Issuu on Google+

EDAY LIFE: WRITING A NEW CHAPTER IN AUSTRALIAN MOTORING

4."35$"1*5"1 6 < 9 5 ( 3 6 - ; / , ( < : ; 9 ( 3 0 ( 5 : 4 ( 3 3 : * ( 3 , 6 - - , 9 0 5 . : ) 6 ( 9 + 3; + 5V]LTILYc

4VaaPL 4HY]LS (R)EVOLUTIONARY

)HU[P_>VYSK^PKL LUQV`Z[OL[YHWWPUNZVM SH[LZ[PU]LU[PVU

2PJRZ[HY[PUNUH[\YL ^P[O7VS`NLUVT?

WINING FEELING

,_WHUZPVUPU[V(ZPH [OLUL_[Z[LWMVY JVTTLYJPHS^PUL JVSSLJ[P]L

7YVKPNHSZVUYL[\YUZ[V ZWLHYOLHKVWLUZV\YJL JVTTLYJPHSPZH[PVU (TIP[PV\ZKLU[HSWSHUZL[[V JOHSSLUNLOLHS[OPUK\Z[Y` (5+469,

E NT SID E IN M ST TIES E I V IN TUN OR P OP


4."35$"1*5"-

4HRPUN[OPUNZOHWWLU 6ULVM[OLNYLH[H[[YHJ[PVUZVMPU]LZ[PUNPUJVTWHUPLZ[OH[YHPZLM\UKZ]PH[OL(::6)WSH[MVYT PZ[OH[`V\RUV^[OH[`V\YTVUL`^PSSIL\ZLK[VNYV^[OLI\ZPULZZLZHUKJYLH[LQVIZ (:?PU]LZ[VYZKVUV[LUQV`HU`Z\JOJSVZLPU[PTHJ`^P[O[OLJVTWHUPLZ[OH[[OL`PU]LZ[PU ;OLYLHSP[`PZ[OH[[OLTHQVYP[`VM(:?PU]LZ[VYZI\`ZOHYLZMYVTV[OLYPUKP]PK\HSZPUWYLMLYLUJL [VPU]LZ[PUNM\UKZKPYLJ[S`PU[V[OLHJ[\HSLU[P[` (::6)PU]LZ[VYZVU[OLV[OLYOHUKHYLKPYLJ[S`W\[[PUN[OLPYTVUL`[V^VYR;OL`HYL PU]LZ[PUN[OLPYTVUL`PUYLHSI\ZPULZZLZ[OH[^PSSJYLH[LYLHSQVIZ;OL`HYLPUMHJ[ZOHYPUN[OL QV`ZHUKYLZWVUZPIPSP[PLZVMV^ULYZOPW^P[O[OLLU[YLWYLUL\YZ^OVHYLJYLH[PUNMHZ[NYV^PUNHUK ]LY`PUUV]H[P]LI\ZPULZZLZ 5VKV\I[^LHYLHSSH^HYL[OH[[OLZL(::6)I\ZPULZZLZHYL[`WPJHSS`X\P[LZTHSSHUKOH]L ILLUVWLYH[PUNMVYSLZZ[PTL[OHU[OLH]LYHNL(:?JVTWHU`;OLYLPZUVH]VPKPUN[OLMHJ[[OH[ [OL`HYLOPNOLYVU[OLYPZRJ\Y]L)\[[OPZOPNOLYYPZRJHUZVTL[PTLZ[YHUZSH[LPU[VOPNOLYWYVÃ&#x201E;[Z MVYLHYS`Z[HNLPU]LZ[VYZ ;OLYHUNLVMWYVK\J[ZHUKZLY]PJLZWYVK\JLKI`(::6)JVTWHUPLZPZUV[OPUNZOVY[VM YLTHYRHISL>OLU`V\SVVRH[[OLJVTWHUPLZPU[OPZLKP[PVUVM:THY[*HWP[HS`V\JHUUV[IL HU`[OPUNI\[HTHaLKH[[OLPTHNPUH[PVUVMV\YLU[YLWYLUL\YZHUK[OLPY^PSSPUNULZZ[V[OPUR V\[ZPKL[OLIV_ 0U[OPZPZZ\LHYLHY[PJSLZHIV\[H[LJOUVSVN`IYLHR[OYV\NO[VLUOHUJLWSHU[NYV^[O"UL^ YVIV[PJZ[LJOUVSVN`"HUVUSPULYL[HPSPUN]LU[\YL"H^PULL_WVY[PUNI\ZPULZZ[OH[PZOHYULZZPUN [OLV\[W\[VMTHU`ZTHSS^PULYPLZ"HSV^LTPZZPVUZ]LOPJSL]LU[\YL"HUV]LSTVZX\P[V[YHW[OH[ JV\SKIYPUNOLHS[OILULÃ&#x201E;[Z[VTHU`WLVWSLHUKHZVS\[PVU[V[OLLTLYNPUNZOVY[MHSSPU6TLNH VPSWYVK\J[PVU 0HTZ\YL`V\^PSSLUQV`YLHKPUNHIV\[[OLZLHY[PJSLZ4VYLKL[HPSZHIV\[[OLZLJVTWHUPLZ THU`VM^OVTHYLPUHJ[P]LM\UKYHPZPUNTVKLJHUILMV\UKVU[OL(::6)^LIZP[L0PU]P[L `V\[VYLHK[OLPYVMMLYKVJ\TLU[ZHUK[VZ\WWVY[[OVZLJVTWHUPLZ[OH[H[[YHJ[`V\YPU[LYLZ[ 7SLHZLMLLSMYLL[VLTHPSTLPM`V\OH]LHU`JVTTLU[ZVYX\LYPLZHIV\[[OLZLJVTWHUPLZ WH\S'HZZVIJVTH\ /HWW`YLHKPUNHUKPU]LZ[PUN

7H\S5PLKLYLY *OPLM,_LJ\[P]L6MÃ&#x201E;JLY

PUBLISHER

(::6)3PTP[LK

(\Z[YHSPHU:THSS:JHSL6MMLYPUNZ)VHYK 

CEO 7H\S5PLKLYLY

EDITOR *OYPZ1HJRZVU

ADMINISTRATION 3L]LS*VYWVYH[L*LU[YL6UL *VYWVYH[L*V\Y[)\UKHSS83+ (::6)76)V_ .*4*83+ 

ASSOB CONTACT DETAILS 7OVUL! -H_! ,THPS!PUMV'HZZVIJVTH\ >LIZP[L!^^^HZZVIJVTH\

210

4."35$"1*5"-

IMPORTANT MESSAGE: COPYRIGHT, DISCLAIMER AND INVESTOR WARNING;OL7\ISPZOLYHUKHSSH\[OVYZHUK JVU[YPI\[VYZ[V[OL4HNHaPULYLZLY]L[OLPYYPNO[ZPUYLNHYK[VJVW`YPNO[VM[OLW\ISPZOLKTH[LYPHS5VWHY[VM[OPZ^VYR JV]LYLKI`[OLJVW`YPNO[TH`ILYLWYVK\JLKVYJVWPLKPUHU`MVYTVYI`HU`TLHUZ^P[OV\[[OLWYPVY^YP[[LUJVUZLU[VM [OL7\ISPZOLY;OL4HNHaPULJVU[HPUZPU]LZ[TLU[VWWVY[\UP[PLZTHKL\UKLYZLJ[PVUVM[OL*VYWVYH[PVUZ(J[*[O HUKYLSPLZ\WVU[OL(\Z[YHSPHU:LJ\YP[PLZ 0U]LZ[TLU[*VTTPZZPVU*SHZZ6YKLY¸)\ZPULZZ0U[YVK\J[PVU 4H[JOPUN :LY]PJLZ¹MVYW\ISPJH[PVU;OLPUMVYTH[PVUJVU[HPULKPU[OPZ7\ISPJH[PVUHIV\[[OLWYVWVZLKI\ZPULZZVWWVY[\UP[`HUK[OL ZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[ZPZUV[PU[LUKLK[VIL[OLVUS`PUMVYTH[PVUVU^OPJO[OLPU]LZ[TLU[KLJPZPVUPZTHKLHUKPZ UV[HZ\IZ[P[\[LMVYHKPZJSVZ\YLKVJ\TLU[7YVK\J[+PZJSVZ\YL:[H[LTLU[VYHU`V[OLYUV[PJL[OH[TH`ILYLX\PYLK\UKLY [OL(J[HZ[OH[(J[TH`HWWS`[V[OLPU]LZ[TLU[+L[HPSLKPUMVYTH[PVUTH`ILULLKLK[VTHRLHUPU]LZ[TLU[KLJPZPVUMVY L_HTWSL!MPUHUJPHSZ[H[LTLU[Z"HI\ZPULZZWSHU"PUMVYTH[PVUHIV\[V^ULYZOPWVMPU[LSSLJ[\HSVYPUK\Z[YPHSWYVWLY[`"VYL_WLY[ VWPUPVUZPUJS\KPUN]HS\H[PVUZVYH\KP[VYZ»YLWVY[Z(WYVZWLJ[P]LPU]LZ[VYPZZ[YVUNS`HK]PZLK[V[HRLHWWYVWYPH[LWYVMLZZPVUHS HK]PJLILMVYLHJJLW[PUNHUVMMLYMVYPZZ\LVYZHSLVMHU`ZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[Z INVESTOR WARNING0U]LZ[TLU[PUUL^I\ZPULZZJHYYPLZOPNOYPZRZ0[PZOPNOS`ZWLJ\SH[P]LHUKILMVYLPU]LZ[PUNPU HU`WYVQLJ[HIV\[^OPJOPUMVYTH[PVUPZNP]LUWYVZWLJ[P]LPU]LZ[VYZHYLZ[YVUNS`HK]PZLK[V[HRLHWWYVWYPH[LWYVMLZZPVUHS HK]PJL";OLPUMVYTH[PVUJVU[HPULKPU[OPZ7\ISPJH[PVUOHZILLUWYLWHYLKI`VYVUILOHSMVM[OLWLYZVU^OVPZWYVWVZPUN [VPZZ\LVYZLSS[OLZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[ZHUKULP[OLY(::6)7[`3[K(*5(::6)VYP[ZHJJYLKP[LK 4LTILYZHUK*VUZ\S[HU[ZOH]L\UKLY[HRLUHUPUKLWLUKLU[YL]PL^VM[OLPUMVYTH[PVUJVU[HPULKPU[OL7\ISPJH[PVU";OL PUMVYTH[PVUJVU[HPULKPU[OPZ7\ISPJH[PVUHIV\[HU`WYVWVZLKI\ZPULZZVWWVY[\UP[`HUK[OLZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[Z PZUV[PU[LUKLK[VIL[OLVUS`PUMVYTH[PVUVU^OPJO[OLPU]LZ[TLU[KLJPZPVUPZTHKLHUKPZUV[HZ\IZ[P[\[LMVYHKPZJSVZ\YL KVJ\TLU[7YVK\J[+PZJSVZ\YL:[H[LTLU[VYHU`V[OLYUV[PJL[OH[TH`ILYLX\PYLK\UKLY[OL(J[HZ[OL(J[TH`HWWS`[V [OLPU]LZ[TLU[+L[HPSLKPUMVYTH[PVUTH`ILULLKLK[VTHRLHUPU]LZ[TLU[KLJPZPVUMVYL_HTWSL!MPUHUJPHSZ[H[LTLU[Z" HI\ZPULZZWSHU"PUMVYTH[PVUHIV\[V^ULYZOPWVMPU[LSSLJ[\HSVYPUK\Z[YPHSWYVWLY[`"VYL_WLY[VWPUPVUZPUJS\KPUN]HS\H[PVUZ VYH\KP[VYZ»YLWVY[Z"7YVZWLJ[P]LPU]LZ[VYZZOV\SKILH^HYL[OH[UVLZ[HISPZOLKTHYRL[L_PZ[ZMVY[OL[YHKPUNVMHU` ZLJ\YP[PLZVYZJOLTLPU[LYLZ[Z[OH[TH`ILVMMLYLK"HUK;OPZ7\ISPJH[PVUPZZ\IQLJ[[V(:0**SHZZ6YKLYBD)\ZPULZZ 0U[YVK\J[PVUVY4H[JOPUN:LY]PJLZPZZ\LK^^^HZZVIJVTH\


-964;/,)6(9+ :PUJSHPYSVNZVU 0;PUK\Z[Y`]L[LYHU2LP[O:PUJSHPYOHZ YL[\YULK[V[OL[LJOUVSVN`OLMV\UKLK TVYL[OHUHKLJHKLHNVPUOPZUL^YVSL HZJOPLM[LJOUVSVN`VMร„JLY^P[O6WTHU[LR 3PTP[LK :PUJSHPYMV\UKLK5L[^VYR4HUHNLTLU[ 0UMVYTH[PVU:`Z[LT540:[OLVWLU ZV\YJLZVM[^HYLSPJLUZLKI`6WTHU[LRHZ WHY[VMP[ZUL^JVTTLYJPHSPaH[PVUWYVJLZZ :PUJL[OLUOLOHZOLSKKV^UHYVSL HZ[LJOUPJHSSLHKLYPU*PZJVยปZ(K]HUJLK :LY]PJL;LJOUVSVNPLZNYV\WIHZLKPU[OL :PSPJVU=HSSL` ;OLJVTWHU`ยปZJOPLML_LJ\[P]L+HUU` 4HOLYZHPK[OH[S\YPUN:PUJSHPYMYVTOPZ YVSLH[*PZJV^HZHTHQVYJV\WMVY[OL JVTWHU` ยธ2LP[OPZHOPNOS`YLNHYKLK[LJOUVSVNPZ[ PU[OLUL[^VYRTHUHNLTLU[HUKJSV\K THUHNLTLU[ร„LSKZNSVIHSS`ยนOLZHPK ยธ/LPZ[OLVYPNPUHSMV\UKLYVM[OL [LJOUVSVN`HUKOLOHZUยป[ILLUHISL[V ^VYRVUP[MVY[OLWHZ[JV\WSLVM`LHYZHZ [OLKL]LSVWTLU[OHZILLUKVULI`V[OLY WLVWSLPU[OLJVTT\UP[`/L^VYRLKVU UL[^VYRZ`Z[LTZMVY*PZJVPU:PSPJVU=HSSL` ^OLYLOL^HZYLZWVUZPISLMVYHU\TILYVM WH[LU[ZHUKOLPZH^VYSKSLHKLYPU[OLร„LSK ยธ>P[OPUH[LJOUVSVN`JVTWHU`[OPZPZH JVYULYZ[VULYVSLHUKHNPHU[SLHWMVY^HYK MVYV\YHK]HUJLKJVTTLYJPHSZLY]PJLZ

โ€œMy vision is to create a reputation for backing winners in this space and by association I want them to feel comfortable with our focus.โ€ :PTVU>HYKMYVT;H\YV*HWP[HSZOHYLZ OPZNVHSZ^P[O:THY[*HWP[HSWHNLยน

4LYJ\YPLUNL[ZHUPIISL PU[OL)PN(WWSL ;LJOUVSVN`Z[HY[\W4LYJ\YPLUPZQ\Z[IHJRMYVT[OL <UP[LK:[H[LZHM[LYHZ\JJLZZM\STLL[PUN^P[O[OL 5L^@VYR*P[`KLWHY[TLU[VM[YHUZWVY[ ;OLJVTWHU`WYVK\JLZTHJOPUL[VTHJOPUL [YHUZHJ[PVUWSH[MVYTZ^OPJOJHUIL\ZLK[V LSLJ[YVUPJHSS`TVUP[VYJHYZ[VHKTPUPZ[LY[VSS^H` Z`Z[LTZVYLUMVYJLJVUNLZ[PVU[H_LZVUKLZPNUH[LK aVULZVM[OLJP[` ยธ>LYLZWVUKLK[VHUL_WYLZZPVUVMPU[LYLZ[HUK OHKH[^VOV\YTLL[PUN^P[O[OLKLWHY[TLU[ยนJOPLM L_LJ\[P]L4PJOHLS.YHOHT[VSK:THY[*HWP[HS ยธ0U5L^@VYRPM`V\ยปYLKVPUN^LSS`V\NL[[^V OV\YZHUKPM`V\ยปYLKVPUNIHKS`[OL`NP]L`V\ TPU\[LZ>L^LYL[OLYLMVY[^VOV\YZHUK[^LU[` TPU\[LZ ยธ>LยปYLOVWPUN^L^PSSILPUHWVZP[PVU[V HUUV\UJLHWYVVMVMJVUJLW[[OLYLZOVY[S`ยน .YHOHTZHPKJVUNLZ[PVUJOHYNLZHUKT\UPJPWHS WHYRPUNWSHUZJV\SKL]LU[\HSS`ILJVTLHYLHSP[`PU (\Z[YHSPHHS[OV\NO[OLYL^LYLUVJVUJYL[LWSHUZ `L[ ยธ;H_YLMVYTOLYLPZOPNOVU[OLWVSP[PJHSHNLUKH HUK[OLYLPZJVUZ[HU[KPZJ\ZZPVUHIV\[JVUNLZ[PVU JOHYNLZPUJLY[HPUHYLHZยนOLZHPK ยธ>LOH]L[OL[LJOUVSVN`[VKV[OH[[VKH`ยถP[PZH WYV]LUWYVK\J[ยน -VYTVYLVU4LYJ\YPLUZLLWHNL

5L^SVVRMVY6ORP 6USPULYL[HPSLY6ORPPZZL[[VSH\UJOHIYHUKUL^^LIZP[LH[[OLLUKVM6J[VILYHZ[OL JVTWHU`TV]LZ[VZLJ\YLP[ZWVZP[PVUHZHSLHKPUN(\Z[YHSPHUVUSPULYL[HPSLYVMLSLJ[YVUPJ NVVKZ 4HUHNPUNKPYLJ[VY3\JHZ4J,U[LLZHPK[OLJVTWHU`OHKILKKLKKV^UP[ZJVU[LU[HUK M\Sร„STLU[Z[YH[LNPLZHUK^HZUV^SVVRPUN[VI\PSK[YHMร„J[V[OL^LIZP[L ยธ;OL[OYLLM\UKHTLU[HSWYVISLTZ^P[O[OPZI\ZPULZZHYLJVU[LU[[YHMร„JHUKM\Sร„STLU[ยนOL ZHPK ยธ.L[[PUN[OLJVU[LU[YPNO[PZ[OLU\TILYVULNVHS[OLUOH]PUN[OLM\Sร„STLU[[VILHISL[V VMMLYUL_[KH`KLSP]LY`[OYV\NOZH[LSSP[L^HYLOV\ZLZPU:`KUL`4LSIV\YULHUK)YPZIHUL ยธ;OLYLPZHUL^^LIZP[LJVTPUNH[[OLLUKVM6J[VILY^OPJO^LHYLL_JP[LKHIV\[5V^ P[PZHSSHIV\[[YHMร„JยถI\PSKPUN[YHMร„JHUKOP[[PUNV\YYL]LU\L[HYNL[Zยน -VYTVYLPUMVYTH[PVUVU6ORPZLLWHNL

4."35$"1*5"-

3


>,?0»ZYLHJOZWYLHKZ HJYVZZ[OL]PUL >PULYPLZHJYVZZ(\Z[YHSPHOH]LILLUX\PJR [VLTIYHJL>PUL,_WVY[0UP[PH[P]L»ZUL^ I\ZPULZZTVKLS^OPJOPZZL[[VZOHRL\W[OL PUK\Z[Y` 4HUHNPUNKPYLJ[VY+H]PK,SSPV[[ZHPK[OL JVTWHU`^HZSPTP[PUNPU]VS]LTLU[PU[OL JVTWHU`[VVUS`^PULYPLZ¶H[HYNL[OL L_WLJ[Z[VILJVTWSL[LKPU[OLUL_[ML^ ^LLRZ ¸;OLYLHYLHML^ZWV[ZSLM[PU=PJ[VYPH5L^ :V\[O>HSLZHUK;HZTHUPH¹OLZHPK ¸>P[OPUHML^^LLRZP[ZOV\SKILHSSZPNULK VMM^P[OYLNPZ[LYLKWHY[PJPWHU[ZHUK[OLU[OH[ JVUÄYTZJVU[YHJ[LKYL]LU\LMVY[OLUL_[ [^V`LHYZ,]LY`TVU[O^LHYLJVU[YHJ[LK H[HYV\UK WLYTVU[O[VY\U[OL I\ZPULZZ¹ >P[O[OLJVTWHU`WSHUUPUN[VVWLUP[Z ÄYZ[YL[HPSWYLZLUJLPU:PUNHWVYLPULHYS` ,SSPV[[ZHPK[OLVWWVY[\UP[PLZMVYNYV^[O ^LYLZ[YVUNHJYVZZ[OLYLNPVU^P[OHUVUSPUL WYLZLUJL[VVWLUZPT\S[HULV\ZS` ¸>LULLK[VVMMLYHSS[OVZLZVS\[PVUZVM YL[HPSZ[VYLZHUKVUSPUL¹OLZHPK ¸>LJHUHSZV[HYNL[[OLL_WH[YPH[L JVTT\UP[PLZPU[OLYLZ[VM:V\[O,HZ[(ZPH Z[YHPNO[H^H`PU3HVZ*HTIVKPH=PL[UHT >LJHU[LZ[[OVZLTHYRL[ZHUKZLL^OPJOPZ [OLILZ[[VUL_[TV]LPU[V¹

