Page 1

Jaargang 3 nummer 12 15 juli 2009

V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

05

07

Nieuwe inzichten probiotica

Casus CNV Opdracht weigeren? Reageer! Zie pagina 9

10 Ooroperaties OLVG

Oriëntatie op e-learning

Commercialisering zorg afgeremd

Vierdaagse kan ondanks griep gewoon doorgaan GGD Regio Nijmegen raadt mensen met griepachtige verschijnselen aan om thuis te blijven tijdens de Vierdaagse, maar ziet verder geen aanleiding om een advies te geven om de Vierdaagsefeesten en -marsen af te gelasten in verband met de Nieuwe Influenza A (H1N1), ook bekend als de Mexicaanse Griep.

De GGD heeft dit advies afgestemd met de andere betrokken partijen bij de geneeskundige voorbereidingen van het evenement. Het RIVM ondersteunt het advies van de GGD. In overleg met het RIVM ziet de GGD geen ­reden om te adviseren om de Vierdaagse, die van 21 tot en met 24 juli plaatsvindt, af te ­gelasten. Het RIVM geeft aan dat de introductie van het virus dat de griep veroorzaakt ­iedere dag ­mogelijk is, bijvoorbeeld via toeristen en ­zakenmensen. Overdracht is daarmee nooit uitgesloten. Ook niet tijdens de Vierdaagse. Extra maatregelen

De bijdrage van het evenement aan de introductie van het virus is relatief, zo geeft het RIVM aan. In het reguliere overleg rondom de Vierdaagse hebben de GGD en de GHOR besloten om extra maatregelen te nemen in het kader van de Mexicaanse Griep, passend bij de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die standaard ieder jaar in het kader van het evenement worden genomen. adv64x57

9/4/08

9:20 AM

Page 3

Ziekenzorg moet geen commerciële activiteit worden, vinden Klink en Bussemaker.

Ziekenhuizen mogen geen commerciële ­ondernemingen worden. Dat blijkt uit de brief die minister Ab Klink (VWS) en staatssecretaris Jet Bussemaker vorige week aan de ­Tweede Kamer stuurden.

Ziekenhuizen mogen in de toekomst wel winst uitkeren, maar alleen als zij zich omvormen tot een maatschappelijke onderneming. ­Binnen deze rechtsvorm, een idee uit de koker van het CDA, krijgen aandeelhouders weinig invloed. Het ziekenhuisbestuur en de toezichthouders hebben het laatste woord als het gaat over fusies of het afstoten van belangrijke onderdelen van het ziekenhuis. Deze nieuwe regels zijn opgesteld na de recente problemen bij zorginstellingen als de IJsselmeerziekenhuizen, Meavita en Philadelphia. Nu nog geldt een verbod op uitkering van winst in de zorg, met uitzondering van de thuiszorg. Winstuitkering aan aandeelhouders zal alleen moge-

lijk zijn onder strikte voorwaarden. Hoe die ­precies luiden is nog niet bekend. Ziekenhuizen willen graag meer mogelijkheden hebben om geld van buiten aan te trekken. Nu kunnen ze daarvoor alleen terecht bij de banken, die op hun beurt nogal terughoudend zijn door de financiële risico’s als gevolg van de invoering van de marktwerking. Bovendien maakt de ­financiële crisis het ziekenhuizen nog lastiger om geld te lenen. En duurder. Het was vooral coalitiepartner PvdA die zich de afgelopen weken verzette tegen een te grote invloed van kapitaalverschaffers op ziekenhuizen. De PvdA’ers zijn van mening dat eerst de problemen die zich nu voordoen op de kapitaalmarkt moeten worden opgelost. Bovendien zeggen ze er moeite mee te hebben dat aandeelhouders winst zouden kunnen opstrijken uit een activiteit die vanuit de zorgverzekering wordt bekostigd.

21 Bewegen en afvallen

OZG sluit klinische Gynaecologie en Kindergeneeskunde De klinische Gynaecologie en de klinische Kindergeneeskunde van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG), locatie Delfzicht in Delfzijl, gaat eind 2009 sluiten. Door het vertrek van de gynaecologen op beide locaties en het nijpend tekort aan deze specialisten, is het volgens het ziekenhuis onvermijdelijk om deze afdelingen te voegen bij de klinische ­geneeskunde van de locatie Lucas.

De Raad van Bestuur heeft dit besluit ­moeten nemen door het aangekondigde vertrek van de heren J.A. Declercq en A. van Zanten­ ­(locatie Delfzicht) en P.H. van Drooge en E. Lo Sin Sjoe (locatie Lucas) in Winschoten. Vanaf december 2008 hebben er intensieve wervingsacties in Nederland en in het buitenland plaatsgevonden om gynaecologen voor de Ommelander Ziekenhuis Groep te vinden. In Nederland leverde de actie geen enkel resultaat op. In Duitsland leverde de actie uiteindelijk één geschikte kandidaat op. Momenteel zijn er in Nederland circa 28 vacatures voor Gynaecologie. Op korte termijn valt niet te verwachten dat de huidige vacatures worden ingevuld.

Recordaantal jongeren met alcoholvergiftiging A03 1000-20-8000-7887 ziekenhuiskr. 2009 Kl: fc

Ergonomisch IT oplossingee n

Mmax.nl Kantoorinrichtingverhuur Laboratoriumstoelen Projektmeubilair

Er werden meer meisjes opgenomen dan gemiddeld.

k i j k o p : z i e ke n h u i s s t o e l e n . n l Twaalf jongeren uit Delft en omgeving zijn Adv.CarpeDiem2.indd 1 23-12-2008 13:35:33 in de maand april binnengekomen op A03_1-24_VP_63x57_C.indd de 20-01-2009 13:39:56 Wij hebben1 een stoel ­polikliniek voor Jeugd en Alcohol van de voor elke werkplek . . . Reinier de Graaf Groep in Delft. “Er zijn nog nooit ­zoveel jongeren in één maand . . . en anders maken we o­pgenomen, dit is helaas een record”, zeggen hem speciaal voor u Nico van der Lely, kinderarts, en Mireille de ­Visser,  kinder- en jeugdpsycholoog, oprichters van de polikliniek voor Jeugd & Alcohol in Delft. Er werden meer meisjes dan jongens opgenomen en de gemiddelde leeftijd was Vraag gratis catalogus aan via info@scoremedi.nl vijftien jaar. k i j k o p : z i e ke n h u i s s t o e l e n . n l

Tel. 0294 28 5215 • Info@Mmax.nl

! t k r we ij V

Vitamine CN

De facilitaire zorgondersteuner www.isshospitalservices.nl Tel: 030 - 24 24 800

net als j

Vitamine CNV werkt

Meer info over Vitamine CNV op

www.MijnVakbond.nl of bel naar 030 - 751 1048

www.medifix.nl - tel. 013-5111111


Nummer 12 25 juli 2009

Colofon Uitgever: Gouda Media Groep B.V. Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda T (0182) 322456 F (0182) 322466 Eindredactie: Marja den Otter Opmaak en fotografie: Gouda Media Groep B.V. Druk: Wegener NieuwsDruk Gelderland Verspreiding: DHL Amsterdam Redactie-adres: Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda T (0182) 322456 E redactie@ziekenhuiskrant.nl Advertentieverkoop: Gouda Media Groep B.V. T (0182) 322 451 E info@ziekenhuiskrant.nl Mw. Anneke de Pater Mw. Laura Fuykschot Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen van betrokken partijen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende fouten. Algemene servicevragen: maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur; telefoon (0182) 322 456 of mail naar: info@ziekenhuiskrant.nl Abonnementen adres: Crabethstraat 38-D 2801 AN Gouda Tel: (0182) 322 456 info@ziekenhuiskrant.nl Prijzen: per jaar 74,20 euro Redactie/tips: Tips voor de redactie, een redactionele tekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@ziekenhuiskrant.nl De redactie houdt zich het recht voor om artikelen niet te plaatsen of in te korten.

Ondervoede papegaai meldt zich bij ziekenhuisdiëtiste Een uitgeputte, ondervoede agapornis ­(papegaaiachtige vogel) is onlangs tegen een raam van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen gebotst. De plek was goed geko­ zen: het was een van de ruiten van de afdeling Diëtetiek.

Toen een diëtiste het raam opende, sprong de vogel op haar hand en liet zich vervolgens rustig mee naar binnen nemen. Daarna zat hij enkele uren op haar schouder, totdat de dierenambulance arriveerde. Het feit dat er bij de ingang Spoedeisende Hulp een dierenambulance stond geparkeerd, baarde opzien. De Nijmeegse dierenambulance meldt dat de agarponis wordt bijgevoed en het verder goed maakt. Men probeert het baasje van het dier terug te vinden. De afdeling Diëtetiek van het CWZ had toevallig in de week daarvoor een eervolle vermelding gekregen op een groot landelijk congres over de herkenning en behandeling van ondervoeding. “De papegaai was daarvan blijkbaar op de hoogte toen hij een bestemming koos om hulp te zoeken”, ­zeiden de diëtisten niet zonder trots.

Zon zorgt ook voor schade aan ogen Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG in Nijmegen) waarschuwt dat de zon niet alleen gevaarlijk kan zijn voor de huid maar ook voor de ogen.

Het NOG constateert dat zonneaanbidders zonder zonnebril zich niet bewust zijn van de gevaren en waarschuwt voor ernstige gevolgen voor de ogen. Kinderogen zijn extra kwetsbaar omdat daarin het pigment nog niet geheel is ontwikkeld. Zeker kinderen met blond haar en blauwe ogen hebben nog zeer poreuze irissen die zeer gevoelig zijn voor uv-licht.

Verspreiding: De krant wordt tweewekelijks beschikbaar ­gesteld in het personeelrestaurant van alle ­ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de ziekenhuizen. De oplage bedraagt 25.000 exemplaren. Webkrant: De webkrant is op de avond vóór het verschijnen van de papieren krant beschikbaar op www.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant worden enkele pagina’s dagelijks ververst. Komende verschijningsdata 2009: Tweewekelijks. Klik op: www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning Bezorging: Bezorgklachten kunt u mailen naar info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456

U zorgt: wij geven u de ruimte!

WWW.HOSPITALLOGISTICS.EU

2

Actueel

Samenwerken aan innovatie in zorg

De ondertekening van de samenwerkingsverklaring op 24 juni markeert een volgende stap in de concrete samenwerking binnen Medical Delta.

De vergrijzing stelt de zorg voor tenminste twee grote uitdagingen: een toenemende zorgvraag en een afname aan arbeidskrach­ ten. Door intensief samen te werken aan ­medische en technologische zorginnovatie gaat het consortium Medical Delta de uit­ daging aan om zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Sinds woens­ dag 24 juni verbinden zich, naast drie univer­ siteiten en twee academische ziekenhuizen, ook de gemeenten Rotterdam, Leiden, Delft en de provincie Zuid-Holland officieel aan deze samenwerking.

Sinds 2006 werken zorgprofessionals en ­(technische) wetenschappers binnen Medical Delta samen aan het creëren van een innovatief zorgklimaat. Partners zijn de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Door zorgprofessionals, wetenschap, overheid, bedrijfsleven én consument beter aan elkaar te verbinden, komen nieuwe mogelijkheden voor ­diagnose, ­behandeling en verzorging van patiënten voorhanden. De missie van Medical Delta is het stimuleren van onderzoek en de geza-

menlijke ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Met als doel de verhoging van kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en stimulering van de daarmee samenhangende economische kansen in de Randstad. De partners van Medical Delta gaan om te beginnen actief aan de slag met het aantrekken en behouden van voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten binnen de zorg. Daarnaast bevordert Medical Delta de vestiging van kennisinstituten, researchprogramma’s en onderzoeksfaciliteiten. Verder werkt men aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat voor (inter) nationale bedrijven die onderzoek of investeringen doen in de diverse gebieden binnen de zorg. Ook werkt men aan het opzetten van ‘living labs’ waarin bedrijven, kennisinstellingen, overheden én gebruikers gezamenlijk nieuwe producten, diensten en zorgmodellen ontwikkelen voor met name zelfstandig ­wonende ouderen en mensen met een beperking. Leidraad bij de concrete samenwerking tussen de Medical Delta-partners is de overtuiging dat samenwerking en synergie tussen techniek en zorg essentieel zijn om voldoende slagkracht en een (inter)nationale concurrentiepositie binnen de zorg te verwerven.

Kinderhartcentrum UMC Utrecht blijft open Kinderen zijn extra kwetsbaar.

Europese Commissie positief tegenover zwarte lijst De Europese Commissie staat positief tegen­ over het voorstel van minister Klink van VWS voor een Europese zwarte lijst voor disfunc­ tionerende artsen en andere beroepsbeoefe­ naren, zoals tandartsen en verpleegkundigen.

Hier heeft Klink vorige week dinsdag ­tijdens de informele raad van Europese ­ministers voor Volksgezondheid in Zweden voor ­gepleit. ­Eurocommissaris voor gezondheid ­Vassiliou zegde toe eraan te gaan werken en daarbij ­rekening te houden met bescherming van ­privacygegevens. Veiligheid en kwaliteit in de zorg zijn essentieel. Patiënten moeten kunnen weten welke artsen bijvoorbeeld in ­gebreke blijven bij operaties. In Nederland komt naar verwachting dit najaar er een zwarte lijst op internet.

van de ­kwaliteitscriteria en prestatie­gegevens van de vier centra bepalen welke drie centra structureel in aanmerking komen voor een vergunning.

Minister Klink van VWS heeft op 6 juli bekend gemaakt het kinderhartcentrum van het UMC Utrecht toch een vergunning te verlenen. Dit betekent dat het Utrechtse kinderhartcentrum gewoon open blijft en haar activiteiten niet hoeft af te bouwen.

Samenwerkingsverband

Aanleiding om het standpunt te wijzigen is het besluit van het UMC St Radboud in ­Nijmegen om alle cardiochirurgische ­ingrepen en catheterinterventies bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen (AHA) te laten behandelen in het UMC Utrecht. Daarnaast verwacht het UMC Utrecht de komende jaren ook een ­g roter aantal volwassen patiënten met aangeboren hartafwijkingen te gaan behandelen. Het UMC Utrecht beantwoordt hierdoor aan alle eisen van de minister. Ook het standpunt van de patiëntenvereniging was voor de ­minister een belangrijke overweging. Eerder maakte de minister al bekend in ieder geval het Erasmus MC, UMC Groningen en LUMC een tijdelijke vergunning tot eind 2011 te verlenen. In de brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd staat dat hij wel vasthoudt aan een uiteindelijk scenario van drie kinderhartcentra. Eind 2011 zal hij op basis

Hoofd kindergeneeskunde van het UMC Utrecht prof.dr Wietse Kuis is zeer verheugd over dit besluit van de minister: “We hebben hier een fantastisch kinderhartcentrum met een zeer gemotiveerd team professionals. Het is voor ons en onze patiënten erg goed om te horen dat we de kans krijgen dit centrum te laten voortbestaan. We bieden goede kwaliteit van zorg, dichtbij huis voor alle patiënten in Midden- en Zuidoost-Nederland.” In april zijn de kinderhartcentra van UMC Utrecht en UMC St. Radboud een samenwerkingsverband aangegaan. De eerste Nijmeegse patiënten zijn inmiddels in Utrecht geopereerd. In de loop van het jaar zullen alle operaties van Nijmegen worden overgeheveld naar Utrecht. In het UMC St Radboud kunnen patiënten met een aangeboren hartafwijking terecht voor poliklinische en klinische zorg, waardoor ze voor niet-operatieve behandelingen, diagnostiek en controles dichtbij huis terecht kunnen.


3

Actueel

Antibioticagebruik Europese landen De kans dat patiënten voor acute hoest ­antibiotica voorgeschreven krijgen verschilt aanzienlijk per Europees land. De behandel­ percentages variëren van twintig tot ­negentig procent, vooral in Zuid- en ­Oost-Europese ­landen geven artsen vaak antibiotica. ­Samen met collega’s uit twaalf andere ­landen ­beschreven onderzoekers van het UMC Utrecht dit onlangs in het tijdschrift British Medical Journal.

Tussen Europese landen verschilt het voorschrijfgedrag van huisartsen bij acute hoest enorm. België (in 26 procent van de gevallen antibiotica voorgeschreven), Noorwegen (dertig procent) en Duitsland (35 procent) scoren laag. Nederland (42 procent) zit in de middenmoot. In landen als Hongarije (75 procent), Polen (71 procent) en Slowakije (88 procent) ligt het antibioticagebruik aanzienlijk hoger. Het gebruik is gecorrigeerd voor ernst van de ziekte. Ondanks de verschillen zijn de patiënten in alle landen medisch gezien even goed af. Het gebruik van antibiotica verlaagt de ziektelast nauwelijks. In het GRACE-onderzoek (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community acquired LRTI in Europe) zijn de gegevens van ruim 13.000 ­patiënten uit dertien landen opgenomen die bij de huisarts kwamen vanwege acute hoest. Dat is een van de belangrijkste redenen om antibiotica te geven. Harmonisatie Europees beleid

Prof. dr. Theo Verheij van het Julius ­Centrum van het UMC Utrecht coördineerde het ­Nederlandse deel van het onderzoek. Hij ziet in de resultaten reden voor een harmonisatie van Europees beleid. “Het gebruik van antibio­tica bij lagere luchtweginfecties is

De nieuwe kamers bieden ouders letterlijk alle ruimte om bij hun kind te zijn. “Dat is ook wat wij willen en het liefst voor de hele afdeling”, zegt Diana Kwast, afdelingshoofd Kinder­ geneeskunde en Neonatologie. ­“Ouders ­moeten permanent bij hun kind kunnen zijn, in een prettige ruimte.” Er is overdag ruimte

Feestelijke onthulling historische poort Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam Het Sint Franciscus Gasthuis kent een rijke historie in Rotterdam. Eén die teruggaat naar 1895 toen het Gasthuis was gevestigd aan de Schiekade en patiënten het Gasthuis betra­ den door een prachtige toegangspoort. Nu, 115 jaar later, is de zandstenen poort dank­ zij vele gulle donaties gerestaureerd en ­herplaatst op het voorterrein van het Sint Franciscus Gasthuis. Donderdag 2 juli onthul­ de Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur, tezamen met Aad Koster, penningmeester van het ­Historisch Genootschap Roterodamum de historische poort van het Sint Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg.

