Page 1

Newsletter

Y P P HNEAW YEAR

Year 9 Vol Vol. 44 JJanuary - March 2011

1 1 20 ๔ ๕ ๕ ๒ ย า  ต ะ ร ก  ป ี ด ส ั สว


สารจากผูบริหาร

Happy New Year 2011

Good Morning DXN

Dato Dr.r. Lim SSiow Jin CEO

ถึงสมาชิกที่รักทุกทาน

Dear Valued Distributors

ในป 2553 เปนปที่เต็มไปดวยความกาวหนาที่นาประทับใจอยางมากของ บริษัทดีเอ็กซเอ็นการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกวันนี้ไดทำใหมีขอ จำกัดในการไขวควาโอกาสเพิ่มขึ้นกวาเมื่อกอน เราตองมองโลกในแงดี ตั้งความฝันที่ดีขึ้นสำหรับปขางหนา และทำงานอยางหนักตลอดทั้งปเพื่อ ความกาวหนารุงเรือง

In 2010, we had a year filled with many impressive progress of DXN. The rapid changes of the world today have made it more imperative than ever for us to capture the opportunities. We have to be optimistic, dream for a better year ahead and work hard to end the year more gloriously.

การเริ่มตนใหมในป 2554 เราสามารถทำไดมากกวาสิ่งที่เราเคยประสบ ความสำเร็จในอดีต และตั้งเปาหมายใหสูงขึ้นกวาที่เคย สำหรับบริษัท ดีเอ็กซเอ็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือการหยิบยื่นการแกปัญหาที่งายและไม ซับซอนเพื่อชวยใหสมาชิกดีเอ็กซเอ็นบรรลุเปาหมายในปขางหนาเพิ่มมากขึ้น

With a new beginning, in the year 2011, we can do more than what we have achieved in the past and set a goal higher than ever. In DXN, our priority is to provide any simple solutions to help our distributors attain a better year ahead.

ในปนี้บริษัทจะมุงเนนการสงเสริมรายไดของตัวแทนจำหนายทุกทาน ดวยวิธี งายๆคือ เราไดจัดทำระบบที่เรียกวา"ระบบสูความสำเร็จ" หรือ “S2S” ระบบ เรียบงายที่ชวยใหดาวนไลนของทานทำตามทานในทิศทางที่ถูกตอง ระบบนี้ ถือเปนเครื่องมือทางการตลาดอยางหนึ่ง ซึ่งจัดทำโดยบริษัทดีเอ็กซเอ็น ประเทศไทยเพื่อเปนแนวทางในการทำงานของทานใหมี ประสิทธิภาพ ขั้นแรกทานสามารถสอบถามรายละเอียดของระบบ S2S มายังบริษัท หรือ อัพไลนของทาน ระบบนี้สามารถชวยทานได จงมั่นใจในบริษัทวาทุกทาน นั้นไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันและทุกทานจะตองกาวไป สูความสำเร็จ

This year, the company will focus on boosting the income of every distributor. There is a simple way for it. We have set a system that we call “System to Success”. To make it even simpler, let's just call it “S2S” - a simple system that helps your downline to follow you in the right direction. It's simply a marketing tool launched by DXN Thailand to guide your work more effectively. Take the first step to find out from us or your upline about “S2S”. It's truly for you. Trust us, everyone is given equal opportunities and everyone is destined to succeed.

จงวางแผนการทำงานและทำงานหนักตามแผนที่วางไว จงมีความแนวแน สิ่งที่ทานตองทำคือการรักษายอด PV ของทาน และใหดาวนไลนของทาน ทำแบบเดียวกันทุกๆเดือน ดวยความพยายาม ความรักในสิ่งที่ทำ และการ ทำงานหนัก ผลตอบแทนที่ดีนั้นยอมเกิดขึ้นกับทานอยางแนนอน ผมขอขอบคุ ณ สำหรั บ ความมั ่ น ใจของท า นที ่ ม ี ต  อ บริ ษ ั ท ดี เ อ็ ก ซ เ อ็ น เรามีความมุงหวังที่จะแบงปันความสำเร็จรวมกันกับทุกๆทานในปใหมนี้ สวัสดีปใหม

02

Plan your work and work hard on your plan. Be determined and all you need to do is to maintain your PV and ask your downline to do the same every month. With your diligent effort, passion and hard work, the rewards are in place for you. Thank you for your confidence in DXN. We are looking forward to sharing your success in the years to come. Happy New Year.


