Page 1

Håndværker & BoligAvisen Lokalavisen for Håndværk, Bolig, Hus og Have REGION 2 NR. 1 | ÅRGANG 1 | 2016 | APRIL

TIL ALLE VILLA/RÆKKEHUSE I SVENDBORG KOMMUNE

FORÅRETS LOKALE

BOLIGAVIS SPRÆNGFYLDT MED ALT TIL BOLIGEN

FIND DIN KVALITETSBEVIDSTE

LOKALE HÅNDVÆRKER I DENNE UDGAVE

Gode råd om vedligeholdelse af boligen


02 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

APRIL 2016

Bankpakkerne viser sig nu at have været en solid forretning for Danmark... De efterhånden mange bankpakker som er givet siden 2008 i Danmark som et sikkerhedsnet for den finansielle sektor i krise - har stik i mod alle eksperters forventning udviklet sig til en ganske god forretning for staten. Hele 18 milliarder har det kastet af sig. Bankpakkerne er givet ved at stille kæmpegarantier for en banksektor som blev ramt af finanskrisen. Argumentet var at Danmark ikke kunne klare at banksektoren gik ned - og svaret var kæmpegantier som reellt blev givet på bankernes glatte ansigt. Kritikken var da også stor - det var en kæmperegning der kunne vente de danske skatteydere i mange år fremover, idet det rent faktisk var dem der samlet løb risikoen. At staten så får overskud på dette er naturligvis dej-

Forårsfornemmelser i byggeriet...

ligt - men er nok mere et lykketræf end noget andet... Dengang var et af argumenterne også at man behøvede en banksektor som fungerede og at man ikke kunne leve med en kreditklemme hvor der ikke

Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer befinder sig nu på det højeste niveau i 8 år, men er endnu ikke helt oppe i det positive territorium.

kunne lånes og finansieres længere. Dette ville for

Danmarks Statistiks sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturin-

opgaver som metro, jernbane og superhospitaler fortsat fylder godt

alvor skade væksten og arbejdspladserne. Det var

dikator for bygge og anlæg kravlede endnu et nøk opad i marts fra

i ordrebøgerne. Eneste større delmarked, der fortsat ligger fladt, er

måske mere ønsketænkning end realisme - for kre-

-4 til -3 og nærmer sig nu det positive territorium for første gang

erhvervsbyggeriet.

ditklemmen kom og er der for så vidt stadig.

siden 2007. - Bygge- og anlægsvirksomhederne har de mest positi-

Fremgang i både beskæftigelse og forventningsdannelse gør det

ve forventninger til både beskæftigelse og ordrebeholdning i årevis,

naturligt at zoome ind på udfordringen med adgang til kvalificeret

konstaterer cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, og uddyber:

arbejdskraft, særligt for anlægsentreprenører og i installationsfage-

- Renoveringsaktiviteten har pil opad, fordi der er kommet gang i

ne. Ifølge Danmarks Statistik er der i marts en stabil andel af virk-

boligmarkedet. Flere bolighandler giver flere private renoveringsop-

somhederne svarende til 15 pct. af beskæftigelsen, som angiver

gaver. Samtidig er der både kommet flere i job, og den rekordlave

mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning, mens en fal-

inflation sikrer, at vi har flere penge at gøre godt med. Det kan også

dende andel på nu 22 pct. begrænses af mangel på efterspørgsel.

mærkes i byggeriet.

Dansk Byggeri forventer, at de to kurver vil krydse hinanden i løbet

Udover vedligeholdelsesopgaverne er der også fremgang i nybyg-

af 2016.

Håndværker- og BoligAvisen Svendborg Tværgade 1B . 4800 Nykøbing Falster Telefon 7199 2710 www.hvavisen.dk

geri af boliger fra et lavt udgangspunkt, ligesom de store offentlige

Ansvarshavende redaktør: Jakob Andersen Redaktion & annoncer: info@hvavisen.dk Distribution: Med Post Danmark til alle villa/rækkehuse i Svendborg Kommune. Redaktionelle artikler og fotos til bolig, hus og havefolket. Gode råd og information fra lokalområdets håndværkere og servicevirksomheder.

Lasse Nagel Salgschef

Helle Martinsen Mediekonsulent

Martin Jørgensen Mediekonsulent

Ring til Martin på tlf. 2616 5563 og få et godt tilbud på din næste opgave

Stubbekøbing Afd.: Tuemosevej 3A . Nykøbing F. Afd.: Slotsbryggen 14 A-D . Telefon 2616 5563 . www.martini-elteknik.dk


04 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

APRIL 2016

Så er det tid til roser til haven... Rosen, der efter manges mening er en af de smukkeste blomster, findes i hundredevis af sorter.. ”Peace”, ”Karen-Blixen”, ”Victor Borge”, ”Pink”, ”Oueen Elisabeth” ..

