Page 1

HOW TO MANAGE of SANDBAGS after

FLOOD

King Mongkut’s University of Technology Thonburi : Media Arts

1


2


HOW TO MANAGE of SANDBAGS

after FLOOD

- Tools to scoop the sand - PLANTED with SANDBAGS - กักเก็บทรายไว้ใช้ในยามจำ�เป็น - บริจาคทรายเข้าวัดคือการรักษาสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ - ทรายที่ใช้แล้วสามารถนำ�กลับมาใช้ได้อีกจริงหรือ? - ถุงกระสอบทรายมีค่านำ�มาแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์ - ARTS of SANDBAGS - การติดต่อผู้รับเหมาขายทรายคืออีกวิธีในการกำ�จัดทราย

8 10 12 14 16 18 20 22

3


4


HOW TO MANAGE of SANDBAGS after

FLOOD

น้ำ�ท่วมไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเท่านั้น หลังจากน้ำ�ท่วมแล้วก็เกิดปัญหา ต่าง ๆ ตามมามากมายทั้งในเรื่องของขยะ คราบเชื้อรา บ้านเรือนเสียหายและอีกหนึ่ง ปัญหานั้นก็คือกระสอบทรายที่ใช้หลังจากน้ำ�ท่วมแล้วก็ได้กลายเป็นขยะจำ�นวนมาก

ปัญหาและที่มาของโครงการ? เนื่องจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาผู้คนจำ�นวนมากตัดสิน ใจแก้ปัญหาและป้องกันน้ำ�ที่จะเข้ามาภายในตัวบ้านด้วย วิธีที่หลากหลาย เช่น ก่ออิฐ,ติดแผ่นเหล็ก,ก่อปูนและกั้น กระสอบทรายเป็นต้น ซึ่งวิธีการที่ผู้คนนิยมใช้กันมากที่สุด คือ การกั้นด้วยกระสอบทราย แต่หลังจากน้ำ�ลดแล้วกระ สอบทรายเหล่านี้ที่ถูกใช้แล้ว กลับกลายเป็นขยะจำ�นวน มาก วัตถุประสงค์ของการจัดทำ�โครงการ? เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ กระสอบทรายหลังน้ำ�ลด เพื่อบอกถึงประโยชน์ของกระสอบทรายที่ใช้แล้ว ขอบเขตของการศึกษา? กลุ่มตัวอย่าง : ประชาชนผู้ใช้กระสอบทรายในการ ป้องกันน้ำ�ท่วมและกระสอบทรายที่ถูกน้ำ�ท่วมตั้งแต่ 50 เซนติเมตร -150 เซนติเมตร

ขั้นตอนการดำ�เนินงาน? 1. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด1.1 จัดหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระสอบทรายหลังน้ำ� ลด1.2 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของประเภทและคุณสมบัติ ของกระสอบทราย 2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 3. วางแผนการออกแบบกราฟฟิคบนแผ่นพับและ E-book 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน4.1 ใช้เทคนิค PMI ในการตัดสิน ใจ 5. ตรวจสอบชิ้นงานและแก้ไขข้อผิดพลาด 6.นำ�เสนอผลงาน ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ? 1. ผู้ประสบอุทกภัยมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการกระสอบ ทรายหลังน้ำ�ลดอย่างถูกวิธี 2. ทำ�ให้มีการนำ�กระสอบทราบไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้ม ค่าที่สุด 3. ทำ�ให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ให้สูญเปล่า 4. เพื่อทำ�ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

5


6


7


TOOLS to scoop the SAND ถ้าการขนย้ายทรายเป็นสิ่งที่ลำ�บาก และทำ�ได้ยาก อาจจะไม่สะดวก ถ้าต้องทำ�การ ขนย้ายคนเดียว อุปกรณ์ช่วยตักทราย อาจจะเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมและสามารถนำ�มาปฎิบัติจริงได้

8


9


10


“PLANTED” with “SANDBAGS” ไอเดียของศิลปินต่างชาติ Sandbag relief นำ� กระสอบทรายผสมกับดินแล้วนำ�มาตั้งเป็นกำ�แพง ปลูกต้นไม้ลงไปบนกระสอบทรายเลย วิธีสร้างกำ�แพงสีเขียว 1.กระสอบทรายที่ผ่านการกั้นน้ำ�มาเรียบร้อย หลังน้ำ� ลดให้เอามาตากแดดทันทีเลยเพราะมันจะมีกลิ่นแรงเล็ก น้อย 2.ทรายที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจะไม่สามารถปลูกพืชได้ เลย อาจจะต้องผสมดินลงไปบ้าง 3.นำ�กระสอบทรายที่ผสมกับดินแล้ว นำ�มาวางเรียง กันเป็นกำ�แพง 4.สามารถปลูกต้นไม้ลงไปบนกระสอบทรายได้เลย

