Page 1


2


tIcf kÀ¡mÀ

kmt¦XnI hnZym`ymk hIp¸v

Kh¬saâv sSIv\n¡Â sslkvIqÄ {]thi\w 2014 – 2015

t{]mkvs]IvSkv

kmt¦-XnI hnZym-`ymk hIp-¸v Imcymebw, Xncph\´]pcw www.dtekerala.gov.in 3


4


dÉÇÞÈ åÄàÏÄßµZ {Ia \¼À 1

hnjbw At]£ ]{XnI hnX-cWw sNbvXp

XobXn 10-04-2014

XpS-§p¶Xv

2

]qcn-¸n¨ At]-£-IÄ kzoI-cn-¡p¶

05-05-2014

Ah-km\ XobXn s]mXp {]thi\ ]co£ 3

4

07-05-2014 ÌáÇX cmhnse 10 aWn apX 11.30 hsc

ËÜ dÉØßiàµøâ

07-05-2014 4.00 pm

sXcsªSp¡s¸«hcpsS ]«nI {]kn²oIcn¡p¶ XobXn

08-05-2014 3.00 pm

{]thi\ XobXn:-H¶mwL« {]thi\w

14-05-2014

c­mwL« {]thi\w

21-05-2014

5 6

{]thi\w ]qÀ¯oIcn¡p¶Xv

31-05-2014

7

{]thit\mÕhw

02-06-2014

5


6


©U¿A¢ dµÎ ÈOV

Õß×Ï¢

çɼí ÈOV 9 11 11 12 12 12 12 13 13

3

çdÉÞd·Þ¢ ®X.Õß.§.µcá.®Ëí. (NVEQF) Ø¢Õøâ

4

{]thi\ tbmKyX

5

dÉÕãJß ØÎÏ¢

6

10

bqWnt^mw kvtImfÀjn¸v B\pIqey§Ä At]£m t^mdw At]£ kaÀ¸n¡Â sXcsªSp¸v coXn

11

dÉçÕÖÈ¢

14

12

^okv

15

13

²ÝßÕáU ØàxáµZ

15

14 15

ØíÅÞÉÈÎÞx¢ ¥ùßÏßMí

16

¥ÈáÌt¢ 1

1 2

7 8 9

14

15 15 17

7


8


Kh¬saâv sSIv\n¡Â sslkvIqÄ {]thi\w 2014þ2015 t{]mkvs]IvSkv

ØVAÞV

çζÜÏßW

çµø{JßW

dÉÕVJßAáK

39

Kh¬saâv

sslkvIqfpIfn (¿ß.®ºîí.®Øí.) 2014þ2015 hÀjt¯¡pff {]thi\ \S]SnIÄ ¦ø¢ÍßAáKÄÞÃí.

sSIv\n¡Â

10.04.2014 apXÂ

1. çdÉÞd·Þ¢:_ 濵íÈßAW èÙØíAâZ ÉÀÈ¢ æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ Õß×ÏBZAá ÉáùæÎ ØÞçCÄßµÕá¢, ©ÜíÉÞÆçÈÞzá¶ÕáÎÞÏ

ÕßÕßÇ

æÄÞÝßÜáµZAí

æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ

ÉÞÀcdµÎÕá¢

ØÞçCÄßµ

ÕßÆcÞVjßµæ{ ÕßÆcÞÍcÞØÕá¢

ؼí¼øÞAáKÄÞÃí. Ø¢çÏÞ¼ßMߺîáæµÞIí

¥ÍßøáºßAÈáØøߺî æÄÞÝßW çζÜÏßW èÕÆ·íic¢ çÈ¿áKÄßÈí ¨ çdÉÞd·Þ¢ dÉÞÉñøÞAáKá. ØÞçCÄßµ çζÜÏßÜáU ¥¿ßØíÅÞÈ Éøß¼í¾ÞÈÕá¢, ¯æÄCßÜᢠ²øá æÄÞÝßW çζÜÏßW èÕÆ·íic¢ çÈ¿áKÄßÈᢠ²øáJÎ ÉìøÈí çÕI ØÞÎÞÈc ¼í¾ÞÈÕᢠÜÍßAJA ÉÞÀcdµÎÎÞÃí 濵íÈßAW èÙØíµâZ

ÕßÆcÞÍcÞØ øàÄßæÏ ÕcÄcØñÎÞAáKÄí.

®FßÈàÏùߢ·ßçÜÞ,

ÖÞdØñØÞçCÄßµ çζܵ{ßçÜÞ ©ÉøßÉÀÈJßÈí ¨ ÕßÆcÞÍcÞØ ÉiÄß ÖµñÎÞÏ ¥¿ßJù ÈWµáKÄßÈí ©ÉµøßAá¢.

 sSIv\n¡Â sslkvIqÄ kÀ«n^n¡äv Fkv.Fkv.FÂ.kn. ØVGßËßAxßÈí

ÉâVHÎÞÏᢠÄJáÜïcÎÞÃí.  ¿ß.®ºîí.®Øí. ÉÞTÞÏ ÕßÆcÞVjßµZAí çÉÞ{ß濵íÈßµí dÉçÕÖÈ¢ ÜÍßAáKÄÞÃí.å µâ¿ÞæÄ

t]mfnsSIv\n¡pIfnte¡pff

{]thi\¯n\v

sSIv\n¡Â

sslkvIqÄ

]co£ ]mkmb hnZymÀ°nIÄ¡v 10% koäv dÉçÄcµÎÞÏß kwhcWw sNbvXn«p­v [¯µçÆÖ¢

1200_³{¢

¿ß.®ºîí.®Øí.

ÕßÆcÞVjßµZAí

çÉÞ{ß濵íÈßAßæÜ

ÕßÕßÇ

dÌÞFáµ{ßçÜAí Ø¢ÕøÃJßÜâæ¿ ÎÞdÄ¢ dÉçÕÖÈ¢ ÜÍßAáKÄßÈí ØÞÇcÄÏáIí].

