Page 1

manufaktúra Bernolákovo architektonická štúdia revitalizácie výrobného areálu


Identifikačné údaje

Typ dokumentácie Architektonická štúdia

Obsah dokumentácie Revitalizácia bývalého výrobného areálu Strojstav

Predkladateľ dokumentácie Manufaktúra 21 s.r.o., Strojárenská 21, 900 27 Bernolákovo dcérska spoločnosť Global Group a.s. a Imagine Development s.r.o.

Spracovateľ dokumentácie Ash Sakula Architects, 6 Daughty Mews, London WC1N2PG www.ashsak.com

Vymedzenie riešeného územia Bývalý výrobný areál Strojstav, Strojárenská ulicia 1, Bernolákovo vo vlastníctve Manufaktúra s.r.o., Bernolákovo pozemky parc.č. 2/4, 2/5, 2/25, 2/27, 2/29, 2/30, 2/31, 4/4, 4/5, 4/6, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3

Charakteristika návrhu Urbanistické súvislosti Územie, ktoré je predmetom predkladanej architektonickej štúdie, tvorilo v minulosti súčasť hospodárskeho zázemia Bernolákovského (Čeklískeho) kaštieľa. V priebehu 1950-tych rokov bolo odčlenené pre štátny podnik Strojstav, ktorý tu v nasledujúcich desaťročiach čiastočne v jestvujúcich hospodárskych budovách a čiastočne v novovybudovaných halách prevádzkoval strojársku výrobu. Areál je z jednej strany lemovaný Strojníckou ulicou, z druhej strany bezprostredne hraničí so vstupným predpolím kaštieľa a s golfovým ihriskom, nachádzajúcim sa v historickom parku priľahlom ku kaštieľu. Po dlho prebiehajúcej, nedávno ukončenej rekonštrukcii kaštieľa dostalo územie susediace so vstupom do kaštieľa nový význam a nastal čas pristúpiť aj k jeho revitalizácii a premene na atraktívnu a plnohodnotnú súčasť obce Bernolákovo.

Súlad s územným plánom Po ukončení činnosti Strojstavu v 1990-tych rokoch pokračovala v jednotlivých objektoch areálu drobná výrobná aktivita rôznych nájomníkov. Viaceré budovy areálu sú z dôvodu svojho veku a nízkej stavebnej kvality v zlom technickom stave, ktorý neumožňuje ich ďalšie užívanie. Zároveň ćharakter a poloha areálu už v súčasnosti neumožňujú prevádzkovať v ňom perspektívne akúkoľvek väčšiu zmysluplnú výrobu. S touto nevyhnutnou skutočnosťou počítal už aj územný plán zóny, spracovaný pre územie nachádzajúce sa okolo kaštieľa v roku 1995, v ktorom bolo navrhnuté a schválené funkčne zmiešané využitie riešeného územia. Z tejto multifunkčnosti vychádza aj predkladaný návrh, ktorý okrem bývania v území umiestňuje aj škálu menších priestorov pre prácu (tzv. live-work koncept) a drobné služby obsluhujúce samotné územie i jeho okolie (priesory typu ako napr. co-workingový priestor, ateliér, dielňa, predajňa, a pod.)

Ochranné pásma Dátum vypracovania dokumentácie: január 2018

Základné urbanistické údaje

Riešené územie hraničí s areálom, priľahlým ku NKP Kaštieľ Barnolákovo, ale na dotknutých parcelách sa nenachádza žiadna súčasť tejto NKP, žiadna z parciel nie je v pamiatkovej zóne, ani v ochrannom pásme NKP. Napriek tomu architektonický návrh v maximálnej miere zohľadňuje blízkosť kaštieľa a pozdĺž príjazdovej cesty od brány ku kaštieľu navrhuje výlučne dvojpodlažné objekty (prízemie+podkrovie), ktoré svojim tvaroslovím nadväzujú na barokovú architektúru kaštieľa. Do riešeného územia nezasahujú ani žiadne iné ochranné pásma.

