Page 1

w numerze: Aleja Mickiewicza nagrodzona 6 listopada podczas gali wiceburmistrz Tomasz Mierzwa, naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Andrzej Tracz oraz projektanci Kamila Cieśla-Gałeczka i Paweł Gałeczka odebrali nagrodę za „Rewitalizację centrum miasta Busko-Zdrój", jako najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Str. 3.

Nr 24 (38) 22 listopada 2013 ISSN 2299-2758 6 listopada podpisano umowę na przebudowę miejskiego placu targowego przy ul. Targowej i S. Batorego w Busku-Zdroju z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL" S.A. z Jędrzejowa.

Podpisano umowę na przebudowę miejskiego placu targowego REKLAMA

ODBIERZ DODATKOWO

ENERGOOSZCZĘDNE NOWOCZESNE OKNA

8%

RABATU ZIMOWEGO!

Uw = 0,80 W/m² K na ZIMĘ!

ŹRÓDŁO: BUSKO.PL

P

race budowlane zostaną wykonane od podstaw, czyli od prac ziemnych związanych z budową kanalizacji deszczowej. Dalej nastąpi remont nawierzchni placu oraz dróg i ciągów pieszych w jego obrębie, a także budowa oświetlenia terenu. Częściowo oszklone pawilony staną wraz z zapleczem sanitarnym. Obowiązywał będzie w nich handel ze stoiska, z samochodów oraz handel koszyczkowy. Między północną a południową stroną placu targowego powstanie napowietrzny parking z

płyty żelbetonowej z najazdem od strony północnej. Płyta ta będzie jednocześnie spełniać funkcję zadaszenia dla stanowisk handlowych. Planowana liczba miejsc postojowych to ok. 60 na parkingu górnym oraz ok. 17 miejsc obok pawilonów. Inwestycja pn. „Budowa Miejskiego Placu Targowego w Busku-Zdroju przy ul. Targowej" realizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap II". EHR

REKLAMA

TRWAŁOŚĆ I TECHNOLOGIA NA LATA!

Warunki promocji:  Termin Te ermin zło złożenia ż zamówienia do dnia 31.12.2013

SALON OKNO-POL 28-400 PIŃCZÓW, IŃCZÓW ÓW, ul. ul. Batalionów Batalionów Chłop Chłopskich pskich 7 e-mail biuro@okno-pol.com.pl e -mail : biur o@ @okno-pol.com.pl ttel. el. 41 357 39 53 5 | ttel. el. kom. 531 093 454 4

zaliczki wysokości  Wpłata Wpłata zalic czki w w ysok ko ości min. 30% wartości zamówienia zam mówienia wartości  Termin Te ermin rrealizacji ealiz zacji zamó wienia 02.01.201 14 -28.02.2014 zamówienia 02.01.2014

www.okno-pol.pl w ww.okno o-pol pol.pll


GMINA PIŃCZÓW

2

Inwestycje gminne w roku 2013

Koncert Pieśni Patriotycznych 8 listopada w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu solistów chóru szkolnego i zespołu gitarowego, wspieranych głosami zaproszonych gości.

Powoli zbliża się do końca rok 2013. Nadchodzi więc też czas na posumowanie inwestycji prowadzonych w tym roku przez Gminę Pińczów.

N

iedawno na łamach Przeglądu pisaliśmy o tegorocznych gminnych inwestycjach - o remontach dróg w Mozgawie, Pasturce, Gackach-Leszczach, Grochowiskach (z tzw. środków przeciwpowodziowych), oraz o ważnej dla Gminy inwestycji, jaką była budowa 20 mieszkań socjalnych mieszczących się w czterech nowo oddanych budynkach przy ulicy Grodziskowej w Pińczowie. W tym miesiącu zakończono również budowę "kanału ulgi", w ramach rewitalizacji śródmieścia Pińczowa. Za kwotę 539 444,51 zł powstał biegnący pod pińczowskim lądowiskiem kanał łączący zalew z rzeką Nidą. Ma on przyśpieszyć obniżanie poziomu wód zalewu po powodziach. Powstały urządzenia przelewowo – upustowe, dwa rurociągi PE Ø 700 wraz ze studnią rewizyjną oraz dwuczęściowa komora zasuw wylotowych odprowadzających nadmiar wody do Nidy. Aktualnie prowadzone są inne gminne inwestycje. Wymienić tu należy przede wszystkim będące już na ukończeniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, których wartość zamknie się w kwocie 619 936 zł, a z ich dobrodziejstw skorzysta 48 gospodarstw. Trwa przebudowa drogi na osiedlu Witosa w Pińczowie. W ramach tej inwestycji wymieniana jest nawierzchnia drogi osiedlowej wykonanej z płyt drogowych na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej (310 mb). Wykonane też będą opaski bezpieczeństwa

na wybranych odcinkach oraz usprawnione będzie odwodnienie drogi, a kanalizację deszczową uzupełni się o nowe studzienki ściekowe (wpusty uliczne) wraz z przykanalikami i studniami rewizyjnymi. Wykonane będą ścieki przykrawężnikowe z dwóch rzędów kostki wraz ze ściekami międzyjezdniowymi. Częściowo zostanie wymienione oświetlenie uliczne. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec lipca 2014 roku. Wartość inwestycji wyniesie brutto 364.536,42 zł. Ważną dla miasta inwestycją będzie parking przy targowisku miejskim, realizowany w ramach Rewitalizacji Śródmieścia Pińczowa. Jego wartość to 388 440,53 zł. Do końca maja 2014 roku powstanie tu 77 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i zjazd publiczny, a całość prac zwieńczy budowa oświetlenia i ogrodzenia. W najbliższych planach jest przebudowa drogi Bogucice – Skałki – Krzywda za kwotę 105 486,74 zł z dotacją 41 875,00 zł.

Nieznany pionier kinematografii - Bolesław Matuszewski 19 listopada w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Pińczowie odbył się pokaz filmu dokumentalnego o urodzonym w1856 r. w Pińczowie pionierze kinematografii Bolesławie Matuszewskim.

J

ak powiedział reżyser filmu Jerzy Bezkowski, szukając informacji na temat Matuszewskiego napotkał wiele trudności. I jak to dzisiaj często bywa, pomógł mu Internet. To dzięki Internetowi trafił najpierw do Paryża, a potem do Moskwy - w te miejsca, gdzie kiedyś pracował bohater filmu. Na podstawie zebranych tam faktów z życia Matuszewskiego przygotował dokument, który jest teraz jednym z lepiej obrazujących życie i działalności naszego pioniera kinematografii. Bolesław Matuszewski urodził się 19 sierpnia 1856 r. w Pińczowie. Był synem Aleksandra, profesora języka francuskiego w miejscowej Szkole Powiatowej oraz Stanisławy, z domu Pochowskiej. Był pionierem filmu dokumentalnego i popularno-oświatowego, teoretykiem filmu, fotografem i operatorem filmowym. W Paryżu pracował jako operator filmowy. Bardzo możliwe, że dla wytwórni braci Lumiere, twórców kinematografu i pierwszych filmów. W Paryżu i w Warszawie razem z bratem Zygmuntem był właścicielem zakładu fotograficznego „Paryska Fotografia Lux-Sigismond et Comp". Jego warszawskie studio uznawane jest także za pierwsze polskie studio filmowe. Jednymi z jego bardziej znanych prac są wykonany w maju 1896 r. reportaż filmowy i fotograficzny z uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja

II oraz utrwalone rok później na kliszy uroczystości towarzyszące pobytowi w Rosji cesarzy Austrii i Niemiec oraz prezydenta Francji. Prace te Matuszewski pokazał w 1898 r. w Pałacu Elizejskim w Paryżu. W owym czasie zaproponował też władzom francuskim utworzenie składnicy kinematografii historycznej. Jednak dopiero 3 lata po jego wyjeździe z Paryża we Francji zaczęto realizować jego zamysł. Matuszewski był także autorem tekstów poświęconych zagadnieniom związanym z filmem, które, jak się okazuje, nie straciły dzisiaj nic na aktualności. W swoich traktatach podkreślał zalety ruchomych fotografii, czyli filmu. W filmie widział jeszcze jedno, nie dające się sfałszować źródła informacji, które pozwoli zachować dla potomnych tworzącą się przed kamerą historię. Gośćmi pińczowskiego spotkania byli scenarzysta i reżyser filmu Jerzy Bezkowski oraz producentka Katarzyna Madaj–Kozłowska. Film "Nieznany pionier kinematografii - Bolesław Matuszewski" został wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi w koprodukcji Filmoteki Narodowej i Muzeum Kinematografii.

