__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

March Tumbao

Transposed Score PART 1 Piccolo (opt.)

Flute

B b Clarinet PART 2

Flute Oboe

B b Clarinet

E b Alto Sax PART 3 B b Clarinet B b Trumpet E b Alto Sax

F Horn

&b &

&b

&

&

E b Alto Sax

&

F Horn

Trombone Euphonium Bassoon PART 6

b

2 2 bb

#

&b

2 2

& &b

E b Bari Sax

&

Trombone Euphonium Bassoon

? b b

Tuba

? bb

Percussion 1

Percussion 2

#

&b ã

b

. . ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ n œ

œ. ‰ n œ. ‰ œ.

f

œ.

2 2

œ.

‰ œ.

∑ ∑ œ œ ‰œ‰œ f 1

œ. ‰ œ. œ. n œ. ‰ œ. œ. œ. # œ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. œ. # œ. ‰ . . œ. œ. ‰ n œ ‰ œ . . œ. œ. ‰ n œ ‰ œ . . œ. œ. ‰ n œ ‰ œ œ. œ. ‰ b œ. ‰ œ. . œ. œ. ‰ n œ ‰ œ.

‰ œ ‰ œ ‰ œJ n œ f ∑ œ œ œ ‰œ‰ ‰J f Bongos

∑ 2

œ. œ.

œ. ‰ œ. n œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ.

œ. œ .

3 4

œ. ‰ œ.

œ. # œ. ‰ œ. ‰ œ.

œ. œ ‰ œ. ‰ œ . f .

œ. œ. f

œ. œ ‰ œ. ‰ œ . f .

œ. # œ.

. œ. œ. ‰ b œ ‰ œ.

œ. ‰ œ .

œ. ‰ œ. œ. n œ. ‰ œ. œ. œ. n œ. ‰ ‰

œ. ‰ œ. n œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ.

ã ã

. . # œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ œJ

œ. ‰ b œ. ‰ œ.

Timbales

Percussion 3

œ.

œ. # œ. ‰ œ. ‰ œ. f

2 œ. 2f

&

f . œ. œ. ‰ b œ ‰ œ. f

œ. f œ.

? b b

‰ œ.

. . ‰ œ. ‰ œJ n œ . . . ‰ œ œ nœ ‰J

œ. ‰ œ. œ. œ. œ. # œ. ‰ ‰ ‰J f. . œ # œ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. # œ. ‰ ‰ ‰ ‰J f . œ. œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ œ ‰ b œ. ‰ œ. œ. J . f . œ. œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ œ ‰ b œ. ‰ œ. œ. J . f . . œ. œ ‰ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ b œ. ‰ œ. œ. J f

2 fœ. 2 œ.

Bass Clarinet

Xylophone

œ. n œ. œ. . ‰ ‰œ fœ. n œ. œ. œ. ‰ ‰ f œ. # œ. œ. ‰ œ. ‰ f œ. n œ. œ. . ‰ ‰œ

2f 2 œ. # œ.

&b &

PART 5 B b Tenor Sax

b

#

&b

PART 4 B b Clarinet B b Trumpet

F Horn

2 2 bb

&

&

b

Rhythmic, Relaxed ( h = 92-100 )

œ. ‰ œ .

œ. œ ‰ œ. ‰ œ . .

. . ‰ n œJ ‰ œJ. œ n œ. œ. œ. ‰ J ‰ J

œ.

‰ œ.

∑ ∑

œ. # œ.

# œ. . . ‰ J ‰ œJ œ .

œ. .

.

3 ‰ n œJ ‰ œJ. œ 2 n œ 4 ‰ # œ. ‰ œ. œ. 2 œ. # œ. J

J

3 ‰ œJ. ‰ b œ. j œ. 2 œ. 4 ‰ œ. ‰ j œ. 2 œ. œ. . . ‰ J ‰ b œJ œ ∑

2 œ. 2 œ.

3 4

œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ ‰ b œ ‰ œ. œ. œ. . J

œ. ‰ b œ. ‰ œ. œ. ‰ n œ. ‰ œ.

œ. # œ. ‰ œ. ‰ œ.

2 2

œ. œ.

2 œ. 2

∑ ∑

3 ‰ n œJ ‰ œJ œ 2 4‰œ‰œœ 2 Tambourine

J

œ œ ‰œ‰œ

3

4

œ. ‰ œ. n œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ.

œ.

œ. ‰ œ .

‰ b œ. ‰ œ. œ. J . . œ. ‰ b œ ‰ œJ ∑

∑ ∑ ∑

5

. . ‰œ‰œ

. œ. n œ. ‰ œ. ‰ œ

œ. # œ. . . ‰œ‰œ œ. # œ.

œ. ‰ œ.

. œ. œ. ‰ œ ‰ œ.

. œ. œ. ‰ œ ‰ œ.

. œ. œ. ‰ œ ‰ œ.

œ. # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰

∑ ∑ ∑

‰ œ ‰ œ ‰ œJ n œ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ ‰œ‰œ ‰ ‰ ‰J

© 2020, Oakdale Road Music/James M. David, ASCAP

. œ. œ. ‰ b œ ‰ œ.

‰ œ.

œ.

œ. # œ.

James M. David

œ. œ.

. œ. n œ. ‰ œ. ‰ œ œ. n œ. œ. ‰ œ. ‰

œ. œ. ‰ b œ. ‰ œ.

œ. œ ‰ œ. ‰ œ . . œ. œ ‰ œ. ‰ œ . .

J f

. œ. œ. ‰ b œ ‰ œ.

. . # œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ œJ

. . œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ n œ

3 4

œ. ‰ œ.

œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ . . œ. œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ œ.

J b œ.

3 4

œ. ‰ œ. œ. œ. œ. # œ. ‰ ‰ ‰J œ. # œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. # œ. ‰ ‰ ‰ ‰J

# œ. œ. œ. ‰ J ‰ J

œ. œ ‰ œ. ‰ œ . . œ. œ.

2 2

. . œ. n œ. œ. . ‰ ‰ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œJ n œ œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. ‰ ‰ ‰ ‰ ‰J

6

. œ. œ. ‰ n œ ‰ œ.

œ. œ.

œ. ‰ œ. n œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ.

œ. œ .

œ. ‰ œ .

œ. œ ‰ œ. ‰ œ . . œ. œ ‰ œ. ‰ œ . . œ. œ.

œ.

‰ œ.

œ. ‰ # œ. œ. ^ bœ

ß ^ . . œ ‰ ‰ nœ œ . bœ ß ^ .œ n œ. ‰ ‰ œ. b œ ß ^ ‰ œ ‰#œ . . œ. b œ ß ^ . ‰ œ ‰ # œ. œ. n œ ß ^ . n œ. œ ‰ ‰ œ. b œ ß ^ ‰ ‰ œ. n œ. œ . bœ ß ∑

œ œ ‰œ‰œ Ó

+ Splash Cym.

Œ

>x œ f

China Cym. + Timbales

œ œœ ‰ œ ‰ œœ Ó . œ œ 7

8


9 PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx.

b . . & b œ œ b œ. p. œ. . bœ bb œ & p. . œ œ b œ. & p b ∑ &b & &

&b

E b A. Sx.

&b

F Hn.

&b

PART 4 B b Cl. B b Tpt.

&

E b A. Sx.

&

œ. œ.

b œ. œ. œ. . ‰ ‰ ‰ J #œ ∑

b

b

#

PART 3 B b Cl. B b Tpt.

œ. œ ‰ b œ. ‰ œ ‰ œj n œ . . . . .œ . b œ. . . . œ ‰ œ œ nœ ‰ ‰J

œ. œ.

b œ. œ œ n œ ‰ œ ‰ . . . . . b œ œ. œ. n œ. œ. ‰ ‰

‰ j œ. œ. n œ. œ. œ. ‰ n œJ.

œ. b œ. œ. œ. # œ. œ. œ. # œ. . ‰ ‰ ‰ J œ œ. œ. b œ. œ. œ.

p. . œ œ b œ. œ. œ.

b œ. . ‰ ‰œ‰ ‰

b œ. ‰ œ.

œ. n œ. J

œ. # œ. ‰ J

p œ. œ. n œ. œ. œ. n œ. ‰ œ. œ. # œ. ‰ ‰ J p ∑

&b

&

F Hn.

&b

Tbn. Euph. Bssn.

n œ. œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. œ. œ. œ. œ. ‰

œ. ‰ œ. ‰ œ. b œ J . .œ . œ. . ‰œ bœ ‰ J

# œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. b œ. J œ. b œ. œ. œ. n œ. œ. ‰ œ. n œ. œ. ‰ ‰ J œ. b œ. œ. œ. # œ.

œ. ‰ œ. # œ. œ. ‰ J

œ. n œ. œ. œ. # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. J œ.

œ. œ. b œ. p œ. œ. b œ. p . œ. œ b œ. p

œ. œ ‰ b œ. ‰ œ ‰ œj n œ . . . . œ. œ ‰ b œ. ‰ œ ‰ œj . . . n œ. œ. œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ. J

? bb

Bs. Cl.

&

E b B. Sax

&

œ. œ. œ. œ. b œ. ‰ œ ‰ œ ‰ b œj . . . œ. . œ. œ œ. œ. b œ. œ. ‰ œ. b œ. œ. ‰ ‰J

17

∑ ∑

œ. œ. œ. œ. b œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ b œ. œ J .

n œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. J b œ.

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ ‰ # œ. œ. œ. œ. œ.

œ. b œ. J

œ. œ. œ. . ‰ ‰ ‰ J nœ

œ. b œ. œ. œ. n œ ‰ œ. ‰ œ ‰ n œj œ . . . .

