Page 1

Allegro. Jak marzenia zmieniaæ w pieni¹dze Autor: Wojciech Kyciak ISBN: 978-83-246-2488-1 Format: A5, stron: 152

Najtañszy sposób na wejœcie do œwiata e-biznesu! • Poznaj regu³y gry • Opracuj skuteczn¹ strategiê • Zwiêkszaj sprzeda¿… i zyski! Sprzeda¿ poprzez serwisy aukcyjne to obecnie najprostsza i najtañsza forma prowadzenia dochodowego biznesu. Co wa¿ne, klient, który trafia na Twoj¹ aukcjê, w wiêkszoœci przypadków jest naprawdê zainteresowany zakupem, a samo wystawienie przedmiotu do sprzeda¿y nie wymaga od Ciebie ani wiele pracy, ani ponoszenia du¿ych kosztów. Nie musisz tak¿e przejmowaæ siê czynszem za powierzchniê sklepow¹ ani spêdzaæ ca³ego dnia za lad¹. Wystarczy w zaciszu w³asnego domu raz dziennie sprawdziæ, jakich zakupów dokonano u Ciebie, i niezw³ocznie wys³aæ zamówione towary. To naprawdê jest a¿ takie proste! Ksi¹¿ka „Allegro. Jak marzenia zmieniaæ w pieni¹dze” poszerzy Twoj¹ wiedzê na temat zak³adania i sprawnego prowadzenia biznesu w serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Nauczysz siê ustalaæ strategie cenowe i zasady obowi¹zuj¹ce na Twoich aukcjach, opracujesz tak¿e wygl¹d stron i dowiesz siê, jak atrakcyjnie prezentowaæ swoje produkty. Przeczytasz tak¿e o tym, jak sprawiæ, by coraz wiêcej osób odwiedza³o Twoje aukcje, i jak dbaæ o satysfakcjê klienta. Ponadto poznasz zalety i wady ró¿nych form p³atnoœci oraz ustalisz kwestie obs³ugi posprzeda¿owej. Wszystko po to, abyœ móg³ odnieœæ sukces jako wiarygodny i solidny sprzedawca – i osi¹gaæ coraz wiêksze zyski! • Zalety i wady sprzeda¿y na aukcjach internetowych • Wybór serwisu aukcyjnego i asortymentu • Strategia cenowa i szacowanie zysków • Pierwsze kroki z Allegro • Ustalanie zasad na w³asnych aukcjach • Tworzenie strony aukcji i strony „O mnie” • Przygotowywanie listu do klientów • Pierwsze aukcje i zwiêkszanie sprzeda¿y • Obs³uga klienta i rodzaje p³atnoœci • Wysy³ka i obs³uga posprzeda¿owa • Zdobywanie sta³ych klientów i kreowanie marki

Na co czekasz? Ju¿ dziœ mo¿esz za³o¿yæ w³asny biznes na Allegro!


Spis treci

O autorach Wstp

7 9

1.

Dlaczego wanie aukcje? Zalety sprzeday na aukcjach Wady sprzeday na aukcjach

11 11 14

2.

Zaczynamy Kt贸ry serwis aukcyjny? Czym handlowa?

17 17 18

3.

Ustalamy strategi cenow Czym jest strategia cenowa? Rodzaje strategii cenowej Jak walczy z cen? Poziom cen Co dalej?

21 21 22 23 24 25

4.

Szacujemy zyski Liczymy Co dalej?

27 27 29

5.

Pierwsze kroki z Allegro Rejestracja Panel uytkownika

31 31 33


4

6.

ALLEGRO. JAK MARZENIA ZMIENIA W PIENI DZE

Ustalamy zasady obowizujce na naszych aukcjach Podstawowe zasady Zasady dodatkowe Zasady na aukcjach uytkownika Rumunek — studium przypadku Gdzie zamieci informacje o zasadach?

39 39 44

7.

Tworzymy stron aukcji Z czego powinna skada si strona aukcji? Wygld aukcji W jaki sposób sprawnie zarzdza wygldem aukcji?

51 51 55 56

8.

Strona O mnie Czy strona O mnie jest potrzebna? Co zamieci? Krok po kroku Jak zamieci?

