OV[VKH[LOH]LMVJ\ZLK VUZWYLHKPUN[OL^VYKPU[OLKLU[PZ[Y` PUK\Z[Y`HUK^PSSUV^ZOPM[MVJ\Z[V


-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK!  *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[!  -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! ;H\YV*HWP[HS :PTVU >HYKZ^HYK' [H\YVJHWP[HSJVT H\

NLULYH[PUNJVUZ\TLYH^HYLULZZ 0UHKKP[PVU[V[OLUH[PVUHSTHYRL[PUN HUKHK]LY[PZPUNJHTWHPNU2YHTLYZHPK [OLJVTWHU`^V\SKZOVY[S`ILSH\UJOPUN HIYHUKUL^^LIZP[LJVTWSL[L^P[O UL^IYHUKPUNHUK^HZHSZV^VYRPUN VUPTWSLTLU[PUNH¸WYHJ[PJLPU[LNYH[PVU Z`Z[LT¹ ¸9PNO[UV^ILJH\ZLOLHS[OPUZ\YHUJLPZ [OLVUS`[OPUNVU[OL(\Z[YHSPHUSHUKZJHWL ^OLU`V\NVPU[VHWYHJ[PJL[OLYLPZH /0*(7:THJOPULVU[OLJV\U[LY¹OLZHPK ¸0U[OLUL_[TVU[OZ^L^HU[[V YVSSV\[V\YV^UTHJOPULZ)LJH\ZL5VISL +LU[PZ[PZHWSHUHUKUV[PUZ\YHUJL^L JHU»[HJJLZZ[OH[THJOPULI\[^L^HU[ [VILHISL[VHJJLZZV\YV^U;OH[^PSS HSZVNP]L\ZHIHYYPLY[VLU[Y`ILJH\ZL HU`VUL^OVMVSSV^Z\Z^PSSOH]L[V\ZL V\Y[LJOUVSVN`¹ >OPSLVULL`LPZVU[OLNYV^[O VWWVY[\UP[`H]HPSHISLHUV[OLYL`LOHZ ILLUÃ&#x201E;YTS`MVJ\ZLKVUWVZP[PVUPUN[OL JVTWHU`MVYHZ[YVUNL_P[WVZP[PVU)VHYK TLTILYZPUJS\KL.YHOHT*VVR[OL MVYTLYJOPLML_LJ\[P]LVM,;YHKLHUK+Y +H]PK9\WHUP^OVMV\UKLKP:LSLJ[ ¸5VISL+LU[PZ[PZHSYLHK`WYVÃ&#x201E;[HISL HUKP[PZHSYLHK`HZ\JJLZZM\SJVTWHU`¹ 2YHTLYZHPK ¸>LHYLKLÃ&#x201E;UP[LS`H[YHKLZHSL[HYNL[ ;OLYLHYLOLHS[OPUZ\YHUJLJVTWHUPLZ PU(\Z[YHSPHHUK[HRLV]LY[HYNL[ZPU[OPZ PUK\Z[Y`HYLZJHYJL>P[O\ZILPUNH [OVYUPU[OLZPKLVM[OVZLOLHS[OPUZ\YLYZ 0ILSPL]L^LHYLKLÃ&#x201E;UP[LS`H[YHKLZHSL [HYNL[;OLV[OLYVW[PVUH]HPSHISLPZHU (:?SPZ[PUN¹ ^^^UVISLKLU[PZ[JVTH\

4."35$"1*5"-

19


-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! 

[OLNVVKVPS

*\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! 

