Page 1

TAJUK: KEMAHIRAN METAKOGNISI DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATA PELAJARAN SAINS MURID TAHUN 6. NAMA JAMAILIA BT JUMAHARI (P53981) PENGKHUSUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN PENSYARAH DR RUSLIN B AMIR PENYELIA PM DR SAEMAH BT RAHMAN 1


BAB 1 Pernyataan

masalah Tujuan kajian Objektif kajian Persoalan kajian Hipotesis kajian Kerangka konseptual kajian Kepentingan kajian Batasan kajian Definisi operational 2


PERNYATAAN MASALAH ď‚—

Matlamat kurikulum sains KBSR adalah untuk menyemai minat dan memberi ilmu pengetahuan sains, kemahiran berfikir, nilai murni dan sikap saintifik kepada murid bagi membolehkan mereka mempelajari tentang diri sendiri dan alam sekitar melalui pengalaman dan penyiasatan (KPM 2002).

ď‚—

Kertas soalan sains merangkumi 2 bahagian, bahagian A (soalan objektif) dan bahagian B (soalan subjektif). Soalan subjektif menguji kemahiran proses sains dan menuntut murid untuk berfikir menggunakan strategi kognitif dengan baik bagi menyelesaikan masalah.

ď‚—

Menurut Lester, seorang ahli matematik yang terkenal dalan tahun 1970an menyatakan bahawa penyelesaian masalah adalah situasi di mana murid hendaklah menentukan strategi dan kaedah penyelesaian sebelum melaksanakannya (Mok 2005).

3


ď‚—

Metakognisi ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi metakognisi pula merujuk kepadacara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran (KPM 2002).

ď‚—

Kajian yang telah dijalankan oleh Seth et al. (2007) menggunakan sampel seramai 1300 orang pelajar sekolah menengah menggunakan ujian kemahiran menyelesaikan masalah fizik (UKKMF) dan soal selidik kemahiran metakognisi (SSKM) mendapati terdapat pertalian yang signifikan antara kemahiran metakognisi dengan penyelesaian masalah. Dapatan ini disokong oleh Ozsoy & Ataman (2009) dan Hamidah (2004).

4


ď‚—

Kajian oleh Caviola et al. (2009) berkaitan metakognisi dengan ingatan ‘visuospatial’ ke atas 33 orang kanak-kanak menggunakan kaedah paparan gambar mendapati terdapat korelasi signifikan antara ketepatan ingatan dengan tahap keyakinan memilih. Kanak-kanak yang diberikan pengajaran metakognisi boleh menerangkan cara mereka mendapat jawapan kepada permasalahan yang diberikan.

ď‚—

Metakognisi memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah khasnya dalam menetapkan matlamat, menilai perkembangan matlamat dan membuat pembetulan yang sepatutnya (McNeil 1987).

ď‚—

Kajian Swanson (1990) menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai tahap metakognisi yang tinggi adalah lebih cekap dalam menyelesaikan masalah berbanding dengan pelajar yang mempunyai metakognisi yang rendah.

5


ď‚—

Erickson & Erickson (1984) dan Blue (1997) dalam kajian mereka mengatakan kajian yang telah dijalankan oleh ahli fizik tentang metakognisi untuk membandingkan antara pelajar perempuan dengan pelajar lelaki mendapati secara umumnya membuktikan bahawa lelaki mempunyai kemahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan dalam pembelajaran sains.

ď‚—

Namun berlainan pula dengan dapatan oleh Fatin (2005) menggunakan sampel N=389 (sampel Johor bahru) mendapati terdapat perbezaan yang signifikan dalam kemahiran penyelesaian masalah Fizik dan kemahiran metakognisi yang mana pelajar perempuan adalah lebih baik. Dapatan ini juga disokong oleh Seth et al. 2007.

ď‚—

Jelas menunjukkan kemahiran metakognisi dapat membantu murid dalam penyelesaian masalah. Wajarlah kajian ini dijalankan untuk mengetahui hubungan antara kemahiran metakognisi dengan penyelesaian masalah dalam mata pelajaran sains.

