Page 1

Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 – 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: 978-83-246-2490-4 Format: 158×235, stron: 264

Zostañ prawdziwym e-biznesmenem! • Marketing – promocja sklepu, systemy partnerskie, komunikacja z klientem • U¿ytecznoœæ witryny – rozmieszczenie elementów, wyszukiwanie, nawigacja • Wybór sklepu – funkcjonalnoœæ, modele oprogramowania, logistyka Jeœli powa¿nie myœlisz o otwarciu w³asnego sklepu, ale boisz siê skoczyæ od razu na g³êbok¹ wodê albo nie chcesz niepotrzebnie utopiæ góry pieniêdzy, idealnym rozwi¹zaniem dla Ciebie bêdzie za³o¿enie sklepu internetowego. Taki sklep ma niemal same zalety – nie jest drogi w utrzymaniu, pozwala na elastyczne dopasowanie czasu pracy, zapewnia dotarcie do klientów mieszkaj¹cych w innych rejonach kraju albo nawet na ca³ym œwiecie. Jest tylko jedno ma³e „ale” – aby ten biznes przynosi³ dochody, musisz perfekcyjnie dopracowaæ swoj¹ witrynê, zapewniæ jej skuteczn¹ promocjê, a ponadto nie nadu¿ywaæ cierpliwoœci kupuj¹cych z powodu chaotycznej logistyki. Wszelkie aspekty prowadzenia biznesu internetowego, od podstaw a¿ po najbardziej zaawansowane zagadnienia, znajdziesz w ksi¹¿ce „Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II”. Jest to nowa, uzupe³niona wersja niezwykle popularnej ksi¹¿ki pod tym samym tytu³em, wydanej przez Helion w 2006 roku. Dowiesz siê z niej, jak wybraæ odpowiedni¹ strategiê konkurowania, przyci¹gn¹æ i zatrzymaæ klienta, w³aœciwie wykorzystaæ mo¿liwoœci pozycjonowania i ró¿nych form reklamy. Nauczysz siê analizowaæ dane statystyczne, obliczaæ koszty i zyski, stosowaæ programy motywacyjne oraz badaæ poziom zadowolenia konsumentów. Wszystko to pozwoli Ci osi¹gn¹æ prawdziwy sukces biznesowy! • Strategie konkurencji i zyskiwanie zaufania klienta • Pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach • Programy partnerskie, aukcje internetowe, ró¿ne formy promocji • Public relations i kampanie reklamowe • Kompleksowa analiza danych statystycznych i obliczanie zysków • Obs³uga klienta przed sprzeda¿¹ i po niej • Grafika i rozmieszczenie elementów witryny • Strona g³ówna, strona kategorii, strona produktu • Nawigacja, proces zamawiania, koszyk • Logowanie, zak³adanie konta, wyszukiwanie wœród produktów w sklepie • Centrum informacyjne, bezpieczeñstwo, logistyka • Modele oprogramowania, charakterystyka najwa¿niejszych rozwi¹zañ • Prawo w kontekœcie sklepu internetowego Za³ó¿ w³asny sklep internetowy – rozkrêæ wielkie Ÿród³o dochodów!


Spis treci Wstp ............................................................................................ 11

Cz I

Marketing — promocja sklepu i komunikacja z klientem .............................................. 13

Rozdzia 1. Strategie konkurencji w sklepie internetowym ................................ 15 Czym jest strategia konkurencji? .................................................................................... 15 Rodzaje strategii konkurencji ......................................................................................... 16 Strategia przywództwa kosztowego ....................................................................... 16 Strategia zrónicowania ......................................................................................... 16 Strategia koncentracji ............................................................................................ 17 Któr strategi wybra ? .................................................................................................. 17

Rozdzia 2. Budujemy zaufanie klienta do sklepu .............................................. 19 Od wejcia do sklepu do momentu decyzji o zamówieniu ............................................. 20 Zamawianie produktów .................................................................................................. 22 Po zamówieniu towaru ................................................................................................... 23

