Page 1

Karta Katalogowa PDS 106-340.A01 Marzec 2003

Oxymitter™ 4000

Przetwornik Zawartoœci tlenu in situ • Wyj¹tkowa konstrukcja - elektronika zamontowana bezpoœrednio za ko³nierzem sondy; • Zwiêkszona dok³adnoœæ; • Uproszczona instalacja: - brak osobnej obudowy elektroniki, kabla; - uniwersalny zasilacz z automatycznym wyborem napiêcia zasilania; - mo¿liwoœæ adapacji do wszystkich istniej¹cych przy³¹czy procesowych; • Zaawansowana diagnostyka czujnika: - alarm informuj¹cy o koniecznoœci przeprowadzenia kalibracji; - informacja o zatkanym dyfuzorze; • Zaawansowane uk³ady elektroniczne o du¿ej skali integracji: - zmniejszenie poboru mocy o 95%; - zwiêkszenie niezawodnoœci pomiaru i odpornoœci na drgania; • Opcjonalna obudowa przeciwwybuchowa; • Komunikacja cyfrowa HART: - wspó³praca z AMS/PlantWeb; • Mo¿liwoœæ wymiany poszczególnych elementów na obiekcie. NOWA TECHNOLOGIA ANALIZY GAZÓW SPALINOWYCH Oxymitter 4000 jest pierwszym na œwiecie przetwornikiem zawartoœci tlenu in-situ w gazach spalinowych wykorzystuj¹cym technikê tlenku cyrkonu. Pomiar zawartoœci tlenu mo¿e byæ wykorzystany w systemach sterowania lub przez operatora kot³a w celu precyzyjnego okreœlenia stosunku paliwo-powietrze, co pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajnoœci procesu spalania. Przetwornik przeznaczony jest do: • •

kot³ów pieców suszarniczych

• •

podgrzewaczy hutniczych pieców grzewczych

Firma Rosemount Analytical Inc. jest liderem w dziedzinie technologii analizy zawartoœci tlenu w gazach spalinowych. Nasz analizator typu Hagan in-situ z czujnikiem cyrkonowym by³ dotychczas uwa¿any za standard przemys³owy. Firma Rosemount Analytical Inc. po³¹czy³a atuty analizatora Hagan z najnowsz¹ technologi¹ przetworników Rosemount. Efektem jest innowacyjne urz¹dzenie - przetwornik zawartoœci tlenu Oxymitter 4000.

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www. e m e r s o n p r o c e s s . c o m

Sonda OXT4A z opcjonalnym uk³adem do utomatycznej kalibracji

Oxymitter 4000 to umieszczone w jednej obudowie sonda tlenowa i modu³ elektroniczny. Sonda umieszczona jest bezpoœrednio w strumieniu gazów spalinowych, gdzie dokonywany jest pomiar zawartoœci tlenu. Stosowanie Oxymitter 4000 eliminuje koniecznoœæ stosowania dodatkowych uk³adów pobierania próbek. Przetwornik firmy Rosemount Analitycal Inc. w obudowie IP66 montowany jest bezpoœrednio za ko³nierzem na sondzie i zawiera modu³ elektroniczny przetwornika, co eliminuje koniecznoœæ monta¿u dodatkowego modu³u elektronicznego, specjalnie izolowanych kabli po³¹czeniowych i os³on kablowych. Umo¿liwia to znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych urz¹dzenia. Uk³ady elektroniczne przetwornika Oxymitter 4000 charakteryzuj¹ siê o 95% mniejszym zu¿yciem energii ni¿ poprzednie modele oraz znacznie d³u¿szym czasem eksploatacji. Zastosowanie protoko³u HART umo¿liwia wspó³pracê przetwornika OXYMITTER 4000 z systemem sterowania PlantWeb. Komunikacja z przetwornikiem mo¿e odbywaæ siê ze sterowni systemu lub dowolnego miejsca w pêtli pr¹dowej. Diagnostykê i kalibracjê OXYMITTER 4000 mo¿na przeprowadziæ zdalnie za pomoc¹ rêcznego komunikatora HART lub komputera wyposa¿onego w pakiet oprogramowania AMS - systemu zarz¹dzania aparatur¹ obiektow¹ (Asset Management Solutions). Naprawy przetwornika zawartoœci tlenu OXYMITTER 4000 mo¿na dokonaæ bezpoœrednio na instalacji. Konstrukcja sondy umo¿liwia szybki demonta¿ wszystkich jej komponentów, co pozwala na przeprowadzenie naprawy dowolnego elementu sondy w warsztacie U¿ytkownika. Czujnik pomiarowy oraz zespó³ grza³ki i termoelementu mog¹ zostaæ wymienione bezpoœrednio na instalacji. Przetwornik OXYMITTER 4000 nie zawiera potencjometrów kalibracyjnych ani zworek. Przetwornik zawartoœci tlenu OXYMITTER 4000 pracuje w temperaturach procesowych do 7000C, gwarantuje krótki czas odpowiedzi, precyzjê i niezawodnoœæ pomiaru. Dostêpne d³ugoœci sond wynosz¹ 457 mm; 0,91m; 1,83m; 2,74m; 3,66m 4,6m; 5,5m. Wyposa¿enie dodatkowe obejmuje: - uk³ad do autokalibracji; - lokalny wskaŸnik ciek³okrystaliczny zasilany z pêtli pr¹dowej; - elementy umo¿liwiaj¹ce pomiary do temperatury 13000C; - barierê ogniow¹; - os³onê zabezpieczaj¹c¹ przez œcieraniem.