สารจากคณะกรรมการ EDC ประเทศไทย ๒๕๕๔

Message from EDC Thailand 2011

ในวาระดิถี ปใหมนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให สมาชิก DXNทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง คิดเงินใหไดเงิน คิดทองใหไดทอง คิดหวังสิ่งใดขอใหสมความปรารถนาทุกประการ รวมพลังรวมใจกันทั่วประเทศให DXN ของเราทุกคนประสบความสำเร็จในประเทศไทย และสามารถแขงขัน กับ DXN ทุกประเทศทั่วโลก คุณเอกพล ศุภชวโรจน ประธาน EDC 12 ปที่ มาลีไดกาวสูครอบครัวดีเอ็กซเอ็นที่พรอมไปดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ, ราคายุติธรรม, แผนการตลาดที่ดี, และบริษัทที่มั่นคง ตองขอขอบคุณบริษัทดีเอ็กซเอ็นที่ใหมาลีและสมาชิกหลายๆทานมีความมั่นคงในชีวิต, มีสุขภาพดี, และไดทองเที่ยวหลายๆประเทศโดยไมตองใชเงินสวนตัว ในวาระดิถีขึ้นปใหมนี้ มาลีขออาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดประทานพรให สมาชิกทุกทานและครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดจนมีบริวารดีๆ ที่มีคุณภาพ มาชวยในธุรกิจดีเอ็กซเอ็นของทานใหเจริญรุงเรืองยิ่งๆขึ้นไป คุณมาลี ลิมศิริวนนท เลขาคณะกรรมการ งในวโรกาสวันขึ้นปใหม 2554นี้ กระผมนายบัวลี-นางณัฐชไม บุญเพิ่ม EDC ภาคอีสาน ขอใหครอบครัว เนื่องในวโรกา DXN ทุกทาน คิดแตสิ่งที่ดีๆ พูดและทำแตสิ่งที่ดีๆ และพบเจอแตสิ่งที่ดีๆ ตลอดปตลอดไป ขออวยพรใหทุกทานมีแตความสุข ความสมหวัง มีพลังตอสู สำเร็จในธุรกิจทางการตลาดทุกทานทุกคนเทอญ คุณบัวลี บุญเพิ่ม เหรัญญิก

ขอใหพี่นองชาวดีเอ็กซเอ็นทุกทาน มีความสุข ประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน มีความเจริญรุงเรืองกาวหนา มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงตลอดไป คุณธนะทัศน สนธิวงศ คณะกรรมการ

สวัสดี ขอใหชาวดีเอ็กซเอ็นทุกทาน จงประสบผล สุขสบาย

ปกระตาย มีสุขภาพจิต สุขสำเร็จ ตลอดไป

คลายวิกฤต ที่สดใส คิดการใด กับ"ดีเอ็กซเอ็น"

