Page 1

w numerze: Rolnicy w Gminie Pińczów stawiają na ekologię 27 marca 2013 roku, w sali teatralnej PSCK w Pińczowie odbyła się konferencja dla rolników, poświęcona aktualnej sytuacji w rolnictwie ekologicznym i zadaniom PROW na lata 2014-2020. Str. 2.

Nr 8 (22) 12 kwietnia 2013 ISSN 2299-2758

Nowa inwestycja w Busku

Gratulacje z okazji narodzin syna Dla Ani i Sebastiana składają współpracownicy oraz z właściciele firm WOJBUD i SEWIB

Już niedługo rozpocznie się przebudowa placu targowego przy ul. Stawowej i Królowej Jadwigi w Busku-Zdroju. W marcu br. podpisano umowę z firmą „REMOBUD” z Kielc na wykonanie prac budowlanych, co z pewnością przyczyni się do polepszenia warunków handlu na miejskim targowisku. REKLAMA

W ramach inwestycji, w południowo-wschodniej części placu targowego stanie 8 wiat han dlo wych prze zna czo nych do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych. Część handlową doświetlą tzw. świetliki, umieszczone w środkowej części każdej z wiat. Nie zabraknie również miejsc przezna czo nych do han dlu z sa mo cho dów, tzw. miejsc postojowych, które zlokalizowane będą w północno-wschodniej części placu. W południowej części placu stanie budynek sanitarno-socjalny. Zarówno wiaty handlowe, jak i teren targowiska będą oświetlone, a estetykę tego miejsca poprawi nasadzona roślinność – głównie ozdobne krzewy i trawniki. W ramach przebudowywanego targowiska powstanie nowy układ komunikacji pieszo-jezdnej, a istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie wyremontowana. Wjazd na REKLAMA

plac targowy umożliwi istniejący już zjazd z ul. Królowej Jadwigi. Przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa wa run ków sprze da ży bez po śred niej po przez przebudowę miejskiego Placu Targo we go przy ul. Sta wo wej w Bu sku –Zdro ju," któ re re ali zo wa ne jest w ra mach programu „Mój Rynek”, będzie dofi nan so wa ne ze Środ ków Unii Eu ro pej -

skiej z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich. Prze bu do wa targo wi ska po prawi istniejące tu warunki handlu, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Inwestycja zakończona zostanie jeszcze w tym roku. Tekst i foto EHR, źródło: www.umig.busko.pl


GMINA PINCZÓW

2 Gospodarka odpadami komunalnymi - spotkanie informacyjne 5 kwietnia w PSCK odbyło się spotkanie informacyjne o tematyce ekologicznej, na którym jeszcze raz omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Jeszcze raz przypomniano dokładnie treść nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poruszono też temat Projektu pn. "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy". Jak powiedziała nam pani Alina Pełka, nadal zgłaszają się do Gminy jej mieszkańcy z wieloma zapytaniami, najczęściej dotyczącymi wypowiadania umów i terminów płatności za wywóz śmieci. Zatem jeszcze raz przypominamy, że:

- podstawowa miesięczna opłata za odpady niesegregowane wynosić będzie 8,40 zł od osoby, natomiast za odpady posegregowane - 5,13 zł od osoby, - terminy płatności, zgodnie z uchwałą są następujące: raz na kwartał, w terminie do 15. dnia drugiego miesiąca kwartału, czyli do - 15.08.2013 r., 15.11.2013 r., 15.02.2014 r., 15.05.2014 r., itd., - właściciele nieruchomości nie muszą wypowiadać dotychczasowych umów (wygasają one same) oraz zawierać nowych umów (zrobi to za nich Gmina), - w zamian za uiszczoną opłatę, Gmina zobowiązana będzie do odbioru odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości. Usługę tę świadczyć będzie firma wybrana przez Gminę, w drodze przetargu.

Premiera teatralna – „Morderstwo o północy”

Już 13 kwietnia o godzinie 19:00 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się kolejne premierowe przedstawienie Teatru Ciut Frapującego. Tym razem TCF proponuje komedię kryminalną „MORDERSTWO O PÓŁNOCY” C.B. Gilforda w reżyserii Wojciecha Jurewicza. Nowy Jork, lata 70-te ubiegłego wieku. Słynny autor kryminałów Aleksander Arlington otrzymuje szansę rozwiązania wyjątkowo zagadkowego morderstwa. Ma na to tylko 24 godzi ny. Czy spraw ca znaj du je

się w naj bliż szym oto cze niu pisarza? W spektaklu występują: Wojciech Jurewicz (Arlington), Norbert Pawlik (Michał), Agnieszka Smuga-Żeromińska (Betty), Martyna Strzelec (Anna), Marcin Błach (Talbert), Krzysztof Brociek (Teddy), Jerzy Znojek (Harry), Robert Strzelec (Armbuster), Piotr Błach i Aleksander Jurewicz. Bilety w cenie 12 zł do nabycia w PSCK. Rezerwacja telefoniczna pod numerem 41 357 24 24. Sztukę będzie można zobaczyć także 14, 20 i 21 kwietnia o godzinie 19:00. Zapraszamy!

Rolnicy w Gminie Pińczów stawiają na ekologię 27 marca 2013 roku, w sali teatralnej PSCK w Pińczowie odbyła się konferencja dla rolników, poświęcona aktualnej sytuacji w rolnictwie ekologicznym i zadaniom PROW na lata 2014-2020. Organizatorami spotkania były dyrekcja Jednostki Certyfikującej EKOGWARANCJA PTRE w Lublinie oraz Lokalna Grupa Działania PONIDZIE w Pińczowie. Po oficjalnym otwarciu i powitaniu uczestników spotkania, głos zabrał prezes LGD PONIDZIE Janusz Zieliński. Przedstawił działania Stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania funduszy unijnych z programu LEADER na działalność kulturalną, turystyczną, sportową oraz na mikroprzedsiębiorczości. Zachęcał też rolników do korzystania z pieniędzy unijnych za pośrednictwem LGD PONIDZIE i składania stosownych wniosków w biurze Stowarzyszenia. O aktualnej sytuacji w rolnictwie ekologicznym i jego perspektywach na lata 20142020 mówił profesor Jerzy Szymona. Jako że problemów związanych z produkcją ekologiczną, wbrew pozorom, nie brakuje, to już w trakcie trwania wykładu między uczestnikami spotkania wywiązała się żywa dyskusja, którą kontynuowano podczas przerwy, przy szwedzkim bufecie przygotowanym przez LGD PONIDZIE. Stefan Zasada - kierownik biura Ekogwarancji w Pińczowie, powiedział - w powiecie pińczowskim działa obecnie ponad 180 gospodarstw ekologicznych o zróżnicowanej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jest również sporo gospodarstw uprawiających ekologiczne warzywa i owoce. W Gminie Pińczów mamy 110 gospodarstw ekologicznych, 45 w Gminie Kije, 12 w Gminie Michałów, a w

Gminie Działoszyce - 15. Paradoksalnie, najmniej takich gospodarstw działa w Gminie Złota, gdzie przeważają duże gospodarstwa, produkujące żywność na znaczną skalę. - Jeżeli chodzi o uprawę sposobem ekologicznym, to należy pamiętać, że wymaga ona dużego zasobu siły roboczej. Taka produkcja, pod każdym względem jest tradycyjna i wyklucza stosowanie sztucznego nawożenia i chemicznych zabiegów ochrony roślin. - Pewną zachętą dla specjalizujących się w uprawach ekologicznych może być wysokość dotacji unijnych do hektara produkcji, które wynoszą: 860 zł dla upraw rolniczych, 1800 zł dla upraw sadowniczych, 1500 zł dla upraw warzywniczych i 330 zł dla łąk. Jeżeli łąka znajduje się na obszarze Natura 2000, to przysługuje dopłata dodatkowa w kwocie 500 zł. O ile z produkcją ekologiczną nie ma większych problemów, to niestety ze zbytem ta-

W Pińczowie odbyły się eliminacje okręgowe II Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności, dla szkół z południowych rejonów naszego województwa. Trzyosobowe drużyny gimnazjalistów z Pacanowa, Buska Zdroju, Czajkowa, Nowego Korczyna, Pińczowa, Połańca, Złotej, Kij i Kazimierzy Wielkiej rywalizowały w dwóch konkurencjach - grze logicznej Radosne Sześciany oraz w quizie wiedzy.

5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie odbył się Ogólnopolksi Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" na szczeblu gminnym.

zastępca - Marcin Kozłowski UMiG Pińczów, sekretarz - Paweł Stochla UMiG Pińczów, członek komisji - Barbara Burzawa - dyr. SP nr 1 wyłoniła najlepszych uczestników, którzy przeszli do kolejnego - powiatowego etapu Turnieju.

kich płodów rolnych jest pewien kłopot. Rolnicy zdani są tu przeważnie na własne siły. Mimo przedświątecznego okresu na spotkanie przybyło około 100 rolników z powiatów: pińczowskiego, jędrzejowskiego, buskiego, kazimierskiego i kieleckiego. Konferencję prowadzili prezes "EKOGWARANCJI PTRE" prof. dr hab. Jerzy Szymona, mgr Grzegorz Nowa oraz kierownik biura Ekogwarancji w Pińczowie mgr inż. Stefan Zasada. W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście - wicestarosta powiatu pińczowskiego Marek Omasta, burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak oraz kierownik ARiMR w Pińczowie Artur Bednarz. Uczestnicy Konferencji mogli także zapoznać się z ciekawą ofertą handlową, promującą nie tylko nawozy ekologiczne dla gospodarstw ekologicznych, ale również ekologiczne kosmetyki i chemię domową.

II Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności Po wyrównanej i zaciętej walce komisja wyłoniła zwycięzców, kwalifikując do wojewódzkiego finału w Kielcach zdobywców I miejsca - młodzież z Gimnazjum w Pacanowie, II miejsca - uczniów z Gimnazjum w Połańcu i III miejsca - reprezentantów Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej, Gimnazjum w Nowym Korczynie i Gimnazjum nr 2 w Busku Zdroju. Laureaci otrzymali nagrody, a wszystkim pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe upominki i dyplomy.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W zmaganiach uczestniczyli uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gim na zjal nych z te re nu Gminy Pińczów. W pierwszej czę ści wszy scy roz wią zy wa li te sty, a na stęp nie naj lep si w swych ka te go riach wie ko wych od po wia da li ust nie na pytania. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - st. kpt. Tadeusz Pasternak z KP PSP,

12 kwietnia 2013

A oto zwycięzcy: Szkoły podstawowe: I miejsce - Jakub Wojciechowski z Młodzaw, II - Łukasz Duda z Gacek, III - Magdalena Kwiecień z SP nr 1. Gimnazja: I miejsce - Grzegorz Zaborowski, Gimnazjum

Jak powiedzieli organizatorzy, celem Turnieju jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, postaw kreatywnych, umiejętności pracy w grupie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu innowacyjności - umiejętności i cech tak cennych i pożądanych w dzisiejszych czasach. Organizatorzy eliminacji przygotowali także niespodziankę dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, gospodarzy Turnieju. Zaprosili ich na interesujące pokazy i prezentacje z chemii, fizyki i robotyki, przygotowane

przez słynny już świętokrzyski INNOBUS z Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Turniej odbywał się pod nadzorem komisji złożonej z przedstawicieli organizatorów: Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagrody wręczali burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak oraz przedstawiciele organizatorów.

Góry Świętokrzyskie MTB CUP 2013 nr 2, II - Agata Domagała, Gimnazjum nr 1, III - Paweł Łęczek, Gimnazjum nr 1. Szkoły Ponadgimnazjalne: I miejsce - Damian Pasternak, ZSZ Pińczów, II - Adrian Wojtasik, ZSZ Pińczów, III - Karolina Ćwiek, LO Pińczów. Zdobywcy pierwszych miejsc - Jakub Wojciechowski, Grzegorz Zaborowski i Damian Pasternak zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych, jako reprezentanci Gminy Pińczów. Eliminacje te odbędą się 15 kwietnia 2013 r. Nagrody dla laureatów etapu gminnego ufundował burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak.

Trwają ostatnie przygotowania do międzynarodowego festiwalu rowerowego Góry Świętokrzyskie MTB CUP 2013. Współ or ga ni za to rem imprezy jest Urząd Miejski w Pińczowie, a jeden z jej etapów odbędzie się 4 maja 2013 r. na terenie Piń czo wa. Wy zna czo na jest już trasa wyścigu. Rywalizacja odbędzie się w następujących ka te go riach: Ma sters, open Ama tor, Mło dzik, Mło dzicz ka, Ju nior młod szy, Ju nior ka młodsza, Junior, Juniorka, Elita mężczyzn, Elita kobiet.

Mapę trasy przejazdu, formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program wyścigu oraz wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie www.gsmtbcup.pl. źródło: pinczow.com.pl PP i gsmtbcup.pl


3

12 kwietnia 2013

Uśmiech bonu loteria zakupowa 8-28 kwietnia Łączna pula nagród 50 000 zł Do kogo uśmiechnie się dziś szczęście? Do Ciebie! Zagraj w naszej loterii: kupuj, skanuj i ciesz się nagrodami. Codziennie do wygrania ponad 2500 zł w postaci 50 bonów! Kielce, ul. Świętokrzyska 20 www.galeriaecho.pl


POWIAT PIŃCZOWSKI Dzień otwarty w pińczowskim Kołłątaju 4

5 kwietnia dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie zorganizowali dzień otwarty swojej szkoły. Zaprosili na prezentację swojej placówki uczniów trzecich klas gimnazjalnych. Oprócz młodzieży z gminy Pińczów przybyli również gimnazjaliści z gmin ościennych. Podczas spotkania dowiedzieli się, dlaczego warto wybrać właśnie pińczowskie liceum. Dla jego uczniów i wychowanków odpowiedź na to pytanie jest prosta - „Hugon” to szkoła z wiekową tradycją, która wykształciła wiele pokoleń pińczowian i może poszczycić się wieloma znamienitymi absolwentami. Jest na miejscu, a kadra nauczycielska, o wysokich kwalifikacjach i z wieloletnim doświadczeniem, daje gwarancję zdobycia rzetelnego wykształcenia. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym, w małych zespołach klasowych, w rozszerzonym wymiarze godzin dla przedmiotów kierunkowych i języków obcych. Efektywność nauczania języków obcych gwarantuje dodatkowy podział klas na mniejsze grupy. Nauczyciele mają stały kontakt z rodzicami, a elektroniczny dziennik zapewnia stały przepływ informacji miedzy szkołą i opiekunami uczniów. Ponadto w szkole jest bezpiecznie, nikt nie jest tu anonimowy. Jak powiedziała nam dyrektorka Anna Golik, szkoła po wejściu w nową reformę przygotowała ciekawą ofertę dla młodych ludzi. Po uprzednim, dokładnym zbadaniu rynku i rozeznaniu potrzeb wśród gimnazjalistów powiatu pińczowskiego, szkoła zrewidowała swoją dotychczasową ofertę edukacyjną i zaproponowała absolwentom gimnazjów naukę w klasach o następujących profilach: Klasa o profilu akademickim dla uczniów z sumą punktów powyżej 120 oferuje: - od klasy I matematyka na poziomie rozszerzonym - od klasy II język angielski na poziomie rozszerzonym

- od klasy II do wyboru fizyka, geografia, chemia na poziomie rozszerzonym Klasa o profilu technicznym dla uczniów z sumą punktów powyżej 85 oferuje: - w klasie I dodatkowo 1 godzina języka angielskiego - w klasie II matematyka oraz fizyka lub chemia na poziomie rozszerzonym Klasa o profilu ekonomicznym dla uczniów z sumą punktów powyżej 85 oferuje: - w klasie I dodatkowo 1 godzina języka angielskiego - w klasie II na poziomie rozszerzonym matematyka i geografia. Klasa o profilu biologiczno-chemicznym dla uczniów z sumą punktów powyżej 85 oferuje: - w klasie I dodatkowo 1 godzina języka angielskiego - od klasy II biologia, chemia i język angielski na poziomie rozszerzonym Klasa o profilu językowo- geograficznym dla uczniów z sumą punktów powyżej 85 oferuje: - od klasy I język angielski na poziomie rozszerzonym - od klasy II geografia na poziomie rozszerzonym oraz drugi język obcy (rosyjski/ niemiecki) do wyboru przez ucznia na poziomie rozszerzonym Klasa humanistyczna o profilu prawnym dla uczniów z sumą punktów powyżej 85 oferuje: - od klasy I język polski na poziomie rozszerzonym - od klasy II historia i WOS na poziomie rozszerzonym Klasa humanistyczna o profilu dziennikarskim dla uczniów z sumą punktów powyżej 85 oferuje: - od klasy I język polski na poziomie rozszerzonym - od klasy II j. angielski i WOS na poziomie rozszerzonym Klasa o profilu językowym dla uczniów z sumą punktów powyżej 85 oferuje: - od klasy I język angielski na poziomie rozszerzonym - od klasy II drugi język obcy wybrany przez ucznia (niemiecki/rosyjski) na poziomie rozszerzonym

Klasa z rozszerzonym programem nauczania z wychowania fizycznego - profil piłka siatkowa dla uczniów z sumą punktów powyżej 60 oferuje: - w klasie I dodatkowo 1 godzina języka angielskiego - w klasie II przedmioty ogólnokształcące do wyboru przez ucznia na poziomie rozszerzonym (24) - zajęcia wychowania fizycznego ukierunkowane na piłkę siatkową - dodatkowe zajęcia sportowe - piłka siatkowa Klasa z rozszerzonym programem nauczania z wychowania fizycznego - profil karate Shorin-Ryu dla uczniów z sumą punktów powyżej 60 oferuje: - w klasie I dodatkowo 1 godzina języka angielskiego - w klasie II przedmioty ogólnokształcące do wyboru przez ucznia na poziomie rozszerzonym (24)

12 kwietnia 2013

- zajęcia wychowania fizycznego ukierunkowane na karate Shorin-Ryu - dodatkowe zajęcia sportowe - karate Shorin-Ryu Klasa o profilu ogólnym dla uczniów z sumą punktów powyżej 60 oferuje: - w klasie I dodatkowo 1 godzina języka angielskiego - w klasie II przedmioty ogólnokształcące do wyboru przez ucznia na poziomie rozszerzonym (2-4) Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej LO: http://lo.pinczow.com/ Od wielu lat Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie uzyskuje bardzo dobre wyniki maturalne. Średnia zdawalność matur oscyluje między 95% a 100%. Również wielu absolwentów uzyskuje dobre wyniki z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Średnia wyników z matury zawsze przekracza średnią krajową.

