Page 1

JESIENNE SPOTKANIA z MEDYCZNYM RYNKIEM PRACY

16-18 listopada 2011 e-katalog

Biuro Karier Warszawski Uniwersytet Medyczny


16.11.2001 (ŚRODA) 14.00 – 15.00

Adamed - wyzwania dla ludzi z pasją

14.00 – 15.30

Wojskowy Instytut Medyczny - staŜe, praktyki, specjalizacje, praca w zawodzie lekarza, pielegniarki, ratownika medycznego

14.30 – 16.00

NFZ – nie taki diabeł straszny, jak go malują czyli dlaczego warto pracować w Narodowym Funduszu Zdrowia

15.00 – 16.00

KRKA - ponad 30 lat doświadczeń w badaniach, rozwoju i produkcji wysokiej jakości leków generycznych z wartością dodaną

15.00 – 19.00

Jak przygotować się do procesu rekrutacji? Warsztat prowadzony przez specjalistów SHL - firmy oferującej rozwiązania rekrutacyjne dla biznesu

15.45 – 17.15

Dołącz do najlepszych - Rozwijaj swoje umiejętności pod opieką wysokiej klasy specjalistów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

16.00 – 17.00

Kariera naukowca w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – jak zacząć, skąd pozyskać fundusze na realizację projektów badawczych

17.30 – 19.00

Kariera absolwenta uczelni medycznej w centrum SPA. Spotkanie z Medica SPA Instytut Zdrowia i Urody

17.11.2011 (CZWARTEK) 14.00 – 15.30

Servier – powstawanie i rozwój leku innowacyjnego

14.00 – 16.00

KIGMED.eu – szansą na innowacyjny biznes. Inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny

15.00 – 16.00

Studium przypadków naruszeń praw pacjenta – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

16.15 – 17.30

Jak rozpocząć współpracę z wydawnictwem medycznym? – SłuŜba Zdrowia

17.00 – 20.00

Twoja kariera w badaniach klinicznych konsultantów DOCS International

17.30 – 20.00

Co ma wspólnego dieta z uśmiechem? Warsztat Ŝywieniowy – Nutricia Polska

17.45 – 18.30

Publishing in Medical Journals – why is it worth to do and how to make it in a proper way. Warsztat w języku angielskim – Proper Medical Writing

warsztat

prowadzony

przez

18.11.2011 (PIĄTEK) 12.00 – 16.00

„Wywiad na medal”. Warsztaty komunikacyjne lekarz – pacjent prowadzone przez trenera z Polskiego Stowarzyszenia Endometrioza

14.00 – 15.30

Nie daj się poŜeraczom czasu, czyli skuteczne zarządzanie sobą w czasie. Szkolenie prowadzone przez sieć aptek MEDIQ

14.00 – 15.30

WOLONTARIAT – DAJESZ – DOSTAJESZ. Wolontariat a medyczny rynek pracy – spotkanie z Fundacją Dobrze Ŝe jesteś

16.00 – 17.30

Działalność i funkcjonowanie w Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA)


NAZWA INSTYTUCJI: Adamed TEMAT SPOTKANIA: Adamed - wyzwania dla ludzi z pasją TERMIN: 16.11.2011, godz. 14.00 – 15.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 139 PROWADZĄCY: Anna Duma – Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Magister Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskiem, posiada 4-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów rekrutacyjnych w branŜy farmaceutycznej na stanowiska managerskie i specjalistyczne. ILOŚĆ MIEJSC: 50 FORMA SPOTKANIA: prezentacja OPIS SPOTKANIA: Spotkanie ma na celu prezentację Grupy Adamed jako pracodawcy. Zapoznanie uczestników ze specyfiką działania i moŜliwościami rozwoju w Grupie. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci: farmacja, analityka medyczna


Adamed jest liderem na polskim rynku leków nowej generacji przeznaczonych dla wielu grup terapeutycznych m.in. psychiatrii, kardiologii, pulmonologii, ginekologii i w leczeniu infekcji dróg moczowych. Od chwili powstania firma rozwija się niezwykle dynamicznie powiększając produkcję i sprzedaŜ leków etycznych. Od kilku lat spółka odnotowuje dynamiczny wzrost sprzedaŜy nie tylko na rynku krajowym, ale równieŜ za granicą. Dlaczego warto aplikować do naszej firmy? Wśród polskich firm farmaceutycznych Adamed jest pionierem inwestycji w badania nad poszukiwaniem nowych leków. Posiadamy jeden z najpręŜniej działających w Polsce działów badawczo-rozwojowych. Został on powołany do poszukiwania skutecznych i nowoczesnych terapii w wybranych grupach terapeutycznych (poszukiwanie innowacyjnych molekuł) oraz do opracowywania i wdraŜania nowych metod syntezy i formulacji dla leków generycznych. Misją firmy jest wynalezienie nowych oryginalnych leków na choroby cywilizacyjne takie jak: choroba nowotworowa, cukrzyca i otyłość, schizofrenia. Stale rozbudowujemy swoje działy badawcze, udoskonalamy wyposaŜenie laboratoriów i dajemy pracę najzdolniejszym polskim naukowcom. Jako nasz pracownik oprócz moŜliwości poznania „od podszewki” codziennego Ŝycia duŜej firmy farmaceutycznej, będziesz miał takŜe moŜliwość zdobycia praktycznej, innowacyjnej wiedzy z interesującej Cię dziedziny.


NAZWA INSTYTUCJI: Wojskowy Instytut Medyczny TEMAT SPOTKANIA: Wojskowy Instytut Medyczny - staŜe, praktyki, specjalizacje, praca w zawodzie lekarza, pielegniarki, ratownika medycznego. TERMIN: 16.11.2011, godz. 14.00 – 15.30 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 233 PROWADZĄCY: mgr Jadwiga Smogorzewska - Pielęgniarka Naczelna WIM mgr Ilona Sobolewska - Specjalista ds. rekrutacji i rozwoju ppłk lek. Piotr Kucharczyk - Szef Wydziału Doskonalenia Ratowników Medycznych płk dr n. med. Piotr Dabrowiecki - Zastępca Komendanta CSK MON WIM/Rzecznik Prasowy ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: prezentacja OPIS SPOTKANIA: zapoznanie się z wymogami i pracą w WIM DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci WUM


Wojskowy Instytut Medyczny powszechnie znany jako „Szpital na Szaserów” to prestiŜowa i najnowocześniejsza specjalistyczna placówka medyczna w Polsce zatrudniająca blisko 2500 wykwalifikowanej kadry. Nasz Instytut łączy działalność leczniczą i rehabilitacyjną z wieloprofilową aktywnością naukową i szkoleniową. Tu powstają i są realizowane inicjatywy badawcze, których wyniki mają bezpośrednie przełoŜenie na jakość świadczonych usług. Posiadamy doskonale wyposaŜone pracownie diagnostyczne i laboratoryjne. Dzięki zrozumieniu i realizacji potrzeb naszych pacjentów pozyskujemy ich zaufanie, a tym samym pozytywne postrzeganie naszej placówki. Jako troskliwy pracodawca dbamy o rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszego personelu. Posiadamy własny ośrodek kształcenia podyplomowego. Oferujemy pracę w miłej atmosferze w otoczeniu najlepszej kadry medycznej. Zapraszamy na praktyki, staŜe przed- i podyplomowe, a osobom z doświadczeniem zawodowym oferujemy moŜliwość podjęcia pracy w naszym Instytucie. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w pierwszej kolejności zamieszczane są na naszej stronie internetowej www.wim.mil.pl Kandydat zainteresowany podjęciem pracy przesyła swój Ŝyciorys z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@wim.mil.pl lub listownie na adres WIM. Pierwszym etapem jest selekcja nadesłanych aplikacji. Następnie osoby spełniające nasze oczekiwania zaproszone zostają na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której następuje weryfikacja kompetencji i ocena predyspozycji kandydata do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pozytywne przejście tego etapu oznacza otrzymanie oferty pracy.


NAZWA INSTYTUCJI: Narodowy Fundusz Zdrowia TEMAT SPOTKANIA: NFZ – nie taki diabeł straszny, jak go malują czyli dlaczego warto pracować w Narodowym Funduszu Zdrowia TERMIN: 16.11.2011, godz. 14.30 – 16.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 140 PROWADZĄCY: 1. Urszula Wolf - Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń w Centrali NFZ, od ponad 30 lat zajmuje się HR w jednostkach administracji publicznej i słuŜbie zdrowia. Zajmowała się równieŜ doradztwem personalnym. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. 2. Sabina Karczmarz - Specjalista w Sekcji ds. Realizacji, Monitoringu i Ewaluacji Projektów Europejskich. Uczestniczyła w projekcie Jednorodne Grupy Pacjentów. Administruje platformą szkoleniowo- informacyjną oraz przygotowuje do realizacji projekt Akademia NFZ współfinansowany w ramach EFS. 3. Agata Szewczak - Kierownik Sekcji Organizacji Współpracy Międzynarodowej, członek grupy roboczej przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, specjalizuje się w koordynacji przepisów prawa polskiego z prawem wspólnotowym w zakresie świadczeń zdrowotnych.