9


1.1 çdÉÞd·Þ¢ Imemh[n :þ 8, 9, 10 ®Kà µïÞTáµ{ßæÜ ÉÀÈÕáÎÞÏß ¨ ÉÞÀcÉiÄßÏáæ¿ µÞÜÞÕÇß 3 ÕV×ÎÞÃí. 1.2 ÉÀÈ Õß×ÏBZ: 8_)¢ µïÞTí:

æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ ÕµáMßæÜ ®GÞ¢ µïÞTßæÜ Cw¥ojv, aebmfw, ÎÞJÎÞxßµíØí,

^nknIvkv,

sIankv{Sn,

çØÞ×cW

ØÏXØí,

C³^Àtaj³

sSIvt\mfPn,

®Kà

Õß×ÏBZæAÞM¢ ¥¿ßØíÅÞÈ ØÞçCÄßµ Éøß¼í¾ÞÈÕá¢, ÉøßÖàÜÈÕᢠÈWµáKÄÞÃí. 9_)¢ µïÞTí : æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ ÕµáMßæÜ 9_)¢ µïÞTßæÜ Cw¥ojv, aebmfw, ÎÞJÎÞxßµíØí, ^nknIvkv,

sIankv{Sn,

çØÞ×cW

ØÏXØí,

C³^Àtaj³

Õß×ÏBZæAÞM¢ ®FßÈàÏùߢ·í Õß×ÏB{ᢠÉÀßMßAáKÄÞÃí.

sSIvt\mfPn,

®Kà

³çøÞ ÕßÆcÞVjßAá¢

æÄøæE¿áJ GsX¦nepw Hcp æÄÞÝßW çζÜÏßW/çd¿ÁßW ]cnioe\w ÈWµáKÄßæÈÞM¢ ®X.Õß.µcá.®Ëí. (NVEQF) ÜÕW ²Kßæa dÉçÄcµ ÉøßÖàÜÈÕᢠÜÍßAáKÄÞÃí. 10_)¢ µïÞTí:

æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ ÕµáMßæÜ 10_)¢ µïÞTßæÜ Cw¥ojv, aebmfw, ÎÞJÎÞxßµííØí,

^nknIvkv,

sIankv{Sn,

çØÞ×cW

ØÏXØí,

C³^Àtaj³

Õß×ÏBZæAÞM¢ ®FßÈàÏùߢ·í Õß×ÏB{ᢠÉÀßMßAáKÄÞÃí.å

sSIvt\mfPn,

®Kà

³çøÞ ÕßÆcÞVjßAá¢

æÄøæE¿áJ GsX¦nepw Hcp æÄÞÝßW çζÜÏßW/çd¿ÁßW ]cnioe\w ÈWµáKÄßæÈÞM¢ ®X.Õß.µcá.®Ëí. (NVEQF) ÜÕW øIßæa dÉçÄcµ ÉøßÖàÜÈÕᢠÜÍßAáKÄÞÃí. 2013 --14 ÎáÄW dÉçÕÖÈ¢ ÜÍßAáKÕøáæ¿ §¢·ïà×í ÍÞ×ÞådÉÞÕàÃc¢ ÕVißMßAáKÄßÈÞÏß 8_)¢ µïÞTßÜá¢, 9_)¢ µïÞTßÜᢠ'®X ùߺîí ÏáÕV §¢·ïà×í" (Enrich your English) ®K çµÞÝíØáµâ¿ß ÉÞÀcÉiÄßÏßW ©ZæM¿áJßÏßGáIí. 1.3 çd¿Áí ØíæÉ×cèÜçØ×X:_ 9_)¢ µïÞTßÜá¢, 10_)¢ µïÞTßÜá¢, ³çøÞ ¿ß.®ºîí.®TßÜᢠÜÍcÎÞÏ dÉçÄcµ çd¿Ááµ{ßÜÞÃí ÉøßÖàÜÈ¢ ÈWµáKÄí.å8_)¢ µïÞTßæÜ ÕÞV×ßµ ÉøàfÏáæ¿ ÎÞVAí, ÕßÆcÞVjßÏáæ¿ ÄÞÜíÉøc¢, ÉøßÖàÜÈJßÈáU ØìµøcB{áæ¿ ÜÍcÄ ®KßÕ ¥¿ßØíÅÞÈæM¿áJßÏÞÃí ÕßÆcÞVjßµZAí çd¿Áí ØíæÉ×cèÜçØ×X ¥ÈáÕÆßAáKÄí. 10_)¢ µïÞTí Õß¼ÏßAáK µáGßµZAí çd¿Áí çø¶æM¿áJßÏå¿ß.®ºîí.®Øí.®W.Øß. ØVGßËßAxí ÜÍßAá¢.

10


çµø{JßæÜ æ¿µíÈßAW èÙØíAâ{áµ{á¢, ÉøßÖàÜÈ¢ ÈWµáK æÄÞÝßW çζÜ/çd¿Áá¢, dÉçÕÖÈ¢ ÈWµáKÕøáæ¿ ®HÕᢠ¥ÈáÌt¢

I

W çºVJßøßAáKá.

1.4 ®X.Õß.µcá.®Ëí.: 'ÈÞ×ÃW æÕÞçA×ÃW ®ÁcâçA×X µbÞ{ßËßçA×X ædËÏߢ ÕVAí" (NVEQF) çÆÖàÏÄÜJßW

¥¢·àµÞøÎáU

ØVGßËßAxáµZ

ÜÍcÎÞAJAøàÄßÏßW

ÕßÕßÇ

æÄÞÝßÜÇß×íÀßÄ ÉÞÀcÉiÄßµZ ÉÀßMßAáK çµdwÞÕß×íµãÄ ÕßÆcÞÍcÞØ ØdOÆÞÏÎÞÃí. 濵íÈßAW èÙØíAâ{ßW 9_)¢ ³çøÞ

Øíµâ{ßÜá¢

µïÞTí ÎáÄÜÞÃí ¨ ÉiÄß ©ZæM¿áJßÏßøßAáKÄí. ¿ß.®ºîí.®Øí.

¥ÈáÕÆߺîßøßAáK

çd¿Áí

ØíæÉ×cèÜçØ×Èí

¥ÈáçÏÞ¼cÎÞÏÄᢠØíµâ{ßW ÜÍcÎÞÏ ¥¿ßØíÅÞÈ ØìµøcBZ ©ÉçÏÞ·æM¿áJáÕÞX µÝßÏáKÄáÎÞÏ

ÕßÇJßÜáU

®X.Õß.§.µcá.®Ëí.

