Page 1

Daloy Kayumanggi Impormasyon ng Pilipino

Matapos ang 17 araw ng paghihintay, matutuldukan na ang misteryong bumabalot s a p a g k a wala ng F l i g h t M H 3 7 0 n a n g biglaang m a g k a r o n n g a n u n syo si Malysian Prime Minister Najib Razak hinggil sa mga kina roroonan ng n a w a walang M a l a y s i a n Airline, l u n e s ng gabi, M a r s o 2 4 . S a i s a n g a n n o u ncement na gina nap sa K u a l a Lumpur,

nakusuot ng isang black suit, b a k a s ang labis na kalung kutan at pighati, winakas a n n i PM Najib ang iba’t i b a n g espekulasyon sa pagkawa la ng MH 370 nang matanggap niya ang report mula sa U K A i r Accidents Investigation sa Branch (AAIB). Panimula ni PM Najib “They have just informed me that Inmarsat, the UK company that provided the satellite data

w h i c h indicated the northern and southern corridors, has been performing further calculations on the data. Using a type of analysis n e v e r before used in an investigation of this sort, they have been able to shed m o r e light on MH370’s flight path. Based on their new analysis, Inmarsat and the AAIB have concluded that

MH370 flew along the southern corridor and that its last position was i n t h e middle of the Indian O c e a n , w e s t o f Perth.” Ang nasa bing loksyon ay n agbigay ng indikayon na an ang nasabing Malaysian Airlines ay sumadsad sa ilalim ng Indian O c e a n dahil sa w a l a n g landing sites sa paligid n i t o . A y o n s a m g a imbestigador,aabot n g t a o n b a g o matagpuan ang b l a c k box ng nasabing eroplano d a h i l tinatayang 7,000 metro o (23,000 f e e t ) k u n g s a a n sumadsad ang M H 3 7 0 Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahanap sa debris ng eroplano habang u n t i - u n t i naring

k a s a l u kuyan, patuloy pa r i n a n g paghaha n a p s a debris ng eroplano h a b a n g unti-unti naring t i n a t a n g g a p ng mga kaanak ng mga pasahero s a s u m a s a a d n a eroplano na ang walang iniwang b u h a y a n g n a M H 3 7 0 Isa pa rin palaisipan sa kung anung tunay na dahilan kung bakit nawala ang signal ng eroplano at kung bakit ito napadpad sa Indian Ocean.Matapos ang 1 7 a r a w ng paghi h i n t a y , tutuldukannaang ang mist e r y o n g bumabal o t s a pagkawala ng F l i g h t M H 3 7 0 n a n g biglaang magkaron ng anun s y o s i Malysian P r i m e Minister N a j i b R a z a k hinggil sa mga kina roroonan ang ng nawaw awalng M a l a y s i a n Air- line,

nakusuot ng isang black suit, bakas ang labis na kalungkutan at pighati, winaka-san ni PM Najib ang iba’t ibang espekulasyon sa pagkawala ng MH 370 nang matangga gap niya ang report mula sa U K A i r Accidents Investigation sa Branch (AAIB). Panimula ni PM Najib “ T h e y have just informed me that Inmarsat, t h e U K company t h a t provided t h e satellite data which indicated t h e northern a n d

MH370 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth.”Ang nasa bing lok- syon ay n agbigay ng i n d i k a - y o n na an ang n a s a b i n g M a l a y s i a n Airlines ay sumadsad sa ilalim ng Indian Ocean dahil s a w a l a n g l a n d i n g s i t e s sa paligid nito. Ayon sa mga i m b e s t i g a dor,aabngtaon bago matagpu an ang black b o x ng nasab i n g eroplano d a h i l t i n a ta y a - n g7 , 0 0 0 metro o (23,000 feet) k u n g s a a n s u m a d s - ad ang M H 3 7 0 Sa asluk u y a n , p a t u l o y pa rin ang p a g h a h a n a p sa debris s a n g e r o p l a no habang unti-unti n a r i n g tinatan- g g a p ng mga k a a n a k ng mga p a s a h e r o s a sumasaa d n a eroplano s a n a walang iniwang b u h a y a n g MH370. I s a p a rin alaisi p a n s a k u n g a n u n g t u n a y na dah i l a n k u n g b a k i t n a w a l a a n g signal na s a ng erop lano at k u n g bakit i t o napad pad sa Indian

k a s a l u kuyan, patuloy pa r i n a n g paghaha n a p s a debris ng eroplano h a b a n g unti-unti naring t i n a t a n g g a p ng mga kaanak ng mga pasahero s a s u m a s a a d n a eroplano na ang walang iniwang b u h a y a n g n a M H 3 7 0 Isa pa rin palaisipan sa kung anung tunay na dahilan kung bakit nawala ang signal ng eroplano at kung bakit ito napadpad sa Indian Ocean.Matapos ang 1 7 a r a w ng paghi h i n t a y , tutuldukannaang ang mist e r y o n g bumabal o t s a pagkawala ng F l i g h t M H 3 7 0 n a n g biglaang magkaron ng anun s y o s i Malysian P r i m e Minister N a j i b R a z a k hinggil sa mga kina roroonan ang ng nawaw awalng M a l a y s i a n Air- line,

Matapos ang 17 araw ng paghihintay, matutuldukan na ang misteryong bum abalot sa pagka wala ng F l i g h t MH370 n a n g biglaang magka karon ng anunsyo si ang Malysian P r i m e Minister Najib R a z a k h i n g g i l sa mga mga kina roroonan ng nawa walang M a l a y s i a n Airline, l u n e s ng gabi, M a r s o 2 4 . S a i s a n g a n n o u ncement na gina nap sa K u a l a Lumpur, n a k a suot ng i s a n g b l a c k s u i t b a k a s ang labis na kalungkutan a t p i g h a t i , w i n a k a san ni PM Najib ang iba’t

nakusuot ng isang black suit, bakas ang labis na kalungkutan at pighati, winakasan ni PM Najib ang iba’t ibang spekulasyon sa agkawa l a n g MH 370 n a n g matangg a p niya ang report mula sa UK Air accidents sa mga Invstigation sa Branch (AAIB). Panimula n i P M N a j i b “ T h e y have just informed me that Inmarsat, the UK company

MH370 flew along the southern corridor and that its last position was i n t h e middle of the Indian Ocean, west of Perth. Ang nasa bing loksyon ay n agbigay ng indikayon na an ang nasabing Malaysian Airlines ay sumadsad sa ilalim ng Indian O c e a n dahil sa walang landing sites sa paligid nito.Ayon sa mga imbestiga - d o r ang taon b a g o matagpu an ang b l a c k box ng n a s a b i n g eroplano d a h i l tinat ayang 7,000 metro o (23,000 feet) kung s a a n sumadsad ang MH370 Sa asluk u y a n , patuloy p a r i n ang pagha-hanap sa debris sa ng eropla no habang

nakusuot ng kasalu kuyan, isang black p-atuloy parin suit, bakas rin mga a n g ang labis na paghaha nap sa kalungkutan debris ng eroat pighati, p l a n o habang winaka-san ni u n t i u n t i PM Najib ang n a r i n g tinata iba’t - ibang nggap ng m g a ito esp e k u l a kaanak ng m g a syon sa pagka p a s a h e r o sasuma wala ng MH 370 saad na na e r o p n a n g matang plano na a n g nggap n i y a a n g w a l a walang a n g report i n i w a n g buhay m u l a sa UK angna MH370 Isa prin Air Acci d e n t s pa rin palaisipan sa Investiga t i o n kung anung tunay na i t o s a Branch dahilan kung bakit (AAIB). P a n i nawala ang signal ng m u l a n i P M e r o p - plano at kung Najib “They bakit ito napadpad sa h a v e j u s t I n d i a n Ocean.Mata informe dmein pos ang 17 araw ng that Inmarsat, the p a g h i hintay, tutul UK company that d u k - anaaang provided the satellite ang mg misteryonteryong b u m a b a - data which indicated lot sa pagkaw- the northern and corridors, a l a n g F l i g h t southern performo MH370 nang bigl- has been furhter l a n g magkaro- m i n g lations on on ng a n u n c a l c u Using a syo si Malysian the data. analysis Prime Minister t y p e o f before a j i b Razak n e v e r

