Page 1


ostrov umění ateliér petra hájka a jaroslava hulína zimní semestr 2013


6Úvod 7Rozbor 46Projekty 197Fotografie ateliéru 201Poděkování


Lukáš Hauser - Urbanism | Urbanismus str. 7 - 41

1.

Nikola Gronychová, Jakub Volentič - A house for island guardian | Dům pro strážce ostrova str. 47

2.

Daniel Volák - House for robot | Dům pro robota str. 53

3.

Zuzana Kučerová - House for pianists | Dům pro pianisty str. 61

4.

Radka Janáková - The house for recording studio | Dům pro nahrávací studia str. 67

5.

Šárka Guľašiová - House for a doctor | Dům pro doktora str. 73

6.

Marcela Doležalová - House of art theorist | Dům teoretika umění str. 79

7.

Silvie Krčilová - House for gallerist | Dům pro galeristu str. 85

8.

Petra Brůžková - House for dancing master | Dům pro tanečního mistra str. 91

9.

Kristýna Rajdlová - House for the sculptor | Dům pro sochaře str. 97

10.

Lucie Králová - House for the photographer | Dům pro fotografa str. 103

11.

Ksenia Knyazkina - House for ballet | Dům pro balet str. 109

12.

Karolína Kopecká - House for the theater master | Dům pro divadelního mistra str. 115

13.

Lucie Feldová - Residential complex | Obytní soubor str. 123

14.

Petra Bružeňáková - Greenhouse | Skleník str. 131

15.

Luboš Loibl - Library | Knihovna str. 137

16.

Jan Tesárek - Video art gallery | Video art galerie str. 143

17.

Michala Prouzová - House for Bohouš | Dům pro Bohouše str. 151

18.

Vojtech Valda - Archive | Archiv str. 157

19.

Kateřina Hodková - Depository | Depozitář str. 165

20.

Tomáš Oriešek - Chalet | Salaš str. 171

21.

Petr Bláha - Experimental acoustic space | Experimentální akustický prostor str. 177

22.

Zuzana Kováčiková - Cemetery of art | Hřbitov umění str. 183

23.

Maria Korosteleva - Christian church | Křesťanský kostel str. 191

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

0.

4


úvod

Ostrov umění Tématem v zimním semestru 2013 bylo v ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na FA ČVUT, proměnit ostrov Štvanice na Ostrov současného umění. Každý student, každá studentka navrhli na zadaný ostrov jeden objekt a jeho funkci: galerii, ateliéry, divadlo, dílny, školu, ubytování, depozitáře, zahradu soch, přístav, kapli, atp... Výsledkem je umělecká čtvrť na ostrově. Témata semestrálních úkolů sledují dlouhodobé cíle ateliéru. Současný zájem se zaměřuje na potenciál ostrovů na řece Vltavě. www.hatelier.blogspot.cz

6


7


OSTROV

1.

Část souše obklopená ze všech stran vodou.

2.

Útvar nebo skupina něčeho uprostřed odlišného okolí. Místo lišící se něčím od celého okolí.

8


9


Ĺ tvanice stav z konce roku 2013

10


Brod přes Vltavu

Panské štvanice

1600

11

Sportovní areál

1815

1850


ŠTVANICE

Zimní stadion

1929

Hlávkův most

1958

Lávka Karlín-Holešovice

2011

12


óny

m

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Záplavové zóny

Stromy

13


Cesty-stávající

Doprava-návrh

14


15


pavilony v parku

Štvanice má v současné době nedefinovatelný charakter. Jako následek je ostrov spíše neudržovanou divočinou v těsné blízkosti pražského historického centra. Přitom by mohl touto atraktivní pozicí nabízet neobyčejný potenciál. Při zamyšlení nad hodnotami současné společnosti, je skoro nemyslitelné nechat Štvanici na pospas tržní ekonomice. O dopadu takového rozhodnutí není třeba dlouze spekulovat. Snahou ateliéru je tedy povznést ostrov nad tyto úvahy a dodat mu význam, jež by zasahoval za hranice České republiky. Inspirací k tomuto počinu byl muzejní ostrov v německém Hombroichu. Při návštěvě Hombroichu si návštěvník může užívat ničím nerušenou procházku téměř volnou krajinou, kdy tu a tam vždy narazí na pavilon s uměním, nebo kde se schovávají zarostlé ateliéry umělců. Kolem cest pomalu zarůstají volně rozmístěná umělecká díla, především různé sochy, a celá krajina se tak stává jedním muzeem, kde se střídá interiér s exteriérem. Vytvoření podobné atmosféry na Štvanici je experimentem, který má ukázat, jestli je něco podobného v pražském centru vůbec možné. Projekt počítá s kompletním zbouráním stávájících objektů na ostrově a obnovením ztraceného a zachováním dochovaného přírodního charakteru ostrova. Výsledkem pak budou „pavilony v parku“.

Zde ovšem nastává potíž. První otázka, na kterou je třeba si odpovědět je, jakým způsobem definovat pavilon? Zda-li jeho definice je především z hlediska temporality, umístění velikosti, účelu nebo kombinace všeho. Dále je třeba se zajímat o samotný charakter parku, jaké jsou v tomto případě možnosti a jak jich docílit? Co definuje park? Je to přístupnost, složení zeleně, možné aktivity, přírodní složka? Nejpalčivější otázka se však týká samotného rozmístění pavilonů. Jaké množství nebo jaká vzdálenost mezi pavilony je ještě únosná, aby se dalo mluvit o „pavilonech v parku“ a ne už o souvislé zástavbě? A jaká další kriteria mohou hrát roli? K odpovědi na tuto otázku byly analyzovány příklady ze serveru Archdaily.com pod hesly „pavilion“ a „landscape“. Dále pak samotný ostrov umění v Hombroichu a Parc des bord de Seine v Carrieres sous Poissy.

16


17


mUSEUM INSEL HOMBROICH ERWIN HEERICH, BERNHARD KORTE

Raketenstation Hombroich Siza Pavillon

Langen Foundation

Gästehaus

Kirkeby-Feld Sammlung Kahmen

Drei Kapellen

Düsseldorf/Neuss

Feld-Haus

Haltestelle Neuss-Minkel 2

H

Museum Insel Hombroich

V této uzavřené oblasti bylo zbudováno několik osamocených pavilonů za účelem vystavení osobní sbírky Karl-Heinricha Müllera, zakladele Museum Insel Hombroich1 a sběratele umění. Hlavní motiv celého areálu následuje francouzský impresionismus a výrok Paula Cézanna, že „umění má harmonii srovnatelnou s Köln

přírodou“. Karl Heinrich Müller měl i blízké vztahy s umělci, a tak nechal v areálu v Hombroichu přestavět starou stodolu na ateliér pro sochaře Anatola Herzfelda. Později se přidal také sochař Erwin Heerich a malíř Gotthard Graubner. Všichni v Hombroichu téměř denně pracují či pracovali.

18


Parc des bords de Seine

19


Parc des bords de Seine

AWP & HHF

Takzvaný „krajinnářský park“ navrhli architekti z ateliérů AWP a HHF v Carriere-Sous-Poissy, nedaleko Paříže. Projekt je tvořený 3 malými budovami a 10 pavilonky, které jsou rozmístěny v parku podél řeky Seiny. Cílem pavilonů je podnítit zvědavost návštěvníků tak, aby si prošli celým parkem. Zároveň nabízí nevídané orámované pohledy na vzdálené město a přilehlou přírodu.

20


Outdoor food court Centenario

21


outdoor food court in centenario town

Jaf Architecture + Design

Městečko Centenario v Uruguaji má od roku 2012 veřejnou kuchyňku pro venkovní pikniky. Jedná se o polootevřený prostor, jehož architektura komunikuje se svým okolím a okolní přírodou. Nabízí tak prostor, kde je možné si užívat čerstvého vzduchu a být přitom chráněn před přírodními vlivy.

22


23


Simpson Park Hammock Pavilion Oppenheim Architecture + Design

Simpson park se nachází v Miami, na rozcestí South Miami Avenue a SW 15th Road. Jeho historie sahá do roku 1913, kdy se obyvatelé města dohodli, že 5,5 akrů volné přírody ponechají bez zástavby jako kus přírody uprostřed města. Do tohoto kusu přirody zasadili architekti Chad Oppenheim a Enzo Enea pavilonek. Ten je součástí první fáze snah o revitalizaci historického parku a jeho navrácení místní komunitě. Pavilon symbolizuje vztah mezi přírodou a architekturou. Jeho struktura se proplétá s místní divokou přírodou a jeho konstrukce má minimální ekologický dopad.