Zakończono budowę „kanału ulgi“. Za kwotę 539 444,51 zł powstał biegnący pod pińczowskim lądowiskiem kanał łączący zalew z rzeką Nidą Na długości 279 m powstanie tu obustronne pobocze. Nie można również nie wspomnieć o podpisanych ostatnio umowach w sprawie udzielenia województwu świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej przy realizacji dwóch zadań: „Budowa obwodnicy Pińczowa” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Skrzypiów”. Zgodnie z umową, Gmina Pińczów dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Pińczowa” ma przygotować studium wykonalności z koncepcją, uzyskać stosowne decyzje środowiskowe oraz wykonać program funkcjonalno-użytkowy. Ponadto dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Skrzypiów” Gmina przygotuje dokumentację projektową. Urząd Marszałkowski będzie zaś wykonawcą inwestycji, ze środków Unijnych przeznaczonych na lata 2014/20.

Gimnazjum nr 2 w Salonie Kreatywnych Szkół

S

22 listopada 2013

alon Kreatywnych Szkół i Placówek tworzą dyrektorzy szkół i placówek, które osiągają wysokie, wymierne wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, potwierdzone przez organ nadzoru pedagogicznego (kuratorium) na podstawie przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. Idea powołania przy Kuratorium Oświaty w Kielcach Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek zrodziła się w odpowiedzi na potrzebę realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego, które nakłada na organ sprawujący nadzór pedagogiczny zadania w zakresie wspomagania pracy szkół i placówek. Dodatkową motywacją do stworzenia takiej nowej formy wspierania były prośby dyrektorów, zwracających się do Kuratorium z pytaniami i problemami z zakresu organizacji pracy szkół, przygotowania ich do ewaluacji zewnętrznej, czy uzyskania podpowiedzi w kwestii sprawdzonych sposobów, metod i form pracy przyczyniających się w wymierny sposób do podniesienia efektów edukacyjnych. Kolejny aspekt to zmotywowanie szkół, które w wyniku badania uzyskały bardzo wysoki poziom spełnienia wymagań do dalszego podnoszenia poziomu i jakości pracy oraz do dzielenia się osiągnięciami z innymi.

- Pieśni i piosenki patriotyczne w różnych okresach naszej historii zawsze towarzyszyły sprawie narodowej i niepodległościowej. Z jednej strony były sposobem przeciwstawiania się wrogowi, z drugiej- manifestacją tożsamości narodowej. Często rodziły się na gorąco, w ogniu walk - mówiła dyrektorka szkoły pani Ewa Bugaj witając licznie przybyłych na koncert. Oprócz rodziców uczniów szkoły i mieszkańców Pińczowa koncertu wysłuchali przedstawiciele kombatantów oraz samorządów lokalnych, m.in. starosta pińczowski Zbigniew Kierkowskiego oraz burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak. Po krótkim rysie historycznym naszego Święta Niepodległości przedstawionym przez uczniów szkoły, w sali z przyciemnionymi

światłami, w podniosłej atmosferze, rozbrzmiewały znane nam wszystkim pieśni patriotyczne, m.in. Warszawianka, Rota, O mój rozmarynie, Przybyli ułani pod okienko, My pierwsza brygada, i te nieco młodsze, takie jak np. Deszcz jesienny. Występy młodzieży zostały nagrodzone gromkimi brawami. Mamy nadzieję, że również w przyszłości pińczowska Szkoła Muzyczna przy różnych okazjach będzie organizować podobne koncerty, gdyż oprócz niewątpliwych korzyści dydaktycznych przynoszonych samym wykonawcom cieszą się one coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców Pińczowa.

Ułani w Pińczowie 8 listopada Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pińczowie odwiedzili członkowie Kieleckiego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich: szef szwadronu chorąży Mariusz Kowalski oraz dowódca szwadronu rotmistrz kawalerii ochotniczej Robert Mazur. Obaj panowie przybyli w pełnym, ułańskim umundurowaniu. W spotkaniu, które odbyło się z okazji przypadającej 11 listopada 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczestniczyli uczniowie klas trzecich pińczowskiego Gimnazjum Nr 2 wraz ze swoimi nauczycielkami, paniami Renatą Jaklewicz i Agnieszką Pasternak. Na wstępie przybyli goście zapoznali młodzież z symboliką narodową. Przedstawili protokół flagowy, czyli jak należy się obchodzić z flagą państwową, omówili symbolikę godła narodowego oraz hymnu państwowego. Następnie opowiedzieli o polskiej przedwojennej kawalerii konnej. Ciekawym fragmentem spotkania było omówienie i zaprezentowa-

nie umundurowania i oporządzenia kawalerzysty. Dwójka uczniów, Klaudia i Tomek, posłużyła za modeli i została ubrana w strój ułański oraz wszystkie towarzyszące mu przedmioty, jak: chlebak, maska gazowa, saperka, bagnet. Zaproszeni kawalerzyści omówili także rolę koni w wojsku i jak przebiega ich szkolenie. Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich jest organizacją patriotyczno-wychowawczą, kontynuującą tradycje kawaleryjskie po 80. Kieleckiej Konnej Drużynie Harcerskiej. Barwy, zwyczaje, tradycje i historia 13. Pułku Ułanów Wileńskich w Kielcach są w ten sposób reprezentowane nieprzerwanie od 1982 roku. Członkowie Szwadronu biorą czynny udział w wielu inscenizacjach historycznych, m.in. w corocznej inscenizacji Bitwy na Grochowiskach. Występowali też w filmie "Bitwa Warszawska" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ponadto kielecki Szwadron organizuje wyjazdy dla młodzieży do Wilna, gdzie jeszcze do tej pory znajdują się przedwojenne koszary Pułku.

Święto Niepodległości na sportowo 11 listopada w Muzeum Regionalnym w Pińczowie z okazji Święta Niepodległości rozegrany został turniej warcabów 100-polowych, w którym wzięli udział miejscowi miłośnicy tej gry planszowej. Zwyciężył Marek Krzak przed Markiem Kulą i Grzegorzem Krzakiem. W uroczystym zakończeniu i wręczeniu nagród rzeczowych uczestniczył z-ca burmistrza Marek Zatorski. Nagrody ufundował Urząd Miejski w Pińczowie. 12 listopada na stadionie sportowym przy ulicy Pałęki w Pińczowie zorganizowano biegi z okazji „Święta Niepodległości”. Wyniki rywalizacji: SZKOŁY PODSTAWOWE Dziewczęta: 1. Martyna Kwiatkowska - SP 2, 2. Beata Konofal - SP 1, 3. Paulina Kit - SP 2 Chłopcy: 1. Tomasz Paniec - SP Brzeście, 2. Wiktor Woźniak - SP 1, 3. Kamil Komar - SP 1

GIMNAZJA Dziewczęta: 1. Katarzyna Zielińska - GM 1, 2. Dorota Kuk - GM 1, 3. Anna Bednarz - GM 2 Chłopcy: 1. Adam Dygoń - GM 1, 2. Patryk Pasek - GM 1, 3. Tomasz Bednarz - GM 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Dziewczęta: 1. Eliza Kucharska - ZSZ, 1. Małgorzata Kucharska - ZSZ, 1. Patrycja Kucharska -ZSZ Chłopcy: 1. Sebastian Czarnecki - ZSZ, 2. Rafał Szczygieł - ZSZ, 3. Krystian Pawlikowski - ZSZ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA Szkoły Podstawowe: 1. SP Nr 1, 2. SP Nr 2, 3. SP Brzeście Gimnazja: 1. Gimnazjum Nr 1, 2. Gimnazjum Nr 2, 3. Gimnazjum Awans Szkoły Ponadgimnazjalne: 1. Zespół Szkół Zawodowych, 2. Szkoła Zawodowa Awans Ogółem w zawodach wzięło udział 111 osób. Zawody sędziował Jacek Drozdowski, koordy-

natorem biegów był Zdzisław Maj, a organizatorem - Urząd Miejski w Pińczowie. Każdy uczestnik otrzymał słodki upominek, a najlepszych w swoich kategoriach uhonorowano medalami oraz drobnymi nagrodami, które wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak.