87650*:/(:0+,5;0-0,+(5,> <:,-6963+-(9405.4,;/6+: ;6+,30=,964,.(603

.YV^PUNNSVIHSKLTHUKMVYVTLNHVPSZ OHZJYLH[LKHUL^VWWVY[\UP[`MVY8WVUPJZ ยถ\ZPUNHNLVSKTL[OVKZ ยธ(X\HWVUPJZOHZILLUHYV\UKMVY[OV\ ZHUKZVM`LHYZPUVULMVYTVYHUV[OLYJVT IPUPUNร„ZOMHYTPUN^P[OWSHU[HNYPJ\S[\YLยน L_WSHPULKJOPLML_LJ\[P]L.YHLTL)HYUL[[ ยธ;OLYLHYL[^VVY[OYLLIHJR`HYKZ\W WSPLYZVMHX\HWVUPJRP[Z[OH[`V\JV\SKZL[ \WPU`V\YIHJR`HYKZVP[PZILJVTPUNMHPYS` ^LSSRUV^U0[PZUL^VUHSHYNLJVTTLYJPHS ZJHSL[OV\NOHUK^LยปYLJLY[HPUS`[OLร„YZ[[V \ZLHSNHLPU[OLWYVJLZZยน (X\HWVUPJZYLSPLZVUNYV^PUN]LNL[HISLZ O`KYVWVUPJHSS`MYVTร„ZO[HURZ;OLWSHU[Z [HRL\W[OLUP[YVNLUWOVZWOH[LMYVT[OL ร„ZOยปZ^HZ[LHUKW\YPM`[OL^H[LY[VIL YL[\YULK[V[OLร„ZO ยธ.P]LUHSNHLPZZPTWS`HUV[OLY[`WLVM WSHU[^LJHUNYV^HSNHLPUHZPTPSHY^H`ยน

20

4."35$"1*5"-

+Y)HYUL[[ZHPK ยธ>LOH]LWHY[ULYLK^P[OHJVTWHU`PU 5:>^OPJOPZWSHUUPUNH]LY`SHYNLZJHSL OVY[PJ\S[\YLHX\HJ\S[\YLZ`Z[LT>LHYL ]LY`MVY[\UH[LPUWHY[ULYPUN^P[O[OLT ILJH\ZL^LOH]LHJJLZZ[V[OLPYMHJPSP[`HUK [OLPYL_WLY[PZLPUHX\HWVUPJZยน <[PSPZPUNV[OLYJVTWHU`ยปZWYVK\J[ZHUK L_WLY[PZLPZHOHSSTHYRVM[OLHWWYVHJO 8WVUPJZPZ[HRPUN[V[OLTHYRL[HZ+Y )HYUL[[L_WSHPULK ยธ6ULVMV\YN\PKPUNWYPUJPWSLZPZ[OH[^L KVUยป[^HU[[VILZWLUKPUN`LHYZHUK`LHYZ KL]LSVWPUN[LJOUVSVN`^L^HU[[VHKVW[ [OLSLHKPUNLKNLILZ[WYHJ[PJL[LJOUVSVN` [OH[PZVU[OLTHYRL[ยนOLZHPK ยธ9H[OLY[OHUZWLUKPUN [V TPSSPVU KL]LSVWPUNHWHY[PJ\SHYWYVK\J[^LTH` ILHISL[VI\`PU[VP[MVY TPSSPVUยถP[PZ T\JOTVYLJVZ[LMMLJ[P]LHUKVMJV\YZL^L

-\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! )S\L4V\U[*HWP[HS 4HYR9HPUIPYK THYRYHPUIPYK' IS\LTV\U[JHWP[HS JVT

^V\SK[OLUILKLHSPUN^P[O[OLL_WLY[ZPU [OH[ร„LSK ยธ>LHYLUV[PU[OLI\ZPULZZVMPU]LU[PUN HUKKL]LSVWPUN^LHYLPU[OLI\ZPULZZVM HKVW[PUNHUKJVTTLYJPHSS`L_WSVP[PUNHZ ZVVUHZWVZZPISLยน

โ€œWe are in the business of adopting and commercially exploitingโ€ ;OLJVTWHU`OHZHSYLHK`MVYTLKHYLSH [PVUZOPW^P[O[OL<UP]LYZP[`VM8\LLUZSHUK [VHJJLZZJVUZ\S[PUNZLY]PJLZMYVT7LLY :JOLURHUPU[LYUH[PVUHSL_WLY[PUHSNHLVPS HUKHUHZZVJPH[LWYVMLZZVYH[[OL\UP]LYZP[` 0[OHZHSZVZLJ\YLK[OLSHYNLZJHSLHX\H WVUPJZ`Z[LTPU5:>HUKPZJ\YYLU[S`PKLU [PM`PUNHSNHLWOV[VIPVYLHJ[VYZยถHZV\YJLVM SPNO[ULLKLK[VNYV^[OLHSNHLP[ZLSM ;OLJVTWHU`OHZHSZVPKLU[Pร„LK[LJOUVS VN`VU[OLTHYRL[[VL_[YHJ[[OLVPSMYVT[OL HSNHLWYVK\JLKI`6YPNPU6PS ยธ;OLYLHYL[^VTHQVY\ZLZVMHSNHLMVY [OLWYVK\J[PVUVMVPSยน+Y)HYUL[[ZHPK ยธ4VZ[JVTWHUPLZL_[YHJ[[OLVPSMVYIPV M\LSZ^OLYLHZ[OLPUK\Z[Y`^LHYLPUNYV^Z [OLHSNHLMVYO\THUJVUZ\TW[PVU6ULVM [OLWYPTHY`\ZLZ^V\SKIL[VWYVK\JLVTL NHVPS^OPJOVMJV\YZLOHZHWSL[OVYHVM ILULร„JPHSOLHS[OILULร„[ZPUJS\KPUNJHYKPHJ OLHS[OIYHPUOLHS[OZSV^PUN[OLWYVNYLZZPVU VMKPHIL[LZHUKZVVU(ZT\JOHZ VM[OLHK\S[WVW\SH[PVUPZKLร„JPLU[PU[OLZL VPSZHUKP[ZJH\ZPUNHTHZZP]LOLHS[OJVZ[ ILJH\ZLVM[OLZLKLร„JPLUJPLZHUKV\YKPL[ยน +Y)HYUL[[LZ[PTH[LK[OH[VUJL[OLJVT WHU`PZM\SS`YLZV\YJLKHM\SSWPSV[WYVK\JPUN WSHU[JV\SKIL\WHUKY\UUPUNI` ^^^XWVUPJZJVT


