Page 1

NADPISY

1

VNITŘNÍ

SEKCE

2

0

1

3

4

2

5

6

3

7

4

8

X

X

9

1

10

15

16

17

18

19

2

20

21

22

23

4 MM 8 MM

3

3

MEZERY

2

2

1

AKKURAT MONO PRO (6 PT)

14

AKKURAT MONO PRO (10 PT)

13

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 � abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,–

12

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 � abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,–

11

1

24

25

26

PŘEHLÍDKA � DIPLOMOVÝCH � PRACÍ

14

3


1 2 3 4

14. ROČNÍK EDITORIAL Z PRÁCE POROTY OCENĚNÉ PRÁCE BEZ UVEDENÍ POŘADÍ

Jana Martochová, FAST VUT Brno Petr Mikulka, FAST VUT Brno Jitka Molnárová, FA ČVUT Praha Martin Mucha, FA ČVUT Praha Lucie Nedorostová, FSV ČVUT Praha Dana Nováková, FUA TU Liberec Jan Ondrák, FA ČVUT Praha

Cena ve výši 15 000 Kč:

Miroslava Padruňková, FSV ČVUT Praha

Dmytro Nikitin, FA ČVUT Praha

Helena Pasáčková, FUA TU Liberec

Marek Přikryl, AVU Praha

Tomáš Pavlík, FA ČVUT Praha

Jáchym Svoboda, FA ČVUT Praha

Martin Pavlun, FA ČVUT Praha

Odměna ve výši 5000 Kč:

Jan Pelčík, FA ČVUT Praha

Karel Filsak, FA ČVUT Praha

Tomáš Petermann, FUA TU Liberec

Zvláštní cena ArchiCAD:

Sergey Petukhov, FA ČVUT Praha

Martin Ptáčník, VŠUP Praha

Josef Piják, FA VUT Brno Adam de Pina, FSV ČVUT Praha

14 PRÁCE HODNOCENÉ VE TŘETÍM KOLE Šimon Brabec, VŠUP Praha Barbora Fraňková, FA ČVUT Praha Marek Kundrata, VŠUP Praha Klára Skarková, VŠUP Praha

18 PRÁCE HODNOCENÉ VE DRUHÉM KOLE

Jiří Polák, VŠUP Praha Michaela Prikrylová, FA ČVUT Praha Jan Říčný, VŠUP Praha Zdeňka Sedláková, FA VUT Brno Vadim Shaptala, FA ČVUT Praha Martin Sládek, FA ČVUT Praha Michala Slynková, FA ČVUT Praha Vojtěch Sosna, FA ČVUT Praha Anna Soukupová, FA ČVUT Praha Martina Svobodová, FA ČVUT Praha

Tomáš Babka, ZF MENDELU Lednice

Jakub Šarhan, VŠUP Praha

Michala Balounová, FSV ČVUT Praha

Eva Šestáková, FA ČVUT Praha

Petra Fišerová, FA ČVUT Praha

Jiří Škrábek, FSV ČVUT Praha

Jan Harcinik, FA ČVUT Praha

Lenka Švábková, FUA TU Liberec

Vojtěch Hybler, FUA TU Liberec

Radek Toman, FA VUT Brno

Zdeněk Chmel, FA VUT Brno

Andrej Turčan, FA VUT Brno

Marie Janíčková, FA ČVUT Praha

Hana Typltová, FA VUT Brno

Michal Krejčík, FUA TU Liberec

Vojtěch Večeře, FSV ČVUT Praha

Zuzana Krmelová, FA ČVUT Praha

Jan Veisser, FUA TU Liberec

Markéta Orságová, FA VUT Brno

Jana Veselá, FA SV VUT Brno

Jiří Papoušek, VŠB TU Ostrava

Robin Vostřel, FSV ČVUT Praha

Hana Procházková, FUA TU Liberec

Jana Zuntychová, ZF MENDELU Lednice

Jakub Straka, FA ČVUT Praha

Ada Žabčíková, FA VUT Brno

Kristýna Šenkýřová, FUA TU Liberec Andrea Tůmová, FUA TU Liberec Jan Tyrpekl, FUA TU Liberec

26 PRÁCE HODNOCENÉ V PRVNÍM KOLE David Balajka, FA ČVUT Praha Petra Barotková, FA ČVUT Praha Lucie Cutáková, FA ČVUT Praha Michal Čičala, FSV ČVUT Praha Šárka Doležalová, FA ČVUT Praha Anna Dufková, FA ČVUT Praha Eva Fialová, FSV ČVUT Praha Jan Fiedler, FSV ČVUT Praha Viktor Filipi, ZF MENDELU Lednice Kateřina Frejlachová, FA ČVUT Praha Michal Gabaš, FA ČVUT Praha Lenka Holcnerová, FA VUT Brno Jiří Chyba, FA ČVUT Praha Radek Janoušek, FA ČVUT Praha Alena Javorská, FUA TU Liberec Marek Jedlička, FA ČVUT Praha Marek Jedlinský, FA ČVUT Praha Jakub Jílek, FA ČVUT Praha Jan Kačer, FA ČVUT Praha Denisa Kanderová, FA VUT Brno Jana Kilianová, FA VUT Brno Petra Klauzová, FA ČVUT Praha Zuzana Kodešová, FA ČVUT Praha Filip Kosek, VŠUP Praha David Kovařík, VŠUP Praha Jarin Krouz, VŠUP Praha Jiří Kugl, FSV ČVUT Praha Petr Kundrát, FA VUT Brno Štěpán Lajda, FSV ČVUT Praha Juráš Lasovský, FUA TU Liberec Michal Leňo, FA ČVUT Praha