Matapos ang 17 araw ng paghi hintay, matutu ldukan na ang mister y o n g bumaba sa mga pagka w a l a ng Flight M H 3 7 0 n a n g biglaang m a g k a matapos karon sa m g a i t o s a mga ng anunsyo s i a n g Malysian Prime Minister Najib Razak hinggil ito sa mga m g a k i n a roroonan ng m g a n a w a walang Malay sian Airline, lunes ng gabi, Marso 2 4 . S ai s a n g annouu n c e d i t o n a ginanap sa Kuala Lumpur, nakasuot ng isang black suit bakas ito ang labis na kalun gkutan at p i g h a t i , winaka- s a n n i PM Najib ang iba't i b a n g pekulas s y o n mgana pagala ng MH

w h i c h indicated the northern and southern corridors, has been performing further calculations on the data. Using a type of analysis n e v e r before used in an investigation of this sort, they have been able to shed m o r e light on MH370’s flight path. Based on their new analysis, Inmarsat and the AAIB have concluded that

n a k u s u o t n g i s a n g nakusuot ng black suit, bakas ang isang black labis na kalungkutan s u i t , b a k a s at pighati, winaka-san a n g l a b i s n a ni PM Najib ang iba’t k a l u n g k u t a n ibang espekulasyon a t p i g h a t i , sa pagkawala ng MH winaka-san ni PM Najib ang 370 nang iba’t - ibang matangga ito esp e k u l a gap niya syon sa pagka ang report wala ng MH 370 mula sa n a n g matang U K A i r nggap n i y a Accidents a n g report Investigam u l a sa UK tion sa Air Acci d e n t s Branch Investiga t i o n (AAIB). i t o s a Branch Panimula (AAIB). P a n i ni PM Najib m u l a n i P M “ T h e y Najib “They have just h a v e j u s t informed informe dmein me that th a t In ma rsa t, th e Inmarsat, UK company that t h e U K provided the satellite company data which indicated t h a t the northern and provided southern corridors, t h e has been performo satellite m i n g furhter data which c a l c u lations on indicated the data. Using a t h e type of analysis northern n e v e r before a n d

nakusuot ng kasalu kuyan, isang black p-atuloy parin suit, bakas rin mga a n g ang labis na paghaha nap sa kalungkutan debris ng eroat pighati, p l a n o habang winaka-san ni u n t i u n t i PM Najib ang n a r i n g tinata iba’t - ibang nggap ng m g a ito esp e k u l a kaanak ng m g a syon sa pagka p a s a h e r o sasuma wala ng MH 370 saad na na e r o p n a n g matang plano na a n g nggap n i y a a n g w a l a walang a n g report i n i w a n g buhay m u l a sa UK angna MH370 Isa prin Air Acci d e n t s pa rin palaisipan sa Investiga t i o n kung anung tunay na i t o s a Branch dahilan kung bakit (AAIB). P a n i nawala ang signal ng m u l a n i P M e r o p - plano at kung Najib “They bakit ito napadpad sa j u s t I n d i a n Ocean.Mata h a v e dmein pos ang 17 araw ng i n f o r m e th a t In ma rsa t, th e p a g h i hintay, tutul d u k - a n a a a n g UK company that ang mg misteryon- provided the satellite teryong b u m a b a - data which indicated lot sa pagkaw- the northern and corridors, a l a n g F l i g h t southern performo MH370 nang bigl- has been furhter l a n g magkaro- m i n g lations on on ng a n u n c a l c u Using a syo si Malysian the data. analysis Prime Minister t y p e o f before a j i b Razak n e v e r

w h i c h indicated the northern and southern corridors, has been performing further calculations on the data. Using a type of analysis never before used in an inve stigation of this sort, t h e y h a v e been able to shed m o r e light on MH370’s flight path. Based on the

APRIL 2014 FIRST ISSUE

EDITORIAL: ANONG NAGHIHINTAY SA MGA 2014 GRADUATES?

B

unsod sa tinatayang 700, 000 mga estudyante ang m a g t a t a p o s ngayong taon, pinangangambahan na madaragdagan pa ang listahan ng walang trabaho na lomobo na sa 2.96 milyon. Bakit nga ba sa libu-libong mga estudyante sa kolehiyo na nagtatapos ang nananatiling walang trabaho hanggang sa kasalukuyang taon? Nangunguna ang kadahilanang walang naangkop na “job opportunity” para sa kanila kung kaya’t napipilitan silang pasukin ang trabahong hindi angkop sa kanilang kurso. Magandang halimbawa diyan ang “call center industry” bagaman isang marangal na trabaho ang pagpasok sa isang BPO company marami pa rin ang nangungutya kapag nalaman dito ka nagtratrabaho. Madalas sinasabi nila na ang

M

arch

26

2014

-

FIILIPINOS ARE Environment Secretary Ra m o n Pa j e u rg e s a l l URGED TO SUPPORT Filipinos from around the world to EARTH HOUR take part on "Earth Hour," saying

p a g i g i n g c a l l c e n te r a g e n t ay pinakamadaling trabaho na iyong papasukin, sasagot ka lamang ng telepono at ayun na kikita ka na ng malaki. Malaki ang compensation rate ng mga BPO companies, bakit? Dahil ang mga BPO na ito ay mga outsourced company na kung saan dito sila sa Pilipinas nagtatayo at kumukuha ng mga empleyado dahil sa mas mababa ang magagastos nila kumpara kung sa US sila magtatayo ng kumpanya.

"an hour of voluntary darkness will help us tame climate change." by switching off lights from 8:30 pm to 9:30pm Sa t urday M a rch 29 in support of the campaign to fight climate change in which has been blamed for extreme weather events like "Yolanda" which ravaged Eastern Visayas of the Philippines. Paje also said that the country's experience with Yolanda should give Filipinos every reason to join in this observance of Earth Hour. Yolanda's devastation to the Philippines serves

GAP BETWEEN MAJA AND KIM, 'DI PA NAGTATAPOS

N SUNDAN SA PAHINA 2

YOUR WEEKLY HOROSCOPE RECIPE P6

GLOBAL PINOY P3

to remind us that climate change is a serious issue the we just can't simply ignore. Paje also added that a global event like Earth Hour is "valuable tool to raise awareness on climate change and environment issues. This year since joining the event in 2009, Philippines has consistently registered the biggest number of participating towns and cities, earning the distinction as an "Earth Hour Hero Country", now Philippines was chosen one of the beneficiaries of the first ever "Earth Hour Blue," and international crowdfunding and crowdsourcing effort initiated by the WWF that aims to provide bankas, for Yolanda victims.

