Page 1

Bakalářská práce 2013

Houpací křeslo Jakub Pollág


Jakub Pollág Bakalářska práce Houpací křeslo Bakalářské prezenční studium 2010 – 2013 Ateliér produktového designu Vedoucí bakalářské práce - doc. Mgr.A. Michal Froněk

- doc. Mgr.A. Jan Němeček

Konzultant bakalářské práce - Mgr. Jan Wollner


Prohlašuji, že jsem byl/a v souladu se Směrnicí o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích na VŠUP seznámen/a s povinností, uvést při každé další samostatné prezentaci, výstavě i jiné formě zveřejnění mé Bakalářské práce skutečnost, že se jedná o školní dílo – praktickou část Státní závěrečné zkoušky, které vzniklo ke splnění závěrečné studijní povinnosti na VŠUP v Praze. Zároveň prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval/a samostatně s vyznačením všech použitých pramenů a spoluautorství.

V Praze, 19. 6. 2013 Jakub Pollág


PODĚKOVÁNÍ: Chtěl bych poděkovat: Zuzaně Jirsové, René Šulcovi, Michalu Maláškovi, Vlastovi Bartasovi, Milanu Plaveckému, Magdaléně Urgelové, Michalu Froňkovi, Lence Vackové a Václavu Mlynářovi. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi poskytli jakoukoliv pomoc při realizaci mé bakalářské práce.


ANOTACE: Záměrem mé bakalářské práce s titulem houpací křeslo bylo dostat se do hlubší podstaty houpání. Zachytit princip v jeho základu, vyjádřit ho v nejčistší podobě. Zároveň jsem nechtěl vytvářet jen variaci už dostupných křesel, ale vytvořit produkt, který se bude odlišovat od ostatních a přinese něco víc než jen vizuální rozkoš a radost z houpání. Ve svém návrhu jsem se vyhnul konvenční formě houpacích křesel s ližinami a zaměřil jsem se na houpání v jedné ose. Vznikl funkční prototyp z reálných materiálů, který se dá plnohodnotně používat.


OBSAH 1. Úvod 2. Hlavní část 2.1 Umělecká a teoretická východiska, inspirační zdroje 2.2 Osobní pojetí tématu 2.3 Popis a charakteristika produktu 2.4 Cílova skupina 2.5 Širší kontext 2.6 Výsledná funkce a forma 3. Závěr 4. Fotodokumentace


Na začátku mé práce vznikla velmi rozsáhlá rešerše stávajících houpacích křesel. Bylo pro mě velmi důležité seznámit se s tím, co nabízí trh a zároveň jsem se chtěl od těchto konvenčních křesel co nejvíce vzdálit. Již na začátku jsem si předdefinoval, že nechci vytvářet produkt, který bude jen parafrází nebo variantou stávajících produktů na trhu s mým subjektivním převedením. Po věcech, které se snažím vytvářet požaduji přidanou hodnotu, charisma. Zkrátka o něco více. Ne vždy se to podaří, ale veřím, že právo na život na dnešním zahlceném trhu mají již jen opravdu vyjímečné produkty. Podle mě nemá cenu vyrábět další houpací křeslo jen proto aby jsem mohl říci, že já jsem jeho autorem.

Po dobré zkušenosti s firmou LUGI jsem s nimi navázal spolupráci i pro mou

stávající bakalářskou práci. Firma se specializuje na zpracování masivního dřeva na vysoké úrovni. Po vícerých diskuzích jsme se s panem majitelem dohodli, že bychom mohli plánované křeslo do kolekce LUGI obohatit o kůži, která by dřevo trochu rozzářila.

1. Úvod

Vznikly desítky návrhů, které nevynikaly ničím výjimečným. Mnohokrát

pěkná křesla, která ale buď nesplňovala jednoduchost výroby nebo byla mdlá a bez výrazu. Tento koloběh začarovaného kruhu trval dva měsíce a naznačoval, že ve výběru takto tradičních materiálů cesta nevede skoro nikam.