3

22 listopada 2013

Aleja Mickiewicza nagrodzona

6

listopada podczas wieczornej gali na konferencji Future4Build odbywającej się na terenie EXPO XXI w Warszawie wiceburmistrz Tomasz Mierzwa, naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Andrzej Tracz, a także projektanci alei Kamila Cieśla-Gałeczka i Paweł Gałeczka z NOVAstudio z Katowic odebrali od Towarzystwa Urbanistów Polskich nagrodę za „Rewitalizację centrum miasta Busko-Zdrój", jako najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Dzień później

podczas Kongresu Miast Polskich w Krakowie w imieniu Prezydenta RP, który objął honorowy patronat nad konkursem, dyplom i mosiężną tablicę upamiętniającą nagrodzony projekt z rąk ministra Olgierda Dziekońskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP za inwestycję rewitalizacji Alei Mickiewicza odebrali burmistrz Waldemar Sikora i wiceburmistrz Henryk Radosz. Spośród ponad 40 zgłoszonych projektów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną, do drugiego etapu kon-

kursu zakwalifikowało się 19. Busko-Zdrój zdobywając nagrodę pokonało tak duże i znaczące miasta jak Warszawa, Płock, Jelenia Góra i Poznań. Jury konkursu uznało, że Aleja Mickiewicza należy do najlepiej zagospodarowanych przestrzeni publicznych w Polsce w 2012 r. Buski deptak prezentuje nową jakość polskiej przestrzeni publicznej, będąc najlepszym przykładem wykorzystania funduszy europejskich i samorządowych. Tekst: umig.busko.pl Ewelina Domagała

REKLAMA

REKLAMA

Obwodnica Opatów Zainspirowany zapytaniami i uwagami wielu osób i podmiotów, w sprawie obwodnicy miasta Opatów w Województwie Świętokrzyskim zwróciłem się z pytaniami do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: - czy budowa obwodnicy Opatowa ma szansę znaleźć się w najbliższym czasie na liście "priorytetów" w tzw. załączniku Nr 7? - czy Pan Minister mógłby osobiście zainteresować się tym "palącym" problemem Ziemi Świętokrzyskiej? Proszę Państwa w samym zabytkowym środku tego miasta krzyżują się dwie ruchliwe trasy E 74 i E 371, utrudniając życie kierowcom i praktycznie czyniąc niemożliwe, normalne funkcjonowanie jego mieszkańcom. Dodatkowym aspektem jest to, że umiejscowienie szlaków komunikacyjnych, co zaznaczyłem wyżej - w samym zabytkowym centrum - choć sprawdzało się w średniowieczu, to dziś w Polsce XXI wieku, stanowi naturalną barierę w rozwoju miasta Opatów, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania jego walorów historycznych i turystycznych. Uciążliwa lokalizacja wskazanych szlaków komunikacyjnych wpływa nie tylko negatywnie na życie lokalnej społeczności Opatowa. Skargi i wnioski o interwencję w tej sprawie odbie-

ram również ze środowisk biznesowych, zwłaszcza firm zajmujących się transportem, które odnotowując poprawę rozwiązań komunikacyjnych w innych częściach Polski, nie mogą zrozumieć negatywnego "fenomenu" Opatowa. Polska dla swojego rozwoju potrzebuje szybkich sieci komunikacyjnych, opartych nie tylko na autostradach. Zakorkowane i źle skomunikowane małe miasta nie mają szans na rozwój gospodarczy. Cenę za taką stagnację płacimy wszyscy. Dlatego też mam nadzieję że minister w swojej pracy zauważy problem świętokrzyskiego Opatowa i szeregu innych takich miast, zlokalizowanych głównie we wschodniej części naszego kraju. Poseł na Sejm RP Jan Cedzyński

GMINA DZIAŁOSZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

9 listopada burmistrz Zdzisław Leks zorganizował uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Działoszyce, która odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół w Działoszycach. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji Jubilatów w kościele pw. Świętej Trójcy. Na ten wspaniały jubileusz przybyło 11 par: Janina i Stanisław Banasik, Marianna i Stanisław Białczyk, Alina i Józef Darmoń, Elżbieta i Witold Drukała, Teresa i Stanisław Galas, Helena i Witold Goły, Bogusława i Marian Krawczyk, Alfreda i Marian Krępa, Teresa i Włodzimierz Młyńczak, Władysława i Jerzy Placek oraz Anna i Zdzisław Żabiccy. Spotkanie rozpoczęło się chwilą poezji w wykonaniu dyrektora M-GCK Pawła Kamińskiego, który poprowadził również całą uroczystość. Następnie głos zabrała kierownik USC Danuta Bączek przedstawiając pary z

50-letnim stażem małżeńskim. Medale Prezydenta RP za długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks. Dostojni Jubilaci otrzymali również bukiety kwiatów, a później pozowali do wspól nych pa miąt ko wych zdjęć. Bur mistrz zło żył wszystkim parom obchodzącym ten wspaniały jubileusz najlepsze życzenia oraz wzniósł okolicznościowy toast. Część artystyczną, najpierw gromkim "Sto lat!", a następnie wiązanką melodii znad Nidzicy rozpoczęła kapela ludowa "Dziłoszacy" Adama Kocerby. Na scenie pojawiły się też maluchy z Przedszkola Samorządowego w Działoszycach, które najpierw złożyły życzenia jubilatom, wręczając im własnoręcznie wykonane okolicznościowe laurki, a potem zatańczyły brawurowo krakowiaka. Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z M-G Centrum Kultury w Działoszycach.

Obchody Święta Niepodległości Zebrani obok budynku UMiG w Działoszycach uczestnicy uroczystości z okazji Święta Niepodległości przeszli w pochodzie pod pomnik Tadeusza Kościuszki, usytuowany w północnej części działoszyckiego rynku. Na czele pochodu szły Mażoretki, a tuż za nimi Orkiestra Dęta z Dzierążni, poczty sztandarowe OSP, PSL, delegacje z wieńcami, dzieci, młodzież szkolna i społeczeństwo. Po odegraniu hymnu państwowego Burmistrz Miasta i Gminy Zdzisław Leks w swoim wystąpieniu mówił o 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W dalszej części uroczystości delegacje organizacji społeczno-politycznych i instytucji z terenu gminy złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych Tadeusza Kościuszki. Uroczystości zakończyła Rota oraz zaproszenie wszystkich na mszę świętą za Ojczyznę, która odprawiona została w kościele pw. Świętej Trójcy w Działoszycach.


POWIAT PIŃCZÓW

4

22 listopada 2013

Obchody Święta Niepodległości Dzień Patrona w pińczowskim Staszicu w Pińczowie 8 listopada w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie obchodzono Dzień Patrona Szkoły Stanisława Staszica.

Uroczysta połączona sesja Rady Powiatu i Rady Miejskiej rozpoczęła w Pińczowie obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Sesja miała jak zwykle uroczysty charakter, a poprowadził ją w tym roku przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Barna. Przypomniał krótko historię odzyskania przez Polskę niepodległości, a potem zaprosił na scenę przybyłych parlamentarzystów - europosła Czesława Siekierskiego i posła Mirosława Pawlaka. Goście w swoich krótkich wystąpieniach mówili o nowym wymiarze patriotyzmu w zmieniającej się dzisiaj rzeczywistości. Sesję uświetnił program

artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie. W tym roku, w nieco zmienionej formule, w formie pokazu multimedialnego uczniowie przypomnieli najważniejsze okresy i wydarzenia w historii Polski. Po zakończonej sesji, w kościele św. Jana Ewangelisty i Apostoła została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Oprawę liturgii zapewnił chór Joannis Cantores i orkiestra dęta pińczowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Tradycyjnie po liturgii uformował się pochód, który prowadzony przez orkiestrę przeszedł na Plac Konstytucji 3 Maja. Po złożeniu meldunku sta-

roście pińczowskiemu Zbigniewowi Kierkowskiemu przez dowódcę uroczystości druha Tadeusz Szarka - prezesa OSP w Kowali, przy dźwiękach hymnu narodowego na maszt wciągnięto flagę państwową. Następnie głos zabrali starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski i burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak. Po ich krótkich wystąpieniach delegacje szkół, instytucji, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych złożyły wieńce u stóp Pomnika. Z zadowoleniem należy podkreślić fakt, że z roku na rok coraz więcej mieszkańców Pińczowa bierze udział w obchodach nie tylko Święta Niepodległości, ale także i innych świąt państwowych.

Po mszy świętej odprawionej w kościele pod wezwaniem NMP na Mirowie uczniowie i nauczyciele przeszli do szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Po złożeniu meldunku dyrektorowi Tadeuszowi Niewygodzie uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Następnie głos zabrali dyrektor szkoły i świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł. Nieco później wręczyli oni listy gratulacyjne na ręce najlepszych uczniów, dla ich rodziców. Listami zostali wyróżnieni rodzice Sylwii Fatygi, Katarzyny Kubowicz, Kamili Grzywny, Dominika Szumery, Agnieszki Strączek, Dominika Banasika i Grzegorza Pierzchalskiego. Przed częścią artystyczną delega cja uczniów z dy rek to rem i przed sta wi cie la mi Ra dy Ro dzi ców zło ży li wią zan kę kwia tów pod po pier siem pa tro na szko ły. Program artystyczny poświęcony był Stanisławowi Staszicowi oraz zbliżającemu się Świętu Niepodległości. Przybyli goście wpisywali się do pamiątkowej księgi. Wśród nich byli wicestarosta Marek Omasta, burmistrz Włodzimierz Badurak wieloletni nauczyciel ZSZ w Piń-

czowie, oraz dyrektorzy pińczowskich szkół.