คุณปัญญฤทธิ์ สุขวัฒนาภิรมย คณะกรรมการ

03


6 หลักการสูความสำเร็จ

6 Success Principles By Ciro Gamino from www.ezinearticles.com

6 หลักการสูความสำเร็จโดย มิสเตอรไคโร การมิโน จากเว็บไซด www.ezinearticles.com 6 Success Principles By Ciro Gamino from www.ezinearticles.com นายการมิโน เปนผูเชี่ยวชาญการตลาดทางอินเตอรเน็ตระดับตนๆ ของโลก เขาทำงานใหกับ Ciro Gamino is a top internet marketing guru who works with industry leaders from around the world in developing the best tools to make money online. บริษัทชั้นนำทั่วโลก ในการพัฒนาวิธีที่ดีที่สุดที่จะสรางรายไดใหกับธุรกิจออนไลน ความสำเร็จเปนสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะเอื้อมถึงได คุณจะพบความสำเร็จหลังการสรางวินัย Success is something that we are all capable of achieving. You'll find success สูความสำเร็จ และทำมันอยางสม่ำเสมอดวยการยึดมั่นและอดทน ทุกคนสามารถเปนในสิ่ง after forming certain habits and consistently applying them in every area of your life. With persistence and patience anyone can be the person they always ที่ฝันอยากจะเปน วินัยสูความสำเร็จจะแนะแนวทางใหคุณคิด, พูด, และทำในสิ่งที่เหมาะสม dreamed of becoming. Those habits you need to develop will teach you to think, talk, and act in a certain way. หลักการที่หนึ่ง : ทำความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศนของคุณ จงตั้งเปาหมายที่ชัดเจนในสิ่งที่คุณตองการจะบรรลุและสิ่งที่คุณอยากเปน จงเก็บภาพเหลานั้น Principle One: Understand Your Vision ใหเปนสิ่งๆ แรกที่คุณจะนึกถึงในแตละวัน ถาคุณทำอยางนี้ทุกวันภาพนั้นจะชวยเปนแรง Have a clear picture as to what you want to achieve and become. Keep that บันดาลใจในทุกๆ สิ่งที่คุณทำ เพื่อที่จะไปสูเปาหมายอยางถูกทาง จงเริ่มจากความคิดของคุณ picture at the forefront of your mind each and every day. If you do that perfectly everything you do will be driven towards a single goal and it will motivate you กอนแลวคุณจะไมตองขอรองใครใหชวยนำทางคุณ to take the correct path. Start with the end in mind and you won't need anyone หลักการที่สอง : ความเชื่อในตัวเอง else to do it for you. นี่เปนสิ่งที่คุณรูโดยไมตองสงสัยวาคุณสามารถทำมันได จงเชื่อวาความสำเร็จเปนตัวเลือกเดียว ของคุณเทานั้น ซึ่งคุณควรรูวาที่ผานมามีหลายๆคนที่เหนือกวาคุณมักแนะนำคุณ ทั้งในสิ่งที่ดี Principle Two: Believe In Yourself และไมดี จงปกปองตัวเองจากสิ่งที่ไมดีทั้งหลายเพราะมันไมไดชวยทำใหชีวิตคุณดีขึ้น จงเขา Know without a doubt that you CAN do it. Believe that success is your only option. No matter what you need to know that there is someone above you ไปอยูในกลุมคนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่มีความคิดในแงบวก ความจริงนั้นคุณมักจะ guiding you to your destiny, through the good times and the bad. Protect มองภาพสะทอนของคนราวๆ 5 คนที่คุณใชเวลาอยูดวยมากที่สุดถาเขาเหลานั้นไมใชผูที่ yourself from the negativity in the world, it's not going to do you any good. ประสบความสำเร็จ คุณก็จงดูแลและชวยเหลือพวกเขาใหกลายเปนคนที่ประสบความสำเร็จ Surround yourself with successful people and successful thoughts. It's a fact that you will mirror the 5 people who you spend the most time with, if they are not ไปกับคุณดวย successful people, then be the bigger person and help them become successful people with you. หลักการที่สาม : จงทำในสิ่งที่คุณรัก คุณเคยสงสัยไหมวาทำไมบางคนตื่นนอนทุกเชาเพื่อที่จะทำสิ่งเดิมๆทุกวัน บางอยางที่คน Principle Three: Live Your Life With Passion บางคนทำนั้นเปนสิ่งที่คุณไมชอบอยางแนนอน แตดูเหมือนวาจะทำใหคนบางคนมีความสุข Have you ever wondered why some people wake up every morning to do the กับมัน คำตอบงายๆ คือเพราะมันทำใหพวกเขามีความสุข! คนสองคนไมมีทางที่จะเดิน same thing day in and day out, something that would make you absolutely ตามเสนทางเดียวกันตลอดไป พวกเรามีสิ่งที่แตกตางกันในชีวิตของเรานั่นคือ สิ่งที่เรารัก miserable but seems to make them happy? It's simple, it's because it makes them และกุญแจสำคัญที่จะนำไปสูความเขาใจคือการคนหา คนหาสิ่งที่เราชอบและหลงใหลอยาง happy! No two