Page 1

Slovenská komora architektov Panská 15, Bratislava

Bratislava, 13. júna 2018

Vyhlásenie predstavenstva Slovenskej komory architektov k verejne prezentovanému investičnému zámeru rekonštrukcii neogotického zámockého areálu v Rusovciach. Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vydalo dňa 13. júna 2018 vyhlásenie k verejne prezentovanému investičnému zámeru rekonštrukcii neogotického zámockého areálu v Rusovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Slovenská komora architektov vyjadruje vážne znepokojenie nielen nad kvalitou prezentovaného návrhu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, ale predovšetkým nad absenciou transparentnej verejnej architektonickej súťaže návrhov. Slovenská komora architektov už v roku 2015 upozornila otvoreným listom Úrad vlády SR – ako generálneho investora rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, aby na výber dodávateľa projektu obnovy použil osvedčenú metódu architektonickej súťaže návrhov. Úrad vlády sa aj napriek poukázaniu na nesporné výhody súťaže návrhov rozhodol postupovať cestou obchodnej súťaže, na list SKA podpísaný jej predsedom vecne nereagoval a po dvoch mesiacoch na miesto odpovede zaslal absurdný podnet na disciplinárne konanie voči jej predsedovi. SKA sa v rovnakej veci obrátila aj na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý rozhodnutie Úradu vlády postupovať formou obchodnej súťaže bez relevantných odborných argumentov nerozporoval. „Kvalita prezentovaného projektu je tak dôsledkom spôsobu jeho obstarávania. Nemáme ho s čím porovnať, iné možné riešenia nepoznáme. Architektonická súťaž návrhov hodnotená odbornou porotou je vo vyspelých kultúrach štandardným nástrojom hľadania podoby verejných investícií. Neprekvapí, že aktuálna situácia v Rusovciach je ďalším v poradí podobných zlyhaní, kedy sa inštitút

Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so sídlom v Bratislave s preneseným výkonom štátnej správy. Bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov bez štátnych dotácií. Je členom Architektonickej rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA. Slovenská komora architektov okrem iných zákonom stanovených úloh overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní, stará sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia a sama zabezpečuje súťaž o Cenu Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR. Pre viac informácií kontaktujte Ing. arch. Broňa Tarnócy

e.mail_ tarnocy@komarch.sk

Tel.č.: + 421 905 410 548


verejnej architektonickej súťaže nevyužil a tým pádom premrhal potenciál investície,“ skonštatoval predseda Slovenskej komory architektov, Ing. arch. Imrich Pleidel. Úrad vlády SR, je najvyšším exekutívnym úradom verejnej správy v krajine, a preto investície do jeho reprezentačných priestorov sú investíciou do reprezentácie krajiny samotnej. Slovenská komora architektov bude naďalej podporovať použitie súťaže návrhov, ako optimálneho nástroja na dosiahnutie najvyššej kvality tvorby prostredia a zárukou transparentnosti voči verejnosti, čerpaniu verejných financií a odborným kritériám.

Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so sídlom v Bratislave s preneseným výkonom štátnej správy. Bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov bez štátnych dotácií. Je členom Architektonickej rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA. Slovenská komora architektov okrem iných zákonom stanovených úloh overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní, stará sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia a sama zabezpečuje súťaž o Cenu Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR. Pre viac informácií kontaktujte Ing. arch. Broňa Tarnócy

e.mail_ tarnocy@komarch.sk

Tel.č.: + 421 905 410 548

Vyhlásenie predstavenstva Slovenskej komory architektov k verejne prezentovanému investičnému zámeru  
Vyhlásenie predstavenstva Slovenskej komory architektov k verejne prezentovanému investičnému zámeru  
Advertisement