Õß×ÏB{ßÜÞÏßøßAá¢

ÉøßÖàÜÈ¢

ÈWµáµ. 濵íÈßAW

èÙØíAâ{ßæÜ

ÏÅÞdµÎ¢åÜÕW

²Ká¢,

9_)¢ ÜÕW

µïÞTá¢, øIá¢

10_)¢ NVEQF

µïÞTá¢

ÉâVJßÏÞAáçOÞZ

ØVGßËßAxáµZ

ÜÍßAá

Ká.åçÉÞ{ß濵íÈßAáµ{ßÜá¢, ®FßÈàÏùߢ·í çµÞç{¼áµ{ßÜᢠ¨ ÕßÆcÞÍcÞØ ÉiÄß ÕcÞÉßMßAáçOÞZ

¨

ÉiÄßÈßÜÕßÜáU

§LcÏßæÜ

¯Äí

ÕßÆcÞÍcÞØ

ØíÅÞÉÈJßÜâæ¿ÏᢠÄá¿VKáU ÎâKá ÎáÄW ¯ÝáÕæøÏáU ÜÕÜáµZ ÉÀßAáÕÞÈáU ¥ÕØø¢ ©IÞµá¢. 1.5 ÉÀÈ ÎÞÇc΢:þ ÉÀÈ am[yaw

§¢·ïà×mbncn¡pw. [G.O.(MS)No.140/2013G.Edn.

20.04.2013]

2. Ø¢Õøâ:_ 2.1 ]«nIPmXnþ]«nIhÀ¤¯nÂs]« ¥çÉfµVAí

10% koäpIÄ 8:2 ®K A\p]mX¯nÂ

kwhcWw sNbvXn«p­v. ]«nIPmXnbnÂs]« th­{X At]£IV Csæn Hgnhpff kwhcW

koäpIÄ

]«nIPmXnþ]«nIhÀ¤¯nÂ

]«nIhÀ¤¯nÂsM«hÀ¡pw \n¶pw

th­{X

adn¨pw

At]£IV

\ÂIp¶XmWv. CsænÂ

Hgnhpff

koäpIfnte¡v aäv AÀlXs¸« kapZmb§fnÂs¸«hÀ¡pw (H.C.kn) ho­pw Hgnhpff ]£w æÉÞÄá ùÞCí ÜßØíxßW ÈßKᢠdÉçÕÖÈ¢ ÈWµáKÄÞÃí. ]«nIPmXnþ]«nIhÀ¤¡mÀ XlkoÂZmÀamÀ \ÂInbn«pff PmXnkÀ«n^n¡änsâ ]IÀ¸v At]£mt^md¯nsâ IqsS

ØÎVMßçAIÄÞÃí. H.C.kn.bnÂs]«hÀ hntÃPv B^okÀ \ÂInb kÀ«n^n¡änsâ ]IÀ¸v ØÎVMßAâ. AÊ kÀ«n^n¡äv {]thi\kab¯v lmPcm¡Ww.

11


2.2 hnIemwKÀ¡v 5% koxí kwhcWw sNbvXn«p­v. hnIemwKÀ¡pff kwhcW koäpIfn {]thi\w B{Kln¡p¶hÀ sshIey¯nsâ tXmXpw (èÕµÜcJßæa çÄÞÄí 40% µâ¿áÄÜá¢,

ØVGßËßAxí æÎÁßAW çÌÞVÁßW ÈßKᢠÜÍߺîßGáUÄáÎÞÏßøßAâ)Cu sshIeyw sSIv\n¡ÂsslkvIqÄ ]T\¯n\v XSÊasö Imcyhpw hyàam¡p¶ kÀ«n^n¡äpw AknÌâv

kÀPtâXnÂ

Ipdbm¯

dm¦pff

saUn¡Â

B^okdnÂ

\n¶v

hm§n

At]£tbmsSm¸w ØÎVMßçAIÄÞÃí.

2.3

Hcp

koäp

hoXw

hnapà

`S·mcpsStbm

cmPy

c£m

tkh\w

A\pjvTn¡p¶

Poh\¡mcpsStbm a¡Ä¡v kwhcWw sNbvXn«p­v. hnapà `S·mcpsStbm cmPyc£m tkh\w

A\pjvTn¡p¶

dÉçÕÖÈJßÈVÙÄÏáUÕV ÖøßɵVMí

Poh\¡mcpsStbm _Ôs¸«

At]£mçËÞùçJÞæ¿ÞM¢

a¡Ä¡pff

cmPyc£m

kwhcW

B^okÀ

ØÎVMßçAIÄÞÃí.

\ÂInb

HdnPn\Â

koäpIfn tcJÏáæ¿

ØVGßËßAxí

{]thi\ kab¯v ÙÞ¼øÞçAIÄÞÃí.

3. {]thi\ tbmKyX:þ At]£IÀ Ggmw Ìm³tUÀUv ]mkmbncn¡Ww. 3.1 {]mb]cn[n:þ At]£IÀ 12 ÕÏTí ÄßµEÕøᢠå2014 ¼âY 1_)¢ ÄßÏÄß 16 ÕÏTí ÄßµÏÞJÕøᢠ¦ÏßøßAâ. F¶m aXnbmb At]£IcpsS A`mh¯n 16 \pw 18 \pw at[y {]mbapffhscbpw ]cnKWn¡pw. 3.2 imcocnI tbmKyX :þ At]£IÀ XpSÀ¨bmbpff hÀ¡vtjm¸v ]cnioe\¯n\v aXnbmb imcocnI tbmKyX Dffhcpw kmt¦XnI sXmgnent\mSv A`ncpNn Dffhcpw Bbncn¡Ww.

