Page 1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTA MANAGEMENTU

NÁZOV PRÁCE

Vyučujúci: Vypracoval: Skupina: Školský rok: Semester:

tituly meno priezvisko tituly meno a priezvisko študenta M a číslo skupiny 2008/2009 Zimný/Letný


Predmet: Názov predmetu (napríklad Základy manažmentu I) Vyučujúci: tituly meno priezvisko

Obsah: Vzor: Obsah .......................................................................................................... 2 Úvod ............................................................................................................ 4 Napis ............................................................................................................ 4 Podnadpis ............................................................................................ 4 . . . atď. Záver ............................................................................................................ 5 Literatúra ..................................................................................................... 6

Vypracoval: tituly meno a priezvisko študenta strana č. 2


Predmet: Názov predmetu (napríklad Základy manažmentu I) Vyučujúci: tituly meno priezvisko

Najprv – Úvod Úvod Do úvodu uveďte čo je predmetom vašej seminárnej práce, o čom budete písať. Priblížte problematiku vašej seminárnej práce. Nasleduje – Jadro (už riešenie samotnej problematiky) Za jadrom ide Záver. Záver (na samostatnú stranu) a za Záverom literatúra (tieţ na samostatnú stranu). V závere uvediete, k čomu ste dospeli vo svojej seminárnej práci, čo ste riešili, čo bolo problematikou, ktorú ste mali pracovať (stačí veľmi stručne).

V Jadre Začínate nadpisom. Nadpisy je nutné rozlíšiť podľa hierarchie: NADPIS 11

(Hlavný nadpis - názov)

Nadpis 2

(Podnadpis)

Nadpis 3 Nadpis – názov má byť oddelený od textu, napríklad: Nad nadpisom dva krát Enter vo veľkosti nadpisu a pod nadpisom jeden krát Enter. 1

Hierarchia nadpisov

Vypracoval: tituly meno a priezvisko študenta strana č. 3


Predmet: Názov predmetu (napríklad Základy manažmentu I) Vyučujúci: tituly meno priezvisko

Nasleduje text s odrážkou 0,63 cm od ľavého okraja viď nižšie červeným. Ukážka textu: Podľa prvého názoru manažér v slobodnej trhovej ekonomike je omnipotentný (všemocný), vo svojom rozhodovaní nie je podstatne obmedzovaný a môže za všetky úspechy a neúspechy firmy. Metaforicky sa to vyjadruje tak, že dobrý manažér môže premeniť slamu na zlato a zlý manažér naopak.2

ZA KAŢDÝM ODCITOVANÝM ODSTAVCOM NASLEDUJE CITÁCIA (HORNÝ INDEX). NA JEDNEJ STRANE ICH TEDA MÔŢE BYŤ AJ VIAC A SÚ UVEDENÉ AJ NA SPODNEJ ČASTI STRANY POD ČIAROU. Automatické rozdeľovanie slov: Označiť text potom Kliknúť na Tools Hyphenation

Language

Automatically

(pre tých čo by nevedeli) Zvýraznenie slov v texte (slová na ktoré chcete upozorniť): vyššia hierarchia

Bold

nižšia hierarchia

Bold Italic

najnižšia hierarchia

Italic

Underline

(podčiarkovanie) sa nepoužíva, využíva sa pri písaní na písacom stroji.

Tabuľky a obrázky je potrebné tiež oddeliť od textu medzerou. Označenie Tabuľka s číslom boldom veľkosť (11 pt) následuje napríklad po dvoch Enteroch. Viď nižšie.

2

PIŠKANIN, A. – RUDY, J. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava : Merkury, 2008. s. 43.

Vypracoval: tituly meno a priezvisko študenta strana č. 4


Predmet: Názov predmetu (napríklad Základy manažmentu I) Vyučujúci: tituly meno priezvisko

Ukážka textu s tabuľkou:

....skupiny. Tabuľka 1 stručne zhŕňa základné rozdiely medzi formálnymi a neformálnymi skupinami v organizácii.

