Page 1

Tytuł Wielkopolskie Dni Nauki

Sposób realizacji organizacja cyklicznych open day’s w jednostkach naukowo-badawczych, szczególnie uczelniach wyższych - open day dedykowane odrębnie 3 grupom odbiorców: dzieciom, młodzieży i dorosłym;

Cele Edukacja dla Innowacji

Spodziewane Efekty Zwiększenie świadomości społeczeństwa co do potrzeby prowadzenia badań naukowych, edukacji na poziomie wyższym oraz przydatności rezultatów tych działań Ocieplenie wizerunku naukowca, uczelni w oczach społeczeństwa Skracanie dystansu pomiędzy „zwykłym” życiem a badaniami naukowymi, uczelniami

- każdorazowo inne treści inny program takich spotkań w zależności od grupy docelowej - cel jednak wspólny, tj. otwarcie podwojów uczelni, laboratoriów, sal wykładowych, etc. - ocieplanie wizerunku naukowców oraz uczelni, zwiększanie społecznego przekonania co do potrzeby prowadzenia badań naukowych, edukacji na poziomie wyższym oraz przydatności rezultatów tych działań - każdorazowo treści, program jak i logistyka musi być dedykowana poszczególnym grupom Zapewnienie wyposażenia szkół i przedszkoli umożliwiającego realizację nowoczesnych treści nauczania

Program skierowany w szczególności do szkół i instytucji edukacyjnych oferujących kształcenie specjalistyczne i potrzebujące wyposażenia zgodnego z potrzebami pracodawców oraz klastrów, tak aby absolwenci byli przygotowani do obsługi wyspecjalizowanych maszyn i urządeń. Druga oś programu powinna iść w kierunku tworzenia pracowni kreatywnych w szkołach i przedszkolach, gdzie realizowane będą zajęcia z zakresu podnoszenia innowacyjności i kreatywności uczniów.

Edukacja dla innowacji

Wzrost dostosowania umiejetności absolwentów do potrzeb przedsiębiorców

Program popularyzacji nauk ścisłych oraz rozwijający kreatywność i umiejętność pracy grupowej wśród dzieci -

Program dla Wielkopolskich szkół podstawowych. “Wielkopolski tydzień młodego wynalazcy”. Odbywać się będzie raz w semestrze i składać z następujących elementów: 1. Praca nad prototypami wynalazków tworzonych z kartonów , mas plastycznych i innych łatwo dostępnych materiałów. Wynalazki są tworzone w grupach 4-5 osobowych. Szkoła przekazuje najlepsze prace na konkurs na szczeblu gminnym. Najlepsze prace są nagradzane – tablice multimedialne dla szkół, drobne nagrody dla dzieci. 2. szkoła zaprasza naukowców do współpracy, do pokazywania dzieciom ciekawych doświadczeń. Starsze klasy przygotowują pokazy dla klas młodszych.

Edukacja dla innowacji

Wzrost kreatywności wśród dzieci i młodzieży; Wzrost umiejętności pracy zespołowej; Budowanie kapitału społecznego w regionie;

Zapewnienie możliwości udziału dzieci i młodzieży na każdym poziomie nauczania w zajęciach stymulujących kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie, otwartość i tolerancję, zainteresowania naukowe, znajomość języków obcych, umiejętność realizacji projektów i rozwiązywania problemów opartych na wykorzystaniu wiedzy z różnych przedmiotów, działania w środowiskach wirtualnych, a także oceny i podejmowania ryzyka. Warsztaty dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych .

Program dla gmin na zakup pomocy naukowych dla szkół i realizację programów rozwijających kreatywność i innowacyjność - Pomoc będzie skierowana do gmin mających pomysł na rozwój innowacyjnej edukacj promującej postawy przedsiębiorcze, innowacyjne i kreatywne. Gminy muszą też wykazać się odpowiednią przygotowaną kadrą nauczycielską lub przedstawić plan szkoleń nauczycieli.

Edukacja dla innowacji

Wzrost kreatywności wśród dzieci i młodzieży; Wzrost umiejętności pracy zespołowej; Budowanie kapitału społecznego w regionie;

W celu zwiększenia akceptacji dla nowości i budowania kultury innowacji planowane są warsztaty z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych dla dzieci i ich rodziców. Warsztaty będą obejmować m.in. zajęcia z robotyki, warsztaty z eksperymentami fizycznymi i chemicznymi. Program dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych polegających na tworzeniu pomysłow na przedsiębiorstwa. Tworzenie symulacyjnych pracowni „mała firma”.

Edukacja dla innowacji

Wzrost kultury innowacji w regionie; Wzrost zaaangażowania rodziców w edukację dzieci i rozwój szkół - budowa kapitalu społecznego w regionie Wzrost umiejętności przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży;

W ramach programu tworzone są zespoły projektowe, które odwiedzają regionalne przedsiębiorswa pytając o aktualny ich stan, plany, problemy i przyszłość firmy. Na podstawie wywiadów przeprowadzanych w małych i średnich przedsiębiorstwach stworzona zostanie baza pomysłów będących podstawą do formułowania hipotez badawczych. Na podstawie tych hipotez magistranci wielkoposlkich uczelni przeprowadzą badania, które są odpowiedzią na potrzeby danego przedsiębiorstwa. Współpraca między studentem i firmą może być dalej kontynuowana. Programy rozwoju umiejętności informatycznych na obszarach wykluczenia cyfrowego oraz zastosowania informatyki w edukacji, umiejętności zawodowe związane z TIK

Edukacja dla innowacji

Wzrost umiejętności praktycznych wśród studentów; Wzost ilości wprowadzanych nowych rozwiązań w firmach;

Edukacja dla innowacji

Wzrost kompetencji uczniów i studnetów dotyczące technologii informatycznokomunikacyjncyh

Zawody przedsiębiorczości

Prace magisterskie w firmach

Promocja i rozwój kultury informatycznej

Edukacja dla innowacji


Program zmiany kultury innowacji Wielkoposka charakteryzuje się dość tradycyjną mentalnością, która może blokować otwartość na zmiany i akceptację innowacji. Przedsiębiorstwa innowacyjne powinny być częścią lokalnych ekosystemów innowacyjnych - muszą więc być doceniane i akceptowane przez wspólnoty lokalneProfesjonalnie przygotowany program, opracowany z udziałem socjologów i psychologów - finansujący oddolne inicjatywy dla lokalnego zakorzenienia innowacji uwzględniający dynamikę grup Program uspołeczniania nauki Uspołecznienie nauki pozwala kreować zainteresowanie izaagażowanie w rozwój tego sektora wśród mieszkańców i stymuluje rozwój postaw innwoacyjnych i kreatywnych. Program współfinansujący inicjatywy przybliżające naukę i angażujące mieszkańców w każdym wieku w jej realizację, w tym tworzenie uniwersytetów otwartych i organizacja wydarzeń i programów promujących udział w twotzeniu nauki. Wsparcie tworzenia i wdrażania Wsparcie tworzenia i wdrażania programów edukacji wyższej i zawodowej opracowywanych programów edukacji wyższej i i realizowanych we współpracy z pracodawcami zawodowej opracowywanych i realizowanych we współpracy z pracodawcami Monitorowanie zmian na rynku Monitorowanie zmian na rynku pracy i bieżące adaptowanie programów nauczania pracy i bieżące adaptowanie zawodowego i kształcenia ustawicznego do nowych trendów, a także organizacja kursów programów nauczania doskonalących i uzupełniających w ramach zidentyfikowanych potrzeb zawodowego i kształcenia ustawicznego do nowych trendów, a także organizacja kursów doskonalących i uzupełniających w ramach zidentyfikowanych potrzeb Dwuetapowy program wspierania Innowacje w zarządzaniu i zarządzanie innowacją – program dwustopniowy dla innowacji w MSP w sektorach przedsiębiorstw: 1 etap: diagnozowanie indywidualnych potrzeb tradycyjnych opraty na jako ustandaryzowana usługa świadczona przez IOB/asystenta innowacji; induwidualnej diagnozie potrzeb 2 etap: wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania, design za pośrednictwem dotacji/vouchera na realizację programu wdrożeniowego. Zindywidualizowane wsparcie dla MSP w odpowiedzi na potrzeby zdefiniowane za pośrednictwem ustandaryzowanej metodologii stosowanej przez profesjonalnego doradcę-duża efektywność wykorzystanych środków. Zgodność z programem RIS "Innowacyjne Przedsiębiorstwa".

Edukacja dla innowacji

Wzrost kultury innowacji w regionie

Edukacja dla innowacji

Wzrost kultury innwoacji w spoleczeństwie

Edukacja dla innowacji

Dostosowanie umiętności i kompetencji absolwentów do potrzeb przedsiębiorstw

Edukacja dla innowacji

Dostosowanie umiętności i kompetencji absolwentów do potrzeb przedsiębiorstw

Wspieranie rozwoju klastrów i sieci przedsiębiorstw

Tworzenie klastrów w obszarach specjalizacji gospodarczych subregionów, nowych branż i inteligentnych specjalizacji oraz rozwój istniejących inicjatyw klastrowych o charakterze regionalnym; wsparcie doradczo - szkoleniowe dla członków klastra, tworzenie strategii rozwoju klastra, działania promujące klastry, wdrażanie produktów/usług wypracowanych przez klaster, zastosowanie wyników prac B+R w klastrach, infrastruktura, również badawcza/laboratoria współdzielone w klastrach, infrastruktura wynikająca ze strategii rozwoju klastra, z wyłączeniem budowy siedzib. Współpraca sieciowa firm prowadzi do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności całych branż, w tym ogranicza ryzyko związane z wprowadzaniem innowacji i obniża koszty pozyskiwania wyników badań naukowych dla MŚP. Wsparcie wczesnych faz rozwoju Dotacjedla przedsiębiosrtw na finansowanie wczesnych faz rozwoju innowacyjnych produktów i usług innowacyjnych produktów i usług . Wczesne fazy procesów innowacyjnych, w tym generowanie i testowanie obciążonych wysokim ryzykiem pomysłów innowacyjnych, poszukiwanie i analiza obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie innowacji (w tym np. nisz rynkowych), wstępny design i prototypowanie są obarczone wysokim ryzykiem i kosztowne dla MŚP. Podział kosztów ryzyka powinien zwiększyć liczbę przedsiębiorstw realizujących procesy innowacyjne. Ważne: większość procesów innowacyjnych we wczesnych etapach kończy się porażką, co jest naturalne i powinno być uwzględnione w finansowaniu Program wdrażania nowych W wielkopolskich przedsiębiorstwach obserwowany jest niski stopień użycia rozwiązań rozwiązań cyfrowych informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem i wykorzystywanych w działalności operacyjnej. Mowa tu zarówno o systemach informatycznych typu CRM lub ERP ale także o wykorzystaniu Internetu do promocji, składania zamówień, komunikacji z klientami itp. Program zakłada finansowanie rozwiązań informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach. Dotacje przekazywane przedsiębiorcom będą mogły być spożytkowane m.in. na: • tworzenie, przebudowę, modernizację stron internetowych • zakup i wdrożenie systemów CRM • zakup i wdrożenie systemów ERP • wykorzystanie Internetu do dystrybucji oraz promocji oferowanych towarów i usług • zakup programów • zakup usług teleinformatycznych • działania promocyjne w Internecie Program ma mieć charakter dwuetapowy z dobrowolnym etapem wstępnym polegającym na analizie potencjału do wdrażania nowych rozwiązań cyfrowych.