Roser skal have sol, og de foretrækker et bed, hvor jordens pH-vær-

det så let for en selv, som muligt. Skal der plantes roser, er foråret

- kært barn har mange navne, lige som rosesorter, som der findes

di ligger mellem fem og syv. Men der kan sagtens dyrkes roser i jord

den perfekte tid for det. Kvalitetsmæssigt kan det betale sig at væl-

mange forskellige af.

med en anden surhedsgrad.

ge en A-kvalitetsrose, hvor tre stærke grene udspringer nederst fra

Rigtige rosenentusiaster kalder den smukke blomst for ”havens

Placer dit rosenbed så det er nemt at komme til. Man undgår nem-

stammen, det går man ikke fejl af. Efter plantning kan det anbefa-

dronning” og har hundredevis af råd om rosendyrkning. Fakta er

lig ikke hverken vanding eller beskæring af bedet, så for at kunne

les, at man hvert år beskærer ens rosenbed. Selve beskæringen

dog, at alle kan dyrke roser, det er nemt, det svære består i at væl-

komme til, samt ikke at blive skadet af torne eller komme til at øde-

foretages i begyndelsen af april, når der ikke længere er udsigt til

ge sorten til ens have.

lægge de smukke blomster, kan man på forhånd lige så godt gøre

vedvarende frost eller streng nattefrost.

ANNONCE

Alt i El . Netværk . Solceller Varmepumper . Skibs-El info@egemose-el.dk www.egemose-el.dk


Energibesparelser på op til 70% Den hurtigste besparelse er ekstra isolering.

Miljøven lig Helt fri f or samli nger og kulde broer Tjener si g hurtig ere ind end isolering andre smateria ler

Samlingsfri, konvektionsfri, lydisolerende. Sprøjtes på som en væske, og i løbet af sekunder udvides væsken til 80 gange sin væskevolumen. Skummet hæfter direkte på underlaget og danner et samlingsfrit, permanent dæklag over og rundt om selv de vanskeligste former. Giver optimal isolering og ydeevnen bevares i resten af bygningens levetid. I modsætning til megen konventionel isolering, så forårsager tid og temperaturforandringer ingen ændring af isoleringens værdi eller form, når der sprayisoleres med polyuretan. Fungerer som dampspærre og radonsikring.

Kontakt os og få et GRATIS tilbud.

Foam King Danmark ApS . Sterrebyvej 35 . 5762 Vester Skerninge . tlf. 7020 5420 Se mere på www.foamking.dk . info@foamking.dk


06 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

APRIL 2016

BoligJobordning med effekt for boligejerne I år er der endnu bedre muligheder for at bruge

melse ved skybrud eller stigende havvands-

BoligJobordningen til at klæde boligen på til det

stand.

danske klima. Men det er allerede muligt at kom-

- Vi bor i et land, hvor vi er omgivet af vand fra

me langt med fradrag til klimaforbedringer

alle sider, og ved ekstremt vejr kan det føre sto-

Håndværkerfradraget blev sidste år genindført i

re skader med sig. Det så vi blandt andet, da

sin velkendte form. Men fra i år er en ny og grøn-

København var udsat for monsterregn og Roskil-

nere udgave af ordningen lanceret. I denne

de Fjord gik over sine bredder, og der skete ska-

BoligJobordning er der mulighed for at få fradrag

der for milliarder af kroner. Med en målrettet kli-

på arbejdslønnen, når boligen skal energiforbed-

matilpasning af sin bolig kan man sikre sig mod

res eller klimatilpasses med fx afløbs- og kloak-

at komme hjem fra ferie til et hus, der står under

arbejde.

vand, siger Michael H. Nielsen.

BoligJobordningen har mere fokus på klimatil-

I samme boldgade forventer Dansk Byggeri, at

pasning af de danske boliger. 100.000 bygninger

der også fremover vil være mulighed for at

blev udsat for vandskade alene i 2014, og det er

benytte BoligJobordningen til private kloakker.

derfor helt naturligt, at der fra politisk side er en

- Kloakkerne bliver ofte overset og glemt af

erkendelse og forståelse for, at det er et område,

boligejerne, fordi de ligger skjult under jorden.

der er vigtigt at tage fat på.

Ofte bliver en dårlig kloak først opdaget, når ska-

Med klimatilpasningen som et element i den nye

den er sket. Med den støtte, der kan opnås gen-

og mere grønne BoligJobordning forventer Dansk

nem BoligJobordningen, er der håb om, at bolig-

Byggeri, at mange danskere nu vil overveje feks.

ejerne bliver mere opmærksomme på at deres

at få installeret højvandslukker og pumpeanlæg

kloakinstallationer er up to date og velfungeren-

på spildevandsinstallationer eller andet relevant

de. Dermed undgås mange ærgrelser og efter-

arbejde i forhold til at forebygge mod oversvøm-

regninger, slutter Michael H. Nielsen.

Dansk Byggeri

venter lav vækst på boligmarkedet Ifølge Danmarks Statistik sluttede 2015 af med

Sandberg og fortsætter:

fortsatte prisstigninger for ejerlejligheder og stag-

- Fremgangen på boligmarkedet både i form af

nerende prisudvikling for parcelhuse. Dansk Byg-

flere handler og højere priser er til gengæld godt

geri har på baggrund af december-tallene bereg-

nyt for byggebranchen, da det især er omkring

net en samlet 2015-status på boligmarkedet

ejerskifter, at boliger istandsættes.