people follow the same path, we've all got different things in our life that we love and the key to understanding is to find out what your truly แทจริง และจงดำเนินชีวิตของคุณใหสอดคลองกับสิ่งที่รักและทำแลวมีความสุข passionate about and live your life according to that passion. หลักการที่สี่ : สรางทัศนคติในแงบวกและจงยึดมั่นสิ่งเหลานั้นไวกับคุณ จงบอกตัวเองดังๆ เสมอวาอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จ และจงยึดมั่นในคำพูด Principle Four: Make Positive Affirmations and Commitments To Yourself Habitually tell yourself out loud what you will achieve and commit to that นั้นโดยลงมือทำอยางตอเนื่อง ตัดสินใจที่จะกาวไปทุกๆ กาวที่คุณคิดวามันเปนสิ่งสำคัญที่จะ affirmation by taking action consistently. Decide to take whatever steps you feel ชวยใหคุณเอื้อมถึงเปาหมาย และจงเคารพกับขอผูกมัดนั้นๆ โดยการทำมันตอไปเรื่อยๆ อยา are necessary to help you achieve your goals and honor that commitment by ปลอยใหคนอื่นมาบอกวิธีการที่ทำใหพวกเขาบรรลุเปาหมายกับคุณ พวกเขาไมไดเขาใจใน following through. Don't let other people tell you how to achieve their goals, ความเปนคุณ นอกจากนี้หลายคนคิดวาการพูดกับตัวเองเปนสิ่งที่นาขำ คุณอาจจะใชการบอก they don't have a firm grasp on YOUR reality. A lot of people think it might sound crazy to talk to themselves, to get over that make those affirmations to ความตั้งใจของคุณกับคนใกลชิด แลวขอใหเขาชวยเตือนคำมั่นสัญญาของคุณ ที่จะทำใหคุณ someone close to you and ask them to hold you to that commitment. ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว Principle Five: Make A Plan and Stick To It! หลักการที่หา : จงวางแผนและยึดมั่นกับมัน! You can pretend to make commitments every single day. The fact of the matter คุณสามารถแกลงทำเปนจริงจังในสิ่งที่คุณตั้งมั่นไวไดทุกวัน แตความเปนจริงคือการพูดเพียง is, saying something doesn't make it true. A positive attitude won't change the อยางเดียวนั้นไมไดทำใหมันเปนจริงขึ้นได ทัศนคติในแงบวกไมไดทำใหโลกเปลี่ยน การกระทำ world. Taking action will change the world. Having a plan on paper will give เทานั้นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได จงจดแผนที่คุณตั้งไวในกระดาษเพื่อที่จะเปนแบบใหคุณได you something to look at, will give you a template to work from. Remind ทำตามอยางเปนรูปธรรม เตือนตัวเองทุกครั้งที่มองเห็นมันวาทุกๆยางกาวที่คุณไดทำตามแผน yourself every time you look at it that each time you take a step in that direction you're one step closer to achieving your goals. Be consistent! ที่คุณเขียนไวนั่นหมายถึงวาคุณไดกาวเขาไปใกลความสำเร็จที่คุณตั้งไวมากขึ้นเทานั้น จงยึดมั่น Principle Six: Give More Than You Receive หลักการที่หก : จงใหมากกวาที่คุณไดรับ When trying to progress remember one thing, the world does not revolve around เวลาที่คุณพยายามจะทำใหเกิดความกาวหนาใดๆ จงจำไววาโลกไมไดหมุนรอบตัวคุณ จงคิดถึง you. Always think in terms of the other person. Follow the golden rule here, do คนอื่นเสมอ กฏที่สำคัญนี้คือการที่คุณปฏิบัติตอคนอื่นเหมือนกับที่คุณปฏิบัติตอตนเอง จงเปน unto others as you would want done unto yourself. Be generous to everyone you come in contact with, you never know who's watching. คนใจกวางกับทุกๆคน เพราะคุณไมรูหรอกวามีใครบางที่เฝามองคุณอยู ความสำเร็จไมไดมาเพียงชั่วขามคืน ความสำเร็จเปนทัศนคติและกระบวนการคิด ที่คุณเรียนรู Success doesn't come overnight. Success is an attitude and a thought process ในชวงเวลาหนึ่งของชีวิต คุณคือคนเดียวที่สามารถระบุไดวาตัวคุณประสบความสำเร็จหรือไม that one learns over the course of their life. That individual is the only one who คุณไมตองกังวลเกี่ยวกับความเห็นของคนอื่นวาคุณควรที่จะประสบความสำเร็จมากเทาไหร can determine whether or not they are successful. You don’t have to worry about จงวางแผนและทำตามแผนที่ตั้งไว ถาวันใดคุณรูสึกวาคุณพอใจในจุดนั้นนั่นคือคุณประสบ others people opinion of how much you should become successful. Make a plan and follow through, if you feel successful, then you are successful! ความสำเร็จ