(]HKVNLSSPUN^P[O JVUZ\TLYZ 6YNHUPJZRPUJHYLJVTWHU`(]HKVPZZL[[VL_WHUKP[Z (\Z[YHSPHUYLHJOHM[LYPURPUNHUL^KLHS[VKPZ[YPI\[L P[ZSH[LZ[WYVK\J[Z[OYV\NO7YPJLSPUL»ZYL[HPSUL[^VYR *OPLML_LJ\[P]L.YLN-LYYL[[ZHPK[OLKLHS L_WHUKLK[OLJVTWHU`»ZYLHJOHJYVZZ[OLJV\U[Y` ¸(ZV\YZOV^LYNLSWYVK\J[ZOH]LQ\Z[YLJLP]LK YHUNPUNPU7YPJLSPUL^L[OPUR[OH[^PSSJYLH[LH ZPNUPÄJHU[HTV\U[VMI\ZPULZZ¹OLZHPK ¸>LHYLHSZV^VYRPUN[V^HYKZKPZ[YPI\[PUNV\Y WYVK\J[Z[OYV\NO>VVS^VY[OZHUK^L»YLJVUÄKLU[ [OH[[OLWYVK\J[Z^PSSILVUZOLS]LZH[>VVS^VY[OZPU [OLÄYZ[OHSMVM¹ ;OLJVTWHU`PZZ[PSSW\YZ\PUNP[ZHNNYLZZP]L

4

4."35$"1*5"-

L_WHUZPVU[OYV\NOV\[[OL(ZPHUTHYRL[^OLYLP[OHZ ZPNULKHKLHS^P[OHKPZ[YPI\[VYPU:V\[O2VYLHHUKPZ L_WLJ[PUN[VSH\UJOLHYS`UL_[`LHY ¸6\Y/VUN2VUNKPZ[YPI\[VYOHZKVUL]LY`^LSSMVY \ZPUP[WYVIHIS`KPKOHSMHTPSSPVUKVSSHYZPU I\ZPULZZ¹-LYYL[[ZHPK ¸>LOH]LPKLU[PÄLKHKPZ[YPI\[VYPU:V\[O2VYLH [OH[^LILSPL]L^PSSILHISL[VKVHZPTPSHYHTV\U[PU [OLZHTL[PTLMYHTL>L»YLSH\UJOPUN[OLYLPULHYS` ¸>LOH]LHSZVZV\YJLKHKPZ[YPI\[VYMVY:PUNHWVYL )Y\ULPHUK4HSH`ZPH^OPJO^L^V\SKHSZVSPRL[V W\YZ\L¹


(::6)»Z7P[JO-LZ[H[[YHJ[Z PU]LZ[VYZ 0U]LZ[VYZPU[LYLZ[LKPUL_WSVYPUN[OLWV[LU[PHSVMHU\TILYVM (::6)SPZ[LKJVTWHUPLZH[[LUKLKH7P[JO-LZ[PU4LSIV\YUL YLJLU[S`H[^OPJOUPULJVTWHUPLZV\[SPULK[OLPYNYV^[O Z[YH[LNPLZ *VTWHUPLZYLWYLZLU[LKH[[OL7P[JO-LZ[PUJS\KLK5VISL +LU[PZ[6W[HTLR)HU[P_HUK6/20,HJOJVTWHU`OHK\W[V [LUTPU\[LZ[VV\[SPUL[OLPYWSHUZHUK[VWLYZ\HKLPU]LZ[VYZHZ [V[OLH[[YHJ[PVUZVM[OLPYJVTWHU` 3\JHZ4J,U[LLVM6/20V\[SPULKOPZJVTWHU`»ZNVHS[V ILJVTLHTHQVYVUSPULYL[HPSLYVMOV\ZLOVSKHWWSPHUJLZ PUJS\KPUNIV[OJVTWHU`IYHUKLKWYVK\J[ZHUK^LSSHZHYHUNL VM^LSSRUV^UZ\WWSPLYZ5VIPSL+LU[PZ[»ZMV\UKLY+PVU2YHTLY L_WSHPULKOV^OPZJVTWHU`OHKÄYZ[TV]LYHK]HU[HNLPU LZ[HISPZOPUNHKLU[HSWSHUPU(\Z[YHSPH[VYLK\JLWH[PLU[»ZKLU[HS JVZ[Z0[OHZHSYLHK`H[[YHJ[LK[OLZ\WWVY[VMKLU[PZ[ZHUK JSPLU[Z6W[HTLR»Z+HUPLS4HOLYNH]LHUV\[SPULVM [OLJVTWHU`»ZZ[YH[LN`[VNYV^P[ZWYLZLUJLPU[OLUL[^VYR THUHNLTLU[ÄLSKOH]PUNKL]LSVWLKHUPUUV]H[P]LI\ZPULZZ TVKLS[OH[JV\SKILYLHKPS`HWWSPLK[VHU`VWLUZV\YJL ZVM[^HYL +\YPUN[OL TPU\[L7P[JO-LZ[OVZ[LKI`(::6)»Z*,6 7H\S5PLKLYLYPU]LZ[VYZOHK[OLVWWVY[\UP[`[VX\LZ[PVU[OL JVTWHUPLZ6UJL[OLMVYTHSWHY[VM[OLPU]LZ[TLU[ZLTPUHY JVUJS\KLKPU]LZ[VYZ^LYLHISL[VOH]LPUKP]PK\HSKPZJ\ZZPVUZ ^P[O[OL*,6ZVM[OLJVTWHUPLZ (U\TILYVMPU]LZ[VYZJVTTLU[LK[OH[[OLMVYTHSHUK PUMVYTHSLSLTLU[ZVM[OL7P[JO-LZ[^HZWHY[PJ\SHYS`\ZLM\SPU HZZLZZPUN[OLJVTWHUPLZ^P[OTHU`WSHUUPUN[VMVSSV^\W[OL JVTWHUPLZVUJL[OL`OHKHIZVYILK[OLPUMVYTH[PVUWYV]PKLK ;OL4LSIV\YUL7P[JO-LZ[PZILPUNMVSSV^LK\W^P[OZPTPSHY PU]LZ[VYL]LU[ZPU)YPZIHULHUK:`KUL` ;OLTLKPHNH]LNVVKJV]LYHNL[V[OLL]LU[^P[O)VI .V[[SPLIZLUMYVT)\ZPULZZ:WLJ[H[VY^YP[PUNHSLUN[O`HUK MH]V\YHISLHJJV\U[VM[OL7P[JO-LZ[ (::6)»Z7H\S5PLKLYLYZHPK[OH[7P[JO-LZ[Z^LYLILPUNOLSK PU4LSIV\YUL:`KUL`HUK)YPZIHULHUK[OLYL^LYLWSHUZ[V OVSKZPTPSHYPU]LZ[VYYVHKZOV^ZL]LY`[OYLLVYMV\YTVU[OZ HSVUN[OLLHZ[LYUZLHIVHYKK\YPUN;OL7P[JO-LZ[Z^PSS HSZVILL_WHUKLK[V(KLSHPKLHUK7LY[OUL_[`LHY

4VYL[OHUPU]LZ[VYZOLHYKHIV\[[OLSH[LZ[VWWVY[\UP[PLZ

3\JHZ4J,U[LLMYVT6/20

)VI.V[[SPLIZLUHUK7H\S5PLKLYLYJH[JO\W

+H[LZMVY[OLKPHY` /LHYMYVT[OLSH[LZ[JVTWHUPLZH[(::6)7P[JO)YLHRMHZ[ZPU)YPZIHULHUK:`KUL`

)YPZIHUL¶-YPKH`6J[VILY !¶ !HT 9P]LYZPKL9LJLW[PVUZ5L^-HYT 6_SHKL+YP]L5L^-HYT

:`KUL`¶;O\YZKH`5V]LTILY !¶ !HT 4LKPUH.YHUK/HYIV\YZPKL 4HYPULY( ):OLSSL`:[YLL[:`KUL`

4."35$"1*5"-

5


YHPZPUNJHWP[HSPUHKPMÃ&#x201E;J\S[THYRL[ ;(<96*(70;(37(9;5,9:/(:65*,(.(05;(2,56<;;67)03305.65;/,(::6) :765:69/656<99633)<;(**69+05.;64(5(.05.+09,*;69:0465>(9+ ;/(;»:653@;/,),.05505.

;OPZ`LHYOHZ[\YULKV\[[VILHUV[OLY I\SSPZOTVU[OZMVY;H\YV*HWP[HS7HY[ULYZ HM[LYVUJLHNHPU[HRPUNV\[[OLWYPaLMVY [OLTVZ[HTV\U[YHPZLKVU[OL(::6) WSH[MVYT (M[LYILJVTPUNHZWVUZVYPUSH[L [OLJVTWHU`OHZYHPZLKTVYL[OHU TPSSPVUPU[OLWHZ[[^V`LHYZIV[OVUHUKVMM [OLIVHYKTHUHNPUNKPYLJ[VY:PTVU>HYK [VSK:THY[*HWP[HS ¸>L»YL[OLTHYRL[SLHKLYVU(::6) H[[OLTVTLU[¶0^V\SKSPRL[V[HRL[OH[ YLJVYKHUKPTWYV]LP[¹OLZHPK ¸0ZLL[OLYLPZHWV[LU[PHS[VSL]LYHNLPU[V NYLH[JVTWHUPLZ[OH[HYLWLYOHWZNVPUN [OYV\NOZVTLNYV^PUNWHPUZHUKZPTWS` ULLKJHWP[HS(::6)PZZ\JOH^VUKLYM\S VW[PVUMVYJVTWHUPLZSVVRPUN[VYHPZL[OL TVUL` ¸;OL:4,THYRL[PZSHYNLS`PNUVYLKI` [OLIPNLUKVM[V^U(UK^OLU[OL`KVNL[ PU]VS]LK[OL`KVU»[YLHSS`JHYLHIV\[[OL V\[JVTLZ¹ 3HZ[`LHY>HYK»ZJVTWHU`^HZYLJVN UPZLKMVY[OLIPNNLZ[PUKP]PK\HSYHPZL7YL ZOHMVVK3[KHUK[OLMHZ[LZ[*VJVVU+H[H /VSKPUNZ3[KHUK[OLJVTWHU`PZJ\YYLU[S` PU]VS]LK^P[OLPNO[VYUPULHJ[P]LYHPZLZ PUJS\KPUN5VISL+LU[PZ[HUK62TLJVTH\ ¸5VISL+LU[PZ[^OPJOJSVZLKP[ZÃ&#x201E;YZ[ YV\UKVM PUHML^KH`ZPZHWYVÃ&#x201E;[ HISLMHZ[NYV^PUNI\ZPULZZ[OH[»ZTHRPUN KLU[HSJHYLHMMVYKHISLMVYHSS(\Z[YHSPHUZ¹ >HYKZHPK ¸;OLJVZ[ZHYL H`LHYMVYZPUNSLZHUK H`LHYMVYMHTPSPLZ¶[OL`NL[[OPZIHJR PUZH]PUNZMYVTVUL[YPW[V[OLKLU[PZ[(S YLHK` VMHSS[OLKLU[PZ[ZPU(\Z[YHSPHHYL ZPNULK\WHUK[OLYLHYLTVYL[OHU TLTILYZ^P[OKYV]LZVM[OLTQVPUPUNL]LY` KH`

6

4."35$"1*5"-

¸>LOH]LTHZZP]LPU[LYLZ[PU[OPZVWWVY [\UP[`MYVTKLU[HSHNNYLNH[VYZHUKPUZ\Y HUJLJVTWHUPLZI\[[OL(::6)PU]LZ[VYZ HYLNVPUN[VNL[Ã&#x201E;YZ[JYHJR¹ >HYKZHPKOL^HZPUZWPYLK[VIL^VYRPUN VU62TLJVTH\(\Z[YHSPH»ZMHZ[LZ[NYV^ PUNHUKTVZ[WYVÃ&#x201E;[HISLVUSPULYL[HPSLYMVY IHI`WYVK\J[ZHUKJVZTL[PJZ ¸;OLIVHYKVMKPYLJ[VYZPZHTHaPUN I\[^OH[YLHSS`PTWYLZZLZPZ[OLMV\UKLY *OPH:O\*OHUNH`LHYVSKN\`^OV JHTL[V(\Z[YHSPH^P[OUV[OPUNW\[OPTZLSM [OYV\NO\UPNV[HWOHYTHJ`KLNYLLHUK [OLUZ[HY[LK[OPZI\ZPULZZ^P[OOPZZH]PUNZ¹ OLZHPK ¸/LZSLLWZPUOPZMHJ[VY`HUK^VYRZZL]LU KH`ZH^LLRVU[OLI\ZPULZZ/L»ZZ\JOH O\TISLPTWYLZZP]L`V\UNN\`HUK^LHYL

YLHSS`WYV\K[VIL^VYRPUN^P[O[OPZJHSPIYL VMLU[YLWYLUL\Y¹ >HYKZHPK[OLRL`[VH[[YHJ[PUNZVSPK PU]LZ[TLU[PUHU`JVTWHU`^HZ[VLUZ\YLP[ ^HZ¸PU]LZ[VYYLHK`¹ ¸;OLÃ&#x201E;YZ[Z[LWPZ[OLYLZLHYJOHYV\UK [OLTHYRL[VWWVY[\UP[`¶THU`JVTWHUPLZ KV[OLVI]PV\Z[OPUNHUKWH`MVYZVTL 0)0:>VYSKYLWVY[PUNI\[`V\OH]L[VYLHSS` \UKLYZ[HUK[OLM\UKHTLU[HSZVM[OLTHYRL[ `V\HYLNVPUNPU[V¹OLZHPK ¸@V\YÃ&#x201E;UHUJPHSTVKLSULLKZHJLY[HPU SL]LSVMZVWOPZ[PJH[PVUI\[TVZ[VM[OLT HYLWYL[[`Y\KPTLU[HY`@V\ULLKZVTL[OPUN PUJYLKPIS`ZVWOPZ[PJH[LK[OH[PZKYP]LUI`[OL NYV^[OKYP]LYZVM[OLI\ZPULZZ^OL[OLY[OH[ PZ]VS\TLVYWYPJLVYPU[OLJHZLVMVUSPUL I\ZPULZZLZP[^V\SKILZLHYJO^VYKZVWLU

>(9+»:;07: -69,=(3<(;05. *647(50,:-69 05=,:;4,5; Â&#x2039;3VVRH[[OLNYV^[O M\UKHTLU[HSZ@V\ULLK[VRUV^ OV^IPN[OLVWWVY[\UP[`PZHUKTHRL Z\YL[OLJVTWHU`PZUV[[HJRSPUN[VV IPNHTHYRL[ Â&#x2039;3VVRH[[OLIVHYK,Z[HISPZO ^OL[OLY[OLIVHYKOHZHOPZ[VY` VMNLULYH[PUNZ\JJLZZMVY ZOHYLOVSKLYZ Â&#x2039;+PNPU[V[OLÃ&#x201E;UHUJPHSZ,UZ\YL [OLYLPZZ\MÃ&#x201E;JPLU[NYHU\SHYP[`PU[OL KL[HPSZHUK[OLHZZ\TW[PVUZHYL YLHSPZ[PJ

:PTVU>HYKVM;H\YV *HWP[HS7HY[ULYZ

Â&#x2039;(ZRX\LZ[PVUZ+VU»[ILHMYHPK[V WPJR\W[OLWOVULHUKHZRMVYTVYL KL[HPSZ


:765:69(>(9+: (::6)»:*,67(<3 50,+,9,9/(: (556<5*,+;/, >055,9:6-;/, (::6):765:69:» (>(9+:;/,9,(9, 469,;/(5(::6) :765:69:36*(;,+05 ,=,9@*(70;(3(5+05( 5<4),96-;/,4(169 9,.065(3*,5;9,: YH[LZ:,6HUKZVVUILJH\ZL[OLHZ[\[L PU]LZ[VYPZNVPUN[VNVZ[YHPNO[[V[OH[KL[HPS H[[OH[SL]LSVMNYHU\SHYP[`HUKPM`V\JHU»[ WYV]PKL[OH[`V\»YLUV[NVPUN[VJVU]PUJL HU`VUL^P[OOHSMHIYHPU[VPU]LZ[¹ >HYKLZ[PTH[LKH[SLHZ[OHSM[OLJVT WHU`»Z^VYR^HZKL]V[LK[VLUZ\YPUN[OL WYVZWLJ[P]LJVTWHU`YHPZPUNM\UKZ^HZ Z\P[HISL ¸(U\UWYLWHYLKTH[[LY^PSSILZSH\NO [LYLKI`PU]LZ[VYZZVHSSJSPLU[ZULLK[VNV [OYV\NOHRPUKVMIVV[JHTWWYVJLZZ[OH[ PU]VS]LZLUZ\YPUN[OL`OH]LKYP]LYIHZLK [YPWSLIV[[VTSPULÄUHUJPHSZZ\WWVY[LKI` KLMLUZPISLHZZ\TW[PVUZH)VHYKVM+PYLJ [VYZTHKL\WVMZ\WLYZ[HYZHZJHSHISLOPNO NYV^[OI\ZPULZZTVKLSHUKIHYYPLYZ[VLU [Y`VYPU[OLJHZLVMVUSPULI\ZPULZZLZ[OH[ OH]LVUS`HÄYZ[TV]LYHK]HU[HNLHWSHU[V Z[H`HOLHKVM[OLJ\Y]L¹OLL_WSHPULK ¸>OPSL0»KIHJRV\YJHWP[HSYHPZPUNYLJVYK HNHPUZ[HU`VULLSZLPU(\Z[YHSPHZVTL[PTLZ WYVQLJ[ZKVU»[NL[\W*VTTVUJH\ZLZ PUJS\KLH^LHRUVU]HS\LHKKPUNIVHYK V]LY]HS\H[PVUNHWZPU[OLI\ZPULZZTVKLS VYHMHPS\YL[VJVTT\UPJH[LZVTLWHY[VM [OLVWWVY[\UP[`[OH[PZULJLZZHY`MVYPU]LZ [VYZ[V\UKLYZ[HUK /V^L]LY[OLV]LY^OLSTPUNMLH[\YLVM [OLZLI\ZPULZZLZPZHIHKJVYWVYH[LJ\S[\YL PU^OPJOWLVWSLMHPS[V^VYR[VNL[OLYK\Y PUN[OLJHWP[HSYHPZPUNWYVJLZZ;OPZJHU ILKLHKS`4`ÄYZ[QVIPZ\Z\HSS`[VPKLU[PM` ¸WHZZLUNLYZ¹VY¸ISVJRLYZ¹HUK^LLK[OLT V\[.YV^PUNI\ZPULZZLZJHU»[HMMVYK[V OH]L[OLZLWLVWSLPU]VS]LKHUK^L^VU»[ ^VYR^P[O[OLT ¸>L»YLHS^H`ZSLHYUPUNMYVT[OLZLL_WLYP LUJLZHUKOH]LUV^I\PS[HSV[VM07PU[V [OLWYVJLZZVMNL[[PUNHTH[[LYYLHK`MVYH YHPZPUN[VH]VPK[OLZLWP[MHSSZ¹