JYHJRPUN[OLJVKL 674(5;,2/(:(796=,5796+<*;.36)(3 +0:;90)<;065(5+36@(3*<:;64,9:56> 0;»:;04,-69*644,9*0(30:(;065¯ +HUU`4HOLYVM6WTHU[LR 6WTHU[LRVJJ\WPLZH\UPX\LSVJH[PVUPU [OL[LJOUVSVN`^VYSK![`WLP[ZUHTLPU[V .VVNSLHUK`V\^PSSVUS`NL[Z[VYPLZHIV\[ [OLJVTWHU`¶UVJVTWL[P[VYZJSV\K[OL JVTWHU`»ZZLHYJOYLZ\S[Z *OPLML_LJ\[P]L+HUU`4HOLYZHPK[OL JVTWHU`OHKKLSPILYH[LS`JOVZLUP[ZUHTL ILJH\ZLP[KPKU»[L_PZ[HU`^OLYLVU[OL PU[LYUL[HUK[OLYLMVYLHU`[OPUN[OH[^HZ HKKLK^V\SKUV^IL[PLK[V[OLJVTWHU` 0[»ZHJSL]LY\ZLVM[LJOUVSVN`[VKLSP]LYH NYLH[YLZ\S[¶HMLH[[OLJVTWHU`PZSVVRPUN [VYLWLH[HZP[JVTTLYJPHSPZLZP[ZUL[^VYR THUHNLTLU[[LJOUVSVN` ¸;OL5L[^VYR4HUHNLTLU[0UMVYTH [PVU:`Z[LT540:ZVM[^HYLP[ZLSMPZMYLL HUKVWLUZV\YJL^OPJOJYLH[LZH^OVSL JVTT\UP[`VMWLVWSLHYV\UK[OL^VYSK^OV JVU[YPI\[L[V[OLZVM[^HYLI\[P[PZSPJLUZLK HUKJVW`YPNO[LKI`6WTHU[LR¹4HOLY ZHPK ¸>LHJX\PYLK[OLPU[LSSLJ[\HSWYVWLY[` MYVT[OLVYPNPUHSKL]LSVWLYZPUYL[\YUMVY LX\P[`ZV[OL`HYLHSZVZOHYLOVSKLYZPU[OL JVTWHU` ¸;OLZVM[^HYLPZ\ZLKI`VYNHUP ZH[PVUZHYV\UK[OL^VYSKHUKOHZILLUPU \ZLMVY`LHYZZVP[PZX\P[LTH[\YL ¸-VY\ZP[PZUV[HIV\[JHW[\YPUNTHYRL[ VYWYV]PUN[OLWYVK\J[VYLZ[HISPZOPUNKPZ[YP