59 59 60 63

9.

Przygotowujemy list do klientów Jak powinien wyglda list do klientów?

67 67

45 49

10. Wystawiamy pierwsze aukcje Formularz sprzeday Opcje dodatkowe — na co si zdecydowa? Cennik Allegro

73 73 75 77

11. Zwikszamy sprzeda na naszych aukcjach W jaki sposób zwiksza sprzeda? Zwikszanie sprzeday poprzez oferowanie produktów komplementarnych — studium przypadku

79 79

12. Obsuga klienta E-mail Telefon Odbiór osobisty A moe Meneder Sprzeday? Studium przypadku

87 88 91 93 94 94

13. Patnoci Jakie rodzaje patnoci wybra? Jak paci Allegro?

83

99 99 104


SPIS TRE CI

5

14. Wysyka Jak pakowa? Jak wysya?

105 105 108

15. Obsuga posprzedaowa

113

16. Zdobywamy staych klientów Obsuga klienta to podstawa Sprawdzamy, czy nasza brana ma staych klientów — studium przypadku Na koniec

121 122

17. Kreujemy mark na aukcjach Konkretne sposoby kreowania marki na aukcjach

131 132

18. Jak nie da si konkurencji?

137

Skorowidz

126 130

145


R O Z D Z I A 18.

Jak nie da si konkurencji?

Znajdujemy si prawie przy kocu ksiki. Jeeli dobrne do tego momentu, na pewno jeste zainteresowany sprzeda na aukcjach. Przed Tob jeszcze duga droga, zanim wystawisz pierwsze aukcje i zaczniesz sprzedawa . Potem czeka Ci, drogi Czytelniku, bój z konkurencj. Aukcje internetowe staj si na tyle atrakcyjne dla firm rónego rodzaju, rónej wielkoci, e w zasadzie bardzo trudno w tej chwili znale bran, w której konkurencji nie ma. Tak wic decydujc si na sprzeda na aukcjach, musisz by przygotowany, e atwo nie bdzie. W tym rozdziale przygotowalimy spis najwaniejszych elementów, od których zaley ostateczny sukces. Musisz zadba o to, aby w tych dziedzinach osign jak najwiksz przewag nad konkurencj. 1.

Cena. Kwestia ceny wydaje si kluczowa na takim rynku, jak aukcje internetowe. To wanie tutaj znale mona najwicej osób polujcych na okazj, gotowych szuka towaru godzinami, aby w ostatecznoci kupi go o kilka zotych taniej. Tym tropem podaj równie sprzedawcy. W obliczu ogromnej konkurencji wielu z nich stara si wyprzedza innych wanie cenami, decydujc si tym samym na bardzo niskie mare. Nie s one oczywicie na tyle niskie, eby nic nie zarobi . Warto zda sobie spraw, e w wielu przypadkach sprzedawcy nastawiaj si w pierwszej kolejnoci na uzyskanie moliwe najwikszego obrotu, który bdzie gwarantem uzyskania


138

ALLEGRO. JAK MARZENIA ZMIENIA W PIENI DZE

korzystniejszych cen u dostawców, a w ostatecznoci zarobienia wikszych pienidzy. Bd tego wiadom, zanim zniechcisz si pierwszymi zarobkami, które mog nie by oszaamiajce. 2.

Towar. Sprawa, wydawaoby si, logiczna, a nie wszyscy zdaj si o tym pamita . Nie zawsze liczy si tylko i wycznie cena. Wielu klientów chtnie zapaci wicej, jeeli otrzyma co lepszego. Dlatego te powinnimy zawsze du uwag kierowa na to, aby oferowany towar by najlepszej jakoci. Jak mylisz, jak dugo utrzyma si biznes, który bazuje na fatalnej jakoci odtwarzaczach DVD w bardzo korzystnej cenie? Z pewnoci nie jest to biznes przyszociowy. Pocztkowo dobra sprzeda z czasem bdzie si zmniejsza za spraw komentarzy, a take braku staych klientów (w kocu kto drugi raz bdzie chcia kupi co, co popsuje si po tygodniu). Dobierajc towar, nie zwracaj uwagi tylko i wycznie na cen. Sprawd, co za ni otrzymasz. Wybieraj oferty, w których stosunek ceny do jakoci jest najlepszy.