Dansk Byggeri har beregnet, at priserne på ejer-

Boligmarkedets betydning for andre dele af øko-

lejligheder i snit er steget med hele 10,6 %. i 2015.

nomien - fx privatforbruget - kan ifølge Dansk

Der er lidt mindre fart på priserne på enfamiliehu-

Byggeri næsten ikke overvurderes.

se, som er steget mere moderat med 6,0 % i årets

- Større friværdier og flere bolighandler er til-

løb.

trængt godt nyt for samfundsøkonomien. Derfor

- Det virkelig positive, der er sket på ejendoms-

dumper boligmarkedet da også sammen med

markedet i 2015, er, at alle regioner er kommet

arbejdsmarkedet ned i den positive vægtskål for

med på prisstigningerne, så man kan tale om en

dansk økonomi, slutter Bo Sandberg.

bredt funderet fremgang på boligmarkedet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Dansk Byggeri forventer fortsat fremgang på boligmarkedet i 2016 men med lavere generelle vækstrater. Der er derfor ikke udsigt til et marked med uheldige bobletendenser. - 2015 var et særligt år på grund af de negative renter i første halvår. Hertil kommer det nye krav om 5 % udbetaling ved boligkøb, der blev introduceret i efteråret, og som allerede har lagt en dæmper på væksten i boligpriserne, siger Bo

Boligmarkedets udvikling har en væsentlig betydning på danskernes samlede privatforbrug. Øget friværdi og overskud fra bolighandler giver frihed og vækst for hele samfundet - derfor er det afgørende at få gang i handler og priser.


APRIL 2016

HåndværkerAvisen - BoligAvisen | 07

Svendebrev og internet i hele landet Vækstpakken indeholder tiltag som gavner hele landet - det har man ellers ikke været forvent med.Der er brug for vækst til virksomhederne så ethvert tiltag er kærkommen.

Dansk Byggeri glæder sig over,

optimalt, hvis man skal gøre det

at regeringens vækstpakke rul-

i en osteklokke, siger økono-

ler internet og satellitskoler ud i

misk konsulent i Dansk Byggeri,

Danmarks yderområder. Det

Maria Schougaard Berntsen.

giver bedre muligheder for at

Vækstpakken

drive virksomhed og tage en

erhvervsskolerne mulighed for

ungdomsuddannelse

giver

også

uanset,

at oprette satellitafdelinger i

om du bor i byen eller på landet

områder, hvor der er langt til

Det er svært at drive virksom-

nærmeste erhvervsuddannelse.

hed, hvis internetforbindelsen

Der bliver også oprettet en ny

eller mobilsignalet svigter, og

pulje på 4,5 millioner kroner i

kunderne ikke kan komme i

2016-2017 og 5,5 millioner kro-

kontakt med dig. Med aftalen

ner årligt i 2018-2019, der kan

om "Vækst og udvikling i hele

støtte elever, der er i virksom-

Danmark" rykker betingelserne

hedspraktik i et yderområde og

for at drive virksomhed og bo i

har behov for at bo på en

yderområderne et skridt i den

kostafdeling.

rigtige retning. Frem mod 2020

- Vi kommer til at mangle fag-

indeholder aftalen blandt andet

lært arbejdskraft i byggeriet i

153 millioner kroner, der er

2018, og derfor skal vi sikre os,

afsat

af

at unge ikke skubbes væk fra

erhvervsudvikling i yderområ-

til

en

styrkelse

branchen, fordi der er langt til

derne, 366 millioner kroner til

erhvervsskolen, eller må takke

tiltag der kan forbedre mobilite-

nej til en læreplads, fordi det bli-

ten i arbejdskraften og 200 mil-

ver for dyrt at betale to huslejer

lioner kroner til bredbånd uden

i lærlingetiden, siger Maria

for byerne.

Schougaard Berntsen og uddy-

- Digital infrastruktur i form af

ber:

bredbånd kan virke banalt, hvis

- Puljen målrettet praktik i yder-

man har sin daglige færden i

områderne hjælper de unge til

storbyerne, men for mange

at være mobile, mens satellitaf-

mennesker er det hverdag at

delinger bringer skolen tættere

skulle lede efter signal, og bred-

på eleven. Det må ikke blive

bånd er lukket land. Bredbånd

udsigten til to timers transport

er stærkt tiltrængt. I 2016 bør

hver dag og en køreplan med få

det være indlysende, at man

afgange, der får den unge til at

ikke kan drive sin virksomhed

vælge livet som faglært fra.

Bygge- og anlægsbranchen ligger i front, når det kommer til elektroniske fakturaer. 73 procent sender fakturaer på den måde, mens der kun er tale om 59 procent for alle brancher. Tendensen er den samme, når det kommer til at modtage elektroniske fakturaer. Her er 43 procent af bygge- og anlægsbranchen med, mens gennemsnittet for alle brancher er på 32 procent. Samtidig har mere end ni ud af ti virksomheder i branchen egen hjemmeside.

PRIVATE · INDUSTRI · LANDBRUG · BUTIKKER · KONTORER

VI STÅR KLAR TIL ALLE UDFORDRINGER

KLIMAANLÆG

Tlf. 62 50 10 72 / 62 22 10 72 sr@simonrisbjerg.dk www.simonrisbjerg.dk


10 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

APRIL 2016

Foto: Ricky John Molloy, Dansk Byggeri

Byggeriets mundvige peger opad i år... Flere og flere boliger - flere opgaver og flere i job. Det er indtil videre tendensen for danske håndværkere - og for os andre er det tegn på at boligmarkedet så småt kan se lys og fremgang forude.

