Page 1


આંસુ ુ અને ગમ બ ે ની નીશાની છે આંસ,ુ કહ છે ક શી ણી શ

ુ ઘર ુ છે આંસ,ુ

ુ ુ ષ ની આંખ માથી ં પણ આવે આંસ,ુ

પરં ુ યાર દલ મ દદ ભરાય યાર દલ ના દદ ને કોઇ ના

ીયો

ુ હોત જો ના હોત આ આંસ,ુ

ે યાર ુ કરાવસે પોતાના અને લાગસે આ ુ નીયા બગાની યાર ત હાઇ મા સાથ ુ સબધ ં બધા પલ ભર ના પરં ુ છક ં સાચવસે આ ે સધી આપસે આ આંસુ, છે સબધો આંસુ, સમ

એના માટ અનમોલ છે આ આંસુ, ના સમ

એના માટ પાણી છે

આ આંસુ, મતલબ ની ભરલી આ ુ નીયા મા કોઇ નથી તા ુ , ને

ુ પોત ુ કહ શક એક એ ુ તો છે આ આંસુ.

સવાર ના પહોર મા ં ઝાકળ બની ુ ઉગતા સરજ

ું ઠડક ં

ુ ં સોનર ે કરણ બની

સરાવે છે આંખ મા,ં

ું ઉ ણતા આપે છે આંખ મા,ં

ે બપોર ના બરહમી વરસતા તાપ મા ં

ું છાયો બની આવે છે આંખ મા,ં

સ ં યા ના સોહામણા આગમન મા ં

ું રગો ં બની ને આવે છે આંખ મા,ં

માર આ ખારાસ ભર જ દગી મા ં

ું વ ન બની ને આવે છે આંખ મા,ં

ખો ું

ં જયાર આંખો તો

મ યા તમે તો ભર વાતો ની મઝા

ું આંસ ુ બની ને આવે છે આંખ મા.ં

ું જ દગી ની મઝા

ુ ં છે , મ તી

ુ ં છે ,

િવચારો ને િવચારો ની આપ લે ની મઝા ઘ ુ ં છે , પણ તમારા

ું છે , મલકવાની મઝા ું છે ,

વન મા ં મળવા માણવા

ં વા દો ત ની મઝા કઈક ઓર છે .

ું


જ દગી

કોને , ણ ું

કોઈ નથી

ે ને ના કોઈ જ દગી ના ખલ કોઈ

ાર , કવી ર તે , કવા મોડ પર લઇ ની શ

ુ ં છે ક ના

ણી સ સે ,

જ દગી

ારક એવી પર થીતી

ુ ં િનમાણ કર છે ક ગમે

ં પણ આંસુ નો દય ના માનવી ની આંખ માથી

ે તવા કઠોર

સમુ વહવા લાગે . એક એવીજ કહાની ર ુ કરવા જઈ ર ો

આજ આપ ની સમ

.ં "આંસ ુ એક મોતી" એક એવી કહાની છે ની

ુ માટ બન ં ે પોતે ુ ખ વઠ ે છે , આશા રા ું શી

ં આવશે . માર આ કહાની જ ર પસદ પલ - રાકશ ની રાકશ - પલ નો

ેમીકા ેમી

ે - પલ ના મ મી મ ુ બન ુ ભાઈ - પલ ના મામા હસમખ કાજલ - પલ ની બહન રા લ ુ - પલ નો ભાઈ ર મા - પલ ની

ે ને બ લદાન મ

ું

ું છે .

પ બતાવવામા ં આ એક બી

મા ં

અજય – પલ નો પિત

ં ક તમને

ય છે


"આંસ ુ એક મોતી" ંૂ 1 “ પલ ની મઝવણ ” ું કર ુ ં ક

ે હતી, સવાર થીજ પલ િવચારો ના વમણ માં ખોવાયલી

ું ના

ં કર ું કઈજ સમજણ પડતી ન હોતી. એક બા ુ ઘર ની આબ તો બી પોતા ુ ં

વન, પોતાનો

હ .ું એક બા ુ રાકશ ે બા ુ એની જનતા

ં ે માથી ં કોઈ એક એને પસદ ં કરવા ુ ં ેમ હતો, બન પોતા ુ ં સવ એને પર

ે ને ને પોતે ુ ખ વઠ

ું ટાવવા તૈયાર હતો, તો બી

ે ભાઈ બહનો ને પાળ પોષી ણય

ને મોટા કયા. એક બા ુ મા ં ની મમતા અને બી ખર કસોટ થવાની હતી, મા ં ક ે ે ન હતા. આખર તન

બા ુ ,

બા ુ

ે મ, આ

પલ ની

ં ે માથી ં કોઈ એક ને પસદ ં કરવા ના ે બન મ

ક ુ મા ં ની મમતા ને ખાતર પોતાના

ું

ેમ

ે ે ડર એ વાત નો હતો ક જયાર એ રાકશ ને બ લદાન આપી દશે, પરં ુ તન આ વાત જણાવશે યાર એના દલ પર કવી અસર થશે? એ વાતે એને પાછ ં પોતા ુ ં ે ે િવચાર આ યો ક કાતો િવચારતી કર દ ધી. એક ઘડ તો તન

