Page 1

KNIHOVNA PRO PŘEROV


míst ní ko

> DOPRAVA / ZÁSOBOVÁNÍ

i mun

es kac

poloze u jedné z hlavních Přerovských tras.

um ntr r ce mě

mí ídy II.tř os ice edm silnměr Př s

0

20

60

stn ík om

un ika ce

P

ní íst m

1:2000

Dopravní napojení parcely z hlavní silnice je vhodné v místě stávajících parkovišť. Stojí za zvážení zda jsou parkoviště schopna pojmout i provoz nové knihovny, nebo je třeba počet parkovacích míst výrazně navýšit.

třídy směr silnice IeI. pod Hostýnem Bystřic

mu ko

e ac nik

DOPRAVA / ZÁSOBOVÁNÍ

100 m

STRATEGIE PRO KNIHOVNU / MÍSTO 05

služby čtenářům 1300 m² > VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO KNIHOVNU

> PLOŠNÉ ROZDĚLENÍ STAVEBNÍHO PROGRAMU DLE FUNKCÍ

požadované stání dle stavebního programu: 1x stání pro služební auto 1x stání pro zásobování

skladové prostory 245 m² kancelářské prostory 204 m² ostatní prostory a zázemí 445 m²

36m počet stání dle výpočtu pro veřejnou stavbu městskou knihovnu 16m

> N = Oo.Ka +Po.Ka.K N - počet stání Oo - počet odstavných stání Po - počet parkovacích stání

?

60 m2 na 1000 obyvatel

160 kj

800 mm 1100 mm 120 a více

Ka - součinitel vlivu automobilizace služby čtenářům 2080 m² > PLOŠNÉ ROZDĚLENÍ STAVEBNÍHO PROGRAMU DLE FUNKCÍ

> N = 32,5 . 1 + 32,5 . 1 . 0,4 = 45,5 = 46 > N = 32,5 . 1 + 32,5 . 1 . 0,8 = 45,5 = 59 pro zbývající lokality

46m

počet parkovišť pro zaměstnance: 5 stání počet zaměstnanců knihovny : 25 osob

20m

kabina WC pisoár umývadlo sprcha

280 kj 290 – 310 kj / 1 m²

@

pojízdné regály 3,0 m 20 a více

pro lokality 1;2;7

skladové prostory 392 m² kancelářské prostory 327 m² ostatní prostory a zázemí 712 m²

1400 mm

40

1,0 0, 80 stavby mimo centrum a hist. jádro s dobrou obslužnos 0, 40 stavby v hist. jádru a pam. zóně s velmi dobrou dostupnos a obsluhou veř. dopravou

kabina WC pisoár umývadlo

100 – 130 kj / 1 m²

21m

Kp - součinitel redukce počtu stání

0,8 – 0,9 m² podlahové plochy

128 kj 192 kj

45 438 2700 m2

14m

p (služby čtenářům) 1300 /50 = 65 1 stání na 20m² užitné plochy parkovacích míst

1900 mm

1300 mm 32

2200 m² - čistá plocha

3,6 m 2,4 m

2200 m² x 1,6 = 3 481 m² - max. hrubá plocha

STRATEGIE PRO KNIHOVNU předdiplomní projekt autoři: Jakub Holas, Hana Liškutínová, Táňa Sojáková, Ondřej Stehlík, Pavel Steuer, Martin Šafář 159 stran.

Zabývali jsme se analýzou zadaného stavebního programu, studiem referenčních příkladů podobných českých i zahraničních knihoven. Analýzou Přerova jako takového a následně podrobným rozborem 10 vybraných lokalit s určitým potenciálem pro novou knihovnu. Jedna z nich byla i v této diplomové práci zpracovávané náměstí Přerovského povstání. Těchto 10 lokalit jsme se pokoušeli i objektivně srovnat a vyhodnotit. Další částí byl rozbor typologických a normativních podkladů a možného vývoje knihoven v budoucnosti.