Konjunkturbarometret for bygge- og anlægsbranchen er på et år

hvor mange forbrugere brugte den sidste chance for at benytte det

rede jobfunktioner som ingeniører og projektledere, men efterhån-

krøbet opad fra et nettotal på -18 i januar 2015 til -6 i januar i år.

gamle håndværkerfradrag, som kunne bruges til fx køkkener, bade-

den også elektrikere. Blandt byggeriets timelønnede er udfordrin-

2016 kan blive året, hvor byggebranchens fremtidsforventninger for

værelser og indvendig maling. Det smittede positivt af på bran-

gen med flaskehalse fortsat til at overskue og håndtere, siger Bo

første gang i 9 år kommer op i det positive territorium

chens humør, siger Bo Sandberg.

Sandberg, der dog tilføjer: - Situationen med en mere generel man-

- Selvom kalenderen siger vinter, peger mundvigene i byggeriet

- Det er lidt mere usikkert, hvor kraftig effekten af den nye målret-

gel på faglært arbejdskraft ligger maksimalt to år ud i fremtiden,

opad, og der er fremgang i forventningerne til både beskæftigelse

tede energirenoveringsordning bliver, men det ændrer ikke på den

hvis ikke der udvises rettidig omhu. Det kræver først og fremmest

og ordrebeholdning, siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sand-

overordnede opadgående tendens i byggebranchens aktivitet i takt

et yderligere løft af erhvervsuddannelserne. Derudover skal mobili-

berg.

med bedringen på boligmarkedet og arbejdsmarkedet, siger han.

teten på arbejdsmarkedet fastholdes, EU´s indre marked må ikke

Danmarks Statistiks sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturin-

Danmarks Statistik spørger også til, hvilke produktionsbegrænsnin-

rammes af for mange fysiske og mentale grænsebomme, og ende-

dikator for byggeri og anlæg har været stigende gennem det meste

ger byggeriets virksomheder oplever, og her er mangel på arbejds-

lig skal arbejdsmarkeds- og skattereformerne i 2016 bidrage til stør-

af 2015, og er i januar 2016 opgjort til et nettotal på -6.

kraft en problemstilling, som gradvis er begyndt at fylde mere i

re arbejdsudbud, siger Bo Sandberg.

- Denne måneds temperaturmåling blandt byggeriets virksomheder

landskabet. - Virksomheder svarende til 15 % af beskæftigelsen

er indsamlet i slutningen af 2015, hvor vinteren stadig var mild, og

oplever arbejdskraftmangel. Det drejer sig primært om specialise-

ANNONCE

Vi udfører det murerarbejde du måtte have brug for...

Alle typer opgaver løses: Intet er for småt og intet er for stort.

Gennem tiden har vi specialiseret os i specielt: • Badeværelser • Flisearbejde • Alt murerarbejde i forbindelse med reparation, renovering, nyopførsel m.v. udføres. Særligt ved tilbygning og renovering er det vigtigt, at de nye materialer matcher de gamle. Vi har bred erfaring med at vælge de rigtige materialer, så det matcher resten af bygningens udseende.

Torben Danekilde Murermestre ApS Stationsvej 55 . 5771 Stenstrup . Tlf. 6226 1126 / 4027 0334 www.murerdanekilde.dk


APRIL 2016

HåndværkerAvisen - BoligAvisen | 11

Dette er iværksætternes største hovedpine... Danmark skal i fremtiden have skabt flere nye virksomheder for at kunne klare sig - og sikre gode arbejdspladser og velfærd. Men politikerne ser bare passivt til mens opstartsvirksomheder har mere end svært ved at få finansieret driften. Den suverænt største udfordring for iværksættere er at skaffe

land, der står bag undersøgelsen, som er del af et større iværksæt-

Om undersøgelsen

finansiering til at sikre eksistensen. Næsten to tredjedele af delta-

terbarometer, der udkommer i rapportform senere i januar, er over-

Kim Klyver, der er professor og ekspert i iværksætteri ved Syddansk

gerne i et nyt, stort iværksætterbarometer mener, at finansierings-

rasket over, at problemet med finansiering stadig er så udtalt.

Universitet, anerkender, at spørgsmålet om finansiering er det evi-

forholdene i Danmark er dårlige.

- Det er det, der slår væsentligst ud i forhold til alle andre parame-

ge spørgsmål, og at iværksættervirksomhedernes lave overlevel-

Mange iværksættere føler, at det er svært at skaffe finansiering til

tre. Det er overraskende højt, fordi vi på mange måder er kommet

sesrate kan skyldes dårlig adgang til finansiering.

at opretholde virksomhedernes eksistens.

på den anden side af finanskrisen,siger han og fremhæver, at ban-

- Men jeg er ikke så pessimistisk som tallene hurtigt giver anledning

Livet som iværksætter er lig med konstant jagt på at skaffe finansie-

ker på grund af strammere krav har sværere ved at låne til iværks-

til. Jeg tror, at forholdene sagtens kan blive bedre i Danmark, og

ring til tilværelsen. Og netop mulighederne for at skaffe kapital er

ættere end før.

man kunne godt nogle gange ønske sig mere bare lidt risikovillig

den største forhindring for et stort flertal af 2327 iværksættere, der

Hos Dansk Iværksætterforening genkender man fint finansierings-

kapital for nystartede virksomheder. Men når det er sagt, er det

er blevet spurgt i en ny undersøgelse, der tager temperaturen på

problematikken, som er og bliver et af de vigtigste iværksætterte-

svært at sige meget ud fra sådanne tal. Alle ideer skal jo ikke

dansk iværksætteri lige nu.

maer overhovedet.

finansieres, selv om alle iværksættere synes netop deres ide skal.