24


25


Monte Carasso Luigi Snozzi

“Every idea, which in us is absolute or adequate and perfect, is true.” Baruch Spinoza Monte Carasso bylo až do 80. let 20. století bežným městečkem v suburbánním regionu švýcarské Bellinzony. Město bylo složeno z několika obyčejných domů rozmístěných bez jasné logiky či úvahy, mělo zbytky renesančního konventu a stopy po bývalých hradbách. Především však městu chybělo jasné centrum a identita. Luigi Snozzimu se podařilo získat si přízeň tehdejšího starosty a místního obyvatelstva, když byl pozván, aby navrhl novou mateřskou školu. Ta byla podle tehdejšího územního plánu velmi nevhodně umístěna, a tak Snozzi přepracoval celý územní plán. V něm především zrušil dosavadních 250 pravidel a stanovil 7 jasných pravidel, podle kterých se má město budovat. Tím nejzásadnějším bylo, že pokud se objeví projekt mimo pravidla, který je ovšem architektonicky lepší, než by byl při dodržení pravidel, upraví se pravidla a ne projekt. To vše přispívá k vytvoření příjemného veřejného prostoru města a umožňuje Snozzimu již 30 let pracovat na zvelebování města.

26


Pavilon

První kriterium, které je třeba vzít v potaz abychom mohli stavbu

označit za pavilon, je její velikost. Podle uvedených příkladů

Park

Park je místo, kde se moderní městský člověk má možnost setkat s přírodou. Ne v její divoké, nespoutané formě, nýbrž v ochočené,

je pavilon jedno až dvoupodlažní stavba. Půdorysná plocha

upravené podobě tak, aby nehrozilo jakékoliv nebezpečí. Je to

mezi minimálními rozměry 20 m zastavěné plochy na půdoryse

mu sloužila. Je to důkaz toho, že člověk přírodu potřebuje ke

Pavilony se liší od ostatních staveb svou temporalitou. Velmi

Park jako krajinářský prvek je poměrně rozlehlá část ve městě,

pavilonu se liší od jednoho pavilonu k druhému a může kolísat 2

4x5m až po větší plochu, která může dosáhnout i 800m2.

často jsou pavilony dočasnými stavbami, které mají za účel

otestovat možnosti architektury, nebo se stávají manifesty

současných trendů. Jako příklad se naskýtají pavilony budované u příležitosti světových expozic. Jejich valná většina je po

skončení expozice rozebrána a jen velmi vyjímečně je některý dochován kvůli jinému využití.

upravená krajina, kterou si člověk přivlastnil a podmanil si ji, aby svému životu, avšak příroda nepotřebuje člověka. která dosahuje rozlohy jednoho až desítek hektarů. Vyznačuje se pak především tím, že v ní převažuje přírodní část nad tou umělou. Jakákoliv zástavba v parku je velmi řídce rozmístěna nebo úplně chybí, jinak ztrácí park svůj přírodní charakter. Plocha zástavby by neměla překročit 10 % celkové plochy parku. Důležitá je také vzdálenost mezi jednotlivými stavbami. Ty by se neměly navzájem

To co však skutečně definuje pavilony, je jejich účel. Pavilony se

vyrušovat a stát samostatně.

této funkci jak nejlépe mohou. Touto funkcí může být cokoliv od

toho, komu. Je otázkou, zda přístupnost upravené krajiny je

vždy staví pro plnění jedné konkrétní funkce a přizpůsobují se

jídla, pití čaje, spaní, tvorby, přes odpočinek a uvolnění až po například reprezentaci.

Jako každý lidský výtvor, slouží i park člověku. Liší se ale podle kritériem pro to, abychom ji nazývali parkem či nikoliv. Nicméně většina parků je veřejně přístupná a podílí se na součtu veřejných prostranství měst. Existují také soukromé zahrady, které mohou dosahovat podobné plochy, slouží ale pouze vybrané skupině lidí. Můžeme pak tedy tyto zahrady nazývat parky? A co kdyby se ve městě našel kus naprosto neupravované veřejně přístupné zeleně. Bude to park nebo kus divočiny ve městě? Parky, jakožto volný prostor nabízí veliké množství aktivit, které v nich může člověk provozovat. Různé sportovní aktivity, relaxace, jídlo, kulturní akce, setkávání. Pokud jsou aktivity a přístup v krajině znemožněny, nelze mluvit o parku. Takový krajiný prvek, byť by byl uprostřed města, se stává divokou přírodou.

27


Pravidla

Po vzoru práce Luigi Snozziho v Monte Carassu bylo stanoveno následujících 5 pravidel které regulují výstavbu na Štvanici: 1. Nedotčená, volně plynoucí, průchozí krajina ostrova

2. Maximálně 10% zastavěné plochy na celém ostrově

3. Pavilony se nesmí vzájemně rušit opticky, zvukově ani jiným zůsobem

4. Každý pavilon je postaven tak, aby v nejlepší možné míře plnil svou funkci

5. Každý nový pavilon se umístí do pomyslného středu volného prostoru na ostrově tak, aby byla v co největší možné míře zachována předchozí pravidla

28


29


1. Nedotčená, volně plynoucí, průchozí krajina ostrova

Jako jedna z největších hodnot současného ostrova je zajisté jeho příroda a volný přístup k přírodním vltavským břehům. Proto jsou v návrhu zachovány všechny stávájící stromy a zeleň. Navíc je zrušena většina asfaltových cest na ostrově a zbourána většina stávajících budov. Vzniklý prostor je ponechán k zatravnění a případnému zarůstání náletovou zelení. Jediná úprava je ponechána libovůli osvíceného Bači a jeho ovcí. Ostrov tak bude přírodně zarůstat a stane se skutečnou divočinou uprostřed města. Důležitým prvkem volné přírody je zajištění její průchodnosti jak pro lidi, tak pro případné živočichy, jež by se na ostrově uhnízdili. Nepřichází proto v úvahu jakékoliv budování plotů či zdí. Umělcům tak ostrov nabídne přírodní prostor, který si podobně jako ostatní živočichové mohou volně procházet a vyšlapat si tam své vlastní cesty a stezky, které budou využívat při cestách po ostrově.

30


100%

31

10%


2. Nanejvýš 10% zastavěné plochy na celém ostrově

Podobně jako v německém arálu v Hombroichu, i na Štvanici bude zastavěná plocha limitována na jednu desetinu celé plochy ostrova. Z celkových 14ha tedy může být zastavěno nanejvýš 1,4ha. Tímto pravidlem bude zajištěna dominance přírody nad umělým, člověkem vytvořeným prostředím. Tato převaha přírody je v souladu s již jmenovanou hlavní hodnotou ostrova, tedy jeho přírodním charakterem. Tato proporce také vytvoří dostatečné plochy pro vsakování dešťových vod.

32


33


3. Pavilony se nesmí vzájemně rušit opticky, zvukově ani jiným zůsobem

Další hodnota ostrova, kterou projekt využívá, je jeho izolace od města. Proto bylo rozhodnuto, navrhnout zde ostrov umění. Tuto izolaci je potřeba zachovat i u jednotlivých pavilonů na samotném ostrově, aby každý umělec měl potřebné soukromí pro svoji tvorbu. Každý pavilon je unikát navržený od jiného architekta. Je proto nutné, aby každý pavilon měl kolem sebe dostatek prostoru aby mohl vyniknout v rámci přírody ostrova, a aby si pavilony nekonkurovaly navzájem. Pravidlo záměrně nestanovuje žádné minimální odstupové vzdálenosti a nechává tím jednotlivým umělcům prostor pro komunikaci a dohodu o tom, jak daleko od sebe chtějí být.

34


35


4. Každý pavilon je postaven tak, aby v nejlepší možné míře plnil svou funkci

Každý z domů má své určení. Některé z domů slouží jednotlivým umělcům jako dům pro sochaře, dům pro fotografa, dům pro tanečního nebo baletního mistra či dům pro pianisty. Každý z umělců má specifické potřeby pro svou tvorbu a ty je potřeba zohlednit v návrhu jejich domu. Ostatní domy slouží jako podpůrné objekty pro zajištění veškerého pohodlí obyvatel ostrova. Jsou to dům pro doktora, jídelna, ubytování nebo například hřbitov umění. Každý z domů si klade za cíl co nejdokonaleji sloužit svým uživatelům, a tak nemůže být omezován žádným jiným pravidlem.

36


37


5. Každý nový pavilon se umístí do pomyslného středu volného prostoru

Jan Gehl uvádí, že člověk má definovanou intimní vzdálenost, kterou si hlídá a která je jako jeho osobní bublina. Princip této vzdálenosti se nejlépe projevuje v parku, na lavičkách nebo ve frontě na autobus. Je to ta vzdálenost, která způsobuje, že když si sedáme na dlouhou lavičku, sedneme si viceméně doprostřed mezi již sedící lidi. Podobným způsobem jsou i umisťovány pavilony na Ostrově umění, vždy vicemnéně doprostřed mezi již stojící stavby, stromy a další přírodní prvky. Toto pravidlo však musí jít v souladu s pravidlem předchozím a umístění stavby nesmí bránit jejímu správnému plnění funkce.