O szkole Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie to placówka z kilkudziesięcioletnią już tradycją. Bogata oferta edukacyjna szkoły wychodzi naprzeciw różnorodnym zainteresowaniom uczniów, stwarzając im szansę pełnego wykorzystania ich możliwości. Szkoła kształci nie tylko w tradycyjnych, ale również i w nowszych zawodach, takich jak: technik handlowiec, technik ekonomista, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik technologii żywienia, technik energetyk, technik geodeta, technik drogownictwa, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej, technik ochrony środowiska.

Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w "Staszicu" także w tradycyjnym, trzyletnim liceum ogólnokształcącym. Również uczniowie, którzy planują naukę w zasadniczej szkole zawodowej mogą dokonać wyboru spośród wielu propozycji. Szkoła oferuje bowiem kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, blacharz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, dekarz, cieśla, stolarz, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, elektryk (uprawnienia SEP), cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, fryzjer. Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych Zespołu oraz w zakładach pracy. Wielu uczniów "Staszica" odbywa swoje praktyki zawodowe także za granicą.

GMINA GNOJNO

Grupa teatralna Edu-Artis u przedszkolaków 12 listopada Przyjazne Przedszkole w Gnojnie i w Raczycach odwiedziła grupa teatralna Edu-Artis z Krakowa. Przedstawienie nosiło tytuł „Jaś i Małgosia – Idzie zima jemy owoce i warzywa" i miało na celu przekonanie maluchów, jak ważne dla małego dziecka jest regularne jedzenie owoców i warzyw. Przedszkole odwiedzili m.in. brokuł, marchewka, pietruszka, jabłuszko i kalafior. Maluchy poznały witaminy A, B, C i D. Było dużo śmiechu, mnóstwo zagadek i zabaw, które zapewnili krakowscy aktorzy. Spektakl odbył się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPRiRPA) i sfinansowany został przez Gminę.


5

22 listopada 2013

Sesja w powiecie Gościem ostatniej sesji Rady Powiatu był marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Głównymi tematami były budowa dróg na terenie powiatu i dokończenie budowanej wspólnie przez Powiat z Gminę hali sportowo-widowiskowej. Marszałek przekazał informacje na temat budowy obwodnicy Pińczowa oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 766 w miejscowości Skrzypiów, których wykonawcą będzie Urząd Marszałkowski, ze środków unijnych przeznaczonych na lata 2014/20. Na pytanie radnych opozycji dotyczące możliwości wykorzystania pieniędzy na dokończenie budowy hali ze środków unijnych z programów na lata 2014-2020, marszałek odpowiedział, że pieniądze te będą "do wzięcia", ale nie wcześniej niż w 2015 roku. Następnie w towarzystwie starosty Zbigniewa Kierkowskiego marszałek zwiedził budowany obiekt, który wymaga jeszcze wyposażenia i dokończenia prac wokół. W dalszej części sesji Radni podjęli uchwały dotyczące między innymi: współpracy w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi, zmian

w statucie powiatu pińczowskiego dot. przekazywania radnym materiałów na sesję, zmiany w zapisie dotyczącym herbu i flagi powiatu. Wprowadzono też zmiany w regulaminie organizacji Starostwa Powiatowego w Pińczowie wykreślono wcześniej zlikwidowane jednostki: Powiatowy Ośrodek Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, zaś do wykazu dopisano Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie. Wprowadzono też zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu. Radni odrzucili uchwałę dotyczącą opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony i kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie usunięcia pojazdu. Radni zapoznali się również z analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników starostwa oraz z oceną usług weterynaryjnych i zagospodarowaniem odpadów zwierzęcych w powiecie. Ponadto wysłuchali sprawozdań z działalności prac Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wraz ze starostą Zbigniewem Kierkowskim dokonali wizytacji nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Gospodarcza wizyta miała ma celu m.in. bliższe zapoznanie się z inwestycją oraz z postępami prac przy zagospodarowaniu otoczenia obiektu.

Zaszczep mnie bajką

Pińczowskie Spotkania dla Serca

W Zespole Placówek Oświatowych w Złotej odbyła się premiera projektu edukacyjnego dla najmłodszych uczniów pod nazwą „Zaszczep mnie bajką”.

7 listopada w Hotelu nad Starą Nidą odbyło się już trzecie spotkanie z cyklu Pińczowskich Spotkań dla Serca, w którym uczestniczyli lekarze rodzinni, interniści i kardiolodzy.

Projekt o zasięgu wojewódzkim ma na celu zachęcić do podejmowania twórczych form pracy z dziećmi nie tylko poprzez czytanie im bajek, ale również poprzez angażowanie przedszkoli, szkół i instytucji kulturalnych w tworzenie teatrzyków dla najmłodszych. Za scenariusz spotkania posłużyły bajki autorstwa poety rodem ze Złotej i absolwenta miejscowej szkoły Adama Ochwanowskiego. Do wspólnego czytania bajek zaproszeni zostali m.in. marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, starosta pińczowski Zbigniew Kierowski, gospodarz - wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek oraz burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak. Ponadto, podczas spotkanie Jolanta i Wit Hamerowie przeprowadzili wiele konkursów i quizów z nagrodami związanych z bajkami. Za wybór złockiej placówki jako miejsca premiery projektu podziękowała dyrektorka ZPO Złota Mariola Warzecha.

Partnerstwo: Szkoła - Politechnika Świętokrzyska 19 listopada w Starostwie Powiatowym w Pińczowie zostały podpisane dwie umowy partnerskie pomiędzy Politechniką Świętokrzyską w Kielcach a dyrektorami pińczowskich szkól ponadgimnazjalnych. W podpisanych dokumentach czytamy: "Strony porozumienia uważają, że system edukacji powinien obejmować wszystkie szczeble kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Szczególnie ważnym elementem systemu są szkoły ponadgimnazjalne, których zadaniem jest przygotowanie do studiów wyższych. Dobre przygotowanie do studiów bezpośrednio wpływa na efektywność i poziom studiów, dlatego Strony po-

rozumienia deklarują wolę współpracy, której podstawowym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację nauk technicznych i zapoznanie uczniów Szkoły ze specyfiką studiowania w Politechnice Świętokrzyskiej." W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązuje się między innymi do organizowania wykładów wyjazdowych i gościnnych, popularyzację osiągnięć naukowych oraz działanie na rzecz młodzieży szkolnej służące poszerzaniu wiedzy, pogłębieniu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia. Natomiast Szkoły zobowiązały się do przygotowania organizacyjnego wykładów prowadzo-

nych przez pracowników Uczelni, udostępnienia powierzchni w budynku Szkoły na uczelniane gabloty oraz organizowanie udziału młodzieży szkolnej w ramach promocji Uczelni. Podpisy pod umowami, w obecności starostów Zbigniewa Kierkowskiego i Marka Omasty, złożyli rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak oraz dyrektorzy szkół - dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie Anna Golik i dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie Tadeusz Niewygoda. Każdej ze szkół przydzielono opiekunów z PŚk, absolwentów tychże szkół.

Spotkanie poświęcone było w całości nowinkom w dziedzinie leczenia chorób układu krążenia. Tym razem zaproszeni naukowcy - kardiolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prezentowali nowości w leczeniu niewydolności serca, a także najnowsze leki stosowane po interwencji serco-nauczyniowej przy zawale serca. Wykładowcami III Pińczowskich Spotkań dla Serca byli m.in. profesorowie Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec i Piotr Pieniążek. Organizatorem konferencji było Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii „Intercard” w Pińczowie, które od miesiąca działa już w nowym, nowoczesnym obiekcie i z powodzeniem prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie chorób serca w zakresie kardiologii inwazyjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zabiegi w pińczowskim "Intercardzie" wykonywane są według najnowszych standardów, a co najważniejsze - nie wymagają długich hospitalizacji, umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej i zawodowej. W spotkaniu wzięli udział również samorządowcy.

Powstanie krajowy program samoobrony dla kobiet 16 listopada Aleksander Staniszew - nauczyciel wychowania fizycznego w pińczowskim LO - spotkał się w Warszawie z Przewodniczącą Zarządu Centrum Praw Kobiet Urszulą Nowakowską. Rozmowy dotyczyły wdrożenia systemu samoobrony opartego na Shorin-Ryu Karate do programu poprawy bezpieczeństwa kobiet poprzez stały cykl ogólnopolskich szkoleń. Program skierowany będzie do wszystkich kobiet pragnących poprawić swoje bezpieczeństwo poprzez zdobywanie podstawowych umiejętności z zakresu realnej samoobrony. Opracowanie programu oraz weryfikacja i przygotowanie kadr instruktorskich odbywać się będzie w Pińczowie pod nadzorem sensei Aleksandra Staniszewa.

Hubertus w „Nidzie“

REKLAMA

Na zdjęciu (od lewej): prezes Koła Andrzej Mitka, Bogusław Firka, łowczy Marek Kocel i bohater tegorocznego hubertowskiego polowania Robert Chabiński. Myśliwi pińczowskiego Koła Łowieckiego nr 1 "Nida" świętowali Hubertusa w lesie skrzypiowskim na Zakrzywiu. Część oficjalną rozpoczął sygnał myśliwski "Powitanie" odegrany przez Mariana Szczecińskiego.