4. dÉÕãJß ØÎÏ¢:-- dÉÕãJß ØÎÏ¢ øÞÕßæÜ 9.00 ÎáÄW èÕµàGí 4.30 Õæø ¦ÏßøßAá¢. 5. bqWnt^mw:þ sSIv\n¡Â sslkv¡qfn FÃm hnZymÀ°nIÄ¡pw bqWnt^mw \nÀ_ÔamWv. B¬Ip«nIÄ¡v sseäv ]n¦v IfÀ jÀ«pw tIm^o {_u¬ ÉÞaíkpw s]¬Ip«nIÄ¡v sseäv ]n¦v IfÀ tSm¸pw tIm^o {_u¬ ÉÞaíkpw tIm^o {_u¬ tjmfpamWv bqWnt^mambn µ¿á¢ÈàÜ ÏâÃßçËÞ¢ (×VGá¢, A\phZn¨n«pÅXv. µâ¿ÞæÄ ÕVAíç×ÞMí ÉøßÖàÜÈJßÈí ÉÞaíØá¢) ÇøßçAIÄÞÃí. 6. kvtImfÀjn¸v B\pIqey§Ä :þ

6.1 øfßÄÞA{áæ¿ ÕÞV×ßµ ÕøáÎÞÈ¢, ÕV×ÞÕØÞÈ ÉøàfAí ÜÍߺî ÎÞVAí/çd·Áí (µáùEÄí 50% ÎÞVAí ÜÍߺî

ÕßÆcÞVjßµZAí ÎÞdÄ¢) ®KßÕæÏ ¥¿ßØíÅÞÈæM¿áJß 10% ¥VÙøÞÏ

ÕßÆcÞVjßµZAí æÎøßxí µ¢ ÎàXØí ØíçµÞ{V×ßMí ÜÍßAáKÄÞÃí. 6.2

æÉÞÄáÕßÆcÞÍcÞØ kapZmb¯nÂs]«

ÕµáMßæa

kvIqfpIfnÂ

hnZymÀ°nIÄ¡v

e`n¡p¶

]«nIPmXn/]«nIhÀ¤ FÃm

B\pIqey§fpw

/]nt¶m¡ sSIv\n¡Â

sslkvIqfpIfnepw e`n¡p¶XmWv.

12


7. At]£m t^mdw:-- At]£mt^mdhpw hniZ hnhc§Ä AS§nb çdÉÞØíæɵí¿Øpw

10---04-2014 ÎáÄW sSIv\n¡Â sslkvIq{ßW 10 øâÉ ¥¿ºîÞW ÜÍßAáKÄÞÃí. 8. At]£ kaÀ¸n¡Â:þ

8.1 ]qcn¸n¨ At]£ ÄÞæÝ ØâºßMßAáK dÉÎÞÃB{âæ¿ ÖøßMµVMí ØÙßÄ¢ 05.05.2014 sshIpt¶cw 4 aWnAá ÎáXÉí dÉçÕÖÈ¢ ¦d·ÙßAáK sSIv\n¡Â sslkv¡qfnÂ

ØÎVMßçAIÄÞÃí. 8.1.1 ÙÞZ ¿ßAxßW ÈßÖíºßÄØíÅÞÈJí ¥çÉfµæa ØÎàɵÞÜJí ®¿áJ çËÞçGÞ (3 x 4 æØ.Îà.) ÉÄߺîßøßAâ. 8.1.2 ¼ÞÄßØ¢ÕøÃJßÈVÙÄÏáUÕV ÌtæMG ©çÆcÞ·ØíÅV ÈWµßÏ ¼ÞÄß ØVGßËßAxßæa ÖøßɵVMí. 8.1.3 ÕßµÜÞ¢· Ø¢ÕøÃJßÈVÙÄÏáUÕV §Äá Ø¢Ìtߺî æÎÁßAW çÌÞVÁßæa ØVGßËßAxßæa ÖøßɵVMí. 8.1.4 èØÈßµ Ø¢ÕøÃJßÈVÙÄÏáUÕV ÌtæMGå©çÆcÞ·ØíÅV ÈWµßÏ ØVGßËßAxßæa ÖøßɵVMí. 8.2 Ggmw Ìm³tUÀUv hÀjmhkm\ ]co£ FgpXn ËÜ¢ µÞJßøßAáK hnZymÀ°nIÄ¡pw At]£ kaÀ¸n¡mhp¶XmWv.

8.3 ØÎÏÉøßÇßAí çÖ×¢ ÜÍßAáK At]£I{á¢, A]qÀ®amb At]£I{ᢠap¶dnbnMí IqSmsX

\nckn¡p¶XmWv.

8.4 sXämb hnhc§Ä \ÂIn {]thi\¯n\v {ian¡p¶Xv IpäIcÕá¢, dÉçÕÖÈ¢ ùgáæºÏîáKÄßÈᢠµÞøÃÎÞµáKÄÞÃí. 8.5 ¥çÉf çÈøßGí ØÎVMßAÞX µÝßÏÞJÉf¢ ø¼ßØíçxVÁí X]men ¥ÏAÞÕáKÄÞÃí. ÄÉÞÜßW ¥ÏAáK ¥çÉfµZ 05_05_2014 èÕµáçKø¢ 4 ÎÃßAáUßW

¥ÄÄí

ØíÅÞÉÈJßW ÜÍߺîßøßçAIÄÞÃí. kz´w taÂhnemksagpXnb t]mÌv ImÀUv IqSn At]£tbmsSm¸w ØÎVMߺîÞW At]£ e`n¨ hnhcw Adnbn¡p¶XmWv.

13


8.6 At]£ AS¡w sNbvXncn¡p¶ Ihdnsâ ]pd¯v “Kh¬saâv sSIv\n¡Â sslkvIqÄ {]thi\¯n\pff At]£ 2014-2015” F¶v {]tXyIw çø¶æM¿áJßÏßøßAâ. 9. sXcsªSp¸v coXn:þ tbmKycmb

ÉøàfÏáæ¿

At]£IcnÂ

\n¶pw

¥¿ßØíÅÞÈJßW

ØÞçCÄßµ ÕßÆcÞÍcÞØ ÕµáMí È¿JáK dÉçÕÖÈ

Ø¢ÕøÃ

ÄÄbBZAí

ÕßçÇÏÎÞÏÞÃí

ÕßÆcÞVjßµæ{

æÄøæE¿áAáKÄí. 9.1 dÉçÕÖÈ Éøàf:--- {]thi\ ]co£ 07.05.2014 ÌáÇX cmhnse 10 apX 11.30 hsc AXmXv sSIv\n¡Â sslkv¡qfnÂh¨v \S¯p¶XmWv.