Godt 64 pct. mener således, at adgangen til at skaffe finansiering er

- Det er svært, og det er det generelt. Det er især i bankerne, men

Der er bare nogle ideer der ikke »fortjener« finansiering, fordi ideen

enten under middel, dårlig eller meget dårlig. 24 pct. anser adgan-

reelt er det ligegyldigt, om det er den ene, anden eller tredje form

ikke er sandsynlig økonomisk levedygtig, siger han.

gen til finansiering for at være hverken god eller dårlig, mens kun

for finansiering. Der er ingen steder, det er blevet lettere i de sene-

Professoren peger også på, at undersøgelsens resultater jo afspej-

12 pct. hælder til den positive side.

re år, siger Christian Walther Øyrabø, formand for Dansk Iværksæt-

ler iværksætternes egen opfattelse og ikke nødvendigvis dem, der

Mads Váczy Kragh, direktør i Vækstfabrikkerne og Væksthus Sjæl-

terforening.

har sagt nej til at finansiere.

ANNONCE

Se aviserne online på www.hvavisen.dk Info og tilmelding telf. 4025 2330 marineskolen@marineskolen.dk

Godt håndværk i fokus...


12 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

APRIL 2016

Der kom 42.000 flere lønmodtagere i arbejde sidste år Flere og flere jobs er tendensen herhjemme. Det går langsomt - men det går. Det der for alvor mangler er handlekraftige politikere som kan gøre en forskel uanset partifarve - og dem har der de seneste år været langt imellem. Arbejdsmarkedet har været lyspunktet i dansk økonomi de seneste

2015 med ca. 5.700 flere beskæftigede lønmodtagere.

2½ år. Igen i december kom der 5.200 flere i job. I 2015 kom der i

- 2015 har været et godt år for bygge- og anlægsbranchen, næsten

alt 42.000 flere lønmodtagere i job, og siden bundniveauet i foråret

uanset hvilken statistik, man læner sig op ad. Den samlede beskæf-

2013 er der nu skabt 88.500 job. Også byggeriet er gået frem med

tigelse inkl. selvstændige er steget med 4,8 pct., omsætningen er

ca. 5.700 flere lønmodtagere i 2015

steget med 4,2 pct. og byggeriets lønmodtagerbeskæftigelse med

- 42.000 flere lønmodtagerjob i løbet af 2015, heraf 39.000 alene i

4,1 pct., siger Bo Sandberg.

den private sektor. Det er et flot facit, der bekræfter, at retningen

Dansk Byggeri opfordrer til, at man glæder sig over de positive

trods alt fortsat er positiv i samfundsøkonomien, siger cheføkonom

beskæftigelsestal og indtil videre holder flaskehalshysteriet tilbage.

Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

- Ifølge Danmarks Statistik modsvares stigningen i beskæftigelsen

- Arbejdsmarkedet har været solstrålen i dansk økonomi i de sene-

af en stigning i arbejdsstyrken, dvs. den gruppe, der enten er i job

ste 2½ år, og hvis et opsving alene kunne defineres ud fra tilstan-

eller står til rådighed for arbejdsmarkedet, og der er fortsat mere at

den på arbejdsmarkedet, så havde vi været i et opsving længe. Men

tage af. Men når det er sagt, er der naturligvis ikke en uudtømmelig

med den anæmiske vækst i BNP, som vi holder os, vil det være at

kilde af arbejdskraft, og derfor er det vigtigt med et fortsat offensivt

tage munden for fuld, siger Bo Sandberg.

reformspor, siger Bo Sandberg.

Også byggeriets arbejdsmarked har udviklet sig gunstigt i løbet af

“ Flere hænder i arbejde er vejen ud af krisen. Det kommer - men langsomt. Bag dette ligger stadig bankkrisen i hele Europa som slet ikke er løst. Nu taler man om at løsningen ligefrem er opsplitning af kæmpebankerne som reelt er alt for store til de lande de ligger i...”


APRIL 2016

HåndværkerAvisen - BoligAvisen | 13

Renovering af ejendomme det vigtigste marked lige nu... Det største marked for byggeri er i dag bygningsrenovering og ved-

nelle bygherrer har fået meget større fokus på at nedbringe energi-

netop etablerede samfundspartnerskab REBUS, som Innovations-

ligeholdelse. Her er beskæftiget cirka 60.000 ud af en samlet med-

forbruget gennem renoveringsindgreb, siger direktør Michael H.

fonden har bevilliget 35 millioner kr. til. Med 8 millioner fra Realda-

arbejderstand på 150.000 mand. Det svarer til 40 %.

Nielsen, Dansk Byggeri.

nia og 6 millioner fra GI samt medfinansiering fra en række af byg-

- Der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle oplagte vilkår, der gør,

Michael H. Nielsen fremhæver også det store arbejde, som er ble-

geriets stærke virksomheder har REBUS et samlet budget på ca. 81

at renovering er kommet så højt på lystavlen, som det er tilfældet.

vet gjort i byggebranchens egne rækker for at få skabt et godt

millioner kr.