> STUDIJNÍ A PRACOVNÍ MÍSTA 2,0 m² 2,5 m² s PC: 3 m² Zdroje:

hrubá plocha stání cca 690 m²

18m

pro lokality 1;2;7

hrubá plocha stání cca 885 m²

27m

pro zbývající lokality

> PLOŠNÉ ROZDĚLENÍ STAVEBNÍHO PROGRAMU DLE FUNKCÍ 690 m²

16m

max. hrubý objem knihovny je cca 14 400 m³

Osová vzdálenost

885 m²

30m

FUNKCE

VYBRANÉ TYPOLOGICKÉ KATEGORIE

STRATEGIE PRO KNIHOVNU / ZADÁNÍ

STRATEGIE PRO KNIHOVNU / KNIHOVNA

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ VŠECH LOKALIT

6

100%

nejlepší dostupnost

1/ DOSTUPNOST 1

lokalita 5/ KINO nejhorší dostupnost

Je umístění v této lokalitě pro město i čtenáře vhodné z

lokalita 8/ CHEMOPROJEKT

0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100% nejpříznivější matejkové vztahy

2/ MAJETKOVÉ POMĚRY

3

lokalita 2/ NÁMĚSTÍ TGM

Myslíte si na základě posouzení majetkových poměrů, že je tato lokalita vhodná pro stavbu knihovny?

7 4

7

lokalita 7/ KNIHOVNA 0%

> URBANISTICKÁ STRUKTURA PŘEROVA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100%

příležitostně využíváno ke společenským účelům, jinak slouží objekty městská struktura. Na jih a západ od centra se nachází městská část se smíšenou funkcí a úplnou prostorovou městskou strukturou. Ta je vymezena na západě železnicí a výrobou a na východě přechází do > URBANISTICKÁ STRUKTURA PŘEROVA hranice hranicezástavby zástavbyměstského městskéhocharakteru charakteru historické historickéjádro jádroměsta města městské městskéjádro jádro městský městskýcharakter charakterzástavby zástavby charakter bytové sídlištní zástavby charakter bytové sídlištní zástavby zástavba zástavbarodinnými rodinnýmidomy domy ostatní ostatní

lokalita 3/ KOSTEL nejhorší napojitelnost na veř. infrastrukturu

lokalita 7/ KNIHOVNA

Je lokalita dobře napojitelná na veřejnou infrastrukturu města? 0%

0

100

300

500 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100%

nejlepší prostorové podmínky

lokalita 5/ KINO

4/ PROSTOR Poskytuje lokalita dostatečné prostorové podmínky pro stavbu nové knihovny?

nejhorší prostorové podmínky

lokalita 7/ KNIHOVNA 0%

1:10 000

nejlepší napojitelnost na veř. infrastrukturu

3/ NAPOJITELNOST VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

URBANISTICKÁ STRUKTURA

SUBJETIVNÍ HODNOCENÍ LOKALIT

STRATEGIE PRO KNIHOVNU / MĚSTO

STRATEGIE PRO KNIHOVNU / ANKETA

PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT ANALYTICKÁ ČÁST DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


2011 Parcela se nachází na hranici, kde končí bloková zástavba městského typu a začíná solitérní výstavba z 50 - 70. let minulého století.

ORTOFOTO 1:5000 0

50

125

250 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


1936 Lokalita se nachází na rozmezí městské struktury a zástavby rozměrnými bloky venkovského typu. Tato byla kompletně asanována a nahrazena modernistickou rozvolněnou zástavbou převážně panelovými domy.

PLÁN PŘEROVA Z ROKU 1936 1:5000 0

50

125

250 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


SCHWARZPLAN 1:5000 0

50

125

250 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


ANALÝZA MĚSTSKÉ ZELENĚ V Přerově a také v okolí parcely se nachází dostatek dostupné a rekreaci sloužící městské zeleně.

300 M

MODERNISTICKÁ SOLITÉRNÍ ZÁSTAVBA

NÁMĚSTÍ SVOBODY Stejně jako náměstí Přerovského povstání se pyšní názvem náměstí, nicméně je zde plně fungující a stromy zarostlý park. Od parcely je vzdálen asi 5 minut chůze a pro lidi hledající místo k rekreaci v dostupné vzdálenosti určitě bude lepší volbou.

se nachází ve velké míře na jih a na západ od parcely. Bytové domy zde nabízí dostatek zeleně ve svém bezprostředním okolí.