>OPSL;H\YV*HWP[HS7HY[ULYZOHZILLU HNYLH[WLYMVYTLYMVY(::6)(::6)OHZ HSZVKLSP]LYLKZ[YVUNYL[\YUZ[V[OLJVT WHU`¶P[PZUV^SVVRPUN[VL_WHUKHZ^LSS ¸;OPZZWHJLOHZILLUYLHSS`NVVK[V ;H\YV¹>HYKZHPK ¸>LKVU»[THYRL[V\YZLY]PJLZ VM J\Z[VTLYZJVTL[V\Z[OYV\NOYLMLYYHSVY YLJVTTLUKH[PVU0[OPUR[OL]PZPIPSP[`WLVWSL NL[MYVT[OL(::6)WYVJLZZHSZVZOV^Z WLVWSL^OVWLYMVYTZH[[OPZSL]LSHUK^OV KVLZU»[ ¸6\YI\ZPULZZOHZNYV^U[V[OLWVPU[ ^OLYL^LULLK[VL_WHUKPUVYKLY[VTHPU [HPUV\YJVTTP[TLU[[VZLY]PJLSL]LSZHUK JSPLU[V\[JVTLZI\[P[PZOHYK[VÄUK[OL YPNO[WLVWSL[VOLSW\ZNYV^[OLI\ZPULZZ¶ `V\ULLK[VILHUHSSYV\UKLYPU[OPZZWHJL HUKWHZZPVUH[LHZ^LSS ¸>LOH]LTV]LKPU[V[OL:`KUL`THYRL[ HUK0L_WLJ[[VVWLUHUVMÄJLPU7LY[O ZOVY[S`[OLYLHYLZVTLNYLH[VWWVY[\UP [PLZ[OLYLHUKUV[THU`VWLYH[VYZWYV]PKL JHWP[HSYHPZPUNZVS\[PVUZMVY\USPZ[LKVW WVY[\UP[PLZ¹ >HYKPZHSZVJVUZPKLYPUNL_WHUKPUN[OL VYNHUPZH[PVU»ZWYVMLZZPVUHSZLY]PJLZVMMLY ¸6\YTVKLSPZ[VZVS]L[OLJ\Z[VTLY»Z WYVISLTHZX\PJRS`HUKWYVMLZZPVUHSS`HZ WVZZPISL¹OLL_WSHPULK ¸>LKVU»[PTWVZLSVUN[LYTJVU[YHJ[Z PU]VS]PUNWVZ[JHWP[HSYHPZPUNZLY]PJLZ ILJH\ZLV\YWOPSVZVWO`PZ[OH[HZH[PZÄLK J\Z[VTLY^PSSHS^H`ZJVTLIHJR>LNL[H SV[VMYLMLYYHSZHUKYLWLH[I\ZPULZZMYVTV\Y J\Z[VTLYZ ¸6\YHWWYVHJOPZ[VMVJ\ZVU^OH[^LKV ^LSS>LYLMLYHSV[VMI\ZPULZZ[VSH^`LYZ HJJV\U[HU[ZHUKI\ZPULZZHK]PZVYZ[OV\NO HUK0HT[OPURPUNHIV\[^OL[OLYHUKOV^ ^LJHUTV]LPU[V[OLZLZWHJLZ¹

50,+,9,9:(0+(::6) >(:¸=,9@73,(:,+ >0;/;/,,5,9.@(5+ *6440;4,5;),05. :/6>5)@:765:69: >/6(9,(505;,.9(3 7(9;6-(::6)»: *(70;(39(0:05. :@:;,4¹ ;/,(>(9+:(5+ ;967/0,:>033), -694(33@79,:,5;,+(; :765:69-<5*;065:05 +,*,4),9 ;/,>055,9:-69;/, @,(9,5+05.1<5, (9,! 46:;-<5+:9(0:,+! ;(<96*(70;(3 /0./,:;05+0=0+<(3 9(0:,!.,*26*(70;(3 0965.3,5/63+05.: -(:;,:;*6473,;,+ 05+0=0+<(39(0:,! .,*26*(70;(30965 .3,5/63+05.: ),:;7,9-69405.5,> :765:69:! :4,.96>;/*(70;(3 9(4:*6=,)3<,46<5; *(70;(3

:765:69796-03, 4."35$"1*5"-

7


ÄUL^PULÄUK (:;(9;<7*633,*;0=,6--,9:>05,90,::;9,5.;/055<4),9:;6 ,?7369,6=,9:,(:4(92,;:>0;/6<;;/,40++3,4,5

0UHUPUK\Z[Y`[OH[OHZILLU[`WPJHSS` KVTPUH[LKI`IPNIYHUKZHUKIPNYL[HPS VWLYH[PVUZ>PUL,_WVY[0UP[PH[P]LPZSVVRPUN [VZOHRL\W[OL^PULI\ZPULZZ^P[OH KPMMLYLU[I\ZPULZZTVKLSI\PS[VUZOHYLKYPZR HUKZ[YVUNWV[LU[PHSMVYNYV^[O 4HUHNPUNKPYLJ[VY+H]PK,SSPV[[ZHPK [OLI\ZPULZZTVKLSMVY>,?0HZH JVTTLYJPHSPZLKJVVWLYH[P]L^HZIHZLKVU OPZL_WLYPLUJLPU[OLWYPU[PUNPUK\Z[Y` ¸0^HZQ\Z[ZOVJRLKH[OV^WV^LYM\SP[ JHUIL^OLU`V\HYLHISL[VNL[WLVWSL ^VYRPUN[VNL[OLYPUHJVVWLYH[P]L^H`¹OL L_WSHPULK ¸>LNL[HIV\[^PULYPLZ[V^VYR [VNL[OLYMYVTHYV\UK(\Z[YHSPH[VMVYTHU L_WVY[NYV\WHUKI`^VYRPUN[VNL[OLY [OL`NL[ZVTLLJVUVTPLZVMZJHSL LMÄJPLUJPLZHUKZHML[`;OL`JHUZ[HY[[V IP[LVMMWYVK\J[Z[OH[[OL`JV\SKU»[HZHU PUKP]PK\HS¹ <UKLY[OLTVKLS^PULYPLZZPNU\W[V [OLWYVNYHTMVY[^V`LHYZ^P[OHTPUPT\T JVTTP[TLU[VM[^VWHSSL[ZVM^PUL,HJO ^PULY`»ZJVU[YPI\[PVUPZJVTIPULKPU[VH I\SRZOPWWPUNJVUZPNUTLU[^P[O[OLJVZ[Z VMZOPWWPUNHUKPTWVY[[H_H[PVUIVYUI`[OL ^PULY`VUHWYVYH[HIHZPZ ;OL^PULPZ[OLUZVSKPUYL[HPSV\[SL[Z VWLYH[LKI`>,?0^P[O[OLÄYZ[ZOVWZSH[LK [VVWLUPU:PUNHWVYLPULHYS` ¸;OLÄYZ[[HYNL[PZ:PUNHWVYLILJH\ZL P[PZHKL]LSVWLKTHYRL[^OLYL[OL`HYL HSYLHK`KYPURPUNHSV[VM^PULWS\Z[OLYLHYL HSV[VML_WH[YPH[LZ¶P[»ZHYLSH[P]LS`ZPTWSL THYRL[JVTWHYLK[VZVTLVM[OLV[OLY THYRL[ZH]HPSHISL¹,SSPV[[L_WSHPULK ;OLWYVJLZZOHZHSZVILLURLW[HZ ZPTWSLHZWVZZPISL[VLSPTPUH[L[OLPUÅ\LUJL VM[OLºTPKKSLTHU»VU^PULYPLZ»THYNPUZ ¸0U(\Z[YHSPH[OLYLPZHK\VWVS`PU[OL IV[[SLZOVWZHUK[OL`KLJPKL^OPJO

8

4."35$"1*5"-

^PULYPLZ^PSSILHISL[VWSH`VYUV[WS\Z [OLYLHYLSHYNLVUSPULWSH`LYZHUKZVTL ^PULJS\IZ¹,SSPV[[JVU[PU\LK ¸;OL`JVU[YVS[OLZWHJLHUKOV^L]LY T\JO[OL`^HU[[VWHPU[[OLTZLS]LZHZ OLSWPUN[OLPUK\Z[Y`I`ZLSSPUN[OL^PULMVY [OLTP[PZHYL]LYZLH\J[PVUHUKP[JVTLZ KV^U[V[OLSHZ[THUZ[HUKPUN ¸(ZTHSSWSH`LYPZ^VYZLVMMILJH\ZL [OL`KVU»[OH]L[OLLMÄJPLUJPLZPU[OLPY THU\MHJ[\YPUNWYVJLZZLZVY[OLPYZJHSL ¸0M`V\NVPU[V:PUNHWVYL[OLYLPZHZPTPSHY PZZ\L`V\^V\SKULLK[VÄUKHUPTWVY[LY ^OV^V\SKULNV[PH[L`V\KV^UVUWYPJL [OLUTHYNPUP[H[ [VHKPZ[YPI\[VY^OV ^PSSHKK HUK[OLU[OLYL[HPSLY^PSSW\[ HUV[OLY VU[OLNVVKZ

“Regardless of whether it is a good or bad month the bills are paid and the money that is left is almost pure profit.” ¸)`I`WHZZPUN[OLZLTPKKSLTLU [OLTHYNPUILJVTLZL_JLSSLU[MVY[OL WHY[PJPWH[PUN^PULYPLZILJH\ZL^LJHU[YLH[ P[SPRLHJLSSHYKVVY;OL`ZL[[OLZLSSWYPJLVU [OLPYNVVKZIHZLKVU[OLPYV^UPU[LSSPNLUJL VM^OH[[OLJVTWL[P[PVUPZKVPUN[OLU^OLU [OL`ZLSS[OL^PUL[OH[THYNPUPZHSSYL[HPULK I`[OL^PULY`¹ ;OLILULÄ[ZMVY^PULYPLZPZPTTLKPH[LS` VI]PV\Z ¸(IV[[SLVM^PULTPNO[ILZLSSPUNPU :PUNHWVYLMVYHIV\[ <UKLY>,?0»Z TVKLS[OL^PULY`»Z[HRL^V\SKILHIV\[

0UZ[LHKVMTHRPUN HIV[[SL[OL` HYLTHRPUNTVYLI`NVPUNKLLWLYPU[V [OLZHSLHUK[HRPUNTVYLJVU[YVSV]LY[OL [YHUZHJ[PVU¹ ;OLWV[LU[PHSMVY>,?0SPLZPUPUJYLHZPUN KPZ[YPI\[PVUHUKYL[HPSVWLYH[PVUZPULHJO [HYNL[THYRL[,SSPV[[ZHPKWVPU[PUNV\[[OH[ [OLI\ZPULZZ^V\SKOH]LTVZ[VMP[ZJVZ[Z WYLWHPK ¸;VWHY[PJPWH[LPU[OLWYVNYHT^LJOHYNL HÅH[HKTPUMLLVM WLYTVU[OWLY WHSSL[>OL[OLY[OLWHSSL[PZM\SSOHSMM\SSVY LTW[`[OH[MLLPZJOHYNLK¹OLZHPK ¸0UP[PHSS`^OLU^LWVVS[OH[TVUL`MYVT HSS[OL^PULYPLZ[VNL[OLYP[W\[Z\ZPUH IYLHRL]LUWVZP[PVUVMHIV\[ WLY TVU[O>L\ZL[OH[[VWH`[OLYLU[^HNLZ HK]LY[PZPUNHUKLSLJ[YPJP[` ¸/V^L]LYHZ[OLZHSLZPUJYLHZL^PULYPLZ ^PSSULLK[VOVSKTVYLZ[VJRILJH\ZL[OLYL PZZ\JOHSV^LU[Y`WVPU[(Z[OLZ[VJR Z[HY[ZTV]PUN[OLU[OL`^PSSULLK[VJVTTP[ [VTVYLWHSSL[ZHUKILJH\ZLP[PZHÄ_LK JVZ[TVKLS[OLU[OLUL_[TVUL`[OYV\NOPZ ULHYS`W\YLWYVÄ[ ¸(SS[OLJVZ[ZHYLWHPKI`[OL^PULYPLZ HUK[OL`HYLÄ_LKJVU[YHJ[ZZVYLNHYKSLZZ VM^OL[OLYP[PZHNVVKVYIHKTVU[O[OL IPSSZHYLWHPKHUK[OLTVUL`[OH[PZSLM[PZ HSTVZ[W\YLWYVÄ[¹ ;OLJVTWHU`PZI\KNL[PUN[VWYV]PKL HSTVZ[HTPSSPVUIV[[SLZH`LHYPU[V :PUNHWVYLI`[OLLUKVMP[ZZLJVUK`LHY YLWYLZLU[PUNH THYRL[ZOHYL ;VYLHJO[OH[[HYNL[[OLJVTWHU`^PSSIL OVSKPUNHYV\UKIV[[SLZPUZ[VJR LHJOTVU[ONLULYH[PUNHIV\[ YL]LU\L ¸)LJH\ZLHSSV\YZ[HY[\WJVZ[ZHUK LZ[HISPZOTLU[JVZ[ZHYLWHPKMVY[OLYPZR PZHSTVZ[ULNSPNPISL;OL^PULYPLZHYLPUMVY [OLSVUNOH\SHUKPUYL[\YUMVYJ\[[PUNV\[


+H]PK,SSPV[VM>PUL ,_WVY[0UP[PH[P]L

[OLTPKKSLTHU[OL`HYLNL[[PUNHSV[TVYL Z\Z[HPUHISLHUKKPYLJ[WH[OZ[VTHYRL[ ^OLYL[OL`YL[HPU[OLTHYNPU¹,SSPV[[ZHPK ¸-YVTHUPU]LZ[VYWLYZWLJ[P]L^LOH]L [YPLK[VYLTV]LZVTLVM[OLYPZRI`ZLJ\YPUN [OLYL]LU\LILMVYL^L[\YUHZVK-YVT H^PULY`»ZWLYZWLJ[P]LVI]PV\ZS`[OL`HYL HSZVPU[LYLZ[LKILJH\ZL[OL`»YLZOHYPUN [OLJVZ[ZZV[OL`HYLUV[NVPUN[VSVZL[OL MHYT0M[OL`^LYLLHJO[VZL[\WHZOVW PU:PUNHWVYL`V\^V\SKILIVYYV^PUN O\UKYLKZVM[OV\ZHUKZHTVU[O;OPZ^H` [OLYLPZZHML[`PUU\TILYZZVP[PZHSV^LY

YPZRWYVWVZP[PVU¹ >P[OZWHJLZPU>,?0SPTP[LK[V ^PULYPLZ,SSPV[[ZHPK[OLYL^LYLVUS`HML^ ZWV[ZSLM[[VÃ&#x201E;SS¶TLHUPUN[OLJVTWHU`OHK JVU[YHJ[LKTPUPT\TYL]LU\LPUWSHJLMVY [OLUL_[[^V`LHYZ (M[LYSH\UJOPUNPU:PUNHWVYLPU ,SSPV[[ZHPK>,?0^V\SKSVVR[VÃ&#x201E;UL[\UL [OLTVKLSILMVYLL_WHUKPUNPU[VV[OLY THYRL[Z^P[O4HSH`ZPHHUK;OHPSHUKHSYLHK` LHYTHYRLKHZWVZZPISL[HYNL[Z O[[W!^L_PS[KJVT

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! (SJOLT`,X\P[PLZ +HU3PZaRH KHUSPZaRH' HSJOLT`LX\P[PLZ JVTH\

4."35$"1*5"-

9


6ORPHOLHKHSYLHK` 65305,9,;(03,9(5+*65:<4,9,3,*;9650*: 4(5<-(*;<9,96/200:366205.;6*(:/05 650;:-09:;46=,9(+=(5;(.,

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! ;H\YV*HWP[HS :PTVU>HYK Z^HYK'[H\YVJHWP[HS JVTH\

3\JHZ4J,U[LLVM6ORP (UHNNYLZZP]LNYV^[OZ[YH[LN`OHZZLLU VUSPULYL[HPSLY6ORPHOLHKVMP[ZV^UWYVQLJ [PVUZHM[LYVUS`VUL`LHYVMVWLYH[PVUZ 4HUHNPUNKPYLJ[VY3\JHZ4J,U[LL[VSK :THY[*HWP[HS[OH[[OLJVTWHU`»ZYLJLU[ W\YJOHZLVMHJVTTLYJPHSYL[HPSVWLYH[PVU OHZNP]LUP[HJJLZZ[VIPNIYHUKWYVK\J[Z PTTLKPH[LS`¶HJJLZZ[OH[HW\YLS`VUSPUL YL[HPSLY^V\SK[HRLZL]LYHS`LHYZ[VLZ[HI SPZO ¸;OLYLOH]LILLUZ\IZ[HU[PHSIHYYPLYZ[V LU[Y`PU[LYTZVMZV\YJPUNWYVK\J[ZI\[^L OH]LV]LYJVTL[OH[[OYV\NOHJX\PYPUNH JVTTLYJPHSYL[HPSI\ZPULZZ¹OLZHPK ¸>LILSPL]L^LOH]LH[^V`LHYOLHK Z[HY[VUHU`V[OLYVUSPULYL[HPSWSH`LYZIL JH\ZL^LOH]LHJJLZZ[VTVYL[OHU WYVK\J[Z[OYV\NO[OPZHJX\PZP[PVU ¸>LRUL^P[^V\SK[HRL[^V`LHYZ[VNL[ VUIVHYK^P[OHSS[OLIPNIYHUKZPU[LYTZVM NL[[PUNZL[\W^P[OHJJV\U[ZHUKZ\WWVY[ ZV[OLX\PJRLZ[^H`[VJPYJ\TUH]PNH[L [OH[^HZ[VILHNNYLZZP]LHUKSVVRMVYHU HJX\PZP[PVU¹ (M[LYNVPUNSP]LPU+LJLTILY[OL JVTWHU`OHZHSZVILLUKL]LSVWPUNP[ZV^U IYHUKLKHWWSPHUJLZPUHKKP[PVU[VZLSSPUN THPUZ[YLHTIYHUKLKWYVK\J[Z ¸;OLYL^HZHYLHSSHJRVMHS[LYUH[P]LZMVY J\Z[VTLYZ[VI\`IYHUKUL^J\YYLU[NYHKL WYVK\J[ZPU(\Z[YHSPHVUSPUL¹ZHPK4J,U[LL L_WSHPUPUN[OLNLULZPZVM[OLJVTWHU` ¸(SV[VMYL[HPSLYZZLY]PJL[OLIYPJRZHUK TVY[HYZWHJL]LY`^LSSI\[[OL`JLY[HPUS` KVU»[KV[OLVUSPULZWHJL]LY`^LSS6[OLY JVTWL[P[VYZ^LYLWYV]PKPUNP[LTZ[OH[^LYL ]LY`T\JOY\UV\[TH[LYPHSVYPTWVY[LK NVVKZMYVT*OPUH;OLYL^HZU»[HU`VUL ZLSSPUNIYHUKUL^X\HSP[`WYVK\J[ZH[YLH ZVUHISLWYPJLZVUSPUL ¸2UV^PUN[OLYL^HZHJVUZ\TLYW\SS PU[OPZZWHJLHM[LYSVVRPUNH[^OH[OHZ OHWWLULKPU[OL<:HUK<2^P[O[OLW\YL VUSPULTVKLS^LRUL^^LJV\SKJLY[HPUS`

10

4."35$"1*5"-

JVTWL[LVUWYPJL^P[O[OLIYPJRZHUKTVY [HYYL[HPSLYZ^OV^V\SKUV[ILHISL[VTH[JO V\YWYPJL^P[O[OLPYZ\IZ[HU[PHSPUMYHZ[Y\J[\YL ^OPJOPZHSYLHK`PUWSHJL ¸>LOH]LILLUNYV^PUNYHWPKS`ZPUJL^L LZ[HISPZOLK[OLI\ZPULZZ;OYV\NOV\YV^U LU[Y`SL]LSWYVK\J[Z^LOH]LOHKMHU[HZ[PJ YL]PL^Z9L]LU\LZOH]LILLUZ[YVUNS`VU [OL\WZPUJL[OLPUJS\ZPVUVM[OLIYHUKLK WYVK\J[ZPU[OLSHZ[ZP_TVU[OZ¹ >P[O[OLJVTWHU`HSZVYLJLU[S`ÄUHSPZ PUNHYYHUNLTLU[ZMVYM\SÄSTLU[[VILHISL [VVMMLY¸UL_[KH`KLSP]LY`¹MVYJ\Z[VTLYZ 4J,U[LLZHPK[OLWYPTHY`MVJ\ZUV^^HZ [VKYP]LTVYL[YHMÄJ[V[OL^LIZP[L[OYV\NO IYHUKPUNHUKTHYRL[PUN ¸(Z\IZ[HU[PHSHTV\U[VMPU]LZ[TLU[^PSS NVPU[VNL[[PUNV\YUHTLHUKIYHUKV\[ [OLYL[OYV\NOTHYRL[PUNHUKWYVTV[PUN[OL I\ZPULZZ¹OLZHPK ¸;OLYL^PSSHS^H`ZILVUNVPUN0;KL]LS VWTLU[ZV^LULLKOPNOX\HSP[`Z[HMMPU TLYJOHUKPZPUN0;HUKM\SÄSTLU[^OPJOHSZV ULLKZJHWP[HS

