Page 1

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ISLAM: SEJARAH, TEORI DAN PERLAKSANAAN


2

Pengarang Razaleigh Muhamat @ Kawangit

Terbitan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 2010 Cetakan Pertama/First Printing, 2010 Hak cipta/Copyright Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke


3 dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, samada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa .kebenaran bertulis daripada penerbit terlebih dahulu All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronics or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval .system, without permission in writing from publisher Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, Selangor ,43600 Dicetak di Malaysia oleh/Printed in Malaysia by .BanterFX Sdn. Bhd No. 8A, Jalan Vivekananda, 50470, Brickfields, Kuala Lumpur Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Prakata Kepimpinan dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Perlaksanaanadalah hasil terbitan akademik yang melihat sudut kepimpinan dan pengurusan sebagai satu cabang keilmuan yang boleh diguna pakai dalam aspek pembangunan modal insan dan pentadbiran organisasi.


4 Kepimpinan dan pengurusan Islam ini telah berkembang melalui sejarah yang panjang seiring dengan kewujudan Islam sebagai agama anutan manusia di muka bumi ini. Pemurniannya mencakupi aspek teori yang banyak dibincangkan oleh cendikiawan Islam mahupun Barat. Perlaksanaannya pula menjangkaui ideologi-ideologi moden yang secara tidak langsung kepimpinan dan pengurusan Islam ini boleh diadaptasi .dalam apa juga corak kepimpinan dan pengurusan moden sekarang Perbincangan dalam buku ini terfokus melalui topik-topik terpilih yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Ini secara tidak langsung dapat menjana minda pembaca dalam semua peringkat melalui pengembangan dari sudut sejarah, teori dan perlaksanaan. Topik-topik yang terpilih ini akhirnya disampaikan dalam bentuk artikel-artikel pendek yang mudah .difahami dan diadaptasi dalam konteks kehidupan seharian Semoga dengan terhasilnya buku ini akan menjadi panduan yang cukup baik dan berguna kepada semua pembaca dan secara tidak langsung juga memperbanyakkan lagi khazanah ilmu terutama sekali perkara-perkara .yang berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan Islam di Malaysia

Razaleigh bin Muhamat @ Kawangit Universiti Kebangsaan Malaysia Perakuan Kesepakaran


5 Kandungan dan perbincangan buku ini bukan sahaja mempunyai nilainilai akademik yang tinggi melalui perbahasan dari sorotan sejarah, teori dan perlaksanaan, malah buku ini amat sesuai sebagai bahan bacaan umum kepada sesiapa sahaja yang ingin mendalami aspek kepimpinan dan pengurusan Islam. Melalui penelitian dari sudut isu-isu yang dikembangkan, tidak diragui buku ini dapat membantu meningkatkan ilmu pengetahuan dan peningkatan modal insan. Dari sudut akademik, penerbitan buku ini amat sesuai dijadikan sebagai bahan bacaan asas dan susulan diperingkat siswazah dan pra-siswazah terutama sekali kepada kursus-kursus yang mempunyai kaitan dengan kepimpinan dan .pengurusan Islam

Prof. Madya Dr. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus Dr. Ideris Endot En. Anuar Puteh Kesepakaran Bidang Kepimpinan dan Pengurusan Hal Ehwal Islam Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, Selangor ,43600 Mel-e: jpdk@ukm.my Kandungan Halaman

Perkara


6 Halaman Kulit ii iii iv v vi x

Halaman Depan Halaman Penerbitan Prakata Perakuan Kesepakaran Kandungan Dedikasi

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ISLAM 1 ZAMAN NABI MUHAMMAD S.A.W KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ISLAM 19 ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN SIFAT MAHMUDAH DALAM KEPIMPINAN 49 DAN PENGURUSAN ISLAM: SOROTAN SEJARAH 57

KONSEP KEPIMPINAN ISLAM

RUANG LINGKUP PENGURUSAN 74

HAL EHWAL ISLAM

IDEOLOGI MODEN SEBAGAI MODEL 88 KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN PERBEZAAN ANTARA KEPIMPINAN DAN 106 PENGURUSAN SYURA DENGAN DEMOKRASI KEDUDUKAN WANITA DALAM 117 KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ISLAM 124

PENGURUSAN ETIKA KERJA DALAM ISLAM

PENGURUSAN EKONOMI ISLAM: MODEL 132 DAN PERLAKSANAAN


7

PEMAKAIAN KOD KELAKUAN DAN TATATERTIB DI MALAYSIA: MEMARTABATKAN 1993 139 NILAI-NILAI ETIKA PENGURUSAN ISLAM 178

PENGURUSAN INSTITUSI MASJID DI MALAYSIA

196

RUJUKAN

205

INDEKS

Kepimpinan dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Perlaksanaan- “ adalah hasil terbitan akademik yang melihat sudut kepimpinan dan pengurusan sebagai satu cabang keilmuan yang boleh diguna pakai dalam aspek pembangunan modal insan dan pentadbiran organisasi. Kepimpinan dan pengurusan Islam ini telah berkembang melalui sejarah yang panjang seiring dengan kewujudan Islam sebagai agama anutan manusia di muka bumi ini. Pemurniannya mencakupi aspek teori yang banyak dibincangkan oleh cendikiawan Islam mahupun Barat. Perlaksanaannya pula menjangkaui ideologi-ideologi moden yang secara tidak langsung kepimpinan dan pengurusan Islam ini boleh diadaptasi dalam apa juga corak kepimpinan dan pengurusan moden �sekarang


8

Razaleigh Muhamat @ Kawangit B.A (Hons) (Malaya), S.P.I (UKMalaysia), Ph.D ,((Wales Berkhidmat sebagai seorang Pensyarah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Penumpuan kepakaran beliau adalah dalam bidang Dakwah dan .Pengurusan Hal Ehwal Islam

Kepimpinan dan Pengurusan Islam  
Kepimpinan dan Pengurusan Islam  

Halaman perlim buku

Advertisement