0044


January มกราคม

Dato’ Dr. Lim Siow Jin CEO

1 วันขึ้นปใหม / 3 ชดเชยวันขึ้นปใหม / 8 วันเด็กแหงชาติ / 16 วันครู

Mon 0

Tue 0

Wed 0

Thu 0

Fri 0

Sat 1

Sun 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


February กุมภาพันธ

ISO 14001

ISO 9001

GMP

HALAL

TGA

3 ตรุษจีน / 18 วันมาฆบูชา

Mon

Tue 1

Wed 2

Thu 3

Fri 4

Sat 5

Sun 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


March มีนาคม

Mon

Tue 1

Wed 2

Thu 3

Fri 4

Sat 5

Sun 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


April เมษายน Product Development List from 1998 - 2010

1998 - 2007

2008

2009

2010 6 วันจักรี / 13 - 15 วันสงกรานต

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri 1

Sat 2

Sun 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


KU W

A

WA

C AN

U.S.

ILAND

MAL

THA

MEX

SI N

PO R E

AYSIA

IPPINES

ONE

AR

NA

CHI

OCEANIA Australia

GA

AD A

AN

N

WORLD MARKET

G K ON

G

HON

TAI

EUROPE Hungary

TRALIA

A

E SI ON A

INDI

OM

IND

THE AMERICAS Colombia Peru Puerto Rico Canada Mexico U.S.A.

Q AT

AFRICA Ethiopia Kenya Mauritius South Africa Sudan

TH AFRI

D I ARA

A IT

U

AUS

S AU

S OU

Singapore Sri Lanka Taiwan Thailand Yemen

PHIL

Nepal Oman Pakistan Philippines Qatar Saudi Arabia

ICO

CA

Indonesia Jordan Kuwait Malaysia Middle East Mongolia

BIA

ASIA Bangladesh Bahrain China Hong kong India

PE R

May พฤษภาคม

1 วันแรงงานแหงชาติ / 2 ชดเชยวันแรงงานแหงชาติ / 5 วันฉัตรมงคล / 13 วันพืชมงคล / 17 วันวิสาขบูชา

Mon 0

Tue 0

Wed 0

Thu 0

Fri 0

Sat

Sun 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0

0

0

0

0


June มิถุนายน www.dxn2u.com

www.dxnthai.co.th

http://inquiry.dxn2u.com

https://mlm1.dxn2u.com/thailand

Cutomer Support System (CSS)

MLM Online

Mon

Tue

Wed 1

Thu 2

Fri 3

Sat 4

Sun 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


July กรกฎาคม

S2S System to Success

15 วันอาสาฬหบูชา / 16 วันเขาพรรษา

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri 1

Sat 2

Sun 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


August สิงหาคม

Mr.Budiman Salim live in Yasothon 2008

Mr.Ernesto & Mrs.Sylvia Ymbong Live in Banfkok 2010

Mr.Ernesto & Mrs.Sylvia Ymbong Live in Hatyai, Songkhla 2010

Mr.Lee Gee Gow live in Ubonratchathani 2009

Chris & Teena live in Chonburi 2010

Chris & Teena live in Hatyai, Songkhla 2010

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ / 14 วันสารทจีน

Mon 1

Tue 2

Wed 3

Thu 4

Fri 5

Sat 6

Sun 7

IMR

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0


September กันยายน Khunming, China 2007

Hanoi, Vietnam 2008

Hanoi, Vietnam 2008

Hochimin, Vietman 2009

Hochimin, Vietman 2009

Hochimin, Vietman 2009

Hong Kong 2010

Shenzhen, China 2010

Macau 2010

Mon

Tue

Wed

Thu 1

Fri 2

Sat 3

Sun 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


October ตุลาคม 2006

2006

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

12 วันออกพรรษา / 23 วันปยมหาราช / 24 ชดเชยวันปยมหาราช

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat 1

Sun 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


November พฤศจิกายน

MEDITERRANEAN Cruise 2007

GENEVA 2008

10 วันลอยกระทง

Mon

Tue 1

Wed 2

Thu 3

Fri 4

Sat 5

Sun 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


December ธันวาคม

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว / 10 วันรัฐธรรมนูญ / 12 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ / 31 วันสิ้นป

Mon 0

Tue 0

Wed 0

Thu 1

Fri 2

Sat 3

Sun 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ตารางประชุม เดือนมกราคม-มีนาคม 2554

G.OPP 22 มค. 2554

G.OPP

โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล จ.อุบลราชธานี

บัตร 50บ.

23 มค. 2554

G.OPP

โรงแรมหาดใหญพาราไดซ จ.สงขลา

บัตร 50บ.