Potřeboval jsem buď více času pro najití mě skryté progresivní cesty, kterou

ješte nikdo neprošlapal nebo rozšířit svůj obzor o jiné materiály. Vznikly dvě možnosti: buď rozvázat spolupráci s LUGI, což by dovolilo použít jiný materiál než nejtradičnější materiál houpacích křesel – dřevo, nebo si odložit bakalářskou práci a tím získat více času k nalezení i té nejskrytější cesty. Firma LUGI, stejně tak jako já nerada prezentuje proces práce. Vytvoření finálního průmysloého produktu za takto krátký čas bylo nereálné. Rozhodli jsme se tedy pro to, že pro firmu LUGI vznikne křeslo nezávisle na mé bakalářské práci v delší časové periodě a já se pokusím jít jinými, méně vázanými cestami. Nakonec jsom se rozhodl rozpracovat variantu, která měla pracovní název ,,experiment“, a ve které jsem chtěl využít nepohyblivou konstrukci a houpání v jedné ose.


2.1 Umělecká a teoretická východiska, inspirační zdroje

Po velmi zdlouhavém procesu, kdy jsem se snažil najít co

nejschůdnější cestu v realizaci houpacího křesla v nejtradičnějších materiálech jsem se začal zaměřovat na samotný princip houpání.

Neměl jsem štěstí na žádné psychologické texty ani kompetentního

člověka k diskusi o působení houpání na lidskou mysl.

Můžu se jen domnívat, že rytmický plynulý a pravidelný pohyb

napomáhá osobě dostat se z nějaké nerovnovážné polohy zpět do rytmu srdce, pravidelného dýchaní a klidu. Houpání běžně používame pro uklidnení dětí, dokonce i lidé trpící mnohými psychyckými poruchami mají tendeci k houpání pro uklidnění.

Pohyb, který vykonává houpací křeslo při houpání není, jak by se

mohlo zdát, přechod od jednoho maxima k druhému. Je to zdvih z polohy klidu vertikálním směrem, doprovázený jemným posunem dozadu a návrat

2. Hlavní část

zpět do výškového minima a rovnovážneho bodu. Takto jsem já osobně houpání odpozoroval.

2.2 Osobní pojetí tématu

Přemýšlel jsem, jak by se dalo houpat jednodušeji a efektivněji.

Věci fungující na houpacím principu jako např. kyvadlo, metronom nebo závěsná houpačka zaujaly mou pozornost. Tyto věci kmitají. “Kmitání nebo oscilace je pohyb fyzikální soustavy (např. hmotného bodu), při kterém se systém po vychýlení vždy vrátí do rovnovážné polohy. Jedna změna v rámci kmitání se nazývá i kmit (část kmitavého pohybu, při kterém hmotný bod přejde všemi polohami a vrátí se zpět odkud vyšel), přechod z jedné krajní polohy do opačné se někdy nazývá kyv. perioda a to je čas, za který soustava vykoná jeden kmit, frekvence je počet kmitů za jednu sekundu. Pro kmitavý pohyb je typické, že se střídavě mění kinetická energie systému na potenciální a naopak.” 1

1 www.wikipedia.org


Princip kmitání mě zaujal. Domníval jsem se, že by mohlo být zajímavé

to, jak je vnímá okolí, baví je trendy, ale hlavně nadčasové a výjimečné věci.

vytvořit houpací křeslo, které by při minimálním vynaložení energie

Mají otevřenou mysl, působí na ně výrazné i nejjednodušší podněty.

dokázalo zabezpečit plnohodnotné houpání.

Jsou expresivní a někdy málo racionální. Celou svou měsíční výplatu jsou

schopni utratit za dobré jídlo, lístky na koncerty, výjimečné zážitky a umění.

Vznikl zkušební prototyp. Ten připomínal dvě obrácená a spojená

písmena V. Obsahoval osy a sedák, který byl volně visící mezi těmito

Jejich byt v centru města zpravidla obsahuje mnoho prostoru a málo

dvěma body. Prvotní prototyp dokazoval jisté výsledky a potenciál tohoto

nábytku.

principu, ale v dosavadním stádiu nevyhovoval žádnému kritériu. Vznikla série testovaní, která obsahovala kolem deseti prototypů. Po pochopení, že pohodlné houpání zabezpečí jen sedák z dostatečně vysokým opěradlem, jsem sestavil pomůcku, která obsahovala fixní sedák a opěradlo, mezi kterými bylo volně natáhnuté lanko. To mi dovolilo hledat správné těžiště v různých polohách. Na základě těchto zjištění jsem se snažil najít matematický vztah mezi polohou osy a sedáku s opěradlem. Po zklamaní z nejasnosti matematických výsledků jsem se rozhodl pokračovat empiricky. Vzniklo pár střihů textilního sedáku s opěradlem, ze kterých vychází finální produkt.