∑ œ.

œ.

. œ. b œ. œ. œ. n œ ‰ œ. ‰ œ ‰ n œj œ œ œ . . . . . F .œ b œ. œ. œ. . œ. . . œ. n œ ‰ ‰ œ ‰ n œ œ œ. J . F

‰ ‰œ œ. . ‰ ‰œ œ. . ‰ œ. ‰ œ.

#

Tbn. Euph. Bssn.

? b b

Tuba

? bb

Xylo.

&b

F Hn.

PART 5 B b T. Sx.

PART 6

Perc. 1

ã

Perc. 2

ã

Perc. 3

ã

#

b

Triangle 1o 1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o

F

1o

1o 1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o .

1+ 1+ J

1o

1o 1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o

1o

1o 1+ 1+ 1 1+ 1+ 1o .

1+ 1+ J

9

10

11

12

13

14

15

16

March Tumbao - p.2

œ. P

j œ œ.

œ. P

j œ œ.

œ. P

œ. P 1o

j œ œ.

j œ œ. ∑

j œ j œ j œ œ j œ

∑ Guiro (quick scrapes)

œ œœ œ œœ

p

∑ 17


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

bb

b &b

&

&

& & &

bb

#

b & b ‰ ‰ œ b œ. œ. . b & b ‰ ‰ œ b œ. œ. . b œ. & b ‰ œ. ‰ œ.

œ. œ. œ.

. œ. œ

. . ‰ œ. ‰ b œ ‰ n œ œ œ b œ n œ bœ

œ. . œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ b œ. œ. bœ bœ

. œ. œ

. ‰ œ ‰ b œ. ‰

.. œ. b œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ b œ œ b œ . . . . .

. ‰ œ. ‰ b œ ‰

. œ. œ

&b

&

F Hn.

Tbn. Euph. Bssn.

Bs. Cl.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

F ‰œ

. . . ‰ œ. ‰ œ œ œ

F . . œ. œ . œ ‰ œ bœ nœ œ œ œ œ ‰œ‰ F

. œ œ œ. œ ‰ œ. ‰ œ. œ œœ œ

. œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ F . . œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰

F . ‰ œ. œ Œ Ó œ ‰ œ. n œ œ. . . . . œ. n œ œ. ‰ œ ‰ œ œ. Œ Ó . . . œ. n œ. œ. ‰ œ ‰ œ œ. Œ Ó

. b œ. œ. ‰ œ. ‰ œ

. œ. . ‰ œ. ‰ œ œ ‰

. . . œ. ‰ œ œ œ

&b

? bb

&

j œ œ

j œ. œ œ œ

&

#

œ.

#

œ.

j œ œ

œ œ

? b œ. b œ.

j œ œ œ œ

œ.

œ

Tuba

? bb

Xylo.

&b

Perc. 1

ã

Perc. 2

ã

Perc. 3

. b œ. œ. ‰ œ. ‰ œ

&

PART 6

. . œ. œ . œ ‰ œ bœ nœ œ œ œ œ ‰œ‰

E b A. Sx.

ã

b

j œ œ ∑ ∑

j œ. œ œ œ j œ. œ œ œ. œ œ œ j œ. œ œ œ ∑

&

PART 5 B b T. Sx.

b œ n œ. œ œ bœ nœ

œ. . œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ b œ. œ. bœ bœ

PART 4 B b Cl. B b Tpt.

F Hn.

. œ bœ nœ bœ nœ œ

25

#œ. #œ. nœ. nœ. nœ.

œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ

j œ œ

œ

j œ œ j œ œ œ œ

œ œ

j œ œ

œ

j œ. œ œ bœ j œ. œ œ nœ j œ. œ œ bœ j œ. œ œ bœ ∑

œ. œ. œ. œ.

j bœ œ œ bœ j œ œ bb œœ j œ œ bb œœ j œ œ bœ œ œ

∑ ∑

j œ. œ œ bœ œ. œ œ j œ. œ œ bœ œ. œ œ j œ. œ œ bœ œ. œ œ j œ . œ œ bb œœ ∑ ∑

œ œ œ œ œ

Œ Ó Œ Ó Œ Ó Œ Ó ∑ ∑

œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ Œ Ó J J

œ . œj œ . œ . œj œ . œ . œj œ . œ.

j œ œ. ∑

j œ œ. j œ œ. j œ œ. œ œ. j œ œ.

j œ œ j œ œ

œ

j œ œ œ œ j œ œ ∑

œ

œ œœ œ œœ

œ œœ œ œœ

3

18

19

20

21

22

23

24

25

26

March Tumbao - p.3

œ


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx.

& & & & & &

bb

. œ. œ bb

∑ ‰

. œ. œ

. œ. ‰ b œ

‰ ‰

b œ œ œ œ œ n œ. b œ œ œ œ œ # œ.

œ œ n œ œ œ œ. . œ. ‰œ‰ ‰

. œ. bb œ . œ. œ

. œ. œ

#

. œ. ‰ b œ

. œ. ‰ œ . œ. ‰ œ

œ œ # œ œ œ œ.

œ œ œ. ‰ œ #œ œ

œ. . œ. bœ

∑ ‰

œ. . œ. bœ

œ. ‰ œ. œ.

. ‰ œ

œ. ‰ b œ. œ. b œ

œ. ‰ b œ. œ. b œ

œ. ‰ b œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ ‰ ‰ ‰ b œ. œ. œ.

œ. ‰ b œ.

b œ. ‰ œ. œ. œ

. . . . œ n œ. œ. œ. ‰ œ ‰ b œ ‰ b œ ‰ œ. œ

œ.

3 . œ. œ. œ. ‰ œ. 4 œ ‰

œ. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ.

œ. œ. œ.

b

&b

PART 4 B b Cl. B b Tpt.

&

E b A. Sx.

&

&b

&

F Hn.

&b

Tbn. Euph. Bssn.

? bb

&b

E b A. Sx.

&b

F Hn.

F Hn.

PART 5 B b T. Sx.

PART 6 Bs. Cl.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

& &

#

œ.

#

œ.

? b œ. b œ.

Tuba

? bb

Xylo.

&b

Perc. 1

ã

Perc. 2

ã

Perc. 3

ã

b

œ.

j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ œ œ j œ œ œ ∑

#œ. #œ. nœ. nœ. nœ.

∑ œ œœ œ œ œ œ

j œ œ

œ

j œ œ j œ œ œ œ

œ

j œ œ

œ. œ.

œ

œ.

œ

œ.

∑ ∑

j œ œ bœ j œ œ nœ j œ œ bœ j œ œ bœ

œ. œ. œ. œ.

∑ ∑

œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ

3

œ. ‰ œ.

j bœ œ œ bœ j œ œ bb œœ

œ . b œj œ œ œ. œ . b œj œ œ œ.

j œ œ bœ œ œ ∑

j œ . bb œœ œœ œœ ∑

j œ œ bb œœ

.

3œ œ. . œ. ‰ œ. 4 œ. œ ‰

b

PART 3 B b Cl. B b Tpt.

œ.

œ. œ. . œ. ‰ œ. œ ‰

œ.

Œ Ó Œ Œ Œ Ó Œ Ó

2 2

Œ Œ

J bœ œ œ œ

œ. F

œ ‰ J bœ œ œ œ ∑

3 4

2 2

œ. F

œ. œ. œ.

∑ ∑

3 4

2 pœ . 2

3œ 4

Œ Œ

œ

Œ Œ

œ

Œ Ó

3 4

œ

∑ œ

Œ Œ

27

28

29

30

31

32

‰ ‰œ œ. . ‰ ‰œ œ. . ‰ œ. ‰ œ. ∑

‰ ‰ b œ. œ . œ. œ. ‰

bœ œ œ. ‰ œ. . . . ‰ œ ‰ œ. b œ œ. . ∑

j œ œ.

œ J

˙

j œ œ.

j œ ˙

2 œ. 2P

j œ œ.

j œ œ.

œ. P

j œ œ.

p

œ. P

Œ Ó ∑

œ. p œ.

March Tumbao - p.4

2 2

3 ‰ œJ b œ œ œ œ 2 œ. 4 ‰œ 2

œ . b œj œ œ œ.

œ œ œ œœ œ œœ œœ œ J J

33

2 2

œ. P

œ œ. J

j œ œ.

j œ œ. ∑

œ J

œ bœ œ

˙

j œ œ. j œ œ. œ œ. j œ œ.

œ bœ j œ œ j œ œ

œ œ

j œ œ œ œ j œ œ ∑

œ

œ œœ œ œœ

œ œœ œ œœ

Claves

œ œ

p

‰œ œ J

33

‰œ œ œ œ J 34


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

& & & & & &

PART 6 Bs. Cl.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

bb

bb

#

. œ. &b œ

. ‰ œ ‰ b œ. ‰

. . œ. b œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ b œ œ b œ . . . . .

. . ‰ œ. ‰ b œ ‰ œ bœ nœ bœ nœ œ

b . & b œ. œ

&

Tbn. Euph. Bssn.

œ. . œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ b œ. œ. bœ bœ

E b A. Sx.

F Hn.

. . ‰ œ. ‰ b œ ‰ n œ œ œ b œ n œ bœ

&

PART 5 B b T. Sx.

b . & b œ. œ

PART 4 B b Cl. B b Tpt.

F Hn.

bb

∑ #

&b

bœ.

Xylo.

&b

b

œ

œ.

Ó

œ œ œ J j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ œ œ j œ œ œ ∑

œ. #œ. #œ. nœ. nœ. nœ.