Při konfrontaci s náměstím Přerovského povstání se tedy nabízí otázka, zda-li park této velikosti je za daných podmínek využitelný. Jak naznačí další schéma v této práci, má několik nedostatků. Nová knihovna by mohla být aktivátorem, který mu dodá řád a v neposlední řadě zmenší jeho rozlohu, takže bude lákavým prostorem k rekreaci pro uživatele z bezprostředního okolí. V tomto případě lze tedy ohodnotit možnost zastavět část městské zeleně jako pozitivum a příležitost.

600 M 1000 M

MĚSTSKÝ PARK MICHALOV Nabízí neporovnatelně větší a kvalitnější plochy k rekreaci, vzdálenost odpovídá 15 minutám chůze.

NÁBŘEŽÍ BEČVY Fungující poklidné nábřeží s cyklostezkami jen ve vzdálenosti 10 minut chůze od parcely.

ANALÝZA MĚSTSKÉ ZELENĚ DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


PARK ČI PARKOVIŠTĚ ?

ANALÝZA PARKU Hluk od silnice se šíří do parku Park či parkoviště? ...příliš mnoho plochy pro dopravu v klidu

NEVHODNÁ ZELEŇ ZADNÍ FASÁDA

Nevhodně umístěná zeleň: množství keřů uprostřed parku blokuje prostor, tvoří úzké uličky, zabraňuje v rozhledu. Prostory parku jsou roztříštěné a nevyužitelné. Kino Hvězda nastavuje "zadní tvář" městu a parku

HLUK

ANALÝZA PARKU DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


URBANISTICKÝ KONCEPT: Knihovna se hmotou stává protipólem kina Hvězda.

KINO

Í

ÁN

V BO

RK PA

SO

ZÁ KNIHOVNA

IC

UL TÍ

E

S MĚ

Přidává se tak do "kampusu" budov veřejných, obchodních i sakrálních na okraji užšího centra města s výbornou dopravní dostupností a prostorovými možnostmi.

Budova striktně vymezuje prostory na všechny čtyři strany a dodává místu chybějící řád. Předprostorem se stává dlážděná piazetta. Fasáda knihovny spolu s další městotvornou budovou, kostelem sv. Michala, definuje ztracené náměstí Přerovského povstání. Zásobování, vstup a parkování zaměstnatnců se otáčí k zadní fasádě kina, která byla dříve vystavena pohledům lidí přicházejících pěší zónou z centra města.

Y

OV Y

É

D BU

JN

BU

OV

Ň LE

É

JN Ň

ŘE

D BU

ZE

ŘE VE LE ZE

VE

É

JN

ŘE VE

V ulici Šírava je zklidněna doprava a koncentrováno parkování, stává se pěším korzem s alejí stromů mezi kinem, školou, knihovnou a kostelem. Park je knihovnou odcloněn od rušné silnice, je jasně definován jeho tvar - zelený pás mezi veřejnými budovami. Vymístěním a skrytím části parkovacích ploch získává nové prostorové možnosti.

DO

VY

URBAN. KONCEPT DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


ŘEŠENÍ PARKU: Liniová zeleň po obvodu, vymezuje prostor parku od silnice, kombinovaná s keři v místech, kde je žádoucí i vizuální a zvuková bariéra Parkování integrované do parku - využití travních mřížek, dláždění prorůstajícího travou, stromů mezi stáními. Velká zatravněná plocha pro volné aktivity, velkorysý prostor vymezen liniovou zelení po obvodu Hustý porost stromů pomáhá odclonit park od silnice a tvoří stinné místo, kontrast k otevřené ploše trávníku.

ŘEŠENÍ PARKU DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ: Počet parkovacích stání v prostoru parku je minimalizován a i tyto zbývající plochy parkování jsou řešeny jako integrované do parku.