Rozdzia 3. Wyszukiwarki — jak optymalizowa i pozycjonowa sklep? ............. 25 Wyszukiwarki dzi ......................................................................................................... 25 Wyszukiwarki — jaka bdzie przyszo ? ..................................................................... 25 Jak si w tym wszystkim nie pogubi — definicje ......................................................... 26 Historyjka ....................................................................................................................... 27 Jak promowa w wyszukiwarkach? ................................................................................ 27 Zleci czy promowa samemu? ...................................................................................... 29 Formy wspópracy sklepu z firm pozycjonujc .................................................. 29 W jakie wyszukiwarki inwestowa ? ............................................................................... 30 Literatura ........................................................................................................................ 30

Rozdzia 4. Reklama patna w wyszukiwarkach ................................................. 31 Czym jest model PPC? ................................................................................................... 31 Zalety i wady reklam patnych w wyszukiwarkach ........................................................ 32 Co warto wiedzie o reklamie patnej w wyszukiwarkach? ............................................ 33 Prowadzi kampani samemu czy zleci specjalistom? ................................................. 34

Rozdzia 5. Program partnerski ........................................................................ 37 Czym jest program partnerski? ....................................................................................... 37 Dlaczego warto prowadzi program partnerski? ............................................................. 37


4

Jak zaoy skuteczny i dochodowy sklep internetowy Czy na pewno dla wszystkich? ....................................................................................... 38 Cechy dobrego programu partnerskiego ......................................................................... 38 Rodzaje prowizji w programach partnerskich ................................................................ 39 Jak rozwija program partnerski? Na kogo stawia ? ...................................................... 40 Program partnerski a program lojalnociowy ................................................................. 41 Czego potrzebujemy? ..................................................................................................... 41 Prawo a programy partnerskie ........................................................................................ 41 Jak skonstruowa regulamin programu partnerskiego? .......................................... 42 Dobre programy partnerskie (zestawienie) ..................................................................... 42

Rozdzia 6. Inne formy promocji ........................................................................ 43 Porรณwnywarki ................................................................................................................ 43 Kto zyskuje? .......................................................................................................... 43 Jak to dziaa od strony klienta? .............................................................................. 44 Jak to dziaa od strony sklepu? .............................................................................. 44 Czy kady moe wspรณpracowa z porรณwnywarkami? .......................................... 44 Ile na tym zarobimy? ............................................................................................. 45 O katalogach sklepรณw ..................................................................................................... 45 Katalog sklepรณw a porรณwnywarka czy pasa handlowy ........................................ 45 Jak dziaaj katalogi sklepรณw? ............................................................................... 45 Korzyci z uczestnictwa ......................................................................................... 46 Katalogi zaawansowane ......................................................................................... 46 Reklama graficzna .......................................................................................................... 47 Mailing ........................................................................................................................... 48 RSS ................................................................................................................................ 49 Katalogi stron internetowych .......................................................................................... 49 Wasne publikacje, poradniki, informacje ...................................................................... 50 Serwisy internetowe ....................................................................................................... 50 Blogi i mikroblogi .......................................................................................................... 51

Rozdzia 7. Aukcje internetowe ........................................................................ 53 Tylko dla maych sklepรณw? ............................................................................................ 53 Jak zwikszy obroty w sklepie internetowym poprzez serwisy aukcyjne? ................... 53 Ekspansja w serwisie aukcyjnym ................................................................................... 54 Selekcja produktรณw ................................................................................................ 54 Zaoenie konta ...................................................................................................... 54 Wygld aukcji ........................................................................................................ 55 System komentarzy ................................................................................................ 55 O czym wiedz serwisy aukcyjne? ........................................................................ 55 Kto i jak promuje si na aukcjach? ................................................................................. 56 Z jakich serwisรณw aukcyjnych korzysta ? ...................................................................... 57

Rozdzia 8. Public relations โ€” wspรณpraca z pras ............................................ 59 Czym jest public relations? ............................................................................................. 59 Przygotowujemy zaplecze .............................................................................................. 60 Na naszej stronie .................................................................................................... 60 Wydelegowanie odpowiedzialnej osoby ................................................................ 60 Kompletujemy baz dziennikarzy .......................................................................... 60 Jak pisa informacje prasowe? ....................................................................................... 60 Schemat wiadomoci prasowej .............................................................................. 61 O czym pisa ? ........................................................................................................ 61 Jak to robi ? ........................................................................................................... 61 Korzyci ......................................................................................................................... 62 Case studies .................................................................................................................... 62 Literatura ........................................................................................................................ 63