I\[PVUJOHUULSZVYKL]LSVWPUN[OLWYVK\J[ ¶HSSVM[OH[PZHSYLHK`KVUL(SS^LHYLKVPUN PZJVU]LY[PUNHWVY[PVUVM[OLL_PZ[PUNJ\Z [VTLYIHZL[VJVTTLYJPHSZLY]PJLZ¹ 4HOLYZHPK[OLJVTWHU`^V\SKVMMLY[^V MVYTZVMZLY]PJLZPUJS\KPUNVUNVPUNJVT TLYJPHSZ\WWVY[HUKJ\Z[VTPZLKZVM[^HYL \UP[Z^P[OHKKVUM\UJ[PVUZ^OPJOJV\SKIL W\YJOHZLKKPYLJ[S` 6WTHU[LRPZJ\YYLU[S`YHPZPUNM\UKZ[V HJX\PYL[OL[LJOUPJHSZRPSSZULLKLK[VKLSP]LY [OLZLZLY]PJLZHUKWYVK\J[ZHM[LYZLJ\YPUN [OLZLY]PJLZVMJOPLM[LJOUVSVN`VMÃ&#x201E;JLY2LP[O :PUJSHPYVULVM[OLVYPNPUHSMV\UKLYZVM[OL 540:[LJOUVSVN` ¸5V[THU`VYNHUPZH[PVUZHYLQ\Z[NVPUN[V NVHUKW\YJOHZL[OLJVTTLYJPHSZLY]PJLZ MYVT[OL^LIZP[L¹4HOLYZHPK ¸@V\ULLK[VOH]LZVTLRPUKVMLTHPS JVU]LYZH[PVU^P[O[OLT@V\KVU»[ULLK [V]PZP[[OLTVYULJLZZHYPS`ILPU[OLPY NLVNYHWO`I\[^LKVULLK[VNV[OYV\NO V\YPU[LYUHSZHSLZWYVJLZZ^P[O[OLTHUK[V THYRL[[OLZLY]PJL[V[OLL_PZ[PUN\ZLYZHUK WV[LU[PHSS`[VUL^\ZLYZHZ^LSS ¸-VY\Z[VZ\JJLLKHZHI\ZPULZZ^L ULLK[VJVU]LY[ VM[OLJ\Z[VTLYIHZL [VHJVTTLYJPHSZLY]PJL0[KVLZU»[TH[[LY ^OPJOVUL[OL`I\`HS[OV\NO^L^V\SK WYLMLY[OLJVTTLYJPHSZLY]PJLHNYLLTLU[

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! )S\L4V\U[*HWP[HS 4HYR9HPUIPYK THYRYHPUIPYK' IS\LTV\U[JHWP[HS JVT

HZ[OL`HYLYLUL^HISLLHJO`LHY0M^LJHU L_[YHJ[ MYVT VM[OLJ\Z[VT LYZ[OLUP[^PSSILHTHZZP]LZ\JJLZZMVY PU]LZ[VYZ¹ 4HOLYZHPK[OLVMMLYVMJVTTLYJPHSZ\W WVY[ZLY]PJLZ^V\SKIL^LSSYLJLP]LKI` 540:\ZLYZNP]LUTHU`^LYLSHYNLZJHSL IHURZ[LSLJVTT\UPJH[PVUZWYV]PKLYZHUK NV]LYUTLU[Z ¸;OLZLHYLVYNHUPZH[PVUZ^OPJONLULY HSS`ZWLHRPUN^V\SK^HU[HJVTTLYJPHS Z\WWVY[HNYLLTLU[HUK[OL`OH]LUV[ILLU HISL[VNL[P[¹OLZHPK ¸>LRUV^MYVTMLLKIHJR[OH[P[OHZ ILLUHUPZZ\LMVY[OLPY0;[LHT[VPTWSL TLU[ZVM[^HYL^P[OV\[JVTTLYJPHSZ\WWVY[ -VYTHU`P[OHK[VILWYV]LUP[^HZIL[[LY [OHUJVTTLYJPHSS`Z\WWVY[LKZVM[^HYL[V Q\Z[PM`[OLYPZR[V[OLPYI\ZPULZZ5V^P[PZ JVTTLYJPHSS`Z\WWVY[LK^LJHUNP]L[OLT [OH[VW[PVU¹ (ZHUL_HTWSLVMKLTHUKMVY[OLWYVK \J[4HOLYJP[LKHYLJLU[[YPHS^OLYL[OL JVTWHU`WYV]PKLKHWPLJLVMZVM[^HYLVU P[Z^LIZP[L[VNH\NLJ\Z[VTLYYLZWVUZL ¸>LW\[HWPLJLVMZVM[^HYL\W[OLYL ^OPJOL_PZ[PUN\ZLYZKPKU»[ULLK¹OLZHPK ¸>LKPKU»[THYRL[P[VY[LSSWLVWSLP[^HZ [OLYLHUKP[^HZKV^USVHKLK[PTLZPU UPULTVU[OZ¹ ^^^VWTHU[LRJVT

4."35$"1*5"-

21


-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! 