44

Parkování je koncentrováno do ulice Šírava. Provoz zde lze zklidnit případně ho učinit jednosměrným, celý blok lze snadno vedlejší ulicí objet dokola. Stav: 11+36+54 = 101 parkovacích míst

34 45

Návrh: 45+34+44 = 123 parkovacích míst Vzhledem k faktu, že v lokalitě se v současné době nachází velmi mnoho parkovacích míst, navrhuji parkovací kapacity příliš nezvyšovat. Je rovněž možno využít kapacitu pro kino, jehož provozní hodiny se s knihovnou většinou míjí. Toto řešení je taktéž v souladu se současným trendem upřednostňování hromadné dopravy a cyklistické dopravy. Lokalita je velice dobře dostupná sítí cyklostezek a nachází se v docházkové vzdálenosti 15 minut z většiny sídelních částí města. Variantou je řešení podzemního parkování v jednom podlaží pod knihovnou, které by poskytlo 56 parkovacích míst. To téměř odpovídá množství, které je dle ČSN 73 6110 nutné pro knihovnu této velikosti a v této lokalitě (N = Oo.Ka +Po.Ka.Kp, N = 32,5 . 1 + 32,5 . 1 . 0,8 = 45,5 = 59). Toto řešení by však stavbu výrazně prodražilo.

54

11 36

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


ce ntr um u listopad Tř. 17.

ZUŠ

kostel sv. Michala

Kom

ens

kéh

o

nám. Přerovského po

vstání

SO U

í raž nád

Ší

ra va SO Š

zd stř ra ed v šk otn ní ola ic ká

íú

řad

va

čn

rmo

an

Wu

fin

a zd vě H o kin

c Če

ho

va

ŠIRŠÍ VZTAHY OD

o sc Te

1:1000 0

10

25

50 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


kostel sv. Michala

Ko

ns me

kéh

o

nám. Přerovského po

vstání

Ší

ra

va

ní vá c i bo a n so s t zá a m ě /z da ěz v oH kin

SITUACE 1:500 0

5

12

25 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


FOTODOKU -MENTACE DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


FOTODOKU -MENTACE DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


VIZUALIZACE

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


KN IHOV NA ZAMĚSTNANCI + ZÁZEMÍ

SÁL

DOSTUPNOST

Návaznost na centrum města, na pěší zónu k hlavnímu náměstí. Přímá trasa k nádraží, poloha na hlavní cyklotrase. Zejména však ideální pěší dosažitelnost, okruh 15 minut chůze pokrývá 64% sídelních oblastí Přerova. Dostupnost knihovních fondů - koncept otevřených skladů integrovaných do volného výběru dle soudobých trendů. Nižší nároky na obsluhu zaměstanci, bohatší možnosti výběru pro uživatele.

PŘÍVĚTIVOST

Stavba lákající ke vstupu, otevřená, světlá, s množstvím intimních koutů i prostor k setkávání. Knihovna uprostřed zeleně. Přírodní materiály, barevnost.

MULTIFUNKČNOST

Budova nenabízející jen funkci knihovny, ale i společenského a kulturního centra. Předělitelný sál nabízí návaznost na kavárnu. Možnost využití mimo provozní hodiny knihovny uzavřením hlavního schodiště.

VARIABILITA

Prostory pro veřejnost řešeny jako open-space, maximální variabilita bez dělících příček, kvalitu vnitřního uspořádání definuje mobilář, který nabízí nesčetně možností. Koncept expozičního pavilonu, který může být kdykoliv přestavěn až morálně zestárne.

JEDNODUCHOST

Přehlednost provozu, snadná orientace, možnost obsluhy minimem zaměstananců.

KAVÁRNA -ČÍTÁRNA

FOYER

BEZBARIÉROVOST

Provoz pouze ve dvou podlažích, minimální nutnost vertikálních komunikací. Knihovna pro všechny bez rozdílu.

