Page 1


MgA. Jakub Vychodil born in 1985 in Přerov / Czech Republic

2015 - 2018

Teacher at secondary school of carving in Tovačov

2010 - 2012 Tomas Bata University in Zlín Studio: Industrial design Master study 2006 - 2010 Tomas Bata University in Zlín Studio: Industrial design Bachelor study 2005 - 2006 College of Restoration in Brno Conservation and restoration of furniture 2001 - 2005 Secondary school of carving in Tovačov +420 776 777 484 vychodiljakub@email.cz www.jakubvychodil.carbonmade.com


design+art study and development / studium a vývoj

The process of the development of the author‘s work begins while studying at art schools. At first he devotes to working with wood and mastery of art woodcarver craft. He creates figurative and vegetable reliefs and sculptures based on historical models, in free form he tends to biomorphic surrealist works. He improves the work with materials and space by the modeling of reliefs and sculptures in clay under the guidance of Acad . statues. Petr Jedlička. In 2006, he starts studying industrial design at the Tomas Bata University in Zlín, where there is a number of school projects under the guidance of prof . Acad . statues. Pavel Škarka and dr . Acad . statues. Bořek Zeman. While studies he still creates free sculptures and paintings, which are gaining abstract character by discovering pure forms. In 2012, he finishes the study as a Master of Arts and he dedicates to industrial and graphic design, abstract art, sculpture and photography. He works with application Rhinoceros 3D, KeyShot, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Proces vývoje autorovy tvorby začíná během studia na uměleckých školách. Nejprve se věnuje práci se dřevem a ovládnutí řemesla uměleckého řezbáře. Tvoří figurativní i rostlinné reliéfy a plastiky dle historických předloh, ve volné tvorbě tíhne k biomorfně surrealisticky pojatým dílům. Práci s hmotou a prostorem si zdokonaluje modelováním reliéfů a plastik v hlíně pod vedením akad. soch. Petra Jedličky. V roce 2006 se začíná věnovat průmyslovému designu na zlínské Univerzitě Tomáše Bati, kde vzniká řada školních projektů pod vedením prof. akad. soch. Pavla Škarky a dr. akad. soch. Bořka Zemana. Během studia stále tvoří volné plastiky a malby, které získávají abstraktní charakter objevováním čistých forem. V roce 2012 ukončuje studium jako magistr umění a věnuje se průmyslovému a grafickému designu, abstraktnímu umění, sochařství a fotografii. Pracuje s programy Rhinoceros 3D, KeyShot, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.


iPod shuffle STAND advertising stand / reklamní stojánek

The prototype of a paper stand, which was the first student work at UTB in Zlín. The advertising item, Obitatquo berum rem aut odicto ipsametur mowhich at its center emphasizes the advertised product. lut perit minvelestis officil et, quis volo omniTechnologically producedimus, by cutting from a single hil ofpostore parum hil ofide es piece material ssedit and putfacipsa togethersunte without the use atia quam voluptus, sequas dolupta testemquo adhesives. The advantage of it is a one-sided printing .

berrumquiae

maior

moluptaque

velluptatur?

Prototyp papírového stojánku, který vznikl jako první studentská práce na UTB ve Zlíně. Reklamní předmět, který ve svém středu zdůrazňuje prodávaný produkt. Technologicky vyroben vyseknutím z jednoho kusu materiálu a složením bez použití lepidla. Výhodou je jednostranný potisk.


50

320

165

140


Harmony coffee table / konferenční stolek

The clean lines of the table top made of colored glass, supplying unique atmosphere of the product. Stable form with three storage spaces. Material steel, glass and corian . Čisté linie se stolovou deskou z barveného skla, dodávající produktu jedinečnou atmosféru. Stabilní forma se třemi úložnými prostory. Materiál ocel, sklo a corian.


310

360

500

165

500

415 1000


ADRA allowance money box / příspěvková kasička

The project of lockable money boxes designed for the international humanitarian organization ADRA. Elegant, moderate form does not interfere with anything around, but you can not miss it. The inside tinged column forms an imaginary growing scale. Material plexiglass and metal. Projekt uzamykatelné kasičky navržený pro mezinárodní humanitární organizaci ADRA. Elegantní, střídmá forma ničím nenarušuje okolí, ale přesto ji nepřehlédnete. Vnitřní zabarvený sloupec tvoří pomyslnou narůstající stupnici. Materiál plexisklo a kov.


400 300 150

450

1100

650

30


PIGGY bench / lavička

The prototype of a folding bench inspired by an animal motif. A funny and playful product that is made from ash wood and metal. Size 80x40x30 cm. Prototyp rozkládací lavičky inspirovaný zvířecím motivem. Vtipný a hravý produkt, který je vyroben z jasanového dřeva a kovu. Rozměr 80x40x30 cm.