ILOŚĆ MIEJSC: 50 FORMA SPOTKANIA: wykład + prezentacje OPIS SPOTKANIA: 1. Omówienie procedury naboru do NFZ. 2. Omówienie projektów zrealizowanych przez NFZ. Prezentacja nowego projektu pn. Akademia NFZ, planowanych szkoleń stacjonarnych oraz platformy e-learningowej. Zapoznanie z planami rekrutacyjnymi i moŜliwościami uczestnictwa w szkoleniach potencjalnych beneficjentów projektu. 3. Omówienie zasad realizacji przez NFZ przepisów prawa wspólnotowego gwarantującego dostęp do opieki zdrowotnej na terenie wszystkich państw członkowskich UE/EFTA. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci WUM


Opis działalności firmy: •

NFZ finansuje świadczenia opieki zdrowotnej. W NFZ określana jest m.in. jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej, analizowane są koszty świadczeń, przeprowadza się konkursy ofert i zawiera umowy ze świadczeniodawcami. WdraŜane są programy zdrowotne oraz prowadzone działania na rzecz promocji zdrowia. NFZ pełni równieŜ rolę instytucji łącznikowej oraz instytucji właściwej zgodnie z przepisami o koordynacji. Korzyści dla pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia

Osobom podejmującym pracę w NFZ zostaje zapewnione: • Zdobycie doświadczenia zawodowego w dobie pręŜnie rozwijającego się rynku ubezpieczeń zdrowotnych oraz poszerzenie wiedzy uzyskanej w dotychczasowej pracy lub w trakcie nauki. • Zatrudnienie z poszanowaniem przepisów prawa. • Terminowe otrzymywanie wynagrodzenia. Oferta dla studentów i absolwentów Absolwenci i studenci których pociąga zarządzanie i tworzenie ram w ochronie zdrowia znajdą wiele wyzwań w NFZ, np.: w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Departamencie Gospodarki Lekami. • Dzięki pracy w DSOZ będą mieli moŜliwość prowadzenia prac związanych m.in. z przygotowaniem załoŜeń merytorycznych i organizacyjnych konkursów ofert, współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie weryfikacji i doskonalenia zasad kontraktowania oraz warunków wykonywania świadczeń. Jeśli kandydatów do pracy interesuje farmacja, doskonale odnajdą się w DGL, w którym będą mogli m.in. opracowywać zasady realizacji programów zdrowotnych i chemioterapii, przeprowadzać kontrole w oddziałach NFZ, pracować nad aktualizacją katalogu świadczeń onkologicznych. Opis otwartej i konkurencyjnej rekrutacji • • • •

Informacje moŜna uzyskać pod nr tel. 572-62-69. Ogłoszenia o naborach są publikowane w BIP na stronie www.nfz.gov.pl w dziale Rekrutacja. Pytania zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych dotyczą m.in. zakresu działania NFZ. Charakter pytań jest uzaleŜniony od rodzaju stanowiska, o które ubiegają się kandydaci do pracy. Kandydaci mają moŜliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, dokonań zawodowych lub wiedzy zdobytej w trakcie nauki. Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Centrali NFZ w dniu 16.11.2011 r.

Opowiemy równieŜ o ciekawych aspektach pracy w NFZ związanych z realizacją projektów europejskich współfinansowanych przez Unię Europejską oraz o współpracy z państwami UE i EFTA realizowanych przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Departament Współpracy Międzynarodowej.

FZ finansuje świadczenia opieki zdrowotnej. W NFZ określana jest m.in. jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej, analizowane są koszty świadczeń, przeprowadza się konkursy ofert i zawiera umowy ze


NAZWA INSTYTUCJI: KRKA Polska Sp. z o.o. TEMAT SPOTKANIA: Krka - ponad 30 lat doświadczeń w badaniach, rozwoju i produkcji wysokiej jakości leków generycznych z wartością dodaną. TERMIN: 16.11.2011, godz. 15.00 – 16.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 139 PROWADZĄCY: Agnieszka Czerkies-Pariaszewska – Specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, odpowiedzialna za komunikację z mediami oraz projekty związane z komunikacją wewnętrzną w KRKAPOLSKA, m.in. redakcję gazety korporacyjnej, aktualizację strony internetowej i organizację wizyt edukacyjnych w warszawskiej fabryce firmy. Przed dołączeniem do zespołu Krka pracowała m.in. w dziale komunikacji korporacyjnej GlaxoSmithKline oraz w departamencie marketingu centrali Banku BGś. W ostatnich latach realizowała kampanie komunikacyjne dla firm farmaceutycznych i środowiska medycznego, obsługując takich klientów jak: Eli Lilly, Jelfa, MSD, UCB Pharma, Hal Allergy, czy Warszawski Uniwersytet Medyczny. Studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła specjalizację Marketing Medialny i Public Relations. ILOŚĆ MIEJSC: 50 FORMA SPOTKANIA: prezentacja z elementami quizu OPIS SPOTKANIA: Prezentacja multimedialna na temat firmy Krka w Polsce oraz jej słoweńskich korzeni. Omówienie misji, wizji i wartości Krka ze szczególnym naciskiem na oferowanie lekarzom i farmaceutom, a za ich pośrednictwem – pacjentom, wysokiej jakości leków generycznych (analiza kilku wybranych leków). Interaktywny quiz na temat firmy Krka, angaŜujący słuchaczy w prezentację. Po prezentacji odbędzie się sesja indywidualnych rozmów dla osób zainteresowanych współpracą. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci wszystkich kierunków WUM


Krka rozpoczęła działalność w Polsce w 1974 roku, a oferowana juŜ wtedy szeroka gama wysokiej jakości produktów zapewniła firmie uznanie w polskim środowisku lekarskim. Od początku swej obecności w Polsce firma umiejętnie łączyła merytoryczną współpracę z instytucjami naukowymi, centrami akademickimi, agendami rządowymi, klinikami, lekarzami i farmaceutami, z dbałością o wysoką jakość tych kontaktów, opartych na zrozumieniu, zaufaniu i partnerstwie. Krka podjęła decyzję o budowie w Warszawie centrum produkcyjno-dystrybucyjnego, wyposaŜonego w magazyn wysokiego składowania – budowa ta została zakończona w 1999 roku. Od samego początku rozpoczęły tam pracę magazyny i hurtownia leków, zaś pod koniec 2001 roku została uruchomiona takŜe produkcja, prowadzona zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), normami europejskimi i światowymi oraz przepisami polskiego prawa. Na obiekt firmy Krka w Warszawie składają się dzisiaj: magazyn wysokiego składowania (27m wysokości) z centrum dystrybu-cyjnym, hurtownia leków o powierzchni 12.000 m³ i zapewniająca 2.400 miejsc paletowych, najnowocześniejszy obiekt produkcyjny, wytwarzający rocznie 400 milionów tabletek i posiadający własny dział kontroli jakości, a takŜe budynek administracyjny firmy.

Produkcja leków w KRKA-POLSKA zaspokaja potrzeby zarówno rynku polskiego, jak i pozostałych krajów Europy Środkowej. Nasza nowoczesna fabryka prowadzi wszystkie etapy produkcji: nawaŜanie, granulację, tabletkowanie, powlekanie i pakowanie. Główne miejsce w asortymencie leków Krka zajmują preparaty stosowane w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych, waŜną grupą naszych produktów są takŜe antybiotyki i leki stosowane w gastroenterologii. Inną istotną grupą terapeutyczną dla Krka jest psychiatria – oferujemy wiele nowoczesnych leków stosowanych m.in. w terapii depresji, leczeniu choroby Alzheimera, czy bezsenności. Mając na uwadze najwyŜsze bezpieczeństwo pacjenttów, KRKA-POLSKA stale inwestuje w badania kliniczne swoich produktów w Polsce. Wysoko wyspecjalizowana kadra to największy kapitał firmy: zatrudniamy w tej chwili niemal 800 osób, z czego około 600 przedstawicieli naukowych. Drugą liczną grupę specjalistów firmy stanowią pracownicy produkcji, dystrybucji i działu technicznego. Zgodnie z misją „śyć zdrowym Ŝyciem” kaŜdego dnia firma KRKA-POLSKA dokłada starań by oferować pacjentom leki najwyŜszej jakości, podnoszące jakość ich Ŝycia.