“We knew we could compete with bricks and mortar retailers” ¸;OLV[OLYULLKPZMVYVWWVY[\UPZ[PJZ[VJR W\YJOHZLZ^OLYL^LJHUWH`\WMYVU[MVY NVVKZ^OPJOHYLH]HPSHISL^OLYLZ\WWS`PZ SPTP[LK>LJHU[OLULUZ\YLV\YUL_[KH` KLSP]LY`WVSPJ`PZTHPU[HPULK¹ ¸>LOH]LI\PS[[OLMV\UKH[PVUVM[OL JVTWHU`[VILHZJHSHISLI\ZPULZZ^OPJO OHZILLU^OH[^LOH]LILLUMVJ\ZPUNVU PU[OLSHZ[ZL]LU[VUPULTVU[OZ5V^P[PZ HSSHIV\[ZHSLZHUKTHYRL[PUN>L»YLOVWPUN [VOP[ZVTLWYL[[`HNNYLZZP]LZHSLZ[HYNL[Z ^OPJO^LILSPL]LHYLHJOPL]HISLNP]LU^OH[ OHZILLUKVULPUV[OLYHYLHZVM[OLVUSPUL

ZWHJL>L»YLSVVRPUN[VYHTW\WYL]LU\L[V TPSSPVUV]LY[OLUL_[ML^`LHYZ¹ 4J,U[LLZHPK[OLJVTWHU`^HZHSZV IVSZ[LYPUNP[ZTHUHNLTLU[Z[VJRZ^P[OHK ]LY[PZPUNN\Y\:PPTVU9L`UVSKZHUK(UKYL^ ;^HP[Z¶[OLJOPLML_LJ\[P]LVM)L[MHPY¶QVPU PUN1HZVU3P[[SL^VVK(U[OVU`.PYNPZHUK +H]PK*YVSSVU[OLIVHYK ¸0[Z[HY[LKV\[HZ[^VN\`ZTVU[OZ HNVHUKP[OHZJVTLHSVUN^H`ZPUJL[OLU `V\KVU»[NL[HX\HSP[`IVHYKSPRL[OH[PM [OL`KVU»[ILSPL]LPU[OLI\ZPULZZ¹4J,U [LLHKTP[[LK

“Perhaps we will be in a position where they can acquire us” ;OLSVUN[LYTZ[YH[LN`VM[OLJVTWHU` ^HZ[VILWLYMLJ[S`WVZP[PVULKMVYH[YHKL ZHSLHZ[OLVUSPULYL[HPSTHYRL[WSHJLTH [\YLZOLJVU[PU\LK ¸>LZ[HY[LK[OPZ^P[OHUL_P[PUTPUKPU [OH[SHYNLYYL[HPSLYZHYLU»[NVPUN[VOH]LH WYVISLTW\YJOHZPUNHUVUSPULZWHJLMVY TPSSPVUPMP[PZKVPUN[OLU\TILYZ¹ 4J,U[LLL_WSHPULK ¸2UV^PUN[OH[[OL`KVU»[KVVUSPUL^LSS PUH`LHYVY[^V^OLU[OL`HYLZJYHTISPUN HYV\UK[VNL[THYRL[ZOHYLWLYOHWZ^L^PSS ILPUHWVZP[PVU^OLYL[OL`JHUHJX\PYL\Z ¸>LOH]LOP[V\Y`LHYVULWYLKPJ[LK[\YU V]LY[HYNL[ZMYVTV\YPUMVYTH[PVUTLTV YHUK\TLHYSPLYPU[OL`LHY>LHYLJ\YYLU[S` YLKVPUN[OL04^P[OUL^WYVQLJ[PVUZIHZLK VUV\YHJX\PZP[PVUVM[OLJVTTLYJPHSYL[HPS VWLYH[PVU ¸0[OPUR[OLKPMMLYLUJLB^P[OV[OLYVUSPUL I\ZPULZZLZDPZ[OH[^L»YLHUHJ[P]LI\ZPULZZ ¶P[»ZUV[HWPWLKYLHT^L»YLHSYLHK`KVPUN ZHSLZ¹ ^^^VORPJVTH\


IYHUKUL^,+H`3PML ()9(5+5,>,5;9(5;05;6;/,(<:;9(30(5 (<;646;0=,05+<:;9@0:;<9505./,(+: 56;653@-690;:=,/0*3,:)<;0;: /630:;0*,5,9.@4(5(.,4,5;73(5

)HJRLKI`[OYLLNLULYH[PVUZVMMHTPS` PU]VS]LTLU[PU[OLPUK\Z[Y`,+H`3PMLJOPLM L_LJ\[P]L9VILY[3HULOHZZLLUWSLU[`VM PUUV]H[PVUZPU[OLH\[VTV[P]LI\ZPULZZ 5V^3HULPZSLHKPUN[OLJOHYNLPUHUL^ H\[VTV[P]LIYHUKZL[[VOP[(\Z[YHSPHIHZLK HYV\UKLULYN`LMร„JPLU[TV[VYPUN ยธ;OLYLZV\YJLZ^LOH]LPU(\Z[YHSPHPU HI\UKHUJLHYLZ\UZOPULNHZHUKWL[YVSยถ ^LKVUยป[OH]LKPLZLSยน3HULZHPK ยธ6\YWYVK\J[VMMLYZ^PSSILPU[OLWL[YVS LUNPUL37.LUNPULVYIH[[LY`LSLJ[YPJ ,=>LZLLH]LY`IYPNO[M\[\YL^P[O,=Z OV^L]LYMVYL]LY`JHYZ[OH[^LIYPUN PU[OLYL^PSSIL WL[YVS 37.HUK LSLJ[YPJ>LOVWL[OH[^PSSILYL]LYZLK PUZVTL`LHYZ[PTLHUK37.HUKLSLJ[YPJ ^PSS[HRL[OLWSHJLVMWL[YVSI\[^LHYLUV[ IHJRPUNHU`VULM\LSยถ^LยปYLIHJRPUNHSS [OYLL>LยปYLUV[HZ[YHPNO[,=JVTWHU`IL JH\ZL0[OPUR[OH[PZHKPZHZ[YV\ZHWWYVHJOยน /V^L]LY[OLJVTWHU`PZUV[SPTP[PUNP[Z ZJVWLVMVWLYH[PVUZ[V]LOPJSLZ^P[OWSHUZ [VPU[YVK\JLHOVTLLULYN`THUHNLTLU[ Z`Z[LT^OPJO\[PSPZLZ[OLJHYยปZIH[[LY`HZHU LULYN`Z[VYHNLKL]PJL ยธ>LHYLKL]LSVWPUNZVTLWYVK\J[Z HYV\UK[OLIH[[LY`LSLJ[YPJTVKLS^OPJO PUJS\KLHOVTLLULYN`THUHNLTLU[Z`Z [LT^OPJO^V\SKLUHISL[OLOV\ZLOVSKLY [VMLLKPU[V[OLNYPKVY[OLPYZVSHYยน3HUL L_WSHPULK ;OL]LOPJSLZHYLILPUNKL]LSVWLKPU *OPUHMYVT[OLNYV\UK\W^P[O[LJOUPJHS PUW\[MYVT3HULHUK3H\YPL:WHYRLZยถ[OL MVYTLYOLHKVMPUUV]H[PVUH[.4/VSKLU ยธ3H\YPLJHUI\PSKHJHYMYVTZJYH[JOยน 3HULZHPK ยธ;OLLUNPULLYPUNIHZLPZZVSPK[OLZHSLZ HUKTHYRL[PUNIHZLPZZVSPKI\[^LยปYLSVVR PUNH[HIYHUKUL^I\ZPULZZTVKLSยถ^LยปYL UV[[Y`PUN[VLT\SH[L^OH[PZHSYLHK`PU[OL THYRL[WSHJL ยธ>LยปYL[Y`PUN[VSVVRH[L]LY`[OPUNKPMMLY

LU[S`HUKJ\[V\[[OLJVZ[ZH[L]LY`WVPU[ยน 6ULPUUV]H[PVU^OPJO3HULZHPKOHK WYV]LUWVW\SHY^P[O[OLTHYRL[^HZP[ZWSHU [VVMMLY[OLJHYZVUHSLHZLKIHZPZ[VWYL ]LU[YHWPKKLWYLJPH[PVU[OYV\NOHK]HUJLZPU [LJOUVSVN` ยธ@V\^V\SKYLU[H]LOPJSLHUK[OLU[^V `LHYZSH[LY`V\^V\SKIYPUNP[IHJRHUKNL[ HUL^VULยน3HULJVU[PU\LK ยธ>L^V\SKYLM\YIPZO`V\YVYPNPUHS]LOPJSL HUKW\[P[IHJRV\[PU[V[OLTHYRL[;OL IH[[LYPLZ[OH[^L[HRLV\[VM[OH[]LOPJSL JHUILVMMLYLKHZL_[YHZ[VYHNL\UP[Z[VIL PUZ[HSSLKPU[OLNHYHNL;OPZPZHUPKLH[OH[ [OLTHYRL[ZQ\Z[SV]LILJH\ZL[OLPZZ\LHM MLJ[PUNIH[[LYPLZPU,=ZPZ[OLPYKLWYLJPH[PVU ยธ>P[O[OLHK]HUJLZPU[LJOUVSVN`PU[^V `LHYยปZ[PTLHIH[[LY`JV\SKILOHSM[OLWYPJL HUK[^PJL[OLJHWHJP[`^OPJOPZHZ[YVUN KLWYLJPH[PVU[OH[PZ[VVOHYKVU[OLJ\Z [VTLY>LJHU^YP[LVMM[OH[KLWYLJPH[PVUVU HZSV^LYZJHSL[OYV\NO[OLNHYHNLZ[VYHNL ^OPJOPZHZ[YVUNWVPU[VMKPMMLYLU[PH[PVUMVY \ZHZ^LSSยน 3HULZHPK[OLJVTWHU`OHKVYNHUPZLK H*OPUHIHZLKZ\WWSPLY^OPJO^HZHISL[V JVUULJ[PU[V,+H`3PMLยปZI\ZPULZZTVKLS ZLHTSLZZS`HUK[OLร„YZ[JHYZOH]LHSYLHK` ILN\UYVSSPUNVMM[OLWYVK\J[PVUSPULPULHYS` 6J[VILYPUHSLM[OHUKKYP]LTVKLS ;OLYPNO[OHUKKYP]LTVKLSPZL_WLJ[LK [VILH]HPSHISLPU4HYJOUL_[`LHYHM[LY ILPUNYLร„ULK[VTLL[(\Z[YHSPHUKLZPNU Z[HUKHYKZ ยธ0[PZHU(\Z[YHSPHUIYHUKIHZLKOLYL ^P[O[OLHIPSP[`[VL_WHUKV]LYZLHZ^P[OP[Z Z\WWS`ยน3HULZHPK ยธ;OLHNYLLTLU[^LOH]L^P[OV\YZ\W WSPLYZPZ[OH[(\Z[YHSPHPZUV[[OLVUS`THYRL[ ^LJHUNVPU[V>Lร„YLK[OLJVTWHU`\WPU 1\S`SHZ[`LHYHUK[OLJVTTLYJPHSHYYHUNL TLU[ZZPUJL[OLUOH]LILLUX\P[LZ[YVUNยน ;OLร„YZ[JHY^PSSILHWL[YVSร„]LKVVY:<= ^P[OH[OYLLKVVY,=TVKLSZL[[VMVSSV^

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! ;H\YV*HWP[HS :PTVU>HYK Z^HYK'[H\YVJHWP[HS JVTH\

ZOVY[S`HM[LY^HYKZ ;OLJVTWHU`OHZHSYLHK`ZOV^JHZLKP[Z ]LOPJSLZH[[OL4LSIV\YUL4V[VY:OV^[V JYP[PJHSHUKW\ISPJHJJSHPT ยธ;OLTHYRL[PZNYV^PUNJVUZ[HU[S`PU PU[LYLZ[ยน3HULZHPK ยธ;OLYLHYLJVUZ[HU[OP[ZVU[OL^LIZP[L ^P[OWLVWSLYLNPZ[LYPUN[OLPYPU[LYLZ[^OL[O LYP[IL[OLLSLJ[YPJ]LOPJSLHZHZ[HUKHSVUL VY[OLOVTLLULYN`THUHNLTLU[\UP[ ยธ>LยปYLI\PSKPUN\W[OH[KH[HIHZLHUK JVTT\UPJH[PUN^P[O[OVZLWLVWSLKPYLJ[S` >LRUV^[OLYLPZLUVYTV\ZWLU[\WPU[LY LZ[PU=PJ[VYPH^P[O[OLLSLJ[YPJ]LOPJSL[YPHSZ ยถ[OH[PU]VS]LZ[OV\ZHUKZVMWLVWSL-YVT SH\UJOPUN[OLIYHUKH[[OL4LSIV\YUL4V [VY:OV^WLVWSLOH]LZOV^U[OH[[OL`SPRL [OLIYHUKHUKSPRL[OLZ[VY`ILOPUKP[ ยธ0[ยปZH^OVSLUL^I\ZPULZZTVKLSMVY[OL PUK\Z[Y`>LZV\YJL[OLJHYMYVT*OPUHHUK KLSP]LYP[[V`V\YNH[L;OLMHJ[VY`PZLZ ZLU[PHSS`V\YZ[VYLยถ^LKVUยป[OH]L[OLJVU ]LU[PVUHSSPURZPU[OLZ\WWS`JOHPUTVKLS [OLYLMVYL^LJHUOH]LOPNOLYTHYNPUZVYIL TVYLJVTWL[P[P]LVUWYPJLHUKP[PZTVYL SPRLS`[VIL[OLSH[[LY ยธ;OLPKLHPZ[VOH]LHJVUJLW[Z[VYLPU LHJOJHWP[HSJP[`HUKY\U[OVZLHZ[OLWYP THY`ZLY]PJLHUKWHY[ZWVPU[HUK[OLU[OLYL ^V\SKILZH[LSSP[LZPUV[OLYWSHJLZ^OLYL [OL]VS\TLYLX\PYLKP[ยน

โ€œThe market is growing constantlyโ€ 3HULZHPK[OLJVTWHU`ยปZHWWLHYHUJL H[[OLTV[VYZOV^OHK[YPNNLYLKPU[LYLZ[ MYVTยธZ\IZ[HU[PHSH\[VTV[P]LHUKUVU H\[VTV[P]LNYV\WZยนSVVRPUN[VZLLOV^ [OLJVTWHU`MHYLZHUKILPU]VS]LK^P[OHU PUUV]H[P]LTV[VYPUNI\ZPULZZTVKLS 4LHU^OPSLHSSL`LZHYLVU[OLWYVK\J[PVU SPUL[VZLL[OLร„YZ[,+H`3PML]LOPJSLOP[[OL YVHK ^^^LKH`SPMLJVTH\

4."35$"1*5"-

11


RPJRZ[HY[PUNUH[\YL 763@.,564?/(:*644,9*0(30:,+,=63<;065

/HYULZZPUN[OLWV^LYVML]VS\[PVUOHZ JYLH[LKLUVYTV\ZVWWVY[\UP[`MVYWSHU[ [LJOUVSVN`JVTWHU`7VS`.LUVT? 4HYRL[PUNTHUHNLY:HYHO+`ZVU[VSK :THY[*HWP[HS[OH[[OLJVTWHU`OHK \USVJRLK[OLUH[\YHSWYVJLZZ[VWVS`WSVPK WSHU[ZTLHUPUN[OH[Z[VJRSPULZJV\SKUV^ ILJYLH[LK[VNYV^MHZ[LYVY^P[OIPNNLYMY\P[ VY[VJVWL^P[O\UMVYNP]PUNLU]PYVUTLU[HS JVUKP[PVUZ ¸7VS`WSVPKPZHUH[\YHSL]LU[[OH[VJJ\YZ VUJLL]LY`O\UKYLK[OV\ZHUK`LHYZPU WSHU[ZHZHYLZWVUZL[VLU]PYVUTLU[HS Z[YLZZ¹ZOLL_WSHPULK ¸)LJH\ZLH[YLLJHU»[NL[\WHUKTV]L V\[VM[OLZ\UVYL_[YLTL[LTWLYH[\YL JOHUNLZP[OHZH^H`VMZ^P[JOPUNVU NLULZ^P[OPUP[Z+5([VOLSWHKHW[[V LU]PYVUTLU[HSJOHUNLZ ¸7LVWSLOH]LILLUH[[LTW[PUN[V KLSPILYH[LS`JYLH[L[OPZZP[\H[PVUZPUJL[OL ZHUKV\YJOPLMZJPLU[PZ[PZ[OLÄYZ[[V ILHISL[VKVP[HUK[OLUNYV^[OL[YLLZV\[ [VILZ[HISL¹ ;OLHWWSPJH[PVUZVM[OPZ[LJOUVSVN`HYLMHY YHUNPUN]HY`PUNMYVTIPVM\LSHUKIPVTHZZ JVTWHUPLZZLLRPUNTVYLWYVK\J[P]L MLLKZ[VJR[VTPUPUNJVTWHUPLZSVVRPUN[V YLTLKPH[L[OLLU]PYVUTLU[HSPTWHJ[VM[OLPY ^VYR[OYV\NOUH[\YHSTLHUZ ¸>LJHUUV[VUS`WVS`WSVPKWSHU[Z^OPJO NYV^MHZ[LYILJH\ZL[OL`OH]L[OPZ+5( ^OPJOPZKLHSPUN^P[OLU]PYVUTLU[HSZ[YLZZ I\[HSZVTVYLYVI\Z[S`ZV^LJHUKL]LSVW [OLTPUTHYNPUHSPZLKHYLHZ¹+`ZVUZHPK ¸>LHYLHISL[VHWWS`V\Y7VS`?WYVJLZZ ^OPJOJYLH[LZHZ[HISLWVS`WSVPKLKWSHU[ [OPZTLHUZ[OH[P[JHUNYV^MHZ[LYKLHS TVYLYVI\Z[S`^P[OLU]PYVUTLU[HSZ[YLZZ I\[HSZVHZWHY[VMV\YWYVJLZZ^LJHU ^VYR^P[OLWPNLUL[PJJOHUNLZ[VKL]LSVWH WSHU[[OH[PZZWLJPÄJHSS`Z\P[LKMVYHJLY[HPU V\[JVTLSPRLNYV^PUNPUTHYNPUHSPZLKHYLHZ HMMLJ[LKI`KYV\NO[VYZHSPUP[`¹+`ZVUZH`Z ¸0M^L^HU[[VJYLH[LZVTLYLLK[`WL