38


39


Komunita

Umělci

Služby

- Malíř

- Kavárník

- Sochař

- Galerista

- Taneční mistr

- Správce

- Baletní mistr

- Bača

- Divadelní mistr

- Knihovník

- Video artist

- Doktor

- Klavírní mistr

- Archivář

- Fotograf

- Farář

- Teoretik umění

- Ubytování

- Art robot

- Prodavač

- Sběratel umění

- Soudce

- Básník

...

- Performance - Kaligraf - Umělěcký kovář - Zpěvák - Light artist ... Počet umělců na ostrově je omezen pouze plochou pro stavbu pavilonů.

Bylo tedy rozhodnuto využít izolovanosti, jež ostrov nabízí, napříč tomu, že je uprostřed města a kompletně ho odříznout od města. V tomto samostaném světě pak může vzniknout jedinečná komunita umělců, která bude mít dostatečný klid a ideální podmínky pro tvorbu. Umělci nebudou ničím rušeni a díky veškěrému komfortu a podpůrnému personálu na ostrově, se budou moct soustředit čistě na tvorbu. Na ostrově jsou dva různé režimy. V tom prvním je ostrov naprosto odříznut od světa a jsou uzavřeny veškeré přístupové komunikace. Umělci jsou sami na ostrově a mají klid na tvorbu. V tom druhém režimu se ostrov otevírá veřejnosti a všechny galerie a výstavní prostory se mohou zaplnit návštěvníky, kteří přijdou obdivovat vzniklá umělecká díla. Skupina lidí, jež na ostrově přebývá dlouhodobě, je uzavřená komunita, která řeší veškeré záležitosti týkající se ostrova pouze v rámci komunity. V ideálním stavu proto na ostrově nebydlí pouze umělci, ale i nezbytné množství lidí, kteří nabízí své služby ubytovaným umělcům.

40


41


x1,8

21 22

19 20

17 18

14 13

16 15

12

10 11

8

7

1

3

5 6

9

4

2

Na celém ostrově je:

60x

46x

zastavěná plocha [m2]

1732x

0 100 200 průměrná výška 13 m

x3,5

15 10 NP PP

0

výška [m]

23

x4

x2,5

obyvatel ovce návštěvník

7%

3%

nové zástavby

staré zástavby

nezastavěno

42


43


44


45


Projekty

46


A house for island guardian dům pro hlídače ostrova

1

Nikola Gronychová, Jakub Volentič | ATOS, ATZBP

The tower serves as a gateway to the island, anyone coming to the island has to go through it.

Věž funguje jako vstupní brána na ostrov, kdokoliv na ostrov přichází, musí bránou projít. Věž

The tower itself protects the lifting mechanism of drawbridges which is handled by the island´s

v sobě chrání mechanismus padacích mostů, které ovládá hlídač ostrova. Jeho zázemí se

watchman. His facilities are located on the top of the tower whence he can observe the whole

nachází v nejvyšším místě věže, odkud pozoruje celý ostrov. Věž s padacími mosty střídavě

island. Thanks to the drawbridges, the tower is alternating between isolating the island from its

ostrov umění izoluje od okolí nebo ho naopak propojuje s pevninou.

surroundings and connectig it with riverbanks. VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

48


50


Floorplans, Section

entrance

section

drawbriges

apartment 1st floor

apartment 2nd floor

apartment 3rd floor

Nikola Gronychová, Jakub Volentič | A house for island guardian | Dům pro hlídače ostrova

52


2

House for the robot dům pro robota Daniel Volák | ATSS

House for robot is an interactive voxel 3D printer. Voxel is a spatial pixel cube. The house itself

Dům pro robota je interaktivní voxelová 3D tiskárna. Voxel je prostorový pixel, krychle. Dům samotný je voxel, v jehož stěnách je integrován automatický systém dvou industriálních robotů schopných postavit jakoukoliv voxelovou barevnou sochu pomocí importovaných digitálních

voxels are stored in a wall, made up of electromagnetic frame, AMOLED screens, battery and

dat a modulárních voxelů. Modulární voxely jsou skladovány ve stěně objektu, tvořeny

control unit. Voxels are inductively charged during storage. When creating a sculpture, the

elektromagnetickým rámem, AMOLED obrazovkami, akumulátorem a řídící jednotkou. Voxely

house is closed to the public. After completion of a statue is unveiled at a certain time, then it

VYTVOŘENO VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI jsou nabíjeny indukčně běhemVEskladování. Při tvorbě sochy AUTODESK je dům uzavřen veřejnosti. Po

automatically deconstruction. The process is repeated.

dokončení tvorby je socha odhalena na určitou dobu, poté dochází k automatické dekonstrukci.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

is a voxel, in which the walls of the integrated automatic system of two industrial robots able to build any voxel colorful sculptures using imported digital data and modular voxels. Modular

Proces se opakuje.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

54


Daniel VolĂĄk | House for the robot | DĹŻm pro robota

56


Daniel VolĂĄk | House for the robot | DĹŻm pro robota

60


3

House for pianists Dům pro Pianisty Zuzana Kučerová | ATSS

The desire to master a music instrument perfectly leads one up. From the exercise rooms

Touha dokonale ovládnout hudební nástroj vede člověka výš. Od cvičeben pro začínající

for beginners on the ground floor, via the classrooms on the second floor for those, who can

žáky v přízemí přes učebny v druhém patře pro ty, kteří již dokáží učit druhé, na vrchol v

teach others, to the top in form of the concert hall. There is a separated exterior stairway on

podobě koncertního sálu. Ke každému prostoru vede samostatné venkovní schodiště vinoucí

the facade making every single space accessible. Piano, the musician, and the unrepeatable

se podél fasády. Důležité je jen piano, člověk a neopakovatelný zvuk - projev jejich spojení.

sound – one can feel the connection. To make the acoustic perfect, the focuses of the curves

Pro dokonalou akustiku jsou ohniska křivek přečnělkových kleneb v místech hlav pianistů a

of the vaults are situated in the head level of the pianists, the unevenness of the walls cause

výstupky na stěnách působí na zvuk difuzně. Difuzory na fasádě ovlivňují vnímání zvuku v okolí

sound diffusion. The diffusors on the facade influence the sound perception in the building

budovy.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

surroundings. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

62


open air concert hall

curve of vault exterior stairway

velvet curtain shading deposit of music instruments

foyer

concert hall

double floor for utilities

sound diffusors on walls classrooms

practice rooms

technical room

toiilets


znak světlo oko představa nerv interpretace ruka dotek klaviatura mechanika kladívku struny vlna ozvučná deska prostor hudba je okamžik

acoustic diagram of the classroom

concept

concert hall concert concert grand piano

classrooms teaching grand piano

S E

F

practice rooms practice upright piano

Zuzana Kučerová | House for pianists | Dům pro pianisty

64


2nd floor plan - classrooms

3rd floor - concert hall

1st underground floor - toilets, technical rooms

1st floor - practice rooms

roof plan - open air concert hall

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 m

north elevation

west elevation


The house for recording studio Dům pro nahrávací studia

4

Radka Janáková | ATSS

The house for recording studio is composed of three separate acoustically isolated recording

Dům pro nahrávací studia se skládá ze tří samostatných akusticky izolovaných nahrávacích

studios. The three forms are merged into one shape, which forms a compact shape for the

studií. Tři hmoty jsou spojeny v jeden útvar, čím vzniká kompaktný tvar pro hudebníky se

musicians with a central roofed meeting place. Each recording studio je acoustically isolated

středným zastřešeným potkávacím prostorem. Jednotlivé nahrácaví studia jsou akusticky

by an acoustically isolated glass. Behind the studio there are the facilities of each of the studios

PRODUKTU SPOLEČNOSTI nahrávání a techniku, VYTVOŘENO oddělenoVE odVÝUKOVÉM studia akusticky izolovanýmAUTODESK sklem. Za studiem se nachází

– a bed, bathroom, kitchen and a working desk.

zázemí jednotlivých studií – postel, koupelna, kuchyň a pracovný stůl.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

izolována souborem velikých molitanových jehlanů, vzor akustické izolace je pro každou nahrávací místnost různý. Za vstupem do jednotlivých studií se nachází místo pro samotné VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

with huge soft-foam pyramids, the pattern for each of the recording studio is unique. Behind the entrance to the studio is a room for the recording and technology, isolated from the studio

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

68


SCHEMA CONSTRUCTION

acoustical soundproof window acoustical core

telescopis opening door

aluminium glass retainers with neoprene glazing gaskets

pyramids supporting construction

tapped airspace 25 - 90 mm

telescopic poles

rotatory mechanism

angled glass

vertical glass

corner

AcousticWeb

high frequency flowresistor pyramids 440 mm

low frequency flowresistor 60 mm support construction - wooden lists 100 mm concrete panels 200 mm