De oude toegangspoort van het Gasthuis is een aandenken aan de lange, rijke historie van het Sint Franciscus Gasthuis. Bij de verhuizing vanaf de Schiekade in 1975 werd de poort overgeplaatst naar de Kleiweg, op de plaats waar zich oorspronkelijk de ingang van het ziekenhuis bevond. Met de komst Het gebruik van antibiotica verlaagt de ziektelast­ van nieuwbouwplannen in 2006 zou de poort ­gesloopt moeten worden. Het behouden van ­nauwelijks. de poort zou het ziekenhuis ruim 80.000 euro ­medisch gezien vaak onnodig en werkt resis­ kosten. De Raad van Bestuur vond het ­echter tentie in de hand. De enorme verschillen in maatschappelijk niet verantwoord om zo’n voorschrijfgedrag tussen landen hebben dus groot bedrag aan de zorg te onttrekken. Door geen medische reden. Het zou een goede zaak een actie vanuit het Historisch Genootschap zijn om het beleid in Europa gelijk te trekken. ­Roterodamum ontstond het plan om de poort In Frankrijk en België hebben publiekscam- te behouden. Het bouwbedrijf Heijmans, dat pagnes goed gewerkt om de vraag naar anti- al ruim 35 jaar met het Sint Franciscus Gastbiotica te doen afnemen. In Nederland zijn de huis samenwerkt, zorgde voor het daadwerkeopvattingen van het publiek echter geen groot lijke reddingsplan van de poort. Tezamen met probleem meer. Hier focussen we meer op art- een groot aantal sponsoren is de restauratie en sen en andere professionals. Eén aanpak voor herplaatsing uiteindelijk mogelijk gemaakt. heel Europa is niet te geven.” Verheij: “Neder- Een gebaar waarvoor het Sint Franciscus land doet het overigens goed, maar is zeker Gasthuis erg dankbaar is. De zandstenen poort niet het beste jongetje van de klas. Uit eerder onderzoek van onze groep is gebleken dat ook in Nederland in een derde van de veelvoor­ komende luchtweginfecties onnodig antibiotica wordt voorgeschreven.”

is gemaakt en ontworpen door atelier Magry en valt onder noemer Nederlandse Jugendstil. De poort is gedecoreerd met pelikanen, die symbool staan voor de lijdende Christus en het ‘leven geven’ aan anderen. Het Gasthuis was aanvankelijk bedoeld voor armenzorg, een plaats waar een ‘gast/patiënt’ kon aansterken. De zusters Augustinessen, waarvan de laatste in 1996 afscheid nam van het Gasthuis, hebben met hun harde werken en vanuit hun roeping een belangrijke bijdrage geleverd aan de patiëntenzorg, de groei en waarden van het Sint Franciscus Gasthuis.

De historische zandstenen poort werd gerestaureerd en herplaatst.

Polikliniek van de toekomst omarmt wetenschappelijk onderzoek

Afdeling Kindergeneeskunde van Flevoziekenhuis krijgt vijf nieuwe kamers Meer ruimte en voorzieningen voor ouders, dat was een belangrijke wens bij de bouw van vijf nieuwe kamers op de afdeling Kinder­ geneeskunde van het Flevoziekenhuis in ­Almere.

Nummer 12 15 juli 2009

om te spelen, en ’s avonds kan er met gemak een bed in de kamer staan, zodat een van de ouders kan blijven slapen. De hele afdeling is sinds kort ook voorzien van draadloos internet. “Zo kunnen de kinderen en hun ouders met hun eigen laptop contact houden met vrienden en familie.” De afdeling Neonatologie, voor te vroeg en ziek geboren zuigelingen, ligt tegen de afdeling Kindergeneeskunde aan. Deze afdeling heeft sinds dit jaar de mogelijkheid tot het verlenen van intensieve zorg aan vier kinderen vanaf dertig weken zwangerschapsduur.

Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport startte op donderdag 25 juni in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een nieuw zorgconcept: CuraRata.

CuraRata, vrij vertaald ‘personalized care’, is vernieuwend omdat het op preventie gerichte zorg volledig integreert met wetenschappelijk onderzoek. De individuele patiënt heeft hierin een hoofdrol. CuraRata zet innovatieve technieken in om het ziekteproces beter te ­bestuderen door toegang tot zeer grote hoeveelheden geanonimiseerd biomateriaal en ­patiëntgegevens. Bijzonder is ook dat ­binnen het zorgproces de resultaten direct kunnen worden terugvertaald naar de individuele patiënt met preventie als resultaat. De grote hoeveelheid geanonimiseerde patiënteninformatie die 24 uur per dag actueel is, wordt

direct gebruikt voor wetenschappelijk onder­ zoek. Het LUMC ziet CuraRata dan ook als dé optimale invoering van translationele geneeskunde voor universitair medische centra. De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek worden benut om de zorg doelmatiger te maken. CuraRata integreert medisch-wetenschappelijk onderzoek volledig met individuele zorgverlening. De patiënt is in staat om vanuit thuis of op het werk zijn eigen medisch dossier te openen en medisch- en maatschappelijk relevante gegevens door te geven. Via een thuislaboratorium kunnen bloedwaarden bepaald en direct doorgegeven worden. De zorgverleners van het LUMC reageren op deze informatie met het bijsturen van medicijnen of het automatisch plannen van nodige zorghandelingen.

Gebruik zorg op afstand stagneert Het aantal cliënten dat ‘zorg op afstand’ krijgt via een tele- of videoverbinding met de thuiszorgmedewerker bleef in 2008 ongeveer gelijk. Verspreiding komt langzamer van de grond dan gewenst. Wel is het aanbod van producten en diensten binnen deze vorm van zorg inmiddels enorm uitgebreid en toegesne­ den op meer doelgroepen.

Verpleegkundigen verhuizen baby Daley en Ricardo en Lars naar de vernieuwde kinderafdeling van het ­Flevoziekenhuis.

Er zijn grof gezegd twee vormen van zorg op afstand: videocommunicatie en telebegeleiding. Bij videocommunicatie kan een cliënt of mantelzorger vanuit huis via de afstandsbediening, een druk op de knop of een touch screen, contact opnemen met de medewerker van de zorgcentrale. Deze verschijnt dan vrijwel direct op het beeldscherm en kan vragen beantwoorden. Bij telebegeleiding heeft een

cliënt een Health Buddy, een soort mobiele telefoon waarop hij dagelijks een aantal vragen over zijn ziekte of leefstijl invult. Deze wordt vooral gebruikt om patiënten met diabetes, COPD (chronisch obstructieve longziekte) of hartfalen te ondersteunen. Zorg op afstand voorziet in snelle bereikbaarheid van de thuiszorg, zonder ‘fysiek’ contact. Uit een eerdere peiling is gebleken dat cliënten zich hierdoor veiliger voelen en verwachten langer thuis te kunnen wonen. Zorg op afstand is ook een antwoord op de toenemende vraag naar zorg en het verwachte tekort aan thuiszorgmedewerkers. Op het moment van de peiling leverden elf organisaties zorg op afstand aan 1021 cliënten: 765 kregen videocommunicatie en 256 telebegeleiding. Dit aantal is ongeveer gelijk gebleven aan het voorgaande jaar.


4

Nummer 12 15 juli 2009

Advertentie

94% is tevreden! Yakult biedt een lange historie aan gezondheidservaring en wetenschap in 65 ml zuiveldrank vol actieve Lactobacillus casei Shirota bacteriën. Een makkelijke, snelle en lekkere gezondheidsoplossing waar veel mensen baat bij hebben. Uit het Yakult Drinktest onderzoek* blijkt dat 94% van de deelnemers tevreden is over Yakult.

Darmgezondheid Gezonde darmen en darmflora zijn de sleutel voor een goede gezondheid.Voor de spijsvertering, stoelgang en voor het immuunsysteem. Gezonde darmen bevatten veel lactobacillen. Al in 1935 ontwikkelde de Japanse wetenschapper Dr. Minoru Shirota het product Yakult. Zo konden zijn patiënten op een makkelijke en snelle manier het aantal lactobacillen in hun darmen aanvullen, met succes!

www.yakult.nl/science

IMMUUNSYSTEEM

SPIJSVERTERING

STOELGANG

Klein flesje. Groot effect. * 379 deelnemers april ’07 – juli ’08. Nieuwe aanmeldingen mogelijk. www.yakult.nl/science

Exclusief voor gezondheidsprofessionals, wetenschappers en medici. Door in te loggen, krijgt u toegang tot wetenschappelijke informatie over probiotica, gezondheid en onderzoek. Bellen kan naar 020-3472100 of mail naar science@yakult.nl.


5

Voeding

Nieuwe inzichten in functie probiotica

Nummer 12 15 juli 2009

Normaal gebruik voedingsmiddelen met probiotica veilig voor consumenten Er zijn geen aanwijzingen dat een normale consumptie van probiotica voor gezonde mensen negatieve bijwerkingen tot gevolg heeft. Ook is er geen reden om aan te nemen dat voedingsmiddelen met probiotica zoals die in de supermarkt te koop zijn onveilig zijn voor gezonde ouderen, zwangere vrouwen en zuigelingen. Dit concludeert het bureau ­Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De VWA adviseert wel om nog verder onderzoek te doen naar de eventuele risico’s.

Het bureau deed literatuuronderzoek naar de mogelijke risico’s van probiotica in voe­ dingsmiddelen naar aanleiding van de uit­ komst een jaar geleden van de medische toepassing van probiotica bij patiënten met pancreatitis ­(acute alvleesklierontsteking). In

het onderzoek is niet alleen gekeken naar de ­eventuele risico’s van voedingsmiddelen met probiotica voor gezonde mensen maar ook voor kwets­bare groepen zoals gezonde oude­ ren, zwangere vrouwen en zuigelingen. Er is geen ­reden om aan te nemen dat deze produc­ ten voor deze groepen mensen onveilig zijn. Het ­bureau ­Risicobeoordeling van de VWA ­adviseert de ministeries van LNV en VWS wel om nog ­nader onderzoek te doen naar de veiligheid en specifieke werking van dergelij­ ke preparaten. Probiotica zijn levende bacte­ riestammen. Elke stam heeft bepaalde eigen­ schappen. Nieuwe inzichten geven aan dat de werking per stam kan verschillen. Het advies van de VWA luidt dan ook dat er voor nieuw geïntroduceerde stammen een systematische veiligheids­beoordeling moet komen conform de daarvoor ­bestaande verordeningen.

Pinda’s tegen hartaanval Wetenschappers presenteerden tijdens het vijfde Yakult Symposium nieuwe ontwikkelingen.

Tijdens het vijfde Internationale Yakult ­Symposium dat op 18 en 19 juni plaatsvond in Amsterdam presenteerde een internationale groep wetenschappers de laatste inzichten over de brede functie van probiotisch bacte­ riën in het lichaam. Niet alleen de darmwerking kwam aan bod maar ook thema’s zoals mondgezondheid, allergie en obesitas. Het thema van dit symposium was ‘The Gut and More, Probiotic influences beyond the Gut’.

Darmgezondheid vormde een belangrijk ­onderwerp van de presentaties. Hierbij werd bijvoorbeeld gekeken naar de rol van de ­hersen-darm as bij het prikkelbaar darm ­syndroom en de invloed van probiotica bij ­antibiotica geassocieerde diarree. Prof. ­Stockenhuber presenteerde over dit laatste onderwerp een interessante en recente ­studie waaruit blijkt dat probiotica een gunstige ­invloed kunnen uitoefenen op het voorkomen van diarree tijdens en na een antibioticakuur (AAD). Zijn onderzoeksgroep betrof ouderen van gemiddeld 71 jaar. Hij vond dat in de groep die elke dag een flesje probiotica (zuiveldrank met Lactobacillus casei Shirota) kreeg, zeven­

tien van de 340 patiënten AAD ontwikkelde (vijf procent) terwijl dit in de controlegroep 63 van de 338 patiënten waren (18,6 procent). Dit was een significant verschil (P< 0.001). Zeer opvallend was het aantal gevallen van Clostridium difficile geassocieerde diarree (CDAD) in beide groepen. In de probiotica groep ontwikkelde slechts één patiënt (0,3 procent) CDAD terwijl dit in de controlegroep 21 patiënten (6,2 procent) waren. Ook dit ver­ schil was sterk significant (P<0.0001). Uit eerdere onderzoeken bleek al dat Clostridium difficile geassocieerde diarree leidt tot langere ziekenhuisopnames en zeer hoge verpleeg­ kosten. Ook is het risico op complicaties bij deze vorm van diarree hoger. Prof. Stocken­ huber heeft de resultaten uit de ­studie gebruikt om voor zijn afdeling (Interne ­Geneeskunde, Oberpullendorf Ziekenhuis, Oostenrijk) de kostenbesparing te berekenen. Het bleek dat zij op jaarbasis 150.000 euro kunnen ­besparen. Dit resultaat is hiermee niet alleen ­klinisch maar ook economisch zeer ­relevant. Binnenkort zijn de meeste presentaties van dit symposium via www.yakult.nl/science te bekijken.

Zoektocht naar coeliakie-veilig gluten Coeliakie is een erfelijke aandoening waarbij een allergie tegen gluten, een eiwit uit graan zoals tarwe, rogge en in mindere mate gerst en haver, veranderingen in de darm kan veroorzaken.

Het borstelachtige slijmvlies van de darm wordt afgevlakt waardoor een glad oppervlak ontstaat. Hierdoor is de darmwand niet goed in staat de noodzakelijke voedingsstoffen uit het voedsel op te nemen waardoor er allerlei tekorten en gebreksziekten kunnen ontstaan. Wanneer de darm niet meer wordt bloot­ gesteld aan gluteneiwitten, herstelt deze zich en ­kunnen de symptomen zoals chronische ­diarree en vermoeidheid verdwijnen. Coelia­ kie is een voedingsgerelateerde ziekte en komt bij ongeveer een procent van de ­bevolking voor. Een levenslang strikt glutenvrij dieet is de enige behandeling voor deze aandoening. Kwaliteit van leven

Een coeliakie-veilig gluten zou de ­kwaliteit van leven van coeliakiepatiënten sterk ­kunnen verbeteren. Wageningen Universiteit onder­ zoekt nu welke mogelijkheden er zijn om een coeliakie-veilig gluten te produceren. ­Coeliakie wordt in dit onderzoek ­benaderd als

een voedingsprobleem en er wordt dan ook gezocht naar voedings­gerelateerde oplossin­ gen. De insteek is om ten eerste de ‘coelia­ kie-toxische’ eigenschappen van tarwegluten te verwijderen en ten tweede de goede tech­ nologische eigenschappen te behouden. De belangrijkste technologische eigenschap is het vormen van een groot moleculair gluten­ netwerk waardoor een goed deeg kan worden gemaakt. Dit eiwit wordt daarom in veel voe­ dingsproducten zoals brood, pasta, gebak en koekjes gebruikt. En ook in vleesproducten en sommige medicijnen. De belangrijkste bevin­ ding in dit onderzoek is dat de meest toxische gluteneiwitten uit de tarweplant verwijderd kunnen worden zonder dat afbreuk wordt ­gedaan aan de kwaliteit van het deeg. Er zijn echter nog meer gluteneiwitten uit andere groepen waar patiënten op kunnen reageren. Met deze minder toxische tarwe­variant is dus weliswaar een belangrijke eerste stap gezet richting een coeliakie-veilig gluten maar meer onderzoek zal nodig zijn. Bijvoorbeeld ook naar de landbouwkundige aspecten zoals op­ brengst en ziekteresistentie. Naar verwachting neemt het onderzoek nog minstens tien jaar in beslag.

Wie regelmatig pinda’s eet, heeft een kleinere kans op hart- en vaatziekten. Dit blijkt althans uit een meerjarig onderzoek van de Harvard Medical School in Boston. In die studie is het voedingspatroon van 6.000 vrouwen met diabetes type 2 geobserveerd. Maar bij het ontstaan van hart- en vaatziekten kunnen verschillende oorzaken een rol spelen.

Hart- en vaatziekten kunnen ontstaan door een hoge bloeddruk, overgewicht en een te hoog cholesterolgehalte in het bloed in combina­ tie met een ongezonde leefstijl. Het risico op

deze aandoening verlaag je dan ook vooral door een gezonde leefstijl inclusief een ge­ zonde voeding. Pinda’s, die botanisch gezien tot de peulvruchten behoren, bevatten net als noten veel onverzadigde vetzuren. In die zin zou je pinda’s tot de ‘gezonde’ voedings­ middelen kunnen rekenen. Maar ze bevatten doordat ze vetrijk zijn ook veel calorieën. In een gezond voedingspatroon, waarmee je het risico op hart- en vaatziekten kunt verlagen, is er zeker ruimte voor wat pinda’s of noten maar de hoeveelheid dient beperkt te zijn.

Pinda’s, die botanisch gezien tot de peulvruchten behoren, bevatten net als noten veel onverzadigde vetzuren.

Alcohol doodt een op tien Europeanen Eén op de tien sterfgevallen in Europa heeft te maken met alcoholgebruik. Wereldwijd ligt dat tussen de vier en zes procent.

Dat staat in een publicatie van Peter Ander­ son in het recent verschenen wetenschap­ pelijke tijdschrift The Lancet. Anderson is ­onderzoeker van het instituut CAPHRI van de Universiteit Maastricht en consultant voor

de World Health Organisation (WHO). De ­wetenschappers onderzochten welke maat­ regelen het meest in aanmerking komen om alcoholmisbruik tegen te gaan in vergelijking tot de kosten. Een verbod op alcoholreclame en het duurder en moeilijker verkrijgbaar ­maken van alcohol bleken het meest effectief in het terugdringen van de negatieve gevolgen van alcohol.

Alcohol zou duurder moeten worden en reclame ervoor verboden, vindt onderzoeker Peter Anderson.


6

Nummer 12 15 juli 2009

Kwaliteitscertificaat voor dialysecentra Meander Medisch Centrum De dialysecentra van Meander Medisch Centrum in Amersfoort en Harderwijk voldoen aan alle eisen voor het bieden van goede en veilige patiëntenzorg. Daarom kregen zij als eerste in Nederland het kwaliteitscertificaat volgens de nieuwe normen van kwaliteitsinstituut HKZ.

“HKZ is de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector”, legt teammanager Dialyse Jeannette Schraa uit. “Om de kwaliteit van dialysecentra te borgen, heeft de HKZ normen opgesteld waaraan een dialysecentrum moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de keuzemogelijkheden die een patiënt heeft voor zijn behandeling en de aanwezigheid van

voldoende en gekwalificeerd personeel. Ook een belangrijke eis van de HKZ is dat dialysecentra preventief te werk gaan op het gebied van patiëntveiligheid. Je moet in kaart brengen welke mogelijke risico’s een patiënt loopt en hoe je deze risico’s tot een minimum wilt beperken. De normen van de HKZ worden elke drie jaar herzien, waaronder ook dit jaar.” De dialysecentra van Meander werden als eerste in Nederland opnieuw getoetst. Het is de derde keer dat de dialysecentra van Meander Medisch Centrum het kwaliteitscertificaat van de HKZ ontvangen. Het certificaat is drie jaar geldig. Tussentijds vindt jaarlijks een opvolgbezoek plaats.

Kliniek

Nieuwe ziekenhuizen snel weer te klein

De gemiddelde verpleegduur daalt al decennia en is nu 6,2 dag.

Voldoende en gekwalificeerd personeel is een van de voorwaarden voor het verkrijgen van het kwaliteitscertificaat.

Snelstraat Cardiologie in ZGT Almelo In ZGT Almelo is begin juli de ‘snelstraat ­Cardiologie’ gestart. De cardiologen van het Almelose ziekenhuis selecteren de komende tijd wekelijks enkele patiënten die in één dag een aantal onderzoeken ondergaan. Dezelfde dag nog bespreken zij de eerste uitslagen met een cardioloog.

Nu duurt het soms enkele weken voordat ­patiënten na een eerste bezoek aan de ­afdeling Cardiologie de uitslagen met een cardioloog kunnen bespreken. De ‘snelstraat’ biedt

voorlopig uitkomst voor een beperkt aantal ­patiënten. Het is de bedoeling om de capaciteit na de zomer uit te breiden. De cardiologen selecteren de patiënten die voor de snelstraat in aanmerking komen op grond van de aard van hun klachten. Mocht het nodig zijn dan kan ook dezelfde dag nog een CT-scan van de kransslagvaten worden gemaakt. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. De afdeling Cardiologie van ZGT Hengelo treft eveneens voorbereidingen voor het invoeren van een snelstraat binnen afzienbare tijd.