Szkolnictwo zawodowe wraca do łask W czasach, gdy coraz trudniej o pracę, a na rynku pracy zaczyna brakować dobrych fachowców, do łask powraca szkolnictwo zawodowe. Oferta szkolnictwa zawodowego jest coraz szersza i bardziej atrakcyjna, a absolwenci gimnazjów coraz chętniej wybierają szkoły kształcące w konkretnych zawodach. Młodzi ludzie deklarują chęć nauki w szkołach zawodowych, gdyż dzięki temu otwiera się przed nimi więcej możliwości. Po ukończeniu takiej szkoły, mogą dalej kształcić się lub podjąć pracę i zdobywać doświadczenie w konkretnym zawodzie. Również w naszym regionie wielu absolwentów gimnazjów decyduje się na kontynuację nauki w technikum lub szkole zawodowej. To specjalnie dla nich Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie przygotował szeroką ofertę edukacyjną, deklarując równocześnie pomoc w wyborze zawodu. - Młodzi ludzie, którzy chcą w naszej szkole nauczyć się przydatnego fachu, będą mieli w czym wybierać – zapewnia dyrektor Tadeusz Niewygoda. - Od września w szkolnictwie zawodowym zmieniły się programy nauczania. W zależności od profilu klasy, uczniowie mogą zdobywać wiedzę także w rozszerzonym zakresie z przedmiotów ogólnych, co oznacza, że ci, którzy w przyszłości planują studia, mogą przygotować się do matury równie dobrze jak ich koledzy z ogólniaków. Nasi absolwenci oprócz świadectwa dojrzałości otrzymują również dyplom potwierdzający kwalifikacje w konkretnym zawodzie. Dzisiaj już dla wszystkich jest oczywiste, że po kierunku technicznym są większe możliwość znalezienia pracy - dodaje dyrektor Niewygoda. W Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie otwarte będą oddziały kształcące zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych zawodach, takich jak:

technik handlowiec, technik ekonomista, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik technologii żywienia, technik energetyk, technik geodeta, technik drogownictwa, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej czy technik ochrony środowiska. Z kolei uczniowie, którzy planują naukę w zasadniczej szkole zawodowej mogą także wybierać spośród wielu propozycji. Szkoła oferuje bowiem kształcenie w zawodach - mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, blacharz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, dekarz,

cieśla, stolarz, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, elektryk (uprawnienia SEP), cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, fryzjer. Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych lub zakładach pracy. Warto podkreślić, że w Warsztatach Szkolnych znajdują się ośrodki egzaminacyjne, gdzie przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Co więcej, absolwenci gimnazjum, którzy chcą kształcić się w tradycyjnym, 3-letnim liceum ogólnokształcącym, mogą wybrać również „Staszica”. Kadra nauczycielska dokłada wszelkich starań, aby placówka spełniała nie tylko stricte edukacyjne oczekiwania młodzieży. Oprócz szerokiej ofer-

ty edukacyjnej, ponadgimnazjalna szkoła zawodowa w Pińczowie proponuje uczniom wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i kształtujących osobowość młodego człowieka. W „Staszicu” potrafią również wykorzystywać, z korzyścią dla swoich wychowanków, środki unijne. Przykładem tego są realizowane obecnie w „Staszicu” projekty unijne. Projekt pn. "Pracownik na miarę pracodawcy", prowadzony w ramach Wspólnotowego Programu Leonardo da Vinci, to ogromna szansa dla uczniów Technikum Budowlanego, którzy odbywają praktyki w Wielkiej Brytanii. Inna grupa młodzieży ze „Staszica”, uczestnicząca w projekcie „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową”, miała już możliwość odbycia stażu w Wielkiej Brytanii. Wszyscy uczniowie podkreślają wielkie znaczenie i zalety takiego życiowego doświadczenia. Oprócz praktyk zawodowych za granicą, najaktywniejsi uczniowie i laureaci konkursów z Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie, dzięki zaprzyjaźnionym biurom europoselskim, już od kilku lat, w nagrodę, wyjeżdżają do Brukseli. 11 kwietnia br. w pińczowskim „Staszicu” odbyły się tzw. Dni Otwarte Szkoły, podczas których uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz ich opiekunowie mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły, mogli z bliska przyjrzeć się jej nowoczesnemu zapleczu, m.in. salom do zajęć praktycznych, nauki informatyki czy też języków obcych, wyposażonych w najnowszy sprzęt multimedialny i audiowizualny. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to na pewno ważna decyzja - wybór, który często ma wpływ na całe nasze przyszłe życie. Musi być rozważny i dobrze przemyślany. Dlatego, zanim dokonasz wyboru, sprawdź również ofertę "Staszica"!


12 kwietnia 2013

POWIAT PIŃCZOWSKI

5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. bł. ks. Józefa Pawłowskiego w Pińczowie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie mieszczący się przy ul. Piłsudskiego 13 to placówka państwowa z długoletnią, 47-letnią tradycją. W Ośrodku naszym przebywa młodzież w wieku od 7 do 24 roku życia. Są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie Ośrodek dysponuje 150 miejscami dla dzieci i młodzieży. Aktualnie w Ośrodku funkcjonuje: Szkoła Podstawowa Specjalna - klasy I-III dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi - klasy IV, V i VI dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi - klasy IV, V i VI dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim Gimnazjum Specjalne - klasy I-III dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim - klasy I-III dla uczniów upośledzonych w

stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi Szkoły Ponadgimnazjalne: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kierunki : kucharz małej gastronomii, piekarz Od przyszłego roku szkolnego otwieramy nowe kierunki : mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, wędliniarz, ogrodnik, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Ośrodek zapewnia uczniom praktyczną naukę zawodu. W Ośrodku pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi: pedagodzy specjalni z dodatkowymi kwalifikacjami do pracy z dziećmi autystycznymi, logopeda, terapeuta, pedagog szkolny, rehabilitant, instruktor hipoterapii i jazdy konnej, instruktor dogoterapii, opiekun praktyk zawodowych. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w kursach i konferencjach metodycznych. Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowany

REKLAMA

Wójt Gminy Michałów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA – DZ. NR 546 O POW. 0,70 HA OBRĘB WĘCHADŁÓW stawka wywoławcza rocznego czynszu130 zł wysokość wadium : 20 zł Informacje o nieruchomości: 1.Nieruchomość gruntowa, sklasyfikowana jako grunty rolne, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 546 o pow. 0,70 ha obręb Węchadłów, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1P/00020729/3. 2.Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów nieruchomość leży na terenach oznaczonych jako grunty rolne. 3.Uzbrojenie terenu obejmującego nieruchomość: brak 4.Opisana nieruchomość jest wolna od obciążeń. 5.Czynsz dzierżawny będzie płatny w okresach rocznych do 20-go grudnia każdego roku. 6.Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał wszelkie zobowiązania podatkowe związane z użytkowaniem w/w nieruchomości. 7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 maja 2013 r. w budynku Urzędu Gminy w Michałowie o godz. 10.00 Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Wniesienie w terminie do dnia 13 maja 2013 wadium w wysokości 20 zł. 2. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłata na konto Urzędu Gminy w Michałowie w Banku Spółdzielczym w Pińczowie f/Michałów Nr 24 8509 0002 2001 0009 3871 0020, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 maja 2013 znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Michałowie. Pozostałe informacje: 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 3. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. 4. O terminie zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Ewentualne koszty dotyczące zawarcia umowy dzierżawy w całości obciążają dzierżawcę. 6.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. 7.Wójtowi Gminy przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach. 8. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i wydzierżawianej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Michałowie pok. 7 lub pod nr tel. (0-41) 356- 52 - 43 wew. 32 w godz. 7.30 – 15.30. 9.Niniejsze Ogłoszenie o Przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie na okres nie krótszy niż 30 dni od daty wywieszenia Ogłoszenia, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.michalow.pl, w BIP Urzędu oraz w prasie. Wójt Gminy Michałów Mirosław Walasek

jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. BAZA OŚRODKA Szkoła posiada : • pracownie przedmiotowe • bibliotekę szkolną • gabinet pedagoga • pracownię logopedyczną • salę doświadczania świata • salę integracji sensorycznej • EEG Biofeedback • salę gimnastyczną • salę rehabilitacyjną Ośrodek oferuje ciekawe, różnorodne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Działają u nas: 1. Samorząd Uczniowski i Rada Internatu 2. Koła zainteresowań: - koło unijne - koło wokalno-taneczne - koło sportowe - koło informatyczne - koło plastyczne Uczniowie uczestniczą w licznych projektach edukacyjnych, np. „Kuchnie świata”, „ Moje zachowanie świadczy o mnie”, biorą udział w konkursach: recytatorskim „A pierwsze było słowo” (II miejsce na szczeblu wojewódzkim), plastycznych „Dobre rady na odpady”, „Wielkanocna pisanka”, „Wielkanocna palma” (liczne nagrody i wyróżnienia). Reprezentują szkołę na szczeblu rejonowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia, np. I

REKLAMA

miejsce w Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym. W najbliższych dniach uczniowie naszej szkoły będą reprezentować województwo świętokrzyskie w XX Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym w Ciechanowie. WALORY NASZEJ SZKOŁY: • Szkoła państwowa z długoletnimi tradycjami •Specjalistyczna opieka pedagogiczna, medyczna i psychologiczna • Bezpłatne zakwaterowanie w internacie, całodobowa opieka i pełne wyżywienie • Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych • Organizowanie bezpłatnych zajęć rewalidacyjnych, w tym zajęć specjalistycznych bioofitbek, integracja sensoryczna, korekta wad mowy oraz zajęć terapeutycznych: hydroterapii, dogoterapii oraz rehabilitacji indywidualnej • Organizowanie pomocy materialnej dla najuboższych rodzin w formie paczek żywnościowych, odzieży, obuwia, pomocy szkolnych Placówka nasza objęta jest patronatem Starostwa Powiatowego w Pińczowie, które nie tylko nadzoruje i kontroluje pracę naszego Ośrodka, ale także wspiera nasze działania, pomaga w organizacji pracy, finansuje nowe przedsięwzięcia i dba o dobro dzieci niepełnosprawnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. bł. ks. Józefa Pawłowskiego w Pińczowie zaprasza wszystkich chętnych i zainteresowanych na DZIEŃ OTWARTY, który odbędzie się 19 kwietnia 2013 r. o godz. 900 w budynku szkoły przy ulicy J. Piłsudskiego 13. a


6

GMINA DZIAŁOSZYCE

Turniej Halowej Piłki Nożnej w Działoszycach

Pleśń a zdrowie człowieka Jak już wcześniej pisaliśmy w artykule "Przyjazne mieszkanie - jak walczyć z wilgocią", na nasze samopoczucie w naszym mieszkaniu decydujący wpływ, oczywiście, oprócz atmosfery rodzinnej, mają dwa czynniki temperatura powietrza oraz jego wilgotność.