Plywood with holes 9 mm

Glasswool 50 mm


ACOUSTICS Measurement of the speaker close to a rear wall Measurement of the speaker close to a corner

[SPL], dB

Semi - anechoic measurement of the speaker 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 100

1 000 Frequency [Hz]

10 000

TECHNOLOGY Output Input

MDX 4600

DSP2024P

MDX 4600

DSP2024P

MDX 4600

DSP2024P DSP2024P DSP2024P HA4700

Bass Guitar Acoustic Guitar BDI 21

PX3000 Keyboard to/from insert

ADI 21 V-AMP3 V-AMP3

Synth Module Kick Snare Hi-hat Tom Tom Overhead Overhead

C-3 Studio Condenser mics

HA4700

Drums

Electric Guitar Electric Guitar

HEADPHONES HPS3000

PX3000

HEADPHONES HPS3000

STEREO INS 1-8 SUBS 1-8 OUT Computer with multi-chanel soundcard

Tape / CD recorder

T-1 Studio Condenser Tubes mics

CTRL L OUT CTRL R OUT

TRUTH TRUTH B3031A B3031A Studio Studio monitor monitor

70


B´ +0,500 +0,500 +0,500

B´ +0,000

A

PLAN 1.ST

-0,200

TOP VIEW

+4,200

±0,000

LONGITUDINAL SECTION

SOUTH VIEW +4,200

±0,000

CROSS SECTION

-0,200

NORTH SECTION

Radka Janáková | The house for recording studio | Dům pro nahrávací studio

72


5

House For a doctor Dům pro doktora Šárka Guľašiová | ATOS

The ground plan of the building projects the internationally recognised symbol for medical

Půdorys objektu vychází z mezinárodního znaku zdravotnictví – kříž. Celá stavba, navržena jako

services: the cross. The entire structure, designed as a setting of four buildings (boxes), is built

čtyři budovy (boxy), je postavena kolem centrálního atria, plné zeleně, chráněné před silným

around a central atrium filled with greenery, protected from strong winds and providing safe and

větrem a poskytující bezpečný a ozdravující prostor pro pacienty. Každý z boxů má jinou funkci,

curative environment for patients. The boxes feature one glazed wall and two entrances leading

čekárna s ordinací, laboratoř s ultrazvukem, jednotka intenzivní péče a byt doktora.

to the atrium. Each box provides a different function. There is a waiting room with consulting room, laboratory with medical ultrasonography, intensive care unit and doctor’s flat.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

74


Šárka Guľašiová | House for a doctor | Dům pro doktora

76


Šárka Guľašiová | House for a doctor | Dům pro doktora

78


6

house of art theorist dům teoretika umění Marcela Doležalová | ATV

Become engrossed, immerse into our thoughts. The undisturbed world of self consciousness

Zahloubat se, ponořit se do svých myšlenek. Nerušený svět vlastního vědomí snažící se

trying to perceive the process of creation of subconscious and unconscious. Just theory and

pochopit proces produkce podvědomí a nevědomí. Jen teorie a umění.

art, nothing else.

Jedinec stojící proti svým posluchačům má v zádech mocnou oporu, všechny myšlenky Zároveň je podstata, esence z těchto knih promítána na povrch, na projekční plátno, které je

Simultaneously there is a substance, essence from these books shown on the surface, the

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTUplochu SPOLEČNOSTI AUTODESK stahovací. Knihovna se tak rázem mění v projekční pro nová média.

projector screen, which can be pulled down. The library changes to a projection place for new

Dům je složen za tří částí - prostor pro přednášení, hlediště, byt teoretika. Tyto části společně

The house is assembled from free parts – a place for lectures, an auditorium, an apartment for theorist. These parts together constitute one entirety, a place where new ideas are going to come into existence.

vytváří jeden celek, prostor pro vznik nových myšlenek.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

media.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

koncentrované v knihách, hmatatelný důkaz jeho slov.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

An individual facing his audience is having a huge powerful support abaft, all thoughts concentrated in books, tangible proof of his words.

80


PLATFORM | SECTION

CONCEPT | VIEWS

AUDITORIUM

STAGE

HOUSING

0m

5m


INSPIRATION

greek amphitheater - auditorium, stage

THEORIST / STAGE

WATCHER / AUDITORIUM

greek appeal - discussion

LIBRARY | CORE OF THE HOUSE library

housing

complex

COMMON AREA

screen

library

Doležalová Marcela | House of art theorist | Dům teoretika umění projekt

84


7

a House for a Gallerist Dům pro galeristu Silvie Krčilová | ATOS

The gallery lets a sculpture and painting expositions, or a mysterious performance to manipulate

Galerie jako prostor připravený nechat se ovládnout sochařskou expozicí, výstavou obrazů

the space. Diffused light changes place into an inconspicuous and natural connection between

nebo tajemnou performance. Rozptýlené světlo mění místnost v nenápadného a přirozeného

a man and the work of art. A gallery owner living in symbiosis with his passion - the lively art.

prostředníka mezi člověkem a uměleckým dílem. Galerista žijící v symbióze se svoji vášní – živoucím uměním. VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

86


xpozicí, výstavou obrazù nebo tajemnou Nekonečné obrazy rozeného prostøedníka mezi èlovìkem a pohledy měnící významy m umìním. v tichém sevření chladných paží

Nekoneèné obrazy pohledy mìnící významy v tichém sevøení chladných pa se dìjí kolem mì a hlavnì ve m abych porozumìl, abych se probudil ale mohl dál snít.

Nekonečné obrazy pohledy měnící významy v tichém sevření chladných paží se dějí kolem mě a hlavně ve mně abych porozuměl, abych se probudil ale mohl dál snít.

se dějí kolem mě a hlavně ve mně abych porozuměl, abych se probudil ale mohl dál snít. s performance to manipulate the space. on between man and the work of art. A

TVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

west elevation VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

SCHEME

exhibitions

light

exhibitions, talks, vernissages

diffused light

exhibitions 288 m2

east elevation

gallerist’s flat private part

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODE

exhibitions, talks, vernissages 288 m2

open part

gallerist’s flat

ELEVATIONS north elevation

east elevation

west elevation

east elevation

south elevation

north and south elevation

west elevation

north and south elevation

Silvie Krčilová | A house for a gallery owner | Dům pro galeristu

88


stores

technologies

Silvie Krčilová | A House for a gallery owner | Dům pro galeristu

90


house for dancing master dům pro tanečního mistra

8

Petra Brůžková | ATSS

The house for dancing master was composed as combination of dance studio and home,

Dům pro tanečního mistra je navržen jako kombinace tanečního studia a obydlí, kam se

where dancers come to learn. The shape of vault create airy space, that is bounded by two

tanečníci chodí učit. Tvar klenby vytváří vzdušný prostor , který je ohraničen dvěma tribunami

standts, which serve to visitors and dancers. Interior is divided by two longitudinal volumes,

sloužícími pro návštěvníky i samotné tanečníky. Vnitřek je členěn dvěma podélnými hmotami,

which hide base for dancers and private rooms for master. The space between is variable

které skrývají zázemí pro tanečníky a soukromé místnosti mistra. Meziprostor je variabilní

dancing area, that could be divide by movable mirror. The space is illuminated by two frontal

taneční plochou, která může být předělena mobilním zrcadlem. Prostor je osvětlen dvěma

windows a skylights. The light from skylight is diffused by special lighting construction, which

VYTVOŘENO VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESKdifuzorem. čelními okny a střešními světlíky,VEjejichž světlo je rozptýleno zavěšeným VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

is hanged from ceiling.

92


DANCING SPACE

ENTRANCE for dancers

MIRROR 2,7 m height

FOUNDATION

AUDITORIUM B space for visitors, rest space for dancers

SKYLIGHT provide main lighting of interior

LIVING SPACE OF DANCING MASTER

CURVED CEILING SHELLS device which create lighting atmosphere

TECHNICAL ROOM

WINDOW SHUTTER it´s manipulated by pull bar

SANITARY FACILITY for visitors

AUDITORIUM B space for visitors, rest space for dancers


NORTH VIEW

WEST VIEW

Petra Brůžková | House for a dancing master | Dům pro tanečního mistra 94

DANCE SPACE

SKYLIGHT

CURVED CEILING SHELLS

BATHROOMS TOILETS

PRIVATE SPACE OF MASTER

MIRROR

CHANGING ROOM

TECHNICAL ROOM

TOILETS FOR VISITORS

SPACE FOR VISITORS

WINDOW SHUTTER


PLAN 1.ST

CROSS SECTION

LONGITUDINAL SECTION

Petra Brůžková | House for a dancing master | Dům pro tanečního mistra

96


9

House for the Sculptor Dům pro sochaře Kristýna Rajdlová | ATOS

Who is the artist? Who is the tangible artist for me? Academic sculptor Štěpán Málek. Founder

Kdo je to umělec? Kdo je pro mě skutečný umělec? Akademický sochař Štěpán Málek. Zakládající

of the Concrete Club. He lives as a professor, sculptor and a musician in Hradec Králové.