S

padkobiercy najpiękniejszych tradycji łowieckich na Ponidziu sięgających 1908 roku obchodzili święto swojego patrona nieco później niż nakazuje to kalendarz. 16 listopada po zakończonym polowaniu hubertowskim, którego królem został w tym roku Robert Chabiński, spotkali się na

mszy świętej odprawionej przy posągu św. Huberta w lesie na Zakrzywiu. Wraz ze swoimi rodzinami i zaproszonymi gośćmi myśliwi, przy posągu posadowionym tu w 2010 roku i pod sztandarem, który Koło otrzymało w 2007 roku w 47. rocznicę swojego istnienia, wysłuchali homilii wygłoszonej przez księdza Zbigniewa Chajskiego. Nieco później spotkali się wszyscy przy wspólnym ognisku, gdzie wspominali tegoroczne łowy i planowali opiekę nad zwierzętami podczas nadchodzącej zimy. Wprawdzie

prognozy nie zapowiadają jej szybkiego nadejścia, ale wszyscy są już gotowi. Poprawiono paśniki i karmniki w lasach, a w zagrodach czeka zgromadzona karma dla zwierząt. Koło Myśliwskie nr 1 "Nida" oraz działające w powiecie pińczowskim Koła nr 2 "Świętego Huberta" i nr 3 "Gawron" kontynuują wspólnie tradycje powołanego do życia w 1908 roku, a ukazem carskim z 1911 r. zalegalizowanego Pińczowskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa. Obecnie Koła te działają pod egidą Polskiego Związku Łowieckiego.


OGŁOSZENIA

6

22 listopada 2013 ogłoszenia drobne

SPRZEDAM NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działki budowlane w Podłężu tel. 669 296 595 Działka budowlana o powierz. 20 ar z polem 1,58 ha przy drodze Wola Zagojska - Gacki. Wydana decyzja o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia sieci elektrycznej i wody. Indywidualny projekt domu z garażem w trakcie pozwolenia na budowę . Cena 85 tys. do negocjacji. Możliwy zakup samej działki. tel:669371522 Działka rolno siedliskową o pow. 76 arów położona w miejscowości Skrzypiów. cena 45 tyś zł. tel. 508605728 7 działek rolnych o pow. 30 arów każda położone w miejscowości Skrzypiów. cena 25 tyś zł za szt. lub 150 tyś za całość tel. 508605728 Dom 150 m. Busko Zdrój, okolice centrum, nowy może być z wyposażeniem cena 450 tyś tel. 607 949 611, 789 116 278 Dom 60 m. Okolice Michałowa. Na działce 13 ar. Zabudowa gospodarcza. Cena 127 tyś (do negocjacji) tel. 698 051 765 Działkę o pow. 17 arów, 12 km od Buska Zdróju, dom drewniano- murowany do remontu, garaż murowany i stodoła. Tel. 887 751 343 po godz. 18.00. Mieszkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pow. 57 m2, blisko centrum. Niska cena (do uzgododnienia). Kontakt 41 370 12 48 lub 600 918 667 Działkę budowlaną w Brześciu (Kolonia) Pow. 0.70 ha. Cena do uzgodnienia. Możliwość kupna identycznej działki obok. Tel. 886 212 431. Działkę w Michałowie pod zabudowę. Cena do uzgodnienia. Tel. 516 478 481 Garaż na oś. Grodzisko. Tel. 516 478 481. Dom murowany o pow. 100 m, budynek gospodarczy murowany, 28 arów. Cena 130 tys. Tel. 724 854 277 Działkę budowlaną o pow. 30 arów w miejscowości Owczary, gmina Busko Zdrój. Cena do uzgodnienia. Tel. 500 004 204 Mieszkanie 62m w bloku + garaż. Sędowice, gmina Michałów. Tel 500 249 033 Działkę budowlaną z możliwością założenia stawu. Przy trasie Busko Zdrój – Chmielnik. Tel. 515 836 913 Mieszkanie w Busko Zdroju z ogródkiem, oś. Piłsudskiego.O pow. 61 m2, par ter. 235 tys., do negocjacji lub zamienię na Mazowsze. Tel. 789 116 279 Działkę rolno-budowlaną 36 arów w Podchojnach k. Jędrzejowa. Działka położona w środku wsi, 800 m odt rasy E7 w kierunku Kielc. Tel. 608 851 832 Działkę w Michałowie pod budowę o pow. 70 arów, można wydzielić mniejszą. Cena za metr kwadratowy 25 zł. Do małej negocjacji. Tel. 790 860 443 Działkę budowlaną w Michałowie o pow. 28 arów, działka uzbrojona. Cena do uzgodnienia. Tel. 790 886 799 Garaż murowany na osiedlu Grodzisko w Pińczowie, obok bazy spółdzielni mieszkaniowej. Tel. 790 886 799 Las -1,3 ha , sosnowy, średni wiek lasu 60 lat.1 ha w jednym kawałku, a 0,3 w pobliżu. Las znajduje się 5 km od Jędrzejowa w kierunku Kielc. Tel. kontaktowy 608 851 832. Działkę pod budownictwo mieszkalne lub usługowe, Busko Zdrój (za zdrojem). Pow. 19 arów, media. Tel. 790 733 417. Działkę rolno- budowlaną, o pow. 90 arów we wsi Jelcza Mała (Gmina Michałów). Tel. 604 240 128.

Dom jednorodzinny piętrowy, blisko centrum w Pińczowie. Dom ma 70m2. Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w bloku jedno-pokojowe (blisko centrum), cena do uzgodnienia, tel.728 904 783.

Działkę budowlaną 1500 m2, przy trasie Kielce- Pińczów, częściowo zagospodarowaną (z rozpoczętą budową domu). Powierzchnia użytkowa 135 m2. Tel. 600 554 002.

100 zł, głowicę do traktora 30 z zaworami: cena 200 zł, piasty od żuka z łożyskami, 2 szt: cena 50 zł za szt, beczki metalowe z obręczami na paliwo 200 l, 2 szt: cena 50 zł za szt. Tel. 41 352 81 69, 500 200 261.

Gospodarstwo rolne w Motkowicach. Część zabudowana o pow. 25 arów. Dom + budynki gospodarcze, łąka przy trasie na Jędrzejów. Nieruchomość położona w centrum miejscowości. Cena 140 tys. do negocjacji. Tel. 608 204 748.

Las sosnowy z gruntem, 2 działki 1 h 22 ary i druga 75 arów oraz działkę rolno- budowlaną 16 arów, 6 km od Pińczowa przy trasie Pińczów- Chmielnik. Tel. Kontaktowy 41 357 31 73.

Zamienię na mniejszy Forda Escor ta Kombi, rok 2000, silnik, 1600, benzyna. Auto doinwestowane i zadbane. Tel. 41 357 36 20

Gospodarstwo rolne o pow 3,22 h wraz z zabudowaniami. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 31 44 po godz. 16.00.

Fiata Bravo, rok 1997, silnik 1600, benzyna, kolor czer wony, aluminiowe felgi. Auto doinwestowane i zadbane. Tel. 507 104 451.

Las z gruntem o powierzchni 1,94 h oraz działkę rolno- budowlaną o powierzchni 16 arów, 6 km od Pińczowa. Tel. 41 357 31 73.

Klucz ręczny do samochodów ciężarowych „Geniusz”. Cena 500 zł. Tel. 793 575 384.

Mieszkanie w Pińczowie, ul. Witosa (Nowa Wieś) o powierzchni 57 m. Cena do negocjacji. Tel. 729-383-842, 536 522 170. Działkę budowlano-rolną w miejscowości Podlesie, gm. Tuczępy (ok 30 km od Buska-Zdroju) o powierzchni 1,86 ha. Cena 45000 zł. Tel. 606 427 652.

INNE

Domek całoroczny, na 28 arach. Pow. domu 60 m, w miejscowości Kołków nr 17. Cena do uzgodnienia. Tel. 503 890 772.

Wózek jednoosiowy, cena 500 zł; oś kompletną koło 15, 2 szt., cena 300 zł; maszynę do młocenia fasoli stan bardzo dobry, cena 1000 zł; pole 1,80 ha , możliwość zabudowy, cena do uzgodnienia tel. 505 378 187.