Innowacyjne Wzrost efektywności działań klastrów mierzone: przedsiębiorstwa wzrostem przychodów i zysków firm zrzeszonych w klastrze; ilością wdrożonych nowych rozwiązań w firmach zrzeszonych w klastrze; Wytworzenie wspólnych produktów/usług przez członków klastra;

Wirtualizacja klastrów i sieci przedsiębiorstw

Wsparcie tworzenia internetowych platform współpracy przedsiębiorstw, w tym wirtualnych łańcuchów dostaw, platform typu market place (ułatwiających poszukiwanie partnerów do wspólnych przedsięwzięć) oraz platform pozwalających na wspłdzielenie wiedzy

Program finansujący działania internacjonalizacyjne firm (certyfikacja, promocja, inwestycje) Program doradczo-promocyjny – wyspecjalizowana obsługa przedsiębiorstw w internacjonalizacji skierowana do klastrów

Finansowanie wdrożenia indywidualnej strategii internacjonalizacji firmy, która zakłada konkretne mierniki efektów wg metodologii SMART (np. wzrost sprzedaży o określoną wartość na konkretnym rynku w określonym przedziale czasu).

Innowacyjne Wzost poziomu innowacyjmosci form przedsiębiorstwa korzystających z internetowych platform współpracy; Wzrost obrotów i zysków firm korzystających z tych platform Innowacyjne Wzrost liczby eskporterów z Wielkopolski przedsiębiorstwa

Doradca specjalizujący się w danej branży promuje wśród przedsiębiorstw wydarzenia, w których udział może przynieść firmom największą wartość dodaną, a także wskazuje dostosowane do branży/firmy formy promocji w odpowiedzi na zapytanie. Finansowane są działania promocyjne dla konkretnych klastrów wg zaproponowanego harmonogramu oraz doradztwo zależnie od zapotrzebowania ze strony firm.

Innowacyjne Wzrost przychodów i zysków firm zrzeszonych przedsiębiorstwa w klastrze związanych zes przedaza produktów/usług zagranicą

Przedsiębiorczość w nowych sektorach opartcyh na wiedzy (inkubacja, innovation readiness i internacjonalizacja)

Dotacje połączone z doradztwem dla firm tworzących się w nowych sektorach. Dotacje na programy przygotowywane przez instytucje wsparcia dla grup docelowych w określonych komponentach (inkubacja, innovation readiness i internacjonalizacja) lub kompleksowych. Monitoring rezultatów i adekwatne do nich kontynuowanie współpracy z dostawcami usług.

Innowacyjne Wzrost przychodów wielkopolskich firm z przedsiębiorstwa sprzedaży produktów i usug zagranicą; Wzrost ilosci firm mających powiązania z instytucjami spoza Polski; Wzrost ilości firm, które pozyskały inwestora zewnetrznego;

Promocja zagraniczna wielkopolskich przedsiębiorstw

Promocja przedsiębiorców z regionu na zagranicznych targach/wystawach (organizowana Innowacyjne Wzrost liczby przedsiębiorstw z regionu przez JST/IOB) oraz organizacja misji zagranicznych (JST/IOB); przedsiębiorcy: udział w przedsiębiorstwa podejmujących działalnośc międzynarodową zagranicznych targach/wystawach oraz udział w misjach gospodarczych; klastry/organizacje branżowe - promocja przedsiębiorców za granicą (opracowanie i wdrożenie strategii promocji).

Innowacyjne Wzost poziomu innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstwa przedsiębiorstw; Nowe rozwiązania wdrożone w firmach; Wzrost kompetencji wielkopolskich IOB;

Innowacyjne Wzrost ilości wprowadzanych innowacji przedsiębiorstwa technologicznych w Wielkopolsce

Innowacyjne Usprawnienie działań MSP w Wielkopolsce przedsiębiorstwa wzrost wprowadzanych innowacji organizacyjnych; wzrost poziomu informatyzacji wielkopolskich przedsiebiorstw; wzrost wykorzystania nowoczesnych narzędzi infomatycznych w wielkopolskich przedsiębiorstwach


Dofinansowanie na zakup usług Dofinansowanie na zakup usług doradczych wspierających proces internacjonalizacji od doradczych wspierających proces podmiotów zagranicznych działających na rynku docelowym. internacjonalizacji od podmiotów zagranicznych działających na rynku docelowym.

Innowacyjne Wzrost przychodów wielkopolskich firm z przedsiębiorstwa sprzedaży prouktów i usług zagranicą;

Małe granty inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje do 100 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców na nowe inwestycje, ze szczególnym uwzględnieiem projektów obejmujacych wdrożenie innowacji oraz projektów generujacych nowe miejsca pracy wynikających z samooceny lub audytu innowacji i strategii firmy. Realizacja linii horyzontalnej RSI "Doskonałość w zarządzaniu" Podnoszenie konkurencyjności poprzez wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej, marketingowej lub organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem projektów zlokalizowanych na obszarach o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Realizacja linii horyzontalnej RSI "Doskonałość w zarządzaniu" i "Innowacyjność". Wsparcie przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji województwa/subregionu poprzez nowe inwestycje, doradztwo i mentoring w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, przeprowadzanie badań i analiz na rzecz firm

Innowacyjne Rozwój przedsiębiorstw w opraciu o potrzeby przedsiębiorstwa innowoacyjne

Zindywidualizowane doradztwo specjalistyczne dla MSP, w tym: wykorzystanie zaawansowanych technologii informatyczno-komunikacyjncyh (TIK) opracowywanie strategii rozwoju firmy, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania, rozwój produktów i usług w zakresie designu, opracowywanie studiów wykonalności inwestycji. Granty dla firm indywidualne (zapewnienie wydatkowania funduszy w początkowym etapie wdrażania RPO) pod warunkiem posiadania strategii

Innowacyjne Budowa potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa przedsiębiorstw poprzez wskazanie indywidualnych obszarów rozwoju firm

Realizacja niektórych przedsięwzięć, pomysłów biznesowych opartych na zaprojektowaniu i wdrożeniu produktów lub usług jest, szczególnie przez małe podmioty, często niemożliwa z uwagi na ograniczenia: brak niezbędnych zasobów rzeczowych, informacyjnych, a przede wszystkim szczegółowych kompetencji. Często nawet znając oczekiwania klientów, przedsiębiorcy nie są z powodu owych ograniczeń w stanie zaoferować udoskonalonego produktu lub usługi, odpowiadającego na te oczekiwania i preferencje popytowej strony rynku.

Innowacyjne W zakresie realizacji potrzeb przedsiębiorstw na Przedsiębiorstwa różnych etapach: • Kooperacja: analiza obszarów współpracy, klastry, integracja łańcuchów wartości, wspólne planowanie, prognozowanie, uzupełnianie, partnerstwa • Zarządzanie relacjami z klientami: potrzeby i preferencje klientów, badania rynku i marketingowe • Współpraca: klastry zaawansowanych technologii, sieciowa realizacja innowacji, współpraca z sektorem nauki

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach o niekorzystnej strukturze gospodarki Rozwój firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji i sektorów powiązanych Doradztwo specjalistyczne dla MSP

Inwestycje innowacyjne przedsiębiorstw - wdrażanie indywidualnych strategii innowacji Wspólny produkt jako efekt celowego networkingu

Szukając wsparcia, przedsiębiorcy zwracają się do IOB, jednak te z zasady nie mogą posiadać uniwersalnej, eksperckiej wiedzy w każdym obszarze działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej. Dlatego tak ważne jest, aby umożliwić przepływ informacji pomiędzy inicjatorami, ekspertami-praktykami branżowymi oraz instytucjami wsparcia (np. ocena inwestycji, finansowanie, strategia marketingowa).

Innowacyjne Tworzenie miesjsc pracy i rozwój przedsiębiorstwa przedsiębiorstw na obszarach o niekorzystnej strukturze gospodarki

Innowacyjne Wykorzystanie potencjału regionalnego - wzrost przedsiębiorstwa PKB regionu w długiej perspektywie

Innowacyjne Zwiększanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa przedsiębiorstw i zdolności do wdrażania innwoacji

Działanie ma na celu tworzenie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw drogą networkingu, ad hoc wspólnych inicjatyw, które z jednej strony mają spowodować wprowadzanie na rynek wysokiej jakości produktów i usług, a z drugiej – promować współpracę i integrację uczestników łańcuchów wartości. Działanie to może być również swoistym „kołem ratunkowym” dla dysfunkcjonalnych klastrów, w ramach których z różnych powodów zaniechano znaczącej aktywności bądź istnieją trudności z opracowaniem spójnej wizji rozwoju i roli uczestników klastra w jej realizacji. Wspólny produkt może być bodźcem do ponownego ożywienia współpracy.

Uruchomienie i rozwój Wielkopolskiej Kooperacyjnej Sieci Eksporterów – Biuro Handlu Zagranicznego

Działanie będzie realizowane w postaci spotkań kliku grup roboczych koordynowanych przez jedną IOB, z częstotliwością ok. raz na kwartał. Przy założeniu powstania po 4 grup przy wybranych 10 IOB daje to 40 takich spotkań na kwartał. Skład grup może być zmieniany w miarę zawiązywania się trwałych sieci współpracy, a każda IOB wybiera kilka obszarów Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu: Innowacyjne Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Przedsiębiorstwa Ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań Tel. 061 851 78 48/49, Fax: 061 851 78 28 e-mail: izba@pcc.org.pl www.pcc.org.pl Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu: - członkowie Wielkopolskiego Klastra Spożywczego, - członkowie Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej, - członkowie Wielkopolskiego Klastra Medycznego, - członkowie działających w Wielkopolsce klastrów branżowych, - Wielkopolski Klub Kapitału, - Instytut Logistyki i Magazynowania, - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Czas i miejsce realizacji: Poznań, powiat poznański, gmina – m. Poznań, termin realizacji: minimum 3 lata. Według raportu Komisji Europejskiej pt. „Europejskie firmy na zagranicznych rynkach” najbardziej popularnymi formami aktywności międzynarodowej są eksport oraz import. Statystyki pokazują, że 26% przedsiębiorstw europejskich w ciągu ostatnich 3 lat aktywnie prowadziło dostawy wewnątrzwspólnotowe, a 50% z nich prowadziło eksport poza europejski rynek wewnętrzny. Importem zajmuje się 30% firm, z czego 50% sprowadzało towary spoza obszaru UE. Raport zwraca uwagę na pewną zależność, a mianowicie zauważono bezpośredni związek pomiędzy poziomem umiędzynarodowienia działalności firmy, a jej wielkością. Im większa firma tym większa jej aktywność na rynku międzynarodowym. Jak wskazuje raport na aktywność firm w zakresie handlu zagranicznego w dużym stopniu rzutują występujące bariery internacjonalizacyjne, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

1. Planowane efekty projektu: - ilościowy i wartościowy wzrost zawieranych przez wielkopolskie przedsiębiorstwa transakcji eksportowych, - zmniejszenie ujemnego salda handlu zagranicznego Wielkopolski dzięki intensyfikacji aktywności eksportowej przedsiębiorców, - poprawa dostępu do informacji o zagranicznych rynkach, - poszerzenie rynków zbytu przez wielkopolskie przedsiębiorstwa i objęcie sprzedażą rynków zagranicznych, - poprawa rozpoznawalności i wizerunku produktów firm wielkopolskich, - zwiększenie świadomości wśród zagranicznych odbiorców na temat wysokiej jakości marki wielkopolskich producentów, - zmniejszenie ilości sporów gospodarczych wynikające z profesjonalnego przygotowania i zabezpieczenia kontraktów handlowych, - umocnienie pozycji wielkopolskich przedsiębiorstw jako partnerów rzetelnych, wiarygodnych i godnych zaufania, - poprawa ściągalności należności eksportowych poprzez właściwe przygotowanie klauzul kontraktowych, - obniżenie kosztów transakcji zagranicznych poprzez realizację wspólnych, uzupełniających się wzajemnie dostaw lub zakupów,


Wielkopolskie Centrum Klasteringu (WCK) - ośrodek utworzony przez najbardziej aktywnych menadżerów Inicjatyw Klastrowych (IK), Powiązań Kooperacyjnych (PK) regionu Wielkopolski

Wielkopolskie Centrum Klasteringu (WCK) - ośrodek współpracy inicjatyw klastowych Wielkopolski, stworzony oddolnie, przez menadżerów Inicjatyw Klastrowych (IK), Powiązań Kooperacyjnych (PK) regionu Wielkopolski. WCK to przede wszystkim forum spotkań i dyskusji liderów oraz partnerów inicjatyw klastrowych, skoncentrowany na współpracy i budowaniu łańcuchów wartości w kontekście polityki Inteligentnych Specjalizacji. Wartość tego stowarzyszenia to doświadczenie menadżerów najbardziej aktywnych i prężnie działających klastrów, ugruntowanych w gospodarce regionu.