člen Klubu Konkretistů. Žije jako pedagog, sochař a hudebník v Hradci Králové. Umění se

Art is being born in insulation. Any existential issue detracts artist´s energy. Insula is a latin

rodí v izolaci. Každá existenční starost ubírá umělci energii. Izolace na ostrově. Navrhuji dům

word for island. I am making a house for the sculptor with facilities. Studio. Flat. Store. North

pro sochaře s potřebným zázemím. Ateliér. Byt. Sklad. Severní ateliérové osvětlení. Mostový

studio illumination. Bridge crane for facile manipulation with heavy materials. Studio inside and

jeřáb pro snadnou manipulaci s těžkými materiály. Ateliér uvnitř i vně. Vstávání a usínání poblíž

outside. To get up and fall asleep beside the art. Studio as a gallery.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK umělecké tvorby. Ateliér jako galerie. VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

98


Kristýna Rajdlová | House for the sculptor | Dům pro sochaře

100


Kristýna Rajdlová | House for the sculptor | Dům pro sochaře

102


House for the photographer Dům pro fotografa

10

Lucie Králová | ATOS

House for a photographer consists of three identical blocks. A block with a studio allows ideally

Dům pro fotografa se skládá ze tří stejných kvádrů. V přízemním kvádru se nachází ateliér,

due to its length shooting perspective to photographer and is located on the ground floor. A

který umožňuje fotografovi, díky své délce, ideální perspektivu pro fotografování. První část

darkroom for photo processing is located in the first section of the second block and in its

druhého kvádru představuje fotokomora pro zpracování fotografií a v jeho druhé části je

second part we can find the library. Both sections are separated from each other by partitions

knihovna. Obě místnosti jsou oddělené příčkami kvůli výparům z chemikálií. Ve třetím kvádru

to avoid chemical vapor spreading. The third block represents the photographer´s flat.

je byt pro fotografa. VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

104


photo studio

library/ meeting room

hall

darkroom

metal shutters


working part

flat

photo studio

Lucie Králová | House for the photographer | Dům pro fotografa

106


Lucie Králová | House for the photographer | Dům pro fotografa

108


11

house for ballet dům pro Balet Ksenia Knyazkina | ATOS

House for ballet is a school for 15 ballerinas with accommodation for their teacher. The main

Dům pro balet je škola pro 15 talentovaných baletek s ubytováním pro jejich učitelku. Hlavní

idea of the project is hanging equipment, which can transform dancing room according school

ideou projektu bylo zvědací zařízení, které se může podle potřeb zmenit taneční halu. Je tu

needs. For convenient usage all these elevated equipment, such as piano, mirrors, ballet bars,

taky speciální závěsný systém, který může být použit nejen pro představení, ale take při lekcích

storages and even an auditorium, are divided into 3 groups. Moreover there is a curtain system,

pro rozdělení prostoru do menších skupin. Dům má dřevenou skládací fasádu s průhledy, takže

which can be used to dividing big space into smaller dancing sessions. The house will have

návštevníci ostrova budou moci skrz ni vidět tančící baletky.

folded wooden façade with gaps.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

110


112


1

2

1

4

3

2

3

4


PLANS

0 1

5

SECTIONS

+ 20.00 + 17.80 + 14.80 + 11.80

+ 7.00

+ 0.00

Ksenia Knyazkina | House for ballet | Dům pro balet

114


house of the theatre master dům divadelního mistra

12

Karolína Kopecká | ATZBP

House of the Theater Master is an alternative to similar institutions in Prague. It is not an ordinary

Dům divadelního mistra je alternativou k obdobným institucím v Praze. Není klasickým divadlem

theater, which is subject to turnout, but neither a school outside reality. It is an experimental

podléhající diktátu návštěvnosti, ale ani školou uzavřenou mimo realitu. Je pokusnou laboratoří

laboratories and also institutions for the public. Master is a director and a teacher, disciples are

i institucí pro veřejnost. Mistr je režisérem i učitelem, studenti jsou herci i žáky, divadlo je pro ně

actors and students, the theater is a school and also their home. The house is a mechanical

školou i domovem. Dům je mechanickou skříňkou, kde samotný proces tvorby je uschován

locker where the actual creation process is kept inside, but on the command of Master it’s open

vevnitř, pouze v době produkce se na povel Mistra otevře a dá nahlédnout obecenstvu do

and visitors are can see the performance.

svých útrob.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

116


ZVUKAŘ, OSVĚTLOVAČ SOUND ENGINEER, LIGHTING

FOYER FOYER

HLEDIŠTĚ AUDITORIUM

JEVIŠTĚ STAGE

TECHNICKÉ LÁVKY CATWALKS

LOŽNICE BEDROOM

ATRIUM ATRIUM

SKLAD STORAGE

SCHODIŠTĚ STAIRS

ŠATNY DRESSING ROOM


ARÉNA ARENA BUDOVU JE MOŽNO OTEVŘÍT, SÁL TAK ZVĚTŠIT A POMOCÍ PRAKTIKÁBLŮ PŘESTAVĚT NA ARÉNU.

KUKÁTKOVÉ DIVADLO PROSCENIUM THEATRE ZAVŘENÁ BUDOVA SLOUŽÍ JAKO UČEBNA ČI KLASICKÝ DIVADELNÍ SÁL.

ZVĚTŠENÉ JEVIŠTĚ/HLEDIŠTĚ EXPANDED STAGE/AUDITORIUM OTEVŘENÍM BUDOVY MŮŽEME LIBOVOLNĚ ZVĚTŠIT SÁL A PŘIZPŮSOBIT SE TAK TÉMĚŘ JAKÉMUKOLIV PŘÁNÍ SCÉNOGRAFA A POČTU DIVÁKŮ.

Karolína Kopecká | House of the theatre master | Dům divadelního mistra

118


HOSTITEL DNEŠNÍHO DNEsmoking romoomFOYER

Univerzální prolog, divadelní ekvivalent hymny. Mělo by jím začínat každé představení hrané

v tomto divadle. Pronáší ho Hostitel dnešního dne, člověk prosycený esencí divadla. Je tu jen a jen pro diváky, což ale neznamená poníženou úslužnost nebo podlézavost. Naopak. HOSTITEL DNEŠNÍHO DNE Klaním se jak páteř svolí odvykla si křivostí celý zářím ne však v roli mně radost vešla do kostí a rozproudila moji krev tak neptejte se na úsměv ten zrádný lesk tu masku hany sluhu s mravem kurtizány který je tak snadno vzít a komu libo nalepit vítám vás nic víc v tom není už brzy začne představení co stejně jak já kdo vás hostí chce spoléhat se v upřímnosti a stranou skládat všechno lživé chce opomíjet podbízivé byť tak ze své tváře asi odloupne i kousek krásy vaše oči prosím aby nehledaly oslnění vždyť ten kdo do Slunce hledí uzří jen svou slepotu vaše uši prosím aby nehledaly ohlušení vždyť co jiného v nich zbude nežli prázdné pištění vaše srdce ať jdou blíž vaše mysli – spějte výš jen žádný strach tady mohou zde v divadle pod oblohou Řekl, co chtěl, odchází. Představení může začít. Šimon Peták


ŘEZ SECTION

1NP

FOYER, HLEDIŠTĚ, JEVIŠTĚ, ZÁZEMÍ, SCHODY FOYER, AUDITORIUM, STAGE, BACKGROUND PREMISES, STAIRS

FOYER, MECHANIKA, JEVIŠTĚ, WC, SKLAD, SCHODIŠTĚ FOYER, MECHANICS, STAGE, WC, STORAGE, STAIRS

3NP

2NP

OSVĚTLOVAČ, ZVUKAŘ, TECHNICKÉ LÁVKY, BYT MISTRA, LOŽNICE, ATRIUM TECHNICS, CATWALKS, FLAT OF MASTER, BEDROOMS, ATRIUM

HLEDIŠTĚ, JEVIŠTĚ, KOUPELNA, KUCHYŃ, ŠATNY HERCŮ AUDITORIUM, STAGE, BATHROOM. KITCHEN, DRESSING ROOM

VÝCHOD (OTEVŘENO/ZAVŘENO) EAST (OPEN/CLOSED)