Celková výmera územia: 8.109 m2 Celková užitková podlažná plocha: 6.283 m2 z toho: užitková plocha bytov: 4.835 užitková plocha nebytových priestorov: 1.448 m2 Počet bytových jednotiek: 61 Počet parkovacích státí: 97

manufaktúra Bernolákovo architektonická štúdia revitalizácie výrobného areálu


Dopravné napojenie Riešené územia bývalého výrobného areálu Strojstav sa rozkladá pozdĺž Strojárenskej ulice a južnej časti Gaštanovej aleje. Zo Strojárenskej ulice vedú do areálu a priľahlého dvora tri samostatné vjazdy/výjazdy. Návrh počíta s napojením na Strojárenskú ulicu aj v budúcnosti, a to tromi vjazdami/výjazdami v mieste jestvujúcich a jedným novým vjazdom z Gaštanovej aleje na severnom okraji pozemku pri dnešnej výrobnej hale H1. Cez Strojárenskú ulicu a Gaštanovú alej je areál priamo, bez potreby využívania iných ciest v zastavanom území obce, napojený na štátnu cestu 1.triedy I/61 Bratislava - Senec. Automobilová doprava vo vnútri areálu bude riešená ako skľudnená, prevažne jednosmerná, formou obytných ulíc zdieľaných s chodcami. Parkovacie státia na pozemku budú prevažne povrchové, organizované v menších skupinách. Časť parkovacích státí (24) bude umiestnená na prízemí dnešnej výrobnej haly H1. Celkový počet parkovacích státí na vlastnom pozemku je 97.

Zeleň Na pozemku sa nachádzajú 2 výrazné skupiny jestvujúcich vzrastlých stromov a jeden solitér. Architektonická štúdia počíta počíta so zachovaním všetkých zdravých jedincov a s ich zapojením do celkového návrhu prostredia. Pozdĺž Strojárenskej ulice sa nachádza torzo starej aleje pozostávajúcej z celkovo 12 ks pagaštanov konsklých v zlom fyzickom stave. Štyri z nich, nachádzajúce sa bližšie k telesu cesty, sú v kolízii s nadzemnými i podzemnými vedeniami sietí na vzhľadom na svoj zlý zdravotný stav ohrozujú aj bezpečnosť chodcov a áut na Strojárenskej ulici. Z uvedeného dôvodu požiadal predkladateľ Obecný úrad o ich výrub. Zvyšných 8 kusov stromov v aleji bude odborne ošetrených a v zmysle predkladaného návrhu Druhým výrazným prvkom jestvujúcej zelene, zachovávaným ako dôležitá súčasť urbanisticko-architektonického návrhu je skupina jaseňov v strede južnej časti pozemnku, kde okolo nich vznikne malé námestíčko so verejnými funkciami. Tretím výrazným prvkom je solitérna Paulownia pri vyústení Gaštanovej aleje do Strojárenskej ulice. Okrem uvedenej jestvujúcej zelene počíta návrh s výsadbou väčšieho množstva stromov lemujúcich vnútroareálové ulice a verejné priestory. Na predmetných pozemkoch i na bezprostrdene susediacich plochách bol Ateliérom AWE v júli 2017 spracovaný Dendrologický prieskum - inventarizácia drevín a porastov.

