Page 1

J amesLes t er

PRODUCTDESI GNPORTFOLI O


Us erI nt er a c t i on Des i gn Oneoft heopt i onalmodul es oer edatL oughbor oughi sI nt er ac t i on Des i gn;an oppor t uni t yt ol ookatt hewayi nt er f ac esar edevel oped and pr oduc ed;a r api dl y gr owi ng i ndus t r ywi t ht her i s ei ns mar t phonesandt abl et s . Asagr oupwewer es etabr i ef by02t oc omeupwi t hanapp whi c hc oul dl i nkt ot hei rown 02wal l etappandi nc or por at e nearďŹ el dc ommuni c at i onand t heni ndi vi dual l ydes i gni t .

i c ki ni t i al Top:Qu

Af t erdec i di ngasagr ouponan appt hatc oul dor derandpay f ort ax i sus i ngNFCt ec hnol ogy andt he02wal l etappIc ame up wi t ht he des i gnson t hi s page.

nalphot oRi ght :Fi

s k et c hedl ay out

mpr ov ed Mi ddl e: I l ay outbas ed on us err es ear c h s hoppedl ay out

c r eens hot Lef t : S f r om a Fl as h demooft heapp


Thepr oj ec tr equi r edmanyus ef ul s k i l l s : t eamwor k-asagr ouppr oj ec twewer er equi r edt owor kt oget heranddel egat e j obsappr opr i at el y t i memanagement-asawor ki nt ensi v epr oj ec tt hemaj or i t yofi twasac compl i s hedi nourper s onal t i me wor kshopski l l s-i nor dert omak et hemoul dweut i l i s edmi l l i ngmac hi nes ,pi l l ar dr i l l s ,c ent r el at hes ,bands awsandgr i nder saswel l asmanual s awsandf i l es CAD ski l l s-t omak et hemos toft he CNC mac hi neswe hadt oc r eat et hemoul di nCr eoandt hens or toutt ool pat hsf or t heCNCmac hi net of ol l ow anal yt i cal ski l l s - bef or e mak i ng any t hi ng we had t o anal y s et he des i gn t o ens ur e t hatt hemoul dwoul dpr oduc e t he wi dget .We had t ot hi nk abouthow we needed i ns er t s andwhet hert heyneededt obe r emov abl ei nor dert or emov e t hepol y merwi dget .

I nj ec t i on Moul di ngPr oj ec t A br i efwas s etr equi r i ng us as gr oupst o des i gn and engi neera moul dt oolt hatc oul dbeus edt o c r eat e an i nj ec t i on moul ded pr omot i onal “ wi dget ” . Us i ngwor k s hopmac hi ness uc has mi l l i ngmac hi nes , pi l l ardr i l l s ,c ent r e l at hesandCNCmac hi neswewer e r equi r ed t oc r eat et hec avi t i esf or t hel i qui dpol y mert ofil l . Themoul dsf eat ur edont hi spage wer e des i gned f orOr al Bt o hol d el ec t r i ct oot hbr us hheads .I tc oul d al s o be pl ugged i nt oas haver s oc k et . I twasani nt er es t i ngpr oj ec tt os ee how apr oduc ti smader at hert han j us tf oc us s i ng on t he pr oduc t ʼ s des i gn. I tmadey out hi nk asmet al i ns er t swer eneeded t o over c ome c ons t r ai nt s .


Spea k er sSk et c hi nga nd Phot os hop Pr a c t i c e Is etmy s el ft het a s kofdr a wi ng s omes pea k erc onc ept si nor der t opr a c t i c emys k et c hi ng. I t hent ookt hr eeof t hes k et c hes a ndi mpor t edt hem i nt ophot os hop t o pr a c t i c e r ender i ng t hem.


Ri ght :I ni t i als k et c hesf ors c oot er

andpar t s .

Lef t :En gi neer i ngdr awi ngi nt hi r d

angl epr oj ec t i onofCADmodel . Bot t om: Fi nalCAD

model sr ender edus i ngKey s hot .

CADSc oot er Wewer es etabr i eft odes i gna s c oot ert ha twec oul d model upi nPTCCr eo始 sCADs of t wa r e. Wewer er equi r edt oc r ea t et he s c oot eri npa r t ss oa st ot es tour a bi l i t i esi nma k i nga na s s embl y model . Wewer ea l s or equi r edt ous e t hes of t wa r et opr oduc ea nengi neer i ng dr a wi ng of t he s c oot er . I wentf orat wol eggeddes i gn wi t ha nopt i ont of ol di tupa nd a dj us tt heha ndl eba rhei ght .


Pr ogr a mmi ng

Thepr ogr am i sas i mpl ef or m oft he popul arboar dgames nak esandl adder s .

Asas t udentoft heBScver s i on oft he c our s e,Igett os t udy des i gn i n as l i ght l y di ffer ent way .

I tgener at esa r andom numberbet ween1and6whenpr ompt edt odo s o by t he us er .The pr ogr am t hen us est her es ul tt odet er mi newher e t hepl ay erwoul dbeandwhet hert hey hav el andedonas nak eorl adder .

Ihave i nc l uded an ex ampl e her e ofa pr oj ec t we wer e gi veni nanEl ec t r oni c smodul e. We wer er equi r ed t o wr i t ea s i mpl e pr ogr am us i ng t he C c omput i ngl anguage. I wr ot ea bas i cs nak esandl adder sgame.

I tr emember st he pl ay er s pos i t i on andus est hi si nc onj unc t i onwi t ht he nex tr ol lands of or t hunt i lt hepl ay er wi nst hegame.

Al t hough i ti snotdes i gni ng pr oduc t si tdoesgi vey ouani ns i ghti nt o how s ome oft he pr oduc t swedes i gnwoul dac t ual l ywor k . Fr om t heBScc our s eI haveal s o gat her edagoodk nowl edgeof el ec t r oni cc i r c ui t s as wel las mec hani c s .

AboutMe

Name: J a mesL es t er Age: 20 Bac k gr ound:Igr ew up i n Ea s t Sur r eya st hemi ddl eof t hr eec hi l dr eni naha r dwor k i ngf a mi l y .I ha v ea l wa y sha da ni nt er es ti n pr oduc t sa nd how t hey wor k f r om wa t c hi ng my Da d fix i ng c a r s . Thi sgr ew i nt oapa s s i onf or des i gnwhi c hha sl edt omys t udi esi nPr oduc tDes i gna tL oughSk i l l s : I ha v et r i edt os how i nmypor t f ol i oawi de bor oughUni v er s i t y . a r r a yofs k i l l s . I c a ns k et c h, us ePhot os hop, I l l us t r a t or , Cr eo, Offic e, wr i t eba s i cpr ogr a msi nC, ma k e model sf r om c a r d, f oa m, wooda ndmet a l . I ha v e a l s oha da ni ns i ghti nt oi nt er a c t i ondes i gna nd us erex per i enc edes i gn. I ha v ea nunder s t a ndi ng ofel ec t r oni c sa ndmec ha ni c sa ndhow t heyc a n bea ppl i edi ndes i gn.


Tha nk y ouf ory ourt i me.

Mini Portfolio  

A quick example of my design work.