Stałym punktem w sportowym kalendarzu imprez dla szkół gimnazjalnych jest Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce. W rozgrywkach wzięli udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych z Michałowa, Węchadłowa, Pińczowa i Działoszyc. Mecze system" każdy z każdym" dostarczyły wielu emocji i

choć na parkiecie żaden z zawodników nie odstawiał nogi, to przyznać należy, że mecze toczyły się w duchu fair play, z poszanowaniem przeciwnika. Zespoły pokazały się z jak najlepszej strony i za swoją ambicję, nieustępliwość oraz wysoki poziom piłkarski zaprezentowany na parkiecie pięknej hali w Działoszycach zasłużyły na słowa najwyższego uznania.

Budowa kanalizacji w Gminie Działoszyce

REKLAMA

Najlepszym okazał się zespół Gimnazjum nr 2 z Pińczowa. Tabela końcowa Turnieju przedstawiała się następująco: 1. Gimnazjum nr 2 z Pińczowa 2. Gimnazjum Działoszyce 3. Gimnazjum Węchadłów 4. Gimnazjum Michałów 5. Gimnazjum nr 1 z Pińczowa Tytuł króla strzelców przypadł w udziale zawodnikowi

Gimnazjum nr 2 w Pińczowie Wiktorowi Nogackiemu, który zdobył 7 goli. Należy wspomnieć o doskonałej organizacji turnieju, a kultura dopingowania i wspaniała atmosfera na trybunach sprawiały, że każdy zespół biorący udział w turnieju czuł się jak u siebie w domu. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce pan Zdzisław Leks.

W bieżącym roku na terenie miasta i gminy rozpoczęto intensywne prace związane z budową kanalizacji. Siecią sanitarną objęto miasto Działoszyce oraz sześć ościennych miejscowości: Jakubowice, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Chmielów i Niewiatrowice. W ramach zadania wybudowano już oczyszczalnię ścieków i ok. 20 km sieci kanalizacyjnej. Powstała również sieć wodociągowa dla sołectwa Szczotkowice o łącznej długości 2,3 km. Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, a konkretnie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013. Zadanie, które w całości kosztować będzie ponad 15 milionów złotych, zostanie zakończone w 2013 roku. Realizacja inwestycji, tak długo oczekiwanej przez mieszkańców, w decydującym stopniu wpłynie na poprawę gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy, pomoże nam także zadbać o środowisko naturalne, a tereny gminy Działoszyce z pewnością staną się bardziej atrakcyjne, zarówno pod względem turystycznym, jak i inwestycyjnym.

12 kwietnia 2013

Zbyt duża wilgotność powietrza powoduje uczucie chłodu oraz, co waż niej sze, sprzy ja rów nież roz wo jo wi ple śni (grzybów). Pleśnie, a zwłaszcza wytwarzane przez nie toksyny stają się głów ną przy czy ną wie lu niebezpiecznych dolegliwości, z którymi niejednokrotnie zmagamy się przez wiele lat. Bardzo często wywołują bóle mięśni i stawów, zapalenie zatok, zadyszki, duszności, ataki kaszlu, nieżyt nosa, podrażnienie górnych dróg oddechowych. Wy wo łu ją pro ble my z oddychaniem (duszności), wysypki na skórze, bezsenność, a nawet palpitacje serca. Okazuje się, że prościej jest wyeliminować z naszego otoczenia szkodliwe pleśnie i ich toksyny niż, często przez wiele lat, bez sku tecz nie, po no sząc duże koszty, walczyć z różnymi dolegliwościami. Jednym ze sposobów na wyeli mi no wa nia ple śni jest za dbanie o odpowiednie wietrzenie po miesz czeń, w któ rych przebywamy. Odpowiednią wilgotność powietrza w mieszkaniu zapewni nam dobrze zainstalowany system wen ty la cyj ny. Je go brak lub nie pra wi dło we dzia ła nie bardzo często powoduje skraplanie się pary wodnej na szy-

bach, ścia nach i me blach od strony ścian. W takich warunkach za czy na roz wi jać sie pleśń, a my zaczynamy odczuwać różne dolegliwości. Aby zmniejszyć wilgotność powietrza, ale go nie przesuszyć, naj le piej jest za mon to wać nawiewniki okienne. Nawiewniki okienne to urządzenia coraz częściej spotykane w naszych mieszkaniach. Montuje się je najczęściej w górnej części okna, w samym otworze okien nym lub w ścia nie ze wnętrznej nad oknem. Aby zapanować nad wilgotno ścią po wie trza w miesz ka niu, mu si my naj pierw zmie rzyć jego poziom. Kupmy więc higrometr - czujnik wilgotności i odczytujmy z niego poziom wil go ci w po miesz cze niu, a następnie, na tej podstawie re gu luj my prze pływ po wie trza przez na wiew ni ki. Możemy też o pomiar wilgotno ści w do mu po pro sić fa chow ca, któ ry do dat ko wo udzieli nam wielu cennych rad i wskazówek. Aby za ra dzić pro ble mom wynikającym z rozwoju pleśni, kupując nowe okna sprawdzajcie Państwo, jakim dysponują sys te mem na wie wu, a je że li macie już zainstalowane okna bez nawiewników - my zainstalujmy je dla Was!

Umów się na bezpłatny pomiar wilgotności w swoim mieszkaniu!

Chcesz zamontować nawiewniki? Zadzwoń tel. 41 357 39 53, kom. 531 093 454


7

12 kwietnia 2013

PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Ceny topnieją na wiosnę

5%

*

Tylko do 30 kwietnia 2013 dodatkowy rabat na zakup stolarki PCV.

nowoczesne rozwiązania okienne kompleksowe systemy energooszczędne PCV niemiecka technologia

Energooszczędne drzwi podnośno-przesuwne PremiDoor 88

Drzwi wejściowe Kömmerling 88

Okna energooszczędne Kömmerling 88 Plus

SALON OKNO-POL 28-400 PIŃCZÓW UL.BATALIONÓW CHŁOPSKICH 7 e-mail : biuro@oknopol.com.pl tel. 41 357 39 53 tel. kom. 531 093 454

* Szczegóły promocji dostępne w salonie sprzedaży


8

12 kwietnia 2013

IX Powiatowe Targi Edukacyjne 2013 Już po raz dziewiąty w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy ulicy Kusocińskiego w Busku-Zdroju zorganizowano Powiatowe Targi Edukacyjne. W tym roku odbyły się one w piątek, 5 kwietnia. Targi umożliwiają uczniom z naszego powiatu zapoznanie się z ofertami szkół ponadgimnazjalnych i, co za tym idzie, pomagają w ich wyborze. IX Powiatowe Targi Edukacyjne otworzył starosta buski Jerzy Kolarz, który gorąco zachęcał wszystkich uczniów do aktywnego udziału w Targach i odwiedzania przygotowanych stoisk. W tym roku swoje oferty prezentowali: Liceum Ogólno-

kształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdro-

ju. Nie zabrakło stoisk Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Ochotniczych Hufców Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stoiska, oprócz materiałów reklamujących szkoły, oferowały także wiele pyszności, którymi częstowano swoich przyszłych uczniów. Wiosna przedstawicielka ZSP nr 1 z Buska Zdroju rozdawała słodkie pierniki, a dziewczęta przebrane w stroje charakterystyczne dla różnych krajów informowały, jakich języków można nauczyć się w „ekonomiku”. Do związania swojej przyszłości z rolnictwem zachęcali przedstawiciele Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, którzy przekonywali, że w rolnictwie nie ma bezrobocia. ZDZ, jak zawsze, oprócz ciekawej oferty edukacyjnej, kusił fontanną czekolady. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko, gdzie przygotowywano i serwowano drinki - bezalkoholowe, rzecz jasna. Uczniowie ZSTiO prezentowali, jak fachowo położyć płytki, mówili o zaletach kierunku, jakim jest hotelarstwo. Targi trwały 3 godziny, od 9.00 do 12.00. Miejmy nadzieję, że pomogą uczniom w dokonaniu trafnych, decydujących o ich przyszłości wyborów. Źródło:www.busko.net.pl/

Świętokrzyski Park Odnawialnych Źródeł Energii w Tuczępach

Schetynówki 2013

W marcu, w obiektach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się pierwsze robocze spotkanie Naukowego Zespołu Konsultacyjnego przy Programie Inwestycyjno - Naukowym RZĘDÓW.