Działkę budowlaną, szer. 24 m, uzbrojoną. Położoną w Pińczowie przy ul. 3 Maja, nr 109. Cena i powierzchnia działki do uzgodnienia. Tel. 604 850 729. Mieszkanie w Krakowie. Pow. 37m2. Tel. 507 438 305. Działkę rolną 9.200m2 kl.2 i 3 z możliwością przekształcenia na budowlaną, przy głównej trasie 10km od Pińczowa w miejscowości Góry, aktualnie zasadzona Melisa. Pilnie, cena 25.000zł tel. 881 741 044. Mieszkanie 59.72 m2 na Osiedlu Sikorskiego w Busku Zdroju. Kontakt: tel. 41378 43 70 lub kom. 531 139 945 lub 788 918 823 lub email: gstach@yahoo.co.uk Cena: 179 000 ( do negocjacji ) . 1,34 ary wraz z zabudowaniami, koło Buska Zdroju (gmina Wiślica). Tel. 507 438 305. Nowoczesny dom energooszczędny, 250m2+ 43m2 garaż. Busko Zdrój, 500 metrów od strefy Zdrojowej. Cena zgodnie z rachunkami kosztu budowy. Tel. 500 366 111. Mieszkanie po remoncie, 29m2, 2 piętro, południowe w Busku Zdroju. Tel. 723 667 231 Mieszkanie na os. Grodzisko, ul. Kołłątaja 5 w bloku 2-piętrowym, 3-klatkowym. Mieszkanie na 1 piętrze w środkowej klatce. Pow. 72,40m2. Tel. 600 719 056 Dom pod agroturystykę lub inne, koło Działoszyc, działka o pow. 56 ar. Tel: 504 210 972. Dom mieszkalny. Powierzchnia użytkowa ok. 70m2. Oddzielnie budynek gospodarczy. Budynki mieszczą się na działce rolno- budowlanej o pow. 1 ha w Michałowie. Tel. 668 298 852. Atrakcyjną działkę budowlaną za Zdrojem w Busku Zdroju. Pow. ok. 19 arów. Tel. 660 067 051. Działka budowlana pod budowę jednorodzinną lub pod działalność o pow. całkowitej 1240m2. Położona w Pińczowie, ul. 3- go Maja 31(naprzeciwko ZUS-u). Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 41 06. Działkę rolno- budowlaną, 16 arów i dwie działki leśne 1,22h i 75 arów. Chruścice 6 km od Pińczowa. Tel. 508 421 441. Pole orne o pow.1h 07 w miejscowości Gnojno, cena do uzgodnienia. Tel. 607 476 966, 41 353 21 15. Działkę rolno- budowlaną, uzbrojoną w wodę o pow. 2h 22 ary w miejscowości Gnojno. Tel. 607 476 966, 41 353 21 15 Dobrze prosperujący sklep odzieżowy, Wiślica, Rynek 29. Tel. 662604167 Działkę o powierzchni 529 m2, częściowo zagospodarowaną ( część mieszkalna 36 m2, budynek gospodarczy 8 m2). Pińczów ul Republiki Pińczowskiej 27. Tel. 691 984 643.

Dom murowany (wolno stojący), o pow75 m2. Powierzchnia działki 800 m2, 2 garaże murowane o powierzchni 100 m2 przy ulicy Nowowiejskiej 27 A w Pińczowie, cena 280 tys. lub zamienię na mieszkanie 2- pokojowe z dopłatą. Tel. 790 477 117 Pole orne 2,50 ha. Młodzawy Duże, 25.000 hektar. Przy drodze polnej na tzw. „ hektarach” Tel: 728 904 783 Ładną działkę budowlaną. Rozpoczęta budowa ( fundamenty) 1531 m2 dla nabywcy w tym udział w wewnętrznej drodze dojazdowej, utwardzonej ( szer. 8 m ).Tel: 787 365 640 lub 662 576 134. Tanio lub zamienię na Mazowsze, urocze 3 pokoje z kuchnią 59 m2 ,w Busku-Zdroju, blok ocieplony, duża piwnica. Cena 220 000 złotych do dyskusji. Tel 508 607 124. Działkę budowlana o pow. 53 ar. w miejscowości Kostki Duże, 5 km. Od Buska Zdroju. Tel. 515 651 559. Działkę budowlaną o pow. 1760m2, położoną w Busku, 500 m od centrum. Cena 80 zł/m2. Tel. 664 349 149. Pole 2,5 ha, okolice zakładu Stawiany. Tel. 605 855 053. AUTO-MOTO Tanio części do Opla Astra- HB, 1,7 TDsilnik GM (niemiecki), drzwi szt. 4, klapa tylna, zderzak tylny, fotele, skrzynia biegów z obudową sprzęgła i dźwignią, pompa wtryskowa, alternator, kolektor z doładowarką, rozrusznik, wspomaganie kierownicy, silnik wycieraczek, felgi + ogumienie. Tel. 41 357 23 24 lub 660 374 903. Deawoo Tico, 1998r, benzyna-gaz, przebieg 98 tyś. km, zielony metalic, opony zimowe, 2 właściciel. Cena 1700zł. Pińczów, tel. 600871128. Peugeot 406, 1998r, 1,8 benzyna, przebieg 177 tyś km, srebrny metalic, ABS, autoalarm, centralny zamek, 2xpoduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, cena 3800zł. Pińczów, tel. 600871128. Oś kompletną, koło 16: cena 400 zł, pompę wodną do traktora 30: cena

Tanio meble do przedpokoju: szafa 2drzwiowa z lustrem z nadstawką, szafka na buty, wieszak panel, komoda, lustro i regał z półkami. Meble w stanie bardzo dobrym. Kolor olcha. Cena do uzgodnienia. Telefon: 795 950 840 Meble kuchenne - fronty lity dąb, - stylową drewnianą witrynę pokojową z Bydgoskich Fabryk Mebli, - sypialnie (łóżko, 2 szafki nocne, szafa trzydrzwiowa, komoda). Meble w stanie dobrym.Cena do uzgodnienia. tel. 795950840 Kosiarkę spalinową z napędem kołowym na łożyskach kulkowych, wys. Cięcia 5 stopni. Silnik Briggs Stratton Sprint. Cena 350 zł. Tel. 41 357 23 24 lub 660 374 903. 11 metrowe żerdzie, sosnowe, pół roczne, nie korowane. Cena 23 zł. za szt. Siesławice koło Buska. Tel. 500 178 464. Tanio zestaw wypoczynkowy: - kanapa 2 osobowa, 3 - osobowa plus fotel. Cena 300 zł. Telefon: 795 950 840. Komputer stacjonarny, plecak ze stelażem, książki (słowniki i inne). Tel. 41 356 50 91 lub 781 154 743. Maszynę do szycia ŁUCZNIK 834. Stan bardzo dobry. Pińczów, tel. 692 205 979 Stolik RTV: cena 60 zł. Ławostół: cena 150 zł. Komputer z monitorem Samsung w zastawie: cena 150 zł.. Tel. 880 358 755. Wersalkę, mało używaną, stan bardzo dobry. Tel. 880 679 633. Drzewo opałowe. Tel. 515 836 913. Żywopłoty: bukszpan i liguster. Tel. 41 376 12 67. Niemiecki zegar z kukułką. Obudowa drewniana. Tel 41 357 25 66 Meble kuchenne - fronty lity dąb, - stylową drewnianą witrynę pokojową z Bydgoskich Fabryk Mebli, - sypialnie (łóżko, 2 szafki nocne, szafa trzydrzwiowa, komoda). Meble w stanie dobrym. Cena do uzgodnienia tel. 795 950 840. Tanio bardzo starą, drewnianą trzydrzwiową szafę. Cena do uzgodnienia Tel. 507 304 126 Buty spor towe PUMA, białe, roz. 44. Cena 100 zł. Tel. 793 575 384. Piłę łańcuchową, elektryczną, 2200 w. Cena 170 zł. Oraz ekspres ciśnieniowy, nowy. Cena 100 zł. Tel. 793 575 384. Redaktor Naczelny: Wojciech KNAPIK

ISSN 2299-2758 Adres Redakcji: ul. Batalionów Chłopskich 7 28-400 Pinczów Tel.: 41 350 10 97; kom. 535 03 10 97 e-mail: redakcja@przegladponidzia.pl

Sekretarz Redakcji: Monika SMARDZEWSKA-SZUBA msszuba@przegladponidzia.pl

Drzwi pokojowe 80 P/l, cegłę potrójną, białą 25/21/12,5 (cm), kamień pińczowski, zamrażarkę skrzyniową poj. 222 l, wóz konny, tregry profil H, dł12m, wialnię. Tel. 41 357 52 57. Solarium, dwustronne, produkcji niemieckiej. Stan bardzo dobry, mało używane. Cena do uzgodnienia, tanio. Tel. 41 377 61 78. Pianino Calisia w dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. Tel. 41 357 27 04

!

W związku z rozwojem portalu oraz dwutygodnika Przegląd Ponidzia Redakcja poszukuje dziennikarzy oraz osoby do pozyskiwania reklam chętne do podjęcia współpracy. Kontakt pod nr tel. 535 031 097

Tanio ładny komplet wypoczynkowy (sofa i 2 fotele ze schowkami na pościel) Pińczów, tel. 41 357 31 40.