6


TUJUAN KAJIAN ď‚—

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kemahiran metakognisi dalam penyelesaian masalah mata pelajaran sains dalam kalangan murid tahun 6 di sebuah sekolah rendah di daerah Hulu Langat.

7


OBJEKTIF KAJIAN 1. Mengenal pasti tahap pencapaian pelajar dalam UKMMS. 2. Mengenal pasti tahap kemahiran metakognisi SSKM dalam kalangan murid. 3. Mengenal pasti hubungan antara kemahiran metakognisi dengan kebolehan menyelesaikan masalah mata pelajaran sains. 4. Melihat perbezaan kemahiran menyelesaikan masalah berdasarkan jantina. 5. Melihat perbezaan kemahiran metakognisi berdasarkan jantina.

8


PERSOALAN KAJIAN ď‚—

Kajian ini cuba menjawab soalan berikut:

1. Apakah tahap pencapaian pelajar dalam UKMMS? 2. Apakah tahap kemahiran metakognisi SSKM dalam kalangan murid? 3. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran metakognisi dengan kebolehan menyelesaikan masalah mata pelajaran sains? 4. Apakah terdapat perbezaan kemahiran metakognisi berdasarkan jantina? 5. Apakah terdapat perbezaan kemahiran menyelesaikan masalah berdasarkan jantina?

9


HIPOTESIS KAJIAN ď‚—

Ho1 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran metakognisi dengan kebolehan menyelesaikan masalah mata pelajaran sains.

ď‚—

Ho2 Tidak terdapat perbezaan kemahiran metakognisi berdasarkan jantina.

ď‚—

Ho3 Tidak terdapat perbezaan kemahiran menyelesaikan masalah berdasarkan jantina. 10


KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

Jantina

KEMAHIRAN METAKOGNISI: Perancangan Pemantauan Penilaian

Penyelesaian masalah

Pengawalaturan

Diadaptasi dan diubahsuai dari model Metakognisi Wilson 11


Kerangka konseptual kajian ď‚—

Kerangka konseptual kajian ini diadaptasi dan diubahsuai dari model metakognisi Wilson (1999). Menurut Wilson (1999), 3 fungsi metakognisi iaitu kesedaran, penilaian dan regulasi dapat menerangkan tingkah laku pelajar. Kesedaran dan penilaian merupakan komponen bagi aktiviti pemikiran yang dipanggil pemantauan. Manakala komponen refleksi adalah proses di mana kesedaran membangkitkan penilaian dan seterusnya penilaian membangkitkan regulasi kepada proses pemikiran.

ď‚—

Kemahiran metakognisi yang merangkumi komponen perancangan, pemantauan, penilaian dan pengawalaturan membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan lebih baik. Metakognisi memainkan peranannya dalam penyelesaian masalah seperti menetapkan matlamat, menilai dan membuat pembetulan (Mcneil 1987).

ď‚—

Apabila kemahiran metakognisi wujud kebolehan murid dalam penyelesaian masalah boleh dipertingkatkan sekaligus menjadikan pembelajaran bermakna kepada mereka. Dalam kerangka konseptual ini juga ada ditunjukkan faktor demografi iaitu jantina murid. Menurut Seth et al. 2007; Fatin 2005 kemahiran metakognisi antara jantina menunjukkan perbezaan kebolehan murid dalam penyelesaian masalah.

12


KEPENTINGAN KAJIAN ď‚—

Kajian kemahiran metakognisi ini sangat penting dijalankan untuk melihat sejauh mana kemahiran metakognisi ini boleh membantu murid dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran mereka terutamanya mata pelajaran sains.

ď‚—

Kajian ini juga penting untuk memberi pendedahan kepada semua guru bahawa kemahiran metakognisi ini boleh diajar kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas

ď‚—

Apabila murid telah mempunyai kemahiran metakognisi, mereka boleh mengawal pembelajaran mereka sendiri dengan merancang apa yang hendak dipelajari, memantau kemajuan pembelajaran diri dan menilai apa yang telah dipelajari.

13


BATASAN KAJIAN

Kajian ini akan dibataskan kepada:

Sampel seramai 150 orang di sebuah sekolah di daerah Hulu Langat.

Skop dan tumpuan kajian dalam kalangan murid tahun 6 sahaja.