Ocean-eye bathroom tap and shower / koupelnová baterie a sprcha

The concept inspired by organic shapes, designed for the competition Aquatrade. Circular elegant lines can resemble a magnifying glass that does not miss any impurity. Cooperation with MgA. Ondřej Beránek. Koncept inspirovaný organickými tvary, navržen pro soutěž Aquatrade. Kruhové elegantní linie mohou připomínat lupu, které neunikne žádná nečistota. Spolupráce MgA. Ondřej Beránek.


O 540 O400

440

160

60

65

245

O60 O110

O80 O45

20

290

290

O110 O60

105


VARITABLE variable table / variabilní stůl

The technical design of the multipurpose table. A lightweight aluminum frame and a table top that can be used as a double-sided hanging panel. Functional model of 1:1. Technický design víceúčelového stolu. Lehká hliníková konstrukce a stolová deska, kterou lze použít i jako oboustranný zavěšený panel. Funkční model 1:1.


740

40

152 800

20 1100


EGO2 respirator / ochranná maska

The design of the oxygenated mask for the protection against negative atmosphere. Waterproof fabric is associated by planar welding. Two air bags distribute oxygen and reinforce the structure of the mask. Designed for the company EGO Zlín s.r.o. + 1:1 model. Design okysličené masky na ochranu před negativní atmosférou. Nepropustná textilie je spojena rovinným svařováním. Dva vzduchové vaky rozvádí kyslík a zpevňují konstrukci masky. Navrženo pro firmu EGO Zlín s.r.o. + model 1:1.


transparent resistant cover 4 control buttons plastics body

NANO fashion WATCH promotion of nanotechnology / propagace nanotechnologie

flexible OLED display background layer clock layer

The concept of a wristwatch which originated in the marketing project. The elegant example of the use of nanotechnology in everyday life. The fashion element that will always go with the dress or action to which you are just about - smart , sporty, any kind, but always in style! Size 6 x 35 x 170/190/210 mm. Koncept náramkových hodinek, který vznikl v rámci marketingového projektu. Elegantní ukázka využití nanotechnologií v každodenním životě. Módní prvek, který bude vždy ladit s oblečením nebo akcí, na kterou se zrovna chystáte - elegantně, sportovně, jakkoli, ale vždy stylově! Rozměr 6 x 35 x 170/190/210 mm.

memory disc NANO CPU battery

magnetic connection


Rider push bike for children / dětské odrážedlo

The design of the means of transport for children 3-5 years. Stylish product with an emphasis on handling and safety. Individual look with side self-adhesive foil. Designed for Bonaparte s.r.o., a manufacturer of games and toys. Design dopravního prostředku pro děti od 3-5 let. Stylový produkt s důrazem na ovladatelnost a bezpečnost. Individuální vzhled pomocí boční samolepící fólie. Navrženo pro Bonaparte s.r.o., výrobce her a hraček.


280

305

430

100

270

R90 40

75

590 165

145


VAL push bike for children / dětské odrážedlo

The design of children‘s means of transport with storage, softened seat and tip. Supplemented by two height positions for children 3-5 years. The playful shape of the rocket strengthens a child‘s imagination. Designed for the firm Bonaparte s.r.o. including technical documentation for production and functional model of 1:1. Design dětského dopravního prostředku s úložným prostorem, měkčeným sedátkem a špicí. Doplněn o dvě výškové polohy pro děti od 3-5 let. Hravý tvar rakety posiluje dětskou představivost. Navrženo pro firmu Bonaparte s.r.o. včetně technické dokumentace pro výrobu a funkčního modelu 1:1.


ECO+ the set of ecological furniture / série ekologického nábytku

The design of interior furniture using OSB material and furniture linoleum. The Bachelor thesis dealing with the ecology in the furniture industry. From raw materials sourcing for manufacturing to the recycling of products. Design interiérového nábytku s využitím OSB materiálu a nábytkového linolea. Bakalářská práce zabývající se ekologií v nábytkářském průmyslu. Od získávání surovin pro výrobu až po recyklaci produktu.


E-paragliding paragliding complet / paraglidingový komplet

The design of the paramotor and paragliding harness originated as a thesis. The combination of a motor and a glider flying which is driven by an electric motor. The prototype of an ergonomic seat. Design paramotoru a sedačky na paragliding vznikl jako projekt diplomové práce. Kombinace bezmotorového a motorového létání, které je poháněno elektromotorem. Vyroben prototyp ergonomické sedačky.


1300

1450 800

420

1420

200

1110

50

650

80

460

475

230


Kataramo floating pump / plovoucí čerpadlo

Redesign of electrical pump which can be used both on land and on water. The new design of the supporting frame including a positioning mechanism for working and transport position. The product is suitable for the pumping of water from flooded places or during fire fighting. Redesign elektrického čerpadla, které lze použít na souši i na vodě. Nová konstrukce nosného rámu včetně polohovacího mechanismu pro pracovní a přepravní polohu. Produkt vhodný pro odčerpání vody ze zaplaveného místa nebo při hašení požáru.