vplyvy búracích prác a odvozu sute na okolie a zníži sa celková spotreba energie potrebnej na výstavbu. Z haly H1, postavenej v 1970-tych rokoch, ostane zachovaný nosný skelet so strechou, v prvom modulovom poli na juhovýchodnom konci bude zvonku viditeľný vstupný priestor so schodiskom a výťahom a s prezentáciou časti historického strojného vybavenia pôvodnej haly. Jestvujúci vnútoný priestor bude rozdelený na 3 podlažia. Na prízemí sa počíta parkovacími státiami, na horných dvoch podlažiach budú byty, na streche je navrhnutá spoločná zelená terasa. Dvojpodlažná hala H2, postavené v 1950-tych rokoch, si do veľkej miery zachová svoj dnešný vzhľad a charkter. Na spodnom, čiastočne zapustenom podlaží budú hospodárske priestory, ako aj komunitný kaviarenský priestor orientovaný do námestia. Na hornom podlaží budú umiestnené dvojpodlažné byty, každý so svojim samostatným vstupom zvonka a do vnútorného atriia orientovanou terasou. Nová zástavba južne od haly H2 rešpektuje svojou mierkou a výškou kaštieľ a historickú vonkajšiu parkovú vstupnú bránu, ktorá sa nachádza v blízkosti južného okraja pozemku. Byty sú v tejto časti umiestnené v dvojpodllažných radových domoch situovaných po oboch stranách malej uličky na konci ktorej je priehľad na budovu kaštieľa. Rovnaký typ domu, ale s trojpodlažnými bytmi, je situovaný pozdĺž Strojárenskej ulice. Vnútornú, dvorovú časť domu tvoria 3 jednopodlažné byty a 1 nebytový priestor orientovanými do centrálneho námestíčka. Architektúra, použité povrchové materiály i navrhované detaily sú inšpirované historickými prvkami a tradičnými remeselnými riešeniami, kreatívne prevedenými do súčasného jazyka. Zástavbu južne od haly H1 tvorí kompaktný, hmotovo jemne rozčlenený trojpodlažný dom, ktorého výška nepresahuje výšku haly H1 a ktorý na svojej východnej strane nadväzuje na hmotu haly H2. Na prízemí sú v tejto časti umiestnené dva nebytové priestory, rámujúci malý spoločný, verejne prístupný dvor. Oba priestory by mali obsahovať verejnú funkciu, ako napr. obchodík, ateliér alebo remeselná dielňu. Architektúra, detaily použité materiály sú v tejto časti navrhované v podobnom charaktere ako zástavba v južnej časti pozemku. Výnimočným prvkom v návrhu sú dva komorné vežové objekty, z ktorých jeden sa nachádza na centrálnom námestíčku a druhý na rohu pozemku pri napojení Gaštanovej aleje na Strojárenskú ulicu. Tieto dva objekty sú odkazom na historické veže v blízkom okolí - tri veže na barokovom kaštieli a jedna veža starej vodárne nachádzajúcej sa medzi kaštieľom a kostolom, a zároveň citlivo nadväzujú na hospodársky, resp. priemyselný príbeh tejto lokality.

Popis architektonického riešenia Predkladaná architektonická štúdia prezentuje návrh revitalizácie územia, čiastočne formou prestavby a obnovy, čiastočne formou novej výstavby. Dnes značne zdevastovaný výrobný areál v susedstve barokového kaštieľa a historického parku s golfovým ihriskom sa navrhovoanou revitalizáciou stane plnohodnotnou a atraktívnou súčasťou územia obce. Návrh reaguje aj na postupnú obnovu kaštieľa a je v súlade s návrhom územného plánu zónmy z roku 1995. Zámerom predkladateľa je vytvorenie kvalitného nového prostredia s ľudskou mierkou, s príjemnými priestormi na bývanie, voľný čas a prácu. Z pôvodných objektov výrobného areálu budú zachované dve najväčšie haly a v duchu ich industriálnej podstaty prestavané na nové využitie. Zvyšné objekty budú rozobraté a pokaiľ to bude možné, materiál z nich bude v čo najväčšej miere použitý pri novej výstavbe. Takýmto postupom sa minimalizujú negatívne

manufaktúra Bernolákovo architektonická štúdia revitalizácie výrobného areálu


Predstavenie predkladateľa Na spoločnosti Manufaktúra 21 sa prostredníctvom materskej Global Group a.s. podieľajú dva ,v oblasti tvorby prostredia a urbánneho developmentu, renomované subjekty. Jedným je architekt Miroslav Marynčák, ktorý ako dveloper stojí napríklad za viacnásobme oceneným projektom Cassovoar Košice (Stavba roka 2010, Bytový dom roka 2011), okrem iného zahŕňajúci aj obnovu historickej časti pivovaru (www.cassovar.sk), Ako architekt a projektant sa podpísal pod viacero unikátnych golfových ihrisk na Slovensku i v zahraničí (www.golfer.eu), či mnohé urbanistické projekty.