Mechanik maszyn do szycia chętnie podejmie pracę. Tel. 41357 41 79 lub 663 727 595.

Bale jesionowe, sezonowane 8 lat. Grubość 8 cm, szer. 40 cm, dł. 4,70. 1m3 1400 zł. Tel. 531 980 827.

Na terenie Buska Zdroju zaopiekuję się dzieckiem lub dzieckiem w wieku szkolnym na okres wakacji. Mogę również sprzątać. Mam 26 lat i studiowałam pedagogikę. Tel. 662 629 812.

Kosiarkę do trawy, nóż o średnicy 30 cm. Regulowana wysokość. Cena 150 zł. Tel. 531 980 827. 23 średniej wielkości i duże drzewa, w tym 16 jesionów. Wieś Zrecze Duże 15,około 3 km od Chmielnika. Cena 6.000. Tel.: 600 057 396 lub: 41 378 42 97. Słupki betonowe o wymiarach 5,5 cm x 7,5 cm, długość 230 cm. Sztuk 160. Cena 16 zł./ sztukę. Cena do uzgodnienia. Tel 514 790 812. Drzwi zewnętrzne, pełne, uniwersalne (nowe ) z futryną, dobra jakość, cena promocyjna. Wymiary: wysokość- 2, 05 m razem z futryną i szerokość 1,02 m (też z futryną). Odbiór własnym transpor tem. Cena 720 zł.(do uzg.)tel.787 365 640 lub 662 576 134 Aparat fotograficzny „ YASHICA Zoomate 70 ” za 50% war tości zakupu. Cena 330 zł( do uzg ). Tel. 787 365 640 lub 662 576 134. KUPIĘ Mieszkanie, może być do remontu, z balkonem, do 40 m2 na oś. Grodzisko w Pińczowie. Tel. 507 304 126. Kawalerkę w Pińczowie na oś. Grodzisko od zaraz. Tel. 41 357 25 55 lub 507 304 126. Męskie zegarki marki ORIENT lub ATLANTIC. Mogą być niesprawne. Tel. 692 205 979. Pole, łąkę lub ziemię z możliwością budowy. Tel. 668 775 648. Używaną kuchnię gazową w cenie do 100 zł. Tel. 600 779 802. SZUKAM PRACY Technik farmacji z 7 letnią praktyką podejmie pracę w aptece. Tel 514 991 826 Poszukuje pracy na stanowisko dozorcy na terenie Pińczowa, umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywny zawodowo. Tel. 41 357 36 20 Poszukuję pracy - sprzątanie, mycie okien, opieka nad dzieckiem, roznoszenie ulotek, wyprowadzanie psów. Tel: 668 963 692. Zaopiekuję się osobą samotną, potrzebującą pomocy w różnych czynnościach domowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w opiece. Tel. 697 445 155. Doświadczona kobieta na emeryturze zajmie się samotną kobietą, mężczyzną lub małżeństwem również niepełnosprawnymi ( zrobiony kurs ). Pomoc w prowadzeniu domu i we wszystkich innych pracach. Duże doświadczenie, dyspozycyjność, auto. Tel. 508 607 124.

Współpracownicy: Alicja MAZUREK lilka@przegladponidzia.pl

PRACA Firma zatrudni osobę na stanowisko masarza. Wymagane doświadczenie przy rozbiorze półtusz wieprzowych oraz wysoki poziom higieny osobistej.Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony.Praca w pełnym wymiarze godzin. Prosimy o kontakt telefoniczny bądz emailowy Nazwa firmy : B&M Sausages Telefon kont : 0044 784 691 44 73 Adres e-mail : bmsausages@o2.pl Glasgow Szkocja Zatrudnimy osobę do roznoszenie ulotek na terenie Pińczowa. Więcej informacji pod numerem tel. 41 357 25 28. Przyjmę na mieszkanie emeryta lub rencistę po sześćdziesiątym roku życia bez nałogów ( alkohol, papierosy ). Wynagrodzenie za mieszkanie w ramach pracownika gospodarczego (koszenie trawy obok domu, opieka nad drzewami ozdobnymi ścinanie, zima, jesień, wiosna. W domu mieszkalnym palenie w piecu centralnego ogrzewania. W miejscowości Busko- Zdrój. Telefon 698 375 279. Szukam odpowiedzialnej osoby która zaopiekuje się za odpłatnością działką ogrodniczą w Pińczowie na stacji kolejowej. Osoby zainteresowane proszę o kontakt . Tel 0039-346-024-12-06 lub 0039-346-024-12-04. Zatrudnię mechanika pojazdów samochodowych z doświadczeniem. Ofer ty proszę przesyłać na adres e- mail piotr.krawczyk@vicor.com.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 2, 28- 400 Pińczów. Zatrudnię elektromechanika pojazdów samochodowych z doświadczeniem. Ofer ty proszę przesyłać na adres email piotr.krawczyk@vicor.com.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Przemysłowa 2, 28- 400 Pińczów. WYNAJMĘ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe na oś. Podgórze tel 510 188 626 Mały domek, wolno stojący w Pińczowie. Tel. 798 444 525. Dom mieszkalny w Michałowie k. Pińczowa, chętnie dla młodego małżeństwa,ale to nie warunek, tel.698 844 668. Lokal o pow. 30m2 na par terze, zabezpieczony przed włamaniem. Centralne ogrzewanie, gaz, osobny licznik energii, łatwy dostęp do lokalu w pasażu handlowym, sąsiedztwo banku, pod każdą działalność gospodarczą. Dotychczas był tam zakład fryzjerski. Tylko poważne ofer ty. Tel. 504 640 766.

Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa „WOJBUD” Wojciech Knapik z siedzibą w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 7 Druk: Drukarnia Tarnobrzeg, Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Mechaniczna 12, 39-400 Tarnobrzeg

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty tekstów oraz opatrzenia nadesłanych materiałów własnym tytułem. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane „Redakcja”. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH OGŁOSZEŃ.

KOLPORTAŻ: Ukazuje się na terenie następujących gmin: BUSKO ZDRÓJ, Chmielnik, Działoszyce, Gnojno, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Pacanów, PINCZÓW, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Złota


7

22 listopada 2013

Lokal o pow. 16m2 z zapleczem pod działalność gospodarczą. Ul. Wesoła 2, Pińczów. Tel 604 324 621 Pilnie poszukuję do wynajęcia 2 lub 3 pokojowego mieszkania na terenie Pińczowa. Tel. 882 423 376. Lokal handlowy, Busko Zdrój, oś. Leszka Czarnego 1, par ter od ul. Kilińskiego. Tel. 41 378 77 93 po godz. 18. Pilnie poszukuję mieszkania albo domu do wynajęcia na terenie Pińczowa. Tel. 729 534 267. Lokal pod działalność gospodarczą w Pińczowie przy ulicy Grunwaldzkiej, pow.44 m2. Tel. 606 368 094. Pilnie poszukuję mieszkania lub domu 2 lub 3 pokojowego do wynajęcia w Pińczowie lub okolicach. Bardzo proszę o kontakt. Tel.503 772 579. Lokal do wynajęcia na biuro lub gabinet, Busko Zdrój, ul. Batorego 4, parter, 42 m. Tel: 502 375 020. Małżeństwo z dwójka dzieci poszukuje mieszkania do wynajęcia 2 lub 3 pokojowego w Pińczowie, od zaraz. Kontakt 793 708 822. Lokal w Busku Zdroju, 50m2, centrum (ul. Kopernika 12). Pierwsze piętro, własny parking. Tel. 602 304 114. Poszukuję kawalerki do wynajęcia na terenie Pińczowa. Tel: 662 797 983. Halę o powierzchni 500 m2 z zapleczem socjalnym, duży parking. Pińczów ul. Przemysłowa. Tel. 691 232 339. Lokal do wynajęcia 50m2. Przygotowany pod gabinet kosmetyczny lub inne, Busko Zdrój. Tel. 604 417 945. Domek wolno stojący pod działalność gospodarczą lub inne w Pińczowie. Tel 605 855 053. REKLAMA