VYNHUPJ NYV^[O

*\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK!

(=(+6ยป:*,9;0-0,+69.(50* 796+<*;:(9,796=05.(/0;

:L]LYHS`LHYZHNV;HTT`-LUULY^HZ ZLHYJOPUNMVYZRPUJHYLWYVK\J[Z[VOLSW^P[O OLYKH\NO[LYยปZZLUZP[P]LZRPU (M[LYSVVRPUNOPNOHUKSV^[OLHUZ^LY JHTLMYVTHU\UL_WLJ[LKZV\YJL!OLYWHY LU[ยปZH]VJHKVMHYT ยธ0[^HZUยป[\U[PSZOLZ[HY[LK\ZPUN UH[\YHSPUNYLKPLU[Z[OH[ZOLKPZJV]LYLK[OH[ [OLZLUZP[P]P[`PUOLYKH\NO[LYยปZZRPUKPZHW WLHYLKยนYLJHSSLK(]HKVJOPLML_LJ\[P]L .YLN-LYYL[[ ยธ:OLZ[HY[LK[OLJVTWHU`PU[V ZOHYL[OLWYVK\J[ZOL^HZKL]LSVWPUN^P[O V[OLYZ;OL`KL]LSVWLK[OH[PU[VHUVYPNPUHS JLY[Pร„LKVYNHUPJIHI`YHUNLHUK[OLJVT WHU`Q\Z[NYL^MYVT[OLYLยน -LYYL[[ZHPK[OLJVTWHU`ยปZWVPU[VMKPMMLY LUJL^HZ[OH[P[WYVK\JLKJLY[Pร„LKVYNHUPJ HUK UH[\YHSWYVK\J[Z ยธ;OLYLHYLHSV[VMUH[\YHSVYUH[\YL LX\P]HSLU[WYVK\J[ZHYV\UKHUH[\YLLX\P] HSLU[WYVK\J[PZVUL^OPJOPZTHU\MHJ[\YLK [VTPTPJUH[\YLI\[PZUL]LYPKLU[PJHSยนOL ZHPK ;OLJVTWHU`OHZL_WHUKLKMYVTP[Z VYPNPUHSIHI`ZRPUJHYLYHUNL[VKLSP]LYH ]HYPL[`VMWYVK\J[Z^P[O[OLSH[LZ[HZOV^LY NLSYHUNL[OH[OHZQ\Z[ZLJ\YLKKPZ[YPI\[PVU HJYVZZ(\Z[YHSPH[OYV\NO7YPJLSPUL -LYYL[[ZHPK[OLJVTWHU`^HZUV^SVVR