11


12


“กักเก็บทราย” ไว้ใช้ในยามจำ�เป็น ถ้าเกิดมีห้องเก็บของ มีพื้นที่ว่างพอจะเก็บเอาไว้ได้ แนะนำ�ให้เก็บทรายไว้ เผื่อใช้คราวหน้าหากเกิดน้ำ�ท่วมอีก (ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าจะเกิดซ้ำ�) เพราะอย่างที่เห็นในคราว นี้ว่า เมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงๆ แล้ว การหาซื้อทรายค่อนข้าง ลำ�บาก เพราะประชาชนจำ�นวนมากต่างก็แห่ซื้อกันทีละ มากๆ เพื่อปกป้องบ้านตัวเอง ที่ยังเหลือก็ดีดราคาขึ้น ไปสูงเกินจริงหลายเท่า แล้วยังมีอีกหลายบ้านที่อยู่ใน ซอยลึก เข้าไปลำ�บาก กว่าจะหารถมาส่งได้ก็ต้องจ้างเพิ่ม อีก ดังนั้นถ้ามีพื้นที่พอเก็บไว้ เก็บไว้ใช้คราวหน้าก็มี 1 วิธีที่น่าสนใจ เพราะทรายเป็นของไม่เน่าไม่เสีย ฉุกเฉินก็ สามารถนำ�ออกมาใช้ได้เลย ถือเป็นการเตรียมพร้อมรับ กับสถานการณ์ล่วงหน้า

13


14


“บริจาคทรายดี” เข้าวัด

คือการรักษา “สถาปัตยกรรมเก่าแก่” การบริจาคทรายดีเข้าวัด ไว้ใช้ซ่อมแซมวัดหลังน้ำ� ท่วมนั้นเป็นอีกทาเลือกที่ช่วยได้ เพราะตามวัดวา อารามต่างๆ หลายพื้นที่ก็โดนน้ำ�ท่วมหนักจม บาดาลเช่นกัน ยิ่งถ้าเป็นวัดเก่าเก่าด้วยแล้ว ยิ่ง ต้องเร่งซ่อมแซมโดยด่วน เพราะวัดเก่าทรุดตัว ง่าย หากไม่รีบบูรณะ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่อยู่ คู่มากับวัดเหล่านี้อาจพังทลายลงและการบริจาค ทรายดีเข้าวัดนั้นก็ถือกับว่าเราได้ทำ�บุญไปด้วย ในตัว

15


16


“ทรายที่ใช้แล้ว” สามารถ นำ�มาก่อสร้างได้ จริงหรือ? หากทรายที่ซื้อมากั้นน้ำ�ท่วมเป็นทรายบก (ทรายน้ำ�จืด) หลังการใช้งาน เราสามารถทุ่นค่า ทรายก่อสร้างได้ด้วยการแกะมันออกจากถุงและ นำ�มาผสมปูนก่อน ปูนฉาบ ซ่อมแซมหรือปรับปรุง บ้านได้แต่ทรายที่นำ�มาใช้ผสมปูนั้นต้องเป็นทราย ดีทั้งหมด ไม่ใช่ทรายขี้เป็ดที่มีเศษดินเศษใบไม้ ปะปน อันนั้นจะไม่สามารถใช้ผสมปูนได้ และที่ สำ�คัญคือทรายที่ใช้จะต้องเป็นทรายสะอาด ทราย ที่อยู่ในกระสอบทรายกั้นน้ำ�แน่นอนว่าต้องสกปรก วิธีทำ�ให้ทรายสะอาดคือล้างน้ำ�ให้สะอาดเสียก่อน นำ�ไปใช้งาน

17


18


“ถุงกระสอบทราย” มีค่า นำ�มาแปลงเป็น “เฟอร์นิเจอร”์ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก อย่างบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด คิดหาวิธีจัดการกระสอบทรายที่จะกลายเป็น ขยะหลังน้ำ�ลด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ การจัดการอย่างครบวงจร โดยงานนี้ได้ร่วมมือกับ กูรูด้านการออกแบบสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ อย่าง “ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต” อาจารย์ ประจำ�คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาช่วยรังสรรค์ เรื่อง นี้ผศ.ดร.สิงห์บอกว่า เนื่องจากเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม จึงคิดว่าน่าจะทำ�สิ่งที่ได้มากกว่า การ นำ�กระสอบทรายมาเย็บ เพราะกระสอบทรายสามารถ นำ�มารีไซเคิลได้ 100% จึงได้ข้อสรุปว่านำ�มาทำ�เป็นวัสดุ ก่อสร้าง (building material) พร้อมศึกษาต่อว่าสามารถ นำ�มาผ่านเทคโนโลยีการผลิตใดได้บ้าง ปรากฏว่าวัสดุที่ สามารถควบคุมได้มี 3 แบบคือ หงิก, เรียบ และบาง

19


20


ARTS of SANDBAGS

ผลงานศิลปะที่เกิดจากการทดลองที่ผิดพลาด ประโยชน์ที่ อ.สิงห์และทีม Design Catalyte ร่วมกัน สร้างขึ้นไม่ใช่แค่วัสดุ recycle ที่ให้พื้นผิว ลวดลาย ใหม่ แข็งแรงทนทานระดับสำ�หรับวงการออกแบบ เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ในด้านการลดจำ�นวน ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นอีกด้วย

21


22


การติดต่อผู้รับเหมาขายทราย คืออีกวิธีในการ “กำ�จัดทราย” ถ้าเกิดว่า ไม่มีที่เก็บ ไม่มีสนามหญ้า ไม่มีที่ปลูก ต้นไม้ ไม่ได้นำ�ไปปรับระดับ ยังมีอีกหนึ่งทางเลือก คือ ทำ�ความสะอาดทรายแล้วลอง ติดต่อผู้รับ เหมา เพื่อขายทราย คำ�เตือน : ไม่ควรทิ้งทรายเหล่านี้ลงท่อ ระบายน้ำ� เพราะมันจะเข้าไปเป็นอุปสรรค ของการระบายน้ำ� ทำ�ให้อุดตัน กำ�จัดยาก และเป็นปัญหาในเวลาต่อมา

23


24

How to manage of sandbags after flood  

This is GEN Project.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you