12

4."35$"1*5"-

WSHU[ZVYNYHZZLZ[OH[JV\SKNYV^PU^H[LY [OH[OHZHZT\JOZHS[HZZLH^H[LY^OPJO ^V\SK[`WPJHSS`RPSSTVZ[WSHU[Z^LJHUKV [OH[6ULNVVKL_HTWSLVMHUHWWSPJH[PVUVM V\Y[LJOUVSVN`PZ[OL^VYR^LHYLJ\YYLU[S` \UKLY[HRPUN^P[O[OLJYLH[PVUVMZHS[[VSLYHU[ WSHU[ZMVY\ZLPUYLTLKPH[PUN^H[LY\ZLKPU [OLJVHSZLHTNHZPUK\Z[Y` ¸;`WPJHSS`[OPZ^H[LYOHZH]LY`OPNO ZHS[JVU[LU[HUKPZL_WLUZP]LHUKKPMÄJ\S[ [VYLTLKPH[L>LJHUHSZVJYLH[LWSHU[Z [OH[^PSS\W[HRLHU`TVZ[OLH]`TL[HSZVY JVU[HTPUHU[ZPUTPUPUNWYVJLZZ^H[LYHZ ^LSS^OPJONP]LZ[OLTPUPUNJVTWHU`[OL VWWVY[\UP[`[VJVTLHSVUNHUKOHY]LZ[[OL WSHU[Z¹ ;OPZWYVJLZZRUV^UHZIPVWHUUPUN ^OPJOPZWHY[VM7VS`.LUVT?»ZWO`[V YLTLKPH[PVUZ`Z[LTJHUJYLH[LLUVYTV\Z ÄUHUJPHSILULÄ[JVZ[J\[[PUNMVYTPUPUN JVTWHUPLZ!MVYL_HTWSLHZP[L^OPJO TH`OH]LJVZ[ TPSSPVU[VYLTLKPH[L JV\SKUV^JVZ[ TPSSPVUSLZZ\UKLY[OPZ WYVJLZZ ¸:VTLVM[OLV[OLYHWWSPJH[PVUZVM[OL [LJOUVSVN`PUJS\KL[YLLZSPRLZHUKHS^VVK ¶[YLLZ^OPJOZLJYL[LHWHY[PJ\SHYVPSMVY WLYM\TLVYTLKPJPUHS \ZLZ¹+`ZVUJVU[PU\LK ¸(U`[OPUN[OH[JYLH[LZOHZHZLLK^OPJO PZ\ZLKMVYVPS¶^OL[OLY[OH[ILMVYWLYM\TL VYIPVM\LSZ¶^LJHUJYLH[LH[YLL[OH[^PSS NYV^MHZ[LYHUKIPNNLY^P[OSHYNLYMY\P[HUK ZLLKZHUKHOPNOLYVPSJVU[LU[>LJHU YLK\JL[OLHTV\U[VM[PTLP[[HRLZ[VIL HISL[VOHY]LZ[[OLZLZLLKZI`WYV]PKPUNH [YLL[OH[YLHJOLZºTH[\YP[`»PUH[SLHZ[ SLZZ[PTL[OHUP[[HRLZMVYHZ[HUKHYK[YLL >LZH` [VILJVUZLY]H[P]LI\[P[PZ VM[LUT\JOTVYL¹ >OPSL[HSRVMWSHU[ZNYV^PUNMHZ[LY HUKZ[YVUNLYNLULYHSS`YPUNZHSHYTILSSZ MYVTWLVWSLJVUJLYULK^P[ONLUL[PJ TVKPÄJH[PVU+`ZVUZHPK[OPZWYVJLZZ^HZ JVTWSL[LS`KPMMLYLU[

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! )S\L4V\U[*HWP[HS 4HYR9HPUIPYK THYRYHPUIPYK' IS\LTV\U[JHWP[HS JVT


¸0[»ZZWLJPÄJHSS`UV[HNLUL[PJ TVKPÄJH[PVU¹ZOLZHPK ¸7VS`WSVPKPZHUH[\YHSL]LU[P[PZQ\Z[[OH[ ^LOH]LÄN\YLKV\[OV^[V[YPNNLYP[>L HYLUV[[HRPUN[OLNLULZHUKZWSPJPUN[OLT VYTP_PUN[OLTHYV\UK0[PZQ\Z[[HRPUN[OL WSHU[HUKJYLH[PUNHWVS`WSVPK`L]LU[HUK [OLUZ^P[JOPUNVUJLY[HPUNLULZ^OPJO [OLWSHU[^V\SKUH[\YHSS`KVPUP[ZV^U LU]PYVUTLU[¹ 7VS`.LUVT?PZZ[PSSPUP[ZPUMHUJ`I\[OHZ HSYLHK`H[[YHJ[LKPU[LYUH[PVUHSH[[LU[PVUMVY P[ZLMMVY[ZWHY[PJ\SHYS`PU[OL<UP[LK(YHI ,TPYH[LZ^OLYL[OL[LJOUVSVN`PZZV\NO[ [VWYVK\JLMLLKZ[VJRMVYSP]LZ[VJRHUK IPVM\LSZ +`ZVUZHPK[OLJVTWHU`^HZMVJ\ZLK VU[^VTHPUZ[YH[LNPLZPU[OLUL_[ TVU[OZ ;OLÄYZ[^HZ[VKL]LSVWLSP[LZ[VJRSPULZ IHZLKVUKLTHUKZV[OH[JVTWHUPLZ ZLLRPUNIPVM\LSMVYL_HTWSLJV\SKWSHJL HUVYKLYHUK7VS`.LUVT?^V\SKILHISL[V ZOPW[OLIHZLZ[VJR^P[OPU[OYLLTVU[OZ ¸;OPZTLHUZZV\YJPUNLSP[LZ[VJRZ¹ +`ZVUL_WSHPULK ¸;OLYLPZUVWVPU[PUWVS`WSVPKPUNH[YLL PMP[PZSLZZ[OHUPKLHS>LSVVRMVY[OLILZ[ WLYMVYTPUNSPULVM[OLWSHU[HUK[OLUKV[OL WYVJLZZ[VP[¹ ;OLZLJVUKZ[YH[LN`OHZHOPNOLY YLZLHYJOMVJ\Z^OLYL[OLJVTWHU`^V\SK KL]LSVWUL^Z[VJRSPULZMVY[OPYKWHY[PLZ IHZLKVU[OLPYWHY[PJ\SHYULLKZ¶HS[OV\NO [OPZWYVJLZZOHZHSVUNLYSLHK[PTLVMZP_\W [V[VTVU[OZ ;OLJVTWHU`OHZWYV[LJ[LKP[Z [LJOUVSVN`[OYV\NOZL]LYHSWH[LU[ZHUK HWWSPJH[PVUZMVYWH[LU[ZHUKPZIHJRLKI` [OL[LJOUPJHSL_WLY[PZLVM+Y 9VILY[;OPZ[SL[O^HP[LH^LSSYLZWLJ[LK ZLUPVYMVYLZ[LYHUK7YVMLZZVY(UKYL^3V^L [OLKPYLJ[VYVM[OL(\Z[YHSPHU*LU[YLMVY ,]VS\[PVUHY`)PVSVN`HUK)PVKP]LYZP[`H[[OL <UP]LYZP[`VM(KLSHPKL +`ZVUZHPK[OLJVTWHU`^HZUV^ [\YUPUNP[ZMVJ\Z[V¸SHYNLZJHSLWYVQLJ[Z¹ Z\JOHZ[OLJVHSZLHTNHZPUK\Z[Y`HUK WYVK\JPUNIPVM\LSZMVYW\ISPJ[YHUZWVY[ ¸>LOH]LHSHYNL[LHTVMHNLU[ZHYV\UK [OLNSVILSVVRPUNH[ZLJ\YPUNKLHSZ WHY[PJ\SHYS`PU[OL<UP[LK(YHI,TPYH[LZ :V\[O(TLYPJHHUK0UKPH^OLYL^LOH]L OHKHSV[VMPU[LYLZ[¹ZOLZHPK ^^^WVS`NLUVT_JVT

4."35$"1*5"-

13


ZWHJLPU]HKLYZ ;,*/5636.@:;(9;<705*907;<:/(:( 56=,3:63<;065;6+(;(:;69(.,(5+ )(*2<7¶<:,>/(;@6<(39,(+@/(=, ;YL]VY.SLUVM0UZJYPW[\Z (SSV^PUNJVTWHUPLZ[VIL[[LY\ZL[OLPYL_ PZ[PUNYLZV\YJLZPZWYV]PUN[VILH^PU^PU MVY[LJOUVSVN`Z[HY[\W0UJYPW[\Z *OPLML_LJ\[P]L;YL]VY.SLUZHPK[OL [LJOUVSVN`HSSV^LKJVTWHUPLZ[VIHJR\W KH[HHJYVZZ[OLPYLU[PYLUL[^VYRYH[OLY[OHU YLS`PUNVUHZPUNSLZ[VYHNL\UP[VYZLY]LY ¸0M`V\OH]L7*ZPU`V\YVYNHUPaH [PVUYH[OLY[OHUIHJRPUN\W[OLKH[HVU LHJO7*[VHZPUNSLZLY]LY[OLKH[HVU [OVZL7*ZPZIHJRLK\W[VHSS[OLV[OLY7*Z PU`V\YVMÄJL¹OLL_WSHPULK ¸@V\JHU[OLU\[PSPZLHSS[OH[L_[YHKPZR ZWHJL^OPJOPZUV[ILPUN\ZLKVU`V\Y SHW[VWVY7*PU`V\YVMÄJLPUH^H`[OH[ HJ[\HSS`WYV]PKLZHZVS\[PVU[V`V\YKH[H IHJR\WULLKZ ¸0[PZHIV\[[OLZLJ\YP[`HUKWYV[LJ[PVUVM HJVTWHU`»ZKH[HI\[HSZVTVZ[JVTWH UPLZOH]L[OH[JHWHJP[`ZP[[PUN[OLYL\U\ZLK ¶^O`UV[THRL[OLTVZ[VMP[&;OL`OH]L HSYLHK`ZWLU[[OLTVUL`VUH.IOHYK KYP]L^OLYL[OL`HYLVUS`\ZPUN.I¶^O` UV[\ZLP[HSSWYVWLYS`HUKWYV]PKLHIHJR\W ZVS\[PVUHZ^LSS&¹

14

4."35$"1*5"-

.SLUZHPK[OL[LJOUVSVN`I\PS[MYVT[OL NYV\UK\W\[PSPZPUN[OLÄ]LVYPNPUHSJVTWHU` MV\UKLYZ»RUV^SLKNLHUKL_WLYPLUJLHZ MVYTLYZVM[^HYLLUNPULLYZH[4V[VYVSH^HZ UV^ILPUNVMMLYLK[VJOHUULSWHY[ULYZ^OV JV\SK\ZLP[PUHJVIYHUKLKVMMLY[V[OLPY JSPLU[IHZL ¸;OL[LJOUVSVN`P[ZLSMPZ]LY`^LSSKL]LS VWLKHUKOHZHU\TILYVMHWWSPJH[PVUZ^L OH]LHSYLHK`PKLU[PÄLK¹OLZHPK ¸;OLYLHYLHJV\WSLVMJVTWL[P[VYZPU[LY UH[PVUHSS`^OVHYLWYV]PKPUNZPTPSHY[LJOUVS VN`¶OH]PUN[OVZLJVTWL[P[VYZZOV^Z[OH[ [OLYLPZHTHYRL[V\[[OLYL[VW\ZO[OL^VYK VUOV^KPZ[YPI\[LKIHJR\WPZWV[LU[PHSS` HIL[[LYVW[PVU[OHUHKH[HJLU[YL^OPJO JV\SKILRUVJRLKV\[I`HÄYLVYÅVVKVY LHY[OX\HRLHZ^LOH]LZLLUV]LY[OLWHZ[ ML^`LHYZ ¸-YVTHTHYRL[WLYZWLJ[P]LP[PZZ[PSSLHYS` Z[HNLHUK^L»YLSVVRPUNMVY[OVZLJOHUULS WHY[ULYZ[OH[JHUOLSW\ZNL[[VTHYRL[ YH[OLY[OHU\ZKVP[HSSV\YZLS]LZ;OH[ TLHUZ^LHYLSVVRPUNH[0;ZLY]PJLWYV]PK LYZ^OVHYLSVVRPUNMVYHIHJR\WZVS\[PVU

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! :4,.YV^[O *HWP[HS )YL[[1HJRZVU IYL[[QHJRZVU' ZTLNJJVT

^OPJOPZTVYLJVZ[LMMLJ[P]LZLJ\YLHUK ZJHSHISL[OHUV[OLYZVS\[PVUZH]HPSHISLV\[ [OLYL[VKH`¹ ;OLJVTWHU`OHZZPNULKZVTLPUP[PHS KLHSZ^P[OWHY[ULYZPU(KLSHPKLHUKPZSVVR PUN[VIVVZ[M\UKPUN[VZLJ\YLZHSLZHUK THYRL[PUN[HSLU[ ¸;OLJOHUULSWHY[ULYZHYLNLULYHSS`0; ZLY]PJLWYV]PKLYZVYWYV]PKLYZ^OVVMMLYH THUHNLKZLY]PJLVMMLYPUN[V[OLPYJ\Z[VT LYZVYHUV[OLYZVM[^HYLVMMLYPUN¹.SLU JVU[PU\LK ¸>LHYLNL[[PUNJSVZL[VHKLHS^P[O HJVTWHU`^OPJOKL]LSVWZHJJV\U[PUN ZVM[^HYLWHJRHNLZHUK[OL`ZLL[OPZHZH SVNPJHSHKKVU[V[OLPYHJJV\U[PUNZVM[^HYL 6I]PV\ZS`IHJRPUNP[\WPZ]LY`PTWVY[HU[ [V[OLTZV[OL`ZLL[OPZ[LJOUVSVN`HZH ]HS\LHKK ¸([[OPZWVPU[V\YMVJ\ZPZÄUKPUNJOHUULS WHY[ULYZ^OVHYLRLLUVUOLSWPUN\ZHUK ILPUNWHY[VM[OLQV\YUL`^P[O\Z;OL`HYL HSZVWYV]PKPUNTHYRL[MLLKIHJRHZ[OL` HYLV\[[OLYL[HSRPUN[VJ\Z[VTLYZHUK[OL` RUV^^OH[PZULLKLKMVYHTHYRL[ZVS\[PVU ;OH[OLSWZ\ZWYV]PKL[OLILZ[ZVS\[PVUMVY [OLPYJ\Z[VTLYZ[OH[^LJHU¹ )L`VUK[OLVWWVY[\UP[PLZPU[OLSVJHS THYRL[.SLUZHPK[OLJVTWHU`^HZHSZV SVVRPUN[VWLUL[YH[L[OL<:THYRL[^P[O [OLZ\WWVY[VM+Y1HUH4H[[OL^Z¶[OL MVYTLYNSVIHSSLHKLYMVY:(7 ¶HUK)PSS 6ILYTLPLY^OVV]LYZH^[OL[YHUZP[PVUVM ;LSZ[YHMYVTW\ISPJ[VWYP]H[LV^ULYZOPWHZ [OLL_LJ\[P]LKPYLJ[VYVMIYHUKPUNHK]LY[PZ PUNHUKTLKPH ¸;OH[L_WLYPLUJLPZOLSWPUN\Z[VWVZP[PVU V\YJVTWHU`[VIL[OLTVZ[H[[YHJ[P]LMYVT [OL<:THYRL[»ZWLYZWLJ[P]L¹.SLUZHPK ¸.L[[PUNPU[V[OH[THYRL[PZYLHSS`PTWVY [HU[MVY\Z4`L_WLJ[H[PVUPZ[OH[^L^V\SK ILZLLPUNZVTL[YHJ[PVUPU[OL<:ZVVULY YH[OLY[OHUSH[LY¹ ^^^PUJYPW[\ZJVT


Z\JRPUN[OLWYVÃ&#x201E;[ZMYVT HJSL]LYPKLH (5(<::0,05=,5;065/(:;/,05:,*;(5+)<:05,:: >693+)<AA05.(;;/,76::0)030;0,:

(M[LYZWLHRPUN[V(UKYL^*V]LU[Y``V\ JHU\UKLYZ[HUKL_HJ[S`^OV[OL()*OHK PUTPUKHZ[OLPY[HYNL[H\KPLUJL^OLU[OL` JYLH[LK[OL0U]LU[VYZZLYPLZ *V]LU[Y`PZ[OLTHUHNPUNKPYLJ[VYVM )HU[P_>VYSK^PKLHKL]LSVWTLU[JVTWHU` [OH[N\PKLZP[ZV^UHUKV[OLYZ»07PU[V WYV[V[`WLZHUK[OYV\NO[OLTHU\MHJ[\YPUN WYVJLZZ[VJVTTLYJPHSPZH[PVU ;OLJVTWHU`OHZHUPU[LYLZ[PUHU\TILY VMWYVK\J[ZYHUNPUNMYVTMVV[IHSS[LLZ[V TVZX\P[V[YHWZ (UK^OPSL[OLJVTWHU`OHZHSYLHK`ILLU Z\JJLZZM\S^P[OHYHUNLVMOPNONYHKLTVZ X\P[V[YHWZ^P[OPUZ[HSSH[PVUZPUJS\KPUN[OL :PUNHWVYLWVSVJS\IHUK[OL<5»ZIHZLPU ,HZ[;PTVY*V]LU[Y`PZL_[YLTLS`L_JP[LK HIV\[HUL^YL[HPS]LYZPVUVM[OL[YHW ¸>LOH]LKL]LSVWLKHTVZX\P[V[YHW[OH[ Y\UZVUZVSHYWV^LYHUKHZTHSSWHPU[IHSS N\U*6JHUUPZ[LY¹*V]LU[Y`ZHPK ¸0[PZ[OLVUS`VULSPRLP[PU[OL^VYSK6\Y TVZX\P[V[YHWZHYL[OL^VYSK»ZILZ[>L ULLKLKHWYVK\J[[OH[JV\SKILZVSKVMM[OL ZOLSMHUKKPKU»[ULLKHU`THPU[LUHUJL7LV WSL[HRLP[OVTLHUKZL[P[\WHUKVMMP[NVLZ 0[PZOPNOS`LMÃ&#x201E;JPLU[ILJH\ZLVM[OL*6P[PZ W\TWPUNV\[^OPJOPZ[OLTHQVYH[[YHJ[HU[[V [OLMLTHSLTVZX\P[VHSSV^PUN\Z[VJHW[\YL [OLTHUKIYLHR[OLIYLLKPUNJ`JSL¹ 7YVK\JLKI`)HU[P_>VYSK^PKLZ\IZPK PHY`4;LJO[OLTVZX\P[V[YHWZHYLJ\Y YLU[S`L_WVY[LK[VTVYL[OHUJV\U[YPLZ HUKOH]LILLUJYP[PJHSS`HJJSHPTLK ¸>LHYL[OLVUS`[YHWPU[OL^VYSK^OPJO PZYLJVNUPZLKI`[OLL_WLY[ZHZPU[LYY\W[PUN [OLIYLLKPUNJ`JSL¹*V]LU[Y`ZHPK ¸>LOH]LOHKVULTHQVYWSH`LYPU[OL <:^HU[PUN[VIYHUKV\YWYVK\J[I\[ PU[OLLUK^LKPKU»[NVHOLHKILJH\ZL OL^V\SKU»[W\[TPUPT\TWLYMVYTHUJL Z[HUKHYKZPU>LHYLNVPUN[VIYLHRPU[V[OL THYRL[6\Y\UP[V\[WLYMVYTZ[OLILZ[\UP[Z H]HPSHISLPU(TLYPJHHUK^LOH]L[LZ[Z[V

WYV]L[OH[MYVT^VYSKSLHKPUNLU[VTVSV NPZ[Z¹ 0[TH`VUS`ILHZTHSSPUZLJ[I\[TVZX\P [V[YHWZHYLHO\NLNSVIHSI\ZPULZZ^VY[O TVYL[OHUHIPSSPVUKVSSHYZHUKNYV^PUNL] LY``LHY¶UV[Z\YWYPZPUNNP]LU[OLHTV\U[ VMOLHS[OPZZ\LZTVZX\P[VLZJH\ZL ¸4VZX\P[VLZRPSSTVYLWLVWSL[OHU HU`[OPUNLSZL¶L]LY`ZLJVUKZVTLVULPZ K`PUNVMTHSHYPHVYKLUN\LVY`LSSV^ML]LY¹ *V]LU[Y`UV[LK ¸>L»YLNVPUN[VOH]LHTHZZP]LWYVI SLT^P[OTVZX\P[VLZPU(\Z[YHSPH[OPZ`LHY ILJH\ZLVM[OL^H[LYHUK[OLÃ&#x2026;VVKZHUK OLH[¹ *V]LU[Y`ZHPK[OLJVTWHU`^HZZLLRPUN JHWP[HS[VSH\UJO[OLWYVK\J[VU[OL(TLYP JHUTHYRL[^P[OHTHYRL[PUNJHTWHPNU HSYLHK`ZL[\W(M[LY[OH[[OLJVTWHU` L_WLJ[ZVUNVPUNYL]LU\LMYVT[OLZHSLVM JVUZ\THISLZ[VZ\WWVY[[OL[YHWZ ¸6ULO\UKYLKJV\U[YPLZOH]LHTVZX\P[V WYVISLTHUK[OLKPZWVZHISL^LHS[O[V ILHISL[VHMMVYKV\YTVZX\P[V[YHWZ¹OL JVU[PU\LK ¸0HTSVVRPUN[VNL[\UP[ZH`LHYNV