Financieel alert Er is er één jarig, hoera!

Wist u dat kinderen met huisdieren even­ wichtiger en gelukkiger opgroeien dan kinderen zonder huisdieren? Hier moest ik aan denken toen van de week de woestijnratjes van onze kinderen een jaar werden. ’s Avonds werd ik al gewaarschuwd, dat ik ’s morgens eerder op moest staan. Ik dacht dat het een grap was. De kinderen hadden cadeautjes gekocht voor ze. Zij zaten met z’n drieën op de knieën voor de kooi en mijn vrouw en ik ­erachter: “Lang zullen ze leven………..” En ik heb ook gezongen. Ik begrijp hier echt niets van. Maar de kinderen waren er zo gelukkig mee. Je moet blijkbaar kind zijn en van dieren houden om dit te kunnen begrijpen.

dat voor iedereen dat gelukkige gevoel haalbaar is. Maar ja, als je niet weet hoe dat voelt, dan weet je ook niet wat je mist. Aantoonbaar gelukkiger

Het is ons doel om werkelijk waarde toe te voegen. Om mensen duidelijkheid te geven in de wensen. En daar een passende financiële oplossing bij te leveren. Met als doel mensen aantoonbaar gelukkiger te maken. Daarom werken wij anders. Ik ontdek steeds vaker dat het echt werkt. Tim van Dasselaar (links) en Rick Wassenaar Financiële Planning voor medici info@vandasselaar.com

Na een daling tot 2002 neemt het aantal ziekenhuisopnamen weer toe. Nieuw bouwende ziekenhuizen die uitgaan van een dalende beddencapaciteit van twee tot 2,5 bedden per 1.000 inwoners, kunnen volgens de laatste voorspellingen over tien jaar een plaatsentekort hebben. Een aanzienlijke groei van de vraag is te verwachten, hoewel de mate waarin de vraag gaat toenemen onzeker is. Het scenario met de sterkste groei komt uit op een capaciteitsvraag van wel 2,8 promille. Flexibiliteit in het gebouw is nodig om in te kunnen spelen op deze onzekerheden in de vraagontwikkeling.

De in 2002 ingezette stijging van het aantal klinische (meerdaagse) opnamen in ziekenhuizen markeert een trendbreuk. Het aantal dagopnamen nam al veel langer zeer sterk toe en ook deze trend zet door. Een voortgaande en aanzienlijke toename van het aantal (dag) opnamen is te verwachten. De financiering op basis van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) ondersteunt dit. Ten opzichte van 2007 neemt volgens een middenvariant van scenarioberekeningen het aantal klinische opnamen tot het jaar 2020 met ruim vijftig procent toe, dit is gemiddeld 3,3 procent per jaar. Het aantal dagopnamen verdrievoudigt in deze periode bijna (dit is gemiddeld 8,7 procent per jaar). Dit blijkt uit een onderzoek van Aart van de Vijsel van het Bouwcollege, voor het Centrum Zorg en Bouw van TNO. Omslag in 2002

Nadat vanaf 1995 het aantal klinische ­opnamen is gedaald, neemt het aantal sinds 2002 toe. Door een versoepeling van de ­budgettering van ziekenhuizen om de wachtlijsten weg te werken werd de toename mogelijk gemaakt. De groei van het aantal opnamen blijkt echter niet tijdelijk, maar heeft zich voortgezet.

Het aantal dagopnamen neemt al veel langer zeer sterk toe. Tussen 2001 en 2007 was de gemiddelde jaarlijkse stijging van het aantal klinische opnamen 3,6 procent per jaar en van het aantal dagopnamen gemiddeld 9,5 procent per jaar. Het grootste deel van de toename in (dag)opnamen is een gevolg van een toename van het voorkomen van ziekten in de bevolking los van de demografie, nieuwe behandelen ­onderzoeksmogelijkheden, een autonome groei en een (tijdelijke) inhaalvraag die gericht is op het wegwerken van wachtlijsten. De toename van het aantal (dag)opnamen blijkt maar voor een klein deel direct voor rekening van de vergrijzing van de bevolking te komen. De toename van de afgelopen jaren blijkt niet in de eerste plaats samen te hangen met een ­tijdelijke extra productie om wachtlijsten weg te werken. De toename manifesteert zich op een heel breed en gevarieerd terrein. Zij is structureel. Hoewel de groei van het aantal ­klinische opnamen blijvend is, is de mate waarin de vraag zal toenemen onzeker. Daarom zijn voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de vraag en de verpleegduur tot 2020, op basis van de trends in de afgelopen jaren, drie scenario’s uitgewerkt: sterke groei, voortgaande groei en afname groei. De gemiddelde verpleegduur daalt al decennia en is nu 6,2 dag. De daling zal zich naar verwachting voortzetten. Dit wordt ook gestimuleerd door de manier van financiering en de schaarste op de arbeidsmarkt. De daling van de gemiddelde verpleegtijd kan niet al maar doorgaan en zal stoppen ergens tussen de drie en vier dagen. De daling van de verpleegduur kan daardoor niet meer, zoals tot nu toe, de gevolgen van de toename van het aantal dagopnamen en meerdaags opnamen voor het benodigde aantal bedden compenseren. Het benodigde aantal bedden per 1.000 inwoners stijgt in deze scenario’s naar 2,7 of 2,8 in 2020.

MC|Zuiderzee meest geschikte naam voor ziekenhuis in Lelystad Het ziekenhuis in Lelystad heeft een nieuwe naam. De naam is gekozen uit de vele suggesties die het ziekenhuis ontving van het personeel.

Wassenaar & Van Dasselaar

Financiële dienstverlening

Met financiële dienstverlening is het net zo. Mensen die hun financiële huishouding op orde hebben zijn aantoonbaar gelukkiger dan mensen bij wie dit niet zo is. Geld maakt op een bepaalde manier wel gelukkig. Als je in die positie bent, dan begrijp je dat helemaal. Maar ja, de meeste van ons zijn niet in die positie. En die begrijpen niet hoe dat voelt. Als financiële dienstverlener leggen wij uit,

De directie is blij met de nieuwe naam. “De naam Zuiderzee roept bij veel mensen in de regio vertrouwen op. MC| onderstreept daarbij de nieuwe koers.” In totaal ontving de Raad van Bestuur 75 suggesties voor een nieuwe naam. De meerderheid vond MC|Zuiderzee de meest geschikte naam. Tijdens een personeelsbijeenkomst werden de winnaars door de directie in het zonnetje gezet.

Financieel maatwerk voor de maatschap Keerkring 61 - 2801 DG Gouda www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888


7

Kliniek

Nieuwe methode voor ooroperaties in OLVG

Nummer 12 15 juli 2009

Jeroen Bosch Ziekenhuis past dienstverlening tijdens zomervakantie aan In de zomermaanden maakt het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch gebruik van een aangepaste dienstverlening. Dat gebeurt omdat er te weinig gekwalificeerd personeel aanwezig is om op twee locaties op volle sterkte aanwezig te zijn.

Voor de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde is de zomersluiting van de ver­ pleegafdelingen op de locatie Carolus niets nieuws. De collega’s van de beide locaties werkten in de voorgaande jaren in de zomer al succesvol samen. Op de locatie Groot Zieken­ gasthuis zijn extra maatregelen getroffen om de extra toestroom op te vangen, zoals extra

verloskamers en extra bedden voor mensen die komen om te bevallen. Kinderen

Op de locatie Groot Ziekengasthuis wordt het aantal bedden voor kinderen uitgebreid. De dagverpleging voor kinderen op de loca­ tie Carolus blijft gedurende de zomer wel ge­ woon open. Ook alle polibezoeken bij Kinder­ geneeskunde, Gynaecologie en Verloskunde kunnen normaal doorgang vinden. In de zo­ mermaanden is er op de locatie Carolus geen spoed-OK-team beschikbaar. Vanaf 17.00 uur worden alle operaties uit­gevoerd op de locatie Groot Ziekengasthuis.

Kinderafdeling Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam krijgt nieuwe speeltuin

Het navigatiesysteem, de Digi pointeur genaamd, werkt met een in de computer ingevoerde CT-scan die beeld in drie richtingen geeft.

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam beschikt sinds kort over een ­geavanceerd navigatiesysteem voor het uitvoeren van neusbijholte- en ooroperaties. Deze nieuwe methode is een extra hulpmiddel dat het risico op complicaties verder verkleint en daarmee de patiënt nog meer veiligheid biedt.

Sinds mei dit jaar gebruikt het OLVG deze nieuwe methode al bij neusbijholtechirurgie en vanaf juli past het OLVG dit navigatie­systeem ook toe bij ooroperaties. Hiermee is het OLVG naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Ne­ derland. Het navigatiesysteem, de Digi poin­ teur genaamd, werkt met een in de computer ingevoerde CT-scan die beeld in drie rich­ tingen geeft. In feite werkt het als een GPSsysteem, dat precies aangeeft waar de chirurg zich bevindt en waar hij moet zijn. Tijdens de operatie is de positie van een ­instrument

zichtbaar op de CT-scan. Door het ‘live beeld’ tijdens de ingreep aan de CT-scan te koppelen, kan de arts veel exacter zijn ­positie bepalen en nauwkeuriger manoeuvreren. De nieuwe navi­ gatietechniek wordt bij neusbijholteoperaties ingezet in geval van chronische ontstekingen en neuspoliepen. Bij ooroperaties wordt deze vooral gebruikt voor het verwijderen van een chronische ontsteking in het oor, waarbij het bot achter de oorschelp weggeboord moet worden. Zowel bij neusbijholte- als oorope­ raties wordt vlakbij belangrijke structuren, zoals de hersenen en de zenuw voor de aange­ zichtspieren, geopereerd. Het is dan ook heel belangrijk goed georiënteerd te zijn, om zo het risico op complicaties te minimaliseren. Daarnaast is het navigatiesysteem tijdens ope­ raties goed bruikbaar als hulpmiddel bij het leerproces: artsen in opleiding, co-assistenten en OK-personeel kunnen de operatie door de KNO-arts tot in detail volgen.

Spaarne Ziekenhuis maakt sterftecijfers voortaan openbaar via website “Als modern ziekenhuis wil het Spaarne ­Ziekenhuis verantwoording afleggen over de kwaliteit van de geleverde zorg. Eén van de ­ indicatoren die daarvoor in Nederland gebruikt wordt, is de Hospital Standardized ­Mortality Rate (HSMR), het gestandaardiseerde mortaliteitscijfer. Deze cijfers zijn voor ziekenhuizen berekend door Prismant en zijn onder andere bekend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hoewel er discussie is over de interpretatie van deze HSMR, is er toenemende druk om de getallen openbaar te maken. Vanaf dit jaar willen wij daaraan meewerken”, aldus Willem Schreuder, voorzitter Raad van Bestuur Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp/Heemstede.

Het Spaarne Ziekenhuis maakt de sterftecij­ fers voortaan via de website www.spaarne­ ziekenhuis.nl openbaar. De sterftecijfers ­komen tot stand door de absolute sterftecijfers van ziekenhuizen om te rekenen tot een ge­ standaardiseerd sterftecijfer, de HSMR. Deze ­methodiek geeft de verhouding weer tussen het werkelijke aantal overleden patiënten en het aantal patiënten dat verwacht mag worden te overlijden in een ziekenhuis. De HSMR in het Spaarne Ziekenhuis ligt de laatste jaren onder het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat er per jaar minder mensen in het Spaarne

Ziekenhuis overlijden dan op basis van het landelijk gemiddelde te verwachten is. De standaard voor de HSMR is vastgesteld op honderd procent. Is de HSMR boven de hon­ derd procent, dan betekent dat dat er meer mensen stierven dan verwacht mocht worden. Een HSMR onder de honderd procent geeft aan dat er minder mensen zijn overleden dan mocht worden verwacht. De HSMR voor het Spaarne Ziekenhuis ligt voor de periode 20052007 op gemiddeld 88 procent. De absolute sterftecijfers (voor het Spaarne Ziekenhuis gemiddeld 370 per jaar voor de periode 20052007) worden door Prismant en de Praktijk Index gebruikt om uit vijftig diagnosegroepen die de meeste sterfte veroorzaken – namelijk tachtig procent van de totale ziekenhuissterfte in Nederland – een berekening te maken. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met zaken die van invloed zijn op de sterf­ gevallen, zoals leeftijd, diagnose, geslacht, opname-urgentie en verpleegduur. Zo kunnen de sterftecijfers van ziekenhuizen onderling worden vergeleken. De gegevens die nodig zijn om de HSMR te berekenen komen uit de Landelijke Medische Registratie (LMR). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hecht veel waarde aan de openbaarheid van de HSMR, omdat deze cijfers bij kunnen dragen aan een oordeel over de kwaliteit van de zorg.

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam heeft woensdag 2 juli op feestelijke wijze een nieuwe speeltuin geopend. De speeltuin wordt gebruikt door alle patiëntjes op de verpleeg­ afdeling Kindergeneeskunde die ondanks hun ziekte wel naar buiten mogen.

De speeltuin bevindt zich op de binnenplaats van het Sint Franciscus Gasthuis. De patiënt­ jes liggen vaak en lang in het ziekenhuis, waardoor de speeltuin een fijne gelegenheid en afleiding is om buiten te spelen. Wanneer het minder goed weer is kunnen patiëntjes als­ nog naar buiten, aangezien een gedeelte van de speeltuin overdekt is. Er zijn allerlei voor­ zieningen, zoals een tafeltennistafel, klimrek met glijbaan, schommel, picknicktafel, drie­ wielertaxi, springtouwen, hinkelbaan, hobbel­ draak en dukkelduo. De speelvoorziening is er ­gekomen dankzij giften van Stichting Dada (een stichting die zich inzet voor zieke kin­ deren die extra zorg en voorzieningen nodig hebben) en de Westermeijer Groep (een fami­ liebedrijf dat gespecialiseerd is in onroerend goed).

Quinten ter Linden (veertien jaar) opent de speeltuin Kindergeneeskunde.

Warmte Wat hebben we het warm met z’n allen. Aan­ vankelijk was het heerlijk, maar nu ­klagen we steen en been. Het mag best een graadje minder.

We houden de zon zoveel mogelijk buiten de kamer, proberen te ventileren waar het kan en geven extra drinken of vocht.

Als je mobiel bent is er altijd wel een scha­ duwrijk plekje voor je te vinden, desnoods binnen. Wat dacht je van klimaatbeheersing? De overgang naar de ‘buitenwereld’ kan groot zijn, maar ’t is wel lekker!

Dit is niet alleen een taak binnen de zieken­ huizen of zorginstellingen, maar dit is een taak voor ons allemaal. Sta eens stil bij een ander die niet (meer) voor zichzelf kan zor­ gen. Een beetje aandacht hiervoor kan heel veel verlichting geven!

Het is vervelend om tijdens deze warmte een elastische kous te moeten dragen vanwege je spataderen. Als je een gipsvoetje hebt is dat ook niet fijn, het broeit en jeukt. Vaak zijn deze maatregelen maar tijdelijk.

Vera vera@ghz.nl www.ghz.nl/weblog Vera is verpleegkundige in het Groene Hart ­Ziekenhuis in Gouda.

Ik heb medelijden met diegenen die de ­omstandigheden niet naar hun hand ­kunnen zetten. Er zijn er genoeg: Ik sprak deze week een bekende man met ernstige COPD. Ik deed het woord, heel kort maar hij was te benauwd om te kunnen ant­ woorden. Veel mensen dragen steunkousen vanwege vocht in de benen of in de armen. Ze kunnen niet zonder deze kousen. Natuur­ lijk, het helpt, maar het broeit! Je zult maar úren in een rolstoel zitten en niet even ­kunnen ­opstaan om de kleren even te laten wapperen om te ventileren. Het zweet breekt me uit bij de gedachte alleen al. Je zult maar in bed lig­ gen en niet kunnen aangeven dat je het zo verschrikkelijk warm hebt. Je zult maar zó ziek zijn dat je niet meer kunt klagen! Als verpleegkundigen zijn we daar alert op.


Nummer 12 15 juli 2009

8

Advertentie

De volgende Zorg Carrière Beurs komt eraan Zorg dat u er staat 27 & 28 november 2009 Passenger Terminal Amsterdam

De eerste Zorg Carrière Beurs is een succes geworden. Daarom organiseren we nu de tweede op 27 & 28 november 2009. En deze wordt nog omvangrijker en ambitieuzer! Dat betekent dat er nog meer geschikt zorgpersoneel op u zal afkomen én u zich aan een nog groter en voor u interessant publiek kunt presenteren als instelling. De eerste standhouders hebben zich inmiddels al aangemeld. Natuurlijk mag u ook niet ontbreken, dus geef u vandaag nog op. U profiteert dan van een extra mooie standplaats, maar ook van een vroegboekkorting van 10%. Bel Marijke J. Horstink op 06-10770774 of mail naar info@zorgcarrierebeurs.nl www.zorgcarrierebeurs.nl

      

       



                      

 


9

Werken in de Zorg

Ziekenhuizen zetten Oost-Europeanen in Zeventig procent van de ziekenhuizen in ­Nederland heeft niet genoeg eigen personeel om alle operaties te kunnen bemensen. In de nood van de OK’s en die van andere ziekenhuisafdelingen wil Level One Care voorzien. Deze nog jonge dochter van Level One uitzendbureau werft en selecteert zorgverleners en medici in Oost-Europese landen.

Drijvende kracht achter Level One Care is Henk Bremer. “Op dit moment hebben vooral de ziekenhuizen de zwaarste tekorten. Wij ­proberen die gaten in te vullen met buiten­ landse medewerkers.” Dat is een bewuste keuze. Bremer is geen voorstander van het detacheren van Nederlands zorgpersoneel, dat eerst ontslag neemt in het ziekenhuis en zich vervolgens, tegen een hoger salaris, ver­ huurt aan instellingen. Dat kost ziekenhuizen onnodig veel geld, vindt hij. Oost-Europese mensen (uit Litouwen, Letland, Polen en ­Slowakije) zijn bereid tegen een lager ­salaris te werken.”Natuurlijk worden ze volgens de cao betaald. Maar ze starten onderaan de schaal.” Ze verdienen daarmee volgens ­Bremer nog ­altijd veel meer dan in hun eigen land het ge­ val is. Bij de werving van de zorgverleners wordt gelet op hun taalbeheersing. Ze moeten minimaal Duits of Engels spreken om in aan­ merking te kunnen komen voor een contract. Zijn ze eenmaal hier, dan krijgen ze gedurende drie maanden een spoedcursus ­Nederlands. Ze gaan in deze periode stage lopen in het zieken­ huis waarvoor ze gaan werken. Dat is nodig om hun diploma’s gelijkgesteld te krijgen of een BIG-registratie te verkrijgen.

“­ Tijdens operaties kunnen bijzonder stress­ volle situaties ontstaan. Dan is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt, letterlijk en figuurlijk.” Henk Bremer kan hier helemaal inkomen. “Op het moment dat er een crisis ontstaat tijdens een operatie, moeten mensen blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. Daarvoor is behalve eenzelfde taal ook routine nodig. Daarom zoeken wij mensen die al ­jaren ervaring hebben op bijvoorbeeld een OK. De mensen die wij werven hebben minimaal een opleiding op bachelor- of masterniveau en het liefst flink wat ervaring.” Binnenkort gaan de eerste Poolse medewerkers via ­Level One Care aan de slag in een Amsterdams ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op www.level1care.nl of bel (0527) 248 033.