વન

ૂ ુ છોડ ને હમશા ંકાવી ે હમશા ે ને માટ ચાલી નાખે અથવા તો આ બ જ

ં નીકળ ગયો, ે ે મગજ માથી રાકશ ને પાસે , પરં ુ બી જ પળે આ િવચાર તન જો

ુ ં આ ું ક ંુ તો પછ મા ં

ું

ુ ં નાના ભાઈ ?,

ું

?ુ ં , અને કાજલ

ું

?ુ ં

કોણ ઝાલશે એનો હાથ? સમાજ ના મહણા ં સાભણી ને મા ં ને તો વખ ઘોળવા નો વારો આવે, ના ના

ુ ં આ ું ન હ થવા દ !, મારા

ેમ ના ભોગે પણ

ું

ુ ી રાખીશ. એમને સખ આખી રાત

પલ ને

ઘ ના આવી,એ ુ ં મન તો િવચારો ના વમણ મા ં

ે પડખા ફર યા કરતી હતી પણ ખોવાયે ું હ ું આમ તમ

ઘ તો

ણે

ં આંસ ુ ઓની ધારા ઓ બધ ં થવા ુ ં એનાથી ર સાઈ ના ગઈ હોય.? આંખ માથી ુ ે , રોઈ રોઈ ને એની આંખો સઝી નામ જ નહોતી લતી ગઈ હતી. એ ુ ં શર ર


તો પથાર મા ં હ ું પણ એ ુ ં મન એ ુ ં મન તો રાકશ ના િવચારો મા ં ખોવાયે ું હ ું.

ું કહ શ

ુ ં રાકશ ને? કવી ર તે મનાવીશ

ુ ં રાકશ ને ? બસ

એજ િવચારો મા ં ને િવચારો મા ં સવાર પડ ગઈ. ે આમ સવાર સવાર એ ન હ ધોઈ તૈયાર થઇ ને એ બહાર જવા ઉપડ , બટા મા ં

ે ે ા ં ઉપડ ? મ ુ બન

ૂ ,ું અને છ

ચતા ના કર મ મી મ તને

વચન આ

ું છે એમાથી ં

ુ ં ફર શ ન હ, મારા

પલે ક ું

ુ ં રાકશ ને

,ં છે લી અને આખર વાર કહતા એના ગળે

ૂ મો ભરાઈ

ે ... એમને અટકાવતા . પણ બટા

પર િવ ાસ રાખ મળવા

ાથ નજર પલ ની સામે જોઈ ર ા.

આ યો. ભલે દ કરા પણ હવે આપણા ુ ુ ંબ ની ઈ જત હવે તારા હાથ મા ં છે . ં પરં ુ પલે સાભ

ુ ં ના સાભ ં

ુ ં કર ને યાથી ં નીકળ ગઈ. બસ ટોપ પર

થી એને રાકશ ને ફોન લગા યો. આ

ુ હતો. યાં તન ં ે ે મોબાઈલ ની ઘટડ રિવવાર હોવા થી રાકશ હ ુ સતો

વાગી, રાકશે જો ુ ં તો પલ નો ફોન હતો. પલ નો ફોન આમ સવાર સવાર માં? યસ વીટ હાટ

ુ ં વાત છે આ

અમને આમ સવાર સવાર મા ં યાદ કયા!

રાકશ માર તા ું એક જ ર કામ છે . પલ ના અવાજ મા ં થોડો ઘભરાહટ હતો. ુ ં વાત છે પલ? કઈ ન હ પર તાર રાહ જો ું આવી ગયો.

ું આવ પછ જણાવીશ,

ુ ં લો ગાડન બસ ટોપ

.ં રાકશ ફટાફટ તૈયાર થઇ લો ગાડન બસ ટોપ પર

ે પલ યા ં તની રાહ જોતી બેઠ હતી.

ું વાત છે

સવાર સવાર મા ં શા માટ બોલા યો? બ ું બરાબર તો છે ને? કહ ં ે ગાડન મા ં અહ ન હ ચાલ ગાડન મા ં જઈએ પલે ક .ું બન માર ધીરજ ની હવે

ત આવી ગઈ છે , કહ

અને મારા મામા માર સગાઇ બી ુ મા ં નથી. બલ ુ લ મડ સા ુ ં ક ુ ં

ુ ં વાત હતી. ય છે . પલ

ું વાત છે . રાકશ માર મ મી

ં ે છે . જો કરવા માગ

પલ

ુ ં મ ક નથી કરતી રાકશ, ુ ં સા ુ ં ક ુ ં

કર લે સગાઇ, રાકશે હસતા ક .ું રાકશ

પલ આમ

ુ ં મ ક ના .ં તો પછ

લીઝ સમજવાની ક શીશ કર,

ં આંસ ુ આવી ગયા. એને રડતી જોઈ ,ં કહતા પલ ની આંખ માથી

ું


ું ખરખર પલ સા ુ ં કહ રહ છે ? ક પછ મને

રાકશ થોડો ગભરયી ગયો.