NAZWA INSTYTUCJI: SHL TEMAT SPOTKANIA: Jak przygotować się do procesu rekrutacji jako kandydat? TERMIN: 16.11.2011, godz. 15.00 – 19.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 211 PROWADZĄCY Maria Cyniak - Młodszy Konsultant w SHL Polska; magister Wydziału Psychologii UW. Ukończyła specjalizację z obszaru Psychologii Organizacji i Pracy oraz Psychometrii. Od ponad trzech lat zdobywa doświadczenie w SHL z zakresu prowadzenia szkoleń, oceny zdolności, osobowości i kompetencji za pomocą narzędzi psychometrycznych oraz ćwiczeń Assessment/Development Centre i wywiadu opartego na kryteriach, jak równieŜ doradztwa z zakresu oceny i rozwoju potencjału ludzkiego w organizacjach. Sprawuje metodologiczną opiekę nad rozwiązaniami do oceny zdolności i kompetencji. mgr inŜ. Sławomir Zdanowicz - Konsultant ds. Rozwiązań Online. Prowadzi konsultacje z działami HR w zakresie planowania procesów rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem obiektywnych narzędzi oceny pracowniczej w wersji online oraz procesów wyławiania talentów i badań pracowniczych. Posiada doświadczenie i kompetencje trenerskie, poparte ukończoną szkołą podyplomową. Na warsztatach buduje relacje z uczestnikami oparte na wartościach oraz nastawieniu na uruchamianie kreatywności, budowaniu współpracy i współodpowiedzialności, a takŜe uruchamianiu i wzmacnianiu postawy otwartości na zmianę i elastyczności wśród uczestników. Prowadzi warsztaty umiejętności dla biznesu. Specjalizuje się w warsztatach z zakresu skutecznej komunikacji, zarządzania projektem, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany, z zakresu sprzedaŜy, rekrutacji i selekcji. Prowadził szkolenia dla firm z branŜy finansowej, wydawniczej, kosmetycznej i teleinformatycznej.

ILOŚĆ MIEJSC: 16 FORMA SPOTKANIA: warsztat OPIS SPOTKANIA: Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności skutecznego przygotowania się kandydatów do procesu rekrutacji. W trakcie warsztatu kandydaci poznają zasady sporządzania atrakcyjnego CV, zapoznają się z rodzajami testów i sposobami przygotowania się do ich wykonania. Na koniec dowiedzą się takŜe, co to jest wywiad ustrukturyzowany i jak się do niego skutecznie przygotować. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają dyplomy. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: Wszystkie osoby planujące karierę w firmach farmaceutycznych na stanowiskach przedstawicieli handlowych lub medycznych, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przebiega proces rekrutacji i jak moŜna się do niego skutecznie przygotować.


Firma SHL Polska to światowy lider na rynku doradztwa personalnego. Pomagamy klientom osiągać lepsze wyniki biznesowe dzięki zaawansowanym działaniom z zakresu People Intelligence – spójnego procesu oceny i rozwoju potencjalnych i obecnych pracowników. Wspieramy decyzje dotyczące rekrutacji i zatrudnienia, rozwoju pracowników oraz planowania sukcesji. Rozwiązania SHL przekładają się na wymierne korzyści dla organizacji i wpływają na ich efektywność. Jesteśmy dumni z tego, Ŝe wielu Klientów współpracuje z nami od lat. Marka SHL jest rozpoznawana na całym świecie - SHL istnieje w ponad 50 krajach i oferuje usługi w 30 językach. W Polsce doradzamy naszym Klientom juŜ od 20 lat, dostarczając rozwiązań biznesowych najwyŜszej jakości. Studentom róŜnych kierunków oferujemy wsparcie oraz dzielimy się doświadczeniami związanymi z efektywnym przygotowaniem się do procesów rekrutacyjnych, szczególnie sesji testowych, assessment centre oraz wywiadów. Udostępniamy takŜe przykładowe testy na stronie shldirect.com. Zawsze chętnie słuŜymy radą i pomocą młodym osobom starającym się odnaleźć na współczesnym rynku pracy. Zapraszamy do kontaktu: www.shl.com.pl shlpolska@shl.com.pl 22 653 73 30


NAZWA INSTYTUCJI: Centrum Zdrowia Dziecka TEMAT SPOTKANIA: Dołącz do najlepszych - Rozwijaj swoje umiejętności pod opieką wysokiej klasy specjalistów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) TERMIN: 16.11.2011, godz. 15.45 – 17.15 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 234 PROWADZĄCY: Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak Konsultant krajowy ds. neurologii dziecięcej, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Z IPCZD współpracuje od czerwca 1983r., zatrudniony takŜe na etacie naukowym. Funkcję Kierownika Kliniki Neurologii i Epileptologii piastuje od 1997 r. Autor licznych artykułów w piśmiennictwie polskim i zagranicznym, członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, członek Rady Naukowej IPCZD. W 2007 r. odznaczony Srebrnym KrzyŜem Zasługi za osiągnięcia w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia.

Dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Z Instytutem współpracuje od 11 lat, wcześniej pracował na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach oraz Kliniki Pediatrii Instytutu Nauczania Klinicznego AM w Krakowie. Autor prac naukowych, uczestnik Sympozjów i Zjazdów. Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych oraz Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Cukrzycy Dzieci i MłodzieŜy. Viceprzewodniczący Komisji ds. Leczenia i Dystrybucji Hormonu Wzrostu.

Dr n. med. biolog Paweł Płudowski Kierownik Zakładu Biochemii i Medycyny W IPCZD zatrudniony od 1996 r., na etacie naukowym od 2004 r. Obecnie w trakcie przewodu habilitacyjnego. Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, którym kieruje, wykonuje szeroki wachlarz badań diagnostycznych, które w większości są unikatowe w skali kraju oraz Europy. ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: prezentacja DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: Studenci i absolwenci Wydziałów Lekarskich, Wydziału Farmaceutycznego, w szczególności kierunku analityka medyczna oraz kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu. Zainteresowani takŜe rozwojem naukowym..


IPCZD to prestiŜowa jednostka badawcza oraz jeden z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Pracuje na rzecz nowoczesnej pediatrii. Nasze osiągnięcia naukowe i kliniczne są efektem ponad 30–letniej pracy wybitnego zespołu medycznego. W związku z tak szerokim zakresem działalności, poszukujemy osób z róŜnych specjalizacji, zarówno personelu medycznego jak i pracowników administracyjnych. Stawiamy na pracowników ambitnych, otwartych na pomysły, współpracę i rozwój, z silną motywacją do pracy, zorientowanych na odniesienie sukcesu zawodowego. Tym razem, podczas spotkania zaprezentujemy Klinikę Neurologii i Epileptologii, Klinikę Endokrynologii i Diabetologii oraz Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej. Tylko w 2010 r. w oddziałach stacjonarnych IPCZD hospitalizowano 34 819 pacjentów, a w oddziałach dziennych leczono 8712 pacjentów. W specjalistycznych poradniach szpitala udzielono 163 865 konsultacji. W przeciągu tego roku wdroŜono równieŜ 5 nowych technologii medycznych. Naukowcy z IPCZD realizują liczne projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków krajowych i zagranicznych. Specjaliści z naszego szpitala obecni są w mediach, uczestniczą w dyskusjach społecznych, ale równieŜ udzielają specjalistycznych porad i konsultacji medycznych. Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” od 2008 r. jest rekomendowany przez Ministra Zdrowia do koordynowania działań w ramach Polskiej Sieci Badań w Pediatrii. Od 1992 IPCZD naleŜy do Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Obecnie w gronie specjalistów IPCZD jest pięciu konsultantów krajowych oraz sześciu konsultantów wojewódzkich w róŜnych dziedzinach pediatrycznych, co świadczy o wybitnej kadrze medycznej. Jesteśmy najlepsi – IPCZD wymarzonym miejscem pracy pediatrów Miesięcznik Medical Tribune przeprowadził w 2010 r. kolejny ranking na wymarzone miejsce pracy pediatrów. Ponad 200 pediatrów z całej Polski głosowało na placówki, w których najchętniej podjęłoby pracę. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” otrzymał 23% wskazań, co uplasowało nasz szpital na I miejscu w rankingu. W porównaniu do ostatniego rankingu z 2007 roku, IPCZD umocnił swoją pozycję lidera wśród placówek pediatrycznych. „Pierwsze miejsce w rankingu pokazuje, Ŝe dla polskich pediatrów istotną wartością jest nadal rozwój w profesjonalnym środowisku, a nie tylko ponadprzeciętne warunki finansowe.” – komentował ranking Dyrektor IPCZD dr n. med. Maciej Piróg. Więcej informacji nt. działalności leczniczo-usługowej, badań naukowych rozwojowych Instytutu znajduje się na stronie www.czd.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony!

i prac badawczo-


NAZWA INSTYTUCJI: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN TEMAT SPOTKANIA: Kariera naukowca w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – jak zacząć i skąd pozyskać fundusze na realizację projektów badawczych? TERMIN: 16.11.2011, godz. 16.00 – 17.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 233 PROWADZĄCY: dr Marcin Szumowski - Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej mgr Urszula Dziewulska - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Rekrutacji ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: prezentacja OPIS SPOTKANIA: MoŜliwość uzyskania informacji o karierze naukowej i technicznej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN oraz o moŜliwości pozyskiwania grantów. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci, przede wszystkim kierunków lekarskiego, analityki medycznej, farmacji i elektroradiologii


Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, utworzony w 1918 roku jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju, ściśle współpracującym z renomowanymi placówkami zagranicznymi. Priorytetem badawczym są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna, a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o róŜnym stopniu złoŜoności, zarówno morfologicznej jak i funkcjonalnej – całe organizmy, tkanki, komórki, organelle komórkowe, a takŜe białka i geny. W Instytucie znajdują się 32 pracownie, świetnie wyposaŜone, w nowoczesną aparaturę badawczą oraz wiele ogólnodostępnych stanowisk badawczych, m.in. mikroskopii konfokalnej, cytometrii, mikroskopii elektronowej, testów behawioralnych, elektrofizjologii, inŜynierii komórkowej.