Henk Bremer

(Advertorial)

CNV-casus: Weigeren van een opdracht Op de IC ligt een patiënt na een reanimatie. ­Neurologisch is de man sub-comateus; er is geen communicatie mogelijk. Hij heeft een tracheostoma in verband met langdurige beademing. Afgesproken beleid is ontwennen van de beademingsmachine. Hartritmestoornissen moeten behandeld worden. De man is inmiddels 24 uur spontaan ademend. Gezien de slechte prognose van de patiënt is afgesproken niet te beademen in geval van ademhalingsproblemen. In de vroege ochtend krijgt de patiënt een veel te snel hartritme. Dit wordt behandeld met medicatie. Ten gevolge van het hartritme raakt de patiënt met ademen in de problemen met alle kenmerken van ernstige benauwdheid. In overleg met de assistent intensivist mag de man aan de beademing. Het hartritme herstelt enigszins, en aan de beademing stabiliseert de man zichtbaar. Kort daarna heeft de IC-verpleegkundige telefonisch overleg met de intensivist. De verpleegkundige krijgt opdracht de man onmiddellijk van de beademing te halen. De verpleegkundige weigert deze opdracht uit te voeren vanwege te verwachten terugval en discomfort van de patiënt.

De eerste vraag die opkomt is of de ver­ pleegkundige de opdracht mag weigeren. Op het eerste gezicht een juridische vraag. ­Afgesproken beleid is niet beademen. De motivatie hiervan is echter niet duidelijk. Bijvoorbeeld dat beademen hier als zinloos medisch handelen wordt beschouwd. Door de hartritmestoornissen is de situa­ tie veranderd. De beademing stabiliseert de man, en is medisch zeker niet zinloos. Hij

Nominaties Mooi Mens Verkiezing 2009

Mensen in de zorg

Voor de derde keer op rij organiseert zorgverzekeraar IZZ de Mooi Mens Verkiezing. Na het grote succes van de verkiezing in 2007 en 2008 roept de ‘zorgverzekeraar van de zorg’ ook dit jaar iedereen op de mooiste mensen uit de zorg te nomineren voor de titel Mooi Mens 2009. Voorstellen inzenden kan tot en met 14 augustus op de website van zorgverzekeraar IZZ (www.izz.nl/mooimens).

De Jaap Chrisstoffels Penning voor bijzon­ dere verdiensten op het gebied van de zorg voor psychisch getraumatiseerde kinderen is dit jaar toegekend aan prof. dr. Francien Lamers-Winkelman, hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishande­ ling aan de Vrije Universiteit en coördina­ tor van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in Haarlem. De uitreiking vond plaats op 19 juni in Amsterdam tijdens het sympo­ sium ‘De behandeling van getraumatiseerde kinderen’. Francien Lamers-Winkelman is een pionier in Nederland in het mobiliseren van aandacht voor slachtoffers van kinder­ mishandeling, seksueel misbruik en mee­ gemaakt huiselijk geweld. Zij vervulde in de afgelopen dertig jaar een voortrekkersrol in het ontwikkelen van geschikte behandel­ methodes, het verrichten van wetenschappe­ lijk onderzoek en het bieden van hulp aan een groot aantal kinderen.

Iedereen kan collega’s, vrienden en bekenden als mooie mensen nomineren voor de Mooi Mens Verkiezing. Op de verkiezingsdag, 8 oktober, wordt bekend gemaakt wie zich Mooi Mens 2009 mag noemen. Deze verkie­ zing is bedoeld voor alle mensen die werk­ zaam zijn in de zorg en die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden door bijvoor­ beeld de bijzondere initiatieven die zij in de zorg hebben verricht. Inzenden kan tot en met 14 augustus. Vervolgens nomineert een des­ kundige jury een selectie van 25 finalisten en kan het hele land een stem uitbrengen op de IZZ-website. Op 8 oktober maakt de jury de drie finalisten bekend die de meeste stemmen hebben verkregen. Vervolgens wordt uiteinde­ lijk ter plekke door het publiek bepaald wie de prijs en titel Mooi Mens 2009 uit handen van Lucille Werner mag ontvangen. Margriet van Glabbeek, Mooi Mens 2008, weet als geen ander hoe het voelt om deze waardering te krijgen. “Het is een heel bijzonder gevoel om, naast de waardering die ik krijg uit mijn werk, ook op deze manier erkend te worden.”

Emma at Work krijgt financiële steun

Vertrouwen

Niet iedereen is blij met de komst van zorg­ personeel uit het buitenland. Fred Boer, ­medisch manager van de OK’s in het Leids Universitair Medisch Centrum, zei bijvoor­ beeld onlangs in het Algemeen Dagblad:

Nummer 12 15 juli 2009

moet daarom opnieuw beoordeeld worden om beleid vast te stellen. Tot die tijd moet ­beademing doorgaan. De ethische vraag is of de verpleegkundige mag handelen naar wat voor haar voelt als goede zorg, zelfs als ze regels moet overtre­ den. De verpleegkundige handelt professio­ neel als ze regels opzij zet om zorg te kunnen leveren die zij, vanuit haar professie, als goe­ de zorg inschat. Wel moet zo spoedig moge­ lijk een gesprek volgen om tot nieuw beleid te komen. Reageer op www.zorgethiek.nl

Emma at Work, het uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte dat opgericht is op initiatief van het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam, ontvangt een aanzienlijke subsidie van de Rabobank. Verspreid over vier jaar schenkt de Rabobank Foundation het ­uitzendbureau 200.000 euro.

Emma at Work is een non-profit instelling die jongeren met een chronische aandoening of een lichamelijke beperking een opstap naar de arbeidsmarkt biedt door middel van een vakantie- of bijbaan of een eerste vaste aan­ stelling. De activiteiten van het uitzendbureau passen bij de doelstelling van de Rabobank Foundation: die wil kwetsbare en kansarme groepen mensen in de samenleving helpen om volwaardig deel te nemen aan de maatschap­ pij. Het Emma Kinderziekenhuis AMC richtte Emma at Work in 2005 op omdat bleek dat jongeren vaak negatieve gevolgen ondervin­ den van hun chronische aandoening bij het vinden en uitvoeren van werk. Ook is aange­ toond dat deze jongeren minder vaak dan hun leeftijdgenoten een bijbaantje hebben, en dat jong-volwassenen minder vaak een betaalde baan hebben dan hun leeftijdsgenoten. Sinds de oprichting hielp Emma at Work al meer dan honderd jongeren aan passend werk.

Deventer Ziekenhuis start leverpoli Het Deventer Ziekenhuis is gestart met een leverpoli. Elke vrijdagochtend is er een speciaal spreekuur voor patiënten waarbij een tumor/uitzaaiing in de lever wordt vermoed.

CNV is een vakbond die het net even anders doet. Met Vitamine CNV heeft u meer zekerheid in handen. Meer weten over een lidmaatschap of heeft u vragen? Bel (030) 751 1001 of mail naar cnvinfo@cnv.nl.

Bij ongeveer vijftig procent van de ­patiënten met dikke darm kanker is er een uitzaaiing naar de lever. Tot voor kort kon daar niet veel aan worden gedaan. Nieuwe technieken en een ­tijdige screening zorgen ervoor dat de ­eventuele tumor (uitzaaiing) nu ­sneller

Tegelijk met de start van de renovatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (SKB) is drs. Henri Janssen begonnen als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van het SKB heeft Janssen op 16 mei ­benoemd tot enig lid van de Raad van Bestuur. Hij is de opvolger van interim-directeur Johan Wagenaar. Pauline Terwijn is per 1 september ­benoemd als lid van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep in Harden­ berg. Met deze be­ noeming bestaat de Raad van Bestuur van de Hardenbergse zorgorganisatie weer uit twee leden. Pauline Terwijn is nu direc­ teur Patiëntenzorg bij het Diakonessenhuis in de stad Utrecht en Zeist. Drs. Mark Vos treedt met ingang van 1 oktober in dienst van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede in de functie van bedrijfskundig manager van het Thorax Centrum Twente. Per die datum gaat de hui­ dige bedrijfskundig manager, Henny Voss met vervroegd pensioen, hij maakt daartoe gebruik van de zogeheten OBU-regeling. Neuroloog dr. Peter Koehler, medisch specialist in het ­Atrium MC in Heer­ len, heeft een voor­ liefde voor de ge­ schiedenis van de neurologie. Met het aanvaarden van de functie van voorzit­ ter van de sectie History van de American Academy of Neurology (AAN) heeft hij zelf geschiedenis geschreven. Het is name­ lijk voor het eerst dat een niet-Amerikaan voorzitter is geworden. De AAN telt in ­totaal 22.000 leden.

wordt ontdekt en deze kan worden behan­ deld. In ­Deventer gaat het om zo’n vijftig tot honderd patiënten per jaar. Die groep is voor een deel afkomstig uit het eigen verzorgings­ gebied. Door een goede samenwerking met het ­ziekenhuis in Almelo verwijzen collega-­ specialisten ­patiënten uit die regio ook naar het Deventer Ziekenhuis. Daar kunnen zij dankzij het speciale spreekuur op de vrijdag ­binnen een week terecht.


Nummer 12 15 juli 2009

10

Ontdekking ontstaan schizofrenie dichterbij Een internationaal consortium van onderzoekers heeft drie genen ontdekt die een rol spelen bij het ontstaan van schizofrenie. De genen zijn betrokken bij het immuun­ systeem, hersenontwikkeling en geheugen. De resultaten verschenen 1 juli online in het tijdschrift Nature. Humaan geneticus prof. dr. ir. Roel Ophoff van het UMC Utrecht was een van de leiders van het onderzoek.

De onderzoekers vonden in drie genen verschillen tussen schizofreniepatiënten en ­gezonde personen. Het gaat om genen die van belang zijn bij de ontwikkeling van de ­hersenen en in het bijzonder het geheugen ­(genen NRGN en TCF4). Daarnaast ­bezitten schizofreniepatiënten vaker specifieke ­varianten van het MHC-gen. MHC-moleculen zijn zeer belangrijk voor het functioneren van het immuunsysteem. Het zou erop ­kunnen wijzen dat infecties invloed hebben op het ontstaan van schizofrenie. Humaan geneticus prof. dr. Roel Ophoff van het UMC Utrecht legt uit wat de resultaten betekenen. “Doordat we nu weten dat deze genen betrokken zijn bij schizofrenie kunnen we beginnen de

biologische processen te bestuderen die ­leiden tot deze ziekte. De resultaten betekenen dus niet dat we kunnen voorspellen wie schizofrenie zal ontwikkelen. De winst zit in het ontrafelen van de oorsprong van de ziekte. En we moeten de oorsprong kennen om ­nieuwe ­behandelingsmethoden te ontwikkelen.” In het grootschalige onderzoek vergeleken weten­schappers de erfelijke eigenschappen van ruim 2.600 schizofreniepatiënten met ­bijna 13.500 gezonde personen. De uitkomsten van de genoomwijde analyses controleerden ze in 5.000 patiënten en 15.500 controles. Aan het onderzoek werkten meer dan negentig wetenschappers uit veelal ­Europese landen mee. Het Utrechtse deel is een samenwerking ­tussen de afdelingen ­Medische Genetica en Psychiatrie van het Rudolf Magnus Instituut. De Nederlandse patiënten die meegedaan ­hebben in dit onderzoek zijn grotendeels afkomstig van een samenwerkingsproject (GROUP) tussen de afdelingen Psychiatrie van het AMC ­Amsterdam, UMC Groningen, UMC Maastricht and het UMC Utrecht. In Nederland lijden ­ongeveer 25.000 mensen aan schizofrenie.

Sleutelgatoperatie rughernia minder effectief Opereren met de sleutelgattechniek is ­minder effectief dan de standaardoperatie voor een hernia in de onderrug. Dat zijn de onderzoeksresultaten die Mark Arts, onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en neurochirurg in het Medisch Centrum Haaglanden, vorige week in The Journal of the American Medical Association (JAMA) publiceerden.

Aan het onderzoek, onder leiding van prof. dr. Wilco Peul, hoogleraar neurochirurgie in het LUMC en neurochirurg in het MCH, ­deden 328 patiënten mee die langer dan acht ­weken beenpijn hadden van een rughernia. De ­patiënten kregen gedurende het eerste jaar niet te horen welke van de twee behandeltechnieken zij hadden geloot: de ­gangbare ­herniaoperatie, waarbij de spieren opzij ­worden geschoven, of de minder ingrijpende sleutelgatoperatie. Bij deze ingreep wordt de spier niet losgemaakt, maar verwijdert de chirurg de hernia via een buisje door de rug-

spier. De verwachting was dat patiënten die met de nieuwe ‘buisjesmethode’ geopereerd waren, minder rugpijn zouden hebben en sneller weer hun dagelijkse werkzaamheden konden oppakken. Dat bleek niet zo te zijn. Onderzoeker Mark Arts: “Iedere nieuwe operatietechniek zou dan ook eerst met de ­gouden standaard moeten worden vergeleken ­alvorens op grote schaal toe te passen.” Een jaar na de operatie was 79 procent van de patiënten die volgens de gangbare methode geopereerd was, goed hersteld. Bij patiënten die de ­nieuwe sleutelgatoperatie hadden gehad was dat 69 procent. Om de oorzaken van de ­mindere ­effectiviteit van de sleutelgatoperatie te ­kunnen vaststellen, is verder onderzoek ­nodig. De onderzoekers vermoeden dat het komt door het verminderde overzicht van de chirurg tijdens de sleutelgatoperatie. Tot nu toe nam men onterecht aan dat de sleutelgatoperatie beter zou zijn voor het herstel.

Patiëntenzorg

Maasziekenhuis haalt alle Smiley’s binnen

Van een zorgverzekeraar kreeg het Maasziekenhuis drie megataarten voor in totaal honderd personen.

Als vijfde ziekenhuis van Nederland ontving het Maasziekenhuis in Boxmeer op 9 juli de derde en laatste Smiley van de Vereniging Kind en Ziekenhuis. De kinderafdeling en de dagbehandeling voor kinderen kregen in juni 2008 elk al een Smiley. De derde Smiley is voor de kraamafdeling: de Smiley laat zien dat de zorg voor moeder en pasgeborene ­optimaal is.

Belangrijk criterium voor deze Smiley was het behalen van het WHO/ UNICEF-certificaat Zorg voor Borstvoeding. Hiermee laat het Maasziekenhuis zien dat het voldoet aan internationale richtlijnen en er alles aan doet om borstvoeding bij pasgeborenen te laten slagen. Tijdens het verblijf in het Maasziekenhuis gelden er een aantal afspraken. Baby’s die borstvoeding krijgen mogen bij de moeder op de kamer blijven, zodat zij direct merkt wanneer de baby honger heeft en meteen kan voeden. De baby’s krijgen geen flesje en geen fopspeen. Ook na de ziekenhuisopname is de zorg voor borstvoeding goed geregeld: Thuiszorg Pantein en andere kraamzorgorganisaties waarmee het Maasziekenhuis samenwerkt, zijn ook gecertificeerd. Naast de zorg

voor borstvoeding, heeft het Maasziekenhuis ­andere voorzieningen voor jonge ouders die de Stichting Kind en Ziekenhuis als voorwaarde stelt voor het behalen van de Smiley voor de kraamafdeling. Vrouwen ­kunnen ­zeven keer 24 uur bevallen met epidurale pijnstilling; de vader is de hele dag welkom en kan zelfs overnachten en het ziekenhuis heeft een ­Single Room Maternity. Dit is een éénpersoonskamer met extra ­voorzieningen, zoals de mogelijkheid om koffie of thee en ­beschuit met muisjes aan bezoek aan te ­bieden. Volgens Cees van Zitteren, afdelingshoofd Kinder­ afdeling en poli Kind hebben de medewerkers een geweldig resultaat neer­gezet: “Het gedrag van medewerkers is het ­allerbelangrijkste als je goede zorg wilt leveren. Daarnaast hebben veel eisen voor de ­Smiley’s te maken met ruimtelijke voorzieningen. Voorzieningen die in ons huidige gebouw lastig of niet te reali­ seren zijn. Toch hebben we dit maar mooi voor elkaar gekregen en alle drie de ­Smiley’s behaald. Dat vind ik een topprestatie. En straks in de nieuwbouw als de kraam- en de kinderafdeling bij elkaar zitten, wordt het ­alleen maar beter.”

Eerste Hulp voor de zorg bij e-learningvraagstukken De Nederlandse zorg begint zich steeds meer op e-learning te oriënteren om de ­opleiding van hun personeel vorm te ­geven. Noordhoff Uitgevers is een belangrijke marktspeler in Nederland op het gebied van kwalitatieve e-learning content voor zorgprofessionals. Inmiddels worden onder de merk-

naam ­CampusMed meer dan 500 e-learningmodules aangeboden voor verpleegkundigen, artsen, andere zorgverleners en medisch- en verpleegkundig studenten.

Ondanks de toegenomen interesse vanuit de zorg voor e-learning, is de introductie hier-

van voor zorginstellingen vaak een grote uitdaging. Want hoe pakt men zoiets aan, welk Leer Management Systeem kiest men hiervoor en in welke vorm? Welke inhouden zijn er te verkrijgen en op welke kwalitatieve en didactische zaken moet men letten? Wil de zorginstelling eigen content ontwikkelen, neemt ze generieke modules af of kiest ze voor maatwerk? Om zorginstellingen qua informatievoorziening op gang te helpen, heeft CampusMed haar website vernieuwd en uitgebreid met ­informatie over alle zaken die gepaard gaan bij de implementatie van e-learning. De site ­bevat uitgebreide informatie over strategie, implementatie, de beschikbare modules en men vindt informatie over wat een Elektronische Leer Omgeving inhoudt en welke vormen en mogelijkheden dit omhelst. De bezoeker kan van iedere genoemde module een testaccount aanvragen om zo de modules zelf uit te proberen. Verder worden in een uitgebreide FAQ alle meest gestelde vragen beantwoord, die in een pakket van eisen bij zorginstellingen voorkomen. Naast alle ­benodigde informatie vindt men artikelen over de effectiviteit van e-learning binnen de zorg­beroepen en

e­ valua­ties van e-learning projecten bij klanten van Noordhoff Uitgevers. Zo heeft men van meet af aan een duidelijker beeld van welke zaken belangrijk zijn, om een succesvolle gang naar e-learning te maken. Noordhoff Uitgevers werkt inmiddels onder andere samen met het AMC, UMC Utrecht, VU Medisch Centrum, Diakonessenhuis Utrecht, de Alysis Zorggroep, de Hogeschool van Amsterdam, Emma kinderziekenhuis etc. Daarnaast wordt CampusMed in Duitsland door meer dan zeventig ziekenhuizen ­ingezet. Dankzij deze ervaringen is Noordhoff ­Uit­gevers in staat zorginstellingen bij te staan in de complexe weg naar een e-learningintroductie. Sinds 9 juli is de nieuwe website online! Kijk op www.campus-med.nl.