Druhou polovicou tohto partnerstva je Imagine Developmnent, inovatívna developerská spoločnosť, ktorá sa zameriava hlavne na bytové projekty s vysokou sociálnou i estetickou kvalitou obytného prostredia (www.imaginehome.eu). Viaceré z jej projektov získali ocenenia, ako napr. CEZAAR 2015 (za projekt Nový háj), alebo CIJ Development roka 2016 (za prvý fázu nedávno dokončeného projektu Hájpark).

manufaktúra Bernolákovo architektonická štúdia revitalizácie výrobného areálu


Predstavenie spracovateľa Spracovateľom architektonickej štúdie je londýnske architektonická štúdio AsH Sakula Architects, viacnásobný držiteľ ceny RIBA (Kráľovský inštitút britských architektov). Štúdio sa zameriava predovšetkým na inovatívne urbanistické zásahy a architektonické vstupy do existujúcieho prostredia, či už sú to brownfieldy, alebo historická štruktúra, kde vďaka svojmu citlivému a responzívnemu prístupu dokáže vytvoriť novú a jedinečnú kvalitu. Dva z ich projektov - Tibby’s Triangle v Southwold a The Malings v Newcastle získali prestížnu cenu Housing Design Awards.

manufaktúra Bernolákovo architektonická štúdia revitalizácie výrobného areálu


Fotodokumentácia súčasného stavu

manufaktúra Bernolákovo architektonická štúdia revitalizácie výrobného areálu


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Január 2018

Situácia - súčasný stav - širšie vzťahy

1:2,500 @ A3


0.6

Január 2018 0.25

0.55

Situácia so zameraním zelene a vyznačením asanácie

0.5

Ash Sakula Architects

0.5

Bernolákovo

0.4

0.6

0.3

0.45

2/1 0.3

0.6

41

2/5 136 m2 (2564)

0.4

156.34

0.4

0.3

0.5

4/5 96 m2

2/6

4/4 250 m2

0.4 H

154.10

61

0.1

2/3

2/29 408 m2 (2566)

4/6 134 m2

63

155.59

155.14

155.90

0.7

2/31 862 m2 (2563)

ST

59

60

R

.L

IS

TA

Č

154.26

0.8

2/14

KA

R

O

VA

C

N

ÍL

IS

O

ŽN

IC

E

155.59

4

2/25 492 m2 (2567)

47 m2 (18) 153.90

2/26 103 m2

2/28

ASANOVANÉ BUDOVY

57

16/2 372 m2

0.1

0.65 153.54

11

15 000 mm

16/2

154.04

18/1

12

9

444/1

BERNOLAKOVO, BRATISLAVA

10 000

155.62

15/1 1080 m2

ASH SAKULA ARCHITECTS

6

5 000

2

2/27 903 m2 (2565)

16/1 51 m2

15/2 291 m2

SITUÁCIA SO ZAMERANÍM ZELENE A VYZNAČENÍM ASANÁCIE 020 7831 0195 ashsak.com

1/500 @ A3 Drawn by May 2017

0

13/5 215 m2

2/30 1216 m2

2/4 1012 m2

INFORMATION

10

13/2 181 m2

0.5

62

156.05

13/4 cca 78 m2

16/3 152 m2

H

58

13/1 108 m2 (9)

13/3 cca 97 m2

O

BER

Checked by

00

/*


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Január 2018

Skica návrhu z vtáčej perspektívy


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Január 2018

Pohľad na kaštiel cez ulicu jazdeckých domov


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Január 2018

Námestie pod vežou


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Január 2018

Schematický model navrhovaného riešenia - pohľad z východu


Ash Sakula Architects

Pôdorys prízemia

Január 2018

1. Existujúci múr vytvárajúci nový vstup do areálu je odozvou brány do kaštieľa. Zakrýva autá a zdôrazňuje pôvodné stromy.

6. Trojdielne asfaltové pásy vložené do asfaltu a

2. Objekt na nádvorí na smeti a recykláciu.

pôvodnú továrenskú funkciu. Industriálny dizajn výťahu a schodiska s použitím prvkov pôvodných strojov. Vertikálna stena popínavých rastlín.

4. Komunitné centrum. Bar, kaviareň, pekáreň. Priestor na spoločenské podujatia. Kobky a sklad bicyklov v suteréne.

*

7. Otvorený priestor cez tri podlažia predstavujúci

WM

*

42

37

8. Priestory pre obchod a služby

154.0

y na

3. Štrk spojený živicou; granitové kocky vymedzujúce parkovacie miesta.