NAZWA INSTYTUCJI: Medica SPA Instytut Zdrowia i Urody TEMAT SPOTKANIA: Kariera absolwenta uczelni medycznej w centrum SPA TERMIN: 16.11.2011, godz. 17.30 – 19.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 233 PROWADZĄCY: Katarzyna Zięba – fizjoterapeuta i SPA manager w Medica Spa Instytut Zdrowia i Urody w Warszawie, absolwentka WUM, posiada kilkuletnią praktykę jako fizjoterapeuta i pracownik odnowy biologicznej, wykładowca w kosmetycznej szkole policealnej ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: prezentacja OPIS SPOTKANIA: przedstawienie rynku spa jako miejsca pracy dla absolwentów WUM, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w Spa, przedstawienie zalet i wad pracy w SPA dla absolwenta WUM DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci kierunków: fizjoterapia, lekarski, dietetyka


Medica Spa to nowoczesne trzypoziomowe SPA oferujące zabiegi na twarz, ciało, masaŜe, nowoczesną kosmetologię, pielęgnacje dłoni i stóp, rehabilitacje oraz indywidualne zajęcia fitness. O klientów Medica Spa dba świetnie wyszkolony zespół kosmetologów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, masaŜystów i trenerów fitness. Dodatkowym atutem gabinetu jest współpraca z lekarzem medycyny estetycznej i dietetykiem. Medica Spa podchodzi do swoich klientów w sposób profesjonalny, holistyczny i indywidualny. Medica Spa zatrudnia między innymi absolwentów WUM i planując rozszerzenie swojej działalności będzie poszukiwać nowych pracowników (chętnie po studiach na WUM).


NAZWA INSTYTUCJI: Servier Polska TEMAT SPOTKANIA: Powstawanie i rozwój leku innowacyjnego TERMIN: 17.11.2011, godz. 14.00 – 15.30 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 233 PROWADZĄCY: Magdalena Borkowska – Regulatory Affairs Manager ILOŚĆ MIEJSC: 20 FORMA SPOTKANIA: wykład z dyskusją OPIS SPOTKANIA: Fazy powstawania leku innowacyjnego, etapy wprowadzenia leku na rynek. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci kierunków medycznych i pokrewnych (analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia) W przypadku tego spotkania będzie obowiązywała dodatkowa rejestracja – do zainteresowanych osób zostanie wysłana ankieta, na podstawie której firma dokona wyboru uczestników spotkania.


Firma Servier jest największą niezaleŜną francuską firmą farmaceutyczną i drugą firmą farmaceutyczną na świecie obecną w 140 krajach i zatrudniającą blisko 30 000 pracowników, w tym 3 000 w ośrodkach naukowo-badawczych na świecie. W Polsce firma jest obecna od 1992 r. i od początku prowadzi długofalowe inwestycje w działalność naukowo-badawczą, produkcyjną i edukację zdrowotną. Servier uczestniczy w rozwoju wiedzy medycznej poprzez organizację konferencji, sympozjów oraz warsztatów dla lekarzy i farmaceutów, przyznaje granty oraz stypendia naukowe i zajmuje się rozpowszechnianiem doniesień naukowych i wiedzy medycznej w środowisku medycznym i farmaceutycznym. Servier organizuje akcje profilaktyczno-edukacyjne pod hasłem „Servier w trosce o Twoje zdrowie”, których celem jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych i zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych pozwalających na wykrycie schorzeń w początkowym stadium. Badaniami objętych zostało ponad 70 000 osób. Pracownicy są najwaŜniejszą wartością firmy. Wymagając pracy na najwyŜszym poziomie merytorycznym i etycznym, Servier dba by powierzane pracownikom zadania dawały moŜliwość rozwoju zawodowego zapewniając równieŜ satysfakcję z wykonywanej pracy. Bardzo waŜnym elementem kultury firmy jest długofalowy rozwój pracowników i szanse kariery równieŜ w międzynarodowych strukturach Grupy Servier. W 2005 r. w Servier Polska zainaugurowano projekt „Akademia Servier” skierowany do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych. Ideą „Akademii Servier” jest dzielenie się praktyczną wiedzą na temat zasad działania międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Poszukiwanie nowych leków, współpraca ze środowiskiem medycznymi i naukowym, wspieranie edukacji zdrowotnej pacjentów i dbałość o pracowników firmy to przykład odpowiedzialnego biznesu jaki firma Servier chce kontynuować i rozwijać w przyszłości. Servier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa www.servier.pl tel.: (22) 594-90-00


NAZWA INSTYTUCJI: Krajowa Izba Gospodarcza TEMAT SPOTKANIA: e-Medycyna - Twój pomysł na innowacyjny biznes TERMIN: 17.11.2011, godz. 14.00 – 16.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 234 PROWADZĄCY: Jerzy Bujok - Magister inŜynier, w latach 19701994 technolog, dyrektor techniczny, Dyrektor w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodnikków CEMI w Warszawie. Od 1994 – do chwili obecnej Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Biura Projektów, które zrealizowało od 2004 r. i realizuje 20 projektów finansowanych ze środków UE. Obecnie Kierownik Projektu KIGMED.eu inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz. Kierownik Komitetu Technologicznego Projektu KIGMEd.eu. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Do 2000 pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego WAM przy ul. Szaserów. Od 2000 roku Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie. Autor ponad 100 prac oryginalnych (w tym 40 w czasopismach obcojęzycznych), trzech monografii, licznych rozdziałów w ksiąŜkach z dziedziny elektrokardiologii nieinwazyjnej, a zwłaszcza monitorowania holterowskiego i telemedycyny, a takŜe rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, załoŜyciel i wieloletni Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Prezydent elekt International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology. Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego Projektu KIGMED.eu Politechnika Warszawska - specjalizacja w zakresie elektroenergetyki, Uniwersytet Łódzki - studia informatyczne, MBA - zarządzania strategicznego (WSPiZ im. L.Koźmińskiego); PMI (PMA) The George Washington University School of Business Masters Certificate in Project Management; Prezes, członek wielu zarządów oraz rad nadzorczych w spółkach sektora IT, telekomunikacji, energetyki, bankowości; Inwestor, twórca ponad 20 spółek, start-up'ów sektora: energetyki, medycyny, ICT, elektronicznego pieniądza, technologii mobilnych. Specjalista w zakresie zarządzania, inwestycji i restrukturyzacji szczególnie w sektorach: energetyki, telekomunikacji i informatyki Ryszard Olszanowski - Zastępca Kierownika Projektu KIGMED, Koordynator Merytoryczny. Wykształcenie wyŜsze techniczne. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, zarządzania przedsiębiorstwem, analizy produktywności. Wykładowca z zakresu polityki zdrowotnej i ekonomiki zdrowia. Autor wielu publikacji i projektów doradczych z tego zakresu. Konsultant i doradca komisji sejmowych i Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie zdrowia. Współtwórca ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych aktów prawnych, Członek załoŜyciel Stowarzyszenia MenedŜerów Opieki Zdrowotnej „STOMOZ” i jego pierwszy Sekretarz Generalny. Od 1998 r. do chwili obecnejPrzewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Medycyna Polska”. Od 2001 r. do chwili obecnej Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.

ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: prezentacje OPIS SPOTKANIA: 14:00 – 14:20 KIGMED.eu – szansą na innowacyjny biznes – Jerzy Bujok 14:20 – 14:40 Nowoczesne technologie w słuŜbie zdrowia, czyli telemedycyna – prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz 14:40 – 15:00 Inwestycje w Start-upy – Jacek Bzdurski 15:00 – 15:20 Szanse i perspektywy rynku medycznego po zmianach legislacyjnych – Ryszard Olszanowski

w

kardiologii

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci studiów medycznych, dydaktycy i naukowcy z medycyny; osoby zainteresowane e-medycyną


INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-MEDYCYNY DOTACJE NA INNOWACJE ● INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Os priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej Od 1 marca 2011 r. Krajowa Izba Gospodarcza realizuje Projekt KIGMED.eu - inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny. Projekt skierowany jest głównie do osób ze środowisk naukowych (uczelnie i instytuty medyczne, szpitale i inne placówki medyczne w których pracują lekarze) i środowisk akademickich związanych z szeroko pojętym zakresem nauk medycznych na terenie całej Polski, a szczególności: • studenci szeroko rozumianych studiów medycznych, informatycznych, • absolwenci wyŜej wymienionych kierunków, • dydaktycy i naukowcy z medycyny, informatyki, którzy chcą skomercjalizować własne pomysły, • osoby pracujące w szeroko rozumianym środowisku medycznym, informatycznym, które chcą załoŜyć własne przedsiębiorstwa, • instytuty naukowe. Głównym celem projektu jest prawa dostępu i jakości świadczeń do usług medycznych poprzez wzrost liczby nowopowstałych firm działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania i zajmujących się rozwojem sektora medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem:

e-medycyny w tym: telemedycyna i telezdrowie czyli zdalna prewencja i leczenie chorób oraz zdalna opieka zdrowotna • telediagnostyki w tym: diagnoza lekarska na podstawie medycznych danych multimedialnych przesłanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych i Teleinformatycznych; telepatologia • technologii medycznych w tym: telemonitoring i telenauczanie •