Let op: De eerste vijftig bezoekers die via de site een ‘Zakboekje: Eerste Hulp bij ­Rekenen’ (een ondersteunend zakboekje met de meest voorkomende rekenmodules binnen de zorg) aanvragen, krijgen deze voor hun gehele afdeling van Noordhoff Uitgevers cadeau. Men kan dit aanvragen onder Contact / Ik wil meer informatie.


11

Patiëntenzorg

GHZ ondersteunt zieken Kameroen

Erasmus MC opent speciale kamers voor palliatieve hoofd-halskankerpatiënten Erasmus MC in Rotterdam opende op 29 juni twee speciale kamers voor hoofdhalskankerpatiënten in de laatste levensfase. In de nieuwe kamers is alle zorg erop gericht de kwaliteit van de laatste levensfase van pallia­tieve patiënten en hun naasten zo hoog ­mogelijk te houden.

De zorgverleners beperken medische handelingen tot het noodzakelijke niveau en ­leggen meer nadruk op extra aandacht en het ­bieden van een luisterend oor aan de patiënt en zijn naasten. Tot voor kort lagen palliatieve en curatieve patiënten gezamenlijk op zaal, waardoor een rustig verblijf voor palliatieve patiënten niet optimaal kon worden aangeboden. In Nederland is de zorg voor patiënten met ­tumoren in het hoofd-halsgebied geconcentreerd in academische ziekenhuizen en gespecialiseerde centra. Er zijn meer dan twintig verschillende disciplines betrokken bij de behandeling van hoofd-halskanker­patiënten. Door de locatie van tumoren worden deze

Florens Versteegh en Monique Verdier.

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda ondersteunt de gezondheidszorg in Kameroen met een bijzonder project: het GHZ heeft hier een aantal ziekenhuizen ‘geadopteerd’. Kinderarts Florens Versteegh stond aan de basis van dit initiatief en Monique Verdier, directeur Patiëntenzorg, wist de Raad van Bestuur van het GHZ voor het plan te winnen. Beiden vertellen enthousiast over het Kameroen-project dat nu vorm begint te krijgen.

Florens Versteegh: “Een paar jaar geleden hadden we een co-assistent uit Kameroen, ­Sabine Fonderson. Zij had haar studie in ­Nederland gevolgd en deed bij ons een verdiepingsstage. Daarna ging ze terug naar haar land om daar te werken. Op een dag belde ze me: ze had een stichting opgericht om ver­betering te brengen in de gezondheidszorg in de regio waar ze werkt, in het noordwesten van Kameroen. Ze wist dat het Groene Hart Ziekenhuis diverse projecten ondersteunt en vroeg om hulp.” Versteegh legde de hulpvraag voor aan collega’s. Al gauw kwam er een werkgroep tot stand waarin, naast Versteegh, ook plastisch chirurg Rick Scholtens en gynaecoloog Hans van Huisseling zitting namen. Zij werkten een ziekenhuisbreed plan uit waarbij praktische hulp en kennisoverdracht centraal staan. “Wij geloven niet in het geven van geld. Ons primaire doel is het opleiden van mensen zodat ze zelfvoorzienend worden. Ook vinden we het belangrijk dat het verzoek uit het land zelf komt, we willen niet onze ideeën opdringen”, aldus Versteegh. Opleidingsplan

Afgelopen december zijn de projectleden naar Kameroen gegaan om te onderzoeken waar

Nummer 12 15 juli 2009

de lokale ziekenhuizen precies behoefte aan hebben. Uiteindelijk is ervoor gekozen om in twee ziekenhuizen te starten met plastische chirurgie én daarnaast een opleidingsplan in gang te zetten. Hierbij gaan niet alleen artsen en verpleegkundigen kennis overdragen aan collega’s in Kameroen, ook technici en ­managers doen mee. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren op bouwtechnisch en ­organisatorisch gebied én bij het repareren van apparatuur. Versteegh legt uit waarom juist de plastisch chirurg als eerste wordt ­ingeschakeld: “Artsen in Kameroen doen ­eigenlijk alles: ze geven medicijnen, helpen bij bevallingen, zetten breuken en verrichten levensreddende operaties. Het werk van de plastisch chirurg sluit hierop aan: het opereren van bijvoorbeeld klompvoeten, ‘hazenlippen’ en brandwonden.”

patiënten geconfronteerd met problemen met eten, drinken, praten, slikken en ademen. Jaarlijks worden in het Erasmus MC op de Centrumlocatie en in de locatie Daniel den Hoed ruim vijfhonderd nieuwe patiënten met een hoofd-halstumor behandeld. Zo’n dertig procent van de hoofd-halskankerpatiënten belandt binnen het jaar in de palliatieve fase, de periode vanaf de diagnose van een niet te genezen tumor tot en met het overlijden van de patiënt. In deze fase van het ziekteproces is de behandeling gericht op verlichting van de lichamelijke en psychosociale klachten. ­Genezing van de patiënt wordt niet meer nagestreefd. “Wij willen palliatieve patiënten een rustig verblijf bieden zonder onnodige medische interventies. Drie keer per dag temperatuur opmeten bijvoorbeeld is belastend voor deze mensen. Beter is dat de verpleegkundige even naast het bed komt zitten en extra tijd neemt voor de patiënt en diens naaste”, zegt dr Lilly-Ann van der Velden, KNO-arts en Hoofd-halschirurg Erasmus MC Rotterdam.

Flevoziekenhuis krijgt nieuw gezicht

Vakantie inleveren

De medewerkers van het GHZ leveren zelf ­vakantiedagen in om aan de slag te gaan in Kameroen, maar daarnaast is er wel geld ­nodig voor reiskosten en goederentransport. “Operatiegassen wegen behoorlijk wat”, geeft Versteegh als voorbeeld. Monique Verdier is al in gesprek met de KLM en probeert voor elkaar te krijgen dat materialen gratis worden vervoerd. Ook is zij bezig met fondsenwerving, onder meer bij diverse serviceclubs. “We zijn bezig met de oprichting van een stichting voor het Kameroen-project, met een eigen ­girorekening. Zo houden we de finan­ciën transparant”, zegt Verdier. Verder wordt er gewerkt aan een website waar het nieuws over het Kameroen-project kan worden ­gevolgd.

“Een nieuw gebouw en een nieuwe organisatie, dat verdient een nieuw ‘jasje’." Met die woorden onthulde ­bestuursvoorzitter Jeltje Schraverus, in aanwezigheid van tientallen medewerkers en bezoekers, het nieuwe logo van het Flevoziekenhuis in Almere. Het logo verbeeldt de nieuwe identiteit van het Flevoziekenhuis. Hierin komen de beste zorg, gastvrijheid, groei, vernieuwing, verbinding en ondernemerschap samen. “Dit nieuwe logo laat het nieuwe gezicht van het Flevoziekenhuis zien”, aldus een trotse bestuursvoorzitter. De vlaggen met het nieuwe logo wapperen inmiddels in de masten voor het ziekenhuis.

Feestelijke onthulling speelwand OLVG

Door Gerdi Wijting

’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer start polikliniek voor duizeligheidklachten ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer is vorige maand gestart met een duizeligheid­ polikliniek. De keel- neus en oorartsen werken hierbij nauw samen met de ­neurologen, longartsen en fysiotherapeuten van het ­ziekenhuis. Patiënten weten hierdoor sneller de oorzaak van hun klachten en wat eraan ­gedaan kan worden.

M. van Zanten, KNO-arts in ’t Lange Land Ziekenhuis, vertelt: “Patiënten moesten voorheen vaak veel specialisten langs om de oorzaak van hun duizeligheid te achterhalen. Met de komst van de gespecialiseerde duizeligheidpolikliniek hebben we het traject dat de patiënt aflegt aanzienlijk weten te verkorten van drie maanden naar twee weken. Patiënten

met duizeligheidklachten gaan ­altijd in eerste instantie naar hun huisarts. Die onderzoekt vervolgens of er niets acuuts aan de hand is. Is dit niet het geval dan krijgen deze patiënten een vragenlijst van onze duizeligheidpolikliniek mee. Het is de bedoeling dat de patiënt de vragenlijst thuis invult en vervolgens naar ons opstuurt. Wij nemen deze vragenlijst door en kijken of de patiënt in aanmerking komt voor een bezoek aan ons spreekuur. De patiënt wordt vervolgens gebeld voor een afspraak om op één ochtend een serie onderzoeken te doorlopen. Deze onderzoeken worden zo gepland dat de patiënt van onderzoek naar onderzoek door kan, dus zeer efficiënt. Het gaat hier om een gehoortest, een evenwichtsonderzoek en een hyperventilatieonderzoek.”

De Kinderpolikliniek van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)in Amsterdam organiseerde onlangs diverse leuke activiteiten voor de patiëntjes ter gelegenheid van de onthulling van een bijzondere speelwand in de wachtruimte. De wand is ontworpen door bureau Vof Vingerling & de Bruyne, gespecialiseerd in het maken van speelmuren/speelgoed en kijkplaten voor kinderafdelingen van ziekenhuizen. De speelwand heeft als thema insecten omdat het dichtbij de belevingswereld van een kind staat. Het intrigeert, maakt aanspraak op fantasie en behendigheid van het kind en nodigt uit om zelf te gaan tekenen en kleuren.


Nummer 12 15 juli 2009

12

Advertentie

PATIENTEN MONITOREN

EN JE EIGEN CARRIÈRE BEWAKEN TMI BIEDT TMI ZOEKT • verpleegkundigen (A, B en gespecialiseerd) • vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris • meer ervaring door afwisselend werk • operatieassistenten • een auto vanaf 28 uur per week • anesthesie medewerkers • gipsverbandmeesters • scholing op maat • laboranten (ook HLO) • KNF medewerkers • doktersassistenten • apothekersassistenten • CSA medewerkers al het bovenstaande met recente ziekenhuiservaring Werken op jouw manier! Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract. Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?

KOM EENS PRATEN BIJ TMI. DE DETACHEERDERS IN DE ZORG. www.tmidetachering.nl


13

Nieuwbouw

Financiering Isala klinieken rond

Nummer 12 15 juli 2009

Gebouwen in zorgsector kunnen worden voordragen voor Hedy d’Ancona-prijs De Hedy d’Ancona-prijs is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en bouwwereld. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen.

Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Iedereen kan een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, gemeenten, gebruikers. Men kan een gebouw voordragen dat in de periode van 1 januari 2007 tot 1 juni 2009 is voltooid en in gebruik is genomen. Het deelnameformulier is vanaf 1 augustus te downloaden. Inzenden kan tot 1 oktober. Half november 2009

Met de ondertekening van de financieringsovereenkomst staat niets de nieuwbouw meer in de weg.

Isala klinieken in Zwolle en bankenconsortium Rabobank, BNG en Fortis hebben op 22 juni hun handtekening gezet onder de financieringsovereenkomst voor de nieuwbouw van Isala klinieken. Met deze ondertekening is de volgende stap gezet in de realisatie van een nieuwe eigentijdse huisvesting van dit ziekenhuis.

Met de ondertekening van de financieringsovereenkomst staat niets meer de nieuwbouw van Isala in de weg, aldus Marjanne Sint, ­bestuurvoorzitter Isala klinieken. “Isala ­klinieken is het eerste zieken­huis dat op een verantwoorde manier en ­zonder financiële steun van het Rijk zijn nieuwbouw weet te ­financieren. Dat banken ons in deze tijd van ­financiële krapte zoveel geld willen lenen, geeft aan dat zij, net als wij, ervan overtuigd zijn dat Isala een gezonde toekomst voor zich heeft. De nieuwbouw kan nu echt van start. We krijgen straks een nieuw ziekenhuis dat past bij onze ambities: groots in onze zorgverlening, met een scherp oog voor de menselijke maat en binnen onze financiële moge-

lijkheden.” Rabobank IJsseldelta, huisbankier van Isala klinieken, is trots dat zij in deze tijd, waarin de financiering van complexe investeringen niet gemakkelijk is, in staat blijft de verbindende schakel te zijn. Vertrouwen

­ irectievoorzitter Trudy Huisman licht dit toe: D “De financiering van de nieuwbouw van Isala is ook bijzonder door de omvang van de financiering in deze tijd van kredietcrisis waarin het financieren van complexe en grote projecten niet gemakkelijk is. Met het vertrouwen dat de Rabobank geniet als stabiele partner in de financiële wereld zijn we in staat geweest een stevig consortium te vormen met Fortis en BNG. Vanuit dit consortium wordt het financieringsarrangement van 442,5 miljoen euro verstrekt. Dit alles maakt dat ik trots ben dat wij als Rabobank in Zwolle onze kracht van de coöperatie hebben kunnen laten zien door partijen met elkaar te verbinden en hiermee bij te dragen aan de ambities van Isala.” De nieuwbouw start in september van dit jaar.

maakt de jury tenminste drie en maximaal vijf ­genomineerde projecten bekend. In 2010 zal tijdens een openbare bijeenkomst, waarbij de juryleden en de genomineerden aanwezig zijn, de eerste Hedy d’Ancona-prijs voor het excellente zorggebouw worden uitgereikt. ­Gelijktijdig wordt een publicatie gepresenteerd. Deze omvat behalve een presentatie van de genomineerde projecten, ook essays over thema’s die voortkomen uit expertmeetings. Voorbeeldige architectuur

De Hedy d’Ancona-prijs voor het excellente zorggebouw heeft als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorgsector bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, overheden en ontwerponderwijs. Meer informatie is te verkrijgen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur: www.architectuurfonds.nl.

IJsselland Ziekenhuis breidt aantal parkeerplaatsen flink uit op de parkeerdruk in de ­woonwijken rond het ziekenhuis. Het ziekenhuis wil daarom de parkeerfaciliteiten uitbreiden en heeft vorig jaar de benodigde vergunningen aan­gevraagd bij de gemeente. In de voor­bereidingen naar het parkeerdek is nu het contract met de aannemer ondertekend.

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel en bouwbedrijf Aan De Stegge Twello hebben op 23 juni een contract ondertekend voor de bouw van een parkeerdek op het terrein van het ziekenhuis. Het contract is getekend onder voorbehoud van de vergunningverstrekking door de gemeente. Deze vergunning volgt naar verwachting later dit jaar. Daarna kan de bouw van start.

Twee lagen

Het IJsselland Ziekenhuis kampt al geruime tijd met een tekort aan parkeerplaatsen voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Patiënten en bezoekers moeten vaak lang zoeken voor een parkeerplek. Dat is onacceptabel. Bovendien heeft het tekort aan parkeergelegenheid op het terrein van het ziekenhuis zijn weerslag

Het parkeerdek dat twee lagen telt, komt te staan op een deel van het huidige parkeerterrein en zal gaan voorzien in 237 extra plaatsen. De totale parkeercapaciteit komt daarmee op 773 plaatsen. Zo spoedig mogelijk na de afronding van het vergunningentraject met de gemeente start het IJsselland Ziekenhuis de bouw van het parkeerdek

Dialysecentrum Zoetermeer krijgt nieuwe tuin

Met de ondertekening van het contract is het nieuwe parkeerdek weer een stap dichterbij gekomen.

Deventer Ziekenhuis bouwt elfde OK Het Deventer Ziekenhuis gaat zijn OK-capaci­ teit vergroten door de bouw van een elfde operatiekamer. De zorginstelling wil patiënten snel helpen en de wachtlijsten terugbrengen.

Enkele enthousiaste vrijwilligers hebben eind vorige maand een mooie tuin aangelegd bij het nieuwe Dialyse­ centrum Zoetermeer. Het Dialysecentrum Zoetermeer is een samenwerkingsverband tussen ’t Lange Land ­Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis. In december 2008 opende het Dialysecentrum Zoetermeer haar deuren voor drie dagen in de week. In korte tijd vonden steeds meer patiënten hun weg naar het Dialysecentrum en afgelopen voorjaar werden de openingstijden uitgebreid van drie naar zes dagen per week. Het Dialysecentrum biedt de patiënt ­tijdens de dialyse diverse voorzieningen: van televisie en computer tot een krantje. Met dank aan de inzet van alle vrijwilligers hebben de patiënten met de aanleg van de nieuwe tuin nu ook een ontspannen uitzicht op het groen.

Sinds de opening van het Deventer ­Ziekenhuis, in september vorig jaar, komen er veel patiënten naar het ziekenhuis. Het is bij een nieuw gebouw gebruikelijk dat er meer ­patiënten ­komen en ook in Deventer is een ­hogere groei. Het ziekenhuis wil dat de ­patiënten niet lang hoeven wachten op zorg. Om die reden zoekt het aldoor naar manieren om de planning en doorstroom van de zorg te ver­beteren. Het ­ziekenhuis wil zo volgend jaar een toe-

gangstijd tot de polikliniek van maximaal tien ­dagen realiseren. Maar aan de efficiency zit een grens. Nu de groei van het ziekenhuis groter dan verwacht is, heeft de directie ­gezocht naar uitbreiding van de capaciteit. Die is er fysiek omdat het ziekenhuis op de groei is gebouwd. De nieuwe Operatiekamer komt dan ook ­inpandig, in de ruimte waar nu nog de uitslaapkamer voor kinderen is. Die verhuist naar een OK voor kleine ingrepen, een ruimte die daarmee twee functies krijgt. De aannemer is vorige week al aan de slag gegaan. Door ­tijdens de vakantieperiode te bouwen wordt het zorgproces zo weinig mogelijk gestoord.


14

Nummer 12 15 juli 2009

Advertentie

Bij ISS Hospital Services staat Hospitality centraal Het jaarlijkse symposium van ISS Hospital Services werd in april georganiseerd voor een enthousiast publiek. Het thema was “Hospitality” en diverse uitstekende sprekers gingen in op het belang daarvan voor de zorg. Het is goed om nogmaals stil te staan bij de boodschap van de verschillende sprekers, afkomstig uit de werelden van het onderwijs, consultancy, het ziekenhuis en het hotelwezen. ISS is continu actief om haar dienstverlening met veel gastvrijheid bij haar klanten te realiseren. Ook de hospitality op de symposiumdag zelf was prima voor elkaar, zoals uit de verschillende foto’s blijkt.

Jan Kreeft, Commercieel Directeur ISS Hospital Services

Z

roup: Maxwell G r e n rt a P erelden” inkhof, van twee w e Hans Lipp st e b t e H llerie: “ org en Hote

chool: Business S ty li a it sp o ure” nH ality & Leis ssen, Saxio it ij h sp T o s H a r m o o Th sis vo ce is de ba “Experien

huis: levo Zieken s” F B v R r te rzit ze prestatie verus, Voo teunt al on rs e Jeltje Schra d n o e fi e filoso “Plane Tre

uin:

D r Huis ter el Directeu privé” ie rc e m m o C n kkermans, , zakelijk e Stephan Sto n zijn eigen beleving “Iederee


15

ICT / Innovatie

Elektronische info voor alle paramedici Het bevorderen van elektronische uitwisseling van patiëntgegevens in de hele paramedische sector. Dat is de belangrijkste doelstelling van het programma e-Paramedici van Nictiz, de organisatie die zich bezighoudt met landelijke invoering van zorg-ICT. Het programma moet er toe leiden dat alle paramedici, zoals fysiotherapeuten, diëtisten en podotherapeuten, kunnen beschikken over relevante gegevens die nodig zijn voor de behandeling. Daarmee wordt aangesloten bij EPD-projecten elders, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, bij huisartsen en apothekers.