3.

Komentarze. Komentarze to, naszym zdaniem, trzeci co do wanoci element, który ma wpyw na atrakcyjno oferty. W zasadzie kady dowiadczony sprzedawca na aukcjach moe opowiedzie histori, w jaki sposób wzrastay jego obroty wraz ze wzrostem liczby komentarzy. Oczywicie takie zjawisko wystpuje do pewnego momentu, ale dobitnie wiadczy o tym, jak wane dla klientów jest to, czy sprzedawca ma duo pozytywnych komentarzy. Na dodatek bardziej dociekliwi klienci sprawdz, w jaki sposób zdobye te komentarze — sprzedajc oówki (nacisk na szybkie zdobycie komentarzy) czy te handlujc cay czas towarem ze swojej brany (zgodnie z przysowiem: „Nie od razu Kraków zbudowano”). Co wicej, bardzo wane dla wielu jest take to, w jaki sposób tumaczysz si z komentarzy negatywnych lub neutralnych. Obraajc swoich kontrahentów (nawet jeeli masz racj), zaprezentujesz si w zym wietle. Pamitaj o tym, zanim zdecydujesz si


JAK NIE DA SI KONKURENCJI?

139

napisa o kilka sรณw za duo. Znamy rรณwnie osoby, ktรณre zwracaj szczegรณln uwag na komentarze z ostatnich 30 dni. Robi to zazwyczaj po to, aby sprawdzi , jak wyglda jako obsugi w ostatnim czasie (w kocu obsuga klienta nie musi sta na tym samym poziomie przez cay czas handlowania). 4.

Status Super Sprzedawcy. Kolejnym wanym elementem atrakcyjnoci oferty jest status Super Sprzedawcy. Trzeba sobie na niego zapracowa (pisalimy o tym kilka rozdziaรณw wstecz), ale z pewnoci warto. Dla wielu uytkownikรณw aukcji, szczegรณlnie tych pocztkujcych, jest to najlepszy dowรณd, e transakcja nie jest obarczona ryzykiem. Klienci, ktรณrzy kupuj u Super Sprzedawcรณw, czsto w ogรณle nie czytaj ich komentarzy, tylko po prostu zamawiaj. Status Super Sprzedawcy dowodzi rรณwnie, e dla tego sprzedawcy sprzeda na aukcjach nie jest zajciem z doskoku. Aby uzyska taki status, towar naley mie stale w obrocie. A to dla klienta bardzo wany znak โ€” szczegรณlnie w takich kwestiach, jak gwarancja, zwroty czy obsuga posprzedaowa. Przecitny klient uwaa, susznie zreszt, e Super Sprzedawca nie zwinie interesu nagle i nie zostawi go z problemem. Niewtpliwie posiadanie tego znaczka znacznie zwiksza zaufanie wrรณd klientรณw, ktรณrzy maj o wiele mniejsze obawy przed kupnem towaru na aukcji.

5.

Czas realizacji zamรณwienia (dostpno towaru). Klienci kupujcy towary na odlego s coraz bardziej wymagajcy. Kiedy wystarczyo im, e nie zostali oszukani i otrzymali zamรณwiony towar. Teraz stawiaj coraz wicej warunkรณw. Jednym z nich jest to, eby zamรณwiony towar dotar do nich jak najszybciej. Dlatego te na aukcjach powinnimy informowa o czasie realizacji zamรณwienia. Jeli tego nie zrobimy, stracimy wielu klientรณw na etapie przegldania oferty. Z naszych dowiadcze wynika, e najlepsze komentarze i najwiksz sprzeda maj zazwyczaj ci sprzedawcy, ktรณrzy oferowany towar wysyaj bezporednio z magazynu lub swojej siedziby (nie sprowadzaj go od dostawcy po otrzymaniu


140

ALLEGRO. JAK MARZENIA ZMIENIA W PIENI DZE

zamówienia). Dlatego te staraj si mie w ofercie jak najwicej takich produktów. Jeeli nie jest moliwe posiadanie w magazynie wszystkich oferowanych produktów, postaraj si chocia o cz . Zawsze informuj o czasie realizacji zamówienia. Rób to sumiennie, poniewa jeeli bdziesz przesadza co do szybkoci wysyki, prawda wyjdzie na jaw w komentarzach. 6.