anahimik pero tila hindi pa naghihilom ang tampuhan sa pagitan ng dalawang Kapamilya stars na sina Maja Salvador at Kim Chiu. Muli itong naungkat nang makapanayam ng press si Maja sa launching ng kanyang recording album na Maja Believe under Viva Records. Ayon sa sagot ni Maja ay ‘di naman imposible na magkabati sila ni Kim. Aniya sa takdang panahon ay mangyayari ito at baka sila pa mismo ang manggulat sa madla. Matatandaan na nagkaroon ng iringan ang dating magkaibigan at dating co-stars sa teleseryeng Ina, Anak, Kapatid dahil naging karelasyon ni Maja si Gerald Anderson na dati namang napaulat na nakarelasyon ni Kim. SUNDAN SA PAHINA 7

TRAVEL & ARTS P5

PINOY-BIZZ P7


Pinoy-local 2

Daloy Kayumanggi Impormasyon ng Pilipino

page 2

mula pahina 1 Iyon ang akala ng nakakarami, kung iisipin mabuti, ang pagiging isang call center agent ang isa sa pinakamahirap na trabaho na inyong susubukan. Bakit? Kalimitan ng mga call center agent ay naka-graveyard shift (sinasabayan nila ang oras sa abroad) dahil dito, nababago rin ang lifestyle ng mga agent partikular na ang kanilang pagtulog. Ayon sa isang pag-aaral, iba pa rin ang pagtulog sa gabi kumpara sa maghapon mong pagtulog sa umaga. Hindi nakukumpleto ng inyong katawan ang pagrere-generate na kalimitan ay sa gabi nangyayari kapag tayo ay tulog na. Madalas na nasa bingit ang buhay ng mga call center agent dahil gabi sila pumapasok, mas malaki ang tyansa na mapahamak sila dahil sa gabi umaatake ang mga kriminal. Ku n g i n y o n g m a a l a l a , h i n i h i m o k n g pamahalaang Arroyo ang pagpasok sa isang call center at ito ang sagot sa kahirapan. Ngunit ang realidad nito, pamahalaan lamang ang tunay na kumikita dahil sa mga itinatayong call center sa bansa. Ngayon 2014, bakit hindi kaya mas bigyan prayoridad ng pamahalaan ang pagbibigay ng trabaho, himukin ang mga lokal na kumpanya na maglaan ng pagkakataon para sa mga fresh grads at higit sa lahat pagtatayo ng mga kumpanya na huhulma sa mga bagong pag-asa ng bayan kaysa ang pagpapanukala ng mga batas na hindi naman sumasalamin sa tunay na pinagdadaanan ng mamamayang Pilipino. Kilala ang mga Pinoy sa husay at dedikasyon nito sa trabaho, huwag sanang hayaan na ibang bansa ang makinabang ng angking katangian na ito.

napoles pinayagan na ng korte magpa-opera

T

ila dininig ang hinaing ni PDAF scam queen Janet Lim-Napoles na magpaopera hinggil sa natagpuang tumor sa kanyang bahay-bata. Ayon kay Makati Clerk of Court Atty. Diosfra Valencia, ipinagkaloob ni Judge Elmo Alameda ang hiling nito na magpa-confine sa ospital upang maoperahan. Naipagkaloob kay Napoles ang hiling dahil ayon kay Judge Alameda ay mayroon naman sufficient basis ang request nito. Dagdag pa ni Valencia "Judge Alameda ruled that the embattled businesswoman will seek medical attention from Ospital ng Makati. He said it is more reasonable and logical because OSMAK is a government hospital and within the territorial jurisdiction of the court." Nauna nang hiniling ito ni Napoles dahil sa iniindang labis na pagdurugo tuwing may buwanang dalaw ito at labi na pananakit ng tiyan.

April 2014 first issue

mula pahina 1

M

atapos ang 17 araw ng paghihintay, matutuldukan na ang misteryong bumabalot sa pagkawala ng Flight MH370 nang biglaang magkaron ng anunsyo si Malaysian Prime Minister Najib Razak hinggil sa kinaroroonan ng nawawalang Malaysian Airline, Lunes ng gabi, Marso 24. Sa isang announcement na ginanap sa Kuala Lumpur, nakusuot ng isang black suit, bakas ang labis na kalungkutan at pighati, winakasan ni PM Najib ang iba’t ibang espekulasyon sa pagkawala ng MH 370 nang matanggap niya ang report mula sa UK Air Accidents Investigation Branch (AAIB). Panimula ni PM Najib “They informed me that Inmarsat, the UK company that provided the satellite data which indicated the northern and southern corridors, has been performing further calculations on the data. Using a type of analysis never before used in an investigation of this sort, they have been able to shed more light on MH370’s flight path.” “Based on their new analysis, Inmarsat and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth.” Ang nasabing lokasyon ay nagbibigay ng indikasyon na ang nasabing Malaysian Airlines ay sumadsad sa ilalim ng Indian

Ocean dahil walang landing sites sa paligid nito. Ayon sa mga imbestigador, aabot ng taon bago matagpuan ang black box ng nasabing eroplano dahil tinatayang 7,000 metro o (23,000 feet) kung saan sumadsad ang MH370. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahanap sa debris ng eroplano habang unti-unti na ring tinatanggap ng mga kaanak ng mga pasahero sa sumadsad na eroplano na walang iniwang buhay ang MH370. Isa pa rin palaisipan sa kung anung tunay na dahilan kung bakit nawala ang signal ng eroplano at kung bakit ito napadpad sa Indian Ocean.

polish blog writer binatikos

S

i Agnes Walewinder, isang Poland national, kasama ang kanyang bestfriend na si Cez ay tumulak sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang paglilibot sa buong mundo. Sa halagang $25/day, sisikapin nina Agnes at Cez na matikman ang iba’t ibang putahe ng bansang kanilang pinupuntahan. Ngunit nitong mga nakaraang linggo lamang ay naging usap-usapan ang ginawang paglalahad ng kanilang karanasan sa pagbisita nila sa Pilipinas at kung gaano ka-negatibong inilarawan ni Agnes ang mga pagkaing gawaing Pinoy. Sa titulo pa lamang ng kanyang blog na “I would rather go hungry than eat Filipino street food again!” isa na itong indikasyon ng napakasamang imahe na maaaring magdulot ng negatibong pagtanggap ng iba pang foreigner na nagnanais bumisita sa Pilipinas. Sa blog tahasang inilahad ni Agnes ang pagkadismaya nilang magkaibigan sa mga

mga tiamzon kinasuhan na

D

alawang kasong kriminal ang isinampa(illegal possession of firearms, explosive and ammunition at harbouring of criminals) laban sa mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon na mas kilala bilang mataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) at ang kanilang grupo matapos sila maaresto noong Marso 22 sa lalawigan ng Cebu. Nanindigan naman ang PNP na legal ang naging pag-aresto nila sa mag-asawa at iba pang kasamahan nito. Ang mag-asawa na may patong na 5.7 milyong piso na pabuya hinggil sa paglabag nito sa “crime against humanity”. Giit ni PNP-CIDG NCR Director P/Sr. Supt Roberto Fajardo na may basehan ang pag-aresto sa top leader ng CPP-NPA. Dagdag pa niya na ang mag-asawa ay hindi saklaw ng Joint Agreement on Immunity and Safety Guarantees ( JA-SIG) matapos nilang kumalas sa mismong kasunduan.