œ

œ œ J j œ œ

œ

j œ œ j œ œ œ œ

œ

j œ œ

œ. œ.

œ

œ.

œ

œ.

∑ ∑

Perc. 1

ã

Perc. 2

ã

œ œœ œ œ œ œ

ã

œ œ

‰œ

œ ‰ œ J

œœ œ œ œ œ œ œ œ J 36

œ œ œ J j œ œ bœ j œ œ nœ j œ œ bœ j œ œ bœ

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

3

j #œ œ œ nœ œ œ J j bœ œ œ bœ j œ œ bb œœ j œ œ bb œœ j œ œ bœ œ œ ∑

3

35

bœ.

j œ œ œ

j œ œ œ

n œ.

nœ.

j œ œ œ

b œ.

nœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ œ œ J j œ œ j œ œ j œ œ

œ bœ œ

œ.

œ bœ œ

œ.

œ bœ œ

j œ œ bb œœ ∑

b œ.

œ.

œ œ.

œ œ 37

‰œ œ ‰œ J

œ œ œ J 38

March Tumbao - p.5

œ œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

39

P Œ œ. œ. Œ P

b œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ J

j œ œ.

œ. p

n œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ J

œ J

Ó

Œ

Ó

˙

œ. p œ.

j œ œ.

j œ

˙

œ.

j œ œ.

j œ

œ.

œ œ. J

p

j œ œ.

œ.

j œ œ.

œ. œ.

œ

j œ œ.

œ J

j œ j œ œ j œ

‰œ‰œ

FCabasa œ œœ œ œœ

Œ

40

b œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ J

œ

∑ ∑

‰œ œ œ J

Œ

Œ œ. œ. P Œ œ. œ. Œ

Œ

œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ J J

. . . œ. ‰ œ œ œ

Œ ∑

#œ.

. œ. œ ‰ ‰

. œ. . ‰ œ. ‰ œ œ

#œ œ œ J

. ‰ œ. ‰ œ

. . . ‰ œ. ‰ œ œ œ

œ.

. ‰ œ. ‰ œ

Ó

œ œ œ J

. b œ. œ. ‰ œ. ‰ œ

. b œ. œ. ‰ œ. ‰ œ

Œ

j œ œ

? bb

œ. œ.

. œ. ‰œ‰

. œ. ‰œ‰

œ.

? b œ. b œ.

œ. œ.

. b œ. œ. ‰ œ. ‰ œ

j œ œ œ

œ.

. œ. n œ œ. ‰ œ ‰ . . œ. n œ. œ. ‰ œ ‰

. œ. ‰œ‰

Ó

& b œ.

&

F . ‰ œ. œ Œ œ ‰ œ. n œ œ. . .

bœ.

#

œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ. F . œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ‰

œ

œ.

F

. œ œ œ. œ œ œœ œ

j œ œ

&

F ‰œ

œ.

œ. œ.

F . œ œ œ œ œ. ‰ œ bœ nœ œ F . œ . œ ‰ œ bœ nœ œ œ œ œ

j œ œ œ

? bb œ .

œ.

&

Tuba

Perc. 3

b œ n œ. œ œ bœ nœ

œ. . œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ b œ. œ. bœ bœ

41

P

œ œ

P

∑ ‰œ œ J

41

œ bœ œ

˙

œ.

œ bœ j œ œ j œ œ

œ œ

œ. œ.

j œ œ œ œ

œ.

œ

j œ œ

bœ ‰œ‰œ œ œ œœ œ œœ ∑ ‰œ œ œ œ J 42


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx.

& &

. œ. œ bb . œ. œ

&

œ œ n œ œ œ œ. . œ. ‰œ‰ ‰

. b œ. œ &b & &

. œ. œ

&b

E b A. Sx.

&b

F Hn.

&b

PART 4 B b Cl. B b Tpt.

&

E b A. Sx.

&

. œ. # œ

PART 3 B b Cl. B b Tpt.

F Hn.

. n œ. œ. ‰ b œ b œ œ œ œ œ ‰ ‰ . n œ. œ. ‰ b œ b œ œ œ œ œ ‰ ‰ . # œ. œ. ‰ b œ b œ œ œ œ œ ‰ ‰

. œ. œ bb

. œ. ‰ œ . œ. ‰ œ

b œ. ‰ œ. œ. œ

. . . . œ n œ. œ. œ. ‰ œ ‰ b œ ‰ b œ ‰ œ. œ

œ. œ. . œ œ. œ. œ.

Œ œ.

œ. Œ

# Œ œ.

œ. Œ œ. Œ

&

œ.

#

œ.

? b œ. b œ.

Tuba

? bb

Xylo.

&b

œ.

b œ œ

œ œ œ J

j œ œ œ j œ œ œ œ œ

b œ. ‰ ‰ œ. Œ

j œ. ‰

Œ

b œ. ‰ ‰ œ. Œ

j œ. ‰

Œ œ .

b œ. ‰ ‰ œ. Œ

œ

bœ. bœ.

j œ œ œ

œ.

j œ œ bœ

œ.

j œ œ

œ

#œ.

j œ œ

œ

#œ. nœ. nœ.

œ

j œ œ j œ œ œ œ

œ

bœ.

œ.

j nœ. œ œ œ bœ bœ œ œ nœ œ œ œ ‰ ‰ ‰

œ. œ

œ œœ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ. Œ œ. Œ

œ œ œ J œ œ œ J

j œ œ nœ

œ.

œ

j œ œ œ

Œ

Œ œ.

j œ œ

œ œ J

œ.

œ. ‰ J

œ.

œ.

œ.

j œ œ bœ

‰œ

œ œ 43

œ ‰ œ J

44

3

45

Ó

Œ

5œ œ. ‰ œ. 4 œ. ‰

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

œ. œ. œ. œ. œ.

#œ œ œ J j #œ œ œ nœ œ œ J j œ œ bb œœ j œ œ bœ j œ œ bb œœ

œ œ œ œ œ

œ ‰ œ J

œ œ œ J 46

March Tumbao - p.6

.

œ.

49

2 2

∑ ∑

. . . .

2 Œ #pœ œ œ œ Œ 2 ∑ ∑

5 4

2 Œ pœ. œ. œ. œ. Œ 2 ∑

∑ ∑

b œ. Œ

œ.

œ.

œ. ‰ œ.

Œ n œ.

Œ # œ.

n œ. Œ

Œ

Œ

Ó

Œ

œ. Œ

Ó

Œ

‰ œ. œJ. ‰ J f ‰ œj œj ‰ œ f. . . œ. œ ‰ œJ J ‰ f

nœ. bœ œ œ J

œ . b œj œ œ œ.

j œ . bb œœ œœ œœ œ œœ œ‰œ ‰

47

œ. # œ. ‰ œ. œ. # œ. œ. ‰J

œ. œ.

Ó. Ó

Œ

Œ

Ó

Œ

Œ

Ó.

5 œ 4 œ J

Œ

œ Œ

Ó

j œ j œ œ

j œ œ. j œ œ.

œ. F

F

j œ

j œ œ.

j œ

∑ xx xx

p Bongos œ œ

Π48

‰ œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰

Sus. Cym. w/ sticks

∑ ‰œ œ J

. . ‰œ‰œ

j œ œ.

œ. F œ. œ. F

2 2Œ

œ. œ.

2 œ. 2F

Ó.

∑ œ œ

. œ.

œ. Œ

œ. œ

2œ 2 j

Ó.

œ. Œ

2 2

œ. # œ. ‰ œ. J

Œ

5 œ. 4

œ . b œj œ œ œ. j œ. bœ œ œ

œ œœ œœ J

Ó

5œ 4

j nœ. bœ œ œ

Œ

5 œ. 4 œ.

j #œ. nœ œ œ

∑ ‰œ

Œ

œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ J

œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ J

œ œœ œ œ œ œ

œ œ

Œ

n œ. Œ

œ œ œ œ J

Ó

Œ #œ .

j j œ œ bœ œ œ bœ œ. œ ‰ b œœ œœ b œ bœ œ œ ‰ œ ‰ ‰

Œ

j œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰

3

Œ

œ. œ. œ. œ. . ‰ ‰œ

E b B. Sax

ã

b œ. ‰ œ. œ. œ

j œ œ œ

Perc. 3

œ. ‰ b œ.

? b œ. b

ã

b œ. œ. œ.

œ. ‰ b œ.

Ó

œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰

&

Perc. 2

œ. ‰ b œ. œ. b œ

b

. &b Œ œ

ã

b œ. œ. œ.

. ‰ œ

œ. œ. . œ

&

Perc. 1

œ.

œ. ‰ b œ. œ. b œ

Œ

5 œ. ‰ œ. 4 œ. ‰

Bs. Cl.

Tbn. Euph. Bssn.

œ. . œ. bœ

. ‰ œ

œ.

œ. . œ. œ. œ. ‰ ‰œ

j œ œ œ

PART 6

œ.

œ. ‰ b œ. œ. b œ

& b œ.

Tbn. Euph. Bssn.

œ. . œ. bœ

. ‰ œ

j œ œ œ

F Hn.

œ œ œ. ‰ œ #œ œ

œ.

b

œ.

PART 5 B b T. Sx.

œ œ # œ œ œ œ.

œ. . œ. bœ

Œ

œ œœ ∑ 49


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx.

&b &b

b

b

&

b # œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. œ. Œ n œ. œ. œ. œ. Œ &b & &

#

PART 3 B b Cl. B b Tpt.

&b

E b A. Sx.

&b

F Hn.

b b

œ. ‰ ‰ œ.