KONCEPT Dvě desky, dvě hmoty. Sokl versus předsazená hmota samotné knihovny. Tektonický princip sloup-architráv se snoubí s Corbusierovským Dom-inem, konstrukce je čitelná navenek. Knihovna dominuje i vnitřním prostorem. Jasným, otevřeným, modulovaným pouze mobiliářem - regály knihovny. Umožňuje tvořit velkorysé prostory i intimní zákoutí. Variabilita nutná v současné digitalizující éře, kdy se nároky na prostor knihovny se dynamicky se mění.

VELKORYSOST

Budova budící pozornost výraznou horizontalitou. Navazuje na téma monumentality klasických veřejných staveb. Otevřený vniřní prostor.

INTIMITA

V konstrastu k otevřenému prostoru nabízí knihovna i skrytá zákoutí mezi regály, ke konteplaci či studiu, s výhledem do zeleně.

„Knihovna má být obývacím pokojem města“ Rem Koolhaas „Člověk s knihou jde ke světlu, přece nepůjde patnáct metrů k lampě“ Luis I. Kahn

PROSVĚTLENOST

Denní osvětlení jako základní kámen návrhu knihovny. Fasáda nabízí velké plochy prosklení, svojí výraznou plasticitou však slouží jako stínící a rozptylová plocha, aby byly zároveň minimalizovány nežádoucí tepelné zisky v letních obdobích. Okna dotažená ke stropu umožňují prosvětlení do hloubi dispozice. Významným prvkem je i horní osvětlení.

EKOLOGIČNOST A EKONOMIČNOST

Kompaktní forma, prvky pasivního stínění, fasáda přizpůsobená orientaci ke světovým stranám, dostupné stavební techniky, nepodsklepená stavba, jednoduchost provozu, využití dešťových odpadních vod k provozu budovy a zavlažování parku. Noční předchlazování betonové konstrukce v létě, akumulace tepla v zimě.

KONCEPT DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


ASOCIACE DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


A

sklad nábytku 52 m2

pracovna / služby

prac. / sl.

pracovna / doplňování

příprav. a balení

37 m2

15 m2

38 m2

23 m2

odpad 11 m2

chodba 175 m2

šatna / zaměstnanci 13 m2

ředitelství 20 m2

pracovna / ekon. 29 m2

kuchyňka 31 m2

wc / zaměstnanci 22 m2

úklid.

správce sítě

4 m2

13 m2

wc 40 m2

pracovna / čítárna 14 m2

servr.

sklad

12 m2

14 m2

archiv

technika

19 m2

46 m2

sál 156 m2

kavárna / čítárna 233 m2

foyer 212 m2

B

B sklad 5 m2

šatna 33 m2

1NP A

1:200 0

2

5

10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


A

Studovna pro děti 60 m2

Děti - volný výběr 286 m2

Fond pro děti 36 m2

Fond výměnný 51 m2

Fond studovny 88 m2

PC učebna 48 m2

Pracovna 95 m2

Studovna wc / zam.

wc

13 m2

26 m2

125 m2

Fond pro dospělé 122 m2

B

Hudební oddělení

B

85 m2

Dospělí - volný výběr 609 m2

2NP 1:200 A

0

2

5

10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


VIZUALIZACE

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


VIZUALIZACE

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


+ 9,950

+ 4,500

±0,000

ŘEZ 1:200 0

2

5

A 10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


+ 9,950

+ 4,500

±0,000

ŘEZ 1:200 0

2

5

B 10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


SZ

POHLED 1:200 0

2

5

10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


JZ

POHLED 1:200 0

2

5

10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


JV

POHLED 1:200 0

2

5

10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


SV

POHLED 1:200 0

2

5

10 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


VIZUALIZACE

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


SV 60%

SCHÉMA FASÁD: Fasáda reaguje na orientaci ke světovým stranám a s respektem na požadavek dokonalého prosvětlení interiéru řídne a zhuštuje se od severu k jihu. Číslo vyjadřuje procento prosklených ploch fasády.

SZ 57%

JV 46%

JZ 45%

SCHÉMA FASÁD DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


7 650

Stavba je založena desce vyztužené roštem. Opatření proti promrzání zeminy pod deskou je provedeno tepelnou izolací XPS. V případě zjištění nepříznivých půdních podmínek je možno doplnit desku o piloty.