22

4."35$"1*5"-

PUN[VL_WHUKHUKNYV^YHWPKS`[VJHWP[HSPZL VUPU[LYUH[PVUHSKLTHUK ยธ>LOH]LNV[[VHZ[HNL^OLYL^LOH]L LZ[HISPZOLKH^HYLOV\ZLPU[OL<:^L OH]LH79JVTWHU`HUKHNLUJ`V]LY [OLYLYLHK`[VZLSSMVY\ZOV^L]LY^LULLK JHWP[HS[VNL[TVYLWYVK\J[ZPU[V[OL^HYL OV\ZLHUKNL[[OL79JHTWHPNUYVSSPUNV]LY [OLYLยนOLZHPK ยธ>L^HU[[VL_WHUKV\Y(ZPHUKPZ[YPI\ [PVUHZ^LSS6\Y/VUN2VUNKPZ[YPI\[VYOHZ KVUL]LY`^LSSMVY\ZPUP[WYVIHIS` KPKOHSMHTPSSPVUKVSSHYZPUI\ZPULZZ ยธ>LOH]LPKLU[Pร„LKHKPZ[YPI\[VYPU:V\[O 2VYLH[OH[^LILSPL]L^PSSILHISL[VKV HZPTPSHYHTV\U[PU[OLZHTL[PTLMYHTL >LยปYLSH\UJOPUN[OLYLPULHYS`ยน ;OLJVTWHU`PZHSZVL_WSVYPUNV[OLY NYV^[OZ[YH[LNPLZ^P[OKPZ[YPI\[VYZPU:PUNH WVYL)Y\ULPHUK4H`SH`ZPH ยธ;OL(ZPHUTHYRL[PZKVPUNYLHSS`^LSSMVY \ZHUKVULVM[OLYLHZVUZP[PZKVPUNZV ^LSSPZ[OLWYVISLTZ[OH[*OPUHOHK^P[O JVU[HTPUH[LKIHI`WYVK\J[Zยน-LYYL[[ZHPK ยธ0U[OL(ZPHUTHYRL[PUWHY[PJ\SHYWYVK \J[Z[OH[HYLTHKLPU*OPUHBHYLZ[Y\NNSPUND )LJH\ZLLHJOMHTPS`PZVUS`HSSV^LKVUL JOPSK[OL`HYLZWLUKPUNHULUVYTV\Z HTV\U[VMTVUL`LUZ\YPUN[OLILZ[MVY[OLPY JOPSKYLUHUK[OL`WH`HWYLTP\TWYPJLMVY VYNHUPJWYVK\J[Zยน (]HKVยปZ<:Z[YH[LN`PZSVVRPUN[VL_WHUK IL`VUKVUSPULYL[HPSPU[VTHPUZ[YLHTVYNHUPJ WYVK\J[YL[HPSLYZ ยธ>OVSLMVVK4HYRL[ZPZH JOHPUZ[VYL ^OPJOVUS`ZLSSZWYLTP\TWYVK\J[ZZ\JO HZVYNHUPJMVVKHUKZRPUJHYLWYVK\J[Zยน -LYYL[[ZHPK ยธ0U[LYTZVM[OL^VYR^LOH]LILLU KVPUN[VLUZ\YL[OLWYVK\J[PZJLY[Pร„LK HUKKLSP]LYLKWYVWLYS`^L[OPUR^LJHU LZ[HISPZOHZ[YVUNTHYRL[ZOHYLPU[OLUL_[ [OYLL[Vร„]L`LHYZ ยธ0M^LยปYLHISL[VILZ[VJRLKI`>OVSL

:WVUZVY! 5L_[;YHJR ;VU`7P[[VYPUV [VU`'UL_[[YHJR JVTH\

MVVK4HYRL[Z[OLVWLUPUNVYKLY^PSSIL O\UKYLKZVM[OV\ZHUKZVMKVSSHYZ^OPJOPZ HIPNKYHPUVU[OL^VYRPUNJHWP[HS ยธ>LOH]LVYNHUPZLKร„UHUJLZV[OH[^L ^PSSILHISL[VKLSP]LY[OVZLVYKLYZI\[^L ^V\SKWYLMLY[V\ZLV\Y^VYRPUNJHWP[HS YH[OLY[OHUร„UHUJLยน 0UHKKP[PVU[VKPZ[YPI\[PVUPU(\Z[YHSPH [OYV\NO7YPJLSPULHUK*VSLZ[OLJVTWHU` PZHSZVPUULNV[PH[PVUZ[VKPZ[YPI\[L[OYV\NO >VVS^VY[OZ^P[O-LYYL[[LZ[PTH[PUN[OL WYVK\J[Z^V\SKILVU>VVS^VY[OZZOLS]LZ PU[OLร„YZ[OHSMVM ยธ6\YV[OLY[HYNL[PZL_WHUKPUNWOHYTHJ` KPZ[YPI\[PVUยนOLHKKLK

โ€œIf weโ€™re stocked by Wholefood Markets the opening order will be hundreds of thousands of dollarsโ€ ยธ>LRUV^[OH[VUJLWLVWSLPU[OLTLKP JHSMYH[LYUP[`\ZL[OLWYVK\J[[OL`[LUK[V YLJVTTLUKP[(ZHUL_HTWSLHML^^LLRZ HNV^LOHKHKVJ[VYPU9VJROHTW[VU Z[HY[LK[VYLJVTTLUK[OLWYVK\J[HUK HSTVZ[PTTLKPH[LS`MV\YVYร„]LWOHYTHJPLZ PU[OLHYLHZ[HY[LKZ[VJRPUN[OLWYVK\J[Z ยธ>LยปYLSVVRPUN[VWYV]PKLZHTWSLZ[V TLKPJHSWYHJ[P[PVULYZHUKOVWLM\SS`PU[OL UL_[TVU[OZ^L^PSSILPUWOHYTH JPLZIHZLKVUKLTHUKยน (JLSLIYP[`HTIHZZHKVY^HZHSZVILPUN JVUZPKLYLKHZWHY[VMH^PKLYTHYRL[PUN JHTWHPNU-LYYL[[ZHPK ยธ>LOH]LILLU[YHKPUNWYVร„[HIS`MVYH U\TILYVM`LHYZHUK^LHYLYLHSS`L_JP[LK HIV\[[OLM\[\YLVM[OLI\ZPULZZยน ^^^H]HKVVYNHUPJZJVTH\