SEVER, JIH NORTH, SOUTH

ZÁPAD, STŘECHA WEST, ROOF

Karolína Kopecká | House of the theatre master | Dům divadelního mistra

120


PROFESIONÁLNÍ DIVADLO PROFESSIONAL THEATRE

KLASICKÁ DIVADELNÍ ŠKOLA PROFESSIONAL THEATRE

PRINCIPÁLSKÉ DIVADLO/ŠKOLA DIRECTOR’S THEATRE/SCHOOL

ZÁZEMÍ HERCŮ BACKGROUND OF ACTORS

ZÁZEMÍ PEDAGOGŮ BACKGROUND OF TEACHERS

BYT MISTRA MASTER’S FLAT

ZÁZEMÍ DIVÁKU BACKGROUND OF SPECTATORS

KNIOHVNA LIBRARY

LOŽNICE ŽÁKŮ BEDROOMS OF STUDENTS

ZÁZEMÍ VEDENÍ BACKGROUND OF MANAGEMENT

UČEBNY SCHOOLROOM

SPOLEČNÉ ZÁZEMÍ BACKGROUND

JEVIŠTĚ STAGE

MALÉ ZKUŠEBNY SMALL STAGES

JEVIŠTĚ STAGE

DIVADELNÍ SKLAD THEATRE STOCK

EXTERNÍ JEVIŠTĚ EXTERNAL STAGE

DOBROVOLNÁ IZOLACE VOLUNTARY ISOLATIONFOYER

DŮM DIVADELNÍHO MISTRA HOUSE OF THE THEATER MASTER

BYT MISTRA MASTER’S FLAT

JEVIŠTĚ/UČEBNA STAGE/SCHOOLROOM

LOŽNICE ŽÁKŮ BEDROOM OF STUDENTS

DIVADELNÍ SKLAD THEATRE STOCK

SPOLEČNÉ ZÁZEMÍ BACKGROUND

ZÁZEMÍ DIVÁKŮ BACKGROUND OF SPECTATORS

DOBROVOLVLNÁ IZOLACE VOLUNTARY ISOLATION

BLÍZKOST KNIHOVNY NEAR THE LIBRARY

Karolína Kopecká | House of the theatre master | Dům divadelního mistra

122


13

art island residential complex Bydlení na ostrově umění Lucie Feldová | ATBS

Residential complex on The Island of Art is meant to be non studio housing for artists and their

Obytný soubor na Ostrově umění slouží jako neateliérové bydlení pro umělce a jejich rodiny. poskytuje jim tak dostatek soukromí.

The idea of placement of window openings is based on loopholes. The loopholes are determined

Koncept rozmístění okenních otvorů je založen na průhledech. Průhledy jsou určeny přímkami

by lines conducted from the central space, which intersect walls of residential buildings and the

vedenými z centrálního prostoru, které protínají stěny obytných objektů a obvodovou zeď.

circumferential wall. The loopholes points to specific points, as the house for prima ballerina,

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK Průhledy míří na vybrané body, jako jsou dům pro Primabalerinu, kavárna, část Hlávkova mostu

cafe, a part of the Hlávkův most and Negrelli viaduct or the tree on the riverbank.

a Negrelliho viaduktu nebo strom na nábřeží.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Nabízí inspirativní prostředí ostrova. Zároveň mezi obyvatele a zbytek ostrova staví zeď a

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

families. It offers an inspirational atmosphere of the island. On the other hand it is separated by wall and provides privacy for its residents.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

124


Lucie Feldová | Residential complex | Obytný soubor

126


128


14

Greenhouse Skleník Petra Bružeňáková | ATOS

The object consists of five individual greenhouses and an open, self-service kitchen.

Objekt se skladá z pěti skleníků a otevřený, samoobslužný kuchyně. Skleník je místem spojení

The kitchen is firmly nestled within fertile soil full of blooming plants and vegetables, and is filled

požitku z dobrého jídla a příjemnýho posezení v spoločnosti.

with sunlight throughout the entire day. It is a private refuge where you can spend your time

Kuchyň obklopená urodní půdou, kde vzkvétá zelenina a bylinky, s celodenním přísunem

and freely express your creativity in cooking, using the best of ingredients the season offers.

slunečního světla. Je to prostor, kde můžete trávit čas a svobodne vyjádřit svou kreativitu ve

It is an old wisdom that food tastes best when prepared from the freshest of ingredients, grown

vaření s použitím toho nejlepšího, co sezona nabízí.

and harvested naturally.

VYTVOŘENO VE je VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESKsurovín, pěstovaných a Vždyť jídlo chutná nejlépe, když připravené z těch nejčerstvejších VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

sklízených v přírode.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

132


Petra Bružeňáková | Greenhouse | Skleník

134


Petra Bružeňáková | Greenhouse | Skleník

136


15

Library Knihovna Luboš Loibl | ATSS

Naše životy jdou stále vpřed, a je tak těžké najít pravy střed. Některá myšlenka, chce žíti v obálce tak mě napadlo, dát knihy do válce a vytvořit svět ticha

snil jsem o knihovně, jež by stála v úvozu nad politým stolkem pokoltnýho baru změnila se do zvlášního tvaru jak girladna podivných meteorů padajících k ránu nad algoritmy prastarého vzoru ve středu by snad i mohlo být fucoltovo kyvadlo aby krásnou čtenářku snad něco napadlo a vzpomněla si: Naše životy jdou stále vpřed, a je tak těžké najít pravy střed.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

skláněje se z kovového ochozu

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

kde stěží slyšíš padající list, jak jemně dýchá

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

a nabrat vzduch budoucího jitra a zapomenou hrůzy z pustnoucího nitra, hruzy sexu bez účelu jež nevyvedou z letu tu nejtupější včelu pro kterou není dobrý žádný vynález natož válec, v němž nezaznívá jazz a hudba svér se mění v harmonii, jež bez mrknutí oka jednoduše skryji a opustím svět růžových paviánů jež váleje se s kompem na divanu se snaží tvořit svět ze samých panelů to snad je lepší práce na chmelu s boláky na rukou a smutným tichem v duši.

138


CONCEPT

ROOF

LIBRARY

Nejsem básník, musel jsem se proto inspirovat rytmem něčeho co má štávu. Naše životy jdou stále vpřed, a je tak těžké najít pravy střed. Některá myšlenka, chce žíti v obálce tak mě napadlo, dát knihy do válce a vytvořit svět ticha kde stěží slyšíš padající list, jak jemně dýchá skláněje se z kovového ochozu snil jsem o knihovně, jež by stála v úvozu nad politým stolkem pokoltnýho baru změnila se do zvlášního tvaru

READING ROOM

jak girladna podivných meteorů padajících k ránu nad algoritmy prastarého vzoru ve středu by snad i mohlo být fucoltovo kyvadlo aby krásnou čtenářku snad něco napadlo a vzpomněla si: Naše životy jdou stále vpřed, a je tak těžké najít pravy střed. a nabrat vzduch budoucího jitra a zapomenou hrůzy z pustnoucího nitra, hruzy sexu bez účelu jež nevyvedou z letu tu nejtupější včelu pro kterou není dobrý žádný vynález natož válec, v němž nezaznívá jazz a hudba svér se mění v harmonii, jež bez mrknutí oka jednoduše skryji a opustím svět růžových paviánů jež váleje se s kompem na divanu se snaží tvořit svět ze samých panelů to snad je lepší práce na chmelu s boláky na rukou a smutným tichem v duši.

CYLINDER

parafráze: Vítězslav Nezval, Edison 1929

Luboš Loibl | Library | Knihovna

140


PLAN 2.ST

PLAN 1.ST

CROSS

NORTH VIEW

SOUTH VIEW

EASTERN VIEW

0

1

2

5

Luboš Loibl | Library | Knihovna

10

142


16

video art Gallery Video art Galerie Jan Tesárek | DP

On the „Isle of Art“, I have decided to design a building for galerie of Videoart. Video art artists

Na “Ostrov umění” jsem se rozhodl navrhnout budovu galerie videoartu, protože video umělci

have exhibitions in a usual galeries, because building for their need does not exists. Scene will

vystavují pouze v běžných galeriích a budova vyhrazená přímo pro jejich potřeby není. Videoart

include experimental scenes connected with projections. Character of the building is inspired

bude krom vystavovaných děl zahrnovat i experimentální scény propojené s projekcí. Charakter vycházející ze základní hmoty kvádru. Tato hmota je jako socha formována výkusem s funkcí

while everything else is hidden inside the building.

VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESKFasádu tvoří cortenové venkovního amfiteátru,VYTVOŘENO zatímco VE všechno ostatní je skryto uvnitř budovy.