œ. œ.

Œ

. . . . Œ nœ œ œ œ Œ

œ. ‰ ‰ œ. Œ

œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. Œ

œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. Œ

&b

PART 4 B b Cl. B b Tpt.

&

E b A. Sx.

&

#

&b

F Hn.

PART 5 B b T. Sx.

. . . ‰œ‰œœ œ

&

. ‰œ‰œ

‰ œ. ‰ œ. œ œ. œ. œ. œ œ. ? b ‰ ‰ b

œ. œ.

Bs. Cl.

&

E b B. Sax

&

j œ. œ œ.

F Hn.

Tbn. Euph. Bssn. PART 6

Tbn. Euph. Bssn.

&b

œ. œ.

œ bœ

˙

#

œ nœ

˙

? b ˙ b ˙

Tuba

? bb

Xylo.

&b

b

˙

Perc. 1

ã

x

Perc. 2

ã

Perc. 3

ã

œ bœ

œ bœ œ bœ

œ. œ.

‰ œ. ‰ œ ‰

œ. ‰ œ

j œ. œ œ. j œ. œ œ. j œ. œ œ. œ. œ œ. ∑

œ œ

3

^ ^3 ^ œ ‰ œj b œ œ # œ œ œ- b œ^ œ^ n œ^ ‰J

œ. œ.

œ. œ.

3

‰ j œ bœ œ. b œ.

j œ ˙ j œ ˙

‰ j œ. b œ. j ‰ œ bœ œ. b œ.

j œ ˙ j œ ˙ œ ˙

x xx xx xx ‰JŒ Œ Œ œ œ œœ J‰J

œ ‰ œj b œ^ œ^ # œ^ œ. œ. -

œœ œ J J

‰ j œ. b œ.

j . œ. œ œ

Œ

œ œ œ J

œ

œ œ

50

51

52

j œ ˙.

xx

œ- œ. ‰ œ. b œ œ. œ œ- œ. ‰ œ. b œ œ. œ

œ . œj œ . œ.

x ‰J Œ

‰ œ ‰ œ bœ . . œ. œ. b œ ‰ ‰

j œ ˙. j œ ˙. œ ˙.

xx xx

Œ

x

œ œœ

3 4‰

œ

bœ.

œ œ

bœ. bœ.

2 2 bœ œ œ œ œ œ #œ nœ 3

j œ bœ nœ œ #œ

3

3 ‰ œjb œ n œ œ n œ 4 ‰ j œ nœ

3

3

3

3

œœœœ œ œ œ œ 3

3

œœœœ œ œ œ œ 3

3

3 œ. 4

∑ ∑

œ. œ.

Œ

Œ

Œ

Œ

j œ œ œ.

3 œ. 4

Œ

Œ

Œ

Œ

j œ œ œ.

œ.

Œ

Œ

Œ

Œ

j œ œ œ.

j œ œ œ œ œ œ. ∑

x xx xx xx ‰J Œ Œ Œ œ œ œœ J ‰J

3

œ bœ œ #œ nœ œ #œ œ œ œ ‰ œJ n œ # œ

3

bœ.

3

Œ

3

œ

3

Œ

3

bœ.

3

œ bœ œ nœ bœ ‰ œj b œ n œ œ n œ œ œ œ

3 4

‰œ‰œ . . œ. œ. ‰ ‰

œ

3

œ œ

œœ œ J J

œ.

œ œ.

3 4x

œœ

Œ

Œ

Œ

Œ

53

54

55

56

57

March Tumbao - p.7

2 2

3

œ- œ. ‰ œ. b œ œ. œ

j œ ˙. œ ˙.

2 œ #œ œ 2 œ œ œ œ #œ 3

œ #œ œ œ œ œ œ œ 3 ‰ œJ b œ n œ œ œ

. . . ‰ œ ‰ œ bœ œ œ. œ.

œ œ œ œ œ #œ œ #œ

œ œ #œ œ #œ œ ‰ œj b œ n œ œ # œ œ œ

œ bœ nœ

. . ‰œ‰œ

œ . œj œ . œ. j . œ. œ œ

x

œ bœ nœ

n œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. œ. Œ n œ. œ. œ. œ. Œ

œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. Œ

3 ‰ œjb œ n œ œ n œ 4 ‰ j œ nœ

2 2

2 2

2 2

2 2


58 PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

& & & & & &

&

E b A. Sx.

&

PART 5 B b T. Sx.

F Hn.

Tbn. Euph. Bssn. PART 6

bb

b

2 œ. 2ƒ bb

2 Œ Pœ. 2 Œ œ.

#

P Œ œ. P

2 Fœ . 2

#

Tuba

? bb

Xylo.

&b

ã ã

b

. œ. ‰œ‰ . œ. ‰ œœ ‰ œ . ‰ œ. ‰ œ ‰ ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ ‰ œ. .

‰ ‰ œ œ. œ. . œ. ‰ ‰ œ œ. œ. . œ. ‰ œ ‰ œ. œ. œ. .

. œ. œ

œ. Œ

b œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ Œ œ. J

j œ œ.

œ . œj œ . f

. ‰œ ‰ œ ‰ œ œ œ . . œ bœ nœ . œ œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ œ b œ n œ œ

œ. œ.

œ. Œ

n œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ Œ œ. J

œ. Œ

j œ œ.

. ‰œ ‰ œ ‰ œ œ œ . . œ bœ nœ

œ. œ.

b œ. ‰ ‰ œ. Œ œ. ‰ Œ œ. J

œ . œj œ . f

2 2

. . œ. œ. b œ. . œ œ . œ. œ. . œ œ . œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. b œ . b œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ .œ œ .œ œ .œ œ . œ n œ ‰ ‰ ‰ ‰ n œ. œ Œ Ó . œ. œ. . œ. œ. b œ. . œ œ . œ. œ. . œ œ œ. œ. œ. b œ b œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ. n œ. œ. œ œ œ œ. œ. . ‰ ‰ ‰ ‰ nœ Œ Ó . œ. œ. . œ. œ. b œ. . œ œ . œ. œ. . œ œ œ. œ. œ. b œ b œ. . œ. œ œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. .œ .œ .œ . œ. # œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ . #œ ‰ ‰ ‰ ‰ Œ Ó . . . b œ. b œ n œ. œ . œ. œ. œ. . œ. œ. b œ b œ n œ œ œ œ œ œ b œ. œœ œ ‰ œ œ b œ œ b œ œ. œ œ œ. œ. œ . b œ. œ. œ. œ . œ ‰œ‰ ‰œ ‰ ‰ nœ œ œ ‰ ‰ ‰ nœ ‰ ‰ œ b œ b œ œ œ œ. œ Œ Ó bœ œ. . . # œ. œ . œ. . . . . . b œ. œ. œ. œ. œ. bb œœ b œ # œ œ œ b œœ œ œ b œ. œ œ œœ œœ b œ œœ b œ œ. œ. . œ. œ. œ œ ‰ œ ‰ œ bœ œ œ œ ‰ œ ‰ ‰bœ #œ œ œ bœ œ ‰ ‰ ‰ ‰#œ bœ œ œ œ ‰œ‰ œ œ Œ Ó œ œ. . . . . . . . . œ . # œ œ . . . . œ. . bœ œ bœ n œ. œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ # œ. œ n œ œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. œ Œ Ó ‰ œ ‰ œ. n œ œ œ ‰œ ‰ ‰bœ #œ œ .

œ. Œ

œ . œj œ . F œ. œ œ. J F

2 œ. 2f

? b b

ã

œ.

œ. œ. ƒ . œ. œ ƒ

Tbn. Euph. Bssn.

Perc. 3

ƒ

? b b

&

œ. œ

ƒ œ. œ.

&b

E b B. Sax

Perc. 2

2ƒ 2 œ.

#

&

&

Perc. 1

ßF œ. œ.

&b

Bs. Cl.

œ . œ. œ. œ

ß. F œ . œ. œ œ . œ. œ. œ œ

&b

PART 4 B b Cl. B b Tpt.

F Hn.

2 ßF 2 œ. œ. œ. œ bb

&b &

œ. . œ. œ œ . œ. œ. œ œ

bb

œ J

j œ œ J

j œ j œ j œ œ

˙

˙

œ. œ. œ. œ.

œ. Œ

œ.

j œ œ œ

œ bœ

œ.

œ.

œ

˙

œ. Œ

œ bœ j œ œ j œ œ

œ œ

j œ œ œ œ

œ.

œ. œ. œ.

p

b œ. ‰ ‰ œ. Œ

j œ. ‰ Œ œ .

œ. Œ

b œ. ‰ ‰ œ. Œ

œ.

j œ œ œ

#œ.

œ œ œœ ‰J

œ.

#œ. nœ. nœ.

œ. ‰ Œ œ. J

Œ

œ. Œ

œ. ‰ Œ n œ. J

b œ. Œ

œ. Œ Ó

bb

Œ Ó

b

Œ Ó

bb

œ.

j œ œ bœ

œ.

j œ œ bœ

œ.

œ

œ.

j œ œ nœ

œ. œ. œ.