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! )S\L4V\U[*HWP[HS 4HYR9HPUIPYK THYRYHPUIPYK' IS\LTV\U[JHWP[HS JVT

PU[V[OVZLJV\U[YPLZ[YHWZHYV\UK [OL^VYSKPU[OLUL_[[OYLL[VMV\Y`LHYZ ^OPJOLX\H[LZ[V TPSSPVUWLY`LHYYL] LU\LVM[YHWZHSLZ ¸;OPZNP]LZ\ZHUVUNVPUNZHSLVMJVU Z\THISLZH[ TPSSPVUWLYTVU[O¹ ;OLJVTWHU`J\YYLU[S`ZLSSZ[YHWZ LHJO`LHYPU(\Z[YHSPHHUKOHZQ\Z[ILLU HWWYV]LKI`[OL0UKPHU4HSHYPHS9LZLHYJO 0UZ[P[\[L4;LJOPZJ\YYLU[S`Ã&#x201E;UHSPZPUN V[OLYKLHSZPU7HRPZ[HU/\UNHY`HUK5L^ *HSLKVUPH ;OL[YHWPZUV[[OLVUS`WYVK\J[)HU[P_ >VYSK^PKLPZWYVK\JPUN^P[OV[OLYPU]LU [PVUZPU[OL^VYRZPUJS\KPUNHSHKKLYOVSKLY HUKYLMYPNLYH[PVU\UP[ ¸>LHYLHVULZ[VWZOVWMVYPU]LU[VYZ¹ *V]LU[Y`ZHPK ¸>LJHUL_WSHPUOV^[LJOUVSVN`HUK WH[LU[PUNHUKJYLH[PUNHWYVK\J[OHWWLUZ HUKPUZVTLJHZLZ^L[HRLHWLYJLU[HNL ZOHYLVM[OLPYJVTWHU`HUKV]LYZLL[OL THUHNLTLU[ZPKL[VTHRLZ\YL[OLJVT WHU`NL[Z[V[OLLUKHUKNL[Z[OLWYVK\J[ JVTTLYJPHSPZLK¹ ^^^IHU[P_JVTH\

4."35$"1*5"-

15


MVY^OVT[OLJHY[VSSZ 4,9*<90,56--,9:*(97(92(5+;633 67,9(;69:;/,()030;@;6.6),@65+;/,*(9 05;6*65:<4,9),/(=06<9

7HWLYSLZZJHYWHYRPUNHUKZLHTSLZZ[VSSPUN JV\SKZVVUILHYLHSP[`[OHURZ[V4LYJ\YPLU PUHWSHU[OH[^V\SKILHIVVU[VIV[OJHY WHYRVWLYH[VYZHUKJ\Z[VTLYZ *OPLML_LJ\[P]L4PJOHLS.YHOHTZHPK[OL JVTWHU`OHKWYVK\JLKHÄUHUJPHSNYHKL THJOPUL[VTHJOPUL44[YHUZHJ[PVU WSH[MVYT ¸(THJOPULJV\SKILHJHYWHYRLU[Y` Z`Z[LTVY[VSSYVHK[LJOUVSVN`VYZVTL[OPUN HZZVWOPZ[PJH[LKHZIHURPUN[LJOUVSVN` L]LU[\HSS`¹OLZHPK :VOV^KVLZP[^VYR& ¸;OLYLHYL[^VWHY[ZVM[OLQPNZH^W\aaSL¹ .YHOHTZHPK ¸;OLÄYZ[PZOPNOKLÄUP[PVU]PKLVYLJVNUP [PVUHUKPKLU[PÄJH[PVUZ`Z[LTZ@V\HYL YLWSHJPUNHWHWLY[PJRL[^P[OH]PKLVZ`Z[LT ^OPJOJVTIPULZ[OLU\TILYWSH[L^P[O[OL JVSV\YVM[OLJHYHUKJHSJ\SH[PVUZVM[OL ]VS\TLVM[OLJHY¶ZV^LJHU[LSS^OL[OLYP[ PZH*VYVSSHVYHWHULS]HU¶^OPJOHSSV^Z\Z [VZ[VYL[OLKPNP[HSÄUNLYWYPU[MVY[OH[JHY ¸>LTH[JOP[VU[OL^H`PUHUKVU[OL ^H`V\[HUK^LI\PSKHKH[HIHZLVMJHYZ [OH[OH]L\ZLK[OH[JHYWHYRHUK[OLZ`Z[LT ILJVTLZTVYLHUKTVYLHJJ\YH[L ¸-YVTHJVUZ\TLYWVPU[VM]PL^P[PZHMYLL ÅV^WHYRPUNZ`Z[LTHUKMYVTHUVWLYH[VY»Z WLYZWLJ[P]L[OL`NL[RUV^SLKNLHIV\[OV^

16

4."35$"1*5"-

VM[LU[OH[JHYOHZJVTLPU^OLUP[JHTLPU SHZ[HUKOV^T\JOP[ZWLU[HUK[OH[HSSV^Z WHYRPUNNHYHNLVWLYH[VYZ[V\ZL[OH[PUMVY TH[PVU[VILLMMLJ[P]LTHYRL[LYZ ¸*HYWHYRPUNHZZL[ZKVU»[OH]LHSV[VM PUMVYTH[PVUHIV\[[OLPYJ\Z[VTLYZHUK^L HYLHSSV^PUN[OLT[VKL]LSVW[OH[ ¸@V\JV\SK\ZL[OH[HWWSPJH[PVUPUHSVJH [PVUZ\JOHZHUHPYWVY[^OLYLWLVWSLHYL MYLX\LU[[YH]LSSLYZHUKYLNPZ[LY[OLPYJHYI` LU[LYPUN[OLPYJYLKP[JHYKKL[HPSZHUK[OLPY SPJLUZLWSH[L;OLU[OL`JHUQ\Z[KYP]LPUHUK V\[HZ[OL`^PZO ¸@V\JV\SKHSZV[HRL[OLHWWSPJH[PVU[V ZLY]PJLZ[H[PVUZ^OLYL`V\TPNO[^HU[[V :4:`V\YU\TILYWSH[L[V`V\YMH]V\YP[L WL[YVSZ[H[PVUHUK[OLU^OLU`V\NVPUHUK V\[P[ZLUKZ`V\IVU\ZTLZZHNLZVU`V\Y WOVUL0[JV\SKYLWSHJL[OLMV\YJLU[ZVMM [LJOUVSVN`[OH[PZJ\YYLU[S`ILPUN\ZLK ¸0[HSZVOHZ[OLM[WYL]LU[PVUHWWSPJH[PVUZ ([HZLY]PJLZ[H[PVU[OLYLPZVUS`Ä]L[VZP_ JLU[ZVMWYVÄ[WLYSP[YLZVPMZVTLVULZ[LHSZ H[HURVMNHZ`V\OH]L[VZLSSHSV[[VTHRL \WMVYP[6\YJHTLYHZHYLHSSUL[^VYRLK HJYVZZ[OLZP[LZVPM`V\Z[LHSPUVULSVJH[PVU HUK[OLUKYP]LPU[VHUV[OLY[OLZ`Z[LT^PSS ZL[VMMHUHSHYT¹ ;OLTHJOPUL[VTHJOPULTHYRL[ZLJ [VYPZMVYLJHZ[[VILH IPSSPVUTHYRL[

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! ;H\YV*HWP[HS :PTVU>HYK Z^HYK'[H\YVJHWP[HS JVTH\

I`^P[OHJVTWV\UKHUU\HSNYV^[O YH[LVM 6[OLYHWWSPJH[PVUZVM44 [LJOUVSVN`PUJS\KLZTHY[LSLJ[YPJP[`TL[LYZ MLLKPUNKH[H[OYV\NO[OL[LSLJVTT\UPJH [PVUZUL[^VYR

“We have identified eight inventions which we will patent” ¸;OLHWWSPJH[PVUPZWYL[[`IYVHKPUP[Z\ZL ^P[O]LOPJSLZI\[P[HSZVIYVHK^OLU`V\ ULLKL]PKLU[PHY`[YHUZHJ[PVUIL[^LLUVUL THJOPUL[VHUV[OLY¶^LJHUKV[OVZLH[ ]LY`OPNOZWLLKHUK]LY`KPZJVU[PU\V\Z JVZ[¹.YHOHTZHPK ;OLJVTWHU`OHZYLJLP]LKPU[LYLZ[MYVT HYHUNLVMÄLSKZMYVTJVUNLZ[PVUHUK T\UPJPWHSP[`[H_HWWSPJH[PVUZ[VTVUP[VYPUN WH`HZ`V\KYP]LPUZ\YHUJLZJOLTLZ ¸>LOH]LPKLU[PÄLKLPNO[PU]LU[PVUZ^OPJO ^L^PSSWH[LU[MV\YVM^OPJO^LHYLKVPUN UV^¹.YHOHTZHPK ¸>L»YLSVVRPUN[VL_[LUKV\YI\ZPULZZ[V SPJLUZL[OL[LJOUVSVN`VMMZOVYL;OLYLPZ Z[YVUNPU[LYLZ[MYVT[^VVWLYH[VYZ¶VULPU *OPSLVULPU)YHaPS ¸;OLWLVWSL^L^PSS\S[PTH[LS`ZLSSV\Y WSH[MVYT[VHYL[OLSHYNL[LSLJVTT\UPJH[PVUZ I\ZPULZZLZ;OL[LSJVZHSSRUV^[OH[44 PZWHY[VM[OLPYYVHKTHWNVPUNMVY^HYKHUK [OL`RUV^[OH[[OL`ULLK[VWYVJLZZ[OL [YHUZHJ[PVUZPUHUVYKLYS`HUKSV^JVZ[THU ULYH[OPNO]VS\TLZ ¸;OLYLPZZVTLIPNPU[LYLZ[PU[OPZHUK[OL [LSJVZ\UKLYZ[HUKP[,HJO[LSJVI\ZPULZZ NYHZWZ[OLZPNUPÄJHUJLVM^OH[^LHYLKVPUN HUK[OLVWWVY[\UP[`MVY[OLT[VNVMYVT ILPUNH[LSJV[VH[VSSPUNJVTWHU`HZ^LSS 9VHKZHYLHUL[^VYRHUK`V\JHUTL[LY [OLTHUKJOHYNLTVUL`MVY[OLTQ\Z[HZ`V\ JHUMVYHJVWWLY^PYLUL[^VYR¹ ^^^TLYJ\YPLUJVT


-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! 

YVIV[L`LZ

*\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! 

6*<3(996)6;0*:»5,>;,*/5636.@0: */(5.05.;/,>(@>,3662(;;/,>693+

(YL]VS\[PVUHY`UL^[LJOUVSVN`MVYOPNOWLY MVYTHUJLZLUZVYWVPU[PUNHUKZJHUUPUN^PSS JOHUNL[OL^H`THJOPULZSVVRH[[OL^VYSK [OHURZ[V6J\SHY9VIV[PJZ ;OL[LJOUVSVN`PZ\ZLKPUTHJOPULZ^P[O VW[PJHSZLUZVYZ¶MVYL_HTWSLYVIV[Z\ZLK [VL_WSVYLPUOVZWP[HISL[LYYHPUHUK[YHUZTP[ PTHNLZIHJR[VHYLTV[LSVJH[PVU *OPLML_LJ\[P]L4HYR)PZOVWZHPK[OL JVTWHU`»ZOHYK^HYLWYV]PKLKWLYMVYTHUJL [OH[^HZ¸Z[YLL[ZHOLHKVMHU`V[OLYWYVK\J[ V\[[OLYL¹ ¸>LOH]L[HRLUHKPMMLYLU[HWWYVHJO[V [OLWYVISLT¹OLL_WSHPULK ¸(SS[OLL_PZ[PUN[LJOUVSVNPLZYLS`VU TV]PUN[OLZLUZVYZI`WVPU[PUN[OLZLUZVY P[ZLSMI\[V\Y[LJOUVSVN`HSSV^Z[OLZLUZVY [VYLTHPUZ[H[PVUHY`^OPSL^LWVPU[P[ZÄLSK VM]PZPVU ¸0M`V\^LYL\ZPUNZ`Z[LTZ^OPJOHYLJ\Y YLU[S`H]HPSHISLHUKSVVRLK[VVULZPKL^P[O HU`ZWLLK`V\^V\SKOH]L[V^HP[ZVTL [PTLMVY[OLPTHNL[VJH[JO\W^P[O^OLYL `V\WVPU[LK`V\YOLHK[V6\YZVS\[PVU WYV]PKLZ[OLHIPSP[`MVY[OLYLTV[LVWLYH[VY [VSVVRHYV\UK[OLYVVTHZPM[OL`^LYL[OLYL VU[OLZWV[^P[OHIZVS\[LS`UVSHN¹ )PZOVWZHPK[OL[LJOUVSVN`^HZWHY[PJ\ SHYS`\ZLM\SPU[OLKLMLUJLHUKTPUPUNPUK\Z [YPLZ^OLYLTHJOPULZ^LYL\ZLK[VL_WSVYL HYLHZ[OH[^LYLWV[LU[PHSS`KHUNLYV\ZMVY O\THUZ[VLU[LY ¸>LZLLP[ILPUNWHY[PJ\SHYS`\ZLM\SMVY OPNOIHUK^PK[OZ[HIPSPZH[PVUVUTVIPSL WSH[MVYTZMVYL_HTWSLZ[HIPSPZPUN[OL]PL^ VMHJHTLYHVUH]LOPJSL[OH[PZTV]PUNV]LY YV\NONYV\UK¹OLHKKLK ¸@V\JHUSVVRH[HU`WPLJLVMTPUPUN VYTPSP[HY`LX\PWTLU[^OPJOKYP]LZHJYVZZ YV\NONYV\UKHUKHJHTLYHPZJVU[PU\V\ZS` SVVRPUNH[ZVTL[OPUNPU[OLKPZ[HUJL0M[OL WHU[PS[JHU»[TV]LX\PJRS`LUV\NO[VJVWL ^P[O[OLTV]LTLU[VM[OLWSH[MVYT[OLUP[ ZPTWS`JHU»[SVJRVU[V[OL[HYNL[ZV`V\NL[

TV[PVUIS\Y¹ +LZPNULKI`)PZOVW6J\SHY9VIV[PJZOHZ WH[LU[LK[OLJVYL[LJOUVSVN`HUKJVU[YHJ[Z V\[[OLTHU\MHJ[\YLVMJVTWVULU[ZILMVYL HZZLTISPUN[OLZ`Z[LTZPUOV\ZL)PZOVW ZHPK[OLHZZLTIS`^V\SKSH[LYILV\[ZV\YJLK HZ^LSS ¸>LZLLV\YZLS]LZTHPUS`HZH[LJOUVSVN` KL]LSVWTLU[JVTWHU`¹OLZHPK ¸;OLYL»ZUVPU[LU[PVU[VOH]LHMHJ[VY`H[ HU`WVPU[ ¸>LOH]LJVTWSL[LK[OLKL]LSVWTLU[ VM[OLJVYL[LJOUVSVN`HUKSH\UJOLK[OYLL WYVK\J[ZI\PS[HYV\UK[OH[[LJOUVSVN`>L»YL J\YYLU[S`ULNV[PH[PUN[OLÄYZ[VMV\YHNYLL TLU[Z^P[O6,4WHY[ULYZHUKKPZ[YPI\[PVU WHY[ULYZ ¸;OLI\ZPULZZTVKLS[OH[^LHYL\ZPUN ^PSSNLULYH[L[OLTVZ[YL]LU\LV]LY[PTL [OYV\NOV\Y6,4WHY[ULYZ>LHYLWYV]PKPUN HUP[LT[OH[[OL`^PSSPUJS\KLPU[OLZ`Z[LT HZ[OLPYV^U5VYTHSS`[OH[^PSSILHOPNO WLYMVYTHUJLHWLY[\YL[OH[[OL`^PSSI\PSK[OL PTHNLYHYV\UKVYP[JV\SKILHM\SSPTHNPUN Z`Z[LT[OH[[OL`[OLUW\[PUHZ`Z[LTVM[OLPY V^U¹ )PZOVWZHPK[OL6,4HNYLLTLU[ZMVYTLK [OLJVTWHU`»ZWYPTHY`YL]LU\LNLULYH

-\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! 5L_[;YHJR ;VU`7P[[VYPUV [VU`'UL_[[YHJR JVTH\

[VYZHS[OV\NOV[OLYWYVK\J[Z^V\SKIL KL]LSVWLK[VZLSSLP[OLYKPYLJ[S`VY[OYV\NO KPZ[YPI\[VYZ )L`VUKTPUPUNHUKKLMLUJL)PZOVWZHPK [OL[LJOUVSVN`OHKHWWSPJH[PVUZPUPUK\Z[YPHS H\[VTH[PVUHUKIYVHKJHZ[PUN ¸>LJV\SKZ[HIPSPZL[OL]PL^VMHJHTLYH ^OLUP[PZVUHYHJPUNJHYVYH`HJO[VY HUV[OLYHWWSPJH[PVUJV\SKIL^OLUV\Y Z`Z[LTZP[ZZ[PSSHUK[YHJRZZVTL[OPUNSPRLH [LUUPZIHSS¹OLZHPK ¸;OLJ\YYLU[Z`Z[LTZZ\JOHZ/H^RL`L OH]LHU\TILYVMZ[H[PVUHY`JHTLYHZHUK [OVZLJHTLYHZ]PL^[OLIHSSJHSJ\SH[LP[Z [YHQLJ[VY`HUK[OLUKLJPKL^OL[OLYP[^V\SK OP[[OLSPULVYUV[6\Y[LJOUVSVN`OHZ[OL JHWHIPSP[`[VMVSSV^[OLHJ[\HSIHSS[OYV\NO V\[P[Z[YHQLJ[VY`MYVTYHJX\L[[VYHJX\L[PU JSVZL\W ¸>H[JOPUN[OLLU[PYLTH[JO[OH[^H` ^V\SKILIVYPUNI\[P[JV\SKILPU[LNYH[LK PU[V[OLPYJVTTLU[HY`¹ )PZOVWZHPKOLL_WLJ[LK[OLÄYZ[ HNYLLTLU[Z[VILPUWSHJLPU[OL¸UL_[ML^ ^LLRZ¹^P[O[OLI\ZPULZZKL]LSVWTLU[ Z[HNLZL[[VHJJLSLYH[L ^^^VJ\SHYYVIV[PJZJVT

4."35$"1*5"-

17


ZPURPUN[OL[LL[OPU[V UL^I\ZPULZZTVKLS 56)3,+,5;0:;0:4(205.(:73(:/>0;/0;: 0556=(;0=,)<:05,::46+,3

+PVU2YHTLYVM5VISL+LU[PZ[

>P[OHWLYZVUHSOPZ[VY`VMILPUN\UHISL [VHMMVYKKLU[HSJHYL5VISL+LU[PZ[JOPLM L_LJ\[P]L+PVU2YHTLYPZJVUร„KLU[OPZ I\ZPULZZTVKLSMVYHUH[PVU^PKLKLU[HSWSHU PZNVPUN[VIL^LSSYLJLP]LK ยธ0JV\SKUยป[HMMVYKKLU[HSJHYL^OLU0 ^HZH[LLUHNLYHUKL]LU^OLU0^HZH[ \UP]LYZP[`ยน2YHTLYYLJHSSLK ยธ0ULLKLKIYHJLZHUK0Q\Z[JV\SKUยป[ HMMVYK[OLT0OH]LHSZVYLHK[OH[[OLYLHYL WLVWSLPU(\Z[YHSPHVUH^HP[PUNSPZ[ [VILHKTP[[LK[VHW\ISPJKLU[HSOVZWP[HS 0[ยปZ\W[VH[^V`LHY^HP[ยถI`[OL[PTL[OL` HJ[\HSS`NL[[VZLLHKLU[PZ[[OLPY[LL[OHYL ZVH^M\S[OL`^PUK\WILPUNL_[YHJ[LKยน 5VISL+LU[PZ[ยปZI\ZPULZZTVKLSPZIHZLK HYV\UKVMMLYPUNHKLU[HSWSHU^OPJOYLK\JLZ MLLZMVYTLTILYZยถHTVKLS^OPJOPZ L_[YLTLS`Z\JJLZZM\SV]LYZLHZPUJV\U[YPLZ Z\JOHZ[OL<:( ยธ+LU[HSJHYLPZQ\Z[MHY[VVL_WLUZP]LPU [OPZJV\U[Y`ยน2YHTLYZHPK ยธ0[ยปZUV[JV]LYLKI`4LKPJHYLHUK PUZ\YHUJLPZJSLHYS`L_WLUZP]L^OPJOPZ^O` VUS` VM[OLJV\U[Y`JHUHMMVYKP[,]LU PM`V\KVOH]L[OLPUZ\YHUJL[OLYLHYLZ[PSS NHWWH`TLU[ZHUK[OLYLZ[YPJ[PVUZPTWVZLK I`[OLPUZ\YHUJLWVSPJPLZ ยธ5VISL+LU[PZ[PZHKLU[HSWSHU[OH[ LU[P[SLZTLTILYZ[VYLK\JLKKLU[HSMLLZ 7LVWSLZPTWS`QVPUVUSPULHUKHM[LY^HYKZ [OL`JHUTHRLHUHWWVPU[TLU[^P[OHU` VULVMV\YWHY[PJPWH[PUNKLU[PZ[ZHYV\UK (\Z[YHSPHPTTLKPH[LS`ยน 2YHTLYZHPK[OLWSHU^HZKPMMLYLU[[V KLU[HSJHYLVMMLYLK[OYV\NOOLHS[OPUZ\YHUJL WYV]PKLYZ ยธ6\YWSHUPZVUS`HSV^HUU\HSMLLยถ`V\ JHUILJVTLHTLTILYMVYHZSV^HZ