Innowacyjne 1. Integracja środowiska regionalnych liderów i Przedsiębiorstwa animatorów powiązań kooperacyjnych oraz inicjatyw klastrowych. 2. Platforma współpracy przedsiębiorstw i instytucji zaangażowanych we wspieranie regionalnego rozwoju gospodarczego oraz kapitału społecznego sprzyjającego dyfuzji innowacji (stworzenie Regionalnego Ekosystemu Klastrowego). Głównym celem WCK jest wsparcie wielkopolskich inicjatyw klastrowych (również tych w 3. Przekształcenie regionalnych powiązań fazie pre-embrionalnej) w dążeniu do kreowania przyjaznego ich rozwojowi środowiska kooperacyjnych w system klastrowych powiązań społeczno-gospodarczego (koncepcja Regionalnego Ekosystemu Klastrowego), stworzenie multilateralnych - w tym powiązań inicjatyw bazy informacji niezbędnych dla aktorów i koordynatorów inicjatyw klastrowych Wielkopolski, klastrowych z instytucjami otoczenia biznesu; przygotowanie parkami naukowo-technologicznymi, instytutami i wdrożenie koncepcji podnoszenia kompetencji klastrowych podmiotów związanych z badawczymi, uczelniami wyższymi, ruchem klastrowym w Wielkopolsce czy wreszcie ustanowienie wspólnej platformy przedsiębiorstwami, samorządem komunikacji i wymiany doświadczeń/dobrych praktyk, wypracowywania analiz i wspólnych gospodarczym i administracją publiczną. stanowisk, narzędzi lobbingu na rzecz interesów członków WCK. 4. Współpraca z samorządem regionalnym w zakresie tworzenia regionalnego systemu Głównym efektem prac WCK będzie stworzenie platformy klastrowej, forum spotkań i wspierania rozwoju wielkopolskich klastrów i dyskusji lokalnych liderów gospodarczych i partnerów inicjatyw klastrowych, grupy zrzeszonych w nich podmiotów oraz jego reprezentującej inicjatywy klastrowe, jako sieci partnerstwa dla realizacji programów integracja z dokumentami strategicznymi rozwojowych w Regionie Wielkopolski, wsparcie edukacyjne, zarządcze, koordynacyjne, regionu. finansowe oraz brokera technologii. 5. Merytoryczne, organizacyjne i instytucjonalne WCK w znacznej mierze przyczyni się do wzmocnienia kompetencji liderów, koordynatorów wspieranie wielkopolskich organizacji i animatorów Inicjatyw Klastrowych, do budowy zdolności realizacyjnej zintegrowanych klastrowych projektów tj. współpracy inicjatyw klastrowych z instytucjami otoczenia biznesu, B+R oraz 6. Promocja wiedzy teoretycznej oraz dobrych partnerstw z pozostałymi aktorami środowiska klastrowego, czy wreszcie do wymiany praktyk lokalnych, krajowych i zagranicznych informacji i wzmocnienia pozycji inicjatyw klastrowych, jako powiązań kooperacyjnych w efektywnie działających organizacji klastrowych. RISK-INNOV Opracowanie i 1. Stworzenie stałej formuły współpracy risk managerów i managerów innowacji w zakresie Innowacyjne 1. Ad technologie realizacja kompleksowych zarządzaniem ryzyka i innowacjami Przedsiębiorstwa – zwiększenie szans wdrożenia w Wielkopolsce programów zarządzania ryzykiem 2. Opracowanie programów zarządzania ryzykiem innowacji w dwóch strategicznych technologii efektywnościowych, rejestracja dla MŚP: obszarach: patentów w województwie 1. we wdrażaniu innowacyjnych • Ad technologie -zwiększenie otwartości przy podejmowaniu technologii -technologie - działania: (1) wybór inicjatyw / technologii o charakterze prototypowym, mających na celu innowacyjnych projektów, usług, produktów i 2. w tworzeniu innowacyjnych zwiększenie efektywności przez innowacyjne zastosowanie technologii, (2) przeprowadzenie technologii przez wielkopolskich modeli/struktur biznesowych o przez risk managera i managera innowacji analizy ryzyka przedsięwzięcia, (3) wypracowanie przedsiębiorców, już na etapie pomysłu lub skali kilku przedsiębiorstw przez risk managera oraz podmiot wdrażający technologię rozwiązań zapewniających inkubacji (klastry, kooperacje tworzące utrzymanie ryzyka pod kontrolą, (4) monitorowanie ryzyka przez risk managera i managera - zwiększenie liczby przedsiębiorstw łańcuch wartości) – struktury innowacji oraz podmiot wdrażający technologię i reagowanie podczas całego cyklu życia realizujących innowacyjne projekty i biznesowe inicjatywy (od koncepcji aż po uzyskanie przez prototyp wartości produkcyjnej) wdrażających innowacje - podmioty: Risk Logic, uczelnie techniczne/technologiczne, po jednym podmiocie z obszaru OZE, IT/automatyki, biotechnologii, (...) 2. Ad modele/struktury biznesowe • Ad struktury biznesowe – przyjęcie na grunt Polski (Wlkp.) - działania: (1) wybór obiecujących inicjatyw bazujących na złożonych, eksperymentalnych nowoczesnych praktyk zarządzania ryzykiem w strukturach biznesowych (2) przeprowadzenie analizy ryzyka przedsięwzięcia przez risk inicjatywach o dużym poziomie niepewności i managera i managera innowacji wraz z podmiotami uczestniczącymi w strukturze (klaster, zmienności, zaadoptowanie najlepszych praktyk konsorcjum), (3) wypracowanie przez risk managera i managera innowacji i podmioty międzynarodowych w zakresie zarządzania uczestniczące, rozwiązań zapewniających optymalne, stabilne a zarazem elastyczne ryzykiem innowacji funkcjonowanie struktury biznesowej, (4) monitorowanie przez risk managera i managera - zwiększenie szans młodych przedsiębiorstw na innowacji ryzyka destabilizacji lub konfliktu interesów w strukturze i reagowanie podczas przejście od fazy inkubacji do dojrzałości ( wiele wstępnego cyklu życia struktury biznesowej (od koncepcji zawiązania struktury do start upów upada tuż po fazie inkubacji) RISK-OZE – Opracowanie i 1. Rozbudowa funkcji Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej o system stałego i Innowacyjne Wielkopolska jako lider praktyki zarządzania realizacja Programu Zarządzania harmonijnego rozwoju branży OZE poprzez ograniczanie ryzykiem inwestycyjnego i Przedsiębiorstwa ryzykiem – nowy wizerunek regionu Ryzykiem dla branży eksploatacyjnego - Poprzez zarządzanie ryzykiem zmiana przedsiębiorstw odnawialnych 2. Podjęcie stałej współpracy WKEO z risk managerami specjalizującymi się w zakresie nastawienia do OZE lokalnych społeczności, źródeł energii w Wielkopolsce zarządzania ryzykiem w energetyce odnawialnej zmiana świadomości – akceptacja OZE pod 3. Opracowanie programów zarządzania ryzykiem dla członków WKEO warunkami 4. Utworzenie przy WKEO systemu stałych asyst i szkoleń monitoringu efektywności - Ściągnięcie inwestorów, i nowoczesnych systemu w zakresie zarządzania ryzykiem w OZE technologii OZE 5. Budowa programu opierałaby się na budowie możliwie najmniej uciążliwych dla ludzi i - Harmonijnego rozwoju OZE, środowiska a przy tym efektywnych instalacji OZE. Kluczem jest ograniczeniu ryzyka - Rozwój badań nad OZE ( łączenie biznesu i inwestycyjnego i eksploatacyjnego. nauki w branży, w której Wielkopolska posiada Ryzyka w okresie preinwestycyjnym. potencjał rozwojowy) - wybór OZE np. biogazownia, turbina wiatrowa itd. - Łączenie OZE w bardziej efektywne układy - łączenie różnych OZE w systemy np. połączenie turbin wiatrowych z ogniwami OZE (parowanie różnych OZE) fotogalwanicznymi - Kooperacja pomiędzy właścicielami projektów - wybór lokalizacji OZE - ryzyka prawno-administracyjne - ryzyka środowiskowe - źródła finasowania - ryzyka związane z opłacalnością inwestycji Ryzyka w procesie budowlanym: - środowiskowe, - społeczno-ekologiczne, - dostaw na plac budowy, - konstrukcyjno-budowlane, Ryzyka w procesie eksploatacji - finansowo-handlowe - awarii Program opierałby się na harmonijnej rozbudowie wielkopolskich przedsięwzięć OZE, przy Rozproszone terytorialnie, Celem inicjatywy jest organizacja objazdowego cyklu spotkań dla przedsiębiorstw z Innowacyjne Zwiększenie wiedzy przedsiębiorców o tematyczne spotkania z ekspertami i naukowcami pozwalających na przedstawienie zainteresowanym Przedsiębiorstwa rozwiązaniach innowacyjnych ekspertami i praktykami przedsiębiorcom, w szczególności MMŚP, innowacyjnych rozwiązań, jakie mogliby wdrożyć Zwiększenie liczby przedsiębiorstw w prowadzonej przez siebie działalności. Spotkania te mające formę wykładu-warsztatu wprowadzających innowacje miałyby na celu pokazanie najnowszej wiedzy wraz z demonstracją przykładów jej Zmiana postrzegania regionu jako miejsca wykorzystania w praktyce gospodarczej. przyjaznego przedsiębiorczości i innowacji Liczba transferów technologii z jednostek Spotkania miałyby być organizowane w szczególności w miastach powiatowych i siedzibach naukowo-badawczych do przedsiębiorstw gmin województwa, skąd dojazd na wydarzenia organizowane w Poznaniu jest Zwiększenie dostępu do aktualnej wiedzy problematyczny i wymaga nakładów czasowych. Spotkania mogłyby być cykliczne (przy wykorzystywalnej w warunkach gospodarczych czym dane spotkanie mogłoby zostać powtórzone w kilku ośrodkach) i w danym okresie związane z konkretną tematyką. Elementem spotkań byłaby przede wszystkim prezentacja innowacyjnych rozwiązań i możliwość krótkiej konsultacji z ekspertem prowadzącym szkolenie. Spotkania powinny być stosunkowo krótkie max. 2-3 godzinne, co umożliwiałoby osobom prowadzącym działalność uczestnictwo w całości wydarzenia. Identyfikacja ekspertów z danego zakresu mogłaby jednocześnie pozwolić na stworzenie powiązań nauka-biznes i umożliwić nawiązanie długofalowej współpracy np. w ramach przedsięwzięć finansowanych z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (program


Wielkopolskie laboratorium kokreacji

Inicjatywa zapewniająca stałą, moderowaną przestrzeń, umożliwiającą przedsiębiorstwom praktyczne stosowanie podstawowej zasady designu - ko-kreacji, polegającej na aktywnym włączeniu klientów w proces projektowania produktów i usług, na jak najwcześniejszym etapie.

