Page 1


Tytuł oryginału: How to Succeed Tłumaczenie: Katarzyna Sapeta-Czajka Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3605-1 Copyright © 1896 by Louis Klopsch Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/osukce Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność


Spis treci KL

1. Po pierwsze, bd czowiekiem 2. Wykorzystuj okazje

7

13

3. Takie byy ich pocztki

23

4. Nie na swoim miejscu

39

5. Czym powinienem si zaj?

47

6. Czy jeste gotowy zapaci odpowiedni cen? 7. Kamienie wgielne

65

8. Pokona przeszkody

77

9. Cakowicie na powanie

89

10. Aby sta si wielkim, skoncentruj swoje siy 11. Nie zwlekaj

107

12. Dokadno

115

13. Drobiazgi

131

15. Sia woli

141

16. Na stray wasnych saboci

Kup książkę

99

123

14. Odwaga

17. Wytrwao

161

18. Oszczdzaj

169

19. Mierz wysoko

53

149

177

Poleć książkę


2 Wykorzystuj okazje KL

„Wiejcy wiatr to nasz suga, jeli tylko zdecydujemy si podnie agiel”. Musisz sobie uzmysowi, e kady godny podziwu geniusz to nurek penetrujcy morze pene pere, które naley do ciebie. Emerson

Ten, kto czeka, a umilknie wiatr, I nigdy nie jest gotów, aby wyj na pole z kos, Lecz obserwuje chmury, ten nigdy nie bdzie si cieszy plonami swej pracy. H.H. Jackson

Sekretem sukcesu yciowego jest, aby by gotowym do wykorzystania okazji, kiedy si nadarzy. Disraeli

Zrób, co tylko jest moliwe w danej chwili, a Bóg otworzy ci nowe drzwi i usyszysz gos: „Pójd tutaj, w wysz sfer”. Beecher

Najwaniejsze nie jest dostrzeenie tego, co majaczy niewyranie w oddali, ale zajcie si tym, co znajduje si wyranie w zasigu rki. Carlyle

Kup książkę

Poleć książkę


14 L

O sukcesie

„Gdy byem chopcem”, powiedzia genera Grant, „pewnego ranka moja matka zorientowaa si, e nie ma masa na niadanie, i wysaa mnie, abym poyczy troch od ssiada. Wchodzc do jego domu bez pukania, usyszaem niechccy, jak czyta list od swojego syna, który przebywa akurat w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych, w West Point. Syn pisa, e obla egzamin i wraca do domu. Poyczyem od ssiada maso, zaniosem je do domu i nie czekajc na niadanie, popdziem do gabinetu kongresmena naszego okrgu. »Panie Hamer«, zwróciem si do niego, »czy wyznaczy mnie pan do West Point?«. »Nie, —— ju tam jest i ma przed sob jeszcze trzy lata suby«. »Ale gdyby jemu si nie powiodo, czy wysaby pan mnie?«. Pan Hamer rozemia si: »Jeli jemu by si nie udao, nie byoby sensu, eby ty próbowa, Uly«. »Niech pan mimo wszystko obieca mi, e dostan t szans«. Pan Hamer zoy obietnic. Nastpnego dnia przegrany modzieniec powróci do domu, a kongresmen, miejc si z mojej przenikliwoci, przydzieli mnie w wymarzone miejsce. W ten wanie sposób brak masa w kuchni mojej matki uczyni ze mnie generaa i prezydenta”. Ale genera Grant nie mia racji, wypowiadajc te sowa. To jego wasna przenikliwo, pozwalajca mu zauway szans, i popiech, z którym j wykorzysta, popchny go w gór. „Nie ma takiej osoby”, powiedzia rzymski kardyna, „której szczcie nie nawiedzioby co najmniej raz w yciu, ale kiedy czowiek nie jest gotowy na jego przybycie, ono umyka przez drzwi i okna”. Szczcie jest ulotne. Czowiek beztroski, powolny, mao spostrzegawczy i leniwy nie zdoa go dojrze lub signie po nie dopiero, gdy ono dawno zniknie. Osoba bystra wyczuje szczcie natychmiast i zapie je w locie. Najcelniej mona to uj, mówic, i kombinacja okolicznoci, chci i czynów w pewnych momentach ycia pomaga czowiekowi, a w innych przeszkadza. To kady przyzna, ale trzeba doda, i powizaniami tymi nie rzdzi adne fatum, nie ma te mowy o „ucie szczcia” czy „szansie” w typowym rozumieniu tych sów. Sytuacje te pojawiaj si i znikaj jak wszystkie inne okazje i szanse w naszym yciu, a ten, kto je uchwyci i wykorzysta, moe zosta nazwany szczliwcem. Ten jednak, kto pozwoli im przemin, to nieszcznik.