Recent heeft Jacomijn Harmsen, in samen­ werking met het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi), een behoeftenonderzoek af­ gerond, waarbij de wensen en mogelijkheden in kaart zijn gebracht. In het Westfriesgast­ huis in Hoorn is de MBB’er (medisch beeld­ vormings- en bestralingsdeskundige) Dirk Prins geraadpleegd. Hij werkt met het PACSsysteem, waarmee beelden en verslagen van radiologen worden verstuurd. “Op zich naar tevredenheid, maar de uitwisseling met andere ziekenhuizen kan beter”, zegt Prins. “Ook is inzicht gewenst in zaken als contra-indicaties voor bepaalde medicijnen. De beschikbaar­ heid van dergelijke informatie levert winst op voor de professional, en voor de patiënt zou het helemaal geweldig zijn. Hij hoeft dan immers niet meer telkens hetzelfde verhaal te vertellen, en de kans op fouten neemt af.” Voor de verdere toekomst kun je zelfs denken aan een radiologisch of stralings-‘paspoort”, dat de complete röntgengeschiedenis van de patiënt bevat, aldus de MBB’er. “Er is dus op het vlak van elektronische uitwisseling nog genoeg te doen.” Meer informatie over ­e-Paramedici is te vinden op www.nictiz.nl onder Toepassingen, Paramedische zorg. Hier

Hubrecht Instituut maakt stamcellen van gewone lichaamscellen Het Hubrecht Instituut gaat via een nieuwe methode stamcellen maken. Via de zogenaamde iPS-techniek is het mogelijk stam­ cellen te maken van gewone lichaamscellen. Het instituut heeft hiervoor stamcelonderzoeker dr. Niels Geijsen van het Harvard Stem Cell Institute aangetrokken. Het stamcel­ onderzoek is veelbelovend voor het opsporen en behandelen van ziekten zoals Alzheimer. Het Hubrecht Instituut is een KNAW-instituut en is geaffilieerd met het UMC Utrecht.

g­ ebruik van embryonale ­stamcellen is dat wel het geval. Een veelbelovende toepassing van de iPS-methode is het maken van cellijnen van patiënten voor het bestuderen van ziektes. Het is bijvoorbeeld mogelijk een iPS-stamcel van een Alzheimer-patiënt uit te laten groeien tot een zenuwcel. Deze ‘Alzheimer-zenuwcel’ worden vervolgens vergeleken met gewone zenuwcellen en dat levert wellicht aanwijzin­ gen voor de vroege opsporing van de ziekte. Behandelingen

Geijsen werkt nu bij het Harvard Stem Cell ­Institute in Boston. Vanaf deze maand begint hij met het opzetten van een onderzoeksgroep bij het Hubrecht Instituut. Geijsen is een ­expert in de zogenaamde iPS-techniek ­(‘induced ­pluripotent stem cells’). Via deze methode kan elke lichaamscel getransformeerd worden tot een stamcel. ­iPS-stamcellen hebben bijna dezelfde eigenschappen als ­stamcellen uit ­embryo’s die overblijven na IVF-behandelin­ gen. Maar aan het maken van iPS ­stamcellen kleven geen ethische bezwaren, bij het

Veel paramedici werken in of samen met een ziekenhuis, maar uiteraard niet allemaal. ­Bovendien verschilt de mate van automati­ sering per beroepsgroep. “Daarom ­kiezen we voor een gedifferentieerde aanpak”, zegt ­Jacomijn Harmsen, projectmedewerker ­e-Paramedici bij Nictiz. “Als een bepaalde discipline minder ervaring heeft met vernieu­ wende ICT-toepassingen, is andere hulp nodig dan voor disciplines die al verder zijn.” Behoeftenonderzoek

Nummer 12 15 juli 2009

J­ acomijn Harmsen, projectmedewerker ­e-Paramedici bij Nictiz.

wordt ook het rapport gepubliceerd over het behoeftenonderzoek.

Bij het Harvard Stem Cell Institute hebben onderzoekers al twintig ziekte-specifieke ­cellijnen gemaakt, onder meer van ­Parkinson en diabetes type I. Een stap verder is het ge­ bruik van iPS-stamcellen voor behandelingen. De hoop is dat iPS-stamcellen kunnen ­worden gebruikt om defecte cellen of zelfs hele ­organen in patiënten te vervangen. ­Weefsel gemaakt via iPS-stamcellen bestaat per defini­ tie uit lichaamseigen cellen en zal dus geen afstotingsreactie geven als het wordt terug­ geplaatst in het lichaam.

Wachtkamer-tv’s aanwezig op alle poliklinieken in het Flevoziekenhuis Informatie over het ziekenhuis, de artsen en eventuele uitlooptijden van de spreekuren en het weer. Dat en meer is sinds vorige week te zien op de wachtkamer-tv’s in alle ontvangstruimten van het Flevoziekenhuis in Almere.

Het ziekenhuis wil patiënten met de wacht­ kamer-tv’s voorzien van belangrijk nieuws over het ziekenhuis, zoals de legitimatieplicht

en nieuwe onderzoeks- en behandelmogelijk­ heden. Ook de weersvooruitzichten en nieuws­ berichten zijn op de tv’s te zien. Alle polikli­ nieken en afdelingen hebben de ­mogelijkheid om specifieke informatie te geven over bij­ voorbeeld de specialisten, informatieavonden en eventuele uitlooptijden van de spreekuren. Deze informatie wordt komende maanden per polikliniek toegevoegd.

Er is op het vlak van elektronische uitwisseling nog veel te doen.

Alle poliklinieken en afdelingen hebben de ­mogelijkheid om specifieke informatie te geven over bijvoorbeeld de specialisten, informatieavonden en eventuele uitlooptijden van de spreekuren.

De wereld binnen handbereik vanuit het ziekenhuisbed in het UMC Utrecht Behalve uitgever is de Gouda Media Groep ook reclame- en ontwerpbureau. Folders, brochures, huisstijlen, flyers, boekjes, jaarverslagen, nieuwsbrieven, websites? Bel voor meer informatie met 0182-322456. Zie ook www.goudamediagroep.nl

Tv kijken, radio luisteren, bellen en internetten, sinds dinsdag 7 juli kunnen patiënten dat allemaal, en meer, vanuit het ziekenhuisbed. In het UMC Utrecht is op die dag het infotainment systeem feestelijk geopend in het ­bijzijn van Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht en ­Manuel Venderbosch, presentator van het ­tv-programma ‘Afslag UMC Utrecht’.

“Met één druk op de knop heeft de patiënt de wereld nu binnen handbereik”, zo vat Jan Kimpen de voordelen van het infotainment systeem voor de patiënt kernachtig samen. Met het infotainment systeem wil het UMC Utrecht zorgen dat de overgang van thuis naar het ziekenhuis voor patiënten zo soepel mogelijk verloopt. Het haalt de buiten­wereld binnen waardoor de patiënt zich minder

g­ eïsoleerd voelt van het vertrouwde, ­sociale netwerk thuis. Het infotainment systeem ­bestaat uit een goed leesbaar touch screen dat met een vinger bediend kan worden. Zo nodig kan gebruik worden gemaakt van een toetsenbord. Het UMC Utrecht biedt deze diensten bij alle 818 bedden in het ziekenhuis. De diensten worden gratis aangeboden, met uitzondering van ­bellen met mobiele num­ mers en het ­buitenland. Behalve ontspanning en informatie biedt het infotainment systeem op termijn ook tal van voorlichtings- en com­ municatiemogelijkheden. Zo kan de patiënt betrokken worden bij het zorgproces door de mogelijkheid te bieden om het eigen elektro­ nisch ­patiëntendossier in te zien. Ook het uit­ kiezen van ontbijt, lunch of diner en het inzien van de catalogus van de patiëntenbibliotheek behoort tot de mogelijkheden.


16

Nummer 12 15 juli 2009

Werken in de ZORG

Advertentie

Zoek een baan die bij je past! bet

P rou wb ersoo aar n en lijk, pro fess io

dpz Verpleegkundige/Verzorgende IG

nee

l!

direct personeel voor de zorg

Ben je gediplomeerd verpleegkundige niveau 4/5 of verzorgende ig? En ben je op zoek naar een afwisselende baan in de zorg? Neem dan eens een kijkje op onze vernieuwde website:

DPZ is een toonaangevend personeelsbemiddelingsbureau in de zorg. Voor verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook assisterenden en helpenden kunnen bij ons terecht. Zoek je een baan in Limburg of Zuid-Oost Brabant?

www.care4care.nl

Neem dan contact met

Wij zijn op zoek naar jou en wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden!

ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Teken jij voor een nieuwe baan in de zorg?

DPZ Aan Vijftien 15, Nederweert Postbus 2835, 6030 AC Nederweert T: 0495-631301 F: 0495-622687 info@directpersoneelvoordezorg.nl www.directpersoneelvoordezorg.nl

CareFirst Wie zijn wij CareFirst is een belangrijke speler in de sector Zorg, Werk en Inkomen. Wij zijn één van de grotere partijen op het gebied van arbeidsbemiddeling tussen (para)medici en opdrachtgever. Ons moderne kantoor is gevestigd in Huis ter Heide (Utrecht). CareFirst bemiddelt arbeidsdeskundigen, indicatiestellers, verzekeringsartsen, verpleegkundigen, reïntegratiespecialisten en vele andere (para)medici binnen deze sector. Met een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers hebben wij een landelijke dekking. Persoonlijk contact CareFirst hecht veel waarde aan persoonlijk contact, een belangrijk kenmerk in onze bedrijfscultuur. Wij gaan voor een lange termijnrelatie. Daarom zijn de mensen van CareFirst ook zo belangrijk. Zij hebben ervaring binnen het werkveld van onze klanten en zijn allen een specialist in hun vak. Door hun ervaring zijn zij in staat om partijen op succesvolle wijze bij elkaar te brengen. Meer informatie? Voor meer informatie kijk op onze website www.carefirst.nl.

‘Zelfstandige in de zorg: jouw toekomst?’

werken in de zorg? www.zorgvacaturesonline.nl

Maar hoe start je dan als zzp’er? wat komt er allemaal op je af en wat moet je regelen? CareFirst helpt jou om deze vragen te beantwoorden. Daarnaast bieden we jou de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd als zzp’er aan de slag te gaan! INTERESSE OF VRAGEN? Neem dan contact op met Pieter Koenis [tel. 030 - 229 60 12] of Jolandi Schreuder [tel. 030 - 229 60 13] voor een vrijblijvend gesprek om jouw wensen en mogelijkheden te bespreken.

Dolderseweg 2 | 3712 BP Huis ter Heide

www.carefirst.nl


17

Werken in de Zorg

Nummer 12 15 juli 2009

Beroep in Beeld

Honderd Wajongers aan het werk in Slotervaartziekenhuis

Naam: Theo Schers Leeftijd: 46 jaar Opleiding: geneeskunde, specialisatie sportgeneeskunde Beroep: sportarts Ziekenhuis: TweeSteden Ziekenhuis, locatie Tilburg

Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis gaat in de komende twee jaar honderd jongeren met een beperking een werkplek bieden. Hier­ bij past het ziekenhuis een nieuwe methode toe, de participatieve werkaanpassing.

De Universiteit Maastricht en UWV ontwikkelden deze nieuwe methode. Uniek is dat bestaande functies worden aangepast aan de (beperkte) arbeidsmogelijkheden van de jongeren. Het doel is om de Wajongers een duurzame functie aan te bieden. Snelle uitval, een veel voorkomend verschijnsel, moet daarmee voorkomen worden. De meeste Wajongers zijn goed in staat eenvoudige werkzaam­

U bent sportarts. Waarom is het belangrijk dat er een arts is die gespecialiseerd is in sport(blessures). Kunnen deze patiënten niet net zo goed worden behandeld door andere artsen?

“Jaarlijks ontstaan er ongeveer drie ­miljoen sportblessures. Meer dan de helft wordt ­behandeld door de huisarts en/of fysiotherapeut en/of medisch specialist (orthopedisch chirurg of sportarts). Behandeling door een sportarts is met name geïndiceerd bij overbelastingsklachten bij tendo(myo)gene aandoeningen (spier- en/of peesaandoeningen) of op arthrogeen gebied (de gewrichten). Maar ook bij sportgerelateerde klachten, die niet voortkomen uit het bewegingsapparaat, zoals inspanningsgebonden buikpijn. Om een goede analyse te maken en een juiste therapie in te stellen voor deze klachten is het noodzakelijk dat de behandeld arts beschikt over kennis van zaken met betrekking tot de sportbelasting (bijvoorbeeld inzicht in aard, wijze en technische aspecten van de diverse sporttakken), belastbaarheid van de sporter (bijvoorbeeld testen van kracht en stabiliteit), herkennen van bepaalde specifieke blessures bij bepaalde sporttakken, klinische beelden (bijvoorbeeld tendinopathie ofwel peesaandoeningen of stressfractuur), diagnostische mogelijkheden en juiste therapie en/of advisering. Dit breed kennisgebied past eigenlijk alleen bij de sportarts.” Kunt u een omschrijving geven van uw ­beroep? Waar houdt u zich voornamelijk mee bezig?

“Ik hou me voornamelijk bezig met het ­diagnosticeren en behandelen van sportgerelateerde klachten, met name in relatie met het bewegingsapparaat.”

heden (elementaire taken) te verrichten in een ­gestructureerde werkomgeving met niet al te veel afleiding en voldoende begeleiding. De methode van de Universiteit Maastricht en UWV richt zich op deze elementaire ­taken. UWV gaat de bestaande functies in het ­Slotervaart ziekenhuis analyseren en geeft aan waar deze zo nodig aangepast moeten worden. Daarbij hoeft het niet alleen te gaan om verzorgende taken als koffie schenken of maal­ tijden rondbrengen. Er kan ook gedacht worden aan het gezelschap houden van patiënten of aan de ondersteunende functies als schoonmaak en keuken- en kantinetaken.

Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam hoort bij de Beste Werkgevers 2009 Moet iemand zelf (een beetje) sportief zijn om dit werk te kunnen doen?

“Affiniteit met sporten heeft natuurlijk wel een meerwaarde met betrekking tot de benadering en advisering van sporters, maar het is geen conditio sine qua non.” Waarom heeft u ervoor gekozen sportarts te worden?

“Ik heb altijd veel gesport en ben zelf ook diverse keren geblesseerd geweest. Ik raakte daardoor geïnteresseerd in blessures bij sporters. Dan kom je al snel uit bij de sportgeneeskunde.”

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam hoort bij de Beste Werkgevers van 2009 en ontving op basis van de resultaten van een medewerkersonderzoek een zilveren positie in de Beste Werkgevers Gids 2009. In een grootschalig werkgeversonderzoek zijn 263 organisaties met elkaar vergeleken. Aan de medewerkers is gevraagd om een oordeel te geven over de bedrijfscultuur, werkzaam­ heden, leidinggevende, arbeidsomstandig­ heden en ontwikkelingsmogelijkheden.

De belangrijke rol van medewerkers in het uitdragen van de kernwaarden (betrouwbaar,

gastvrij, deskundig en innovatief) en het ­realiseren van de ambities van het ziekenhuis leiden er, samen met de krapper wordende ­arbeidsmarkt, toe dat het Sint Franciscus Gasthuis zich meer dan ooit richt op het boeien en binden van zijn medewerkers. Om de ambities in een concurrerende arbeidsmarkt te realiseren, is de inzet van de gehele organisatie nodig om voldoende en gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en ze te behouden. Het Sint Franciscus Gasthuis biedt een marktconforme beloning, coachend leiderschap en ruime ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat vindt u het plezierigst/onplezierigst in dit werk?

“Ik heb vaak te maken met positief ingestelde sporters, die goed gemotiveerd zijn om adviezen op te volgen. En het werk biedt veel afwisseling.” De sportgeneeskunde is volop in ontwikke­ ling. Hoe ziet u de toekomst?

“De sportgeneeskunde zal zich verder ontwikkelen tot een volwaardig klinisch specialisme.”

Zwijgen is zilver Ze komt al jaren niet meer op de praktijk. Omdat ze ver in de negentig is, heeft ze ­inmiddels recht op zo af en toe een visite, ook bij een onschuldig hoestje. Overigens vragen oudjes van in de negentig nooit om een dokter bij een verkoudheid. Hoe dichter bij de dood, hoe minder te verliezen. Haar man is alweer jaren geleden overleden maar in elk gesprek is hij aanwezig. Vol ontzag wordt hij telkens op een voetstuk geplaatst en in het verlengde van hem schuift ook zij een beetje aan op het voetstuk. De vrouw van de wethouder. Bij het laatste bezoek nam het gesprek een plotse wending: heb ik het allemaal wel goed gedaan dokter? Om zich heen had ze gezien hoe vrouwen meer voor zichzelf opkwamen en ze ging nu pas zien dat ze te lang te veel over zich heen had laten komen. Was zoonlief ’s ochtends thuis per stuit door de huisarts op de wereld gebracht, diezelfde middag ging de wethouder weer naar zijn werk. Zelfs de dokter had dat raar gevonden, vertrouwde ze me toe. Hoe lang kunnen woorden van een dokter nadreunen! Pas nu ze het nodig had vond ze er steun bij. En ja, de dokter had het ook raar gevonden dat haar man niet mee was gegaan toen ze ooit met een acute blinde darmontsteking naar het ziekenhuis moest. Nu ze ­alles weer overzag vond ze dat ze te lang had gezwegen. Gek hè, maar nu heb ik er pas last van, toen niet, probeerde ze me te

overtuigen. Ik kan me niet voorstellen, waar bleven de ­irritaties dan? vroeg ik. Ze herinnerde zich weer de slapeloze nachten. En ze herinnerde zich weer haar buikpijn als hij thuiskwam van een regelmatig werkbezoek aan de kleuterschool. Dan keek hij altijd zo anders. Ze vroeg hem maar niets. U heeft uw huwelijk willen redden, zei ik, u heeft het goed ­gedaan. Hoe lang kunnen woorden van mezelf ­nadreunen! Was ik vrouwonvriendelijk, ongeëmancipeerd? Had ik haar niet moeten belonen nu ze eindelijk de barricaden beklom? Maar ik deed hetzelfde als mijn collega van zeventig jaar geleden: niet mee­ bewegen. Met duwen geef je de ander de kans terug te duwen, daar kun je van groeien. Ik hoop dat ze nog een paar jaartjes op de barricaden blijft. Peter Leusink, huisarts www.dehuisarts.info

De inzet van de hele organisatie is nodig om voldoende medewerkers aan te trekken.

Grote software-deal binnen zorgsector De ingevulde bedragen zullen nog altijd ver­ schillen, maar verder ontvangen ruim 22.000 ziekenhuismedewerkers binnenkort identieke salarisstroken. Dat is één van de gevolgen van een deal die twee grote Nederlandse softwarebedrijven en de zes grote algemene ­ziekenhuizen van de Vereniging Samenwer­ kende Ziekenhuizen begin juli hebben geslo­ ten. Dit zestal installeert nieuwe softwarepak­ ketten die het werk van hun zorgmanagers en P&O-medewerkers sneller, overzichtelijker en flexibeler maken.