Tabuľka 1 Rozdiel medzi formálnymi a neformálnymi skupinami3

Členstvo Vnútorná štruktúra Dĺţka trvania Cieľ/podstata existencie

FORMÁLNE SKUPINY Vyplýva z pracovnej náplne Podlieha organizácii Počas plnenia úloh Plnenie úloh organizácie

3

NEFORMÁLNE SKUPINY Dobrovoľné Vytvára si vlastnú štruktúru Zvyčajne dlhodobé Uspokojovať potrebu spolupatričnosti

RUDY, J. – SULÍKOVÁ, R. – LUPTÁKOVÁ, S. – VARGIC, B.: Organizačné správanie, Bratislava : Faber, 2004. s. 101. Vypracoval: tituly meno a priezvisko študenta strana č. 5


Predmet: Názov predmetu (napríklad Základy manažmentu I) Vyučujúci: tituly meno priezvisko

Opis tabuľky nad tabuľkou, opis obrázku pod obrázkom (teda čo je to za obrázok, čo je v nej znázornené). Viď nižšie ukážka obrázku 1. Obrázok 1 Faktory ovplyvňujúce etické a neetické správanie. Nakreslený obrázok, za ním nasleduje Enter a potom označenie obrázka, t.j. čo je to za obrázok. Tabuľku aj obrázok nutné zacentrovať na stred, tým sa myslí aby celý obrázok (tabuľka) bola v horizontálnom strede strany. Za označením obrázku alebo tabuľky nasleduje citácia.

Ukážka obrázku:

individuálne vlastnosti

etická dilema

štádium morálneho vývoja

intenzita etického problému

rozhodovanie

organizačná štruktúra

etické a neetické správanie

organizačná kultúra

Obrázok 1 Faktory ovplyvňujúce etické a neetické správanie4

Riadkovanie textu 1,5 Line

4

WOJČÁK, E.: Sociálna zodpovednosť a manažérska etika. In: PIŠKANIN, A. – RUDY, J. a kol.:

Základy manažmentu. Bratislava : Merkury, 2008. s. 66. Vypracoval: tituly meno a priezvisko študenta strana č. 6


Predmet: Názov predmetu (napríklad Základy manažmentu I) Vyučujúci: tituly meno priezvisko

LITERATÚRA

Zoradené podľa abecedy, očíslované, citovať podľa vyššie uvedeného (minimálne z troch zdrojov)

Ukážka Literatúry:

1. BADDON, L., LEWIS, A.: The Experience of Teleworking. In: The International Journal of Human Resource Management. No 1, Vol. 5, London : Routledge, Taylor & Francis Group, s. 193-223, 1994. ISSN 0958-5192 2. EIRObserver Issue 2/01. [online] 16.2.2006. [citované 19.4.2007] Dostupné z <http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0115.htm> 3. EU Framework Agreement on Telework. [online] 2002 [citované 16.1.2007]. Dostupné z <http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/oct/teleworking_agreement_en.pdf> 4. European Business Test Panel: Dotazník Flexicurity. Štatistika odpovedí pre Flexiistotu. [online] 2007. [citované 23.4.2007] Dostupné z <http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consulations/flex/flex_stats_sk.pdf> 5. European Commisssion: Towards Comon Principles of Flexicurity: More and Better Jobs Through Flexibility and Security. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007, 42 s. ISBN 978-92-79-06477-7 6. Eurostat Euro-Indicator 132/2007: „Je mi ľúto, ale nehovorím po dánsky“ už nie je prekážkou. [online] 2008 [citované 20.4.2008] Dostupné z <http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sk&catId=9394&myCatId=9394&parentId=20& acro=news&function=newsOnPortal> 7. Eurostat yearbook 2006-07. [online] 20.2.2007, EUROPA-Rapid-Press Releases. [citované 19.4.2007] Dostupné z <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/07/25&format=HTML& aged=1&language=EN&guiLanguage=en> 8. HELLRIEGEL, D., SLOCUM, J. W. JR., WOODMAN, R. W.: Organizational Behavior, 7th ed., New York : West Publishing, 1995, s. 281. In: Luptáková, S.: Organizačné správanie, Bratislava : Faber, 2004, 295 s. ISBN 80675-90 9. PIŠKANIN, A. – RUDY, J. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava : Merkury, 2008. 234 s. ISBN 80-89143-34-2

Vypracoval: tituly meno a priezvisko študenta strana č. 7


Predmet: Názov predmetu (napríklad Základy manažmentu I) Vyučujúci: tituly meno priezvisko

Okraje 2,5 cm Horný, Dolný, Pravý 3,5 cm Ľavý Zarovnávanie textu Justify (zarovnané oba okraje)

Seminárnu prácu odovzdajte zopnutú, alebo zviazanú, vedúcemu seminárneho cvičenia pred prezentáciou, ak ju potrebujete k prezentácií pripravte si dve verzie. Práca musí mať minimálne tri strany, mimo Titulnej strany, Obsahu a Literatúry.

Vypracoval: tituly meno a priezvisko študenta strana č. 8

Vzor seminárnej práce  

Univerzita Komenského, Manažment

Vzor seminárnej práce  

Univerzita Komenského, Manažment

Advertisement