Page 1

O2O “เทรนด ์การตลาด” มาแรงปี 2018


่ านมาอย่างทีรู่ ้กันว่า จากปี ทีผ่ กระแสการตลาดออนไลน์ได ้ร ับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก มันแทบเข ้าไปเป็ นส่วนหนึ่ งในชีวต ิ ประจาวัน จนด ้านออฟไลน์ถูดลดทอนความสาคัญลง มาจนถึงปี 2018 นี ้ ้ เทรนด ์การตลาด O2O จะนาทังออนไลน์ และออฟไลน์ มาประยุกต ์เข ้าใช ้ด ้วยกัน วันนี ้ MakeWebEasy จะมานาเสนอ ่ น้ เทรนด ์การตลาด O2O ให ้เข ้าใจมากยิงขึ อะไรคือ O2O ? ่ เทรนด ์การตลาด O2O ชืออาจจะยั งไม่คุ ้นหูหลายๆคน แต่ถ ้าบอกว่ามันคือ ่ น้ การทา Online to Offline อาจจะทาใหเ้ ข ้าใจมากยิงขึ ่ านทุม หลายๆธุรกิจในปี ทีผ่ ่ เทงบทางการตลาดไปทางออนไลน์อย่างหนักหน่ วง จนทาใหห้ น้าร ้านด ้านออฟไลน์ถก ู ลดความสาคัญลง ้ มั ่ นอาจจะเคยเป็ นช่องทางทีแข็ ่ งแกร่งมาก่อน ดังนั้นเทรนด ์การตลาด ทังที O2O จะเข ้ามาเป็ นตัวผสานช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เข ้าด ้วยกัน


กลยุทธ ์ O2O

ในปัจจุบน ั เราจะเห็นว่าผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ นิ ยมการช ้อปผ่านออนไลน์ ่ เพราะเน้นทีความรวดเร็ ว ง่าย สะดวกไม่ต ้องเดินทางใหเ้ หนื่ อย แต่อาจลืมไปว่าช่องทางออฟไลน์ก็เป็ นเคยจุดแข็งในการขาย ่ ้เห็นสินค ้าจริง ตรงทีได หรือได ้ร ับการนาเสนอสินค ้าจากผูข ้ ายได ้ชัดเจนมากกว่าการมองผ่านจอมือถื


่ อ ฉะนั้นแล ้วเทรนด ์การตลาด O2O จึงเข ้ามา เพือจะน าจุดเด่นจากทัง้ 2 ช่องทางมาประยุกต ์ใช ้เข ้าด ้วยกัน

้ ในตอนนี แทบจะไม่ มใี ครไม่พกมือถือ ่ นั่นทาใหเ้ ห็ นว่าช่องทางหลักของการตลาดมันมักจะผ่านเจ ้าสมาร ์ทโฟนเครือง ่ ๆเล็กในมือเรา ไม่ว่าจะเป็ นเรืองการส่ งข่าว ส่งรูปภาพ ส่งคลิปวิดโี อ


่ ้ ่ การแบ่งปันเรืองเหล่ านี ในวงกว ้างมากขึน้ เราจึงควรให ้ความสาคัญในเรืองของ Responsive design ่ี คือการมีแพลตฟอร ์มของหน้าร ้านผ่านช่องทางออนไลน์ทรองร ับการแสดงผลบ นมือถือ โดยเน้นใหใ้ ช ้งานง่าย ไม่ซบั ซ ้อน ทาให ้เกิดความประทับใจจากผูบ้ ริโภค


่ าคัญจะช่วยให ้หลายๆอย่างง่ายขึน้ การทาการตลาดผ่านคีย ์เวิร ์ดเป็ นสิงส ้ ไม่ว่าจะเป็ นช่องทางการขายทังออนไลน์ หรือออฟไลน์ การโปรโมทต่างๆ ผ่าน ่ า SEO Google search หรือการทาบทความเพือท ่ ่ เราจึงควรกาหนดคีย ์เวิร ์ดทีกระชั บและเกียวข ้องกับแบรนด ์โดยตรง เทรนด ์การตลาด O2O ้ ้นจะไม่เน้นการเขียนบทความแบบธรรมดาอีกต่อไป ในปี นี นั ่ น้ แต่จะกระชับวงของคีย ์เวิร ์ดให ้เฉพาะเจาะจงมากยิงขึ


่ หลังจากทาทีเราใช ้กลยุทธ ์เทรนด ์การตลาด O2O มาอย่างเต็มที่ ่ ่ ่ โดยเน้นสือสารแบบเพื อนสู ่ๆเพือน ่ ้ว เหมือนการบอกเล่าสู่กน ั ฟังมาอย่างเต็มทีแล ่ ้องเปลียนพวกเค ่ ้ ถึงเวลาทีต ้าเหล่านี มาเป็ น แฟน (Fan)

่ ่ โดยจะเน้นเรืองการส่ งข ้อมูลการสือสารต่ างๆอย่างต่อเนื่ อง ่ ดพิเศษในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะข ้อมูลสินค ้าใหม่ๆ โปรโมชันสุ ่ ้ ้ให ้นานทีสุ ่ ด ต ้องรวมการทาภาพประกอบใหโ้ ดนใจ เพือสานความสั มพันธ ์นี ไว


่ าคัญทีสุ ่ ด คือพลังของการบอกต่อ จากทีกล่ ่ าวมาทังหมดทั ้ ้ สุดท ้ายสิงส งมวล ่ ต่ ่ างๆทีจะเกิ ่ ้ สิงที ดขึนและด าเนิ นได ้ด ้วยดี ่ ้ จะเกิดมาจากการบอกต่อทีทรงพลั งจากทังออนไลน์ และออฟไลน์ เทรนด ์การตลาด O2O ้ ่ งสุด เป็ นการดึงข ้อดีจากช่องทางทังสองมาใช ้ให ้ได ้ประสิทธิภาพทีสู

Apirak  
Apirak  
Advertisement