Kup książkę

Poleć książkę


Wykorzystuj okazje

K 15

„Charley”, mówi Moses H. Grinnell do swojego pracownika urodzonego w Nowym Jorku, „zanie ten paszcz do mojego domu na Pitej Alei”. Pan Charley bierze paszcz i ocigajc si, mruczy pod nosem co w stylu: „Nie jestem chopcem na posyki, przyszedem tu, eby si czego nauczy”. Pan Grinnell widzi to. W tym samym czasie jeden z jego pracowników z Nowej Anglii proponuje: „Ja mog si tym zaj”. „Dobrze, wic ty to zrób”, odpowiada pan Grinnell, a w mylach mówi do siebie: „Ten chopak jest bystry, chce pracowa”, i przydziela mu wiele zada . Wkrótce modzieniec awansuje, zyskuje zaufanie wspópracowników i pracodawców i osiga sukces. Mody czowiek zdecydowany zrobi jak najlepszy uytek ze swoich oczu i nie przegapi niczego, co mogoby przynie mu korzy; z uszami gotowymi wychwyci najdrobniejszy dwik; z rkami otwartymi na zapanie kadej szansy; bdcy w cigej gotowoci, eby przyj wszystko, co popchnie go nieco dalej; który kade dowiadczenie przerabia na farb pozwalajc mu malowa wspaniay obraz swojego ycia; o sercu wyczulonym na najmniejszy impuls i inspiracj — taki kto moe by pewny, e odniesie sukces w yciu, nie ma co do tego najmniejszych wtpliwoci. Jeli tylko dopisuje mu zdrowie, nic nie moe go powstrzyma przed osigniciem sukcesu. Zgodnie z tym, co napisano w Zion’s Herald, Isaac Rich, który przeznaczy prawie dwa miliony, aby ufundowa Boston University of the Methodist Episcopal Church, rozpocz sw karier w nastpujcy sposób. W wieku osiemnastu lat wyruszy z Cape Cod do Bostonu z zaledwie trzema czy czterema dolarami w kieszeni i rozpocz poszukiwanie jakiego zajcia. Wstawa wczenie, duo chodzi, uwanie obserwowa i wiele rozmyla. Wkrótce wpad na pomys: kupi trzy buszle ostryg, wypoyczy taczki, znalaz odpowiednich rozmiarów desk, kupi sze maych talerzyków, sze metalowych widelców, pojemniczek na pieprz oraz jeszcze kilka drobiazgów. O trzeciej rano kupowa ostrygi prosto z odzi, wióz je przez trzy mile, ustawia stragan z deski niedaleko targu i zaczyna handlowa. Sprzedawa ostrygi w szybkim tempie za dobr cen. Handlowa na tym targu ostrygami i rybami przez czterdzieci lat, sta si królem w swojej brany, a na ko cu ufundowa uniwersytet. Swój sukces zawdzicza pracowitoci i uczciwoci.