pagkaing Pinoy. Ilang beses din niyang binanggit na sumakit ang kanilang mga tiyan dahil sa pagkain nito. “…after 4 days of stomach ache, dizziness and feeling overtired and bloated.” “The fruits we bought at local markets daily looked and tasted old and gross.” “…poor quality food” “…suffered from stomach ache and diarrhea.” Giit pa ni Agnes, dahilan raw ito upang maging “over-weight” ang mga kabataang Pinoy dahil sa mga pagkaing ito. Agad naman itong kinontra ni Nathan Allen na isa ring blogger na dapat naging mas mapili si Agnes sa kanyang mga salitang ginamit upang ilarawan ang mga pagkaing Pinoy. Bagama’t tahasan din niyang sinabi na hindi talaga niya nasubukang kainin ang mga kilalang putahe ng Pinoy, hindi nararapat na

lahatin niya ito dahil hindi sapat ang kanyang kaalaman hinggil dito. Si Allen na nanatili sa bansa ng halos isang taon upang pag-aralan at tuklasin ang kulturang Pinoy ay labis na nabahala sa kung ano ang tunay na intensiyon ng Agnes sa kanyang blog. Kung sa pamamagitan ba ng negatibong paglalarawan niya sa Pilipinas ay aani siya ng mga mambabasa ng kanyang blogsite, o ninanais niya lang talaga ang atensyon. Para kay Allen “ honesty is great but not at the expense of fairness”.

cebu pacific pinagpapaliwanag

P

inagpapaliwanag ng Civil Aeronautics B o a rd ( C A B ) a n g p a m u n u a n n g Cebu Pacific hinggil sa insidente ng hindi pagpayag na makasakay ng isa sa mga supervisor ng nasabing airline sa isang batang may sakit na nakatakdang operahan sa Vietnam sa kadahilanang ang passport ng bata ay may tupi. Ayon kay CAB Legal Division Chief Atty. Wyrlou Samodio, na nag-issue na ang kanilang pamunuan ng “show cause order” sa Cebu Pacific upang magpaliwanag hinggil dito. Ang ina ng bata na si ReginPalileo ay naghain na ng kaukulang reklamo sa Manila International Airport Authority (MIAA) Customer Relations Center laban kay Mark Rotanel, station supervisor ng Cebu Pacific sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ang sinasabing opisyal na tumangging makasakay ang kanyang anak dahil sa passport. Agad naman inendorso ng MIAA ang nasabing reklamo sa CAB. Sa reklamong isinumite ni Palileo, nakatakda ang pamilya nilang sumakay sa Cebu Pacific flight 5J-751 ng gabi ng Marso 15, Sabado patungong Vietnam upang operahan ang kanyang 12 anyos na anak na lalaki. Ngunit hinarang sila ni Rotanel nang matuklasan na may tupi ang passport ng kanyang anak. Pilit nakiusap si Regin ngunit sinigawan lang sila ni Rotanel.

Nag-isyu naman ang DFA ng temporary passport para sa bata kung kaya’t kinagabihan ay nakasakay rin ang mag-ina kasama pa ang isa nilang kaanak. Ani Samodio “Yung airline kasi medyo maingat din pagdating sa ganyang bagay. Kasi nga 'pag may nakalusot na isang pasahero na may isang depiktibong passport at posibleng ma-deny naman dun sa bansang pupuntahan niya, may multa yung airline. Siguro nageexercise lang din sila ng caution para hindi rin ma-hassle pagdating dun sa receiving country.” Sa kasalukuyang pinaiimbestigahan na ng CAB ang pamunuan ng Cebu Pacific hinggil sa insidente upang maparusahan kung sakaling lumabag man sa company policy si Rotanel maging ang Cebu Pacific upang maitama ang ganung klaseng aksyon. Sa press statement naman na inilabas ng Cebu Pacific sa kanilang Facebook official account; “We are looking into what happened and will follow due process. At the same time, we will be in touch with the affected passengers to ensure that their concerns are properly addressed. We sincerely regret the inconvenience this has caused them.”


pinoy-global 3

Daloy Kayumanggi Impormasyon ng Pilipino

April 2014 first issue

page 3

Climate scientists in japan to study warming risks

I

n Yokohama city a conference has been held, where hundreds of scientist from different countries met to update the massive report about the grave threat of Climate Change on communities from polar regions to the tropics. C h r i s to p h e r B . F i e l d , t h e c o - c h a i r o f t h e Intergovenrment Panel on Climate Change said "Although the meeting focuses on a whole analytical and sometimes depressing view of the challenges we face, it also views the opportunities we face. "This can not only help us deal with climate change but ultimately build a better world." Nobuteru Ishihara, an environmental minister, said that Japan's awareness of the severity of Climate Change was affected of the report about unusual over 40C (104 F) weather temperature and snow this winter. By summer 2015 Japan will release an adaptation plan that would focus more on "Eco-Friendly Lifestyle" that includes improvements in energy effieciency before the 2020 Tokyo Olympic games. Ishihara said that they aim to take full environmental consideration so that the Tokyo Games will be environmental Olympics. While each region faces various challenges, a research conducted by thousands of scientists around the world emphasizes the need for urgent measures as, J. Lengoasa, deputy head of the World Meteorological Organization, said in a recorded message. He said countries in Africa already spent $7 billion to $15 billion a year on climate adaptation. "Time is running out. We must take action," he said. "It is our obligation and our duty to inform the world of the prospects and risks that lie ahead."

ni Consul- General Marian Jocelyn R. Tirol-Ignacio

REPORT OF BIRTH

K

Young pinoy writer launches his 3rd book in riyadh

N

9 Pinoy Students gear to promote positive picture of RP in the US

N

ine Public students from Regional Science High School (RSHS) and Olongapo City National High School (OCNHS) -Thea Ysobel Cortez, Frezniel Bien Salinas, Jonas Exequiel Soriano, John Daniel Mendoza, Ethan Arcelo, Keana McCoy, Via Ronquillo, Juliana Mendoza and Dainty Jewel Manuel- are now in Virginia Beach, United States for an exchange program to show a "Positive Picture" of the Philippines to other countries. These nine public students are not only attending classes but also presenting Philippine cultural songs, dances, and short lectures on

ika nga ni konsul

igel Willem Africa Canlapan, a young Filipino author from Saudi Arabia launched his third fiction book "Craig's Smith Black Flip" at the Philippine Embassy in Riyadh. The launching was attended by the officials of the embassy, his family, friends and schoolmates. Canlapan is the only FIlipino at the Multi-National School in Riyadh. Aside from being an author Canlapan is also known as a very good public servant in the school. Canlapan's first two books are "Snowstorm, the Wolf " in 2009 and "Snowstorm and the Bond" in 2010 both based on online games. His third book is about a teenager with superhuman abilities who later discovered that he is a cyborbg. Canlapan thanked all of his supporters especially his readers. According to him the event would not be possible without them. The young writer acknowledged, a true successful person is nothing without his fans. Now Canlapan is doing a sequel from his third book and hopes to see all of his stories on the silver screen in the near future.

Philippine history and culture said by the DFA. They are quick to note the differences between the Philippine and US school system, with some of them describing this experience a s a " O n c e i n a L i fe t i m e" a n d "rewarding" as well. OCNHS ninth grade John Daniel Mendoza mentioned "We are able to experience classses we don't have in the Philippines like French." RSHS Keana McCoy a student said that "In the Philippines, students stay put while teachers go around to different classrooms, while in the US, teachers move from classrooms to classrooms."