Kajian ini tertumpu kepada soalan-soalan berbentuk subjektif dalam bahagian B kerana soalan dalam bahagian ini adalah soalan yang melibatkan penyelesaian masalah dan kemahiran berfikir. 14


DEFINISI OPERATIONAL ď‚— ď‚—

ď‚— ď‚—

Kemahiran Metakognitif Metakognitif bermakna berfikir tentang pemikiran (Flavell 1976). Ia termasuk pengetahuan tentang strategi kognitif secara umum, pengetahuan tentang pemantauan, penilaian dan pengawalaturan strategi tersebut (Jausovec, 1994). Selain itu, kemahiran metakognitif juga didefinisikan sebagai pengetahuan dan kesedaraan seseorang terhadap proses pemikirannnya dan strategi serta kebolehan untuk menilai dan meregulasi proses pemikiranya sendiri (Wilson et al. 1998; Kementerian Pelajaran Malaysia 2001) Penyelesaian Masalah Menurut Hambree (1992) dalam jurnalnya bertajuk Experiments and relational studies in problem solving : A meta analysis, penyelesaian masalah merujuk kepada aktiviti mental yang kompleks dan merupakan kemahiran kemahiran asas yang diperlukan oleh semua murid. Manakala NikAzis (1996) pula mengatakan proses penyelesaian masalah perlulah terancang bagi mencapai matlamat dan ia memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang membabitkan kemahiran yang dipelajari dalam bilik darjah secara praktis.

15


BAB 2 PETA TINJAUAN LITERATUR

16


PETA TINJAUAN LITERATUR KEMAHIRAN METAKOGNISI Pengenalan Teori

metakognisi

metakognisi

(Flavell & Wilson) Kategori

metakognisi

Strategi

metakognisi

(Merancang, memantau & menilai) Strategi

memperkembangkan tingkah laku metakognisi Bagaimana

merangsang Metakognisi murid?

Aras

PENYELESAIAN MASALAH Definisi Proses

masalah

penyelesaian masalah

Strategi

penyelesaian masalah

Peranan

metakognisi dalam penyelesaian masalah. Aplikasi

pendekatan penyelesaian masalah dalam bilik darjah. Menilai

proses penyelesaian masalah.

penggunaan metakognisi

Implikasi

Metakognisi dalam P&P. 17


Reka

BAB 3

bentuk kajian Populasi kajian Sampel kajian Lokasi kajian Instrumen kajian Tatacara pemerolehan data Tatacara penganalisisan data

18


KAEDAH KAJIAN Reka bentuk kajian

Populasi kajian

Sampel kajian

Lokasi kajian

KuantitatifTinjauan

240 orang murid.

150 orang murid

Di sebuah sekolah daerah Hulu Langat.

Instrumen: Bahagian A, Bahagian B & Bahagian C

Soal selidik dan ujian kertas dan pensel. UKMMS - Ujian Kemahiran Menyelesaikan Masalah Sains SSKM – Soal Selidik Kemahiran Metakognitif

19


REKA BENTUK KAJIAN TINJAUAN Penggunaannya secara menyeluruh  Pengendalian yang mudah  Pemerolehan data yang cepat  Penggunaan saiz sampel yang besar  mmaklumat diperolehi secara terus daripada responden  Keupayaan kajian untuk digeneralisasikan kepada populasi. Chua Yan Piaw (2006). 

20


POPULASI KAJIAN & SAIZ SAMPEL  Jadual penentuan saiz sampel menurut Krejcie dan Morgan (1970).  Saiz populasi murid tahun enam - 240 orang Saiz sampel - 148 orang. Namun, bagi mengelakkan keciciran maklumat maka penyelidik akan mengambil sampel daripada 150 orang murid.

Pemilihan sampel menggunakan prosedur persampelan rawak berlapis (stratified sampling procedure).

Kelebihan prosedur persampelan rawak berlapis ialah ralat persampelannya lebih kecil daripada ralat yang wujud daripada persampelan rawak sistematik dan persampelan rawak mudah (Chua Yan Piaw 2006). 21


INSTRUMEN KAJIAN 

Soal selidik dan ujian kertas dan pensel. Instrumen terdiri daripada 3 bahagian A, B dan C.