MO¯LIWOŒÆ NAPRAWY PRZETWORNIKA ZAWARTOŒCI TLENU OXYMITTER 4000 BEZPOŒREDNIO NA INSTALACJI

Zespó³ celki cyrkonowej

Zespó³ grza³ki i termoelementu

Modu³ elektroniki

CHARAKTERYSTYKA I KORZYŒCI WYNIKAJ¥CE Z INSTALACJI PRZETWORNIKA Charakterystyka

Korzyœci

Szybki, dok³adny (typowa dok³adnoœæ ±0.75%, ale nie mniej ni¿ 0.1% O2) i niezawodny pomiar zawartoœci tlenu przy u¿yciu przetwornika in-situ

Zwrot kosztów zakupu przetwornika w czasie krótszym ni¿ rok dziêki oszczêdnoœci w zu¿yciu paliwa; najwiêksza dostêpna dok³adnoœæ wœród urz¹dzeñ stosowanych w przemyœle

Zintegrowana konstrukcja sondy tlenowej i modu³u elektronicznego

U³atwiony monta¿, zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z monta¿em oddzielnego modu³u elektronicznego; wyeliminowanie kabli ³¹cz¹cych modu³ elektroniczny z sond¹ i os³on kablowych

Technika pomiaru in-situ. Brak instalacji pobierania próbek, skruberów, pompy. Kalibracja odbywa siê przy u¿yciu gazu kalibracyjnego, brak koniecznoœci wyjmowania sondy

Niskie koszty instalacji i konserwacji

Krótki czas odpowiedzi

Mo¿liwoœæ stosowania w zamkniêtych obwodach regulacyjnych

Komunikat CALIBRATION RECOMMENDED (zalecana kalibracja) oznajmia koniecznoœæ przeprowadzenia kalibracji. Uk³ady elektroniczne automatycznie testuj¹ celkê cyrkonow¹ i informuj¹ o koniecznoœci przeprowadzenia kalibracji

Optymalizacja wykorzystania przetwornika; zmniejszenie kosztów konserwacji i kalibracji

Mo¿liwoœæ wymiany celki cyrkonowej i zespo³u grza³ki/termoelementu w warunkach polowych

£atwoœæ konserwacji

Praca w temperaturze do 7000C, opcjonalnie do temperatury 13000C

Mo¿liwoœæ stosowania z wiêkszoœc¹ gazów spalinowych

Materia³ konstrukcyjny czêœci stykaj¹cych siê z gazami spalinowymi stanowi stal nierdzewna 316 LSS

Wysoka odpornoœæ na korozjê

Sygna³ z celki cyrkonowej jest odwrotnie logarytmiczny do iloœci tlenu w spalinach, co zwiêksza czu³oœæ celki

Dok³adny pomiar zawartoœci tlenu w zakresie niskich jego wartoœci oraz przy ma³ym nadmiarze powietrza

Automatyczny wybór napiêcia zasilania

Automatyczny wybór napiêcia zasilania z zakresu od 85 do 265 Vac i 50/60 Hz bez koniecznoœci konfigurowania lub ustawiania zworek

Komunikacja cyfrowa z przetwornikiem Oxymitter 4000 mo¿liwa jest z dowolnego HART Model 275 miejsca przy wykorzystaniu protoko³u HART Hand-held interface komunikator rêczny HART

przewody pr¹dowe 4-20mA

Dostêpna jest równie¿ wersja z komunikacj¹ FF - zobacz kartê katalogow¹ PDS 106-350.A01 Strona 2