H[^PZ[PU[OLYHPS *647(50,:/(=,),,58<0*2;6.9();/, 3(;,:;796+<*;-964;/,2(..96<7

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! 3L_[HY*HWP[HS 7L[LY6»5LPSS WL[LY'SL_[HYJHWP[HS JVTH\

+HUU`2SLPUVM2(..YV\W +HUU`2SLPUNYHIILKHJVU]LYZH[PVU^P[O OPZ^PMLHUK[\YULKP[PU[VHWYVK\J[^P[O ^VYSK^PKLKLTHUK ¸4`^PML^HZHU\YZL^OV^VYRLKPU HNLKJHYLVUUPNO[ZOPM[Z¹2SLPUYLJHSSLK ¸:OL\ZLK[VZOV^LY[OLYLZPKLU[ZPU[OPZ IPNZOV^LY^P[OYHPSZL]LY`^OLYL@V\»YL [Y`PUN[VOVSKHULSKLYS`WLYZVUHUKZOV^LY [OLTHUKNYHI[OLYHPSHUKP[PZ]LY`ZSPW WLY`¹ 2SLPU»ZZVS\[PVU&(UL^YHPS[OH[VMMLYLK T\JOIL[[LYNYPWWYVK\JLKI`[OL2SLPU .YV\W ¸0ZH[KV^UPUMYVU[VM[OLJVTW\[LY^P[O HUVSKYLK\UKHU[TVKLS[OH[0OHK^OPJO ^HZUVNVVKMVYHU`[OPUNHUKL_[YHWVSH[LK HWH[[LYUHUK^VYRLKP[V\[\U[PSP[^HZ YPNO[¹OLZHPK ¸;VIHJR\W[OL[LJOUVSVN`ILOPUKP[0 ZLU[PMVMM[V8\LLUZSHUK<UP]LYZP[`VM;LJO UVSVN`[VOH]LP[[LZ[LKMVYZSPWHUKNYPW0[ JHTLIHJR^P[OHU IL[[LYNYHIYH[L [OHUHUVYTHSOHUKYHPS\UKLYKY`JVUKP [PVUZHUK IL[[LYNYPWPU^L[NYLHZ` VYNSV]LKJVUKP[PVUZ^OPJOPZHO\NL HK]HU[HNL ¸0OH]LKLZPNULKHTHJOPUL[OH[[\YUZ JVU]LU[PVUHSYV\UK[\ILPU[V[OLUL^2(. :HML[`9HPS0[JOHUNLZP[ZZOHWLZV[OH[P[ HJ[\HSS`HWWLHYZ[VSVVRSPRLHWPLJLVMYVWL ^OPJOPZKLZPNULK[VÃ&#x201E;[L]LY`ZPaLOHUK ^OLU`V\NV[VNYPWP[ ¸0[»ZM\SS`WH[LU[LKHUKHSSV\YWH[LU[ ZLHYJOLZZOV^[OH[[OLYLPZUV[OPUNSPRLP[PU [OL^VYSK0[»Z[OLÃ&#x201E;YZ[YLHSHK]HUJLTLU[YL NHYKPUNZHML[`PUNYHIYHPSZHUKIHS\Z[YHKLZ MVYTHU``LHYZ¹ .YHIYHPSZHUKIHS\Z[YHKLZTH`UV[ ZV\UKSPRLHZL_`[VWPJI\[[OLHWWSPJH[PVUZ HYLLUKSLZZHUK[OLU\TILYZPU]VS]LKHYL LUVYTV\Z ¸6\YÃ&#x201E;YZ[[^VQVIZ^LYLPU[LYUH[PVUHS¶H ZPS]LYTPULPU7LY\HUKHUV[OLYTPULPU )YHaPS¶^OLYL[OL`VYKLYLK RTVM2(.

