Page 1


CO MOGĘZAOFEROWAĆ? Moj ez dol noś c i : Pr ac owi t oś ć

DOŚWI ADCZENI E Pr akt y kawbi ur z eAr c hi t ekt oni c z ny m FDAAr c hi t ekc i

Odpowi edz i al noś ć Pr ac awz es pol e Komuni kat y wnoś ć Kr eat y wnoś ć Ot war t oś ćnanowedoś wi adc z eni a

J ĘZYKI Angi el s ki-z aawans owany Ni emi ec ki-pods t awowy P ol s ki-r odz i my

WYKSZT AŁ CENI E 2013-nadal HOBBY St udi api er ws z egos t opni anaP ol i t ec hni c e P oz nańs ki ejnawy dz i al eAr c hi t ekt ur yna Ar c hi t ekt ur anowoc z es na ki er unkuAr c hi t ekt ur a Budowni c t wo 2011-2013 Ukońc z eni eL i c eum Ogól noks z t ał c ąc ego Wi z ual i z ac j ekomput er owe nr9wP oz nani u,kl as aopr of i l u bi ol ogi c z noc hemi c z nogeogr af i c z ny m P odr óż e El ekt r oni ka

UMI EJ ĘTNOŚCI Ar c hi c ad-Bar dz odobr a Sket c hup+ Vr ay-Bar dz odobr a Ar t l ant i s-Bar dz odobr a Aut oc ad-Dobr a AdobePhot os hop-Dobr a Cor elDRAW -Dobr a MSOf f i c e-Dobr a

I NNE Pr awoj az dykat .B

Mot or y z ac j a


Portfolio Jak_Sop  
Portfolio Jak_Sop  
Advertisement