Jose L. Cuisia, the Philippine A m b a s s a d o r o f Wa s h i n g t o n , congratulated these students for the milestone in their young academic lives. He also added that he hopes that youth exchange program like this will help build friendships between students, families, schools and cities as well as renew and reinvigorate our bilateral ties with the United States. All these students are now staying with their foster families. M e a nwh i l e , 1 0 s t u d e n t s f ro m Tallwood will arrive in Olongapo City in June as part of the exchange program, DFA divulged.

ayo po ba ito? Isa po ba kayo sa nagtatanong sa Pasuguan ng Pilipinas: “Paano mapapatunayang ang isang bata ay Pilipino at maaaring makinabang sa lahat ng karapatan at maging saklaw sa lahat ng pananagutan ng bawat Pilipino?” Sa pamamagitan ng pagrehistro ng kapanganakan, nakikilala ang isang bata bilang mamamayang Pilipino. Ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas, Artikulo 4, Seksyon 1, ang mga sumusunod ay mga mamamayan ng Pilipinas:    (1) Mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagkakapatibay ng 1987 Konstitusyon; (2) ang ama o ina ay mamamayan ng Pilipinas;    (3) Mga isinilang bago sumapit ang ika-17 ng Enero 1973 ng Pilipinong ina at namili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang; at (4) Mga naging mamamayan ayon sa batas. (naturalized Filipinos). Ayon sa batas, obligasyon ng magulang na mairehistro ang bata sa loob ng tatlumpung (30) araw matapos ang kanyang kapanganakan. Kung lampas na ang tatlumpung araw, ang pagtatala sa kanya ay proseso na nang “late registration”. Upang mairehistro ang kapanganakan ng isang mamamayang Pilipino sa Japan, kailangang ipasa ng mga magulang ng bata sa Pasuguan ng Pilipinas sa Tokyo ang orihinal at apat (4) na kopya ng mga sumusunod: 1. Report of Birth Forms na maaaring makuha sa website ng Pasuguan o sa Pasuguan. Kailangang pare-pareho ang mga detalye, orihinal ang lahat ng pirma sa apat na kopya ng ulat ng pagsilang sapagkat dadalhin ang tatlo rito sa iba’t ibang ahensya ng Pamahalaan – sa DFA, NSO at sa Embahada ng Pilipinas. Ang applikante ang kukuha ng pang-apat na kopya. 2. Birth Certificate o “Shussei Todoke no Kisai Shomeisho” ng bata na may hanko ng City Hall at Ospital kung saan ipinanganak ang bata upang mapatunayan ang mga detalye ng kapanganakan ng bata. 3. Marriage Certificate o Report of Marriage ng mga magulang upang mapatunayang kasal ang mga magulang. Kung ang mga magulang ng bata ay hindi kasal sa isa’t isa, kailangang gumawa ang ama ng “Affidavit of Admission of Paternity” upang maipangalan ang bata sunod sa apelyido ng ama. Kung wala ito, hindi mairerehistro ang bata sa pangalan ng ama. Bagkus, ang dadalhin ng bata ay ang apelyido ng kanyang ina at walang panggitnang pangalang ilalagay sa itatalang birth certificate ng bata. 4. NSO-certified Birth Certificate at Valid Passport ng inang Pilipino. Kung ang ina ay hindi Pilipino, maaaring magbigay ng kopya ng kanyang passport o kahit anong valid ID. 5. NSO Birth Certificate at Valid Passport ng amang Pilipino. Kung ang ama ay hindi Pilipino, maaaring magbigay ng kopya ng passport o kahit anong valid ID. 6. “Affidavit of Delayed Registration” kung ang Report of Birth ay ipinasa ng lampas sa tatlumpung araw pagkatapos ng pagkapanganak sa bata. 7. “Affidavit of Legitimation” kung ang bata ay ipinanganak bago makasal ang mga magulang. Sa pagkakataong ito, kailangang ang mga magulang ay walang hadlang sa pagpapakasal nang mabuntis ang ina ng bata. 8. Para sa mga batang limang (5) taong gulang at pataas na hindi pa naiirehistro, kailangang magsumite ng NSO Certificate of No Birth Record upang mapatunayang ang bata ay hindi pa rehistrado sa Pilipinas. Mangyari po lamang na ang kopya ng mga dokumento ay dapat nasa A4 size ng papel. Itatala ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo ang mga batang ipinanganak sa mga sumusunod na probinsya sa Japan: Nagano, Niigata, Shizuoka, Yamanashi, Gunma, Saitama, Kanagawa, Tokyo, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Fukushima, Yamagata, Miyagi, Iwate, Akita, Aomori, Hokkaido at Okinawa. Ang Konsulado sa Osaka ang magtatala ng pagkapanganak ng mga batang galing sa iba pang prefecture sa Japan. Bawat bata ay may karapatang magkaroon ng pangalan at mairehistro sa tamang paraan. Sa pagkakaroon ng pangalan at pagrerehistro ng bata, maaari nang magkaroon ang bata ng karapatang mabigyan ng pasaporte ng Pilipinas. Ang bawat Pilipinong magulang ay may tungkuling ibigay sa bata ang kanyang mga karapatan at ang pagpaparehistro sa bata ang unang hakbang para dito. Tandaan, kapag ayon sa batas, lutas!


pinoy community 4

Daloy Kayumanggi Impormasyon ng Pilipino

page 4

I

Distributer: Publisher:

Chief Contributing Editor: Irene Tria irene.chronicle@gmail.com Sales and Marketing: jagger aziz jaggeraziz@gmail.com Ms. Oyee Barro 090-8507-9169 hioyee_mla@yahoo.com Art Editor / Layout artist: Jagger Aziz 090-6511-8111 jaggeraziz@gmail.com jaggeraziz.wix.com/jaggeraziz Contributing Writers: Jane Gonzales jane.chronicles@gmail.com Ms. Oyee Barro Phoebe Dorothy Estelle

April 2014 first issue

SAKURa... HANAMI

sang tradisyonal na piyesta ang ipinagdiriwang ng bansang Hapon tuwing sasapit ang huling linggo ng Marso, ito ay ang pagbukadkad ng maliliit na bulaklak na may iba’t ibang kulay na kung tawagin ay Ume o Cherry. Ang puno ng Cherry Blossom o tinawag ng mga Hapon na “Sakura” ay matayog at kapag namulaklak ay sobrang ganda at kapal ngunit ito ay tatagal lamang ng isang linggo. Dito nagsimula ang “Hanami” o “Flower viewing”, dahil ito ay kinagiliwan ng mga Hapon, nagpi-picnic sila sa ilalim ng mga punong ito habang pinanonood ang mga bulaklak. Ito ay nagsimula ng panahon ng Nara (The Nara period /Nara jidai o AD710 to 794) ngunit ito ay limitado sa may-kayang mga pamilya lamang. Ngunit 'di nagtagal ay nadiskubre ito ng lokal na mga mamamayan sa panahon ng Samurai at Edo. Simula noon ay taon-taon na itong ipinagdiriwang gaya ng Pasko at Bagong Taon. Ang panahong ito ay sabay sa pagsasara ng mg klase kung kaya’t ito ay naging isang pampamilyang linggo kung saan ang buong mag-anak ay nagpi-picnic sa mga lugar na may puno ng Sakura at mag-Hanami. Para naman sa mga nag-oopisina, pagkatapos ng trabaho ay sabay sabay silang magpupunta dala-dala ang baong pagkain at inumin upang mag-hanami at para sa isang araw ng pagsasaya. “Celebrating Hanami Festival is appreciating the beauty of Cherry Blossoms and for many, it is a chance to relax and enjoy the beautiful view of the flowers.” Ang mga puno ng Cherry Blossom ay namumukadkad lamang matapos ang taglamig ngunit ito ay depende sa lugar o parte ng bansang Hapon. Ang Sakura ay nagsisismula sa silangang bahagi ng Japan gaya ng Kochi, Fukuoka at kasunod na ang Tokyo, at sa kanluran bahagi naman ng Kyoto. Para sa kaalaman ng lahat , ang Cherry Blossom ay hindi lamang sa Japan ipinagdiriwang, maraming bansa rin ang may ganitong kasiyahan gaya ng mga sumusunod Australia, Brazil, Canada, South Korea, United States at marami pang iba. Narito ang ilan sa mga larawan na aming nakalap:

JAPAN - Castle Himeji

FOR COMMENTS AND SUGGESTIONS PLEASE EMAIL US AT

CHERRY BLOSSOM FORECAST 2014

TOKYO - Imperial palace

jaggeraziz@gmail.com

LOCATION

The views and opinions expressed in The Pinoy Chronicle are not necessarily those of the Editorial Team, the Management and the Publisher and any of its employees. While we try to ensure that the information that we provide is correct, mistakes do occur, if you do notice any mistakes then please let us know. and email us at jaggeraziz@gmail.com. The design of the newspaper is copyright of The Pinoy Chronicle and material from the newspaper should not be reproduced without prior permission. Photographs have been sought under license, and ownership (unless specified elsewhere) is that of the photograph’s original creator. Any complaints should be directed to the editor; contact us for details.

Telephone: 03-5611-8040 Fax: 03-5611-8044 Email: jaggeraziz@gmail.com

ni oyee barro

New jersey

BRAZIl

As of March 27, 2014 OPENING

Tokyo

March 25

Yokohama

March 25

Kyoto

Nagoya

Fukuoka

March 27 March 24 March 19

Fukushima April 8 US - Washinton DC

CANADA - Vancouver

Osaka Nara

March 27 March 28

ESTIMATED BEST VIEWING

March 31 to April 9 April 3 to April 12

March 31 to April 8 March 31 to April 8 March 27 to April 4 April 11 to April 19 April 3 to April 11 April 3 to April 11

Maari n'yo pong bisitahin ang pahina na ito sa http://www.japan-guide.com/e/e2011.html para sa iba pang mga impormasyon. Masayang Sakura Hanami sa lahat!


travel & arts 5

Daloy Kayumanggi Impormasyon ng Pilipino

April 2014 first issue

page 5

N

gayon bakasyon na ang mga bagets, perfect na pang-family outing ang Holy Cow Farm sa Sta. Elena Cabuyao Laguna. Sa entrance na 350 pesos mae-enjoy na ng buong family ang "buhay-bukid" amenities ng farm.

Mayroon din horse back riding at pwede rin ma-experince ang carabao cart riding for the whole family.

Mayroong gazebo na pwedeng maging function room. Sa tabi nito malapit ang pond na pwedeng maghuli ng isda at Mayroon din relay area ang farm na swak na swak sa team pwede rin mamangka. Sa gitna ng pond ay building or military training na siguradong ma-challenge ang may lubid na pwede mong tawirin. Sa isang member ng bawat team. gilid mayroon din zipline for the kids and Sa kabuuan ng stay n'yo sa farm siguradong ma-experience kids at heart. mo ang one of a kind "bukid-experience".

“All Packed Up” (inspired by French Draughtsman and sculptor Henri Matisse)

“Vulva Plantsa” ( inspired by Plath)

F#%K ART, LET’S GARDEN!

ExhibitsCreative Way of

“Writer’s Table” ( Inspired by Joaquin)

Teksto at Kuha ni Jane Gonzales “Breakfast at Tiffany’s (Inspired by Warhol)

I

Femi Cachola Crafter and Video Editor

sa ka ba sa mahilig mag-alaga ng halaman a t g u s to m o n g m a ging focal point ito sa inyong hardin, terrace o kahit pa sa loob ng inyong tahanan? Bagay na bagay sa iyo ang mini garden arts na gaya ng itinampok sa F#%K Art, Let’s Garden Exhibit kamakailan sa Wooden Caven Studio, Cubao Expo. Ang mga mini garden o dish garden na nakahilera sa exhibit ay likhang sining nina Femi Cachola at Karen Capino na ang mga tema ay base sa ibang artists na kanilang napili. Hindi naman nabigo ang dalawa at maging ang naging bahagi ng pagtatanghal dahil napuno ito ng sarisaring indibidwal na mahilig sa sining at paghahalaman. Lahat ng dish garden arts ni Capino ay inspirado ng mga kilalang manunulat sa pangunguna ng Philippine National Artist on Literature na si Nick Joaquin, American poet-novelist-short story writer Sylvia Plath, at award-winning Japanese fiction and nonfiction writer

Haruki Murakami. Samantala, iba-iba naman ang naging inspirasyon ni Femi na ang ilan ay sila Spanish surrealist Salvador Dali, American pop visual artist Andy Warhol at Dutch post-Impressionist painter Vincent van Gogh. Sa panayam ng The Pinoy Chronicle (TPC) kay Cachola, isa ring crafter and video editor, hindi pa naman siya ganun katagal sa paggawa ng mini garden. Gayon din, sinabi niyang hindi siya sigurado kung mayroon “green thumb” (tawag sa mga taong madaling makapagpalago ng halaman) pero aniya hindi naman ganoon kahirap ang mag-alaga ng halaman para sa mini garden tulad ng cactus at succulent plants. Ilan sa halimbawa ng succulent plants ay Burro’s Tail (Sedum morganianum), Crown of Thorns (Euphorbia milii), Hens-and-Chicks (Sempervivum tectorum or Echeveria elegans), Jade Plant (Crassula ovata), Medicine Plant (Aloe vera), Panda Plant (Kalanchoe tomentosa) at Snake plant (Sansevieria trifasciata). Samantala, madali-dali naman ang

paghanap ng materyales kung nais makatipid. Ito ay lalo na kung ang pagbabasehan ay mga ginamit sa F%#k Art Exhibit. Sa “All Packed Up” (inspired by French Draughtsman and sculptor Henri Matisse) ni Femi ang nagsilbing paso rito ay lumang maleta, lumang de uling na plantsa sa “Vulva Plantsa” ( inspired by Plath), at antique na kaha ng beer sa “Writer’s Table” ( Inspired by Joaquin) ni Capino. Hindi naman maitatanggi na nakawpansin ang “Breakfast at Tiffany ’s (Inspired by Warhol) dahil sa sinamahan din ito ng higanteng pigura ng lata ng condensed milk at gayon din ang pulang bota na may nakatanim na mga bulaklak. Kung nais na maging higit pa sa mapaglilibangan, ang miniature garden ay maaaring maibenta rin gaya sa exhibit na ang ilan ay nasa P1000 hanggang P3000 bawat isa. Iyan ay bukod pa sa usapin na isa itong magandang libangan na talagang nakakagaan sa pakiramdam at kalikasan.


pinoy na pinoy 6 page 6

Aries - March. 21 - April. 20 Mangyayari at mangyayari ang pagbabago na iyong hinahangad kung handa kang umaksyon. Palaging may oportunindad na sa iyo ay naghihintay dahil bukod sa sadyang malapitin ka nito, gumagawa ka rin ng paraan para sa iyong mga mithiin sa buhay. Maaaring may pagkakataon na nabibigla ka sa mga pangyayari at kailangan mong mag-adjust pero pasasaan ba’t mapapalitan din ang iyong pagaalinlangan ng kagustuhan, dedikasyon, pagmamahal at kaligayahan.