Innowacyjne Uruchomienie sprawnego mechanizmu koPrzedsiębiorstwa kreacji pozwoli wielkopolskim przedsiębiorstwom: - przyspieszyć proces projektowania użytecznych rozwiązań faktycznie Laboratorium funkcjonować będzie w formule czterogodzinnych spotkań roboczych, odpowiadających na potrzeby rynku, dzięki odbywających się co 2 tygodnie, w których uczestniczyć będą przedstawiciele zastosowaniu sprawdzonej metodologii, przedsiębiorstwa zainteresowanego rozwinięciem, przetestowaniem i wdrożeniem - podnieść jakość podejmowanych decyzji innowacyjnego rozwiązania oraz wyselekcjonowani klienci z grupy docelowej tego biznesowych (w zakresie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Podczas spotkania uczestnicy będą prowadzeni przez odpowiednio opartego o wprowadzane produkty/usługi), przygotowanego merytorycznie facylitatora przez proces weryfikacji założeń leżących u dzięki systemowemu włączeniu klientów we podstaw innowacyjnego rozwiązania, dotyczących kolejno: problemu klientów, oczekiwań własny proces projektowania, względem rozwiązania (wartość, korzyści), aż po założenia nt. prototypu produktu/usługi. - uniknąć kosztownych błędów - inwestycji czasowych i finansowych w rozwiązania, które Laboratorium będzie udostępniać beneficjentom nie tylko miejsce do wspólnej pracy, ale nie znalazłyby odbiorców, dzięki zweryfikowaniu także środki wspomagające proces na etapie prototypowania, takie jak narzędzia do i eliminacji błędnych założeń na wczesnym tworzenia mockupów aplikacji, zestawy Arduino, drukarkę 3D i inne materiały pozwalające etapie projektowania. praktycznie tworzyć, a nie tylko dyskutować innowacyjne rozwiązania. W rezultacie Rezultaty te przełożą się na wzrost spotkania przedsiębiorstwa dysponować będą użyteczną informacją zwrotną nt. konkurencyjności wielkopolskich opracowywanych rozwiązań, uzyskaną bezpośrednio od potencjalnych klientów, jak również przedsiębiorstw, poziom ich innowacyjności ora inspirującymi danymi pozwalającymi je dopracować i podjąć racjonalne decyzje biznesowe. ilość faktycznie wdrażanych nowych rozwiązań, Zgromadzone podczas spotkania dane stanowić będą praktyczny materiał do wykorzystania które mają realne szanse zaistnienia na rynku. w ramach innych metod wsparcia (np. doradztwa w zakresie modelu biznesowego, marketingu itp.) Proponowane mierniki rezultatów inicjatywy: liczba wypracowanych prototypów (min. 1 Rejestracja przedsiębiorstw chcących skorzystać ze wsparcia oraz klientów miesięcznie), liczba wprowadzonych na rynek zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach, prowadzona będzie za pośrednictwem innowacji, liczba przedsiębiorstw realizujących serwisu internetowego pozwalającego na sprawną organizację i logistykę spotkań (m.in. innowacje w ramach inicjatywy, wyniki oceny optymalne planowanie i wykorzystanie czasu, adekwatne dopasowanie firm i klientów itp.) innowacyjności regionu/firm przez klientów. ORBI – Otwarty Rynek Brokerów Stymulowanie innowacyjności regionu samo w sobie wymaga innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjne Wzrost liczby podejmowanych kooperacji, Innowacji Dotychczasowe inicjatywy w tym zakresie mają w większości tradycyjny charakter: raczej Przedsiębiorstwa zakończonych mierzalnym efektem (np. zamknięty, sformalizowany i mocno ustrukturalizowany, co skutkuje izolacją podejmowanych komercjalizacją rozwiązania, opracowaniem działań i zawęża pole ich oddziaływania. prototypu). Zwiększenie poziomu zaufania pomiędzy podmiotami systemu. Podniesienie Założeniem ORBI jest aktywizacja większej liczby osób, których aktywność networkingowa jakości realizowanych inicjatyw, dzięki przełoży się na zwiększenie liczby podejmowanych kontaktów oraz interdyscyplinarnych sprawnemu monitoringowi twardy wskaźników. inicjatyw w regionie, przy jednoczesnym przygotowaniu ich w zakresie niezbędnych kompetencji, które pozwoliłyby przekształcić ich rolę z samego łączenia na faktyczne stymulowanie inicjatyw innowacyjnych. Dzięki temu mogliby oni skutecznie inicjować współpracę pomiędzy różnymi podmiotami na wcześniejszym niż dotychczas etapie, jak również dalej aktywnie wspierać ją kiedy zostanie już nawiązana. Sprawne działanie ORBI wymagać będzie 2 elementów. Transparentnego mechanizmu szybkiego wyszukiwania oraz weryfikowania kompetencji i efektywności brokerów, a także systemu stałego podnoszenia kompetencji zarówno już działających brokerów, jak i osób gotowych podjąć się takiej działalności.

Voucher innowacji dla wielkopolskich firm

Baza wiedzy pozyskiwanej z realizowanych w ramach RSI i WSIS projektów.

Innowacje społeczne

Tworzenie i wdrażanie strategii subregionalnych i strategii dla obszarów funkcjonalnych na obszarach o znaczących problemach społecznogospodarczych

Pierwszy z tych elementów wymagać będzie rozwinięcia istniejących baz danych i W sektorze przedsiębiorstw, przedsiębiorczość rozumiana jest jako poziom umiejętności zarządczych pozwalający na wprowadzanie innowacji przyrostowych. Innowacyjność oznacza wiedzę i umiejętności pozwalające na wprowadzanie innowacji o charakterze przełomowym w długim okresie, początkowo innowacji o zasięgu krajowym a następnie międzynarodowym. Internacjonalizacja oznacza zdolność i skłonność do wchodzenia na rynki międzynarodowe i osiągania na nich sukcesu. Proces wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o innowacje powinien rozpoczynać się od dokonania autodiagnozy lub diagnozy z udziałem eksperta. W kolejnym etapie przedsiębiorstwa powinny otrzymywać wsparcie w zakresie doradztwa, szkoleń precyzyjnie dopasowanych do ich aktualnych potrzeb i wielkości czy wreszcie dofinansowania niektórych działań grup przedsiębiorstw mających wpływ na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności regionu. DEA Konsulting jako koordynator projektów dla wielkopolskich przedsiębiorstw i ekspert zarządzania kompetencjami wraz z Partnerami: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, Wielkopolskim Instytutem Jakości, Politechniką Poznańską, Instytutem Logistyki i Magazynowania będzie świadczy usługi niezbędne przedsiębiorstwom na poszczególnych etapach rozwoju. Przedsiębiorcy w ramach voucherów innowacji będą mogli skorzystać z usług najlepiej odpowiadającym ich potrzebom w obszarze podnoszenia jakości ich funkcjonowania, lepszego wykorzystywania zasobów, efektywniejszego korzystania z dostępnych rynkowo usług, budowania świadomości i struktur w przedsiębiorstwach związanych z wprowadzaniem innowacji oraz podnoszeniem konkurencyjności. Świadczone w ramach vochera usługi będą zaspokajać potrzeby wielkopolskich przedsiębiorców zdefiniowane w RIS (możliwe do weryfikacji po wypracowaniu S3, wyłonieniu obszarów specjalizacji): 1. Świadomość i orientacja biznesowa - znaczenie pozyskiwanie i wykorzystanie wiedzy w rozwoju przedsiębiorstwa - znaczenie innowacyjności, kreatywności, otwartości na nowe wyzwania - konkurowanie czynnikami poza cenowymi - budowanie, dostarczanie i zarządzanie wartością na rynku Zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi tworzenia regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji jednym z kluczowych elementów ma być: integracja mechanizmów monitoringu i ewaluacji proponuję zgłosić inicjatywę pt.” Baza wiedzy pozyskiwanej z realizowanych w ramach RSI i WSIS projektów”. Byłby to szczegółowy, rozległy zbiór powiązanych logicznie danych dotyczących wszystkich projektów, przedsięwzięć realizowanych w ramach RSI i WSIS. W fazie tworzenia WSIS powinien zostać wypracowany system zbierania danych z realizacji wskaźników monitoringu i ewaluacji projektów, przedsięwzięć. Zbierane dane byłyby zapisywane lub odpowiednio agregowane w „Bazie wiedzy”. To umożliwi łatwy dostęp do informacji wszystkim graczom na rynku uczestniczącym w ekosystemie innowacji. Pozwoli zoptymalizować dedykowane wsparcie, lepiej zaplanować i monitorować efekty działań bieżących i zaplanować działania przyszłe. Należy przy tym podkreślić, że istotne znaczenie dla późniejszego skutecznego wykorzystania Bazy wiedzy niezbędne jest opracowanie bardzo dobrych narzędzi ewaluacji i określenie precyzyjnych efektów realizacji działań na poziomie strategicznych ale również operacyjnym. Realizacja inicjatywy przyczyni się do usprawnienia zarządzania właściciela strategii oraz Innowacje społeczne odpowiadają na wyzwania społeczno-gospodarcze i wspierają tworzenie kultury innwoacyjności i aktywizację obywatelską. Wspieranie innowacyjnych inicjatyw społecznych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych zidentyfikowanych w strategiach lokalnych, subregionalnych i dla obszarów funkcjonalnych, w tym rozwiązań wypracowanych przez mieszkańców (w ramach dialogu społecznego) w zakresie doskonalenia usług publicznych, gospodarki społecznej, dotyczących aktywizacji obywatelskiej oraz rozwiązań stworzonych we współpracy z instytucjami naukowymi, w szczególności z wykorzystaniem formuły open research. Rozwój sieci innwoacji społecznych. Wsparcie tworzenia i wdrażania strategii integrujących dziaąłania co najmniej kilku samorządów lokalnych w celu rozwiązania zidentyfikowanych na danym obszarze problemów społeczno-gospodarczych

Innowacyjne Spodziewane efekty zostaną doprecyzowane na Przedsiębiorstwa etapie diagnozy potrzeb oraz tworzenia programu rozwojowego dla konkretnego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak każde przedsiębiorstwo zobligowane będzie do wypracowania i wdrożenia lub aktualizacji i wdrożenia już posiadanego planu działania w zależności od obszaru wsparcia z jakiego skorzysta, tj.: 1. Świadomość i orientacja biznesowa – opracowanie modelu biznesowego 2. Wykorzystanie ICT i nowych technologii - plan wdrażania nowych technologii w firmie 3. Zarządzanie procesami - mapowanie i modelowanie procesów 4. Planowanie i zarządzanie strategiczne strategia firmy 5. Kooperacja - nawiązanie współpracy z co najmniej 1 podmiotem 6. Zarządzanie relacjami z klientami - plan zarządzania relacjami z klientami 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi - strategia ZZL 8. Poprawa konkurencyjności w oparciu o innowacje - plan wdrażania innowacji 9. Modele zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o innowacje - opracowanie innowacyjnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem Partnerstwa dla Sprawny system monitoringu i ewaluacji. innowacyjności Dostęp do wiedzy w zakresie efektów realizowanych projektów. Usprawnienie systemu zarządzania operatora innowacji. Partycypacja graczy w systemie innowacji. Możliwość elastycznego reagowania na zmiany.