:HML[`9HPS¹2SLPUZHPK ¸;OPZ[`WLVMYHPSPUNJV\SKILJVTL[OL UL^Z[HUKHYK¶P[»ZILLUKLZJYPILKHZ[OL NVSKZ[HUKHYKPUNYPI>LLU]PZHNL[OH[P[ ^PSSILZWLJPÃ&#x201E;LKPUHSSTPUPUNZLJ[VYZHUK [YHUZWVY[0MKPYLJ[VYZVMJVTWHUPLZRUV^ [OLYLPZHZHMLYWYVK\J[V\[[OLYL[OL`OH]L [V\ZLP[¶[OL`»YLSPHISLPM[OL`KVU»[¹ (S[OV\NO[OLTPUPUNHUK[YHUZWVY[ZLJ [VYZHYL[OLTVZ[VI]PV\Z[HYNL[THYRL[Z MVY[OLYHPSP[ZHWWSPJH[PVUZJHUILMV\UKPU KP]LYZLPUK\Z[YPLZZ\JOHZHNLKJHYLHUK IVH[THU\MHJ[\YL ¸0[NVLZPU[VHSTVZ[L]LY`JVTTLYJPHS HYLH¶`V\UHTL[OLHYLHHUK`V\^PSS ILHISL[VÃ&#x201E;UKHUHWWSPJH[PVUMVYP[¹2SLPU L_WSHPULK ¸6I]PV\ZS`^LJHU»[TLL[HUKZLY]PJLHSS [OLULLKZH[VUJL>LOH]LHUL^I\ZP ULZZTVKLS^OLYL^LHYLUVSVUNLYNVPUN [V^VYRHNHPUZ[V\YJVTWL[P[VYZ^LHYL NVPUN[V^VYR^P[O[OLTI`SPJLUZPUNV\Y THJOPULHUK[HRPUNYV`HS[PLZPU ¸;OLHK]HU[HNLVMWLVWSL[HRPUNVU[OL THJOPULPZ[OH[[OL`^PSSL_WHUK[OLPYV^U I\ZPULZZHZ^LSS¶P[»ZH^PU^PU>LJHU WYVK\JL2(.MYVT TT\W[VTT UVTPUHSIHSSWPWLHUK^LJHUHSZVJVU]LY[ HU`[\ILPU[V2(.^OPJOTLHUZ^LJHU

JVU]LY[TPSKZ[LLSZ[HPUSLZZZ[LLSHS\TPUP \TIYHZZHUKNHS]HUPaLKWPWL¹ ;OLJVTWHU`OHZOLSKPUP[PHSTLL[ PUNZ^P[O(\Z[YHSPHUJVTWHUPLZHUK2SLPU L_WLJ[ZHNYLLTLU[Z[VILPUWSHJLI`LHYS` +PZJ\ZZPVUZ^P[OZHML[`JVTWHUPLZ PU:JV[SHUKHUK*HUHKH^PSSHSZVSLHK[V KPZ[YPI\[PVU[OYV\NOV\[,\YVWLHUK5VY[O (TLYPJHOLHKKLK ;OLTHZZP]LKLTHUKMVY[OLWYVK\J[OHZ HSZVWYVTW[LKTHZZP]LNYV^[O^P[OPU[OL 2SLPU.YV\W^OPJOPZZLLRPUNM\UKPUNMVY UL^WYLTPZLZHUK[VI\PSK[OLTHJOPULZPU HKKP[PVU[VVYNHUPaPUN[OLZ\IZ[HU[PHSO\ THUYLZV\YJLZYLX\PYLK :VTLLZ[PTH[PVUZZ\NNLZ[[OH[[OLYL HYLHSTVZ[ TPSSPVUVMZSPW[YPWHUKMHSS PUZ\YHUJLJSHPTZPU8\LLUZSHUKLHJO`LHY .P]LU[OLPTWVY[HUJLVMZHML[`PU[OL^VYR WSHJLHUK[OLSHYNLJVZ[ZHZZVJPH[LK^P[O UVUJVTWSPHUJLIV[O[OYV\NOSP[PNH[PVUHUK SVZZVMWYVK\J[P]P[`[OYV\NOZ[HMMTPZZPUN OV\YZ2SLPUZHPK[OLZHML[`PUK\Z[Y`^HZ ZP[[PUN\WHUK[HRPUNUV[PJL ¸;OL2(.9HPSPZHMHYZ\WLYPVYWYVK\J[ P[»ZJVZ[LMMLJ[P]LHUKP[VMMLYZMHYZ\WLYPVY ZHML[`¹OLJVUJS\KLK ¸0[»ZH^VYSK^PKLWYVK\J[¹ ^^^RSLPUUL[H\

4."35$"1*5"-

23

Smart Capital Magazine  

The cleverness and ingenuity of Australia's entrepreneurs is on full display in the latest issue of ASSOB's Smart Capital magazine profiling...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you