çµø{å ØßÜÌØí 7_)¢ µïÞØí ÈßÜÕÞøJßÜáU µÃAí, ØÏXØí, §¢·ïà×í, ÎÜÏÞ{¢, ØÞÎâÙc ÖÞdØñ¢, æÉÞÄáÕß¼í¾ÞÈ¢ ®KßÕæÏ ¥¿ßØíÅÞÈÎÞAß ²Ìí¼µíxàÕí øàÄßÏßÜÞÃí dÉçÕÖÈ Éøàf \S¯pµ. 9.2 {]thi\¯n\v sXcsªSp¡s¸« hnZymÀ°nIfpsS enÌv AXmXv kvIqfpIfn 08.05.2014 èÕµàGí 3 aWn¡v {]kn²s¸Sp¯p¶XmÃí. 10 dÉçÕÖÈ¢: 10.1

ÈßÖíºÏߺî ÆßÕØ¢ ÙÞ¼øÞçµIÞÄÞÃí.

ÄæK

¥çÉfµV

dÉçÕÖÈJßÈí

øfµVJÞÕßçÈÞæ¿ÞM¢

10.2 dÉçÕÖÈØÎÏJí ÄÞæÝ ØâºßMßAáK dÉÎÞÃB{áæ¿ ¥TW ÙÞ¼øÞçAIÄÞÃí: 10.2.1 ØíµâZ çÎÇÞÕßÏßW ÈßKᢠÜÍßAáK 10 øâÉ ÎádÆÉdÄJßW ÄÏîÞùÞAßÏ 7_)¢ µïÞTí ÎÞVAí ÜßØíxí. 10.2.2 Õß¿áÄW ØVGßËßAxí (¿ß.Øß.) 10.2.3 ØíµâZ çÎÇÞÕßÏßW ÈßKáÜÍßAáK ØbÍÞÕ ØVGßËßAxí. 10.2.4 èØÈßµ Ø¢ÕøÃJßÈVÙÄÏáUÕV ÌtæMG ÕµáMí å©çÆcÞ·ØíÅV ÈWµßÏ ØVGßËßAxí. 10.2.5 ÕßµÜÞ¢· Ø¢ÕøÃJßÈVÙÄÏáUÕV §Äá Ø¢Ìtߺî æÎÁßAW çÌÞVÁßW ÈßKᢠÜÍߺî ØVGßËßAxí. 10.3 ÈßÖíºßÄ ÆßÕØ¢ dÉçÕÖÈJßÈí ÙÞ¼øÞµÞJÕøáæ¿ ¥çÉf ÉßKà¿í Éøß·ÃßAáKÄÜï.

14


11. ^okv:þ dÉçÕÖÈÕáÎÞÏß ÌtæMGí ÄÞæÝ ØâºßMßAáK ËàØí, ÏÅÞØÎÏ¢ ¥¿çAIÄÞÃí:-11.1. AUvanj³^okv þ 50 cq] BZy hÀjw am{Xw 11.2. Atkmkntbj³ ^okv þ 50 cq] Hmtcm hÀjhpw 11.3. AXvseänIv ^okv þ 50 cq] Hmtcm hÀjhpw 11.4. Ie­Àþ amKko³/kvs]jy Aan\näokv ^okv þ25 cq] Hmtcm hÀjhpw 11.5. ]co£m ^okv þ 50 cq] Hmtcm hÀjhpw 11.6. tImj³ sUt¸mknäv þ 50 cq] BZy hÀjw am{Xw (hnZymÀ°nIÄ Syqj³ ^okv \ÂtI­XnÃ).

12 ²ÝßÕáU ØàxáµZ:_ 12.1 dÉçÕÖÈ¢ ÉâVJàµøߺîçÖ×Õᢠ¿ß.®ºîí.®TßW ²ÝßÕáµ{áæICßW, ¦ ²ÝßÕáµ{ßçÜAí Îxá ¿ß.®ºîí.®TßæÜ æÕÏßxߢ·í ÜßØíxßW æÉGÕVAí ¥çÉfßAÞÕáKÄÞÃí. 12.2 dÉçÕÖÈ¢ ÉâVJàµøߺîí ¦ÆcæJ ¥Fí dÉÕVJßÆßÕØJßȵ¢ ÜÍßAáK §Jø¢ ¥çÉfµZ ÎÞdÄçÎ Éøß·ÃßAáµÏáUá.å 12.3 Øàxí ²ÝßÕáU ¿ß.®ºîí.®TßæÜ ØâdÉIßÈÞÃí ¥çÉf ØÎVMßçAIÄí. 12.4 æÕUA¿ÜÞTßW ÄÏîÞùÞAßÏ ¥çÉfçÏÞæ¿ÞM¢ ÄÞæÝ ØâºßMßAáK dÉÎÞÃBZ ¥¿A¢ æºçÏîIÄÞÃí:_ 12.4.1 æÕUA¿ÜÞTßW ÄÏîÞùÞAßÏ ¥çÉf 12.4.2 dÉçÕÖÈ ÉøàfÏßW ÜÍߺî ÎÞVAí ØâdÉIí ØÞfcæM¿áJßÏÄí. 12.4.3 dÉçÕÖÈJßÈá ØÎVMßºî ¥çÉfÞ çËÞùÕá¢, ¥ÈáÌt çø¶µ{á¢. 12.5 ¥çÉfµVAí, dÉçÕÖÈ ÉøàfÏßW ÜÍߺî ÎÞVAí ¥¿ßØíÅÞÈæM¿áJß ÄÏîÞùÞAáK ùÞCí ÜßØíxßW ÈßKí ²ÝßÕáµZ ÈßµJáKÄÞÃí. 13.

ØíÅÞÉÈÎÞx¢:-- 8_)¢ µïÞTßW dÉçÕÖÈ¢ çÈ¿ßÏ hnZymÀ°nIÄ¡v asämcp sSIv\n¡Â sslkvIqfnte¡v Øm]\amäw A\phZn¡p¶XÃ.

14. ¥ùßÏßMí:_ dÉçÕÖÈ È¿É¿ßµZ Ø¢Ìtߺî ÕßÕøBZ ¿ß.®ºîí.®Øí. çÈÞGàØí dÉØßiàµøßAáKÄÞÃí. ¥çÉfµVAí dÉçÄcµ¢ ¥ùßÏßMáµZ ÈWµáKÄÜï.