Taurus - April. 21 - May. 21

Huwag mong pigilan, bagkus ay hayaan na gumana ang iyong imahinasyon para sa iyong hinahangad para sa iyong buhay pag-ibig. Ikaw man ay single o may asawa na, ang pag-iisip ng magagandang ideya para sa iyong nararamdaman ay nakakagaan ng loob. Kapag ginawa mo ito mas bumaba ang posibilidad na maging negatibo ka sa iyong mga pananaw at sa halip ay unti-unti mong nararanasan kung ano ang iyong nilalagay sa iyong isipan. Think positive, feel great and be lovely.

Gemini - May. 22 - June. 21

Nakakagulat pero totoo may mga taong hindi malapit sa iyo pero para kang kilalang-kilala na nila. Hindi sila manghuhula pero madali nilang nabababasa ang iyong iniisip base sa kanilang obserbasyon sa iyong kilos at pananalita. Puwede itong negatibo, kung pag-uusapan ay ang pagiging predictable ng iyong galaw. Pero hindi rin naman masama dahil nagpapakatotoo ka lamang at malamang pinapansin ka talaga nila dahil sa intersante kang talaga.

Cancer - June. 22 - July. 22

Kung masyado ring mabigat para sa iyong kakayahan, lumayo ka muna sa gitna ng atensyon ng lahat. Ang pagiging popular ay hindi nangangahulugan ng kasiyahan, kaginhawaan o kabutihan sa iyong buhay ngayon. Baka ito pa ang makaapekto sa balanse na iyong tinatamasa sa iyong trabaho, pamilya, paniniwala o iba pang aspeto ng iyong pagkatao. Nasa iyo kung ito talaga ang gusto mo at kung may kaya kang ikumpromiso para rito.

Leo - July. 23 - August. 22

Daloy Kayumanggi Impormasyon ng Pilipino

April 2014 first issue

Libra - Sep. 24 - Oct. 23

Para bang tinatawag ng pagkakataon na ikaw ay tumayong leader? Gampanan mo! Ang iyong malawak na pananaw, pagiging madiskarte at mahusay na kausap ay ilan lamang sa kahanga-hanga mong mga katangian. Manguna kong ito rin ang inuudyok ng iyong puso. Hindi lamang ito usapin kung sino ang kilala at makapangyarihan kundi para sa mabilis na pag-usad ng inyong samahan. Sa bagay kahit naman hindi ka pormal na pinuno, marami pa rin ang nakikinig sa iyong mga sinasabi.

Scorpio - Oct. 24 - Nov. 22

Unti-unti ay lumilinaw na rin sa iyo ang lahat, may hangganan ang kinang ng mga mamahaling bagay at kaway ng halaga ng salapi. Talaga pa lang may mga bagay na hindi kayang balutin ng pagiging materyalistiko. Sundin mo ang lohika na nabubuo sa iyong isipan, hindi ito kutob lamang na walang basehan. At kung sakaling may magtaka sa iyong mga naiibang ikinikilos, huwag kang mahiya. Sa huli sasamahan ka pa nila sa iyong pagiging praktikal at simple sa buhay.

Sagittarius - Nov. 23 - Dec. 21

Madali kang maapektuhan ng ibang tao lalo na kung sila ay tunay na malalapit sa iyo. Kahit pa nga na anong ganda ng iyong umaga, kapag tumambad sila sa iyo na may mabigat na dinadala ay madaling napapawi ang iyong ikinakangiti. Samahan mo sila pero huwag mo silang damayan sa kanilang kalungkutan. Hindi kumo’t lumapit sa iyo na nakisamangot kailangan maging ganoon ka rin. Baka imbes na makatulong ka ay lalo mo lamang nadaragdaragan ang bigat sa kanilang dibdib.

Capricorn - Dec. 22 - Jan. 20

Mas madali makipagkapwa-tao, magpakatotoo at magbahagi ng iyong mga saloobin kung kumportable ka sa iyong sarili. At dahil ngayon ay mas nararamdaman mo na mayroon kang kumpiyansa sa iyong mga ikinikilos o desisyon, mas pinapalaya mo ang iyong sarili at maging ang iba na mas makilala ka pa. Mas nagtitiwala ka at lalong lumalawig ang iyong pakikipagsosyalan lalo na sa iyong mga kaibigan na parating nandyan para sa iyo para ikaw ay gabayan o paalalahanan.

Aquarius - Jan. 21 - Feb. 19

Dagdagan ang puntos sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagiging ektrang matulungin sa inyong bahay o kumunidad. Imbes na sayangin ang iyong lakas at oras sa pag-upo sa harap ng telebisyon, tumulong ka na lamang sa mga nangangailangan na tiyak na maraming maihahatid na kabutihan sa iyong pagkatao. At sa gawaing ito ay mas nabibigyan kulay ang iyong social life ng walang pagpipilit o pagpapanggap. Pinapatunayan lang nito kung gaano kabuti ang iyong puso.

Seryoso ang katagang “no man is an island� lalo na kung may malalaki kang plano na may karamay na ibang tao. Lunukin mo muna ang pride na nagsulsol sa iyo na iwasan ang mga kakilalang puwedeng makatulong sa iyo. Kahit naman kailan, ang pride ang talagang pahamak kung bakit napurpurnada ang iyong pagiging magiliw, masiyahin at tuloy na tuloy na pag-asenso. Buksan mo lang ang iyong puso at iwasan ang pagiging iritable sa mga maliliit na bagay na dapat mo lang naman pinagpapasensyahan.

Napakainam na hakbang na baguhin na ang iyong pangit na pag-uugali o bagay na ayaw mo sa iyong sarili. Pero hinay-hinay ka rin at baka naman gusto mong mawala ang mga ito sa isang iglap. Hindi lamang sa baka marami, kundi talagang hindi makatotohanan ito kapag nagkataon. Tunay na mahirap na alisin sa sistema ang mga bagay na iyong nakasanayan sa loob ng maraming taon. Kaya naman kailangan mo rin ng sapat na panahon para makapag-adjust at malaman ang tamang paraan na magiging epektibo sa iyo.

Isipin mo na lang na kapag may nawawala sa iyo ay may pumapalit. At ang mga ipinaparaya mo ay mga bagay na ipinagpapasalamat ng iba. Ganitong-ganito dapat ang pananaw mo ngayon na marami kang hinahawakan na responsibilidad. Huwag mong akuin kung hindi mo na kaya dahil lalo lamang sasakit ang iyong ulo at naaapektuhan pa ang ibang gawain na higit na mahalaga sa iyo. Alam mo naman sa sarili mo kung ano ang dapat mong hayaan at kayang ibigay sa iba. Gawin mo na nang gumaan ang iyong pakiramdam.