Wysyka. Dla wielu klientów jest to równie jeden z waniejszych elementów. Szczególnie wtedy, gdy oferowane produkty mieszcz si raczej w niskim przedziale cenowym. Czsto wród kupujcych rodzi si wtedy pytanie, czy warto oszczdza na aukcjach kilka zotych, aby zapaci za wysyk wicej, ni wynosz te oszczdnoci, czy te moe lepiej uda si do sklepu w centrum miasta, gdzie zakupimy by moe nieco droej, ale za wysyk nie zapacimy. W branach, gdzie przedzia cenowy jest wyszy, ten problem w zasadzie zanika, ale wci pozostaje kwestia kosztów wysyki w stosunku do kosztów wysyki konkurentów. W zasadzie kady kupujcy na aukcjach wylicza, ile musi zapaci , sumujc faktyczn cen towaru i koszt wysyki. Dlatego te niezmiernie wane jest, aby nie ustpowa w tym wzgldzie konkurentom. Nie moemy równie pozosta w tyle, jeli chodzi o proponowane warianty dostarczenia przesyki. Mamy na myli przede wszystkim umoliwienie korzystania z usug firm kurierskich jako dopenienie oferty Poczty Polskiej. Temu tematowi wicej uwagi powicilimy w rozdziale dotyczcym wysyki.

7.

Specjalizacja. Dla wielu potencjalnych klientów wane jest, czy osoba, u której zakupimy produkt, specjalizuje si w sprzeday, czy sprzedaje go tylko dodatkowo. Ci pierwsi, rzecz jasna, s o wiele milej widziani. Kady woli kupowa u specjalistów, którzy zajmuj si sprzeda tylko i wycznie w danej brany. Takie osoby zazwyczaj maj wiksz wiedz na temat sprzedawanego towaru, a w swojej ofercie mog mie produkty, które klient dokupi jako produkty komplementarne. Ta ostatnia cecha jest oczywicie bardzo podana, poniewa, jak ju pi-


JAK NIE DA SI KONKURENCJI?

141

salimy kilka razy w tej ksice, wielu uytkownikรณw nie poprzestanie na zakupie jednego produktu. 8.

Kontakt. Jedn z cech dobrej strony aukcji i dobrej strony O mnie jest waciwe zaprezentowanie dziau kontaktowego. W momencie gdy potencjalnym klientom damy moliwo kontaktu tylko i wycznie poprzez e-mail, szybko przekonamy si, jak duy bd popenilimy. Wystawiajc aukcj i podajc w widocznym miejscu numer telefonu, bardzo szybko przekonamy si, jak wana dla wielu klientรณw jest ta forma kontaktu. Zauwaalny staje si trend, e koniec rozmowy telefonicznej w zasadzie oznacza ubicie interesu i w chwil po odoeniu suchawki spywa zamรณwienie. Przyczyn tego zjawiska mona upatrywa przede wszystkim w tym, e bardzo czsto potencjalny klient chce przekona si, czy ma do czynienia z powanym sprzedawc i czy ktokolwiek w ogรณle odbierze telefon i rozwieje jego wtpliwoci. Poprzez rozmow telefoniczn bardzo szybko moemy wzbudzi zaufanie osรณb dzwonicych. A wtedy do zoenia zamรณwienia pozostaje ju tylko kilka klikni . Podczas kilkuminutowej rozmowy mona rozwia wtpliwoci klienta i rozwiza jego problemy. Jeeli pewnie odpowiemy na pytania, chtnie zamรณwi wanie u nas. Coraz czciej sprzedawcy proponuj kontakt poprzez komunikatory internetowe, takie jak Gadu-Gadu, lub komunikatory gosowe, wrรณd ktรณrych prym wiedzie Skype. Nie bรณjmy si tej formy kontaktu โ€” szybko przekonasz si, jak chtnie korzystaj z niej kupujcy.

9.