Proinnowacyjny samorząd lokalny

Wzrost kapitału społecznego w regionie

Proinnowacyjny samorząd lokalny

Wyrównywanie różnic rozwojowych w regionie, wzrost poziomu wspólpracy


Innowacje w sektorze publicznym: Zwiększenie aktywności samorządów lokalnych w zakresie tworzenia kultury innowacyjności na obszarze swojego działania „Poznański Park TechnologicznoPrzemysłowy”

Programy Sprawny Urząd: doskonalenie procesów zarządzania w sektorze publicznym tak, Proinnowacyjny aby podejmowane działania przyczyniały się do długoterminowego rozwoju i samorząd konkurencyjności gmin, powiatów i subregionów oraz Samorząd przyjazny przedsiębiorcom: lokalny Stworzenie klimatu dla przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym budowa zaufania i podstaw dialogu z lokalnymi przedsiębiorstwami

Wzrost aktyności samorządów w tworzeniu popytu na innowacje

Rozwój PPTP zakłada kontynuację rozbudowy PPTP w ramach tzw. formuły rozproszonej tzn. funkcjonowania PPTP w kilku atrakcyjnych lokalizacjach na terenie miasta. Misją PPTP jest umocnienie pozycji miasta oraz regionu, jako wiodącego ośrodka innowacji w Polsce, poprzez rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki.

Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu

1. Ożywienie lokalnej przedsiębiorczości (w szczególności na terenie osiedla Dębiec na obszarach poprzemysłowych) i zwiększenie potencjału gospodarczego Poznania oraz regionu. 2. Stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. 3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą naukowo-badawczą. 4. Wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. 5. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków dla napływu nowych technologii. 6. Aktywizacja obszarów poprzemysłowych. 7. Utworzenie nowych miejsc pracy w jednostce zarządzającej PPTP, przedsiębiorstwach działających w Parku oraz w jego otoczeniu. 8. Poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorstw działających w PPTP oraz samego PPTP. 9. Realizacja wspólnych przedsięwzięć i konsolidacja MSP. 10. Profesjonalizacja usług pomocniczych, okołobiznesowych świadczonych przez PPTP na rzecz najemców.

Poprawa samodzielności i jakości Inicjatywa polega na zleceniu wszystkim zainteresowanym IOB badania narzędzi, jakie w ich wielkopolskich IOB obszarach sprawdzają się w IOB za granicą i skonsultowaniu ich przydatności w polskich warunkach z własnymi interesariuszami. Np. Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny przeprowadza analizę narzędzi wykorzystywanych przez podobne klastry europejskie, japońskie i amerykańskie a następnie przeprowadza ankietę wśród własnych członków czy takie narzędzia są ich zdaniem przydatne. Najlepsze rozwiązania zostają wdrożone. W analizie poszukiwane są rozwiązania pozwalające na: -lepsze dopasowanie usług IOB do potrzeb otoczenia -bardziej efektywne wykorzystanie potencjału IOB - przeniesienie finansowania IOB na sektor prywatny/odbiorców

Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu

-lepsze dopasowanie usług IOB do potrzeb otoczenia -bardziej efektywne wykorzystanie potencjału IOB -zdecydowane przeniesienie finansowania IOB na sektor prywatny

RISK-THANK Stworzenie pierwszego w Wielkopolsce think thanku – ośrodka badawczoeksperckiego i pierwszego wśród IOB centrum kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem w innowacjach i sferze publicznej – program pilotażowy

1. Stworzenie formalnej, interdyscyplinarnej grupy ekspertów ( badaczy i praktyków) z zakresu: ekonomii, nauk behawioralnych, nauk prawnych, psychologii, statystyki, teorii prawdopodobieństwa, matematyki, informatyki i technik programowania, heurystyki itp. 2. Zainicjowanie stałej współpracy z Institute of Risk Management z Wielkiej Brytanii mającej na celu wymianę wiedzy i transfer dobrych praktyk z zakresu risk management 3. Kontynuacja i inicjowanie badań nad zagadnieniem ryzyka, w tym prace nad nowymi modelami ryzyka oraz kontynuacja projektu badawczo-rozwojowego nad budową pierwszej i jedynej na świecie technologii umożliwiającej outsourcing risk management w modelu B2B i SaaS. 4. Pozyskiwanie i realizowanie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych ze środków UE np. budowa systemu risk management w technologii cloud computing, wspólne projekty międzynarodowe i wizyty studyjne 5. Organizacja kolejnej edycji Forum Pionierów Zarządzania Ryzykiem – spotkania przedstawicieli australijskiej szkoły zarządzania ryzykiem ( klasa światowa) z polskimi przedsiębiorcami i risk managerami 3. Zaangażowane podmioty: Centrum Rozwoju Biznesu Prosperity – IOB zarządzająca siecią usług eksperckich w zakresie zarządzania i innowacji Risk Logic sp. z o.o jedna z pierwszych spółek w kraju z siedzibą w Poznaniu zajmująca się zarządzaniem ryzykiem Institute of Risk Management - prestiżowa organizacja non profit zajmująca się zarządzaniem ryzykiem z Wielkiej Brytanii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Politechnika Poznańska Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 4. Okres budowy think thanku 2014-2015. Okres działalności think thanku od 2014r. 5. Miejsce, Poznań, Wielkopolska

Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu

Program profesjonalizacji IOB

Zdefiniowanie luk kompetencyjnych w IOB, opracowanie wspólnego katalogu usług oraz Skuteczne IOB wspólnego katalogu wskaźników realizacji działań IOB prowadzone równolegle z działaniami sieciującymi i certyfikującymi regionalne IOB. Szkolenia w celu uzupełnienia luk kompetencyjnych (wprowadzanie pożądanych usług IOB na zasadzie: plan-pilotażweryfikacja efektów-całościowy program realizacji usługi). Działania prowadzone w dialogu z potrzebami firm oraz oczekiwaniami z punktu widzenia realizacji celów RSI.

• Budowa pierwszego w regionie think thanku jako centrum kompetencji i wiedzy w systemie IOB • Opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach wdrażających innowacje, w tym także w administracji publicznej ( szpitale, urzędy itp.) • Stałe prowadzenie analiz, badań w zakresie regionalnego systemu zarządzania ryzykiem w innowacjach i sferze publicznej • Monitorowanie i nadzór nad regionalnym systemem innowacji pod kątem ryzyka w innowacjach • Kojarzenie i inicjowanie współpracy miedzy wielkopolskimi MŚP a zagranicznymi pionierami w zakresie ryzyka: stała współpraca z IRM – Institute of Risk Management z Wielkiej Brytanii, organizowanie corocznego zjazdu Pionierów Zarządzania Ryzykiem w Poznaniu • Zwiększenie świadomości przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania innowacji procesowych i produktowych • Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym produktem - technologią IT umożliwiającej outsourcing risk management w modelu B2B i SaaS • Zmiana postrzegania regionu jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości i innowacji – Wzrost kompetencji wielkopolskich IOB; stworzenie oferty usług IOB odpowiadającej potrzebom regionalnych przedsiębiorstw

Wsparcie usług brokerów technologii dla przedsiębiorstw

Wiele przedsiębiorców ma niską świadomość mozliwości realizacji innowacji w swojej firmie. Usługa brokerów technologii powinna być oferowana przedsiębiorstwom nieinnowacyjnym lub niskoinnowacyjnym i powinna polegać na analizie specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa i wyszukaniu lub opracowaniu odpowiedniej technologii rozwiązującej te problemy przez jednostki naukowo-badawcze.

Propozycja rozwoju PPTP poprzez: 1. Utworzenie platformy współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorem zlokalizowanym w PPTP. Działanie to ma polegać na kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami. 2. Udział w powstaniu i rozwoju sieci inwestorów prywatnych. 3. Działania przyczyniające się do rozwoju promocji wewnętrznej w PPTP, poprzez intensyfikację kontaktów pomiędzy PPTP – IOB a przedsiębiorstwami w nim się znajdującymi. Działanie to wpłynęłoby na kreowanie pozytywnego wizerunku Parku. 4. Uzyskanie dostępu do partnerów międzynarodowych w celu realizacji wspólnych projektów. 5. Wdrożenie programu dla PPTP mającego na celu profesjonalizację w oferowaniu usług, szczególnie w zakresie podejmowania działalności innowacyjnej, poszukiwania partnerów technologicznych, doradztwa technologicznego, audytów, doradztwa marketingowego. Miejsce realizacji: Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, Poznań; Czas realizacji: 2014-2016 Zaangażowane Podmioty: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. ; przedsiębiorstwa będące najemcami w PPTP;

Skuteczne IOB

Wzrost potencjału MSP do wdrażania innowacji oraz wzrost ilości wdrożonych innowacji w MSP w Wielkopolsce.


Vouchery na usługi IOB

Inwestycje w innowacje

Program realizowanych w dwóch etapach: 1 etap: samoocena Skuteczne IOB firmy (zdiagnozowanie potrzeby na daną usługę przez firmę za pośrednictwem narzędzia internetowego opracowanego przez DG UMWW) lub diagnoza potrzeb firmy na podstawie wyników audytu zakończonego raportem (audyt ten to prosta diagnoza stanu firmy i wnioski z niej skrojone pod instrument vouchera). Firmy do audytu dobierane z puli wszystkich podmiotów gospodarczych działających w Wielkopolsce na zasadzie "losowania z książki telefonicznej". 2 etap: na podstawie samooceny lub raportu z audytu firma składa wniosek o voucher, którego załącznikiem jest raport z samooceny lub raport z audytu/voucher jest przyznawany automatycznie na realizację usługi określonej w raporcie z samooceny (samo-generującym się) lub raporcie z audytu (przygotowywanym przez doradcę). Monitoring: Każdy voucher kończy się raportem ze zrealizowanej usługi. Firmy korzystające z usług trafiają do wspólnego systemu monitoringu w celu długofalowej oceny efektów usług. Tworzenie lub wspieranie funduszy kapitału zalążkowego mających na celu wsparcie MSP Skuteczne IOB na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych typu seed capital

Wzrost ilości wdrożonych innowacji w MSP w Wielkopolsce.

Rozwój nowych innowacyjnych firm.

Wzmocnienie potencjału IOB w Powstawanie IOB w subregionach o słabej dostępności usług dla przedsiębiorstw, rozwój i Skuteczne IOB regiionie - działania inswetycyjne i profesjonalizacja istniejących IOB, poszerzenie oferty IOB o nowe usługi zgodne z miękkie Regionalną Strategią Innowacji i bezpośrednio wynikające z potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwój "one step chops" - IOB świadczących kompleksowe usługi w jednym miejscu.

Wzrost dostepności profesjonalnych usług IOB dla firm w subregionach.