865

430

250

465

380

840

435 695

950


SALVATOR - Zlín glass sculpture / skleněná plastika

The implementation of the price proposal for the Salvator Award. The annual award for helping to save lives. The main theme is the air bubble, symbolizing good deed, which comes from the heart. Realizace návrhu ceny pro ocenění Cena Salvator. Každoroční udělování cen za pomoc při záchraně lidského života. Hlavním motivem je vzduchová bublina, symbolizující dobrý skutek, který pramení ze srdce.


120 0 12

125

100

60

30

200

30

40

20

60

120

120 0

0

12

30

40 60

25 35 75

140

110

125

100

30

60

20

230

30

200

12


Nautilus glass sculpture / skleněná plastika

The draft of kinetic sculpture made during the internship at the design glass studio. The abstract form inspired by the aquatic world, measuring 80x26x16 cm + 1: 2 model. Návrh kinetické sochy, který vznikl během stáže na ateliéru designu skla. Abstraktní forma inspirovaná vodním světem o rozměru 80x26x16 cm + model 1:2.


Home bird feeder / krmítko pro ptáky

Design and realization of bird feeders made of ash wood. Bevelled aesthetic look is completed with holes and colorized by stains and varnish. Product dimensions of 36x22x18 cm. Design a realizace ptačího krmítka z jasanového dřeva. Zešikmený estetický vzhled je doplněn otvory a dobarven mořidlem a lakem. Produkt o rozměru 36x22x18 cm.


Sumakay wooden sculpture / dřevěná plastika

The abstract sculpture made of walnut wood on slate plinth. By turning you can create new view of the sculpture. Abstraktní socha z ořechového dřeva na břidlicovém podstavci. Otočením vznikají nové pohledy na plastiku.


Wood I wooden sculpture / dřevěná socha

The biomorphic sculpture made of walnut wood with a wax finish. The vase with a total height of 45 cm. Biomorfní plastika vyrobená z ořechového dřeva s voskovou povrchovou úpravou. Váza o celkové výšce 45 cm.


Wood II wooden sculpture / dřevěná socha

The biomorphic sculpture made of walnut wood with a wax finish. The sculpture with a total height of 58 cm. Biomorfní plastika vyrobená z ořechového dřeva s voskovou povrchovou úpravou. Socha o celkové výšce 58 cm.


Action wooden sculpture / dřevěná plastika

The variable statue - a candlestick, a vase, a sculpture. By turning it new possibilities of understanding the work come into existence. Material walnut and linden tree, size of 40x20x10 cm. Variabilní socha Action – svícen, váza, plastika. Otočením vznikají nové možnosti pojetí díla. Materiál ořech a lípa o rozměru 40x20x10 cm.


Japan wooden candlestick / dřevěný svícen

The wooden candlestick is inspired by Japan in its shape and color. The surface of the candle holder is decorated with a decorative carving. Dřevěný svícen je svým tvarem a barevností inspirován Japonskem. Povrch svícnuje zdoben dekorativní řezbou.


Wood HG carved chair / vyřezávaná židle

The Art Nouveau chair from pear wood inspired by Hector Guimard. Graduation project at the secondary school of carving in Tovačov. Secesní židle z hruškového dřeva inspirovaná Hectorem Guimardem. Maturitní práce na SŠ řezbářská Tovačov.


TON restored chair / restaurovaná židle

The original Thonet chair that was restored while studying at College of Restoration in Brno. Originál židle firmy Thonet, který byl restaurován během studia na VOŠ restaurátorská Brno.


History I restored chair / restaurovaná židle

The chair of the Historic period is made of beech wood. Restored to order for a private person. Židle z období historismu vyrobená z bukového dřeva. Restaurováno na zakázku pro soukromou osobu.


History II chest of drawers / komoda

Chest of drawers, made as a copy antic style at the secondary school Tovačov. Collaboration with other school teachers and students. The material is linden wood. Komoda vyrobená dle historického vzoru na střední škole řezbářské Tovačov. Spolupráce s dalšími učiteli a žáky školy. Materiálem je lipové dřevo.


L.O.S Sweden loves the planet / Švédsko miluje planetu

The project created by secondary school Tovačov students symbolizes a positive attitude towards the environment of the Earth.Idea – a typical animal rising from the blooming Swedish flag demonstrates with its heart the love for its planet. Through itself it recycles imaginary waste into clean substance. The name of the sculpture LOS love our space is related to help signal SOS save our souls. The sculpture created for the sweden embassy in Prague. Projekt vytvořený žáky střední školy Tovačov symbolizuje pozitivní vztah Švédska k životnímu prostředí planety Země. Idea - typické zvíře vyrůstající z rozkvetlé švédské vlajky, dokazuje svým srdcem lásku ke své planetě. Skrz sebe recykluje pomyslný odpad na čistou hmotu. Název sochy L.O.S love our space souvisí s voláním o pomoc S.O.S save our souls. Socha vytvořena pro švédské velvyslanectví v Praze.