1:500 @ A3

odvádzajúce vodu do drenážneho rigolu

nád vor í

By t

9. Lavičky pod stromami vytvárajúce priestor na stretávanie ľudí

153.8

10. Trafostanica 154.2

11. Kotolňa

*

vo rí an

*

1100L

Car Park 154.1

ád

34

d

35

Foo

36

d

Foo

1100L

to vá rn i

masívov zachránenách z pôvodných stavieb, sedenie na kamenných stupňoch, popínavá zeleň na plote

*

5. Námestie pod vežou- asfalt s kusmi drevených

152.9

By

By

ty n

ty v

Bernolákovo

154.2

31

Byty na nádvorí

Lobby 154.2

*

154.4

154.9

154.1

156.2

Food 0L 110 0L 110

tí es

m

*

14

8

153.5 155.2 *

153.9 155.6

*

*

1

alej

* *

*

Jazdecké byty

Kaviareň

155.4

*

na

15

154.0

17

ty

2

*

7

153.5

Byt v západnej veži

16

By

3

153.8

Food

154.5

anov á

*

6

4

Námestie pod vežou

155.6

*

Kaštiel'

155.9

Gašt

*

5

9

10

13

12

11

154.6

*

*

*

*

Byty medzi gaštamni

Food

30 Food

1100L

Food

155.4

Hlavná

1100L

1100L

Food

1100L

154.7

Strojárenska

Byt vo východnej veži 154.1

153.5

153.6

Jazdecké byty Byty medzi gaštanmi Byty na námestí Byt v západnej veži Byty v dielni Byt vo východnej veži Byty na nádvorí Byty na nádvorí Byty na nádvorí Byty v továrni

20m BERNOLAKOVO, BRATISLAVA

15m

Situácia Pôdorys prízemia

10m

ASH SAKULA ARCHITECTS

5m N

1-9 10 - 13 14 - 16 17 18 - 29 30 31 - 33 34 - 36 37 - 46 47 - 61

020 7831 0195 ashsak.com

1/500 @ A3 1/250 @ A1 Drawn by Jan 2018

0m

BER

Checked by

201

/A


Ash Sakula Architects

Pôdorys prvého poschodia

Január 2018

1:500 @ A3

*

43

*

WM

39

WM

44

*

*

52

*

W M

*

51

W M

W

M

38

*

50

55 d

Foo 1100L

d

Foo

W M

W M

W

M

1100L

*

49

54

W

M

*

48

*

W

M

W M

47 32

53

*

*

*

28

29

Food

27 110

0L

26

WM

*

*

Food 0L

*

110

*

24

25

22

23 *

*

*

*

20 WM

WM

21

*

*

19

WM

18

1100L

Food

1100L

Food

1100L

1100L

Food

Food

Bernolákovo

Jazdecké byty Byty medzi gaštanmi Byty na námestí Byt v západnej veži Byty v dielni Byt vo východnej veži Byty na nádvorí Byty na nádvorí Byty na nádvorí Byty v továrni

20m BERNOLAKOVO, BRATISLAVA

15m 10m 5m N

1-9 10 - 13 14 - 16 17 18 - 29 30 31 - 33 34 - 36 37 - 46 47 - 61

Pôdorys prvého poschodia ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/500 @ A3 1/250 @ A1 Drawn by Jan 2018

0m

BER

Checked by

202

/A


Pôdorys druhého poschodia

Január 2018

1:500 @ A3

45 *

*

Ash Sakula Architects

46

W M

*

41

*

40

W

M

58

61

*

*

57 Foo

W M

d

*

1100L

d

Foo

1100L

W M

60 *

56 W M

*

W

M

59 *

33

110

0L

Food

*

110

0L

Food

*

*

1100L

Food

1100L

Food

1100L

1100L

Food

Food

Bernolákovo

Jazdecké byty Byty medzi gaštanmi Byty na námestí Byt v západnej veži Byty v dielni Byt vo východnej veži Byty na nádvorí Byty na nádvorí Byty na nádvorí Byty v továrni

20m BERNOLAKOVO, BRATISLAVA

15m 10m 5m N

1-9 10 - 13 14 - 16 17 18 - 29 30 31 - 33 34 - 36 37 - 46 47 - 61

Pôdorys druhého poschodia ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/500 @ A3 1/250 @ A1 Drawn by Jan 2018

0m

BER

Checked by

203

/A


Ash Sakula Architects

Pôdorys tretieho poschodia

Január 2018

d

Foo 1100L

1:500 @ A3

d

Foo

1100L

110

0L

Food

Strešná terasa

110

0L

Food

1100L

Food

1100L

Food

1100L

1100L

Food

Food

Bernolákovo

Jazdecké byty Byty medzi gaštanmi Byty na námestí Byt v západnej veži Byty v dielni Byt vo východnej veži Byty na nádvorí Byty na nádvorí Byty na nádvorí Byty v továrni