OBSAH


V letošním roce se již po čtrnácté uskutečnila Přehlídka diplomových prací, která je určena všem absolventům architektonických škol v České republice. V letošním ročníku byla dále umožněna účast studentům stavebních fakult, se kterými ČKA podepsala Dohodu o vzájemné podpoře a spolupráci. Cílem přehlídky, kterou každoročně vypisuje ČKA ve spolupráci s architektonickými školami, je umožnit studentům srovnání s ostatními kolegy a vyvolat diskusi a zájem o architekturu. � Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 95 absolventů, z toho 40 z FA ČVUT v Praze, 11 z FA VUT v Brně, 13 z FUA TU v Liberci, 10 z VŠUP v Praze, 1 z AVU v Praze, žádný z FAPPZ ČZU v Praze, 3 ze ZF MENDELU v Lednici, 12 z FSV ČVUT Praha, 1 z FAST VŠB TU Ostrava a 4 z FAST VUT Brno. 63 studentů se přihlásilo do soutěže o zvláštní cenu ArchiCAD, z toho 24 odevzdalo CD s podklady zpracovanými v daném softwaru. � Vítěze vybírá pětičlenná porota, jmenovaná představenstvem České komory architektů, která rozdělí ceny v celkové výši 50 000 Kč. Pro porotu je rozhodují‑ cím kritériem architektonická kvalita hodnocených diplomových prací, o čemž se může každý přesvědčit na www.diplomy.cz, kde je možné všechny práce zhlédnout. � Letošní porota pracovala ve složení prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, Ing. Martina Forejtová, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. akad. arch. Václav Králíček, Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.

Porota v souladu se soutěžními podmínkami rozhodla o přerozdělení cen a udělila ceny rovným dílem bez určení pořadí ve výši 15 000 Kč třem absolventům – Dmytru Nikitinovi z FA ČVUT Praha za návrh Domu v lomu – kláštera, Marku Přikrylovi z AVU Praha za návrh Nové koncertní síně pro Prahu a Jáchymu Svobodovi z FA ČVUT Praha za návrh Konverze nové kotelny v areálu dolu Hlubina. Všichni tři ocenění zároveň získávají možnost vyjet na zahraniční rezidenční stáž do jednoho ze sítě Českých center. Dále porota udělila odměnu ve výši 5000 Kč Karlu Filsakovi z FA ČVUT za návrh Víceúčelového kulturního centra Rožnov pod Radhoštěm a cenu ArchiCAD Martinu Ptáčníkovi z VŠUP za návrh Kinking Mass – pohled na stanici a okolí Hlavního nádraží v Praze. � Výsledky 14. ročníku budou představeny na výstavě ČKA a formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. Přihlášené práce bude dále možné zhléd‑ nout během putovní výstavy v první polovině roku 2014 na zúčastněných školách. Výsledky jsou současně prezento‑ vány v odborných médiích. � ČKA věří, že letošní ročník překonal ty předcházející a umožnil objevit nové talenty v nastupující generaci architektů.

Sponzoři:

®

Školy:

1

14. ROČNÍK


Tak jako v předcházejících letech se i tento rok sešla porota složená z pěti architektů, aby posoudila a vybrala nej‑ lepší projekty z velkého počtu 95 soutě‑ žících diplomantů. I když nejde o meziná‑ rodní soutěž na důležitý projekt (třeba na státní knihovnu), všichni zúčastnění cítí za svá rozhodnutí a výsledky svého výběru velkou zodpovědnost. Jde o novou generaci budoucích architektů a každé rozhodnutí může budoucnost těchto začí‑ najících členů architektonické komunity ovlivnit. � Protože se jedná o projekty, které byly zpracovány na různých školách pod dohledem vedoucích ateliéru, má poro‑ ta vždy těžký úkol uhodnout, do jaké míry byli studenti ovlivněni kritikou a názo‑ ry svých rádců a vůdců, a nakolik naopak uplatnili své – třeba i ne úplně vytříbe‑ né – názory a schopnosti a prezentovali opravdu svůj vlastní projekt. Porota se proto vždy snažila najít a identifikovat schopnosti studenta, jeho vlastní výběr i zpracování tématu a jeho schopnost svůj záměr dokumentovat. � Celkově je nutno říci, že všichni studenti předvedli do‑ statečnou kompetenci projekt dokončit a vybrané řešení dokumentovat, a že si tedy všechny projekty zaslouží ocenění a jejich autoři alespoň stisk ruky a gra‑ tulaci k úspěšnému závěru jejich školního života. � Těžší byla volba těch několika oceněných. Projekty jako obvykle pokry‑ ly širokou škálu architektonických zámě‑ rů, nápadů a témat; některé řešily velmi omezený problém, jiné se zabývaly velkými urbanistickými celky. Tato situace je v architektuře obvyklá, architekt musí být schopen řešit problémy různého roz‑ sahu a komplexity. V současné době budí značnou pozornost tematika velkých měst‑ ských celků, jejich rekonstrukce a re‑ vitalizace. Nadšení vzbuzuje hlavně u mladých, otevřených studentů. Je velmi důležité, aby vedoucí ateliérů drželi otěže těm, kteří směřují příliš vysoko, a podpořili ty, kteří řešení vidí jako dokončení křížovky. Problematika urbanis‑ tických projektů je však velmi složitá a vtahuje do sebe neobyčejné množství problémů sociologických, historických,

architektonických, nevyhne se ani otázkám dopravy, geologie apod. Ve většině pří‑ padů se tak studenti nedostanou dále než k řešení geometrické situace a vkládání či eliminování dílčích městských jedno‑ tek. Je potom těžké projekty tohoto dru‑ hu posuzovat, i když víme, že složitost problematiky v daném okamžiku přesahuje studentovy schopnosti. � Na druhé straně jsme viděli projekty, které vypadají jako hotový návrh se všemi detaily jako u prováděcí dokumentace. Škola neříká studentům, jak a co dělat, ale jak se učit. Ve fázi diplomové práce se očekává, že student intelektuálně zvládne proble‑ matiku svého zadání a profesionálně ji dokumentuje jako vyzrálý koncept, nikoli jako kompletní řešení. Vypadá-li projekt jako živý, znamená to ve většině přípa‑ dů, že ke skutečnému pochopení problému nedošlo. � Porota musí být kritická, ale nejdůležitější je její povzbudivá role: jak už bylo řečeno, všichni účastníci si zaslouží náš upřímný potlesk za vykonanou práci a přání všeho nejlepšího do příští‑ ho života. Nad cenami porota dumala velmi dlouho. Nakonec jsme se shodli, že návrh, který by vynikal nad ostatními, předložen nebyl, a tudíž jsme jednohlasně rozhodli o rozdělení cen rovnoměrně mezi tři ví‑ tězné účastníky soutěže a udělení zvlášt‑ ní odměny za neobyčejně přínosnou temati‑ ku projektu.