Kup książkę

Poleć książkę


16 L

O sukcesie

„Daj mi szans”, mówi Halliburton’s Stupid, „a poka ci, na co mnie sta”. Jednak najprawdopodobniej mia ju swoj szans, ale jej nie wykorzysta. „Có chopaki”, powiedzia pan A., nowojorski handlowiec, do swoich czterech pracowników pewnego zimowego poranka 1815 roku, „dobre wieci. Ogoszono pokój. Teraz musimy wzi si w gar i ciko pracowa. Bdziemy mieli pene rce roboty, ale potrafimy pracowa jak nikt inny”. Mczyzna ten by wacicielem i wspówacicielem kilku statków, pokrytych wtedy grub warstw lodu, które w czasie wojny leay rozmontowane w odlegoci trzech mil w gór rzeki. Zdawa sobie spraw, e zanim lód stopnieje, minie miesic, a do tego czasu handlowcy z innych miast, gdzie porty byy otwarte, zd dotrze na zagraniczny rynek przed nim. Mimo to jego decyzje zostay natychmiast wprowadzone w ycie. „Reuben”, kontynuowa, zwracajc si do jednego ze swoich pracowników, „id i zbierz tylu robotników do pracy w górze rzeki, ilu tylko bdzie mona. Charles, znajd pana ——, takielarza, i pana ——, aglomistrza, i powiedz im, e ich pilnie potrzebuj. John, zatrudnij szeciu transportowców na dzi i na jutro. Stephen, skontaktuj si z jak najwiksz liczb mczyzn trudnicych si wierceniem i uszczelnianiem i zwerbuj ich do pracy u mnie”. Sam pan A. wyruszy na poszukiwanie narzdzi potrzebnych do amania lodu. Nim nadesza godzina dwunasta tego dnia, ponad stu ludzi udao si trzy mile w gór rzeki i rozpoczo oczyszczanie odzi oraz usuwanie lodu z rzeki. Robotnicy cili lód na wielkie paty, a nastpnie uderzali nimi w pozostae fragmenty, tworzc w ten sposób przejezdny kana. Pokrycie dachowe statków zostao zerwane, a wokó rozpta si przypominajcy burz gradow stukot drewnianych motków. Ogromne iloci takielunku przetransportowano po lodzie; takielarze biegali tam i z powrotem, dzierc w rkach pasy i noe, a aglomistrze pucili w ruch swoje igy. Wszystko to stanowio niesamowit scen ruchu, dziaania i dobrze zarzdzanej pracy. Nim nastaa noc, wszystkie statki znalazy si na wodzie i przepyny krótki dystans wzdu kanau. Do czasu, kiedy ostatecznie przycumoway przy nabrzeu,

Kup książkę

Poleć książkę


Wykorzystuj okazje

K 17

czyli w cigu kolejnych omiu czy dziesiciu dni, zostay otaklowane, wszystkie ich fragmenty drewniane zostay uszczelnione i poczyniono wszelkie przygotowania niezbdne do wypynicia w morze. W taki wanie sposób pan A. stan na równych prawach do rywalizacji z handlowcami otwartych portów morskich. Due i szybkie zyski nagrodziy jego przedsibiorczo, a wtedy ssiedzi zaczli mówi w sposób umniejszajcy jego zasugom o „szczciu”, które go spotkao. Jednak jak pisze autor tej historii, pan A. wykorzysta szans, która mu si nadarzya, i to by sekret jego szczcia. Jedna z dam Baltimore zgubia na balu kosztown diamentow bransolet i wysuna przypuszczenie, i biuteria ta zostaa skradziona z kieszeni jej peleryny. Wiele lat póniej przechadzaa si ulicami nieopodal Peabody Institute i próbowaa zdoby troch pienidzy na jedzenie. Rozcia star, znoszon, poszarpan peleryn, aby zrobi z niej narzut, kiedy — co to?! W podszewce znalaza wspomnian diamentow bransolet. Przez cay czas, gdy cierpiaa bied, znajdowaa si w posiadaniu trzech i pó tysica dolarów, ale nie miaa o tym pojcia. Wielu osobom wydaje si, e s biedne, podczas gdy tak naprawd otacza je bogactwo moliwoci, ale one ich nie dostrzegaj. S to moliwoci, które maj moc czynienia dobra, warte wicej ni diamentowe bransolety. W duych wschodnich miastach USA odkryto, e co najmniej 94 osoby na 100 znalazy szczcie po raz pierwszy w domu lub w jego pobliu, zaspokajajc swoje codzienne potrzeby. To smutny dzie dla modego czowieka, który nie widzi wokó siebie adnych moliwoci i wydaje mu si, e znajdzie je gdzie indziej. Grupa brazylijskich pasterzy zorganizowaa wypraw do Kalifornii w celu poszukiwania zota i zabraa ze sob gar przejrzystych kamyków, aby gra w warcaby podczas podróy. Po przybyciu do Sacramento pasterze odkryli, e wspomniane kamienie, których ju niemal w caoci zdyli si pozby, byy diamentami. Po powrocie do Brazylii dowiedzieli si, e kopalnie, z których pochodziy ich kamienie, zostay przejte przez innych i sprzedane pa stwu.