Spis treci

5

Rozdzia 9. Kompleksowa analiza danych statystycznych .................................. 65 Po co mi statystyki? ........................................................................................................ 65 Z jakich statystyk korzysta ? .......................................................................................... 65 Jak analizowa ? .............................................................................................................. 66 Obliczamy skuteczno dziaa ...................................................................................... 68 Obliczamy skuteczno naszej oferty .................................................................... 69 Co jeszcze warto bada ? ........................................................................................ 69 Jak zdoby te informacje? ...................................................................................... 70 Co dalej? ................................................................................................................ 70

Rozdzia 10. Obliczamy zyski .............................................................................. 71 Zanim zaczniemy liczy ................................................................................................. 71 Zaoenia ........................................................................................................................ 71 Obliczamy koszty ........................................................................................................... 72 Koszty pocztkowe ................................................................................................ 72 Koszty stae ............................................................................................................ 72 Koszt jednostkowy ................................................................................................. 73 Szacujemy ruch w sklepie .............................................................................................. 73 Wyszukiwarki ........................................................................................................ 73 Program partnerski ................................................................................................. 74 Aukcje internetowe ................................................................................................ 74 Pasae handlowe, porównywarki cen .................................................................... 74 Liczba zamówie ............................................................................................................ 75 Przychody ....................................................................................................................... 75

Rozdzia 11. Patno w sklepie internetowym ................................................... 77 Rodzaje patnoci w sklepach internetowych ................................................................. 77 Pobranie ................................................................................................................. 77 Zwyky przelew ..................................................................................................... 78 Przelew byskawiczny ............................................................................................ 78 Patno kart ......................................................................................................... 78 Systemy patnoci ........................................................................................................... 78 Z czego skorzysta — wybieramy formy patnoci w naszym sklepie ........................... 79

Rozdzia 12. Obsuga klienta .............................................................................. 81 E-mail ............................................................................................................................. 81 Telefon ........................................................................................................................... 82 Czat ................................................................................................................................ 83 Tradycyjne komunikatory internetowe ........................................................................... 83 Skype .............................................................................................................................. 84

Rozdzia 13. Program motywacyjny .................................................................... 85 Program motywacyjny a program lojalnociowy ........................................................... 85 Rodzaje nagród ............................................................................................................... 85 Czonkostwo w klubach .................................................................................................. 86 Punkty ............................................................................................................................. 86 Wspópraca mieszana ..................................................................................................... 87 Budowanie relacji ........................................................................................................... 87 Jak wydziela korzyci? ................................................................................................. 87 Tworzymy program lojalnociowy ................................................................................. 88

Rozdzia 14. Dziaania promocyjne ...................................................................... 89 Upominki, gratisy — jak oferowa ? ............................................................................... 89 Rabaty, promocje, wyprzedae ....................................................................................... 90


6

Jak zaoy skuteczny i dochodowy sklep internetowy

Rozdzia 15. Obsuga i ankietowanie po sprzeday .............................................. 93 Obsuga po sprzeday ..................................................................................................... 93 O czym informowa ? ............................................................................................. 94 Ankietowanie po sprzeday ............................................................................................ 94 Jak ankietowa ? ..................................................................................................... 95 Co zyskamy, ankietujc? ....................................................................................... 95

Rozdzia 16. Przygotowujemy kampani reklamow ............................................ 97 Rozdzia 17. Grafika w sklepach internetowych .................................................. 99 Jakie elementy graficzne s niezbdne? ......................................................................... 99 Kolory w sklepie internetowym .................................................................................... 100 Kilka wytycznych, zanim zaczniemy projektowa ....................................................... 101 Reklamy w sklepie internetowym ................................................................................. 101

Cz II

Uyteczno ............................................................... 103 Czym jest uyteczno ? ................................................................................................ 103 Skd czerpa wiedz o uytecznoci? ........................................................................... 104

Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwaniejszych elementów w sklepie internetowym ................................................................ 105 Logotyp ........................................................................................................................ 106 Co to za sklep? (tagline) ............................................................................................... 106 Menu ............................................................................................................................. 106 Wyszukiwarka .............................................................................................................. 107 Ikona lub cze „koszyk” .............................................................................................. 107 Ikona lub cze „moje konto” ....................................................................................... 107 Ikona lub cze „pomoc” .............................................................................................. 108 Prezentacja towaru ........................................................................................................ 108 Newsletter ..................................................................................................................... 108 Wane informacje ......................................................................................................... 109 A zatem — utoniemy w szarzynie? ............................................................................ 109

Rozdzia 19. Strona gówna sklepu ................................................................... 111 Rozdzia 20. Nawigacja w sklepie internetowym ............................................... 117

cze do strony gównej ............................................................................................... 118 Gówne menu nawigacyjne (odnoniki do gównych kategorii) ................................... 119 Sklepy z niewielk iloci kategorii gównych .................................................... 119 Sklepy z wieloma kategoriami gównymi ............................................................ 120 Menu z podkategoriami ................................................................................................ 121 Spójny system nawigacyjny ................................................................................. 121 Elastyczny system nawigacji ............................................................................... 123 Kiedy kategoria to zarazem podkategoria ..................................................................... 123 A moe ruchome menu? ...................................................................................... 124 „Breadcrumb” ............................................................................................................... 125 O innych odnonikach .................................................................................................. 126

Rozdzia 21. Strona kategorii ........................................................................... 127 Przykady standardowe ................................................................................................. 128 Strona kategorii zamiast strony produktu? ................................................................... 129 A moe tak jak na aukcjach? ........................................................................................ 130 Sortowanie .................................................................................................................... 131 Podsumowanie .............................................................................................................. 132


Spis treci

7

Rozdzia 22. Strona produktu ........................................................................... 133 Opis towaru .................................................................................................................. 134 Opinie klientów ............................................................................................................ 135 Moderowa opinie czy pozostawia je samym sobie? ......................................... 136 Przejcie do koszyka i cena produktu ........................................................................... 137 Zdjcie produktu ........................................................................................................... 139 Kiedy to bdzie za mao ............................................................................................... 141

Rozdzia 23. Formy, metody i rodki wspomagania sprzeday ............................ 143 Nazewnictwo ................................................................................................................ 143 Klasyczne przykady wspomagania ..................................................................... 143 Inne sposoby ........................................................................................................ 144 Gdzie wspomaga ? ....................................................................................................... 144 Strona produktu ................................................................................................... 145 Koszyk ................................................................................................................. 146 Od „do koszyka” do koszyka ............................................................................... 146 Listy bestsellerów ......................................................................................................... 147 Odwieczne pytanie — gdzie zamieci ? .............................................................. 148 Sztuczne toplisty .................................................................................................. 148 Promocje ....................................................................................................................... 149 Inne sposoby ................................................................................................................. 150

Rozdzia 24. Koszyk ......................................................................................... 151 Jak oznakowa koszyk? ................................................................................................ 151 Co powinien zawiera uyteczny koszyk? ................................................................... 152 Koszyk w praktyce ....................................................................................................... 153 „Zacztek” koszyka — jak to ugry ? .......................................................................... 156 Jak rozwiza problem opuszczonych koszyków? ....................................................... 158

Rozdzia 25. Logowanie, moje konto, zaoenie konta ....................................... 159 Szkoa nr 1 — zakadanie konta poprzez dugi formularz ............................................ 159 Szkoa nr 2 — zakadanie konta poprzez krótki formularz ........................................... 160

Rozdzia 26. Proces zamówienia ....................................................................... 163 Etapy realizacji zamówienia ......................................................................................... 163 Cay proces zamówienia na jednej stronie ........................................................... 163 Proces zamówienia rozbity na czci bez informowania o tym uytkownika ...... 164 Proces zamówienia rozbity na czci wraz z informacj dla uytkowników ....... 164 Etapowo zamówienia w praktyce ..................................................................... 164 Zaoenie konta i podanie danych wysykowych .......................................................... 165 Wymusza zakadanie konta czy te da woln rk kupujcym? ....................... 168 Potwierdzenie zamówienia przez kupujcego .............................................................. 169 Warto? ................................................................................................................. 169 Jak to rozwiza ? ................................................................................................. 169 Patno ........................................................................................................................ 169 Patno razem z formularzem zamówieniowym? ............................................... 170 A moe osobna strona patnoci? ......................................................................... 170 Potwierdzenie przyjcia zamówienia przez sklep ......................................................... 171 Jak nie projektowa procesu zamówienia ..................................................................... 172