20m BERNOLAKOVO, BRATISLAVA

15m 10m 5m N

1-9 10 - 13 14 - 16 17 18 - 29 30 31 - 33 34 - 36 37 - 46 47 - 61

Pôdorys tretieho poschodia ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/500 @ A3 1/250 @ A1 Drawn by Jan 2018

0m

BER

Checked by

204

/A


Ash Sakula Architects

Parkovanie - návrh a počty

Január 2018

*

Bernolákovo

WM

74

*

68

67

73 66 65

86 85 98

72

64 62 71 62

83

*

*

69 *

75

76 87

77

96 95

94

d

81

93 80 79 92

97

Foo

70

82

84

1100L

d

Foo

1100L

91

78

90 89

88

*

8 26

56 27

28

29

30

31

53

7

Food

*

110

0L

57

Food

25

0L

24

110

Kaštiel'

*

22 23

*

*

*

*

*

*

*

32 33 34 *

*

*

*

9

Food

1

2

13 14 15 16 17

18

19

20

21

36

40 61

41 42 43

51

44

52 Food

1100L

1100L

Food

Food

35 1100L

60

39

*

10

1100L

55

38

Gašt

11 4

3

59

37

anov

*

5

58

j

54

*

12

á ale

6

45 46

47

48 49 50

Hlavná

Strojárenska

20m BERNOLAKOVO, BRATISLAVA

15m 10m 5m

Parkovanie - návrh a počty ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/500 @ A3 1/250 @ A1 Drawn by

N

Jan 2018

0m

BER

Checked by

206

1:500 @ A3


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Povrchy vo verejných priestranstvách a referenčné obrázky

Január 2018

Asfaltový povrch

Drevené hranoly vložené do vymývaného betónu v projekte Tibby’s Triangle, Southwold

Dekoratívny povrch verejných priestorov rôznych tvarov a materiálov

Asfalt s pásmi z granitu

Štrk spojený živicou

Dva typy asfaltového povrchu oddeleného granitovými kockami

Asfalt a granitové kocky v projekte Ash Sakula’s Malings housing project, UK

Trávnatý drenážny rigol

Parkovacie státia vymedzené granitovými kockami

Dekoratívny biely a čierny asfalt s viditeľnými kúskami štrku v projekte Ash Sakula’s Chapter Arts Centre, Cardiff

Asfalt s granitovými kockami


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Západná veža

Január 2018

Východný pohľad East Elevation Západný pohľad West Elevation

Južný pohľad South Elevation

Severný pohľad North Elevation

Reference images

N

8m

BERNOLÁKOVO, BRATISLAVA

6m

Pozostatky veže, Bernolákovo

Dom a ateliér Ash Sakula obrastený popínavým viničom

Tehlová vodná veža, Australia

Byt vo veži, Ash Sakula Architects, Newcastle upon Tyne, UK

Koncepčná skica popínavý vinič na dome vo veži

Lokálna tehla teplej farby

Boston Ivy, parthenocissustricus pidata - neinvazívny popínavý vinič

4m 2m

West Tower House Proposed Elevations ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/200 @ A3 1/100 @ A1 Drawn by

Checked by

Jan 2018

0m

BER

406


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Jazdecké domy - sever

Január 2018

Východný pohľad East Elevation

Severný pohľad North Elevation

Južný Elevation pohľad South

Západný pohľad West Elevation

Koncepčná skica

Referenčné obrázky

N

8m

BERNOLÁKOVO, BRATISLAVA

6m 4m

Existujúca budova

Omietka v pieskovom odtieni

Pálená krytina na manzardových strechách

Zinková strešná krytina v hornej časti manzardovej strechy a vikiera

Drevené okná vo svetlošedej farbe

Dekoratívny reliéf okolo okien a dverí Hastings, England

2m

Castle Mews North Proposed Elevations ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/200 @ A3 1/100 @ A1 Drawn by