23 มค. 2554

G.OPP

โรงแรมโกลเดนซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

บัตร 50บ.

12 กพ. 2554

G.OPP

โรงแรมแกรนดพาราไดซ จ. หนองคาย

บัตร 50บ.

20 กพ. 2554

G.OPP

โรงแรมหาดใหญพาราไดซ จ.สงขลา

บัตร 50บ.

27 กพ. 2554

G.OPP

โรงแรมชลอินเตอร จ.ชลบุรี

บัตร 50บ.

System to Success (S2S) หลักสูตรอบรมระบบสูความสำเร็็จประจำภาค เพียงปละ 1 ครั้งเทานั้น หลักสูตรอบรมนี้จะชวยใหทานสามารถทำ ธุรกิจดีเอ็กซเอ็นอยางเปนระบบ และประสบความสำเร็จไดอยางงายดาย ระยะเวลาอบรม 2วัน 1คืน พรอมรับ เสื้ออบรมฟรี 1ตัว, หนังสือเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ 1เลม, เอกสารประกอบการอบรม 1ชุด และประกาศนียบัตร ผูจบหลักสูตร

!

ดวน บัตรมีจำนวนจำกัด

S2S

5-6 มีค. 2554

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนยราชการเขื่ออุบลรัตน จ.ขอนแกน

บัตร 600บ.

19-20 มีค. 2554

ภาคใต ณ ศูนยฝกกีฬาแหงชาติภาคใต (พรุคางคาว) จ.สงขลา

บัตร 400บ.

โปรโมชั่นตออายุสมาชิกฟรี สำหรับสมาชิกทานใดที่สถานภาพสมาชิกหมดอายุในป พ.ศ. 2553 สามารถตออายุสมาชิกอัตโนมัติไดฟรี เพียงทาน ซื้อสินคาดีเอ็กซเอ็นครบ 1,000 PPV ในใบเสร็จใบเดียว ตั้งแต 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2554 เทานั้น! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บริษัทดีเอ็กซเอ็น โทร 02-2040154-8

17


Achievers (September - November 2010) Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

18

Code 052230707 052235564 052257742 052241643 052262857 052201089 052266413 052286602 052235906 052244871 052261063 052287644 052298605 052258249 052280772 052285832 052295276 052302795 052272907 052273292 052277353 052278797 052280021 052281243 052281626 052282596 052283896 052284724 052285362 052286017 052286106 052286686 052290636 052292124 052292256 052293537 052293727 052295407 052295653 052295657 052295690 052297256 052297670 052298255 052298503 052298539 052300224 052300463 052300638 052300767 052301619 052302076 052302123 052302585 052302811 052302971 052303496

Name

Status

Update

Number

วทัญญา หมาดอี ประวิทย สุบรรณพันธ ชนัชญา สุหงษา รัตนา ราชาวนา มานี เอียดสุย นฤทัย พรคคนัมพร สุระพล ขวัญเนียม กรรณกนก หนูอักษร นิตยา สุบรรณพันธ ไซหนับ บุหงา วิไลรัตน วงศพิมพ พิศิษฐ ปรีชา เชษฐา พรหมเอียด กฤตภาส อักษรจรุง เจะบะ เตะสาโหบ ชนิดาภา เจษฎารมย ศุภกฤษ ปัญญาเฉียบ สำลี แสงสี นิสากร แซตุ ประสิทธิ์ วิยาสิงห มะลิวรรณ ทองรอยชั่ง กศิรินทร สุขวัฒนาภิรมย จิรายุ คงคาลิหมีน บุญแสน บาราสัน ถวิน รอดผล โสภา แซกัง กฤษณา หอยสุข เจียบรัตน กัณหเวก พรทิพย แซออ สุรศักดิ์ ตักเตือน สิริลักษณ อัครสินวิโรจน อำพร สุพรม บุญศรี พรมวัลย เกิน สุดเต วิศิษฐ ฟองชนะ บุญเกิ่ง ทิคำมี นวรัตน นิลดับแกว เกียว เลิศวิทยาประดิษฐ ลำดวน ธรรมรงค ศรัณยชัยชล อยูเอี่ยม นรีรัตน สาขะยัง ชาลิสา กมลวัชระกุล กอบะ หวันละเบะ ดารารัตน สงสุวรรณ นายวิรัช สุวรรณรัตน อุไรวรรณ แกวจินดา เจริญศรี เพ็งพล ประคอง ไชยสอง จักรพงศ วุฒิพันธ วิณารัตน แสนพันธ พิญวีร ธาราทิศ วันเพ็ญ ประดับศรี คมศักดิ์ (พ.ต.อ.) สุมังเกษตร สมใจ เพ็งเผา MARILYN SCHOENTHALER พิญญพัชร วุฒิพันธ บุญมี คำทุย