Tworzenie centrów Centra Współpracy Przemysłowej/Regionalne Centra Kompetencji przy jednostkach naukowych regionu

Program wspierania wyspecjalizaocwanych jednostek do współpracy z gospodarką (Centrów Współpracy Przemysłowej) przy istniejących jednostakch naukowych lub tworzenie konsorcjów jednostek ukierunkowanych na komercyjne świadczenie usług badawczych. Docelowo Centra te powinny być samofinansujace się, dotacje będa słuzyć rozpoczęciu dizalalności i zmniejszającego się stopnia finansowania realizacji strategii wspólpracy z gospodarką w pierwszych latach swojego istnienia z środków publicznych. Zapewnienie im wsparcia doradczego oraz finansowanie w pierwszych 3 latach ich funkcjonowania ma im umożliwić uzyskanie samodzielności finansowej i uniezależnić od środków publicznych. Finansowaniu nie będa podlegały same badania naukowe ale stworzenie strategii współpracy, oferty oraz dotarcie z nią do gospodarki. Interdyscyplinarne programy Program powinien obejmować promocję prac zespołów międzybranżowych i badawcze i rozwojowe w ramach międzynarodowych realizujących projekty badawcze i innowacyjne w zakresie inteligentnych inteligentnych specjalizacji specjalizacji, w tym projekty z udziałem przedsiębiorstw, ich grup oraz sieci poprzez wsparcie powstających grup badawczych na zasadzie dodatkowości oraz zapewnienia wsparcia o charakterze administracyjnym, technicznym i menedżerskim. Wielkopolska Platforma Utworzenie i rozwój platformy typu open research, gdzie naukowcy, w tym młodzi mogą Badawcza publikować wyniki swoich prac naukowych w obszarach inteligentnych specjalizacji, innowacji społecznych i rozwoju cyfrowego w celu stworzenia bazy wiedzy możliwej do wykorzystania przez przedsiębiorstwa, inwestorów i samorządy. Publikacje powinny podlegać recenzji i mieć charakter publikacji naukowych. W Wielkopolsce obserwowany jest niewielki udział współpracy między uczelniami w zakresie generowania nowej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Ponadto, młodzi naukowcy mają często problem z publikowaniem wyników swoich badań, a badania open research przyczyniają się do uspołeczniania nauki i jej powiązania z wyzwaniami społecznymi. Współpraca dla innowacji Współpraca nauki i biznesu poprzez: wspólne badania, opracownia naukowe na rzecz firm, mające na celu wypracowanie innowacji i jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, vouchery innowacji (Wsparcie działań B+R prowadzonych przez fimy, poprzez doradztwo JBR lub pracowników naukowych, naukowo dydaktycznych uczelni), której efektem są innwoacje prosesowe, produktowe, organizacyjne lub marketingowe Rozwój kadr sektora B+R Staże i szkolenia pracowników naukowych, naukowo - dydaktycznych i dydatycznych uczelni i jednostek naukowych w przedsiębiorstwach, stypendia naukowe krajowe i zagraniczne w wiodących uczelniach, w tym dla doktorantów, wsparcie udziału w międzynarodowych programach badawczych

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost ilości rozwiązań B+R wdrożonych przez przedsiębiorstwa; Wzrost ilości firm z Wielkopolskich wdrażajacych innowacje w pozwiązaniu ze sferą B+R

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost ilości innowacji technologicznych wdrożonych w Wielkopolskich MSP;

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost dostępu do informacji na temat wyników prac badawczych, wzrost potencjału nauki do wsółpracy pomiędzy dyscyplinami i pracy dla gospodarki

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost poziomu współpracy nauki i gospodarki

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost potencjału nauki do wsółpracy pomiędzy dyscyplinami i pracy dla gospodarki

Programy udostępniania Vouchery pozwalające skorzystać z laboratoriów i usług badawczych oferowanych przez infrastruktury B+R znajdującej się wielkopolskie jednostki naukowo-badawcze na uczelniach przedsiębiorstwom

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost współpracy pomiedzy B+R a przedsiębiorstwami; Wzrot ilości wdrażanych innowacji technologicznych w Wielkopolsce

Doktoraty przemysłowe

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost współpracy pomiedzy B+R a przedsiębiorstwami; Wzrot ilości wdrażanych innowacji technologicznych w Wielkopolsce

Współpraca nauki z gospodarką Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost ilosci wprowadzach innowacji w firmach w Wielkopolsce

Projekty aplikacyjne

Wielkopolskie Centrum Roślin Energetycznych przy Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Program 2-komponentowy: edukacyjny i badawczy. W pierwszym studenci studiów doktoranckich uczestniczą w specjalnie przygotowanych programach zajęć (ochrona własności intelektualnej, sztuka prezentacji wyników, zarządzanie badaniamii). W drugim wykonywane są projekty badawcze na rzecz i z udziałem przedsiębiorstw. Projekty aplikacyjne będą miały na celu zastosowanie wyników prac B+R w konkretnych przedsiębiorstwach, w celu wdrożenia innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych lub marketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Jednym z najważniejszych argumentów podjęcia się naszej inicjatywy jest to, że Polska wraz z wszystkimi krajami Unii Europejskiej jest zobowiązana do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla). Dobrym sposobem do realizacji tego zadania jest planowe i sukcesywne zastępowanie paliw opartych na surowcach kopalnych (ropa naftowa, gaz ziemny) surowcem odnawialnym takim jakim jest biomasa ligninocelulozowa. Można ją pozyskiwać jako surowiec odpadowy w przemyśle rolno-spożywczym, z zasobów gospodarki leśnej, z upraw roślin zbożowych (słoma) ale przede wszystkim z planowanych wysokowydajnych pod względem plonu biomasy upraw gatunków roślin energetycznych (wierzba, topola, miskant proso i inne). Biomasa tych roślin może stać się najważniejszym surowcem odnawialnym zasilającym polską biogospodarkę, polegającą na uzyskiwaniu nowych produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego dzięki wiedzy wynikającej z nauk przyrodniczych. Zgodnie z tzw. Strategią Lizbońską, nadrzędnym celem UE jest przekształcenie jej w najbardziej konkurencyjną gospodarkę na świecie, opartą na wiedzy. Koncepcja ta została również podtrzymana i rozwinięta w Strategii „Europa 2020” a także w Raporcie „Polska 2050”. Jednym ze sposobów wywiązania się z tych zobowiązań przez nasz kraj jest wykorzystanie odpowiedniej ilości biomasy w produkcji energii odnawialnej (60% tej energii ma pochodzić z biomasy.) Stąd już w 2020 roku z plantacji roślin energetycznych trzeba będzie dostarczyć około 5 mln. ton biomasy a w 2030 roku około 8 mln ton. Z kolei oznacza to, że w 2030 roku powinno być już około 800 tysięcy ha upraw energetycznych (wobec około 11 tys.ha obecnie) z wysoko wydajnymi odmianami roślin o plonie suchej masy około 30 ton z ha. Należy również podkreślić, że biomasa jest nie tylko surowcem energetycznym do bezpośredniego spalania, ale może również służyć do uzyskania takich jak bioplastik, biomateriały budowlane (cegły, pustaki izolacje itp.) a także do produkcji biopaliw takich jak: biogazu, bioetanolu i biometanolu. Szczególnie dużym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszy się produkcja metanolu z biomasy ligninocelulozowej jako nośnika wodoru do zasilania ogniw paliwowych (USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia) wytwarzających prąd. W taką perspektywę wpisuje się coraz większe zainteresowanie Polski biomasą roślin energetycznych, których uprawa staje się wielką szansą dla rozwoju i aktywacji rolnictwa regionu Wielkopolski będącego pionierem nowoczesności i

- uzyskanie genotypów roślin energetycznych o zwiększonych plonach biomasy i odpornych na stresy abiotyczne związane ze środowiskiem (susza, niskie temperatury), - opracowanie innowacyjnych metod uzyskania biopaliw II generacji, zwiększenie aktywności zawodowej rolników-producentów biomasy z plantacji energetycznych, - redukcja dwutlenku dwutlenku węgla z atmosfery a przez to zmniejszenie efektu cieplarnianego (1ha plantacji miskanta może zredukować 10ton CO2 z atmosfery a bioprodukty na bazie biomasy są również przyjazne dla środowiska), - projekty aplikacyjne realizowane w partnerstwie z firmami zainteresowanymi biopaliwami


Centrum Fenotypowania Roślin przy Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Współzawodnictwo różnych dziedzin gospodarki o produkty pochodzenia roślinnego, stosowane obecnie zarówno do celów żywieniowych, jak i przemysłowych, w tym energetycznych, powoduje stałą konieczność poprawiania produkcji rolnej – zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. IGR PAN w Poznaniu prowadzi badania w dziedzinie genetyki i genomiki roślin, kładąc szczególny nacisk na projekty badawcze, których wyniki skutkują zdobyciem wiedzy niezbędnej do poprawy właściwości roślin uprawnych. Aby podnosić poziom prowadzonych badań, Instytut rozwija swoją bazę laboratoryjną, wprowadzając najnowszą aparaturę pozwalającą na dokładne molekularne badanie genomów organizmów roślinnych. Jednak dla poznania mechanizmów odpowiedzialnych za to, jak genom – we współdziałaniu ze środowiskiem – kształtuje cechy użytkowe, niezbędne są nowoczesne urządzenia i metody pozwalające na precyzyjne obserwowanie kształtowania tych cech na tle efektywności, z jaką rośliny gospodarują zasobami środowiskowymi. W związku z tym IGR PAN planuje inwestycję polegającą na zbudowaniu Centrum Fenotypowania Roślin (platformy do fenotypowania roślin) wyposażonego w najnowsze urządzenia służące do ciągłego mierzenia licznych cech morfologicznych ważnych dla ilościowego i jakościowego kształtowania plonu w doświadczeniach z dużą liczbą form roślinnych. Inwestycja składać się będzie z ultranowoczesnej szklarni, w której zamontowane zostaną automatyczne systemy kontroli warunków środowiskowych, systemy hodowli roślin oraz zestawy kamer pozwalające na stałe monitorowanie rozwoju roślin i pomiary wielu istotnych parametrów plonotwórczych i fizjologicznych. Systemy tego typu, wdrożone już w badaniach nad roślinami w kilku ośrodkach europejskich, są nieinwazyjne i pozwalają na obserwację całego procesu rozwoju roślin, co czyni je szczególnie przydatnymi w badaniach odporności roślin na stresy środowiskowe. W Polsce dotąd nie ma tego typu systemów/ platformy do fenotypowania roślin. Unikalną właściwością proponowanego Centrum Fenotypowania Roślin będzie możliwość nieinwazyjnego monitorowania, w ściśle kontrolowanych warunkach środowiskowych, wielu parametrów w trakcie całego rozwoju rośliny, co jest niezbędne dla pełnego zrozumienia reakcji roślin na stosowane czynniki doświadczalne. Będzie to szczególnie przydatne w Współpraca wielkopolskich W kontekście zachodzących zmian klimatycznych w najbliższych kilkudziesięciu latach placówek naukowych z firmami z globalnym priorytetem dla nauki będzie opracowanie metod dla zwiększenia produkcji otoczenia rolnictwa w zakresie roślinnej, koniecznej do wyżywienia rosnącej liczby ludności świata (do 9 mld w 2050 r.). wdrażania nowoczesnych Planowane działania polegać będą na prowadzeniu badań w celu zdobycia nowej wiedzy w technologii zapewniających zakresie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji roślinnej, głównie zbóż wysoką produktywność roślin w jako gatunków o podstawowym znaczeniu dla wyżywienia ludności oraz roślin strączkowych, zmieniających się warunkach których uprawa zapewni bezpieczeństwo białkowe kraju. Celem podejmowanych badań klimatycznych będzie opracowanie nowoczesnych metod i technologii opartych na najnowszych zdobyczach genetyki, genomiki i biologii systemów, które ułatwią i przyspieszą uzyskiwanie postępu biologicznego w rolnictwie. Nowo zdobyta wiedza oraz wiedza już istniejąca będzie podstawą do opracowania, a następnie wdrożenia nowych technologii w produkcji roślinnej. Badania będą obejmowały także monitorowanie zmian w środowisku rolniczym, szczególnie w kontekście ocieplania się klimatu i wzrostu zagrożenia upraw suszą. Wielkopolska charakteryzuje się „napiętym” bilansem wodnym, co kilka lat zdarzają się lata suche, z opadami znacznie poniżej średniej wieloletniej i temperaturami powyżej średniej. Powoduje to spadek plonów i duże straty środowiskowe. Wynika stąd konieczność wytworzenia takich odmian roślin, które będą dobrze plonowały w warunkach niedoboru wody. Do realizacji tych Środowiskowe centrum edukacji i Wspieranie innowacyjności jest jednym z kluczowych obszarów Narodowych Strategicznych innowacji Instytutów PAN w Ram Odniesienia stanowiących podstawę polityki regionalnej państwa. Poznaniu Nowopowstałe Centrum będzie mieścić Środowiskowe Studium Doktoranckie dla wszystkich Instytutów PAN w Poznaniu. W nowym budynku zlokalizowanym na terenie należącym do Instytutu Genetyki Roślin PAN znajdować się będą sale konferencyjne i seminaryjne oraz laboratoria do ćwiczeń i szkoleń służące kształceniu młodej kadry naukowej i przedstawicielom sektora przemysłowego. W budynku będzie się mieścił, również działający obecnie w IGR PAN, Lokalny Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UE oraz komórka wspomagająca transfer technologii. Będzie to miejsce spotkań pracowników nauki i przedsiębiorców. Celem Centrum jest wzmocnienie potencjału naukowego oraz powiązań nauki i gospodarki województwa wielkopolskiego poprzez: - organizowanie szkoleń (psychologia komunikacji, zarządzenie projektami, marketing innowacji, ścieżki komercjalizacji, ochrona IP, tworzenie przedsiębiorstw spin-off), - organizowanie warsztatów i konferencji (badania, rozwój, innowacja), - pośrednictwo w organizowaniu staży w małych i średnich przedsiębiorstwach dla pracowników naukowych poznańskich Instytutów PAN oraz dla pracowników przedsiębiorstw w Instytutach PAN, - promocję współpracy międzynarodowej, - prowadzenie działalności doradczej (transfer technologii, pozyskiwanie środków (krajowych i zagranicznych) na działalność innowacyjną, pozyskiwanie środków na badania naukowe), Neutralizacja konsekwencji Lasy Wielkopolski (podobnie jak lasy całego kraju) ulegają niekorzystnym zjawiskom, zjawisk naturalnych o charakterze głównie klęskowym w ekosystemach o charakterze abiotycznym – pożarom, powodziom, wiatrom huraganowym. Negatywnymi leśnych konsekwencjami tych zdarzeń są m. in.: • utrudniona wycinka drzew niebezpiecznych (wskazanie do stosowania maszyn wielooperacyjnych - harwesterów), • skoncentrowany transport surowca z terenów poklęskowych powodujący pogorszenie stanu dróg leśnych, • pilny przerób drewna w krótkim czasie w celu uniknięcia deprecjacji (przetargi na sprzedaż poklęskowego surowca), • prawdopodobnie pogorszona jakość drewna okrągłego z nieokreślonymi dalszymi konsekwencjami przy przerobie, • odnowienie i pielęgnacja zniszczonych lasów.