2.5 Širší kontext

Moje křeslo nebylo navrženo pro žádnou z firem. Je to jedna z věcí,

která by při masové výrobě úplně ztratila svůj smysl. Je nutné klást co největší důraz na kvalitu zpracování, proto by bylo nejvýhodnější, aby se výrobou orginálu zabývali, tak jako výrobou prototypu malí výrobci. Vždy specialisté ve svém odboru. Použité materiály mají mimo vysoké kvality lokální přívlastek. Velkou výhodou této tzv. malé produkce by bylo zaměření se na každého zákazníka individuálně, a přizpůsobit křeslo částečně jeho touhám a potřebám. Díky předpokládané maloprodukci by bylo dostatečné, aby jsem produkt marketingově zastrešil sám, jako designér nebo by mohla vzniknout malá nezávislá značka.

2.3 Popis a charakteristika produktu

Výsledné houpací křeslo se v mnohém podobalo prvnímu

2.6 Výslední funkce a forma

prototypu, který vznikl při testovaní principu houpání v jedné ose.

Základem je nerezový rám jednoduché geometrie s co nejpreciznejšími

křesle. Je založený na komplexní sérii testů, které nemusí vždy sedět

sváry. Tento rám obsahuje dva závity, do kterých pasují na míru ručně

každému. Geometrie je prevážně konstruovaná na mě - muže o výšce

soustružené nerezové šrouby, které slouží jako osa křesla. Sedací část

180cm a váze 72kg. Většina lidí, která testovala křeslo se cítila pohodlně

tvoří z jednoho kusu tvarovaná přírodní kravská kůže, která byla ručně

a opravdu si houpání, nebo sezení užívala. Jak jsem již ale výše zmínil, u

opracována a sešita. Na křeslo jsou použity jen ty nejkvalitnejší materiály.

extrémně malých a extrémně vysokých lidí by bylo výhodou křeslo jemně

Až na vylaserovanou podpěrnou součástku je všechno vyrobeno ručně.

upravit. Houpání je velmi specifický fyzikální proces závislý na těžišti, které

Tento důraz kladený na kvalitu materiálů a zpracování je zakotvený ve

je u lidí velmi různorodé.

snaze o co největší uspokojení cílové skupiny.

Je těžké popisovat pocit z houpání, který človek má v tomto

Pocity nevyvolává jen funkce houpání či sezení. Podstatná je pro

mě i forma. Je založená na kontrastu. Ať už je to konstrast geometrické 2.4 Cílová skupina

přesnosti nosné konstrukce a organicky tvarované sedací části, nebo chladu

nerezi a pohodlnosti surové kůže. Sedací část je tvarovaná do přívětivých

Cílovou skupinu jsem definoval jako ve svém oboru úspešné osoby

s touhou zkoušet nové věci a jiná řešení. Lidi dychtící po odlišnosti a

oblých tvarů připomínajících kolébku. Tímto jsem chtěl podprahově

vyčlenění se z šedé masy ve věku od 18 do 60 let. Osoby povětšinou

evokovat houpání z dětství. I dominantní osa napoví, že konstrukce má

vysokoškolsky vzdělané, se zájmem o umění a design. Nezajímající se jen o

tendenci k houpání.


Mou prioritou bylo vytvořit křeslo, které se bude odlišovat a nabídne lidem něco více. Věřím v to, že touto realizací jsem se tomuto osobnímu zadání priblížil co nejvíce bylo možné. Dokonalý produkt neexistuje a je mi jasné, že není možné uspokojit každého. Tím více ne u takto experimentálního projektu, který se pohybuje na hranici definice houpacího křesla.

3. Závěr

Doufám, že výběrem materiálů, perfektně zvládnutým řemeslem

a celkovou harmonií křesla, na první pohled přesvědčím, že toto křeslo neobohatilo jen mě (ať již prací s nejlepšími řemeslníky, nebo realizací v nejlepších materiálech), ale má co nabídnout každému, kdo se v něm rozhodne pohoupat. A houpat se dá v tomto křesle mnohými způsoby. Těžiště bylo definováno tak, aby se človek mohl jen decentně pohupovat, sedět, nebo si extrémním houpáním vyvolat něco jako pocit odhmotnění.


Prototypy

4. Fotodokumentรกcia


Prototypy


Hledáni težiště


Hledáni težiště


Hledáni težiště


Testovรกni


Testovรกni


Proces výroby - střih


Proces výroby - střih


Proces výroby - podnož


Proces výroby - podnož


Proces výroby


Finální produkt


Jakub Pollág - bakalárska práca  

Bakalárska práca na téma húpacie kreslo