ૂ બનાવી રહ છે ? તે પલ ના આંસ ુ ે ફ બવ

ું

ં બો યો ૂ છતા

ું ખરખર કહ છે

ૂ બનાવે છે ? એના ચહરા પર ગભરાહટ ના ભાવ તાર ે ફ ક પછ મને બવ આ યા. હા રાકશ

ુ ં સા ુ ં ક ુ ં

,ં મારા મ મી અને મારા મામા માર સગાઇ

ં ે છે તે કરવા માગ

ુ ં નથી

ું માર છે અને મા

ણતો,

ુ મા ં જ ન હ આવતા સાત જ મો સધી કર ુ ં મજ રુ

.ં માર ના

ચા ુ ં

ું

ં ક

ુ ં થઇ ગ ુ ં. પલ મ તને સાચો ,ં મારા રોમ રોમ મા ં પલ

મારવા બરાબર છે . રાકશ મારા

ું માર છે . રાકશ સમજવાની કોશીશ

ું તો મામા ના વભાવ ને

ુ ણતો, ુ ં તો બસ એટ જ

રડવા

માર છે . આ જનમ

ટક આ લ ન કરવા પડશે. માર મ મી ને ખાતર,

મારા ુ ુ ંબ ની આબ ને ખાતર, નથી

ું

ં ે છે . તારા મામા ક મ મી ડ ના છોકરા સાથે કરવા માગ

મામા ના કોઈ

ુ ં તને

ણે છે .

ું ક ું

ૂ ન હ સ ુ ં. એ ુ ં મો ુ ં લી

ેમ કય છે , ુ ં તને સાચા

ું વસલી ે છે , તને

દય થી

ૂ લવી એ મારા માટ

ું સમજતો કમ નથી, માની મમતા ના ભોગે

ં ે ને પામવા નથી માગતી મ . મમતા ના ભોગે

ું

ુ ં કઈ સમ યો ન હ,

રાકશ પલ ની સામે જોતા બો યો. જો

ે ,ે કારણ ક ુ ં અજય સાથે લ ન ન હ ક ું તો મ મી આ મહ યા કર લશ

મામા એ એમના દો ત ને વચન આ

ું છે અને મ મી નથી ઇ છતી ક મારા

લીધે મામા ની આબ ઉપર કોઈ આંચ આવે. કારણ ક ની ડથ પછ મામા ના સહાર જ અમે

ું તો

ણે છે પ પા

વી ર ા છ યે. પણ

પલ એનો

ે મતલબ એ તો નથી ક તઓ તાર જ દગી દાવ પર લગાવે. ચાલ આપને અ યારજ

ં ચા યા જઈએ, બધા થી ાક

હોય, નથી રહ ું આપને આ સમાજ ની વ ચ,ે સમ , ચાલ

પલ બધા થી

મારા

વ કરતા પણ વધાર. મારો

ે મા મ

ુ ં અને

ુ જ

ે િમયો ના દલ ની ભાષા ના

ુ ર, સમાજ થી

રાકશ ુ ં એ ુ ં ન હ કર સ ુ ં. પણ શા માટ?

ુ ર, યા ં ફ ત

પલ

ું

ુ ર, આપણી

ુ િનયા મા.ં ન હ

ું મને

ે નથી કરતી? ક ું મ

ું અને

ુ છે .તો પછ શા માટ જ


ું ના પડ છે ? કારણ ક ુ ં મા ં ને વચન આપી રહવા ુ ં . રાકશ પામ ુ ં એ ુ ં નામ જ મારા

,ં ક ુ ં યાજ લ ન કર શ

ું મને પણ આપી

યા ં તે ઈ છે છે . વચન તો આપ ુ ં પડ છે , આ

કુ

કુ છે ભવો ભવ સાથે

ે નથી હો ું, મ

ુ ુ ંબ ની આબ

ખાતર મારા

.ં બની સક તો મને માફ કર દ રાકશ,

આપી રહ

! અર પલ મ તને ખરા દલ થી ચાહ છે , મારા આધાર છે , તારો

ે એતો મારો મ

ેમ મા ં બ લદાન પણ ૂ લી

ેમ

ુ ં બ લદાન

મને. તને

ૂ લી

વનનો એક મા

ાસ, માર ધડકન છે , કવી ર તે

ું

ૂ શ ું લી

તને. રાકશ માર એક વાત માનીશ? હ પણ કોઈ સા ું પા

જોઈ પરની જ .

પણ મને છોડ ને ન હ રાકશ હવે

ું

કાઈ કહવા

ુ ં બાક છે ? રાકશ લીઝ

ું માર ચતા ના કર અને

ું ખા ી એ

ય?

ં ઘર મ મી રાહ જોતી હશ.ે રાકશ કદાચ આ આંપણી

ુ ં આંસ ુ આવી ગયા. છે લી મલાકાત હશે કહતા પલ ની આંખ માથી

ું

Rupal Ni Munzavan  
Rupal Ni Munzavan  

Love Story