8

Jak zaoy skuteczny i dochodowy sklep internetowy

Rozdzia 27. Wyszukiwarka .............................................................................. 173 Rozdzia 28. Pomoc ......................................................................................... 177 Gdzie umieci pomoc? ................................................................................................ 177 Czy pomoc jest konieczna? .......................................................................................... 178 Co w pomocy? .............................................................................................................. 178 Strona wizualna ............................................................................................................ 180 Korzyci z dobrego dziau „pomoc” ............................................................................. 181

Rozdzia 29. Bezpieczestwo ........................................................................... 183 Patno ........................................................................................................................ 183 Ochrona danych osobowych ......................................................................................... 185

Rozdzia 30. Centrum informacyjne .................................................................. 187 Dane kontaktowe — dzia „kontakt” ............................................................................ 187 Informacje o sklepie i firmie — dzia „o nas” .............................................................. 190 Informacje prasowe dla prasy i prasa o nas .................................................................. 192 Praca — informacje o oferowanej pracy ...................................................................... 193 Mapa strony .................................................................................................................. 193 Regulamin sklepu internetowego .................................................................................. 195

Rozdzia 31. Wersje obcojzyczne sklepu ......................................................... 199

Cz III Wybieramy sklep ........................................................ 203 Rozdzia 32. Funkcjonalno ............................................................................ 205 Ogólne .......................................................................................................................... 206 CMS — strony opisowe ............................................................................................... 206 Zarzdzanie zamówieniami .......................................................................................... 207 Zarzdzanie klientami ................................................................................................... 207 Zarzdzanie produktami i kategoriami ......................................................................... 208 SEO .............................................................................................................................. 208 Cross-selling i up-selling .............................................................................................. 208 Integracja z Allegro ...................................................................................................... 209 Inne opcje integracji ..................................................................................................... 209 Magazyn ....................................................................................................................... 210 Marketing ..................................................................................................................... 210

Rozdzia 33. Modele oprogramowania sklepowego ............................................ 211 Darmowe oprogramowanie .......................................................................................... 211 Model licencyjny .......................................................................................................... 212 Model abonamentowy .................................................................................................. 213 Model prowizyjny ........................................................................................................ 214 Sklep na zamówienie .................................................................................................... 214

Rozdzia 34. Charakterystyka najwaniejszych rozwiza .................................. 217 Sote.pl ........................................................................................................................... 217 IAI-Shop.com ............................................................................................................... 218 Sunweb.com.pl ............................................................................................................. 218 Epro.com.pl .................................................................................................................. 219 Etradepro.pl .................................................................................................................. 219 Istore.pl ......................................................................................................................... 219 Triger.com.pl ................................................................................................................ 220 Shoper.pl ...................................................................................................................... 220 Inne oferty .................................................................................................................... 221


Spis treci

9

Cz IV Logistyka w sklepie internetowym .............................. 223 Rozdzia 35. Pakujemy i wysyamy towar .......................................................... 225 Pakujemy towar ............................................................................................................ 225 Jak uatwi i usprawni sobie prac? ................................................................... 226 Wysyka towaru ............................................................................................................ 227 Poczta Polska ....................................................................................................... 227 Firmy kurierskie ................................................................................................... 228 Samodzielne dostarczenie towaru ........................................................................ 228 A moe wysyka przez hurtowni? ...................................................................... 229 Na co si zdecydowa ? ........................................................................................ 229 Jak sprawnie wspópracowa z poczt? ............................................................... 230