œ.

j j nœ. œ œ œ œ. œ œ bœ œ. œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ‰ ‰ œœ ‰œœ

œ œœ œ

∑ ‰œ œ J

58

∑ ‰œ œ œ œ J 59

œ œ 60

∑ ‰œ œ ‰ œ J

œ œ œ œ œ œ J 61

3

March Tumbao - p.8

62

œ. ‰ Œ # œ. J

n œ. Œ

œ

j #œ. nœ œ œ

œ

j nœ. bœ œ œ

j œ œ bb œœ j œ œ bœ

œ . b œj œ œ œ. j œ. bœ œ œ

#œ œ J j #œ œ nœ œ J

œ

j œ œ bb œœ

nœ. bœ œ œ J

œ . b œj œ œ œ.

j j œ œ bœ bœ . œ œ œ bœ œœ œ œ œ n œ ‰ nœ œ

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

bb

œ. ‰ ‰ œ. Œ

œ

œ.

bbb

n

j œ œ

œ

bbb

œ. Œ Ó

œ. ‰ ‰ œ. Œ

j œ œ œ

j œ œ j œ œ œ œ

n

b

bœ.

œ œ œ J

b

œ. Œ Ó

œ

œ œ J

œ

œ. œ. ‰ œ. ‰ œ œ Œ Ó œ. . . œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. œ Œ Ó .

bbb

n œ. Œ

j œ œ

bœ.

œ

œ. œ. ‰ œ. ‰ œ œ Œ Ó œ. . .

b

j œ. ‰ Œ # œ.

bœ.

œ

. œ. œ

œ

bbb

œ. ‰ ‰ œ. Œ

œ

œ œ œ J

. œ. œ

3

Sm. Jam Block or Woodblock

œ œ

œ.

j œ œ œ

j j j j œ œ œ œ . œ œ. œ œ. œ œ. fœ œ œ bœ œ œ œ œœœœ œœ ‰œœ œ ‰œœ FCabasa œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ

P

j œ. ‰ Œ œ.

j œ œ

j œ œ œ j œ œ œ œ œ

b œ. œ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ n œ. ‰ . . b œ. œ. œ. ‰ œ ‰ # œ. ‰ # œ. ‰

b œ. ‰ ‰ œ. Œ

œ.

œ œ œ J

b œ. œ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ n œ. ‰ œ œ. . .

bbb

63

œ. œ. Œ Ó œ.

Œ Ó

œ. Œ Ó œ. Œ Ó

Œ Ó œ œ œ œ œ œ œ. œ ‰œ Œ Ó

œ œ œ œ œ œœ œ œ J J Œ Ó

∑ ‰œ œ ‰ œ œ œ J J

œ.

∑ œ

Bongos

œ œœ Œ ‰ œJ ‰ œJ œ f

‰ œ œ œ ‰ œœ ‰ œœ œœ J J J f65 Timbales

œ œ 64

bbb b n bbb bbb bbb


66 PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

PART 4 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

PART 5 B b T. Sx.

F Hn.

Tbn. Euph. Bssn. PART 6 Bs. Cl.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

Tuba

Xylo.

Perc. 1

b &bb

Trio

b &bb

&b

b &bb

&b

&

Ó

Œ

b &bb

Ó

Œ

&b

Ó

b ˙-

Œ œ F

j œ- . n œ- œ œ-

Œ œ b˙ - p

b ˙-

œ- . n œ-j œ œ-

p Œ œ- b ˙p

b &bb

b

&b

Œ œ f Œ œ-

&

f b Œ œ b & f &b &b

b

b ˙b ˙b ˙-

j œ. œ ˙ F

j œ. œ ˙ F ? b œ. œ ˙ bb J F &b

j . œ. œ œ F j & œ œ. œ. F ? b œ. j . b b œ. œ œ F j ? bb b œ. œ œ. F bb b ∑ & ã

Perc. 2

ã

Perc. 3

ã

j œ- . b œ- œ œj œ- . b œ- œ œ j œ- . b œ- œ œj œ. œ ˙ j œ. œ ˙ œ. œ ˙ J j j œ œ. œ œ œ j j œ œ œ œ œ. j œ. j œ œ . œ œ œœ j j œ œ. œ œ œ ∑

œ œœ œ œœ œ œœ œ œ

p

Œ

œ-

Œ œŒ œ -

b ˙-

j œ. œ ˙ j œ. œ ˙ œ. œ ˙ J

œ F œ F

œ- . # œ-j œ œj œ. œ ˙ p

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ >

œ- œ-

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ œ œ-

œ- œ-

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ >

Œ œ- b ˙-

j œ. œ ˙ p œ. œ ˙ J p

3

66

67

68

69

j œ- . b œ- œ œj œ- . b œ- œ œ j œ- . b œ- œ œ∑

œ œ-

œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ

œ œ-

œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ >

^ 3 œ- œ- œ- œ œ œ ˙ ^ 3 œ- œ- œ- œ œ œ ˙

œ œ-

œ- œ- œ- œ^ œ œ ˙ 3

œ- b ˙-

j œ- . b œ- œ œ-

Œ

œ-

b ˙-

Œ œ b ˙-

j œ- . b œ- œ œ-

Œ œ -

b ˙-

Œ

Œ œ- b ˙-

œ- . b œJ- œ œ -

Œ œ-

b ˙-

j j œ œ. œ œ œ #œ. j j œ œ œ œ œ. #œ. j œ œ . œj œ œ œ œ. œ nœ. j j œ œ. œ œ œ nœ.

j œ œ.

j j j . j . œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ p j j j . j œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. p j œ . œj œ . œ œ . œj œ œ œ . œj œ . œ. œ œ. œ pœ . j j j . j . œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ p ∑ ∑ ∑ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ

œ- œ-

œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ >

1. 1 J Ó P Triangle

1. 1 J Ó

1.

j œ œ. j œ œ. j œ œ.

j j œ #œ. œ œ œ j j œ œ œ œ #œ. j j œ n œ . œ œ œœ j j œ nœ. œ œ œ ∑ ∑

1 J Ó

1. 1 1 J Œ

j œ. œ œ œ j œ. œ œ œ j œ. œ œ œ j œ. œ œ œ ∑ ∑

1. 1 J Ó

70

71

72

73

74

March Tumbao - p.9


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

b &bb

b &bb

&b

b &bb

&b

&

b & b b œ œœ œ ˙ 3

b & b b œ œœ œ ˙ 3

b œ œœ œ ˙ &b 3

PART 4 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

&b &

F Hn.

&b

PART 5 B b T. Sx.

&b

F Hn.

&b

Tbn. Euph. Bssn. PART 6 Bs. Cl.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

Tuba

Xylo.

Œ

Œ

˙.

Œ

Œ

˙.

Œ

‰ ‰ œ œ œ # œ œ œ œ- œ. œ. >œ 3

3

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ #œ œ > -. . > Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ 3

3

3

3

j œ- . b œ- œ n œ-

Œ œ b˙ - -

j œ- . b œ- œ n œ-

Œ œ- b ˙-

j œ- . b œ- œ n œ-

b

˙.

Œ œ- b ˙-

œ œ -

œ- œ-

œ œ -

œ- œœ- œ-

œ œ-

œ- . œ-j œ œ-

Œ œ b˙ - -

Œ œ-

j b œ- . n œ- œ œ-

Œ œ-

Œ œ- b ˙-

œ- . œ- œ œJ

Œ œ-

b œ- . n œ- œ œJ

? b bb

&

œ.

? b b b œ. ? bb

b œ.

b &bb

Perc. 1

ã

Perc. 2

ã

Perc. 3

ã

1.

j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ ∑ ∑ 1 J Ó

j œ. œ œ œ œ. œ œ j œ. œ œ œ ∑ ∑

1. 1 J Ó

œ. œ. œ. œ.

1.

j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ œ œ j œ œ œ ∑ ∑ 1 1 J Œ

œ. œ. œ. œ. œ.

1.

j œ œ. œ œ. j œ œ. j œ œ. œ œ. j œ œ. ∑ ∑

75

76

77

78

j œ œ . œj œ œ œ œ. œ ∑ ∑

1 J Ó

j j œ œ œ œ. œ œ œ j œ œ . œj œ œ j j œ œ œ œ. œ œ œ

1. 1 J Ó

Œ œ-

œ. œ. œ. œ. œ.

œ œ nœ

˙.

œ œ nœ

3

œ œ nœ

˙.

3

Œ œ- b ˙-

3

j œ- . b œ- œ œj œ- . b œ- œ œ j œ- . b œ- œ œ-

j œ œ. j œ œ. j œ œ. j œ œ. ∑ ∑

j œ

j œ. œ œ œ

œ.

j œ œ . œj œ œ œ œ œ.

œ. œ.

j œ

j œ. œ œ œ

j j œ œ. œ œ œ ∑ ∑

œ.

œ.

1.

j œ œ . œj j œ œ. j œ j j œ œ . œœ

j œ. œ œ œ j œ œ. œ œ j œ. œ œ œ œ. œ œ œ

j œ œ . œj œ . œj œ œ ∑

1 J Ó

1. 1 1 J Œ

79

80

81

82

83

March Tumbao - p.10

1.

œ- . œ- œ œJ

˙.

3

j œ- . b œ- œ œ-

œ.

œ- œ- œ- œ^ œ œ ˙

Œ œ -

j œ. œ œ œ j œ. œ œ œ

œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ > œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ œ œ-

j b œ- . n œ- œ œ-

b

j œ œ œ

^ œ- œ- œ- œ œ œ ˙ 3

œ.

^ 3 œ- œ- œ- œ œ œ ˙

Œ œ -

j œ- . b œ- œ œj œ- . b œ- œ œ -

&b

œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ >

1 J Ó

1. 1 J Ó


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

PART 4 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

b &bb

b &bb

&b

b &bb

&b

&

5 4

&

b w Œ œ -

b Œ œ-

F Hn.

&b

PART 5 B b T. Sx.

&b

F Hn.

&b

b

Tbn. Euph. Bssn.

? b bb

&b

j œ. œ œ œ

PART 6 Bs. Cl.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

Tuba

Xylo.