Kup książkę

Poleć książkę


18 L

O sukcesie

Najbardziej zasobna w bogactwa kopalnia zota i srebra w Nevadzie zostaa sprzedana za czterdzieci dwa dolary przez waciciela, który w ten sposób chcia zdoby pienidze na dotarcie do innych kopalni, które — jak sdzi — uczyni go bogatym. Profesor Agassiz opowiedzia harwardzkim studentom o farmerze, który znajdowa si w posiadaniu setek akrów ziemi, na której znajdoway si nieprzynoszce zysku drewno i skay. Farmer postanowi sprzeda ziemi i znale bardziej dochodowe zajcie. Zainteresowa si pokadami wgla i bada kwesti oleju wglowego. Przez dugi czas eksperymentowa. Sprzeda swoj farm za dwiecie dolarów i zaangaowa si w biznes olejowy dwiecie mil dalej. Niedugo potem nowy waciciel farmy odkry, e zalewa go olej wglowy — którego pozby si jego poprzednik, nic nie wiedzc o tym bogactwie. Pewien mczyzna, siedzc w niewygodnym krzele w Bostonie, zastanawia si w rozmowie z przyjacielem, co te mógby zrobi, aby pomóc ludzkoci. „Wydaje mi si, e dobrze by byo”, poradzi mu przyjaciel, „zacz od przemylenia sprawy prostszych i ta szych krzese”. „Tak zrobi”, wykrzykn mczyzna, wstajc i ogldajc swoje krzeso. Znalaz du ilo rattanu wyrzuconego ze statków handlowych ze wschodnich Indii, w który pakowano przewoony adunek. Rozpocz produkcj rattanowych krzese oraz innych mebli i zaskoczy wiat tym, co udao mu si stworzy z wyrzuconego wczeniej materiau. Mczyzna ten marzy o jakim odlegym sukcesie, podczas gdy szczcie czekao na jego pomysowo i pracowito tu obok. Jeli chcesz sta si bogaty, zastanów si dokadnie nad sob i nad tym, o czym marzysz. Miliony innych ludzi maj te same pragnienia i dania. Najbezpieczniejszy biznes zawsze wie si z podstawowymi potrzebami czowieka. Kady musi w co si ubra, gdzie mieszka, co je itp. Czowiek potrzebuje wygody, udogodnie rónego rodzaju do celów uytkowych i dla przyjemnoci, luksusu,