6 250

9 000

8 400

Konstrukce je řešena jako monolitický žb skelet, kombinovaný hlavicový a stěnový systém. Přízemí je řešeno zejména nosnými žb stěnami naproti tomu v patře jsou hlavicové sloupy a ztužující jádro.

7 800

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA:

8 000

8 000

8 000

9 500

5 600

8 000

8 000

8 000

9 500

6 250

9 000

8 400

7 800

7 650

5 600

KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 1:500 0

5

12

25 M

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


+ 9,950

400

400

300 350

600

D3

1300

600

220

P2

4200

4 550

+ 8,700

D2

400

400

300

100

+ 4,500

1900

1300

500

3700

4200

+ 3,700

P1

400

±0,000 - 0,200

230

D1

ŘEZ FASÁDOU 1:50 0 500

1200

2500 MM

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


5 MM 80 MM

STRUKTURÁLNÍ FASÁDA - AL PROFIL NASAZOVACÍHO SYSTÉMU KOTVENÝ DO RÁMU Z DUBOVÉHO DŘEVA 150 X 50 MM, UCHYCENO K ŽB KONSTRUKCI POMOCÍ OCELOVÝCH L PROFILŮ 100 X 250 MM A DŘEVĚNÉHO PODKLADNÍHO PROFILU 100 X 50 MM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOKL ŘEŠEN SYSTÉMOVÝM AL PROFILEM S TEPELNOU IZOLACÍ, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA S PAROTĚSNOU PÁSKOU

KAUČUKOVÁ PODLAHA SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ /PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 1 MM SEPARAČNÍ FOLIE 150 MM TEPLENÁ IZOLACE - EPS 1,5 MM HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE 300 MM ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA 100 MM PODKLADNÍ BETON ROSTLÁ ZEMINA ±0,000

VENKOVNÍ DLAŽBA - ŽULOVÉ KOSTKY V PÍSKOVÉM LOŽI

1 MM

GEOTEXTILIE ZÁSYP - KAČÍREK S DRENÁŽNÍ TRUBKOU 1,5 MM HYDROIZOLACE 2X ASFALTOVÝ PÁS 150 MM NENASÁKAVÁ TEPLENÁ IZOLACE - XPS ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA

D1

DETAIL ŘEZ 1:10 0

10

25

50 MM

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


DOLNÍ ÚCHYT DŘEVĚNÉHO STÍNÍCÍHO PRVKU - PÁSOVÁ OCEL TL. 2 MM UCHYCENA NA OCELOVÉM PROFILU BODOVĚ UCHYCENÉM DO ŽB PRVKU

5 MM 80 MM

KAUČUKOVÁ PODLAHA SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ /PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 1 MM SEPARAČNÍ FÓLIE 30 MM KROČEJOVÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA 300 MM ŽB STROPNÍ DESKA NA HLAVICOVÝCH SLOUPECH 100 MM TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA 50 MM PREFAB. BETONOVÝ PODHLED NA NOSNÝCH PROFILECH

+ 4,500

STÍNÍCÍ PRVEK - ŽB MONOLIT, POHLEDOVÁ KVALITA, KOTVENÝ POMOCÍ PŘESAHUJÍCÍ VÝZTUŽE DO NOSNÉ ŽB DESKY S PŘERUŠNÍM TEPELNÉHO MOSTU NOSNÝM TEPELNĚ-IZOLAČNÍM PRVKEM

STRUKTURÁLNÍ FASÁDA - AL PROFIL NASAZOVACÍHO SYSTÉMU KOTVENÝ DO RÁMU Z DUBOVÉHO DŘEVA 150 X 50 MM, UCHYCENO K ŽB KONSTRUKCI POMOCÍ OCELOVÝCH L PROFILŮ 100 X 100 MM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA S PAROTĚSNOU PÁSKOU