Perc. 1

j œ. œ œ œ ? b œ . œj œ œ b b œ. œ œ œ &

? bb

b œ . œj œ œ

b &bb

ã

2 2

∑ ∑

5 4

Œ œ

5 4

b &bb w

&b

2 2

b &bb w

&b

86

Perc. 2

ã

1. 1 1 J Œ

Perc. 3

ã

∑ 84

‰ j j‰ œ œ œ œ œ nœ P Œ œ ‰ œj œj ‰ œ n œ œ P Œ œ œ ‰ œJ œJ ‰ œ n œ P Œ

5œ 4œ

Œ Ó. Œ Ó.

œ Œ Ó. ∑

5 4

5 4

œ

Œ Œ Ó

Œ Œ ∑ ∑

1

Œ Ó.

> œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ -

2 2 œ-

> œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ -

2Œ 2Œ

œ-

Œ œ-

œ-

2 œ. 2

j œ œ.

œ. œ.

j œ œ.

j œ œ.

œ.

j œ œ.

œ.

2 2œ

Cabasa

p

œ

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ œ œ-

œ- œ-

œ œ- œ.

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ œ œ‰

œ. ‰ >œ œ œ

˙

˙

œœœœ

˙

˙

˙

˙

œœœœ

3

3

œœœœ 3

j œ- œ œ-

Œ

œ-

j œ- . b œ- œ œ -

Œ œ -

n ˙-

œ- .

j œ- œ

œ-

œ- .

j œ- œ œ-

Œ œ -

œ- . b œ-j œ œ -

Œ œ-

n ˙-

œ- .

j œ- œ

œ-

œ

w

œ

w

j œ- œ œ-

w j œ œ. j œ œ. j œ œ. œ œ. j œ œ.

œ œœ

œ œ œ œj œ . 3 f œ œ œ œj œ . 3 f œ œ œ œ œ. J 3 f

œ- . œ- .

œ

œ- œœ- œ-

œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ œ œ-

p

Œ Œ

œ Œ Œ œ

˙. p ˙.

œ

2 p˙ . 2

5œ 4

Œ œ-

˙.

œ

˙.

œ

j œ œ œ > ∑

œ œ œœ J ‰J

œ. œ. >

j œ œ.

œ. œ. >

j œ œ.

œ. >

œ. > œ œ

j œ œ.

j œ œ. ∑

˙.

w

˙.

j œ œ. œ œ. j œ œ. j œ œ. œ œ. j œ œ.

œ œœ

Œ œ-

w

n ˙-

j œ œ œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ

œ. œ. œ. œ.

œ œ œœ J ‰J

œ- .

œ œ

˙.

w

œ

˙. j œ œ œ > j œ œ œ > j œ œ œ œ œ œ >

œ- . b œ- œ œ J

œ j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ ∑

œ œ

œ œœ

˙

j œ- œ

˙

˙

˙

œ.

j œ œ

˙

œ. œ.

˙

j œ œ j œ œ

œ > œ > œ >

œ.

j œ œ

œ œ œ œ J ‰ J

85

86

87

88

89

90

91

March Tumbao - p.11

œ-

œ >


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

PART 4 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

b &bb

b &bb

&b

b &bb

&b

&

&

PART 5 B b T. Sx.

&b

w

F Hn.

&b

Tbn. Euph. Bssn.

? b w bb

Bs. Cl.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

Tuba

Xylo.

&b &

Œ œb Œ œ-

PART 6

j

3 Pœ ‰ Œ œ 2 œ 4 j‰ Œ 2

Œ œ -

&b

b

2 2

b w

F Hn.

3 4

b &bb w

&b

2 2

b &bb w

&b

3 4

-̇ -̇

œ œ P œ‰Œ J œ P

3 œ4 œ-

Œ Œ

œ- Œ Œ

3œ 4

w

Œ Œ

œ

Œ Œ Œ Œ

œ Œ Œ

j œ. œ œ œ > > œ j œ. œ œ œ > >

? b œ bb j œ. œ œ œ > > ? bb j b œ. œ œ œ > > bb b ∑ & œ œ

œœ J

3 4 >œ

Œ Œ

œ Œ Œ œ > œ Œ Œ œ > Œ Œ œ > ∑

3 œ 4 œ J

Œ Œ

œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ>

˙.

œœœ

œ œ œ œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ œ œ œ œ œ w -

˙. ˙.

œœœ

3

3

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ>

œ œ œ œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ w > 3

3

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ œ œ-

2Œ 2Œ

œ œ œ œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ œ œ w > -

3

3

3

3

œœœ 3

œ-

œ- .

j œ- œ œ-

Œ

œ-

œ- Œ Ó

Œ

œ- Œ Ó

œ- b ˙-

j n œ- œ œ-

Œ œ -

œ- .

j œ- œ œ-

Œ œ- b ˙-

œ- .

Œ œ -

œ- Œ Ó

Œ œ b˙ - -

œ- .

j n œ- œ œ-

œ-

2w 2 w w

j œ œ œ

œ.

j œ œ œ

œ. œ.

j œ- œ œ-

j œ œ œ

j œ œ œ œ œ œ ∑

2 2 >œ œ >œ œ

Œ œ -

w

w

w

w

œ. œ. œ. œ. œ.

œ Œ Ó œ Œ Ó

w

w

2 œ. 2 œ.

œ- .

j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ œ œ ∑

œ. œ. œ. œ. œ.

œ Œ Ó j œ œ

œ

œ œ J œ j œ œ œ œ œ j œ œ œ ∑

œ

Œ Ó

œ Œ Ó œ œ

Œ Ó Œ Ó ∑

œ- . # œ-j œ œ-

˙.

œ

˙.

œ

œ.

j œ œ.

œ. œ.

j œ œ.

œ.

w

œ

˙.

œ.

w

j œ œ.

j œ œ. ∑

w j œ œ.

j œ œ œ

œ. œ.

j œ œ œ œ j œ œ œ

j œ j œ œ

œ.

j œ œ.

j œ œ œ

œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ

Perc. 1

ã

Perc. 2

ã

Perc. 3

ã

92

93

94

95

96

97

98

99

March Tumbao - p.12


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

PART 4 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

&

&b

bb

& b

&b

&

j‰ œ. œ >f . j‰ œ. œ >f . j œ. œ ‰ >f .

Œ Ó œ. ‰ œ. œ.

bbb

b &bb w

&b

b w

&b

Œ

&

Œ œ- b ˙-

PART 5 B b T. Sx.

&b

F Hn.

&b

Bs. Cl.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

Tuba

Xylo.

Perc. 1

Perc. 2

Perc. 3

j œ‰Œ

b &bb w

&b

PART 6

œ. œ. œ. œ. œ.

F Hn.

Tbn. Euph. Bssn.

102

b &bb

Ó

œ.

b

w

œ.

&

œ.

? b œ. b b œ. ? bb

b œ.

b &bb

ã

œ‰Œ J

b Œ œ- b ˙-

&b

ã

Ó

œ.

? b w bb

ã

j œ‰Œ

œ- b ˙-

w

j œ œ œ j œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ œ ∑

œ.

∑ 100

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

j‰ œ . œ. f> j œ. œ ‰ >f .

œ. ‰ # œ. œ. ^ œ f ^ ‰ œ. ‰ n œ. œ œ . fœ. n œ. . ‰ œ œ^ ‰ f ^ œ. ‰ # œ. œ . œ œf œ. ‰ # œ. œ ^ . œ œ f œ. ‰ n œ. œ ^ . œ œ f ^ œ œ. ‰ n œ. œ . œ f ‰

œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ œ ∑

Ó

Œ

Ó

>x œ

j œ. œ ‰ >f . j‰ œ. œ > . j‰ œ . œ. > >. . œ œ‰ J j‰ œ. œ > . j œ. œ ‰ > .

China Cym. + Timbales

Ó.

101

f . œ. œ œ. œ. œ. f. . œ œ œ. œ. œ. f

œ. . œ. . ‰ ‰ œ ‰ J nœ ‰

œ. ‰ œ. œ. n œ. ‰J

œ. ‰ œ. œ. # œ. ‰ ‰J œ. œ. n œ.

f œ. œ. # œ. f. œ. . œ #œ f

œ. œ.

œ. n œ. œ. œ. n œ. œ. œ. . ‰ ‰ ‰Jœ

œ. œ. # œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰J œ. œ. # œ. ‰ œ. œ. . œ ‰ ‰J

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Œ Ó œ. ‰ œ. œ.

œ.

Œ Ó

œ. ‰ œ. œ. Œ Ó

œ. ‰ œ. œ. Œ Ó

Œ Ó

Œ Ó œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. Œ Ó

Œ Ó

œ. ‰ œ. œ. Œ Ó

œ. ‰ œ. œ. Œ Ó œ. ‰ œ. œ.

œ. ‰ œ. œ.

œ. ‰ œ. œ.

œœ .. œœ œœ ‰ œœ œœ Œ Ó J‰

f >x œ œœ .. œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ Œ Ó J f 102 103

œ.

œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. ‰ œ ‰ œ ‰ œj . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . ‰ ‰ œ ‰ œJ œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. ‰ œ ‰ œ ‰ œj . . . œ.

œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. # œ. œ. œ. # œ. ‰ œ. œ. . ‰ ‰Jœ œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. n œ. œ. œ. n œ. . œ. . ‰ ‰œ‰Jœ

œ. œ. n œ. œ. œ. . ‰ ‰ ‰Jœ

Œ Ó ∑ j‰ ‰ œ . œ. œ. œ. œ. > œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. n œ. ∑ ‰ ‰J f ∑

œ.

j œ. œ ‰ œ ‰ œ œ Œ Ó > . . . .