Rozdzia 36. Problemy logistyczne .................................................................... 231 Najczstsze problemy logistyczne na linii hurtownia – sklep ....................................... 231 Zbyt dugie oczekiwanie na towar zamówiony w hurtowni — magazyn w sklepie internetowym ................................................................... 231 Pomyki hurtowni przy wysyce towaru ............................................................... 232 Kiedy hurtowni bdzie kilka ................................................................................ 233 Kwestia informatyzacji w hurtowniach ................................................................ 233 Najwaniejsze problemy logistyczne na linii sklep – klient ......................................... 234 Towar nie dotrze do klienta lub dotrze, ale zniszczony ....................................... 234 Przesyka pobraniowa nie zostanie rozpoznana przez klienta i ten nie przyjmie jej ............................................................................................ 234 Problem zwrotów i reklamacji ............................................................................. 234

Na koniec .................................................................................... 237 Dodatek A Prawo w kontekcie sklepu internetowego .................................... 239 Wstp............................................................................................................................. 239 Ochrona praw konsumentów ......................................................................................... 239 Informacja handlowa a problem spamu ................................................................ 247

Skorowidz .................................................................................... 255


Rozdzia 18. i Rozmieszczenie najwaniejszych elementów w sklepie internetowym

105

Rozdzia 18.

Rozmieszczenie najwaniejszych elementów w sklepie internetowym Kady sklep internetowy ma swoje stae elementy, które skadaj si na spójn cao . Mam tu na myli m.in. logotyp, menu, prezentacje produktów, odnonik do koszyka, stref logowania. Aby sklep poprawnie funkcjonowa, musi je wszystkie zawiera . I w tym momencie rodzi si najwaniejsze pytanie: w jaki sposób wdroy te elementy we wasnym sklepie — uton w szarzynie i by wiernym standardom czy te by oryginalnym? Naleaoby odpowiedzie : „by wiernym standardom i nie uton w szarzynie”. Fakty s takie, e schemat systemu sklepu internetowego, z jakim mamy do czynienia na co dzie, istnieje ju kilka dobrych lat. W tym czasie wiele rozwiza zostao wielokrotnie powielonych. To sprawio, e wytworzyy si pewne standardy, których dzisiaj powinnimy przestrzega . Przykadem jest logo w lewym górnym rogu umoliwiajce zarazem powrotem do strony gównej. Dziki temu uytkownik intuicyjnie i czsto podwiadomie wie, e aby wróci do strony gównej, naley klikn logotyp, który znajduje si w lewym górnym rogu ekranu. Co staoby si, gdyby logo znalazo si nagle w prawym dolnym rogu? Z pewnoci wtedy powrót na stron gówn byby trudniejszy i bardziej czasochonny. Przyjrzyjmy si wic podstawowym elementom sklepu internetowego i zastanówmy si, gdzie powinny by one umiejscowione. Ponisze wskazówki odnosz si do najbardziej tradycyjnego projektu, na który skadaj si: górny obszar, lewa kolumna, prawa kolumna, obszar pomidzy kolumnami, a take dolna belka.


Cz II i Uyteczno

106

Logotyp Logotyp w znakomitej wikszoci przypadków jest umiejscawiany w lewym górnym rogu. Na potwierdzenie tej tezy proponuj wpisa do przegldarki adresy kilkunastu dowolnie wybranych polskich lub zagranicznych sklepów internetowych. Podejrzewam, e tylko kilka procent nie bdzie miao logotypu w lewym górnym rogu. Co wicej, wszystkie logotypy bd zarazem odnonikami do stron gównych sklepów internetowych. To chyba jeden z najbardziej zakorzenionych standardów, równie w Polsce. Dlatego w tym przypadku nie warto nawet myle o innych strefach przy rozmieszczeniu swoistego szyldu sklepowego.

Co to za sklep? (tagline) Specjalici od uytecznoci na czele z chyba najbardziej znan osobistoci w tej dziedzinie — Jakobem Nielsenem — s zdania, e kady serwis powinien w kilku sowach okreli , czego dotyczy. Ów opis to tzw. tagline, który sprawdzi si doskonale take w przypadku sklepów internetowych. Przyjo si, e najodpowiedniejszym miejscem na tagline jest linia zaraz pod logotypem. Warto zatem zaznaczy , jakim asortymentem handlujemy. Bdzie to ogromne uatwienie dla osób, które przegldanie oferty rozpoczn od pojedynczej strony danego produktu (np. trafiajc do nas za porednictwem wyszukiwarki). Musimy przecie wzi pod uwag, e niejednokrotnie nazwa serwisu nie informuje o tematyce, na której si skupiamy w swoim sklepie. Ponadto wiele sklepów oferuje asortyment z rónych bran. Przykadem tagline moe by wszystko dla domu (dla sklepu z szerokim asortymentem) lub drogeria internetowa (dla sklepu z wszym zakresem towarów).