De softwarepakketten zijn ontwikkeld door AFAS ERP Software uit Leusden en het Alkmaarse HRsoft, samen met de Vereniging ­Samenwerkende Ziekenhuizen. De vereniging bestaat uit het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ, Nijmegen), de AntoniusMesos Groep (AMG, Nieuwegein/Utrecht), het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG, Amsterdam), het Martini Ziekenhuis Groningen (MZG), het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE)

en Medisch Spectrum Twente (MST). De vereniging zoekt op allerlei terreinen meerwaarde door verregaande samenwerking. De nieuwe software wordt dit jaar al ‘uitgerold’ in Nijmegen, Nieuwegein/Utrecht, Groningen en Amsterdam. Daarna volgen het Catharina Ziekenhuis en Medisch Spectrum Twente. Alle zes krijgen exact dezelfde inrichting van de software, waardoor men bespaart op implementatiekosten.

De facilitaire zorgondersteuner www.isshospitalservices.nl Tel: 030 - 24 24 800


18

Nummer 12 15 juli 2009

Advertentie

VOOR EEN VERTROUWD GEVOEL kijk op echthaar.nl

Er zijn meer mensen met kaalheidsproblemen dan u misschien denkt. Niet alleen volwassen mannen en vrouwen kampen er mee, maar ook kinderen kunnen worden getroffen door vroegtijdige haaruitval. Haarverlies kan optreden door ziektes zoals alopecia, zwangerschap, leeftijd, bijwerking van medicijnen of hormonale veranderingen. Soms ontstaat kaalheid geleidelijk maar dit proces kan zich ook heel snel voltrekken. Welke vorm van haaruitval u ook heeft, u bent niet alleen!

Maar wist u dat dun haar of kaalheid niet meer hoeft! Uw kaalheidsprobleem wordt in het Veluws Haar Instituut gegarandeerd opgelost. Niet met medicijnen, implantaten, of pruiken, maar met echt haar. Haar dat op unieke wijze is samengesteld na uitgebreid onderzoek van uw eigen haar. Onzichtbare nieuwe haardelen

De specialisten van het Veluws Haar Instituut kunnen uw haar exact namaken. Lengte, kleur, dikte en krulling blijven hetzelfde. Doordat echt haar gebruikt wordt voelt de haarvervanging natuurlijk en zacht aan. De bevestiging is dun, flexibel, onzichtbaar en prettig in het dragen. Op basis van de allernieuwste, door onszelf ontwikkelde methoden worden uw nieuwe haardelen onzichtbaar bevestigd met een zogenaamde tweede huidlaag. U hoeft niet bang te zijn voor onaangename verrassingen zoals een plotselinge windvlaag die ineens uw haargrens bloot legt. Onze specialisten brengen de nieuwe haarlijn geleidelijk aan zodat de overgang volledig natuurlijk is. Deze bevestiging is volstrekt pijnloos. Zo krijgt u weer een prachtig kapsel met aanvullend haar dat niet van uw eigen haar te onderscheiden is!

Veel gelukkige mensen zijn u voorgegaan. Hier een greep uit de vele ontroerende reacties: “Jarenlang keek ik angstig naar mijn haar of het alsjeblieft niet wéér dunner was geworden.”

“Ik snap niet waarom ik zo lang gewacht heb om een oplossing voor mijn haarprobleem te zoeken.”

Al zeven jaar lang werkt het Veluws Haar Instituut met passie voor mensen met kaalheidsproblemen. Uw zorg is onze zorg. Wij streven naar perfectie en doen er alles aan om een concrete bijdrage te leveren aan uw zelfbewustzijn en welbevinden.

De producten van ons instituut worden door onze eigen vakmensen ontwikkeld en zijn daarom van hoogwaardige kwaliteit. Onze haarvervangingen zijn volledig onzichtbaar, zeer comfortabel en een permanente oplossing tegen kaalheid of andere vormen van haarverlies. Als eerste haarinstituut in de Benelux ontvingen wij een ISO 9001 certificaat. Dit kwaliteitscertificaat bewijst dat het Veluws Haar Instituut voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Privacy is naast kwaliteit en de beste service één van de speerpunten van het Veluws Haar Instituut. De inrichting van onze klinieken en de uitgebreide mogelijkheden om afspraken te maken bieden u elke vorm van privacy die u maar wenst. Bij het Veluws Haar Instituut kunt u rekenen op een vakkundig, persoonlijk en uitgebreid advies. Belt u gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend eerste Consult! Telefoonnummer 0341 - 42 41 30 of kijkt u op www.echthaar.nl

Veluws Haar Instituut vestiging Nunspeet F.A. Molijnlaan 145 8071 AE Nunspeet tel 0341 424 130

Veluws Haar Instituut vestiging Apeldoorn Hoofdstraat 218 7311 BG Apeldoorn tel 055 576 39 88


19

Patiëntenzorg

Opvallende expositie Vlietland Ziekenhuis Vijftien foto’s (één bij anderhalve meter groot) zijn sinds enkele weken te zien in de entree van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Op elke foto staat een patiënt. En elke foto vertelt iets over ziekte, maar vooral ook over zijn of haar leven, ambities en dromen. Ze zijn gemaakt door verpleegkundige en fotograaf Sjaak van Beek. Mensen boeien hem, en wie de foto-expositie ‘De mens achter de patiënt’ ziet, verbaast dat niets.

Kinderafdeling Kennemer Gasthuis ontvangt Speelkoffer van CliniClowns CliniClowns Jop en Boem overhandigden op 3 juli de CliniClowns Speelkoffer aan het Kennemer Gasthuis (KG) in Haarlem. Deze gebeurtenis werd bijgewoond door een aantal kinderen die met regelmaat in het ­ziekenhuis komen. De Speelkoffer van CliniClowns biedt afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte en/of handicap.

Minder doorligwonden bij patiënten Ziekenhuis Gelderse Vallei

“Ik heb geprobeerd de mens achter de patiënt te laten zien, met de boodschap dat zorginstellingen zoals ziekenhuizen het persoonlijke ­aspect van een patiënt nooit uit het oog ­mogen verliezen.” Sjaak van Beek heeft in zijn lange loopbaan (hij werkt al sinds 1976 als verpleegkundige in wat eerst het Gemeente­ziekenhuis van Schiedam was en later het Vlietland ­Ziekenhuis) veel patiënten leren kennen. “Als je gewoon een beetje interesse toont, heb je voor je het weet contact.”

In Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft 2,7 procent van de patiënten last van doorligplekken. Vorig jaar was dit nog acht procent van alle patiënten. Het ziekenhuis heeft door nieuwe bedden en veel extra maatregelen een goed resultaat geboekt. De score van het ­ziekenhuis ligt nu zelfs onder het landelijk ­gemiddelde.

Humor

Wie de foto’s in de hal van het Vlietland ­Ziekenhuis bekijkt, is meteen overtuigd van zijn interesse in mensen. Het zijn allemaal patiënten die zijn afgebeeld. Hun ziekte is in de meeste gevallen goed zichtbaar. Toch overheerst het ziektebeeld niet. Juist de verbeelding van hun (onvervulde) dromen en ambities valt het eerst op. Toch zijn de foto’s niet treurig. Er zit vaak een vleugje humor in. Het maken van de hele serie nam ruim twee jaar in beslag. Om te beginnen moesten natuurlijk mensen worden gevonden die zich wilden ­laten fotograferen. Dat was niet moeilijk, vertelt Sjaak van Beek. “De meeste mensen voelden zich gecomplimenteerd als ze werden ­gevraagd.” Hij wist mensen zover te krijgen dat ze wilden poseren overeenkomstig zijn ideeën. Een gepensioneerde tandarts stapte bijvoorbeeld voor hem met ontbloot ­bovenlijf in een oud Engels bad. Er zijn meer foto’s waarop mensen (half) bloot poseren. “Bloot staat voor mij niet voor erotiek; naaktheid is voor mij een vorm van oprechtheid. Er valt niets te verbloemen.” Opvallend aan de foto’s zijn niet ­alleen de mensen, maar juist ook de rekwisieten die met veel zorg zijn gekozen en neergezet. ­Bijzonder in dat opzicht is de foto van een 92-jarige geriatrisch patiënte. Het ­tafeltje dat voor het schilderij staat dat zij aan het ­maken is, is gevuld met antieke spulletjes die iets zeggen over haar. Voor die spullen op deze en de andere foto’s moest Sjaak van Beek soms lang zoeken bij antiquairs. Die oude spullen, de kleuren en de low-key fotografie geven de foto’s een ­nostalgisch tintje. Die keuze maakte Sjaak van Beek bewust. Hij houdt van de warmte die nu in de portretten ligt. Hij kan enorm veel vertellen over zijn foto’s en over de mensen die erop staan afgebeeld. Bijvoorbeeld over de man met de ziekte van Pompe die naast zijn rolstoel zijn mooie vrouw heeft staan en een beetje hautain de ­wereld inkijkt. Of over de 64-jarige rasechte Rotterdamse havenarbeider

Nummer 12 15 juli 2009

Sjaak van Beek bij de foto die hij maakte van Cees Smit, een rasechte havenarbeider die na een ongeluk zijn onderbeen verloor.

van wie na een ­ongeluk een onderbeen werd geamputeerd. Of de 31-jarige stomadraagster die al lange tijd niet meer had gezwommen vanwege haar ­stoma, en nu onder water wordt gefotografeerd. De expositie ‘De mens achter de patiënt’ kan worden gehuurd om te worden vertoond in andere ziekenhuizen of zorginstellingen. De foto’s zijn ook los te koop. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Sjaak van Beek, e-mail: topfoto@kabelfoon. net of kijk op www.sjaakvanbeek.com. Door Marja den Otter

Tijdens de jaarlijkse meting in alle Nederlandse ziekenhuizen wordt gekeken hoeveel procent van de opgenomen patiënten last heeft van doorligwonden. Het aantal patiënten dat tijdens het verblijf in het ziekenhuis decubitus heeft gekregen, zakte naar een procent, terwijl dit in 2008 nog ruim vijf procent was. Met deze cijfers zit Ziekenhuis Gelderse Vallei voor het eerst onder het landelijk gemiddelde. Deze verbetering komt voort uit verschillende maatregelen. Wim Janssen, wondverpleegkundige: “Bij opname in het ziekenhuis bekijkt

Renovatie polikliniek ’t Lange Land Ziekenhuis De uitbreiding en renovatie van de nieuwe ­polikliniek van ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer is op 6 juli gestart. Er worden twee bouwlagen bovenop de bestaande polikliniek gebouwd. De nieuwe polikliniek biedt straks ruimte aan de vakgroepen Oogheelkunde, Reumatologie, KNO, Kindergeneeskunde, Urologie, Neurologie, Interne geneeskunde en Gynaecologie. Het laboratorium blijft op de begane grond gehuisvest.

Mevrouw B. Schildkamp, bouwdirecteur van ’t Lange Land Ziekenhuis vertelt: “In de drie weken voor de bouwvakantie wordt het bouwterrein ingericht en worden enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van stofschotten in het bestaan-

De Smiley’s staan garant voor een keurmerk van de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Ziekenhuizen waaraan twee of drie Smiley's zijn toegekend, krijgen van de vereniging Kind en

de ­gebouwdeel. Vanaf 17 augustus gaat het bouwproces echt van start. De nieuwe verdiepingen zijn rond de zomer 2010 gereed. Daarna start de renovatie van de begane grond. Naar verwachting is het hele project begin 2011 afgerond.” Het bouwen op een bestaande polikliniek in bedrijf is een lastige klus. In de voorbereiding is zorgvuldig aandacht besteed aan de keuze voor bouwmethoden, die de overlast zo veel mogelijk beperken. Zo is er voor het aanbrengen van de funderingspalen voor de nieuwe noodtrappenhuizen gekozen voor een duurder, maar trillingsvrij systeem. In overleg met de aannemers wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke doorlooptijd van het gehele bouwproces.

Van Vliet Medical Supply Multi toepasbaar transportmeubel -incl. 6x lade -los kunststof bovenblad -incl. 4 haken binnenzijde frame -gebruiksvriendelijke handgreep -afmeting meubel : 6100x6100x9800 mm Jaime Rietman werd onder water gefotografeerd.

Twin-foil

-éénmalige toepassing -verpakt per stuk ( incl. inlegvel) -gebruikte en ongebruikte zijde

Diakonessenhuis krijgt drie Smiley’s Het Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn nam op 8 juli drie Smiley’s in ontvangst. Daarmee mag het Diakonnessenhuis zich officieel een kindvriendelijk ziekenhuis noemen.

de verpleegkundige of de patiënt een kans heeft om decubitus te krijgen. Er wordt onder ­andere gekeken naar de lichamelijke conditie, eetlust, leeftijd en medicijngebruik. Als blijkt dat een patiënt een verhoogd risico op decubitus heeft, nemen wij extra maatregelen. Zoals extra kussens, vaker wisselen van de houding van de patiënt en een aangepast menu.” Sinds dit jaar heeft het ziekenhuis nieuwe bedden en matrassen. De matrassen zorgen ervoor dat de druk op de huid beter verdeeld wordt. Daarnaast hebben alle verpleegkundigen een speciale training gekregen om decubitus vroeg­ tijdig te herkennen. Zij zorgen dat de patiënt in een goede houding zit of ligt.

Ziekenhuis een officieel keurmerk, in de vorm van een vlag. De afdelingen kraamzorg, kinderdagbehandeling en de kinderafdeling van het Diakonessenhuis ontvangen de Smiley’s omdat zij voldoen aan de criteria die Kind en Ziekenhuis stelt aan de zorg op deze afdelingen. De Smiley is een nationaal keurmerk, dat laat zien dat een ziekenhuis zich positief ­onderscheidt in de zorg aan kind en ouders.

Multi FT

Voor meer informatie : Pampuslaan 161 Weesp 0294-450009 info@vanvlietmedical.nl www.vanvlietmedical.nl

VAN VLIET MEDICAL SUPPLY


Nummer 12 15 juli 2009

20

Advertentie

OndervOeding?! de meest gastvrije snaQ met een OpbOuwend karakter BoUwsTEENTjEs Voor slechts 99 cent per gebakje BOUWSTEENTJES BANAAN – PER STUK 55<>60 GRAM

Voedingsstoffen (per 100 gram product) Omschrijving energie (kj) energie (kcal) eiwit totaal koolhydraten totaal suikers lactose vet totaal vet verzadigd vet enkelvoudig onverzadigd vet meervoudig onverzadigd transvetzuren cholesterol water voedingsvezel natrium kalium calcium fosfor magnesium ijzer vitamine D (calciferol) vitamine E (tocoferol) zout

Hoeveelheid 1610 kj 384 kcal 14,5 g 35,4 g 27,1 g 2,3 g 21,0 g 12,3 g 7,3 g 1,4 g 2,5 g 380mg 28,5 g 0,8 g 0,10 g 170mg 99,9 mg 0,11 mg 22mg 7,2mg 125 mcg 22mg 0,24 g

BOUWSTEENTJES AARDBEIEN – per stuk 55<> 60 gram Voedingsstoffen (per 100 gram product) Omschrijving energie (kj) energie (kcal) eiwit totaal koolhydraten totaal suikers lactose vet totaal vet verzadigd vet enkelvoudig onverzadigd vet meervoudig onverzadigd transvetzuren cholesterol water voedingsvezel natrium kalium calcium fosfor magnesium ijzer vitamine D (calciferol) vitamine E (tocoferol) zout

als slikken steeds mOeilijker wOrdt Voor deze groep hebben wij een gebakje ontwikkeld en lanceren deze onder de noemer “Easy-to-Eat”. Verkrijgbaar in twee frisse smaken, Frambozen en Tropical. Een verrassend product met de juiste consistentie om slikken “veilig” te kunnen doen. “Easy-to-Eat” is bedoeld als gezond en lekker tussendoortje. Niet vermoeiend om te eten en bovendien geeft “Easy-To-EaT” een fris mondgevoel. Een welkom tussendoortje en uitstekend geschikt om na medicijngebruik te serveren. De toegevoegde extra hoogwaardige eiwitten dragen bij aan een verbeterende voedingstoestand.

Informatie over onze producten bij uw groothandel of Patisserie Unique Bel: 06 22916395 Huib van Leeuwen Of 06 53153899 Jeroen Majoor info@bouwsteentjes.nl / www.bouwsteentjes.nl

Hoeveelheid 1650 kj 394 kcal 14,6 g 36,2 g 29,5 g 2,8 g 22,0 g 12,8 g 7,6 g 1,5 g 2,7 g 350mg 27,3 g 0,9 g 0,10 g 140mg 97,0 mg 0,11 mg 21mg 7,0mg 125 mcg 22mg 0,24 g


21

Gezondheid

Bewegen werkt alleen bij vrouwen die afvallen

Nummer 12 15 juli 2009

Hartkwaal met weinig klachten is wel gevaarlijk Zeker tienduizenden Nederlanders lijden aan een bepaalde hartkwaal, soms zonder dat ze het weten. Deze aandoening, atriumfibrilleren, geeft vaak geen of vage klachten. ­Mensen met de aandoening hebben echter een veel grotere kans om te overlijden dan hun ge­ zonde leeftijdsgenoten, blijkt uit grootschalig onderzoek van Jan Heeringa van het Erasmus MC. De resultaten geven voor het eerst inzicht in hoe vaak de aandoening voorkomt in WestEuropa.

die de ziekte niet hebben. Voor het onder­ zoek heeft ­Heeringa, werkzaam bij de afde­ ling Epidemio­logie, gebruik gemaakt van de ­gegevens van een langlopend bevolkings­ onderzoek in ­Rotterdam. Hierdoor kon hij de gezondheid van 6.808 mensen volgen over vijftien jaar. Door het grote aantal deelnemers en door de lange follow-up is de betekenis van het ziektebeeld atriumfibrilleren goed in kaart gebracht. Bevolkingsopbouw

Vrouwen die regelmatig lichamelijk actief zijn, hebben naar schatting twintig tot veertig procent minder kans op borstkanker dan vrouwen die weinig lichamelijk actief zijn.

Deelname aan een bewegingsprogramma ver­ laagt de concentratie van geslachtshormonen alleen bij vrouwen die lichaamsvet verliezen. Onderzoekers van het UMC Utrecht en het RIVM schrijven dit in het tijdschrift Journal of Clinical Oncology. Een hoge concentratie ­geslachtshormonen na de overgang vergroot de kans op borstkanker.

v­ rouwen waar de hoeveelheid lichaamsvet met meer dan twee procent was gedaald, waren de concentraties geslachtshormonen lager in de ­bewegingsgroep dan in de controlegroep. Daarnaast liet de studie bij alle vrouwen zien dat bij afvallen hormoonspiegels daalden. Verlies aan lichaamsvet is overigens niet het­ zelfde als gewichtsverlies in het algemeen.