18

4."35$"1*5"-

 MVYTVU[OZยนOLL_WSHPULK ยธ@V\NL[[YLH[TLU[PTTLKPH[LS`[OLYLHYL UV^HP[PUNWLYPVKZ@V\JHUHSZVYLJLP]L \USPTP[LK[YLH[TLU[@V\JHUYLJLP]L HU`[YLH[TLU[`V\^V\SKSPRL^OLYLHZ ^P[OOLHS[OPUZ\YHUJL[OLYL^V\SKIL YLZ[YPJ[PVUZยน 2YHTLYZHPK[OLJVTWHU`^HZTV]PUN X\PJRS`[VLZ[HISPZOTHYRL[ZOHYLWVPU[PUN [V[OL(TLYPJHUTHYRL[^OLYLTVYL[OHU TPSSPVUWLVWSLILSVUN[VKLU[HSWSHUZ

โ€œNoble Dentist is a totally online operation, which allows us to keep the membership fees lowโ€ ยธ0U(\Z[YHSPH^LHYL[OLร„YZ[ZV^LOH]L [OH[ร„YZ[TV]LYHK]HU[HNLยนOLZHPK ยธ>OLU`V\SVVRH[[OLU\TILYZPU (\Z[YHSPH[OLYLHYLTPSSPVUWLVWSL ^P[OPUZ\YHUJL^OPJOSLH]LZ[OLYLZ[ ^P[OV\[PUZ\YHUJL;OLYLHYLHIV\[ TPSSPVUWLVWSL^OVJHUยป[HMMVYKPUZ\YHUJL ZV5VISL+LU[PZ[PZ]LY`]PHISLMVY[OLT ILJH\ZLMVYHSV^HUU\HSMLL[OL`JHUNV[V [OLKLU[PZ[HUKNL[[OLPYMLLZYLK\JLKยน ;OL5VISL+LU[PZ[TVKLSHSZV^VYRZPU JVUQ\UJ[PVU^P[OTLTILYZยปL_PZ[PUNOLHS[O PUZ\YHUJL2YHTLYZHPK ยธ0M`V\OH]LIV[OH5VISL+LU[PZ[ TLTILYZOPWHUKOLHS[OPUZ\YHUJL^LJHU YLK\JLVYLSPTPUH[L[OLNHWHZ^LSSHZ V]LYJVTPUNHU`YLZ[YPJ[PVUZVU[OLOLHS[O

PUZ\YHUJLWVSPJ`Z\JOHZ^HP[PUNWLYPVKZ ILULร„[SPTP[ZHUK[YLH[TLU[YLZ[YPJ[PVUZ ยธ/`WV[OL[PJHSS`PM`V\^LYLWSH`PUN ZWVY[HUK`V\NL[`V\Y[LL[OZTHZOLKPU `V\^V\SKNV[V[OLKLU[PZ[ยนOLZHPK ยธ@V\YIPSSTH`IL I\[ILJH\ZL `V\HYL^P[O5VISL+LU[PZ[`V\YIPSSTPNO[ ILYLK\JLK[V @V\YTLTILYZOPW PZ  ZVPU[OH[VUL]PZP[`V\ยป]L ZH]LKTVYL[OHU 0M`V\^LYLHSZV HTLTILYVMOLHS[OPUZ\YHUJLP[TH` JV]LY`V\\W[V :V^OPSL^LOH]L YLK\JLK`V\YMLLZ[OLOLHS[OPUZ\YHUJL YLK\JLZP[M\Y[OLY ยธ>LHYLH[V[HSS`VUSPULVWLYH[PVU^OPJO HSSV^Z\Z[VRLLW[OLTLTILYZOPWMLLZ SV^>Lยป]LKPZWLUZLK^P[OHSV[VM[OL [YHKP[PVUHSL_WLUZLZ>LJHUJLY[HPUS` HZZPZ[[OLTPSSPVUWLVWSL^OVHYL ^P[OV\[PUZ\YHUJLHUK^LJHUHSZVHZZPZ[ [OLTPSSPVUWLVWSL[OH[OH]LPUZ\YHUJLยน ;OLJVTWHU`OHZILLUVWLYH[PUN WYVร„[HIS`MVYร„]L`LHYZ^P[O2YHTLY ZH`PUN[OLZ[YLUN[OVM[OLTVKLSSPLKPU P[ZHUU\P[`Z[`SLWHZZP]LPUJVTLZ[YLHT MYVTTLTILYZOPWMLLZ YLUL^LHJO `LHY^P[O WH`PUNVUKPYLJ[KLIP[ HYYHUNLTLU[Z ยธ>LOH]L H]LYHNLHUU\HS YL]LU\LNYV^[OHUK^LยปYLHIV\[[V SH\UJOV\YUH[PVUHS79HUKHK]LY[PZPUN JHTWHPNU]LY`ZOVY[S`ยนOLZHPK ยธ>P[OPUTVU[OZ^LJV\SKILH OV\ZLOVSKUHTLยน ;V[OH[LUK[OLJVTWHU`OHZLUSPZ[LK THYRL[PUNHUK79OLH]`^LPNO[ZZ\JOHZ *SLTLUNLY^OV[VKH[LOH]LMVJ\ZLK VUZWYLHKPUN[OL^VYKPU[OLKLU[PZ[Y` PUK\Z[Y`HUK^PSSUV^ZOPM[MVJ\Z[V


-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK!  *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[!  -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! ;H\YV*HWP[HS :PTVU >HYKZ^HYK' [H\YVJHWP[HSJVT H\

NLULYH[PUNJVUZ\TLYH^HYLULZZ 0UHKKP[PVU[V[OLUH[PVUHSTHYRL[PUN HUKHK]LY[PZPUNJHTWHPNU2YHTLYZHPK [OLJVTWHU`^V\SKZOVY[S`ILSH\UJOPUN HIYHUKUL^^LIZP[LJVTWSL[L^P[O UL^IYHUKPUNHUK^HZHSZV^VYRPUN VUPTWSLTLU[PUNH¸WYHJ[PJLPU[LNYH[PVU Z`Z[LT¹ ¸9PNO[UV^ILJH\ZLOLHS[OPUZ\YHUJLPZ [OLVUS`[OPUNVU[OL(\Z[YHSPHUSHUKZJHWL ^OLU`V\NVPU[VHWYHJ[PJL[OLYLPZH /0*(7:THJOPULVU[OLJV\U[LY¹OLZHPK ¸0U[OLUL_[TVU[OZ^L^HU[[V YVSSV\[V\YV^UTHJOPULZ)LJH\ZL5VISL +LU[PZ[PZHWSHUHUKUV[PUZ\YHUJL^L JHU»[HJJLZZ[OH[THJOPULI\[^L^HU[ [VILHISL[VHJJLZZV\YV^U;OH[^PSS HSZVNP]L\ZHIHYYPLY[VLU[Y`ILJH\ZL HU`VUL^OVMVSSV^Z\Z^PSSOH]L[V\ZL V\Y[LJOUVSVN`¹ >OPSLVULL`LPZVU[OLNYV^[O VWWVY[\UP[`H]HPSHISLHUV[OLYL`LOHZ ILLUÃ&#x201E;YTS`MVJ\ZLKVUWVZP[PVUPUN[OL JVTWHU`MVYHZ[YVUNL_P[WVZP[PVU)VHYK TLTILYZPUJS\KL.YHOHT*VVR[OL MVYTLYJOPLML_LJ\[P]LVM,;YHKLHUK+Y +H]PK9\WHUP^OVMV\UKLKP:LSLJ[ ¸5VISL+LU[PZ[PZHSYLHK`WYVÃ&#x201E;[HISL HUKP[PZHSYLHK`HZ\JJLZZM\SJVTWHU`¹ 2YHTLYZHPK ¸>LHYLKLÃ&#x201E;UP[LS`H[YHKLZHSL[HYNL[ ;OLYLHYLOLHS[OPUZ\YHUJLJVTWHUPLZ PU(\Z[YHSPHHUK[HRLV]LY[HYNL[ZPU[OPZ PUK\Z[Y`HYLZJHYJL>P[O\ZILPUNH [OVYUPU[OLZPKLVM[OVZLOLHS[OPUZ\YLYZ 0ILSPL]L^LHYLKLÃ&#x201E;UP[LS`H[YHKLZHSL [HYNL[;OLV[OLYVW[PVUH]HPSHISLPZHU (:?SPZ[PUN¹ ^^^UVISLKLU[PZ[JVTH\

4."35$"1*5"-

19


-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! 

[OLNVVKVPS

*\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! 

87650*:/(:0+,5;0-0,+(5,> <:,-6963+-(9405.4,;/6+: ;6+,30=,964,.(603

.YV^PUNNSVIHSKLTHUKMVYVTLNHVPSZ OHZJYLH[LKHUL^VWWVY[\UP[`MVY8WVUPJZ ยถ\ZPUNHNLVSKTL[OVKZ ยธ(X\HWVUPJZOHZILLUHYV\UKMVY[OV\ ZHUKZVM`LHYZPUVULMVYTVYHUV[OLYJVT IPUPUNร„ZOMHYTPUN^P[OWSHU[HNYPJ\S[\YLยน L_WSHPULKJOPLML_LJ\[P]L.YHLTL)HYUL[[ ยธ;OLYLHYL[^VVY[OYLLIHJR`HYKZ\W WSPLYZVMHX\HWVUPJRP[Z[OH[`V\JV\SKZL[ \WPU`V\YIHJR`HYKZVP[PZILJVTPUNMHPYS` ^LSSRUV^U0[PZUL^VUHSHYNLJVTTLYJPHS ZJHSL[OV\NOHUK^LยปYLJLY[HPUS`[OLร„YZ[[V \ZLHSNHLPU[OLWYVJLZZยน (X\HWVUPJZYLSPLZVUNYV^PUN]LNL[HISLZ O`KYVWVUPJHSS`MYVTร„ZO[HURZ;OLWSHU[Z [HRL\W[OLUP[YVNLUWOVZWOH[LMYVT[OL ร„ZOยปZ^HZ[LHUKW\YPM`[OL^H[LY[VIL YL[\YULK[V[OLร„ZO ยธ.P]LUHSNHLPZZPTWS`HUV[OLY[`WLVM WSHU[^LJHUNYV^HSNHLPUHZPTPSHY^H`ยน

20

4."35$"1*5"-

+Y)HYUL[[ZHPK ยธ>LOH]LWHY[ULYLK^P[OHJVTWHU`PU 5:>^OPJOPZWSHUUPUNH]LY`SHYNLZJHSL OVY[PJ\S[\YLHX\HJ\S[\YLZ`Z[LT>LHYL ]LY`MVY[\UH[LPUWHY[ULYPUN^P[O[OLT ILJH\ZL^LOH]LHJJLZZ[V[OLPYMHJPSP[`HUK [OLPYL_WLY[PZLPUHX\HWVUPJZยน <[PSPZPUNV[OLYJVTWHU`ยปZWYVK\J[ZHUK L_WLY[PZLPZHOHSSTHYRVM[OLHWWYVHJO 8WVUPJZPZ[HRPUN[V[OLTHYRL[HZ+Y )HYUL[[L_WSHPULK ยธ6ULVMV\YN\PKPUNWYPUJPWSLZPZ[OH[^L KVUยป[^HU[[VILZWLUKPUN`LHYZHUK`LHYZ KL]LSVWPUN[LJOUVSVN`^L^HU[[VHKVW[ [OLSLHKPUNLKNLILZ[WYHJ[PJL[LJOUVSVN` [OH[PZVU[OLTHYRL[ยนOLZHPK ยธ9H[OLY[OHUZWLUKPUN [V TPSSPVU KL]LSVWPUNHWHY[PJ\SHYWYVK\J[^LTH` ILHISL[VI\`PU[VP[MVY TPSSPVUยถP[PZ T\JOTVYLJVZ[LMMLJ[P]LHUKVMJV\YZL^L

-\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! )S\L4V\U[*HWP[HS 4HYR9HPUIPYK THYRYHPUIPYK' IS\LTV\U[JHWP[HS JVT

^V\SK[OLUILKLHSPUN^P[O[OLL_WLY[ZPU [OH[ร„LSK ยธ>LHYLUV[PU[OLI\ZPULZZVMPU]LU[PUN HUKKL]LSVWPUN^LHYLPU[OLI\ZPULZZVM HKVW[PUNHUKJVTTLYJPHSS`L_WSVP[PUNHZ ZVVUHZWVZZPISLยน

โ€œWe are in the business of adopting and commercially exploitingโ€ ;OLJVTWHU`OHZHSYLHK`MVYTLKHYLSH [PVUZOPW^P[O[OL<UP]LYZP[`VM8\LLUZSHUK [VHJJLZZJVUZ\S[PUNZLY]PJLZMYVT7LLY :JOLURHUPU[LYUH[PVUHSL_WLY[PUHSNHLVPS HUKHUHZZVJPH[LWYVMLZZVYH[[OL\UP]LYZP[` 0[OHZHSZVZLJ\YLK[OLSHYNLZJHSLHX\H WVUPJZ`Z[LTPU5:>HUKPZJ\YYLU[S`PKLU [PM`PUNHSNHLWOV[VIPVYLHJ[VYZยถHZV\YJLVM SPNO[ULLKLK[VNYV^[OLHSNHLP[ZLSM ;OLJVTWHU`OHZHSZVPKLU[Pร„LK[LJOUVS VN`VU[OLTHYRL[[VL_[YHJ[[OLVPSMYVT[OL HSNHLWYVK\JLKI`6YPNPU6PS ยธ;OLYLHYL[^VTHQVY\ZLZVMHSNHLMVY [OLWYVK\J[PVUVMVPSยน+Y)HYUL[[ZHPK ยธ4VZ[JVTWHUPLZL_[YHJ[[OLVPSMVYIPV M\LSZ^OLYLHZ[OLPUK\Z[Y`^LHYLPUNYV^Z [OLHSNHLMVYO\THUJVUZ\TW[PVU6ULVM [OLWYPTHY`\ZLZ^V\SKIL[VWYVK\JLVTL NHVPS^OPJOVMJV\YZLOHZHWSL[OVYHVM ILULร„JPHSOLHS[OILULร„[ZPUJS\KPUNJHYKPHJ OLHS[OIYHPUOLHS[OZSV^PUN[OLWYVNYLZZPVU VMKPHIL[LZHUKZVVU(ZT\JOHZ VM[OLHK\S[WVW\SH[PVUPZKLร„JPLU[PU[OLZL VPSZHUKP[ZJH\ZPUNHTHZZP]LOLHS[OJVZ[ ILJH\ZLVM[OLZLKLร„JPLUJPLZHUKV\YKPL[ยน +Y)HYUL[[LZ[PTH[LK[OH[VUJL[OLJVT WHU`PZM\SS`YLZV\YJLKHM\SSWPSV[WYVK\JPUN WSHU[JV\SKIL\WHUKY\UUPUNI` ^^^XWVUPJZJVT


JYHJRPUN[OLJVKL 674(5;,2/(:(796=,5796+<*;.36)(3 +0:;90)<;065(5+36@(3*<:;64,9:56> 0;»:;04,-69*644,9*0(30:(;065¯ +HUU`4HOLYVM6WTHU[LR 6WTHU[LRVJJ\WPLZH\UPX\LSVJH[PVUPU [OL[LJOUVSVN`^VYSK![`WLP[ZUHTLPU[V .VVNSLHUK`V\^PSSVUS`NL[Z[VYPLZHIV\[ [OLJVTWHU`¶UVJVTWL[P[VYZJSV\K[OL JVTWHU`»ZZLHYJOYLZ\S[Z *OPLML_LJ\[P]L+HUU`4HOLYZHPK[OL JVTWHU`OHKKLSPILYH[LS`JOVZLUP[ZUHTL ILJH\ZLP[KPKU»[L_PZ[HU`^OLYLVU[OL PU[LYUL[HUK[OLYLMVYLHU`[OPUN[OH[^HZ HKKLK^V\SKUV^IL[PLK[V[OLJVTWHU` 0[»ZHJSL]LY\ZLVM[LJOUVSVN`[VKLSP]LYH NYLH[YLZ\S[¶HMLH[[OLJVTWHU`PZSVVRPUN [VYLWLH[HZP[JVTTLYJPHSPZLZP[ZUL[^VYR THUHNLTLU[[LJOUVSVN` ¸;OL5L[^VYR4HUHNLTLU[0UMVYTH [PVU:`Z[LT540:ZVM[^HYLP[ZLSMPZMYLL HUKVWLUZV\YJL^OPJOJYLH[LZH^OVSL JVTT\UP[`VMWLVWSLHYV\UK[OL^VYSK^OV JVU[YPI\[L[V[OLZVM[^HYLI\[P[PZSPJLUZLK HUKJVW`YPNO[LKI`6WTHU[LR¹4HOLY ZHPK ¸>LHJX\PYLK[OLPU[LSSLJ[\HSWYVWLY[` MYVT[OLVYPNPUHSKL]LSVWLYZPUYL[\YUMVY LX\P[`ZV[OL`HYLHSZVZOHYLOVSKLYZPU[OL JVTWHU` ¸;OLZVM[^HYLPZ\ZLKI`VYNHUP ZH[PVUZHYV\UK[OL^VYSKHUKOHZILLUPU \ZLMVY`LHYZZVP[PZX\P[LTH[\YL ¸-VY\ZP[PZUV[HIV\[JHW[\YPUNTHYRL[ VYWYV]PUN[OLWYVK\J[VYLZ[HISPZOPUNKPZ[YP

I\[PVUJOHUULSZVYKL]LSVWPUN[OLWYVK\J[ ¶HSSVM[OH[PZHSYLHK`KVUL(SS^LHYLKVPUN PZJVU]LY[PUNHWVY[PVUVM[OLL_PZ[PUNJ\Z [VTLYIHZL[VJVTTLYJPHSZLY]PJLZ¹ 4HOLYZHPK[OLJVTWHU`^V\SKVMMLY[^V MVYTZVMZLY]PJLZPUJS\KPUNVUNVPUNJVT TLYJPHSZ\WWVY[HUKJ\Z[VTPZLKZVM[^HYL \UP[Z^P[OHKKVUM\UJ[PVUZ^OPJOJV\SKIL W\YJOHZLKKPYLJ[S` 6WTHU[LRPZJ\YYLU[S`YHPZPUNM\UKZ[V HJX\PYL[OL[LJOUPJHSZRPSSZULLKLK[VKLSP]LY [OLZLZLY]PJLZHUKWYVK\J[ZHM[LYZLJ\YPUN [OLZLY]PJLZVMJOPLM[LJOUVSVN`VMÃ&#x201E;JLY2LP[O :PUJSHPYVULVM[OLVYPNPUHSMV\UKLYZVM[OL 540:[LJOUVSVN` ¸5V[THU`VYNHUPZH[PVUZHYLQ\Z[NVPUN[V NVHUKW\YJOHZL[OLJVTTLYJPHSZLY]PJLZ MYVT[OL^LIZP[L¹4HOLYZHPK ¸@V\ULLK[VOH]LZVTLRPUKVMLTHPS JVU]LYZH[PVU^P[O[OLT@V\KVU»[ULLK [V]PZP[[OLTVYULJLZZHYPS`ILPU[OLPY NLVNYHWO`I\[^LKVULLK[VNV[OYV\NO V\YPU[LYUHSZHSLZWYVJLZZ^P[O[OLTHUK[V THYRL[[OLZLY]PJL[V[OLL_PZ[PUN\ZLYZHUK WV[LU[PHSS`[VUL^\ZLYZHZ^LSS ¸-VY\Z[VZ\JJLLKHZHI\ZPULZZ^L ULLK[VJVU]LY[ VM[OLJ\Z[VTLYIHZL [VHJVTTLYJPHSZLY]PJL0[KVLZU»[TH[[LY ^OPJOVUL[OL`I\`HS[OV\NO^L^V\SK WYLMLY[OLJVTTLYJPHSZLY]PJLHNYLLTLU[