Menu Prawie wszystkie sklepy internetowe menu umieszczaj albo po lewej stronie, albo w poziomie pod logo, na szerokoci caego ekranu. Wybór jednej lub drugiej opcji powinien by uzaleniony od iloci gównych kategorii produktów w sklepie. W sytuacji kiedy gównych kategorii jest niewiele, doskonale sprawdzi si menu poziome. Z kolei w przypadkach kiedy kategorii jest kilkanacie i wicej, zdecydowanie lepszym pomysem bdzie postawienie na menu po lewej stronie. Czsto zdarzaj si sklepy, które maj kilka najwaniejszych kategorii z produktami, a do kadej jest przyporzdkowane kilkanacie podkategorii. W takim przypadku projektanci maj dwa rozwizania — gówne menu poziome i menu po lewej stronie dla podkategorii lub menu zarazem z kategoriami i podkategoriami po lewej stronie.


Rozdzia 18. i Rozmieszczenie najwaniejszych elementów w sklepie internetowym

107

Wyszukiwarka W przypadku wyszukiwarki nie ma ju jednoznacznej odpowiedzi, w którym miejscu naleaoby j umieci . Jest to element, który wystpuje czsto w rónych miejscach. Co nie znaczy oczywicie, e wyszukiwarki nie maj swoich „ulubionych” stref. Wedug anglojzycznego serwisu Webdesignpractices.com, który m.in. zajmuje si studiami nad rozmieszczeniem elementów w sklepach internetowych, wyszukiwarki najczciej umieszcza po lewej stronie, pod logotypem, lub w górnej czci ekranu, na prawo od logotypu. Jeden z najpopularniejszych polskich sklepów internetowych — Merlin.pl — wyszukiwark na stronie gównej umieci po lewej stronie, pod logotypem i menu. Nie jest to bez znaczenia, biorc pod uwag, e wielu potencjalnych klientów dokonywao kiedy zakupów lub chocia tylko odwiedzao Merlin.pl.

Ikona lub cze „koszyk” Jak pokazuje wiele testów i bada, optymalnym miejscem na ikon lub cze przenoszce do koszyka jest prawy górny róg sklepu internetowego. Trudno powiedzie , e jest to najlepsze miejsce na ikon koszyka. Jedno jest pewne — jest to najczciej wybierane miejsce na koszyk, a zatem zgodnie z teori uytecznoci najlepsze. Piszc to, zdaj sobie spraw, e do duo polskich sklepów internetowych amie t regu, prezentujc cze do koszyka w innych miejscach, np. po lewej stronie. Niemniej jednak odnonik do koszyka w prawym górnym rogu wietnie zdaje egzamin zwaszcza w poczeniu z innymi ikonami lub czami narzdziowymi, o których za chwil napisz. Zanim do tego dojdziemy, warto odnotowa , e rzecz bardzo wskazan jest prezentowanie odnonika do koszyka na kadej podstronie sklepu, tak aby kady odwiedzajcy móg bez problemu do niego dotrze w kadym miejscu sklepu.

Ikona lub cze „moje konto” Jest to drugi element, obok ikony koszyka, który powinien by umieszczony w prawym górnym rogu. Oprócz tego wiele sklepów internetowych wstawia na stron gówn formularz logowania zawierajcy zazwyczaj nazw uytkownika lub e-mail oraz haso. Moim zdaniem takie dziaania s niepotrzebne i blokuj miejsce innym, waniejszym czciom skadajcym si na sklep internetowy. Trzeba bowiem uwiadomi sobie, e czynno logowania nie jest kluczowa w przypadku dokonywania zakupów. Co wicej, w modelu sklepu, który zaprezentuj w tej czci ksiki, logowanie nie bdzie odgrywa tak wanej roli, jak ma to miejsce w przypadku wielu polskich sklepów internetowych. Osoba, która chce dokona zakupu w sieci, i tak prdzej czy póniej zaloguje si (jeli konto ju zaoya). Szerzej o tym problemie pisz w rozdziale omawiajcym system zamawiania w sklepie internetowym.