Aan het onderzoek van dr. Evelyn Monnink­ hof van het Julius Centrum van het UMC Utrecht in samenwerking met het RIVM ­deden bijna 200 niet-sportieve vrouwen uit de regio Utrecht mee. De helft volgde een jaar lang een bewegingsprogramma op een sportschool, de andere helft mocht de leefstijl onveranderd laten. Het programma bestond uit ‘aerobics’ en ‘spinning’ gecombineerd met spiertraining en daarnaast wandelen en fietsen. De vrouwen verkeerden allemaal na de overgang en waren tussen de vijftig en 69 jaar oud. Monninkhof vergeleek de geslachtshormoonconcentraties voor, tijdens en na het onderzoek. Het vol­ gen van het bewegingsprogramma bleek géén ­effect te hebben op de hormoonspiegels in de hele groep. Sportende vrouwen hadden na een jaar geen lagere hormoonconcentraties dan de controle-vrouwen, en daarmee ook geen lager risico op borstkanker. Maar Monnink­ hof zag wel een effect van het bewegingspro­ gramma bij vrouwen die waren afgevallen. Bij

Risicofactor

Het is wereldwijd pas de tweede keer dat ­wetenschappers het effect van een trainings­ programma op geslachtshormonen onder­ zoeken. Vrouwen die regelmatig lichamelijk actief zijn, hebben naar schatting twintig tot veertig procent minder kans op borstkanker dan vrouwen die weinig lichamelijk actief zijn. Bij vrouwen na de menopauze is over­ gewicht een risicofactor. Geslachtshormonen vormen de meest waarschijnlijke schakel ­tussen beweging, overgewicht en het risico op borstkanker. De vraag blijft of bewegen alleen werkt doordat vrouwen (meer) afvallen of dat bewegen een extra effect heeft op het borst­ kankerrisico. Borstkanker is de meest voor­ komende vorm van kanker bij vrouwen, een op de negen vrouwen krijgt deze ziekte. KWF kankerbestrijding betaalde mee aan het onder­ zoek. Onderzoekers van het Julius Centrum van het UMC Utrecht werkten samen met het RIVM.

HagaZiekenhuis viert vijfjarig bestaan Het HagaZiekenhuis in Den Haag vierde op 1 juli zijn vijfjarig bestaan. Het eerste lustrum werd gevierd met een barbecue voor alle ­medewerkers.

Het HagaZiekenhuis ontstond in 2004 door de fusie van de ziekenhuizen Leyenburg, Rode Kruis en Juliana Kinderziekenhuis. Het eigen

vermogen van het HagaZiekenhuis groeide in vijf jaar sterk naar bijna 35 miljoen euro in 2008. Hierdoor is het ziekenhuis in staat nog meer te investeren in de zorg van de toekomst. De financiering van de vernieuwbouwplannen van het HagaZiekenhuis is inmiddels gewaar­ borgd door het Waarborgfonds voor de Zorg­ sector.

Meer dan duizend medewerkers van het HagaZiekenhuis vieren het vijfjarig bestaan met een barbecuefeest in de tuin van het HagaZiekenhuis op locatie Leyweg.

Bij atriumfibrilleren trekken de kamers van het hart onregelmatig en te snel samen, ­terwijl de boezems stilstaan. Patiënten ­kunnen hierdoor duizelig, vermoeid of ­kortademig ­worden. Hoewel de klachten niet zo erg ­lijken, kan de aandoening ernstige gevolgen hebben. Zo neemt bijvoorbeeld de kans op hartfalen en een beroerte toe. Mensen met atrium­ fibrilleren hebben vijftig procent meer kans om te overlijden dan hun leeftijdsgenoten

De cijfers uit het Rotterdamse ­onderzoek ge­ ven een indicatie hoeveel mensen in Neder­ land momenteel deze ziekte ­hebben. Heeringa schat dat het gaat om zo’n 1,5 procent van de bevolking, rond de 240.000 mensen. Ook geeft het onderzoek handvatten om vast te stellen hoeveel mensen deze ziekte krijgen als de bevolkingsopbouw verandert en Nederland verder vergrijst.

Zuwe Culinair ISO gecertificeerd Zuwe Culinair in Woerden heeft vorige week de ISO 9001:2008 certificering ontvangen. Om in aanmerking te komen voor dit certifi­ caat werd Zuwe Culinair uitgebreid door­ gelicht. De kwaliteit van het management werd bekeken. Daarnaast werd ook de manier waarop Zuwe Culinair met het kwaliteitsbeleid omgaat ­onder de loep genomen.

“De ISO Certificering maakt duidelijk dat de processen in de keuken goed worden beheerst. Dat geldt voor de inkoop, de opslag van goe­ deren, bereiding en uitgifte, maar ook voor alle reinigingsprocessen en opleiding van het

personeel. Dit is vastgesteld door een onaf­ hankelijke instelling,” aldus Arnoud Odink, teamleider Zuwe Culinair. Zuwe Culinair verzorgt de warme maaltijden voor zowel de patiënten van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis als de cliënten van verschillende zorginstel­ lingen in de omgeving. Elke dag worden in de keuken van het Hofpoort Ziekenhuis 850 maaltijden en 450 broodmaaltijden bereid vol­ gens landelijke regels. Het voedingscentrum schrijft voor hoeveel vezels, vetten en vitami­ nes de maaltijd moet bevatten. Hier worden de menu’s op afgestemd.

Geschiedenis van de gezondheidszorg Neusspeculum

Ons lichaam heeft tal van openingen, die een arts wil binnengaan om bij aandoeningen een verantwoorde diagnose te kunnen stellen. Zo kan de KNO-arts in voorkomende gevallen bijzondere belangstelling hebben voor de neusgaten. In de loop der jaren zijn heel veel verschillende neusspecula ontworpen om het neusgat wijder te maken. In principe komt het steeds neer op een soort tang die gemak­ kelijk geopend kan worden. Sommige blijven ­alleen open staan zolang de arts de handgre­ pen vasthoudt. Andere kunnen vastgezet wor­ den ­zodat hij beide handen vrij heeft. Er zijn grote en kleine tangen en er zijn tangen die eenvoudig uit metaaldraad bestaan. De ver­ schillende neusspecula dragen doorgaans de naam van de ontwerper, maar er zijn soms tangen die opvallend veel op elkaar lijken. Eén van de oudste specula is die van Voltolini

(1830-1889): een handzaam trechtervormig instrumentje van verschillende grootte, dat twee bladen heeft die met een schroefje ge­ fixeerd kunnen worden. Jurasz ontwierp het meest simpele speculum: een soort omgebo­ gen haarspeld. Heffermann heeft zijn naam verbonden aan een veer met een handgreep, die uit zichzelf blijft openstaan. Fränkel (1836-1911) bedacht een fraaie gevensterde klem die met een schroef geopend werd. ­Tenslotte wordt tegenwoordig veelal het spe­ culum van Hartmann (1863-1935) gebruikt. Dit is een redelijk forse tang die stevig in de hand ligt. Op de foto zijn de vijf beschreven neusspecula in deze volgorde afgebeeld. Bob K.P. Griffioen Medisch Farmaceutisch Museum Delft


22

Nummer 12 15 juli 2009

Zorgkalender

WIJZER in de ZORG Congressen, seminars, cursussen CONGRESCENTRUM

AMSTELVEEN

AGENDA Maandag 24 en 31 augustus

Comfortabel congresseren en vergaderen in het hart van Amstelveen

www.congrescentrumamstelveen.nl info@congrescentrumamstelveen.nl Tel. +31(020) 6453545

DE GOUDSE SCHOUWBURG in het Groene hart van Nederland Dé ideale locatie voor o.a. congressen, bedrijfsfeesten en seminars Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en meer dan 1000 parkeervoorzieningen binnen een loopafstand van 5 minuten. Voor meer informatie kijk op www.goudseschouwburg.nl of bel: 0182-513353 Tot ziens in De Goudse Schouwburg!

• • • • •

‘SPSS’ Bestemd voor: arts-assistenten/junioronderzoekers Locatie: Nijmegen Informatie: www.paogheyendael.nl Aanmelden: j.vanwerven-nobel@paog.umcn.nl

Donderdag 3 september • • • •

‘Sterrenzorg of champagnepolissen’ Locatie: Stadion Galgenwaard, Utrecht Kosten: 295 euro (dagdeel), 390 euro (hele dag) Informatie: www.medilex.nl

Dinsdag 15 september • • • • •

‘Prinsjesdagsymposium Werk en verslaving’ Locatie: Nijmegen, van 09.00 tot 17.15 uur Kosten: 305 euro Informatie: www.paogheyendael.nl Aanmelden: B.Gremmen-vanBergen@paog.umcn.nl

Locatie: Crabethstraat 38-D, 2801 AN te Gouda Tijd: tijdens kantooruren 08.30 tot 17.00 uur Deelnemers: maximaal 10 deelnemers Informatie: Gouda Media Groep,

Dinsdag 15 september • • • •

Cursusruimte te huur!

‘ Patiëntveiligheid? Leer van de luchtvaart!’ Locatie: Aviodrome, Lelystad, van 13.00 tot 17.00 uur. Kosten: Vóór 11 augustus 2009 175 euro, na 11 augustus 2009 195 euro Meer informatie: www.zorgvisie.nl

tel. 0182 - 322 456 Zie ook www.goudamediagroep.nl

Typeservice Kruger

Woensdag 16 en donderdag 17 september • • • •

‘Financiële risicobeheersing in de zorg’ Locatie: Moreelsepark 65 in Utrecht Kosten: 1599 euro Meer informatie op www.iir.nl/risicobeheersing

Donderdag 17 september • • • •

Symposium ‘Kanker en creativiteit’ Locatie: Grote Kerk Den Haag Organisatie: Stichting Kanker in Beeld en Stichting Care for Cancer Meer informatie op www.kankerinbeeld.nl/site/manifestatie/symposium

Dinsdag 22 september foto: Martin Droog

Concert- en congresgebouw

de Doelen

Antwoordnummer 1544 3000 WB Rotterdam telefoon 010 2171700

• • • •

 ongres Neurorevalidatie C Locatie: Jaarbeurs Utrecht Kosten: 195 euro Inschrijven: www.bsl.nl/neurorevalidatie

Adverteren? Uw advertentie in een oplage van 25.000 exemplaren?

Dinsdag 22 september • • • •

‘ Medicatieveiligheid verbeteren in Cure en Care’ Locatie: Mammoni Mariaplaats 14, Utrecht Kosten: 295 euro (dagdeel), 495 euro (hele dag) Informatie: www.medilex.nl

Bel voor meer informatie met Anneke de Pater, 0182 - 322 451 V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

Zoekt u personeel?

De eerste was een groot succes. Daarom organiseren we nu de tweede Zorg Carrière Beurs! En wel op 27 & 28 november 2009. Schrijf u nu alvast in én verzeker uzelf van de mooiste standplaats en de vroegboekkorting. Bel 06-10770774 of mail naar info@zorgcarrierebeurs.nl

www.zorgcarrierebeurs.nl

V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

Jaargang Ziekenhuiskrant gebundeld Net als afgelopen jaar zal ook de jaargang 2009 van de Ziekenhuiskrant in een beperkte oplage gebundeld te koop zijn. Alle nummers worden met de hand fraai ingebonden en voorzien van een blauw hard kaft met gouden opdruk. Ideaal als naslagwerk in de bibliotheek.

De kosten bedragen € 250,- excl. btw maar inclusief verzendkosten.Voorintekening is noodzakelijk en zal worden bevestigd met een aanbetaling van € 100,- ex btw. Levering vindt plaats in februari 2010. Bestellingen kunnen worden geplaatst via info@ziekenhuiskrant.nl


23

Servicepagina De zomer komt eraan, het is de hoogste tijd om naar Walibi World te gaan. Tijdens de zomer valt veel te beleven in het park.

Prijsvraag Walibi World Kom deze zomer afkoelen in Walibi World

Kom lekker met de hele familie afkoelen in de waterattracties. Ga het watergevecht aan in de Splash ­Battle, trotseer het wildwaterspektakel in de El Rio Grande en duik onder voor rondvliegende water­ ballonnen bij Agua Gusto. Maar ­vergeet ook zeker niet een spannende rit te ­maken in één van de achtbanen. Wil ­iemand het liever iets rustiger aan doen? Ook dat kan! Walibi World heeft meer dan veertig attracties en shows voor iedereen. Lekker lang open

De hele zomer kunnen bezoekers genieten van extra lange avonden in Walibi World. Het park is van 13 juli tot en met 23 augustus elke dag tot en met 20.00 uur geopend. En op 22 en 29 juli en 5 en 12 augustus staat Walibi World helemaal in het teken van ‘Oud en Nieuw’ ­tijdens het festival New Year’s Eve. Het park is maar liefst tot 24.00 uur geopend. Ook olie­ bollen, champagne, sterretjes en een groots vuurwerk ontbreken natuurlijk niet. Kijk voor openingstijden en meer informatie op www.walibiworld.nl.

(Advertorial)

Krijg totaal inzicht in het beheersen en afdekken van uw financiële risico’s Door de veranderende zorgmarkt wordt er van u als financial binnen de zorg steeds meer verwacht. Hoe zorgt u ervoor dat u alle financiële risico’s in kaart heeft?

Tijdens de masterclass ‘Financiële risicobe­ heersing binnen de zorg’ leert u hoe u inzicht krijgt in het afdekken en beheersen van alle financiële risico’s binnen uw organisatie. Deze masterclass is ontwikkeld voor en door financials binnen de zorg. De meest exclusieve experts zijn voor u geselecteerd:

• Jan Naaktgeboren, Ziekenhuis Sint Jansdal en HEAD; • Erik van Marle, Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement;

• Ronald Knigge, Diakonessenhuis; • Ad van Sluijs, Centramed. U leert in twee dagen alles over de ­nieuwste richtlijnen en oplossingen om financiële ­risico’s te beheersen. Hoe u de financiële ver­ taling maakt van alle risico’s binnen uw orga­ nisatie. De samenhang tussen de verschillen­ de risico’s. Implementatie van de risico’s naar operationeel niveau en het optimaal verzeke­ ren van uw risico’s. U gaat naar huis met ­direct toepasbare tips & tricks voor uw dagelijks werk. De masterclass vindt plaats op 16 en 17 september 2009 in Meeting Plaza Maars­ sen. Voor meer informatie en aanmelden ga www.iir.nl/risicobeheersing of bel met (020) 580 5400.

Lazy Lounge Zonnesteek Arrangement Absurd lage prijs: thuis blijven is duurder! Slechts € 39,95 p.p. · · · · ·

· ·

Nummer 12 15 juli 2009

Op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag genieten van alle saunafaciliteiten bij Thermen Holiday Schiedam Onbeperkt gebruik van heerlijk geurend scrubzout en showergel Mogelijkheid tot deelname aan diverse löyly-rituelen De gehele dag onbeperkt gebruik van drankjes in de horeca* Genieten van een weldadige behandeling van 25 minuten. U heeft keuze uit een klassieke-, sport-, hot stone-, aroma-massage, rasul ritueel, bodyscrub, cosmetische voetbehandeling met Tibetaanse voetmassage, Decléor basis gezichtsbehandeling of een bodypakking. Voor de pakking heeft u keuze uit een cacao-, algen-, lavendel-honing of aloë vera gel/katoen bodypakking Kortingsvoucher voor uw volgende bezoek aan Thermen Holiday Afscheidspresentje

Decléor basis gezichtsbehandeling (25 minuten): dieptereiniging van de huid, een ontspannende gezichtsmassage, masker en huidverzorging Prijs is per persoon en alleen geldig op maandag t/m donderdag t/m 30 september 2009. Met uitzondering van de 1ste dinsdag van de maand. Arrangementen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

Tot hoe laat is Walibi World geopend van 13 juli tot en met 23 augustus?

a. Tot en met 17.00 uur b. Tot en met 18.00 uur c. Tot en met 20.00 uur Weet jij het antwoord op deze vraag stuur dan het antwoord voor ­donderdag 23 juli naar ­info@ziekenhuiskrant.nl. En maak kans op een entree kaartje.

Wellness bij Thermen Holiday Nagenoeg elk blad besteedt aandacht aan het fenomeen wellness. Er wordt zelfs al gesproken over de ‘Wellness Revolutie’: het is namelijk de hardst groeiende bedrijfstak wereldwijd.

Wellness betekent voor veel mensen lekker ontspannen en genieten, maar ook gezond­ heid. De maatschappij anno 2009 wordt steeds complexer en sneller. En wat kan iemand dan beter gebruiken dan een heerlijk moment voor zichzelf in een sauna- en beautycenter. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal met het lichaam in de sauna? Kort samengevat het volgende:

mensen geven hun lichaam een training, ver­ versen de vochtreserves, bouwen weerstand op en geven hun lichaam en psyche rust en ontspanning. In Schiedam en Zuidwolde kan men een bezoek brengen aan een van de mooiste wellnesscomplexen van Nederland. Een bezoek aan Thermen Holiday wordt een unieke, persoonlijke ervaring. Bezoekers zijn te gast in een resort waar hen een uitnodigend scala van ontspanningsmogelijkheden als sauna’s, zwembaden en verkoelende facili­ teiten wacht. Een oase van rust, ontspanning en weldaad. Ook in de zomermaanden is het volop genieten bij Thermen Holiday. In de mooie tuin met hangmatten, ligbedden en een tuinservice worden bezoekers op hun wenken bediend met lekkere cocktails en tapas.

Prijsvraag Thermen Holiday Hoe heet het nieuwe hammam ritueel in Schiedam? U kunt uw antwoord vinden op www.thermenholiday.nl. Mail uw antwoord naar info@ziekenhuiskrant.nl en maak kans op 1 van de 10 gratis entreetickets van Thermen Holiday

Wandelen door kasteeltuin van Slot Zuylen Tuinliefhebbers kunnen sinds eind vorige maand onder leiding van een deskundige gids een rondleiding krijgen door de kasteeltuin van Slot Zuylen in Oud-Zuilen. Elke eerste en derde zondag van de maand is er zo’n tuinrondleiding. De gids vertelt over de tuin, het kasteel en de bewoners en laat zien waarom de tuin zo geliefd is.

Slot Zuylen is vanouds een waterkasteel, waarvan de vroegste geschiedenis meer dan 750 jaar terug gaat. De structuur van de grachten bleef eeuwenlang bepalend voor de opeenvolgende tuinontwerpen. De omvang van de tuin is met 1,5 hectare bescheiden te noemen, maar binnen de grachten zijn veel elementen uit diverse stijlperioden bewaard gebleven. Het uit de zestiende eeuw date­ rende poortgebouw vormt de toegang tot tuin en kasteel. De tuinrondleiding voert naar de boomgaardjes met oude fruitrassen en naar De Ster, een geometrisch figuur bestaand uit tien driehoeken met een cirkel als middel­ punt, beide overblijfselen van de formele tuinstijl uit de achttiende eeuw. Via vaste plantenborder, pluktuin en rozentuin voert

de tocht langs de uit 1740 daterende slangen­ muur, 120 meter lang. In de beschutte rondin­ gen van de slangenmuur worden, net als vroe­ ger, subtropische fruitsoorten gekweekt. Het Engelse landschapspark met zijn doorkijkjes, ontworpen door de bekende tuinarchitect Jan David Zocher Jr., dateert uit de negentiende eeuw. Via het gazon voert de tocht terug naar het kasteel, met een terras op het vroegere bleekveld en een theeschenkerij waar vroeger de linnenkamer was gevestigd.

TE KOOP

Beleef het landgoedgevoel Charmant & Stijlvol B Centraal gelegen in het midden van het land. Voor meetings op maat, bruiloften, partijen of een paar heerlijk romantische dagen.

Landgoedhotel Vennendal

Nunspeet - Tel. 0341-261016 - www.vennendal.nl - info@vennendal.nl

0109 Adv_Landgoedgevoel_63x57.indd 1

08-01-2009 11:13:3


Nummer 12 15 juli 2009

24

THERESIASTRAAT 168-178 DEN HAAG 070-3835010 COPPELIASCHOUW 8 ZOETERMEER 079-3300900

Ziekenhuiskrant 090715  
Ziekenhuiskrant 090715  

Ziekenhuiskrant 090715

Advertisement