Bahagian A -

maklumat latar belakang responden yang mengandungi maklumat

nama, kelas, jantina, kaum, keputusan peperiksaan pertengahan tahun

Bahagian B - UKMMS - Ujian Kemahiran Menyelesaikan Masalah Sains. (UPSR tahun 2009, 4 soalan bahagian B sahaja)

Bahagian C – SSKM - Soal Selidik Kemahiran METAKOGNISI

8 item yang pertama, iaitu item 1 hingga 8 dibina bagi komponen pemantauan,

10 item yang kedua, iaitu item 9 hingga 18 dibina bagi komponen penilaian

9 item yang terakhir, iaitu item 19 hingga 27 dibina bagi komponen pengawalaturan

22


Tatacara pemerolehan data 2 sumber iaitu data primer dan data sekunder. ď‚— Data primer - maklumat tentang sesuatu subjek atau fenomena yang dikumpul terus di ď‚—

lapangan melalui temu bual, catatan dan pemerhatian (Abd Rahim, 1999).

soal selidik dan ujian kertas pensel

ď‚—

Data sekunder - maklumat dalam bentuk angka dan perkataan yang telah siap dikumpul dan dibukukan dalam bentuk jadual (Abd Rahim, 1999).

bahan bacaan seperti jurnal kajian, majalah, surat khabar, buku rujukan, teks pembentangan, artikel kajian, laporan kajian dan tesis dalam negara dan luar negara. ď‚—

Sampel kajian dipilih dari sebuah sekolah yang sama maka soal selidik dan ujian kertas pensel akan diberikan secara terus. Setelah melalui prosedur dan kebenaran daripada pihak sekolah, soal selidik dan ujian kertsa pensel akan diberikan secara serentak kepada sampel murid. 23


TATACARA PENGANALISISAN DATA ď‚— ď‚— ď‚—

Diproses menggunakan Statistical Package for Science Social (SPSS Version 11.0). 2 jenis statistik iaitu statistik deskriptif & statistik inferensi. Analisis statistik deskriptif (min) Analisis statistik inferensi (Korelasi Pearson & Ujian-t)

Persoalan kajian

Statistik

1. Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar dalam UKMMS.

Min

2. Mengenalpasti tahap kemahiran Metakognisi SSKM dalam kalangan murid.

Min

3. Mengenalpasti hubungan antara kemahiran Metakognisi dengan kebolehan menyelesaikan masalah mata pelajaran sains.

Korelasi Pearson

4. Melihat perbezaan Kemahiran Metakognisi berdasarkan jantina

Ujian-t

5. Melihat perbezaan kemahiran menyelesaikan masalah berdasarkan jantina

Ujian-t 24


INSTRUMEN BAHAGIAN A

BAHAGIAN B UKKMS

BAHAGIAN C SSKM

Bahagian A, B & C akan ditadbir secara serentak

25


RUJUKAN   

    

  

Abd Rahim Md Nor. 1999. Kaedah Menganalisis Data Berkomputer. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Blue, J. 1997. Sex differences in physics learning and evaluations in an introductory course. Tesis Dr Fal, University of Minnesota. Caviola, S., Mammarella, I.C., Cornoldi, C., Lucangeli, D. 2009. A Metacognitive Visuospatial Working Memory Training for Children. International Electronic Journal of Elementary Education 2(1): 122132. Charles, R., & Lester, F. (1982). Teaching problem solving: What, why & how. Palo Alto: Dale Seymour Publications. Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Penyelidikan: McGrawHill ( Malaysia ) Sdn. Bhd. Cronbach, L. J. (1955). The Meaning of Problems. In J. M. Seidman (Ed.), Reading in Educational Psychology (pp. 193-201). Boston: Houghton Mifflin Co. Erickson, G. L. & Erickson, L. J. 1984. Females and Science Achievement: Evidence, Explanations, and Implications. Science Education. 68 (2). 63 – 89. Fatin Aliah Phang Abdullah. 2005. Hubungan dan Peranan Kemahiran Metakognitif dalam Menyelesaikan Masalah Fizik di kalangan Pelajar Sains Tingkatan Empat. Tesis Dr. Fal, Universiti Teknologi Malaysia. Flavell, J.H. 1976. Metacognitive Monitoring. Dlm. Resnick, L. B. The nature of Intelligence. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Gage, N. L. & Berliner, D. C. (1988). Educational Psychology. 4th. ed. Boston: Houghton Mifflin Company. 170 – 201. Gagne, R. M. 1977. The Conditions of Learning. 3rd. ed. USA: Holt, Rinehart And Winston. 155 – 179.