Blandt andet det forhold at en meget stor del af det samlede byg-

grundlag for at arbejde med renovering. Det er lykkedes gennem

Renovering og forbedring af ejendomme er også det der traditionelt

geri er kommet i renoveringsalderen. Samtidig er der kommet

netværk og dialog at få alle til at se en fordel i at trække i samme

betyder flest arbejdspladser og giver også af den grund rigtig god

meget fokus på energidelen, som betyder, at private og professio-

retning. Som et godt eksempel peger Michael H. Nielsen på det

mening for alle. ANNONCE

“Der var engang, da renovering blot var en sidedisciplin indenfor byggeriet. Nybyggeri og store anlæg var i fokus – men sådan er det ifølge Dansk Byggeri ikke længere. Og stærke netværk i branchen har drevet udviklingen.”

Vi dækker hele Sydfyn og øerne

SALG & SERVICE AF NYE NY OG BRUGT BRUGTE SCOOTER • Salg og rreparation eparation af hav havemaskiner vemaskiner • Cykler og El-cykler • Scooter Scooter-, r--, MC- og A ATV-tilbehør TV TV-tilb - behør

Ring og få et godt tilbud

Spodsbjergvej 147 b · 5900 Spodsbjergvej 0 Rudkøbing · Tlf.: T 20 22 18 88 martin@scootermartin.dk martin@scootermartin.d dk · www.scootermartin.dk www.scootermartin.dk Åbningstider: Mand.-fred. Mand.-fred. 8.00-17.00 8.0 00-17.00 · Lørd.-sønd. Lørd.-sønd. efter aftale


OBS se vore biler på www.biltorvet.dk og på vores hjemmeside www.maxsbrugtbiler.dk

Max Brugtbiler ApS

14 | HåndværkerAvisen - BoligAvisen

APRIL 2016

v/ Jacob Hansen . Skerningegårdsvej 6 . V. Skerninge Tlf. 62 24 22 62 . Fax 62 24 22 72 10/09 Toyota Avensis 1,8 Stw. VVT-I km 74.500 Klima, fartpilot, kørecomputer, El -ruder, el-spejle,Regnsensor, sædevarme, alu fælge. Fantastisk bil – skal ses

kr. 184.900

01/05 Toyota Avensis 2,0 D-4D sol km 211.000,nyt motor ilagt(kørt 89.000), A/C , fartpilot, el-ruder, el-spejle, fjernb.centrallås, super stærk og flot vogn.

kr. 89.900

01/05 Toyota Avensis 1,8 Stw. Sol VVT-I. km 250.000, A/C, el-ruder, el-spejle, fjernb.centrallås, multifunktionsrat, træk, nysynet

kr. 84.900

10/99 Toyota Avensis 1,6 SD km 253.500, el-ruder, el-spejle, fjernb.centrallås, sædevarme. Rigtig pæn og velkørende bil, sælges for kunde

kr. 29.900

07/08 Toyota Auris 1,6 Luna VVT-I. 5 dørs km. 133.000 A/C, læderindtræk, Fjernb. centrallås, el-ruder, el-spejle, sædevarme , super flot og velholdt bil

kr. 99.900

04/06 Toyota Yaris 1,3 5 dørs VVT-I km 163.000, Fjernb.centrallås, sædevarme, el-ruder, service OK , 2 sæt hjul, rigtig pæn og velholdt

kr. 64.900

02 /06 Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna, 5 dørs km 134.000 Fjernb.centrallås, multifunktionsrat, el-ruder, el-spejle, træk, sædevarme

kr. 59.900

02/09 Toyota Aygo 1,0 Comfort Plus 5 dørs, km 49.000, fjernb.centrallås, El-ruder, rigtig pæn og velholdt

kr. 54.900

04/99 Toyota Corolla 1,6 HB G6, 3 dørs. km 185.000, centrallås, 6 trins gearkasse, sportssæder, fin bil

kr. 34.900

12/92 Toyota Corolla 1,3 HB, 3 dørs km 128.000, Super velholdt

kr. 24.900

09/94 Toyota Previa 2,4 GLI Multiwagon, 4 dørs km 324.500, 8 prs, centrallås, el-ruder, alu-fælge, servo , 2 sæt hjul,sædevarme, træk, nysynet, sælges for kunde

kr. 19.900

03/04 LEXUS IS200 2,0 Sport Gross, km 80.000, Klima, 6 trins gearkasse, fjernb.centrallås, el-spejle, el-ruder , el-sæder, læderkabine, alufælge , 2 sæt hjul, service OK, Super lækker 155 HK 6 cylinders liebhaver bil !

kr.129.900

12/07 Ford Mondeo 2,0 Stc.km 153.000, 2 zone klima, fartpilot, fjernb.centrallås, multifunktionsrat, el-ruder-el-spejle, sædevarme, 2 sæt hjul. Super lækker rummelig familiebil

kr. 109.900

02/12 FIAT 500 Twinair, 3 dørs km. 43.000, A/C El-ruder, El-spejle, Fjernb.centrallås, Bluetooth, Læder delsæder, super smart og velholdt bil

kr. 89.900

02/06 MAZDA 6 Comfort, stw. 1,8, 5 dørs , km 222.000. Klima, fartpilot , multifunktionsrat, El-spejle, El-ruder, Fjernb.centrallås, 2 sæt hjul, rigtig fin familiebil

kr. 59.900

12/06 Ssangyong Rodius 2,7 Xdi,7.pers. km 137.000, klima ,fjernb.centrallås, el-ruder, el-spejle, m.tekøkken, super pæn og velholdt FORÅRS TILBUD