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez tworzenie, na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, zapewniając im doradztwo w zakresie tworzenia nowej firmy, zarządzania, udostępnienie infrastruktury oraz usług niezbędnych dla nowopowstałych firm a takŜe zasilenie finansowe nowego przedsiębiorcy. REALIZATOR PROJEKTU: Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa e-mail: kigmed@kig.pl

E-MEDYCYNA – Twój pomysł na innowacyjny biznes! Jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę: - zapoznaj się z Regulaminem udziału w Projekcie - wypełnij i wyślij Formularz zgłoszenia Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: WWW.KIGMED.EU


NAZWA INSTYTUCJI: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej TEMAT SPOTKANIA: Studium przypadków naruszeń praw pacjenta na przykładzie skarg wpływających do Poradni Praw Pacjenta TERMIN: 17.11.2011, godz. 15.00 – 16.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 210 PROWADZĄCY: Marta Kulpa – Specjalista ds. Szkoleń i koordynator pracy Poradni Praw Pacjenta w Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek zdrowie publiczne) ILOŚĆ MIEJSC: 25 FORMA SPOTKANIA: prezentacja OPIS SPOTKANIA: W ostatnich latach obserwujemy wzrost świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, który przekłada się na wzrastającą ilość konfliktów między pacjentami a świadczeniodawcami. Z danych uzyskanych z urzędu Rzecznika Praw Pacjenta oraz z doświadczeń Poradni Praw Pacjenta działającej w Instytucie wynika, Ŝe w ostatnich latach rośnie dynamika zapytań i skarg pacjentów, w związku z przypadkami naruszania czy łamania praw pacjenta w polskich zakładach ochrony zdrowia. Znajomość praw pacjenta przez osoby wykonujące zawody medyczne pozwoli uniknąć wielu sytuacji konfliktowych, które są stresujące zarówno dla pacjenta, jak i pracowników ochrony zdrowia. Pacjent, który uwaŜa, Ŝe jego prawa pacjenta zostały naruszone, w pierwszej kolejności moŜe zwrócić się ze skargą do dyrektora placówki, dlatego waŜne jest, aby osoby zarządzające (menedŜerowie) odpowiedzialni za regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych w swoich placówkach równieŜ znali prawa pacjenta i odpowiednio reagowali w przypadku ich łamania. Podczas spotkania ze studentami w trakcie Jesiennych Spotkań z Medycznym Rynkiem Pracy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Marta Kulpa, koordynator pracy Poradni Praw Pacjenta działającej w Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, zaprezentuje przykłady naruszeń praw pacjenta na podstawie najczęściej powtarzających się skarg spośród tych, które wpłynęły do Poradni. Przedstawione zostaną konkretne przykłady skarg wraz z informacją o przysługujących pacjentowi w danej sytuacji prawach.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: przede wszystkim do studentów kierunku zdrowie publiczne; zapraszamy takŜe studentów kierunku lekarskiego


INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ to powstała w 2004 r. fundacja, powołana przez księdza Arkadiusza Nowaka. Działalność Instytutu jest przede wszystkim ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dąŜących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta oraz polityki zdrowotnej państwa. Ponadto Instytut realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń związanych z problematyką ochrony zdrowia. Zakres działalności Instytutu obejmuje takŜe bezpłatne doradztwo prawne dla pacjentów oraz dla reprezentujących ich interesy organizacji pozarządowych. Fundacja prowadzi serwis internetowy www.prawapacjenta.eu. Jego celem jest podniesienie wiedzy na temat praw pacjenta i systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce, a przez to świadomości praw pacjenta wśród konsumentów usług zdrowotnych. MoŜna w nim znaleźć aktualne informacje z zakresu systemu opieki zdrowotnej w Polsce, praw pacjenta, prawa medycznego, akcji i kampanii społeczno-edukacyjnych. Serwis zawiera takŜe bazę organizacji i stowarzyszeń pacjentów w podziale na województwa, dziedziny medyczne i problemy zdrowotne. W ramach serwisu działa bezpłatna, internetowa Poradnia Praw Pacjenta, której celem jest zapewnienie ogółowi pacjentów dostępu do informacji oraz poradnictwa prawnomedycznego. Uzupełnieniem poradni są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieszczane w serwisie w zakładce FAQ. Dział ten stanowi źródło informacji dla osób poszukujących odpowiedzi na pytanie co robić w przypadku łamania praw pacjenta i jak egzekwować ich przestrzeganie.

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A l. 315 tel.: (0 22) 474 15 22, faks: (0 22) 474 15 23 e-mail: kontakt@prawapacjenta.eu www.prawapacjenta.eu


NAZWA INSTYTUCJI: Wydawnictwo Sanitas – „SłuŜba Zdrowia” TEMAT SPOTKANIA: Jak rozpocząć współpracę z wydawnictwem medycznym? TERMIN: 17.11.2011, godz. 16.15 – 17.30 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 210 PROWADZĄCY: Lek. Tomasz Kobosz Kierownik Działu Nauka i Klinika – gazeta „SłuŜba Zdrowia” i portal www.sluzbazdrowia.com.pl. Redaktor Naczelny „Trendów Terapeutycznych” i „Praktycznego Przeglądu Klinicznego”. Związany z wydawnictwem medycznym „SANITAS” Sp. z o.o. od 1999 r. Beata Binienda – Muszyńska Dyrektor Marketingu i Reklamy – „SłuŜba Zdrowia i www.sluzbazdrowia.com.pl Współpraca z „SANITAS” Sp. z o.o. od 2004 r. ILOŚĆ MIEJSC: 25 FORMA SPOTKANIA: prezentacja, warsztat, konkurs OPIS SPOTKANIA: Cel: Przekonać do ryzyka utalentowanych, ambitnych, pracowitych i wytrwałych. Zniechęcić niezdecydowanych. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci kierunku lekarskiego oraz zdrowie publiczne


„SANITAS” Sp. z o.o. – wydawca „SłuŜby Zdrowia”, magazynu medycznego z najdłuŜszą historią marki, ukazującego się nieprzerwanie od 1949 roku. Tytuł, jako pierwszy w branŜy, udostępniany jest w formie e-wydań online na portalu www.sluzbazdrowia.com.pl (numery archiwalne i bieŜące). Gazeta zajmuje się tematyką związaną z medycyną i ochroną zdrowia - zawiera przegląd aktualności branŜowych z kraju i ze świata, zagadnienia prawne i finansowe interesujące dla lekarzy, porady ekspertów z zakresu organizacji i zarządzania placówkami, a przede wszystkim artykuły kliniczne, doniesienia ze wszystkich dziedzin medycyny, omawia problemy profilaktyki i promocji zdrowia, nowości z zakresu farmacji i aparatury medycznej. Na łamach gazety ukazują się ogłoszenia rekrutacyjne, w tym o konkursach na kierownicze stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej. Fakt, Ŝe pismo jest indeksowane w Index Copernicus a czytelnicy i autorzy uzyskują punkty edukacyjne za prenumeratę i opublikowanie artykułu świadczy o spełnieniu odpowiednich kryteriów i wysokim poziomie części klinicznej pisma. Uzyskany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO gwarantuje wysokie standardy zarówno działań jak współpracy. Czytelnicy / grupa docelowa: Lekarze POZ w tym rodzinni, lekarze innych specjalności (kardiologia, onkologia, alergologia z pulmonologią, reumatologia, diabetologia, psychiatria, ginekologia) menedŜerowie i politycy zdrowotni. Zasięg terytorialny Pismo ogólnopolskie Dystrybucja Prenumerata INNE TYTUŁY WYDAWNICTWA: „Trendy Terapeutyczne” „Praktyczny Przegląd Kliniczny” Dane kontaktowe: Wydawca: ,,SANITAS” sp. z o.o. ul. Jana BroŜka 4, 01-442 Warszawa tel. (0 22) 877 44 01, fax (0 22) 836 83 33 sekretariat@sluzbazdrowia.com.pl www.sluzbazdrowia.com.pl


NAZWA INSTYTUCJI: DOCS International TEMAT SPOTKANIA: Twoja kariera w badaniach klinicznych - CTA, CRA … - jak aplikować? TERMIN: 17.11.2011, godz. 17.00 – 20.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 232 PROWADZĄCY: Warszawski Zespół DOCS:  Agnieszka Smoleńska - Researcher  Agnieszka Tykwińska - Konsultant ds. rekrutacji  Dagmara Drozdowska - Konsultant ds. rekrutacji  Dariusz Sternlicht - Konsultant ds. rekrutacji  Urszula Baran - Konsultant ds. rekrutacji ILOŚĆ MIEJSC: 40 FORMA SPOTKANIA: warsztat / szkolenie OPIS SPOTKANIA: 1. Prezentacja: Wprowadzenie na temat badań klinicznych oraz stanowisk dostępnych na rynku pracy. 2. Indywidualne konsultacje: 10-minutowe rozmowy z kaŜdym z uczestników Warsztatu, w celu omówienia profilu zawodowego i moŜliwości rozwoju zawodowego w branŜy badań klinicznych oraz doradztwo w zakresie przygotwania profesjonalnego CV, jak równieŜ listu motywacyjnego.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci WUM DODATKOWE INFORMACJE: Prosimy o przyniesienie ze sobą aktualnego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim.