DD ESSD SSD ESD ESD ESD SD SD SD SD SD SR SR SR SR SR SR SR SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 11/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Code 052303754 052303895 052304256 052304483 052304593 052304609 052304692 052304735 052304841 052304870 052305121 052305457 052305664 052306426 052306566 052306598 052306623 052306666 052306775 052306876 052307123 052307232 052307366 052307462 052307949 052308003 052308009 052308099 052308206 052309527 052309531 052235977 052242780 052255695 052264544 052264802 052267495 052267636 052270893 052276722 052276776 052277208 052278019 052279205 052280149 052280749 052281429 052281980 052288191 052288496 052289504 052289791 052290546 052290811 052291805 052293779 052293970

Name สำลี โลนุช น้ำคาง คงคามี สมพร แสงเจริญ ชรินทร ชูชี่น สายใจ รักประสูตร เขียว รักทอง ณัฐนันท ขวัญหลี สุริยา สุดทะจันทร ประพันธ พุมนก บุญยืน กระปุกทอง ประไพ ขวดทอง บุญธรรม มณีโชติ วีระนุช เยาวเหมือน กอซีดะ กาเกษ อารี มาระพงค ไพฑูรย เสียงดัง ปณัศนันท วงศปยานันท เพ็ญจันทร นามโส รุงรัชนีย บุตรมาร นวมินทร รุจิเมธีสกุล เกษร ไพบูลยรังสี บุญยงค โรลลองค สุธี สุวรรณา เกศชาฎา สุพรรณ สิริมาส สุพเพียร นุจรี ทรงศรี ฉลอง ไพตื่น มนตชัย บุญเบือก วรรณา พยุยงค สมัชญา สังขนาค บุบผา คันธี บรอเฮง ปายอดือราแม นิธัช ออนรักษ สุภัทรา มูลเมฆ ผดุงศักดิ์ แขกอีด บุณเรือน เส็งโส เฉลิม ปานแกว สถาพร ศรีสวาง อบ ทองวงศ วิมาน วิเศษฤทธิ์ อารมณ แกวสนิท อัจฉรา สุดสายเนตร กันยา พรหมเขียว ภุมรินทร จุลบุษรา ไพทูรย คันธนาม อมรรัตน เซงลอยเลื่อน หนูคลาย อำไพฤทธิ์ วรรณดี สุวรรณรัตน ดารณี วงศสมุทร สมเกียรติ ไมเรียง วิไล เชื้อเพชร ดับ หนูนุน วรา มณีรัตน สวาง ขุนฤทธิ ชุม หนูแกว บุณยวัทน เทิมแพงพันธ ถวิล แซจึง

Status

Update

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/20100 9/30/20100 9/30/20100 9/30/20100 9/30/20100 10 10/30/2010 10 10/30/2010 10 10/30/2010 10 10/30/2010 10 10/30/2010 10 10/30/2010 10 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010


Achievers (September - November 2010) Number Code 115 052296384 116 052297232 117 052297320 118 052298579 119 052298608 120 052299168 121 052299270 122 052301226 123 052301509 124 052301906 125 052301945 126 052302290 127 052302910 128 052303313 129 052303689 130 052303760 131 052304026 132 052304225 133 052304671 134 052305944 135 052306241 136 052306292 137 052306558 138 052306820 139 052306968 140 052307075 141 052307203 142 052307356 143 052307794 144 052307896 145 052308292 146 052308318 147 052308364 148 052308449 149 052308641 150 052309846 151 052310091 152 052231301 153 052236785 154 052239628 155 052249879 156 052251306 157 052253666 158 052254219 159 052259385 160 052259783 161 052260096 162 052263085 163 052265075