Komputer PC z pakietem oprogramowania AMS system sterowania z interfejsem HART/AMS


OPCJE AUTOMATYCZNEJ KALIBRACJI Szczególn¹ niedogodnoœci¹ zwi¹zan¹ z eksploatacj¹ analizatora tlenu jest, dla jego U¿ytkownika, decyzja o czêstotliwoœci kalibracji urz¹dzenia. Jest to œciœle uzale¿nione od rodzaju aplikacji, iloœci spalanego paliwa, œredniego poziomu tlenu oraz zawartoœci siarki w spalinach. Przetwornik OXYMITTER 4000 rozwi¹zuje ten problem dziêki diagnostyce “on-line”, która ka¿dorazowo informuje U¿ytkownika o koniecznoœci przeprowadzenia kalibracji. Co godzinê elektronika przetwornika inicjuje “on-line” pomiar impedancji celki cyrkonowej, która bezpoœrednio jest powi¹zana z dok³adnoœci¹ pomiarow¹ analizatora. Funkcja “on-line” mo¿e rozpoczynaæ proces automatycznej kalibracji przez SPS 4000, co pozwala zapewniæ wysoki, stabilny poziom dok³adnoœci pomiarowej przetwornika OXYMITTER 4000. Eliminuje równie¿ koniecznoœæ rutynowych kalibracji.

AUTOKALIBRACJA PRZETWORNIKA OXYMITTER 4000 OPCJE INSTALACYJNE SYSTEMU (zobacz kartê katalogow¹ PDS 106-340 AC)

OXYMITTER 4000

Integralny monta¿ SPS 4000A (jedna sonda) monta¿ integralny lub zdalny

Przetwornik OXYMITTER 4000 wysy³a do sterowni sygna³ informuj¹cy, ¿e wykonywana jest kalibracja. Podczas kalibracji sygna³ wyjœciowy poziomu tlenu mo¿e byæ zatrzymany na ostatniej wartoœci lub pozostaæ aktywny. Przetwornik OXYMITTER 4000 pozwala tak¿e na przeprowadzanie procesu kalibracji metodami tradycyjnymi: • kontakt aktywowany bezpoœrednio ze sterowni, • sta³y odstêp miêdzy kalibracjami - odstêpy zostaj¹ ustalone przez system autokalibracji, • za pomoc¹ przycisku inicjuj¹cego proces kalibracji, umieszczonego na przednim panelu przetwornika, • przy wykorzystaniu protoko³u HART lub AMS (Asset Management Solution) - System Zarz¹dzania Aparatur¹ Obiektow¹.

ie en e ni cz ¹ ³ ze o c p ³¹ e po an e z a zn sk yc w at m to au

IMPS 4000 (1-4 sondy) monta¿ zdalny SPS 4000B (jedna sonda) (w przypadku wersji przeciwwybuchowej wy³¹cznie zdalny monta¿)

HA RT AM S

Strona 3


DANE TECHNICZNE

1

PRZETWORNIK ZAWARTOŒCI TLENU OXYMITTER 4000 Zakres pomiarowy O 2 : 0-10% O2 , 0-25% O2 lub 0-40% O2 Dok³adnoœæ:

±0,75% odczytu lub 0,05% w zale¿noœci, która wartoœæ jest wiêksza. Najni¿sze mierzone stê¿enie 0,05% O2.

OdpowiedŸ przetwornika na podanie gazu testowego:

Zak³ócenia elektromagnetyczne: Spe³nia normy EN 50082-2 Generic Immunity Std. Part II Obejmuje normy ENG 1000 4-R odpornoœci na przebicie 4kV bezpoœrednio oraz 8 kV w powietrzu.

Reakcja w czasie krótszym ni¿ 3 s.,

Opcjonalnie norma ENG 1000-4-R "Namur-increased" odpornoœci na przebicie 8 kV bezpoœrednio, 16 kV w powietrzu.

T90 w czasie krótszym ni¿ 8 s. Dopuszczalne temperatury: Medium mierzonego:

Obejmuje normy IEC 801-4 na impulsy przepiêciowe 2 kV na przewodach zasilaj¹cych i steruj¹cych.