Współpraca nauki z gospodarką

Współpraca nauki z gospodarką

1. Wybudowanie/ zmodernizowanie budynków; 2. Zakup nowoczesnej aparatury badawczej; 3. Utworzenie nowego laboratorium; 4. Utworzenie etatów badawczych; 5. Stworzenie studentom dostępu do najnowocześniejszej aparatury badawczej; 5. Wzrost współpracy krajowej i zagranicznej; 6. Zwiększenie współpracy B+R; 7. Zwiększenie liczby publikacji w wysokonotowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Centrum Fenotypowania Roślin będzie jednostką wykonującą badania na rzecz różnych projektów badawczych. O dostępie do Centrum i kolejności wykonywania doświadczeń decydować będzie Rada Konsorcjum POLAPGEN (lub specjalne ciało powołane przez Radę). Koszt doświadczeń będzie finansowany z odpowiednich projektów. Centrum będzie ściśle współpracować z innymi ośrodkami badań genetycznych i genomicznych w kraju. Konsorcjum POLAPGEN jest w stałym kontakcie z placówkami podobnego typu w innych krajach (IPK, Gatersleben, Niemcy; INRA, Montpellier, Francja; KeyGene, Wageningen, Holandia), przez co system zostanie włączony do europejskich sieci badawczych (European Plant Phenotyping Network, EPPN). Podniesienie poziomu badań naukowych. - Wykształcenie młodej kadry naukowej. - Rozwój gospodarki, w tym wypadku rolnictwa i przedsiębiorstw okołorolniczych, oparty na wiedzy. - Rozwój obszarów wiejskich poprzez dopływ wykształconych młodych specjalistów do firm hodowlanych i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, które w większości zlokalizowane są na terenach wiejskich. - Wzmocnienie wiodącej roli Wielkopolski jako najsilniejszego ośrodka rolniczego w kraju.

Współpraca nauki z gospodarką

• nabycie nowych kompetencji przez naukowców (zarządzanie, komunikacja, komercjalizacja wyników badań naukowych) • zwiększenie liczby projektów badawczorozwojowych realizowanych z udziałem JBN i SME • utworzenie centrum współpracy nauki z sektorem przemysłowym • pogłębienie zakresu kształcenia studentów ośrodków akademickich i doktorantów • zwiększenie zakresu transferu technologii z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw poprzez tworzenie stanowisk managerskich • dostosowanie oferty JBN do potrzeb gospodarki regionu • ZYSK DLA GOSPODARKI REGIONU ZE WSPÓŁPRACY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

Współpraca nauki z gospodarką

1. Stworzenie schematu organizacji prac podczas likwidacji klęsk żywiołowych w lasach z wypracowaniem procedury postępowania w całym łańcuchu administracyjno-leśnodrzewnym; 2. Wszechstronne rozpoznanie jakości i możliwości przerobu poklęskowego surowca drzewnego (złomy, wywroty, drewno nadpalone, drewno pochodzące z podtopionych drzewostanów); 3. Prowadzenie nowoczesnych zabiegów z zakresów odnowienia i pielęgnacji lasu (przebudowa drzewostanów).

Działania polegać będą na: 1) wypracowaniu lepszej organizacji podczas likwidacji szkód po klęskach żywiołowych z uwzględnieniem uruchomienia specjalnych programów ułatwiających sprzedaż drewna poklęskowego, wybór wyspecjalizowanych usługodawców, itp. oraz 2) kompleksowej ocenie możliwości wykorzystania surowca drzewnego pochodzącego z uszkodzonych/zniszczonych lasów we współpracy z zakładami drzewnymi. Czas i miejsce realizacji wyznaczany jest przez siły natury i losowo występujące klęski żywiołowe. Jakość i bezpieczeństwo mebli

Realizacja zgłoszonej inicjatywy będzie polegała na przygotowaniu i wdrożeniu w regionie Współpraca Wielkopolski systemu oceny i kontroli mebli produkowanych i wprowadzanych do obrotu. nauki z System będzie efektem współpracy zainteresowanych stron (jednostek naukowych i gospodarką podmiotów gospodarczych). Badania będą prowadzone przez Instytut Technologii Drewna w akredytowanym Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji i Obrabiarek, Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Badania wykonywane będą według udokumentowanych metod badawczych, w oparciu o wymagania norm krajowych, międzynarodowych i europejskich. Zakres działań: - badania emisji szkodliwych związków z mebli (testy w spełniających wysokie standardy europejskie komorach, symulujących wielkość i warunki klimatyczne pomieszczeń mieszkalnych); - badania zapalności mebli tapicerowanych; - badania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości mebli; - ergonomia i prototypowanie; - szkolenia z zakresu standaryzowanych zasad oceny i kontroli jakości mebli oraz „dobrych praktyk”; - sporządzanie opinii o innowacyjności produktów przemysłu meblarskiego i ich

• Nowe produkty i usługi będące efektem wspólnie realizowanych projektów: - usługi doradcze dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki klienta, dla poprawy jakości i bezpieczeństwa mebli, - badania na rzecz przedsiębiorstw w celu realizowania „dobrych praktyk”, - szkolenia, - opracowywanie opinii o innowacyjnych produktach. • Zwiększenie poziomu zaufania pomiędzy podmiotami systemu. • Zwiększenie liczby przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. • Poprawa jakości i bezpieczeństwa mebli, w tym mebli dla dzieci oraz dla użytku publicznego.


Generator działań na rzecz rozwoju proekologicznego budownistwa z ideą maksymalizacji racojnalnego wykorzystania surowców odnawialnych

Bazując na doświadczeniu i rozległych kontaktach Instytutu Technologii Drewna (ITD)wśród krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych i okołobiznesowych oraz już posiadanej i systematycznie powiększanej bazie materialnej, zakłada się wyodrębnienie komórki wyspecjalizowanej w działaniach na rzecz generowania i koordynowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego budownictwa w powiązaniu z rozszerzeniem zakresu ilościowego i jakościowego wykorzystania surowców odnawialnych. W ramach komórki (GENERATORA) między innymi planuje się utworzenie zaplecza do badania faktycznej efektywności energetycznej obiektów budowlanych określanych jako budownictwo pasywne i energooszczędne. Przewiduje się między innymi zorganizowanie cyklu seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych upowszechniających rozwiązania techniczne i technologiczne związane z budownictwem proekologicznym. Planowany termin utworzenia GENERATORA - październik 2013. Przygotowawcze prace organizacyjno-koncepcyjne są już prowadzone. W działaniu GENERATORA, oprócz grupy pracowników ITD, uczestniczyć będą zainteresowani pracownicy innych wielkopolskich instytucji naukowych, w tym Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego i Stowarzyszenia Dom Drewniany. Akademia Kreatywności i Zorganizowanie zajęć dla studentów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia oraz Przedsiębiorczości - pilotaż adiunktów z zagadnień związanych z przedsiębiorczością i kreatywnością. Zajęcia mają być podzielone na cztery bloki tematyczne: Kreatywność, Budowa Firmy, Rozwój po studiach, Generator Pomysłów. W bloku Kreatywność uczestnicy będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących pobudzania kreatywności, generowania pomysłów, rozwoju osobistego. W bloku Budowa Firmy znajdą się tematy związane m.in. z budowaniem biznes planu, modelu biznesowego, marketingu, zarządzania, budowy zespołu, pozyskania dofinansowania. Blok Rozwój po studiach zawierać miałby prezentację przykładów funkcjonowania firm związanych tematycznie z dziedziną nauki, z której wywodzą się uczestnicy, prezentacja możliwości rozwoju po zakończeniu studiów. Blok Generator Pomysłów - to prace w grupach mieszanych, gdzie uczestnicy wywodzą się np. z nauk humanistycznych, ścisłych oraz przyrodniczych. Uczestnicy pracują w grupach mających na celu wygenerowanie pomysłu biznesowego bazując na uzyskanej wiedzy podczas studiów oraz podczas uczestnictwa w Akademii Kreatywności i Przedsiębiorczości. Czas – 60 godz., Miejsce – wydziały uczelni wyższych. Zajęcia cykliczne – pilotaż – jeden rok akademicki. Wsparcie komercjalizacji Inicjatywa polega na organizowaniu warsztatów dla przedstawicieli Wielkopolskich uczelni wyników badań przy prowadzonych przez osoby które uczestniczyły w Programie TOP 500 Innovators. wykorzystaniu potencjału Warsztaty mają na celu wsparcie komercjalizacji wyników badań wielkopolskich uczelni i Wielkopolskich kadr Programu instytutów badawczych przy wykorzystaniu wiedzy i najlepszych praktyk poznanych przez Top 500 Innovators. uczestników programu w trakcie staży na najbardziej prestiżowych uczelniach uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford University, University of California w Berkeley, University of Cambridge. Program TOP 500 Innovators ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Inicjatywa jest konsekwencją udziału już w tej chwili ponad 20 pracowników nauki i centrów transferu technologii w Programie TOP 500 Innovators i przyczyni się do spopularyzowania w Wielkopolsce przywiezionej przez nich wiedzy na temat komercjalizacji wyników badań. Wykorzystane zostaną także wcześniejsze doświadczenia wynikające ze zrealizowanych w tej tematyce programów i projektów. Sieć Współpracy Sektora Proponowany projekt zakłada inwestycje w zakresie nowoczesnych, innowacyjnych Badawczo-Rozwojowego i urządzeń badawczych, rozbudowę i modernizację pomieszczeń oraz udostępnienie systemu Przedsiębiorstw „I-Centrum - komputerowego centrum zarządzania procesami badawczymi w Dziedzinie Technologii Obróbki w Instytucie Obróbki Plastycznej” wraz z jego funkcjonalnościami oraz zasobami wiedzy i Badań Materiałów i informacji, członkom Sieci Współpracy instytucji badawczych i regionalnych Funkcjonalnych przedsiębiorstw. Projekt dotyczy tworzenia i umacniania porozumień partnerskich, mających na celu współtworzenie polityki innowacji. Współpraca instytucji badawczych z przedsiębiorstwami w ramach planowanego projektu, z jednej strony będzie prowadziła do realnego podwyższenia jakości prowadzonych badań naukowych, poszerzania obszarów badawczych odpowiadających rzeczywistym potrzebom gospodarki regionu, z drugiej zaś do wytworzenia sprawnych mechanizmów współpracy nauki z przedsiębiorstwami na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i budowania gospodarki opartej na wiedzy. Zaplanowane inwestycje pozwolą na prowadzenie kompleksowych badań stosowanych z zakresu przetwórstwa metali, w szczególności: obróbki blach obróbki objętościowej (kształtowanie dokładne) oraz obróbki cieplno-chemicznej. Realizacja projektu wpłynie też na rozwój i kreowanie przedsiębiorczych postaw kadry naukowej Pomysłodawcy oraz naukowców i studentów Politechniki Poznańskiej, a także ma rozwój wykwalifikowanej kadry specjalistów w przedsiębiorstwach. Pomysłodawca od wielu lat prowadzi badania stosowane z zakresu zaawansowanego przetwórstwa metali, w tym obróbki blach, obróbki objętościowej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, a także bioinżynierii, biotribologii i nanotechnologii. Obecnie w tych dziedzinach zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na badania kompleksowe, o wysokiej jakości. Przeszkodę w zaspokojeniu potrzeb odbiorców stanowią przestarzałe urządzenia i aparatura badawcza, a także brak dostarczenie rozwiniętej infrastruktury informatycznej. Dotychczasowa współpraca Pomysłodawcy z uczelniami i przedsiębiorstwami przemysłowymi regionu (w tym głównie z małymi i średnimi firmami), a także zapytania kierowane przez obecnych i potencjalnych klientów pod adresem Pomysłodawcy, dotyczące potrzeb w zakresie kompleksowych badań o wysokiej jakości, powodują konieczność zakupu nowoczesnych urządzeń, odpowiadających współczesnym standardom Wsparcie uczelnianych CTT oraz Wsparcie dla istniejących lub nowopowstałych CTT oraz ośrodków wspierania ośrodków wspierania przedsiębiorczości (preinkubatory i inkubatory) na uczelniach wyższych. Wsparcie finansowe przedsiębiorczości. na działania merytoryczne ośrodków: edukacja do przedsiębiorczości, budowa ofert nauki dla biznesu, promocja współpracy uczelni wyższych z gospodarką, nawiązywanie kontaktów na linii nauka – gospodarka. Wsparcie finansowe dotyczy przynajmniej skali średniookresowej, zakończonej ewaluacją osiągniętych rezultatów. Finansowanie dotyczy statutowych obszarów działania CTT lub ośrodków.

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost wolumenu środków finansowych na badania i wdrażania krajowych i zagranicznych innowacyjnych technologii. Rozwój w budownictwie aplikacji drewna i kompozytów drewnopochodnych mierzony między innymi ilością firm zmieniających przestarzałe, tradycyjne technologie na technologie nowoczesne.

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost umiejętności miękkich z zakresu przedsiębiorczości – budowa postaw przedsiębiorczych. Wzrost umiejętności twardych z zakresu przedsiębiorczości – umiejętność budowy biznes planu, budowy modelu biznesowego. Nabycie umiejętności współpracy interdyscyplinarnej między studentami wydziałów nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych.

Współpraca nauki z gospodarką

Zorganizowanie cyklu warsztatów obejmującego 5 – 10 jednodniowych spotkań publicznych dla pracowników nauki.

Współpraca nauki z gospodarką

Realizacja planowanego projektu przygotuje infrastrukturę Pomysłodawcy i Partnera do prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na dziedziny i dyscypliny naukowe, które mają duży wpływ na szybki rozwój cywilizacyjnogospodarczy regionu i kraju. Projekt dotyczy dziedzin i dyscyplin dotychczasowej działalności Pomysłodawcy i Partnera, a jego realizacja wpłynie na udoskonalenie potencjału badawczego i dostosowanie go do współczesnych standardów oraz rozszerzenie zakresu oferowanych badań i usług. Dzięki wdrożeniu projektu wzrośnie potencjał technologiczny – możliwe będą bardziej zaawansowane i kompleksowe badania poprzez zastosowanie najnowocześniejszych, innowacyjnych urządzeń i technologii. Unowocześniony i rozszerzony potencjał badawczy da szanse Instytutowi i Politechnice Poznańskiej, a tym samym i Wielkopolsce na osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie technologii obróbki i badań materiałów funkcjonalnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wzrośnie potencjał menedżerski obu instytucji, które uzyskają możliwość dotarcia do szeregu nowych klientów, których obsługa była dotychczas Wzmocnienie kompetencji CTT oraz ośrodków wspierania przedsiębiorczości Podjęcie i kontynuacja działań statutowych w przynajmniej średniookresowej perspektywie (zabezpieczenie minimum kadrowego oraz operacyjnego).

Współpraca nauki z gospodarką

Działanie cykliczne, okresowo ewaluowane, finansowane ze środków regionalnych.

Programowanie badań naukowych pod kątem aplikacyjności ich rezultatów

UMWW, uczelnie wyższe, CTT, ośrodki przedsiębiorczości - prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodologii planowania i Współpraca prowadzenia badań naukowych (jak przegląd baz patentowych, aktualnych trendów nauki z światowych, zapotrzebowania branż przemysłu na konkretne rozwiązania bądź też gospodarką rozwiązywanie problemów pojawiających się na rynku – problemów złożonych, ambitnych – tak aby naukowcy nie „bali się/nie wstydziliby się” podejmować wyzwanie badawcze. - wprowadzenie narzędzi finansujących opracowania jak FTO (freedom –to-operate) lub inne uprawdopodabniające wdrożenie rezultatów w gospodarce (testów, zwiększania skali z laboratoryjnej do półtechnicznej, itd.) – tylko dla wyselekcjonowanych dziedzin nauki o największej szansie i największym dorobku praktycznym; działania realizowane cyklicznie przynajmniej w okresie 3-letnim, dalej weryfikacja i ocena przydatności, ewentualna kontynuacja po tym fakcie w formie dedykowanych konkursów dla przedstawiciele środowiska naukowego; uczelnie, IOB, CTT na uczelniach, eksperci zewnętrzni (szkoleniowcy)

Zwiększenie świadomości pracowników naukowo-badawczych w zakresie nowoczesnych metod planowania i prowadzenia badań naukowych Umożliwienie/finansowanie narzędzi uprawdopodabniających wdrożenie wyników badań do gospodarki Pośrednio wzmocnienie najlepszych przedstawicieli dyscyplin naukowych bliskich/potrzebnych gospdoarce


CENTRUM INNOWACJI I PROMOCJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w Wielkopolsce

System odzysku surowców ligninocelulozowych z odpadów komunalnych i przemysłowych

W oparciu o wiedzę i doświadczenia i posiadaną bazę materialną wielkopolskich instytucji naukowych w zakresie wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) zostanie powołana regionalna instytucja zajmująca się koordynacją badań naukowych w zakresie OZE promocją OZE oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie Kierunki zainteresowań Centrum: Wykorzystanie biomasy: - Bilansowanie biomasy z terenu Wielkopolski możliwej do wytwarzania energii - biomasa leśna - biomasa rolnicza - biomasa odpadowa - Innowacyjne technologie wytwarzania biopaliw stałych - biopaliwa dedykowane do oczekiwań odbiorcy (np. biopaliwa dla dużych instalacji energetycznych, biopaliwa dla odbiorców indywidualnych i małych instalacji grzewczych) - urządzenia do wytwarzania biopaliw stałych (w zakresie zagęszczania, przetwarzania, poprawy właściwości biomasy) - Innowacyjne technologie wytwarzania biopaliw transportowych - Technologie wytwarzania biogazu (przygotowanie surowca, zagadnienia logistyczne, technologie wytwarzania, generacja energii elektrycznej): Wykorzystanie energii wiatru: Wykorzystanie energii wody: Wykorzystanie energii geotermalnej: Wykorzystanie energii słonecznej: Budowa infrastruktury badawczej z możliwością wykorzystania jej w celach promocji OZE - wzmocnienie i rozbudowa istniejącej infrastruktury wielkopolskich jednostek badawczych Selektywna zbiórka odpadów, odzysk surowców i ich recykling należą do podstawowych założeń gospodarki odpadami wynikających z zapisów polskich i europejskich regulacji prawnych w tym zakresie . Duże zapotrzebowanie na surowce biomasowe zarówno przez sektor energetyczny, jak i firmy zajmujące się przetwórstwem sprawia, że obecnie obserwujemy spory deficyt surowca drzewnego jak i innych materiałów ligninocelulozowych. Lukę tę mogłyby z powodzeniem wypełnić surowce pochodzące z odzysku (m.in. odpady poużytkowe). W oparciu o wiedzę i doświadczenia i posiadaną bazę materialną wielkopolskich instytucji naukowych w zakresie przetwarzania odpadowych materiałów biomasowych zostanie opracowany Regionalny System Zagospodarowania Odpadów Ligninocelulozowych takich jak: odpady drzewne, odpady innych roślin włóknistych, odpady kartonu i papieru i inne. Planowane przedsięwzięcie realizowane byłoby w kilku kierunkach: odpadów drzewnych, poużytkowych odpadów materiałów włókienniczych, makulatury i in., celulozowych, • recykling drewna odpadowego - poprawa właściwości surowca drzewnego umożliwiająca jego dalsze wykorzystanie, • recykling materiałów włóknistych np. w kierunku otrzymywania materiałów izolacyjnych i materiałów opakowaniowych oraz surowców do produkcji płyt konstrukcyjnych i izolacyjnych do zastosowań w budownictwie, • recykling papieru i kartonu – np. w kierunku otrzymywania materiałów opakowaniowych i materiałów izolacyjnych dla Budownictwa, • otrzymywanie biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych z odpadowych materiałów ligninocelulozowych. Na bazie zebranych doświadczeń możliwe będzie powołanie regionalnego centrum zagospodarowania odpadów lignocelulozowych, którego głównym zadaniem będzie koordynacja działań w zakresie recyklingu odpadowych materiałów ligninocelulozowych

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost pozyskanych środków przeznaczonych na badania naukowe w zakresie OZE Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie wytwarzania energii z OZE Wzrost ilości innowacyjnych rozwiązań wdrożonych do praktyki gospodarczej Wzrost energii wytwarzanej z udziałem OZE na terenie Wielkopolski Ograniczenie wypływu

Współpraca nauki z gospodarką

Wzrost pozyskanych środków przeznaczonych na badania naukowe w zakresie utylizacji i recyklingu odpadowych materiałów lignocelulozowych; Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami; Wzrost ilości innowacyjnych rozwiązań wdrożonych do praktyki gospodarczej; Ograniczenie deficytu surowców lignocelulozowych poprzez zastosowanie materiałów z recyklingu.


S3 WLKP - Działania  

Dokument zawiera propozycje działań.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you