We passionately believe that a business is only as good as the people behind it

Are you looking for a rewarding career path where your medical/life science background will be appreciated? DOCS is here to support your talent and open the door to the professional pharmaceutical world for you!

DOCS jest jedną z wiodących firm doradztwa personalnego na światowym rynku, specjalizującą się w rekrutacji wysokiej klasy specjalistów do firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, urządzeń medycznych, jak równieŜ CRO. Pomagamy naszym Klientom w osiągnięciu strategicznych i operacyjnych celów, dzięki starannie prowadzonej selekcji i rekrutacji profesjonalistów świadczących usługi na bazie umów typu contract placement i permanent placement. Z drugiej strony, pomagamy naszym Kandydatom w zidentyfikowaniu i osiągnięciu wyzwań i moŜliwości rozwoju kariery zawodowej, zgodnie z ich talentami, aspiracjami, posiadaną wiedzą oraz umiejętnościami. Realizujemy procesy rekrutacyjne m.in. na stanowisko: Clinical Trial Assistant, Clinical Research Associate, Senior CRA, Lead CRA, Clinical Project Manager, Clinical Research Manager, Clinical Data Manager, CTM, Clinical Study Coordinator, Regional Monitor, Clinical Operations Manager, Regulatory Affairs & Drug Safety officer/manager, Medical Advisor, Quality Assurance Manager, Medical Information Officer etc., w Polsce oraz w innych krajach (m.in. Czechy, Węgry, Słowacja, Rosja, Łotwa, Litwa, Izrael, Ukraina, Rumunia, Bułgaria). Wszystkich chętnych do rozmowy na temat profilu zawodowego oraz oczekiwań zawodowych zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.docsglobal.com oraz zarejestrowania się w celu uzyskiwania informacji na temat prowadzonych przez nas projektów rekrutacyjnych https://www.docsglobal.com/en/jobalerts


NAZWA INSTYTUCJI: Nutricia Polska TEMAT SPOTKANIA: Co ma wspólnego dieta z uśmiechem? Zapraszamy na warsztat Ŝywieniowy Nutricia Polska „bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci” TERMIN: 17.11.2011, godz. 17.30 – 20.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 233 PROWADZĄCY:

• • •

Martyna Horczyczak – staŜysta, Dział HR, Nutricia Polska mgr inŜ. Ewa Skwarek – Młodszy Specjalista ds. śywienia, Dział Medyczny, Dywizja śywności dla Dzieci, Nutricia Polska mgr Anna Szczygłowska – Specjalista ds. śywienia, Dział Medyczny, Dywizja śywności dla Dzieci, Nutricia Polska

ILOŚĆ MIEJSC: 30 FORMA SPOTKANIA: warsztat OPIS SPOTKANIA: CZĘŚĆ I: (20 minut) • Zapoznanie uczestników ze specyfiką firmy, oraz z wartościami jakimi się kierujemy CZĘŚĆ II: (2 godziny) Studenci dowiedzą się jak istotne jest Ŝywienie dziecka w pierwszych latach Ŝycia

• • •

jakie są aktualne zalecenia z jakich pomocy skorzystać, gdzie szukać wiedzy na temat Ŝywienia niemowląt i dzieci co pomoŜe zapewnić odpowiednią dietę i prawidłowy rozwój dzieci

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: Spotkanie kierujemy do studentów i absolwentów Dietetyki zainteresowanych Ŝywieniem niemowląt i dzieci. Studenci i absolwenci będą mieli moŜliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań sposobu Ŝywienia i stanu odŜywienia niemowląt i dzieci w Polsce.


NUTRICIA jest częścią Grupy Danone. Jesteśmy liderem rynku Ŝywności dla niemowląt i dzieci w Polsce reprezentowanym przez takie marki jak: Bebiko, Bebilon czy Bobovita. Specjalizuje się takŜe w Ŝywności medycznej. Przyjdź i twórz z nami wspólną wizję przyszłości. My damy Ci narzędzia, a granice wyznaczy Twoja wyobraźnia. WARTOŚCI Tak dobrze się znamy. KaŜdego dnia troszczymy się o potrzeby Twoje i Twoich bliskich. HUMANIZM wyznacza kierunek naszego rozwoju. Dostrzegamy jednostki, gdyŜ leŜy to u podstaw naszych decyzji. Wierzymy teŜ, Ŝe BLISKOŚĆ to wiarygodność oraz poczucie przynaleŜności do zespołu. UwaŜaj! Nasz ENTUZJAZM jest zaraźliwy i sprawia, Ŝe praca staje się przyjemnością. Razem działamy i wyznaczamy nowe horyzonty. OTWARTOŚĆ to dla nas uczciwe podejście do drugiego człowieka. Wyjątkowa atmosfera wzajemnej współpracy i Ŝyczliwości pomaga nam na co dzień w realizacji powierzonych zadań. DZIAŁANIE Z PASJĄ Dla nas najwaŜniejsza jest Twoja chęć doskonalenia umiejętności, siła w dąŜeniu do realizacji pomysłów, a takŜe wiara w spełnianie marzeń. Przyłącz się do grona prawdziwych profesjonalistów, wielkich entuzjastów i oddanych przyjaciół. Wśród nas Twój plan na przyszłość zacznie nabierać realnych kształtów! Na praktyki oraz staŜe zapraszamy przez cały rok. NiezaleŜnie od tego, czy jesteś studentem, czy absolwentem. ZłóŜ aplikację wybierając dział, który jest zgodny z Twoimi zainteresowaniami i przekonaj się, jak ciekawa i pełna wyzwań jest praca w Firmie NUTRICIA.

Wszyscy wiemy, jak waŜna jest pierwsza praca. To ona często kształtuje dalszy rozwój zawodowy. Wyjątkowa atmosfera w NUTRICIA sprawia, Ŝe wielu praktykantów i staŜystów decyduje się zostać z nami, dołączając do naszego zespołu na stałe. Ty teŜ moŜesz juŜ dziś zacząć z nami swoją zawodową karierę. Czekamy teŜ na profesjonalistów, którzy szukając wyzwań, chcą tworzyć nowe rozwiązania i wciąŜ się rozwijać. To właśnie w NUTRICIA mogą śmiało realizować swoje wizje i nadawać kształt kolejnym etapom rozwoju zawodowego.

Co ma wspólnego dieta z uśmiechem? Przekonaj się w trakcie warsztatu Ŝywieniowego „Zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci” 17.11.2011 o godz. 15.00. Będziemy rozmawiać o Ŝywieniu i o produktach NUTRICIA Polska, jak równieŜ zaprosimy Cię do udziału w konkursie. Dowiedz się więcej na www.nutricia.com.pl w zakładce KARIERA oraz dołącz do nas juŜ dziś na NUTRIsferze (www.facebook.com/NUTRIsfera)! Adres: NUTRICIA Polska Sp. z o.o. Ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa


NAZWA INSTYTUCJI: Proper Medical Writing TEMAT SPOTKANIA: Publishing in medical journals: why is it worth to do and how to make it in a proper way TERMIN: 17.11.2011, godz. 17.45 – 18.30 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 234 PROWADZĄCY: Łukasz Kołtowski, BA, MD Łukasz Kołtowski otrzymał dyplom lekarza na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, tytuł licencjata w WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz tytuł preMBA Wydziału Zarządzania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i University of Illinois. Ukończył staŜ lekarski podyplomowy w John Radcliffe Hospital, Oxford, UK, gdzie otrzymał pełne prawo wykonywania zawodu. Aktualnie realizuje program specjalizacji z kardiologii w I Katedrze i Klinice Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi prace badawcze z zakresu kardiologii inwazyjnej, jest autorem ponad 20 publikacji naukowych. W 2007 roku załoŜył projekt edukacyjny Proper Medical Writing, którego celem jest wspieranie polskich naukowców w skutecznym publikowaniu wyników swoich badań w czołowych międzynarodowych czasopismach z wysokim Impact Factor. ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: Wykład z prezentacją, połączony z panelem dyskusyjnym (pytania-odpowiedzi). Na zakończenie przedstawimy moŜliwości zawodowe proponowane w ramach projektu Proper Medical Writing OPIS SPOTKANIA: Dedicating your medical career towards research may be a fascinating thing to do. Although scientific research is an extremely challenging field there is lots of opportunities for young medical graduates. During a 40 minutes lecture we will discuss the advantages of academic pathway. We will call the main pitfalls and try to give brief advices on how to successfully apply and get the desired position.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: lecture is dedicated for people who might be interested in scientific career, who are interested in publishing medical articles and planning and performing the clinical trials