Name อำภา ภารกิจโกศล ฐิติยา สมคะเณย ปาริฉัตร สุวรรณคีรี จันทรา จันทรประดิษฐ อบ สองประสม ศุภสิทธิ์ จึงสงวนสิทธิ์ แกว ดงพะทอง สมรัก ลาปาน อมร พิศดาร ภาวิณี วงศรอย สมพล ศิริรัตน สมหมาย เรืองยิ้ม สมหมาย เรืองยิ้ม ตรีธสุ จิตตะนันทน หวันมิหนะ สนยาเเหละ ดนเดช อักษร อนุลักษณ ฉลาดเลิศ บุญลอม ไชยธรรม ละออง ชูมาก ประคอง ชายพรหม ศรีศักดิ์ แยมนุม จุรีรักษ หมัดอาด้ำ จรรยา พุทธรัตน ฉลิ้ม พลประสิทธิ์ สุวิภา แซชัง เสถียร พวงมาลี อำนาจ จันแปงเงิน ขวัญเรือน คงชนะ ทัศนีย เกิดปรางคนพรีต พรทิพย สุทธิบุญศรี ปัญญา ดะชง สมใจ ประเสริฐดี ธีระพล เถระพันธ โอภาส ใจกวาง จำเนียร สอนสืบ จิตรา แซเลา นฤชา โทบาง ณัฐธิดาวัลย จันทนา อะสระ บิลสัน ชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ บุญเลี้ยง ตาเมือง(ด.ต.) ถาวร จันพุม สายสมร เพชรอยู สุริยันต ศรีงาม ชาคริต ศรีมาลา สถิตย จิรเสรีอมรกุล สุรพัศ การุญเมธี บุตรสกร กิจอนันตถาวร อนุรักษ วุฒิรัตน

Status SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

Update 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 10/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010

Number Code 164 052266720 165 052279938 166 052281141 167 052282968 168 052286358 169 052289439 170 052291273 171 052293636 172 052295512 173 052297273 174 052298357 175 052299053 176 052300728 177 052302981 178 052303059 179 052304040 180 052304387 182 052305138 181 052305376 183 052305488 184 052305518 185 052305637 186 052305789 187 052305870 188 052306021 189 052306833 190 052306971 191 052306974 192 052307256 193 052307460 194 052307466 195 052308184 196 052308249 197 052308306 198 052308358 199 052308485 200 052308668 201 052308880 202 052308990 203 052309150 204 052309316 205 052309317 206 052309512 207 052309742 208 052310177 209 052310208 210 052310249 211 052310878 212 052310884

Name

Status ชุลี ดาวเรือง SA เปรม ไสยา SA รัญชนก เตะสาโหบ สุวรรณนารี SA โพธิชิต SA นงเยาว ปติพูนทรัพย SA ลือศักดิ์ แสนสุขธนานนท SA เจษฎา นพพิบูลย SA นายสุธีร หมอยา SA วันเพ็ญ งามศิลป SA พงษศักดิ์ วัฒฑะทอง SA จินตนา จันทวงศ SA ออมศิล วุฒิฐิโก SA สุมาลี ดนธภักดี SA สมพล ศิลปศร SA สมศรี ศรีรุงเรือง SA สีตีหาหวอ ยีสะแลแม SA อรุณ สงวนโสตร SA มาฮารี ขุนยาบี SA นนท แซตั้ง SA ละอองดาว ชื่นตา SA จำนง รักเพชร SA ดุลเลาะ คงแกว SA วิลัยภรณ ชูแกว SA สมโชค พิณวานิช SA ศุภนิดา สมพร SA จิตรา ขันธจีรวัฒน SA ฉายฝา แซยุน SA สาย เยาวบุตร SA ประไพศรี ชายทวีป SA วันเพ็ญ ชัยชนะ SA สุชาดา เพชรชนะ SA รัชดา เปรมบำรุง SA ฟารีดา มาระพงค SA สุกัลยา ทีดี SA ภรภัทร ศุภัทรโชติกร SA ชนกวรรณ แสงสี SA ณรงค ทองขันธ SA มัลลิกา พิชญังกูร SA คมเดช แซอึ๊ง SA อำไพ บุญเผือก SA ปทุมทิพย ศรีสงคราม SA กิรัณ แกนจันทร SA นงลักษณ สุวรรณกูล SA ปราโมทย บุญแฝง SA ชญาพัฒน อิ่มโอษฐสกุล SA ธนียา วิเชียร SA บุญพวงเพชร แซเลา SA พิชชาภากร สรอยสน SA วิภวานี พงษเพชร SA

Update 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010

19


NTSI 2010 Macau - Shenzhen 25 - 28 November 2010

Good Morning Vol.44  

DXN International (Thailand)

Advertisement