Zdjcia. W branach takich, jak odzie, obuwie, biuteria dobre zdjcia to klucz do odniesienia sukcesu. Na szczcie wielu sprzedawcรณw zdaje sobie z tego spraw. Ty nie moesz by gorszy. Zawsze staraj si o jak najlepsze fotografie. Wykonuj je w miar moliwoci sprztem dobrej jakoci. Zadbaj o ujcia z kilku stron, zblienia (np. na metki przy ubraniach). Nie obawiaj si prezentowa kilku zdj na jednej aukcji. Jeeli i to bdzie za mao, zaproponuj chtnym dosanie dodatkowych zdj bezporednio poprzez e-mail.


142

ALLEGRO. JAK MARZENIA ZMIENIA W PIENI DZE

10.

Opis. Oprócz zdj elementem, w którym moemy by lepsi od konkurentów, s opisy aukcji. S one szczególnie wane w sytuacji, w której sprzedajesz uywane produkty. Wtedy klientów szczególnie mocno interesowa bdzie stan oferowanego towaru. O opisach wicej napisalimy przy okazji omawiania strony aukcji.

11.

Moliwo uzyskania faktury VAT, paragonu. Niektóre brane charakteryzuj si tym, e potencjalnymi klientami oka si firmy. A firmom bardzo czsto zaley na uzyskaniu faktury VAT. Powiniene w zasadach swoich aukcji napisa o tym, e oferujesz faktury VAT dla firm, a paragony dla klientów nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Ma to jeszcze jeden aspekt — firmy zazwyczaj budz wiksze zaufanie wród klientów, szczególnie w takich kwestiach, jak gwarancja na oferowane produkty, zwroty, wymiana towarów.

12.

Dostp do kont bankowych. Kolejnym elementem, który moe nas wyróni sporód konkurencji, jest dostp do kilku kont bankowych. Cz klientów lubi przeprowadza transakcje z tymi sprzedajcymi, którzy maj konto w tym samym banku co oni. Oczywicie ma to zwizek z opatami za przelew, które zazwyczaj nie istniej w przypadku przelewu midzy kontami w tym samym banku. Dodatkowym atutem bdzie równie skorzystanie z oferty Patnoci Allegro, o której ju pisalimy w tej ksice.

13.

Oprawa graficzna aukcji. Ostatnim elementem, który wymieniamy w tym rozdziale, jest oprawa graficzna. Coraz wiksza liczba uytkowników, planujc zakup, zwraca uwag na walory estetyczne strony. Najwaniejsza sprawa w tym przypadku to jasna tre w przyjemnej, nieodrzucajcej od ekranu formie.


JAK NIE DA SI KONKURENCJI?

143

Wojciech Kyciak: Które aspekty handlu aukcyjnego s, twoim zdaniem, kluczowe? Jerzy Ronkiewicz: Przede wszystkim atwo dotarcia z ofert do duej rzeszy kupujcych. Na pewno te brak koniecznoci mudnego promowania sklepu w wyszukiwarkach, atwo promocji i praktycznie natychmiastowa sprzeda. W.K.: W jaki sposób konkurujesz z firmami z tej samej brany? J.R.: Na to na pewno skada si wiele czynników. I na pewno nie tylko cena. Du rol odgrywa jako obsugi, szeroko asortymentu – ale te bez przesady, jako towaru, szybko wysyki, szybko odpowiedzi na maile, dostpno telefonu kontaktowego itd. Staram si stosowa wyróniajc si szat graficzn aukcji, jak najlepiej opisywa towar, mie jak najlepsze zdjcia. W.K.: W jakich elementach masz przewag? J.R.: Moim zdaniem moje atuty to dowiadczenie i specjalizacja. Znam si na tym, co sprzedaj, i potrafi klientowi doradzi . Mam te najwyraniej dobre opisy – wnioskuj to po tym, e wikszo konkurencji najzwyczajniej w wiecie zrzyna je ode mnie. Potwierdzaj to te klienci – cho by w rozmowach telefonicznych. I na pewno mam dobre zdjcia.

Allegro_Jak_marzenia_zmieniac_w_pieniadze_allpie  
Allegro_Jak_marzenia_zmieniac_w_pieniadze_allpie  
Advertisement