Issuu on Google+

Gdańsk, dn. 20.06.2012 r.

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 10 czerwca 2012 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Jalubie Ul. Serbska 11 88-888 Gdańsk

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 5289,86 EUR 2. Kwota uzysku: 2644,94 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2644,94 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 476,09 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 4813,77 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: cztery tysiące osiemset trzynaście euro i siedemdziesiąt siedem eurocentów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


rachunek do umowy o dzieło