Cz II i Uyteczno

108

Ikona lub cze „pomoc”

cze lub ikona pomoc razem z koszykiem i moje konto tworz ikony narzdziowe. Dlatego najlepszym miejscem dla pomocy jest równie prawy górny róg. Tutaj równie niezmiernie wane jest, aby cze lub ikona znajdoway si na kadej podstronie. Pozwoli to uytkownikowi poczu si pewniej i bezpieczniej. Bdzie on móg si do nich odwoywa w kadej chwili. Jak skonstruowa dzia „pomoc”, opisuj w dalszej czci ksiki. W przypadku kiedy sklep stawia na ikony, konieczne jest, aby byy one podpisane, tak aby nie trzeba si byo zastanawia , co oznaczaj.

Prezentacja towaru Pisaem ju o tym, e na korzystny wygld sklepu internetowego duy wpyw ma sposób zaprezentowania poszczególnych towarów. Co wicej, wielu projektantów na prezentacji towarów buduje image sklepu internetowego. Dlatego te wane jest, aby wygospodarowa odpowiednio duo miejsca, aby pokaza w ciekawej formie potencjalnym klientom, co mamy im do zaoferowania. Gdzie to zrobi ? Takich miejsc jest kilka, jednak najwaniejszym z nich jest obszar na rodku strony, pomidzy lew a praw czci, pod górn stref z logotypem i ikonami narzdziowymi. Ten obszar sklepu zazwyczaj dzieli si jeszcze na takie dziay jak np. „nowoci” lub „promocje”. Oprócz tego wielu wacicieli sklepów internetowych decyduje si na eksponowanie asortymentu równie w innych miejscach na stronie gównej. Zazwyczaj wykorzystuj miejsce po lewej lub po prawej stronie, z tym e tam moliwoci prezentacji s o wiele bardziej ograniczone. Mimo to warto zastanowi si nad tak dodatkow form promocji wasnych towarów.

Newsletter Newsletter jest z kolei elementem, który zazwyczaj trzeba dopasowywa do caej ukadanki. Naley jednak wzi pod uwag to, e im lepiej bdzie umiejscowiony, tym okae si bardziej skuteczny. Gdzie go zatem umieci w sklepie? Jedn z moliwoci jest prawa kolumna, szczególnie dla sklepów, które maj dugie menu po lewej stronie. Na prawej kolumnie powinnimy umiejscowi go moliwie wysoko. Drug moliwoci jest lewa strona, pod lub nad menu nawigacyjnym, w zalenoci od tego, jakie jest ono dugie. Pamitajmy, e im lepiej umiejscowimy newsletter, tym bdzie skuteczniejszy.


Rozdzia 18. i Rozmieszczenie najwaniejszych elementów w sklepie internetowym

109

Wane informacje Kady sklep powinien równie wygospodarowa miejsce na stronie gównej, które zawiera bdzie odnoniki do najwaniejszych informacji dotyczcych patnoci, kosztów i sposobów wysyki czy czasu realizacji zamówie. Które miejsce bdzie zatem najlepsze? Osobicie proponuj praw kolumn sklepu. Dlaczego akurat praw? Zakadajc, e lew przeznaczamy na menu z kategoriami produktów, prawa kolumna wydaje si bardziej odpowiednia.

A zatem — utoniemy w szarzy nie? Tyle o podstawowych elementach. Tworzc sklep, w którym wszystkie czci umieszczone s wedug standardowych wskazówek i zalece, mona obawia si, e bdzie on kolejnym nudnym i szarym miejscem w internecie. Moim zdaniem na to, czy tak bdzie, nie maj wpywu powysze standardy. Powinnimy skupi si na tym, aby zachowujc najwaniejsze zalecenia, nie uton w szarzynie. Jak to zrobi ? Od innych mog odróni nas grafika, dobrze dobrane kolory, jako prezentacji asortymentu, ale równie to, co bdziemy mie do powiedzenia naszym odwiedzajcym.

Jak_zalozyc_skuteczny_i_dochodowy_sklep_internetowy_Wydanie_II_sklew2  
Advertisement