00 do 7040C lub do 13000C z wyposa¿eniem dodatkowym Dla elektroniki:

-400 do 85 0C (wartoœæ temperatury odczytana wewn¹trz przetwornika za pomoc¹ AMS lub komunikatora

Certyfikaty do prac w obszarach zagro¿onych wybuchem: Grupa 1, strefa 1, podgrupy B, C i D; CENELEC EExd II B + H2T2

D³ugoœæ i masa sond: 457 mm - 7,3 kg 0,91 m - 9,5 kg 1,83 m - 12,2 kg 2,74 m - 15 kg 3,66 m - 17,7 kg 4,6 m - 20,5 kg 5,5 m - 23,0 kg Pozycja monta¿u:

Pionowa lub pozioma, Dostêpne elementy odsadzaj¹ce, PN 3D39761G02 umo¿liwiaj¹ce odsuniêcie obudowy przetwornika z obszaru o wy¿szej temperaturze otoczenia.

Materia³ wykonania: Sonda:

Czêœci stykaj¹ce siê z medium lub spawane - stal nierdzewna 316L Czêœci nie stykaj¹ce siê z medium - stal nierdzewna 304, aluminium o ma³ej zawartoœci miedzi

Elektronika:

Aluminium o ma³ej zawartoœci miedzi

Kalibracja:

OXYMITTER 4000 spe³nia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej PED 97/23/EC z racji SEP. Certyfikat ATEX Napiêcie zasilania:

Wyjœcie analogowe/HART: Jedno, 4-20 mA dc, max. 950 omów. z na³o¿onym sygna³em cyfrowym HART Wejœcie/wyjœcie logiczne:

Automatyczna lub pó³automatyczna

Zalecana mieszanina gazów testowych: 0,4% O2, reszta N2 8% O2, reszta N 2 Przep³yw gazu kalibracyjnego: 2,5 l/min

90 do 250 Vac, 48 do 62 Hz. Bez potrzeby ustawiania prze³¹czników ani zworek. Przy³¹cze kablowe 3/4"-14 NPT.

logiczne, konfigurowane jako wyjœcie alarmowe lub jako dwukierunkowe z potwierdzeniem sygna³u (handshake) przy pod³¹czeniu uk³adu do autokalibracji analizatora. Wyjœcie z wewnêtrznym zasilaniem (max. 340 mA, 5 V dc). Przy³¹cze kablowe 3/4"-14 NPT.

Pobór mocy: Grza³ka sondy:

175 W nominalnie

Modu³ elektroniczny: 10 W nominalnie

Powietrze odniesienia (opcja): 1 l/min, czyste, suche, sprê¿one (20,95 O2), o ciœnieniu 34 kPa Obudowa elektroniki: NEMA 4X, IP66 z koñcówkami samozaciskowymi do pod³¹czenia powietrza odniesienia

Modu³ elektroniczny przetwornika zawartoœci tlenu OXYMITTER 4000 zamontowany jest bezpoœrednio na sondzie w obudowie NEMA 4X, IP66.

Urz¹dzenia Emerson Process Management spe³niaj¹ wszelkie wymagania wyp³ywaj¹ce z prawodawstwa krajów Unii Europejskiej. 1

Wszystkie dane techniczne uzyskano w sta³ych warunkach pomiaru. Niektóre dane techniczne mog¹ ulec zmianie.

Strona 4


ZEWNÊTRZNE WYMIARY PRZETWORNIKA ZAWARTOŒCI TLENU OXYMITTER 4000 DLA OGÓLNEGO TYPU INSTALACJI. Uziemienie zewnêtrzne

Przy³¹cze kablowe 3/4” NPT 1/8” NPT wylot powietrza referencyjnego

Przy³¹cze 1/4” do po³¹czenia powietrza referencyjnego/gazu kalibracyjnego lub 6 mm wg. DIN i JIS 6.58 (167)

Pod³¹czenie sygna³ów wyjœciowych Bariera ochronna Modu³ elektroniczny

0.50 (13)

WYMIAR “A” WYMIAR “B” Uwaga: Wszystkie wymiary podano calach, w nawiasach w milimetrach

Wymiary p³yty monta¿owej

Uszczelka w komplecie

Wymiary - patrz tabela 1

Tabela 2. Monta¿ i demonta¿

Tabela 1. P³yta monta¿owa

D³ugoœæ

Wymiar A

sondy

(g³êbokoœæ

(przeœwit niezbêdny

Wymiar B

zanurzenia)

do wyjêcia sondy)

ANSI

Wymiary DIN

JIS

P³yta monta¿owa (x)