Splash + Bongos

Ó.

œ. œ. œ. œ. œ.

j n œ . œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ. Œ Ó > nœ. > > nœ.

j œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ. Œ Ó œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ. Œ Ó J

j‰ œ. œ > . j œ . œ. ‰ >

Œ Ó œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. Œ Ó

j œ . œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. Œ Ó >

. . . Œ # œ œ œ ‰ œ. œ . œj ‰ œ ‰ œ œ Œ Ó > . . . . Œ n œ. œ. œ ‰ œ ‰ . . œ . œj . n œ. œ. œ. . >> ‰ œ œ . œ. ‰ Œ J Œ #œ . œ. œ. ‰ œ. œ . > Œ # œ. œ. œ. ‰ œ œ . . >

œ. œ.

‰œ œ Œ Ó . . ‰ œ. œ. Œ Ó

Œ Ó j‰ œ. œ. ‰ œ. œ. j œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. Œ Ó

Œ n œ. œ. œ. ‰ œ œ . œj ‰ œ ‰ œ œ Œ Ó . > . . . . Œ

Œ Ó j‰ ‰ n œ. œ. œ ‰ œ œ œ œ œ . . œ. > . . . .. . œ œ œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. n œ. œ. œ. . ‰ ‰ ‰Jœ ∑

œœ .. œœ œœ ‰ œœ œœ Œ Ó J‰

104

105

106

œœ .. œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ Œ Ó J

March Tumbao - p.13

107

108


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

PART 4 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

. . . b b ‰ œ ‰ œ ‰ œJ œ. b & œ. . . b b ‰ ‰ œ ‰ œJ œ. b & œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰J

&b

b &bb ‰

œ. ‰ n œ. œ. œ. ‰J

œ. ‰ # œ. œ. œ. ‰J œ. . œ. . ‰ ‰#œ J œ ‰

&b ‰ &

œ. œ.

b &bb Ó

œ. œ.

b &bb Ó &b &b &

œ. œ.

b Ó œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ œ. .

œ. œ.

b

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. n œ.

œ.

œ.

œ.

œ. n œ.

n œ.

œ.

# œ.

œ.

# œ. œ. œ. œ.

œ.

‰ j œ. ‰ # œ. œ. œ. . ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. œ J ‰ œ ‰ n œ. ‰ œ.j œ. .

&b

b

Tbn. Euph. Bssn.

? b bb

&b

&

? b bb

b

Tuba

Xylo.

? bb

. . . b b ‰ œ ‰ œ ‰ œJ œ. b &

œ. œ.

F Hn.

Tbn. Euph. Bssn.

œ. œ.

œ. œ. ‰ œ ‰ œ . . œ. œ. œ. ‰ œ. ‰

&b

E b B. Sax

œ. œ.

œ. œ. ‰ œ ‰ œ . .

PART 5 B b T. Sx.

Bs. Cl.

œ.

œ.

&b

PART 6

œ. # œ.

œ.

F Hn.

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ.

. . . ‰ œ ‰ œ ‰ n œJ œ.

. ‰ œ ‰ œ. ‰ œJ. œ. . . ‰ œ ‰ œ. ‰ œJ œ. œ. œ. ‰ ‰ ‰ J j ‰ œ. œ . j ‰ œ. œ . . ‰ œJ œ. # œ. # œ. n œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ. œ.

œ. œ.

. . ‰ œ. ‰ œ ‰ œJ. œ

œ. œ.

œ. œ. . œ. œ

‰ œ ‰ œ‰ . . . œ. ‰ œ ‰ ‰

j œ. œ. . œ. œ J

‰ œ ‰#œ ‰ j . . œ. œ . .œ # œ. j ‰ ‰ ‰ œ. œ . . ‰ œ ‰ n œ. ‰ œ.j œ . œ. n œ.

œ. n œ. œ. œ. œ.

œ. # œ. œ. œ. œ.

œ. œ. j œ . œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. Œ > œ. œ. >. . . . . œ œ‰œ‰œ œ Œ J . œ. >œ . œ. œ. ‰ œ. œ. Œ œ J‰ j n œ . œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ. Œ Ó > nœ. > > nœ.

j œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ. Œ Ó œ. ‰ œ. ‰ œ. n œ. Œ Ó J

j‰ Œ Ó œ. œ œ ‰ œ œ > . . . . œ. œ. j œ . œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. Œ Ó > . œ. œ j œ . œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. Œ Ó >

œ.

œ.

œ. . . ‰ ‰ œ ‰ n œJ œ. œ. . # œ. . ‰ ‰ œ‰ J œ

œ. n œ. œ. œ. œ.

‰ œ. ‰ n œ. œj . œ. . . n œ. . œ ‰ ‰ œ‰ J œ

j‰ Œ Ó œ. œ œ ‰ œ œ > . . . . Œ Ó j‰ œ . œ. œ. ‰ œ. œ. > >. . . . . œ œ‰œ‰œ œ Œ Ó J j‰ œ. œ > . j œ. œ ‰ > .

‰ ‰ ‰

œ. ‰ œ. œ. œ. ‰J œ. ‰ œ. œ. œ. ‰J œ. ‰ œ. œ. œ. ‰J

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ. # œ. J

œ.

œ. œ. œ. œ. ‰ # œ. ‰ ‰ œ. œ. # œ. œ. œ. ‰ ‰ ‰

œ. œ. # œ. J

œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ ‰ œ ‰ œj œ . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . ‰ ‰ œ ‰ œJ œ. Ó Ó

œ. œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ. œ.

Ó ∑ ∑ ∑

œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

Perc. 2

ã

œœ .. œœ œœ ‰ œœ œœ Œ Ó J‰

Perc. 3

ã

109

110

111

œœ .. œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ Œ Ó J 112

March Tumbao - p.14

113

œ.

œ. ‰ n œ. œ. œ. ‰ J œ. ‰ # œ.

œ. . ‰ Jœ

œ. n œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. # œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. œ. # œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. ‰ œ.

œ.

œ. n œ .

œ.

œ.

œ.

j. . œ. œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. œ n œ

Œ Ó ∑ j‰ ‰ œ . œ. œ. œ. œ. . > œ n œ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. . œ ∑ ‰ ‰J

‰ ‰ ‰ œj œ # œ œ. œ. œ. # œ. . . . . . . . œ. œ. ‰ œ. ‰ # œ ‰ œJ œ # œ

œ. ‰ œ. œ. Œ Ó

ã

œ.

œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ ‰ œ ‰ œj œ . . . .

Perc. 1

œ. œ. œ.

j œ. œ ‰ œ ‰ œ œ Œ Ó > . . . .

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. ‰ n œ. œ. . . ‰ ‰ J œ nœ

Œ Ó

œ. ‰ œ. œ.

œ. œ. œ. . . . ‰ ‰ n œ ‰ œJ œ

œ.

œ. n œ . œ. n œ. œ. œ. œ.

œ.

. œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ œJ.

œ. œ.

‰ œ ‰ œ. œ. . . œ. œ ‰ œ. ‰ œ.

œ.

œ.

œ. œ .

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ .

œ.

œ.

j œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J

œ.

œ.

œ.

œ. œ .

œ. œ .

œ. œ. œ. . . . ‰ ‰ n œ ‰ œJ œ Sus. Cym. w/ soft mall.

X æ p

114

115

116


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl. PART 2 Fl. Ob. B b Cl.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

PART 4 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

b n œ. &bb

œ.

œ.

œ.

# œ.

œ.

œ.

b n œ. &bb &b

b . & b b ‰ œJ œ.

&

&b

b

&b

œ.

b &b

Œ

Œ

Œ

Tpt. play 8vb until m. 137

Ó

Ó

Œ

‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. œ J .

Ó

Œ

œ.

b˙ > > b˙

b˙ >

œ. >

j n œ œ >œ > j #œ œ œ > >

œ.

œ. œ. ‰ œ. ‰ œ Œ œ . f> .œ œ. œ. . > ‰ ‰œ Œ œ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. Œ

. œ. # œ

œ.

. œ. n œ . œ. n œ

œ. œ.

&b

&

‰ j œ. # œ .

‰ œ ‰ ‰ œj . œ. . # œ.

b

œ. ‰ œ .

œ. œ. œ . . F œ. œ. œ . . .œ œ. F. œ. F

f œ f>

b˙ >

j œ ˙ j œ ˙ œ ˙ J

œ.

j œ œ.

œ. œ.

j œ œ.

œ.

? b ‰ b b œ. ‰ œ ‰ œj n œ . . .

j œ œ.

œ. > œ. > œ. > œ. œ. œ. j œ œ. j œ œ. j œ œ. œ œ.

j bœ œ œ > > j bœ œ œ > > j bœ œ œ > >

X æ

Œ Œ Œ

j œ ˙

œ.

j œ ˙

œ.

œ ˙ J j œ œ j œ œ j œ œ

œ. œ œ œ œ

j j j œ œ. œ œ b ‰ œ. ‰ œ ‰ œ.j n œ œ . . œ œ . . œ ƒ . b n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ ‰ œ b œ ‰ œ b œ ‰ œ œ &bb œ œ œ J ? bb

œ > œ > œ >

b˙ > b˙ >

j œ ˙ j œ ˙ œ ˙ J

œ.

j œ œ.

œ. œ.

j œ œ.

œ.

œ. œ

j œ œ.

j œ œ.

œ. > œ. > œ. œ. œ. j œ œ. j œ œ. j œ œ. œ œ. j œ œ.