Lokal handlowy na par terze o powierzchni do 80 m, na terenie Pińczowa, Buska, Jędrzejowa i Sędziszew. Tel. 604 132 082. NAUKA Fachowe i skuteczne korepetycje na poziomie podstawowym i zaawansowanym z zakresu historii sztuki dla maturzystów - przyszłych studentów architektury, aranżacji wnętrz oraz uczelni ar tystycznych. Także z historii Polski i powszechnej dla maturzystów - przyszły studentów oraz młodzieży licealnej i gimnazjalnej. Kontakt, tel: 698 171 064 email: boruta-85@wp.pl Zapisy na treningi karate. Zajęcia odbywają się w szkole nr 1 w Busku-Zdroju, we wtorki i czwartki o godz. 17.30. Treningi prowadzi Mistrz Polski Marek Prasek. TOWARZYSKIE Jestem wdową poznam pana od 60 roku życia. Jeżeli jest Ci smutno i źle zadzwoń 509 753 414 Poznam kobietę od 35 roku życia. Szczupłą, zadbaną, stan cywilny obojętnie. Napisz do mnie. Tel. 880 719 294. 32-letni Mężczyzna, kawaler, bezdzietny. Wykształcenie wyższe. Czuły, wrażliwy, konkretny, pracowity, umiejący kochać. Bez nałogów. POSZUKUJE ŻONY. Kobiety poważnie myślącej o życiu i chcącej założyć szczęśliwą rodzinę. Odpowiedzialność, poczucie humoru, dojrzałość, wrażliwość, pracowitość, dobroć. To ważne dla mnie kwestie. Napisz a może okaże się że to na siebie czekaliśmy całe życie???:). Mój nr to: 511 419 941. Redakcja przyjmuje ogłoszenia drobne bezpłatnie. Tel. 535 031 097 lub e- mail: redakcja@przegladponidzia.pl

Dzień Niepodległości w Busku-Zdroju Pięknie i uroczyście mieszkańcy Buska-Zdroju obchodzili 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe święto przebiegło zgodnie z wypracowanym przez lata scenariuszem, stąd pierwsza była msza święta za Ojczyznę, odprawiona w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Po nabożeństwie biorące w nim udział oficjalne delegacje i poczty sztandarowe, włodarze gminy i powiatu buskiego, delegacje szkół, zakładów pracy, instytucji oraz licznie zgromadzeni buszczanie i goszczący w mieście kuracjusze uformowali wielką manifestację, która przeszła tradycyjną trasę, pod galerię BWA „Zielona”. Tutaj manifestanci „rozdzielili” niesione kwiaty i wieńce, by złożyć je na płycie marszałka Józef Piłsudskiego, pod pomnikiem męczeństwa oraz pod pomnikiem Batalionów Chłopskich. Po trwającej kilkanaście minut paradzie pochód przeszedł ostatni odcinek ustalonej tradycją trasy – pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Tutaj krótkie przemówienie wygłosił burmistrz Buska, Waldemar Sikora, gospodarz obchodów rocznicy, w którym przypomniał najważniejsze chwile drogi Polaków do niepodległości. Rocznicowe świętowanie zakończył plenerowy koncert Orkiestry Dętej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. REKLAMA


8

22 listopada 2013

Młodzi stypendyści z Chmielnika 13 li sto pa da w Ze spo le Szkół nr 2 w Chęcinach odbyła się uro czy stość wrę cze nia stypendiów Prezesa Rady Mini strów naj lep szym uczniom po wia tu kie lec kie go. Wśród naj lep szych zna leź li się wy cho wan ko wie szkół po nad gim na zjal nych z Gmi ny Chmielnik: Wiktoria Bielecka

z Liceum Ogólnokształcącego Ze spo łu Szkół Nr 3, Ra fał Musiał z Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Nr 3 oraz Agata Sza fra niec z Nie pu blicz ne go Technikum Zawodowego. Młodzi stypendyści są dobrym wzorem do naśladowania dla współczesnej polskiej młodzieży. Gratulujemy! LA

Dzień Niepodległości w Chmielniku

Kolejny rekord Karoliny Karolina Długołęcka nadal w świetnej formie! Zawodniczka reprezentująca Unię Busko-Zdrój po świetnym występie na Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów znakomicie zaprezentowała się również podczas zawodów z cyklu Grand Prix Polski.

Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Dyrektora 14 listopada z okazji Święta Niepodległości w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie odbył się XXI Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Dyrektora ZSZ . I miejsce zdobył zespół dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława

Staszica w Pińczowie w składzie: Nowak Katarzyna, Gil Małgorzata, Styczeń Martyna, Kawecka Luiza, Derela Natalia, Cygan Angelika, Mazanowska Marta, Skrzypek Agata i Dostał Dominika. W meczu finałowym pokonały one zespół „Ladys” (2: 0). W meczu o III miejsce Nauczycielki wygrały z LO Pińczów, również (2 :0).

Ruszyła IV Edycja Pińczowskiej Ligi Strzeleckiej

Burmistrz Jarosław Zatorski pod pomnikiem Wdzięczności. Chmielnickie obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się wcześnie rano, w poniedziałek, 11 listopada 2013 roku. Początkiem trasy rocznicowego przemarszu był pomnik katyński, wyznaczony na miejsce zbiórki uczestników uroczystości, zdecydowanych uczestniczyć we wszystkich punktach bardzo bogatego programu święta narodowego. Po złożeniu kwiatów w pierwszym z miejsc pamięci narodowej, jakie ma u siebie Chmielnik, pochód przeszedł ulicami Wolności i Starobuską do parku Niepodległości, pod pomnik Wdzięczności. Tutaj także liczne delegacje złożyły kolejne kwiaty. Następnie ma-

nifestanci przeszli do kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie sformowany ponownie pochód przeszedł uli ca mi mia sta na cmen tarz wo jen ny z cza sów I woj ny światowej, by także i tutaj wyra zić wdzięcz ność bez i mien nym dziś bo ha te rom za da ną wówczas Polsce wolność, która trwa do dziś. Uroczystości chmielnickie zakończyły się na Rynku, pod pomnikiem Nike, gdzie odbył się plenerowy koncert pieśni legionowych i patriotycznych w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz towarzyszącej uroczystościom orkiestry dętej.

Zaproszenie na koncert

Zespół „Pozytywnie Nakręceni“ zaprasza do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury na dwa koncerty promujące wydanie swojej pierwszej płyty. Pierwszy z nich odbędzie się 7 grudnia 2013 roku o godzinie 18.00, natomiast drugi na początku stycznia 2014 roku. Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o rezerwację telefoniczną pod numerem 41 357 24 24.

Uczennica SMS Kraków podczas ostatnich zawodów rozegranych na 25-metrowej pływalni w Krakowie po raz kolejny poprawiła rekordy okręgu seniorów w stylu zmiennym. Startując z najlepszymi zawodniczkami, Karolina zajęła V miejsce potwierdzając tym samym przynależność do czołówki pływaczek w Polsce.

W dniu 9 listopada odbyły się pierwsze z pięciu zawodów strzeleckich w ramach IV Edycji Pińczowskiej Ligi Strzeleckiej. W zawodach uczestniczyło 10 trzyosobowych zespołów, które rywalizowały w strzelaniu z karabinka pneumatycznego na odległość 10 metrów.

Organizacja zawodów: Kierownik zawodów - Ryszard Jezierski Sędzia główny - Marek Konofal Amunicyjny - Łukasz Piątek Biuro obliczeń - Ryszard Jezierski. REKLAMA

WYNIKI DRUŻYNOWO 1. LOK Pińczów 2. DROZDAL TEAM 3. DREAM TEAM 4. NAGAM GIM II 5. GUMISIE 6. WMJ PIŃCZÓW

Puchar i dyplomy wręczył dyrektor Tadeusz Niewygoda, który pogratulowały wszystkim drużynom i zaprosił na turniej za rok. Turniej, którego organizatorką była Beata Lis przebiegał w miłej, sportowej atmosferze.

Reprezentant Pińczowa na najwyższym podium Piotr Ostrowiecki z Pińczowskiego Klubu Shorin-Ryu zdobył złoty medal w IV Ogólnopolskim Turnieju Ziemi Mieleckiej w Karate.

255 pkt. 249 pkt. 246 pkt. 241 pkt. 224 pkt. 224 pkt.

KOBIETY 1. PYTEL DARIA 2. WĄTORSKA KATARZYNA 3. PISKORZ KATARZYNA 4. LECH DOMINIKA 5. STRZELEC AMANDA 6. STRĄCZKIEWICZ PATRYCJA

95 pkt. 90 pkt. 87 pkt. 84 pkt. 83 pkt. 79 pkt.

MĘŻCZYZNI 1. JEZIERSKI RYSZARD 2. DROZDOWSKI JACEK 3. JAROS KAROL 4. KONOFAL MAREK 5. PIĄTEK ŁUKASZ 6. KRAWICZ JANUSZ 7. STĘPIEŃ WITOLD

88 pkt. 86 pkt. 86 pkt. 86 pkt. 86 pkt. 81 pkt. 81 pkt.

Zawody pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego odbyły się 9 listopada w Mielcu i promowały 120. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w naszym kraju. W turnieju wystartowało 145 zawodników reprezentujących kilkanaście klubów Shorin-Ryu z terenu południowej i centralnej Polski. LA

Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Busku Zdroju wręczono Nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe nagrody odebrali: pływacy Karol i Patryk Kowalscy, kolarka Natalia Mączyńska i lekkoatletka Anna Żółtak. Laureaci oprócz nagród pieniężnych otrzymali pamiątkowe dyplomy. LA

Przegląd Ponidzia 24/2013 (38)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you