153 mm

190 mm

165 mm

Œruby Œrednica

5/8” - 11

M12 x1,75

M16x2

457 mm

407 mm

822 mm

864 mm 1778 mm

1280 mm 2194 mm

podzia³owa otworów

121 mm

130 mm

145 mm

0,91 m 1,83 m

Ko³nierz (y)

153 mm

185 mm

155 mm

2,74 m

2692 mm

3108 mm

3,66 m

3607 mm

4023 mm

Strona 5


SPOSÓB ZAMAWIANIA OXT4A

Przetwornik zawartoœci tlenu typ OXYMITTER 4000

Kod 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Typ sondy Sonda (ANSI). Dyfuzor ceramiczny Sonda (ANSI). Bariera ogniowa, dyfuzor ceramiczny Sonda (ANSI). Dyfuzor ze spieku metali Sonda (DIN). Dyfuzor ceramiczny Sonda (DIN). Bariera ogniowa Sonda z ogranicznikiem prêdkoœci (DIN). Dyfuzor ze spieku metali Sonda z koñcówk¹ ceramiczn¹ (JIS). Dyfuzor ceramiczny Sonda z ³apaczem p³omieni (JIS). Bariera ogniowa Sonda z ogranicznikiem prêdkoœci (JIS). Dyfuzor ze spieku metali Kod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wyposa¿enie sondy Sonda 457 mm Sonda 457 mm z os³on¹ przeciwœciern¹ (1) Sonda 0.91 m Sonda 0.91 m z os³on¹ przeciwœciern¹ (1) Sonda 1.83 m Sonda 1.83 m z os³on¹ przeciwœciern¹ (1) Sonda 2.74 m Sonda 2.74 m z os³on¹ przeciwœciern¹ (1) Sonda 3.66 m Sonda 3.66 m z os³on¹ przeciwœciern¹ (1) Kod 0 1 2 3 4 5

Czêœci monta¿owe sondy od strony kana³u gazów spalinowych Bez czêœci monta¿owych (musi zostaæ tak¿e wybrany kod opcji 0 w czêœciach monta¿owych od strony sondy) Nowa instalacja - kwadratowa p³yta monta¿owa ze œrubami Mocowanie do p³yty monta¿owej model 218 (z os³on¹ model 218 zdjêta) Mocowanie od istniej¹cego wspornika os³ony model 218 Mocowanie do innych p³yt monta¿owych (2) Mocowanie do p³yty adaptera model 132 Kod 0 1 2 4 5 7 8

Czêœci monta¿owe od strony sondy Bez czêœci monta¿owych Sonda (ANSI) Nowy by-pass lub nowa os³ona przeciwœcierna (ANSI) Sonda (DIN) Nowy by-pass lub nowa os³ona przeciwœcierna (DIN) Sonda (JIS) Nowy by-pass lub nowa os³ona przeciwœcierna (JIS) Kod 0

Obudowa czêœci elektronicznej NEMA 4X, IP66 Zintegrowane z sond¹ Kod 1

OXT4A

3

2

1

1

0

1

Interfejs operatora (w standardzie HART)(1) Klawiatura membranowa - dostêpna opcja z HART Ci¹g dalszy

Uwagi [1]:Warunki stosowania os³ony przeciwœciernej: cz¹steczki cia³ sta³ych o du¿ej prêdkoœci w strumieniu gazów spalinowych, instalacja w odleg³oœci 3 m od zdmuchiwaczy sadzy lub w warunkach tworzenia siê siarczanu sodowego. Zastosowanie: kot³y opalane mia³em wêglowym: piece do pra¿enia wapienia. Niezale¿nie od aplikacji os³onê nale¿y stosowaæ wraz ze wspornikami w przypadku sond o d³ugoœci 2.74 m i 3.66 m szczególnie w przypadku monta¿u poziomego. [2] Jeœli to mo¿liwe, podaæ numer zamówienia SPS lub podaæ nastêpuj¹ce dane:

Strona 6

P³yta ze œrubami

Œrednica podzia³owa œrub, liczba œrub i ich rozmieszczenie, gwinty, wysokoœæ œruby wystaj¹ca ponad p³ytê monta¿ow¹.

P³yta bez œrub

Œrednica podzia³owa otworów, ich liczba i rozmieszczenie, gwinty, gruboœæ p³yty.