çÌÞVÁßW

¨ çdÉÞØíæɵí¿ØßW ©ZæM¿áJÞJ ¿ß.®ºîí.®Øí dÉçÕÖÈÕáÎÞÏß ÌtæMG Õß×ÏBZAí ÏáµñÎÞÏ ÄàøáÎÞÈBZ ØbàµøßAáÕÞÈáU ¥ÇßµÞø¢ ØÞçCÄßµ ÕßÆcÞÍcÞØ ÕµáMí ØàÈßÏV ç¼ÞÏßaí ÁÏùµí¿ùßW (çÉÞ{ß濵íÈßµí Øíd¿à¢) ÈßfßÉñÎÞÃí. ¨ÄàøáÎÞÈBZ ¥LßÎÎÞÏßøßAá¢. (H¸v) Xncph\´]pcw

ko\nbÀ tPmbnâv UbdIvSÀ (t]mfnsSIv\nIv kv{Sow)

ØÞçCÄßµ ÕßÆcÞÍcÞØ ÕµáMí.

15


16


അ ബ

െട ി ൽ ൈഹ

മ ന ർ

1

ാപനം

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, െന മ ാട്, മ പി.ഓ. പിൻ - 695 541 േഫാൺ: 0472 2812686, 9400006460 Email:

സീ ക െട എ ം

2

3

ഷൽേ

തി വന

രം ജി

കൾ

NVEQF േ

120

100

1. ഫി ിംഗ് 2. സർേ യിംഗ് 3. െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ 4. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ് 5. െറ ിജേറഷൻ & എയർ ക ീഷനിംഗ്

thskulathur@gmail.com

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ീകാര ം, എൻ ജിനീയറിംഗ് േകാേളജി സമീപം, തി വന രം േഫാൺ: 0471 2590079 9400006462 Email:

ക െട പ ിക

1. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ് 2. െവൽഡിംഗ് 3. െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ 4. ടർണിംഗ് 5. ഇലേ ാേ ിംഗ് 6. ഫി ിംഗ്

thsnedumangad@gmail.com

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ള ർ, ഉ ട. പി.ഓ, െന ാ ിൻകര, തി വന രം പിൻ - 695 506 േഫാൺ: 0471 2210671, 9400006461 Email:

ം1

100

1. ഫി ിംഗ് 2. ഇലേ ാണി ് 3. ംബിംഗ് 4. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

thsulloortvm@gmail.com

കൾ

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. േസാളാർ എനർജി 3. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 5. ഓേ ാ ഇല ി ൽ & ഇലേ ാണി ് 6. റിന വബിൾ എനർജി

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. എയർ ക ീഷനിംഗ് 3. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ്

4. çØÞ{ÞV ®ÈV¼ß

5. കൺ ക് ഷൻ & ബിൽഡിംഗ് െടേ ാളജി

1. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. േസാളാർ എനർജി 3. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. കൺ ക് ഷൻ & ബിൽഡിംഗ് െടേ ാളജി

െകാ ം ജി

4

സാം ഉ ൻ െമേ ാറിയൽ ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ള ഴ പിൻ - 691 310 േഫാൺ : 0475 2317092 9400006463 Email:

60

1. ഫി ിംഗ് 2. െവൽഡിംഗ് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. േസാളാർ എനർജി

thskulathupuzha@gmail.com

17


5

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, എ േകാൺ, അ പറേ ാണം. പിൻ - 691 505 േഫാൺ: 0474 2580126 9400006465 Email:

1. 2. 3. 4. 100

thsezhukone@gmail.com

ടർണിംഗ് ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ് 5. െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. േസാളാർ എനർജി 3. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 5. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ്

6. §Üµíçd¿ÞÃßµíØí

ആല ഴ ജി

6

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ മാര രം. പി. ഓ, ഹരി ാട് പിൻ - 690 548 േഫാൺ: 0479 2415181 9400006466 Email:

ൾ,

60

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ്

1. ഇലേ ാണി ് 2. െവൽഡിംഗ്

ths35501alappuzha@gmail.com

7

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, കാവാലം, കാവാലം േനാർ ്പി.ഓ ആല ഴ. പിൻ - 688 506 േഫാൺ: 0477 2748069 9400006467 Email:

30

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ്

1. ഫി ിംഗ് 2. ഇലേ ാണി ്

gthskavalam@gmail.com

8

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, രം. പി. ഓ. കായം ളം പിൻ - 690 533 േഫാൺ: 0479 2442883, 2446171, 9400006468 Email: thskrpm@gmail.com

100

1. 2. 3. 4. 5.

ടർണിംഗ് ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് േമാേ ാർ െമ ാനിക് െറ ിജേറഷൻ & എയർ ക ീഷനിംഗ് 6. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. എയർ ക ീഷനിംഗ് 3. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. െറ ിജേറഷൻ & െമയി നൻസ് 5. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ്

18


േകാ യം ജി

9

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, പാ ാടി െവ ർ പി. ഓ. േകാ യം പിൻ - 686 501 േഫാൺ: 0481 2507556, 2505156, 9400006469 Email: govtths@bsnl.in

10

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, റി ി, ഇ ി ാനം. പി. ഓ. ച നാേ രി പിൻ - 686 535 േഫാൺ: 0481 2723092 9400006470 thskurichy@gmail.com

11

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, പാലാ, ലിയ ർ. പി. ഓ. േകാ യം പിൻ - 686 573 േഫാൺ: 0482 2205285 9400006471 Email: thspala@gmail.com

12

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, തീേ ായി. പി. ഓ. േകാ യം പിൻ - 686 580 േഫാൺ: 0482 2280844 9400006472 Email: thsteekoy@gmail.com

1. 2. 3. 4. 5. 120

45

105

ടർണിംഗ് െവൽഡിംഗ് ഫി ിംഗ് റ ർ െടേ ാളജി കേ ാസിംഗ്, ഫ് റീഡിംഗ് & ് ൈബ ിംഗ് 6. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ് 7. െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ

1. ഫി ിംഗ് 2. ഇലേ ാണി ്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ്

1. 2. 3. 4.