Checked by

Jan 2018

0m

BER

401


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Jazdecké domy - juh

Január 2018

Severný pohľad North Elevation

East Elevation Východný pohľad

Južný pohľad South Elevation

Západný pohľad West Elevation

Referenčné obrázky

N

8m

BERNOLÁKOVO, BRATISLAVA

6m 4m

Existujúca budova

Omietka v pieskovom odtieni

Pálená krytina na manzardových strechách

Zinková strešná krytina v hornej časti manzardovej strechy a vikiera

Drevené okná vo svetlošedej farbe

Dekoratívny reliéf okolo okien a dverí Hastings, England

2m

Castle Mews South Proposed Elevations ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/200 @ A3 1/100 @ A1 Drawn by

Checked by

Jan 2018

0m

BER

400


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Domy medzi gaštanmi

Január 2018

Severný pohľad North Elevation

Východný pohľad East Elevation

Južný pohľad South Elevation

Západný pohľad West Elevation

Referenčné obrázky

N

8m

BERNOLÁKOVO, BRATISLAVA

6m

Garážové dvere, Tibby’s Triangle, Southwold

Omietka v pieskovom odtieni

Pálená krytina na manzardových strechách

Zinková strešná krytina v hornej časti manzardovej strechy a vikiera

Drevené okná vo svetlošedej farbe

Barokový vikier, Schlosshof

4m 2m

Chestnut Tree Houses Proposed Elevations ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/200 @ A3 1/100 @ A1 Drawn by

Checked by

Jan 2018

0m

BER

402


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Byty v továrni H1

Január 2018

Východný pohľad East Elevation

Severný pohľad North Elevation

Južný pohľad

Západný pohľad West Elevation

South Elevation

Referenčné obrázky

N

8m

BERNOLÁKOVO, BRATISLAVA

6m

Hliníkové okná

Profilovaný hliníkový obklad na severnej fasáde ako na Triangle

Balkónové zabrádlie z drôteného skla

Popínavé rastliny na parkovacom prízemí

Hliníkové okná v drevenej Obytná strecha konštrukcii v lobby ako v Tibby’s Triangle

Existujúci betónový strop v bytoch na druhom poschodí. Rámový žeriav ponechaný v lobby.

Zrekonštruovaný sústruh vystavený v lobby.

4m 2m

Factory Apartments Proposed Elevations ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/200 @ A3 1/100 @ A1 Drawn by

Checked by

Jan 2018

0m

BER

403


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Byty v dielni H2

Január 2018

East Elevation Východný pohľad

Južný Southpohľad Elevation

Západný pohľad West Elevation

Severný pohľad North Elevation

Referenčné obrázky

N

8m

BERNOLÁKOVO, BRATISLAVA

6m

Obklad z profilovaného hliníka

Hliníkový obklad a okná

Omietka ciernej farby

Sklad premenený na byty, Australia

Vnútorné átria

4m 2m

Workshop Apartments Proposed Elevations ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/200 @ A3 1/100 @ A1 Drawn by

Checked by

Jan 2018

0m

BER

404


Bernolákovo

Ash Sakula Architects

Domy na nádvorí 2

Január 2018 SQUARE APARTMENTS COURTYARD APARTMENTS

SQUARE HOUSES

Juhovýchodný pohľad South West Elevation

Severný pohľad II North Elevation

Referenčné obrázky

N

8m

BERNOLÁKOVO, BRATISLAVA

6m

Drevené okná vo svetlošedej farbe

Omietka v pieskovom odtieni

Niektoré fasády v inej výraznej farbe

Pálená krytina na manzardových strechách

Zelené strechy

Balkónové zábradlie z drôteného skla

4m 2m

Square and Courtyard Proposed Elevations 2 of 2 ASH SAKULA ARCHITECTS 020 7831 0195 ashsak.com

1/200 @ A3 1/100 @ A1 Drawn by

Checked by

Jan 2018

0m

BER

409

/A


Bernolรกkovo

Ash Sakula Architects

Januรกr 2018

Ash Sakula Architects 6 Doughty Mews London WC1N 2PG +44 (0)20 7831 0195 www.ashsak.com Contact Robert Sakula +44 (0)7764 902 223 robert@ashsak.com Contact Cany Ash +44 (0)7957 544 528 cany@ashsak.com

Manufaktúra Bernolákovo - AsH Sakula Architects  
Manufaktúra Bernolákovo - AsH Sakula Architects  
Advertisement