SPOSÓB ZAMAWIANIA (ci¹g dalszy) OXT4A Kod 1 2 3 4 5

Wersja jêzykowa angielska niemiecka francuska hiszpania w³oska Kod 00

OXT4A

1

00

Rodzaj bloku przy³¹czeniowego brak opcji Kod 00 01 02 XX

Wyposa¿enie do kalibracji brak Zestaw do pod³¹czenia pow. odniesienia / rotametr do gazu kalibracyjnego Podajnik do wielu sond Urz¹dzenie autokalibracji (zobacz tabela poni¿ej)

03

PRZYK£AD

KOD ZAMÓWIENIA WYNIKAJ¥CY Z RODZAJU WYKONANIA PODAJNIKA GAZÓW I MONTA¯U PRZETWORNIKA ZESTAW pow. odniesienia Kod w zamówieniu

03 04 05 06 07 08 09

TAK X

NIE X

X X X X X

(1)

PRZY£¥CZA / RURKI MOSI¥DZ/TEFLON STAL NIERDZEWNA X X X X X X X

MONTA¯ PRZETWORNIKA POZIOMY PIONOWY X X X X X X X

SPOSÓB ZAMÓWIENIA INTELIGENTNEGO PODAJNIKA SEKWENCYJNEGO GAZÓW TESTOWYCH Numer

Opis

3D39695G01 3D39695G02 3D39695G03 3D39695G04 3D39695G05 3D39695G06 3D39695G07 3D39695G08 3D39695G09 3D39695G10 3D39695G11 3D39695G12

Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny

Liczba sond podajnik sekwencyjny podajnik sekwencyjny podajnik sekwencyjny podajnik sekwencyjny podajnik sekwencyjny z podajnik sekwencyjny z podajnik sekwencyjny z podajnik sekwencyjny z podajnik sekwencyjny z podajnik sekwencyjny z podajnik sekwencyjny z podajnik sekwencyjny z

grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹

115 115 115 115 115 115 115 115

V V V V V V V V

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

BUTLE Z GAZAMI KALIBRACYJNYMI Numer 1A99119G01 1A99119G02 1A99119G03

Opis 4% i 8% O2 w N2 (550 litrów ka¿da, 4.5 kg ka¿da) Zawory regulacyjne zamontowane na butlach Statyw na butle

(1) Butle nie mog¹ byæ przesy³ane transportem lotniczym

Strona 7


ZEWNÊTRZNE WYMIARY PRZETWORNIKA ZAWARTOŒÆI TLENU OXYMITTER 4000 OPCJA DLA INSTALACJI PRZECIWWYBUCHOWEJ Uziemienie zewnêtrzne

Przy³¹cze kablowe 3/4” NPT

1/8” NPT wylot powietrza referencyjnego

6.58 (167)

Pod³¹czenie sygna³ów wyjœciowych Bariera ochronna Modu³ elektroniki

0.50 (13)

WYMIAR “A” WYMIAR “B” Uwaga: Wszystkie wymiary podano calach, w nawiasach w milimetrach

Wymiary p³yty monta¿owej

Uszczelka w komplecie Wymiary - patrz tabela 1

Tabla I. P³yta monta¿owa

Tabla II. Monta¿ i demonta¿

Wymiary P³yta monta¿owa (x)

ANSI 197 mm

DIN 215 mm

Œruby

5/8" – 11

M16 x 2

Œrednica podzia³owa otworów

152.4 mm

170 mm

Ko³nierz

190 mm

210 mm

Strona 8

D³ugoœæ

Wymiar A

sondy

(g³êbokoœæ

(przeœwit niezbêdny

Wymiar B

zanurzenia)

do wyjêcia sondy)

457 mm

460 mm

803 mm

0.91 m 1.83 m

917 mm 1831 mm

1448 mm 2174 mm


SPOSÓB ZAMAWIANIA OXT4C OXYMITTER 4000 - przetwornik do pomiaru tlenu in-situ w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kod 1 2 3 4 5 6

Sonda z ³apaczem p³omieni - typ Sonda (ANSI). Dyfuzor ceramiczny Sonda (ANSI). Dyfuzor ze spieku metali Sonda (DIN). Dyfuzor ceramiczny Sonda (DIN). Dyfuzor ze spieku metali Sonda (JIS). Dyfuzor ceramiczny Sonda (JIS). Dyfuzor ze spieku metali Kod 0 1 2 3 4 5 6

Wyposa¿enie sondy Sonda 457 mm Sonda 457 mm z nocznikiem 910 mm Sonda 457 mm z os³on¹ przeciwœciern¹ (1) Sonda 910 mm Sonda 910 mm z os³on¹ przeciwœciern¹ (1) Sonda 1.83 m Sonda 1.83 m z os³on¹ przeciwœciern¹ (1) Kod 0 1 2 3