kr. 69.900

06/01 Chrysler Voyager 3,3 benzin sport 4X4 7 pers. km 241.000, læderpilotsæder, ALT I UDSTYR , super lækker køremaskine sælges for kunde FORÅRS TILBUD

kr. 59.900

04/13 Ford KA 1,2 Hb 3 dørs, km 41.800, fjernb.centrallås, el-ruder, super smart og økonomisk bil. sælges for kunde

kr. 59.900

03/10 Chevrolet Aveo 1,2, 5 dørs km 133.700, Fjernb.centrallås, A/C, el-ruder, el-spejle, service ok , pæn og velkørende bil

kr 54.900

05/05 Citroën Berlingo 1,6 I km 180.600, fjernb,centrallås, A/C, el-ruder, træk, rummelig familiebil

kr. 29.900

04/01 Nissan Almera 1,5 , 5 dørs, km 160.500, fjernb.centrallås, el-ruder, el-spejle

kr. 24.900

04/2001 Alfa Romeo 1,6 TS 16V km 216.000 Fjernb.centrallås, pæn bil afhentningspris

kr. 14.900

08/89 VOLKSWAGEN GOLF 1,8, 5 dørs, Centrallås , 8 mdr. til syn , afhentningspris

kr.

9.900

Kommunalt sjusk koster os alle meget dyrt... Bygnings- og Boligregisteret, BBR, har mange fejl. Ansvaret ligger især hos kommunerne, der sjusker med indberetningerne, og en af konsekvenserne er, at Danmark navigerer efter forkerte statistikker. I Danmark ved vi præcist hvor

igen og igen, og det gør de, for-

nes bloktilskud beregnet ud fra

mange børn, der bliver født, og

di

indberetter

antallet af boliger i den enkelte

hvor mange kilo mælk, der bli-

deres data for sent til Bygnings-

kommune, men det sker jo på

ver produceret, men der er

og Boligregisteret, BBR, hvor

baggrund af tal, der er behæftet

ingen, der ved, hvor mange boli-

Danmarks Statistik henter deres

med en meget stor fejlmargin.

ger eller hvor mange kvadrat-

data. Og samtidig laver kommu-

Dansk Byggeri undrer sig over,

meter vi bygger.

nerne mange fejl i indberetnin-

at der ikke er blevet taget hånd

DIVERSE

F.eks. blev der ifølge de først

gerne, siger chefanalytiker i

om problemet ude i kommuner-

Speedbåd 1994 Campion Allante 170, 225 HK Mariner motor, us trailer, super velholdt

offentliggjorte tal fra Danmarks

Dansk Byggeri, Finn Bo Frand-

ne og på Christiansborg.

Statistik sat gang i byggeriet af

sen, og uddyber:

- Skats mange fejl i fx ejen-

22.495 boliger i 2004 - et fald på

- Tallene ender jo i statistikker-

domsvurderingerne

13 procent i forhold til året før. I

ne hos Danmarks Statistik, og

meget alvorligt, og vi burde tage

løbet af de tre følgende år er tal-

dermed forplanter fejlene sig til

kommunernes fejlagtige indbe-

let gradvist justeret op, så det i

flere dele af det danske sam-

retninger til BBR mindst lige så

2008 nåede op på 29.666 boli-

fund. F.eks. bliver Nationalregn-

alvorlige, når man ser på, hvilke

ger. Tallet er herefter blevet

skabet også misvisende, når

konsekvenser det har, siger

justeret ned til 28.668 boliger.

den væsentligste kilde til opgø-

Finn Bo Frandsen og tilføjer:

Dermed endte et fald på 13 pro-

relsen af aktiviteten i byggeriet i

- I dag foregår alt digitalt, og det

cent i sidste ende med at blive

Danmark er så mangelfuld. Og

burde derfor være muligt at fin-

en stigning på seks procent. Det

politikerne på Christiansborg

de en løsning, hvor tallene ind-

viser en ny analyse fra Dansk

bruger den mangelfulde stati-

berettes korrekt første gang,

Byggeri.

stik, når de ser på, hvilke hånd-

det vil sige allerede, når bygge-

- Desværre kan vi ikke stole på

tag de fremadrettet vil skrue på.

tilladelsen bliver givet.

tallene, fordi de bliver justeret

Blandt andet bliver kommuner-

VAREBILER 07/04 Toyota Rav 4 2,0 D-4D, km 237.800 , A/C, fjernb.centrallås, el-ruder, el-spejle, træk, alu-fælge, lav vægtafgift, momsfri. Rigtig flot og velkørende stærk bil

kr. 79.900

05/97 Toyota Hiace LXH 12, km 250.000 , centrallås, fin varebil, Nysynet

kr. 34.900

04/97 Toyota Corolla stc. van 2,0 D-4D km 303.500, centrallås, træk

kr. 29.900

2000 Campion 580 Chase F1, 225 HK Mercury Optimax motor fra 2002. Service ok , 1300 kg Brenderup trailer

kr. 74.900 kr. 115.000

HUSK VI SERVICERER ALLE BILMÆRKER (OGSÅ I GARANTIPERIODEN PÅ NYE BILER) VI ER KLAR TIL AT SERVICERE DIN BIL JACOB – KENNETH - KNUD PEDER - MICHAEL - HENRIK. Hverdag fra 07.30-17.30 . Lørdag fra 10-12 . Søndag fra 13-16 Udenfor åbningstid tlf. Jacob mobil 20 87 36 58