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. ി ിംഗ് & ÉÞçA¼ß¢·í ഇൻഡ ി 3. ഇലേ ാണി ് എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 5. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ്

ടർണിംഗ് െവൽഡിംഗ് ഇലേ ാണി ് ഫി ിംഗ്

5. െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ

6. §Üµíd¿ßAW ÕÏùߢ·íå & æÁÞÎØíxßµí ¥ÉïÏXØØíå

45

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. ി ിംഗ് & ÉÞçA¼ß¢·í ഇൻഡ ി 3. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 5. ഓേ ാ ഇല ി ൽ & ഇലേ ാണി ്

1. െവൽഡിംഗ് 2. ംബിംഗ് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. കൺ ക് ഷൻ & ബിൽഡിംഗ് െടേ ാളജി

19


13

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, കട ാമ ം. പി. ഓ. േകാ യം പിൻ - 686 571 േഫാൺ: 0482 2250486 9400006473 Email:

30

1. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ് 2. െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ്

thskadaplamattom@gmail. com

14

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, കാ ിര ി, വ ി. പി. ഓ. േകാ യം പിൻ - 686 518 േഫാൺ: 0482 8251073 9400006474 Email: govtthskanjirapally@gmail. com

1. ഇലേ ാണി ് 3. §Üµíd¿ßAW 60

ÕÏùߢ·íå & æÁÞÎØíxßµí ¥ÉïÏXØØíå

4. െമയി നൻസ് ഓഫ് ീ വീലർ

വീലർ &

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഇലേ ാണി ് എക െമ ് െമയി നൻസ്

എറണാ ളം ജി

15

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ഇല ി. പി. ഓ. ാ ളം പിൻ - 686 665 േഫാൺ: 0485 2258498 9400006475 Email:

45

1. ഇലേ ാണി ് 2. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

60

1. ഇലേ ാണി ് 2. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ്

gthselanji@gmail.com

16

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ൈപൻകര ി ി. പി.ഓ. ള ി എറണാ ളം പിൻ - 682 314 േഫാൺ: 0484 2742930 9400006476 Email:

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. െമാൈബൽ ക ണിേ ഷൻസ്

thsmulanthuruthy@gmail. com

20


17

18

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ആയവന. പി.ഓ., വാ ഴ പിൻ - 686 668 േഫാൺ: 0485 2283747 9400006477 Email: thsayavana@gmail.com

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, വാരെ ി, േകാതമംഗലം പിൻ - 686 691 േഫാൺ: 0485 2862268 9400006478 Email:

30

30

1. ഇലേ ാണി ് 2. െമയി നൻസ് ഓഫ് ീ വീലർ

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. ഇലേ ാണി ് എക െമ ് െമയി നൻസ്

വീലർ &

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ്

1. ഇലേ ാണി ് 2. ഫി ിംഗ്

thsvarappetty@gmail.com

19

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, റ ഴ. പി.ഓ., െതാ ഴ പിൻ - 685 583 േഫാൺ: 0486 2242737 9400006479 Email:

60

ി ജി

1. ഇലേ ാണി ് 2. േമാേ ാർ െമ ാനിക് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

1. ഓേ ാെമാൈബൽ 2. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ്

thspurapuzha@gmail. com

20

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, വ റം കളിയാർ. പി.ഓ., ഇ ി പിൻ - 685 607 േഫാൺ: 0486 2245421 9400006480 Email: thsvannappuram@gmail.com

120

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ഫി ിംഗ് ംബിംഗ് ടർണിംഗ് െവൽഡിംഗ് ഇലേ ാണി ് ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 3. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. കൺ ക് ഷൻ & ബിൽഡിംഗ് െടേ ാളജി

21


21

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, അടിമാലി. പി.ഓ., ഇ ി പിൻ - 685 561 േഫാൺ: 04864 222931 9400006481 Email: gthsadimali@gmail.com

100

1. ഇലേ ാണി ് 2. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ് 3. ഫി ിംഗ് 4. ടർണിംഗ് 5. െവൽഡിംഗ്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 3. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. േസാളാർ എനർജി

ർ ജി

22

23

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ർ, സി ി. പി.ഓ., െച കാവ് പിൻ - 680 020 േഫാൺ: 0487 2333460 9400006482 Email: thsthrissur18@gmail.com

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, െകാ ർ. പി.ഓ., പിൻ - 680 664 േഫാൺ: 0480 2802974 9400006483 Email:

100

1. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ് 2. ഇലേ ാണി ് 3. േമസൻറി & േകാൺ ീ ് വർ ് 4. ഫി ിംഗ് 5. ടർണിംഗ് 6. െവൽഡിംഗ്

1. 2. 3. 4. 120

thskodungallur@gmail.com

ഫി ിംഗ് ടർണിംഗ് െവൽഡിംഗ് െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ 5. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ് 6. അ ികൾ ർ

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 3. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. കൺ ക് ഷൻ & ബിൽഡിംഗ് െടേ ാളജി

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. റിന വബിൾ എനർജി 5. ീൻ െഹൗസ് െടേ ാളജി

പാല ാട് ജി

24

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, െഷാർ ർ, ഗവ: സ്. പി.ഓ., പിൻ - 679 122 േഫാൺ: 0466 2222197 9400006484 Email: thssrr@yahoo.com

120

1. 2. 3. 4. 5.

ഫി ിംഗ് ടർണിംഗ് െവൽഡിംഗ് ഇലേ ാണി ് െമയി നൻസ് ഓഫ് ീ വീലർ 6. ഇലേ ാേ ിംഗ്

വീലർ &

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 4. ഓേ ാെമാൈബൽ 5. റിന വബിൾ എനർജി

22


25

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, പാല ാട്, മ ത േറാഡ്. പി.ഓ., പിൻ - 678 007 േഫാൺ: 0491 2572038 9400006485 Email:

100

1. ഫി ിംഗ് 2. െവൽഡിംഗ് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ് 4. ഇലേ ാണി ് 5. േമാേ ാർ െമ ാനിക് 6. െറ ിജേറഷൻ & എയർ ക ീഷനിംഗ്

100

1. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ് 2. ഇലേ ാണി ് 3. ഫി ിംഗ് 4. െവൽഡിംഗ് 5. േമാേ ാർ െമ ാനിക് 6. ടർണിംഗ്

thspalakkad@gmail.com

26

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ചി ർ. പി.ഓ., പിൻ - 678 101 േഫാൺ: 0492 3222174 9400006486 Email: thschittur@yahoo.com

ിക്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. േസാളാർ എനർജി 5. െറ ിജേറഷൻ & െമയി നൻസ്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 5. േസാളാർ എനർജി