Garner, R. 1987. Metacognition and Reading Comprehension. New Jersey: Ablex Publishing Corporation. 26


Hamidah Maidinsah. 2004. Kesan Kaedah Pengajaran Metakognisi-Inkuiri

dalam matematik dan Penaakulan Saintifik di Kalangan Pelajar Dr. Fal, Fakulti Matematik, Universiti Teknologi Mara. 

       

terhadap Prestasi

Diploma. Tesis

Hamzan Ahmad & Fatimah Kadir. 2007. Penyelesaian masalah dalam matematik. Dlm Effandi Zakaria, Norazah Mohd Nordin & Sabri Ahmad (pnyt.) Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, hlm 111-127. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Hembree, R. 1992. Experiments and relational studies in problem solving. Journal for Research in Mathematical Education 8: 163-180 Jausovec, N. 1994. Metacognition in Creative Problem solving. Dlm. Runco, M.A. (1994). Problem Finding & Creativity. New Jersey: Ablex Publishing Corporation. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2001. Modul Belajar Cara Belajar Strategi Metakognitif. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2002. Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 6: Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2006. Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 5: Sains. Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30: 607-610. Krulik, S., & Rudnick, J.A. (1989). Problem Solving: A handbook for senior high school teachers. Massachusetts: Allyn and Bacon Mazlini Adnan & Zainah Yazid. 2007. Metakognisi dan penyelesaian masalah dalam matematik. Dlm Effandi Zakaria, Norazah Mohd Nordin & Sabri Ahmad (pnyt.) Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, hlm 128147. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Mok Soon Sang. 2005. Nota Ulangkaji dan Latihan PTK Bahagian I: Kompetensi Umum (Teras dan Profesional) . Puchong: Penerbit Multimedia-Es Resources Sdn Bhd.

27


     

  

 

Mok Soon Sang. 2005. Nota Ulangkaji dan Latihan PTK Bahagian II: Khusus/Fungsi (P&P) . Puchong: Penerbit Multimedia-Es Resources Sdn Bhd. Nik Azis Nik Pa. 1996. Penghayatan Matematik KBSR & KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ozsoy, G. & Ataman, A. 2009. The Effect of Metacognitive Strategy Training on Mathematical Problem Solving Achievement. International Electronic Journal of Elementary Education 1(2): 67-79. Schunk, D. H. (1996). Learning Theories – An Educational Perspective. 2nd Ed. New Jersey: Prentice Hall. Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical Problem Solving. San Diego: Academic Press Inc. Seth Sulaiman, Fatin Aliah Phang Abdullah & Marlina Ali. 2007. Kemahiran Metakognitif Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Negeri Johor Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik. Tajaan Research Management Centre, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Skudai, Johor, Mei. Sussan, D., Son, L.K. 2007. The Training of Metacognitive Monitoring in Children. Columbia Undergraduate Science Journal 2 (1): 98-109. Swanson, H.L. (1990). Influence of Metacognitive Knowledge and Aptitude on Problem solving. Journal of Educational Psychology. 82(2): 306-314. Wilson, J. 1997. Beyond the Basics: Assesing students’ metacognition. Paper presented at the annual meeting of Hong Kong educational Research Assosiation (14th, Hong Kong, Nov. 1997). Wilson, J. 1998. Assessing metacognition : Legitimising metacognition as teaching goal. Reflect, 4(1), 14-20. Wilson, J. 1999. Defining Metacogniton: A step towards recognizing metacognition as a worthwhile part of the curriculum. Kertas kerja yang dibentangkan di seminar AARE, Melbourne. (atas talian) http://www.aare.edu.au/99pap/wil99527.htm (1 Februari 2010). 28

penulisan akademik 2  

kemahiran metakognisi

penulisan akademik 2  

kemahiran metakognisi

Advertisement