The facade consists of corten plate, which give the building a strong character and fits well with

plechy, které dávají stavbě silný charakter a dobře ladí s okolní přírodou.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

the surrounding nature.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

stavby se inspiruje pavilonky kulturního ostrova Hombroich. Tomu odpovídá čistá geometrie

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

by the pavilions on the Hombroich cultural island. This corresponds to the pure geometry based on the substance of cuboid .This cuboid is like a statue with an outdoor amhitheater,

144


projection booth

cinema / experimental theater

exhibition hall the hall facilities cinema / experimental theater the hall facilities exhibition hall

outdoor scene

cafe


concept core

atrium

outdoor scene

1. block 24 x 24 x 28,9 m

3. reinforced concrete

2. the creation of the atrium

core building

and outdoor scenes

vertical communication

sanitary facilities

technical building equipment

cinema / experimental theater

exhibition hall cinema / experimental theater

2 x exhibition hall

cafe

4. atrium

south elevation

5. space for operation and communication

north elevation

west elevation

6. halls

east elevation

Jan Tesรกrek | Video art gallery | Video art galerie

146


cinema / experimental theater


cross-section

sixth floor

roof

fourth floor

fifth floor cross-section

second floor

third floor

0

ground flor

first floor

2

5

10 m

Jan Tesรกrek | Video art gallery | Video art galerie

148


exhibition hall


outdoor scene

foyer

Jan Tesรกrek | Video art gallery | Video art galerie

150


17

Studio for bohouš dům pro bohouše Michala Prouzová | ATBS

A Studio for Bohouš, a young talented painter, who has been confined to a wheelchair. The

Jedná se o dům pro Bohumila Sokola - mladého malíře, který je odkázán na invalidní vozík.

studio is designed around painter‘s needs for creative work, artwork storage and exhibition.

Navrhuji ateliér, který je doplněn o další části - místo na spaní, vaření, koupel. Značnou část

Additionally, the studio provides full background for comfortable life. Natural light is provided by

domu tvoří systém pro uskladnění obrazů. Světlo v ateliéru je zajištěno velkým severním oknem,

an oversized northern window, which is complemented by other windows though the house.

další okna jsou umístěna ve stěnách i stropě a upozorňují na výhledy v okolí. Pro omezení jeho

To mitigate Bohumil‘s handicap, a bridge crane is provided for a free and fluid movement inside

handicapu je do domu zakomponován jeřáb, díky kterému se může svobodněji pohybovat.

the studio.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

152


Michala Prouzová | A studio for Bohouš | Dům pro Bohouše

154


Michala Prouzová | A studio for Bohouš | Dům pro Bohouše

156


18

Archive Archiv Vojtěch Valda | DP

The identity of the Island of art must be strengthened. The highway must be intercept so that

Identita Ostrova umění musí být posílena. Je potřeba odříznout magistrálu a význam ostrova

the meaning ot the word island (an isolation from external environment) will be streghtened.

-izolace před vnějším prostředím- bude posílen. Chci ostrov odstínit od negativních vlivů

My aim is to relief the island from highway´s negative influence. The Hlavkuv most will not be

magistrály. Hlávkův most nebude pouze dopravní tepnou. Je na pražské poměry abnormálně

only a traffic artery. As it is abnormally long I propose to aim to its potentials. A gateway to the

dlouhý, a tak navrhuji, aby se pro část uživatelů stal cílem. Měla by vzniknout brána do světa

world of art should be arised. The Island of art will be clearly devided from the highway by two

umění. Brána na ostrov. Dva navrhované železobetonové objekty jasně oddělují Ostrov umění

ŽB buildings. They both function as a diapraghm, that allows visitors to come to the island

a dálnici. Oba fungují jako membrána, která v otevíracích dobách zpřístupní ostrov veřejnosti.

during the opening hours. In each individual pillar, there are vertical communications hidden.

V jednotlivých pilířích jsou schovány vertikální komunikace. Na stranách obrácených k ostrovu

On the sides facing the island drawbrdiges are situated. An archiv is located in eastern building,

jsou umístěny padací mosty. Ve východní budově je archiv a v západní budově je sál, galerie,

whereas the western building is provided with a hall, gallery, library, restaurant and offices.

knihovna, kantýna a administrativa.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

158


1 2 3

4 5 6

Archiv Ostatní provozy Zastávka MHD

Výtahová šachta Padací mosty

7 8

Propojovací tunel Auta mají na ostrov přístup ze západní lávky

Schodiště s podestami

1 6

2 3

5

4 7 8

Vojtěch Valda | Archive | Archiv

160


1915

1958-1962

1958-2014

Vojtěch Valda | Archive | Archiv

162


BUDOVA VÝCHODNÍ VÝCHODNÍ BUDOVA

ARCHIV

ARCHIV

ARCHIV

ZÁZEMÍ ARCHIVU

ARCHIV

SKENOVÁNÍ

3.NP

3.25

3.10

3.1 3.9

2.NP

2.25

3.4

3.6

3.3

2.10

2.2 2.9

1.NP

3.25

2.4

3.9

2.25

2.6

2.3

3.10

3.1

3.5

2.9

3.6

1.25

2.6

2.3

3.10

3.4 3.5

2.10

2.2

2.5

3.25

3.3

3.3

2.10

2.4 2.5

2.3

3.1

3.10

3.25

3.9

3.3

1.10

1.25

1.2

3.1

2.9

2.3

3.25

3.9

2.25

2.2

2.9

1.27

1.25

1.10

1.26 1.9

1.4

1.6

1.3

1.25

1.10

1.26

1.5

1.9

1.25

1.6

1.3

1.10

1.4 1.5

1.3

1.26

1.10

1.25

1.9

1.1

1.26

1.28

1.1

1.9 1.27

1.10

OSTROV

1.10

1.9

1.10

1.9

1.9

BUDOVA ZÁPADNÍ

GALERIE GALERIE GALERIE

KNIHOVNA KANCELÁŘE KNIHOVNA KANTÝNA KNIHOVNA KANTÝNA

ZÁPADNÍ BUDOVA

3.3

3.NP

3.10

KANCELÁŘE

MULTIFUNKČNÍ SÁL

KANCELÁŘE KANCELÁŘE

3.1 3.1

3.18

3.16

3.9

3.15

3.4 3.5

3.6

3.9

3.10

3.18

3.2

3.19

3.3

3.4

3.5 3.6

3.10

3.20

2.3 2.10

2.16

2.9

2.4 2.5

2.6

2.9

2.10

1.3 1.10

3.9

3.26

3.27

2.1 2.1

2.18

2.2

2.15

1.NP

3.10

3.19 3.26

2.NP

BYT OBCHOD OBCHOD

2.3

2.4

2.5 2.6

2.10

1.4

1.5 1.6

1.10

2.20

2.10

2.9

1.10

1.9

1.10

1.9

2.23

1.1 1.1

1.16

1.17

1.8

1.11 1.9 1.12

1.13

1.4 1.5

1.6

1.10

1.15

1.7 1.9 1.2

1.18

1.3

1.21

1.20

1.22

1.19

1.14

OSTROV 1.10

2.22

2.19

1.9

1.10

1.9

1.10

1.23

1.24


ZÁPADNÍ BUDOVA

VÝCHODNÍ BUDOVA

HLÁVKŮV MOST

ZÁPADNÍ BUDOVA- POHLED Z OSTROVA

ZÁPADNÍ BUDOVA- POHLED Z MAGISTRÁLY

164


19

Depository depozitář Kateřina Hodková | ATOS

The main purpose of the depository is to hold the art pieces made on the Island of Art. It

Depozitář slouží k uložení uměleckých děl, která budou vytvořena na Ostrově umění. Vznikl

was created by connecting the main depositary space to the classicist building on the island

připojením hlavního depozitního prostoru k původní klasicistní budově z počátku 19. století,

Štvanice originating in the 19th century, which is well preserved but yet not currently occupied.

která je zachovalou a v současné době neužívanou stavbou na ostrově Štvanice. Tvar hlavního

The depository space features the shape from the inner volume of the original building and with

depozitního prostoru vychází z objemu vnitřní hmoty původní stavby. Svým tvarem respektuje

its shape respects the original structure. The classicist building provides a perfect space for a

budovu, ke které je připojen. Původní klasicistní budova vytváří ideální prostor pro studovnu,

study, restoration and scientific workshops, and the administrative part.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI restaurátorské dílny, vědecká pracoviště a administrativní část. AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

166


Kateřina Hodková | Depository | Depozitář

168


Kateřina Hodková | Depository | Depozitář

170


20

Chalet Salaš Tomáš Oriešek | ATVZ

Eleven hectares of grassland on the island are suitable for the existence of a small chalet as

Travnatá plocha na ostrově o rozloze jedenácti hektarech je vhodná pro existenci menšího

perennial pasture for sheep species susffolk. This unpretentious breed moves freely around

salaše jako celoroční pastvina pro ovce druhu susffolk. Toto nenáročné plemeno se pohybuje

the island and naturally salvations grassland. The shepherd, who inhabits the house, oversees

po ostrově volně a přirozeně spásá travnatý porost. Na ovce dohlíží bača, který obývá kolibu.

the sheep. Hay for winter supplementation is stored in the hayloft and the sheep themselves

Seno na zimní dokrmování se skladuje v seníku a ovce samotné mají vlastní ovčín, variabilně

have their own sheepfold, variably divisible and openable as needed and seasons. All these

dělitelný a otevíratelný podle potřeby a ročních období. Soubor těchto staveb tvoří salaš.

structures form chalet.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

172


Tomáš Oriešek | Chalet | Salaš

174


Tomáš Oriešek | Chalet | Salaš

176


EXPERIMENTAL ACOUSTIC SPACE experimentální akustický prostor

21

Petr Bláha | DP

The work deals with the experimental acoustic space that was created on the base of „art

Práce se zabývá experimentálním akustickým prostorem, který vznikl na základně „ostrova

island“ and to cut art from a vast array of human creative activity.

umění“, jakož to výsek umění z nepřeberného množství lidských tvůrčích činností.

