Page 1

PENGURUSAN MODAL INSAN DARI PERSPEKTIF ISLAM


PENGURUSAN MODAL INSAN DARI PERSPEKTIF ISLAM

Razaleigh Muhamat @ Kawangit

Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 2011


Cetakan Pertama/First Printing, 2011 Hak cipta/Copyright Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, samada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada penerbit terlebih dahulu. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronics or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from publisher. Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600, Bangi, Selangor Dicetak di Malaysia oleh/Printed in Malaysia by BanterFX Sdn. Bhd. No. 8A, Jalan Vivekananda 50470, Brickfields, Kuala Lumpur Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Razaleigh Muhamat @ Kawangit, 1971Pengurusan modal insan dari perspektif Islam / Razaleigh Muhamat @ Kawangit ISBN 978-967-5478-39-0 1. Personnel management. 2. Human capital. 3. ManagementReligious aspects-Islam. I. Judul. 658.3


PRAKATA

Pengurusan Modal Insan Dari Perspektif Islam adalah karya akademik yang membincangkan khusus berkaitan pembangunan, pengurusan dan pentadbiran modal insan dari sudut Islam. Perkara ini sangat sesuai dibincangkan terutama dari senario di Malaysia memandangkan sebahagian besar dari modal insan yang ada di Malaysia menganuti Islam sebagai agama. Cara dan perlaksanaannya juga boleh diadaptasi kepada bentuk moden Malaysia yang mempunyai pelbagai agama dan anutan kerana modal insan yang dicetuskan oleh Islam adalah berbentuk amalan nilai-nilai baik dan sejagat yang diterima pakai oleh semua golongan di dunia. Perbincangan buku ini bermula dari asas pembentukan modal insan yang bersumberkan sumber premier Islam iaitu alQuran dan al-Sunnah. Perbahasannya dikembangkan dengan melihat situasi dan keadaan semasa di Malaysia yang memerlukan modal insan Kelas Pertama dalam memacu pembangunan moden dan kehadapan. Bersesuaian dengan perkembangan organisasi semasa yang mencabar, buku ini di dalam perbincangan bahagian akhir memfokuskan perlaksanaan dan guna pakai modal insan Islam di dalam organisasi yang lebih menumpukan nilai-nilai murni individu dalam sesebuah organisasi kecil atau bercorak global. Semoga dengan terhasilnya buku ini akan menjadi panduan yang cukup baik dan berguna kepada semua pembaca dan secara tidak langsung juga memperbanyakkan lagi khazanah ilmu tempatan terutama sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan modal insan Islam di Malaysia.

Razaleigh Muhamat @ Kawangit Pengarang


ALU-ALUAN

Dalam usaha negara membangun modal insan Kelas Pertama, tidak dapat dinafikan persoalan pokok yang harus diketengahkan ialah berkaitan sumber dari berbagai sudut, merangkumi sumber ikutan modal insan, sumber pembangunannya dan yang paling penting, bagaimana sumber tersebut harus dijana dan dipraktikkan dalam situasi semasa. Buku Pengurusan Modal Insan Dari Perspektif Islam ini mengetengahkan Islam sebagai satu sumber altenatif dalam mencorak modal insan yang dinamik selari dengan cita-cita negara untuk mencapai negara maju melalui cara tersendiri. Ketiadaan panduan dan ikutan yang baik dalam pembinaan modal insan akan menjerumuskan negara dalam satu konflik modal insan yang kronik dan secara tidak langsung akan merencatkan pembangunan fizikal yang rancak berjalan sekarang. Ini ditambah lagi dengan pelbagai teori pembangunan modal insan yang hanya memfokuskan keuntungan dan pembangunan fizikal semata-mata dengan mengabaikan pembangunan minda dan spiritual. Akhirnya modal insan yang lahir nanti tidak mempunyai nilai-nilai kompetetif yang tinggi. Atas dasar itulah, perlu ada kajian yang jitu dan berhatihati dalam memilih model yang benar-benar terbaik untuk dijadikan asas kepada pembangunan modal insan menyeluruh di negara ini. Buku ini adalah langkah awal dalam pembinaan modal insan yang baik dengan nilai-nilai akademik yang tinggi dan cara pengolahannya mudah diikuti oleh pelbagai peringkat dan golongan dari penggubal dasar hinggalah golongan modal insan yang perlu dibangunkan. Profesor Dr. Mohd Nasran Mohamad Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia


PERAKUAN KESEPAKARAN

Buku ini adalah penerbitan akademik. Sesuai dengan tujuan penerbitan tersebut, buku ini mempunyai nilai akademik yang sangat baik terutama sekali di peringkat siswazah dan pra siswazah. Walau bagaimanapun, buku ini juga sesuai sebagai bacaan asas dan tambahan semua golongan terutama sekali mereka yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung berkaitan modal insan secara umum atau modal insan dari perspektif Islam. Pengolahan dan susun atur perbincangan adalah menarik, bermula dari teori, pembinaan dan perlaksanaan. Diharap buku ini menjadi panduan yang berguna kepada semua pembacanya.

Prof. Madya Dr. Abdul Ghafar Don Dr. Ideris Endot En. Anuar Puteh Kesepakaran Bidang Kepimpinan dan Pengurusan Hal Ehwal Islam Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600, Bangi Selangor Mel-e: jpdk@ukm.my


KANDUNGAN

Halaman Kulit Halaman Depan Halaman Penerbitan Prakata Alu-aluan Perakuan Kesepakaran Kandungan

BAB 1: PENELITIAN PEMBENTUKAN MODAL INSAN MELALUI AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

1.1

Pengenalan

1.2

Perkaitan Modal Insan Melalui Al-Quran

1

Dan Sunnah Secara Umum

3

1.3

Pembentukan Modal Insan Dalam Al-Quran

5

1.4

Asas-Asas Pembangunan Modal Insan Dalam Al-Quran

1.5

1.6

14

Sejarah Pembentukan Modal Insan Zaman Rasulullah

19

Pembentukan Modal Insan

24


1.7

Peranan Modal Insan Melalui Sunnah

36

1.8

Kesimpulan

42

BAB

2:

DEFINISI,

KONSEP,

CIRI

DAN

MATLAMAT

PEMBENTUKAN MODAL INSAN DALAM ISLAM

2.1

Pendahuluan

43

2.2

Definisi Modal Insan

46

2.3

Ciri-ciri Modal Insan

61

2.4

Asas –asas pembangunan Modal Insan

63

2.5

Matlamat Asas Pembangunan Modal Insan

70

2.6

Kesimpulan

71

BAB 3: PEMBENTUKAN MODAL INSAN DI MALAYSIA: KAJIAN AWALAN

3.1

Pengenalan

73

3.2

Sejarah Pembangunan Modal Insan

75

3.3

Komponen Dalam Modal Insan

80

3.4

Pendekatan Pembangunan Modal Insan

86

3.5

Peranan Modal Insan Sebagai Agen Pembangunan

3.6 Pembangunan Modal Insan Di Malaysia 3.7 Kepentingan Modal Insan Dalam Pembangunan

91 96


Negara

98

3.8 Strategi Pembangunan Modal Insan

100

3.9 Modal Insan Berminda Kelas Pertama

108

3.10 Model Pembangunan Modal Insan Menyeluruh Di Malaysia

114

BAB 4: PEMBANGUNAN MODAL INSAN DARI PERSPEKTIF ORGANISASI DAN PENGURUSAN ISLAM

4.1

Pengenalan

4.2

Pembangunan Modal Insan Dalam Konteks Pendekatan Islam

4.3

139

Bentuk-bentuk Kemahiran Dalam Pembangunan Modal Insan

4.7

136

Mengurus Modal Insan Secara Holistik dalam Sesebuah Organisasi

4.6

134

Pembangunan Modal Insan Melalui Pendidikan Akhlak

4.5

132

Pembentukan Modal Insan Sebagai Pekerja yang Berakhlak Mulia

4.4

122

143

Kepentingan Pembangunan Modal Insan Bersepadu

147


BAB 5: AL-MASU’LIYYAH

SEBAGAI ASAS MODAL INSAN

DALAM ORGANISASI 5.1

Pengenalan

152

5.2

Al-Masu’liyyah Dalam Konteks Modal Insan

153

5.3

Konsep Al-Masu’liyyah Dari Sudut Modal Insan

158

5.4

Bentuk Al-Masu’liyyah Dari Sudut Modal Insan

161

RUJUKAN

165

INDEKS

171

Pengurusan Modal Insan dari Perspektif Islam  

Halaman Penerbitan dan Kandungan

Advertisement