Page 1

Regulamin Palomino Creeck Sheriff 1. Broo palna oraz broo biała i jej zastosowanie. • Broo palna oraz jakiekolwiek atrybuty funkcjonariusza mogą byd używane jedynie podczas pełnienia służby na terenie miasta oraz poza jego granicami, na terenie stanu San Andreas. • Podczas zatrzymania zakazane jest poniżanie lub stosowanie przemocy fizycznej na osobie zatrzymanej. • Broo biała może byd użyta tylko wtedy, gdy funkcjonariusz lub osoba wykonująca czynności jest w stanie zagrożenia fizycznego lub gdy osoba zatrzymywana, napastnik przejawia agresję w sposób czynny. 2. Zastosowanie radia służbowego. • Funkcjonariusz poza służbą nie ma prawa na używanie kanału numer 10 oraz kanału departamentu. Jakiekolwiek jego zastosowanie poza służbą będzie skutkowało wydaleniem z szeregów bądź nadaniem ostrzeżenia. • Na radiu służbowym obowiązuje kultura, wszelkie komunikaty w nim zawarte


muszą mied charakter oficjalny, odnoszący się do członków departamentu. • Na radiu służbowym nie ma miejsca na prywatne rozmowy osobiste. 3. Pojazdy służbowe i ich użytkowanie. • Funkcjonariusz poza służbą nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek pojazdów należących do Palomino Creeck Sheriff Departament • Funkcjonariusz może użytkowad pojazdy tylko wtedy, gdy jest w posiadaniu odpowiedniej licencji, której on dotyczy. • Pojazd służbowy, którego wcześniej użytkował funkcjonariusz musi byd w takim stanie, w jakim został odebrany z parkingu. • W przypadku uszkodzenia pojazdu służbowego należy pójśd do swojego przełożonego. • W przypadku odebrania uszkodzonego auta, funkcjonariusz, który nie zwrócił na to uwagi będzie ukarany w taki sposób, jak powinna zostad osoba, która wcześniej go uszkodziła. • Funkcjonariusze mają obowiązek dbania o auto służbowe. • Patrol może odbywad się jedynie wtedy, gdy auto jest w pełni sprawne..


• Patrol uszkodzonym pojazdem będzie skutkował nadaniem ostrzeżenia na funkcjonariuszy w nim przebywających. • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych będzie surowo karane. • Używanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych w sytuacjach, w których są one nie wymagane będzie skutkowało nałożeniem ostrzeżenia na funkcjonariusza prowadzącego pojazd służbowy.

Palomino Creck PD  

Palomino Creck PD

Advertisement