Czêœci monta¿owe sondy od strony kana³u gazów spalinowych Bez czêœci monta¿owych (w czêœcach monta¿owych od strony sondy muszi byæ tak¿e wybrany kod opcji ‘0’)

Nowa instalacja - kwadratowa p³yta monta¿owa ze œrubami Mocowanie od p³yty monta¿owej model 218 (ze zdjêt¹ os³on¹ model 218) Mocowanie do p³yt monta¿owych innych producentów (2)

Kod 0 1 2 4 5 7 8

Czêœci monta¿owe od strony sondy Bez czêœci monta¿owych Tylko sonda (ANSI) Nowy by-pass lub os³ona przeciwœcierna (ANSI) Tylko sonda (DIN) Nowy by-pass lub os³ona przeciwœcierna (DIN) Tylko sonda (JIS) Nowy by-pass lub os³ona przeciwœcierna (JIS) Kod 11 12 21 22

Obudowa czêœci elektronicznej - NEMA 4X, IP66 Elektronika dla HART ze standardowym przy³¹czem filtruj¹cym Elektronika dla HART z przy³¹czem z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym Elektronika dla FOUNDATION fieldbus ze stardardowym przy³¹czem filtruj¹cym Elektronika dla FOUNDATION fieldbus z przy³¹czem z zabezp. przeciwprzepiêciowym Kod Interfejs operatora (3) 1 Klawiatura membranowa dostosowana do wspó³pracy z HART 2 Klawiatura membranowa dostosowana do wspó³pracy z FOUNDATION fieldbus Kod 1 2 3 4 5

OXT4C

3

3

1

1

21

1

1

Wersja jêzykowa angielska niemiecka francuska hiszpañska w³oska ci¹g dalszy

PRZYK£AD

Strona 9


SPOSÓB ZAMAWIANIA (ci¹g dalszy) (Cont’d)

Kod 00

Rodzaj bloku przy³¹czeniowego Brak opcji Kod 00 01 02 03

Wyposa¿enie do kalibracji brak Zestaw do pod³¹czenia gazu odniesienia i rotametr do gazu kalibracyjnego Inteligentny podajnik sekwencyjny gazów testowych (patrz tabela poni¿ej) Podajnik Sekwencyjny jednopróbkowy montowany na przetworniku Kod 10 20

Cont’d

00

03

Certyfikatry do prac w obszarach zagro¿onych wybuchem CENELEC – EEx d II B + H2T2 CSA Grupa I, strefa 1, podgrupy B,C i D

10

UWAGI: 1

Warunki stosowania os³ony zabezpieczaj¹cej przed œcieraniem: cz¹steczki cia³ sta³ych o du¿ej prêdkoœci w strumieniu gazów spalinowych, instalacja w odleg³oœci 3 m od zdmuchiwaczy sadzy lub w warunkach tworzenia siê siarczanu sodowego. Zastosowanie: kot³y opalane mia³em wêglowym; piece do pra¿enia wapienia. Niezale¿nie od aplikacji os³onê nale¿y stosowaæ wraz z wspornikami w przypadku sond o d³ugoœciach 2.74 m i 3.66 m szczególnie w przypadku monta¿u poziomego.

2

Gdzie jest to mo¿liwe, nale¿y podaæ numer zamówieniowy SPS lub podaæ nastêpuj¹ce dane:

3

P³yta ze œrubami

Œrednica podzia³owa œrub, liczba œrub i ich rozmieszczenie, gwinty, wysokoœæ odcinka œruby wystaj¹cego ponad p³ytê monta¿ow¹.

P³yta bez œrub

Œrednica podzia³owa otworów, ich liczba i rozmieszczenie, gwinty, gruboœæ p³yty wraz z akcesoriami.

Przy u¿yciu klawiatury membranowej mo¿na uruchomiæ i wykonaæ procedury konfigurowania i kalibracji. Zdalny dostêp do wszystkich funkcji jest mo¿liwy tylko przy u¿yciu komunikatora HART model 275 z oprogramowaniem w odpowiedniej wersji zawieraj¹cym opis przetwornika zawartoœci tlenu (Device Descriptor DD).