ABOUT THE PROPER MEDICAL WRITING PROJECT Proper Medical Writing (PMW) is an educational initiative developed to enhance skills and to provide support to current and future authors of medical papers. Various aspects of the project (e.g. medical writing) have been designed for those who wish to successfully publish their articles in English medical journals and present their results at scientific conferences. The PMW project supports Polish scientists in two ways: - by regularly organized trainings about how to write and effectively publish in top scientific journals and about the statistics in clinical trials and scientific publications

articles

- by providing editorial support in writing, i.e.: writing, editing and proofreading, polish-english translations of an academic papers and articles and journal research to identify and profile suitable target journals (medical writing services) Proper Medical Writing project operates within frames of infrared group structure. PMW project was founded in 2007 and in the same year took place the first PMW course. It was facilitated by the former Editor of British Medical Journal (1975-1991), medical doctor and author of many books - Dr Stephen Lock. Since 2009 the main speaker is Dr John Carpenter (the professor at the University of Manchester, author of the European guidelines in the peer review medical publications (EMWA)). Since 2009 within the PMW project were organized 25 courses. Infrared group has been on the market since 2003. and started with delivering know-how and technical support for organizing interactive voting sessions during conferences, trainings, seminars In 2005 infrared group also became a representative of AlphaPicture in Poland (technology providing mass personalization for marketing). The PMW project was founded in 2007. Now besides PMW project, infrared group is also the owner of Event Support System, including: Delegia, RFIDconf, SMSinteractions and Wireless Voting System (http://www.infraredgroup.pl)


NAZWA INSTYTUCJI: Polskie Stowarzyszenie Endometrioza TEMAT SPOTKANIA: Jak zostać asem wywiadu lekarskiego - czyli zasady skutecznej komunikacji lekarz-pacjent TERMIN: 18.11.2011, godz. 12.00 – 16.00 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 122 PROWADZĄCY: Prof. Krzysztof Szyłło, Ginekolog - połoŜnik Polska Sekcja Endometriozy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Klinika Ginekologii Operacyjnej ICZMP ŁÓDŹ Mgr Marcin Filipowski, Coach komunikacji, Trener biznesu, załoŜyciel i właściciel firmy szkoleniowej ForMatrix. Ukończył szkołę trenerów METRUM akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany Master Neurolingwistycznego Programowania. Ukończył szkołę CoachWise Equipped akredytowaną przez ICF w Coaching Center w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Pacjentki Polskiego Stowarzyszenia Endometrioza

ILOŚĆ MIEJSC: 21 FORMA SPOTKANIA: warsztat OPIS SPOTKANIA: Prezentacja na temat endometriozy - ok. 30 min - prof. Szyłło Warsztaty - praktyczna nauka sztuki doskonałego wywiadu lekarskiego skutecznej komunikacji lekarz-pacjent z udziałem pacjentek Polskiego Stowarzyszenia Endometrioza Coach komunikacji, Marcin Filipowski

DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci ostatnich lat kierunku lekarskiego, absolwenci kierunku lekarskiego


Polskie Stowarzyszenie Endometrioza jest niezaleŜną organizacją pacjencką. Naszą misją jest szeroka popularyzacja wiedzy na temat endometriozy, a takŜe niesienie wszechstronnej pomocy i wsparcia kobietom borykającym się z tą chorobą, ich rodzinom i bliskim. DąŜymy do likwidacji barier psychologiczno – społecznych, do przełamania tabu chorób kobiecych. Pragniemy doprowadzić do powstania takiego systemu lecznictwa endometriozy, w którym poziom opieki lekarskiej będzie spełniać najwyŜsze standardy światowe, a koszty leczenia nie będą powodować drastycznego obniŜenia stopy Ŝyciowej. Wszelkie nasze działania są pozbawione jakichkolwiek form promocji czy sprzedaŜy produktów, a działalność osób związanych z organizacją ma wyłącznie społeczny charakter. W ramach edukacji chcemy skupić się na zwiększaniu świadomości na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności planujemy docierać z informacjami i działaniami do kobiet, u których istnieje realne ryzyko występowania endometriozy. Chcemy zachęcić je do samoobserwacji ciała i procesów fizjologicznych. Szczególną grupę docelową stanowią kobiety zdiagnozowane, zmagające się z konsekwencjami choroby.

Z myślą o nich planujemy działania, zmierzające przede wszystkim do uzyskania pomocy w kwestiach dotyczących codziennego Ŝycia z chorobą i polepszania jego jakości. UwaŜamy, Ŝe zwiększanie świadomości endometriozy w społeczeństwie powinno dokonywać się równieŜ poprzez współpracę z lekarzami. Specyfika tej choroby sprawia, Ŝe proces leczenia przy istnieniu jakiejkolwiek bariery w komunikacji pacjent - lekarz moŜe ograniczać efektywność komunikacji zmniejszając tym samym satysfakcję i powodując frustrację u obydwu zainteresowanych stron. Planujemy w związku z tym działania mające na celu integrację obydwu grup – pacjentek i lekarzy, w celu wypracowania najlepszej metody na obustronne pogłębianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w walce z chorobą. Jeśli chcesz wiedzieć: Jak prowadzić rozmowę z pacjentką, aby wyłapać najwaŜniejsze symptomy endometriozy - przełamać wstyd przed mówieniem o intymnych dolegliwościach? Czego od lekarza oczekuje pacjentka z endometriozą? Co zrobić, kiedy kolejne etapy leczenia nie przynoszą oczekiwanych efektów? Zapraszamy na oficjalną stronę Stowarzyszenia: www.pse.aid.pl


NAZWA INSTYTUCJI: Mediq TEMAT SPOTKANIA: Nie daj się poŜeraczom czasu, czyli skuteczne zarządzanie sobą w czasie TERMIN: 18.11.2011, godz. 14.00 – 15.30 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 232 PROWADZĄCY: Monika Kapuściska – Specjalista ds. Szkoleń Magda Al-Bayati – Specjalista Operacyjny ds. Personalnych ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: szkolenie + prezentacja OPIS SPOTKANIA: Szkolenie pomoŜe studentom zastanowić się jak lepiej zarządzać swoim czasem, aby mieć go więcej, skuteczniej realizować zadania i Ŝyć bardziej w zgodzie z samym sobą. Dowiesz się jak dobrze planować, ustalać cele i określać priorytety. 10 min – prezentacja o firmie 1 h – szkolenie 20 minut – konkurs z nagrodami DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci WUM, szczególnie mile widziane osoby z kierunku farmacja


GK ACP Pharma - kariera farmaceuty w międzynarodowym środowisku

GK ACP Pharma to część holenderskiego koncernu Mediq NV. Firma posiada swoje oddziały w 14 krajach europejskich oraz w USA i jest notowana na giełdzie w Amsterdamie. W Polsce jej działalność skupia się na dwóch głównych obszarach - jako ACP Pharma, firma prowadzi hurtownię farmaceutyczną, natomiast pod marką Mediq Apteka, sieć ponad 200 aptek własnych oraz franczyzowych, zlokalizowanych w całym kraju. GK ACP Pharma zatrudnia ponad 2500 osób i jest jednym z najlepiej ocenianych pracodawców. W rankingu Universum Ideal Empoyer 2011, organizowanym wśród studentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, zajęła wysokie miejsce w pierwszej dziesiątce idealnych pracodawców. Firma organizuje, co roku programy staŜowe dla studentów farmacji. StaŜe w Aptekach Mediq to szansa na międzynarodową karierę. Młodzi farmaceuci mogą uczyć się dobrych praktyk od kolegów z całej Europy, dzięki programom wymiany pracowników. Program stypendialny jest przeznaczony dla najlepszych studentów, którzy oprócz dobrych wyników w nauce, posiadają zdolności biznesowe i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. Zapewnia on wynagrodzenie w formie stypendium wypłacanego jeszcze w trakcie trwania ostatniego roku nauki, płatny półroczny staŜ, a po jego zakończeniu gwarancję stałej pracy. Rekrutacja kandydatów do udziału w programie potrwa do 31 grudnia 2011 r. Firma oferuje równieŜ Program Bonusowy, dzięki któremu studenci, którzy po zakończeniu półrocznego staŜu w Aptekach Mediq zdecydują się na pozostanie w firmie, mogą liczyć na atrakcyjne bonusy finansowe. Wszystkich zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny na adres mailowy: rekrutacja@acppharma.pl z dopiskiem „StaŜ”.