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! )S\L4V\U[*HWP[HS 4HYR9HPUIPYK THYRYHPUIPYK' IS\LTV\U[JHWP[HS JVT

HZ[OL`HYLYLUL^HISLLHJO`LHY0M^LJHU L_[YHJ[ MYVT VM[OLJ\Z[VT LYZ[OLUP[^PSSILHTHZZP]LZ\JJLZZMVY PU]LZ[VYZ¹ 4HOLYZHPK[OLVMMLYVMJVTTLYJPHSZ\W WVY[ZLY]PJLZ^V\SKIL^LSSYLJLP]LKI` 540:\ZLYZNP]LUTHU`^LYLSHYNLZJHSL IHURZ[LSLJVTT\UPJH[PVUZWYV]PKLYZHUK NV]LYUTLU[Z ¸;OLZLHYLVYNHUPZH[PVUZ^OPJONLULY HSS`ZWLHRPUN^V\SK^HU[HJVTTLYJPHS Z\WWVY[HNYLLTLU[HUK[OL`OH]LUV[ILLU HISL[VNL[P[¹OLZHPK ¸>LRUV^MYVTMLLKIHJR[OH[P[OHZ ILLUHUPZZ\LMVY[OLPY0;[LHT[VPTWSL TLU[ZVM[^HYL^P[OV\[JVTTLYJPHSZ\WWVY[ -VYTHU`P[OHK[VILWYV]LUP[^HZIL[[LY [OHUJVTTLYJPHSS`Z\WWVY[LKZVM[^HYL[V Q\Z[PM`[OLYPZR[V[OLPYI\ZPULZZ5V^P[PZ JVTTLYJPHSS`Z\WWVY[LK^LJHUNP]L[OLT [OH[VW[PVU¹ (ZHUL_HTWSLVMKLTHUKMVY[OLWYVK \J[4HOLYJP[LKHYLJLU[[YPHS^OLYL[OL JVTWHU`WYV]PKLKHWPLJLVMZVM[^HYLVU P[Z^LIZP[L[VNH\NLJ\Z[VTLYYLZWVUZL ¸>LW\[HWPLJLVMZVM[^HYL\W[OLYL ^OPJOL_PZ[PUN\ZLYZKPKU»[ULLK¹OLZHPK ¸>LKPKU»[THYRL[P[VY[LSSWLVWSLP[^HZ [OLYLHUKP[^HZKV^USVHKLK[PTLZPU UPULTVU[OZ¹ ^^^VWTHU[LRJVT

4."35$"1*5"-

21


-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! 

VYNHUPJ NYV^[O

*\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK!

(=(+6ยป:*,9;0-0,+69.(50* 796+<*;:(9,796=05.(/0;

:L]LYHS`LHYZHNV;HTT`-LUULY^HZ ZLHYJOPUNMVYZRPUJHYLWYVK\J[Z[VOLSW^P[O OLYKH\NO[LYยปZZLUZP[P]LZRPU (M[LYSVVRPUNOPNOHUKSV^[OLHUZ^LY JHTLMYVTHU\UL_WLJ[LKZV\YJL!OLYWHY LU[ยปZH]VJHKVMHYT ยธ0[^HZUยป[\U[PSZOLZ[HY[LK\ZPUN UH[\YHSPUNYLKPLU[Z[OH[ZOLKPZJV]LYLK[OH[ [OLZLUZP[P]P[`PUOLYKH\NO[LYยปZZRPUKPZHW WLHYLKยนYLJHSSLK(]HKVJOPLML_LJ\[P]L .YLN-LYYL[[ ยธ:OLZ[HY[LK[OLJVTWHU`PU[V ZOHYL[OLWYVK\J[ZOL^HZKL]LSVWPUN^P[O V[OLYZ;OL`KL]LSVWLK[OH[PU[VHUVYPNPUHS JLY[Pร„LKVYNHUPJIHI`YHUNLHUK[OLJVT WHU`Q\Z[NYL^MYVT[OLYLยน -LYYL[[ZHPK[OLJVTWHU`ยปZWVPU[VMKPMMLY LUJL^HZ[OH[P[WYVK\JLKJLY[Pร„LKVYNHUPJ HUK UH[\YHSWYVK\J[Z ยธ;OLYLHYLHSV[VMUH[\YHSVYUH[\YL LX\P]HSLU[WYVK\J[ZHYV\UKHUH[\YLLX\P] HSLU[WYVK\J[PZVUL^OPJOPZTHU\MHJ[\YLK [VTPTPJUH[\YLI\[PZUL]LYPKLU[PJHSยนOL ZHPK ;OLJVTWHU`OHZL_WHUKLKMYVTP[Z VYPNPUHSIHI`ZRPUJHYLYHUNL[VKLSP]LYH ]HYPL[`VMWYVK\J[Z^P[O[OLSH[LZ[HZOV^LY NLSYHUNL[OH[OHZQ\Z[ZLJ\YLKKPZ[YPI\[PVU HJYVZZ(\Z[YHSPH[OYV\NO7YPJLSPUL -LYYL[[ZHPK[OLJVTWHU`^HZUV^SVVR

22

4."35$"1*5"-

PUN[VL_WHUKHUKNYV^YHWPKS`[VJHWP[HSPZL VUPU[LYUH[PVUHSKLTHUK ยธ>LOH]LNV[[VHZ[HNL^OLYL^LOH]L LZ[HISPZOLKH^HYLOV\ZLPU[OL<:^L OH]LH79JVTWHU`HUKHNLUJ`V]LY [OLYLYLHK`[VZLSSMVY\ZOV^L]LY^LULLK JHWP[HS[VNL[TVYLWYVK\J[ZPU[V[OL^HYL OV\ZLHUKNL[[OL79JHTWHPNUYVSSPUNV]LY [OLYLยนOLZHPK ยธ>L^HU[[VL_WHUKV\Y(ZPHUKPZ[YPI\ [PVUHZ^LSS6\Y/VUN2VUNKPZ[YPI\[VYOHZ KVUL]LY`^LSSMVY\ZPUP[WYVIHIS` KPKOHSMHTPSSPVUKVSSHYZPUI\ZPULZZ ยธ>LOH]LPKLU[Pร„LKHKPZ[YPI\[VYPU:V\[O 2VYLH[OH[^LILSPL]L^PSSILHISL[VKV HZPTPSHYHTV\U[PU[OLZHTL[PTLMYHTL >LยปYLSH\UJOPUN[OLYLPULHYS`ยน ;OLJVTWHU`PZHSZVL_WSVYPUNV[OLY NYV^[OZ[YH[LNPLZ^P[OKPZ[YPI\[VYZPU:PUNH WVYL)Y\ULPHUK4H`SH`ZPH ยธ;OL(ZPHUTHYRL[PZKVPUNYLHSS`^LSSMVY \ZHUKVULVM[OLYLHZVUZP[PZKVPUNZV ^LSSPZ[OLWYVISLTZ[OH[*OPUHOHK^P[O JVU[HTPUH[LKIHI`WYVK\J[Zยน-LYYL[[ZHPK ยธ0U[OL(ZPHUTHYRL[PUWHY[PJ\SHYWYVK \J[Z[OH[HYLTHKLPU*OPUHBHYLZ[Y\NNSPUND )LJH\ZLLHJOMHTPS`PZVUS`HSSV^LKVUL JOPSK[OL`HYLZWLUKPUNHULUVYTV\Z HTV\U[VMTVUL`LUZ\YPUN[OLILZ[MVY[OLPY JOPSKYLUHUK[OL`WH`HWYLTP\TWYPJLMVY VYNHUPJWYVK\J[Zยน (]HKVยปZ<:Z[YH[LN`PZSVVRPUN[VL_WHUK IL`VUKVUSPULYL[HPSPU[VTHPUZ[YLHTVYNHUPJ WYVK\J[YL[HPSLYZ ยธ>OVSLMVVK4HYRL[ZPZH JOHPUZ[VYL ^OPJOVUS`ZLSSZWYLTP\TWYVK\J[ZZ\JO HZVYNHUPJMVVKHUKZRPUJHYLWYVK\J[Zยน -LYYL[[ZHPK ยธ0U[LYTZVM[OL^VYR^LOH]LILLU KVPUN[VLUZ\YL[OLWYVK\J[PZJLY[Pร„LK HUKKLSP]LYLKWYVWLYS`^L[OPUR^LJHU LZ[HISPZOHZ[YVUNTHYRL[ZOHYLPU[OLUL_[ [OYLL[Vร„]L`LHYZ ยธ0M^LยปYLHISL[VILZ[VJRLKI`>OVSL

:WVUZVY! 5L_[;YHJR ;VU`7P[[VYPUV [VU`'UL_[[YHJR JVTH\

MVVK4HYRL[Z[OLVWLUPUNVYKLY^PSSIL O\UKYLKZVM[OV\ZHUKZVMKVSSHYZ^OPJOPZ HIPNKYHPUVU[OL^VYRPUNJHWP[HS ยธ>LOH]LVYNHUPZLKร„UHUJLZV[OH[^L ^PSSILHISL[VKLSP]LY[OVZLVYKLYZI\[^L ^V\SKWYLMLY[V\ZLV\Y^VYRPUNJHWP[HS YH[OLY[OHUร„UHUJLยน 0UHKKP[PVU[VKPZ[YPI\[PVUPU(\Z[YHSPH [OYV\NO7YPJLSPULHUK*VSLZ[OLJVTWHU` PZHSZVPUULNV[PH[PVUZ[VKPZ[YPI\[L[OYV\NO >VVS^VY[OZ^P[O-LYYL[[LZ[PTH[PUN[OL WYVK\J[Z^V\SKILVU>VVS^VY[OZZOLS]LZ PU[OLร„YZ[OHSMVM ยธ6\YV[OLY[HYNL[PZL_WHUKPUNWOHYTHJ` KPZ[YPI\[PVUยนOLHKKLK

โ€œIf weโ€™re stocked by Wholefood Markets the opening order will be hundreds of thousands of dollarsโ€ ยธ>LRUV^[OH[VUJLWLVWSLPU[OLTLKP JHSMYH[LYUP[`\ZL[OLWYVK\J[[OL`[LUK[V YLJVTTLUKP[(ZHUL_HTWSLHML^^LLRZ HNV^LOHKHKVJ[VYPU9VJROHTW[VU Z[HY[LK[VYLJVTTLUK[OLWYVK\J[HUK HSTVZ[PTTLKPH[LS`MV\YVYร„]LWOHYTHJPLZ PU[OLHYLHZ[HY[LKZ[VJRPUN[OLWYVK\J[Z ยธ>LยปYLSVVRPUN[VWYV]PKLZHTWSLZ[V TLKPJHSWYHJ[P[PVULYZHUKOVWLM\SS`PU[OL UL_[TVU[OZ^L^PSSILPUWOHYTH JPLZIHZLKVUKLTHUKยน (JLSLIYP[`HTIHZZHKVY^HZHSZVILPUN JVUZPKLYLKHZWHY[VMH^PKLYTHYRL[PUN JHTWHPNU-LYYL[[ZHPK ยธ>LOH]LILLU[YHKPUNWYVร„[HIS`MVYH U\TILYVM`LHYZHUK^LHYLYLHSS`L_JP[LK HIV\[[OLM\[\YLVM[OLI\ZPULZZยน ^^^H]HKVVYNHUPJZJVTH\


H[^PZ[PU[OLYHPS *647(50,:/(=,),,58<0*2;6.9();/, 3(;,:;796+<*;-964;/,2(..96<7

-\UKZWYL]PV\ZS` YHPZLK! *\YYLU[M\UKPUN ZV\NO[! -\UKPUN9V\UK! :WVUZVY! 3L_[HY*HWP[HS 7L[LY6»5LPSS WL[LY'SL_[HYJHWP[HS JVTH\

+HUU`2SLPUVM2(..YV\W +HUU`2SLPUNYHIILKHJVU]LYZH[PVU^P[O OPZ^PMLHUK[\YULKP[PU[VHWYVK\J[^P[O ^VYSK^PKLKLTHUK ¸4`^PML^HZHU\YZL^OV^VYRLKPU HNLKJHYLVUUPNO[ZOPM[Z¹2SLPUYLJHSSLK ¸:OL\ZLK[VZOV^LY[OLYLZPKLU[ZPU[OPZ IPNZOV^LY^P[OYHPSZL]LY`^OLYL@V\»YL [Y`PUN[VOVSKHULSKLYS`WLYZVUHUKZOV^LY [OLTHUKNYHI[OLYHPSHUKP[PZ]LY`ZSPW WLY`¹ 2SLPU»ZZVS\[PVU&(UL^YHPS[OH[VMMLYLK T\JOIL[[LYNYPWWYVK\JLKI`[OL2SLPU .YV\W ¸0ZH[KV^UPUMYVU[VM[OLJVTW\[LY^P[O HUVSKYLK\UKHU[TVKLS[OH[0OHK^OPJO ^HZUVNVVKMVYHU`[OPUNHUKL_[YHWVSH[LK HWH[[LYUHUK^VYRLKP[V\[\U[PSP[^HZ YPNO[¹OLZHPK ¸;VIHJR\W[OL[LJOUVSVN`ILOPUKP[0 ZLU[PMVMM[V8\LLUZSHUK<UP]LYZP[`VM;LJO UVSVN`[VOH]LP[[LZ[LKMVYZSPWHUKNYPW0[ JHTLIHJR^P[OHU IL[[LYNYHIYH[L [OHUHUVYTHSOHUKYHPS\UKLYKY`JVUKP [PVUZHUK IL[[LYNYPWPU^L[NYLHZ` VYNSV]LKJVUKP[PVUZ^OPJOPZHO\NL HK]HU[HNL ¸0OH]LKLZPNULKHTHJOPUL[OH[[\YUZ JVU]LU[PVUHSYV\UK[\ILPU[V[OLUL^2(. :HML[`9HPS0[JOHUNLZP[ZZOHWLZV[OH[P[ HJ[\HSS`HWWLHYZ[VSVVRSPRLHWPLJLVMYVWL ^OPJOPZKLZPNULK[VÃ&#x201E;[L]LY`ZPaLOHUK ^OLU`V\NV[VNYPWP[ ¸0[»ZM\SS`WH[LU[LKHUKHSSV\YWH[LU[ ZLHYJOLZZOV^[OH[[OLYLPZUV[OPUNSPRLP[PU [OL^VYSK0[»Z[OLÃ&#x201E;YZ[YLHSHK]HUJLTLU[YL NHYKPUNZHML[`PUNYHIYHPSZHUKIHS\Z[YHKLZ MVYTHU``LHYZ¹ .YHIYHPSZHUKIHS\Z[YHKLZTH`UV[ ZV\UKSPRLHZL_`[VWPJI\[[OLHWWSPJH[PVUZ HYLLUKSLZZHUK[OLU\TILYZPU]VS]LKHYL LUVYTV\Z ¸6\YÃ&#x201E;YZ[[^VQVIZ^LYLPU[LYUH[PVUHS¶H ZPS]LYTPULPU7LY\HUKHUV[OLYTPULPU )YHaPS¶^OLYL[OL`VYKLYLK RTVM2(.

:HML[`9HPS¹2SLPUZHPK ¸;OPZ[`WLVMYHPSPUNJV\SKILJVTL[OL UL^Z[HUKHYK¶P[»ZILLUKLZJYPILKHZ[OL NVSKZ[HUKHYKPUNYPI>LLU]PZHNL[OH[P[ ^PSSILZWLJPÃ&#x201E;LKPUHSSTPUPUNZLJ[VYZHUK [YHUZWVY[0MKPYLJ[VYZVMJVTWHUPLZRUV^ [OLYLPZHZHMLYWYVK\J[V\[[OLYL[OL`OH]L [V\ZLP[¶[OL`»YLSPHISLPM[OL`KVU»[¹ (S[OV\NO[OLTPUPUNHUK[YHUZWVY[ZLJ [VYZHYL[OLTVZ[VI]PV\Z[HYNL[THYRL[Z MVY[OLYHPSP[ZHWWSPJH[PVUZJHUILMV\UKPU KP]LYZLPUK\Z[YPLZZ\JOHZHNLKJHYLHUK IVH[THU\MHJ[\YL ¸0[NVLZPU[VHSTVZ[L]LY`JVTTLYJPHS HYLH¶`V\UHTL[OLHYLHHUK`V\^PSS ILHISL[VÃ&#x201E;UKHUHWWSPJH[PVUMVYP[¹2SLPU L_WSHPULK ¸6I]PV\ZS`^LJHU»[TLL[HUKZLY]PJLHSS [OLULLKZH[VUJL>LOH]LHUL^I\ZP ULZZTVKLS^OLYL^LHYLUVSVUNLYNVPUN [V^VYRHNHPUZ[V\YJVTWL[P[VYZ^LHYL NVPUN[V^VYR^P[O[OLTI`SPJLUZPUNV\Y THJOPULHUK[HRPUNYV`HS[PLZPU ¸;OLHK]HU[HNLVMWLVWSL[HRPUNVU[OL THJOPULPZ[OH[[OL`^PSSL_WHUK[OLPYV^U I\ZPULZZHZ^LSS¶P[»ZH^PU^PU>LJHU WYVK\JL2(.MYVT TT\W[VTT UVTPUHSIHSSWPWLHUK^LJHUHSZVJVU]LY[ HU`[\ILPU[V2(.^OPJOTLHUZ^LJHU

JVU]LY[TPSKZ[LLSZ[HPUSLZZZ[LLSHS\TPUP \TIYHZZHUKNHS]HUPaLKWPWL¹ ;OLJVTWHU`OHZOLSKPUP[PHSTLL[ PUNZ^P[O(\Z[YHSPHUJVTWHUPLZHUK2SLPU L_WLJ[ZHNYLLTLU[Z[VILPUWSHJLI`LHYS` +PZJ\ZZPVUZ^P[OZHML[`JVTWHUPLZ PU:JV[SHUKHUK*HUHKH^PSSHSZVSLHK[V KPZ[YPI\[PVU[OYV\NOV\[,\YVWLHUK5VY[O (TLYPJHOLHKKLK ;OLTHZZP]LKLTHUKMVY[OLWYVK\J[OHZ HSZVWYVTW[LKTHZZP]LNYV^[O^P[OPU[OL 2SLPU.YV\W^OPJOPZZLLRPUNM\UKPUNMVY UL^WYLTPZLZHUK[VI\PSK[OLTHJOPULZPU HKKP[PVU[VVYNHUPaPUN[OLZ\IZ[HU[PHSO\ THUYLZV\YJLZYLX\PYLK :VTLLZ[PTH[PVUZZ\NNLZ[[OH[[OLYL HYLHSTVZ[ TPSSPVUVMZSPW[YPWHUKMHSS PUZ\YHUJLJSHPTZPU8\LLUZSHUKLHJO`LHY .P]LU[OLPTWVY[HUJLVMZHML[`PU[OL^VYR WSHJLHUK[OLSHYNLJVZ[ZHZZVJPH[LK^P[O UVUJVTWSPHUJLIV[O[OYV\NOSP[PNH[PVUHUK SVZZVMWYVK\J[P]P[`[OYV\NOZ[HMMTPZZPUN OV\YZ2SLPUZHPK[OLZHML[`PUK\Z[Y`^HZ ZP[[PUN\WHUK[HRPUNUV[PJL ¸;OL2(.9HPSPZHMHYZ\WLYPVYWYVK\J[ P[»ZJVZ[LMMLJ[P]LHUKP[VMMLYZMHYZ\WLYPVY ZHML[`¹OLJVUJS\KLK ¸0[»ZH^VYSK^PKLWYVK\J[¹ ^^^RSLPUUL[H\

4."35$"1*5"-

23


Smart Capital Magazine