Sound that has been an integral part of people since the beginning of their existence, they

Zvuk, který byl nedílnou součástí lidí od počátku jejich existence, kdy byly odkázáni pouze

were only rely on your senses, I‘m trying to build on the broken line on consumption and shift

na své smysly, se snažím navázat na přetrženou linii konzumním světem a posunout poslech,

listening, experimenting and creating sounds to another level.

experimentování a vytváření zvuků o stupeň dál. VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

178


Petr Bláha | Experimental acoustic space | Experimentální akustický prostor

180


Petr Bláha | Experimental acoustic space | Experimentální akustický prostor

182


22

cemetery of Art hřbitov umění Zuzana Kováčiková | ATOS

The place of a final rest for artists and their art. 180 boxes in which is stored urn containing

Místo posledního odpočinku umělců a jejich uměleckých děl. 180 schránek, ve kterých je

the ashes of the deceased artist and one of his works. Boxes are programmed by the artist

uložená urna s popelem zesnulého umělce a jedno jeho dílo. Schránky jsou naprogramované

himself or his loved ones so as to open only once of a certain number of years. Then they will be

samotným umělcem, nebo jeho blízkými tak, aby se otevřely jen jednou za určitý počet let, tehdy

transferred by crane to the underground gallery, where they will be exhibited with other artist´s

se urna a dílo přemístí jeřábem do podzemní galerie, kde se vystaví spolu s jinými uměleckými

works.

díly. VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

dáma bez mena.

Je ticho, čas ubieha

V rubáši odená,

ten pocit poznáš, spomínaj.

pobledlá sťa stena.

Smrť nádej rozkladá

Odišiel ďalší tvor,

kameň po kameni

co viac než ženskému tvaru,

zostane len duša bezodná

holdoval kalamáru,

v básni na papieri.

keď slnko zašlo za obzor.

Ktorý popísal

Brko už však nikdy viac,

svojou cestou po planéte.

nezmočí v inkouste.

Smrť nepozná súcit,

Uhasla jeho svieca.

keď rýchlo Ťa zmetie.

„Však zvitkov napísal mnoho“

Pri mihotavom svetle,

prečo preňho ronit slzy?

posledné riadky píše.

Nový vládca slov,

V ohnisku života,

povstane určite skoro...

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Čaká ho Jediná,

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

V črepinách nevinných zrkadiel kvapky dažďa bozkajú zem.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Smrť básnika

-povie si každý z vás-

už oheň netlie, hľa život vylial sa z čaše.

184


CONCEPT

CONCRETE PANEL 1600 x 800 x 200

CUBE

CUBE FROM 180 CUBES

UNDERGROUND GALLERY

COLUMN 9 CUBES

186


Zuzana Kováčiková | Cemetery of art | Hřbitov umění

188


FIRST UNDERGROUND FLOOR

1 - 9 FLOOR

SECTION

190


23

christian Church kŘesťanský Kostel Maria Korosteleva | ATZBP

our minds to the divine meaning behind the visible form. The building consists of two volumes.

unášejí naší mysl k božské dokonalosti za její spatřitelnou formou.

On the ground floor there are sacristy, cloakrooms, elevator for dissable, wc, technical room.

Chrám se skládá ze dvou částí. V přízemí je sakristie, šatna, výtah, toalety a technická místnost.

On the first floor there is the main sacred space.

Posvátný prostor je v prvním patře.

The concept is based on the idea of directed lighting as symbol of presence of The Lord.

Koncept posvátného prostoru je postaven na směrovaném světlu jako symbolu Boží přítomnosti.

So lighting with extruded cross as a best-known religious symbol of Christianity. It does so

VYTVOŘENO VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK Světlo společně s křížem patří k VE nejznámějším symbolům Křesťanství. Je to znamení všehomíru,

because it is the Sign of the universe and the sign of our redemption. On the cross Christ

a je to znamení vykoupení. Proto jej děláme před modlitbou, aby nás spořádal a usebral, aby

We make the sign of the cross before we pray to collect and compose ourselves and to fix our minds and hearts and wills upon God. We make it when we finish praying in order that we may hold fast the gift we have received from God.

soustředil naše myšlenky a srdce i vůli k Bohu. Při žehnaní, aby naše duše přijala v sebe plnost

Božího života a aby v ní všechno bylo zúrodněno a posvěceno.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

redeemed mankind. By the cross he sanctifies man to the last shred and fibre of his being.

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Osa křesťanského chrámu, geometrický tvar, předměty užívané při bohoslužbě, všechny

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

The axis of a Christian Church, its geometric shape, the objects used in its worship, all carry

192


Concept 2. Follow and emphasize the island axis

1. Orientation West-East

Choir Entrance

Nave

Altar

4. There is no goal but the path

5. Ground floor, first floor

Choir Entrance

Nave

Altar

Sacristy, elevator, cloakroom, toilets

South elevation

East elevation

Maria Korosteleva | Christian church | Křesťanský kostel

194


First floor plan 5.

4.

3.

2.

1. Sacristy 2. Cloakroom 3. Elevator 4. Technical room 5. WC 6. WC for disabled 7. Entrance 8. Sanctuary 9. Choir

1.

6.

Second floor plan

9.

7.

8.

Longitudinal section

Cross section

Maria Korosteleva | Christian church | Křesťanský kostel

196


- Parc des bords de Seine /str. 19-20

Furuto, Alison. „Parc Paysager des bords de Seine Proposal / AWP & HHF“ 20 Sep 2011. ArchDaily. Accessed 11

Jan 2014. <http://www.archdaily.com/?p=170109> Foto: © AWP-HHF, Sbda - Outdoor food court Centenario /str. 21-21 „Outdoor Food Court In Centenario Town / Jaf Architecture + Design“ 24 Jul 2012. ArchDaily. Accessed 11 Jan 2014. <http://www.archdaily.com/?p=256095> Foto: © Javier Villasuso Multimedia - Simpson parc hammock pavilion /str. 22-23 „Simpson Park Hammock Pavilion / Oppenheim Architecture + Design“ 05 Nov 2010. ArchDaily. Accessed 11 Jan 2014. <http://www.archdaily.com/?p=86999> Foto: © Ken Hayden - Monte Carasso /str. 23-24

ROTBART, Judith a Laurent SALOMON. Le territoire, le maire et l’architecte. <i>Le visiteur</i> [online]. 2010, č. 16 [cit.

2014-01-11]. Dostupné z: http://www.salomon-architectes.com/v2/ecrits/Visiteur16-03.pdf Foto: Wikipedia - GEHL, Jan. <i>Města pro lidi</i>. Brno: Partnerství, c2012, xi, 261 s. ISBN 978-80-260-2080-6.


Děkujeme: doc. Ing. arch. akad. arch. Petr Hájek Ing. arch. Jaroslav Hulín Ing. arch. Aleš Hamhalter Ing. arch. Zuzana Kosková Martin Porubovič Anna Kutrová JUDr. Jozef Žoldák Jaroslav Guľaši Mgr. Patrik Jaško Ing. Peter Bružeňák, MBA. Ing. Jana Bružeňáková Jan Michal doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Dušan Šedivý Petr Brůžek Jindřich Soukup Karolína Gudasová Vratislav Polívka Mgr. Štěpán Málek, akad. soch. Jakub Rantuch Ivan a Olga Síbrtovi Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. Tomáš Gronych Ing. arch. Olda Sládek MgA. Milan Langer Viktor Machač prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. Speciální poděkování patří Národní technické knihovne.

202


© 2014 Fakulta architektury ČVUT v Praze sazba a grafická úprava: Nikola Gronychová, Jakub Volentič vydání první - 202 stran Foto modelů - Jakub Rantuch

Diagram - ostrov umění  

Katalog projektů ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína ZS 2013

Diagram - ostrov umění  

Katalog projektů ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína ZS 2013

Advertisement