Schetynówki – pod tym pojęciem kryje się inwestycja polegająca na przebudowie infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy, na którą środki finansowe gmina Busko-Zdrój pozyskała z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Ruszyła kolejna gminna inwestycja, tym razem związana z przebudową ulic: Kościuszki i Stawowej w Busku-Zdroju oraz drogi gminnej Kołaczkowice – Wołyń. Na przebudowę ulicy Kościuszki składa się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz położenie nowych, zgodnie z przyjętą w ramach rewitalizacji miasta kolorystyką, nawierzchni chodnikowych. Powstanie zatoka parkingowa oraz wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. Dodatkowo przewidziano również elementy

bezpieczeństwa ruchu, takie jak nowe przejście dla pieszych na wysokości os. Generała Andersa oraz montaż barierek chodnikowych. Nie zapomniano także o infrastrukturze podziemnej. Powstanie sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz nowa linia kablowa oświetlenia ulicznego. Staną nowe słupy oświetleniowe z nowoczesnymi oprawami typu LED. Mniejszy, choć podobny zakres robót budowlanych obejmie ulicę Stawową w mieście. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki z kostki brukowej i obustronne zjazdy indywidualne. Przewidziano również modernizację oświetlenia ulicznego poprzez demontaż starych opraw rtęciowych i zastąpienie ich nowymi, energooszczędnymi oprawami sodowymi na wysięgnikach. Nieco inaczej wyglądała bę-

dzie przebudowa drogi gminnej Kołaczkowice-Wołyń. W ramach prac poszerzona zostanie korona drogi, wykona się górną warstwę podbudowy z kruszywa, powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz wyrównane zostaną pobocza drogi. Ponadto zamontowane będzie nowe oznakowanie pionowe. Przebudowana droga poprawi komunikację pomiędzy gminami Busko-Zdrój i Stopnica. 28 marca 2013 r. burmistrz Waldemar Sikora podpisał umowę na realizację inwestycji z przedstawicielami firmy SKANSKA S.A. - wykonawcą zadania. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 2 097 815 zł, a dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniesie 1 040 758 zł. Tekst i foto EHR źródło: www.umig.busko.pl

Jest to pierwszy, na taką skalę, Polski projekt realizowany przez prywatny biznes z udziałem przedstawicieli świata nauki, który zyskał pełną aprobatę władz administracyjnych gminy, powiatu i województwa. Uczestnicy spotkania wizytowali tereny przewidziane pod planowane inwestycje w gminie Tuczępy - tereny pod bioelektrownię w Rzędowie, elektrownie słoneczne w Rzędowie i Nizinach, elektrownię wiatrową w

Dobrowie i Rzędowie oraz budynek dawnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nizinach, w którym planuje się utworzenie Centrum Dydaktyczno - Naukowego z zapleczem laboratoryjnym i hotelowym. Ponadto, przedstawiono charakterystykę województwa świętokrzyskiego pod względem potencjału i walorów energetycznych tkwiących w biomasie roślinnej i zwierzęcej, a także w odpadach poprodukcyjnych przemysłu rolno - spożywczego. Okazuje się, że potencjał OZE w przypadku jego wykorzystania w racjonalny, nie kolidujący z zadaniami wyżywienia ludności i produkcji pasz dla zwierząt sposób, pozwoliłby na pokrycie co najmniej 50% całkowitych potrzeb

VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Buskie Samorządowe Centrum Kultury już po raz szósty zaprasza do udziału w festiwalu „Niechaj zabrzmi Bukowina”, który odbędzie się w dniach 24 i 25 maja 2013 roku. Szczegóły na www.bsck.busko.pl

REKLAMA

energetycznych województwa. Przedstawiciele inwestorów mówili o planowanych i realizowanych już inwestycjach, a członkowie zespołu przedstawili zarys swojego uczestnictwa w Programie. W ustaleniach końcowych spotkania zawarto wszystkie niezbędne działania, jakie należy podjąć i zrealizować przed kolejnym, wrześniowym spotkaniem zespołu. Przyjęto również, że Inwestycja w gminie Tuczępy, obejmująca bioelektrownię, elektrownię słoneczną, elektrownię wiatrową, elektrownię wodną oraz najprawdopodobniej elektrownię geotermalną będzie nosiła oficjalną nazwę ŚWIĘTOKRZYSKI PARK OZE w Tuczępach. źródło: tuczepy.pl


9

12 kwietnia 2013

Udana akcja Ekologów z Włoszczowic Jeszcze jedna akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zakończyła się pełnym sukcesem. Zbiór kę prze pro wa dzi li człon ko wie klu bu 4H w ra mach Ogól no pol skie go Kon kursu „Świadomy wie, co robić z ZSEE”. Klubowicze pod opie ką Pa ni Re na ty Sa ter Pie tru siń skiej, zgło sze ni do kon kur su ja ko gru pa Eko lo gów z Włosz czo wic, bar dzo do brze wy pa dli w I czę ści konkursu, w której przygotowa li Me trycz kę Gmi ny Ki je, zdiagnozowali potrzeby lokalne go śro do wi ska w za kre sie odbioru zużytego sprzętu, sporzą dzi li ma pę dzi kich wy sy pisk oraz wykonali grę planszową „Dzieci kontra elektrośmieci”. Komisja konkursowa wysoko oceniła pracę Ekologów z Włoszczowic, przyznając im 47,3 punktów, co po I etapie dało 29. miejsce wśród 173 zespołów. II etap przewidy wał przy go to wa nie i prze prowadzenie zbiórki odpadów. Rów nież i to za da nie za koń czyło się pełnym sukcesem udało się zebrać blisko 3 tony elektroodpadów! REKLAMA

Izba Skarbowa w Kielcach organizuje konkurs na hasło związane ze składaniem zeznań rocznych przez Internet Izba Skarbowa w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7 - 18 lat z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie. Konkurs dotyczy ułożenia hasła promującego składania zeznań rocznych za pośrednictwem Internetu. Kryterium wyboru laureatów będzie oryginalność pracy i odzwierciedlenie tematu konkursu. Prace z hasłami należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: is@sk.mofnet.gov.pl lub przesłać pocztą na adres: Izba Skarbowa w Kielcach, ul. Witosa 78B, 25-561 Kielce z dopiskiem „Konkurs na hasło” w terminie do 30 kwietnia 2013 r. Do wygrania ciekawe nagrody. Szczegóły w regulaminie konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

REKLAMA

W Gminie Nowy Korczyn walczą z azbestem Mając na względzie konieczność i obowiązek systematycznego pozbywania się wyrobów zawierających azbest , Urząd Gminy przeprowadził przetarg, w którym wyłoniono firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlano - Handlowe EKO z Mikułowic, która będzie realizować to zadanie na terenie Gminy w 2013 roku. Zakłada się, że jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku możliwe będzie rozpoczęcie odbioru wyro-

bów, głównie pokryć dachowych, zawierających azbest od właścicieli poszczególnych nieruchomości. W związku z koniecznością przygotowania wniosku o dofinansowanie tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Urząd Gminy Nowy Korczyn będzie kontaktował się z osobami, które wcześniej już wyraziły chęć przystąpienia do programu w 2013 roku, celem potwierdzenia swych deklaracji.

Dofinansowanie obejmuje 85% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją. Natomiast pozostałe 15% kosztów ponosić będzie właściREKLAMA

ciel nieruchomości. Szczegółowych informacji zasięgać można pod nr telefonu 41 377 10 03, wew. 31, natomiast formularze wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu, pokój nr 10. Serwis Informacyjny UG


10

12 kwietnia 2013 ogłoszenia drobne SPRZEDAM

Sprzedam dom mieszkalno- pensjonatowy w Busku Zdroju, ul. 12go Stycznia 16. tel. kont. 600 830 054 lub 531 935 903 Sprzedam Mercedesa 190. 1.8 benzyna, gaz automat. Ekonomiczny i zadbany. Posiada: ABS, cz, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, szyber dach, alu felgi, radio, system ekonomy i sport. Wymienione tarcze tył i przód, klocki, oleje, filtry i paski, wymienione części zawieszenia. Kolor ciemny granat. Tel. 788749599. Cena to 4500 zł. Sprzedam 2 zegary kominkowe, antyki, produkcji Niemieckiej. Cena do uzgodnienia, bardzo ładne, czysty dźwięk gagu, wybijają godziny i pół godziny. Sprzedam zegar stojący, antyk, ok. 2 metry, lat ok. 80, rzeźbiony. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 41 79 lub 663 727 595 Sprzedam działkę o powierzchni 529 m2, częściowo zagospodarowaną (część mieszkalna 36 m2, budynek gospodarczy 8 m2). Pińczów ul Republiki Pińczowskiej 27. Tel. 787 996 760 Sprzedam obiekt na którym znajduje się lokal handlowo- usługowy 400 m2 w centrum miasta Pińczów ul. Słabska, możliwość mieszkalna, wszystkie media. Duży plac utwardzony o pow. 2200m2, 7 garaży murowanych, 1 budynek gospodarczo- garażowy o pow. 50 m2. Całość obiektu ogrodzona. Możliwość dzierżawy, cena do uzgodnienia. Tel 665721715. Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe + kuchnia o powierzchni 39,60 m2, w Pińczowie, ul. Nowy Świat. Tel. kontaktowy 692 346 385 Sprzedam piękną działkę budowlaną 1500 m2, przy trasie Kielce- Pińczów, częściowo zagospodarowaną (z rozpoczętą budową domu). Dobry dojazd i lokalizacja (16 km od granic Kielc) Pełna dokumentacja budowlana, księgi wieczyste, media, światło, woda z wodociągu, kanalizacja. Na życzenie klienta mogę wybudować dom (ładny projekt wg pracowni „Dom z Klasą”. Powierzchnia użytkowa 135 m2. Realizacja najpóźniej czer wiec 2013 r. Tel. 600 554 002. Działkę budowlaną w Brześciu, pow. 3700 m2, szer. 15 m. Działka usytuowana jest przy drodze w stronę Skowronna, ok. 500 m od głównej ulicy w stronę Kielc. Z dala od gospodarstw wiejskich w sąsiedztwie same domki jednorodzinne, piękna okolica. Cena do uzgodnienia. Tel. 600 322 287. Mieszkanie 47 m2 , po remoncie. Oś. Grodzisko, Pińczów. Tel. 691232339 Sprzedam las sosnowy z gruntem, 2 działki 1 h 22 ary i druga 75 arów oraz działke rolno- budowlaną 16 arów, 6 km od Pińczowa przy trasie PińczówChmielnik. Tel. kontaktowy 508 421 441 Działkę budowlaną w Skrzypiowie 0,73 ary. Tel. 41 357 61 62 po godz.15 Gospodarstwo rolne o pow 3,22 h wraz z zabudowaniami. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 31 44 po godz. 16 Biniątki, dom 140 m2, murowany, wysoki strych, podpiwniczony, działka 36 a, 3 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, 2 budynki gospodarcze, 130 m2, stodoła,

szopa, sad, 6 km od Buska Zdroju. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 40 48 Pole rolne 1,6 ha, położone na górach w Skowronnie Górnym oraz pole rolne 0,54 ha w Skowronnie Dolnym. Tel. 500 421 881 Działkę rolno- budowlaną 16 arów i dwie działki leśne 1,22 h i 75 arów. Chruścice 6 km od Pińczowa. Tel. 508 421 441 Rower rehabilitacyjny KETTLER z ergonometrem. Tel. 606 347 980