+ 3,600

D2

DETAIL ŘEZ 1:10 0

10

25

50 MM

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


+ 9,950

100 MM 1 MM 1,5 MM 200 MM 150 MM 1,5 MM 300 MM 350 MM 50 MM

KAČÍREK GEOTEXTILIE HYDROIZOLAČNÍ PVC FOLIE SPÁDOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA PAROZÁBRANA - NATAVENÝ ASFALTOVÝ PÁS ŽB STROPNÍ DESKA NA HLAVICOVÝCH SLOUPECH INSTALAČNÍ MEZERA SDK PODHLED NA NOSNÝCH PROFILECH

ATIKA - ŽB KONSTRUKCE ZAIZOLOVANÁ MINERÁLNÍ VATOU A OPLECHOVANÁ TITANZINKOVÝM PLECHEM TL. 0,8 MM

STÍNÍCÍ PRVEK - ŽB MONOLIT, POHLEDOVÁ KVALITA, KOTVENÝ POMOCÍ PŘESAHUJÍCÍ VÝZTUŽE DO NOSNÉ ŽB DESKY S PŘERUŠNÍM TEPELNÉHO MOSTU NOSNÝM TEPELNĚIZOLAČNÍM PRVKEM

HORNÍ ÚCHYT DŘEVĚNÉHO STÍNÍCÍHO PRVKU - OCELOVÝ PROFIL TL. 2 MM BODOVĚ UCHYCENÝ DO ŽB PRVKU.

STRUKTURÁLNÍ FASÁDA - AL PROFIL NASAZOVACÍHO SYSTÉMU KOTVENÝ DO RÁMU Z DUBOVÉHO DŘEVA 150 X 50 MM, UCHYCENO K OCELOVÝM H PROFILŮM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA S PAROTĚSNOU PÁSKOU

+ 8,700

D3

DETAIL ŘEZ 1:10 0

10

25

50 MM

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


STRUKTURÁLNÍ FASÁDA - AL PROFIL NASAZOVACÍHO SYSTÉMU KOTVENÝ DO RÁMU Z DUBOVÉHO DŘEVA 150 X 50 MM, UCHYCENO K ŽB KONSTRUKCI POMOCÍ OCELOVÝCH L PROFILŮ 100 X 100 MM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA S PAROTĚSNOU PÁSKOU

100 MM 100 MM 300 MM 10 MM

PREFAB. BETONOVÝ PANEL TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA ŽB STĚNA OMÍTKA ŠTUKOVÁ

P1

DETAIL PŮDORYS 1:10 0

10

25

50 MM

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


STRUKTURÁLNÍ FASÁDA - AL PROFIL NASAZOVACÍHO SYSTÉMU KOTVENÝ DO RÁMU Z DUBOVÉHO DŘEVA 150 X 50 MM, UCHYCENO K OCELOVÝM H PROFILŮM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA S PAROTĚSNOU PÁSKOU

30 MM

STÍNÍCÍ PRVEK - DŘEVĚNÁ LEPENÁ DESKA - DOUGLASKA ZPEVNĚNÁ OCELOVÝMI L PROFILY A KOTVENÁ V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI K NOSNÉ KONSTRUKCI 550 MM VZDUCHOVÁ MEZERA 0,8 MM TITANZINKOVÝ KRYCÍ PLECH 200 MM TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA / ZPEVŇUJÍCÍ OCELOVÉ H PROFILY 150 X 150 X 4 MM KOTVENÉ K VÝZTUŽI NOSNÝCH ŽB DESEK 1 MM PAROZÁBRANA 2 X 12,5 MM SDK DESKA

P2

DETAIL PŮDORYS 1:10 0

10

25

50 MM

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


VIZUALIZACE

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12


POUŽITÁ LITERATURA: [1] NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 2000 [2] KURKA, Ladislav. Architektura knihoven. Praha: SKIP, 2011. ISBN 978-80-85851-20-5 [3] ČSN 73 6110 [4] HOLAS, LIŠKUTÍNOVÁ, SOJÁKOVÁ, STEHLÍK, STEUER, ŠAFÁŘ. Strategie pro knihovnu. Brno: FA VUT, 2012

LITERATURA

DP | MK V PŘEROVĚ | FA VUT BRNO | 2011/12

Diploma project  

Diploma project

Diploma project  

Diploma project

Advertisement