VI KAN TILBYDE FINANSIERING AF DIN BIL OG VÆRKSTEDSLÅN MED RESURS BANK & ACCEPT AUTO A/S NYERE TOYOTA BILER KØBES . NYERE TOYOTA BILER KØBES . NYERE TOYOTA BILER KØBES

kommunerne

tager

vi


APRIL 2016

HåndværkerAvisen - BoligAvisen | 15

Hvem skal slå græsset? Kommunerne bruger i højere grad private virk-

- Det er trods alt også en god slat penge til kom-

somheder til at slå græsset eller rydde sne. Det er

munekasserne, som tørster efter penge til vel-

primært kommuner uden for Storkøbenhavn, som

færd. Derfor undrer det mig, at kommunerne i

udliciterer mest og står for fremdriften, mens

hovedstadsområdet ikke ønsker at lære af de

kommunerne i hovedstadsområdet er mere fods-

gode erfaringer, som andre har fået, siger Morten

læbende, viser en ny analyse

Kamp Thomsen.

I København og omegn er det typisk kommunernes egne ansatte i materielgården, der rykker ud

Gode erfaringer med udlicitering

og tømmer skraldespande i gågaden eller rydder

Solrød, Frederikssund, Gribskov, Ballerup og Sam-

sne på veje og fortove. I resten af landet er det

sø har gjort gode erfaringer med at udlicitere de

derimod ofte en privat virksomhed, som løser

tekniske områder og sidenhen valgt at øge udlici-

opgaven for kommunerne.

teringen med mellem 35 og 65 procent. Til gengæld er Frederikshavn, Rebild, Fredensborg,

Ingen forskel

Viborg og Lejre gået den modsatte vej og har truk-

- For borgerne er det jo ligegyldigt, hvem der ryd-

ket opgaver hjem til den kommunale materiel-

der sne, bare der bliver ryddet, og at kommunen

gård.

sikrer, at det bliver gjort til en pris, hvor borgerne

- Gode erfaringer med at udlicitere, driver dem til

og kommunen får mest for skattekronerne. Og i

at gøre mere af det samme. Modsat de kommu-

forhold til det med skattekronerne, har kommu-

ner, som ikke har ret mange erfaringer med at

nerne i Storkøbenhavn et forklaringsproblem,

udlicitere, bliver ved med at være tilbageholden-

siger erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri,

de. Det stiger ikke af sig selv. Stod det til Dansk

Morten Kamp Thomsen.

Byggeri, blev der vedtaget et mål om, at 70 pro-

Ifølge Dansk Byggeris beregninger, så kan landets

cent af alle opgaver indenfor det tekniske område

98 kommuner til sammen spare yderligere 550

sendes i udbud inden 1. januar 2018, siger Morten

millioner kroner, hvis de i gennemsnit udliciterede

Kamp Thomsen.

87 procent af deres vej- og parkopgaver.

ROBOTKLIPPER

HåndværkerAvisen - godt håndværk til lokale boligejere... Legepladshængekøjen - ungerne elsker dem!

John Deere Tango E5 Serie 2 Maksimalt plæneareal (op til ca.) 2200 m2 Pris incl. moms

18.700,-

Viking i Mow 6 modeller: Maksimalt plæneareal (op til ca.) 500 m2 til 4000 m2 Pris incl. moms fra

9.995,-

Billede: MI 632 Maksimalt plæneareal (op til ca.) 3000 m2. Pris incl. moms

15.495,-

Vi servicerer og reparerer John Deere, Viking og Husqvarna

Danskproduceret Hængekøje LILLE ( 0-8 år) Børn kan ikke falde ud af den. Hængekøje STOR (8 år og opefter) Til 4 personer. 15 års produktion af ca. 800 stk. i brug og afprøvet i vuggestuer, børnehaver, institutioner, centre for børn og unge med særlige behov. Håndlavet topkvalitet. Overholder EU norm 1176. Se optillingen og prøv den på vor adresse.

GMC-SVENDBORG A/S

www,kochs-canvas.dk er et lille special værksted dedikeret til kvalitet i alt hvad vi foretager os

Grønnemosevej 22 . 5700 Svendborg Tlf: 62622000 Jan Koch . Vornæsvej 57 . 5700 Svendborg . Tlf. 4019 3439


KVIK INTRODUCERER DET HÅNDFRIE KØKKEN OPLEV O PLEV

TOUCH TOUCH &SLIDE &SLIDE KVIK.DK K VIK.DK

OPLEV O PLEV

TOUCH TOUCH &SLIDE & SLIDE KVIK.DK K VIK.DK

SENTI KØKKEN

**

25.597,-

Hænderne fulde? Med Touch&Slide kan du åbne og lukke dine Senti skuffer med et let skub med hoften, knæet eller foden. Kig ind til Kvik, og oplev selv, hvor ufatteligt meget du får for pengene.

Kvik Svendborg: Ole Rømers Vej 63, tlf. 62 20 11 88 * Gælder sammenlignelige tilbud fra køkkenspecialbutikker. Bliv klogere i butikken eller på kvik.dk ** Vejl. udsalgspris er for skabe med Touch&Slide, sokkel og bordplade. Prisen er ekskl. vask, armatur, hvidevarer og belysning. Touch&Slide til køleskab, fryser og opvasker kan tilkøbes.

Håndværker & boligavisen april 2016 svendborg  
Håndværker & boligavisen april 2016 svendborg  
Advertisement