Kup książkę

Poleć książkę


Wykorzystuj okazje

K 19

wyksztacenia, kultury. Kady, kto moe zaspokaja potrzeby ludzi, usprawnia metody, z których korzysta czowiek, czy w jakikolwiek sposób przyczyni si do jego dobrobytu, moe zbi fortun. Ale podejmowanie si czego jedynie dlatego, e przynosi zyski, moe by przeszkod w osiganiu najwyszego sukcesu. Jeli jakie zajcie nie zaspokaja ludzkich potrzeb, nie jest zdrowe, przynosi jedynie ha b i ogranicza, nie podejmuj go. Samolubne zajcie nigdy nie popaca. Jeli jakie dziaanie umniejsza wartoci czowieka, niszczy uczucia, ignoruje ycie intelektualne, ozibia mio do bliniego i wyjaawia dusz, nie podejmuj go. Jeeli to moliwe, zajmij si tym, co bdzie pomocne jak najwikszej liczbie osób. Szacuje si, e piciu na siedmiu producentów bdcych milionerami rozpoczynao swoj karier, wytwarzajc si wasnych rk produkty, na których póniej zbili fortun. Jedn z najwikszych przeszkód stojcych na drodze do rozwoju i awansu w yciu jest brak spostrzegawczoci oraz niech, aby zada sobie trud. Wnikliwa i sprawna obserwacja pozwoli dostrzec fortun tam, gdzie inni widz tylko bied. Mczyzna umiejcy obserwowa, w którego butach pojawiy si dziury, ale który nie móg sobie pozwoli na zakup nowej pary, powiedzia do siebie: „Zrobi metalowy haczyk na sznurówki, który bdzie mona przytwierdzi do skórzanej czci buta”. Pomys ten okaza si sukcesem, a wspomniany mczyzna jest teraz bardzo bogatym czowiekiem. Pewien obdarzony zmysem obserwacji fryzjer z Newark chcia ulepszy noyce suce do obcinania wosów i wynalaz maszynk do strzyenia. Dziki temu sta si bardzo bogaty. Inny mczyzna, z Maine, zosta cignity z sianokosów, aby wypra ubrania dla swojej niepenosprawnej ony. Nigdy wczeniej nie zdawa sobie sprawy, na czym polega ta praca. Wynalaz pralk i zdoby fortun. Jeszcze inna osoba, cierpica na okropny ból zba, powiedziaa do siebie: „Musi by jaki sposób wypeniania zbów, aby przeciwdziaa ich bólowi”, i wynalaza zot plomb.

Kup książkę

Poleć książkę


20 L

O sukcesie

Wielkie rzeczy tego wiata nie zostay wynalezione przez ludzi dysponujcych pokanymi rodkami. Potrzeba bya zwykle nauczycielem. Potrzeba okazaa si matk wszystkich wielkich wynalazków. Ericsson rozpocz konstruowanie ruby okrtowej w azience. John Harrison, wielki wynalazca chronometru morskiego, zapocztkowa swoj karier na strychu starej stodoy. Elementy pierwszej odzi parowej w Ameryce powstay pod okiem Fitcha w zakrystii starego kocioa w Filadelfii. McCormick skonstruowa swoj synn niwiark w starym mynie. Pierwszy modelowy suchy dok powsta na poddaszu. Clark, zaoyciel Clark University w Worcester, w stanie Massachusetts, zapocztkowa swoj wielk fortun, robic zabawkowe wózki w szopie dla koni. Moliwoci? S ich chmary wokó nas. Siy natury bagaj, eby czowiek zrobi z nich uytek na swoj korzy — byskawice na przykad od wieków próboway zwróci ludzk uwag na elektryczno. To tyle, jeli chodzi o wysiek ze strony natury, czowiekowi pozostaje ju tylko wykorzysta zdolnoci, którymi obdarzy go Bóg. Wszdzie wokoo jest ukryty potencja, czekajcy na wnikliwe oko, aby go dojrzao. Po pierwsze, dowiedz si, czego ludzie potrzebuj, a nastpnie postaraj si zaspokoi te potrzeby. Wynalazek sprawiajcy, e dym w kominie bdzie wylatywa w niewaciwym kierunku, do wntrza domu, moe charakteryzowa si pomysowoci, ale na nic zda si czowiekowi. Biuro patentowe w Waszyngtonie pene jest wspaniaych urzdze i pomysowych mechanizmów, jednak ani jeden z nich nie ma najmniejszego zastosowania na tym wiecie. Wynalezienie wielu z nich byo okupione cik prac i wieloletnimi zmaganiami ojca i ywiciela rodziny, która przez cay okres jego pracy cierpiaa bied i gód. Mczyzna ten nie zastanowi si wczeniej, jakie s potrzeby ludzi. A.T. Stewart jako chopiec straci osiemdziesit siedem centów, inwestujc w guziki i nici, których ludzie nie chcieli kupowa, podczas gdy jego cakowity kapita wynosi pótora dolara. Od tego czasu kierowa si zasad, aby nigdy nie inwestowa w co, czego ludzie nie potrzebuj.