Adres Redakcji: Pinczów, ul. Klasztorna 2 28-400 Pinczów Tel.: 41 350 10 97; kom. 535 03 10 97 e-mail: redakcja@przegladponidzia.pl

soki par ter, loggia, po kompletnej renowacji, blok ocieplony, duża piwnica. Doskonale usytuowane przy kurorcie najbardziej słonecznym w Polsce. Cena 220 000 złotych do dyskusji. Tel 508 607 124 Płytki kuchenne, wymiary 10x10, jasne 20m2. Cena ok. 25 zł. za m2. Tel. 793 575 384 Sprzedam działkę budowlana 831m2 za osiedlem Podgórze w Pińczowie. Tel.793 575 384

• A może chcesz, żebyśmy wprowadzili Cię w świat finansów? •Ta ofer ta jest właśnie dla Ciebie. Oferujemy: •Elastyczne godziny pracy •Praca stała lub dodatkowa •Bardzo wysokie prowizje •Szeroki wachlarz szkoleń •Realną możliwość awansu •Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie albo umowę o współpracy Jeśli świat finansów jest tym co chciałbyś robić – zadzwoń koniecznie: nr Tel 728 874 313 lub wyślij swoje cv pod adres mailowy: magd.gago@op.pl

Chmielnik Samodzielny Publiczny ZOZ w Chmielniku, ul. Kielecka 18 tel. 41 354 22 31 Samodzielny Publiczny ZOZ w Chmielniku, Piotrkowice, ul. Kościelna 15, tel. 41 354 90 02 Samodzielny Publiczny ZOZ w Chmielniku, Sędziejowice, tel.41 354 20 04

Działkę budowlana o pow. 53 ar. w miejscowości Kostki Duże, 5 km. Od Buska Zdroju. Tel. 515 651 559

SZUKAM PRACY

Gospodarstwo. Tel. 41 357 40 48

Fiata Brawo, bezwypadkowy. Pierwszy właściciel w Polsce. Rok produkcji 1998. Cena do uzgodnienia. Tel. 507 104 451

Udzielę korepetycji z języka francuskiego w stopniu początkującym, zaawansowanym i konwersacyjnym. 20 lat doświadczenia we Francji. Dojazd do ucznia. Tel: 508 607 124

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa9,28-100, Busko-Zdrój Tel:41-356-71-10; 41-378-41-17; 41-356-71-45; 41- 356-71-49

Dom murowany (wolno stojący), par terowy z poddaszem mieszkalnym o powierzchni 75 m2. Ogrzewanie węglowe i gazowe. Powierzchnia działki 800 m2, 2 garaże murowane o powierzchni 100 m2 przy ulicy Nowowiejskiej 27 A w Pińczowie, cena 300 tys. lub zamienię na mieszkanie 2- pokojowe z dopłatą. Tel. 790 477 117

BMW 316 E 36 1995 rok, 1,6 benzynagaz. Kolor czer wony, trzydrzwiowy. Pełna elektryka, czarne felgi ze srebrnym rantem. Auto doinwestowane i zadbane. Więcej informacji pod numerem tel. 788 749 599

Zaopiekuję się osobą samotną, potrzebującą pomocy w różnych czynnościach domowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w opiece. Tel. 697 445 155

Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowej 9 tel. 41-356 71-10; 41-378-41-17; 41-356 71-45

Doświadczona kobieta na emeryturze zajmie się samotną kobietą, mężczyzną lub małżeństwem również niepełnosprawnymi ( zrobiony kurs ). Pomoc w prowadzeniu domu i we wszystkich innych pracach. Duże doświadczenie, dyspozycyjność, auto. Tel. 508 607 124

Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju, osiedle Sikorskiego 10, tel. 41-378 63-48

OKAZJA! Sprzedam las z gruntem o powierzchni 1,94 h oraz działkę rolnobudowlaną o powierzchni 16 arów, 6 km od Pińczowa. Tel. 508421441

Pole orne 2,50 ha. Młodzawy Duże, 25.000 hektar. Przy drodze polnej na tzw. „ hektarach” Tel: 604 121 910 Pługofrezarkę, 2- skibową, orze i rozdrabnia skibę. cena 1000 zł. Tel: 728 904 783 Słupki betonowe o wymiarach 5,5 cm x 7,5 cm, długość 230 cm. Sztuk 160. Cena 16 zł./ sztukę. Cena do uzgodnienia. Tel 514 790 812 Mieszkanie 34 m2 ( 2 pokoje ). Po remoncie. Tel. 604 132 082 Kosiarka ręczna (krótko używana), oryginalne opakowanie,instrukcja obsługi, praktyczna i przydatna. Cena 140 zł (do uzg.) tel.787 365 640 lub 662 576 134 Drzwi zewnętrzne, pełne, uniwersalne (nowe )z futryną, dobra jakość, polski producent Kędziora Sochaczew/ cena promocyjna. Wymiary: wysokość- 2, 05 m razem z futryną i szerokość 1,02 m (też z futryną). Odbiór własnym transpor tem. Cena 720 zł.(do uzg.)tel.787 365 640 lub 662 576 134 Aparat fotograficzny nowy w oryginalnym futerale „ YASHICA Zoomate 70 ” za 50% war tości zakupu. Na żądanie kupującego dowody nabycia aparatu oraz instrukcja obsługi. Cena 300 zł (do uzg ). Tel. 787 365 640 lub 662 576 134 Ładną działkę budowlaną, częściowo zagospodarowaną, ogrodzona z dwóch stron. Rozpoczęta budowa ( fundamenty) 1531 m2 dla nabywcy w tym udział w wewnętrznej drodze dojazdowej, utwardzonej ( szer. 8 m ). Pełna dokumentacja budowlana. Ładny projekt domu, prąd, kanalizacja. Tel: 787 365 640 lub 662 576 134 Działka 0,05 ha zabudowana, dom mieszkalny, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i spiżarnia. Całość około 70m2. Oddzielnie budynek gospodarczy 10,2, woda+ podłączona kanalizacja. Działka mieści się w Michałowie. Wymienione okna i drzwi. Cena 130 tyś. Tel. 503 186 691 Busko-Zdrój – pilne, tanio sprzedam z powodów osobistych, lub zamienię na Mazowsze, urocze 3 pokoje z kuchnią 59 m2, osobno łazienka i toaleta, wy-

Redaktor Naczelny: Wojciech KNAPIK ISSN 2299-2758

 informator medyczny

Sekretarz Redakcji: Monika SMARDZEWSKA-SZUBA msszuba@przegladponidzia.pl

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 0,70 ha w Brześciu (Kolonia). Wodociąg, słup energetyczny w granicy. Tel. 886 212 431 Sprzedam gospodarstwo o powierzchni 40 arów, Dom 65 m 2, obora, we wsi Janów (gmina Kije). Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 34 37, kom. 798 895 813 Sprzedam działkę rekreacyjną , 2 ha. Działka położona między Włochami a Pińczowem. W pierwszej części znajduje się stary sad a dalej las. Tel.:516 373 335 WYDZIERŻAWIĘ Obiekt przystosowany pod skład materiałów budowlanych lub opału Nowo powstały obiekt wyposażony jest w: - ogrodzony plac o powierzchni: 2560m2 ( 30,5 x 84,0m) , - wagę samochodową elektroniczną o zakresie 50ton i długości 14m (zadaszoną) , - 6 żelbetowych boksów o wymiarach: 6 x 7 x 2,2m, - utwardzone drogi wewnętrzne i plac manewrowy o pow. 1000m2, - budynek biurowo-socjalny o powierzchni użytkowej 100m2 , kubaturze 440m3 wyposażony w media oraz zaplecze sanitarne, - plac oświetlony i monitorowany przez specjalistyczną firmę ochroniarską i wyposażony w alarm. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Pińczów-Kielce w miejscowości Podłęże, 4 km od Pińczowa. Bliższe informacje pod nr tel. 602 297 002 PRACA Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C, w ruchu międzynarodowym (PolskaWłochy). Tel.502 140 073. Mile widziana znajomość języka angielskiego lub włoskiego. PROFI CREDIT Poland Sp. z o.o. Międzynarodowa firma z branży finansowej, w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni: Doradców Biznesowych. • Masz doświadczenie w pracy z klientem biznesowym?

Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie Dobrowoda 24, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41-378 15-27

Podejmę prace na stanowisku mechanik maszyn do szycia i konser wator. Wieloletnie doświadczenie zawodowe. Tel: 663 727 595 lub 41 357 41 79

Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach Kołaczkowice 11, 28-100 BuskoZdrój , tel. 41-376 24-70

Poszukuję pracy na stanowisko dozorcy na terenie Pińczowa, II grupa niepełnosprawności, aktywny zawodowo. Tel.: 41 357 41 79.

Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu Szczaworyż 51, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41-376 12-23

Na terenie Buska Zdroju zaopiekuję się małym dzieckiem (dziećmi) na dłuższy okres lub dzieckiem w wieku szkolnym na okres wakacji. Zapewnię różnorodne zajęcia. Posiadam kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Tel: 660 067 051 WYNAJMĘ Halę o powierzchni 500 m2 z zapleczem socjalnym, duży parking. Pińczów ul. Przemysłowa. Tel. 691 232 339

TUCZĘPY 28-142 Tuczępy 15 , tel. 41-353 31 15

WIŚLICA Ul. Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica tel. 41 379 21 09

GNOJNO Ośrodek Zdrowia w Gnojnie Gnojno nr 147, tel. 41 353 20 12

Lokal do wynajęcia 50m2. Przygotowany pod gabinet kosmetyczny lub inne, Busko Zdrój. Tel. 604 417 945

Ośrodek Zdrowia w Raczycach Raczyce nr 62, tel. 41 353 20 62

Lokal do wynajęcia, Pińczów, rynek, na par terze, parking. Pow. 50 m2. Cena 800 zł netto. Tel: 604 417945

Ośrodek Zdrowia w Balicach Balice nr 60, 28-114 Gnojno tel. 41 353 17 91

Wynajmę lokal w Busku Zdroju, ulica Leszka Czarnego 1. Tel. 662 896 871

NZOZ "MEDICA" ,28-130 Stopnica Kościuszki 12a, tel. 41 377 90 11

Udzielę korepetycji z języka francuskiego w stopniu początkującym, zaawansowanym i konwersacyjnym. 20 lat doświadczenia we Francji. Dojazd do ucznia. Tel: 508 607 124

PACANÓW

Korepetycje z dojazdem do ucznia, j. angielski profesjonalnie wszystkie poziomy, j. niderlandzki- poziom początkujący i średnio zaawansowany. Tel. 41 356 50 91 lub maka26@poczta.onet.pl TOWARZYSKIE Brunet 40 lat,szuka kobiety z Pińczowa lub Buska Zdróju do związku, przyjaźni, jeżeli jest ci smutno lub źle,to napisz lub zadzwoń do mnie tel.721 927 999

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „WOJBUD” Wojciech Knapik z siedzibą w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 7 Druk: Drukarnia Tarnobrzeg, Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Mechaniczna 12, 39-400 Tarnobrzeg

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty tekstów oraz opatrzenia nadesłanych materiałów własnym tytułem. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH OGŁOSZEŃ.

KOLPORTAŻ: Ukazuje się na terenie następujących gmin: BUSKO ZDRÓJ, Chmielnik, Działoszyce, Gnojno, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Pacanów, PINCZÓW, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Złota

Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 31, 28-407 Gacki tel. 41 357 18 01 Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 60, 28-405 Szarbków tel. 41 357 51 02 Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 55, 28-422 Kozubów tel. 41 357 02 36 Przychodnia Specjalistyczna ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 30 31 Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Poradnia Diabetologiczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Poradnia Kardiologiczna Poradnia Medycyny Pracy Poradnia Neonatologiczna Poradnia Neurologiczna Poradnia Okulistyczna Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Poradnia Rehabilitacyjna Poradnia Reumatologiczna Poradnia Urologiczna Zakład Opieki Zdrowotnej Na Średniej w Pińczowie Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ul. Grunwaldzka 18 28-400 Pińczów, tel. 41 357 72 55

MICHAŁÓW Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 286, 28-411 Michałów tel. 41 356 50 39, 41 356 56 70 Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 117, 28-411 Góry tel. 41 356 60 12 Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 62 , 28-411 Sędowice tel. 41 356 50 08

KIJE

STOPNICA

NAUKA

REDAKCJA PRZYJMUJE OGŁOSZENIA DROBNE BEZPŁATNIE Tel. 535 031 097 lub e-mail: redakcja@przegladponidzia.pl

Współpracownicy: Alicja MAZUREK lilka@przegladponidzia.pl

Busko Zdrój

Przychodnia Rejonowa nr 2 Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ul. 7 Źródeł 8, 28-400 Pińczów, tel.41 357 3472

28-133 Pacanów, ul. A. Gałązki 11 tel. 41 376 5429, fax 41 376 5131

SOLEC-ZDRÓJ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 28-131 Solec-Zdrój , ul. 1 Maja 14 A tel. 41-377-60-10, 41-377-69-20, 41-377-69-21

NOWY KORCZYN 28-131 Nowy Korczyn, ul. Zaścianek 2, tel. 41-377-10-81

PIŃCZÓW Przychodnia Rejonowa nr 1 Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 24 94

Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 20, 28-404 Kije tel. 41 35 680 25

ZŁOTA Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej110, 28-425 Złota tel.41 356 12 02 Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 245, 28-425 Chroberz tel. 41 356 40 10

DZIAŁOSZYCE Przychodnia Rejonowa Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ul. Pińczowska 18 28-400 Działoszyce tel. 41 352 60 09 Ośrodek Zdrowia Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej 51, 28-440 Stępocice tel. 41 352 80 14

DYŻURY APTEK PIŃCZÓW 15.04.2013- 21.03.2013- Apteka, ul. Dygasińskiego 2

BUSKO ZDRÓJ 15.04.2013- 21.04.2013- Apteka, ul. Targowa 4

22.04.2013- 28.04.2013- Apteka. „ Magnolia”, ul. Klasztorna 14

22.04.2013- 28.04.2013- Apteka, oś. Sikorskiego 26


11

12 kwietnia 2013

Powiat pińczowski „dociepla“ swoje budynki użyteczności publicznej Jak nas poinformował starosta Jan Moskwa, powiat pińczowski realizuje obecnie 2 projekty termomodernizacyjne. Pierwszym z nich jest projekt w ramach RPOWS z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, pod nazwą "Budowa, przebudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków uży tecz no ści pu blicz nej po wia tu piń czowskiego. W ra mach te go pro jek tu w Li ceum Ogólnokształcącego, jeszcze w roku 2010 wykonano kotłownię gazową, przeprowadzono roboty budowlane i wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Z kolei w Do mu Po mo cy Spo łecz nej, w la tach 2011-2012 wykonano instalację solarną, wspo ma ga ją cą in sta la cję cie płej wo dy użytkowej. Pozostały jeszcze do wykonania prace modernizacyjne w Zespole Szkół Zawodowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (obie jednostki z Pińczowa) w latach 2013 i 2014. W Zespole Szkół Zawodowych kotłownia węglowa ma być przebudowana na gazową, a w budynku dydaktycznym szkoły, sali gimnastycznej i internacie wymieni się instalacje centralnego ogrzewania. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym również przebudowana będzie ko-

tłownia węglowa na gazową, a wewnętrzna sieć przesyłowa centralnego ogrzewania zastanie przebudowana i zmodernizowana.

Wartość inwestycji objętych Projektem oraz umową z instytucją zarządzającą ROPWS, podpisaną w dniu 13 lutego 2013 roku, wynosi ogółem 2 040 749,16 zł, z czego do końca 2012 roku wydatkowano już 682 669 zł. Pozostała kwota - 1 358 080, 00 zł przewidziana jest na lata 2013-2014. Drugi projekt realizowany przez Powiat Pińczowski również w ramach RPOWS z do fi nan so wa niem w wy so ko ści 50 % kosz tów kwa li fi ko wa nych no si na zwę "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego." Bezpośrednim beneficjentem projektu jest powiat buski, zaś w powiecie pińczowskim projektem objęto budynki Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie. W obu budynkach do końca 2013 roku zostaną ocieplone stropodachy i ściany oraz częściowo zostanie wymieniona stolarka. Cały projekt ma zakończyć się do 30 kwietnia 2014 roku. Wartość inwestycji objętych Projektem wynosi ogółem 1 350 844,60 zł, z czego wydano, do końca 2012 roku, ogółem 48 400,00 zł. Pozostała część - 1 302 444,60 zł będzie wydatkowana w latach 2013-2014. Przewiduje się, że po zakończeniu prac ,oszczędności na ogrzewaniu termomedernizowanych obiektów wyniosą nawet do 30%.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa W dniu 5 kwietnia br. w Wojewódzkim Domu Kultury z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odbyło się spotkanie samorządowców z rolnikami z naszego województwa, w którym wziął również udział Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba. Mar sza łek pod kre ślił, jak wiel ką wa gę sta no wią środ ki unijne w rozwoju województwa świętokrzyskiego. – Mamy świa do mość, jak nasz re gion roz wi ja się dzię ki środ kom unijnym. Posiadamy ogólne informacje, jak będzie wyglądać nowa perspektywa finansowa. Pierwsze sygnały nie były dla nas dobre, ale dzięki naszym sta ra niom uda ło nam się te wskaźniki poprawić. Od naszej spraw no ści i na szych be ne fi cjentów zależy, jak wykorzystamy te szanse – mówił marszałek Jarubas. Spotkanie poświęcone było również sytuacji gospodarczej oraz polityce rolnej. Minister Rolnictwa, który uczestniczył w ne go cja cjach unij nych w Brukseli stwierdził, że Polska od nio sła naj więk szy suk ces spo śród państw człon kow skich. – Budżet będzie mniejszy niż obecny o 40 mld euro,

mniej będzie też o ok.10% na politykę rolną. Polska jednak dostanie więcej pieniędzy niż ma na la ta 2007-2013, o ok. 1,6 mld euro – poinformował Stanisław Kalemba. Podkreślił również, że z inicjatywy polskiej delegacji został wprowadzo ny za pis o moż li wo ści przesunięcia 25% środków z II fi la ra na roz wój ob sza rów wiejskich. Pozwoli to na podniesienie dopłat bezpośrednich śred nio do 230-240 eu ro na hektar, co stanowi 93% średniej unijnej. W spotkaniu tym wziął również udział Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja, który zaapelował do Ministra Rolnictwa, aby w nowym okresie programowania objąć większym wsparciem rolników – producentów fasoli korczyńskiej. Jak podkreślił Wójt, fasola korczyńska jest zarejestrowana w UE i jest prawnie chroniona. Jednak, żeby rolnicy mogli odczuć korzyści z tej rejestracji, powinni otrzymywać dodatkowe unijne wsparcie. Ponadto krajowy budżet powinien pokrywać koszty związane z promowaniem naszych regionalnych produktów za granicą. Serwis Informacyjny UG Nowy Korczyn

VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Wszystkie Dzieci Świata" Pacanów 2013 Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym ”Wszystkie Dzieci Świata" Pacanów 2013. Konkurs organizowany jest pod patronatem artystycznym Związku Polskich Artystów Fotografików i został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Mi cha la ka, Mar szał ka Wo je wódz twa Świę to krzyskiego Adama Jarubasa, Starostę Buskiego Jerzego Kolarza oraz Wójta Gminy Pacanów Wiesława Skopa. Patronami medialnymi są: bu sko.com.pl, Extra Kor so, Por tal In for ma cji Kul tu ral nej, “Wi ci.in fo”, dCa me ra.pl, fotokonkurs.info. Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe: I miejsce - 2500 zł, II miejsce - 1500 zł, III miejsce - 1000 zł REKLAMA

Pokonkursowe wystawy zaplanowano m.in. w: Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, NCK w Krakowie i Galerii Otwartej w Sandomierzu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursowej: www.foto.pacanow.eu. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie! Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2013 r. Prace nadsyłać należy na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, z dopiskiem: Wszystkie Dzieci Świata Kontakt: Katarzyna Jamroży 41 376 50 88 foto@pacanow.eu


SPORT

12

12 kwietnia 2013

PONIDZIAŃSKA 50-TKA 13 kwietnia 2013 r. rusza ”Ponidziańska 50-tka”, czyli pierwsza na Ponidziu piesza impreza dla wytrawnych piechurów, mogących przejść ok. 50-kilometrową trasę w ciągu jednego dnia. Rajd rozpocznie się w Busku-Zdroju i będzie przebiegał po jednych z najciekawszych zakątkach Ponidzia, z metą i noclegiem w Stopnicy. Dla mniej wprawnych w turystyce pieszej opracowano krótszą trasę, tzw. „spacerową”, z Buska do Stopnicy, liczącą ok. 20 km. Impreza ma charakter turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościowy. Trasa marszu przebiega terenem nizinnym, ale wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikiem może być każda osoba o dobrym stanie zdrowia, która ukończyła 18 lat, złoży podczas rejestracji podpisane własnoręcznie oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność oraz dostarczy podpisaną Kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.busko.pttk.pl. Wpisowe na trasę maratońską wynosi 20 zł, natomiast za udział w trasie 20 km nie pobierane jest wpisowe. W drodze wyjątku do udziału w imprezie mogą być również dopuszczone osoby niepełnoletnie, pod warunkiem złożenia przez ich rodzica lub prawnego opiekuna stosownego pisemnego

oświadczenia w Biurze Rajdu oraz sprawowania opieki nad nieletnim podczas trwania całej imprezy. Rejestracja wszystkich uczestników imprezy w dniu rajdu będzie trwała od godz. 7.00 do 8.00 w Centrum Informacji Turystycznej w BSCK w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 22. Start uczestników wyruszających na obie trasy nastąpi o godz. 8.30 z parkingu obok Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Trasa maratońska przebiegać będzie znakowanymi szlakami turystycznymi: niebieskim: Busko-Zdrój – Chotelek Zielony – Skorocice– Aleksandrów – Chochół – Chotel Zawierzbie – Brzezie – Chotel Czerwony, a następnie specjalnie oznakowaną przez organizatorów trasą : znakami pomarańczowymi na trasie Chotel Czerwony – Równiny – Badrzychowice, potem szlakiem zielonym, który dodatkowo oznakowany zostanie znakami pomarańczowymi: Badrzychowice – Rzegocin – Chinków – Solec-Zdrój – Włosnowice – Magierów – Wolica – Stopnica. Na trasie 50-kilometrowej zlokalizowane będą dwa punkty kontrolne z wodą mineralną: w Chotlu Czerwonym – obok kościoła śś. Bartłomieja i Stefana Króla oraz w Solcu-Zdroju w Gminnym Centrum Kultury (Punkt IT) przy ul. Partyzantów. Trasa spacerowa będzie przebiegać czerwonym szlakiem turystycznym PTTK: Busko-Zdrój – REKLAMA

Mistrzostwo Województwa dla ULKS Włoszczowice

Niecodziennego wyczynu dokonali młodzi łucznicy ULKS Włoszczowice. W Mistrzostwach Województwa w Jędrzejowie wywalczyli połowę z możliwych do zdobycia medali. Na podium stanęło dwunastu zawodników. Mistrzami województwa na rok 2013 zostali Szczepan Gondek w kategorii łuków „Orlik”, Justyna Lech w kategorii łuków „Orlik” i Karolina Babiarska w kategorii „Młodzik”. Wicemistrzostwo i srebrne medale zdobyli Jakub Babiarski - Orlik, Marcin Wójcik – Młodzik młodszy, Maciek Parlicki – Apacz, Eli-

za Suchorab – Orlik. Medale brązowe wywalczyli Michał Bochniak – Orlik, Wiktor Kowalczyk – Apacz, Julia Cieśla – Apacz, Kamil Kubicki – Młodzik starszy i Tomasz Jaros - Młodzik młodszy. To ogromny sukces, a cieszy tym bardziej, że Mistrzostwa Województwa należą do najważniejszych zawodów łuczniczych w sezonie halowym. Młodzi łucznicy z Włoszczowic wywalczyli również Drużynowe Mistrzostwo Województwa. W Mistrzostwach wystartowało ponad 50 zawodników z wszystkich klubów łuczniczych z terenu naszego województwa.

„Powitaj wiosnę na sportowo” - IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej W turnieju, który odbył się w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju, wystąpiło 6 drużyn, reprezentujących następujące firmy i instytucje: Urząd Gminy & GCK w Solcu Zdroju, Hotel Malinowy Zdrój, Drużyna Oświaty, Firma „Demarol”, Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, „Ranczo Małgosi” W losowaniu drużyny podzielono na dwie grupy - grupę A: Demarol, DPS w Zborowie oraz Oświata i grupę B: Urząd Gminy & GCK W Solcu-Zdroju, Hotel Malinowy Zdrój oraz „Ranczo Małgosi”. Mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów do 25 punktów. W przypadku remisu rozgrywano „tie break” do 15 punktów. Grupę A wygrała drużyna Oświaty, drugie miejsce zajął zespół „Demarol”, zaś trzecie Dom Pomocy Społecznej w

Zborowie. W grupie B triumfowała Drużyna Hotelu Malinowy Zdrój, drugie miejsce zajęło „Ranczo Małgosi”, a trzecie Urząd Gminy & GCK Solec-Zdrój. Następnie rozegrano mecze półfinałowe, o trzecie miejsce i finał. Po zaciętych meczach półfinałowych do finału awansowały drużyny Demarolu oraz Ranczo Małgosi. Ostatecznie Turniej wygrała drużyna Demarolu wygrywając w finale 2-0. Trzecie miejsce zajął Hotel Malinowy Zdrój, a czwarte drużyna Oświaty. Piąte miejsce zajęły drużyny Urzędu Gminy & GCK Solec-Zdrój oraz Domu Pomocy Społecznej ze Zborowa. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Łącznie, w rozgrywkach wzięło udział około 60 osób. Źródło:solec-zdroj.eu

Owczary – Pęczelice – Szczaworyż – Skotniki – Sułkowice, a następnie specjalnie oznakowaną przez organizatorów trasą : znakami czerwonymi na trasie Sułkowice – Wolica, potem szlakiem zielonym, który dodatkowo oznakowany zostanie znakami pomarańczowymi Wolica – Stopnica. Dodatkowo obie trasy będą oznakowane nalepkami z logo rajdu. Dla uczestników trasy maratońskiej organizator zagwarantował noclegi ze śniadaniem w hotelach w Stopnicy. Ponadto uczestnicy otrzymują na starcie numer startowy, kartę startową, mapkę z przebiegiem i opisem krajoznawczym trasy, na mecie zaś ciepły posiłek, dyplom, pamiątkowy medal za udział w rajdzie, potwierdzenie pieczątką rajdową do książeczek zdobywania odznak, zestaw publikacji regionalnych, itp. 14 kwietnia od godz. 9.00 na placu Zamkowym w Stopnicy zaplanowano zakończenie imprez „długodystansowych”. Ze Stopnicy uczestnicy zostaną przewiezieni do Buska ok. godz. 11.00 podstawionym autokarem. Ci, którzy dalej chcieliby powędrować pieszo po szlakach Ponidzia, mogą przyłączyć się do rajdu szlakiem niebieskim na Grochowiska, w którym weźmie udział głównie młodzież z buskich szkół, harcerze, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” i buskiego PTTK. Start z Buska na-

stąpi o godz. 12.30. Zakończenie weekendowych wędrówek piechurów zaplanowano na godz. 19.00 w niedzielę. Impreza została objęta patronatem honorowym: Starosty Buskiego, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Wójta Gminy Stopnica, Wójta Gminy Solec-Zdrój. Partnerami rajdu są: Buskie Samorządowe Centrum Kultury – Centrum Informacji Turystycznej, Gminne Centrum Kultury w Stopnicy, Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, Harcerska Grupa Ratownicza ZHP Hufiec Busko-Zdrój, Związek Strzelecki „Strzelec” JS 2121 przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, Wydawnictwo Kartograficzne „COMPASS”, Agencja Turystyczna DAL – Leszek Cmoch, Studio Reklamy „MStudio”. Przedsięwzięcie jest realizowane z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, przy współudziale Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”. Informacje o Rajdzie dostępne również na stronie www.busko.pttk.pl

Przeglad Ponidzia 8/2013  

Przeglad Ponidzia 8/2013