INTELIGENTNTY PODAJNIK SEKWENCYJNY GAZÓW TESTOWYCH IMPS 4000: Inteligentny podajnik sekwencyjny gazów testowych IMPS - Intelligent Multiprobe Gas Sequencer) umo¿liwia w pe³ni automatyczn¹ procedurê kalibracji sondy. W obudowie o stopniu ochrony IP56 (NEMA 4X) znajduj¹ siê uk³ady pozwalaj¹ce na kalibracje od jednej do czterech sond. Numer 3D39695G01 3D39695G02 3D39695G03 3D39695G04 3D39695G05 3D39695G06 3D39695G07 3D39695G08 3D39695G09 3D39695G10 3D39695G11 3D39695G12

Opis Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny Inteligentny

podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) z podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) z podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) z podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) z podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) z podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) z podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) z podajnik sekwencyjny gazów testowych (IMPS) z

grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹ grza³k¹

115V 115V 115V 115V 115V 115V 115V 115V

Liczba sond 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

WYMIENNE BUTLE Z GAZAMI TESTOWYMI1 Numer 1A99119G01 1A99119G02 1A99119G03

Opis Dwie wymienne butle z gazem kalibracyjnym: 0.4% O 2 w N2 (550 ltrów, 4.5 kg ka¿da) Dwa zawory redukcyjne do butli z gazem kalibracyjnym Stojak na butle z gazami testowymi

(1) Butle nie mog¹ byæ przesy³ane transportem lotniczym Aplikacje o zwiêkszonej zawartoœci siarki W przypadku aplikacji ze zwiêkszon¹ iloœci¹ siarki, nale¿y wpisaæ dodatkowy wiersz do zamówienia zawieraj¹cy nastêpuj¹ce dane: celka do aplikacji o zwiêkszonej zawartoœci siarki, numer 4847B63G02, zamiast standartowej celki cyrkonowej ZrO2. Dostêpne s¹ tak¿e zestawy do wymiany celki w aplikacjach o zwiêkszonej zawartoœci siarki.

Strona 10


AKCESORIA DO PRZETWORNIKA ZAWARTOŒCI TLENU OXYMITTER 4000 Rêczny HART® 275 Komunikator HART 275 to rêczny interfejs umo¿liwiaj¹cy prost¹ komunkacjê ze wszystkimi urz¹dzeniami na instalacji pos³uguj¹cymi siê protoko³em HART. Komunikator HART, po pod³¹czeniu go w dowolnym miejscu pêtli pr¹dowej 4-20 mA, komunikuje siê cyfrowo z modu³em elektroniki przetwornika tlenu OXYMITTER 4000. Komunikator HART umo¿liwia zdalne przeprowadzanie diagnostyki, konfiguracji oraz kalibracji przetwornika OXYMITTER 4000. Wiêcej informacji na temat Komunikatora Model 275 zawiera Karta Katalogowa PDS 00813-0100-4275.

Zestaw by-passu Specjalnie zaprojektowany przez Rosemonut Analitycal Inc. zestaw by-pass dla analizatorów tlenu przeznaczony jest dla aplikacji wysokotemperaturowych, pozwala równie¿ na zachowanie takich samych parametrów technicznych. Wykonanie z Inconelu jest odporne na korozjê. Wiêcej informacji zawiera Karta Katalogowa PDS 106-302.A01.

Zestaw gazów kalibracyjnych Zestawy gazów kalibracyjnych firmy Rosemount Analytical to wygodne w u¿yciu, przenoœne rozwi¹zania przeznaczone do testowania, kalibrowania oraz serwisowania przetworników zawartoœci tlenu Rosemount Analytical. Lekkie, jednorazowe butle eliminuj¹ koniecznoœæ wynajmu pojemników z gazem. Wiêcej informacji zawiera Karta Katalogowa PDS 106-150.A01.

Strona 11


Zawartoœæ niniejszej publikacji ma charakter wy³¹cznie informacyjny. Emerson Process Management nie gwarantuje, ¿e zawarte tu informacje dotycz¹ce produktów i us³ug bêd¹ wystarczaj¹ce do uzyskania zadowalaj¹cych rezultatów pracy opisywanych urz¹dzeñ. ¯adne informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mog¹ stanowiæ podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych. Emerson Process Management zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszenia konstrukcji urz¹dzeñ oraz do zmian danych technicznych nie poprzedzonych dodatkow¹ informacj¹.

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa T: +48 22 54 85 200 F: +48 22 54 85 231 info.pl@emersonprocess.com www.emersonprocess.pl

© Rosemount Analytical Inc., 2003. All rights reserved.

Przetwornik tlenu in situ Oxymitetr 4000  

Karta katalogowa, Przetwornik tlenu in situ Oxymitetr 4000

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you