മല റം ജി

27

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, െകാ ർ.പി.ഓ., മല റം. പിൻ - 679 591 േഫാൺ: 0494 2651971 9400006487 Email: thskokkur@gmail.com

28

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ി റം. പി.ഓ., മല റം പിൻ - 679 571 േഫാൺ: 0494 2608692 9400006488 Email: thsktpm@gmail.com

90

120

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. േസാളാർ എനർജി

1. ഇലേ ാണി ് 2. െവൽഡിംഗ് 3. േമാേ ാർ െമ ാനിക്

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ഇലേ ാണി ് േമാേ ാർ െമ ാനിക് ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് ടർണിംഗ് ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. േസാളാർ എനർജി 5. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ്

23


29

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, മേ രി, ക വ ം െവ ്.പി.ഓ., മല റം പിൻ - 676 123 േഫാൺ: 0483 2766185 9400006489 Email: thsmji@gmail.com

120

1. 2. 3. 4. 5.

േമാേ ാർ െമ ാനിക് ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് ടർണിംഗ് ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

ിക്

6. §Üµíçd¿ÞÃßµíØí

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. േസാളാർ എനർജി 5. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ്

േകാഴിേ ാട് ജി

30

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, േകാഴിേ ാട്, െവ ് ഹിൽ. പി.ഓ., പിൻ - 673 005 േഫാൺ: 0495 2380119 9400006490 Email: thswesthill@gmail.com

31

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, വടകര, ന ് ീ ് PO, േകാഴിേ ാട്. പിൻ - 673 104 േഫാൺ: 0496 2523140 9400006491 Email: Gths31vatakara@gmail.com

32

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, പേ ാളി, അയനി ാട്. പി.ഓ., പിൻ - 673 521 േഫാൺ: 0496 2603299 9400006492 Email: thspayyoli@gmail.com

1. 2. 3. 4. 100

100

80

ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് ടർണിംഗ് ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ് 5. െറ ിജേറഷൻ & എയർ ക ീഷനിംഗ് 6. െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ

1. 2. 3. 4.

ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് ടർണിംഗ് ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ് 5. ഇലേ ാണി ് 6. േമാേ ാർ െമ ാനിക്

1. ഫി ിംഗ് 2. െവൽഡിംഗ് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ് 4. േമാേ ാർ െമ ാനിക്

ിക്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. എയർ ക ീഷനിംഗ് 5. െറ ിജേറഷൻ & െമയി നൻസ്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. ഓേ ാ ഇല ി ൽ & ഇലേ ാണി ് 5. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഓേ ാെമാൈബൽ 3. േസാളാർ എനർജി 4. ഓേ ാ ഇല ി ൽ & ഇലേ ാണി ്

24


33

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ന വിൽ. പി.ഓ., തളി റ ്. പിൻ - 670 582 േഫാൺ: 0460 2251091 9400006493 thsnaduvil@yahoo.in

34

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ക ർ, േതാ ട. പി.ഓ., പിൻ - 670 007 േഫാൺ: 0497 2835260 9400006494 Email: thsthottada@gmail.com

35

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, െന വ ം, പഴയ ാടി. പിൻ - 670 303 േഫാൺ: 0497 2871789 9400006495 Email: thsneruvambram@gmail.com

60

ർ ജി

1. ഇലേ ാണി ് 2. േമാേ ാർ െമ ാനിക് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ്

120

ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് ടർണിംഗ് ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ് 5. ഇലേ ാണി ് 6. േമാേ ാർ െമ ാനിക് 7. െറ ിജേറഷൻ & എയർ ക ീഷനിംഗ്

100

1. ഫി ിംഗ് 2. െവൽഡിംഗ് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ് 4. ഇലേ ാണി ് 5. േമാേ ാർ െമ ാനിക്

1.

ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഓേ ാെമാൈബൽ 3. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ്

1. 2. 3. 4.

ിക്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 1. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഓേ ാെമാൈബൽ 3. എയർ ക ീഷനിംഗ് 4. െറ ിജേറഷൻ & െമയി നൻസ്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. േസാളാർ എനർജി

കാസർേഗാഡ് ജി

36

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, െമാ ർ. പി.ഓ., ബ ക പിൻ - 671124 േഫാൺ: 04994 232969 9400006496 Email: thsmogralputhur@gmail.com

60

1. ഫി ിംഗ് 2. െവൽഡിംഗ് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ് 4. ഇലേ ാണി ്

ിക്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ്

25


37

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, െച വ ർ. പി.ഓ., പിൻ - 671 313 േഫാൺ: 0467 2260210 9400006497 Email: thscheruvathur@yahoo.com

120

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് ടർണിംഗ് ഇലേ ാണി ് േമാേ ാർ െമ ാനിക് ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

1.

ിക്

ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. െ ാഡ ് & മാ ഫാ ചറിംഗ് 3. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 4. ഓേ ാെമാൈബൽ

വയനാട് ജി

38

39

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, മാന വാടി, ന ർനാട്. പി.ഓ., പിൻ - 670 645 േഫാൺ: 04935 241322 9400006498 Email: thsmanathavad@gmail.com

ഗവ: െട ി ൽ ൈഹ ൾ, ൽ ാൻ ബേ രി പിൻ - 673 592 േഫാൺ: 04936 220147 9400006499 Email: thssulthanbathery@gmail.com

60

100

1. ഫി ിംഗ് 2. ഇലേ ാണി ് 3. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ അ യൻസസ്

1. 2. 3. 4.

ിക്

ഫി ിംഗ് െവൽഡിംഗ് ഇലേ ാണി ് െമയി നൻസ് ഓഫ് വീലർ & ീ വീലർ 5. ഇല ി ൽ വയറിംഗ് & െമയി നൻസ് ഓഫ് െഡാമ ിക് അ യൻസസ്

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ീൻ െഹൗസ് െടേ ാളജി

1. ഇല ി ൽ എക െമ ് െമയി നൻസ് 2. ഇലേ ാണിക് എക െമ ് െമയി നൻസ് 3. ഓേ ാെമാൈബൽ 4. േസാളാർ എനർജി 5. െമാൈബൽ ക ണിേ ഷൻ

26


27

Kerala Govt. Technical High School Prospectus 2014-15  
Advertisement