Dodatkowe informacje na temat kariery w GK ACP Pharma moŜna uzyskać na stronie internetowej www.acppharma.pl


NAZWA INSTYTUCJI: Fundacja „DOBRZE śE JESTEŚ” TEMAT SPOTKANIA: WOLONTARIAT – DAJESZ – DOSTAJESZ. Wolontariat a medyczny rynek pracy. TERMIN: 18.11.2011, godz. 14.00 – 15.30 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 231 PROWADZĄCY: Marta Wąs – od 2 lat związana z oddziałem warszawskim FUNDACJI DOBRZE śE JESTEŚ, zarówno jako koordynator wolontariuszy, jak i osoba zaangaŜowana w organizacyjną formę pracy w fundacji. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. szkoleń, odpowiedzialna za projekt współfinansowany przez Urząd m. st. Warszawa. Z wykształcenia pedagog i psycholog, w trakcie szkolenie terapeutycznego. Beata Ossowicka – Dyrektor Oddziału w Warszawie FUNDACJI DOBRZE śE JESTEŚ, magister psychologii, psychoterapeuta, psychoonkolog, z doświadczeniem w pomocy psychologicznej pacjentom hospicjów dla dzieci i dorosłych oraz ich rodzinom.

ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: wykład interaktywny OPIS SPOTKANIA: Zapoznanie uczestników pracą w ramach wolontariatu na oddziałach szpitalnych oraz z korzyściami płynącymi z tej pracy. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: wszyscy zainteresowani wolontariatem na oddziałach onkologicznych i hematologicznych


Strach i osamotnienie to uczucia, które towarzyszą chorobie i śmierci w szpitalu. ZałoŜycielka FUNDACJI DOBRZE śE JESTEŚ , Ewa Stankiewicz, towarzysząc w chorobie swojemu ojcu dostrzegła jak wielkie znaczenie ma zwyczajna rozmowa i czuły gest dla pacjentów szpitali onkologicznych. Strach i samotność znika w obecności drugiego człowieka. Proste codzienne czynności, drobne zakupy, wspólne spędzanie czasu, a czasem wspólne milczenie... To wszystko tworzy atmosferę ciepła, daje nadzieję na lepsze jutro i siłę do walki z chorobą. Pracując jako wolontariusz łatwo dowiedzieć się, jak bardzo moŜna pomóc jako człowiek, gdy jako lekarz juŜ nie moŜna. W Warszawie fundacja działa na czterech oddziałach (onkologicznych bądź hematologicznych) od poniedziałku do niedzieli, w zaleŜności od oddziału w róŜnych godzinach( w przedziale od 7.30 20.00). Nasi wolontariusze działają takŜe w Punkcie Pomocy w Przychodni Centrum Onkologii, gdzie pomagają Pacjentom odnaleźć się w topografii szpitala, w skomplikowanych formalnościach. SłuŜą dobrym słowem i wsparciem. Rodzaj niesionej pozamedycznej pomocy przez naszych wolontariuszy zaleŜy od potrzeb pacjenta i chęci i gotowości wolontariusza: rozmowa, gra w karty, drobne zakupy, pomoc w przy jedzeniu czy dojściu na badania . Cenna jest teŜ pomoc poza oddziałami w działaniach Fundacji. KaŜdy wolontariusz przechodzi kilka podstawowych szkoleń tak by mógł się czuć pewnie i kompetentnie. Po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza POZ, poprzedzonego badaniami (morfologia i OB) i zaszczepieniu się przeciw Ŝółtaczce typu B, o braku przeciwwskazań do wolontariatu nowy wolontariusz jest wprowadzany przez doświadczonego. KaŜdy z wolontariuszy w zaleŜności od swoich moŜliwości określa ilość poświęcanego czasu. Serdecznie zapraszamy! FUNDACJA DOBRZE śE JESTEŚ www.dobrzezejestes.pl tel. 791 599 557


NAZWA INSTYTUCJI: Europejska Agencja ds. Leków TEMAT SPOTKANIA: Działalność i funkcjonowanie Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) TERMIN: 18.11.2011, godz. 16.00 – 17.30 MIEJSCE: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, sala 231 PROWADZĄCY: Fergal Cooney - Personel Officer, Human Resources Sector Aleksandra Cristiano - Personel Officer, Human Resources Sector Piotr Kozarewicz - Scientific Administrator, Quality of Medicines Sector ILOŚĆ MIEJSC: 75 FORMA SPOTKANIA: prezentacja OPIS SPOTKANIA: Przedstawiona zostanie działalność i funkcjonowanie Europejskiej Agencji ds. Leków w strukturach unijnych, proces rekrutacji, warunki zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej oraz informacje na temat mozliwosci odbycia 6-9 miesiecznego staŜu. DO KOGO SKIEROWANE JEST SPOTKANIE: studenci i absolwenci studiów medycznych i farmaceutycznych


The European Medicines Agency is a decentralized body of the European Union. The Agency is responsible for coordinating the scientific resources put at its disposal by Member States for the evaluation, supervision and pharmacovigilance of medicinal products. Its mission is to foster scientific excellence in the evaluation and supervision of medicines, for the benefit of public and animal health. European Medicines Agency staff are responsible for administrative and procedural aspects of EU regulations and directives related to the evaluation and safety-monitoring of medicines. We are based in Canary Wharf, London, UK, where we currently employ 750 staff from all over Europe. Our main working language is English.

What we offer • interesting and intellectually stimulating work that makes a real difference for Europe • an environment where you are encouraged to learn new skills and languages • the opportunity to work in a multinational environment • an attractive benefits package • further training and professional development

What we look for We aim to recruit the best-available expertise and know-how to deliver our mandate. • you have a background in pharmacy, medicine, life sciences, IT, project management, law, economics, finance, communications, public relations, human resources • you have excellent organisational skills • you are results-oriented and work efficiently as part of a multinational team • you adapt easily to a variety of environments and stakeholders • you are interested in developing your knowledge and skills

Employment opportunities • Temporary agent – 5-year renewable contract – external selection procedures advertised in the Official Journal of the EU and on the Agency's website • Contract agent – temporary assignments from 3 months to 5 years – call for expressions of interest on the Agency's website • Traineeship – recent university graduates (bachelor level) – traineeship duration is 6-9 months • National expert on secondment – 12-18 months secondment to the Agency – employees of a European public-sector body (e.g. university, research institute, public hospital or regulatory body) Benefits package On top of the basic salary: • family allowances for spouse and dependent children • worldwide medical insurance cover for staff member and dependents • accident insurance for staff member • flexible working hours • parental and family leave • final salary pension scheme How to apply Details about our employment opportunities are available on our website http://www.ema.europa.eu under the following path: About us > Careers


DANE KONTAKTOWE

Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149 05-152 Czosnów k/W-wy tel: +48 22 751 85 17 fax: +48 22 751 84 67 adamed@adamed.com.pl www.adamed.com.pl

Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa tel: +48 22 815 16 66 +48 22 815 16 35 rekrutacja@czd.pl www.czd.pl

Fundacja Dobrze, Ŝe jesteś Al. Dębowa 9/3 53-121 Wrocław tel: 48 791 575 553 48 791 599 557 warszawa@dobrzezejestes.pl http://dobrzezejestes.3c.pl

DOCS International Sp. z o.o. Ul. Grójecka 5 02-019 Warszawa tel: +48 22 528 69 51 fax: +48 22 528 67 01 urszula.baran@docsglobal.com www.docsglobal.com

Europejska Agencja ds. Leków (European Medicines Agency) 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom www.ema.europa.eu

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Ul. Nowogrodzka 62a /315 02-002 Warszawa tel: +48 22 474 15 22 kontakt@prawapacjenta.eu www.prawapacjenta.eu

Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa tel: +48 22 630 96 05 fax: +48 22 827 73 45 kigmed@kig.pl www.kigmed.eu

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa tel: + 48 22 573 75 00 fax: + 48 22 573 75 64 poland@krka.biz www.krka.biz/pl

Medica SPA Instytut Zdrowia i Urody Al. KEN 53 lok U9 02-791 Warszawa tel: + 48 22 25 409 21 info@medicaspa.pl www.medicaspa.pl

Mediq ul. Domaniewska 50 02-672 Warszawa tel: +48 22 611 47 50 praca@acppharma.pl www.acppharma.pl

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN ul. Pasteura 3 02-093 Warszawa tel: +48 22 589 23 35 u.dziewulska@nencki.gov.pl www.nencki.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa tel: +48 22 572 62 69 fax: +48 22 572 63 44 www.nfz.gov.pl

Nutricia Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel: +48 22 550 00 00 www.nutricia.com.pl

Proper Medical Writing infrared group s.c. pl. Solny 6/7a, lokal 4 50-061 Wrocław tel: +48 71 344 25 65 mail@propermedicalwriting.com www.propermedicalwriting.pl

Polskie Stowarzyszenie Endometrioza ul. Wasilkowskiego 14/55 02-776 Warszawa tel: +48 728 161 149 info@pse.aid.pl http://pse.aid.pl

Servier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa tel: +48 22 594 30 30 praca@pl.mailgrs.com www.servier.pl

SHL Polska Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa tel: +48 22 653 73 30 shlpolska@shl.com.pl www.shlpolska.pl

Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa tel: +48 22 681 63 13 rekrutacja@wim.pl www.cskwam.mil.pl

E_katalog_JSzMRP  

Katalog "Jesienne spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy" listopad 2011

E_katalog_JSzMRP  

Katalog "Jesienne spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy" listopad 2011

Advertisement