SUN wooden sculpture /dřevěná plastika

The wooden statue created by the students of the secondary school Tovačov symbolizes the intense of the sun. Its color and texture make a living impression. It was made as a gift for a private person. The material is linden and maplewood. Dřevěná socha vytvořená žáky střední školy Tovačov symbolizuje žhavé slunce. Svou barevností a texturou působí živým dojmem. Vyrobeno jako dar pro soukromou osobu. Materiálem je lipové a javorové dřevo.


Dragon wooden sculpture / dřevěná plastika

The carved statue of the Chinese dragon enlarged according to the draft. Sophisticated carving with lots of details. The work was created at the secondary carving school Tovačov. Vyřezávaná socha čínského draka zvětšená dle předlohy. Propracovaná řezba s množstvím detailů. Práce vznikla na střední škole řezbářské Tovačov.


President chess set / šachový set

The chess set, made as a present of the Olomouc Region to the President of the Czech Republic Mr. Miloš Zeman. The main inspiration is the Olomouc region - the figures are based on the dominating features of the 5 districts. The product is further decorated with carving on the edge of the chessboard and gilding. Everything is made of maple and walnut wood. Dimensions 50 x 50 x 10 cm, weight 10 kg. The work was created at the secondary school of Tovačov carving. Šachový set jako dar Olomouckého kraje prezidentovi ČR panu Miloši Zemanovi. Hlavní inspirací je olomoucký kraj - figury vychází z pěti okresů a jsou stylizací jejich dominant. Vše je vyrobeno z javorového a ořechového dřeva. Výrobek je dále zdoben řezbou po okraji šachovnice a zlacením. Rozměry 50 x 50 x 10 cm, váha 10kg. Práce vznikla na střední škole řezbářské Tovačov.


TENNIS chess set / šachový set

The chess set, made as a gift to the Czech sports manager doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D. . The main inspiration is the theme of tennis and Mr. And Mrs. Černošek. The material is maple, walnut and lime wood supplemented with carving and gilding. Dimensions 53 x 53 x 12 cm. Šachový set jako dar českému sportovnímu manažerovi doc. PhDr. Miroslavu Černoškovi, Ph.D. . Hlavní inspirací je tenisová tématika a manželé Černoškovi. Materiálem je javorové, ořechové a lipové dřevo doplněno řezbou a zlacením. Rozměry 53 x 53 x 12 cm.


Stucco painting / malba

Linking of abstract art and geometric patterns to natural motifs. The fine structure adds depth to the image. Akryl and stucco on OSB board. Propojení abstraktní tvorby a geometrických obrazců s přírodními motivy. Jemná struktura dodává obrazu hloubku. Aryl a štuka na OSB desce.


SE-WING corporate identity / firemní identita

The logo and designs for the company SE- WING s.r.o., which deals with the technical and safety sewing in the paragliding. Logo a návrhy vytvořené pro firmu SE-WING s.r.o., která se zabývá technickým a bezpečnostním šitím v oblasti paraglidingu.


ZAHAS corporate identity / firemní identita

Logos and graphics created for the company ZAHAS Ltd., which is engaged in the field of rescue and fire fighting systems. Part of the logo is a stylized element of drops of water and fire. Loga a grafiky vytvořené pro firmu ZAHAS s.r.o., která podniká v oblasti záchranných a hasičských systémů. Součástí loga je stylizovaný prvek kapky vody a ohně.


Přerov city logo / městské logo

The design of the new logos of the city of Přerov has a two-fold silhouette in its center - bison horn and mammoth tusk. The silhouette is placed on a square background, along the sides of which are two towers that follow the original character of the city. Two stable pillars, as solid foundations of the city, building on their past, present and future. Návrh nového loga města Přerova má ve svém středu dvojvýznamnou siluetu – zubří roh, mamutí kel. Silueta je umístěna na čtvercovém pozadí, po jehož bocích stojí dvě věže, které navazují na původní znak města. Dva stabilní pilíře, jako pevné základy města, na kterých staví svou minulost, současnost i budoucnost.


LOGO graphic design / grafický design

The author‘s logo designed during internship in graphic design. The combination of letters/initials JV into the final shape of the logo. Autorovo logo navržené během ateliérové stáže na grafickém designu. Spojení písmen/iniciál JV do výsledného tvaru loga.


© MgA. Jakub Vychodil  
© MgA. Jakub Vychodil  
Advertisement