2

EDITORIAL

prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE, předsedkyně poroty


3

Z PRテ,E POROTY


Dmytro Nikitin � Dům v lomu – klášter � doc. Ing. arch. akad. arch. Petr Hájek � FA ČVUT

Hodnocení poroty --------------------------------------------------------------------prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE � Zadání určuje parametry návrhu, spočívající v úzké hmotě vybraného terénu kamenolomu. Student se zabýval tematikou hledání architektonického prostoru pro pravoslavnou církev. Zpracování tematiky je výjimečně citlivé, působivé a profe‑ sionální – u studenta obdivuhodné. Ing. arch. akad. arch. Václav Králíček � Silné zadání bylo posunuto projektem do magického návrhu, graficky krásně podaného. Nereálný kontext však zabraňuje srovnání s ostatními návrhy. Vznikla magická architektura, ale žádný dům. Ing. Martina Forejtová � Dobře zvolená náplň do daného prostoru. Analogie duchovní cesty v kontextu prostředí. Velmi citlivě zpraco‑ vaný návrh s dobrou architektonickou prezentací. Mgr. akad. arch. Pavel Joba � Přesvědčivé ztvárnění vnitřního světa kláštera a tématu kláštera jako duchovního, kontemplativního, soustředěného prostředí. Profesionální prezentace. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. � Diplomant si klade otázku vztahu kamenolomu a uzavřeného prostoru pro současné pravoslaví a odpověď hledá v interpretaci zaklenutých prostor raně křesťanských horských klášterních komplexů. Jde o jednu z velmi mála konzistentnějších úvah o vztahu krajinného prostředí „vytěženého“ člověkem a archaickým, tradičním i současným prostorem architektury v této soutěži.

4


T Praha Autorská zpráva --------------------------------------------------------------------Clastrum znamená v latině uzavřené místo. Kláštery byly vždy jádry kultury a duchovního života, přísně chráněné a uzavřené před světem, přesto však často v bezprostřední blízkosti či přímo uvnitř sídla. Lom na Zbraslavi je analogií stavu separace a zároveň blízkosti – jak v měřítku Zbraslavi, tak v měřítku Prahy. Návrh kláštera plně využívá tohoto charakteru místa, které podtrhuje podstatu klášterního života. � Jako výchozí bod pro koncept slouží tradiční dispozice pravo‑ slavného kláštera s kostelem v těžišti, budovami po obvodu a hlavním vstupem přes Svatou bránu na západě. Toto uspořádání je přizpůsobeno specifickým podmínkám úzké parcely v lomu natočením do svislé polohy a zavěšením boxů budov na nosnou stěnu lomu. Pěší komunikace jsou tvořeny lávkami a schodišti spojujícími objekty kláštera. Jako v klasických dispozicích klášterů je mezi objekty vytvořena zahrada, která z květinové a zeleninové v horním pásu slotu přechází do intimní skalní na dně. � Prostor kláštera je obepnut sítí porostlou břečťanem, přísavníkem a vistárií. Tato jemná obálka vytváří interiér, do kterého se návštěvník noří po rampě, vedoucí ke Svaté bráně. Přes ni vejde do nádvoří a poté může zamířit dolů ke kostelu či do domu pro hosty, který na nádvoří navazuje. Mezi boxy budov a protější stěnou parcely je vytvořena prosvětlovací mezera. � Účelem projektu je mimo jiné najít tvarosloví pro současnou pravo‑ slavnou architekturu, jejíž projevy jsou, podobně jako její ikonogra‑ fie a obecná povaha, velmi konzervativní a jež, na rozdíl od modernis‑ tických projevů západokřesťanské architektury, zůstala víceméně nezměněná od 19. století. Jako spojnice s tvaroslovím tradičním, ovládaným byzantskými kořeny, je vybrán jediný prvek – oblouk, propsaný do návrhu nejjednodušším způsobem – vytažením do klenby.

CENA ČKA


Marek Přikryl � Nová koncertní síň pro Prahu � prof. Emil Přikryl � AVU Praha

Hodnocení poroty --------------------------------------------------------------------prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE � Velmi odvážný nápad umístění nové budovy filharmonie v předprostoru budovy Hlavního nádraží v Praze. Odvaha není jenom v umístění, ale také v pochopení vnitřní kvality prostoru s velmi strohým a osobitým přístupem k tomuto typu budovy. Výsledek je překvapivě nesmlouvavý a výjimečný. Ing. arch. akad. arch. Václav Králíček � Projekt našel po urbanis‑ tické stránce Kolumbovo vejce pro léčbu kontextu města zraněného severojižní magistrálou. Ukotvuje Fantovu budovu i předpolí nádraží od Aleny Šrámkové do jednoho celku a zhodnocuje zdevastovaný park. Ing. Martina Forejtová � Odvážný zásah do raději neřešeného území. Otázkou je výška navržené budovy v kontextu budovy Hlavního nádraží. Mgr. akad. arch. Pavel Joba � Odvážný počin ignorující soudobé trendy projektů hyperrealistických vizualizací zastírajících plytkost obsahu. Oceňuji úsilí autora soustředit se na holou pravdu bez příkras. Urbanisticky i architektonicky průkopnický návrh. Zaslouží také ocenit za originální postoj ke vstupu do historického prostředí centra města. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. � Navrhované spojení parku a nádražních budov – zásadních děl české architektury 20. století – s novou pražskou filharmonií má hrát úlohu kýženého architekto‑ nicko-urbánního koncentrátu, který stav tohoto vysoce komercializo‑ vaného a turistického místa a města promění tlakem manifestovaných programových zásad školy Emila Přikryla – ostrou diferenciací mezi koncentrovanými veřejnými budovami a rozlehlým, „prázdným“ veřejným prostorem města.

6


Autorská zpráva --------------------------------------------------------------------Přijměme fakt, že existuje poptávka po novém sálu České filharmonie jako vklad městu a splátka dluhu. Za poslední čtvrtstoletí se nepostavilo téměř nic ze staveb veřejných. Všechna muzea, divadla, nádraží, školy a akademie byly vybudovány za Rakousko-Uherska. Město navíc stačilo prodat a zastavět obchodem mnoho svých pozemků včetně těch vhodných pro filharmonii. A nyní očekává blyštivý šperk. Koncertní síň stavím na hranu hlavního nádraží. Jsem ohromen dynamikou koridoru novoměstských hradeb. Hlavní nádraží se svým předpolím je místo pro exkluzivní velkoměstskou příležitost, která je připravena pro velký dům. Parkoviště v úrovni magistrály jako podšálek, sokl a jeviště dosud nevídaných událostí. Aktivace této plošiny koncertní síní, posazenou na hranu stávající platformy, do míst dopravních ramp. Vzniká souvislé pole směrem k Národnímu muzeu, k poctě bývalé hradební promenády hraběte Chotka, fenomenálnímu počinu z první poloviny XIX. století. Předpokladem je přeměna magistrály na komfortní bulvár. � Plyš a řízek stranou, těžištěm domu budiž velký sál. Blíže k podstatě věci, méně eskalátorů. Volím prostorové schéma „shoebox“ místo „vineyards“. Krabice od bot znamená více hudby, méně divadla. Je jednosměrným sálem, hierarchizovaným, ne nepodobný sakrálním prostorům. Návštěva filharmonie je slavnost. Sál je ve své přímosti nelíbivý a pozbývá senzace vinice. Filharmonie hraje vysokou hru s výraznými čely okolních budov. Břicho zvedající se vysoko nad parkem dává domu obrys a městu siluetu. Kónická noha podpírá celek. Podstatný je sál, objemný, hmotný, přiměřeně (ne)pohodlný, nikoli akustika univerzální, ale specifická, pro hudbu čistě symfonickou. � Společnosti je nadřazený zájem jednotlivce, lho‑ stejnost k dění je zřetelná a v tom je semknuté XIX. století nedosažitelné. Nová filharmonie by měla vyvolat zájem, silnější než jiný velký dům, a Praze by taková situace pomohla.

CENA ČKA


JĂĄchym Svoboda ďż˝ Konverze novĂŠ kotelny v ar. dolu Hlubina ďż˝ doc. akad. arch. VladimĂ­r So HodnocenĂ­ poroty

Ing. arch. Monika MitĂĄĹĄovĂĄ, Ph.D.

---------------------------------

ďż˝ Projekt modernizuje starĹĄĂ­ typ

prof. Ing. arch. Eva JiĹ™iÄ?nĂĄ, CBE

architektonickĂŠho stroje

ďż˝ Student velmi zajĂ­mavÄ› vybral

(kotelnu) na novějťí typ stroje

a vyřeťil zadåní svÊho projektu

produkujĂ­cĂ­ho variabilnĂ­ prostor.

uvnitĹ™ areĂĄlu starĂŠho dolu.

V tomto smyslu je úspěťnou

Porota ocenila kompetenci autora

konverzĂ­ polyfunkÄ?nĂ­ch programĹŻ

vloĹžit funkci nahrĂĄvacĂ­ho studia

moderny. OdpovÄ›Ä? na otĂĄzky, proÄ?

a TV do Ăştrob bloku se vĹĄemi

je tomu tak, jakĂ˝ to mĂĄ smysl

moĹžnostmi variabilnĂ­ho pouĹžitĂ­.

a zda to staÄ?Ă­ na to, aby vznikl

Vizuålní materiåly jsou vypra‑

architektonickĂ˝ nĂĄvrh, nenĂ­

covåny velmi dobře.

předmětem nåvrhu. To je ostatně kupodivu vlastnost velkÊ větťiny

Ing. arch. akad. arch. VĂĄclav

soutěŞících diplomních projektů.

KrĂĄlĂ­Ä?ek ďż˝ PoctivĂĄ prĂĄce, kterĂĄ podĂĄvĂĄ architektonickĂ˝ design aĹž ve druhĂŠm plĂĄnu. PĹ™emýťlĂ­ o kvalitĂĄch historickĂŠ stopy. Svou sluĹžebnostĂ­ je v tom kladnĂŠm smyslu nesrovnatelnĂ˝ s ostatnĂ­mi nĂĄvrhy. Projekt pĹ™ipomĂ­nĂĄ, Ĺže sĂ­lu architektury podmiĹˆuje koncept a design je aĹž dalĹĄĂ­ v poĹ™adĂ­. Ing. Martina ForejtovĂĄ ďż˝ DobĹ™e navrĹženĂ˝ program a zajĂ­mavĂŠ

359.<352+/Â?'.29Â&#x2039;75$6<

Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­ vnitĹ&#x2122;nĂ­ho prostoru. PoctivÄ&#x203A; zpracovanĂŠ, bez

zbyteÄ?nĂŠho exhibicionismu. ]DFKRYÂŁYÂŁPMHKRĂ&#x17D;ÂŁVWMDNRSÄ&#x2019;LSRPÂŻQNXPLQXORVWLKODYQÂŻPGÄŚYRGHP ÂŤSHUVSHNWLY\1ÂŁYÄ&#x161;WĂ&#x153;YQÂŻNY\VWRXSÂŁQDMHGQRPNRQFLSRGYRXUDPHQ Mgr. akad. arch. Pavel Joba ďż˝ QÂŻPEXGRYÂŁP3DQHO\]ÂŁURYHÄ&#x192;]DNUÂżYDMÂŻSÄ&#x2019;ÂŻPÂżYÂżKOHGQDWĂ&#x153;Ä´HEQÂŻYĂ&#x153;Ä´ CivilnĂ­, s lehkostĂ­ zpracovanĂ˝ NWHUÂŁMH]DNRQĂ&#x17D;HQDGÄ&#x2019;HYĂ&#x153;QÂżPĹ&#x2022;KOHGLÄ&#x161;WĂ&#x153;PĹ&#x2013;NGHVHQÂŁYÄ&#x161;WĂ&#x153;YQÂŻNPÄŚÄ´H nĂĄvrh. NadÄ?asovĂĄ forma bez Y\]HMPÂŤQDQDVWDUÂŤNRXSHOQ\DMLÄ´]PÂŻQĂ&#x153;QRXWĂ&#x153;Ä´HEQÂŻYĂ&#x153;Ä´NWHUÂŁVHY pĹ&#x2122;Ă­kras, bohatĂ˝ vnitĹ&#x2122;nĂ­ svÄ&#x203A;t, WXFKYÂŻOLW\Ă&#x17D;ÂŻNQHELSÄ&#x2019;ÂŻPRQDGQÂŻP profesionĂĄlnĂ­ prezentace.

QD SURSR KRQRYÂŤ Ä&#x161;Ä&#x17E;DVWQĂ&#x153; ÂżYÂŁWDN PQRKHP GOMVHP X]HSRG QDNWHUÂŤ RGQÂŻ

8


9,=8$/,=$&(

oukenka � FA ČVUT Praha Autorská zpráva

Aby mohl být prostor opravdu

---------------------------------

variabilní, je zapotřebí, aby byl

Projekt řeší proměnu objektu

naprosto volný a mohl se

bývalé kotelny v areálu NKP Dolní

přestavovat dle potřeby, to

oblast Vítkovice a Hlubina na

zajišťují mobilní boxy, které

mediální a technologické centrum,

zajišťují veškerou obslužnost

které bude součástí plánovaného

těchto podlaží. Boxy jsou na

univerzitního kampusu. Budova se

plošiny dopravovány pomocí

má také stát sídlem univerzitní

podvěsného mostového jeřábu,

televize a rádia. � V objektu se

umístěného na spodní straně

z původního vybavení zachovala

pojízdného můstku v 6NP. Ten může

pouze železobetonová struktura

boxy v případě jejich přebytku

bývalých kotlů, jinak je stavba

také uklidit do odkládacího

ve zcela dezolátním stavu.

prostoru pod dvoranou budovy. �

S ohledem na místo, kde stavba

Sedmé nadzemní podlaží se nachází

leží, tedy v památkově chráněném

na střeše vestavěné konstrukce

území (i když sama není zvlášť

a je rozšířeno na původní šířku

památkově chráněna), jsem se

budovy. Podlaha je v místě

rozhodl narušovat ráz místa v co

rozšíření prosklená, stejně tak

nejmenší míře a zachovat co možná

jako obvod celé střechy,

nejvíce z původního vzhledu.

a vynahrazuje alespoň částečně

Rozhodl jsem se pro vestavbu

nedostatečné osvětlení (vycháze‑

zcela samostatné konstrukce

jící z predispozice stávající

do útrob kotelny. Jedná se

budovy). V sedmém nadzemním

o prosklenou ocelovou konstrukci

podlaží se nachází pouze

s variabilní podlažností, která

„kontejner“ – tentokrát pevně

je odsazena 1,5 m od původní

zabudovaný – obsahující hygienic‑

stěny a je zde vytvořen prostor

ké zařízení a z druhé strany bar

pro obsluhování celého objektu

a zázemí baru.

technologiemi. � Ve spodních podlažích budovy jsou umístěna uzavřená studia rádia a televize. Čtvrté až šesté nadzemní podlaží tvoří tři vertikálně polohovatel‑ né platformy a je tak zajištěna vysoká variabilita prostoru.

CENA ČKA


Karel Filsak � Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm � doc. Ing. arch. Zdeně Hodnocení poroty --------------------------------prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE � Odměna byla udělena projektu, který studuje možnosti začlenění kulturního centra do historického kontextu malého města. Návrh řešení je citlivě prezentován s velmi zajímavě provedenou atmosférou nového řešení. Ing. arch. akad. arch. Václav Králíček � Dominantním dojmem je vnější kompozice, která souzní s prostředím města (a místa). Je téměř logem své instituce. Na druhou stranu ale zvolená silná forma neumožnila vytvořit stejně silný společenský prostor typu nádvoří, společné vstupní haly atp. Ing. Martina Forejtová � Citlivý vývoj finální podoby hmotového řešení. Kontextuální hmota k prostředí Valašska. Výsledná hmota je však možná příliš velká do daného prostoru? Mgr. akad. arch. Pavel Joba � Návrh svým měřítem i formou velmi dobře vystihl téma „regionálního kontextu“. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. � Návrh je variací na téma „kontextuálního“ navrhování v historickém prostředí malých středoevropských měst. Proč to má být právě mírně romantizovaný extrakt ověřených místních i zahraničních odpovědí v malém i větším měřítku, zůstává nezodpovězeno.

10


ěk Rothbauer � FA ČVUT Praha Autorská zpráva --------------------------------Předmětem zadání je zpracování návrhu objektu víceúčelového kulturního centra a jeho bezprostředního okolí v Rožnově pod Radhoštěm. Kulturní centrum bude umístěno v těsné blízkosti historického jádra města ve vazbě na městský lesopark. Tento projekt si klade za cíl vyřešení problémů s nedostatkem prostorů pro kulturní aktivity a jejich aktuálního stavu, který je pro pořádání kulturních akcí ve většině případů zcela nevyhovují‑ cí. Přemýšlím-li o umístění kulturního centra, hledám místo, které bude přirozeným těžištěm města, které bude zajímavé nejen svým prostorovým řešením a vazbami, ale i historickou tradicí a v neposlední řadě také dobrým dopravním napojením. Plochu, která by poskytla toto zázemí, nalézám na křížení ulic Pionýrská a Palackého, kde se odvíjí jedinečný veřejný prostor, který vedle svého velkorysého měřítka disponuje také nezaměni‑ telnou atmosférou. � Jen malými vstupy lze z území udělat okolní důstojný prostor nově navrhované stavby kulturního centra. � Zásadní otázkou bylo hledání hmotového řešení návrhu tak, aby měl objekt vhodné měřítko ve vztahu k okolní městské zástavbě. Řešení zcela vědomě pracuje s archetypem venkovského domu se sedlovou střechou jako hmoty, která není okolnímu prostředí zcela cizí. Důležité je také zasazení, aby došlo k přirozenému splynutí stavby s okolím. Okolní komunikace jsou dalším faktorem, který vstupuje do celkového hmotového řešení. Na jednotlivé směry komunikací reagují hmoty nepravidelným natočením štítů, čímž dochází k zefektivnění užitné plochy, zároveň ale vnáší do celkové kompozice, složené z jednoduchých hmot, efekt napětí. � Celková hmota také byla koncipována tak, aby se vyhnula stávající košaté lípě, která se nově stává součástí nástupního prostoru. Návrh je charakteris‑ tický lapidárními, geometrickými objemy s jemně členěnými strukturovanými povrchy. Vychází z představy čistých nedělených hmot, užívá místního tvarosloví a přírodních materiálů. „Němé“ cihlové štíty doplněné o bez‑ rámové zasklení v úrovni parteru, čímž dochází k žádoucímu propojení exteriéru s interiérem.

ODMĚNA


Martin Ptáčník � Kinking Mass – pohled na stanici a okolí Hlavního nádraží v Praze � pro

Hodnocení poroty --------------------------------Udělení ceny není letos limitová‑ no typem použitého komerčního softwaru (ani vlastního navržené‑ ho programu). Oceněný projekt dostavby Hlavního nádraží v Praze vychází ze studia digitálně modelované mikrostruktury kostní dřeně člověka. Vznikl sérií digitálních operací s diagramy „matematických uzlů“ – nedělitel‑ ných spojitých elementů topolo‑ gického prostoru. Předmětem řešení bylo navržení a ověření typologických, topologických a estetických možností takto utvářené struktury. Projekt je další z mála manifestů programových zásad tvorby architektury v této soutěži a je jednou z alternativ převažujících postupů navrhování a zobrazování metrického prostoru v architektuře.

12


of. akad. arch. Imrich Vaško � VŠUP Praha

Autorská zpráva

architektonické struktury. Výběr

---------------------------------

výchozí struktury je pro její

Zadáním práce je sledování

různorodou prostorovou organizaci

problematiky matematických uzlů

s potenciálem nekonečné repetice.

a s nimi spojených pojmů a jejich

Výsledkem práce je silná,

následné aplikování do reálného

výtvarně působivá forma založená

scénáře. Klíčovou otázkou je

na sledování předem stanovených

propojení obou sfér – virtuálního

pravidel růstu skladby. Výstup je

a fyzického – a převod návrhu do

produkovaný strojem – pomocí 3D

fyzické reality – materializace

tisku. Jedná se o technologii,

v modelu. V případě mé diplomové

která jediná dokáže přesně

práce se bude jednat o prověření

přepsat složité struktury při

osvojovaných metod digitálního

změně měřítka.

navrhování a poté jejich aplikace v konkrétním návrhu budovy Hlavního nádraží v Praze. Hlavní důraz práce je kladen na proces navrhování komplexních forem a jejich estetické působení. V menší míře zohledňuje kontextu‑ ální zasazení či správné funkční řešení provozu typologické kategorie nádražních budov. Při metodě práce vycházím z konkrétní komplikované struktury – nemocné kostní tkáně, jejíž vlastnosti se stávají volným předobrazem vzniku

ZVLÁŠTNÍ CENA ArchiCAD


14

PRÁCE HODNOCENÉ V 3. KOLE

Šimon Brabec � Prefa kompaktní město � Mgr. akad. arch. Roman Brychta � VŠUP Praha


15

PRÁCE HODNOCENÉ V 3. KOLE

Barbora Fraňková � Návrh koncepce obnovy Masarykova náměstí v Jihlavě � Ing. arch. Miroslav Cikán � FA ČVUT Praha


16

Marek Kundrata � Klášter � prof. Ing. arch. Ivan Kroupa � VŠUP Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 3. KOLE


17

PRÁCE HODNOCENÉ V 3. KOLE

Klára Skarková � Přírodní lázničky v Komorní Lhotce � Mgr. akad. arch. Roman Brychta � VŠUP Praha


Tomáš Babka � Svah mezi Vinohrady a Židenicemi � prof. Ing. Jiří Damec, CSc. � ZF MENDELU Lednice

Michala Balounová � Dostavba Revoluční ulice � Ing. arch. akad. arch. Jiří Pošmourný � FSV ČVUT Praha

18

PRÁCE HODNOCENÉ V 2. KOLE


Petra Fišerová � Galerie Zdeňka Sýkory v Lounech � doc. Ing. arch. Ján Stempel � FA ČVUT Praha

Jan Harciník � Návrh úprav areálu a okolí železničního muzea NTM, Praha – Masarykovo nádraží � doc. Ing. arch. Miroslav Cikán � FA ČVUT Praha

19

PRÁCE HODNOCENÉ V 2. KOLE


Vojtěch Hybler � Nový most přes Vltavu v Praze � prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel � FUA TU Liberec

Zdeněk Chmel � Dům umění města České Budějovice � prof. Ing. arch. Ivan Ruller � FA VUT Brno

20

PRÁCE HODNOCENÉ V 2. KOLE


Marie Janíčková � Konverze železničních brownfields – liniový park Vršovice � doc. Ing. arch. Roman Koucký � FA ČVUT Praha

Michal Krejčík � Do nebe skrze kámen – náměstí Nebeského klidu v Pekingu � prof. Ing. arch. akad. arch. Ján Stempel � FUA TU Liberec

21

PRÁCE HODNOCENÉ V 2. KOLE


Zuzana Krmelová � Překračování bariér: východní okraj historického jádra Prahy � prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. � FA ČVUT Praha

Markéta Orságová � Koncertní sál pro Prahu � MgA. Ondřej Císler, Ph.D. � FA VUT Brno

22

PRÁCE HODNOCENÉ V 2. KOLE


Jiří Papoušek � Ideální Hostim, centrum lokální komunity, Hostim � Ing. arch. Josef Kiszka � VŠB TU Ostrava

Hana Procházková � Území bývalých strojíren v Humpolci � prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek � FUA TU Liberec

23

PRÁCE HODNOCENÉ V 2. KOLE


Jakub Straka � Přestavba laboratoří ČVUT � Ing. arch. Jan Aulík � FA ČVUT Praha

Kristýna Šenkýřová � Chrám smíření – Londýn � prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek � FUA TU Liberec

24

PRÁCE HODNOCENÉ V 2. KOLE


Andrea Tůmová � Rekonstrukce ubytovny Maervoll, Lofoten � prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek � FUA TU Liberec

Jan Tyrpekl � Vinařství Stará Hora � Ing. arch. Antonín Novák � FUA TU Liberec

25

PRÁCE HODNOCENÉ V 2. KOLE


26

David Balajka � Doplnění městské struktury, Michle � Ing. arch. Michal Kuzemenský � FA ČVUT Praha

Petra Barotková � Pavilon Amazonie ZOO Praha � doc. Ing. arch. Eduard Schleger � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Lucie Cutáková � Pražská vesnice � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha


27

Michal Čičala � Galerie moderního světa, Nitra � Ing. arch. Luboš Knytl � FSV ČVUT Praha

Šárka Doležalová � Praha – Vltavská � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Anna Dufková � Valašské Meziříčí – regenerace centra � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha


28

Eva Fialová � Univerzitní kampus VŠE — Praha-Jižní Město � Ing. arch. Luboš Knytl � FSV ČVUT Praha

Viktor Filipi � Revitalizace vybraných částí příměstské rekreační oblasti Brněnská přehrada � prof. Ing. Jiří Damec, CSc. � ZF MENDELU Lednice

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Jan Fiedler � Vlakové nádraží — Bubny � prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger � FSV ČVUT Praha


29

Kateřina Frejlachová � Pražská sídliště jako moderní vrstva metropole � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha

Lenka Holcnerová � Mezi mořem a zemí � Ing. arch. Jan Mléčka � FA VUT Brno

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Michal Gabaš � Polyfunkční soubor v ulici Spálená v Praze � prof. Ing. arch. Ladislav Lábus � FA ČVUT Praha


30

Jiří Chyba � Rehabilitační centrum Davle � doc. Ing. arch. Irena Šestáková � FA ČVUT Praha

Radek Janoušek � Kadaň – ztracené předměstí � Ing. akad. arch. Jan Šépka � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Alena Javorská � Daegu Gosan Public Library � Ing. arch. Jiří Buček � FUA TU Liberec


31

Marek Jedlička � Flower Tower � Ing. arch. Václav Aulický � FA ČVUT Praha

Jakub Jílek � Rozvojové území PrahaBubny � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Marek Jedlinský � Studentské městečko Dejvice � doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer � FA ČVUT Praha


32

Jan Kačer � Konverze Zlíchovského lihovaru � prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa � FA ČVUT Praha

Jana Kilianová � Aktivace pionýrských tábořišť � Ing. arch. Jan Mléčka � FA VUT Brno

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Denisa Kanderová � Architektura sociálně vyloučených – vězení s ostrahou v Brně � prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. � FA VUT Brno


33

Petra Klauzová � Kadaň – ztracené předměstí � Ing. akad. arch. Jan Šépka � FA ČVUT Praha

Zuzana Kodešová � Konverze Nákladového nádraží Žižkov � Ing. arch. Jan Aulík � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Filip Kosek � Evropská 2050 � prof. akad. arch. Jindřich Smetana � VŠUP Praha


34

David Kovařík � Kinking Mass � prof. akad. arch. Imrich Vaško � VŠUP Praha

Jiří Kugl � Ústí nad Labem-Střekov � doc. Ing. arch. Jan Mužík � FSV ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Jarin Krouz � Hlavní nádraží Plzeň: klíč k rozvoji oblasti � prof. akad. arch. Jindřich Smetana � VŠUP Praha


35

Petr Kundrát � Nábřeží Dunaje v Bratislavě – Pečnianský les � doc. Ing. arch. Karel Havliš � FA VUT Brno

Štěpán Lajda � Polyfunkční objekt Hradčanská � Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D. � FSV ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Juráš Lasovský � Obytný most přes Vltavu v Praze � prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel � FUA TU Liberec


36

Michal Leňo � PRG SQR Pražské náměstí pro 21. století � doc. Ing. arch. Roman Koucký � FA ČVUT Praha

Jana Martochová � Intenzivní dům v Brně � doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková � FAST VUT Brno

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Petr Mikulka � Kulturně-společenské centrum Brno – přehrada � prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. � FAST VUT Brno


37

Jitka Molnárová � Proměna sídliště v Kolíně � doc. Ing. arch. Michal Kohout � FA ČVUT Praha

Martin Mucha � Dostavba městského bloku v Karlíně � doc. Ing. arch. Michal Kohout � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Lucie Nedorostová � Ústřední budova Vysoké školy Praha-Jižní Město � Ing. arch. Iva Knappová � FSV ČVUT Praha


38

Dana Nováková � Rehabilitace centra Dukovan � Ing. arch. Jiří Buček � FUA TU Liberec

Miroslava Padruňková � Nová budova VŠUP v Praze-Bubny � Ing. arch. Michal Šourek � FSV ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Jan Ondrák � Polyfunkční dům u Botiče v Praze 10 � prof. Ing. arch. Ladislav Lábus � FA ČVUT Praha


39

Helena Pasáčková � Dolní centrum, Liberec � Ing. arch. Jiří Buček � FUA TU Liberec

Martin Pavlun � Koncertní sál pro Prahu � MgA. Ondřej Císler, Ph.D. � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Tomáš Pavlík � Vltavská krajina na jihu Prahy – Velká Chuchle, Malá Chuchle � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha


40

Jan Pelčík � Polyfunkční dům u Botiče � prof. Ing. arch. Ladislav Lábus � FA ČVUT Praha

Sergey Petukhov � Kulturní centrum na Smíchově � Ing. arch. Aleš Lang � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Tomáš Petermann � Panská ulice v Ústí nad Labem � Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych � FUA TU Liberec


41

Josef Piják � Městská knihovna Lausanne � prof. Ing. arch. Ivan Koleček � FA VUT Brno

Adam de Pina � Galerie současného umění � doc. akad. arch. Mikuláš Hulec � FSV ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Jiří Polák � Odpojená města na hranici / České Velenice a Gmünd � Ing. arch. Ivan Kroupa � VŠUP Praha


42

Michaela Prikrylová � Mestská knížnica – prestavba prieluky vo Vinohradskej ulici � Ing. arch. Miroslav Cikán � FA ČVUT Praha

Jan Říčný � Dům u sadu – Hospic – objekt spravovaný církví ve vztahu ke společnosti � prof. akad. arch. Jindřich Smetana � VŠUP Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Zdeňka Sedláková � Nová nábřeží: Geneze nábřeží Zábrdovic � doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. � FA VUT Brno


43

Vadim Shaptala � Dostavba obytného bloku, Praha-Vršovice � Ing. arch. Jan Sedlák � FA ČVUT Praha

Michala Slynková � Praha – Vltavská � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Martin Sládek � Potenciál vnitrobloku aneb VESNICE VE MĚSTĚ � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha


44

Vojtěch Sosna � Radnice Rožnov pod Radhoštěm � doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer � FA ČVUT Praha

Anna Soukupová � Rajská zahrada – soubor staveb � doc. Ing. arch. Jan Jehlík � FA ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Martina Svobodová � Urbanistická studie Holešovice-Bubny � doc. Ing. arch. Radek Kolařík � FA ČVUT Praha


45

Jakub Šarhan � Historické centrum města Vyškov � prof. akad. arch. Jindřich Smetana � VŠUP Praha

Jiří Škrábek � Radnice městské části Praha 7 � Ing. arch. Pavel Čajka � FSV ČVUT Praha

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Eva Šestáková � Rustonka v Praze – řešení území včetně bývalé kotelny � prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa � FA ČVUT Praha


46

Lenka Švábková � Chrastava: (staro) nová tvář � prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek � FUA TU Liberec

Radek Toman � Městská knihovna Lausanne � prof. Ing. arch. Ivan Koleček � FA VUT Brno

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Andrej Turčan � Městská knihovna Lausanne � prof. Ing. arch. Ivan Koleček � FA VUT Brno


47

Hana Typltová � Městská knihovna Lausanne � prof. Ing. arch. Ivan Koleček � FA VUT Brno

Jan Veisser � Revitalizace dolního centra města Trutnov � Ing. arch. Antonín Novák � FUA TU Liberec

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Vojtěch Večeře � Univerzitní knihovna v Bubnech � Ing. arch. Michal Šourek � FSV ČVUT Praha


48

Jana Veselá � Městský dům – architektura kombinace funkcí � doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. � FAST VUT Brno

Jana Zuntychová � Suburbánní výstavba jako obytná krajina � Ing. Barbara Krátká Adámková, Ph.D. � ZF MENDELU Lednice

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Robin Vostřel � Centrum vodních sportů – Pardubice � doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva � FSV ČVUT Praha


49

PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE

Ada Žabčíková � Hodnoty krajiny: Identita Valašska v objektech drobné architektury � Ing. arch. Jan Mléčka � FA VUT Brno


BIM ŽIJE UVNITŘ

DETAILŮ

myarchicad.com ArchiCAD 17 nabízí jedinečný způsob odvozování výkresů z BIM modelu. To platí i pro velké projekty s vysokou úrovní detailů. Díky technologii ArchiCADu 17 lze BIM model udržet až do finální fáze zpracování výkresové dokumentace.


Praha ∙ Bratislava ∙ Wien ∙ München Budapest ∙ Berlin ∙ Warszawa ∙ Milano Bruxelles ∙ Den Haag ∙ Paris ∙ London София ∙ București ∙ Київ ∙ Madrid Stockholm ∙ Москва ∙ ‫ביבא לת‬ New York ∙ 東京 ∙ Düsseldorf ∙ 서울 특별시 Kultura ∙ Film ∙ Výtvarné umění Divadlo ∙ Čeština ∙ Literatura ∙ Design czech s Móda ∙ Věda ∙ Výzkum ∙ Inovace centre Kontakty ∙ Spolupráce ∙ Obchod .cz Kreativní průmysly ∙ Média ∙ Společnost Informace ∙ Culture ∙ Film ∙ Visual Arts Theatre ∙ Czech Language ∙ Literature Design ∙ Fashion ∙ Science ∙ Research Innovation ∙ Contacts ∙ Cooperation Trade ∙ Creative Industries ∙ Media Society ∙ Informations Česká centra | Jsme agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci Česka ve světě. Prosazujeme českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Pracujeme pro české zájmy z 22 zahraničních metropolí 3 kontinentů.

Czech Centres | We are an agency of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic dedicated to promoting the Czech Republic worldwide. We promote Czech culture on the international stage. We support Czech interests from 22 cities on 3 continents.

www.czechcentres.cz

info@czech.cz Česká centra | Czech Centres Václavské náměstí 816/49 110 00 Praha | Czech Republic

Generální partner sítě Českých center The General Partner of Czech Centres


Obecné informace • MARSH ve světě od roku 1871 • Člen skupiny Marsh & McLennan Companies • Kanceláře ve 100 zemích • V České republice od roku 1992 • 70 zaměstnanců -> odborníci na speciální druhy pojistné ochrany • Služby pro více než 1500 společností -> znalost a prestiž • Spolupráce pouze s licencovanými pojišťovnami a penzijními fondy

Specializujeme se také na •

- odpovědnost managementu a zaměstnanců

• • Pojištění stažení produktu z trhu • Pojištění ekologických rizik • Kontakt Autorizované osoby mohou zdarma využít těchto služeb: • Zprostředkování pojištění • Posouzení a revize stávajících pojistných smluv • Vystavení předběžné záruky/příslibu o pojištění do výběrových řízení na požadovaný limit pojistného krytí • Konzultace ohledně pojištění a likvidace pojistných událostí

Kateřina Poláčková 221 418 135 katerina.polackova@marsh.com Martina Perková 221 418 176 martina.perkova@marsh.com

Pět hlavních důvodů proč zvolit MARSH • Zajistíme Vám nejlepší cenu a nadstandardní podmínky - Úspora nákladů a optimalizace pojistného krytí • Provedeme audit současného pojistného krytí zdarma - Nabízíme bezplatný alternativní návrh pojistného krytí • Stejná úroveň servisu v tuzemsku i v zahraničí - Provozujeme pobočky, zastoupení a reprezentace ve více než 100 zemích • Expertní skupiny - Disponujeme vyškolenými odborníky na konkrétní odvětví • Zkušenost - 141 let ve světě, v ČR 21 let


4

www.diplomy.cz

Tisk: U&WE® ADVERTISING s.r.o.

3

Produkce: Česká komora architektů

Foto: Dita Pavelková

Jazyková korektura: Josef Šebek

2

Redakce: Simona Juračková, Dita Pavelková, Michaela Rýgrová

Grafický design: Jakub Straka

Vydavatel: Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1, www.cka.cc

Náklad: 500 ks

Datum expedice: 26. 9. 2013

Katalog 14. ročníku Přehlídky diplomových prací

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14. Prehlidka diplomovych praci  
14. Prehlidka diplomovych praci  

Ceska komora architektu

Advertisement