Page 1

พระธาตุงามตา นครพนม


นครพนม เป็ นจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็ นเมืองชายแดนที่มีความอุดม สมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และ มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและ ชาติพนั ธุ์ รวมทัง้ ประวัตศิ สตร์ ท่ ยี าวนาน มีพระธาตุพนมเป็ นปูชนียสถาน คู่บ้านคู่เมือง พืน้ ที่ชายแดนด้ านเหนือ และตะวันออกของนครพนมติดกับแม่ นาํ ้ โขงโดยตลอด ตัง้ แต่ อาํ เภอบ้ านแพงลง มาจนถึงอําเภอธาตุพนม สามารถ เดินทางข้ ามฝั่ งโขงไปยังสาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ หลายจุด


วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร


วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มีส่ ิงศักดิ์สทิ ธิท่ ชี วนผู้คนให้ มาหลงใหล กราบไหว้ คือพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อยู่ท่ ตี าํ บลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่ าง จากแม่ นํา้ โขงอันเป็ นเส้ นกัน้ แดนระหว่ าง ประเทศลาวกับประเทศไทยประมาณ 500 เมตร และห่ างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 800 กิโลเมตร พระธาตุพนมที่เราได้ มาเห็น ในวันนีไ้ ด้ มีการบูรณะไปแล้ วหลายรอบ แต่ ก็ยังคงความสวยงามไว้ เสมอ ภายในวัด นัน้ ร่ มรื่ นสะอาดตาเต็มไปด้ วย พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ บูชากันอย่ าง ล้ นหลาม


พระธาตุพนมหรื อเรี ยกตามแผ่ น ทองจารึ กซึ่งจารึกไว้ ในสมัยเจ้ าราชครู หลวง โพนสะเม็กแห่ งนครเวียงจันทน์ มาบูรณะใน พ.ศ. ๒๒๓๖ - ๔๕ ว่ า "ธาตุปะนม" เป็ นพุทธ เจดีย์ท่ บี รรจุพระอุรังคธาตุ ( กระดูกส่ วนพระ อุระ ) ขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระธาตุองค์ เดิมสูง 43 เมตร ฉัตรทําด้ วย ทองคําประดับด้ วยเพชรพลอยสีต่างๆ ประมาณ 200 เม็ด ส่ วนยอด 4 เมตรเศษ หุ้ม ด้ วยสําริ ดและเหล็กเปี ยกทําการบูรณะ ปฎิสังขรณ์ ใน พ.ศ. 2236 - 2245 พระธาตุพนมมีรูปทรงสี่เหลี่ยม ประดับตกแต่ งด้ วยศิลปลวดลายอันวิจติ ร ประณีตทัง้ องค์ มีความหมายทาง พระพุทธศาสนาอย่ างลึกซึง้ สูงจากระดับ พืน้ ดิน ๕๓ เมตร ฉัตรทองคําสูง ๔ เมตร รวม เป็ น ๕๗ เมตร


วัดพระธาตุ เรณู นครพนม


พระธาตุเรณูนคร ประดิษฐานอยู่ ณ บ้ านเรณู นคร สร้ างขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2461 โดยจําลองมาจากองค์ พระธาตุ พนมสูง 35 เมตร กว้ าง 8.37 เมตร มีซ้ ุมประตู 4 ด้ าน ภายใน เป็ นโพรงบรรจุพระไตรปิ ฎก พระพุทธรู ปทองคําภายในวัด พระ ธาตุเรณูนครนอกจากมีองค์ พระธาตุเรณูนครแล้ ว ยังมี พระพุทธรู ปพระองค์ แสน หน้ าตักกว้ าง 50 เซนติเมตร สูง 50 เมตร ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ วัดพระธาตุเรณูนคร พระธาตุ เรณูนครนี ้ อยู่ห่างจากพระธาตุพนมประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางใต้ ประมาณ 52 กิโลเมตร ตอนที่ไปถึงนีเ้ ป็ นเวลาเย็นแล้ วพระธาตุยังคงคง งามแม้ พระอาทิตย์ ใกล้ จะตกดินเต็มที


วัดท่ าอุเทน นครพนม


พระธาตุท่าอุเทน รู ปทรงของพระธาตุคล้ ายพระธาตุ พนม สูงจากพืน้ ดินถึงยอด 33 วา ฐานกว้ างด้ านละ 6 วา 3 ศอก พระ อาจารย์ ศรี ทัตถ์ เป็ นผู้สร้ างขึน้ เมือง ปี พ.ศ. 2455 พระธาตุนีเ้ ป็ น ศิลปกรรมและปูชนียสถานอัน สําคัญยิ่งองค์ หนึ่ง บรรจุพระธาตุ ของพระอรหันต์ ซ่ งึ พระอาจารย์ ศรี ทัตถ์ ได้ อญ ั เชิญมาจากเมืองย่ าง กุ้ง ประเทศพม่ าครั บ

ดวงกมล ทับทิม  

พระธาตุงามตา นครพนม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you