Œ

j œ œ j œ œ j œ œ j œ œ

117

118

119

120

121

ã

March Tumbao - p.15

œ Œ Œ

œ

œ f

œ

œ

œ. F

œ f œ œ œ œ

œ œ œ ‰ œ œ b œ ‰ œ œ b œ ‰ œJ œ

ã

œ ƒ

œ

œ

Perc. 2

œ ƒ

œ œ J

j œ œ

f

ƒ

œ

Œ

ã

œ

j n œ œ >œ > j œ œ œ f

Perc. 1

Perc. 3

œ.

œ.

&

? b bb

Xylo.

œ.

b & b b ‰ œ. ‰ œ ‰ n œj . . œ.

Tbn. Euph. Bssn.

Tuba

. . œ. œ. œ. . œ. œ œ . œ. b œ œ . œ. b œ œ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ œ œ. œ. b œ œ œ. œ b œ œ œ œ. ‰ Œ œ œ œ

& b ‰ œ. ‰ œ ‰ n œj . . œ.

&b

Tbn. Euph. Bssn.

œ.

œ. œ. œ. . œ. œ œ . œ. b œ œ . œ. b œ œ œ. œ. ‰ œ. . œ. œ œ . œ. b œ œ . œ. b œ œ œ. œ. ‰ Œ œ œ œ œ œ œ

bb

F Hn.

E b B. Sax

œ.

œ. . ‰Jœ

&b

Bs. Cl.

œ.

. ‰ œJ œ.

&b

PART 5 B b T. Sx.

PART 6

œ.

118

œ. œ. œ. . œ. œ œ . œ. b œ œ . œ. b œ œ œ. œ. ‰ œ. . œ. œ œ . œ. b œ œ . œ. b œ œ œ. œ. ‰ Œ œ œ œ œ œ œ

3 3 œœœœœ œ œ œœœ œ œ œœœœ œ œ œj ‰ 3 3 3 3 f 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ œœœœœ œœ 3 3 3 3 f œœœœ œ œ œœœ œ 3 j œœœœ ‰ œœœœœ 3 3 3 3 f3 3 3 3 œœœœ œ œ œœœ œ œ œœœœœ 3 œ œ œj ‰ 3 3 f 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 j‰ œœœœœ œœœ 3 3 3 f 3 œœœœ œ œ œœœ œ œ œ œ œj ‰ œœœœœ 3 3 3 3 3 f3 œ- œ. œ. ‰ >œ œ -œ œ- œ‰

œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ > œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ œ

œ-

œ-

œ-

b ˙-

œ- .

j b œ- œ

œ-

F œF

b ˙-

œ- .

j b œ- œ

œ-

œ-

b ˙-

j b œ- œ

œ- .

œ-

œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ >

œ-

œ-

œ-

œ- œ. œ- œ.

œ-

œ-

œ-

j œ œ

œ

œ. ‰ œ œ > .œ ‰ >œ œ ‰

j œ œ. j œ œ. j œ œ. j œ œ.

œ. F

1+ 1+ 1o

Triangle

F

œ-

œ-

œF

œ. F œ. œ. F

1o

œ-

j œ œ. j œ œ. j œ œ. œ œ.

œ-

œ-

j œ œ j œ œ

j œ œ.

j œ œ

1+ 1+ 1o

1+ 1+ 1o

122

123

œ-

œ œ œ œ 1+ 1+

>œMaracas œ >œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ

P


PART 1 Picc.

Picc. Fl. B b Cl.

œ œœ œ œ 3 b b Œ œ œ b œ n œ œ œ n œ œ œ n œ œ œ n œ b œ œ œ n œ j‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ J‰Œ b & œ œœ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 œ œ œ nœ œ œ œ œœœ œ œ bb b Œ œ œ b œ n œ œ œ n œ n œ b œ œ œ n œ j‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ Œ œ œ œ œ œ J‰Œ & œ œœ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 œ nœ œ œ œ nœ œ œ#œ œœ œœ œœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ # œ j œ œ b œ b œ œ œ j œ œ œ œnœ œ ‰ Œ œ œ œ œ œœœ ‰ Œ J‰Œ &b Œ œ œ 3

PART 2 Fl. Ob.

E b A. Sx. PART 3 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

F Hn.

PART 4 B b Cl. B b Tpt. E b A. Sx.

E b B. Sax Tbn. Euph. Bssn.

Tuba

Xylo.

3

3

3

3

&b

œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ >œ

b

3

3

3

3

3

œ-

j œ œ.

? b b b nœ.

j œ œ.

? bb

#œ.

b nœ.

b &bb

Perc. 2

ã

Perc. 3

ã

j œ œ.

j œ œ. ∑

1o 1+ 1+ 1o ∑

œ œ

œ-

j œ œ

1+ 1+

1o

j œ œ ∑

1+ 1+ 1o ∑

œœœ˙ 3

j b œ- œ n œ-

Œ œ- b ˙-

œœœ˙

œ

œœœ˙

œ

œ œ œ œ œ

j œ. œ œ j œ. œ œ j œ. œ œ j œ. œ œ ∑

1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o

3

3

œœœ˙ j œ œ

œ.

Œ œ- b ˙-

˙.

Œ

˙.

Œ

˙.

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ.

j œ œ

1+ 1+ 1o

1+ 1+ 1o

j œ œ j œ œ

œ œ œ œ

j œ. œ œ j œ. œ œ j œ. œ œ œ. œ œ j œ. œ œ

1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o

126

127

128

March Tumbao - p.16

Œ œœ

Ó

Œ œ

3

œœœ 3

œœ œœœœ œ 3

œœœ œœ œ œ œ 3

3

3

3

3

3

3

3

œ œ- œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ #œ œ > -. . > Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ 3

3

3

j œ- . b œ- œ œ-

Œ œ -

Œ œ-

Œ œ-

3 3 > Œ œ œ œ # œ œ œ œ- œ. ‰ œ. ‰ œ

Œ

‰ ‰ œ œ œ # œ œ œ œ- œ. œ. -. . Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰ œ ‰

œ

œ.

Œ

3

3

œ > >œ

3

3

j œ œ œ j œ œ œ

j œ œ œ . œ œ ..

j œ œ œ ∑

œ . œj œ . œ. ∑

129

130

œ

œ.

œ

œ. œ.

œ

œ.

1+ 1+

1o 1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o 1+ 1+ 1o

>œ œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ 125

Ó

3

3

j œ- . b œ- œ œj œ- . b œ- œ œ -

3

œ

Œ œœœ œ œ œ

3

Œ

œ- . œ

Ó

3

3

˙.

b ˙-

j b œ- œ n œ-

Œ œ

œœœ œœ œ œ œ

3

Œ

Œ œ -

œ- .

Ó

3

œœ œœœœ œ

Œ

Œ œ b˙ - -

b ˙-

Œ œœ

3

˙.

j b œ- œ n œ-

Œ œ-

Ó

3

Œ

œ- .

3

j œ œ

œœœ˙ 3

Œ œœœ œ œ

. . œ # œ œ œ œ- œ œ ‰ >œ Œ œœ ‰

˙.

3

b ˙-

œ- œ- œ- œ^ œ œ ˙

œ-

œœœ˙

œ-

^ œ- œ- œ- œ œ œ ˙

j œ nœ. j œ nœ.

œ-

Œ

3

j œ œ

j œ #œ.

œ

^ 3 œ- œ- œ- œ œ œ ˙

œ-

j œ #œ.

œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ 124

b œ- œ J

3

3

3

j b œ- œ

œ

œ

3

œ- .

#œ.

ã

3

3

3

œ- œ- œ- œ^ œ œ ˙

œ-

b ˙-

œ- œ- œ. œ. ‰ œ > . . ? b œ œ œ ‰ œ ‰ >œ bb

&

œ

Œ œ -

œ

^ 3 œ- œ- œ- œ œ œ ˙

œ-

œ- .

œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ >

&b

œ

œ-

b ˙-

3

3

j b œ- œ

Œ œ-

bb

œ-

œ- .

&

b

œ

œ- œ- œ- œ^ œ œ ˙

b ˙-

Œ

Perc. 1

3

3

3

3

œ-

&b

&

3

3

3

3

b & b b œ- œ- œ. ‰ œ. ‰ œ >

&b

Bs. Cl.

3

. . b œ- œ- œ ‰ œ ‰ >œ &bb

PART 5 B b T. Sx.

PART 6

3

3

3

œ œ œ œ œ #œ bœ œ œœœœœ œœ œœœœœ œœœœ œ œ œ œ bœ #œ œ#œ œ œ#œ œœœ œ œœœ ‰ Œ œœœ œ J‰Œ Œ œ#œ ‰ Œ J J 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

&

&b

Tbn. Euph. Bssn.

3

3 3 3 #œ œ œ œ œ œ #œ bœ œ œ 3 j œœœ œœ œœœ œ œ œ œ œJ Œ œ nœ œ œ bœ nœ œ œ#œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ œ œ œ œ œ œ ‰Œ

&b

F Hn.

F Hn.

3

3

3

B b Cl.

3

œ 3 3 3 b bœ nœ œ œ œ œ œ nœ bœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 j‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ & b b Œ œ nœ œ œ œ œ n œj ‰ Œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ 3

œœœœ

Ó

j œ œ œ œ œ

œ . œj œ . j œ œ œ . œ œ ..

j œ j œ j œ j œ œ 1+ 1+

>œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ >œ œ >œ œ

Profile for James M. David

March Tumbao  

for wind band with flexible instrumentation

March Tumbao  

for wind band with flexible instrumentation

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded