Page 1

WYJ ĄT KOWY WI E CZÓRS YL WE S T ROWYW HOT E L URI AL T O! Zapr as z amydos pędz en i as y l wes t r awgr on i epr z y j aci ół wu n i k al n y mi ek s k l u z y wn y mmi ej s cu , j ak i mj es tR es t au r acj ai Bar h ot el uR i al t o. Wt y mr ok uof er u j emyn as z ąr es t au r acj ęt y l k odl agr u pz or gan i z owan y chok oł o30os ób. W cen ęwl i cz on yj es twy n aj eml ok al u , 3dan i owemen u , n apoj ebez al k oh ol owe, dek or acj ei s z ampań s k i h u mor ! Ocz y wi ś ci edos t os u j emyn as z ąpr opoz y cj ędo P ań s t waocz ek i wań . Cen yz acz y n aj ąs i ęod300. 00P L Nodos oby Zapewn i amypr omocy j n ecen yal k oh ol u ! Of er t at y l k odl agr u pyz or gan i z owan ej waż n ado16gr u dn i a2011 R es t au r acj aj es tdoP ań s t wady s poz y cj i od21: 00do4: 00r an o ŻYCZYMYWYS T RZAŁ OWE J ZABAWY!

Dl az męcz on y cht ań cempok ój 2os obowyz eś n i adan i em wpr omocy j n ej cen i e290. 00P L N

KONT AKT R emi gi u s zKr awcz y k T el : 225848771 emai l : r emi gi u s z . k r awcz y k @r i al t o. pl

Oferta Zimowa 2011  

Oferta Zimowa Hotelu Rialto 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you