Kup książkę

Poleć książkę


Wykorzystuj okazje

K 21

Wedug gazety „Boston Herald” pierwsz rzecz, któr musi zrobi mody czowiek przyjedajcy do miasta, w którym chce osi, jest sprawienie, eby jego przyszy pracodawca poczu, e go potrzebuje. Taki nowicjusz poczuje, e rzeczywicie jest w domu, kiedy zrobi co, co powiadczy, jakie umiejtnoci w nim drzemi. Jeli bdzie si uchyla od pracy, równie ona bdzie go wkrótce unika. Ale mody czowiek, który wkroczy do nowego miasta w poszukiwaniu swojego miejsca i który nie bdzie si ba dawa z siebie wszystkiego, niezalenie od tego, czy otrzyma za to zapat, czy te nie, wkrótce doczeka si opacalnego zajcia. Ludzie, którzy wykazuj pozornie obojtny stosunek do zatrudniania modych pracowników ze wsi, bacznie przygldaj si nowo napywajcej sile roboczej. Tym, czego szukaj, zanim obdarz kogo zaufaniem i uznaniem, s cechy charakteru i umiejtnoci praktyczne. Mody czowiek, który sobie na to zasuy, wychodzi na wiodc pozycj, a gdy si sprawdzi, jego awans jest ju tylko kwesti czasu. To samo tyczy si modych kobiet. Na pozór nie ma miejsc pracy, gdzie mogyby wystarczajco zarobi na ycie, ale jeli potrafi godnie wypeni obowizki na danym stanowisku, znajdzie si dla nich posada i zaczn szybko si rozwija. W miecie najbardziej poszukuje si ludzi, którzy potrafi obj wane stanowiska, a kwestia przyjcia kogo do pracy wie si czsto z odpowiedzi na pytanie, co taka moda osoba wyniosa z domu. Tym, co liczy si obecnie, s stae cechy nabyte w dzieci stwie, a sukces dziewczyny czy chopaka jest czsto uzaleniony od tego, w jakim stopniu energiczny charakter zosta u niego wyksztacony od najmodszych lat w domu. Wystarczy przeledzi dowiadczenia wszystkich kobiet i mczyzn, którzy zaznaczyli sw obecno w miecie przez ostatnie sto lat, a okae si, e to niezawodne cechy wyksztacone w domu rodzinnym wpyny na osignicie sukcesu w póniejszym yciu. Nie daj si zwie twierdzeniu, e nie masz szans w yciu, poniewa brak ci kapitau pocztkowego. Dzisiejsi bogacze w wikszoci byli kiedy biedakami. Wszystko wskazuje na to, e gdyby posiada kapita, byby zrujnowany. Moesz uy dla wasnej korzyci tego, czym zostae obdarowany i co stanowi cz ciebie, udowadniajc w ten sposób, e na ten dar zasugujesz. Szacuje si, e nawet jeden

Kup książkę

Poleć książkę


22 L

O sukcesie

na dziesi tysicy synów bogatych ludzi nie umiera zamony. Bóg obdarowuje kadego czowieka kapitaem startowym, rodzimy si bogaczami. Bogaty jest kady, kto posiada dobre zdrowie, silne ciao, mocne minie, a take dobre usposobienie, dobre serce oraz dwie sprawne rce, a u kadej po pi szans. Dobrze przygotowany? Kady czowiek jest przygotowany na tyle, na ile Bóg mu pozwoli. Niesamowita fortuna jest ukryta we wspaniaych mechanizmach ludzkiego ciaa i umysu. Dziki indywidualnemu wysikowi mona zdoby wszystko, co warto osign na tym wiecie. Pienidze na pocztku stanowi co na ksztat kul inwalidzkich. Jeli jakie nieszczcie wytrci je z twoich rk, moesz by jeszcze bardziej pewny, e upadniesz.

Kup książkę

Poleć książkę


O_sukcesie_osukce  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you