Virgo - Aug. 23 - Sept. 23

Pisces - Feb. 20 - March. 20


pinoy-BiZz April 2014 first issue

page 7

ALJUR AT GEOFF, NAGKAROON NG IRINGAN DAHIL KAY KYLLIE

N

KRIS: NALALAYO KAY AI-AI PERO NILALAPIT KAY BISTEK

auwi rin sa pagkakasundo ang intrigang namagitan sa dalawang Kapuso heartthrob na sina Aljur Abrenica at Geoff Eigenmann. Ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa ay nagsimula umano sa pakikipag-flirt ng huli kay Kylie Padilla. Si Kyllie ay kasintahan ngayon ni Aljur na leading lady ni Geoff sa katatapos lamang na tele-fantasya na Adarna. Nalaman diumano ng Starstruck alumna na nakikipagflirt si Geoff sa kanyang nobya . Hindi na rin siya nakapagpigil na ilabas ang sama ng loob sa interview niya sa Startalk nitong nakaraang Marso 16. “Bilang isang karelasyon, bilang isang lalaki, never akong nagkulang. “Kumbaga, dumating sa punto na kailangan mo talagang kumilos, e. “Ang pinu-point out ko dito, ‘yong respeto. “Alam ko kung paano mag-handle ng katrabaho, alam ko kung paano i-handle ang bawat relasyon, ang bawat nagiging leading lady ko,” sabi nito. Nilinaw ni Aljur na maayos naman sila ni Kyllie pero talagang nainis lang siya sa isang sitwasyon na gawa ng isang taong di naman niya pingalanana pero ‘di nagtagal ay nalamang din si Geoff. Napabalita ring nagpang-abot siya at ang boyfriend ni Carla Abellana sa Sunday All Stars. Pero sabi nito ay isa lamang masinsinang pag-uusap ang nangyari sa kanila. “Wala po akong sama ng loob ngayon, wala pong hinanakit. “Wala po, okay na okay na po. “Wala na po akong galit na nararamdaman, wala na,” punto pa ni Aljur. Katunayan ay panay ang paghingi ng pansensya nito sa mga taong nasaktan dahil sa kanyang mga naging pahayag. Aniya, pinagsisihan niya ang kanyang pagsasalita at nadala lamang siya ng kanyang emosyon. Natuto na siya sa kanyang pagkakamali.

MARIAN RIVERA: SEXY AND HAPPY

A

balang-abala ngayon sa iba’t ibang event ang Primetime Queen ng Kapuso Network na si Marian Rivera na ngayon ay nagbibida sa drama series na Carmela. Bukod sa kanyang acting gig ay namamayagpag ang kanyang kagandahan at kaseksihan bilang cover girl sa mga magazine. Gayon din ang pagkakaroon niya ng mga bagong endorsements. Pero hindi rin naman puro showbiz career ang focus ng actress. Katunayan ay kasama siya sa mga personal na dumalo para magbigay-suporta sa kanyang nobyong si Dingdong Dantes na nagtapos kamakailan ng Bachelor of Arts in Business Administration major in Marketing sa West Negros University sa Bacolod. Proud nga ang actress sa kanyang totoong leading man sa buhay dahil nagpursige itong makatapos sa pag-aaral kahit successful na sa kanyang propesyon bilang actor. “At least, maganda siyang ehemplo sa mga kabataan, na walang age-age basta gustong magkaroon ng kaalaman sa edu-

P

inatunayan muli ng nag-iisang Kris Aquino na isa siyang newsmaker lalo pa ngayon na dalawang kontrobersya ang inuugnay sa kanya. Una na rito ang tampuhan umano sa pagitan nila ni AiAi Delas Alas at ikalawa ay balitang pagkakamabutihan nila ng actor-politician na si Quezon City Mayor Herbert “Bistek” Bautista. Wala man direktang patutsadahan kina Kris at AiAi na may tawagan pang “friendship” sa isa’t isa pero hindi matigil-tigil ang usap-usapan ng kanilang alitan. . Kapansin-pansin din ang pag-iwas ng komedyana sa mga tanong na may kinalaman sa kaibigang TV host-actress. Dagdag pa rito ang pagiging malapit nito sa ex husband ni Kris na si James Yap na ngayon ay tinatawag niyang “my friend.” Bagaman wala pang malinaw na dahilan, isa sa maaaring pinag-ugatan umano nito ay ang hindi pagkakadalo ni Kris sa lamay ng namayapang biological mom ni AiAi nitong Enero. Nagkataon na nasa London si Kris at ang kanyang mga anak na sina Bimby at Joshua ng mga panahon na iyon para magbakasyon. Kung may tampuhan sa kaibigan, may pagkakamabutihan naman daw na namumuo kay Kris at Bistek. Lately nga ay nagiging kaabang-abang na naman ang love life ni Kris dahil sa mga lalaking naiugnay sa kanya kabilang na rito ang Brazilian Japanese model-actor na si Daniel Matsunaga. Ayon sa mga kumakalat na kuwento ay may nakakita raw na minsang inihatid ni Mayor Bautista si Kris sa ABS-CBN compound. Samantala, tila umiiwas din sa interview si Bistek na sumikat noong 80s. Sinasabing isa na malamang na dahilan nito ay ang kanyang partner na si Tates Gana kung saan mayroong siyang dalawang anak.

kasyon. “Happy ako na nagiging role model siya sa mga kabataan.” Hindi naman kataka-taka na kunin ng isang local brand ng slimming tea ang serbisyo ni Marian bilang endorser dahil sa kanyang katawan na may 34-20-34 vital statistics. Ito ay maliban pa na dalawang beses siyang tinanghal na Sexiest Woman ng FHM Philippines. Samantala, hindi naman maiwasan na matanong din siya tungkol sa plano nilang pagpapakasal ni Dingdong. Higit pa itong iniintriga ng ilan dahil na rin sa pagpapakasal kamakailan ni Karylle na dating kasintahan ni Dingdong. Pero magiliw at posiibo ang mga tugon ng aktres tungkol sa bagay na ito na aniya hindi naman kailangan na kapag nagpakasal ang ibang actress ay susundan din niya. “Masaya ako para sa kanya (Karylle). For sure, lahat ng babae gustong ikasal at maging partner ng panghabang buhay ang mag-aalaga sa kanya at magmamahal sa kanila,” saad pa ng aktres.

GAP BETWEEN MAJA AND KIM, 'DI PA NAGTATAPOS

Mula sa Page 1 “Believe... lang tayo, baka in time (magkaayos kami). “Kasi magkakasalubong at magkakasalubong lang kami. “Isang taon na ‘yon. “Tao din lang kaming lahat na puwede kaming magpatawad at puwede kaming mag-start ulit, at puwede naming i-accept yung sitwasyon namin ngayon, ganun lang. “Matatanda na rin kasi (kami).

winner ng Pinoy Brother Teen Edition. Bagaman madali rin naman itong nadelete ay marami na ang nakakita nito. Sa mga dating panayam kay Kim noong bago pa lamang ang isyu sa kanilang dalawa, bukas ito sa pagsasabing masaya naman s’ya para kina Maja at Gerald at walang masama na maging sila dahil pareho naman silang single. Subalit, hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya kay Maja. “Nagulat ako, e, and nabigla. Hindi ko ine-expect na mangyayari itong ganito. “Ikaw mismo, alam mong piliin kung ano “Di ba parang… bakit? I’m not… hindi ang dapat mong i-let go at hindi,” pahayag naman ako bitter na kung anuman ang pa ni Maja sa press. nangyayari sa kanila. But I’m happy for Subalit, ilang oras matapos maibalita them. ang panayam kay Maja ay nag-post ng ma“Parang nalungkot lang ako kasi yung lamang mensahe si Kim sa kanyang Twitter taong [Maja] sinabihan ko nung time na account na para sa ilan ay mukhang padown ako dun sa [kay Gerald]… yung patama sa kanyang dating itinuturing na best rang kinain niya lang yung sinabi niya,” friend. saad pa ng tsinitang aktres na ngayon ay “Cge lang “promo” “promo” din pag may katambal ni Coco Martin sa Ikaw Lamang. time….” ang nai-post na mensahe ng first


Pinoy Chronicle April First Issue 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you